Επιστολή ΑΓΕΣ προς Στρατηγό Βαν Φλητ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ.227166/25-9-1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Προς: Τον Στρατηγόν Βάν Φλήτ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 227166/Φ.4009/Ι
Κοιν: Α1/ΓΕΣ ΒΣΤ 902/25.9.48

Αγαπητέ Στρατηγέ Βάν Φλήτ
Την από 24.9.48 επιστολήν σας έλαβον και σας ευχαριστώ θερμώς διά τας ευμενείς σας κρίσεις επί της Εκθέσεως του ΓΕΣ της αφορώσης την Γενικήν Επισκόπησιν της στρατιωτικής καταστάσεως.
Εις ότι αφορά την παράγραφον 8γ της εκθέσεως ταύτης, είμεθα σύμφωνοι, ότι πρόκειται περί κακής αποδόσεως της εννοίας.
Το πνεύμα της παραγράφου ταύτης είναι απολύτως σύμφωνον προς τας υμετέρας απόψεις τας εκτιθεμένας εις την περί ης πρόκειται επιστολήν σας και υπό αυτό το πνεύμα το ζήτημα τούτο εξετέθη υπό του υποφαινομένου προφορικώς εις την Κυβέρνησιν μου. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ 1948 (23/8-3/12/1948), ΓΕΣ/Α1/21 Αυγ 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΤΣΙΟΥ 1948
(Από 23/8/1948 έως 3/12/1948)
_______________________________________________________

ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1

ΠΡΟΣ: Διοικητάς Α΄ και Β΄ΣΣ
Αριθμ.Α.Π.8457 Α/Φ.49/31

Μετά την ολοκλήρωσιν καταλήψεως ΓΡΑΜΜΟΥ συνεχίσατε εξερεύνησιν ολοκλήρου περιοχής προς ανεύρεσιν κρυμμένων εφοδίων, αποθηκών
Εξερεύνησις περατωθή ταχύτερον και Σώματα Στρατού αναπροσαρμόσωσι διάταξίν των εις ζώνας ευθύνης των συμφώνως 8260 Α/18ης Αυγούστου οδηγίας Γ.Ε.Στρατού.
Ιδιαιτέρα προσοχή δοθή ταχυτέραν ανασυγκρότησιν Μονάδων και παροχήν απαραιτήτου ανααπαύσεως.
Β΄ Σώμα Στρατού αρχίση ωθή δυνάμεις προς αντιμετώπισιν ΒΙΤΣΙ.
Ομοίως δέον καθαρίση ταχύτερον κατάστασιν Επαρχίας Καλαμπάκας – Επαρχίας Μετσόβου.
Α΄ Σώμα Στρατού αποσύρη 71 Ταξιαρχίαν και 4ον Λόχον Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ). Μονάδες αύται από 25 Αυγούστου κινηθώσι προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ως οδηγίαι ΓΕΣ.
Αναφέρατε λήψιν.- Συνέχεια

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/10 Μαϊ 1948

ΓΕΣ/Α1                                                                  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΚΟΡΩΝΙΣ»
Φ.4009/31
Α.Α.Π. 8317
10/5/1948
Α.Α. Αντ…3…

ΧΑΡΤΑΙ:
ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ 1: 100.000
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις – συγκρότησις – οργανώσεις δράσις εν γένει ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις
-ι- Η ζώνη του ΓΡΑΜΜΟΥ με τα δύο εκατέρωθεν ταύτης προωθημένα αμυντικά ερείσματα – της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εν ΗΠΕΙΡΩ και της περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ – ΒΙΤΣΙ – αποτελούσα την βάσιν του υποτυπώδους συμμοριακού κράτους, θα διεκδικηθή υπό των συμμοριτών, οίτινες εξοπλίζουν ταύτην με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών.
-ιι- Δεν πρέπει να αποκλεισθή ότι οι συμμορίται προς αντιπερισπασμόν εις τας προπαρασκευάς και συγκεντρώσεις μας αλλά και διά την στερέωσιν της τοποθεσίας των ταύτης θα εκδηλώσουν επιθετικάς ενεργείας σκοπούσας την επέκτασιν των εκατέρωθεν ερεισμάτων των εις ΗΠΕΙΡΟΝ, ΧΑΣΙΑ και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΒΙΤΣΙ. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι Επιχειρήσεων                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                                         ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ.: Α1/ΓΕΣ                                                                            ΒΣΤ 902/1-5-48
Β.Σ.Α – Σ.Ο.Η.Π.Ε. Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ. 4009/4
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8015
Εν συνεχεία προς τας υπ’ αριθ. 6443/4009/6-4-48 και 7362/4009/4/25-4-48 διαταγάς μου.
1. Κατόπιν της παρατηρουμένης εσχάτως κινήσεως των συμμοριτών εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ δεν πρέπει να αποκλείσωμεν σοβαράν ενέργειαν τούτων προς περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ, ιδία δε εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ, ή περιοχή και Ν.Δ. ταύτης.
Και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ σημειουμένη δραστηριότης των συμμ/των παρέχει ενδείξεις εκδηλώσεως σοβαράς ενεργείας και εις την ζώνην ταύτην.
2. Το Σώμα Στρατού να αναπροσαρμόση την διάταξίν του εις τρόπον ώστε:
(α) Να προετοιμάση επιθετικήν ενέργειαν διά μιας ομάδος κρούσεως, τουλάχιστον εκ 5 Ταγμάτων Πεζικού, αναλόγου πυροβολικού, υπό ενιαίαν διοίκησιν προς κατάληψιν του προωθημένου ερείσματος των συμμοριτών: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716). Συνέχεια

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ8983/15 Μαρ 1948

ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. Φ. 8983/82
15 Μαρτίου 1948
Αριθ. Αντιτ. 10
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Χ Ρ Υ Σ Α Υ Γ Η»
ΧΑΡΤΑΙ: KAΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ
ΤΡΙΚΑΛΛΑ ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΣΑ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΝ
ΑΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΑΙ 1:100.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΡΣΑΛΟΝ ΠΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΙΣ
1. Συμμορίται
α) Δύναμις – Συγκρότησις – Δράσις εν γένει ως το κοινοποιηθέν Δελτίον Πληροφοριών (10178/Α2 – 10-3-48)
β) Πιθαναί ενέργειαι – δυνατότητες – Προθέσεις
Ενισχυόμενοι και δι’ εντατικής στρατολογίας θα επιδιώξουν:
-Εν μεν τη Θεσσαλία θα γίνουν κύριοι των περιοχών ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ όθεν ορμώμενοι να απειλήσουν ζωτικά κέντρα της Θεσσαλίας και αποκόψουν τας συγκοινωνίας και σύνδεσμον μεταξύ των ΣΣ.
-Εν δε τη ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ενισχυόμενοι διά της στρατολογίας να αποκόψουν πλήρως τας συγκοινωνίας και εν συνεχεία να προσβάλωσι τα αστικά Κέντρα αυτής, γενόμενοι διαδοχικώς κύριοι ολοκλήρου της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Πιεζόμενοι διά σοβαρών δυνάμεων εν τη Θεσσαλία θα επιδιώξουν να διαφύγουν κατά μέγα μέρος προς βορράν και δι’ ολιγωτέρων δυνάμεων προς Νότον.
-Εν δε τη Πελοποννήσω αποσυρόμενοι εις τας ορεινάς περιοχάς να αντιτάξωσι αρχικώς αντίστασιν διαλυόμεναι είτε κατά μικράς ομάδας εις τα πέριξ χωρία και κέντρα αποκρυπτόμενοι. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Αιγίου, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ4011/12 Μαρ 1948

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΥΣ. ΓΕΣ/Α1
Αρ.Φ.4011/29 Αρ. Πρ. 510
ΒΣΤ 902/12.3.48
Θέμα: Γεγονότα Αιγίου
Προς: ΑΣΔ Πελοποννήσου
Κοιν: ΓΕΣ/Α1 – Β.Σ.Α. – Σ.Ο.Η.Π.Ε.
1.- Διαβιβάζεται αντίγραφον σημειώματος επί των τελευταίων γεγονότων του ΑΙΓΙΟΥ.
2.- Εκ του σημειώματος τούτου, εκτός πολλών άλλων, συνάγονται και τα κάτωθι:
(α) Δεν υπήρχε σχέδιον συναγερμού και αμύνης της φρουράς της πόλεως.
(β) Δεν είχε προβλεφθή ουδέν ο στοιχειώδης τρόπος επικοινωνίας της φρουράς της πόλεως μετά των ενισχύσεων
(γ) Δια των επισήμων δελτίων ανεφέρθησαν και ανακρίβειαι.
3.- Ουδέν εκ των ανωτέρω αναφέρεται διά της ΑΠ. 3048/21.6.48 εκθέσεως σας, πράγμα το οποίον δεν επιτρέπει εις το ΓΕΣ να σχηματίση συγκεκριμένην γνώμην πως συνέβησαν τα γεγονότα. Συνέχεια

Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, ΓΕΣ/Α1/ΑΠ4639/28 Φεβ 1948

ΘΕΜΑ: Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ διά                                           Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
την διεξαγωγήν του αγώνος                                                AKΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
ΠΡΟΣ: Διοικητάς Μ. Μονάδων                                             Εδακτυλογραφήθη υπό
Υπ/γού Αννιτσάκη Ε.
ΚΟΙΝ: Υπ. Στρ/κών (Γρ. κ. Υπουργού)                                Αριθ. Τηλεφ. 32 – 880
Γεν. Επιθεωρ. Στρατού Υ Σ – Γ Ε Σ /ΑΙ
Κλάδοι ΓΕΣ, Α1-Α2/ΓΕΣ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
Αμερ. – Βρετ. Στρ. Αποστολή ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4639
Β.Σ.Τ. 902/28-2-48
1. Αναλαβών υπευθύνως την διεύθυνσιν των Επιχειρήσεων του Στρατού και κατά συνέπεια την Διοίκησιν, επιθυμώ, εν ολίγαις γραμμαίς, να καταστήσω γνωστάς εις τους διοικητάς των Μ. Μονάδων τας απόψεις μου επί του τρόπου, καθ’ όν θα φέρωμεν εις πέρας το βαρύ έργον, το οποίον επωμίσθη ο Στρατός μας από 18μήνου.
2. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι ο ιδιόρρυθμος αγών τον οποίον διεξάγομεν απαιτεί εκ μέρους των Διοικήσεων και των Μονάδων όλως ιδιαιτέρας προσπαθείας, αι οποίαι, χωρίς να παραβλέψω ότι κατεβλήθησαν αρκούντως μέχρι σήμερον – φρονώ, ότι θα πρέπει να ενταθούν.
3. Εις την έντασιν ταύτην μας υποβοηθεί όλως ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των συμμαχικών αποστολών και η καταβολή εκ μέρους της Αμερικανικής Αποστολής κάθε προσπαθείας διά την ενίσχυσιν και συμπλήρωσιν του στρατού μας.
4. Αλλά και η μέχρι σήμερον κτηθείσα πείρα του αγώνος και τα εκ των σφαλμάτων εξαχθέντα διδάγματα θα αποτελέσουν φάρον των περαιτέρω ενεργειών μας και της ακολουθησομένης εις το μέλλον τακτικής μας. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (Δομοκού), ΓΕΣ/Α1/1/ΑΑΠ7026/8 Φεβ 1947

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις “ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ”
(ΔΟΜΟΚΟΥ)
ΠΡΟΣ: Α΄ & Β΄ΣΣ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Αι, ΒΣΑ – Στρατιά. (Εδακτυλογραφήθη υπό Εφ.
Ανθ/γου πυρ/κού Μωραϊτοπούλου Δ.)
Υ.Σ. ΓΕΣ/Α1/Ι
Αριθ. Α.Α.Π. 7026
ΒΣΤ 902 8-2-1947

1- ΕΧΘΡΟΣ
Οι συμμορίται τελευταίως ήρξαντο ισχυροποιούμενοι εις περιοχήν “ΟΡΘΡΥΟΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΣΜΟΚΟΒΟΥ” με πιθανήν πρόθεσιν αυτών την αποκοπήν των προς Β΄ΣΣ συγκοινωνιών.
2- ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΓΕΣ
Το ΓΕΣ προτίθεται ν’ απαγορεύση το ταχύτερον πάντα έλεγχον των συμμοριτών επί των συγκοινωνιών από ΛΑΜΙΑΣ προς ΦΑΡΣΑΛΑ διά της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΔΟΜΟΚΟΥ. Συνέχεια

ΠΡΟΤ. ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υ.Σ. ΓΕΣ Α/1/1

ΑΡΙΘ. Α.Α.Π. 486065

Αρχηγείον Χωροφυλακής

Α΄ ΣΣ-ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-ΙΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΕΩΣ

Β΄ ΣΣ Α/2-Α/1

Συντονισμός Ενεργειών προς ΦΟΥΡΝΑ

Ι.     Ο Αντισυνταγματάρχης Επιτελείου Α΄ ΣΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ μετά του Λοχαγού του αυτού Επιτελείου ΝΤΕΝΙΣΗ,

ΕΝΤΕΛΟΝΤΑΙ

δια της παρούσης να μεταβώσιν εις ΛΑΜΙΑΝ και οργανώσωσι το σχέδιον ενεργείας των εν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ και ΛΑΜΙΑ δυνάμεων Χωροφυλακής και Στρατού προς εξόντωσιν των εις ΦΟΥΡΝΑ αναρχικών συμμοριών υπό τον ΝΙΚΗΤΑΡΑΝ.

ΙΙ.    Παρακαλώ όπως διατάξητε τας υφ’ Υμάς Αρχάς, ίνα εκτελέσωσι τας Διαταγάς και οδηγίας του ανωτέρου αντ/χου. Συνέχεια