Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, ΓΕΣ/Α1/ΑΠ4639/28 Φεβ 1948

ΘΕΜΑ: Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ διά                                           Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
την διεξαγωγήν του αγώνος                                                AKΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
ΠΡΟΣ: Διοικητάς Μ. Μονάδων                                             Εδακτυλογραφήθη υπό
Υπ/γού Αννιτσάκη Ε.
ΚΟΙΝ: Υπ. Στρ/κών (Γρ. κ. Υπουργού)                                Αριθ. Τηλεφ. 32 – 880
Γεν. Επιθεωρ. Στρατού Υ Σ – Γ Ε Σ /ΑΙ
Κλάδοι ΓΕΣ, Α1-Α2/ΓΕΣ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
Αμερ. – Βρετ. Στρ. Αποστολή ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4639
Β.Σ.Τ. 902/28-2-48
1. Αναλαβών υπευθύνως την διεύθυνσιν των Επιχειρήσεων του Στρατού και κατά συνέπεια την Διοίκησιν, επιθυμώ, εν ολίγαις γραμμαίς, να καταστήσω γνωστάς εις τους διοικητάς των Μ. Μονάδων τας απόψεις μου επί του τρόπου, καθ’ όν θα φέρωμεν εις πέρας το βαρύ έργον, το οποίον επωμίσθη ο Στρατός μας από 18μήνου.
2. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι ο ιδιόρρυθμος αγών τον οποίον διεξάγομεν απαιτεί εκ μέρους των Διοικήσεων και των Μονάδων όλως ιδιαιτέρας προσπαθείας, αι οποίαι, χωρίς να παραβλέψω ότι κατεβλήθησαν αρκούντως μέχρι σήμερον – φρονώ, ότι θα πρέπει να ενταθούν.
3. Εις την έντασιν ταύτην μας υποβοηθεί όλως ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των συμμαχικών αποστολών και η καταβολή εκ μέρους της Αμερικανικής Αποστολής κάθε προσπαθείας διά την ενίσχυσιν και συμπλήρωσιν του στρατού μας.
4. Αλλά και η μέχρι σήμερον κτηθείσα πείρα του αγώνος και τα εκ των σφαλμάτων εξαχθέντα διδάγματα θα αποτελέσουν φάρον των περαιτέρω ενεργειών μας και της ακολουθησομένης εις το μέλλον τακτικής μας. Συνέχεια

Advertisements

Οδηγίες επιχειρήσων, ΓΕΣ/Α1/12 Φεβ 1948

Υπερεπείγουσα

Άκρως Απόρρητος

Αριθ.Τηλ.32-880
ΥΣ-ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ.4009/1
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.3800

ΒΣΤ 902/12-2-48

ΠΡΟΣ: Α΄Β΄Γ΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: κ.Υπουργόν Στρ/κών
Αμερ.-Βρετ. Αποστολάς

Α1/ΓΕΣ-Γραφ.Α/ΓΕΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι διά τας επιχειρήσεις

1.- Μετά την κατάργησιν της Στρατιάς την διεύθυνσιν των επιχειρήσεων καθ’ όλην την χώραν ανέλαβε το ΓΕΣ.
2.- Λίαν συντόμως θέλομεν κοινοποιήσει οδηγίας, αίτινες θέλουν τεθή εν εφαρμογή διά την τελικήν ευόδωσιν του αγώνος.
3.- Προς άρσιν πάσης αμφιβολίας μέχρι κοινοποιήσεως των οδηγιών τούτων παρέχομεν υμίν τας κάτωθι ενδείξεις: Συνέχεια

Ενίσχυσις Αεροπορίας, ΓΕΣ/Α1/24 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Ενίσχυσις Αεροπορίας                         ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εδακτυλογραφήθη υπό Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.
ΠΡΟΣ:Τον κ. Υπουργόν Στρατ/κών
Αριθ. Τηλ. 31-950
ΚΟΙΝ.:   ΓΕΣ/Α1                                               Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
Ι Στρατιάν/Α1                                  ΑΡΙΘ.Φ.4001/8
Α/ΓΕΣ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8334
Β.Σ.Τ. 902/24-ΧΙΙ-47
ΣΧΕΤ. Α.Π. Ι.Σ./16/1442/Α1/15-ΧΙΙ-47 Στρατιάς

1.-    Κατά την διεξαγωγήν του συμμοριακού αγώνος κατεδείχθη ότι η συμβολή της Αεροπορίας είναι πολύτιμος. Πράγματι τόσον αι αποστολαί αναγνωρίσεως και προσβολής απροόπτων στόχων, όσον και αι τοιαύται υποστηρίξεως των μαχομένων τμημάτων του Στρατού υπήρξαν πάντοτε λίαν αποδοτικαί. Το ορεινόν έδαφος και η έλλειψις Ορειβ. Πυρ/κού, κατέστησαν την Αεροπορίαν το μοναδικόν όπλον υποστηρίξεως του Πεζικού. Εκ παραλλήλου τα ηθικά αποτελέσματα κατά των συμμοριών και υπέρ του Στρατού υπήρξαν λίαν αξιόλογα. Συνέχεια

Πληροφορίες περί κατάληψης πόλεως, ΓΕΣ/Α1/13 Δεκ 1947

ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1                                                        Ημέρα – Ώρα εκδόσεως  Σήματος
131215
ΠΡΟΣ: 1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ –
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ –
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αυστηρώς προσωπική.
Άκρως απορρητος. Αρ. πρ. 7143. Α. Φ. 4009/1.

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας η Κομμουνιστική Ηγεσία διέταξε το Στρατηγείον Ανταρτών, όπως πάση θυσία καταλάβη εντεταλμένην περιοχήν, περιλαμβάνουσαν μίαν έστω πόλιν και κωμοπόλεις, διά εγκατάστασιν Δημοκρατικής Κυβερνήσεως. Καθορίζεται εις το Στρατηγείον του Δημοκρατικού Στρατού, ότι είναι ανάγκη να διατηρηθή μία τοιαύτη περιοχή έστω και διά πέντε ημέρας. Μετά την πάροδον των πέντε ημερών δύναται η περιοχή να εγκαταλειφθή υπό Δημοκρατικού Στρατού. Τούτου γενομένου η Δημοκρατική Κυβέρνησις θα μεταφερθή και θα παραμείνη οριστικώς εις την ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ. Το Στρατηγείον του Δημοκρατικού Στρατού ητύχησε ως προς την πραγματοποίησην του ανωτέρω σκοπού εις την Ήπειρον δι’ ο και ζητούνται ευθύναι τούτου παρά πολιτικών ηγετών ΚΚΕ. Ανάγκη καταβληθή πάσα προσπάθεια υπό ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ προς ματαίωσιν του σκοπού συμμοριτών.

Εντολή ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ

Τ.Υ.

Χειρισμός Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ΓΕΣ/8 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Χειρισμός Τ.Ε.                                              ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εδακτυλογραφήθη υπό
ΠΡΟΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ                                                    Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.

 Δ/σεις Εθνοφρουράς                                      Αριθ. Τηλ. 31-950

                                                                                              Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ.:            ΓΕΣ/Α1                                                 ΑΡΙΘ. Φ.4019/11

 Ι Στρατιάν                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7996

                                                                                            Β.Σ.Τ. 902/8-ΧΙΙ-47

Σχετ.    4019/11/18-Χ-47, 4019/11/15-Χ-47, 4019/11/1/21-Χ-47, 4019/11/22/21

 Χ-47, 4019/11/3/6413/21-Χ-47, 4019/11/6763/1-ΧΙ-47 Ημέτεραι

Ι.     Πληροφορίαι συρρέουσιν εις ΓΕΣ ότι μεταξύ των οπλιτών των Τ.Ε. παρατηρείται απροθυμία και ενίοτε άρνησις κινήσεως και ενεργείας εκτός των ορίων της Επαρχίας, εξ ης το Τάγμα εστρατολογήθη. Αίτια τούτου υπήρξαν εις τινα Τάγματα κρούσματα απειθαρχίας και λιποταξίας. Συνέχεια

Οδηγίες οργάνωσης Εθνοφρουράς, ΓΕΣ/Α1/

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ/Α1                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Φ. 4019/11
Αρ. Πρ. 7800

Ο Δ Η Γ Ι Α Ι

ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΝ

Α.    Σκοπός της Οργανώσεως Εθνοφρουράς, συμφώνως τή υπ’ αριθ. 660 Αποφάσει Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης, είναι η απαλλαγή του Στρατού Εκστρατείας από αποστολών τάξεως και ασφαλείας των Επαρχιών του Κράτους αναλαμβανομένων υπό της Εθνοφρουράς και η εκ τούτου προκύπτουσα εξοικονόμησις μεγάλων Μονάδων Στρατού Εκστρατείας, ίνα δυνηθή ούτος και ασκήση την προσπάθειάν του διά του μείζονος των μέσων του εις εκείνα τα θέατρα Επιχειρήσεων της Στρατιάς εις α η Συμμοριακή δράσις είναι εξαιρετικώς έντονος (Ήπειρος – Δυτ. Μακεδονία).

        Προτάσει του Γεν. Επιτελείου Στρατού και κατόπιν αποφάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης και Α.Σ.Σ η γενική διάρθρωσις των δυνάμεων της Εθνοφρουράς εβασίσθη επί των κάτωθι σκέψεων.

 1. Να εμπεδωθή η τάξις και η ασφάλεια των αστικών Κέντρων και της υπαίθρου Νοτίως της γραμμής Πηνειού κατά το μέγιστον δυνατόν (Θεσσαλία – Ρούμελη – Πελοπόννησος – Κρήτη).
 2. Να ενισχυθώσι κατά σειράν Επείγοντος διά των αναγκαίων μέσων Εθνοφρουράς

-η Δυτική Θράκη

-αi Ήπειρος και Κεντρική Μακεδονία.

 1. Να διευκολυνθώσι διά της διαρθρώσεως ταύτης των δυνάμεων Εθνοφρουράς οι εκ των περιστάσεων επιβαλλόμενοι ελιγμοί της Στρατιάς, ίνα δυνηθή αύτη να εκτελή ευρυτέρας μορφής Εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις.
 2. Να περιορισθή εις το μέγιστον δυνατόν η βιαία υπό των Συμμοριτών Στρατολογία και να επανέλθη εις τους κατοίκους το οσημέραι φθίνον αίσθημα ασφαλείας.

Β.    Οργάνωσις Διοικήσεων Εθνοφρουράς.

Οργανώθησαν ή προβλέπεται προσεχώς να οργανωθώσιν από Νότου προς Βορρά αι κάτωθι Διοικήσεις Εθνοφρουράς ισότιμοι προς Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας.

 1. 81 Περιοχή (Έδρα Τρίπολις) ισότιμος προς Μεραρχίαν με δύο τακτικάς Διοικήσεις τριών εκάστη Ταγμάτων.

(α)   Διοίκησις Σπάρτης (Έδρα Σπάρτη).

(β)   Διοίκησις Πύργου (Έδρα Πύργος).

 1. Διοίκησις Εθνοφρουράς Ρούμελης ισότιμος προς Μεραρχίαν, έδρα Άμφισσα, με μίαν τακτικήν διοίκησιν τριών Ταγμάτων (86 Περιοχή). Έδρα Αγρίνιον.
 2. Διοίκησις Εθνοφρουράς Ορεινής Θεσσαλίας. Έδρα Καρδίτσα.
 3. Υπό την 83ην Περιοχήν Βόλου τάσσονται τρία Τάγματα  Εθνοφρουράς.
 4. Τακτική Διοίκησις τριών Ταγμάτων. Έδρα Τύρναβος.
 5. Διοίκησις Εθνοφρουράς Δυτικής Θράκης. Έδρα Αλεξανδρούπολις.

               -Τέλος τα εις Ήπειρον, Κεντρικήν Μακεδονίαν και Κρήτην οργανούμενα Τάγματα Εθνοφρουράς θα υπάγωνται υπό τας Μ. Μονάδας ή Στρατιωτικάς Διοικήσεις των περιοχών τούτων.

Γ.     Διοικητική και Τακτική Υπαγωγή.

 1. Αι Διοικήσεις Εθνοφρουράς Πελοποννήσου και Ρούμελης υπάγονται από πάσης  απόψεως εις το Α΄ Σώμα Στρατού, όπερ υπάγεται τακτικώς υπό το Γενικόν Επιτελείον Στρατού.
 2. Αι Διοικήσεις Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας υπάγονται από πάσης απόψεως υπό το Β΄ ΣΣ.
 3. Τα Τάγματα Εθνοφρουράς Ηπείρου υπό την VΙΙΙ Μεραρχίαν, υπαγομένη τακτικάς υπό το Β΄ ΣΣ.
 4. Τα Τάγματα Εθνοφρουράς Κεντρικής Μακεδονίας υπό το Γ΄ Σώμα Στρατού.
 5. Η Διοίκησις Εθνοφρουράς Δυτικής Θράκης υπό την VΙΙΙ Μεραρχίαν, υπαγομένην από πάσης απόψεως εις Γ΄ Σώμα Στρατού.
 6. Το Τάγμα Εθνοφρουράς Κρήτης (Χανίων) υπό την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Κρήτης.

Δ.    Αποστολή Διοικήσεων Εθνοφρουράς.

        Εκάστη Διοίκησις Εθνοφρουράς έχει την ευθύνην τάξεως και ασφαλείας εν τη ζώνη ευθύνης, ης τα όρια καθορίζονται δι’ ειδικών διαταγών του ΓΕΣ, της ελευθέρας κυκλοφορίας επί των γραμμών συγκοινωνιών της ζώνης της, την εξασφάλισιν των Τεχνικών έργων ζωτικής σημασίας και κρατικών εγκαταστάσεων συμφώνως προς τας ισχύουσας ήδη περί τούτου διαταγών του ΓΕΣ, την δίωξιν και εξόντωσιν των υφισταμένων τυχόν συμμοριών εν τη ζώνη ευθύνης της ή των εισερχομένων εις ταύτην εξ άλλων περιοχών. Την διατήρησιν εις υψηλόν επίπεδον του εθνικού φρονήματος των κατοίκων και την εξαφάνισιν οιασδήποτε παρακρατικής οργανώσεως δυναμένης να αποβή εις βάρος της ελευθέρας ζωής των κατοίκων της περιοχής, δι’ ην εκάστη διοίκησις Εθνοφρουράς είναι υπεύθυνος. Τέλος την ανάπτυξιν δικτύου πληροφοριών επ’ ωφελεία αυτής ταύτης της Διοικήσεως Εθν/ράς και του προϊσταμένου αυτής κλιμακίου.

Ε.    Επιχειρήσεις κατά Συμμοριτών.

Εκάστη Διοίκησις Εθνοφρουράς εκτελεί:

 1. Προσχεδιασμένας Επιχειρήσεις, κατόπιν Διαταγών της οικείας μεγάλης Μονάδος υφ’ ην υπάγεται, είτε διά των ιδίων της μέσων είτε ενισχυομένη διά μέσων της μεγάλης ταύτης Μονάδος.
 2. Μη προσχεδιασμένας επιχειρήσεις επιβαλλομένας όμως εκ των εντολών ασφαλείας εν τη ζώνη της κατά συμμοριών απειλουσών ταύτην.
 3. Συμβάλλει κατόπιν Διαταγών του προϊσταμένου αυτής Κλιμακίου ή και ιδία πρωτοβουλία, υπέρ του αγώνος γειτονικής Διοικήσεως, αναλόγως των δυνατοτήτων της εξαρτωμένων εκ των τακτικών συνθηκών της ζώνης ευθύνης της.

Έκαστον Τάγμα Εθνοφρουράς ευθύνεται με την ασφάλειαν ολοκλήρου της Επαρχίας εξ ης απεστρατεύθη και της οποίας τα όρια είναι κατ’ αρχήν τα διοικητικά όρια τα καθορισθέντα υπό του Υπουργείου των Εσωτερικών.

Ταύτα διεξάγουσιν επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διαταγάς του προϊσταμένου των κλιμακίου εις ο υπάγονται, αναπτύσσουσιν όμως ιδίαν πρωτοβουλίαν διά την δίωξιν των απροόπτως εισελθουσών εν τη Επαρχία των συμμοριών απειλουσών την ασφάλειαν των κατοίκων της Επαρχίας των. Προς τούτοις δέον να διαφωτίζωνται εγκαίρως επί των συμμοριακών κινήσεων δι’ εντοπίων εθνικοφρόνων χωρικών, αξιοπίστων προσώπων της Επαρχίας ή και ειδικών πρακτόρων παροχής πληροφοριών.

ΣΤ.  Σχέσεις μετά Πολιτικών Αρχών.

Καίτοι ουδόλως αι Διοικήσεις και Τάγματα  Εθνοφρουράς, θα υπάγωνται υπό Διοικητικάς Πολιτικάς Αρχάς αλλά μόνον εις τας προϊσταμένας αυτών στρατιωτικάς Αρχάς, εν τούτοις συνιστάται, όπως τα ανωτέρω κλιμάκια Εθνοφρουράς διατηρώσι στενάς σχέσεις μετά των Διοικητικών, Πολιτικών, Θρησκευτικών, Εκπαιδευτικών, Οικονομικών, Δημοτικών, Κοινοτικών και Δικαστικών Αρχών, όρος απαραίτητος της Επιτυχίας του Σκοπού, εις ον αποβλέπει η Εθνοφρουρά. (Εξύψωσις του Εθνικού Φρονήματος της Υπαίθρου).

Εκάστη Διοίκησις Εθνοφρουράς ή Τάγμα θα εφοδιασθή επί τόπου παρά των ως άνω αρμοδίων Αρχών διά των στοιχείων πληροφοριών των αφορώντων τοπικώς την Επαρχίαν και θα κατατοπισθή επί των μέσων τοπικής εκμεταλλεύσεως (Πολιτικόν δίκτυον διαβιβάσεων-Έλεγχος κ.τ.λ.)

Ζ.    Σχέσεις μετά Χωροφυλακής.

Αι εντός της ζώνης εκάστης Διοικήσεως Εθνοφρουράς σταθμεύουσι Μονάδες Χωροφυλακής και Αρχαί Χωρ/κής υπάγονται τακτικώς και μόνον υπό τας διαταγάς της Διοικήσεως ταύτης της Εθνοφρουράς. Αί Μονάδες Χωροφυλακής αι τυχόν συμβάλλουσαι εις τας Επιχειρήσεις τας διεξαγομένας της Εθνοφρουράς χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν εις δεύτερα κλιμάκια ή δι’ αποκλεισμόν δρομολογίων ή τέλος διά κατοχήν σημείων προς διευκόλυνσιν του αγώνος της Εθνοφρουράς. Ευθύνονται διά την αστυνόμευσιν και διά την δίωξιν των εγκληματιών ή κακοποιών και διώκουσιν ασθενείς συμμορίας ολιγομελείς. Εν περιπτώσει όμως προσβολής της Επαρχίας εις ην ανήκουσι και ανεπαρκείας δυνάμεων της Εθνοφρουράς μάχονται μετά ταύτης συμφώνως προς τους ισχύοντας Στρατιωτικούς Κανονισμούς περί Αμύνης εκτελούσαι τυφλώς τας διαταγάς της Διοικήσεως Εθνοφρουράς.

Η.    Μονάδες Στρατού Εκστρατείας.

Αι Μονάδες Στρατού Εκστρατείας, αίτινες σταθμεύουσιν προσωρινώς εντός της ζώνης μιας Διοικήσεως Εθνοφρουράς δεν υπάγωνται υπό την Διοίκησιν ταύτην, αλλά απ’ ευθείας εις τας προϊσταμένας αυτών Μεγάλας Μονάδας ή Περιοχήν.

Εν περιπτώσει προσβολής της ζώνης Διοικήσεως Εθνοφρουράς αι ανωτέρω Μονάδες ενεργούσιν επί τή βάσει προϋπάρχοντος σχεδίου της προϊσταμένης αυτών Αρχής επ’ ωφελεία του αγώνος της Εθνοφρουράς ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας εφ’ όσον ουδόλως προσβάλλεται ή απειλείται η ζώνη ευθύνης τούτων. Συνιστάται πάντως πρό της εισόδου των εις τον αγώνα, όπως αναφέρουσι εγκαίρως εις τας προϊσταμένας αυτών Αρχάς, αιτώσι την έγκρισιν της προτεινομένης ενεργείας των.

ΒΣΤ 902 τη 30 Νοεμβρίου 1947

Ο

Αρχηγός του ΓΕΣ.

Τ.Υ.

Αντιστράτηγος Γιατζής

Κοινοποιείται
1η Στρατιά
Α΄, Β΄, Γ΄ ΣΣ
Περιοχάς- Δ/ση Εθν/ράς

Περιορισμός εκκενώσεως χωριών, ΓΕΣ/14 Νοε 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Περιορισμός εκκενώσεως  χωρίων.

ΠΡΟΣ: 1η Στρατιάν – Α΄ Β΄ Γ΄ Σ        Σ

ΑΡΙΘ. Φ. 4024/12/Α1

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7203

Αθήναι τη 14η Ν/βρίου 1947

Α1/ΓΕΣ

1.Διά του υπ’ αριθ. 6976/Φ.4009/1 τηλεγραφήματος προς την 1 Στρατιάν και το Α΄ ΣΣ εσημειώθη η Εθνική ανάγκη όπως περιορισθή τελείως η εκκένωσις χωρίων διά λόγους επιχειρήσεων και ασφαλείας.

2.Επιπροσθέτως ετονίσθη η απόλυτος ανάγκη όπως, σύν τη προοδευτική αποκαταστάσει της τάξεως εις τας περιοχάς των εκκενωθέντων ήδη χωρίων, επιδιωχθή παντί σθένει η επανεγκατάστασις των προσφύγων χωρικών εις τα χωρία των.

3.Υπέρ πάντα άλλον οι Διοικηταί Μεγάλων και μικρών Μονάδων αντιλαμβάνεσθε το απόλυτον της επιδιώξεως ταύτης.

Αι πόλεις υπερπληρώθησαν και αι απαιτήσεις προς εγκατάστασιν και διαβίωσιν των προσφύγων, δημιουργούσι τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αι δε απαιτούμεναι δαπάναι να αποτελέσωσι θέμα οιασδήποτε βοηθείας αφού και του προυπολογισμού η υπόθεσις απαιτεί τόσον εξονυχιστικήν μελέτην προς αποφυγήν συμφορών διά της μειώσεως της τιμής της δραχμής.

4.Η απουσία εξ άλλου και η νέκρωσις τόσων εργατικών χειρών, είναι άλλο μέγα πλήγμα κατά της Εθνικής οικονομίας, όπερ όχι μόνον πρέπει ν’ ανασταλή ως προελέχθη αλλά και να αντιστραφή ως τάχιστα.

5.Η σκέψις αυτή πρέπει να κατανοηθή ου μόνον υπό των Διοικητών, ου μόνον υπό των Αξιωματικών παντός βαθμού, αλλά και υπό αυτών των ενδιαφερομένων προσφύγων, οίτινες ασφαλώς υπέρ πάντα άλλον αντιλαμβάνονται και χρονικώς την ταχυτέραν απαίτησιν επιστροφής όταν  συγκομιδή η σπορά απαιτούσι την παρουσίαν των.

6.Επιθυμώ αι σκέψεις αυταί να γίνωσι κτήμα και κίνητρον απάντων και να αποτελέση τρόπον τινά σύνθημα ενός εκάστου διά την περιοχή του και πίστις ότι ούτω ενεργούντες μειώνωμεν η εξουδετερώνωμεν την καταστροφήν.

7.Οι κομμουνισταί έθεσαν ως εντολήν την απαθλίωσιν και τη συμφοράν.

Δι’ ημάς έστω ως εντολή «η συσπείρωσις και η αγγίστρωσις εις τον χώρον της ζωής: χωρία – αγρούς – η επιστροφή εις τούτους όσον οιόν τε τάχιστα παντός απουσιάζοντος».

Αντιστράτηγος Γιατζής

Τ.Υ.

 

Γεγονότα 583 ΤΠΖ, ΓΕΣ/Α1/27 Οκτ 1947

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1                                                       Ημέρα – Ώρα εκδόσεως Σήματος
ΠΡΟΣ: Ι Στρατιά                                                         27 2105
Αριθ. πρωτ. 4008/1 απόρρητον.

Επί 47/1044 από 24 Οκτωβρίου εκθέσεως ευρίσκομεν ότι σαπίλα 583 ώφειλε πολύ πρίν επιχειρήσεων διαγνωσθή αφού μέραρχος Ταξίαρχος διαπρεπείς ανώτατοι αξιωματικοί από μηνών διοικούν. υπήρχε τρόπος ν’ αντικατασταθή εγκαίρως ανίκανοι τυχόν αφιλότιμοι αξιωματικοί και ύποπτοι οπλίται αφού από Μαρτίου μέχρι Σεπτεμβρίου απεστάλησαν τρείς φοράς νέοι στρατιώται. Επανειλημμένως υπεδείχθησαν Μεγάλας Μονάδας ότι υπάρχουν θετικαί πληροφορίαι περί υπάρξεως εχθρικών πυρήνων. Εκδώσατε παρακαλούμεν αυστηροτάτας διαταγάς δρακόντια μέτρα διότι κάθε αφέλεια θα παρασύρη βόρβορον υπόληψιν τιμήν διακεκριμένων στελεχών γηρασάντων υπηρεσιών πατρίδος και δεν εφείσθημεν διαταγών υπομνήσεων ότι αξιωματικοί πληροφοριών Ταγμάτων δέον να είναι ξεφτέρια. Ιδού τώρα κινδυνεύει ένα Τάγμα να καταστρέψει Ταξίαρχον σπουδαίον αξιωματικόν.

Αντιστράτηγος Βεντήρης

Τ.Σ.Υ.

Επίθεση κατά Μετσόβου 18 Οκτ 1947, ΓΕΣ/Α1/21 Οκτ 1947

Αποστολεύς                                                                Ημέρα  21/10/47
ΓΕΣ/Α1                                                                       Ώρα εκδ. Σήματος
Ενέργειαν                                                                    212040
Ι Στρατιάν Διοικητήν – Β΄ ΣΣ Δ/τήν – ΙΧ Μέραρχον
ΠΡΟΣ:  VIII Μέραρχον – 75 Ταξίαρχον
Αριθ. Πρωτ.
4008/1 απόρρητον. Από νυκτός 18-19 Οκτωβρίου συνάπτεται γύρω της ιστορικής κώμης οποία έγέννησε τους μεγαλυτέρους πατριώτας του γένους. συμμορίται Γράμμου στιγμήν ταύτην έχουν συσωρεύση μέγιστον δυνάμεώς των αλλά αντιμετωπίζουν τα φιλότιμα γενναία στρατεύματά σας των οποίων ηγούνται κατά συγκυρίαν άριστοι ηγέται στρατού μας. Μεγάλη η ευκαιρία και οφείλετε ομού μετά πολλαπλά όπλα υποστηρίξεως να χαρίσετε εις έθνος ασφαλή νίκη και γεμίσετε πτώματα εχθρικά την περιοχήν και πέραν τούτου επιτυγχανομένων θα αλλάξη ευνοϊκώς ταύτα η φυσιογνωμία του αγώνος ολοκλήρου Δυτικής Μακεδονίας-Ηπείρου, κατόπιν ευκόλως θα αποδιώξωμεν υπολείμματα συμμοριτών εκείθεν των Αλβανικών συνόρων. Όλαι αι δυνάμεις είναι εις χείρας σας.

αντιστράτηγος Βεντήρης Συνέχεια

Αντιμετώπισις εχθρικής εισβολής απο Βορρά, ΓΕΣ/4 Οκτ 1947

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπισις εχθρικής ΠΡΟΤΕΡ. Δι’ αξ/κού ειδικού
εισβολής. ΑΣΦΑΛ. Άκρως απόρρητος

Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1

ΠΡΟΣ: Διοικητήν Στρατιάς ΑΡΙΘ. Φ. 4009/Ι

ΒΣΤ 902/4 – Χ – 47

 1. Εκ περισσοτέρων πηγών συρρέουσι πληροφορίαι ότι οι βόρειοι γείτονες
  προετοιμάζωνται να ενεργήσουν πραξικόπημα ίνα, πρό του χειμώνος,
  καταλάβουν την «Μακεδονίαν του Αιγαίου» ην να ανακηρύξουν ομόσπονδον
  Κράτος της Γιουγκοσλαϋίας με πρωτεύουσαν την Θεσσαλονίκην.
 2. Ο τρόπος ενεργείας του εχθρού θα είναι η:

α) Αθρόα εισβολή μεγάλου αριθμού παρτιζάνων, οίτινες ενούμενοι με του
εντοπίους συμμορίτας, θα επιχειρήσουν να επιτύχουν έν σοβαρόν αποτέλεσμα ή

β) Εισβολή των Στρατών των ομόρων, άνευ φυσικά, επισήμου κηρύξεως πολέμου.

 1. Αι πηγαί των πληροφοριών τούτων είναι ποικίλαι και σοβαραί. Διά τούτο
  νομίζω απαραίτητον να σας ενημερώσω επί του τρόπου καθ όν προβλέπω να
  αντιμετωπισθή η δημιουργηθησομένη κατάστασις, ίνα είσθε από τούδε
  προσανατολισμένος και να λάβητε διαδοχικώς τα εις την αρμοδιότητα σας
  ανήκοντα μέτρα.
 2. Υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ως προς τον τρόπον κατά τον οποίον θα
  αντιμετωπίσωμεν εκατέραν των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγρ. 2. Την
  περίπτωσιν (β) θα αντιμετωπίσω δυτικώς μεν Αξιού με τον όγκον των
  δυνάμεών μας επί της γενικής γραμμής (γραμμή «Λεωνίδας») ΑΛΙΑΚΜΩΝ –
  ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ – ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ – ΑΩΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΣ, ανατολικώς δε Αξιού διά της
  διατηρήσεως μόνον του προγεφυρώματος Θεσσαλονίκης.

Αντιστρόφως την περίπτωσιν (α) θα αντιμετωπίσωμεν με πεδίον συγκρούσεων
κυρίως βορείως της γραμμής ταύτης και καθ’ όλον το μήκος των συνόρων μέχρις
Έβρου, όπως δηλ. και σήμερον.

Επομένως, εάν το εχθρικόν πραξικόπημα εκδηλωθή μόνον δι’ενισχύσεως μικράς ή
μεγαλυτέρας των συμμοριτών, η αντενέργειά μας θα συνιστάται απλώς εις την
ενίσχυσιν, εν όλω τω μέτρω του δυνατού, των κατευθύνσεων εισβολής. Είναι
συνεπώς ζήτημα υπάρξεως πρώτον και εγκαίρου αποστολής δεύτερον ισχυρών
εφεδρειών.

Εάν όμως εκδηλωθή δι’ εισβολής των επισήμων Στρατών, τότε πρέπει να
συμπτύξωμεν τον όγκον των δυνάμεων μας επί του προγεφυρώματος και της
γραμμής Αλιάκμονος αφίνοντες βορείως της γραμμής ταύτης μόνον τμήματα
υποχωρητικού ελιγμού. Τούτο συνεπάγεται αφ’ ενός μέν ριζικήν μεταβολήν της
αντισυμμοριακής διατάξεως, και επομένως απαιτεί χρόνον, αφ‘ ετέρου δε
ουσιώδη εξασθένισιν του καθαρώς αντισυμμοριακού αγώνος εις την εντεύθεν των
συνόρων ζώνην, πράγμα όπερ είναι αντικείμενον αποφάσεως, ήτις λόγω της
σοβαρότητος της, εναπόκειται μόνον εις το ΓΕΣ.

Η όλη επομένως δ/σις των επιχειρήσεων εκ μέρους της Στρατιάς θα
εξακολουθήση να διέπεται από την ανάγκην της αντιμετωπίσεως του
αντισυμμοριακού αγώνος, ενισχυομένου ή μη αθρόως υπό ξένων παρτιζάνων.

Εάν διαπιστωθή ανάγκη αντιμετωπίσεως επισήμου εξωτερικής εισβολής, θα
λάβητε εγκαίρως διαταγήν ειδικήν προς τούτο, οπότε θα συμμορφωθήτε προς τας
κατωτέρω οδηγίας.

Κατωτέρω διαγράφωνται αι γενικαί κατευθύνσεις διά τον τρόπον αντιμετωπίσεως
των ανωτέρω δύο περιπτώσεων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΘΡΟΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

 1. Η περίπτωσις αύτη δεν γεννά, κυρίως ειπείν, νέον πρόβλημα.

Δεν δύναται όμως να αντιμετωπισθή παρά διά της υπάρξεως εφεδρειών ισχυρών
αφ΄ ενός και ευκινήτων αφ΄ ετέρου. Τοιαύτας εφεδρείας δεν έχομεν σήμερον
και επιβάλλεται να τας σχηματίσωμεν το ταχύτερον. Πρός τούτο είναι ανάγκη
να λάβητε τα εξής μέτρα.

(α) Δεδομένου ότι αι επιχειρήσεις Καιμακτσαλάν ετερματίσθησαν, πρέπει
αμέσως να διαταχθή το Γ΄ Σώμα Στρατού να επαναφέρη εν εφεδρεία μίαν των
Ταξιαρχιών της ΧΙ Μεραρχίας. Προσωρινώς η θέσις της Ταξιαρχίας ταύτης
νομίζω ότι πρέπει να είναι τα Γιαννιτσά ή η Θεσσαλονίκη.

(β) Άμα τω πέρατι των επιχειρήσεων Ρούμελης, η μέν 41η
Ταξιαρχία να επανέλθη αμέσως εις την παλαιάν θέσιν της, οι δε Λ. Ο. Κ. θα
συγκεντρωθώσιν εις περιοχήν Αγ. Μαρίνης τιθέμενοι εις την διάθεσιν της
Δ/σεως Υ.Μ.Ο.Κ. ίνα ανασυγκροτηθώσι, περατώσωσι την εκπαίδευσιν των ίνα
τεθώσιν εκ νέου εις την διάθεσιν σας.

(γ) Όχι βραδύτερον της 25ης Οκτωβρίου η 3η Ταξιαρχία
δέον να κινηθή ίνα επανέλθη προσωρινώς εις την παλαιάν θέσιν της
ελευθερούσα τους Λ. Ο. Κ. οίτινες θα επανέλθωσι μέχρι 30ης Οκτωβρίου εις
Αγριά ίνα περατώσωσι την ορεινήν εκπαίδευσίν των.

(δ) Απεφασίσθη να σχηματισθώσι Τάγματα Εθνοφρουρών εις περιοχήν Ρούμελης
περί τα τέλη Οκτωβρίου, ίνα αναλάβωσιν εξ ολοκλήρου την ασφάλειαν της
περιοχής. Άμα τω σχηματισμώ των ταγμάτων τούτων θα αποσυρθώσι διαδοχικώς
κατόπιν διαταγής ΓΕΣ:

ι) Η 74η Ταξιαρχία θα αποσυρθή και θα κατευθυνθή εις Ιωάννινα
εντασσομένη οριστικώς εις την VIII Μεραρχίαν ως οργανική της ταξιαρχία. Η
43η Ταξιαρχία αμέσως θα επανέλθη εις την ΙΧ Μεραρχίαν εις ην και οργανικώς
ανήκει.

ιι) Η 85η Περιοχή ήτις πρόκειται να μετονομασθή εις Ι Μεραρχίαν
έχουσαν αρχικώς ως οργανικάς μονάδας την 71 και 72 Ταξιαρχίας θα
συγκεντρωθή ολόκληρος εις Θεσσαλικήν πεδιάδα και βόρεια κράσπεδα Ρεντίνας –
Όρθρυος, ίνα συγκροτηθή, αναπαυθή και παραμείνη προσωρινώς ως εφεδρεία του
ΓΕΣ. Βραδύτερον θα ενταχθή εις την Μεραρχίαν ταύτην και τρίτη Ταξιαρχία,
σχηματισθησομένη εκ των 616, 105 και 601 ταγμάτων, άτινα τώρα
χρησιμοποιούνται ως προσωρινά Κ. Β. Ε.

(ε) Άμα τη αφίξει της 3ης Ορ. Ταξιαρχίας εις τον παλαιόν χώρον
της η 36η Ταξιαρχία, εις ην το ταχύτερον θα αποδοθή το 564 Τάγμα
της, κρίνω καλόν να αποδοθή εις το Γ΄ Σώμα Στρατού ίνα χρησιμοποιηθή,
αρχικώς μέν ως εφεδρεία του Σώματος Στρατού προς ανάπαυσιν και
αναδιοργάνωσιν, βραδύτερον δε ενταχθή εις Χ Μεραρχίαν εις ην ανήκει προς
ενίσχυσιν Κρουσίων.

(στ)Μετά την εις την ΙΧ Μεραρχίαν ένταξιν της 43ης Ταξιαρχίας,
το αριχτερόν της ΙΧ θα προωθηθή και συνδεόμενον μετά της 73ης
Ταξιαρχίας, θα αναλάβη την αποστολήν της ΙΙ Μεραρχίας, ήτις θα αποσύρη
διαδοχικώς τας Ταξιαρχίας της και θα συγκεντρωθή ολόκληρος (3, 21, 22
Ταξιαρχίαι) κατά μήκος της οδού Λάρισα – Κοζάνη.

(ζ) Πριν ή αποσυρθή η ΙΙ Μεραρχία και με την ενίσχυσιν των πρώτων ετοίμων
Λ.Ο.Κ. θα αναληφθή συντονισμένη επιχείρησις ΙΙ, ΙΧ, VIII Μεραρχιών και
Λ.Ο.Κ. αποσκοπούσα αφ΄ ενός την αποκατάστασιν συνδέσμου μεταξύ ΙΧ και VIII
Μεραρχιών εις περιοχήν Δίστρατον, αφ’ ετέρου δε την εκκαθάρισιν Ζαγορίων,
ώστε τόσον η VIII όσον και η ΙΧ να ορθωθώσιν εξ ολοκλήρου προς Βορράν.

(η) Οι υπάρχοντες εν συνόλω 35 Λ.Ο.Κ. θα δημιουργήσωσι βάσεις επιχειρήσεων
εις Καλαμπάκαν – Ελασσώνα ή Σέρβια και Αγριάν, οπόθεν ορμώμενοι θα ενεργώσι
συνεχείς επιδρομάς πρό και κατά τον χειμώναν εις Γράμμον – Χάσια – Βέρμιον
– Πιερρία – Όλυμπον. Λεπτομερέστεραι οδηγίαι επί του τρόπου χρησιμοποιήσεως
των Λ.Ο.Κ. τούτων ως και του γενικού τρόπου διεξαγωγής των επιχειρήσεων
κατά την χειμερινήν περίοδον θα σας κοινοποιηθώσι συντόμως.

 1. Εκ των ανωτέρω μέτρων το μέν υπό στοιχ. (α) δέον να διαταχθή αμέσως, τα
  δε υπόλοιπα εν συναρτήσει με τας επιχειρήσεις και τον νέον στατικόν
  εξοπλισμόν Ρούμελης και Δυτ. Ορ. Θεσσαλίας αλλά με τον ταχύτερον
  δυνατόν ρυθμόν, ώστε η άνω διαγραφομένη διάταξις να έχη πραγματοποιηθή
  μέχρι των μέσων Νοεμβρίου το βραδύτερον.

Όταν ολοκληρωθή η πραγματοποίησις θα έχωμεν διάταξιν

-διευκολύνουσαν την διαχείμασιν

-ισχυρώς κλιμακωμένην ώστε και εις αθρόαν εισβολήν συμμοριτών να δυνάμεθα
αμέσως και ταχέως να αντεπεξέλθωμεν και την περίπτωσιν επισήμου εχθρικής
εισβολής να αντιμετωπίσωμεν, υπό τας ευνοϊκωτέρας δυνατάς συνθήκας ως
κατωτέρω:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ

 1. Η περίπτωσις αύτη θα φέρει το συμβατικόν όνομα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Κατόπιν
  διαταγής του ΓΕΣ εκδιδομένης επί τη βάσει πληροφοριών, αίτινες πάντως
  ελπίζεται, ότι θα υπάρξουν εγκαίρως, η όλη διάταξις της Στρατιάς θα
  τροποποιηθή ώστε:

-ο μέν όγκος των δυνάμεων αυτής να μεταφερθή αφ’ ενός μέν επί της γραμμής
«ΛΕΩΝΙΔΑΣ», αφ’ ετέρου δε επί του προγεφυρώματος θεσσαλονίκης άτινα θα
υπερασπίση άνευ πνεύματος υποχωρήσεως.

-βορείως δε των άνω γραμμών αφεθούν μόνον δυνάμεις επιβραδύνσεως.

 1. Η γραμμή «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» καθωρισθή ανωτέρω, παραγρ.4.

Το προγεφύρωμα Θεσσαλονίκης θα στηριχθή, λόγω ελλείψεως δυνάμεων, Δυτικώς
μέν εις τας εκβολάς του Γαλλικού, Ανατολικώς δε εις τον Κόλπον Ορφανού
στοιχιζομένη γενικώς από τα υψώματα Βορείως Φίληρος και τας δύο λίμνας
Κορώνειαν και Βόλβην.

 1. Η γενική κατανομή των δυνάμεων σας θα είναι η εξής:

(α) Επί της τοποθεσίας Αλιάκμονος (εξ Ανατολών προς Δυσμάς):

ι) ΧΙ Μεραρχία μείον 2 Ταξιαρχίαι (Παΐκου και Αρδέας).

ιι) 51 Ταξιαρχία ολόκληρος.

ιιι) ΙΙ Μεραρχία ολόκληρος.

ιv) ΙΧ Μεραρχία ολόκληρος.

 1. v) VIII Μεραρχία (μείον δυνάμεις αφεθησομέναι δι’ επιβράδυνσιν).

(β) Επί του προγεφυρώματος Θεσσαλονίκης:

ι) Ταξιαρχία ΧΙ Μεραρχίας (Παίκου).

ιι) Χ Μεραρχία (μείον μικραί μονάδες επιβραδυντικού ελιγμού).

ιιι) VII Μεραρχία (όρα κατωτέρω).

ιv) Μονάδες ΣΣ και Χωρ/κής περιοχής Θεσ/νίκης.

(γ) Μονάδες επιβραδυντικού ελιγμού:

ι) Δυνάμεις ουχί πλέον της Ταξιαρχίας εν τη VIII Μεραρχία.

ιι) XV Μεραρχία ολόκληρος.

ιιι) Ταξιαρχία ΧΙ μεραρχίας (επί η Βορείως Βερμίου).

ιv) Τμήματα Χ και VII Μεραρχίας οριζόμενα υπό της Στρατιάς.

(δ) Εφεδρείαι Γ. Ε. Σ. Ι Μεραρχία εις Θεσσαλικήν πεδιάδα.

 1. Εκ των Ταξιαρχιών της VII Mεραρχίας:

(α) Η Ταξιαρχία Δράμας δύναται μάλλον ανέτως να συμπτυχθή όπισθεν του
προγεφυρώματος διά του δρομολογίου: Δράμα – Αμφίπολις – Κάτω Σταυρός.

(β) Η Ταξιαρχία Ξάνθης, έστω και μικρός χρόνος εάν της δοθή, δύναται να
συμπτυχθή διά Καβάλλας προς το προγεφύρωμα.

(γ) Διά την Ταξιαρχίαν Αλεξ/πόλεως δεν απομένουν παρά αι δυό λύσεις της
επιβιβάσεως εις Αλεξ/πολιν ή της διαπεραιώσεως εις το Τουρκικόν έδαφος. Επί
τούτου θα ειδοποιηθήτε διά της δ/γής, ήτις θα διατάσση την λήψιν της
διατάξεως προς αντιμετώπισιν επισήμου εξωτερικής εισβολής.

 1. Είναι αυτονόητον ότι όλαι αι αποσυρόμεναι Ταξιαρχίαι, εκτός εάν
  διεταχθή η προκαταβολική και ολοκληρωτική μεταφορά των θα αφίσωσιν
  ελαφρά ευκίνητα τμήματα επιβραδυντικού ελιγμού μόνον επί των κυρίων
  κατευθύνσεων.
 2. Διά την ενδεχομένην αμυντικήν εγκατάστασιν επί της τοποθεσίας
  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» είναι ανάγκη να εκτελεσθώσιν αναγνωρίσεις εν πάση εχεμυθεία.
  Παρακαλώ επομένως όπως μετά λεπτομερεστέραν μελέτην και καθορισμόν των
  ανηκόντων υμίν ζητημάτων διατάξητε την εκτέλεσιν αναγνωρίσεων έχοντες
  υπ’ όψιν ότι ουδεμία πληροφορία σχετική με τα ζητήματα ταύτα δέον να
  δοθή εις τα κλιμάκια κάτω της Μεραρχίας, ώστε η προβλεπόμενη ως
  ενδεχομένη εκκένωσις εθνικού εδάφους να παραμείνη απολύτως απόρρητος.
 3. Παρακαλώ όπως αφ’ ενός μέν βεβαιώσητε λήψιν της παρούσης αφ’ ετέρου δε
  υποβάλητε το ταχύτερον προτάσεις ας ηθέλατε θεωρήση χρησίμους επί των
  θιγομένων ζητημάτων.

Ακριβές αντίγραφον Αντιστράτηγος Βεντήρης

Η Α1/ΓΕΣ

Τ.Σ.Υ.

Κριτική συμμοριτών επί τρόπου ενεργείας επιχειρήσεων Στρατού, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Κριτική επί τρόπου ενεργείας  επιχειρήσεων υπό Στρατού.
ΠΡΟΣ:  – Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ – Σ. Δ/σεις – Ταξιαρχίας
– Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:  Στρατιάν, Υ.Δ. Τάξεως                                                     ΒΣΤ 902/28-8-47
Υ.Σ. ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

ΑΡΙΘ. Φ. 2013/226

-Κοινοποιείται κριτική παραδοθέντος συμμορίτου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διοικητού Λόχου Συγκρ. ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
-Θεωρείται ως λίαν αντικειμενική, την διακρίνει παρατηρητικότης και πρέπει να αποτελέση αντικείμενον μελέτης όλων των αξ/κών.
-Παρακαλούμεν όπως τα συνημμένα τη παρούση αντίγραφα διανεμηθώσι μέχρι τάγματος. Συνέχεια

Eπικειμένη ανακήρυξη κυβερνήσεως συμμοριτών, ΓΕΣ/Α1/9 ιουλ 1947

ΕΝΤΥΠΟΝ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμ. Προτερ.                                                Ημέρα-Ώρα εκδόσεως Σήματος
Αμέσου επιδόσεως                                         091630
ΑΠΟ:  ΓΕΣ/Α1
ΠΡΟΣ:Αντιστράτηγον Στρατιά
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.2002/105

Επίσημοι πληροφορίαι δεν αφίνουν αμφιβολίαν επικειμένης ανακηρύξεως κυβερνήσεως συμμοριτών εις μίαν γωνίαν συνόρων πιθανόν μεταξύ ΚΟΝΙΤΣΑ – ΟΣΤΡΟΒΟΝ.
Θα ευρεθώμεν προ επικινδύνων περιπλοκών εξ ενδεχομένου τούτου και προφάσεως απροκαλύπτου ενισχύσεως συμμοριτών υπό Σλαυϊκών στρατών διά βαρέως οπλισμού. Στιγμήν ταύτην εθνική ανάγκη επιβάλλει όπως στρατιά ίσως εις βάρος άλλων περιοχών σπεύση αποκάθαρσιν ως τάχιστα συνοριακής περιοχής και εδρεώσιν στερεάν.
Γνωρίζομεν προσπαθείας Στρατιάς αλλά οφείλω να επισημάνω ένα μέγα κίνδυνον ευθύνη οποίου βαρύνει στρατιωτικήν ηγεσίαν.

ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών αρ.207 της 11/5/1947, ΓΕΣ/Α1

ΘΕΜΑ Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-5-47, υπ’ αύξ. αριθ. 207.- ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΒΣΤ 902/11-5-47
Υ.Σ. – ΓΕΣ /Α1/ΙΙ
ΑΡΙΘ. ΑΠ. 5227

Ι.-        Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο υ δ έ ν

ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Γεγονότα ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

Την 0500 ην ώραν της 8ης τρέχοντος δύναμις συμμοριτών ανερχομένη εις 350 προσέβαλεν τον Σταθμόν Χωρ/κής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (Ν.3567) και εισήλθεν εις το χωρίον. Εκ της δυνάμεως του Σταθμού Νεκροί 2, τραυματίαι 4 αγνοούμενοι 5.

Ενισχύσεις κινηθείσαι από ΛΕΥΚΩΝΟΣ (Ν.3872) και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.4368) προσέκρουσαν εις ισχυράς αντιστάσεις συμμοριτών Νοτίως ΓΡΑΝΙΤΗ (Ν.368705), ομοίως ετέρα 300μελής συμμορία επετέθη κατά ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ. Ενισχύσεις εξ άλλου εκ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κινηθείσαι πρός ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ προσέκρουσαν και αύται εις ισχυράς αντιστάσεις παρά την ΒΙΓΛΑΝ – ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.485690) ένθα επηκολούθησεν σκληρός αγών εκ του συστάδην μέχρι της 22:00 ώρας ότε οι συμμορίται συνεπτύχθησαν πρός ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) κειμένου Ν. ΝΑ. του χώρου συμπλοκής περί τα 4 χιλμ. και ΒΟΤΣΑΡΑ (Ν.4375). Αι ενισχύσεις συνεχίσασαι την κίνησίν των πρωΐαν 9ης τρέχοντος έφθασαν εις ΛΕΥΚΩΝΑ την 09:30 ώραν. Οι συμμορίται τελικώς υπό την πίεσιν των τμημάτων συνεπτύχθησαν πρός ΣΦΗΚΑ (Ν.3863) εκ της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

–       Νοτίως ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ εσυνεχίσθη ο αγών καθ’ όλην την ημέραν της 9ης/5 εξελισσόμενος ευνοϊκώς. Εις τον αγώνα επενέβη και Φιλία αεροπορία.
Απώλειαι ΣΤΡΑΤΟΥ : Νεκροί 4, τραυματίαι 11, εν οις εις Υπολ/γός,                                                                    Αγνοούμενοι 18, επυρπολήθησαν 4 αυτοκίνητα, ηχρηστεύθησαν εν τεθωρακισμένον όχημα και υπέστη ελαφράς βλάβας έτερον. Αμφότερα ερυμουλκήθησαν υφ’ ημών εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
Κατά την διάρκειαν του αγώνος και περί ώραν 15:00ην της 8/5 4κινητήριον αεροσκάφος ξένης εθνικότητος υπερέπτη της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΛΕΥΚΩΝΟΣ.

2)     Την 10/5 τμήματα εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ κινθηέντα εμάχοντο καθ’ όλην την ημέραν μετά συμμοριτών κατεχόντων υψώματα αμέσως ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, τελικώς απέκοψαν τους συμμορίτας πρός Νότον και εξηκολούθησαν την κίνησίν των πρός Νοτιοανατολάς.
Απώλειαι συμμοριτών:  Νεκροί 10, τραυματίαι 4, Συλληφθέντες αυτοαμύνης 21.
Απώλειαι ημετέρων:  Νεκροί 2 εξ ων εις ανθ/γός ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ , τραυματίαι 1.

3)     36η Ταξιαρχία συνεχίζει εξερεύνησιν περιοχής της.
ΙΙΙ.-     Γ’.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

4)     Απόπειρα διαβάσεως ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ υπό συμμοριτών εματαιώθη υπό ημετέρων τμημάτων.

5)     Εις Β.Α/κήν πλευράν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ήρξατο τοπική επιχείρησις την 10ην/5. Μετέχουν 11 Λόχοι Χωρ/κής. Εις (Ρ.6027) συμπλοκή μετά συμμορίας παρά την ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΝ. Συμμορία διελύθη.
–       Ημέτερον αεροπλάνον εβλήθη διά πυροβολισμών από (Ο.3105) Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ περί τα 20 χιλιόμετρα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Α. και Β. ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ως δελτίον υπ’ αρίθ. 206/10-5-47
Δ’. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
–       ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ 100 ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΣΙΔΗΝΕΡΟ (F.0218) ΒΔ. ΔΡΑΜΑΣ 20 χλμ. ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΛΕΚΑΝΗΣ.
–       ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΟΜΑΔΩΝ. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ.
–       ΕΠΙΤΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ και ΠΑΪΚΟΥ.-

Η
Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΣ
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Ανάληψις τάξεως και ασφαλείας υπό Υπουργείου Δημ. ΤάξεωςΓΕΣ/Α1/7 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Ανάληψις τάξεως και ασφαλείας υπό Υπουργείου Δημ. Τάξεως

ΠΡΟΣ: 81ην Περιοχήν- Α’ΣΣ -Α1-Α2-Α3-Α5-Α9Αρχ.Β. και Γ.Κλάδων-ΑΒΥΠ-Γ-Γ1-ΓΓ Επιτ. Γραφείον

ΚΟΙΝ:Υ.Δ.Τ.(υ.τ.ε)-Υπ.Στρατ/κών-Υπουργόν Εσωτερικών-Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως Βενιζέλου-ΓΕΑ-ΓΕΝ-

Υπ.Ναυτ.Γραφείον ΗΛΚΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1/1

Αριθμ.Πρωτ.Α.Π. 7175

Αθήναι τη 7 Απριλίου 1947

 1.Εν τη συνεδριάσει της 5ης Απριλίου 1947 το Συμβούλιον Εθνικής Αμύνης εξέδωκεν απόφασιν αναθέτουσαν την ευθύνην Τάξεως και ασφαλείας της Πελοποννήσου εις το Υπουργείον Δημ. Τάξεως από ημερομηνίας καθορισθησομένης διά νεωτέρας Διαταγής του ΓΕΣ εν συνεννοήσει μετά του ως άνω Υπουργείου.

2.Κατόπιν ταύτης η ανωτέρα Διοίκησις Χωρ/κής Πελοποννήσου διαθέτουσα απάσας τας εν ταύτη δυνΆμεις Χωρ/κής-ΜΑΥ και ΜΑΔ θα η υπεύθυνος έναντι του Υπουργείου Δημ. Ταξεως διά την τάξιν και ασφάλειαν της Πελοποννήσου.

        Η Διοίκησις της 81ης Περιοχής με έδραν την Κόρινθον περιορίζεται εις την αρμοδιότητα:
        α)    Ελέγχου εκπαιδεύσεως των Βασικών Κέντρων Εκπαιδεύσεως  ΚΑΛΑΜΩΝ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ και ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
β)    Διοικητικής μερίμνης ωςμέχρι τούδε.
γ)    Τηρήσεως της τάξεως και ασφαλείας των πόλεων ΚΑΛΑΜΩΝ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ εν περιπτώσει συναγερμού διά των δυνάμεων των ως άνω Κέντρων Βασ. Εκπαιδεύσεως συμφώνως πρός τας ισχυούσας επί του αντικειμένου τούτου οδηγίας του ΓΕΣ.

3.Μεταφορά δυνάμεων Στρατού εκ Πελοποννήσου

        Το ΓΕΣ κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να μεταφέρη εκ Πελοποννήσου τας κάτωθι Δυνάμεις ευθύς ως συμπληρωθή  το εν αυτή υπό συγκρότησιν 17ον Τάγμα Χωρ/κής τη βοηθεία του ΓΕΣ.
        α)    616 Τάγμα 72ης Ταξιαρχίας συμπληρωθέν διά του εις Τρίπολιν ευρισκομένου τέως Τάγματος Φρουρών.
Υπόλοιπον δυνάμεως Τάγματος Φρουρών θα διατεθή δι’ ειδικής Δ/γής της Α3/ΓΕΣ εν συνεννοήσει μετά της Β1 και Α2/ΓΕΣ
β)    Λεπτομέρειαι αντικαταστάσεως 616 Τάγματος και 5ου Τάγματος  Χωρ/κής ρυθμισθήσονται υπό  Α’ΣΣ. και Συν/ρχου Νικολοπούλου Π.
γ)    Οι τέσσαρες (4) Λόχοι ορεινών καταδρομών θα παραμείνωσι υπό τας διαταγάς του Ανωτέρου Διοικητού Χωρ/κής Πελοποννήσου πρός ενίσχυσιν του μέχρι της 15ης Μαϊου 1947, ότε και θα διαλυθώσι διά μεταγενεστέρων Διαταγών του ΓΕΣ/Α3.
δ)    Άπας ο βαρύς οπλισμός πεζικού (όλμοι των 3’’ και 2’’ ιντσών) δι’ ου ενισχύθη το 616 Τάγμα Πεζικού υπό του  Α’ΣΣ. . και ΑΒΥΠ θα διατεθή ως εξής:
-Οι 4 όλμοι 3’’ θα παραμείνωσιν εις διάθεσιν Ανωτ.Διοικ.Χωρ/κής Πελοποννήσου μέχρι εφοδιασμού ταύτης δι’ οκτώ (8) όλμων υπό της ΑΒΥΠ, ήτις να προπαρασκευάση από τούδε την αποστολήν του υλικού τούτου εις παραλαβήν της Αν.Διοικ.Χωρ/κής Πελοποννήσου εν ΤΡΙΠΟΛΕΙ.
               Οι άνω 4 όλμοι των 3’’ οι ανήκοντες εις τα 105 και 300 Τάγματα, θα μεταφερθώσιν εν καιρώ μερίμνη 81ης Περιοχής εις Αθήνας και εις παραλαβήν των 105 και 300 Ταγμάτων  Α’ΣΣ.  εις α ανήκουσιν.
               -Οκτώ όλμοι των 2’’ αποσταλέντες ήδη υπό ΑΒΥΠ και εις παραλαβήν του 616 Τάγματος εν Σπάρτη θα παραδοθώσι υπό τούτου εις Ανωτ. Διοικ. Χωρ/κής Πελοποννήσου έναντι των 32 υποσχεθέντων υπό του ΓΕΣ. Οι υπόλοιποι αποσταλήσονται το δυνατόν ταχύτερον μετά 1000 βληματων και αναλόγων καπνογόνων υπό του Υ.Δ. Τάξεως εις ο θέλει παραδοθή το υλικόν τούτο υπό του ΓΕΣ/Γ4 ΑΒΥΠ και Α1/ΓΕΣ.
ε)    Ομοίως τίθενται εις την διάθεσιν του υπουργείου Δημ. Τάξεως δυνάμει της παρούσης διαταγής
               130 Μπρεν
               500 πλήρεις συλλογαί χειμερινού ευχρήστου ιματισμού μετά υποκαμίσων
               3000 εύχρηστοι συλλογαί ιματισμού (μόνον χιτώνιον-μακρά περισκελίς)

στ)  Διαβιβάσεις
               Η Α9/ΓΕΣ ανέλαβε να οργανώση δίκτυον διαβιβάσεων πρός ικανοποίησιν των αναγκών της Αν. Διοικ. Χωρ/κής Πελοποννήσου επί τη σιτίσει και ενημερώσει τατυτης υπό του Υπουργείου Δημ. Τάξεως.
               Το προσωπικόν διαβιβάσεων θα διαεθή μερίμνη του Υπ.Δημ.Τάξεως όπερ Τεχνικώς θα υπάγεται υπό την Α9/ΓΕΣ
ζ)    Διοικητική Μέριμνα
               Εφοδιασμός εις τρόφιμα-πυρομαχικά-καύσιμα μερίμνη 81ης Περιοχής και μέχρι ΣΠΑΡΤΗΣ.
η)    Η μεταφορά εκ Σπάρτης του 616 Τάγματος της 72ας Ταξιαρχίας θα εκιτελεσθή μερίμνη του  Α’ΣΣ. . και Γ1/ΓΕΣ διά μεταγενεστέρας μου Διαταγής.
θ)    Ο Υποστράτηγος ΚΕΤΣΕΑΣ να ενημερώσει εγκαίρως τον Αν. Διοικητήν Χωρ/κής Πελοποννήσου εφ’ όλων των ζητημάτων σχέσιν εχόντων με την τάξιν και ασφάλειαν της Πελοποννήσου, έτοιμος εν συνεχεία να παραδώση την Διοίκησιν της 81ης Περιοχής εις Ταξίαρχον Τζεραβίνην Ι. και αναχωρήση διά ΛΑΜΙΑΝ πρός ανάληψιν της Στρ. Διοικήσεως ΡΟΥΜΕΛΗΣ ήτις να εκτελεσθή  μέχρι 10ης Απριλίου 1947 το βραδύτερον.

 

αντιστράτηγος ΒΕΝΤΗΡΗΣ

 

Διά την ακρίβειαν
    Η Α1/ΓΕΣ
      Τ.Σ.Υ.

Επιχειρήσεις ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (Δομοκού), ΓΕΣ/Α1/8 Φεβ 1947

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις “ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ”
(ΔΟΜΟΚΟΥ)
ΠΡΟΣ: Α΄ & Β΄ΣΣ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Αι, ΒΣΑ – Στρατιά. (Εδακτυλογραφήθη υπό Εφ.
Ανθ/γου πυρ/κού Μωραϊτοπούλου Δ.)
Υ.Σ. ΓΕΣ/Α1/Ι
Αριθ. Α.Α.Π. 7026
ΒΣΤ 902 8-2-1947

1- ΕΧΘΡΟΣ
Οι συμμορίται τελευταίως ήρξαντο ισχυροποιούμενοι εις περιοχήν “ΟΡΘΡΥΟΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΣΜΟΚΟΒΟΥ” με πιθανήν πρόθεσιν αυτών την αποκοπήν των προς Β΄ΣΣ συγκοινωνιών.
2- ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΓΕΣ
Το ΓΕΣ προτίθεται ν’ απαγορεύση το ταχύτερον πάντα έλεγχον των συμμοριτών επί των συγκοινωνιών από ΛΑΜΙΑΣ προς ΦΑΡΣΑΛΑ διά της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΔΟΜΟΚΟΥ. Συνέχεια

Συντονισμός Ενεργειών προς ΦΟΥΡΝΑ, ΕΒΧ/ΑΡΧ/14 Αυγ 1946

ΠΡΟΤ. ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Υ.Σ. ΓΕΣ Α/1/1
ΑΡΙΘ. Α.Α.Π. 486065
Αρχηγείον Χωροφυλακής
Α΄ ΣΣ-ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-ΙΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΕΩΣ
Β΄ ΣΣ Α/2-Α/1
Συντονισμός Ενεργειών προς ΦΟΥΡΝΑ
Ι. Ο Αντισυνταγματάρχης Επιτελείου Α΄ ΣΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ μετά του Λοχαγού του αυτού Επιτελείου ΝΤΕΝΙΣΗ,
ΕΝΤΕΛΟΝΤΑΙ
δια της παρούσης να μεταβώσιν εις ΛΑΜΙΑΝ και οργανώσωσι το σχέδιον ενεργείας των εν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ και ΛΑΜΙΑ δυνάμεων Χωροφυλακής και Στρατού προς εξόντωσιν των εις ΦΟΥΡΝΑ αναρχικών συμμοριών υπό τον ΝΙΚΗΤΑΡΑΝ.
ΙΙ. Παρακαλώ όπως διατάξητε τας υφ’ Υμάς Αρχάς, ίνα εκτελέσωσι τας Διαταγάς και οδηγίας του ανωτέρου αντ/χου. Συνέχεια