Εκθεση επιχειρήσεων (4-11/7/1949) αρ.29, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/11 Ιουλ 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ.29
Ιούλιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των επιχειρήσεων
από 040001 μέχρι 110000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ι. Η ΑΣΔΠ υπήχθη υπό την ΑΣΔΑΝ από 7/7
2. 73η Ταξ. εκ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ εις περ. Β.ΜΕΤΣΟΒΟΥ
3. Ιη Ταξ. Καταδρομών εκ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ δι’ επιχειρήσεις εις ΖΑΓΟΡΙΑ.
4. 77η Ταξ. εκ περ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) εις περ. ΒΟΥΖΙΟΥ (Ν.2000) υπό ΣΗΔΜ.
5. 21 Ταξ. Εκ περ. ΚΟΖΑΝΗΣ εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
Α΄ΣΣ
6. “ΠΥΡΑΥΛΟΣ”
(α) ΑΣΔΣΕ (Περ. Νοτίως ΑΛΜΥΡΟΥ-ΞΥΝΙΑΔΟΣ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΑΓΡΑΦΩΝ- ΕΥΒΟΙΑ)
-ι- Συνεχίσθησαν εντατικώς αι εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν. Εξοντώθησαν μεμονωμένοι Κ. και ολιγομελείς ΚΣ. Μεταξύ τούτων ο Δ/τής Τάγματος 123 Ταξ., ο Επιτελάρχης ΙΙ ΚΣ. Μεραρχίας και άλλα στελέχη των ΚΣ. Εις περιοχήν ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Χ.6851) (Χ.7151) (Χ.6853) – ΒΥΝΙΑΝΗΣ (Χ.6461) (Χ.6873), ανευρέθησαν αποθήκαι περιέχουσαι είδη οπλισμού και διαβιβάσεων των Κ.
-ιι- Εξερευνήσεις εις Β.ΕΥΒΟΙΑΝ υπό του 602 Τ.Π. ουδέν απέδωσαν . Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων (13-20/6/1949) αρ.20, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/20 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 20
ΙΟΥΝΙΟΣ 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των επιχειρήσεων
από 130001 μέχρι 200000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 73 Ταξιαρχία και 2 Ταξ. Κατ. εις περ. ΧΑΣΙΩΝ δι’ επιχειρήσεις.
2. 43 ,, εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ δι’ επιχειρήσεις.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. ΠΥΡΑΥΛΟΣ
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΟΘΡΥΣ)
ι. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των 3, 6, 8 ΕΣΠ άνευ επαφής μετά Κ.
Ολιγομελής Κ.Σ. διήρπασε την 15/6 άλευρα εκ ΜΥΛΩΝ (Υ.5310) ΔΑΥΛΕΙΑΣ και ετέρα τρόφιμα εκ ΠΕΝΤΕΡΙΩΝ (Υ.1801) ΙΤΕΑΣ.
ιι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Κατά τας εξερευνήσεις των τμημάτων 71, 72 Ταξ. έλαβον χώραν περί τας 10 μικροσυμπλοκάς, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Εξοντώθησαν επίσης μεμονωμένοι Κ. και συνελήφθησαν αύτ/ται. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και στελέχη των Κ.Σ.
ιιι. ΟΘΡΥΣ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό του 4 ΕΣΠ άνευ επαφής.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ –
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν μετά μικροσυμπλοκών καθ’ ας εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ.Σ.
(γ) XV Μεραρχία (ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΑΡΓΙΘΕΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΣΙΑ). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(23-30/5/1947) αρ.17, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/30/5/1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                          Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛ/ΡΙΩΝ Υπ’ Αριθμ. 17
Μάιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 23 00:01 μέχρις 30 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εξ ΟΘΡΥΟΣ εις ΠΗΛΙΟΝ -ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ δι’ επιχειρήσεις.
2. Ελαβε χώραν αμοιβαία αντικατάστασις 21-22 Ταξιαρχιών
3. Σ.Δ. Θράκης εκ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ εις ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΝ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
4. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ.
ι. Περ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
Οι Κ. την νύκτα 24/25 προσέβαλον την ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΝ (Υ.2108) και ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ (Υ.3232), την νύκτα 26/27 ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΝ (Υ.4636), την 27/5 αυτοκίνητον εις περ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ (Υ.2809) και την νύκτα 28/29 ΣΚΑΛΟΥΛΑΝ (Υ.1011). Κατά τας ανωτέρω προσβολάς διήρπασαν τρόφιμα. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων (16-23/5/1949) αρ.16, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛ/ΡΙΩΝ Υπ’ Αριθμ. 16
Μάιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 16 00:01 μέχρις 23 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Ε΄ Μ.Ο.Κ. εξ ΑΘΗΝΩΝ περ. ΟΘΡΥΟΣ.
2. Ι Σ. αναγνωρίσεως εκ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
3. ΙΧ Μεραρχία (Τ.Σ.) εκ περ. ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ εις περ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
4. ΧΥ Μεραρχία (Τ.Σ.) εκ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.
5. 76 Ταξιαρχία εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εις περ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
6. 26 Ταξιαρχία εκ ΜΠΕΛΛΕΣ εις ΘΕΣ/ΚΗΝ.
7. Σ.Δ. Θράκης – 553 Τ.Π., 81 Ε.Σ.Π., 77 Ε.Τ.Π. εις περ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ δι’ επιχειρήσεις.
8. Από της 19/5 συνεκροτήθη το Στρατηγείον Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Σ.Η.Δ.Μ.) υπό το οποίον υπήχθησαν το Β΄ΣΣ και η VΙΙΙ Μεραρχία. Συνέχεια

Στατιστική απωλειών,ΓΕΣ/Α1/14-1-1949

ΠΗΓΗ: Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου, ΔΙΣ/ΓΕΣ, Τόμος 12, έγγραφο 28, ΓΕΣ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΣ/Α1-Α2
Αριθ.217763/4009/1
ΒΣΤ.02/14.1.49
Θέμα: Στατιστική απωλειών
Προς: Τους Διοικητάς Α΄, Β΄ και Γ΄ΣΣ
ΑΣΔΣΑ – ΑΣΔΠ
Κοιν: Α1-Α2 ΓΕΣ

1.Το ΓΕΣ επί τη λήξει του έτους 1948 ανεσκόπησε τα κατ’αυτό λαβόντα χώραν γεγονότα ίνα συντάξη ένα συνοπτικόν απολογισμόν και εξαγάγη ωρισμένα συμπεράσματα και διδάγματα διά την περαιτέρω τακτικήν μας και τας μεθόδους ενεργείας μας διά την επίτευξιν της τελικής νίκης.
2.Το πρώτον στοιχείον εις το οποίον ανέτρεξεν είναι η στατιστική των απωλειών των συμμοριτών. Είναι γνωστόν ότι ο πόλεμος εις τον οποίον απεδύθημεν έχει κύριον σκοπόν να αποδιοργανώσωμεν την ωργανωμένη ανταρσία, να την φθείρωμεν στερούντες ταύτην των μαχητικών της στελεχών και να την αναγκάσωμεν να παραιτηθή των περαιτέρω προσπαθειών της. Εν εκ των ουσιαστικών μέσων επικρατήσεώς μας επί της ανταρσίας είναι η συντριβή και ουχί η εκδίωξις των συμμοριακών συγκεντρώσεων εξ’ωρισμένων εδαφικών ζωνών ελεγχομένων υπό τούτων διότι λόγω του σκοπού τον οποίον ούτοι έχουν ευχερώς επανεμφανίζονται εις άλλην ζώνην.
3.Μία ακριβής εικών, όθεν της επιτευχθείσης και επιτευχθησομένης φθοράς πρέπει να έχη σημαντικήν έννοιαν επί του συντελεσθέντος έργου των Εθνικών δυνάμεων.
Αντιθέτως μία ανακριβής εικών μας άγει εις πεπλανημένα συμπεράσματα με όλας τας θλιβεράς συνεπείας. Το ΓΕΣ δεν είναι πλήρως πεπεισμένον ότι αι εις τα ΔΣΚ των Μονάδων αναφερόμεναι απώλειαι ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ.
Μία άθροισις τούτων καθ’όλον το έτος, ο συνημμένος πίναξ, μας άγει εις αρκετά εξωγκομένους αριθμούς:
16.382 νεκρούς επί τόπου εξακριβωμένους
8.065 συλληφθέντας
8.763 παραδοθέντας
Δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαμυνίται, οι τραυματίαι και μη εξακριβωμένοι. Η δύναμις των συμμοριτών την 1ην Ιανουαρίου 1948 εξετιμάτο εις 21.250 και την 1 Ιανουαρίου 1949 υπολογίζεται εις 23.380.
4.Θέτοντες υπ’όψιν υμών τους αριθμούς τούτους των απωλειών του εχθρού παρακαλούμεν όπως προσωπικώς ελέγξητε τούτους και αναφέρητε ημίν, την γνώμην σας.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ να αυταπατώμεθα.
5.Παρακαλώ επί πλέον να κατανοηθή από τα Επιτελεία όλων των Μονάδων ποία ζημία προέρχεται από την μη ενδελεχή και αντικειμενικήν εργασίαν των, αφού ως είναι γνωστόν εις ένια εκ τούτων παρατηρείται ασυμφωνία παρεχομένων στοιχείων ακόμη και μεταξύ των Γραφείων του ιδίου Κλάδου (Α1 και Α2).
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Δκτής Στρατού
Διά την ακρίβεια
Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ

Δράση ΔΣΕ και Ελληνικού Στρατού 1948, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουν 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΙΝΑΞ
ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1948

ΠΡΟΣΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΝΑΡΚΩΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡ ΝΑΡΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΑΙ ΗΜ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
312 27 33 41 435 77

(α) Προσβολαί και παρενοχλήσεις διά πυρών υπό συμμ/τών κατά ημετέρων τμημάτων

259 66 41 73 244 24
318 27 51 164 152 184 (β) Ανατινάξεις οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών
252 40 67 276 247 106 ανατινάξεις σιδηροτροχιών, καταστροφαί καταστρώματος οδών.
398 47 65 1043 509 99
377 67 54 802 449 56

(γ) Ανατινάξεις αυτοκινήτων Στρατιωτικών ή μη και

385 68 79 628 543 158

σιδηροδρομικών συρμών εκ προσκρούσεως επί ναρκών

378 62 51 96 229 62

(δ) Ανιχνευθείσαι νάρκαι επί οδών και ανευρεθώσας

361 46 45 68 188

εντός αποθηκών κατά εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις υπό ημετέρων τμημάτων.

415 65 51 293 386 4

450 20 49 309 751 38 (ε) Επιθετικαί αναγνωρίσεις, περίπολοι, ενέδραι υπό ημετέρων τμημάτων
460 31 39 79 668 35

4365 566 625 3872 4801 843

(στ) Προσβολαί συμμ/τών υπό ημετέρων τμημάτων είτε κατά την
νύκτα είτε κατά την ημέραν βάση πληροφοριών ή κατά την
διάρκεια μεγάλων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.

Κατάσταση μαχίμων μομάδων, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουν 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ Αντ/γος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡ.
Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

Α.Σ.Δ ΠΕΛ/ΣΟΥ Υποσ/γος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ
-Ι Μεραρχία (3η-51η-77η Ταξ/χίαι) Υποσ/γος ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
-ΙΙ » (21η-22α-53η » ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.
-VΙΙ » (25η-26η-27η » ) ΚΩΤΣΑΛΛΟΣ Γ.
-VΙΙΙ » (74η-75η-76η Ταξ/χιαί ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ.
-ΙΧ » (41η-42α-43η » ) ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Σ.
-Χ » (35η-36η-37η » ) ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΘ.
-ΧΙ Μεραρχία (31η-32α-33η » ) ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠ.
-ΧV » (45η-61η-73η » ) ΛΑΪΟΣ Δ. Συνέχεια

Αποστολή Ταγμάτων Εθνοφρουράς, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1948

ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. 3107/4/Φ.4019/ΙΙ
Β.Σ.Τ. 902/23.5.48

ΟΔΗΓΙΑΙ
ΕΠΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
——————————–

ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Έκαστον Τάγμα Εθνοφρουράς καθίσταται υπεύθυνον διά την ασφάλειαν ζώνης τινός σαφώς καθοριζομένης υπό του προϊσταμένου του κλιμακίου. Εντός της ζώνης ταύτης το Τάγμα θα κινήται και θα ενεργή κατά την κρίσιν του Διοικητού του εις τρόπον ώστε να απαγορεύη πάσαν διαταραχήν της τάξεως υπό των συμμοριτών. Η ζώνη αύτη, αρχικώς περιωρισμένη θα επεκτείνηται προοδευτικώς υπό του προισταμένου κλιμακίου, αναλόγως της ειδικής καταστάσεως της περιοχής, των ειδικών συνθηκών ταύτης από απόψεως συμμοριακής δράσεως, της καταστάσεως εκπαιδεύσεως και μαχητικής αξίας του Τάγματος Εθνοφρουράς και των μέσων, άτινα να διαθέτει τούτο.
2. Αποστολή παντός Τάγματος Εθν/ράς είναι:
Η εξόντωσις πάσης σημειουμένης εν τη ζώνη ευθύνης του συμμορίας.
Η εξόντωσις της αυτοαμύνης εν τη αυτή ως άνω ζώνη του και παντός ίχνους συμμοριτισμού.
Η ασφάλεια των εν τη ζώνη του συγκοινωνιών ήτοι της κυκλοφορίας, από πάσης επιθέσεως των συμμοριτών και από νάρκας ως και των πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων χειμώνα 1947-1948, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/29 Νοε 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ 1                                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4009/1/7687

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ  ΟΔΗΓΙΑΙ

Αφορώσαι τας ενόπλους δυνάμεις επί της τηρητέας κατευθύνσεως τούτων κατά την χειμερινήν περίοδον 1947-1948.

Κατόπιν των από 27ης και 28ης Αποφάσεων των Γενικών Επιτελαρχών και του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, δι’ ων καθωρίσθησαν αι Γενικαί οδηγίαι αι αφορώσαι την τηρητέαν κατεύθυνσιν των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κατά την χειμερινήν περίοδον Ι947-Ι948, κοινοποιούμεν υμίν ταύτας εν τω συνόλω των, ίνα λάβητε γνώσιν των αφορώντων την Ιην Στρατιάν και το Α΄ ΣΣ ως και της συμβολής των δυνάμεων Ναυτικού, Αέρος και Χωροφυλακής, επ’ ωφελεία των μεγάλων Μονάδων ας διοικείτε. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.2, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2

Ι.- ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΙΧ Μεραρχία
– Τμήματα διώκοντα τον εχθρόν μετά κατάληψιν ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (4676) ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 3 χλμ. και ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ, ήχθησαν εις υψ. Β. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τας απογευματινάς ώρας της 29/6.
VΙΙΙ Μεραρχία
– Το 527 Τάγμα συνεχίζει κίνησιν του βορείως ΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΑΡΑΛΗ, το δε 528 Βορείως ΑΒΔΕΛΛΑΣ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.24, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 24
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Κατά πληροφορίας οι συμμορίται την 19ην και 21/7 κατείχον γραμμήν Δυτικώς 2 χλμ. και Βορείως ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 6 χλμ. από (Ν.1324) – (Ν.1831).
– Παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών 200μελούς συμμορίας από ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (6 χλμ. ΝΑ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ) προς χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ (Ν.0830).
– Την 22/7 εγένετο εξερεύνησις περιοχής άνευ αποτελέσματος.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
– Κατά πληροφορίας οι εισδύσαντες συμμορίται εις ΖΑΓΟΡΙΑ ετράπησαν προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278).
– Εις την περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ παρετηρήθησαν κινήσεις προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ και ΚΑΝΤΖΙΚΟ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.23, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/22 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 23
Α.- VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– Την 21ην Ιουλίου εγένετο εξερεύνησις της περιοχής εγγύς των κατεχομένων θέσεων άνευ αποτελέσματος.-
– Το τμήμα Μ. Α. Δ. από ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ (Σ.0967) εγκαταστάθη εις ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1764).-
– Επί της συμπτύξεως του 528 Τάγματος κατά την 19ην Ιουλίου εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ, εγνώσθησαν τα κάτωθι :
Το Τάγμα κινούμενον προς ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ (Σ.1970) υπέστη αιφνιδιασμόν εκ του πλευρού και συνεπτύχθη εις αταξία. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.22, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/21 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 22
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 19/7 συμμορίται κατείχον από (Ν.1727) υψ.1244 ΒΑ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2,5 και βορειότερον με ΙΙ και ΙΙΙ τάγματα ΓΡΑΜΜΟΥ. Είς λόχος τούτων ευρίσκετο εις (Σ.1831) υψ.1272 ΚΑΨΑΛΙΑ (Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.).
– Κατά την ημέραν αυτήν συμμορίται δεν προέβαλον ισχυράν αντίστασιν.
– Κατά εξερεύνησιν της περιοχής υπό τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας, ανευρέθησαν 24 βλήματα όλμων 3», κατεστράφη τηλ/κή γραμμή των συμμοριτών και παρεδόθη είς (1) συμμορίτης. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.21, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/20 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 21
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 18/7 τμήμα του 507 Τάγματος συνεχίζον την επαφήν με αναρχικούς υψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) Β. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2 χλμ., μετά αγώνα κατέλαβε το ΝΑ. τμήμα υψώματος, εν στενή επαφή μετά του εχθρού.
Απώλειαι
Ημετέρων τραυματίαι 3 (είς σοβαρώς)
– Καθ’ όλην την ημέραν 18/7 τμήμα του 509 τάγματος είχε επαφή μετά συμμοριτών εις (Ν.185310) ΚΑΨΑΛΙΑ Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.
– Εις το τάγμα παρεδόθησαν 2 συμμορίται
– Εις ΠΥΡΓΟΥΣ ανευρέθησαν 40 νωποί τάφοι με ισάριθμα πτώματα συμμοριτών, 30 κτήνη φονευμένα, 3 τυφέκια και 3 κιβώτια φυσιγγίων.
– Κατά τον αγώνα 17/7 εις (Ν.1921) ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 2 χλμ., εξηκριβώθησαν νεκροί συμμορίται 3, υπολογίζεται σημαντικός αριθμός τραυματιών. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.20, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/19 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 20
Α.- VΙΙΙ Μεραρχία
– Χθες (18/7) ωργανούντο εις (Σ.1167) Άγιον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ (Αν. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2 χλμ.) βληθέντες υπό αεροπλάνων, έκαμον χρήσιν α/α πολυβόλων.
– Κατά πληροφορίας διαφυγόντων ομήρων 1.000 συμμορίται μετά 300 κτηνών ευρίσκοντο χθες εις περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ και εις τους χώρους (Σ.1076) ΚΟΥΣΤΑ (Σ.1176) – (Σ.1074) Δ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ 5-6 χλμ.
– Μεταξύ των συμμοριτών υπάρχουν και Σλαυομακεδόνες.
– Συμμορίται προτίθενται να κινηθώσι προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ, ίσως δε και τμήμα αυτών να κινηθή Βορείως (προς ΣΜΟΛΙΚΑ). Συνέχεια