Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ, Β’ ΣΣ/Α1/22 Ιουλ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Β΄ΣΣ/Α1/τη 22 Ιουλίου 1949
Αριθ. Α. Α.Π. Φ. 132/2
Αντίτυπον 1
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΣΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ 1:50. 000 ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
1. ΕΧΘΡΟΣ:
α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ κ.τ.λ. (κοινοποιηθήσεται ειδικόν Δελτίον πληροφοριών)
β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος όπως αμυνθή επί ΒΙΤΣΙ όπου διαθέτει νύν, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, δύναμιν 6 – 7 Ταξ/χιών και είναι ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένος.
Είναι πιθανόν να ενισχυθή εισέτι εις την περιοχήν ταύτην δι’ 1 – 2 Ταξ/χιών εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
Επί τω σκοπώ της απασχολήσεως ημετέρων δυνάμεων, δύναται να διοχετεύση, κυρίως προ της επιχειρήσεως αξιολόγους δυνάμεις εις τα μετόπισθεν ημών.
Εις περίπτωσιν κλονισμού τούτου επί ΒΙΤΣΙ ενδέχεται όπως επιδιώξη διαφυγή είτε προς ΓΡΑΜΜΟΝ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ, είτε προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Προ της επιθέσεως κατά ΒΙΤΣΙ δύναται να ενεργήση τοπικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείων της ημετέρας τοποθεσίας. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση μάχης ΦΛΩΡΙΝΑΣ(12-16/2/1949), Β’ΣΣ/Α1/12 Φεβ 1950

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επιχειρήσεως
ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ / Α1
ΒΣΤ902
ΚΟΙΝ: Α1, Α2/Β΄ΣΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Φ.141/10                                                       Β΄ΣΣ/Α1
συν δέκα οκτώ (18)                                 ΒΣΤ 901 Τη 12.2.50

Υμέτερον Α. Π 238045/Φ.4009/10/19.12.49
1. Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσης επί των επιχειρήσεων ΦΛΩΡΙΝΗΣ από 12ης μέχρι 16ης Φεβρουρίου 1949.
2. Είς την έκθεσιν ταύτην επισυνάπτεται αντίγραφον Σχεδ/τος “Π“ υποβληθέντος υπό της ΙΙ Μεραρχιάς μετά της σχετικής επί της μάχης εκθέσεως της και εμφαίνοντοτας θέσεις των ημητέρων Τμημάτων, κατά την έναρξιν της επιχειρήσεως, καθώς και τας κατευθήνσεις επιθέσεως των Κ.Σ. δυνάμεων.
Τ.Υ.
ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Β΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1 Α.Τ.Φ. 141/9
Α.Α. ΑΝΤ.2.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟ 12.2.49 μέχρι 16.2.49

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η Εναντίον της Πόλεως της Φλωρίνης επίθεσης των Κ.Σ. εγένετο εν συνεχεία των επιθέσεων εναντίον των Πόλεων της Ναούσης και του Καρπενησίου, συνεδιάσθη δε με την ανάληψιν της Κ.Σ. ηγεσίας υπό νέων Αρχηγών.
2. Η Κ.Σ. ηγεσία εστήριξεν επί της εναντίον της Φλωρίνης επιθέσεως πολλάς ελπίδας διαψευθείσας εξ ολοκλήρου. Ούτως η μάχη της Φλωρίνης εξειλίχθη εις σημαντικήν Νίκην του Εθνικού Στρατού και απετέλεσε την απαρχήν της καταρρεύσεως των Κ.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
3. Εχθρός
(α) Καθ’ όλον το πρώτον 10ήμερον του μήνος Φεβρουαρίου 49 η διάταξις των Κ.Σ. Μονάδων έναντι του ΣΣ και ιδιαιτέρως εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ είχεν ως κάτωθι:
(β) Περιοχή ΒΙΤΣΙ
107 Ταξ/χία εις ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΝ (Ν.4865), ΒΙΓΛΑΝ (Ν.4969), ΠΛΑΚΑΝ (Ν.4971).
14 Ταξ/χία εις περιοχήν ΤΡΙΒΟΥΝΙΟΥ (Ν.5165)
18 Ταξ/χία εις περιοχήν ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.6843)
16 Ταξ/χία εις ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ (Ν.29-50), ΙΕΡΟΠΗΓΗΝ (Ν.3149), ΓΑΒΡΟΝ (Ν.5340).
108 Ταξ/χία εις ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν.4156), ΡΟΤΟ (Ν.4756), ΚΡΕΣΤΟ (Ν.5459), ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5757), ΚΟΥΛΑ (Ν.5659), ΠΤΑΤΥ (Ν.5559).
(γ) Περιοχή ΓΡΑΜΜΟΥ
8 Κ.Σ. Μεραρχία, διαθέτουσα τρεις (3) Ταξιαρχίας.
(δ) Το ηθικόν των Κ.Σ. μετά την Πέμπτην ολομέλειαν, την εμφανή υποστήριξην των υπό της ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ και τας διαδοχικάς των επιτυχίας εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ, ΝΑΟΥΣΑΝ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ, ευρίσκετο εις υψηλόν επίπεδον.
Τα εις ΒΙΤΣΙ τμήματα των Κ.Σ. ήσκουντο συνεχώς, κυρίως δε εις νυκτερινάς ενεργείας, ως συνήγετο εκ του ασκουμένου την νύκτα θορύβου μάχης εις την περιοχήν όπισθεν ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ (Ν.5067). Το επιθετικόν των πνεύμα διαφαίνετο εκ των λίαν τολμηρών και πολλάκις βαθειών αναγνωρίσεων εντός των ημέτερων γραμμών, τας οποίας ενήργουν εις τον τομέα τόσον της ΙΙ όσον και της Χ Μεραρχίας.
4. Φίλιαι Δυνάμεις
(α) Το ΣΣ είχεν υπό τας Δ/γας του τας ΙΙ, και Ι Μεραρχίας, την 77 Ταξιαρχίαν, και τέσσερα (4) τάγματα Εθνοφρουράς διά τον έλεγχον της μετόπισθεν ζώνης.. Επι πλέον διέθετε Μοίρας ΄Ορειβ. Πυρ/κού, δύο Συν/τα Πεδινού Πυρ/κού και δύο Ιλας Αναγνωρίσεως.
(β) Η Γενική κατανομή των ανωτέρω δυνάμεων είχεν ως εξής:
(ι) H X Mεραρχία από ΝΟΤΟΝ και η ΙΙ Μεραρχία απ’ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ευρίσκοντο έναντι των εις Περιοχήν ΒΙΤΣΙ εγκατεστημένων Κ.Σ. δυνάμεων. Η ΙΙ Μεραρχία είχεν επι πλέον τον έλεγχον της μετόπισθεν περιοχής μέχρι Πτολεμαίδος (Ν.8138), διέθετε δε και τμήματα έναντι των εις ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Κ.Σ. δυνάμεων. Αμφότεραι ευρίσκοντο εν αναρρώσει εκ των πληγμάτων του Οκτωβρίου του 1948, είχον ευρύτατον μέτωπον αμύνης (Χ Μεραρχία 20 μίλλια από ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ (Ν.2945) μέχρι ΒΙΤΣΙ (Ν.5755) ΙΙ Μεραρχία 13 μίλλια από ΚΑΛΕΤΟ (Ν.6359) μέχρι της προς ΓΙΟΥΚΟ-ΣΛΑΒΙΑΝ μεθορίου.), επί πλέον δε την εντολήν εξασφαλίσεως δύο σημαντικών Κέντρων της Περιοχής των, της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Χ) και ΦΛΩΡΙΝΗΣ (ΙΙ).
(ιι) Η Ι Μεραρχία αντιμετώπιζε τους Κ.Σ. εις ΓΡΑΜΜΟΝ, επεκτεινομένη προς Ν.Δ. μέχρι περιοχής ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ (Ν.2210), ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910). Είχεν επίσης τον έλεγχον της μετόπισθεν περιοχής ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ και ΒΟΙΟΥ και την απαγόρευσιν πάσης κινήσεως των Κ.Σ. του ΓΡΑΜΜΟΥ προς το εσωτερικόν της υπολοίπου ΕΛΛΑΔΟΣ.
(ιιι) Η 77 Ταξιαρχία ήτο η μόνη εφεδρεία εις χείρας του ΣΣ, ευρισκόμενη εις το επίπεδον ΚΟΖΑΝΗΣ (Ν.8813), ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (Ν.6711) και εξασφαλίζουσα συγχρόνως τα αστικά Κέντρα των μετόπισθεν. Διετηρείτο ετοίμη, όπως επέμβη είτε υπέρ της ΙΙ, είτε υπέρ Ι και Χ Μεραρχιών ώφειλε να διατηρή εφεδρική δύναμιν Ταξιαρχίας των δύο Ταγμάτων επί οδικών αρτηριών, ετοίμην να επέμβη εις πρώτην ανάγκην.
5. Πληροφορία:
(α) Εκ Πληροφοριών παρεχομένων υπό παρουσιαζομένων Κ.Σ, και εξ εκτελουμένων υπό των τμημάτων τούτων, ως προανεφέρθη, ασκήσεων συνήγετο, ότι οι Κ.Σ. ετοιμάζοντο διά νέαν προσβολήν κατά τινός αστικού κέντρου. Υπό των Κ.Σ. κατεβάλλετο προσπάθεια να διαδίδεται, ότι πρόκειται να εκτελέσουν ούτοι μακράν πορείαν εκτός του ΒΙΤΣΙ και να προσβάλουν εν αστικόν Κέντρον.
(β) Τήν μεσημβρίαν της 10 Φεβρουαρίου ελήφθη παρ’ ενός παρουσιασθέντος Κ.Σ. η πληροφορία, ότι δύο Τάγματα του ΜΑΥΡΟΥ και του ΝΕΣΤΟΡΟΣ, αφίχθησαν εξ ΑΝΑΤ. εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και ευρίσκοντο εις την περιοχήν ΣΚΟΠΟΣ (Ν.8078) – ΒΥΣΙΜΑ (Ν.8474) με πιθανήν πρόθεσιν επιθέσεως κατά ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ (Ν.7963).
(γ) Εξ άλλου αεροπορική αναγνώρισις διεπίστωσε λίαν πεπατημένην την Οδόν από ΑΝΩ ΜΕΛΑ (Ν. 2764) προς Β.Α.
6. Εκτίμησης της Καταστάσεως παρά του ΣΣ.
Το ΣΣ βάσει των άνωτέρω ενδείξεων και πληροφορίων, έχον υπ’ όψιν του και την σημειουμένην μεγάλην συγκέντρωσιν Κ.Σ. εις περιοχήν ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.4368), ΤΡΙΒΟΥΝΟΥ (Ν.5165), ήχθη εις το συμπέρασμα, ότι έπέκειτο επίθεσις κατά της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, διότι:
(α) Η ΦΛΩΡΙΝΑ ήτο η προσφορωτέρα ως Πρωτεύουσα του Κ.Σ. πόλις, ευρισκόμενη εις την παραμεθόριον περιοχήν και προστατευόμενη καλώς.
(β) Ήτο πλουσιωτάτη τόσον διά βιαίαν στρατολογίαν, όσον και εις παντοειδή άλλα εφόδια.
(γ) Η προσβολή της δεν απήτει κίνησιν Κ.Σ. τμημάτων μακράν της ζωτικής διά τους Κ.Σ. περιοχής του ΒΙΤΣΙ, πράγμα, το όποίον θα εξέθετεθεν εις κινδύνους τόσον τα τμήματα αυτά, όσον και την Κ.Σ. Αμυντικήν περιοχήν του ΒΙΤΣΙ, εντός της οποίας θα απέμενον ελάχιστοι υπερασπισταί.
(δ) Η πόλις της Φλωρίνης εμειονέκτει από απόψεως φυσικής αμυντικής καλύψεως, αλλά και αι ημέτεραι αμυντικαί θέσεις εμειονέκτουν εν σχέσει προς τας των Κ.Σ. Ούτω δεν απετείτο παρά μία σοβαρά προσπάθεια από μέρους των Κ.Σ. διά την κατάληψιν της, γνωστού όντος, ότι η αμυντική διάταξις της προχείρως οργανωμένης τοποθεσίας εστερείτο του επιθυμητού βάθους.
7. Προπαρασκευαστικάι ενέργειαι ΣΣ κατά την 10 Φεβρουαρίου.
Βάσει της ανωτέρω εκτιμήσεως εξεδόθησαν υπό του ΣΣ την 1400 ώρ. της 10 Φεβρουαρίου αι ακόλουθο Δ/γαί:
(α) Η Α.Α.Π. 102/183, καθορίζουσα τα πρώτα ληπτέα μέτρα και έχουσα ως εξής:
«Προς ΙΙ και Χ Μεραρχίας και την 77 Ταξ/χίαν»
Εκ συλληφθέντος Κ.Σ. από τριημέρου δύο Τάγματα Κ.Σ. ευρίσκονται εις περιοχήν ΣΚΟΠΟΥ – ΒΥΣΙΜΑ. Πιθανή πρόθεσης των εν συνδυασμώ μετά συμ/των ΒΙΤΣΙ να επιτεθούν κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Κατόπιν τούτου:
1. II Mεραρχία Eξασφαλίση
(α) Εφεδρικών Τάγμα εντός ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(β) Αντιμετώπισιν συμ/τών ΔΥΤ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
(γ) Στενωπόν ΚΙΡΛΙ – ΔΕΡΒΕΝ.
Διλοχία 507 Τ.Π, αντικαθισταμένη υπό διλοχίας του 612 εντός σήμερον επανέλθη το ταχύτερον δυνατόν διάθεσιν Ταξιαρχίας.

2. Χ Μεραρχία
Εντός τριώρου από εκδηλώσεως ενεργείας Κ.Σ, κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ θά ενεργήση αποφασιστικώς διά Ταξιαρχίας εν τη κατευθύνσει ΒΙΤΣΙ – ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5757), ΠΛΑΤΥ (Ν.5559). Διαθεσίν της 620 ΤΠ μέ Λόχον ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΝ. Τάγμα κινήθη εντός σήμερον μερίμνη Μεραρχίας ΟΞΥΕΣ.
3. 77 Ταξιαρχία
105 Τάγμα, αντικαθιστάμμενεν υπό Λόχον 620 κινήθη ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ, ένθα παραμείνη διάθεσιν ΣΣ, Τάγμα μείον Λόχος κινηθή αμέσως υπόλοιπος λόχος μετά αντικατάστασίν του. Τροφοδοσία τεσσάρων ημερών. 597 δέον τηρείται ετοιμοκίνητον.
ΑΝΤ/ΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
(β) Ομοίως εξεδόθη η Α.Π.102/186/ Δ/γή προς την Ι Μεραρχίαν διά συγκέντρωσιν ενός εφεδρικού Τάγματος εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ (Ν.5417) μέ ετοιμότητα κινήσεως εις πρώτην Δ/γήν ΣΣ και όπως το 615 Τάγμα, ευρισκόμενον εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν.345385) έχη ετοιμότητα αμέσου κινήσεως.
(γ) επί πλέον εζητήθη παρά του ΓΕΣ και ΑΔΑ διά του Α.Π.Φ.102/184/10. 2.49 σήματος, διαβιβασθέντος την 1400 ώρ., όπως διατεθή εις Αεροδρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ επαρκής αριθμός Μαχητικών Αεροπλάνων.
(δ) Παρά του Γ΄ΣΣ εζητήθη εν τάγμα εις περιοχήν ΑΡΝΙΣΣΗΣ (Ν.9668) δι’ εκδήλωσιν ενεργείας από της επομένης, και εν συνδυασμώ μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας, κατά Κ.Σ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
(ε) Διά των ανωτέρω Δ/γών και αιτήσεων, εδίδετο πλήρης εικών του τρόπου, καθ’ ον το ΣΣ προετίθετο να αντιμετωπίση την πιθανήν επίθεσιν κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ και καθωρίζοντο σαφώς αι αποστολαί των Μονάδων.
Επί πλέον προσανατολίσθησαν το ΓΕΣ και αι Γειτονικαί Μ.Μοναδες. Εν ολίγος το Σχέδιον ως ακολούθως:
(ι) Άμυνα μέχρις εσχάτων των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας. Διατήρησις ανοικτών των αρτηριών ενισχύσεως της περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(ιι) Εξαπόλυσις ισχυράς αντιπερισπαστικής ενεργείας εντός τριώρου από της ενάρξεως της επιθέσεως κατά ΦΛΩΡΝΗΣ εν τη κατεύθύνσει: ΒΙΤΣΙ – ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ υπό τμημάτων της Χ Μεραρχίας.
(ιιι) Αι διαταχθείσαι κινήσεις εξετελέσθησαν μέ την μεγαλυτέραν δυνατήν ταχύτητα εντός της ιδίας ημέρας.
(στ) Τήν νύκτα της 10/11 Φεβρουσρίου και περί ώραν 1145 εξεδηλώθη επίθεσις των Κ.Σ. Ταγμάτων ΜΑΥΡΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΟΣ προς κατάληψιν των υψωμάτων ΚΑΡΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (Ν. 7862) και απαγόρευσιν δι’ αποκοπής εις ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ, της οδού ΑΜΥΝΤΙΟΝ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ, μοναδικής, ως γνωστόν, αρτηρίας κινήσεως ενισχύσεων και ανεφοδιασμού περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Η επίθεσις κατόπιν σκληρού αγώνος απεκρούσθη μέ αρκετάς απώλειας διά τους συμμορίτας. Η ενέργεια αυτή των Κ.Σ. ενισχύσασα την υπό του ΣΣ γενόμενην εκτίμησιν της καταστάσεως, απετελεί μέρος της όλης κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ ενεργείας και απεσκόπει εις την απομόνωσιν της περιοχής ταύτης.
Ως εκ των υστέρων εξηκριβώθη, η ενέργεια αυτή εξεδηλώθη 24 ώρας προ της κυρίας επιθέσεως κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ ουχί ταυτόχρονως, εκ σφάλματος της Κ.Σ. ηγεσίας, η οποία, ενώ ανέβαλε την κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ επίθεσιν κατά 24 ώρας (εκθεσις Κ.Σ. ΒΛΑΝΤΑ εκ της μάχης ΦΛΩΡΙΝΗΣ Έις φυλλάδιον “ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1949”, παρέλειψε να ειδοποίηση περί τούτου τα τάγματα ΜΑΥΡΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΟΣ.
(ζ) Τήν εσπέραν της 11 Φεβρουαρίου αι διάφοροι Μονάδες του ΣΣ ευρίσκοντο ως κάτωθι:
(ι) Το 105 Τ.Π. αργά την νύκτα εκ κλεισούρας έφθανεν εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ (Ν.6960).
(ιι) Το 507 Τ.Π. συνεγκεντρώθι εις ΒΕΥΗΝ (Ν.7867) εις διάθεσιν της Ταξιαρχίας του.
(ιιι) Το 615 Τ.Π. ήτο ετοιμοκίνητον εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν. 345385).
(ιν) Το 620 Τ.Π. μείον Λόχος είχεν αφιχθή από της προτεραίας εις ΤΕΙΧΕΙΟ (Ν.5048), και την ήμεραν της 11 εις ΟΞΥΕΣ.
(η) Ούτω κατά το πλείστον είχον περατωθή αι πρώται προβλεφθείσαι κινήσεις τμημάτων δι’ αντιμετώπισιν της επιθέσεως. Επί πλέον τόσον η ΙΙ, όσον και η Ζ Μεραρχία έλαβον εντολάς επιμόνου αναζητήσεως πληροφοριών και άγρύπνου παρακολουθήσεως πάσης κινήσεως των Κ.Σ.

ΜΑΧΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΑΠΟ ΝΥΚΤΟΣ 11/12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 16ης ΙΔΙΟΥ )

8. Επιχείρησεις Νυκτός 11/12 και 12 Φεβρουαρίου
(α) Τήν 2225 ώρ. της 11 Φεβρουαρίου φάλαγξ συμμοριτών μη εξακριβωθείσης δυνάμεως, κινουμένη από ΚΑΠΑΛΙΣΚΕΤΟ (Ν.5858) προς ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΝ (Ν.6357) προσεβλήθη υπό ημετέρας ενέδρας εις (Ν.6357). (Ν.6357). Τούτο εθεωρήθη ως πρώτη ένδειξις ενάρξεως της επιθετικής ενέργειας του εχθρού, δεν ήτο όμως δυνατόν ούτε επακριβώς να εντοπισθή εισέτι ούτος, ούτε και να εξακριβώθη η δύναμις και η ταυτότις του. Το ΣΣ εζήτησε και αυθίς παρά του Γ΄ΣΣ διά του Α.Π.Φ. 102/198 σήματος του, όπως Τάγμα συγκεντρωθή εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ προς συμμετόχην εις ενέργειαν κατά Κ.Σ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ. Διετάχθη η ΙΙ Μεραρχία, όπως εξασφαλίση οπωσδήποτε την στενωπόν ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ.
(β) Τήν 0300 ω της 12 Φεβρουαρίου ο εχθρός, διεισδύσας διά των διακένων, τα οποία υφίσταντο μεταξύ των Σημείων Στηρίγματος εις την Δυτ. πλευράν της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, εξετέλεσε γενικήν επίθεσιν κατά ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ (Ν.5871) και κατά του (Δυτ. διαδρόμου ΦΛΩΡΙΝΗΣ), ως επίσης και κατά των ΛΙΠΑΣ (Ν.5767) ΑΝΩΝΥΜΟΥ (Ν.5667), ύψοδ. 1033 (Ν.5970) και ύψοδ. 1218 (Ν.5468). Αί ανωτέρω ενέργειαι των Κ.Σ. ύπεστηρίζοντο υπό σοβαράς μάζης Πυρ/κού, προωθηθέντος εις ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΝ (Ν.585598), και εκ ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.4771).
(γ) Το όλον σχέδιον της Κ.Σ/κής επιθέσεως, ως εκ των υστέρων εγένετο γνωστόν, είχεν ως ακολούθως:
(ι) Δύο Ταξιαρχίαι, αι 107 και 18, επετέθησαν από ΒΟΡΡΑ, η μεν μία διά την κατάληψιν και διατήρησιν της Κορυφογραμμής από ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ (Ν.557722) μέχρις υψδ. 1033 (Ν.590704) (όχι), η δε άλλη δια την κατάληψιν τύ ύψοδ. 1033 και εν συνεχεία του ημίσεως Ανατ. Τμήματος της πόλεως.
(ιι) Δύο Ταξ/χίαι, αι 103 και 14, είσδύουσαι διά του Δυτ,ΦΛΩΡΙΝΗΣ πεδινού διαδρόμου (Γεωργικής Σχολής), θα εξουδετέρωνον τας κατά μήκος του διαδρόμου συναντώμενας πρώτας αντιστάσεις και θα κατελάμβανον εν συνεχεία το Δυτ. τμήμα της Πόλεως.
(ιιι) Η 108 Ταξιαρία, ενεργούσα από Νοτ. θα εισέδυεν εις το εσωτερικόν της διατάξεως Νοτ. Φλωρίνης και θα συνεκράτει τας δυνάμεις ώστε να μην δυνηθούν να συνδράμουν τα κινδυνεύοντα τμήματα Βορ. και Δυτ. Φλωρίνης.
(ιυ) Τα Τάγματα ΜΑΥΡΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΟΣ, επιτιθέμενα κατά των ημετέρων τμημάτων, των εξησφαλιζόντων το ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ, θα εγένοντο κύρια της στενωπού, απαγορεύοντα πάσαν ενίσχυσιν των τμημάτων της περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(δ) Το ΣΣ διά του Α.Π.Φ.102/199/120430 σήματος ανέφερεν εις ΓΕΣ/Α1 την εκδηλωθείσαν επίθεσιν κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ και εζήτησε την διάθεσιν Ταξ/χίας μείον Τάγμα εκ του Γ΄ΣΣ. Διέταξεν επίσης την λήψιν των κατωτέρω μέτρων.
(ι) Κίνησιν 615 Τ.Π. μετά Πύρ/χίας του 104 Συν/τος Πεδ. Πυρ/κού και Ίλης Αναγνωρίσεως, μείον δύο Ουλαμοί, προς ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΝ και εκείθεν ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
(ιι) Κίνησιν Διοικήσεως 77 Ταξ/χίας και 597 Τάγματος προς Πτολεμαίδα και εκείθεν ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
(ιιι) Το 105 Τ.Π. μόλις αφιχθέν εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ, να συνεχίση συντόμως προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, τιθέμενον εις την διάθεσιν της ΙΙ Μεραρχίας.
(ιν) Η Χ Μεραρχία όμως από της έω της 12 εκδηλώση την καθορισθείσαν αντιπερασπαστικήν ενέργειαν εν τη κατεύθυνσει ΒΙΤΣΙ ΓΚΛΑΒΑΤΑ – ΠΛΑΤΥ.
(ε) Εν τω μεταξύ η αρξαμένη από 0300 ώρας ισχυρά επίθεσις κατά ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ κατ’ άρχάς μεν αποκρούεται, βραδύτερον όμως απολήγει εις την κατάληψιν τούτου.
(στ) Από 0500 ω της 12 εξασκείται σοβαρά πίεσις κατά των τμημάτων ΔΕΡΒΕΝ (Ν. 5365), ενώ οι Κ.Σ. διεισδύσαντες διά του πεδινού διαδρόμου Δυτ. Φλωρίνης εύρίσκοντο προ της κυρίας γραμμής αντιστάσεως των ημετέρων τμημάτων. Έτερα τμήματα Κ.Σ. διεισδύσαντα από περιοχής Νοτ. Φλωρίνης εντός της ημετέρας διατάξεως επιτίθενται κατά ΛΙΠΑΣ (Ν.5767). Το Σ.Στηρίγματος ύψ.1115 (Ν.5867) ένθα η Δ Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π μετά σκληρούς αγώνας καταλαμβάνεται υπό των Κ.Σ., τιθεμένων εκτός μάχης των υπερασπιστών του. Μετά την κατάληψιν του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ οι Κ.Σ. εκδηλώνουν λισσαλέαν επίθεσιν κατά ύψοδ .1398 (Ν.5761) και ύψοδ. 1033 (Ν.5970). Είς τον ύψοδ. 1398 αι επιθέσεις αποκρούονται, επί του υψώματος όμως 1033 οι Κ.Σ. κατορθώνουν να θέσουν προσωρινώς πόδα, αλλά δι’ άντεπιθέσεως των ημετέρων κατορθούται μετά κόπου η ανακατάληψίς του.
(ζ) Την 1000 ω επαναλαμβάνεται η προσπάθεια των Κ.Σ., προς κατάληψιν του ίδιου υψώματος 1033, το οποίον αποτελεί το βασικόν από ΒΟΡΡΑ έρεισμα της πόλεως της ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Η προσπάθεια αύτη των Κ.Σ., υποστηρίζεται υπό όγκου πυρός πυρ/κού και όλμων και προς στιγμήν επιτυγχάνεται υπό τούτων η κατάληψις του υψώματος. Ο αγών την στιγμήν ταύτην ευρίσκεται εις το κρισιμότερον σημείον, εις τον αγώνα τότε ρίπτεται υπό της ΙΙ Μεραρχίας ο ΛΟΚ αυτής, ο οποίος δι’ αντεπιθέσεως, τη υποστηρίξει πυρ/κού κατορθώνει να εκδιώξη τους Κ.Σ. και να ανακαταλάβη το ύψωμα σταθεροποιούμενος επ’ αυτώ. Ο εχθρός έχει αποδεκατισθή εις την περιοχήν αυτήν. Μέ την ανακατάληψιν του υψ.1033 και την εν μέρει απώθησιν του εχθρού έκειθεν αν δεν εκλείπει τελείως, παντός απομακρύνεται ο κίνδυνος της από ΒΟΡΡΑ καταλήψεως της Πόλεως.
(η) Την 1100 ω αι αφιχθείσαι εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ δύο Διλοχίαι της 22 Ταξ/χίας (των 507 και 509 Τ.Π.) ανήλθον και εξησφάλισαν πλέον σταθερώς τα υψώματα 1033 και 1398, ενώ το κατά την αυτήν ώραν αφιχθέν εκ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ εις την περιοχήν ταυτην. 105 Τ.Π., ενεργήσαν αντεπίθεσιν, ανακατέλαβε το ύψωμα 857(Ν.6072) και ήρξατο εκκαθαρίζον την περιοχήν της αμυντικής τοποθεσίας προς Μονήν ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Ν.5972) – ΤΣΟΥΚΑΤΑ (Ν.5873). Ταυτοχρόνως Τμήματα της 21 Ταξιαρχίας μετά αφιχθείσης Διλοχίας του 508 Τ.Π. ανεκατέλαβον την θέσιν της Πυρ/χίας του 104 ΣΠΠ απελευθερώσαντα τα πυροβόλα.
(θ) Από τας πρώτας απογευματινάς ώρας μετά την κατάληψιν και σταθεροποίησιν των τμημάτων επί των υψωμάτων 1033 και 1398 εφάνη πλέον, ότι απετράπη οριστικώς ο σοβαρός κίνδυνος ον διέτρεξεν η Πόλις να καταληφθή παρά των Κ.Σ. Διότι αι δυνάμεις της κυρίας προσπαθείας των Κ.Σ, από ΒΟΡΡΑ, κατόπιν της σοβαρός αιμορραγίας των, δεν ήσαν εις θέσιν μά επαναλάβουν νέας ισχυράς επιθέσεις κατά της κυρίας αμυντικής τοποθεσίας, η οποία προήσπιζεν από ΒΟΡΡΑ την πόλιν της Φλωρίνης. Αί από ΔΥΣΜΩΝ διά του πεδινού διαδρόμου επιτιθέμεναι δυνάμεις των Κ.Σ, είχον ωσαύτως κλονισθή, λόγω των σοβαρών απωλειών, φονευθέντος και αύτου του Δ/τού της 14 Ταξ/χίας των, χωρίς και να επιτευχθή σοβαρόν τι αποτέλεσμα. Αί από Νότον δυνάμεις, κατ’ αρχήν ολίγαι, ήρξαντο καμπτόμεναι και δεν απετέλουν σοβαράν απειλήν κατά της πόλεως.
(ι) Η Χ Μεραρχία από της 0800 ω της 12ης συμφώνως προς την Δ/γήν του ΣΣ, εξεδήλωσεν ενέργειαν διά πλήρους Ταξ/χίας εν τη κατευθύνσει ΒΙΤΣΙ – ΓΚΛΑΒΑΤΑ – ΠΛΑΤΥ, ενώ συγχρόνως εγένοντο και επιθετικαί ενέργειαι εφ’ ολόκλήρου του μετώπου της Μεραρχίας. Η τοιαύτη αντιπερισπαστική ενέργεια της Χ Μεραρχίας εξηνάγκασε τους Κ.Σ. (108 Ταξ) να αποσύρουν σημαντικόν μέρος των από Νότον κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ επιτιθέμενων δυνάμεών των και ούτως από της μεσημβρίας της 12ης ηλαττώθη κατά πολύ η από Νότον κατά της ΦΛΩΡΙΝΗΣ εξασκουμένη πίεσις. Μέχρι της 1130ω. τα τμήματα της Χ Μεραρχίας, άχθέντα εις ΡΟΓΟΥΣ (Ν.5756) εσυνέχισον την κίνησιν των προς ΓΚΛΑΒΑΤΑ διανοίγοντα οδεύσεις δια της χιόνος, η οποία είχεν αρκετόν πάχος. Έτερα τμήματα της ήχθησαν εις υψ, ΒΑΨΩΡΙΟΥ ΡΕΜΜΑ (Ν.5155) και εις υψ. 1200 (Ν.4955). Και επειδή εις τον τομέα της ΦΛΩΡΙΝΗΣ διεγράφετο ως λίαν σοβαρά η κατάστασις, εξεδόθη υπό του ΣΣ η Α.Π.Φ.102/208/22.11.00 και 209 Δ/γαί του, όπως αποφασιστικώς και ταχέως συνεχισθή ενέργεια της Μεραρχίας προς ΠΛΑΤΥ ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ. Το από ΒΙΤΣΙ προς ΓΚΛΑΒΑΤΑ κινούμενον τμήμα, λόγω χιονός ύψους 2,1/2 μέτρων δεν ηδυνήθην να αχθή πέραν ΡΟΓΚΟΥΣ. Τα 567 και 569 Τ.Π., ενεργούντα από ΒΑΨΩΡΙΟΥ δια την καταληψιν της γραμμής ΠΡΕΖΑ (Ν.5258) – ΚΡΕΣΤΟ (Ν.5459) – ΠΛΑΤΥ (Ν.5559) καθηλώθησαν Β.Δ. ΒΑΨΩΡΙΟΥ εις (Ν.535570) υπό σφοδρών πυρών μυδραλλίων και όλμων από ΠΡΕΖΑ ΛΙΛΙΑΚ (Ν.5157). Έτερα τμήματα, ενεργούντα κατά κορυφογραμμής ΡΟΤΟ (Ν.4756), ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5057) δεν ηδυνήθησαν να προχωρήσουν πέραν της γραμμής ύψ.1123 (Ν4755) ύψ. 1200 (Ν.4955) ύψ. 1080 (Ν.5055), λόγω σφοδρών πυρών μυδραλλίων και πυρ/κού. Η επίθεσις συνεπώς της Χ Μεραρχίας, δεν ηδυνύθη να εξελιχθή ευθύς εξ αρχής ευνοίκώς και να έχη άμεσον αποτέλεσμα διά την ύπόθεσιν της Φλωρίνης. Απετέλεσεν όμως μίαν σοβαράν απειλήν διά τους Κ.Σ., οι οποίοι ημύνοντο επί της τοποθεσιας ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ ως και εκείνων, οι οποίοι επετίθεντο κατά της ΦΛΩΡΙΝΗΣ από ΝΟΤΟΝ. Ούτως ως εκ της επιθέσεως ταύτης, εξηναγκάσθησαν οι Κ.Σ. να αποσύρουν μέρος των επιτιθεμένων από Νότον δυνάμεων και ούτως η από Νότον Υπερασπίζουσα την πόλιν 21 Ταξιαρχία, ου μόνον απέφυγε σοβαρόν κίνδυνον αποκονής, αλλά ηδυνήθη να διαθέση δυνάμεις της αλλαχού.
9. Κίνησις Τμημάτων.
(α) Από της έω της 12 Φεβρουαρίου εκινήθησαν
(ι) Η 22 Ταξιαρχία μείον τάγμα εκ περιοχής ΒΕΥΗΣ προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, αφιχθέντος ενός μέρους της εις τον προορισμόν του προ της μεσημβρίας της αυτής .
(ιι) Το 105 Τ.Π.τής 77ης Ταξιαρχίας από ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, ως προαναφέρθη.
(ιιι) Η 77 Ταξ/χία μετά των υπολοίπων δύο ταγμάτων της εκ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ήγετο εν τάχει επ’ αυτοκινήτων προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, κινηθείσα από της εω της αυτής.
(β) Οι Κ.Σ., μη δυνηθέντες να καταλάβουν το υψ, ΚΑΡΑ ΝΤΟΥΡΟΥ εις Στενωπόν ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ, κατείχον τας Νοτίας κλιτείς της εισόδου της στενωπού. Μετά αγώνα ευχερή κατέστη δυνατή η διάνοιξις της Στενωπού, η Άρσις των ναρκών επί της οδού και η ελευθέρα κίνησις ενός των Ταγμάτων της 77 Ταξιαρχίας, το οποίον εν συνεχεία ηκολούθησε και το έτερον Τάγμα της. Ούτω προ της επελεύσεως του σκότους είχεν αφιχθή εντός της πόλεως διετέθη εις τον Δυτ. Πεδινόν διαδρομον (Γεωργική Σχολή), το 612 Τ.Π. (μείον Διλοχία) το οποίον διετέθη εις ΣΚΟΠΟΝ (Ν.8178), ενώ το 105 Τ.Π αυτής από της μεσημβρίας είχεν αφιχθή και εμπλακή εις τον αγώνα εις τον τομέα ΠΡΩΤΗΣ (Ν.5973).
(γ) Το 615 Τ.Π. και Πυρ/χία του 104 ΣΠΠ εκ περιοχής ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ εκινήθη διά του δρομολογίου ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ έως ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ (Ν.7857), όπου διανυκτέρευσε.
(δ) Εκ του Γ΄ΣΣ εκινήθησαν δια ΚΟΖΑΝΗΝ προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, διανυκτερεύσαντα την νύκτα 12/13 εις ΚΟΖΑΝΗΝ, η Δ/σις της 33 Ταξιαρχίας, το 556 Τ.Π., Ουλαμός Πυρ/κού και Ουλαμός Τεθ/νων και δι’ ΑΡΝΙΣΣΗΣ (Ν.9668) δύο Διλοχίαι και 514, 517 Τ.Π., φθάσαντα το εσπέρας εις ΚΕΛΛΗΝ (Ν.8467).
10. Κατάστασις Αντιπάλων Δυνάμεων κατά το εσπέρας της 12ης.
(α) Εχθρός
Το εσπέρας της 12 οι Κ.Σ, κατείχον το ύψ. 1641 ΣΟΛΤΣΙΤΟ (Ν.5672) και τας Ανατ. αντερίδας τούτου διά της 107 Ταξ/χίας των. Εφ’ ολοκλήρου του υπολοίπου τομέως οι Κ.Σ., υποστάντες σοβαράς απώλείας, απεσύρθησαν επί της αμυντικής των τοποθεσιας, μη παρουσιάζοντες ικανότητα προς επανάληψιν των επιθέσεών των.
(β) Φίλιαι Δυνάμεις.
(ι) Τα Τμήματα της αμυντικής τοποθεσίας ΦΛΩΡΙΝΗΣ εύρισκοντο σταθερώς εις τας θέσεις τών, πλην του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ, με ηθικόν αποκαθιστάμενον και με ολίγας σχετικώς απώλειας, εν συγκρίσει με τας των Κ.Σ.
(ιι) Η 22 Ταξιαρχία και το 108 ΣΠΠ είχον παράσχη σοβαρότατα την ενίσχυσιν εις τα Τμήματα της Φλωρίνης και εθεωρείτο εξησφαλισμένη σταθερότης των επί των σημείων Στηρίγματος.
(ιιι) Επί πλέον υπήρχον εις την περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ δύο Τάγματα της μόλις αφιχθείσης 77 Ταξιαρχίας. Το 615 Τ.Π., εν κινήσει προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ διενυκτέρευσεν εις ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ. Επί πλέον η 33 Ταξιαρχία ευρίσκετο εν κινήσει προς ΦΛΩΩΡΙΝΑΝ με τάγμα εις ΚΟΖΑΝΗΝ και έτερον καθ’ οδόν από ΑΡΝΙΣΣΗΣ προς ΚΕΛΛΗΝ.
(ιν) Η Χ Μεραρχία ήσκει ισχυροτάτην πίεσιν επί των προς Νοτ. Σημείων Στηρίγματος της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας.
(γ) Συμπεράσματα εκ της συγκρίσεως των αντιπάλων δυνάμεων.
(ι) Εκ των ανωτέρω ήτο φανερόν, ότι είχε πλέον απωλεσθή διά παντός δια τους Κ.Σ., η ευκαιρία της ευκόλου καταλήψεως της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, αφού ο αιφνιδιασμός απέτυχε.
(ιι) Όλα τα ανωτέρω στοιχεία ήγαγον το ΣΣ εις την σκέψιν, όπως αναλάβη ευρείαν επιθετικήν ενέργειαν προς καταδίωξιν των συμπτυσσομένων Κ.Σ. και ει δυνατόν εξάρθρωσίν των και εκμετάλλευσιν της επιτυχίας εις βάθος, εφ’ όσον θα υπήρχεν επάρκεια προς τούτο μέσων.
(δ) Προπαρασκευαστικαί ενέργειαι του ΣΣ διά την ανάληψιν επιθέσεως.
(ι) Το ΣΣ δια της Α.Π.Φ 102/128 Δ/γής του διέταξεν, ως αρχήν της επιθετικής ενεργείας, την ανακατάληψιν του ΣΟΥΛΙΤΣΙΤΟ (ΜΠΑΣΔΡΟ-ΒΙΤΣΑΣ) εντός της νυκτός της 12/13.
(ιι) Ομοίως δια της Α.Π.Φ. 102/217 Δ/γής του διετάχθη η τήρησις στενής επαφής μετά των Κ.Σ. καθ’ όλην την νύκτα, και εις περίπτωσιν διακοπής του αγώνος εκ μέρους των, ανάληψις καταδιώξεως άνευ διακοπής.
(ιιι) Ταύτα διετάχθησαν με την προυπόθεσιν της γενικωτέρας εξορμήσεως άμα τη αφίξει των τμημάτων των 77καί 33 Ταξ/χιών εις περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(ιν) Είς την ΙΙ Μεραρχίαν εδόδη η πρόθεσης του ΣΣ και διετάχθη η μελετη δι’ ενέργειαν εν τη κατεύθύνσει ΜΠΟΥΦΙ (Ν.5273) – ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Ν.4077).
(ν) Τήν νύκτα της 12/13 ουδεμία σοβαρά ενέργεια εγένετο από μέρας των Κ.Σ., πλην ωρισμένων παρενοχλήσεων διά πυρών των ύψ1414 (Ν.5466) – ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.5372) υψ.(Ν.5671), ύψ. 1017 (Ν.5570) και των φυλακίων του Δυτικού διαδρόμου ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(νι) Η Χ Μεραρχία διετάχθη, όπως δια την επομένην συνεχίση την καθορισθείσαν αποστολήν της. Τα Τμήματα της κατά την διάρκειαν της νυκτός παρηνωχλούντο σοβαρώς διά πυρών μυδραλλίων και πυρ/κού.
11. Επιχειρήσεις 13 Φεβρουαρίου.
(α) Από της έω της 13ης τα Τμήματα της 22 Ταξιαρχίας ενεργούν προς κατάληψιν του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ (ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ), του οποίου όμως δεν καθίσταται δυνατή η κατάληψις. εις την προσπάθειαν ταύτην εφονεύθη και Διοικητής του 509Τ.Π. Ταγ/χης ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Η Κορυφογραμμή του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ μέχρι ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ (Ν.5774) – ΤΣΟΥΚΑΤΑ (Ν.5873) κατέχεται ισχυρώς υπό δύο Ταγμάτων της 18 Κ.Σ. Ταξ/χίας, τα οποία αμύνονται λυσσωδώς.
(β) Η 77 Ταξιαρχία διατάσσεται, όπως επιτεθή διά 612 και 105 Τ.Π. προς καταληψιν ΤΡΥΠΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ταυτοχρόνως διατάσσεται ουλαμός Αρμάτων και Λόχος βαθμοφόρων ΙΙ Μεραρχίας να κινηθούν προς υποβοήθησιν της ανωτέρω ενέργειας από ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΑΣ (Ν.5976), προς ΜΠΟΥΦΙ.
(γ) Τα τμήματα της 77 Ταξιαρχίας, μετά του 105 Τ.Π. εκ του ύψ. 857 (Ν.6072), κατόπιν σκληρού αγώνος ήχθησαν είς ΤΣΟΥΚΑΤΑ και διά νυκτερινής εφόδου κατέλαβον την ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ, συνεχίσαντα προς το ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ, το οποίον μη δυνάμενος πλέον ο εχθρός να διατηρήση εγκατέλειψε. Ταυτοχρόνως Διλοχία του 556 Τ.Π. μετά Ίλης Αρμάτων εκινήθη δια ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ προς ΜΠΟΥΦΙ, αλλά, λόγω καταστροφών της οδού, δεν ήδυνηθη να κινηθή πέραν του ύψους του όγκου ΜΕΤΣΙΚΑ (Ν.5576), συνέχισαν την πρωίαν της επομενης, ως θέλει λεχθή κατωτέρω.
(δ) Την μεσημβρίαν αφίχθη εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ το 615 Τ.Π. μετά της Πεδ. Πυρ/χίας και εκινήθη προς ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ (Ν.6365) – ΤΡΙΑΝΤΑ-ΦΥΛΛΙΑΝ (Ν.5960), ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.5759) προς κατάληψιν βάσεως εξορμήσεως διά μελετωμένην υπό του ΣΣ επιχείρησιν προς ΚΟΥΛΑ (Ν.5659) – ΠΛΑΤΥ (Ν.5559). Λόγω Απωλειών του Τάγματος τούτου εξ εχθρικών πυρών άμα τη αποβιβάσει του εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΩΝ δεν κατέστη δυνατή περαιτέρω προχώρησίς του, παραμείναντος την νύκτα εις περιοχήν ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ – ΤΣΕΡΝΟΒΑΛΗ (Ν.6165).
(ε) Από της 1200 ω της ιδίας ημέρας το Τ.Σ. του ΣΣ εγκατεστάθη εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ και διεύθυνε τον αγώνα εκ του σύνεγγυς.
(στ) Το ΣΣ δια της Α.Π.Φ.102/223/130930 Δ/γής του είχε διατάξη, ως προελέχθη την ΙΙ Μεραρχίαν, όπως προπαρασκευάση ενέργειαν αποφασι-στικήν εν συνδυασμώ μετά των από Νότον ενεργούντων Τμημάτών της Χ Μεραρχίας προς κατάληψιν της Κορυφογραμμής ύψ. 1695 ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ.
(ζ) Τας Απογευματινάς ώρας αφίκετο εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ η Διοίκησις της 33 Ταξιαρχίας και το διά ΚΕΛΛΗΣ κινούμενον Τάγμα της, ως και το τοιούτον εκ ΚΟΖΑΝΗΣ.
(η) Τα τμήματα της Χ Μεραρχίας αγωνιζόμενα από της έω της 13ης εις χιονοσκεπή περιοχήν έθεσαν πόδα από της 0930 επί του ύψ.1621 (Ν.5558).
(θ) Το εσπέρας της 13ης ουδεμία μεταβολή είχε σημιειωθή πλην της ολοκληρώσεως της καταλήψεως του ορεινού όγκου ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ (ΣΟΛΤΣΙΤΟ).
Πλην εις την περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ ευρίσκοντο πέντε εισέτι Τάγματα.
12. Επιχειρήσεις 14 Φεβρουαρίου.
(α) Κατόπιν των ανωτέρω το ΣΣ διά της Α.Π.Φ.108/226/132015 Δ/γής του καθώρισεν, όπως:
(ι) Εντός της 14ης εκκαθαρσθή πλήρως εκ τυχόν υπολειμμάτων η τοποθεσία ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ -ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ.
(ιι) Η Χ Μεραρχία δια νυκτερινής ενέργειας κατά την νύκτα 14/15 καταλάβη την Κορυφογραμμην ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ. Σημειωτέον, ότι τμήματα της μεραρχίας ταύτης κατέχοντα θέσεις εις (Ν.535666) απέκρουσαν σφοδράν επιθεσιν Κ.Σ. κατά την νύκτα της 13/14.
(β) Το ΣΣ εμελέτα την καταδίωξιν των Κ.Σ. με κύριον άξονα την οδόν ΦΛΩΡΙΝΑ – ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ. Τούτο θα απήτει αρκετόν χρόνον προπαρασκευής δεδομένου, οτι τόσον τα ημέτερα, όσον και τα εχθρικά ναρκοπέδια ήσαν πυκνά και επί ευρείας εκτάσεως και έπρεπε να αρθούν διά να γίνη η κίνησης.
(γ) Από της 0800ω. Διλοχία του 556 Τ.Π. μετά ίλης Αρμάτων, αποτελέσαντα μικτόν Απόσπασμα υπό τας Δ/γας του 556 Τ.Π. εσυνέχισαν την κινησιν των, αχθέντα εις ΜΠΟΥΦΙ, καθόν χρόνου περίπολοι είχον ανέλθει εις την εγκαταλειφθείσαν από της νυκτός υψηλοτέραν κορυφήν της ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ ( ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ).
(δ) Κατόπιν της διαπιστωθείσης συμπτύξεως των Κ.Σ. το ΣΣ διά της Α.Π.Φ.102/230/141100 Δ/γής του διατάσσει:
(ι) Να ανασταλή η επιχείρησις πρός ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ
(ιι) Η ΙΙ Μεραρχία να καταδίωξη αποφασιστικώς τους, συμπτυσσομένους Κ.Σ. – ειχεν ήδη από της πρωίας αρχίσει δι’ έλαφρών τμημάτων προς την κατεύθυνσιν ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥκαί έπιδιώξη εντός της ημέρας κατάληψιν της στενωπού.
(ιιι) Η Χ Μεραρχία συμπτύσσουσα τα προς ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ επιθετικώς ενεργούντα Τμήματα της, δεδομένου, ότι άι από διημέρου ενέργειαι δεν είχον προαχθεί επαρκώς – να εκδηλώση ισχυράν ενέργειαν εν τη κατευθύνσει ΜΠΙΚΟΒΙΚ (Ν.4650) – ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν.4156).
(ε) Εκ της προηγούμενης Δ/γής του ΣΣ διαγράφεται σαφώς η πρόθεσις του, όπως ενεργήσει αποφασιστικώς και ταχέως εις βάθος, προς πλήρη εξάρθρωσιν των ατάκτως και μέ βαθείας απωλείας συμπτυσσομένων Κ.Σ. Επί πλέον προεβλέπετο μια νέα αντιπερισπαστική ενέργεια της Χ Μεραρχίας, ώστε να επιφέρη σύγχισιν εις τα εναπομείναντα έναντί της Τμήματα Κ.Σ., και ει δυνατόν να οδηγήση εις την κατάληψην του σημαντικού ύψ. ΓΙΑΜΑΤΑ, εκ του οποίου θα ήτο εύκολος ο έλεγχος της περιοχής ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ.
(στ) Κατόπιν της ανωτέρω Δ/γής του ΣΣ:
(ι) Η ΙΙ Μεραρχία αποφασίζει, όπως δια του 597 Τ.Π. και της 22 Ταξ/χίας μείον Τάγμα, δύο ουλαμών Αναγνωρίσεως και ουλαμού Αρμάτων εκβιάση την στενωπόν του ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ. Είς την ενέργειαν της θά υπεβοηθείτο υπό της 21 Ταξ/χίας, η οποία θά κατελάμβανε την ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΣΑ (Ν.5067). Το εις ΜΠΟΥΦΙ Μικτόν Απόσπασμα, θά εσυνέχιζε την κίνησην του προς ΚΝΟΙΤΣΑΤΑ (Ν.4873). Η 33 Ταξ/χία διά του 615 Τ.Π. θα ενεργεί προς ΚΡΙΘΑΡΙΣΙΟ ΝΕΡΟ (Ν.6260) – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΝ (Ν.5960)
(ιι) Η Χ Μεραρχία ήρχισε τας προπαρασκευαστικάς της κινήσεις, όπως την 1200Ω της 15ης είναι εις θέσιν να εκδηλώση διά της 35 Ταξ/χίας (δύο ταγμάτων) ενέργειαν προς ΓΙΑΜΑΤΑ. Εν τώ μεταξύ διετάχθη, όπως διά του Πυρ/κού της ασκή συνεχή παρενόχλησιν της περιοχής ΚΟΥΛΑ (Ν.5659) – ΚΡΕΣΤΟ (Ν.5459) – ΠΛΑΤΥ (Ν.5559) – ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5757).
(ζ) Το προς ΜΠΟΥΦΙ ενεργούν Μικτόν Αποσμασμα του 556 Τ.Π. και ήχθη μεχρι της Ανατ. Παρυφής ΜΠΟΥΦΙ – μόνον τα τμήματα Πεζικού του 556 Τ.Π. καθηλώθη υπό σφοδρού πυρός του εχθρού, κατέχοντος τα Β.Δ. υψώματα ΜΠΟΥΦΙ. Το εσπέρας το Τάγμα συνεπτύχθη επί της γραμμής υψ. 1072 ΜΕΤΣΙΚΑ (Ν.5576), ένθα και παρέμεινε μετά των αρμάτων.
(η) Εν τη κατευθύνσει προς ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ το 597 Τ.Π. κινούμενον πρώτον ήχθη εις ύψος (Ν.5170), καθηλωθέν υπό εχθρικών πυρών πεζικού. Τα άρματα και τα τεθ/να, λόγω μη άρσεως μέχρις εσπέρας των ναρκοπεδίων και αντιαρματικών κωλυμάτων, δεν ήδυνήθησαν να υποστηρίξουν την κίνησιν του 597 Τ.Π.
(θ) Τα εκ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ κινηθέντα τμήματα κατέλαβον τας εσπερινάς ώρας το ύψωμα 1186 (Ν.606608) και ήχθησαν εγγύτατα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ, βαλλόμενα υπό πυρών πυρ/κού από ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ.
(ι) Η 21 Ταξ/χία, αναστείλασα τας προπαρασκευάς δι’ επιχείρησιν προς ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ, κατέλαβε μέχρις εσπέρας την βάσιν εξορμήσεως εις περιοχήν ύψ. 1695 (Ν.5267) δια νυκτερινήν επιχείρησιν προς ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ. Τήν νύκτα 14/15 τα τμήματα της 21 Ταξ/χίας εξεδήλωσαν την ενεργειάν των προς ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ, αλλά δεν κατόρθωσαν να την συνεχίσουν, λόγω του ότι η χιων εκ του ψύχους ήτο παγωμένη και καθίστατο αδύνατος η κίνησις πεζών επι των αποκρήμνων κλιτύων της ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ.
13. Επιχείρήσεις της 15 Φεβρουαρίου.
(α) Το 597 Τ.Π., συνεχίζον από της πρωίας της 15ης την προσπάθειαν του, ενώ ευρίσκετο εν κινήσει εις θέσιν (Ν.5070), εδέχθη σφοδράν αίφνιδιαστικήν επίθεσιν εκ ΠΛΑΚΑΣ (Ν.4971) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ (Ν.5271), υποστηριζόμενην και εκ ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ, προς ην ως ανωτέρω ελέχθη δεν ενήργησε η 21 Ταξ/χία. Ούτως αναγκάσθη να συμπτυχθή εις περιοχήν ΑΛΩΝΑΣ (Ν.5169) με σημαντικάς απωλείας. Η στενωπός δεν επέτρεπε ανάπτυξιν μεγαλυτέρων δυνάμεων.
(β) Το 556 Τ.Π. αποπειραθέν να συνεχίση εκ νέου την προσπάθειάν του προς ΜΠΟΥΦΙ και εκείθεν προς (Ν.4875), εδέχθη σφοδρά πυρά πυρ/κού όλμων και μυδραλλίων εκ των κατεχόντων το χωρίον Κ.Σ. Τα τεθ/να ήδυνήθησαν να υποστηρίξουν την ανωτέρω κίνησιν προς ΜΠΟΥΦΙ, λόγω των υπαρχουσών εκ των οδεύσεων καταστροφών.
(γ) Εξ όλων των ανωτέρω ενδείξεων και εκ πληροφοριών παρουσιαζόμενων Κ.Σ. διεπεστώθη, ότι η φύσει οχυρά τοποθεσία ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.463746) – ΠΛΑΚΑ (Ν.4971) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.52710) – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ (Ν.5067), κατείχετο ίσχυρώς υπό της 107 Κ.Σ. Ταξ/χίας, της οποίας το μεγαλύτερον μέρος δεν ήδυνήθη να μετάσχη της κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ επιχειρήσεως και συνεπώς ήτο ανέπαφον.
(δ) Η Χ Μεραρχία, κινηθείσα με κυρίαν προσπάθειαν επί της κατευθύνσεως ΜΠΙΚΟΒΙΚ (Ν.4650) – ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΣ (Ν.4453) – ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν.4156), δεν ηδυνήθη μέχρις εσπέρας, παρά τας προσπάθειας των τμημάτων να υπερβή το ύψος ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ Π., καθηλωθείσα υπό πυκνών εχθρικών πυρών όλμων, πυρ/κού και μυδραλλίων. Επί του λοιπού μετώπου της Χ Μεραρχίας η φυσιογνωμία της εχθρικής κατοχής της τοποθεσίας διεπιστώθη εξ αναγνωρίσεων όμοια εκείνης της 11 Φεβρουαρίου προ της εκδηλώσεως της επιθέσεως). Επί πλέον η Χ Μεραρχία ανέφερεν ότι, λόγω κρυοπαγημάτων και απωλειών, οι λόχοι των 567 και 569 Ταγμάτων απέμειναν με 30-40 άνδρας περίπου και 1-2 άξ/κούς και ότι είναι αδύνατον να λάβουν μέρος εις επιχείρησιν προ της παρελεύσεως πέντε τουλάχιστον ήμερών.
(ε) Κατόπιν όλων των ανωτέρω το ΣΣ ήχθη εις το συμπερασμα, ότι επιχείρησις δι’ εύρυτέραν εκμετάλεύσιν της επιτυχίας θα απέβαινεν, ες εφάινετο εκ της μέχρι τότε εξελίξεως, εις βάρος των ημετέρων τμημάτων, διότι ταύτα θα ήσαν υποχρεωμένα να εκβιάσουν την όλην αμυντικήν τοποθεσίαν του εχθρού, οποία ήτο η κορυφογραμμή ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΣΤΣΑ, με σοβαράς απωλείας, αι οποίαι απεφεύχθησαν εις την απόκρουσιν της επιθέσεως κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Τελικώς η αναπτέρωσις του ηθικού ολοκλήρου του Ελληνικού Στρατού εκ της σημαντικής Νίκης της Φλωρίνης να απέληγεν ίσως εις απογοήτευσιν λόγω σημαντικών απωλειών. Ο χειμων εξ άλλου δεν επέτρεπε παράτολμα σχέδια.
(στ) Βάσει των προηγουμένων σκέψεων το ΣΣ διέταξε δια μεν την νύκτα της 15/16 να παραμείνουν τα τμήματα εις τας θέσεις, εις τας οποίας ευρίσκοντο, ανέφερε δε εις τον Αρχιστράτηγον την επομενην 16ην κατά την επίσκεψιν του εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ και ητήσατο αναστολήν της περαιτέρω ενέργειας, πράγμα, το οποίον ενεκρίθη δια της υπ’ αριθ. Α.Π 220028/161500 Δ/γής του. Κατόπιν της Δ/γής ταύτης το ΣΣ διέταξε την επάνοδον των Τμημάτων εις τας αρχικας τωνθέσεις δια της ύπ’ αριθ, Α.Π.Φ.102/241/161800 Δ/γής του.
ΒΣΤ 901 τη 31.1.50
Τ.Υ.
ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
——————————————–

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΑΡ/ΜΑ ΣΥΝΗΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΗΣ
ΜΑΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(12-2-49) (16-2-49)

ΠΙΝΑΞ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Α.Α

ΠΡΟΣ/ΚΟΝ

Νεκροί

Τραυματιαι

Αγνοούμενοι

1.
 

Αξιωματικοί

4

17

2

2.
 

Οπλίται

40

207

73

 

ΙΙ. Δ.Σ.

Νεκροί

772

Σ. και .Κ.Σ.

750

 ΙΙΙ. ΛΑΦΥΡΑ

Α.Α

ΕΙΔΟΣ ΛΑΦΥΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
 

Όλμοι 81 χιλ.

4

,

2.
 

« « «

1

,

3.
 

Α.Α τυφέκια των 20 χίλ

 

1,

4.
 

Οπλοπολυβόλα Μπρέν

90

,

5.
 

Μυδράλια

15

,

6.
 

Πολ/λΜπρεντα

7

,

7.
 

ΜΑΤΖΙΠ

45

,

8.
 

ΣΤΑΓΙΕΡ

75

,

9.
 

ΤΥΦΕΚΙΑ

405

,

10.
 

Α/Τ Εκτοξευταί

1

,

11.
 

Πιστόλια Φωτοβολίδων

1

,

12.
 

ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ

440

,

13.
 

Ναρκαί

126

,

14.
 

Χειροβομβίδες

210

,

15

Βλήματα όλμων 81 χιλ.

460

,

16.

« « « « « 60 χίλ

200

,

17.
 

Φυσίγγια ΜΠΡΕΝ

107000

,

18.
 

Σταυροί καταστροφής, Συρματοπλεγμάτων

183

,

19.
 

Φιάλαι εμπριστικαί

160

,

20.
 

Περισυνελέγησαν κτήνη

20

 

 

 

 

 

Σχέδιο ενεργείας χειμερινής περιόδου, Β’ΣΣ/Α1/24 Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ/Α1/1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 1310
ΒΣΤ 904 τη 24-12-48
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σχετικόν υπ’ αριθμ. 231030/Φ.4009/27-11-48
231472/Φ.4009/6-12-48
232371/Φ.4009/22-12-48 διαταγαί ΓΕΣ.
Ομοίως Α.Α.Π. 1204/17-12-48 και Α.Α.Π. 1309/22-12-48. Α.Α.Π.
1308/21-12-48 διαταγαί Β΄ΣΣ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Οι συμμορίται κατά τον χειμώνα θα προσπαθήσουν
  α) Να αναπληρώσουν τας επενεχθείσας εις αυτούς απωλείας επιστρατεύοντες από την ύπαιθρον ή εκ των αστικών κέντρων, άτινα θεωρούν ότι προσβάλλοντες θα αποτελέσουν εύκολον λείαν των.
  β) Να διατηρήσουν ανοικτάς τας αρτηρίας ανεφοδιασμού και επικοινωνιών μεταξύ συνόρων και εσωτερικού της χώρας.
  γ) Να γίνουν κύριοι παραμεθορίου πόλεως καταλλήλου διά πρωτεύουσαν.
 2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΣ
  α) Να εξασφαλίση ευρέως τα Κέντρα παρά την Μεθόριον ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ ως και τα τοιαύτα εν τω εσωτερικώ της περιοχής του.
  β) Να τηρήση ανοικτάς όλας τας αρτηρίας επικοινωνιών και ανεφοδιασμού εντός της περιοχής του.
  γ) Να απαγορεύση τους εφοδιασμούς των συμμοριτών εκ των ομόρων κρατών προς το εσωτερικόν διά των ορεινών δρομολογίων του ΓΡΑΜΜΟΥ και των ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΒΙΤΣΙ,Β’ΣΣ/25 Αυγ 1948

Θέμα: Επιχείρησις ΒΙΤΣΙ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Προς : Τον Δ/τήν ΧV Μεραρχίας                                              Τ.Σ./Β΄ΣΣ /25.8.48
Κοιν. : Ι, ΙΙ Μεραρχίας                                                                      Α.Α.Π. 1000
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1
ΓΕΣ/Α1, ΒΣΑ, ΑΣΑ

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 936/22.8.48 διαταγήν μου
1.- Η επιχείρησις ΒΙΤΣΙ έχει ως σκοπόν:
(α) Την ταχυτέραν συντριβήν των εις την περιοχήν ταύτην εγκατεστημένων συμμοριακών δυνάμεων και εκείνων αίτινες διέρρευσαν εις αυτήν εκ ΓΡΑΜΜΟΥ, ως και την απαγόρευσιν πάσης διαφυγής τούτων προς το εσωτερικόν της χώρας.
(β) Την εγκατάστασιν ημετέρων δυνάμεων κατά μήκος της μεθορίου προς έλεγχον των από των ομόρων κρατών προς το ημέτερον έδαφος αγουσών οδεύσεων και απαγόρευσιν επανεισβολής συμ/τών.
2.- Πληροφορίαι περί του εχθρού.
Όρα συνημμένον δελτίον. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΓΚΡΟΥΣΑ, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ681/30 Ιουλ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΓΚΡΟΥΣΑ ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/30.7.48
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Ι ΜΕΡ. Α1 ΑΑΠ 681
1. Υποβάλλεται αναφορά Δ/τή Ι ΜΕΡ. σχετικώς με επιχείρησιν ΓΚΡΟΥΣΑΣ κατόπιν 6508/21.7.48 διαταγής σας.
2. Το Σ.Στρατού συμφωνόν με τα αναφερόμενα υπό της Μεραρχίας ευρίσκει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ήσαν αρκετά ικανοποιητικά δεδομένων των δυσχερών συνθηκών υφ’ ας εξετελέσθη λόγω αντιδράσεως του εχθρού και ιδία των ναρκοπεδίων αφ ενός και της ενσκηψάσης κακοκαιρίας αφ ετέρου.
Διοικητής
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Αντισ/γος
Διά την ακρίβειαν
το Α
Α1,ΒΣΣ/ΤΣ
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχειρήσης ΙΕΡΑΞ, Β’ΣΣ/Α1/29 Ιουλ 1948

Β’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ   » Ι Ε Ρ Α Ξ «

Επί τη βάσει του γενικού σχεδίου ενεργείας  » ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ» πρός εκκαθάρισιν της περιοχής του Β’.Σ.Στρατού από των εν αυτή ληστοσυμμοριών μετά την λήξιν της επιχειρήσεως » ΑΕΤΟΣ » και την ρύθμισιν του τρόπου εδραιώσεως της περιοχής ταύτης δι’ εγκαταστάσεως αναγκαιούντων τμημάτων (Ι Τάγματος και Αποσπάσματος ΚΑΛΑΡΥΤΗ της ΥΙΙΙ Μεραρχίας, Ι Τάγματος της ΙΧ Μεραρχίας, τριών Ταγμάτων Χωρ/κής των 22,23 και 24 και της 72 Ταξιαρχίας (617 , 618 Τάγματα), ήρξαντο αι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι πρός ανάληψιν της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ».

Η Στρατιά διά προκαταρκτικής διαταγής επιχειρήσεων υπ’ αριθμ. 4 (ΙΣ/2Σ/54/Α1/10-4-47 ανέθετε την Διεύθυνσιν της όλης επιχειρήσεως εις το Σ. Στρατού, καθώριζε την πρός εκκαθάρισιν περιοχήν, έδιδε γενικάς ενδείξεις επί του τρόπου ενεργείας, προέβλεπε τας διατιθεμένας δυνάμεις και καθώριζεν ως χρόνον ενάρξεως της επιχειρήσεως ουχί βραδύτερον της 1ης Μαΐου και τελικώς προέβλεπε την εκτέλεσιν επιχειρήσεων αντιπερισπασμού υπό το Γ’.Σ.Στρατού εις την περιοχήν ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ διά των διαθεσίμων δυνάμεων του και διά Τάγματος της 3ης Ταξιαρχίας /ΙΙ Μεραρχίας). Συνέχεια

Οδηγίες ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/Α1/9 Ιουλ 1948

Β΄ΣΣ /Α1/Τ.Σ/9.7.48
ΘΕΜΑ: οδηγίαι «ΚΟΡΩΝΙΣ»
ΠΡΟΣ: I, II, IX, X, XV, VIII Mερ/χίας
Α.Α.Π. 565
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1, Α1 ΑΣΑ Α10 Α8

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π 4797/5.7.48 Δ/γής καθορίζει ότι η περαιτέρω ενέργεια του Σ. Στρατού κατά την επιχείρησιν «ΚΟΡΩΝΙΣ» θα αποβλέψουν εν πρώτη φάσει εις την κατάληψιν τελικώς της γραμμής ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ρους ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποτ. – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1733) – ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) – ΧΙΟΝΑΤΟ (Ν.2438) Διά τούτο δέον διά δραστηρίων ενεργειών να καταληφθώσι το ταχύτερον οι κάτωθι ζωτικοί σπόνδυλοι: Συνέχεια

Εκκαθάρισις περιοχής ΟΣΣΗΣ, Β’ΣΣ/Α1/22 Απρ 1948

ΘΕΜΑ: Εκκαθάρισις περιοχής ΟΣΣΗΣ                      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-
ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Θ./Α1                                                               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: Τ.Σ.Ε.Τ. – Α1/Σ.Σ.                                                 Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 308/Α1/1
904 τη 22 Απριλίου 1948

 1. Προς εκκαθάρισιν των ελαχίστων εναπομεινάντων συμμοριτών εις περιοχήν ΟΣΣΗΣ (Τ.6453) μελετήσατε εκκαθαριστικήν επιχείρησιν ήτις να εκδηλωθή ει δυνατόν συγχρόνως με τοιαύτην ΟΡΘΡΥΟΣ και μετά άφιξιν ΤΕΜΠΗ 88 Τ.Ε.
 2. Διατιθέμεναι δυνάμεις αι τοιαύται του Τ.Σ.Ε.Τ.
 3. 593 Τ.Π. μείον Λόχος θα παραμείνη μέχρι τέλους επιχειρήσεως ΟΣΣΗΣ υπό Τ.Σ.Ε.Τ.
 4. Αναφέρατε σχέδιον ενεργείας και ημερομηνίαν ενάρξεως και διάρκειαν επιχειρήσεως.
 5. Πληροφορίαι ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
  ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  Σ.Μ./Α.Π
  Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ. υπογραφή

Β΄ ΣΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΟΣΣΑ
1. Διοίκησις Τάγματος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και Κλιμάκιον Αρχηγείου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από ΜΑΝΔΗΛΑΝ εις θέσιν (Τ.635535).
2. Λόχος ΠΕΝΗΝΤΑ δυνάμεως 70 περίπου ΚΑΡΙΤΣΑΣ – ΣΤΟΜΙΟΥ.
3. Έμπεδα δυνάμεως 35 αόπλων και 20 ενόπλων εις περιοχήν Τ. 645555.
4. Τρείς ανεξάρτητες ομάδες συνολικής δυνάμεως 40 συμμοριτών περιοχήν ΣΠΗΛΙΑΣ (Ρ.5752) – ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ρ.6146).
5. Πολιτοφυλακή δυνάμεως 4 – 5 συμμοριτών εις τα χωρία ΑΘΑΝΑΤΗ – ΚΑΡΙΤΣΑ – ΣΠΗΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΗ.
6. Καλύβαι και αποθήκαι δυνάμεναι να υποδειχθώσι υπό παραδοθέντος συμμορίτου εις (Τ.645523) – (Τ.6752) – (Τ.635535) – (Τ. 6754) – (T.645555) – (Τ.6754).
ΙΙ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
1. ΑΝΤΑΡΑΣ μετά 20 – 30 ιππέων περιοχήν ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗΣ.
2. Πολιτοφυλακή εις χωρία ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗ – ΣΚΛΗΘΡΟΝ – ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ – ΠΟΤΑΜΙΑ.
ΙΙΙ. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
1. Τάγμα ΑΝΕΣΤΗ συνολικής δυνάμεως 180 περιοχήν ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ.
2. Τάγμα ΒΥΡΩΝΟΣ συνολικής δυνάμεως 150 περιοχήν ΚΑΡΥΑΣ.
ΒΣΤ 904 τη 22-4-48
Το Γραφείον Α2/ΙΙΙ
MΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ.
ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ακριβές αντίγραφον
Το γραφείον Α1/Ι/ΣΣ
Τ.Σ.Y.

Εκθεση Επιχειρήσεων ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ, Β’ ΣΣ/Α1/13 Μαρ.1948

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Την 19 1010 εγνώσθη το πρώτον υπό ΙΙ Μεραρχίας ότι φάλαγξ συμμοριτών δυνάμεως Τάγματος εκινείτο από ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) προς ΣΠΗΛΑΙΟΝ (Σ.4284).
Την 20 1830 εγνώσθη ότι Τάγμα ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑ κινηθέν 17ην τρεχ. εξ ΟΡΛΙΑΚΑ εισέδυσεν εις περιοχήν ΣΙΤΑΡΑ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ – ΜΕΛΙΣΣΙ ένθα εξηκολούθει παραμένον.
Η ΙΧ Μεραρχία εξέπεμψεν αναγνωρίσεις προς συλλογήν πληροφοριών και εξακρίβωσιν των τυχόν εισχωρήσαντων εις ΧΑΣΙΑ συμμοριτών. Ουδεμία νεωτέρα πληροφορία συνελέγη πλην του ότι κατέχεται η Περιοχή ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙ.
21 τρέχοντος
Το ΣΣ εξέδοκε την Α.Π 100/21-2-48 διαταγήν προς ΙΧ Μεραρχίαν όπως λάβη μέτρα αποφράξεως στενωπού ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ δι’ ενδεχομένην κίνησιν προς Ανατολάς εισδυσάντων συμμοριτών περιοχήν ΜΕΛΙΣΣΙ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ.
22 τρέχοντος Συνέχεια

Εκκαθάρισις περιοχής ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΗΣ, Β’ΣΣ/Α1/4 Φεβ 1948

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Β΄ΣΣ/Α.Α.Π.64/Α1/1
904 τη 4 Φεβρουαρίου 1948
ΠΡΟΣ: 77 Ταξιαρχίαν
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1
Γραφείον Α1/Σ.Σ.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάρισις περιοχής ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΗΣ

1.- Συνεπεία της υπ’ αριθ.1047/143/Α1/26-1-48 διαταγής της 1ης Στρατιάς το Σ.Σ. άρξηται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου επιθετικών ενεργειών προς συντριβήν των εν ταις περιοχαίς ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ συμμοριακών συγκροτη-μάτων εκκαθάρισιν εν συνεχεία των ανωτέρω περιοχών από των συμμοριτών και των πάσης φύσεως οργάνων αυτών και εδραίωσιν τελικώς διά μονίμου εγκαταστάσεως εν αυταίς δυνάμεων Εθνοφρουράς.
2.- Αι επιθετικαί αύται ενέργειαι θα εκτελεσθώσι εις τρεις διαδοχικάς φάσεις. Συνέχεια

Αντιμετώπισις προσβολής ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Β’ΣΣ/Α1/10 Ιαν 1948

ΕΞΑΙΡΕΤ.- ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Β΄ΣΣ /Α.Α.Π.15/Α1/1
Β.Σ.Τ.904/10-1-48

Θ Ε Μ Α: Αντιμετώπισις προσβολής ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Π Ρ Ο Σ: Ι Στρατιάν
Κ Ο Ι Ν: ΙΙ, XV Μεραρχίας

Κατά την εις Κοζάνην μετάβασίν μου συνιντήθην και συνεζήτησα μετά των Δκτών ΙΙ και XV Μεραρχιών το ζήτημα ασφαλείας ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ υπό το πνεύμα της υπ’ αριθ. 1/1001/46/Α1/6-1-48 Δγής Υμών.
Ο Δκτής της XV Μεραρχίας ανέπτυξε λεπτομερώς τα της ήδη διατάξεως της Μεραρχίας και την δυνατότητα επεμβάσεως επ’ ωφελεία της αμύνης ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ. Εγένετο παραδεκτή η ανάγκη της κατοχής των στενοπών ΚΙΑΙΔΕΡΒΕΝ και ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ αίτινες και κατέχονται ήδη. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων Κόνιτσας(15/12/1947-7/1/1948), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/7 Ιαν 1948

VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ/Α1                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Από 15 Δ/βριου 1947 μέχρι 7 Ιανουαρίου 1948

Αριθ. 375/Α1/19./48
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– ΓΕΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
– Β΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– ΙΙ, VI, XV Μεραρχίας/Α1
– 43, 74, 75,76 Ταξιαρχίας/Α1
– Δσιν Πυρ/κού Μεραρχίας
– Ανωτ. Δοικ. Αεροπορίας
– Επιτελάρχην Μεραρχίας
– ΑΚΑ
– Γραφείον Α1 Συνέχεια

Εκκαθαριστικές ενέργειες, Β’ΣΣ/Α1/12 Σεπ 1947

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Θέμα:  Εκκαθαριστικαί ενέργειαι
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ.:            Ιην Στρατιάν/Α1
Γραφείον Α1/ΓΕΣ
Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 664/Α1/1
904 τη 12 Σ/βρίου 1947
Υμέτερον Α.Π. 2002/105/Ι/11 – 9 – 47

Επί πλέον της επιχειρήσεως ΛΑΙΛΑΨ

 1. Αναφέρεται ότι η XV Μεραρχία προς εκκαθάρισιν των ορεινών όγκων του ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ και ΒΙΤΣΙ και απελευθέρωσιν της οδικής αρτηρίας ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ ήρξατο από 11 τρέχοντος εκκαθαριστικών ενεργειών.
 2. Αι εκκαθαριστικαί αύται ενέργειαι θα εκτελεσθώσιν εις δύο εν συνεχεία φάσεις.

α)    Η α΄ φάσις αρξαμένη χθες 11 τρέχοντος αποβλέπει εις την εκκαθάρισιν του ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ όρους, την εγκατάστασιν δυνάμεων επί του κόμβου ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.650415) και την από Ανατολών κατάληψιν της κορυφογραμμής ΡΑΔΟΣΙ (Ν.700573).

β)    Η β΄φάσις ήτις θα εκτελεσθή άμα τη λήξει της πρώτης αποβλέπει εις την διά ταυτοχρόνων ενεργειών από ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.650415) και ΜΠΟΥΚΟΒΙΚ (Ν.458505) προς ΒΙΤΣΙ από ΡΑΔΟΣΙ προς ΒΙΤΣΙ και από ΦΛΩΡΙΝΗΣ προς ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.508650) – ΠΙΣΟΔΕΡΙ (Ν.470705) και εκείθεν προς Ν. ή Ν. Δ. εκκαθάρισιν του ορεινού όγκου ΒΙΤΣΙ.

 1. Είς την αρξαμένην α΄ φάσιν υπό το συνθηματικόν «ΒΥΡΩΝ« μετέσχουσι δυνάμεις:

α)    61 Ταξιαρχίας (Διλοχία επί κατευθύνσεως ΕΛΟΣ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.7040) – ΤΣΟΥΜΑ ΜΑΝΟΥ (Ν.6240), Διλοχία επί κατευθύνσεως ΡΑΔΟΣΙ – ΝΥΜΦΑΙΟΝ και λόχος επί κατευθύνσεως ΒΛΑΣΤΗ – ΜΟΥΡΙΚΙ – ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ).

β)    45 Ταξιαρχίας (Λόχος επί κατευθύνσεως ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.667560), δυνάμεις Τάγματος ΔΕΡΒΕΝ επί κατευθύνσεως ΔΕΡΒΕΝ – υψ. 1885 (Ν.5261)).

γ)    73 Ταξιαρχίας: (Τάγμα μείον λόχος) επί κατευθύνσεως ΚΟΡΗΣΣΟΣ – ΤΖΟΥΜΑ ΜΑΝΟΥ και Τάγμα μείον Λόχος επί κατευθύνσεως ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ – ΓΕΡΜΑ – ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ.

 1. Είς την β΄φάσιν υπό το Συνθηματικόν «ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ» προβλέπεται η χρησιμοποιήσις, πλήν των δυνάμεων των μετεχουσών της επιχειρήσεως «ΒΥΡΩΝ» επί πλέον
 • Διλοχίας της 73 Ταξιαρχίας
 • Διλοχίας της 61 Ταξιαρχίας

 • Πλήρους Τάγματος, της 45 Ταξιαρχίας διά την κατεύθυνσιν ΦΛΩΡΙΝΑ – ΔΕΡΒΕΝ.

 1. Επί των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως θα τηρώμεν υμάς ενημέρους διά των δελτίων Στρατιωτικής Καταστάσεως.
 2. Εν συνεχεία των ενεργειών της XV Μεραρχίας ήρξατο και η VIII Μεραρχία από 10 τρέχοντος εκπέμπουσα ισχυράς επιθετικάς αναγνωρίσεις επί των κατευθύνσεων.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (Σ.2266)

ΔΕΜΑΤΙ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Σ.1761)

 1. Το Σώμα Στρατού μελετά και θα διατάξη οσωνούπω την εκτέλεσιν ευρυτέρων επιθετικών ενεργειών των VIII και ΙΙ Μεραρχιών, τμημάτων XV και ΙΧ Μεραρχιών, ως και ενεργόν δράσιν της 36 Ταξιαρχίας εν τη ζώνη της και ιδία εν τω ορεινώ όγκω ΟΣΣΗΣ.

ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Β. Β. / Α. Π.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Διαταγή Επιχειρήσεων ΧΕΛΙΔΩΝ αρ.5, Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ302/2 Μαι 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ                                                                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Αριθμ. Αντιτύπου ….8….
Β’.Σ.Σ. Α.Α.Π 302/Α1/1
904 τη 2 Μαΐου 1947

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ αριθ. 5
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΧΕΛΙΔΩΝ»

 ΧΑΡΤΑΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ                 )
ΦΑΡΣΑΛΑ                 )           1/100.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ       )
ΛΑΜΙΑ                       )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.ΕΧΘΡΟΣ

α)    Ο εις την γενικήν περιοχήν ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8695) – ΑΓ. ΤΡΙΑΣ (Χ.7968) – Λίμνη ΞΥΝΙΑΣ δρων εχθρός υπολογίζεται εις 1.000 περίπου, κατανεμημένος κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας ως εξής:
ι.     Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ (περίπου 200) μετά 60-80 ιππέων εις περιοχήν ΚΑΤΑΧΛΩΡΟΝ (Υ.0286) – ΚΑΪΤΣΑ (Υ.0976) – ΕΚΚΑΡΑ (Υ.1384).
ιι.    Υπολείμματα Τάγματος ΣΟΦΙΑΝΟΥ και Τάγματος ΠΑΪΚΟΥ (περίπου 200) εις περιοχήν ΣΜΟΚΟΒΟΥ (Χ.9782) – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (Χ.9183) – ΜΟΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (Χ.9573).
ιιι.   Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (περίπου 250) εις περιοχήν ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ. 8695) – ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ (Χ.9385).
ιυ.   Τάγμα ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (περίπου 250) εις περιοχήν Ν. και Ν.Δ. ΦΟΥΡΝΑΣ (Χ. 8576). Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.1, Β’ΣΣ/Α1/23 Μαρ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙ

ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 153

ΒΣΤ 904 23 Μαρτίου 1947

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ Αριθμ. 1

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

Α/Α Αντιτύπου 1

 

 

ΧΑΡΤΑΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΡΤΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΓΡΑΦΑ

1:250.000

 

1:100.000

 

 1. Η κατωτέρω διαταγή στηρίζεται εις τας μέχρι τούδε πληροφορίας. Δεδομένου του ευκινήτου των συμμοριτών είναι πιθανόν αι πληροφορίαι αύται να τροποποιηθώσι κατά το μάλλον ή ήττον ουσιωδώς.

        Ο διά της διαταγής προβλεπόμενος τρόπος ενεργείας επιζητεί όπως έχη πάσαν δυνατήν ελαστικότητα, ιδία ως πρός την διάταξιν των Μονάδων, ώστε να δύναται ευχερώς να προσαρμοσθή πρός διάφορον τινά κατάστασιν. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν το Σ. Στρατού θέλει εκδόσει συμπληρωματικάς διαταγάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1. Εχθρός

Αι εις το τετράπλευρον ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4561) – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – Ανατολικαί κλιτύες ΚΟΖΑΚΑ όρους – ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.7609) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8696) – ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Ρους του ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ όρη – ΜΕΤΣΟΒΟΝ, συμμοριακαί δυνάμεις υπολογίζονται εις 7-8 Τάγματα (2.500 άνδρες περίπου) και παρουσιάζουσι σήμερον την κάτωθι κατανομήν:

α)    Περιοχή Βορείως γενικής γραμμής ΠΥΛΗ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) 2 Τάγματα.

β)    Περιοχή Νοτίως γενικής γραμμής ΠΥΛΗΣ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ, Ανατολικώς ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) και Βορείως γραμμής Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.7401) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.8302) 4 Τάγματα, εκ των οποίων:

ι.     3 Τάγματα Ανατολικώς γραμμής ΠΥΛΗ – ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ όρος (Σ.6502) υψ. 2154 – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ιι.    Ι Τάγμα περιοχή Ανατολικώς ΑΧΕΛΩΟΥ μεταξύ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ.

γ)    Περιοχή Νοτίως γενικής γραμμής ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ. 8696) – και ανατολικώς άνω ρου ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού 1-2 Τάγματα.

Η εν γένει διάταξις των εχθρικών δυνάμεων και αι μέθοδοι ενεργείας των παρέχουσι την δυνατότητα μετακινήσεως των προ τουλάχιστον των επιχειρήσεων, πρός Βορράν, Νότον ή Δυσμάς.

Ενδείξεις τινες υπάρχουσιν ήδη περί μετακινήσεων τινων πρός Δυσμάς.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Η πάση θυσία δι’ επιθετικών επιχειρήσεων εξόντωσις των εν τω ανωτέρω τετραπλεύρω συμμοριών και η πληρης εξερεύνησις, εκκαθάρισις και κατοχή της περιοχής ταύτης εγκαθισταμένων των Κρατικών Αρχών.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1.     Τρόπος ενεργείας

α)    ι.     Γενική περίσχεσις του εν τω ανωτέρω τετραπλεύρω εχθρού διά καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών.

ιι.    Ισχυρά και ταυτόχρονος κεντρική ενέργεια πρός περιοχήν ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΝ (Σ.6418) αφ’ ενός εκ κατευθύνσεων ΠΥΛΗΣ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ (Σ.6918) αφ’ ετέρου εκ περιοχής γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ πρός διάσπασιν του εχθρού και δημιουργίαν δύο μερικοτέρων κλοιών (Βορείου και Νοτίου)

Η συντριβή του εν τω Νοτίω κλοιώ εχθρού (ενθα και το μείζον μέρος αυτού) θα αποτελέση την κυρίαν προσπάθειαν εν Α. χρόνω. Εις περίπτωσιν μετακινήσεως του όγκου του εχθρού εις τον Βόρειον κλοιόν η κυρία προσπάθεια μετατοπισθήσεται εις τον κλοιόν τούτον. Διά την περίπτωσιν ταύτην θα εκδοθή εγκαίρως ετέρα Διαταγή του Σ. Στρατού.

ιιι.   Εν συνεχεία εν τω κλοιώ της κυρίας προσπαθείας, βάσει των πληροφοριών, περίσφιξις του εχθρού εις μερικοτέρας περιοχάς διά συγκλίσεως εις αυτάς των αναγκαιουσών δυνάμεων, εξαναγκασμός του εχθρού εις μάχην και η διά ταύτης συντριβή του.

β)    Μετά την συντριβήν του εν εκάστη περιοχή εχθρού θα αφεθώσιν αυτή τα απολύτως αναγκαιούντα Στρατ. Τμήματα υπό την κάλυψιν των οποίων θα εγκαταστασθώσιν αι Αρχαί και Τμήματα Χωρ/κής διά την περαιτέρω εν συνεργασία πλήρη εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν της περιοχής και οριστικήν απαγόρευσιν ανασυγκροτήσεως του εχθρού.

γ)    Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων θα λάβωσι χώραν εν τη περιοχή ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ έτεραι επιχειρήσεις αντιπερισπασμού και καλύψεως της κυρίας επιχειρήσεως.

δ)    Προ της κυρίας επιχειρήσεως θα εκδηλωθώσι, κατόπιν ειδικών διαταγών μου, έτεραι ενεργειαι επί τω σκοπώ:

ι.     Εξασφαλίσεως της ελευθέρας χρήσεως ωρισμένων αρτηριών ή ζωτικών περιοχών.

ιι.    Παραπλανήσεως των συμμοριών επί των προθέσεών μας.

ιιι.   Δημιουργίας ευνοϊκοτέρων συνθηκών διά την εξόρμησιν.

ιυ.   Διατηρήσεως και επαυξήσεως του επιθετικού πνεύματος των Τμημάτων μας.

 1. Διατεθησόμεναι Δυνάμεις και Οργάνωσις Διοικήσεως

α)    Υπό Διαταγάς Β΄ ΣΣ (Σ.Δ. Στρατού ΛΑΡΙΣΑ)

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΤΡΙΚΚΑΛΑ)

               41 και 42 Ταξιαρχίαι

11ος και 13ος Λ.Ο.Κ. (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)

760 Λόχος Πολυβόλων (ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)

½ του ενός εκ των αναμενομένων Λόχων Πολυβόλων

102 Μοίρα Όλμων 4,2 (3 Ολμαρχίαι)

105 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού

ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (μείον Ίλη)

611 ΤΕ ΤΡΙΚΚΑΛΑ (μείον 2 Λόχοι ανά εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (προσωρινή Τακτ. Δ/σις)

36 Ταξιαρχία

32 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

12ος Λ.Ο.Κ. (ΣΟΦΑΔΩΝ)

Εις Λόχος Πολυβόλων εκ των αναμενομένων

133 Μοίρα Όλμων των 4,2 (2 Ολμαρχίαι της 133 Μ. και μια της 131 Μ.)

101 Συν/μα Πεδινού Πυρ/κού

Μία Ίλη του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως

Διλοχία του Τάγματος Χωρ/κής ΔΟΜΟΚΟΥ διά την περιοχήν της 36 Ταξιαρχίας (ΚΕΔΡΟΣ – ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ)

Τάγμα Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (μόνον διά την εδραίωσιν)

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

4… Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

Έτερα τρία Τάγματα της Μεραρχίας (επιλεγόμενα υπ’ αυτής)

Έξ (6) Λ.Ο.Κ.

½ του ενός εκ των αναμενομένων Λόχων Πολ/λων

Έν Τάγμα Χωροφυλακής

β)    Υπό Διαταγάς Α΄ ΣΣ

72 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

Τρεις (3) Λ.Ο.Κ.

Μία Ολμαρχία της 133 Μοίρας

Δύο Τάγματα Χωροφυλακής (μόνον διά την εδραίωσιν)

 1.     ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)    Απόφραξις των μεταξύ ΚΟΖΑΚΑ και ανατολικών κλιτύων ΠΙΝΔΟΥ πρός Βορράν διαβάσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851). Σύνδεσμος μετά VΙΙΙ Μεραρχίας εις ΧΙΟΛΙ υψ. 1855 (Σ.4152)

Ώθησις δυνάμεων εις ΚΛΕΙΝΟΒΟΝ (Σ.5446). Εξασφάλισις περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΟΥΡΓΚΑΝ (Σ.6253).

β)    Ισχυρά ενέργεια νοτίως ΚΟΖΑΚΑ πρός τον σκοπόν:

ι.     Αποφράξεώς των από Νότον πρός Βορράν δρομολογίων εν τη περιοχή ΠΥΛΗ-ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418) ένθα σύνδεσμος μετά Τμημάτων της VΙΙΙ Μεραρχίας.

ιι.    Κίνησις εν ταις κατευθύνσεις ΠΥΛΗ – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.6014) ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) και ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.6918) – ΟΞΥΙΑ (Σ.6410) συντριβομένου του συναντωμένου εχθρού πρός τον σκοπόν της ταχείας και ασφαλούς περισχέσεως από ΒΟΡΡΑ του υψιπεδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ.

ιιι.   Διά την περίπτωσιν διαφυγής του εχθρού εκ του υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ πρός Δυσμάς προώθησις δυνάμεων της εις την περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑ – ΑΛΩΝΙΑ (Σ.6709) ΓΚΛΟΓΟΒΙΤΣΑ (Σ.5611) διά την συντριβήν του εις την περιοχήν ταύτην ενδεχομένως αποσυρθησομένου εχθρού.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     Διά προκαταρκτικής επιχειρήσεως (βάσει ειδικής διαταγής) θα προωθήση δυνάμεις της πρός την άνω κοιλάδα του ΜΕΓΔΟΒΑ ποτ. Βορείως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8287). Σύνδεσμος μετά των Νοτίως δρωσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εις Γέφυραν (Χ.8086) Νοτίως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ. Απόφραξις των διαβάσεων επί της άνω κοιλάδος ΜΕΓΔΟΒΑ πρός παρεμπόδισιν διαφυγής του εχθρού διά των οδεύσεων τούτων πρός Ανατολάς. Διά την απόφραξιν ταύτην διατεθήσονται αι απολύτως απαραίτητοι δυνάμεις.

β)     ι.     Ισχυρά ενέργεια επί των κατευθύνσεων αφ’ ενός ΒΛΑΣΔΟΝ (Σ.6005) – ΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) – αυχήν αμέσως Β. ΡΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6503) και αφ’ ετέρου ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (Σ.7212) – ΝΕΒΡΟΒΟΥΝΙΣΤΑ (Σ.6712) ΣΤΟΧΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (Σ.6606) πρός τον σκοπόν της συντριβής των εν τω υψιπέδω ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ συμμοριτών.

ιι.    Καλυπτική ενέργεια εν τη κατευθύνσει ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΔΙΑ (Χ.7798) – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ (Χ.6898) διά την κάλυψιν του αριστερού της ανωτέρω κυρίας ενεργείας και παρεμπόδισιν διαρροής των συμμοριτών πρός Νότον.

γ)     Ενδεχομένως εις την περίπτωσιν διαφυγής τούτων πρός δυσμάς ή Νοτιο-Δυσμάς ενέργεια διά των αναγκαιουσών δυνάμεων εν τη περιοχή της άνω κοιλάδος του ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ Π. (περιοχή ΒΛΑΣΗ (Σ.610…) ΜΑΓΕΙΡΟΣ (Σ.6…00) και εις την άνω κοιλάδα του ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ Π. (περιοχή ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΚΑΒΑΚΙΑ (Χ.6196) διά την εξόντωσιν των καταφυγόντων εκεί συμμοριτών.

Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει σύνδεσμος μετά των εκ Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693).

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΕΛΩΟΥ

ι.     Ισχυρά ενέργεια από της περιοχής ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.4012) αφ’ ενός μεν εν τη κατευθύνσει γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ υψ.1835 (Σ.4805) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας πρός τον σκοπόν της αποφράξεως των από Νότου πρός Βορράν οδεύσεων και παρεμπόδισιν διαφυγής των εν τω Νοτίω κλοιώ συμμοριτών εκ τούτου, αφ’ ετέρου δε από Μυροφύλλου πρός ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ διά την εκκαθάρισιν της περιοχής και εξασφάλισιν της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

Εκ της Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ θα προωθήση ωσαύτως Τμήματα διά την απόφραξιν της κοιλάδος του ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ Π. εις το ύψος ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5103).

ιι.    Ενέργειαι εκ της περιοχής:

ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) πρός Κ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων  Α’ΣΣ .

ιιι.   Εκκαθάρισις της περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ μέχρι άνω ρου ΑΧΕΛΩΟΥ.

β)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ι.     Εξασφάλισις Κωμοπόλεως και περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

ιι.    Ενέργεια εκ της περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ αφ’ ενός μεν πρός απόφραξιν των από Νότου πρός Βορράν οδεύσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Σ. 4253) πρός παρεμπόδισιν διαφυγής του εχθρού από Νότου πρός Βορράν.

Σύνδεσμος με ΙΧ Μεραρχίαν εις ΧΙΟΛΙ υψ. 1855 (Σ.4152) αφ’ ετέρου δε προχώρησις πρός ΚΡΑΝΙΑΝ (Σ.4442) και κατάληψις του κόμβου τούτου.

Επί των ανωτέρω ενεργειών το ΣΣ αποδίδει ιδιάζουσαν σημασίαν εις την ενέργειαν α (ι.)

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Θα ενεργήση:

α)     Διά της 72 Ταξιαρχίας μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ και ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ποταμών. Τάγμα ταύτης θα μετάσχη εις την προπαρασκευαστικήν ενέργειαν της ΙΙ Μεραρχίας επί της κατευθύνσεως ΦΟΥΡΝΑΣ (Χ.8576) ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) και θα συνδεθή με το αριστερόν της ΙΙ Μεραρχίας εις γέφυραν Ν. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8086).

β)     Διά του 5ου Τάγματος Χωρ/κής υπό τον Ταγ/χην ΚΡΑΝΙΑΝ ενισχυομένου υπό 3 Λ.Ο.Κ. μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμών.

Σύνδεσμος μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189).

Αι ανωτερω ενέργειαι θα προωθηθώσι μέχρι ύψους γενικής γραμμής ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ – ΜΟΥΡΟΥΝΑ (Χ.5889) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6888).

Εις πρώτος σύνδεσμος των δυνάμεων τούτων μετά των τοιούτων της ΙΙ Μεραρχίας ενεργουσών από ΒΟΡΡΑ θέλει πραγματοποιηθή εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693).

 1.     ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

α)    Άπαντα τα τμήματα και τα παραμικρότερα δέον να αναζητώσι την πληροφορίαν και να ενημερώσι την Διοίκησίν των.

β)    Άπασαι αι Μονάδες να εξασφαλίζωσι πλήρη σύνδεσμον πρός τα άνω κάτω και πλάγια.

γ)    Άπασαι αι Μονάδες και Φάλαγγες να διατηρώσι εφεδρείαν πρός αντιμετώπισιν παντός απροόπτου.

δ)    Παν τμήμα εφ’ όσον δεν εξέρχεται εκ της κυρίας του αποστολής δέον να αναπτύση πρωτοβουλίαν και να θεωρή ζήτημα τιμής να προστρέχη εις βοήθειαν του γείτονος πρός εξόντωσιν των συμμοριτών.

 1.     ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

α)    ΙΧ και ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

ΔΙΑΒΑ (Σ.6547) – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ – ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ (Σ.7514) – ΚΑΝΑΛΙΑ (Σ.8113) – ΤΙΤΑΙ (Χ.7899) – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8287)

β)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΜΠΑΡΟΣ (Σ.2842) ΝΕΡΑΪΔΑ (Σ.3323) ΡΟΥΣ ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4873)

Να εξασφαλισθή προγεφύρωμα των γεφυρών ΚΟΡΑΚΑ (ένθα η κυρία από Δ. επιχείρησις) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ και ενδεχομένως της γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ προ της ημέρας Χ.

γ)    Α΄ ΣΣ

ΒΙΝΙΑΝΗ (Χ.6869) – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ (Χ.7166) – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ (Χ.5365)

 1.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

α)    Ημέρα εξορμήσεως εκ βάσεως εξορμήσεως η Χ (ορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής πάντως ουχί βραδύτερον της 5ης Απριλίου)

β)    Η έναρξις της προκαταρκτικής επιχειρήσεως της 36 Ταξιαρχίας μετά του δεξιού του  Α’ΣΣ θα λάβη χώραν την πρωίαν της Χ-4 ημέρας.

γ)    Η εκκίνησις των από Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εκ της βάσεως εξορμήσεως ΒΙΝΙΑΝΙ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ θα λάβη χώραν την Χ-2 ημέραν.

 1.   ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Θα χρησιμοποιηθώσιν ιδίως διά την εξασφάλισιν της ελευθέρας χρήσεως των εξυπηρετουσών τας επιχειρήσεις συγκοινωνιών.

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Συμμετοχή της αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης τόσον κατά τας προπαρασκευαστικάς επιχειρήσεις όσον και κατά την κυρίαν τοιαύτην βάσει ειδικού σχεδίου κοινοποιηθησομένου λίαν προσεχώς.

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

Να αποκαταστήση πάσαν διακοπήν συγκοινωνιών και να διατηρή ταύτας ελευθέρας ναρκών επί των κάτωθι αρτηριών.

α)    Β΄ ΣΣ

ι.     ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΣΟΦΑΔΕΣ

ιι.    ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΚΑΤΩ ΟΡΦΑΝΑ

ιιι.-  ΣΟΦΑΔΕΣ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΠΑΛΑΜΑΣ – ΤΣΙΩΤΙ.

β)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ι.     ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ιι.    ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ –

Να μελετηθή και προπαρασκευασθή υπό της Μεραρχίας η γεφύρωσις της υδατίνης γραμμής μεταξύ ΧΑΝΙ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ και ΚΑΡΟΥΤΙΑ. Εκτέλεσις ταύτης εφ’ όσον ήθελε κριθή υπό της Μεραρχίας αναγκαία.

ιιι.   ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΠΥΛΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ

ιυ.   ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΜΟΥΖΑΚΙ

γ)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ι.     ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ – ΠΕΖΟΥΛΑ

ιι.    ΣΟΦΑΔΕΣ – ΚΕΔΡΟΣ

ιιι.   ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ – ΚΕΔΡΟΣ

ιυ.   ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΦΑΝΑΡΙ – ΜΟΥΖΑΚΙ

 1.   ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Η διατεθησομένη δύναμις Χωρ/κής δεν θα χρησιμοποιηθή διά κρούσιν, αλλά διά την μετά την συντριβήν των συμμοριτών, εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν των αρχών.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ

 1. Εκδοθήσεται ειδική διαταγή του Σώματος (Γ.Κλάδος)

Πάντως κατ’ αρχήν

α)    Τρόφιμα 3 ημερών επί ανδρών και κτηνών

β)    Πυρομαχικά:

Επί ανδρών και κτηνών τα της Α. γραμμής και εκ των της β’. γραμμής τα κατά την κρίσιν των Μεραρχιών αναγκαιούντα αναλόγως των αντιμετωπιζομένων συνθηκών ανεφοδιασμού.

γ)    Μεταγωγικά κτήνη

Να ληφθώσι άπαντα τα προπαρασκευαστικά μέτρα διά την επίταξιν ή μίσθωσιν των αναγκαιούντων κτηνών εις τρόπον ώστε να μη παρουσιασθώσι δυσχέρειαι, αφ’ ετέρου δε να μη προδοθώσι κατά το δυνατόν αι προθέσεις μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

 1. Διαβιβάσεις δι’ όλων των μέσων. Ευρεία χρήσις των ασυρμάτων διατιθεμένων τοιούτων εις όλας τας φάλαγγας ώστε να είναι δυνατή η άμεσος και συνεχής επαφή εν όλη τη κλίμακι και πρός τα πλάγια.

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΛ/ΚΩΣ ΛΗΨΙΝ

Β.Β./Α.Π.

Ακριβές αντίγραφον

          Τ.Σ.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστράτηγος

 

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ

 

ΙΙ/Α1 Μεραρχία

VΙΙΙ/Α1 Μεραρχία

ΙΧ/Α1 Μεραρχία

Α2/Β΄ ΣΣ

Δ/σις Πυρ/κού ΣΣ

Δ/σις Μηχανικού ΣΣ

Δ/σις Διαβιβάσεων ΣΣ

Β΄ και Γ΄ Κλάδος (Αρχηγός)

Α1/Β΄ ΣΣ

Ημερολόγιον Β΄ ΣΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΧV/ΑΙ Μεραρχία

1η Στρατιά/Α1

Γ΄ ΣΣ/Α1

Α΄ ΣΣ /Α1

Δ/γή

Α/Α Αντίτ.

1

2

3

14

5

6

7

8

9

10

 

4

11

12

13

 

                 

Προπαρασκευαστική διαταγή επιχειρήσεων, Β’ΣΣ/Α1/1 Ιαν 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ – ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ
Εδακτυλογραφήθη υπό ανθ/γού Ράπτη Δημοσθένους.
ΠΡΟΣ. ΙΙ, ΙΧ, ΧV/Α1 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΚΟΙΝ. Α1 Β΄ ΣΣ                                                              Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π.1/Α1/Ι
ΓΕΣ/Α1                                                                               ΒΣΤ 904 1/1/47

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΟΥ
1. Σοβαραί δυνάμεις συμμοριτών συγκεντρούνται περιοχήν περί Δεσκάτην με πρόθεσιν να επιτεθώσι κατά ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
2. Η συντριβή των συμμοριτών καθ’ ον χρόνον θα επιτίθενται κατά ΔΕΣΚΑΤΗΣ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
3. Το Τάγμα ΔΕΣΚΑΤΗΣ να είναι εις θέσιν να διεξαγάγη τριήμερον αμυντικόν αγώνα (Μέριμνα δι’ εφόδια και Πυρομαχικά). Συνέχεια

Αναφορά καταστάσεως Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ2253/11 Δεκ 1946

θέμα:   Κατάστασις Εχθρού        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 • ΓΕΣ/Α1                                                                  Β΄ΣΣ/Α.Π.2253/Α1
  ΚΟΙΝ.Γραφείον Α1/Β΄ΣΣ                                          904 τη 11-12-46
  Υμέτερον Α.Π. 380637/1-12-46
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΧΘΡΟΥ

α)    Από απόψεως ηθικού και υλικής συγκροτήσεως ευρίσκεται εις κακήν κατάστασιν. Μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα άτινα υπέστη εις όλας τας περιοχάς ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΠΙΝΔΟΥ και ΓΡΑΜΜΟΥ απώλεσε προσωπικόν, εφόδια, πυρομαχικά συνδέσμους, αποθήκας και γενικώς εξηρθρώθη το σύστημα εφ’ ου υπελόγιζον αι συμμορίαι διά να εξασφαλίσουν την άνετον διαβίωσιν κατά τον χειμώνα.

β)    Ήδη προσπαθούν δι’ εντατικής στρατολογίας να αναπληρώ-σουν τας ελλείψεις των και δι’ αρπαγών ληστειών ν’ ανασυγκροτήσουν τα εφόδιά των.

γ)    Ως σπουδαιότερα επίκεντρα των ενεργειών των παρέμειναν κατά περιοχάς:

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ (ένθα διεξάγονται ήδη εκκαθαριστικαί ενέργειαι).

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΙΑΚΑ και ΚΑΤΩ ΠΙΝΔΟΥ (΄Ασπροπόταμος-Αργιθέα).

ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ (Κοτύλη-Επταχώρι-περιοχή Βίτσι)

δ)    Γενικώς εις ολόκληρον την περιοχήν του Σ.Σ η συμμοριακή ενέργεια ευρίσκεται εις περίοδον κάμψεως.

Αι προσπάθειαι ας καταβάλουν αι συμμορίαι είναι απεγνωσμέναι και η πρωτοβουλία έχει περιέλθει εις τας Μονάδας του Σ.Σ. καθ’ όλην την γραμμήν και η στιγμή είναι κατάλληλος διά την έντασιν των προσπαθειών προς ολοκληρωτικήν συντριβήν των συμμοριών.

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Σ.Σ.

α)    Ηθικόν

Ευρίσκεται το ηθικόν των Αξ/κών και οπλιτών εις Αρίστην κατάστασιν. Οφείλεται τούτο εις την άοκνον μέριμναν ήτις καταβάλλεται εις όλα τα κλιμάκια της Διοικήσεως διά την καλήν διαβίωσιν των ανδρών διά την λελογισμένην χρήσιν των τμημάτων και διά την αυστηράν τήρησιν μέτρων ασφαλείας κατά την επίθεσιν την άμυναν και την στάθμευσιν.

β)    Υλική κατάστασις

ι.     Υφίστανται σημαντικαί ελλείψεις Αξ/κών εις τα επιτελεία και τας Μονάδας γνωσταί εις την υπηρεσίαν εκ των υποβαλλομένων καταστάσεων.

ιι.    Υφίστανται εισέτι ανεπάρκεια προς συνεχή κατοχήν των ιδιαιτέρως ενδιαφερόντων νευραλγικών σημείων.

ιιι.   Η ανεπάρκεια αύτη δεν έχει την έννοιαν ότι υφίσταται οίος δήποτε κίνδυνος να εκφύγη η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων από τας χείρας του ΣΣ, έχει μόνον την έννοιαν ότι δεν δυνάμεθα να είμεθα πανταχού συνεχώς παρόντες, όπως είναι απαραίτητον διά να ανυψωθή το ηθικόν των κατοίκων και να έχωμεν τας αναγκαίας πληροφορίας διά να συντρίψωμεν ήδη τας απομονωθείσας συμμορίας εις αυτά ταύτα τα κρησφύγετά των.

ιυ.   Επί πλέον δεδομένου ότι δεν είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν τι είναι δυνατόν να προκύψη από κατευθύνσεως Γιουγκοσλαυΐας και Αλβανίας διά την ενίσχυσιν της συμμοριακής κινήσεως συντρέχει είς επί πλέον λόγος να επωφεληθώμεν της παρουσιαζομένης ευκαιρίας όπως συντρίψωμεν την συμμοριακήν κίνησιν εν τω εσωτερικώ και μείνωμεν ελεύθεροι να αντιμετωπίσωμεν την από Βορρά και Δυσμών κατεύθυνσιν.

 1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Ως ετόνισα και ανωτέρω, ήδη έχει επιστή η χρονική στιγμή της εντατικής δράσεως προς συντριβήν των συμμοριών, η δε ευκαιρία αύτη δεν πρέπει να μας διαφύγη.

Προς ολοκλήρωσιν της προσπαθείας το Σ.Σ. κρίνει ό,τι, δέον να ενισχυθή διά των επομένων συμπληρωματικών μέσων:

α)    Διά 5 νέων Ταγμάτων εμπολέμου Συνθέσεως περί ων η από 7-1-46 έκθεσις Διοικητού ΣΣ.

β)    Διά 2 Ιλών εκ του 11 Συν/τος Αναγνωρίσεως καθ’ όσον η εντατική χρησιμοποίησις του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως έχει επιφέρει φθοράν του υλικού και σχετικήν κόπωσιν του προσωπικού.

γ)    Διά μιας Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού των 3.7.

δ)    Διά μιας Μοίρας Πεδινού Πυρ/κού ΙΙ Μεραρχίας.

ε)    Διά συμπληρώσεως της εμπολέμου δυνάμεως των Μονάδων ως αι υπ΄ αριθμ. Α.Π. 410507/Α3/4-12-46, Α.Π. 41058/Α3 διαταγαί υμών.

στ)  ΔΙΑ ΕΦΙΠΠΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

ι.     ΄Εφιππον τμήμα 60 ίππων κατά Ταξιαρχίαν προς αντιμετώπισιν των εφίππων συμμοριών.

ζ)    ΔΙΑ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συμπλήρωσις των ελλείψεων του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως διά της δημιουργίας μιας ΄Ιλης εφόδου.

η)    ΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΣ

ι.     Μια Διμοιρία Κάριερς κατά Ταξιαρχίαν προς χρησιμοποίησιν κυρίως διά συνοδείαν φαλάγγων και ανεφοδιαστικούς σκοπούς.

θ)    ΔΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ι.     Συμπλήρωσις των εις Αξ-κούς ελλείψεων των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας ως και του Μηχανοκινήτου Τάγματος Χωροφυλακής.

ιι.    Ενίσχυσις εις χωροφύλακας των αυτών ανωτέρω Διοικήσεων προς επανεγκατάστασιν των προβλεπομένων Αρχών Χωρ/κής με ενισχυμένην δύναμιν.

ιιι.   Συμπλήρωσις των εις οπλίτας ελλείψεων του Μηχανοκινήτου Ταγ/τος Χωροφυλακής και χορήγησις αυτώ μέσων Διοικήσεως και Διαβιβάσεων. Επί πλέον όλμων 3΄΄ ων ήδη στερείται.

ι)     ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Συμπλήρωσις των Μονάδων εις μέσα Διαβιβάσεων ιδία των εις συσκευάς ασυρμάτου ελλείψεων των Μονάδων του Σ.Σ.

ια)   ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Συμπλήρωσις, βάσει των συνθέσεων, των ελλείψεων των Μονάδων εις Μεταφορικά μέσα, συνεργεία επισκευών και ανταλλακτικά.

ιβ)   ΔΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΣ

ι.     Χορήγησις των απαιτουμένων μέσων διά την μισθοτροφο-δοσίαν, υπόδησιν και ιματισμόν των δι’ ονομαστικών προσκλήσεων καταταγέντων εις τας ΜΑΔ ιδιωτών.

ιι.    ΄Εγκρισις χορηγήσεως αυταίς υπό των Μονάδων οπλισμού και πυρομαχικών.

ιγ)   ΔΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ι.     Πρόβλεψις χορηγήσεως αυταίς ενός ζεύγους αρβυλλών και ενός επανωφορίου ή χλαίνης.

ιι.    Εις περιπτώσεις συμμετοχής εις επιχειρήσεις παροχή υλικών αμοιβών μέχρι 4.000 ημερησίως εις έκαστον.

ιδ)   Πλήν της συγκροτήσεως της αιτηθείσης Διοικήσεως Ταξιαρχίας εις Καστορίαν με πλήρες και κατάλληλον Επιτελείον η διάθεσις των αιτουμένων επί πλέον Ταγμάτων θα απαιτήση την συγκρότησιν και ετέρας Διοικήσεως Ταξιαρχίας με έδραν τα ΓΡΕΒΕΝΑ.

Ο

Β.Β/Α.Π                                                                        Δ ΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ΣΣ

Ακριβές αντίγραφον                                                    ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Τ.Σ.Υ.                                                                      ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Εκθεση Εκκαθαριστικών Ενεργειών ΖΕΥΣ-ΚΡΟΝΟΣ-ΑΤΛΑΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΕΥΣ – ΚΡΟΝΟΣ – ΑΤΛΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)

 

ΠΡΟΣ. ΓΕΣ/Α1-Α2                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Β΄ ΣΣ/Α1

ΚΟΙΝ. Α1-Α2                                                                        904/27-8-46

VΙΙΙ, ΙΧ, ΧV Μερ/χία                                               Α.Π. 741

83 Περιοχή

Ι.     ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ

 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Οι πυρήνες τούτων αποτελούνται κυρίως εκ μονίμων συμμοριών. Πάντως ο αριθμός των είναι περιωρισμένος. Οσάκις όμως πρόκειται να ενεργήσουν, ενισχύονται είτε από χωρικούς ανήκοντας εις το εφεδρικόν ΕΛΑΣ ή ακόμη και από άλλους εκβιαζομένους δι’ απειλών ή και κοινούς εγκληματίας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να διαβιώσι μακράν της Κοινωνίας. Συνέχεια

Επεισόδιο ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣ

ΘΕΜΑ: Επεισόδιον ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Β΄ ΣΣ/Α.Π. 610/Α1

ΒΣΤ 904 τη 14 Αυγούστου 1946

ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Σ/Α1 και Α2

ΚΟΙΝ: Γραφείον Α1

Γραφείον Α2

Βρεττανόν Σύνδεσμον

α) Την 9 Αυγούστου η ΙΧ Μεραρχία διέταξε τον Αντ/ρχην ΚΟΛΩΝΙΑΝ να κινηθή από της επομένης εκ ΚΑΡΥΑΣ προς ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ, ληξάσης της αποστολής του.

β)    Την ιδίαν ημέραν κατόπιν πληροφοριών της Μεραρχίας ο Αντ/ρχης Χωροφυλακής ΣΟΦΡΑΣ, Δ/τής Μηχ. Τάγματος Χωρ/κής, απήυθυνε διαταγήν προς τον εις ΚΑΡΥΑΝ σταθμεύοντα Λόχον ΓΚΙΚΑ του υπ’ αυτόν Τάγματος, όπως την επομένην ενεργήση επιδρομήν εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ και διαλύση τους εν τη περιοχή αυτή ευρισκομένους συμμορίτας. Συνέχεια

Οδηγίες διεξαγωγής και παγίωσης εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, Β’ ΣΣ/Α1/ΑΠ470/3 Αυγ 1946

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                     Αμέσου Επιδόσεως

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π 470

ΟΔΗΓΙΑΙ

Δια την διεξαγωγήν και παγίωσιν των Εκκαθαριστικών ενεργειών

 1. Απαραίτητος προϋπόθεσις διά την επιτυχίαν των εν τη περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ εκκαθαριστικών ενεργειών είναι :

Η εξερεύνησις όλων των δρομολογίων και των θέσεων της ορεινής περιοχής, των προσφερομένων ως κρησφύγετα των συμμοριών και η καταστροφή τούτων,

Η ανακάλυψις πιθανών χώρων συγκεντρώσεως πυρομαχικών, τροφών και λοιπών εφοδίων,

Η αποσύνθεσις του Εφεδρικού ΕΛΑΣ, διά της συλλήψεως των στελεχών και των μελών του, Συνέχεια