Εκθεση επιχειρήσεων αρ.22 27/6-4/7/1949, ΓΕΣ/Α1

ΓΕΣ /Α1 – Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22
Ιούνιος – Ιούλιος 49

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 270001 Ιουνίου μέχρι 040000 Ιουλίου

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. ΙΧ Μεραρχία (Τ.Σ.) και 41 Ταξ. εκ περιοχ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ εις περ. Δ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ.
2. 72 Ταξιαρχία εκ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ εις περ. ΟΘΡΥΟΣ δι’ επιχειρήσεις.
3. 12ον ΕΣΠ εκ περιοχής ΚΟΖΑΝΗΣ εις περ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ.
4. 21 Ταξ. εκ περ. ΒΕΥΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ δι’ εκπαίδευσιν.
5. 33 Ταξ. εις θέσεις 21ης Ταξιαρχίας.
6. Σ. Δ. Θράκης ανέλαβε υπό την ευθύνην της την περ. μεταξύ ΝΕΣΤΟΥ – ΕΒΡΟΥ.
7. Η VII Μεραρχία ομοίως την περιοχήν μεταξύ ΑΞΙΟΥ – ΝΕΣΤΟΥ (πλήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) με την 26ην Ταξ. εις περ. ΚΙΛΚΙΣ – ΜΠΕΛΕΣ, 27ην Ταξ. εις περ. Α. ΜΠΕΛΕΣ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, 25ην Ταξ. εις περ. ΔΡΑΜΑΣ, ΤΣΕ ΣΕΡΡΩΝ, Λαγκαδά εις περ. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ. Συνέχεια

Συγκρότηση ΣΗΔΜ, ΓΕΣ/Α1/12 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ: Προσωρινή Συγκρότησις Διοικήσεως ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Γεν . Επιθ. Στρατού. ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
Α΄-Β΄-Γ΄ Σ.Σ – VΙΙΙ Μερ. ΓΕΣ ./Α1
Αριθ. Πρωτ.225277
ΚΟΙΝ: Α.Δ.Α Αριθ.Φ.4009/1
Α1,Α2,Α3,Α6,Α7,Α8,Α9,Α10,Α11 ΒΣΤ 902/12-5-49
Γ1, ΓΓ/ΓΕΣ – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ

 1. Λόγω αναγκών επιχειρήσεων συγκροτείται προσωρινώς τακτική διοίκησις ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ υπό τον τίτλον ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Σ.Η.Δ.Μ.»
  Την Διοίκησιν ταύτην θέλει αναλάβη ο Γεν. Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Βεντήρης Κ. βοηθούμενος υπό του Επιτελείου του, ενισχυόμενος διά των απαραιτήτων συμπληρωματικών μέσων και ιδία μέσων διαβιβάσεων υπό του ΓΕΣ.
 2. Εις το Σ.Η.Δ.Μ θα υπάγονται οργανικώς το Β΄ΣΣ και η VΙΙΙ Μ. Δι’ ειδκών διαταγών θα καθορίζονται αι συμπληρωματικαί μονάδες και μέσα. Εις τον συνημμένον πίνακα εμφαίνονται αι μονάδες εκ του Δ’Σ.Σ. αίτινες αποσπώνται εις το Σ.Η.Δ.Μ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, ΓΕΣ/Α1/26 Απρ 1949

Θέμα: Επιχείρησις ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ
Προς: Το Γ΄ΣΣ /Α1                                                      ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν.: Α1/ΓΕΣ                                                           ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/ Κλ. Επίχ. ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 245091
Αριθ. Φακ. 4009/5
ΒΣΤ 902/26.4.49
Α.Α.Α. 2

Σχετικά: 245071/4009/1/16.4.49 ΑΑΠ Δ/γη Αρχιστρατήγου
5788/19.4.49 ΑΑΠ Αναφορά Γ΄ΣΣ
1862/8/15.4.49 περίληψις Πληροφ. Γ΄ΣΣ

 1. Ο τεθείς σκοπός διά την επιχείρησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ επιτυγχανόμενος θα δώση μεγάλην ευχέρειαν εις το Σώμα Στρατού από απόψεως καλλιτέρας και οικονομικωτέρας καλύψεως των αστικών κέντρων ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΣΕΡΡΩΝ
  Οι συμμορίται θα στερηθούν μίας βάσεως εγγύς των αστικών τούτων κέντρων, εκτοπιζόμενοι όμως ταύτης έχουν την ευχέρειαν να διαφύγουν εις το Βουλγαρικόν έδαφος και να επαναεγκαταστήσουν νέαν βάσιν αλλαχού επί της μεθορίου.
  Η εκκαθάρισις όθεν της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, μολονότι δεν φαίνεται πιθανή η κύκλωσις και εξόντωσις των εγκατεστημένων εις ταύτην συμμοριτών, είναι ενδιαφέρουσα υπό τον όρον να μην φθείρωμεν τας δυνάμεις μας προς κατάληψιν οργανωμένης τοποθεσίας (ως εμφαίνεται αύτη εις τον χάρτην αμυντικής οργανώσεως τον συννημένον εις το δελτίον πληροφοριών) απαιτούσης μεγάλας προσπάθειας και θυσίας διά την κατάληψιν. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεων απελευθέρωσης ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (21/1-14/3/1949), ΓΕΣ/Α1/17 Μαρ 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεων.      Δ.Δ.Κ./25506/12/125/Α1
ΓΕΣ/Α1. 17.3.49
Τηλέφ. 27.133
ΒΣΤ 902

 1. Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις της Δ.Κ.Β. επί των επιχειρήσεων της προς απελευθέρωσιν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
  Τα εν αυτή αναφερόμενα συμπεράσματα η Διοίκησις της Δ.Δ.Κ. υιοθετεί πλήρως.
  Ι.Μ./Ι.Μ.
  Τ.Σ.
  ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Συντ/ρχης

Διοικητής Δυν. Καταδρομών Συνέχεια

Παρατηρήσεις επί του αγώνος-συστάσεις, ΓΕΣ/Α1/2 Φεβ 1949

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του αγώνος-συστάσεις    ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς ΣΣ, ΔΣΔ, Μεραρχιών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 219118
Αριθ. Φ. 4009/Ι

ΚΟΙΝ. Α1/ΓΕΣ Β΄Υ. ΓΕΣ-
Γεν. Επιθ. Στρατού
Γραφ. Αριστρατ.
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ.                                                                       ΒΣΤ 902 / 2.2.49

Σχετικαί 218479/25.1.49, 218500/25.1.49, 218752/29.1.49 Διαταγαί μου.

 1. Εκ των μέχρι τούδε σοβαρών γεγονότων ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΝΑΟΥΣΣΗΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κατεδείχθη η ικανότης των συμμοριτών να εξαπολύουν επιτυχώς μεγάλης κλίμακος επιθέσεις. Η μη επιτυχής αντιμετώπισις υπό των Εθνικών δυνάμεων των προσπαθειών τούτων των συμμοριτών καταδεικνύει ΖΩΤΙΚΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΝ ΜΑΣ, ήτις αν συνεχισθή σημειουμένη θα δώση την ευκαιρίαν εις τους συμμορίτας να συνεχίσουν τας σοβαράς επιθετικάς προσβολάς κατά των ζωτικών μας εν γένει χώρων, με τα ευνόητα επακόλουθα. Συνέχεια

Στατιστική απωλειών συμμοριτών, ΓΕΣ/Α1/14 Ιαν 1949

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΣ/Α1-Α2
Αριθ.217763/4009/1
ΒΣΤ.02/14.1.49
Θέμα: Στατιστική απωλειών
Προς: Τους Διοικητάς Α΄, Β΄ και Γ΄ΣΣ
ΑΣΔΣΑ – ΑΣΔΠ
Κοιν: Α1-Α2 ΓΕΣ

1.- Το ΓΕΣ επί τη λήξει του έτους 1948 ανεσκόπησε τα κατ’αυτό λαβόντα χώραν γεγονότα ίνα συντάξη ένα συνοπτικόν απολογισμόν και εξαγάγη ωρισμένα συμπεράσματα και διδάγματα διά την περαιτέρω τακτικήν μας και τας μεθόδους ενεργείας μας διά την επίτευξιν της τελικής νίκης.
2.- Το πρώτον στοιχείον εις το οποίον ανέτρεξεν είναι η στατιστική των απωλειών των συμμοριτών.
Είναι γνωστόν ότι ο πόλεμος εις τον οποίον απεδύθημεν έχει κύριον σκοπόν να αποδιοργανώσωμεν την ωργανωμένη ανταρσία, να την φθείρωμεν στερούντες ταύτην των μαχητικών της στελεχών και να την αναγκάσωμεν να παραιτηθή των περαιτέρω προσπαθειών της. Εν εκ των ουσιαστικών μέσων επικρατήσεώς μας επί της ανταρσίας είναι η συντριβή και ουχί η εκδίωξις των συμμοριακών συγκεντρώσεων εξ’ωρισμένων εδαφικών ζωνών ελεγχομένων υπό τούτων διότι λόγω του σκοπού τον οποίον ούτοι έχουν ευχερώς επανεμφανίζονται εις άλλην ζώνην. Συνέχεια

Σχέδιο Ενεργείας Χειμερινής Περιόδου 1948-1949, ΓΕΣ/Α1/6 Δεκ 1948

ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ.Πρωτ. 231472
Αριθ.Φακ. 4009/1
Β.Σ.Τ. 902/6.12.48
Α.Α. Αντ. 8

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την χειμερινήν περίοδον 1948 – 1949

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
Οι συμμορίται προτίθενται κατά τον χειμώνα να συμπληρώσουν τας εκ των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων προξενηθείσας απωλείας των και να αυξήσουν ακόμη την δύναμίν των.
Θα επιμείνουν να διατηρήσουν τας παραμεθορίους εστίας, να τας επεκτείνουν και θα αποπειραθούν να καταλάβουν ακόμη και παραμεθόριον πόλιν.
Θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους ορεινούς αγωγούς επικοινωνίας μεθορίου – εσωτερικού ως βάσεις – κρυσφύγετα αφ’ ενός διά να διευκολύνωνται εις τους ανεφοδιασμούς των εις έμψυχον και άψυχον υλικόν, αφ’ ετέρου διά να εντείνουν τον ανταρτοπόλεμον εις το εσωτερικόν της χώρας. Συνέχεια

Επιστολή ΑΓΕΣ προς Στρατηγό Βαν Φλητ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ.227166/25-9-1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Προς: Τον Στρατηγόν Βάν Φλήτ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 227166/Φ.4009/Ι
Κοιν: Α1/ΓΕΣ ΒΣΤ 902/25.9.48

Αγαπητέ Στρατηγέ Βάν Φλήτ
Την από 24.9.48 επιστολήν σας έλαβον και σας ευχαριστώ θερμώς διά τας ευμενείς σας κρίσεις επί της Εκθέσεως του ΓΕΣ της αφορώσης την Γενικήν Επισκόπησιν της στρατιωτικής καταστάσεως.
Εις ότι αφορά την παράγραφον 8γ της εκθέσεως ταύτης, είμεθα σύμφωνοι, ότι πρόκειται περί κακής αποδόσεως της εννοίας.
Το πνεύμα της παραγράφου ταύτης είναι απολύτως σύμφωνον προς τας υμετέρας απόψεις τας εκτιθεμένας εις την περί ης πρόκειται επιστολήν σας και υπό αυτό το πνεύμα το ζήτημα τούτο εξετέθη υπό του υποφαινομένου προφορικώς εις την Κυβέρνησιν μου. Συνέχεια

Προτάσεις επί γενικής καταστάσεως, ΓΕΣ/Α1/16 Σεπ 1948

Θέμα: Προτάσεις ΓΕΣ επί      ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
γενικής καταστάσεως              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Προς: Τον κ. Υπουργόν             Αριθ. 226561/Φ. 4009/1
των Στρατιωτικών                        ΒΣΤ 902/16.9.48

Κοιν: Α1/ΓΕΣ – Αρχηγόν ΓΕΣ Α.Α. Αντ. 5
Ι. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
1. Εις την από 9.9.48 υπ’ αριθ. 226094 έκθεσιν γενικής ανασκοπήσεως της στρατιωτικής καταστάσεως εθίγησαν, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αι δυνατότητες των Εθνικών δυνάμεων και αι, βάσει τούτων, σκοπούμεναι να αναληφθώσι επιχειρήσεις.
2. Εις την παρούσαν κρίνομεν επιβεβλημένον να επανέλθωμεν ιδιαιτέρως επί των δύο τούτων κεφαλαιωδών ζητημάτων, ώστε η Κυβέρνησις της Χώρας να είναι πλήρως ενήμερος τούτων και κατευθύνη τας αναγκαίας ενεργείας της. Συνέχεια

Μελλοντικές Επιχειρήσεις, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1948

Θέμα : Μελλοντικαί Επιχειρήσεις                                                    Δι’ Αξιωματικών Επιτελών
Προς : Α΄ ΣΣ/Α1 – Γ΄ ΣΣ/Α1                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν. : Β΄ΣΣ /Α1 ΥΣ.ΓΕΣ/Α1
Α1/ΓΕΣ – Αρχηγός ΓΕΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 225300
…. – ΣΟΙΠΙΕ/Κλ. Επιχ.                                                                           Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/28.8.48

Σχετική υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γή ΓΕΣ.
1.- Επιτευχθείσης της εκκαθαρίσεως ΓΡΑΜΜΟΥ και της διαλύσεως του εκεί συμμοριακού κράτους επιβάλλεται η συνέχισις των επιχειρήσεων με όλην την δυνατήν ταχύτητα και έντασιν, πριν ή ο συμμοριτισμός δυνηθή ν’ αναλάβη εκ του επενεχθέντος πλήγματος:
2.- Η προτεραιότης των αναληφθησομένων επιχειρήσεων καθωρίσθη εις τας διά της υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γής ΓΕΣ κοινοποιηθείσας οδηγίας. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ 1948 (23/8-3/12/1948), ΓΕΣ/Α1/21 Αυγ 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΤΣΙΟΥ 1948
(Από 23/8/1948 έως 3/12/1948)
_______________________________________________________

ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1

ΠΡΟΣ: Διοικητάς Α΄ και Β΄ΣΣ
Αριθμ.Α.Π.8457 Α/Φ.49/31

Μετά την ολοκλήρωσιν καταλήψεως ΓΡΑΜΜΟΥ συνεχίσατε εξερεύνησιν ολοκλήρου περιοχής προς ανεύρεσιν κρυμμένων εφοδίων, αποθηκών
Εξερεύνησις περατωθή ταχύτερον και Σώματα Στρατού αναπροσαρμόσωσι διάταξίν των εις ζώνας ευθύνης των συμφώνως 8260 Α/18ης Αυγούστου οδηγίας Γ.Ε.Στρατού.
Ιδιαιτέρα προσοχή δοθή ταχυτέραν ανασυγκρότησιν Μονάδων και παροχήν απαραιτήτου ανααπαύσεως.
Β΄ Σώμα Στρατού αρχίση ωθή δυνάμεις προς αντιμετώπισιν ΒΙΤΣΙ.
Ομοίως δέον καθαρίση ταχύτερον κατάστασιν Επαρχίας Καλαμπάκας – Επαρχίας Μετσόβου.
Α΄ Σώμα Στρατού αποσύρη 71 Ταξιαρχίαν και 4ον Λόχον Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ). Μονάδες αύται από 25 Αυγούστου κινηθώσι προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ως οδηγίαι ΓΕΣ.
Αναφέρατε λήψιν.- Συνέχεια

Αποτελέσματα Επιχειρήσεως ΓΡΑΜΜΟΥ, ΓΕΣ/Α1/19 Ιουλ 1948

Θέμα. Αποτελέσματα Επι – ΕΠΕΙΓΟΝ
χειρήσεως ΓΡΑΜΜΟΥ          ΑΥΣΤ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Πρός. Διοικητήν Β΄ ΣΣ          ΥΣ.ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 6492Α/Φ.4009/8
Κοιν. Α1/ΓΕΣ                               Β.Σ.Τ 902/19.7.48

 1. Παρακολουθώ απ’ αρχής προσωπικώς, συνεχώς και επιμόνως τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ. Εχουν επιτευχθή βεβαίως μέχρι τούδε πολλά ουσιώδη. Ουχ ήττον τα επιτευχθέντα εξεταζόμενα εν συναρτήσει με τας θυσίας και τον καταναλωθέντα χρόνον δεν δύναται να δεχθή τις ότι είναι πλήρως ικανοποιητικά.
 2. Τούτο αποδοτέον εις την ακολουθουμένην κατά τας ενεργείας πλημμελή τακτικήν των μονάδων καθ’ ας παρατηρώνται να μη γίνεται εκμετάλλευσις των αποτελεσμάτων των πυρών πυροβολικού και αεροπορίας, να χάνωνται εδαφικά ερείσματα μετά πολλών θυσιών καταληφθέντα, να μη γίνεται σχεδόν καμμία εκμετάλλευσις των πρώτων επιτυχιών. Αποδοτέον όμως επίσης και εις την βραδύτητα και διστακτικότητα δράσεως των Μ. Μονάδων, ώστε δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενον – σπανιώτατον εν τούτοις εις παλαιοτέρας εποχάς – της συζητήσεως των διδομένων διαταγών, της υποβολής προτάσεων κλπ. επί εκδοθεισών ήδη τοιούτων, της μη συμμορφώσεως προς τας καθοριζομένας ημερομηνίας δράσεως. Συνέχεια

Οδηγίαι προς Γ΄ΣΣ, ΓΕΣ/17 Ιουλ 1948

Θέμα. Οδηγίαι προς Γ΄ΣΣ                      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός. Γ΄ΣΣ                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν. Α΄και Β΄Σ.Σ                                   Αριθ. Πρωτ.6142Α
Α2-Α1/ΓΕΣ Αριθ. Φ. 4000/Ι/5 ΒΣΛ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Β.Σ.Τ 902/17.7.48

Ι. Τόσον από τας εκ των επιχειρήσεων ενδείξεις όσον και από το σύνολον των εκ διαφόρων πηγών πληροφοριών η γενική κατάστασις των συμμοριτών φαίνεται η ακόλουθος:
(α) Η απώλεια ουσιωδών εδαφικών ερεισμάτων, ο σημαντικός περιορισμός του υπ’ αυτών ελεγχομένου εδάφους και αι εις προσωπικόν και υλικά φθοραί ας υπέστησαν εν τω ΓΡΑΜΜΩ έχουν ήδη κλονίση αισθητώς την δύναμιν αντιστάσεώς των εις την περιοχήν ταύτην.
(β) Αι συνέπειαι των γεγονότων ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ παρουσιαζόμεναι δι’ αυτούς δυσχέρειαι δημιουργούσι κώλυμα σχεδόν ανυπέρβλητον συνεχίσεως του εις πυρομαχικά και λοιπόν πολεμικόν υλικόν ανεφοδιασμού των. Συνέχεια

Οργάνωσις Διοικήσεως κατά δευτέραν φάσιν ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/14 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Οργάνωσις Διοικήσεως κατά          ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
δευτέραν φάσιν ΚΟΡΩΝΙΣ                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: A΄Β΄ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ               ΓΕΣ /Α1
Α.Σ.Δ.Σ.Ε (Υποστρ. Κετσέαν) Αριθ. 59704
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ, Α.Σ.Δ.Π Αριθ. Φ. 4009/Ι/31
Α΄ Β΄ Γ΄ Κλάδοι ΓΕΣ 14.7.48
Α1, Α2, Α3, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10 Συν. Διαφανές
Β΄ Υπαρχ. ΓΕΣ Πίναξ
Β. Σ. Α. – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ. Α. Α. Α. 18

 1. Η πρώτη φάσις των επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ ήχθη επιτυχώς εις πέρας υπό του Β΄Σώματος Στρατού.
  Κατά ταύτην ετέθησαν υπό τον έλεγχον των Εθνικών δυνάμεων πλέον των 100 χωρίων και 2.300 τετρ. χιλιομέτρων Εθνικού εδάφους και έχει εξοντωθή το εν τρίτον περίπου των εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ αρχικών συμμοριακών δυνάμεων.
 2. Υπό της 20ης Ιουλίου άρχεται η δευτέρα φάσις ΚΟΡΩΝΙΣ.
  Κατά την φάσιν ταύτην ο τιθέμενος υπό της Διοικήσεως του Στρατού αντικειμενικός σκοπός είναι: Συνέχεια

Παραλήψεις βασικών αρχών τακτικής, ΓΕΣ/Α1/6 Ιουλ 1948

Θέμα. Παραλήψεις βασικών αρχών ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
τακτικής                                                            ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Πρός. Διοικητάς Β΄ΣΣ                       ΓΕΣ/Α1
Ι,ΙΙ, VIΙΙ,ΙΧ, Χ και ΓΕΣ                        Αριθ. Πρωτ. 5599
ΚΟΙΝ. Α1/ΓΕΣ                                    Αριθ. Φ. 4009/31
6 Ιουλίου 1948
1. Κατά την διεξαγωγήν της επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ παρετηρήθη, ότι δεν εφηρμόσθησαν ωρισμέναι βασικαί αρχαί της τακτικής και ούτω, ου μόνον τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν ήσαν τα αναμενόμενα υπό της Ανωτάτης Διοικήσεως, αλλά και αι σημειωθείσαι απώλειαι υπήρξαν δυσανάλογοι.
2. Και είναι μεν βέβαιον, ότι η κατάστασις αύτη οφείλεται γενικώς εις την μη πλήρη, εκπαίδευσιν στελεχών και στρατεύματος, ουχ ήττον παρατηρούνται και παραλείψεις εις στοιχειώδη τινα ζητήματα, αίτινες θα ηδύνατο να προληφθούν.
Σημειούμεν τινάς τούτων. Συνέχεια