Κινήσεις και προθέσεις συμμοριτών βορείως ΣΕΡΡΩΝ, ΓΕΣ/Α2/14 Απρ 1949

Προθέσεις Κ.Σ.                          ΑΜΕΣΟΝ
Περιοχήν Βορ. Σερρών   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Υπουργείον Εξωτερικών Αρ. Τηλ. 35.268
(Γραφείον κ. Υφυπουργού) ΓΕΣ/Α2/ΙΙΙ
Γραφείον Αρχιστράτηγου Φ.9924/32
Δ.Υ.Π. Α2/ΙΥ ΒΣΤ 902/14-4-49

Έχομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν υμών τας κάτωθι μέχρι σήμερον εξακριβωμένας πληροφορίας συνοπτικώς, όσον αφορά τας παρατηρούμενας κινήσεις και πιθανάς προθέσεις των συμμοριτών εις περιοχήν βορείως ΣΕΡΡΩΝ και εντός του ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ εδάφους.
Α΄. ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Εξηκριβωμέναι πληροφορίαι φέρουν ότι κατά τα από 1ης Φεβρουαρίου ε.ε. μέχρι σήμερον χρονικόν διάστημα εισήλθον εντός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ εδάφους εις την περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ 750 συμμορίται. Συνέχεια

Αερικανοί Αξιωματικοί Σύνδεσμοι, ΓΕΣ/Α2/23 Ιαν 1948

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αρ.Τηλ.35.368
ΓΕΣ/ΑΠ.9903/1/Α2/ΙΙΙ
Β.Σ.Τ.902/23-1-48

ΘΕΜΑ: Σύνδεσμοι Αμερικανοί αξκοί της Αμερικ.Στρατ.Αποστολής
ΠΡΟΣ: Το Γ΄ΣΣ (Α1)
1η Στρατιάν (Α1)
Α΄Β΄ΣΣ (Α1)

Σχετικόν το υπ’ αριθ.Α.Π.1152/11-1-48 υμέτερον και η υπ’ αριθ.-Φ.9903/1/17-1-48 Δ/γή του ΓΕΣ.
Επί του ανωτέρω υμετέρου εγγράφου, σχετικώς με το ζήτημα της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος των νεοτοποθετηθέντων Αμερικανών αξιωματικών Συνδέσμων, εις τας Μ.Μονάδας γνωρίζομεν υμίν τα κάτωθι:
α) Ότι το ανωτέρω έγγραφον υμών, φέρει προγενεστέραν ημερομηνίαν, της υπ’ αριθ. Φ.9903/1/17-1-48 Δ/γής του ΓΕΣ εν τη οποία καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας μετά των νεοτοποθετηθέντων ήδη εις τας Μ.Μονάδας Αμερικανών συνδέσμων αξκών. Συνέχεια

Ανεφοδιασμός Συμμοριτών, ΓΕΣ/Α2

Γενικόν Επιτελείο Στρατού
Διεύθυνσις Α2
Τμήμα 4ον

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(από μάχης Γράμμου 21/8/48 μέχρι σήμερον)

Ι. Κίνησις εφοδίων εκ Σερβικού εδάφους προς ΒΙΤΣΙ
1. 1/9. Φάλαγξ 30 αυτοκινήτων προερχομένη εκ ΚΟΡΥΤΣΑΣ κατευθυνομένη προς ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗΝ. Εκ των ανωτέρω οχημάτων 3 εθεάθησαν εισερχόμενα εις ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗΝ.
2. 14/9. Κατά πληροφορίας πράκτορες εις περιοχήν ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ και εις θέσιν (Μ.3566) ευρίσκονται λέμβοι χωρητικότητας άνω του ενός τόννου εκάστη διά την μεταφοράν εφοδίων εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και ΣΕΡΒΙΑΣ.
Η μεταφορά των εφοδίων διεξάγεται δι’ αυτοκινήτων και λέμβων ακολουθούσα το κάτωθι δρομολόγιον: Συνέχεια

Κοινοποίηση Δήλωσης Μάρκου Βαφειάδη, ΓΕΣ/Α2/12 Ιουν 1948

Σ.Στρατού, Μεραρχίας, Αριθ. Τηλ. 29-590
Ταξιαρχίας, Τάγματα ΓΕΣ
Γεν. Επιθεωρητήν Εθν/ράς Β.Σ.Τ 902
Διοικήσεις Εθνοφρουράς και Τ.Ε Φ. 8611/6/Α2/1

(Συνέχεια παραληπτών σελ. 3) 12-6-48

ΓΕΣ/Α2,Α2/1 και Β5,ΓΕΝ,ΓΕΑ
Υπουργούς: Στρατιωτικών, Τύπου και πληροφοριών
Κοινοποιούμεν εις το τέλος της παρούσης το πλήρες κείμενον της δηλώσεως του Μάρκου περί δήθεν «προτάσεως ειρήνης»
Επειδή η προπαγάνδα των κομμουνιστών, κατά τας συγκεντρωθείσας πληροφορίας, επιδιώκει να εμφανίση την δήλωσιν ταύτην «σαν πατριωτική χειρονομία της προσωρινής Δημ. Κυβέρνησης η οποία επιδιώκει να βοηθήση την Ελλάδα να βρη την ησυχία και να σταματήση η αιματοχυσία» και ότι «η ανακοίνωση του Μάρκου είναι τίμια και υπηγορεύθη από το βαθύ πατριωτικό αίσθημα της Κυβέρνησης και του Δημ. Στρατού για να βγή η Χώρα από το αδιέξοδο, στο οποίο την ωδήγησαν οι Ελληνες μοναρχοφασίστες με τους Αμερικανούς αφεντάδες τους» κ.λ.π, παρέχομεν τα κάτωθι στοιχεία προς αντίκρουσίν της. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/Α2/3 Μαί 1948

ΓΕΣ/Α2                                                                                                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(Βασίζεται εις τας πληροφορίας μέχρι 3-5-48).

1. ΔΥΝΑΜΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΤΣΙ

α) 18η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ υπό ΒΑΓΕΝΑΝ Σ.Δ. ΧΑΛΑΡΑΝ (Ν.4455) 60
ι) Τάγμα ΓΑΡΕΦΗ περ. ΜΕΛΑΣ ( Ν.4863) – ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) ΒΙΓΛΑ (Ν.5067)
250
ιι) Τάγμα ΤΖΑΒΕΛΛΑ περ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Ν.6357) ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (Ν.5951)
250
ιιι) Τμήματα Σαμποτέρ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (Ν.5860) 150
ιυ) Λόχος ΔΑΜΙΑΝΟΥ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)                                        60
υ) Λόχος ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)                                       60
υι) Έφιππον Τμήμα ΤΣΑΛΗ » » » » » » 40
υ) Έφιππον Τμήμα ΛΑΖΟΥ περ. ΧΑΛΑΡΑΣ (Ν.4455) 40 Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού. Συνέχεια

Κοινοποίηση Εντολών και Οδηγιών Π.Γ. του ΚΚΕ, ΓΕΣ/Α2/23 Μαϊ 1947

ΘΕΜΑ: Εντολαί και οδηγίαι εις
Π.Γ. του ΚΚΕ                                                ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:  Ι Στρατιάν                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΑΥΣΤΗΡΟΝ
Α΄ Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού                             ———————————-
ΚΟΙΝ:  Αμερικανόν Στρ. Ακόλουθον                        ΓΕΣ 16629/Α2 (Δ/τής)
Α2 (Δ/τής), Α2/ΙV                               ΒΣΤ 902/23-5-47
Στρ. Ακολούθους Παρισίων
Ουασιγκτώνος, Λονδίνου

Ι.     Την νύκτα της 20 Μαΐου και εις την οικίαν του καθηγητού Κόκκαλη, ανεγνώσθησαν εις τον Κ.Καραγιώργην (Ριζοσπάστου) από την Χρύσα Χατζηβασιλείου αι ληφθείσαι οδηγίαι εις το Π.Γ. του ΚΚΕ προερχόμεναι από τον εν “Πράγα Σοβιετικόν Γραφείον Ελληνικών Θέσεων”.

ΙΙ.    Αι αναγνωσθείσαι αυταί οδηγίαι μετεφράσθησαν και ενετάλησαν να τυποποιηθούν υπό τους α) Χρύσαν Χατζηβασιλείου και β) Ελευθέριον Αποστόλου. Συνέχεια

Παρατηρήσεις διεξαγωγής επιχειρήσεων, ΓΕΣ/Α2/20 Φεβ 1947

ΓΕΣ/Α2                                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
20-2-47

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πολλά τμήματα είναι από μακρού χρόνου εγκατεστημένα εις διάφορα σημεία ή χωρία, εις εξαιρετικάς δε περιπτώσεις κινούνται μακράν των σημείων τούτων, επανερχόμενα κατά κανόνα εις την βάσιν των.
Αποτέλεσμα της τοιαύτης στασίμου καταστάσεως είναι:
α) Οι Αξ/κοί και οπλίται εξοικειούνται με τους χωρικούς με τους οποίους και διαβιούν, ασφαλώς δε χωρίς να το αντιλαμβάνονται παρέχουν εις τούτους πληροφορίας πάσης φύσεως λίαν χρησίμους εις τον εχθρόν.
β) Μία μονάς εγκατεστημένη από μακρού εις το αυτό μέρος αποκτά ωρισμένας συνηθίας, τα δε εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας είναι τα ίδια και συνεπώς οι συμμορίται κατατοπίζονται πλήρως επ’ αυτών.
γ) Είναι βέβαιον ότι εις τα περισσότερα χωριά υπάρχουν αντιπρόσωποι του ΚΚΕ σύνδεσμοι των συμμοριτών. Συνέχεια

Εκτακτο Δελτίο Πληροφοριών (Βουλγαρία-Μακεδονία), ΓΕΣ/Α2/24 ιαν 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                  Απολύτου- Προτεραιότητος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α2                                                          Άκρως – Απόρρητος
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΑΡΙΘΜ. 9990 Προσωπική

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ημετέρα αξιόπιστος πηγή Εξωτερικού αναφέρει τα κάτωθι:
1. Κύκλοι στενοί προσκείμενοι με το Βουλγαρικόν Πατριωτικόν Μέτωπον, άξιοι πάσης εμπιστοσύνης, πληροφορούν ότι κατά τον μήνα Φεβρουάριον 1947 θα λάβουν τέλος αι συνεννοήσεις αι οποίαι έχουν σκοπόν την προσάρτησιν της Μακεδονίας του ΠΙΡΙΝ (Βουλγαρίας) εις την Μακεδονικήν Δημοκρατίαν, ήτις ιδρύθη υπό του ΤΙΤΟ.
2. Αι πρώται διαπραγματεύσεις ήρχισαν περί τα τέλη του 1945 εν Βελιγραδίω, μεταξύ του εν Βελιγραδίω Πρέσβεως της Βουλγαρίας ΠΕΤΕΡ ΤΟΤΟΡΩΦ και του ΤΙΤΟ προσωπικώς. Και ότι τότε εγένετο δεκτή η απαίτησις της Γιουγκοσλαυΐας, όπως η Βουλγαρία παραχωρήση εις αυτήν, την Βουλγαρικήν Μακεδονίαν, εφ’ όσον η Βουλγαρία δεν ήθελε παραχωρήση εδάφη εις την Ελλάδα και ότι το ζήτημα τούτο θα ήθελε διευθετηθή εν ταις λεπτομερείαις του διά συμφωνίας των δύο ενδιαφερομένων μερών.
3. Αι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν εις ΣΟΦΙΑΝ, υπό την άμεσον επίβλεψιν και κηδεμονίαν του Ρώσσου Στρατηγού ΜΠΡΙΓΙΟΥΖΩΦ (Διοικητού της 10ης Ρωσσικής Στρατιάς εν Βουλγαρία). Συνέχεια

Εκτακτο Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/ 27 Ιαν 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΥ
ΑΡΙΘ. Α.Β. 10292

ΕΚΤΑΚΤΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
27 Ιανουαρίου 1947
( Προοριζόμενον μόνον διά το ΓΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ
1. Περιοχή Δ. ΘΡΑΚΗΣ
Καταστάσις ως εις το από 23-1-47 έκτακτον δελτίον.
2. Περιοχή Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
α) Συμμορία ΠΑΪΚΟΥ υπό ΣΟΦΙΑΝΟΝ διελθούσα εκ ΒΕΡΜΙΟΥ την 17-1-47 ηνώθη μετά του αρχηγείου ΒΕΡΜΙΟΥ υπό ΑΚΡΙΤΑΝ – ΔΙΑΚΟΝ.
β) Εξηκριβώθη ότι τα κινηθέντα συγκροτήματα υπό ΜΑΥΡΟΝ και λοιπά τοιαύτα υπό αγνώστους αρχηγούς, ως το από 23-1-47 έκτακτον δελτίον, παράγραφος 2,α (ι, ιι) μετεστάθμευσαν εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ ως κάτωθι:
ι) Δύο συγκροτήματα του αρχηγείου ΒΕΡΜΙΟΥ υπό ΜΑΥΡΟΝ.
ιι) Συγκρότημα ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ υπό ΚΑΤΣΩΝΗΝ
ιιι) Συγκρότημα ΠΑΪΚΟΥ υπό ΣΟΦΙΑΝΟΝ
γ) Η δύναμις ήδη των συμμοριτών περιοχής ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ υπολογίζεται εις 2000-2200. Εκ τούτων περί τους 1200 εγγύς περιοχήν ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Σ.8679).
δ) Δύναμις ΠΙΕΡΡΙΩΝ ανεξακρίβωτος. Συνέχεια

Ηθικό στρατού Οκτ 1945, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/10 Νοε 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 90072/Α2/Δ2

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών επί του ηθικού του ΣΤΡΑΤΟΥ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1945.

Ι. ΑΣΔ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ηθικόν   οπλιτών καλόν
ΙΙ. ΑΣΔΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ    «            « Βελτιούται σταθερώς
ΙΙΙ. ΑΣΔ Θ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « εις ευχάριστον σημείον
ΙV. ΑΣΔ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « Γενικώς ακμαίον
V. ΑΣΔ Α.Μ. και Δ. ΘΡΑΚΗΣ    «            « Ακμαίον
VΙ. ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Καλόν
VΙΙ. Σ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ    «            « Καλόν
VΙΙΙ. Σ.Δ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ    «            « Καλόν
ΙΧ. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Καλόν
Χ. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Εις λίαν ικαν. σημείον
ΧΙ. ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ    «            « Εις πολύ καλόν επίπεδον

Συνέχεια

Χειρισμός Σέρβων αυτόμολων, ΓΕΣ/Α2/24 Μαι 1945

Ε.Χ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/2
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 9261

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝ. ΣΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 2400/29-4-45 αναφοράς υμών περί εισερχομένων Σέρβων υπηκόων εις το Ελληνικόν έδαφος έχω την τιμήν να γνωρίσω, έως ότου λυθή το ζήτημα υπό Κυβερνητικής πλευράς, ότι δέον.

α΄.)- Να εμποδισθή η είσοδος εις το μέλλον, τοιούτων ατόμων, εις το έδαφος ημών, εν συνεννοήσει και με τας Βρεττανικάς Αρχάς.
β΄.)- Να συγκεντρωθώσιν οι ήδη εισελθόντες εις ωρισμένον μέρος υπό τύπον προσωρινού στρατοπέδου εν ω τοις εξασφαλισθή διαμονή και τροφή ανάλογος προς τα των τμημάτων Εθνοφυλακής, ταύτα πάντα εν συνεννοήση μετά της Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας ήτις είναι δυνατόν να αποτανθή εις την Ούνρα.
γ΄.)- Να καταρτισθώσιν ονομαστικοί κατάλογοι λεπτομερείς. (Ονοματεπώνυμον – τόπος καταγωγής, όνομα πατρός, χρονολογία αφίξεως εις το Ελληνικόν έδαφος – χρόνος γεννήσεως).-
Οι κατάλογοι  ούτοι να διαβιβασθώσι εις την Γεν. Διοίκησιν Μακεδονίας αντίγραφον δε τούτων εις το ΓΕΣ (Δ/σιν Πληροφοριών).
δ΄.).-       Εφ’ όσον ούτοι κατέφυγον εις το ημέτερον έδαφος μετά του οπλισμού των να περισυλλεγή ούτος και να διαφυλαχθή εν καλή καταστάσει, δεδομένου ότι είναι δυνατόν εις το μέλλον να ζητηθή η απόδοσις υπό της Σερβικής Κυβερνήσεως.- Τον τόπον της διαφυλάξεως και τον υπεύθυνον να αναφέρητε ημίν.-

Αθήναι τη 24 Μαΐου 1945

Ο

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ                                                 Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
Περί εισερχομένων Σέρβων                         Γ.ΔΡΟΜΑΖΟΣ
υπηκόων εις το Ελληνικόν                             Αντιστράτηγος
Έδαφος.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Ι)    Υπουργ. Εξωτερικών.
2)   Υπουργ. Εσωτερικών(Δ/σιν Αλλοδαπών)
3)   ΑΣΔΑ Μακεδονίας και Θράκης.
4)    Δ/σιν ΑΙ
5)    Δ/σιν Α2 Γρ.Δ2 και Γ.
6)   ΒΜΜ

ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
Τω εγγράφω 6
Τω σχεδίω 2.

Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/30 Δεκ 1944

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΣΕΚΕΡΗ 1

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 30-12-44  (ώρα 12η)

1.-    Εις την περιοχήν από της οδού Δεληγιάννη μέχρι Κολωνού μόνον η εφεδρική δύναμις του ΕΛΑΣ απέμεινε της λοιπής αναχωρησάσης προς Περιστέρι.

2.-    Προ πέντε (5) ημερών εις περιοχήν τέρματος Πατησίων αφίχθησαν δύο (2) Λόχοι (ίσως ανήκοντες εις μονάδα περιοχής Καρπενησίου) ευρίσκοντο εισέτι εκεί την 29ην λήγοντος.

3.-    Τρεις (3) Λόχοι Κοκκινιάς ευρισκόμενοι εις περιοχήν σιδηροδρομικού Σταθμού Μύλοι – Αθηνών μετεστάθμευσαν την 28ην λήγοντος εις Συνοικισμόν Μυκονιάτικα (αμέσως νοτίως αποθηκών Πυρομαχικών Λιοσίων) και εις περιοχήν τέρματος Πατησίων ένθα ευρίσκοντο ακόμη εκεί χθες (29ην). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/29 Δεκ 1944 1820

Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον

Πληροφορίαι 29-12-44   Ώρα 18.20

1.-    Εις την περιοχήν μεταξύ γωνίας Καρνεάδου και Λουκιανού και γωνίας Καρνεάδου και Πλουτάρχου έδρα την πρωΐαν της 29 τ.μ, αυτόματον (ελεύθερος σκοπευτής). Το πολυβόλον τούτο έβαλλε διά τροχιοδεικτικώς προς την κατεύθυνσιν του Βυζαντινού Μουσείου. (όρα σχεδιάγραμμα).

2.-    Εντός του τετραγώνου του περιλαμβανομένου μεταξύ των οδών Ισαύρων – Βουλγαροκτόνου και των Λόφων Στρέφη και Λυκαβηττού (ήτοι από των πρώτων οικιών κάτωθεν του Λυκαβηττού μέχρι των πρώτων οικιών κάτωθεν του Στρέφη) έχομεν την θετικήν πληροφορίαν ότι παραμένει δύναμις ανταρτών υπό τας εξής συνθήκας: Οι άνδρες παραμένουν καθ’ όλην την ημέραν αυστηρώς κεκλεισμένοι εντός των οικειών εις ας παραμένουν περίπου ανά πέντε ή έξ, μη εξερχομένοι εν στολή ουδέ εις τα παράθυρα.

Μέρος τούτων κατέρχεται την ημέραν εν πολιτική περιβολή εις την πόλιν, συλλέγει πληροφορίας και επανέρχεται. Μεταξύ τούτων αναφέρονται δύο εφημεριδοπώλαι αγνώστου ταυτότητος. Δεν απαντούν εις τους εναντίον των πυροβολισμούς των Άγγλων τόσον από της κατευθύνσεως του Λυκαβηττού όσον και εις τας υπό του άρματος προσβολάς. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/28 Δεκ 1944

Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον

Πληροφορίαι 28-12-44   Ώρα 17.30

1.-    Την 24 τ.μ. εις Περιστέρι ευρίσκετο δύναμις του 6ου Συν/τος Κορίνθου υπό τον Βαζαίον. Μετ’ αυτού ευρίσκοντο και ο Λόχος Κοκκινιάς και ο Λόχος Περιστερίου εν συνόλω δύναμις 500-600.
2.-    Ανατολικώς της εκκλησίας Ευαγγελίστρια Περιστερίου, 1100 μ περίπου, ευρίσκεται η Διαχείρισις του 6ου Συν/τος μετά της αποθήκης πυρ/κών εντός οικιών. Παρά την αποθήκην ταύτην 5-10 μ δυτικώς ευρίσκετο εν πυροβόλον των 75.
3.-    Εις τοποθεσίαν 100 δένδρα Περιστερίου, ευρίσκοντο την ιδίαν ημέραν τα μεταγωγικά του ιδίου Συν/τος περίπου 100-150 κτήνη.
4.-    Δυτικώς της εκκλησίας και εις απόστασιν 50 μ. εντός του Φοίβου (Κινηματογράφος), λειτουργεί το Στρατόπεδον Συγκεντρώσεως ομήρων, οπόθεν καθ’ εκάστην αναχωρούν αποστολαί 1000-1500 προς Θήβας.
Στρατοπεδάρχης του Στρατοπέδου είναι ο Θεόδωρος Κόλιας απλούς Στρατιώτης, καταγόμενος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων. Ως Δήμιοι χρησιμοποιούνται οι κάτωθι:
1)    Κων/νος Αναστασόπουλος ή Ντάλας εκ χωρίου Φιλιά Καλαβρύτων.
2)    Κων/νος Κίτσος μετά του αδελφού του Ιωάννου και ετέρου 15ετούς αδελφού του αγνώστου ονόματος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων.
3)    Σβίγκος εκ Λυκουριάς Καλαβρύτων.
4)    Μάχος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων.
Ούτοι χρησιμοποιούνται διά τας εκτελέσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν διά μαχαίρας διά την οικονομίαν ως λέγουν πυρομαχικών.
Την 22 τ.μ. ωδηγήθησαν εκ του Στρατοπέδου Φοίβος εις λιγνιτορυχείον Περιστερίου 300 άτομα άνδρες γυναίκες και παιδία δι’ εκτέλεσιν.
Κατά την διάρκειαν των εκτελέσεων έλαβε χώραν πολυβολισμός από αεροπλάνου και επέτυχον να δραπετεύσουν οι 10 εκτελεσθέντων των υπολοίπων 290.
5.-    Η κυκλοφορία αυτοκινήτων του ΕΛΑΣ τόσον διά τας αναχωρήσεις όσον και διά τας αφίξεις προς Πελοπόννησον εκτελείται καθ’ εκάστην από της 17ης ώρας και εκείθεν εκ Περιστερίου.
6.-    Το χωνί σήμερον εις διαφόρους συνοικίας εκάλει προς κατάταξιν εις τον Στρατόν του ΕΛΑΣ τους άνδρας από 18-40 ετών, προσθέτον ότι πας μη κατατασσόμενος και συλλαμβανόμενος θα εκτελείται.
7.-    Την 22 τ.μ. αφίχθησαν εις Περιστέρι περί τα δύο χιλ. ζεύγη αρβυλών. Ταύτα κατ’ αφήγησιν του αυτόπτου πληροφοριοδότου μας, δεν ήσαν Ελληνικής κατασκευής αλλ’ πωσδήποτε ξένης. Το χρώμα του δέρματος ήτο μέλαν.
8.-    Την 27 τ.μ. αφίχθη και στρατοπέδευσε παρά την εκκλησίαν Αγ. Παύλος δύναμις Τάγματος ανταρτών γενιοφόρων. Ετέραι λεπτομέρειαι δεν εγνώσθησαν.-