Εκκαθαριστικές ενέργειες, Β’ΣΣ/Α1/12 Σεπ 1947

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Θέμα:  Εκκαθαριστικαί ενέργειαι
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ.:            Ιην Στρατιάν/Α1
Γραφείον Α1/ΓΕΣ
Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 664/Α1/1
904 τη 12 Σ/βρίου 1947
Υμέτερον Α.Π. 2002/105/Ι/11 – 9 – 47

Επί πλέον της επιχειρήσεως ΛΑΙΛΑΨ

  1. Αναφέρεται ότι η XV Μεραρχία προς εκκαθάρισιν των ορεινών όγκων του ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ και ΒΙΤΣΙ και απελευθέρωσιν της οδικής αρτηρίας ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ ήρξατο από 11 τρέχοντος εκκαθαριστικών ενεργειών.
  2. Αι εκκαθαριστικαί αύται ενέργειαι θα εκτελεσθώσιν εις δύο εν συνεχεία φάσεις.

α)    Η α΄ φάσις αρξαμένη χθες 11 τρέχοντος αποβλέπει εις την εκκαθάρισιν του ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ όρους, την εγκατάστασιν δυνάμεων επί του κόμβου ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.650415) και την από Ανατολών κατάληψιν της κορυφογραμμής ΡΑΔΟΣΙ (Ν.700573).

β)    Η β΄φάσις ήτις θα εκτελεσθή άμα τη λήξει της πρώτης αποβλέπει εις την διά ταυτοχρόνων ενεργειών από ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.650415) και ΜΠΟΥΚΟΒΙΚ (Ν.458505) προς ΒΙΤΣΙ από ΡΑΔΟΣΙ προς ΒΙΤΣΙ και από ΦΛΩΡΙΝΗΣ προς ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.508650) – ΠΙΣΟΔΕΡΙ (Ν.470705) και εκείθεν προς Ν. ή Ν. Δ. εκκαθάρισιν του ορεινού όγκου ΒΙΤΣΙ.

  1. Είς την αρξαμένην α΄ φάσιν υπό το συνθηματικόν «ΒΥΡΩΝ« μετέσχουσι δυνάμεις:

α)    61 Ταξιαρχίας (Διλοχία επί κατευθύνσεως ΕΛΟΣ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.7040) – ΤΣΟΥΜΑ ΜΑΝΟΥ (Ν.6240), Διλοχία επί κατευθύνσεως ΡΑΔΟΣΙ – ΝΥΜΦΑΙΟΝ και λόχος επί κατευθύνσεως ΒΛΑΣΤΗ – ΜΟΥΡΙΚΙ – ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ).

β)    45 Ταξιαρχίας (Λόχος επί κατευθύνσεως ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.667560), δυνάμεις Τάγματος ΔΕΡΒΕΝ επί κατευθύνσεως ΔΕΡΒΕΝ – υψ. 1885 (Ν.5261)).

γ)    73 Ταξιαρχίας: (Τάγμα μείον λόχος) επί κατευθύνσεως ΚΟΡΗΣΣΟΣ – ΤΖΟΥΜΑ ΜΑΝΟΥ και Τάγμα μείον Λόχος επί κατευθύνσεως ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ – ΓΕΡΜΑ – ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ.

  1. Είς την β΄φάσιν υπό το Συνθηματικόν «ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ» προβλέπεται η χρησιμοποιήσις, πλήν των δυνάμεων των μετεχουσών της επιχειρήσεως «ΒΥΡΩΝ» επί πλέον
  • Διλοχίας της 73 Ταξιαρχίας
  • Διλοχίας της 61 Ταξιαρχίας

  • Πλήρους Τάγματος, της 45 Ταξιαρχίας διά την κατεύθυνσιν ΦΛΩΡΙΝΑ – ΔΕΡΒΕΝ.

  1. Επί των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως θα τηρώμεν υμάς ενημέρους διά των δελτίων Στρατιωτικής Καταστάσεως.
  2. Εν συνεχεία των ενεργειών της XV Μεραρχίας ήρξατο και η VIII Μεραρχία από 10 τρέχοντος εκπέμπουσα ισχυράς επιθετικάς αναγνωρίσεις επί των κατευθύνσεων.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (Σ.2266)

ΔΕΜΑΤΙ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Σ.1761)

  1. Το Σώμα Στρατού μελετά και θα διατάξη οσωνούπω την εκτέλεσιν ευρυτέρων επιθετικών ενεργειών των VIII και ΙΙ Μεραρχιών, τμημάτων XV και ΙΧ Μεραρχιών, ως και ενεργόν δράσιν της 36 Ταξιαρχίας εν τη ζώνη της και ιδία εν τω ορεινώ όγκω ΟΣΣΗΣ.

ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Β. Β. / Α. Π.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements

Έκθεσις Συμπλοκής ΚΑΝΤΣΙΚΟΥ, Β’ΣΣ/Α1/9 Απρ 1947

Θέμα:Έκθεσις Συμπλοκής ΚΑΝΤΣΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ:1ην Στρατιάν/Α1

Γραφείον Α1/Β.Σ.Σ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Β.Σ.Σ./Α.Π. 1256/Α1/1/3
 
904 τη 9-4-47

1.Υποβάλλεται εν αντιγράφω έκθεσις του 527 Τάγματος 43 Ταξιαρχίας επί της λαβούσης χώραν συμπλοκής του 3ου Λόχου αυτού εις ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ (Ν.1310) κατά την 7ην Μαρτίου 1947 Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεως ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ(5-10/5/1948), Β’ΣΣ/Α1/5 ιαν 1950

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως κατά Κ.Σ. περιοχήν ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
από 5.5.48-10.5.48

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τον Μάιον του 1948 καθ’ ην εποχήν εγένετο υπό του Α΄ΣΣ η Εκκαθαριστική επιχείρησις «ΧΑΡΑΥΓΗ» κατά Κ.Σ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ευρίσκοντο εις την περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ τρεις Κ.Σ. Ταξιαρχίαι: υπό συγκρότησιν της Ι Κ.Σ. Μεραρχίας.
Υπό του Β΄ΣΣ ανελήφθη επιχείρησις με όσον το δυνατόν περισσοτέρων διατεθιμένων δυνάμεων προς εξόντωσιν των ανωτέρω Κ.Σ. ή εφ’ όσον τούτο δεν θα καθίστατο δυνατόν λόγω μη διατιθέμενων επαρκών προς τούτο δυνάμεων να τους αποθήση προς Βορράν και να απαγορεύση πάσαν προς Νότον κίνησίν των ώστε να αποφευχθή ο κίνδυνος της αναμολύνσεως εκκαθαριζομένης περιοχής. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ, Β’ΣΣ/4 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Β’ ΣΣ/Α1 τη 4 Αυγούστου 1949
Αριθ. ΑΑΠ 132/15

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΠΥΡΣΟΣ»

                                      ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Χάρτης 1:50000 ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ :
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΔΥΝΑΜΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ κ.λ.π. (ως ειδικόν Δελτίον πληροφοριών).
β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
– Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος όπως αμυνθή επί ΒΙΤΣΙ όπου διαθέτει νυν, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, δύναμιν 6-7 Ταξ/χιών και είναι ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένος.
– Είναι πιθανόν να ενισχυθή εισέτι εις την περιοχήν ταύτην διά μιας έως δύο Τ/χιών εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
– Επί τω σκοπώ της απασχολήσεως ημετέρων δυνάμεων, δύναται να διοχετεύση, κυρίως προ της επιχειρήσεως αξιολόγους δυνάμεις εις τα μετόπισθεν ημών.
– Εις περίπτωσιν κλονισμού τούτου επί ΒΙΤΣΙ ενδέχεται όπως επιδιώξη διαφύγη είτε προς ΓΡΑΜΜΟΝ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ είτε προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
– Προ της επιθέσεως κατά ΒΙΤΣΙ δύναται να ενεργήση τοπικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείων της ημετέρας τοποθεσίας. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/17 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ                            ΑΠΟΡΗΤΟΝ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ:Β΄ Σ. Στρατού. ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 225637/Φ,4009/4
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Γεν. Επιθ. Στρατού ΒΣΤ 902/17-5-49
Β.Σ.Α – Σ.Ο.Η.Π.Ε.
Σχετική ΑΠ.107/ΙΙ/ΑΙ/Ι/11.5.49 υμετέρα
1. Η υπό του Σ. Στρατού αντιμετωπιζομένη δύναμις του εχθρού δεν ηυξήθη, αλλά τουναντίον εμειώθη σημαντικώς. Επομένως δεν δικαιολογείται ουδεμία αύξησις δυνάμεων του Σ. Στρατού εις βάρος μάλιστα άλλων θεάτρων επιχειρήσεων ένθα η Κυρία Προσπάθεια του Στρατού.
2. Εάν ο εχθρός μεταβαλών τακτικήν επιχειρεί διά διεισδύσεων να απειλήση τα ζωτικά σημεία των μετόπισθεν του Σ. Στρατού, τούτο οφείλει, ως επανειλημμένως ετονίσθη, ν΄αναπροσαρμόση την διάταξίν του, καθώς και τον τρόπον αντιμετωπίσεως ίνα επιτύχη την εξόντωσίν του.
3. Η πείρα των κατά το τελευταίον τρίμ Συνέχεια

Εκθεση δράσης σαμποτέρ, Β’ΣΣ/ 12 Μαί 1949

ΘΕΜΑ:Ειδική δράσις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1 – Α2 Εδακτυλογραφήθη υπό Εφ.
Υπολ. Πυρ/κού Ασκεπίδη Κλ.
Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. Φ.223/23/
ΣΤΓ 904α τη 12-5-49

  1. Υποβάλλεται έκθεσις δράσεως ημετέρας ομάδος σαμποτέρ.
  2. Μολονότι παρουσιάζονται σχετικαί δυσχέρειαι εν τη συγκροτήσει τοιούτων ομάδων εν τούτοις θέλει επιδιωχθή γενίκευσις της χρησιμοποιήσεως.
  3. Το ΣΣ ήδη επελήφθη του ζητήματος τούτου πλην όμως επειδή αι ομάδες αύται δέον να συγκροτηθώσι εξ ιδιωτών γνωριζόντων το έδαφος καθίσταται αναγκαία η οικονομική αποζημίωσις τούτων. Η χρησιμοποίησις τοιούτων ομάδων εξ οπλιτών μόνον δεν είναι δυνατή διότι προϋπόθεσις εν τη χρησιμοποιήσεως τοιαύτη χρησιμοποιήσει τυγχάνει γνώσις του εδάφους.
  4. Παρακαλούμεν όπως, ει δυνατόν, διατεθή προς τούτο σχετικόν χρηματικόν ποσόν. Ηδη το Σ. Στρατού διέθεσε την αναφερομένην επιχείρησιν 2 εκ. δραχμών
    ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
    Αντ/γος Δ/τής
    Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                  ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ – ΓΕΝ Αριθ. Πρωτ.224844
ΒΣΑ, ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Αριθ. Φακ. 4009/4
ΒΣΤ 902/10-5-49
Επί ΑΑΠ.Φ.102/466/5.5.49 τηλ/κής αναφοράς υμών.

  1. Το Σώμα Στρατού διά την κατάληψιν ΚΟΥΛΑΣ – ΠΛΑΤΥ ανάφερε τας δυσχερείας ας ήθελε συναντήση και μοι επρότεινεν ότι θα ήτο δυνατόν να φέρη εις πέρας επιχείρησιν βελτιώσεως των θέσεών μας επί ΓΡΑΜΜΟΥ (ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΤΣΑΡΝΟ).
    Ηδη εις την 102/466/5.5.49 τηλ. αναφοράν το Σώμα εκθέτει τας απαιτούμενας δυνάμεις και τας ανάγκας αίτινες ήθελον δημιουργηθή μετά την επιχείρησιν ταύτην και αίτινες κατά την γνώμην που απαιτούν συμπληρωματικήν διάθεσιν μέσων.
  2. Κατόπιν της εξόδου της 105 Ταξ. ΚΣ. επί του παρόντος επιβάλλεται η απηνής δίωξις ταύτης και εξόντωσίς της και ως και δι’ ειδικής διαταγής μου καθώρισα αποτελεί η αποστολή αύτη κυρίαν εντολήν του Σώματος, χωρίς να παρεμποδισθή τούτο υπό των ορίων της ζώνης του. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΑΡΗΣ(7-9/5/1949), Β’ΣΣ/9 Μαϊ 1949

Β΄ Σώμα Στρατού/Α1                                                                                      Απόρρητος

Έκθεσις Επιχειρήσεως «ΑΡΗΣ»

Διάρκεια: 7-9 Μαΐου 1949
Χάρται 1:100.000: ΣΕΡΡΑΙ Γ9, ΔΡΑΜΑ Γ10
1:20.000 ΚΛΕΙΔΙ, ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ

ΓΕΝΙΚΑ
1. Εχθρός
α) Εις την περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ από του Οκτωβρίου 1948 ανεσυγκροτήθη η 132 Κ.Σ. Ταξιαρχία. Κατά την διάρκειαν του μηνός Μαρτίου 1949 και το πρώτο δεκαήμερον του Απριλίου λόγω εισόδου Κ.Σ. εκ Βουλγαρίας η δύναμις της ηυξήθη εις 1450 περίπου Κ.Σ. Κατά τας πρώτας ημέρας Μαΐου λόγω απωλειών υπελογίζετο εις 1300 Κ.Σ.
β) Η 132 Κ.Σ. Ταξιαρχία είχε την κάτωθι οργάνωσιν .
ι. Δ/σις Ταξ/χιας και Επιτελείον
Μάχιμοι Σχηματισμοί (Πολιτοφυλακή, Διμοιρίαι πληροφοριών, σαμποτέρ, Διαβιβάσεων, Α/αεροπ., Α/αρμ.) Συνέχεια

Εαρινές επιχειρήσεις Β’ΣΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/26 Μαρ 1949

ΘΕΜΑ: Εαριναί επιχειρήσεις
ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή Β’ΣΣ                         ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245040
Αριθ. Φ. 4009/37
ΒΣΤ 902/26.3.49

Επί Φ.107/5/10.3.49 αναφοράς
1. Εμελετήθησαν επισταμένως αι υποβληθείσαι σκέψεις σας και απόψεις.
2. Εξεταζόμενοι εντός του πλαισίου του Σώματος Στρατού είναι ορθαί ουχ’ ήττον όμως από γενικωτέρας πλευράς το όλον ζήτημα παρουσιάζει τα εξής επικρατεστέρας απόψεις:
(α) Ο τιθέμενος διά τας εσπερινάς επιχειρήσεις σκοπός είναι η συντριβή και φθορά των συμμοριτών επί ανοικτού πεδίου και ούχι κατά οργανωμένων τοποθεσιών αίτινες θα απαιτήσουν χρόνον θυσίας και μεγάλας προσπαθείας.
Βάσει του σκοπού τούτου αποβλέπεται να εκκαθαρισθή εν συνεχεία της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Β’ΣΣ/Α1/20 Φεβ 1949

ΠΡΟΣ                                                                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Διοικητάς Μεραρχιών, Ταξιαρχιών,                                                              Β΄ΣΣ/Α1
Ταγμάτων
Αριθ. Α.Α.Π. Φ.102/248
ΣΤΓ 904α τη 20/2/49
ΚΟΙΝ: Αρχηγόν ΓΕΣ
Επιθεωρητήν Στρατού
Α1

Εκ της μάχης της Φλωρίνης εξάγονται τα κάτωθι διδάγματα άτινα δέον να αποτελέσουν διά το μέλλον κύριον μέλλημα των Διοικήσεως και των Τμημάτων.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Τα δελτία Πληροφοριών των συμμοριτών περιείχον πληροφορίας της ημέρας εκείνης επί της διατάξεως, δυνάμεως, οπλισμού και δρομολογίων ακριβεστάτας.
Τούτο βεβαίως είναι αποτέλεσμα πλήρους οργανωμένου δικτύου Πληροφοριών όπερ δέον πάση θυσία να εξαρθρωθή δι’ ολόκληρον την περιοχήν του ΣΣ.
Αι κατά τόπους Διοικήσεις εν συνεργασία μετά των τοιούτων Χωρ/κής δέον να εξουδετερώσουν πάντα όστις και ελαχίστας υπονοίας εμπνέει.
Να επιστηθή η προσοχή απάντων των Κλιμακίων επί της εχεμυθίας κατά τας συνδιαλέξεις Τηλ/κώς ή δι’ Ασυρμάτου. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΠΑΤΩΜΑ(1-2/1/1949),Β’ΣΣ/30 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεως  Επιχειρήσεως ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ΣΣ                                                                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ/Α.Π./Φ.223/12/Α1/Ι
ΒΣΤ/904/30/1/49

Υποβάλλεται προσηρτημένως αντίγραφον Εκθέσεως επιχειρήσεως κατά ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ κατόπιν Σχετ. Δ/γής υμών.

Π.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Τ.Σ.Υ Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΕΡΜΙΟΥ, 77 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/30 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεως επιχειρήσεων Βερμίου
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ/Α1-ΧΙ/Α1
Α1/ΣΣ Ο.Π.
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΒΣΣ/Α.Π./Φ.223/11/Α1
ΒΣΤ/904/30/1/49
Σχετ. Α.Π. 2180/Φ. 4009/04/180950 υμετέρα
Υποβάλλεται προσηρτημένως αντίγραφον εκθέσεως επιχειρήσεως 77 Ταξιαρχίας περιοχήν ΒΕΡΜΙΟΥ.
Η απώλεια επαφής μετά των συμμοριτών εις ΜΕΓΑ-ΡΕΜΜΑ εγένετο εις την περιοχήν του Γ΄ΣΣ της 77 Ταξιαρχίας τελούσης υπό Δ/γάς ΧΙ Μεραρχίας.
Διά τούτο ουδέν έτερον στοιχείον εκτός της συνημμένης Εκθέσεως κέκτηται το ΣΣ επί του προκειμένου.
Διά επιχείρησιν περιοχήν ΡΑΔΟΣΙ-ΝΥΜΦΑΙΟΥ υποβληθείσεται ιδία Έκθεσις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Τ.Σ.Υ.                                                                Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΙΑΣ αρ.1, Β’ΣΣ/1 Ιουλ 1949

Β΄ΣΣ                                                                                          ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α αντιτύπου………..
Αριθ. Α.Α. Π. Φ107/24
ΣΤΓ 904 α τη 1-7-49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΙΑΣ» Yπ. αριθ.1

 

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000 ΚΑΒΑΡΝΤΑΣΙ, ΕΔΕΣΣΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, Γ6, Δ5 και Δ6
1: 50.000 ΕΔΕΣΣΑ, ΑΡΔΕΑ, ΑΡΝΙΣΣΑ, ΟΡΜΑ.
1. Διά της υπ’ αριθ. Α. Π. 245161/4009/5/22 – 6 – 49 δ/γής ΓΕΣ το Γ΄ΣΣ εντέλλεται όπως προβή εις εκκαθάρισιν της περιοχής ΚΑΪΜΑΚ-ΤΣΑΛΑΝ και την εδραίωσιν Τμημάτων επ’ αυτού επί τω σκοπώ:
α) αφαιρέσεως μιας συμμοριακής βάσεως παρά τα σύνορα και ευρυτέρας καλύψεως των αστικών κέντρων και μετόπισθεν.
β) απαγορεύσεως ενδεχομένης χρησιμοποιήσεως της βάσεως ταύτης ως μεγάλης βάσεως εφοδιασμού και εξορμήσεως διά την μόλυνσιν της Κεντρικής Ελλάδος διά ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Διαταγή 1 ΣΤΡΑΤΙΑ προς Β’ΣΣ (Μάχη ΚΟΝΙΤΣΑΣ), 25 Δεκ 1948/1 ΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΗΜΑ άμεσον
ΑΠΟ. Διοικητήν Ι Στρατιάν 251900

ΠΡΟΣ. Υποστράτηγον Καλογερόπουλον
Διοικητήν Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/αντιστράτηγον

αριθ. Πρωτ. 47/1509 άκρως απόρρητον. Δυνάμει 4009/1/79951/8.12.47 διαταγής του υπουργείου ΚΟΝΙΤΣΑ με κανένα τρόπον δεν πρέπει να περιέλθει χείρας εχθρού και πολύ μάλλον ηρωϊκώς αγωνιζομένη Ταξιαρχία μας με γενναίον Δόβαν. Εκ της εξελίξεως, εκ στρατιωτικών αναφορών και αεροπορικών αναγνωρίσεων και επιθέσεων προκύπτει, ότι περιοχή ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ έχουν αποκλεισθή εις αγώνα μεμωνομένοι. Κατόπιν τούτου διατάσσομεν όπως εγκατασταθήτε τάχιστα ΙΩΑΝΝΙΝΑ μετά τακτικού Στρατηγείου προς διεύθυνσιν αγώνος ΗΠΕΙΡΟΥ και Διοικητής VΙΙΙ Μεραρχίας ηγηθεί διευθύνσιν ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Τίθεμεν διάθεσή σας Σχολήν εφέδρων και προέλθειτε απ’ ευθείας μαζύ της συνδέσμον.

Τ.Υ.

Επιθετικές επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ, Β’ΣΣ/4 Οκτ 1948

ΘΕΜΑ: Επιθετικαί επιχειρήσεις ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ –
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ
«ΒΙΤΣΙ» ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Χ-ΧV-ΙΙ Μεραρχίας (ΠΤΣ) Β΄ΣΣ/Α.Α.Π. 1054/Α1
Δ/την Πυρ/κού ΣΣ ΒΣΤ 904 τη 4 Οκτωβρίου 1948
Δ/την Μηχ/κού ΣΣ
Δ/την Διαβ/σεων ΣΣ
Δ/την 2ου Σ. Αναγνωρίσεως
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Α1 – Α2 – Γ1
ΑΒΓΚ) Σ.Σ- ΑΔΑ – ΒΣΑ
ΑΣΑ
ΧΑΡΤΑΙ: ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ 1:50.000
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ
Μετά τας επιτυχείς επιχειρήσεις εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ ικανή δύναμις
συμμοριτών διαφυγούσα μέσω Αλβανικού εδάφους κατέφυγεν εις ΒΙΤΣΙ, όπου
συνενώθη μετ’ ετέρων συμμοριακών δυνάμεων εν τη περιοχή ταύτη.
Συν την παρόδω του χρόνου αι ανωτέρω δυνάμεις ενισχύθησαν και δι’ ετέρων
εισελθόντων τμηματικώς εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ και ούτω το σύνολον
τούτων αναβιβάζεται εις 5500 τουλάχιστον.
Λεπτομερής δύναμις τούτων, συγκρότησις, οργάνωσις ως και κατεχομένη
τοποθεσία εμφαίνονται εις συνημμένον δελτίον πληροφοριών και διαφανές.
Πιθανή πρόθεσις τούτων φαίνεται η πάση θυσία διατήρησις υπό τον έλεγχον
αυτών της περιοχής ΒΙΤΣΙ, ένθα φέρεται εγκατασταθείσα και η ψευδοκυβέρνησις
αυτών. Συνέχεια

Διαταγή συνέχισης επιχειρήσεων, Β’ΣΣ/22 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ. Συνέχισις επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ. Ι-ΙΙ-ΧV-ΔΝΔΜ-ΔΕΘ.
AΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ./Α1- Γ΄ΣΣ- Α΄ΣΣ (Τ.Σ.)                        Β΄ΣΣ/ΑΑΠ. 939/Α1/Ι
ΧΙ Μεραρχίαν                                                                       ΣΤΓ 904/Β τη 22-8-48
ΑΣΑ-ΒΣΑ-ΑΚΒ&Γ.-
Γ1-Α9-Α10-Α1-Α8

Σχετικαί ΑΑΠ.8260/18-8-48 και ΑΠ.8457 και 8488 σχετ. χθεσιναί του ΓΕΣ.
1.- Το ΓΕΣ εντέλλεται όπως μετά την επιχείρησιν του ΓΡΑΜΜΟΥ εξερευνηθή επιμελώς άπασα η καταληφθείσα περιοχή, εξασφαλισθή η κατοχή ταύτης και συνεχισθώσι αι επιχειρήσεις προς εξόντωσιν του συμμοριτισμού και εις τας υπολοίπους περιοχάς.
2.- Αποστολή του ΣΣ (διαθέτοντος τας Ι-ΙΙ-ΧV Μεραρχίας)
ι. Να κατέχη την ανατολικήν ζώνην του ΓΡΑΜΜΟΥ και να παρεμποδίση την διείσδυσιν συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην.
ιι. Να εκκαθαρίση την ζώνην ευθύνης του εκ των συμμοριτών με προτεραιότητα εις περιοχήν ΒΙΤΣΙ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/21 Αυγ 1948

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

(ΚΟΡΩΝΙΣ)
—————–

Ι.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.- ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αι επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών του ΓΡΑΜΜΟΥ (από των μέσων Ιουνίου 1948 μέχρι των αρχών του γ’ δεκαημέρου του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους) απετέλεσαν τας σοβαρωτέρας και τας πλέον αιματηράς των μέχρι τότε αναληφθεισών κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων. Η σημασία των υπήρξε μεγίστη τόσον από στρατιωτικής, όσον και από πολιτικής απόψεως. Από στρατιωτικής μεν απόψεως διότι επρόκειτο περί της συντριβής και της εξοντώσεως του όγκου των συμμοριτών, όστις είχεν συγκεντρωθή εντός της φύσει οχυράς ταύτης περιοχής, την οποίαν είχον ισχυροποιήσει λίαν σημαντικώς διά σοβαρών αμυντικών έργων και από της οποίας, έχοντες ως έρεισμα την προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μεθόριον, αφωρμώντο διεισδύοντες προς το εσωτερικόν της χώρας. Από πολιτικής δε απόψεως διότι επρόκειτο περί της διαλύσεως του υποτυπώδους κράτους, όπερ εις την περιοχήν ταύτην είχον δημιουργήσει, διά της εν αυτή εγκαταστάσεως της ψευδοκυβερνήσεως των. Διά τούτο ο αγών ευθύς από της ενάρξεώς του προσέλαβεν εξαιρετικήν σφοδρότητα και σκληρότητα, αίτινες διετηρήθησαν αμείωτοι καθ’ όλην την δίμηνον διάρκειαν αυτού και καθ’ ον κατεδείχθη πλήρως ο υπέροχος και άφθαστος ηρωϊσμός των ανδρών και Αξ/κών μας και ο οποίος τελικώς επεβλήθη επί του μετά λύσσης και φανατισμού αγωνιζομένου κομμουνιστοσυμμοριτισμού.- Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/18 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                       AΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Ι ΙΙ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ                                                    ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/8.8.48
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1/Β΄ΣΣ Α8/Β΄ΣΣ ΑΑΠ 731
Γ Κλαδ ΑΣΑ ΑΔΑ ΒΣΑ
Α΄ΣΣ/Α1

  1. Το ΓΕΣ/Α1 διά της υπ’ αριθ’ 7312/Α1/2.8.48 Διαταγής του διατάσσει όπως μετά την επιτευχθείσαν συνένωσιν των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εξακολουθήσωσιν αμέσως επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ όπου οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν να συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των να αμυνθούν τούτου.
  2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (μείον Χ Μεραρχίας ήτις διετέθη εις Α΄ΣΣ)
    ι) Να καταλάβη την ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ
    ιι) Να επιτεθή προς Β. ίνα εκκαθαρίση την κοιλάδα του άνω ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, εξοντώση τας εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ συμμοριακάς δυνάμεις, εκκαθάριση την Δ. ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ κοιλάδα του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π. οπότε και θα αναστραφή προς Ν.Δ. ίνα ενωθή μετά του Α΄ΣΣ εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824). Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΓΚΡΟΥΣΑ, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ681/30 Ιουλ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΓΚΡΟΥΣΑ ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/30.7.48
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Ι ΜΕΡ. Α1 ΑΑΠ 681
1. Υποβάλλεται αναφορά Δ/τή Ι ΜΕΡ. σχετικώς με επιχείρησιν ΓΚΡΟΥΣΑΣ κατόπιν 6508/21.7.48 διαταγής σας.
2. Το Σ.Στρατού συμφωνόν με τα αναφερόμενα υπό της Μεραρχίας ευρίσκει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ήσαν αρκετά ικανοποιητικά δεδομένων των δυσχερών συνθηκών υφ’ ας εξετελέσθη λόγω αντιδράσεως του εχθρού και ιδία των ναρκοπεδίων αφ ενός και της ενσκηψάσης κακοκαιρίας αφ ετέρου.
Διοικητής
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Αντισ/γος
Διά την ακρίβειαν
το Α
Α1,ΒΣΣ/ΤΣ
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Σφάλματα επιχειρήσεων, Β’ΣΣ/24 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ. Ι,ΙΙ,Χ,XV ΜΕΡ.                                                       Β΄ΣΣ/ΤΣ/Α1/24.7.48
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/Α1 ΒΣΑ ΑΣΑ Α1 Α8 ΑΑΠ 648

  1. Εκ της μέχρι τούδε διεξαγωγής των επιχειρήσεων διεπιστώθησαν τα κάτωθι βασικά σφάλματα ότι λαμβάνουν χώραν επιδρώντα αμέσως λίαν δυσμενώς επί της όλης εξελίξεως του σχεδίου και γενικώτερον επί της προόδου αυτού.
    α) Δεν γίνεται πλήρης εκμετάλλευσις των μέσων πυρός της μονάδος και κυρίως εν τω πλαισίω του τάγματος και της ταξ/χίας, ιδία των όλμων.
    β) Αι υπερβάσεις των ταγμάτων (οσάκις κρίνονται αναγκαίαι) εις μίαν ταξ/χίαν προς κατάληψιν διαδοχικώς των διαφόρων αντικειμενικών σκοπών δεν είναι πάντοτε προητοιμασμέναι και έγκαιροι ώστε ευθύς μετά την κατάληψιν υπό του τάγματος του μερικού αντικειμενικού σκοπού, να συνεχίζεται, άνευ απωλείας πολυτιμωτάτου χρόνου, προσπάθεια υπό του επομένου τάγματος προς τον επόμενον αντικειμενικόν σκοπόν.
    γ) Ευθύς μετά την κατάληψιν ενός αντικειμενικού σκοπού, δεν αποδίδεται η δέουσα προσοχή υπό πάντων εις την όσον το δυνατόν ταχυτέραν εδραίωσιν των τμημάτων δι’ ανασκαφής ρυγμάτων και καταρτισμόν σχεδίου πυρός επ’ αυτού. Συνέχεια