Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ, Β’ΣΣ/4 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Β’ ΣΣ/Α1 τη 4 Αυγούστου 1949
Αριθ. ΑΑΠ 132/15

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΠΥΡΣΟΣ»

                                      ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Χάρτης 1:50000 ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ :
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΔΥΝΑΜΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ κ.λ.π. (ως ειδικόν Δελτίον πληροφοριών).
β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
– Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος όπως αμυνθή επί ΒΙΤΣΙ όπου διαθέτει νυν, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, δύναμιν 6-7 Ταξ/χιών και είναι ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένος.
– Είναι πιθανόν να ενισχυθή εισέτι εις την περιοχήν ταύτην διά μιας έως δύο Τ/χιών εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
– Επί τω σκοπώ της απασχολήσεως ημετέρων δυνάμεων, δύναται να διοχετεύση, κυρίως προ της επιχειρήσεως αξιολόγους δυνάμεις εις τα μετόπισθεν ημών.
– Εις περίπτωσιν κλονισμού τούτου επί ΒΙΤΣΙ ενδέχεται όπως επιδιώξη διαφύγη είτε προς ΓΡΑΜΜΟΝ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ είτε προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
– Προ της επιθέσεως κατά ΒΙΤΣΙ δύναται να ενεργήση τοπικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείων της ημετέρας τοποθεσίας. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση μάχης ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Β’ΣΣ/Α1/20 Φεβ 1949

ΠΡΟΣ                                                                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Διοικητάς Μεραρχιών, Ταξιαρχιών,                                                              Β΄ΣΣ/Α1
Ταγμάτων
Αριθ. Α.Α.Π. Φ.102/248
ΣΤΓ 904α τη 20/2/49
ΚΟΙΝ: Αρχηγόν ΓΕΣ
Επιθεωρητήν Στρατού
Α1

Εκ της μάχης της Φλωρίνης εξάγονται τα κάτωθι διδάγματα άτινα δέον να αποτελέσουν διά το μέλλον κύριον μέλλημα των Διοικήσεως και των Τμημάτων.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Τα δελτία Πληροφοριών των συμμοριτών περιείχον πληροφορίας της ημέρας εκείνης επί της διατάξεως, δυνάμεως, οπλισμού και δρομολογίων ακριβεστάτας.
Τούτο βεβαίως είναι αποτέλεσμα πλήρους οργανωμένου δικτύου Πληροφοριών όπερ δέον πάση θυσία να εξαρθρωθή δι’ ολόκληρον την περιοχήν του ΣΣ.
Αι κατά τόπους Διοικήσεις εν συνεργασία μετά των τοιούτων Χωρ/κής δέον να εξουδετερώσουν πάντα όστις και ελαχίστας υπονοίας εμπνέει.
Να επιστηθή η προσοχή απάντων των Κλιμακίων επί της εχεμυθίας κατά τας συνδιαλέξεις Τηλ/κώς ή δι’ Ασυρμάτου. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΠΑΤΩΜΑ(1-2/1/1949),Β’ΣΣ/30 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεως  Επιχειρήσεως ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ΣΣ                                                                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ/Α.Π./Φ.223/12/Α1/Ι
ΒΣΤ/904/30/1/49

Υποβάλλεται προσηρτημένως αντίγραφον Εκθέσεως επιχειρήσεως κατά ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ κατόπιν Σχετ. Δ/γής υμών.

Π.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Τ.Σ.Υ Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΙΑΣ αρ.1, Β’ΣΣ/1 Ιουλ 1949

Β΄ΣΣ                                                                                          ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α αντιτύπου………..
Αριθ. Α.Α. Π. Φ107/24
ΣΤΓ 904 α τη 1-7-49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΙΑΣ» Yπ. αριθ.1

 

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000 ΚΑΒΑΡΝΤΑΣΙ, ΕΔΕΣΣΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, Γ6, Δ5 και Δ6
1: 50.000 ΕΔΕΣΣΑ, ΑΡΔΕΑ, ΑΡΝΙΣΣΑ, ΟΡΜΑ.
1. Διά της υπ’ αριθ. Α. Π. 245161/4009/5/22 – 6 – 49 δ/γής ΓΕΣ το Γ΄ΣΣ εντέλλεται όπως προβή εις εκκαθάρισιν της περιοχής ΚΑΪΜΑΚ-ΤΣΑΛΑΝ και την εδραίωσιν Τμημάτων επ’ αυτού επί τω σκοπώ:
α) αφαιρέσεως μιας συμμοριακής βάσεως παρά τα σύνορα και ευρυτέρας καλύψεως των αστικών κέντρων και μετόπισθεν.
β) απαγορεύσεως ενδεχομένης χρησιμοποιήσεως της βάσεως ταύτης ως μεγάλης βάσεως εφοδιασμού και εξορμήσεως διά την μόλυνσιν της Κεντρικής Ελλάδος διά ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Επιθετικές επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ, Β’ΣΣ/4 Οκτ 1948

ΘΕΜΑ: Επιθετικαί επιχειρήσεις ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ –
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ
«ΒΙΤΣΙ» ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Χ-ΧV-ΙΙ Μεραρχίας (ΠΤΣ) Β΄ΣΣ/Α.Α.Π. 1054/Α1
Δ/την Πυρ/κού ΣΣ ΒΣΤ 904 τη 4 Οκτωβρίου 1948
Δ/την Μηχ/κού ΣΣ
Δ/την Διαβ/σεων ΣΣ
Δ/την 2ου Σ. Αναγνωρίσεως
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Α1 – Α2 – Γ1
ΑΒΓΚ) Σ.Σ- ΑΔΑ – ΒΣΑ
ΑΣΑ
ΧΑΡΤΑΙ: ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ 1:50.000
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ
Μετά τας επιτυχείς επιχειρήσεις εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ ικανή δύναμις
συμμοριτών διαφυγούσα μέσω Αλβανικού εδάφους κατέφυγεν εις ΒΙΤΣΙ, όπου
συνενώθη μετ’ ετέρων συμμοριακών δυνάμεων εν τη περιοχή ταύτη.
Συν την παρόδω του χρόνου αι ανωτέρω δυνάμεις ενισχύθησαν και δι’ ετέρων
εισελθόντων τμηματικώς εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ και ούτω το σύνολον
τούτων αναβιβάζεται εις 5500 τουλάχιστον.
Λεπτομερής δύναμις τούτων, συγκρότησις, οργάνωσις ως και κατεχομένη
τοποθεσία εμφαίνονται εις συνημμένον δελτίον πληροφοριών και διαφανές.
Πιθανή πρόθεσις τούτων φαίνεται η πάση θυσία διατήρησις υπό τον έλεγχον
αυτών της περιοχής ΒΙΤΣΙ, ένθα φέρεται εγκατασταθείσα και η ψευδοκυβέρνησις
αυτών. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/21 Αυγ 1948

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

(ΚΟΡΩΝΙΣ)
—————–

Ι.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.- ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αι επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών του ΓΡΑΜΜΟΥ (από των μέσων Ιουνίου 1948 μέχρι των αρχών του γ’ δεκαημέρου του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους) απετέλεσαν τας σοβαρωτέρας και τας πλέον αιματηράς των μέχρι τότε αναληφθεισών κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων. Η σημασία των υπήρξε μεγίστη τόσον από στρατιωτικής, όσον και από πολιτικής απόψεως. Από στρατιωτικής μεν απόψεως διότι επρόκειτο περί της συντριβής και της εξοντώσεως του όγκου των συμμοριτών, όστις είχεν συγκεντρωθή εντός της φύσει οχυράς ταύτης περιοχής, την οποίαν είχον ισχυροποιήσει λίαν σημαντικώς διά σοβαρών αμυντικών έργων και από της οποίας, έχοντες ως έρεισμα την προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μεθόριον, αφωρμώντο διεισδύοντες προς το εσωτερικόν της χώρας. Από πολιτικής δε απόψεως διότι επρόκειτο περί της διαλύσεως του υποτυπώδους κράτους, όπερ εις την περιοχήν ταύτην είχον δημιουργήσει, διά της εν αυτή εγκαταστάσεως της ψευδοκυβερνήσεως των. Διά τούτο ο αγών ευθύς από της ενάρξεώς του προσέλαβεν εξαιρετικήν σφοδρότητα και σκληρότητα, αίτινες διετηρήθησαν αμείωτοι καθ’ όλην την δίμηνον διάρκειαν αυτού και καθ’ ον κατεδείχθη πλήρως ο υπέροχος και άφθαστος ηρωϊσμός των ανδρών και Αξ/κών μας και ο οποίος τελικώς επεβλήθη επί του μετά λύσσης και φανατισμού αγωνιζομένου κομμουνιστοσυμμοριτισμού.- Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/18 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                       AΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Ι ΙΙ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ                                                    ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/8.8.48
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1/Β΄ΣΣ Α8/Β΄ΣΣ ΑΑΠ 731
Γ Κλαδ ΑΣΑ ΑΔΑ ΒΣΑ
Α΄ΣΣ/Α1

 1. Το ΓΕΣ/Α1 διά της υπ’ αριθ’ 7312/Α1/2.8.48 Διαταγής του διατάσσει όπως μετά την επιτευχθείσαν συνένωσιν των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εξακολουθήσωσιν αμέσως επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ όπου οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν να συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των να αμυνθούν τούτου.
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (μείον Χ Μεραρχίας ήτις διετέθη εις Α΄ΣΣ)
  ι) Να καταλάβη την ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ
  ιι) Να επιτεθή προς Β. ίνα εκκαθαρίση την κοιλάδα του άνω ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, εξοντώση τας εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ συμμοριακάς δυνάμεις, εκκαθάριση την Δ. ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ κοιλάδα του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π. οπότε και θα αναστραφή προς Ν.Δ. ίνα ενωθή μετά του Α΄ΣΣ εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824). Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΓΚΡΟΥΣΑ, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ681/30 Ιουλ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΓΚΡΟΥΣΑ ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/30.7.48
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Ι ΜΕΡ. Α1 ΑΑΠ 681
1. Υποβάλλεται αναφορά Δ/τή Ι ΜΕΡ. σχετικώς με επιχείρησιν ΓΚΡΟΥΣΑΣ κατόπιν 6508/21.7.48 διαταγής σας.
2. Το Σ.Στρατού συμφωνόν με τα αναφερόμενα υπό της Μεραρχίας ευρίσκει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ήσαν αρκετά ικανοποιητικά δεδομένων των δυσχερών συνθηκών υφ’ ας εξετελέσθη λόγω αντιδράσεως του εχθρού και ιδία των ναρκοπεδίων αφ ενός και της ενσκηψάσης κακοκαιρίας αφ ετέρου.
Διοικητής
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Αντισ/γος
Διά την ακρίβειαν
το Α
Α1,ΒΣΣ/ΤΣ
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Σχέδιο Εκκαθαρίσεως και Εδραιώσεως Αγράφων, ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β.Σ.Σ./Α1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 361/Α1/Ι
904 τη 21 Μαΐου 1948
Α/Α αντιτύπου 6

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
«ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»»

 • ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • ΑΓΡΑΦΑ
  ΧΑΡΤΑΙ – ΦΑΡΣΑΛΑ 1: 100.000
 • ΛΑΜΙΑ
 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 • ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
 1. Συμμορίται
  Όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών
 2. Δυνάμεις διά την Επιχείρησιν
  Χ Μεραρχία
  42 Ταξιαρχία ΙΧ Μεραρχίας
  77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας
  ΠΡΟΘΕΣΙΣ
 3. Εξόντωσις των συμμοριτών εντός της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΕΣ και Δυτ. της Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ, Β’ΣΣ/25 Μαρ 1948

Δι’ αξιωματικού αγγελιοφόρου
Υ Π Ε Ρ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΑΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ Α.Α.Π.235/Α1/1
904 25-3-48
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ Β΄ΣΣ

Θέμα: Επιχείρησις “Χαραυγή”

Σχετικόν υμέτερον Α.Α.Π. 4777/4009.

1.- Αναφέρεται ότι οι κατωτέρω σοβαροί λόγοι συνηγορούσι διά την επί δεκαήμερον αναστολήν ενάρξεως της επιχειρήσεως.
α) Θα δοθή εις την ΙΧ Μεραρχίαν η αναγκαιούσα πίστωσις χρόνου διά την εκτέλεσιν μελετηθείσης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΗΣ, ένθα παρατηρείται συγκέντρωσις συμμοριτών.
Η εκκαθάρισις της μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ποταμού – ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού, πεδινής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και αμαξιτής οδού ΔΟΜΟΚΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ ορεινής περιοχής ένθα είναι εγκατεστημένον από μακρού το Αρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ εκ τριών συγκροτημάτων θεωρείται επιβεβλημένον όπως προηγηθή εν χρόνω.
β) Θα δυνηθή η VIΙΙ Μεραρχία να φέρη εις επιτυχές πέρας την υπό ταύτης αναλαμβανομένην την 29 τρεχ. μηνός επιχείρησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και συνεπώς θα καταστή εφικτή η εκείθεν απαγκίστρωσις δυνάμεων (43 Ταξιαρχίας) και διάθεσις αυτών εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
γ) Αφ’ ενός θα επιτευχθή η ικανοποιητική αξιοποίησις των 50, 51, 57, 65 και 66 Ταγμάτων Εθνοφρουράς των συγκροτηθέντων την 10-11 Φεβρουαρίου των δυο πρώτων και 28-29 Φεβρουαρίου των τριών τελευταίων και αφ’ ετέρου θα είναι δυνατή η ανάθεσις αποστολών εις τα 80, 85, 87, 88, 89, 90 και 91 Τ.Εθνοφρουράς τα συγκροτηθησόμενα μεταξύ 28 και 31 τρεχ.μηνός (Μαρτίου). Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεων ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ, Β’ ΣΣ/Α1/13 Μαρ.1948

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Την 19 1010 εγνώσθη το πρώτον υπό ΙΙ Μεραρχίας ότι φάλαγξ συμμοριτών δυνάμεως Τάγματος εκινείτο από ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) προς ΣΠΗΛΑΙΟΝ (Σ.4284).
Την 20 1830 εγνώσθη ότι Τάγμα ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑ κινηθέν 17ην τρεχ. εξ ΟΡΛΙΑΚΑ εισέδυσεν εις περιοχήν ΣΙΤΑΡΑ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ – ΜΕΛΙΣΣΙ ένθα εξηκολούθει παραμένον.
Η ΙΧ Μεραρχία εξέπεμψεν αναγνωρίσεις προς συλλογήν πληροφοριών και εξακρίβωσιν των τυχόν εισχωρήσαντων εις ΧΑΣΙΑ συμμοριτών. Ουδεμία νεωτέρα πληροφορία συνελέγη πλην του ότι κατέχεται η Περιοχή ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙ.
21 τρέχοντος
Το ΣΣ εξέδοκε την Α.Π 100/21-2-48 διαταγήν προς ΙΧ Μεραρχίαν όπως λάβη μέτρα αποφράξεως στενωπού ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ δι’ ενδεχομένην κίνησιν προς Ανατολάς εισδυσάντων συμμοριτών περιοχήν ΜΕΛΙΣΣΙ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ.
22 τρέχοντος Συνέχεια

Προετοιμασία επιχειρήσεων ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ4689/3 Μαρ 1948

Θέμα: Αντιμετώπισις καταστάσεως
υπό Β΄ΣΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: B΄ΣΣ/Διοικητήν ΓΕΣ/Α1
Κοιν: Γ΄ΣΣ/Α1 Αριθ. 4689/Φ. 4009/1
Α1-Α2/ΓΕΣ 3.3.48
Βρετ. – Αμερ. Στρατ. Αποσ.
1. Το Σώμα Στρατού είχε αυτήν την φοράν έγκαιρον και ακριβήν πληροφορίαν περί εντοπισμού των συμμοριτών εις ΟΡΘΡΥΝ και εις ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ.
2. Το ΓΕΣ μολονότι επανειλημμένως επεσήμανε προς το Σώμα Στρατού τας πιθανάς ενεργείας και προθέσεις των συμμοριτών και συνέστησε την δραστηρίαν δίωξιν, εσχημάτισε την γνώμην ότι ο ακολουθηθείς ρυθμός εις την τας εν γένει ενεργείας σας δεν υπήρξεν ο ενδεδειγμένος.
3. Το Σώμα Στρατού ίσως έχει την δικαιολογίαν ότι δεν διέθετεν εφεδρείας αλλά φρονούμεν ότι θα ηδύνατο εγκαίρως να κινητοποιήση τα μέσα από άλλους τομείς, όπου η δράσις των συμμοριτών ήτο ολιγώτερον επικίνδυνος και διά ταχείας και συντονιστικής ενεργείας να αντιμετωπίση αποτελεσματικώς την κατάστασιν μέχρις ου το ΓΕΣ διαθέση εις τούτο τας ελαχίστας εφεδρείας του, ως έπραξεν άλλως τε και μάλιστα λίαν εγκαίρως. Συνέχεια

Νυκτερινές ενέργειες, Β’ΣΣ/ 22 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Νυκτεριναί ενέργειαι ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΝ
Β΄Σ.Σ. Ε.Π. 1041/Α1/1
ΠΡΟΣ:ΙΙ-ΧΙΙΙ-ΙΧ-XV Μεραρχ. 904 22-12-47
36 Ταξ. – Ταξιαρχίαι -Τάγματα
83 Περιοχήν-Β.Τ. Φρουράς
621 Τ.Α.Γ.Σ.
Σχολή Ιππικού – ΚΕΥΒ – ΔΕΔΟΘ

ΚΟΙΝ.: Ι Στρατιάν Α1-ΚΒΕ Βόλου
Τακτικ. Στρατηγ. Εθνοφ. (Τυρνάβου)
Α1-Α2-Α8-Α9-Α10-2ον Συν/γμα
Αναγνωρίσεως – ΑΔΧ Θεσσαλίας
– Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

Το Σώμα Στρατού τονίσαν από μακρού την σπουδαιότητα των νυκτερινών κινήσεων
και ενεργειών, ιδία κατά τον διεξαγόμενον αντισυμμοριακόν αγώνα, ευρίσκεται
εις την ευχάριστον θέσιν να διαπιστώση ότι τούτο ήρξαντο κατανοούμενον και
εφαρμοζόμενον υπό των Μονάδων.

Προσφάτως Μεγάλαι τινες Μονάδες κατανοήσασαι πλήρως την αξίαν των
νυκτερινών ενεργειών και προπαρασκευάσασαι καλώς ταύτας επέτυχον θαυμάσια
αποτελέσματα άτινα το Σώμα Στρατού διαμνημονεύει κατωτέρω και εκφράζει εν
τούτω την ικανοποίησιν του προς τους προπαρασκευάσαντας και εκτελέσαντας
τας ενεργείας τούτας. Συνέχεια

Διάφορες πληροφορίες συμμοριακής φύσεως, Β’ΣΣ/Α2/24 Οκτ 1947

ΘΕΜΑ: Διάφοραι πληροφορίαι                               Επείγουσα Απόρρητος
συμμοριακής φύσεως.                                                     Β΄ ΣΣ Α2/IV
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2/ΙV, Στρατιά                                    ΑΡΙΘ: Α.Π. 45269
ΚΟΙΝ: A2/IV, Β΄ ΣΣ/Α2                                          ΒΣΤ 903 τη 24-10-47

1.  Πληροφορούμεθα τα κάτωθι (Αι πληροφορίαι χαρακτηρίζονται Β2).

Σχετικόν ημέτερον Α.Π. 44919/22-10-47.

Την 14/10 εκλήθησαν διά Τηλεγραφήματος του Γεν. Αρχηγείου των συμμοριτών ωρισμένα εξέχοντα πολιτικά και στρατιωτικά ιεραρχικά στελέχη εις σύσκεψιν εις την περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΑ.
Πρός τούτο, την 17/10 ανεχώρησαν εκ της περιοχής Καϊμακτσαλάν ο ΣΤΑΘΗΣ μετά του πολιτικού του ΑΛΕΚΟΥ, ο ΣΤΑΥΡΟΣ τέως πολιτικός  του ΛΕΥΤΕΡΙΑ & άλλοι μη γνωσθέντες εισέτι. Επί πλέον μέλη της επιτροπής Πόλης Εδέσσης ΚΚΕ, ο Γραμματεύς Α.Κ.Ε. Θεσ/νίκης και άλλοι. Πιστεύεται ότι η σύσκεψις αυτή θα ήρχιζε την 23/10.
Εντύπωσις: Η σύσκεψις αυτή δέον να έχη ιδιάζουσαν σημασίαν δεδομένου ότι συγκαλείται παρά τω Γεν. Αρχηγείω των Συμμοριτών, μετέχουν δε ταύτης εκτός των Στρατιωτικών στελεχών και πολιτικά τοιαύτα.
Δεν πρέπει δε να θεωρείται άσχετος και με τας προσεχείς εξελίξεις του συμμοριακού αγώνος. Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν ανεφέρθη.

ΧV Μεραρχία

Από πρωίας 17/6 505 Τάγμα ενεργεί κατά θέσεων συμμοριτών επί υψωμάτων ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ τη συνδρομή αεροπορίας και πυρ/κού. Πληροφορίαι ελλείπουν. Εις ΜΟΡΦΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.-

Eξασφάλιση ζωτικών σημείων και συγκοινωνιών 15 Μεραρρχίας, Β’ΣΣ/15 Οκτ 1947

ΘΕΜΑ: Eξασφάλισις ζωτικών σημείων                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
και συγκοινωνιών.                                    Β΄ ΣΣ/Α.Π. 4896/Α1/1/4
ΠΡΟΣ:  Ιην Στρατιάν Α1                                       ΒΣΤ  904 15/10/47
ΚΟΙΝ:A1/B΄ ΣΣ
ΧV Μεραρχίαν
Υποβάλλεται προσηρτημμένως αντίγραφον ως υπ’ αριθ. Α.Π. 6691/9/10/47 αναφορά XV Μεραρχίας και παρακαλώ υμάς όπως λάβητε γνώσιν ταύτης.
Το ΣΣ ευρίσκει λογικά τα υπό της Μεραρχίας προτεινόμενα και θέτει ταύτα υπό την υμετέραν κρίσιν. Συνέχεια

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως, Β’ΣΣ/12 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 360/12.10.47
Επιχείρησις «ΛΑΙΛΑΨ»
Μεγάλο τμήμα Συμ/τών διαβάν γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ κινείται κατά μήκος ΑΧΕΛΩΟΥ με προκεχωρημένα τμήματα εις ΒΡΟΒΙΑΝΗΝ (Χ.4584) και ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4389).
Την 10ην τρέχ. ανεξακρίβωτος δύναμις εχθρού εξηκολουθεί κατέχουσα υψ. ΦΟΥΡΚΑΣ (Χ.5779) – ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Χ.3781) 3 χλμ. Β. ΦΟΥΡΚΑΣ.

Ημέτερα τμήματα επί υψ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ.5982)

Το ύψ. ΟΥΡΑΝΟΣ εγκατελείφθη υπό συμμ/τών διά νυκτός. Τα εμφανισθέντα εις περιοχήν ΛΕΠΕΝΑ (Χ.5185) συμμ/κά τμήματα την εσπέραν της 9ης τρέχ. εκινήθησαν διά νυκτός προς περιοχήν ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Χ.4489) 7 χλμ. Β.Δ. ΛΕΠΕΝΩΝ.
Η αεροπορία επέδραμε αποτελεσματικώς κατά συγκεντρώσεως εις περιοχήν ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4289) κατά φάλαγγος μεταγωγικών νοτίως ΠΗΓΑΔΙΩΝ  (Χ.4381) 8 χλμ. Ν. ΑΥΛΑΚΙ και κατά συμμ/τών επί ΦΟΥΡΚΑΣ. Αι απώλειαι των συμ/τών επί ΦΟΥΡΚΑΣ ανέρχονται εις 50 νεκρούς.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως, Β’ΣΣ/11 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 359/11.10.47
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ισχυρόν τμήμα συμμ/τών διέβη την γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) και κινείται κατά μήκος του ΑΧΕΛΩΟΥ με προκεχωρημένα τμήματα εις ΒΡΟΒΙΑΝΑ (Χ.4584) ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4389) 2 – 7 χλμ. Β.Δ. ΤΕΜΠΛΑΣ.
Την 9/10 αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ ευρίσκετο εις ΣΤΗΝΙΑ (Σ.3467) 9 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Εις την αυτήν περιοχήν εσημειώθησαν φάλαγξ μετά μεταγωγικών κινουμένη προς ΚΑΤΕΚΥΡΑ (Σ.3465) 6 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως , Β’ΣΣ/10 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 358/10.10.47
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τα εις περιοχήν ΟΥΡΑΝΟΝ (Χ.6678) – ΑΝΕΜΟΝ(Χ.6770) συμμοριακά τμήματα εκινήθησαν προς ΣΦΟΛΙΑΝΑ (Χ.5274) – ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5772) ΒΕΛΑΩΡΑ (Χ.4876) παρέμειναν ελαφρά τμήματα.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 29-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

και Πληροφοριών της 29-6-47, υπ’                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

αριθ. 255.

                                                                        Β.Σ.Τ. 902/29-6-47

                                                                        ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/ΙΙ

                                                                        ΑΡΙΘ. ΑΠ. 6370

1.-    Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

51 Ταξιαρχία

1)     Αποσπάσματα κινηθέν 27/6 προς ΚΑΚΟΠΕΤΡΑΝ επανήλθεν εις ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ (Α.9253) Ν. ΜΑΛΕΜΙ 7 χλμ. άνευ αποτελέσματος.

2)     Έτερον απόσπασμα ενήργησε εκκαθάρισιν περιοχής ΒΑΜΟΥ (Β.2745) ΝΑ. ΧΑΝΙΩΝ 17 χλμ. και ακτών ΑΠΟΚΟΡΟΝΟΥ άνευ σημαντικού αποτελέσματος.

3)     Περιοχήν ΙΔΗΣ υψ.1586 (Β.8524) ημέτερον απόσπασμα συνεπλάκη μετά συμμορίας, συμπλοκή συνεχίζετο. Απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

61 Ταξιαρχία

4)     Νύκτα 27/6 τμήμα συμμορίας ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων τμημάτων εις ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΥΣ – ΣΑΜΟΥ (092036). Απώλειαι συμμοριτών 1 τραυματίας ε. ημετέρων μηδέν.

85 Περιοχή

5)     Την 27. 24. 00 συμμορία προσέβαλεν ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ (Υ.0814) εισδύσασα εντός της πόλεως. Κατόπιν αντεπιθέσεως λόχου εξεδιώχθη προς Βορράν. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 4, τραυματίαι ε. 1  συν τραυματίαι π. 10, συνελήφθη είς συμμορίτης και παρεδόθη έτερος ημετέρων 1 νεκρός 6 τραυματίαι.

6)     Πρωϊνάς ώρας 28/6 προσεβλήθησαν ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Υ.1414) και ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ (Υ.2108) ΝΑ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 5-10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 3, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

7)     Την 27/6 συμμορία αγνώστου δυνάμεως προσέβαλεν ημέτερον τμήμα έξωθεν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Υ.424235). Καταδιωχθείσα διεσκορπίσθη. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι εισέτι ημετέρων μηδέν.

8)     Εκ της συμπλοκής εις ΑΓΑΛΙΑΝΟΥΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) περί ης δελτίον 24-6-47, παρ. 4 εξηκριβώθη είς επί πλέον νεκρός των συμμοριτών.

9)     Το μεσονύκτιον της 27/6 αεροσκάφος αγνώστου εθνικότητος υπερίπτατο Βορ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Α΄ΣΣ

–      Συμμοριτών νεκροί ε. 5, τραυματίαι ε. 2, τραυματίαι π. 10, συλληφθέντες 1, παραδοθέντες 1.

–      Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 2

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΝ (Σ.6290) ΝΔ. ΣΜΙΞΙ 4 χλμ. την 26. 11. 00 ομάς συμμοριτών επλησίασε θέσεις ευρισκομένου εκείσε τμήματός μας, μετά μικροσυμπλοκήν συμμ/ται ετράπησαν εις φυγήν.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 παρεδόθησαν ένοπλοι συμ/ται 2.

Την 27/6 528 Τάγμα κινούμενον από ΒΟΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278) προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων εκ των υψωμάτων ΑΥΓΟ (Σ.2677) και ΚΟΡΙΤΣΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.2678) Α. και ΝΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 3-5 χλμ. Τη συνδρομή και της αεροπορίας, αι αντιστάσεις ανετράπησαν και τα ως άνω υψώματα κατελήφθησαν υπό του Τάγματος. Κατά την περαιτέρω προχώρησιν συνηντήθησαν νέαι αντιστάσεις, επί του υψ.1383 (Σ.280782) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. και ΦΟΥΡΚΑΣ (Σ.265810) ΝΔ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 3 χλμ. αγών συνεχίσθη μέχρι νυκτερινών ωρών επαναληφθείς πρωίαν 28/6. Συμμορίται αμύνονται πεισμόνως. Κίνησις ημετέρων συνεχίζεται. Απώλειαι ημετέρων 1 τραυματίας. Συμμ/τών ανεξακρίβωτοι.

-Την 28/6 527 Τάγμα κινούμενον εις δύο φάλαγγας από ΚΡΑΝΙΑ προς ΜΟΝΑΧΙΤΗ (Σ.4180) Β. ΚΡΑΝΙΑΣ 8 χλμ. και ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ (Σ.387) ΝΔ. ΜΟΝΑΧΙΤΗ 4 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων υπό συμμοριτών κατεχόντων τα σημεία: ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ (Σ.3776) – ΚΑΡΠΕΝΟ (Σ.4275) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΗ (Σ.423743) – (Σ.4574) άπαντα κείμενα ΒΑ. ΚΡΑΝΙΑΣ 2-5 χλμ. Μετά αγώνα αντιστάσεις ανετράπησαν της κινήσεως συνεχισθείσης. Νέαι αντιστάσεις συνηντήθησαν βορειότερον του αγώνος συνεχισθέντος μέχρι της 28. 030. 00.

Την κίνησιν των ημετέρων υπεστήριξεν αεροπορία. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 6 (εξ ων 1 αξ/κός). Συμμοριτών ανευρέθησαν επί τόπου 8 πτώματα. Κατά πληροφορίας υπάρχουσι αρκετοί νεκροί και τραυματίαι παραληφθέντες.

ΙΧ Μεραρχία

Εν συνεχεία χθεσινού δελτίου τμήματα Μεραρχίας συνέχισαν αγώνα ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 5-6 χλμ. μέχρις εσπερινών ωρών 28/6, ο αγών υπήρξε σκληρός. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι. Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 7.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 συνελήφθη είς συμμορίτης παρουσιάσθησαν 4 (2 ένοπλοι) ανευρέθησαν πτώματα συμμοριτών 4 – ΝΑ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4 χλμ. ανευρέθησανν εντός καταφυγίου 6 πολ/λα Μπρέντα και 1 οπλ/λον γερμανικόν.

XV Μεραρχία

Την 27. 24. 00 ημέτερον τμήμα εβλήθη εις περιοχήν 7 χιλ/μέτρων ΝΔ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ διά πολ/λλων και όλμων. Πυρά εσίγησαν την 28.0130 απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

Υπό ημετέρου πυρ/κού εβλήθη συγκέντρωσις συμμοριτών Ν. ΜΟΡΦΗΣ.

Εις ΓΡΕΒΕΝΑ παρεδόθησαν 2 ένοπλοι συμμορίται.

72 Ταξιαρχία

Εις περιοχήν ΒΔ. ΦΟΥΡΝΑ ένθα η συμπλοκή την 27/6 του 564 Τάγματος, δελτίον 28/6 παρ. 10 ανευρέθησαν συμμορίται νεκροί 2, εν τυφέκιον μετά 100 φυσιγγίων.

 1. 24. 00 ομάς αναρχικών έβαλεν κατά  φυλακίου ΔΟΜΟΚΟΥ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίας 1.

Εις περιοχήν Νοτίως ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ κατά εξερεύνησιν ημετέρων τμημάτων συνελήφθησαν 5 αυτοαμύνης και παρεδόθη είς συμμορίτης.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Β΄ΣΣ

–       Συμμοριτών νεκροί 14, συλληφθέντες 6 παραδοθέντες 9

–       Ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 17.

ΙΙΙ.-Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

–       Την 27. 23. 30 300μελής συμμορία διελθούσα από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ συνεκρούσθη μετά ημετέρων 4 χλμ. Β. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (ζ.8009) 3 χλμ. Αν/κώς λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1 συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Περιήλθον εις χείρας ημετέρων 3 φόρτοι γερμανικών ναρκών, 1 κιβώτιον πυρ/κά μπρεν και 1 τυφέκιον.

–       Από πρωίας 20/6 ενεργείται διά 4 λόχων εκκαθάρισις περιοχής ΝΑ. λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ 6-7 χλμ.

–       ΝΑ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 17 χλμ. 50μελής συμμορία ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων. Απώλειαι δεν εγνώσθησαν.

–       Εις ΒΕΡΜΙΟΝ παρεδόθη ο ένοπλος υπασπιστής και στρατολόγος  αρχηγείου περιοχής ΦΕΤΛΗΣ. Γ. ή ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (εφ. Ανθ/γός)

Σύνολον απωλειών Γ΄ΣΣ

–       Συμμοριτών παρεδόθη 1

–       Ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1.-

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης

Διευθυντής Διευθύνσεως Α1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Δ/σεως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Η επιτεθείσα  την 26-27/6 κατά ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ δύναμις των συμμοριτών ανήρχετο εις 300 περίπου και ανήκε εις το τάγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.

2)     Εκ των άλλων περιοχών του Σώματος ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Η ανάληψις επιθετικών ενεργειών προοιωνίζει γενικωτέραν δραστηριότητα.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Το 4ον Τάγμα ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΙΟΥ κινηθέν εκ (Σ.4095), ευρίσκετο την νύκτα της 26-6-47 εις ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581).

Την ιδίαν ημέραν συνεκρούσθη μετά τμημάτων του εθνικού Στρατού εις περιοχήν ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4286) – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ.45.77)  Δ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 8 χλμ.

2)     Κατά πληροφορίας προερχόμενας εκ συλληφθέντων συμμοριτών  το Τάγμα ΗΠΕΙΡΟΥ συμπληρούν τας απωλείας του εξ επιστρατεύσεως  εις περιοχήν ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΛΑΒΔΑΣ (Σ.3787) προτίθεται  επιστρέψη εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ.

3)     Κατά πληροφορίας απολύτως εξηκριβωμένας την νύκτα της 24-25/6 έφθασαν εις (Ν.8174) επί του ΒΙΤΣΙ Δ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί τα 10 χλμ. 40 φορτία πολεμικού υλικού.

4)     Ομοίως Βορείως ΣΚΟΠΟΣ (Ν.85.79) την 26/6 πλησίον της Ελληνογιουγκοσλαυϊκής μεθορίου, εγένετο εκπαιδευτική βολή όλμων, τας δε απογευματινάς ώρας ομαδική βολή όλμων.

5)     Κρατούμενος συμμορίτης διμοιρίτης τάγματος, Δασκαλογεώργου, ονόματι ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, καταθέτει ότι εις τάγμα ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ευρίσκεται δύο Βούλγαροι και δύο Σέρβοι αξ/κοί ασχολούμενοι με την οργάνωσιν και εκπαίδευσιν του τάγματος.

Ο αυτός συμμορίτης κατέδειξε εις ΙΧ Μεραρχίαν αποθήκας υλικού συμμοριτών, αίτινες και ανευρέθησαν.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

–       Η κάθοδος συμμοριτών εις περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΑ – (Σπήλαιον ΤΡΙΚΩΜΟΝ) ασφαλώς αποβλέπει εις την είσοδον τούτων εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.

–       Η εκπαίδευσις εις την βολήν όλμων δίδει την εντύπωσιν της υπάρξεως αφθόνου πολεμικού υλικού και της προσεχούς χρησιμοποήσεως τούτου εις επιχειρήσεις ευρείας κάπως μορφής.

–       Καθημερινή πρόθεσις και νέων αδιασείστων στοιχείων περί αναμίξεως και συνεργασίας των ομόρων Κρατών εις τον συμμοριακόν αγώνα.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

6)     Την 27-6-47 300μελής συμμορία διήλθε από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ.

Δεν εξηκριβώθησαν Διοικηταί και υπαγωγή.

7)     Εκ των λοιπών περιοχών ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιθανώτατη η έναρξις γενικής δραστηριότητος όλων των εν αναπτύξει συμμοριών προς διευκόλυνσιν της επιτυχίας ωρισμένου αντικειμενικού σκοπού.-

ΣΠ. ΒΥΖΑΣ Αντ/ρχης

Διά τον Αντ/ρχην Δ/την

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.