Επιχείρηση ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, ΓΕΣ/Α1/26 Απρ 1949

Θέμα: Επιχείρησις ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ
Προς: Το Γ΄ΣΣ /Α1                                                      ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν.: Α1/ΓΕΣ                                                           ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/ Κλ. Επίχ. ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 245091
Αριθ. Φακ. 4009/5
ΒΣΤ 902/26.4.49
Α.Α.Α. 2

Σχετικά: 245071/4009/1/16.4.49 ΑΑΠ Δ/γη Αρχιστρατήγου
5788/19.4.49 ΑΑΠ Αναφορά Γ΄ΣΣ
1862/8/15.4.49 περίληψις Πληροφ. Γ΄ΣΣ

 1. Ο τεθείς σκοπός διά την επιχείρησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ επιτυγχανόμενος θα δώση μεγάλην ευχέρειαν εις το Σώμα Στρατού από απόψεως καλλιτέρας και οικονομικωτέρας καλύψεως των αστικών κέντρων ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΣΕΡΡΩΝ
  Οι συμμορίται θα στερηθούν μίας βάσεως εγγύς των αστικών τούτων κέντρων, εκτοπιζόμενοι όμως ταύτης έχουν την ευχέρειαν να διαφύγουν εις το Βουλγαρικόν έδαφος και να επαναεγκαταστήσουν νέαν βάσιν αλλαχού επί της μεθορίου.
  Η εκκαθάρισις όθεν της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, μολονότι δεν φαίνεται πιθανή η κύκλωσις και εξόντωσις των εγκατεστημένων εις ταύτην συμμοριτών, είναι ενδιαφέρουσα υπό τον όρον να μην φθείρωμεν τας δυνάμεις μας προς κατάληψιν οργανωμένης τοποθεσίας (ως εμφαίνεται αύτη εις τον χάρτην αμυντικής οργανώσεως τον συννημένον εις το δελτίον πληροφοριών) απαιτούσης μεγάλας προσπάθειας και θυσίας διά την κατάληψιν. Συνέχεια
Advertisements

Επιστολή ΑΓΕΣ προς Στρατηγό Βαν Φλητ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ.227166/25-9-1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Προς: Τον Στρατηγόν Βάν Φλήτ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 227166/Φ.4009/Ι
Κοιν: Α1/ΓΕΣ ΒΣΤ 902/25.9.48

Αγαπητέ Στρατηγέ Βάν Φλήτ
Την από 24.9.48 επιστολήν σας έλαβον και σας ευχαριστώ θερμώς διά τας ευμενείς σας κρίσεις επί της Εκθέσεως του ΓΕΣ της αφορώσης την Γενικήν Επισκόπησιν της στρατιωτικής καταστάσεως.
Εις ότι αφορά την παράγραφον 8γ της εκθέσεως ταύτης, είμεθα σύμφωνοι, ότι πρόκειται περί κακής αποδόσεως της εννοίας.
Το πνεύμα της παραγράφου ταύτης είναι απολύτως σύμφωνον προς τας υμετέρας απόψεις τας εκτιθεμένας εις την περί ης πρόκειται επιστολήν σας και υπό αυτό το πνεύμα το ζήτημα τούτο εξετέθη υπό του υποφαινομένου προφορικώς εις την Κυβέρνησιν μου. Συνέχεια

Μελλοντικές Επιχειρήσεις, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1948

Θέμα : Μελλοντικαί Επιχειρήσεις                                                    Δι’ Αξιωματικών Επιτελών
Προς : Α΄ ΣΣ/Α1 – Γ΄ ΣΣ/Α1                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν. : Β΄ΣΣ /Α1 ΥΣ.ΓΕΣ/Α1
Α1/ΓΕΣ – Αρχηγός ΓΕΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 225300
…. – ΣΟΙΠΙΕ/Κλ. Επιχ.                                                                           Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/28.8.48

Σχετική υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γή ΓΕΣ.
1.- Επιτευχθείσης της εκκαθαρίσεως ΓΡΑΜΜΟΥ και της διαλύσεως του εκεί συμμοριακού κράτους επιβάλλεται η συνέχισις των επιχειρήσεων με όλην την δυνατήν ταχύτητα και έντασιν, πριν ή ο συμμοριτισμός δυνηθή ν’ αναλάβη εκ του επενεχθέντος πλήγματος:
2.- Η προτεραιότης των αναληφθησομένων επιχειρήσεων καθωρίσθη εις τας διά της υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γής ΓΕΣ κοινοποιηθείσας οδηγίας. Συνέχεια

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/10 Μαϊ 1948

ΓΕΣ/Α1                                                                  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΚΟΡΩΝΙΣ»
Φ.4009/31
Α.Α.Π. 8317
10/5/1948
Α.Α. Αντ…3…

ΧΑΡΤΑΙ:
ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ 1: 100.000
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις – συγκρότησις – οργανώσεις δράσις εν γένει ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις
-ι- Η ζώνη του ΓΡΑΜΜΟΥ με τα δύο εκατέρωθεν ταύτης προωθημένα αμυντικά ερείσματα – της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εν ΗΠΕΙΡΩ και της περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ – ΒΙΤΣΙ – αποτελούσα την βάσιν του υποτυπώδους συμμοριακού κράτους, θα διεκδικηθή υπό των συμμοριτών, οίτινες εξοπλίζουν ταύτην με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών.
-ιι- Δεν πρέπει να αποκλεισθή ότι οι συμμορίται προς αντιπερισπασμόν εις τας προπαρασκευάς και συγκεντρώσεις μας αλλά και διά την στερέωσιν της τοποθεσίας των ταύτης θα εκδηλώσουν επιθετικάς ενεργείας σκοπούσας την επέκτασιν των εκατέρωθεν ερεισμάτων των εις ΗΠΕΙΡΟΝ, ΧΑΣΙΑ και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΒΙΤΣΙ. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων, ΓΕΣ/1 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι Επιχειρήσεων                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                                         ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ.: Α1/ΓΕΣ                                                                            ΒΣΤ 902/1-5-48
Β.Σ.Α – Σ.Ο.Η.Π.Ε. Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ. 4009/4
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8015
Εν συνεχεία προς τας υπ’ αριθ. 6443/4009/6-4-48 και 7362/4009/4/25-4-48 διαταγάς μου.
1. Κατόπιν της παρατηρουμένης εσχάτως κινήσεως των συμμοριτών εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ δεν πρέπει να αποκλείσωμεν σοβαράν ενέργειαν τούτων προς περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ, ιδία δε εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ, ή περιοχή και Ν.Δ. ταύτης.
Και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ σημειουμένη δραστηριότης των συμμ/των παρέχει ενδείξεις εκδηλώσεως σοβαράς ενεργείας και εις την ζώνην ταύτην.
2. Το Σώμα Στρατού να αναπροσαρμόση την διάταξίν του εις τρόπον ώστε:
(α) Να προετοιμάση επιθετικήν ενέργειαν διά μιας ομάδος κρούσεως, τουλάχιστον εκ 5 Ταγμάτων Πεζικού, αναλόγου πυροβολικού, υπό ενιαίαν διοίκησιν προς κατάληψιν του προωθημένου ερείσματος των συμμοριτών: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716). Συνέχεια

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ8983/15 Μαρ 1948

ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. Φ. 8983/82
15 Μαρτίου 1948
Αριθ. Αντιτ. 10
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Χ Ρ Υ Σ Α Υ Γ Η»
ΧΑΡΤΑΙ: KAΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ
ΤΡΙΚΑΛΛΑ ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΣΑ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΝ
ΑΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΑΙ 1:100.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΡΣΑΛΟΝ ΠΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΙΣ
1. Συμμορίται
α) Δύναμις – Συγκρότησις – Δράσις εν γένει ως το κοινοποιηθέν Δελτίον Πληροφοριών (10178/Α2 – 10-3-48)
β) Πιθαναί ενέργειαι – δυνατότητες – Προθέσεις
Ενισχυόμενοι και δι’ εντατικής στρατολογίας θα επιδιώξουν:
-Εν μεν τη Θεσσαλία θα γίνουν κύριοι των περιοχών ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ όθεν ορμώμενοι να απειλήσουν ζωτικά κέντρα της Θεσσαλίας και αποκόψουν τας συγκοινωνίας και σύνδεσμον μεταξύ των ΣΣ.
-Εν δε τη ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ενισχυόμενοι διά της στρατολογίας να αποκόψουν πλήρως τας συγκοινωνίας και εν συνεχεία να προσβάλωσι τα αστικά Κέντρα αυτής, γενόμενοι διαδοχικώς κύριοι ολοκλήρου της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Πιεζόμενοι διά σοβαρών δυνάμεων εν τη Θεσσαλία θα επιδιώξουν να διαφύγουν κατά μέγα μέρος προς βορράν και δι’ ολιγωτέρων δυνάμεων προς Νότον.
-Εν δε τη Πελοποννήσω αποσυρόμενοι εις τας ορεινάς περιοχάς να αντιτάξωσι αρχικώς αντίστασιν διαλυόμεναι είτε κατά μικράς ομάδας εις τα πέριξ χωρία και κέντρα αποκρυπτόμενοι. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Αιγίου, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ4011/12 Μαρ 1948

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΥΣ. ΓΕΣ/Α1
Αρ.Φ.4011/29 Αρ. Πρ. 510
ΒΣΤ 902/12.3.48
Θέμα: Γεγονότα Αιγίου
Προς: ΑΣΔ Πελοποννήσου
Κοιν: ΓΕΣ/Α1 – Β.Σ.Α. – Σ.Ο.Η.Π.Ε.
1.- Διαβιβάζεται αντίγραφον σημειώματος επί των τελευταίων γεγονότων του ΑΙΓΙΟΥ.
2.- Εκ του σημειώματος τούτου, εκτός πολλών άλλων, συνάγονται και τα κάτωθι:
(α) Δεν υπήρχε σχέδιον συναγερμού και αμύνης της φρουράς της πόλεως.
(β) Δεν είχε προβλεφθή ουδέν ο στοιχειώδης τρόπος επικοινωνίας της φρουράς της πόλεως μετά των ενισχύσεων
(γ) Δια των επισήμων δελτίων ανεφέρθησαν και ανακρίβειαι.
3.- Ουδέν εκ των ανωτέρω αναφέρεται διά της ΑΠ. 3048/21.6.48 εκθέσεως σας, πράγμα το οποίον δεν επιτρέπει εις το ΓΕΣ να σχηματίση συγκεκριμένην γνώμην πως συνέβησαν τα γεγονότα. Συνέχεια

Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, ΓΕΣ/Α1/ΑΠ4639/28 Φεβ 1948

ΘΕΜΑ: Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ διά                                           Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
την διεξαγωγήν του αγώνος                                                AKΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
ΠΡΟΣ: Διοικητάς Μ. Μονάδων                                             Εδακτυλογραφήθη υπό
Υπ/γού Αννιτσάκη Ε.
ΚΟΙΝ: Υπ. Στρ/κών (Γρ. κ. Υπουργού)                                Αριθ. Τηλεφ. 32 – 880
Γεν. Επιθεωρ. Στρατού Υ Σ – Γ Ε Σ /ΑΙ
Κλάδοι ΓΕΣ, Α1-Α2/ΓΕΣ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
Αμερ. – Βρετ. Στρ. Αποστολή ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4639
Β.Σ.Τ. 902/28-2-48
1. Αναλαβών υπευθύνως την διεύθυνσιν των Επιχειρήσεων του Στρατού και κατά συνέπεια την Διοίκησιν, επιθυμώ, εν ολίγαις γραμμαίς, να καταστήσω γνωστάς εις τους διοικητάς των Μ. Μονάδων τας απόψεις μου επί του τρόπου, καθ’ όν θα φέρωμεν εις πέρας το βαρύ έργον, το οποίον επωμίσθη ο Στρατός μας από 18μήνου.
2. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι ο ιδιόρρυθμος αγών τον οποίον διεξάγομεν απαιτεί εκ μέρους των Διοικήσεων και των Μονάδων όλως ιδιαιτέρας προσπαθείας, αι οποίαι, χωρίς να παραβλέψω ότι κατεβλήθησαν αρκούντως μέχρι σήμερον – φρονώ, ότι θα πρέπει να ενταθούν.
3. Εις την έντασιν ταύτην μας υποβοηθεί όλως ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των συμμαχικών αποστολών και η καταβολή εκ μέρους της Αμερικανικής Αποστολής κάθε προσπαθείας διά την ενίσχυσιν και συμπλήρωσιν του στρατού μας.
4. Αλλά και η μέχρι σήμερον κτηθείσα πείρα του αγώνος και τα εκ των σφαλμάτων εξαχθέντα διδάγματα θα αποτελέσουν φάρον των περαιτέρω ενεργειών μας και της ακολουθησομένης εις το μέλλον τακτικής μας. Συνέχεια

Πληροφορίες περί κατάληψης πόλεως, ΓΕΣ/Α1/13 Δεκ 1947

ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1                                                        Ημέρα – Ώρα εκδόσεως  Σήματος
131215
ΠΡΟΣ: 1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ –
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ –
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αυστηρώς προσωπική.
Άκρως απορρητος. Αρ. πρ. 7143. Α. Φ. 4009/1.

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας η Κομμουνιστική Ηγεσία διέταξε το Στρατηγείον Ανταρτών, όπως πάση θυσία καταλάβη εντεταλμένην περιοχήν, περιλαμβάνουσαν μίαν έστω πόλιν και κωμοπόλεις, διά εγκατάστασιν Δημοκρατικής Κυβερνήσεως. Καθορίζεται εις το Στρατηγείον του Δημοκρατικού Στρατού, ότι είναι ανάγκη να διατηρηθή μία τοιαύτη περιοχή έστω και διά πέντε ημέρας. Μετά την πάροδον των πέντε ημερών δύναται η περιοχή να εγκαταλειφθή υπό Δημοκρατικού Στρατού. Τούτου γενομένου η Δημοκρατική Κυβέρνησις θα μεταφερθή και θα παραμείνη οριστικώς εις την ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ. Το Στρατηγείον του Δημοκρατικού Στρατού ητύχησε ως προς την πραγματοποίησην του ανωτέρω σκοπού εις την Ήπειρον δι’ ο και ζητούνται ευθύναι τούτου παρά πολιτικών ηγετών ΚΚΕ. Ανάγκη καταβληθή πάσα προσπάθεια υπό ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ προς ματαίωσιν του σκοπού συμμοριτών.

Εντολή ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ

Τ.Υ.

Χειρισμός Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ΓΕΣ/8 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Χειρισμός Τ.Ε.                                              ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εδακτυλογραφήθη υπό
ΠΡΟΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ                                                    Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.

 Δ/σεις Εθνοφρουράς                                      Αριθ. Τηλ. 31-950

                                                                                              Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ.:            ΓΕΣ/Α1                                                 ΑΡΙΘ. Φ.4019/11

 Ι Στρατιάν                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7996

                                                                                            Β.Σ.Τ. 902/8-ΧΙΙ-47

Σχετ.    4019/11/18-Χ-47, 4019/11/15-Χ-47, 4019/11/1/21-Χ-47, 4019/11/22/21

 Χ-47, 4019/11/3/6413/21-Χ-47, 4019/11/6763/1-ΧΙ-47 Ημέτεραι

Ι.     Πληροφορίαι συρρέουσιν εις ΓΕΣ ότι μεταξύ των οπλιτών των Τ.Ε. παρατηρείται απροθυμία και ενίοτε άρνησις κινήσεως και ενεργείας εκτός των ορίων της Επαρχίας, εξ ης το Τάγμα εστρατολογήθη. Αίτια τούτου υπήρξαν εις τινα Τάγματα κρούσματα απειθαρχίας και λιποταξίας. Συνέχεια

Αντιμετώπισις εχθρικής εισβολής απο Βορρά, ΓΕΣ/4 Οκτ 1947

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπισις εχθρικής ΠΡΟΤΕΡ. Δι’ αξ/κού ειδικού
εισβολής. ΑΣΦΑΛ. Άκρως απόρρητος

Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1

ΠΡΟΣ: Διοικητήν Στρατιάς ΑΡΙΘ. Φ. 4009/Ι

ΒΣΤ 902/4 – Χ – 47

 1. Εκ περισσοτέρων πηγών συρρέουσι πληροφορίαι ότι οι βόρειοι γείτονες
  προετοιμάζωνται να ενεργήσουν πραξικόπημα ίνα, πρό του χειμώνος,
  καταλάβουν την «Μακεδονίαν του Αιγαίου» ην να ανακηρύξουν ομόσπονδον
  Κράτος της Γιουγκοσλαϋίας με πρωτεύουσαν την Θεσσαλονίκην.
 2. Ο τρόπος ενεργείας του εχθρού θα είναι η:

α) Αθρόα εισβολή μεγάλου αριθμού παρτιζάνων, οίτινες ενούμενοι με του
εντοπίους συμμορίτας, θα επιχειρήσουν να επιτύχουν έν σοβαρόν αποτέλεσμα ή

β) Εισβολή των Στρατών των ομόρων, άνευ φυσικά, επισήμου κηρύξεως πολέμου.

 1. Αι πηγαί των πληροφοριών τούτων είναι ποικίλαι και σοβαραί. Διά τούτο
  νομίζω απαραίτητον να σας ενημερώσω επί του τρόπου καθ όν προβλέπω να
  αντιμετωπισθή η δημιουργηθησομένη κατάστασις, ίνα είσθε από τούδε
  προσανατολισμένος και να λάβητε διαδοχικώς τα εις την αρμοδιότητα σας
  ανήκοντα μέτρα.
 2. Υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ως προς τον τρόπον κατά τον οποίον θα
  αντιμετωπίσωμεν εκατέραν των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγρ. 2. Την
  περίπτωσιν (β) θα αντιμετωπίσω δυτικώς μεν Αξιού με τον όγκον των
  δυνάμεών μας επί της γενικής γραμμής (γραμμή «Λεωνίδας») ΑΛΙΑΚΜΩΝ –
  ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ – ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ – ΑΩΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΣ, ανατολικώς δε Αξιού διά της
  διατηρήσεως μόνον του προγεφυρώματος Θεσσαλονίκης.

Αντιστρόφως την περίπτωσιν (α) θα αντιμετωπίσωμεν με πεδίον συγκρούσεων
κυρίως βορείως της γραμμής ταύτης και καθ’ όλον το μήκος των συνόρων μέχρις
Έβρου, όπως δηλ. και σήμερον.

Επομένως, εάν το εχθρικόν πραξικόπημα εκδηλωθή μόνον δι’ενισχύσεως μικράς ή
μεγαλυτέρας των συμμοριτών, η αντενέργειά μας θα συνιστάται απλώς εις την
ενίσχυσιν, εν όλω τω μέτρω του δυνατού, των κατευθύνσεων εισβολής. Είναι
συνεπώς ζήτημα υπάρξεως πρώτον και εγκαίρου αποστολής δεύτερον ισχυρών
εφεδρειών.

Εάν όμως εκδηλωθή δι’ εισβολής των επισήμων Στρατών, τότε πρέπει να
συμπτύξωμεν τον όγκον των δυνάμεων μας επί του προγεφυρώματος και της
γραμμής Αλιάκμονος αφίνοντες βορείως της γραμμής ταύτης μόνον τμήματα
υποχωρητικού ελιγμού. Τούτο συνεπάγεται αφ’ ενός μέν ριζικήν μεταβολήν της
αντισυμμοριακής διατάξεως, και επομένως απαιτεί χρόνον, αφ‘ ετέρου δε
ουσιώδη εξασθένισιν του καθαρώς αντισυμμοριακού αγώνος εις την εντεύθεν των
συνόρων ζώνην, πράγμα όπερ είναι αντικείμενον αποφάσεως, ήτις λόγω της
σοβαρότητος της, εναπόκειται μόνον εις το ΓΕΣ.

Η όλη επομένως δ/σις των επιχειρήσεων εκ μέρους της Στρατιάς θα
εξακολουθήση να διέπεται από την ανάγκην της αντιμετωπίσεως του
αντισυμμοριακού αγώνος, ενισχυομένου ή μη αθρόως υπό ξένων παρτιζάνων.

Εάν διαπιστωθή ανάγκη αντιμετωπίσεως επισήμου εξωτερικής εισβολής, θα
λάβητε εγκαίρως διαταγήν ειδικήν προς τούτο, οπότε θα συμμορφωθήτε προς τας
κατωτέρω οδηγίας.

Κατωτέρω διαγράφωνται αι γενικαί κατευθύνσεις διά τον τρόπον αντιμετωπίσεως
των ανωτέρω δύο περιπτώσεων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΘΡΟΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

 1. Η περίπτωσις αύτη δεν γεννά, κυρίως ειπείν, νέον πρόβλημα.

Δεν δύναται όμως να αντιμετωπισθή παρά διά της υπάρξεως εφεδρειών ισχυρών
αφ΄ ενός και ευκινήτων αφ΄ ετέρου. Τοιαύτας εφεδρείας δεν έχομεν σήμερον
και επιβάλλεται να τας σχηματίσωμεν το ταχύτερον. Πρός τούτο είναι ανάγκη
να λάβητε τα εξής μέτρα.

(α) Δεδομένου ότι αι επιχειρήσεις Καιμακτσαλάν ετερματίσθησαν, πρέπει
αμέσως να διαταχθή το Γ΄ Σώμα Στρατού να επαναφέρη εν εφεδρεία μίαν των
Ταξιαρχιών της ΧΙ Μεραρχίας. Προσωρινώς η θέσις της Ταξιαρχίας ταύτης
νομίζω ότι πρέπει να είναι τα Γιαννιτσά ή η Θεσσαλονίκη.

(β) Άμα τω πέρατι των επιχειρήσεων Ρούμελης, η μέν 41η
Ταξιαρχία να επανέλθη αμέσως εις την παλαιάν θέσιν της, οι δε Λ. Ο. Κ. θα
συγκεντρωθώσιν εις περιοχήν Αγ. Μαρίνης τιθέμενοι εις την διάθεσιν της
Δ/σεως Υ.Μ.Ο.Κ. ίνα ανασυγκροτηθώσι, περατώσωσι την εκπαίδευσιν των ίνα
τεθώσιν εκ νέου εις την διάθεσιν σας.

(γ) Όχι βραδύτερον της 25ης Οκτωβρίου η 3η Ταξιαρχία
δέον να κινηθή ίνα επανέλθη προσωρινώς εις την παλαιάν θέσιν της
ελευθερούσα τους Λ. Ο. Κ. οίτινες θα επανέλθωσι μέχρι 30ης Οκτωβρίου εις
Αγριά ίνα περατώσωσι την ορεινήν εκπαίδευσίν των.

(δ) Απεφασίσθη να σχηματισθώσι Τάγματα Εθνοφρουρών εις περιοχήν Ρούμελης
περί τα τέλη Οκτωβρίου, ίνα αναλάβωσιν εξ ολοκλήρου την ασφάλειαν της
περιοχής. Άμα τω σχηματισμώ των ταγμάτων τούτων θα αποσυρθώσι διαδοχικώς
κατόπιν διαταγής ΓΕΣ:

ι) Η 74η Ταξιαρχία θα αποσυρθή και θα κατευθυνθή εις Ιωάννινα
εντασσομένη οριστικώς εις την VIII Μεραρχίαν ως οργανική της ταξιαρχία. Η
43η Ταξιαρχία αμέσως θα επανέλθη εις την ΙΧ Μεραρχίαν εις ην και οργανικώς
ανήκει.

ιι) Η 85η Περιοχή ήτις πρόκειται να μετονομασθή εις Ι Μεραρχίαν
έχουσαν αρχικώς ως οργανικάς μονάδας την 71 και 72 Ταξιαρχίας θα
συγκεντρωθή ολόκληρος εις Θεσσαλικήν πεδιάδα και βόρεια κράσπεδα Ρεντίνας –
Όρθρυος, ίνα συγκροτηθή, αναπαυθή και παραμείνη προσωρινώς ως εφεδρεία του
ΓΕΣ. Βραδύτερον θα ενταχθή εις την Μεραρχίαν ταύτην και τρίτη Ταξιαρχία,
σχηματισθησομένη εκ των 616, 105 και 601 ταγμάτων, άτινα τώρα
χρησιμοποιούνται ως προσωρινά Κ. Β. Ε.

(ε) Άμα τη αφίξει της 3ης Ορ. Ταξιαρχίας εις τον παλαιόν χώρον
της η 36η Ταξιαρχία, εις ην το ταχύτερον θα αποδοθή το 564 Τάγμα
της, κρίνω καλόν να αποδοθή εις το Γ΄ Σώμα Στρατού ίνα χρησιμοποιηθή,
αρχικώς μέν ως εφεδρεία του Σώματος Στρατού προς ανάπαυσιν και
αναδιοργάνωσιν, βραδύτερον δε ενταχθή εις Χ Μεραρχίαν εις ην ανήκει προς
ενίσχυσιν Κρουσίων.

(στ)Μετά την εις την ΙΧ Μεραρχίαν ένταξιν της 43ης Ταξιαρχίας,
το αριχτερόν της ΙΧ θα προωθηθή και συνδεόμενον μετά της 73ης
Ταξιαρχίας, θα αναλάβη την αποστολήν της ΙΙ Μεραρχίας, ήτις θα αποσύρη
διαδοχικώς τας Ταξιαρχίας της και θα συγκεντρωθή ολόκληρος (3, 21, 22
Ταξιαρχίαι) κατά μήκος της οδού Λάρισα – Κοζάνη.

(ζ) Πριν ή αποσυρθή η ΙΙ Μεραρχία και με την ενίσχυσιν των πρώτων ετοίμων
Λ.Ο.Κ. θα αναληφθή συντονισμένη επιχείρησις ΙΙ, ΙΧ, VIII Μεραρχιών και
Λ.Ο.Κ. αποσκοπούσα αφ΄ ενός την αποκατάστασιν συνδέσμου μεταξύ ΙΧ και VIII
Μεραρχιών εις περιοχήν Δίστρατον, αφ’ ετέρου δε την εκκαθάρισιν Ζαγορίων,
ώστε τόσον η VIII όσον και η ΙΧ να ορθωθώσιν εξ ολοκλήρου προς Βορράν.

(η) Οι υπάρχοντες εν συνόλω 35 Λ.Ο.Κ. θα δημιουργήσωσι βάσεις επιχειρήσεων
εις Καλαμπάκαν – Ελασσώνα ή Σέρβια και Αγριάν, οπόθεν ορμώμενοι θα ενεργώσι
συνεχείς επιδρομάς πρό και κατά τον χειμώναν εις Γράμμον – Χάσια – Βέρμιον
– Πιερρία – Όλυμπον. Λεπτομερέστεραι οδηγίαι επί του τρόπου χρησιμοποιήσεως
των Λ.Ο.Κ. τούτων ως και του γενικού τρόπου διεξαγωγής των επιχειρήσεων
κατά την χειμερινήν περίοδον θα σας κοινοποιηθώσι συντόμως.

 1. Εκ των ανωτέρω μέτρων το μέν υπό στοιχ. (α) δέον να διαταχθή αμέσως, τα
  δε υπόλοιπα εν συναρτήσει με τας επιχειρήσεις και τον νέον στατικόν
  εξοπλισμόν Ρούμελης και Δυτ. Ορ. Θεσσαλίας αλλά με τον ταχύτερον
  δυνατόν ρυθμόν, ώστε η άνω διαγραφομένη διάταξις να έχη πραγματοποιηθή
  μέχρι των μέσων Νοεμβρίου το βραδύτερον.

Όταν ολοκληρωθή η πραγματοποίησις θα έχωμεν διάταξιν

-διευκολύνουσαν την διαχείμασιν

-ισχυρώς κλιμακωμένην ώστε και εις αθρόαν εισβολήν συμμοριτών να δυνάμεθα
αμέσως και ταχέως να αντεπεξέλθωμεν και την περίπτωσιν επισήμου εχθρικής
εισβολής να αντιμετωπίσωμεν, υπό τας ευνοϊκωτέρας δυνατάς συνθήκας ως
κατωτέρω:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ

 1. Η περίπτωσις αύτη θα φέρει το συμβατικόν όνομα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Κατόπιν
  διαταγής του ΓΕΣ εκδιδομένης επί τη βάσει πληροφοριών, αίτινες πάντως
  ελπίζεται, ότι θα υπάρξουν εγκαίρως, η όλη διάταξις της Στρατιάς θα
  τροποποιηθή ώστε:

-ο μέν όγκος των δυνάμεων αυτής να μεταφερθή αφ’ ενός μέν επί της γραμμής
«ΛΕΩΝΙΔΑΣ», αφ’ ετέρου δε επί του προγεφυρώματος θεσσαλονίκης άτινα θα
υπερασπίση άνευ πνεύματος υποχωρήσεως.

-βορείως δε των άνω γραμμών αφεθούν μόνον δυνάμεις επιβραδύνσεως.

 1. Η γραμμή «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» καθωρισθή ανωτέρω, παραγρ.4.

Το προγεφύρωμα Θεσσαλονίκης θα στηριχθή, λόγω ελλείψεως δυνάμεων, Δυτικώς
μέν εις τας εκβολάς του Γαλλικού, Ανατολικώς δε εις τον Κόλπον Ορφανού
στοιχιζομένη γενικώς από τα υψώματα Βορείως Φίληρος και τας δύο λίμνας
Κορώνειαν και Βόλβην.

 1. Η γενική κατανομή των δυνάμεων σας θα είναι η εξής:

(α) Επί της τοποθεσίας Αλιάκμονος (εξ Ανατολών προς Δυσμάς):

ι) ΧΙ Μεραρχία μείον 2 Ταξιαρχίαι (Παΐκου και Αρδέας).

ιι) 51 Ταξιαρχία ολόκληρος.

ιιι) ΙΙ Μεραρχία ολόκληρος.

ιv) ΙΧ Μεραρχία ολόκληρος.

 1. v) VIII Μεραρχία (μείον δυνάμεις αφεθησομέναι δι’ επιβράδυνσιν).

(β) Επί του προγεφυρώματος Θεσσαλονίκης:

ι) Ταξιαρχία ΧΙ Μεραρχίας (Παίκου).

ιι) Χ Μεραρχία (μείον μικραί μονάδες επιβραδυντικού ελιγμού).

ιιι) VII Μεραρχία (όρα κατωτέρω).

ιv) Μονάδες ΣΣ και Χωρ/κής περιοχής Θεσ/νίκης.

(γ) Μονάδες επιβραδυντικού ελιγμού:

ι) Δυνάμεις ουχί πλέον της Ταξιαρχίας εν τη VIII Μεραρχία.

ιι) XV Μεραρχία ολόκληρος.

ιιι) Ταξιαρχία ΧΙ μεραρχίας (επί η Βορείως Βερμίου).

ιv) Τμήματα Χ και VII Μεραρχίας οριζόμενα υπό της Στρατιάς.

(δ) Εφεδρείαι Γ. Ε. Σ. Ι Μεραρχία εις Θεσσαλικήν πεδιάδα.

 1. Εκ των Ταξιαρχιών της VII Mεραρχίας:

(α) Η Ταξιαρχία Δράμας δύναται μάλλον ανέτως να συμπτυχθή όπισθεν του
προγεφυρώματος διά του δρομολογίου: Δράμα – Αμφίπολις – Κάτω Σταυρός.

(β) Η Ταξιαρχία Ξάνθης, έστω και μικρός χρόνος εάν της δοθή, δύναται να
συμπτυχθή διά Καβάλλας προς το προγεφύρωμα.

(γ) Διά την Ταξιαρχίαν Αλεξ/πόλεως δεν απομένουν παρά αι δυό λύσεις της
επιβιβάσεως εις Αλεξ/πολιν ή της διαπεραιώσεως εις το Τουρκικόν έδαφος. Επί
τούτου θα ειδοποιηθήτε διά της δ/γής, ήτις θα διατάσση την λήψιν της
διατάξεως προς αντιμετώπισιν επισήμου εξωτερικής εισβολής.

 1. Είναι αυτονόητον ότι όλαι αι αποσυρόμεναι Ταξιαρχίαι, εκτός εάν
  διεταχθή η προκαταβολική και ολοκληρωτική μεταφορά των θα αφίσωσιν
  ελαφρά ευκίνητα τμήματα επιβραδυντικού ελιγμού μόνον επί των κυρίων
  κατευθύνσεων.
 2. Διά την ενδεχομένην αμυντικήν εγκατάστασιν επί της τοποθεσίας
  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» είναι ανάγκη να εκτελεσθώσιν αναγνωρίσεις εν πάση εχεμυθεία.
  Παρακαλώ επομένως όπως μετά λεπτομερεστέραν μελέτην και καθορισμόν των
  ανηκόντων υμίν ζητημάτων διατάξητε την εκτέλεσιν αναγνωρίσεων έχοντες
  υπ’ όψιν ότι ουδεμία πληροφορία σχετική με τα ζητήματα ταύτα δέον να
  δοθή εις τα κλιμάκια κάτω της Μεραρχίας, ώστε η προβλεπόμενη ως
  ενδεχομένη εκκένωσις εθνικού εδάφους να παραμείνη απολύτως απόρρητος.
 3. Παρακαλώ όπως αφ’ ενός μέν βεβαιώσητε λήψιν της παρούσης αφ’ ετέρου δε
  υποβάλητε το ταχύτερον προτάσεις ας ηθέλατε θεωρήση χρησίμους επί των
  θιγομένων ζητημάτων.

Ακριβές αντίγραφον Αντιστράτηγος Βεντήρης

Η Α1/ΓΕΣ

Τ.Σ.Υ.

Κριτική συμμοριτών επί τρόπου ενεργείας επιχειρήσεων Στρατού, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Κριτική επί τρόπου ενεργείας  επιχειρήσεων υπό Στρατού.
ΠΡΟΣ:  – Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ – Σ. Δ/σεις – Ταξιαρχίας
– Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:  Στρατιάν, Υ.Δ. Τάξεως                                                     ΒΣΤ 902/28-8-47
Υ.Σ. ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

ΑΡΙΘ. Φ. 2013/226

-Κοινοποιείται κριτική παραδοθέντος συμμορίτου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διοικητού Λόχου Συγκρ. ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
-Θεωρείται ως λίαν αντικειμενική, την διακρίνει παρατηρητικότης και πρέπει να αποτελέση αντικείμενον μελέτης όλων των αξ/κών.
-Παρακαλούμεν όπως τα συνημμένα τη παρούση αντίγραφα διανεμηθώσι μέχρι τάγματος. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (Δομοκού), ΓΕΣ/Α1/1/ΑΑΠ7026/8 Φεβ 1947

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις “ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ”
(ΔΟΜΟΚΟΥ)
ΠΡΟΣ: Α΄ & Β΄ΣΣ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Αι, ΒΣΑ – Στρατιά. (Εδακτυλογραφήθη υπό Εφ.
Ανθ/γου πυρ/κού Μωραϊτοπούλου Δ.)
Υ.Σ. ΓΕΣ/Α1/Ι
Αριθ. Α.Α.Π. 7026
ΒΣΤ 902 8-2-1947

1- ΕΧΘΡΟΣ
Οι συμμορίται τελευταίως ήρξαντο ισχυροποιούμενοι εις περιοχήν “ΟΡΘΡΥΟΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΣΜΟΚΟΒΟΥ” με πιθανήν πρόθεσιν αυτών την αποκοπήν των προς Β΄ΣΣ συγκοινωνιών.
2- ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΓΕΣ
Το ΓΕΣ προτίθεται ν’ απαγορεύση το ταχύτερον πάντα έλεγχον των συμμοριτών επί των συγκοινωνιών από ΛΑΜΙΑΣ προς ΦΑΡΣΑΛΑ διά της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΔΟΜΟΚΟΥ. Συνέχεια

Συντονισμός Ενεργειών προς ΦΟΥΡΝΑ, ΕΒΧ/ΑΡΧ/14 Αυγ 1946

ΠΡΟΤ. ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Υ.Σ. ΓΕΣ Α/1/1
ΑΡΙΘ. Α.Α.Π. 486065
Αρχηγείον Χωροφυλακής
Α΄ ΣΣ-ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-ΙΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΕΩΣ
Β΄ ΣΣ Α/2-Α/1
Συντονισμός Ενεργειών προς ΦΟΥΡΝΑ
Ι. Ο Αντισυνταγματάρχης Επιτελείου Α΄ ΣΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ μετά του Λοχαγού του αυτού Επιτελείου ΝΤΕΝΙΣΗ,
ΕΝΤΕΛΟΝΤΑΙ
δια της παρούσης να μεταβώσιν εις ΛΑΜΙΑΝ και οργανώσωσι το σχέδιον ενεργείας των εν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ και ΛΑΜΙΑ δυνάμεων Χωροφυλακής και Στρατού προς εξόντωσιν των εις ΦΟΥΡΝΑ αναρχικών συμμοριών υπό τον ΝΙΚΗΤΑΡΑΝ.
ΙΙ. Παρακαλώ όπως διατάξητε τας υφ’ Υμάς Αρχάς, ίνα εκτελέσωσι τας Διαταγάς και οδηγίας του ανωτέρου αντ/χου. Συνέχεια