Στατιστική απωλειών,ΓΕΣ/Α1/14-1-1949

ΠΗΓΗ: Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου, ΔΙΣ/ΓΕΣ, Τόμος 12, έγγραφο 28, ΓΕΣ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΣ/Α1-Α2
Αριθ.217763/4009/1
ΒΣΤ.02/14.1.49
Θέμα: Στατιστική απωλειών
Προς: Τους Διοικητάς Α΄, Β΄ και Γ΄ΣΣ
ΑΣΔΣΑ – ΑΣΔΠ
Κοιν: Α1-Α2 ΓΕΣ

1.Το ΓΕΣ επί τη λήξει του έτους 1948 ανεσκόπησε τα κατ’αυτό λαβόντα χώραν γεγονότα ίνα συντάξη ένα συνοπτικόν απολογισμόν και εξαγάγη ωρισμένα συμπεράσματα και διδάγματα διά την περαιτέρω τακτικήν μας και τας μεθόδους ενεργείας μας διά την επίτευξιν της τελικής νίκης.
2.Το πρώτον στοιχείον εις το οποίον ανέτρεξεν είναι η στατιστική των απωλειών των συμμοριτών. Είναι γνωστόν ότι ο πόλεμος εις τον οποίον απεδύθημεν έχει κύριον σκοπόν να αποδιοργανώσωμεν την ωργανωμένη ανταρσία, να την φθείρωμεν στερούντες ταύτην των μαχητικών της στελεχών και να την αναγκάσωμεν να παραιτηθή των περαιτέρω προσπαθειών της. Εν εκ των ουσιαστικών μέσων επικρατήσεώς μας επί της ανταρσίας είναι η συντριβή και ουχί η εκδίωξις των συμμοριακών συγκεντρώσεων εξ’ωρισμένων εδαφικών ζωνών ελεγχομένων υπό τούτων διότι λόγω του σκοπού τον οποίον ούτοι έχουν ευχερώς επανεμφανίζονται εις άλλην ζώνην.
3.Μία ακριβής εικών, όθεν της επιτευχθείσης και επιτευχθησομένης φθοράς πρέπει να έχη σημαντικήν έννοιαν επί του συντελεσθέντος έργου των Εθνικών δυνάμεων.
Αντιθέτως μία ανακριβής εικών μας άγει εις πεπλανημένα συμπεράσματα με όλας τας θλιβεράς συνεπείας. Το ΓΕΣ δεν είναι πλήρως πεπεισμένον ότι αι εις τα ΔΣΚ των Μονάδων αναφερόμεναι απώλειαι ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ.
Μία άθροισις τούτων καθ’όλον το έτος, ο συνημμένος πίναξ, μας άγει εις αρκετά εξωγκομένους αριθμούς:
16.382 νεκρούς επί τόπου εξακριβωμένους
8.065 συλληφθέντας
8.763 παραδοθέντας
Δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαμυνίται, οι τραυματίαι και μη εξακριβωμένοι. Η δύναμις των συμμοριτών την 1ην Ιανουαρίου 1948 εξετιμάτο εις 21.250 και την 1 Ιανουαρίου 1949 υπολογίζεται εις 23.380.
4.Θέτοντες υπ’όψιν υμών τους αριθμούς τούτους των απωλειών του εχθρού παρακαλούμεν όπως προσωπικώς ελέγξητε τούτους και αναφέρητε ημίν, την γνώμην σας.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ να αυταπατώμεθα.
5.Παρακαλώ επί πλέον να κατανοηθή από τα Επιτελεία όλων των Μονάδων ποία ζημία προέρχεται από την μη ενδελεχή και αντικειμενικήν εργασίαν των, αφού ως είναι γνωστόν εις ένια εκ τούτων παρατηρείται ασυμφωνία παρεχομένων στοιχείων ακόμη και μεταξύ των Γραφείων του ιδίου Κλάδου (Α1 και Α2).
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Δκτής Στρατού
Διά την ακρίβεια
Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ

Αποστολή Ταγμάτων Εθνοφρουράς, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1948

ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. 3107/4/Φ.4019/ΙΙ
Β.Σ.Τ. 902/23.5.48

ΟΔΗΓΙΑΙ
ΕΠΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
——————————–

ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Έκαστον Τάγμα Εθνοφρουράς καθίσταται υπεύθυνον διά την ασφάλειαν ζώνης τινός σαφώς καθοριζομένης υπό του προϊσταμένου του κλιμακίου. Εντός της ζώνης ταύτης το Τάγμα θα κινήται και θα ενεργή κατά την κρίσιν του Διοικητού του εις τρόπον ώστε να απαγορεύη πάσαν διαταραχήν της τάξεως υπό των συμμοριτών. Η ζώνη αύτη, αρχικώς περιωρισμένη θα επεκτείνηται προοδευτικώς υπό του προισταμένου κλιμακίου, αναλόγως της ειδικής καταστάσεως της περιοχής, των ειδικών συνθηκών ταύτης από απόψεως συμμοριακής δράσεως, της καταστάσεως εκπαιδεύσεως και μαχητικής αξίας του Τάγματος Εθνοφρουράς και των μέσων, άτινα να διαθέτει τούτο.
2. Αποστολή παντός Τάγματος Εθν/ράς είναι:
Η εξόντωσις πάσης σημειουμένης εν τη ζώνη ευθύνης του συμμορίας.
Η εξόντωσις της αυτοαμύνης εν τη αυτή ως άνω ζώνη του και παντός ίχνους συμμοριτισμού.
Η ασφάλεια των εν τη ζώνη του συγκοινωνιών ήτοι της κυκλοφορίας, από πάσης επιθέσεως των συμμοριτών και από νάρκας ως και των πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Συνέχεια

Εκθεση επεισοδίων ΜΠΕΛΕΣ (21 Απρ – 2 Μαϊ 1947), ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ «ΜΠΕΛΕΣ» 21/4 και 2/5

Παραθέτομεν κατωτέρω τα επεισόδια άτινα έλαβον χώραν εις την περιοχήν «ΜΠΕΛΕΣ».
α)    Την 21ην Απριλίου 1947 εις την περιοχήν την περιλαμβανομένην μεταξύ Βορείου μέρους λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ – ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Υψοδείκτου 1887 επί των συνόρων εν συνεχεία γραμμή μεθορίου μέχρι λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ.
β)    Την 2αν Μαΐου τρεχ. έτους εις την αυτήν ως άνω περιοχήν.

Γεγονότα 21ης Απριλίου 1947
Την 20ην Απριλίου η 37η Ταξιαρχία συνεκρότησε απόσπασμα εκ τριών λόχων μετά πυρ/κού υπό την Διοίκησιν του Δ/τού του 567 Τάγματος προκαλύψεως με σκοπόν την καταδίωξιν των εκ ΚΡΟΥΣΙΩΝ πρός ΜΠΕΛΛΕΣ ενεργούντων συμμοριτών.
Το απόσπασμα κινηθέν εκ των κατευθύνσεων ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ – ΚΟΥΚΑ και ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ – ΚΑΤΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ – υψοδείκτης 1446 (ως επιφαίνεται εν τω σχεδιαγράμματι) έφθασε την 09:30′ ώραν της 21/4 επί της γραμμής (ζ.8019) (ζ.8420) (Α.Β. επί του Σχεδ/τος) εν επαφή μετά των συμμοριτών και απέχουσαν εκ των συνόρων 1000-1500 μέτρα, ένθα ανέκοψε την προχωρητικήν του κίνησιν.
Την 14:00 ώραν της 21/4 το δεξιόν της γραμμής του αποσπάσματος υπέστη σφοδράν αντεπίθεσιν και εξηναγκάσθη να συμπτυχθή υπό την πίεσιν των συμμοριτών πρός ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ. Τας εσπερινάς ώρας συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα τμήματα του αποσπάσματος.
Απώλειαι ημετέρων

–      Νεκροί           αξιωματικός  1                   οπλίται                 6
–      Τραυματίαι            «            1                      «                      19
–      Αγνοούμενοι         «            1 (χωρ/κής)      «                        3

Εκ του επεισοδίου τούτου καταφαίνεται ότι οι συμμορίται εχρησιμοποίησαν διά την συγκέντρωσίν των και εξόρμησίν των έδαφος του ομόρου Κράτους καθ’ όσον δεν ήτο δυνατόν υπό τα πυρά των ημετέρων τμημάτων και εις ελάχιστον χώρον από της γραμμής των συνόρων να συγκεντρωθούν και να λάβουν τας διατάξεις εξορμήσεως και επιθέσεως. Συνεπώς η αντεπίθεσις εξετοξεύθη εκ των συνόρων και αμέσως Βορ. τούτων. Εκ του χρόνου δε καθ’ ον εξαπελύθη η επίθεσις δύναται τις να συμπεράνη ότι αν μη το όλον το πλείστον όμως τμήμα τούτων δεν ήτο εκ των καταδιωκομένων συμμοριτών αλλά εκ τμημάτων συμμοριακών ευρισκομένων εκατέρωθεν της παραμεθορίου περιοχής.

Γεγονότα 2ας Μαΐου 1947
Την 22αν ώραν της 2ας Μαΐου δύναμις εκ χιλίων (1000) περίπου συμμοριτών προσέβαλεν ταυτοχρόνως δι’ αυτομάτων και όλμων τα χωρία ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ (ζ.8513) – ΚΑΤΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ (ζ.8517) κείμενα Ανατολικώς της λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ και από 3-5 χιλ. Ομοίως θέσεις αναπτύξεως πυρ/κού εις ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ, διά του όγκου των δεν κατέλαβον τα γύρωθεν υψώματα του χωρίου ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ (ζ. 8917) ίνα απομονώσουν τούτο και διά τμημάτων των εισήλθον εντός αυτού κατόπιν μέχης μετά των MAΥ του χωρίου.

Απώλειαι ημετέρων
–       Νεκροί            Μ.Α.Υ.    12 επί πλέον 2 γυναίκες και 2 νήπια κατακρεουγηθέντα.
–       Τραυματίαι     Μ.Α.Υ 6

Μετά την είσοδόν των εις το χωρίον επυρπόλησαν 50 οικίας εν οις την εκκλησίαν και το σχολείον προέβησαν δε εις παντοειδείς λεηλασίας.
Ημέτερα τμήματα κινηθέντα πρός ενίσχυσιν των MAΥ και προστασίαν του πληθυσμού καθηλώθησαν υπό των συμμοριτών κατεχόντων τα Ν. ΝΑ. και ΝΔ της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ υψώματα.
Το Γ’ΣΣ δεν ανέφερεν συμπληρωματικώς εισέτι επί αποτελεσμάτων αγώνος ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ. Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διέταξε σήμερον Γ’ Σώμα Στρατού διαφωτίση τούτο συμπληρωματικώς. Βραδύτης λύσεως ζητήματος οφείλεται εις την δυσκολίαν απωθήσεως δυνάμεων συμμοριτών ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ πρός μεθόριον άνευ προκλήσεως μεθοριακών επεισοδίων.
Χ Μεραρχία χειρίζεται το ζήτημα τούτο μετά συνέσεως.
Εκ τρόπου καθ΄ ον εγένοντο τα ως άνω γεγονότα διαπιστούται κατά την ημετέραν γνώμην ότι αφ’ ενός μεν οι συμμορίται έχουν ως ορμητήριον το εκείθεν της μεθορίου Σερβικόν έδαφος και αφ΄ετέρου η δίωξις των συμμοριτών εις την άνω περιοχήν είναι δυνατή διά τμημάτων Στρατού τη υποστηρίξει Πυρ/κού και αεροπορίας πλήν  όμως ενδέχεται να βληθούν τα παραμεθόρια φυλάκια του ομόρου Κράτους και ζώνη εδαφική εκείθεν των φυλακίων πράγμα όπερ θα δώση λαβήν εις δημιουργίαν διπλωματικού επεισοδίου. πρός αποφυγήν ακριβώς τούτου η Χ Μεραρχία ενεργεί συνετώς και κατ΄ακολουθίαν βραδέως.

Γ.  ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης Πυρ/κού

Οδηγίες επιχείρησης ΖΕΥΣ (εκκαθάριση ΟΛΥΜΠΟΥ), ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Ιουλ 1946

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αριθ. Α.Π. 486022

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΖΕΥΣ»
ΧΑΡΤΑΙ: 1/100.000
Φύλλα: ΚΟΖΑΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΚΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΣΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
Διά τους Διοικητάς Β΄ & Γ΄ Σωμάτων Στρατού

ΘΕΜΑ: Εκκαθάρισις περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:
Σκοπός της επιχειρήσεως είναι η εξάρθρωσις της διοικητικής οργανώσεως του ανασυνταχθέντος ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ, η αποδιοργάνωσις και εξόντωσις των εκεί δυνάμεών του και η αποκατάστασις του κύρους του Κράτους.
ΠΙΘΑΝΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΕΧΘΡΟΥ:
Η εις την περιοχήν του ΟΛΥΜΠΟΥ δύναμις του εχθρού εκτιμάται εις 700 περίπου άνδρας κατά το μάλλον και ήττον καλώς οπλισμένους.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΣ:
Η πρόθεσις του ΓΕΣ είναι η εξής:
Κατάληψις προ της επιχειρήσεως των περιοχών: ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ – υψώματα Δ. ως ΝΔ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προς παρεμπόδισιν διαφυγής του Ανατολικώς ΟΛΥΜΠΟΥ εχθρού προς Βορράν εις αποπλάνησιν τούτου περί πιθανής ενεργείας από της εισχωρούσης ΣΤΕΝΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΕΛΑΣΣΩΝ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ προς Αντολικά κράσπεδα ΟΛΥΜΠΟΥ.

Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/Β/23 Σεπ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5925

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 23-7-45

Ι. ΑΣΔ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
α) Σ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ: Συνελήφθησαν 2 άτομα κατηγορούμενα δι’ αξιοποίνους πράξεις και 6 Ιταλοί στρατιώται παραδοθέντες εις Βρεττανικάς Αρχάς.
ΙΙ. Α.Σ.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
302 Τάγμα αναφέρει ότι χθες εγένετο εκταφή 20 πτωμάτων εκτελεσθέντων υπό ΕΛΑΣ έξωθι χωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ (20 χιλ. ΝΑ. ΒΟΛΟΥ) την άνοιξιν 1944. Κατά την εκταφήν παρευρέθησαν Αστυνομικαί, Ιατροδικαστικαί και Στρατιωτικαί αρχαί ως και Άγγλοι Αξ/κοί. Τα πτώματα ευρέθησαν εν ημιαποσυνθέσει. 3 εκ των πτωμάτων διεπιστώθη ότι εξετελέσθησαν διά πελέκεως τα δε άλλα διά πυροβόλου όπλου εξ εγγυτάτης αποστάσεως. Εκ των εκταφέντων ανεγνωρίσθησαν υπό των συγγενών τα πτώματα των Αλαμάνου, Προέδρου χωρίου Συκής, Βαρουτσάκη μετά της συζύγου του, εξ Αφίσου και Ζαχαρίου εκ Νεοχωρίου. Συνέχεια

Δελτίο Στρατιωτικής καταστάσεως 3/7/1945, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/4 Ιουλ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713

ΔΕΛΤΙΟΝ
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45

Ι. ΑΝ.Σ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)
ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:
Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.
Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.
Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού. Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:
Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.
Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.
Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.
Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.

Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Τ.Σ.Υ. Αντ/γος

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/3-7-1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45
Ι. ΑΝ. Σ. Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)

ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:

Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.

Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.

Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού.

Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:

Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.

Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.

Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.

Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.
Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν

Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ

Εισηγητική έκθεση για την αποκατάσταση της τάξεως, ΓΕΣ/ΔEΠΙΧ/Β/ΑΠ5980/30 Ιουν 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5680

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ

Ι. Παρά την παρέλευσιν εξαμήνου από της καταστολής της Δεκεμβριανής στάσεως και την υπογραφήν της συμφωνίας της Βάρκιζας, δεν κατωρθώθη μέχρι σήμερον να αποκατασταθή πλήρης και απόλυτος τάξις, ουχί μόνον εις τας απομεμακρυσμένας επαρχίας του Κράτους, αλλ’ ούτε δε εις αυτήν ταύτην την πρωτεύουσαν.
Ούτω την ύπαιθρον, και ιδία τας ορεινάς περιφερείας, λυμαίνονται ακόμη διάφοροι ληστοσυμμορίαι, υπολείμματα του ΕΛΑΣ, καταπιέζουσαι και παντοιοτρόπως απειλούσαι τους χωρικούς, πολλοί των οποίων και ευρίσκουν οικτρόν θάνατον, με την κατηγορίαν του Εθνικιστού. Συνέχεια