Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

(ΚΟΡΩΝΙΣ)
—————–

Ι.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.- ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αι επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών του ΓΡΑΜΜΟΥ (από των μέσων Ιουνίου 1948 μέχρι των αρχών του γ’ δεκαημέρου του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους) απετέλεσαν τας σοβαρωτέρας και τας πλέον αιματηράς των μέχρι τότε αναληφθεισών κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων. Η σημασία των υπήρξε μεγίστη τόσον από στρατιωτικής, όσον και από πολιτικής απόψεως. Από στρατιωτικής μεν απόψεως διότι επρόκειτο περί της συντριβής και της εξοντώσεως του όγκου των συμμοριτών, όστις είχεν συγκεντρωθή εντός της φύσει οχυράς ταύτης περιοχής, την οποίαν είχον ισχυροποιήσει λίαν σημαντικώς διά σοβαρών αμυντικών έργων και από της οποίας, έχοντες ως έρεισμα την προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μεθόριον, αφωρμώντο διεισδύοντες προς το εσωτερικόν της χώρας. Από πολιτικής δε απόψεως διότι επρόκειτο περί της διαλύσεως του υποτυπώδους κράτους, όπερ εις την περιοχήν ταύτην είχον δημιουργήσει, διά της εν αυτή εγκαταστάσεως της ψευδοκυβερνήσεως των. Διά τούτο ο αγών ευθύς από της ενάρξεώς του προσέλαβεν εξαιρετικήν σφοδρότητα και σκληρότητα, αίτινες διετηρήθησαν αμείωτοι καθ’ όλην την δίμηνον διάρκειαν αυτού και καθ’ ον κατεδείχθη πλήρως ο υπέροχος και άφθαστος ηρωϊσμός των ανδρών και Αξ/κών μας και ο οποίος τελικώς επεβλήθη επί του μετά λύσσης και φανατισμού αγωνιζομένου κομμουνιστοσυμμοριτισμού.- Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΓΚΡΟΥΣΑ, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ681/30 Ιουλ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΓΚΡΟΥΣΑ ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/30.7.48
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Ι ΜΕΡ. Α1 ΑΑΠ 681
1. Υποβάλλεται αναφορά Δ/τή Ι ΜΕΡ. σχετικώς με επιχείρησιν ΓΚΡΟΥΣΑΣ κατόπιν 6508/21.7.48 διαταγής σας.
2. Το Σ.Στρατού συμφωνόν με τα αναφερόμενα υπό της Μεραρχίας ευρίσκει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ήσαν αρκετά ικανοποιητικά δεδομένων των δυσχερών συνθηκών υφ’ ας εξετελέσθη λόγω αντιδράσεως του εχθρού και ιδία των ναρκοπεδίων αφ ενός και της ενσκηψάσης κακοκαιρίας αφ ετέρου.
Διοικητής
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Αντισ/γος
Διά την ακρίβειαν
το Α
Α1,ΒΣΣ/ΤΣ
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεων ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ, Β’ ΣΣ/Α1/13 Μαρ.1948

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Την 19 1010 εγνώσθη το πρώτον υπό ΙΙ Μεραρχίας ότι φάλαγξ συμμοριτών δυνάμεως Τάγματος εκινείτο από ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) προς ΣΠΗΛΑΙΟΝ (Σ.4284).
Την 20 1830 εγνώσθη ότι Τάγμα ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑ κινηθέν 17ην τρεχ. εξ ΟΡΛΙΑΚΑ εισέδυσεν εις περιοχήν ΣΙΤΑΡΑ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ – ΜΕΛΙΣΣΙ ένθα εξηκολούθει παραμένον.
Η ΙΧ Μεραρχία εξέπεμψεν αναγνωρίσεις προς συλλογήν πληροφοριών και εξακρίβωσιν των τυχόν εισχωρήσαντων εις ΧΑΣΙΑ συμμοριτών. Ουδεμία νεωτέρα πληροφορία συνελέγη πλην του ότι κατέχεται η Περιοχή ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙ.
21 τρέχοντος
Το ΣΣ εξέδοκε την Α.Π 100/21-2-48 διαταγήν προς ΙΧ Μεραρχίαν όπως λάβη μέτρα αποφράξεως στενωπού ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ δι’ ενδεχομένην κίνησιν προς Ανατολάς εισδυσάντων συμμοριτών περιοχήν ΜΕΛΙΣΣΙ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ.
22 τρέχοντος Συνέχεια

Προετοιμασία επιχειρήσεων ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ4689/3 Μαρ 1948

Θέμα: Αντιμετώπισις καταστάσεως
υπό Β΄ΣΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: B΄ΣΣ/Διοικητήν ΓΕΣ/Α1
Κοιν: Γ΄ΣΣ/Α1 Αριθ. 4689/Φ. 4009/1
Α1-Α2/ΓΕΣ 3.3.48
Βρετ. – Αμερ. Στρατ. Αποσ.
1. Το Σώμα Στρατού είχε αυτήν την φοράν έγκαιρον και ακριβήν πληροφορίαν περί εντοπισμού των συμμοριτών εις ΟΡΘΡΥΝ και εις ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ.
2. Το ΓΕΣ μολονότι επανειλημμένως επεσήμανε προς το Σώμα Στρατού τας πιθανάς ενεργείας και προθέσεις των συμμοριτών και συνέστησε την δραστηρίαν δίωξιν, εσχημάτισε την γνώμην ότι ο ακολουθηθείς ρυθμός εις την τας εν γένει ενεργείας σας δεν υπήρξεν ο ενδεδειγμένος.
3. Το Σώμα Στρατού ίσως έχει την δικαιολογίαν ότι δεν διέθετεν εφεδρείας αλλά φρονούμεν ότι θα ηδύνατο εγκαίρως να κινητοποιήση τα μέσα από άλλους τομείς, όπου η δράσις των συμμοριτών ήτο ολιγώτερον επικίνδυνος και διά ταχείας και συντονιστικής ενεργείας να αντιμετωπίση αποτελεσματικώς την κατάστασιν μέχρις ου το ΓΕΣ διαθέση εις τούτο τας ελαχίστας εφεδρείας του, ως έπραξεν άλλως τε και μάλιστα λίαν εγκαίρως. Συνέχεια

Αναφορά καταστάσεως Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ2253/11 Δεκ 1946

θέμα:   Κατάστασις Εχθρού        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 • ΓΕΣ/Α1                                                                  Β΄ΣΣ/Α.Π.2253/Α1
  ΚΟΙΝ.Γραφείον Α1/Β΄ΣΣ                                          904 τη 11-12-46
  Υμέτερον Α.Π. 380637/1-12-46
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΧΘΡΟΥ

α)    Από απόψεως ηθικού και υλικής συγκροτήσεως ευρίσκεται εις κακήν κατάστασιν. Μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα άτινα υπέστη εις όλας τας περιοχάς ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΠΙΝΔΟΥ και ΓΡΑΜΜΟΥ απώλεσε προσωπικόν, εφόδια, πυρομαχικά συνδέσμους, αποθήκας και γενικώς εξηρθρώθη το σύστημα εφ’ ου υπελόγιζον αι συμμορίαι διά να εξασφαλίσουν την άνετον διαβίωσιν κατά τον χειμώνα.

β)    Ήδη προσπαθούν δι’ εντατικής στρατολογίας να αναπληρώ-σουν τας ελλείψεις των και δι’ αρπαγών ληστειών ν’ ανασυγκροτήσουν τα εφόδιά των.

γ)    Ως σπουδαιότερα επίκεντρα των ενεργειών των παρέμειναν κατά περιοχάς:

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ (ένθα διεξάγονται ήδη εκκαθαριστικαί ενέργειαι).

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΙΑΚΑ και ΚΑΤΩ ΠΙΝΔΟΥ (΄Ασπροπόταμος-Αργιθέα).

ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ (Κοτύλη-Επταχώρι-περιοχή Βίτσι)

δ)    Γενικώς εις ολόκληρον την περιοχήν του Σ.Σ η συμμοριακή ενέργεια ευρίσκεται εις περίοδον κάμψεως.

Αι προσπάθειαι ας καταβάλουν αι συμμορίαι είναι απεγνωσμέναι και η πρωτοβουλία έχει περιέλθει εις τας Μονάδας του Σ.Σ. καθ’ όλην την γραμμήν και η στιγμή είναι κατάλληλος διά την έντασιν των προσπαθειών προς ολοκληρωτικήν συντριβήν των συμμοριών.

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Σ.Σ.

α)    Ηθικόν

Ευρίσκεται το ηθικόν των Αξ/κών και οπλιτών εις Αρίστην κατάστασιν. Οφείλεται τούτο εις την άοκνον μέριμναν ήτις καταβάλλεται εις όλα τα κλιμάκια της Διοικήσεως διά την καλήν διαβίωσιν των ανδρών διά την λελογισμένην χρήσιν των τμημάτων και διά την αυστηράν τήρησιν μέτρων ασφαλείας κατά την επίθεσιν την άμυναν και την στάθμευσιν.

β)    Υλική κατάστασις

ι.     Υφίστανται σημαντικαί ελλείψεις Αξ/κών εις τα επιτελεία και τας Μονάδας γνωσταί εις την υπηρεσίαν εκ των υποβαλλομένων καταστάσεων.

ιι.    Υφίστανται εισέτι ανεπάρκεια προς συνεχή κατοχήν των ιδιαιτέρως ενδιαφερόντων νευραλγικών σημείων.

ιιι.   Η ανεπάρκεια αύτη δεν έχει την έννοιαν ότι υφίσταται οίος δήποτε κίνδυνος να εκφύγη η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων από τας χείρας του ΣΣ, έχει μόνον την έννοιαν ότι δεν δυνάμεθα να είμεθα πανταχού συνεχώς παρόντες, όπως είναι απαραίτητον διά να ανυψωθή το ηθικόν των κατοίκων και να έχωμεν τας αναγκαίας πληροφορίας διά να συντρίψωμεν ήδη τας απομονωθείσας συμμορίας εις αυτά ταύτα τα κρησφύγετά των.

ιυ.   Επί πλέον δεδομένου ότι δεν είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν τι είναι δυνατόν να προκύψη από κατευθύνσεως Γιουγκοσλαυΐας και Αλβανίας διά την ενίσχυσιν της συμμοριακής κινήσεως συντρέχει είς επί πλέον λόγος να επωφεληθώμεν της παρουσιαζομένης ευκαιρίας όπως συντρίψωμεν την συμμοριακήν κίνησιν εν τω εσωτερικώ και μείνωμεν ελεύθεροι να αντιμετωπίσωμεν την από Βορρά και Δυσμών κατεύθυνσιν.

 1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Ως ετόνισα και ανωτέρω, ήδη έχει επιστή η χρονική στιγμή της εντατικής δράσεως προς συντριβήν των συμμοριών, η δε ευκαιρία αύτη δεν πρέπει να μας διαφύγη.

Προς ολοκλήρωσιν της προσπαθείας το Σ.Σ. κρίνει ό,τι, δέον να ενισχυθή διά των επομένων συμπληρωματικών μέσων:

α)    Διά 5 νέων Ταγμάτων εμπολέμου Συνθέσεως περί ων η από 7-1-46 έκθεσις Διοικητού ΣΣ.

β)    Διά 2 Ιλών εκ του 11 Συν/τος Αναγνωρίσεως καθ’ όσον η εντατική χρησιμοποίησις του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως έχει επιφέρει φθοράν του υλικού και σχετικήν κόπωσιν του προσωπικού.

γ)    Διά μιας Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού των 3.7.

δ)    Διά μιας Μοίρας Πεδινού Πυρ/κού ΙΙ Μεραρχίας.

ε)    Διά συμπληρώσεως της εμπολέμου δυνάμεως των Μονάδων ως αι υπ΄ αριθμ. Α.Π. 410507/Α3/4-12-46, Α.Π. 41058/Α3 διαταγαί υμών.

στ)  ΔΙΑ ΕΦΙΠΠΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

ι.     ΄Εφιππον τμήμα 60 ίππων κατά Ταξιαρχίαν προς αντιμετώπισιν των εφίππων συμμοριών.

ζ)    ΔΙΑ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συμπλήρωσις των ελλείψεων του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως διά της δημιουργίας μιας ΄Ιλης εφόδου.

η)    ΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΣ

ι.     Μια Διμοιρία Κάριερς κατά Ταξιαρχίαν προς χρησιμοποίησιν κυρίως διά συνοδείαν φαλάγγων και ανεφοδιαστικούς σκοπούς.

θ)    ΔΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ι.     Συμπλήρωσις των εις Αξ-κούς ελλείψεων των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας ως και του Μηχανοκινήτου Τάγματος Χωροφυλακής.

ιι.    Ενίσχυσις εις χωροφύλακας των αυτών ανωτέρω Διοικήσεων προς επανεγκατάστασιν των προβλεπομένων Αρχών Χωρ/κής με ενισχυμένην δύναμιν.

ιιι.   Συμπλήρωσις των εις οπλίτας ελλείψεων του Μηχανοκινήτου Ταγ/τος Χωροφυλακής και χορήγησις αυτώ μέσων Διοικήσεως και Διαβιβάσεων. Επί πλέον όλμων 3΄΄ ων ήδη στερείται.

ι)     ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Συμπλήρωσις των Μονάδων εις μέσα Διαβιβάσεων ιδία των εις συσκευάς ασυρμάτου ελλείψεων των Μονάδων του Σ.Σ.

ια)   ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Συμπλήρωσις, βάσει των συνθέσεων, των ελλείψεων των Μονάδων εις Μεταφορικά μέσα, συνεργεία επισκευών και ανταλλακτικά.

ιβ)   ΔΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΣ

ι.     Χορήγησις των απαιτουμένων μέσων διά την μισθοτροφο-δοσίαν, υπόδησιν και ιματισμόν των δι’ ονομαστικών προσκλήσεων καταταγέντων εις τας ΜΑΔ ιδιωτών.

ιι.    ΄Εγκρισις χορηγήσεως αυταίς υπό των Μονάδων οπλισμού και πυρομαχικών.

ιγ)   ΔΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ι.     Πρόβλεψις χορηγήσεως αυταίς ενός ζεύγους αρβυλλών και ενός επανωφορίου ή χλαίνης.

ιι.    Εις περιπτώσεις συμμετοχής εις επιχειρήσεις παροχή υλικών αμοιβών μέχρι 4.000 ημερησίως εις έκαστον.

ιδ)   Πλήν της συγκροτήσεως της αιτηθείσης Διοικήσεως Ταξιαρχίας εις Καστορίαν με πλήρες και κατάλληλον Επιτελείον η διάθεσις των αιτουμένων επί πλέον Ταγμάτων θα απαιτήση την συγκρότησιν και ετέρας Διοικήσεως Ταξιαρχίας με έδραν τα ΓΡΕΒΕΝΑ.

Ο

Β.Β/Α.Π                                                                        Δ ΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ΣΣ

Ακριβές αντίγραφον                                                    ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Τ.Σ.Υ.                                                                      ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Γενική Διάρθρωση των δυνάμεων Β΄ Σώματος Στρατού

ΘΕΜΑ: Γενική Διάρθρωσις των δυνάμεων Β΄ Σώματος Στρατού

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ Β΄ και Γ΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

– Υπουργείον Στρατ/κών (Γραφ. Υπουργού)

– ΒΜΜ – Διοικ. Α΄ Σ. Στρατού – Υπ. Δημ. Τάξεως

-Βοηθός Αρχηγού ΓΕΣ – Αρχηγοί Α΄ – Β΄ – Γ΄ Κλάδου

-Δ/ταί όπλων ΓΕΣ: ότι τους αφορά

– -΄΄- Εφοδ. Μεταφορών και Τεχν. Υπηρ. ΓΕΣ Συνέχεια

Εκθεση Εκκαθαριστικών Ενεργειών ΖΕΥΣ-ΚΡΟΝΟΣ-ΑΤΛΑΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΕΥΣ – ΚΡΟΝΟΣ – ΑΤΛΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)

 

ΠΡΟΣ. ΓΕΣ/Α1-Α2                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Β΄ ΣΣ/Α1

ΚΟΙΝ. Α1-Α2                                                                        904/27-8-46

VΙΙΙ, ΙΧ, ΧV Μερ/χία                                               Α.Π. 741

83 Περιοχή

Ι.     ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Οι πυρήνες τούτων αποτελούνται κυρίως εκ μονίμων συμμοριών. Πάντως ο αριθμός των είναι περιωρισμένος. Οσάκις όμως πρόκειται να ενεργήσουν, ενισχύονται είτε από χωρικούς ανήκοντας εις το εφεδρικόν ΕΛΑΣ ή ακόμη και από άλλους εκβιαζομένους δι’ απειλών ή και κοινούς εγκληματίας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να διαβιώσι μακράν της Κοινωνίας. Συνέχεια

Επεισόδιο ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣ

ΘΕΜΑ: Επεισόδιον ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Β΄ ΣΣ/Α.Π. 610/Α1

ΒΣΤ 904 τη 14 Αυγούστου 1946

ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Σ/Α1 και Α2

ΚΟΙΝ: Γραφείον Α1

Γραφείον Α2

Βρεττανόν Σύνδεσμον

α) Την 9 Αυγούστου η ΙΧ Μεραρχία διέταξε τον Αντ/ρχην ΚΟΛΩΝΙΑΝ να κινηθή από της επομένης εκ ΚΑΡΥΑΣ προς ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ, ληξάσης της αποστολής του.

β)    Την ιδίαν ημέραν κατόπιν πληροφοριών της Μεραρχίας ο Αντ/ρχης Χωροφυλακής ΣΟΦΡΑΣ, Δ/τής Μηχ. Τάγματος Χωρ/κής, απήυθυνε διαταγήν προς τον εις ΚΑΡΥΑΝ σταθμεύοντα Λόχον ΓΚΙΚΑ του υπ’ αυτόν Τάγματος, όπως την επομένην ενεργήση επιδρομήν εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ και διαλύση τους εν τη περιοχή αυτή ευρισκομένους συμμορίτας. Συνέχεια

Οδηγίες διεξαγωγής και παγίωσης εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, Β’ ΣΣ/Α1/ΑΠ470/3 Αυγ 1946

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                     Αμέσου Επιδόσεως

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π 470

ΟΔΗΓΙΑΙ

Δια την διεξαγωγήν και παγίωσιν των Εκκαθαριστικών ενεργειών

 1. Απαραίτητος προϋπόθεσις διά την επιτυχίαν των εν τη περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ εκκαθαριστικών ενεργειών είναι :

Η εξερεύνησις όλων των δρομολογίων και των θέσεων της ορεινής περιοχής, των προσφερομένων ως κρησφύγετα των συμμοριών και η καταστροφή τούτων,

Η ανακάλυψις πιθανών χώρων συγκεντρώσεως πυρομαχικών, τροφών και λοιπών εφοδίων,

Η αποσύνθεσις του Εφεδρικού ΕΛΑΣ, διά της συλλήψεως των στελεχών και των μελών του, Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΖΕΥΣ (εκκαθάριση ΟΛΥΜΠΟΥ), Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ425/31 Ιουλ 1946

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – Εξ. ΕΠΕΙΓ.
Β΄ Σ. Σ./Α.Π. 425/ΑΙ
ΒΣΤ 904 τη 31-7-1946
ΘΕΜΑ: Εκκαθάρισις Περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ.
Συνθηματικόν επιχειρήσεως ΖΕΥΣ.
ΠΡΟΣ: ΙΧ Μεραρχίαν
Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας
ΚΟΙΝ: Διαβιβάσεις ΣΣ
Γραφείον Α1-Α2
ΓΕΣ (Δ/σιν ΑΙ)
Γ΄ ΣΣ (Γραφείον Α1)

Ι. ΣΚΟΠΟΣ:
1) Εξάρθρωσις του Διοικητικού συστήματος του Ε.Λ.Α.Σ.
2) Εξόντωσις και αποδιοργάνωσις των Δυνάμεων των ανταρτών.
3) Τόνωσις του ηθικού των κατοίκων της υπαίθρου και αποκατάστασις του κύρους του κράτους.
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α. Δυνάμεις: Επί ΟΛΥΜΠΟΥ περίπου 700 με οπλισμόν κατά το μάλλον και ήττον καλόν.
β. Κατεχόμεναι θέσεις:
ι. Επιτήρησις: Εσωτερικά φυλάκια φέρονται εγκατεστημένα επί:
ΚΑΡΑΒΑΝΙ (Τ.1968) – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΦΩΛΗΑ (Τ.1872) – ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ (Τ.1971) – ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ (Τ.2076) – ΜΙΚΡΗ ΔΡΑΓΑΣΙΑ (Τ.2082) – ΚΑΣΤΡΙ (Τ.2484).
ιι. Τοποθεσία αντιστάσεως:
Ως πρώτη τοιαύτη φέρεται η περιοχή των εκατέρωθεν υψωμάτων ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ και ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ. Συνέχεια

Οδηγίες εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, Β’ΣΣ/Α1/23 Ιουλ 1946

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι δι’ εκκαθαριστικήν Ενέργειαν εις Κάτω Όλυμπον

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Β΄ ΣΣ / 362/ ΑΙ

ΒΣΤ 904 τη 23-7-46

Π Ρ Ο Σ : ΙΧ Μεραρχίαν

ΚΟΙΝ. : Γραφείον Α1 Α2

 1. ΣΚΟΠΟΣ

α)    Προσβολή και εξόντωσις ανταρτικών ομάδων, εφ’ όσον ήθελον συναντηθή (εν Περιοχή Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ).

β)    Σύλληψις παντός επικινδύνου ή υπόπτου στοιχείου ευρεθησομένου εντός της διερευνηθησομένης περιοχής.

Ως τοιούτοι θεωρηθήσονται και οι άνευ ταυτότητος ή εκ ξένων περιοχών προερχόμενοι ως και οι εγκαταλείποντες τα χωρία των επί τη προσεγγίσει Στρατού ή Χωρ/κής.

γ)    Εγκατάστασις προσωρινή ισχυρών Στρατιωτικών Τμημάτων εις ωρισμένα χωρία της περιοχής, προς επιβολήν του Κράτους του Νόμου και τόνωσιν του ηθικού των κατοίκων της υπαίθρου. Συνέχεια