Στατιστική απωλειών,ΓΕΣ/Α1/14-1-1949

ΠΗΓΗ: Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου, ΔΙΣ/ΓΕΣ, Τόμος 12, έγγραφο 28, ΓΕΣ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΣ/Α1-Α2
Αριθ.217763/4009/1
ΒΣΤ.02/14.1.49
Θέμα: Στατιστική απωλειών
Προς: Τους Διοικητάς Α΄, Β΄ και Γ΄ΣΣ
ΑΣΔΣΑ – ΑΣΔΠ
Κοιν: Α1-Α2 ΓΕΣ

1.Το ΓΕΣ επί τη λήξει του έτους 1948 ανεσκόπησε τα κατ’αυτό λαβόντα χώραν γεγονότα ίνα συντάξη ένα συνοπτικόν απολογισμόν και εξαγάγη ωρισμένα συμπεράσματα και διδάγματα διά την περαιτέρω τακτικήν μας και τας μεθόδους ενεργείας μας διά την επίτευξιν της τελικής νίκης.
2.Το πρώτον στοιχείον εις το οποίον ανέτρεξεν είναι η στατιστική των απωλειών των συμμοριτών. Είναι γνωστόν ότι ο πόλεμος εις τον οποίον απεδύθημεν έχει κύριον σκοπόν να αποδιοργανώσωμεν την ωργανωμένη ανταρσία, να την φθείρωμεν στερούντες ταύτην των μαχητικών της στελεχών και να την αναγκάσωμεν να παραιτηθή των περαιτέρω προσπαθειών της. Εν εκ των ουσιαστικών μέσων επικρατήσεώς μας επί της ανταρσίας είναι η συντριβή και ουχί η εκδίωξις των συμμοριακών συγκεντρώσεων εξ’ωρισμένων εδαφικών ζωνών ελεγχομένων υπό τούτων διότι λόγω του σκοπού τον οποίον ούτοι έχουν ευχερώς επανεμφανίζονται εις άλλην ζώνην.
3.Μία ακριβής εικών, όθεν της επιτευχθείσης και επιτευχθησομένης φθοράς πρέπει να έχη σημαντικήν έννοιαν επί του συντελεσθέντος έργου των Εθνικών δυνάμεων.
Αντιθέτως μία ανακριβής εικών μας άγει εις πεπλανημένα συμπεράσματα με όλας τας θλιβεράς συνεπείας. Το ΓΕΣ δεν είναι πλήρως πεπεισμένον ότι αι εις τα ΔΣΚ των Μονάδων αναφερόμεναι απώλειαι ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ.
Μία άθροισις τούτων καθ’όλον το έτος, ο συνημμένος πίναξ, μας άγει εις αρκετά εξωγκομένους αριθμούς:
16.382 νεκρούς επί τόπου εξακριβωμένους
8.065 συλληφθέντας
8.763 παραδοθέντας
Δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαμυνίται, οι τραυματίαι και μη εξακριβωμένοι. Η δύναμις των συμμοριτών την 1ην Ιανουαρίου 1948 εξετιμάτο εις 21.250 και την 1 Ιανουαρίου 1949 υπολογίζεται εις 23.380.
4.Θέτοντες υπ’όψιν υμών τους αριθμούς τούτους των απωλειών του εχθρού παρακαλούμεν όπως προσωπικώς ελέγξητε τούτους και αναφέρητε ημίν, την γνώμην σας.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ να αυταπατώμεθα.
5.Παρακαλώ επί πλέον να κατανοηθή από τα Επιτελεία όλων των Μονάδων ποία ζημία προέρχεται από την μη ενδελεχή και αντικειμενικήν εργασίαν των, αφού ως είναι γνωστόν εις ένια εκ τούτων παρατηρείται ασυμφωνία παρεχομένων στοιχείων ακόμη και μεταξύ των Γραφείων του ιδίου Κλάδου (Α1 και Α2).
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Δκτής Στρατού
Διά την ακρίβεια
Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ

Advertisements

Κατάσταση μαχίμων μομάδων, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουν 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ Αντ/γος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡ.
Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

Α.Σ.Δ ΠΕΛ/ΣΟΥ Υποσ/γος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ
-Ι Μεραρχία (3η-51η-77η Ταξ/χίαι) Υποσ/γος ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
-ΙΙ » (21η-22α-53η » ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.
-VΙΙ » (25η-26η-27η » ) ΚΩΤΣΑΛΛΟΣ Γ.
-VΙΙΙ » (74η-75η-76η Ταξ/χιαί ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ.
-ΙΧ » (41η-42α-43η » ) ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Σ.
-Χ » (35η-36η-37η » ) ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΘ.
-ΧΙ Μεραρχία (31η-32α-33η » ) ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠ.
-ΧV » (45η-61η-73η » ) ΛΑΪΟΣ Δ. Συνέχεια

Αποστολή Ταγμάτων Εθνοφρουράς, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1948

ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. 3107/4/Φ.4019/ΙΙ
Β.Σ.Τ. 902/23.5.48

ΟΔΗΓΙΑΙ
ΕΠΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
——————————–

ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Έκαστον Τάγμα Εθνοφρουράς καθίσταται υπεύθυνον διά την ασφάλειαν ζώνης τινός σαφώς καθοριζομένης υπό του προϊσταμένου του κλιμακίου. Εντός της ζώνης ταύτης το Τάγμα θα κινήται και θα ενεργή κατά την κρίσιν του Διοικητού του εις τρόπον ώστε να απαγορεύη πάσαν διαταραχήν της τάξεως υπό των συμμοριτών. Η ζώνη αύτη, αρχικώς περιωρισμένη θα επεκτείνηται προοδευτικώς υπό του προισταμένου κλιμακίου, αναλόγως της ειδικής καταστάσεως της περιοχής, των ειδικών συνθηκών ταύτης από απόψεως συμμοριακής δράσεως, της καταστάσεως εκπαιδεύσεως και μαχητικής αξίας του Τάγματος Εθνοφρουράς και των μέσων, άτινα να διαθέτει τούτο.
2. Αποστολή παντός Τάγματος Εθν/ράς είναι:
Η εξόντωσις πάσης σημειουμένης εν τη ζώνη ευθύνης του συμμορίας.
Η εξόντωσις της αυτοαμύνης εν τη αυτή ως άνω ζώνη του και παντός ίχνους συμμοριτισμού.
Η ασφάλεια των εν τη ζώνη του συγκοινωνιών ήτοι της κυκλοφορίας, από πάσης επιθέσεως των συμμοριτών και από νάρκας ως και των πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.2, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2

Ι.- ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΙΧ Μεραρχία
– Τμήματα διώκοντα τον εχθρόν μετά κατάληψιν ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (4676) ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 3 χλμ. και ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ, ήχθησαν εις υψ. Β. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τας απογευματινάς ώρας της 29/6.
VΙΙΙ Μεραρχία
– Το 527 Τάγμα συνεχίζει κίνησιν του βορείως ΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΑΡΑΛΗ, το δε 528 Βορείως ΑΒΔΕΛΛΑΣ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.24, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 24
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Κατά πληροφορίας οι συμμορίται την 19ην και 21/7 κατείχον γραμμήν Δυτικώς 2 χλμ. και Βορείως ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 6 χλμ. από (Ν.1324) – (Ν.1831).
– Παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών 200μελούς συμμορίας από ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (6 χλμ. ΝΑ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ) προς χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ (Ν.0830).
– Την 22/7 εγένετο εξερεύνησις περιοχής άνευ αποτελέσματος.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
– Κατά πληροφορίας οι εισδύσαντες συμμορίται εις ΖΑΓΟΡΙΑ ετράπησαν προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278).
– Εις την περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ παρετηρήθησαν κινήσεις προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ και ΚΑΝΤΖΙΚΟ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.23, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/22 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 23
Α.- VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– Την 21ην Ιουλίου εγένετο εξερεύνησις της περιοχής εγγύς των κατεχομένων θέσεων άνευ αποτελέσματος.-
– Το τμήμα Μ. Α. Δ. από ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ (Σ.0967) εγκαταστάθη εις ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1764).-
– Επί της συμπτύξεως του 528 Τάγματος κατά την 19ην Ιουλίου εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ, εγνώσθησαν τα κάτωθι :
Το Τάγμα κινούμενον προς ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ (Σ.1970) υπέστη αιφνιδιασμόν εκ του πλευρού και συνεπτύχθη εις αταξία. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.22, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/21 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 22
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 19/7 συμμορίται κατείχον από (Ν.1727) υψ.1244 ΒΑ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2,5 και βορειότερον με ΙΙ και ΙΙΙ τάγματα ΓΡΑΜΜΟΥ. Είς λόχος τούτων ευρίσκετο εις (Σ.1831) υψ.1272 ΚΑΨΑΛΙΑ (Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.).
– Κατά την ημέραν αυτήν συμμορίται δεν προέβαλον ισχυράν αντίστασιν.
– Κατά εξερεύνησιν της περιοχής υπό τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας, ανευρέθησαν 24 βλήματα όλμων 3», κατεστράφη τηλ/κή γραμμή των συμμοριτών και παρεδόθη είς (1) συμμορίτης. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.21, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/20 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 21
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 18/7 τμήμα του 507 Τάγματος συνεχίζον την επαφήν με αναρχικούς υψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) Β. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2 χλμ., μετά αγώνα κατέλαβε το ΝΑ. τμήμα υψώματος, εν στενή επαφή μετά του εχθρού.
Απώλειαι
Ημετέρων τραυματίαι 3 (είς σοβαρώς)
– Καθ’ όλην την ημέραν 18/7 τμήμα του 509 τάγματος είχε επαφή μετά συμμοριτών εις (Ν.185310) ΚΑΨΑΛΙΑ Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.
– Εις το τάγμα παρεδόθησαν 2 συμμορίται
– Εις ΠΥΡΓΟΥΣ ανευρέθησαν 40 νωποί τάφοι με ισάριθμα πτώματα συμμοριτών, 30 κτήνη φονευμένα, 3 τυφέκια και 3 κιβώτια φυσιγγίων.
– Κατά τον αγώνα 17/7 εις (Ν.1921) ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 2 χλμ., εξηκριβώθησαν νεκροί συμμορίται 3, υπολογίζεται σημαντικός αριθμός τραυματιών. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.20, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/19 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 20
Α.- VΙΙΙ Μεραρχία
– Χθες (18/7) ωργανούντο εις (Σ.1167) Άγιον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ (Αν. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2 χλμ.) βληθέντες υπό αεροπλάνων, έκαμον χρήσιν α/α πολυβόλων.
– Κατά πληροφορίας διαφυγόντων ομήρων 1.000 συμμορίται μετά 300 κτηνών ευρίσκοντο χθες εις περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ και εις τους χώρους (Σ.1076) ΚΟΥΣΤΑ (Σ.1176) – (Σ.1074) Δ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ 5-6 χλμ.
– Μεταξύ των συμμοριτών υπάρχουν και Σλαυομακεδόνες.
– Συμμορίται προτίθενται να κινηθώσι προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ, ίσως δε και τμήμα αυτών να κινηθή Βορείως (προς ΣΜΟΛΙΚΑ). Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.19, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/18 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
18-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 19

Α.- VΙΙΙ Μεραρχία
Οι συμμορίται διέρρευσαν από περιοχής ΑΡΙΣΤΗΣ – ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥ προς ΖΑΓΟΡΙΑ (ΚΗΠΟΥΣ – ΝΕΓΑΔΕΣ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ).
– Κατά την χθεσινήν ημέραν εβλήθησαν φάλαγγες συμμοριτών εις (Σ.0473) ΝΕΓΑΔΕΣ – (Σ.0768) ΦΡΑΓΓΑΔΕΣ – (Σ.0577) Β. ΝΕΓΑΔΩΝ ως και φάλαγξ μεταγωγικών ΒΑ. ΦΡΑΓΓΑΔΩΝ.
– Τμήματά μας εκινήθησαν κατά την χθεσινήν ημέραν :
-α- 3 λόχοι από περιοχής ΡΩΜΗΟΥ – ΚΡΥΚΟΥΡΗ (Σ.215995) Β. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 4 χλμ. προς ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ
-β- από περιοχήν ΠΕΔΙΝΑ προς ΚΗΠΟΥΣ (το 527 Τάγμα συν 2 ΛΟΚ)
-γ- το 528 προς ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ (ΔΡΙΣΚΟΥ)
-δ- 41 Ταξιαρχία (2 Τ) συν 581 συν ΛΟΚ συν πυρ/χία προς ΜΕΤΣΟΒΟΝ.
– Μετά επαφήν συμμοριτών εις ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΝ, όπου και έσχομεν έναν νεκρόν αξ/κόν (Δ/την λόχου) 2 τραυματίας (ων 1 αξ/κός, ουδεμία ετέρα υφίσταται. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.6, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/5 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6

Α.- XV Μεραρχία
Τμήματα 21ης Ταξιαρχίας εκινήθησαν από πρωίας 3/7 προς κατάληψιν υψ.1084, 1113, 9 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ μαχόμενα υπό λίαν δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, ήχθησαν το εσπέρας εις υψ.1084.
Ενέργεια τμημάτων υπεστηρίχθη υπό αεροπορίας και πυρ/κού.
– Αντιστάσεις συνήντησαν εις (Σ.415924) 8 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ, (Σ.417944) (Σ.407934) 9 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ.
– Παρεδόθησαν 4 συμμορίται.
– Την 4/7 τμήματα συνέχισαν κίνησίν των προς ολοκλήρωσιν καταλήψεως υψ.1113 (Σ.4194). Συμμορίται κετέχοντες ύψωμα έβαλον δι’ αυτομάτων την νύκτα 3-4/7 εναντίον τμημάτων μας, υψώματα κατελήφθησαν 4/7, των συμμοριτών υποχωρησάντων προς Β. Δ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 1 συμμοριτών παρεδόθησαν 7. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.18, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/17 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 18

Α.- ΙΙ Μεραρχία
Τμήματα της Μεραρχίας συνεχίσαντα και την 15/7 την κίνησίν των από (Ν.2727) 5 χλμ. Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και από (Σ.2727) ΝΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6 χλμ. κατέλαβον υψ.1620 (Ν.2222) ΚΟΤΥΛΗ, αφού ανέτρεψαν τας διαδοχικώς παρουσιασθείσας αντιστάσεις.
– Εγένοντο αναγνωρίσεις προς υψ.1224 (Ν.2119) ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 4 χλμ. υψ.1205 (Ν.1919) και υψ. ΖΑΡΜΠΑΝΙ (Ν.1914) ΝΔ. ΚΥΨΕΛΗΣ 7χλμ.
– Κατά τας άνω αναγνωρίσεις διεπιστώθη η κατοχή των υψωμάτων υπό των συμμοριτών. Εγένετο βολή υπό ημετέρου πυρ/κού.
– Την 10ην ώραν της 16/7 εβλήθη φάλαγξ συμμοριτών κινούμενη από (Ν.2124) 2 χλμ. Β. ΚΟΤΥΛΗΣ προς ΠΥΡΓΟΣ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.17, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/16 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 17
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 14/7 τμήματα της 22ας Ταξιαρχίας κινηθέντα από ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ προς υψ.1241 3 χλμ. Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ήλθον εις επαφήν μετά τμήματος αναρχικών. Αναρχικοί ανετράπησαν, τμήματα της Ταξιαρχίας καταδιώκοντα τον εχθρόν έφθασαν μέχρι (Ν.2526) 6 χλμ. Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ.
– Έτερα τμήματα κινηθέντα από ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) κατέλαβον κατόπιν αγώνος ΚΡΙΟΝΕΡΙ 2 χλμ. ΒΔ. ΠΟΡΤΑΣ.
Απώλειαι συμμοριτών νεκροί 2
ημετέρων τραυματίαι 3 (1 αξ/κός)
– Εγένοντο αναγνωρίσεις προς (Ν.1820) 11 χλμ. Δ. ΠΟΡΤΑΣ – (Ν.19.14) και (Ν.2015) ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δ. ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙΑ 6-8 χλμ.) Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.16, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/15 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 16
Α.- VIII Μεραρχία
– Τα εισβάλοντα τμήματα αναρχικών εκ της περιοχής ΓΕΦ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ από τας πρώτας μεσημβρινάς ώρας της 14/7 ευρίσκονται ύψος ΓΡΑΜΠΑΛΑΣ – ΕΛΑΙΑ.
– Αι δυνάμεις αυτών υπολογίζονται περί τας δύο χιλιάδας.
– Ημέτερα τμήματα είχον αποσυρθή επί της γενικής ΡΟΔΟΤΟΠΙ (Ρ.9256) 11 χλμ. ΒΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑ (Ρ.9461) – ΤΣΟΥΚΑ (Ρ.9765) 18 χλμ. Β. ΒΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.15, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/14 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 15

Α.- ΙΙ Μεραρχία
Την 12/7 και από 01. 00-04. 00 ώρας, τμήματα της Μεραρχίας εδέχθησαν σφοδράν επίθεσιν υπό ισχυράς και καλώς εξωπλισμένης συμμορίας εκ (Ν.258192) 6 χλμ. ΝΔ. ΛΑΓΓΑΣ.
– Επίθεσις απεκρούσθη.
– Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 2
– » Συμμ/τών δεν εγνώσθησαν.
– Επετεύχθη σύνδεσμος μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις υψ.940 (Ν.215095) 1 χλμ. Ν. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.14, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/13 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 14

Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Εξερεύνησις της περιοχής υπό τμημάτων της Μεραρχίας, κατά την ΙΙ/7 ουδέν απέδωκε.
– Παρουσιάσθησαν συμμορίται 8.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
Κινηθείσα διλοχία του 528 Τάγματος την 11/7 κατέλαβε ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) 2 χλμ. Δ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, άνευ αντιστάσεως.
– Εις ΖΕΡΜΑΝ (Ν.1512) 5 χλμ. ΒΔ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, εθεάθη φάλαγξ 100 περίπου 11/7.
– Οι συμμορίται εξ αεροπορικών προσβολών εις (Ν.2001) Β. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 5 χλμ. και (Σ.1996) ΝΔ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 χλμ. έσχον τραυματίαι 25.
– Η κινηθείσα φάλαγξ συμμοριτών την 11/7 εις την περιοχήν ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ μετά την συμπλοκήν εις ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ (υπ’ αριθ. 13 Δ. Σ. Κ. Κ.) ήλθε εις επαφήν εις την αυτήν περιοχήν την 10/7 μετά διλοχίας του 581 Τάγματος. Ο αγών διήρκεσε μέχρι της 20 ώρας, των συμμοριτών συμπτυχθέντων Β. Δ. ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.13, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/12 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13

Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Μετά κατάληψιν υψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) Α. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 8 χλμ. την 9/7 συμμορίται ενήργησαν δύο αντεπιθέσεις, αίτινες και απεκρούσθησαν.
Ήδη αμύνονται εισέτι εις θέσεις οχυρωμένας εντός δασωμένης περιοχής.
– Συνελήφθη είς (1)
Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 5, (ων 2 αξ/κοί)
– Την νύκτα 9/10 εγένοντο παρά συμμοριτών δύο πείσμονες επιθέσεις από (Ν.276.193) Δ. ΠΟΡΤΑΣ 1,5 χλμ. και κατά μήκος μετώπου 22ας Ταξιαρχίας, άνευ αποτελέσματος.
Απώλειαι Ημετέρων μηδέν. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΑΞ β’ φάση, Β’ΣΣ/11 Ιουλ 1947

ΘΕΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άμεσ. επιδόσεως)


Β΄ Φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ”

ΠΡΟΣ Β΄ΣΣ/Α1/1/11-7-47
Α.Α.Π.6067
ΙΙ/Α1, VΙΙΙ/Α1, XV/Α1 Μερ.
και Δ/τήν ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΣ
ΚΟΙΝ.: Ι ΣΤΡΑΤΙΑΝ/ Α1, ΓΕΣ/Α1, Β΄Σ.Σ/Α1,  Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α1 (2)
Ι. Πρώτη φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ” επερατώθη.
Κατεχομένη γραμμή: ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265-160) – ΠΕΤΡΟ ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ν.2612) – ΠΡΟΦΗΤ. ΗΛΙΑΣ (Ν.275100) – υψ.1485 (ΤΑΛΙΑΡΟΣ) (Ν.2507) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) – Ν.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0214).
2. ΕΧΘΡΟΣ: Αι μέχρι σήμερον πληροφορίαι φέρουν τον εχθρόν διαθέτοντα 11-12 Τάγματα με την κάτωθι διάταξιν:
– Τρία περίπου Τάγματα εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024) μη υποστάντα μέχρι τούδε σημαντικήν φθοράν.
– Τρία Τάγματα περίπου εις περιοχήν ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819), ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ (Ν.1625) ων τα δύο με ηλαττωμένην μαχητικήν ικανότητα.
– Τρία περίπου Τάγματα, τα διαφυγόντα εκ ΣΜΟΛΙΚΑ, εις περιοχήν ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (Μ.9706). Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.12, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/11 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12.

  • Μετά κατάληψιν υπό ΙΙ Μεραρχίας περιοχής ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙ και υπό VΙΙΙ Μεραρχίας ΧΟΝΔΡΑ ΔΕΝΔΡΑ και υψ.1485, ΒΑ. περί τα 5 χιλιομ. τμήματά μας, προώθησαν αναγνωρίσεις Βορείως και Δυτικώς.
  • Αποτελέσματα αναγνωρίσεων αναμένονται.
  • Κατά πληροφορίας αναρχικοί έχουν συγκεντρώσει Βορ. ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ περί τα 7 χιλμ. περί τα 7 Τάγματα, εις ζώνην ΙΙ Μεραρχίας (Κυψέλη) 5 τάγματα και ένα Τάγμα εις ΓΟΥΠΑΤΑ.
  • Την 10/7 τμήματα της ΙΙ Μεραρχίας συνήντησαν ισχυράς αντιστάσεις εις (Ν.27.20) 2 χιλμ. ΒΔ. ΠΟΡΤΑΣ, τας οποίας και ανέτρεψαν.
  • Οι εισδύσαντες εις περιοχήν ΣΜΟΛΙΚΑ συμμορίται υπολογίζονται εις 600. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.11, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/10 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11

Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Αι συναντηθείσαι αντιστάσεις εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Ν.2710) και ΠΟΡΤΕΣ (29. 10) την 8/7 ήσαν λίαν ισχυραί. Τα υψώματα ταύτα κατελήφθησαν κατόπιν επιθέσεως και με συνεχή υποστήριξιν Πυρ/κού και Αεροπορίας.
– Αργά την νύχτα 8/7 τμήματα της Μεραρχίας κατέλαβον το ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙ (2716) και την 15/6 (Ν.2816) 2 χλμ. ΑΝ. ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙ.
– Από πρωίας 9/7 εγένοντο αναγνωριστικαί ενέργειαι προς Δυσμάς.
Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσι.
Απώλειαι
– Συμμοριτών
– Συνελήφθησαν 7
– Παρουσιάσθησαν 5
– Ημετέρων
– Νεκροί 3
– Τραυματίαι 2 (βαρέως)
– Περισυνελέγησαν πολλά αυτόματα όπλα, μαρτυρούντα σοβαράς απωλείας αναρχικών. Ανευρέθη ποίμνιον με 2. 000 πρόβατα. Συνέχεια