Εκθεση Πολεμικής Δράσης ΕΣΕΑ 1941-1945


ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1941 – 1945 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Σ.Ε.Α. ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Την 6ην Απριλίου 1941 καθ’ ον χρόνον η μικρά μεν ηρωϊκή όμως Πατρίς μας, με τα ολίγα μαχόμενα τέκνα της και με τα ελάχιστα μέσα που διέθεττεν αντιμετώπισεν τας πολυαρίθμους και πανόπλους λεγεώνας των Ιταλών και μετέφερεν τον πόλεμον πέραν των Ελληνικών συνόρων εις τα Αλβανικά βουνά, η πανύσχιρος τότε Γερμανία, σύμμαχος τότε της Ιταλίας έσπευσε προς βοήθειάν της και επετέθη εκ των νότων εναντίον της μαχομένης Πατρίδος μας.
Ούτω αι δυνάμεις του σκότους και της βίας ηνάγκασαν τους ηρωϊκούς μας μαχητάς μετά πολυημέρους και πολυνέκρους μάχας να υποκήψουν εις το μοιραίον της ήττης. Η βία έμμελε προς στιγμήν να κατεσχήση.
Τα τελευταία ερίσματα του νεωτέρου Ελληνικού μεγαλλουργήματος, τα Μακεδονικά οχυρά, είχον εισέλθει εις την ιστορίαν και ελάμβανον την θέσιν των παρά τας Θερμοπύλας, την γύφυραν της Αλαμάνας, κ.τ.λ.
Αμέσως μετά την εμφάνησιν των Γερμανών στρατευμάτων εις την Μακεδονίαν και Θράκην (Απρίλιος 1941) εκυκλοφόρησεν η φήμη ότι ούτοι θα παραδώσουν εις του φυλεττικούς εχθρούς μας Βουλγάρους την ιστορικήν και ένδοξον ταύτην περιοχήν της Ελληνικής Πατρίδος μας. Συνέχεια

Καταδίκη κατοίκων περιοχής Δράμας για συμμετοχή στην οργάνωση του Αντών Τσαούς


Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Ο επί της επομένης υποθέσεως αριθ. 6/1944 του ΙΙ Β.Ν Ανακριτού.
Προκειμένη υπόθεσις 70/1944 έτος.
ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ:
Κατόπιν της συντριβής της Ελληνικής Στρατιάς και της κατοχής της Ελλάδος από τας δυνάμεις του Άξονος, εντός της ιδίας Ελλάδος (της καθ’ αυτό) και εδώ εις την Μπελομόρια (σημ: Ούτω αποκαλούν οι Βούλγαροι την Μακεδονίαν και Θράκην) εσχηματίσθησαν μερικαί πολιτικαί ομάδες υπαγόμεναι εις ένα επιτελείον εις το όρος Παγγαίον, διά την Μπελομόρια, το οποίον υπήγετο εις τηνΑνωτάτην Επιτροπήν του Ολύμπου.
Κατ’ εντολήν της τελευταίας (ήτοι της Επιτροπής ταύτης) εις την περιοχήν (του Νομού) της Δράμας είχον λάβη εντολήν (απεστάλησαν) οι Καπεταναίοι (Οπλαρχηγοί) Θεόδωρος Μικρόπουλος και ο Αντών Τσαούς. Ο Νικόλαος Μαχαιράς, Χρήστος Κοιτσαντσένκο με τους αντάρτας των διά να προετοιμάσουν και οργανώσουν τον εντόπιον Ελληνικόν πληθυσμόν διά νέαν ένοπλον στάσιν κατά της νομίμως εγκαθιδρυθείσης Βουλγαρικής αρχής (εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) Μπελομόρια. Συνέχεια

Κατηγορητήριο Βούλγαρου ανθυπολοχαγού Τόντσεβ, αναπληρωτού Εισαγγελέα Στρατοδικείου Ξάνθης, για ανατρεπτικές ενέργειες κατά των Βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής από κατοίκους της περιοχής, 1944


Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ν
Ο επί της επομένης υποθέσεως αριθ. 6/1944 του ΙΙ Β.Ν Ανακριτού.
Προκειμένη υπόθεσις 70/1944 έτος

ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ :
Κατόπιν της συντριβής της Ελληνικής Στρατιάς και της κατοχής της Ελλάδος από τας δυνάμεις του Άξονος, εντός της ιδίας Ελλάδος (της καθ’ αυτό) και εδώ εις την Μπελομόρια (Ούτω αποκαλούν οι Βούλγαροι την Μακεδονίαν και Θράκην) εσχηματίσθησαν μερικαί πολιτικαί ομάδες υπαγόμεναι εις ένα επιτελείον εις το όρος Παγγαίον, διά την Μπελομόρια, το οποίον υπήγετο εις την Ανωτάτην Επιτροπήν του Ολύμπου.
Κατ’ εντολήν της τελευταίας (ήτοι της Επιτροπής ταύτης) εις την περιοχήν (του Νομού) της Δράμας είχον λάβη εντολήν (απεστάλησαν) οι Καπεταναίοι (Οπλαρχηγοί) Θεόδωρος Μικρόπουλος και ο Αντών τσαούς. Ο Νικόλαος Μαχαιράς, Χρήστος Κοιτσαντσένκο με τους αντάρτας των διά να προετοιμάσουν και οργανώσουν τον εντόπιον Ελληνικόν πληθυσμόν διά νέαν ένοπλον στάσιν κατά της νομίμως εγκαθιδρυθείσης Βουλγαρικής αρχής (εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) Μπελομόρια.
Διά την επιτυχίαν των ανωτέρω σκοπών οι αναφερθέντες αντάρται συχνά εισήρχοντο εις τα χωρία Τίκλοβο, Τειχότα, Δρατσίστα, Λιμπότουν, Καραγκιόζ-κιοϊ, Ράπες, Μούρατσικ, και άλλα της περιοχής Δράμας, συνεκάλουν συνεδριάσεις επί τόπου του πληθυσμού εις τας οποίας ομιλούσαν οι ηγήτορες διά τον σκοπόν των ανταρτών των, πώς πρέπει να προετοιμασθούν και ν’ αγωνισθούν όλοι εναντίον του Βουλγάρου, παρώτρυνον τον Ελληνικόν πληθυσμόν να μη εγγραφούν Βουλγαροϋπήκοοι, να ενωθώσι με αυτούς και εκείνοι που θα έμενον εις τα χωρία οργανώνοντο εις πολεμικάς ομάδας αναλόγως της αποκτηθείσης παρ’ αυτών ειδικότητος κατά την εν τω Στρατώ υπηρεσίαν των, συνεκέντρωνον πληροφορίας διά κρυμένα όπλα, ιματισμόν και έκαστος έδιδεν οδηγίας εις τον Ελληνικόν πληθυσμόν που να κρύβη και να φυλάττη τον οπλισμόν του και μόλις δοθή το σύνθημα από το Επιτελείον να αρχίσουν ένοπλοι ανταρτικαί επιχειρήσεις, ως ανατινάξεις γεφυρών, σηράγγων, σιδηροδρομικών γραμμών και να αποσυνθέσουν τα μετόπισθεν της Βουλγαρικής Στρατιάς και να φονεύσουν τα Βουλγαρικά κρατικά όργανα και τον Βουλγαρικόν πληθυσμόν. Συνέχεια

Οι Ελληνικές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό Βουλγαρική Διοίκηση


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δ/ΝΣΙΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟ

ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΒΟΥΡΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Από 6 Απριλίου 1941

Ι.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Η Ανατολική Μακεδονία περιελάμβανε προ της καταλήψεώς της τους κάτωθι Νομούς:

Ιον. Νομός ΣΕΡΡΩΝ (Πρωτεύουσα:ΣΕΡΡΑΙ) περιλαμβάνων τας Επαρχίας:

α)    Σερρών                                  : Πρωτεύουσα αι Σέραι.

β)    Βισαλτίας (Νιγρίτης)                :           » η Νιγρίτα.

γ)    Σιντικής (Σιδηροκάστρου)      :           » το Σιδηρόκαστρον.

δ) Φυλλίδος (Σίχνης)                      :           » η Νέα Σίχνα (Ζημλιάχωβα).

2oν. Νομός ΔΡΑΜΑΣ (Πρωτεύουσα:ΔΡΑΜΑ)περιλαμβάνων τας Επαρχίας:

α)    Δράμας                                  : Πρωτεύουσα η Δράμα.

3ον. Νομός ΚΑΒΑΛΛΑΣ (πρωτεύουσα:ΚΑΒΑΛΛΑ)περιλαμβάνων τας Επαρχίας:

α)    Θάσσου                                  : Πρωτεύουσα

β)    Καβάλλας                              :           » η Καβάλλα.

γ)    Νέστου                                               :           » η Χρυσούπολις.

δ)    Παγγαίου (Πραβίου)              :           » η Ελευθερούπολις.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Μακεδόνων και Θρακών Αθηνών, 15 Οκτ 1942


ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
(Από Μαΐου 1941 Μέχρι Αυγούστου 1942)

Α) ΙΔΡΥΣΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι. Μόλις, κατά Μάϊον 1941 εγνώσθη ενταύθα η κατάληψις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης υπό των Βουλγάρων, ως και ο κίνδυνος, τον οποίον διέτρεχεν εξ αυτών η υπόλοιπος Μακεδονία, ερρίφθη εις σύσκεψιν μεταξύ των κ.κ. Α.Κεραμοπούλου, Γ. Μόδη, Χρ. Λιώτη, Δ. Ανδρεάδη και του υποφαινομένου, η ιδέα της συστάσεως επιτροπής προς μελέτην και παρακολούθησιν των εθνικών τούτων ζητημάτων, προς αντίδρασιν κατά των βουλγαρικών προσπαθειών δι’ υποβολής διαμαρτυριών και υπομνημάτων προς τας αρμόδιας ξένας Αρχάς και δι’ αναιρέσεως των ισχυρισμών των βουλγάρων και καταγγελίας της συμπεριφοράς αυτών. Εις τας συσκέψεις αυτάς προσήλθον μετ’ ολίγον και άλλοι Μακεδόνες και Θράκες διαμένοντες ενταύθα, ως οι κ.κ. Πάζης, Χατζηλίας, Μπακάλμπασης, Χόνδρος, Εξηντάρης, Ι.Παπαδάκης, Ευελπίδης, Αλ Ζάννας, Σ.Κοτζαμάνης και Β.Σιμωνίδης καθώς και ο κ. Ν.Λούβαρις, ο οποίος, μολονότι δεν είναι Μακεδών, μας εφάνη πολύ χρήσιμος εις το εν γένει έργον μας. Αι συσκέψεις αυταί έγιναν εις το γραφείον του κ. Γ.Παπαθανασίου, το οποίον επί τινάς μήνας εχρησίμευεν και ως Γραφείον της Επιτροπής μας, διό και ιδιαιτέρως οφείλονται ευχαριστίαι προς αυτόν. Περαιτέρω προσήλθον εις ενίσχυσιν οι Μητροπολίται Σερρών, Καβάλας, Αλεξανδρουπόλεως, Μαρωνείας, Ζιχνών κ.ά. ως επίσης και οι κ.κ. Αυγ.Θεολογίτης, Μ.Σταμούλης, Λαμπρινιάδης, Μανούσης, Λαναράς, Παπαδάκης, Δ.Σάντης, Κίρκος, Πέννας, Ιακώβου, Τσουτσάνης, Τσίμπας, Χατζηδίνας, Αλ.Παπαθανάσης, Φρ.Θεοδωρίδης, Μπατρίνος, Αχ.Παπαδάτος και άλλοι και τέλος αντιπρόσωποι των εν Αθήναις Προσφύγων ως και οι κ.κ. Τέγος, Τικόπουλος, Δούμπας, Μάρκατζης, Σγουραμάνης, Μανασής, Κωστόπουλος, Κισαγεζλής, Σγουρόγλου, Τζαμαϊλας, Καραμανλής, Παπαβασιλείου, Α.Αποστολίδης, Χαραλαμπίδης, Ζώϊος, Χατζηπροδρόμου και άλλοι. Συνέχεια

Εκθεση Βουλγαρικών σφαγών το Σεπτέμβριο 1941 στη Δράμα


Εν Δράμα τη 26-8/βρίου 1954
ΠΡΟΣ
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δ/σιν Ιστορίας Στρατού
Τμήμα ΙΙ
Αθήναις
Έκθεσις επί γενομένων υπό των Βουλγάρων Σφαγών κατά Σ/βριον του έτους 1941.

Λαμβάνομεν την τιμήν εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 34/39/9542/ 24-9-54 δ/γής υμών να υποβάλωμεν συνημμένως το υπό του Δήμου ημών εγκριθέν κατά το έτος 1945 βιβλίον «Τραγωδίαν της Δράμας» εμφαίνον άπαντα τα στοιχεία διά τας υπό των Βουλγάρων διαπραχθείσας σφαγάς κατά Σ/βριον του έτους 1941 εις την περιοχήν του Δήμου ημών εις ο συμπεριλαμβάνονται κατά το δυνατόν άπαντα τα λαβόντα χώραν γεγονότα κατά τας σφαγάς.
Ωσαύτως να συνυποβάλωμεν και κατάστασιν των κατά το διάστημα τούτο σφαγιασθέντων, φονευθέντων και θανόντων εξ δαρμών υπό των Βουλγάρων.
Φωτογραφίας των γεγονότων δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθώσιν πλην τούτων της ανακομιδής των λειψάνων κατά την εκτέλεσιν των ομαδικών τάφων ων το πρωτότυπο φίλμ κατέχει ο Φωτογράφος της πόλεως Θεόδωρος Σερβάνης όστις και μόνον θα ηδύνατο να εξυπηρετήση την υπηρεσία Υμών.

Ο
Δήμαρχος Δράμας
(Τ.Υ)
Ανδρ. Νικηφορίδης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Ονομαστική των φονευθέντων υπό των Βουλγάρων

Α/Α Επώνυμον Όνομα Πατρώνυμον Πατρίς Ημέρα θανάτου
1 Πουλασουχίδης Αβραάμ Γεώργιος Ρωσία 12 -8 41
2 Χ΄΄Βασιλείου ή Βασιλειάδης Μηνάς Ιωάννης Καισάρεια 29-9-41
3 Μπέλωφ Στέφανος Κοσμάς Ρωσία 29-9-41
4 Νικολαϊδης Θωμάς Λεωνίδας Προύσα 1-10-41
5 Παναγιωτίδης Γεώργιος Σάββας Ιοσλάτ 29-9-41
6 Κοέν Αβραάμ ήΑμπέρτος Ιακώβ Σέρραι 1-10-41
7 Μεσσήνης Δημήτριος Παναγιώτης Χωριστή 29-9-41
8 Παπαδόπουλος Ανδρέας Αναστάσιος Αρά/πολις 29-9-41
9 Μαυρόπουλος Γεώργιος Νικόλαος Δαρδανέλια 28-9-41
10 Ζινός Μιχαήλ Ζήσης Δράμα 28-9-41
11 Μαυρόπουλος Νικόλαος Χαράλαμπος Κιουτάχεια 29-9-41
12 Εδυάρογλου Ορέστης Αναστάσιος Νίγδη 29-9-41
13 Δέλλας Αστέριος Χρήστος Ορτάκιόϊ 1-10-41
14 Τσόκας Αθανάσιος Χρήστος Δράμα 29-9-41
15 Χριστοχείλης Βασίλειος Σάββας Ικόνιον 29-9-41
16 Γιαννόπουλος Λάζαρος Αβραάμ Νίγδη 29-9-41
17 Καναρίδης Ιωάννης Χαράλαμπος Ορτού 22-1-41
18 Καρατσαλίδης Παντελής Λεόντιος Όσκε 16-9-41
19 Φωτιάδης Αναστάσιος Χαράλαμπος Κοτζά-Πινά 29-9-41
20 Ζαϊμης Παναγιώτης Χαράλαμπος Αμισός 29-9-41
21 Ξενάκης Πασχάλης Κων/τίνος    ———- 1-9-41
22 Νικολάου Κων/τίνος Νικόλαος Λεσκοβέτσιος 29-9-41
23 Γκλαβόπουλος Ανέστης Δημήτριος Αρμαντλή 29-9-41
24 Αποστολίδης Απόστολος Πανταζής Κερμαδή 1-10-41
25 Παστουρματζής Ιωάννης Γεώργιος Ανδρ/πολις 30-9-41
26 Τσελικόγλου Γεώργιος Χρήστος Σαμψούς 29-9-41
27 Καλντερμιτζής Γεώργιος Κλεάνθης Προύσα 30-3-42
28 Κλαβόπουλος Κων/τίνος Διαμαντής Προύσα 1-10-41
29 Καμαρόπουλος Αγαθάγελος Γεώργιος Νικομήδεια 29-9-41
30 Κοϊμτζίδης Ευάγγελος Σεραφείμ Αμάσεια 1-10-41
31 Νικολαϊδης Θωμάς Λεωνίδας Προύσα 1-10-41
32 Τσεκούρας Γεώργιος Παναγιώτης Αμυγδαλιά 29-9-41
33 Χαρακόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος Νίγδη 29-9-41
34 Ελευθεριάδης Δημήτριος Ιωάννης Αμισός 29-9-41
35 Ζαχαροπούλου Σταματία Ιωάννης Δράμα 29-9-41
36 Ζαχαροπούλου Μαίρη Ιωάννης Δράμα 1-10-41
37 Παστουρματζής Κων/τίνος Γεώργιος Βέϊκος 28-7-44
38 Δεϊρμεντζόγλου Παύλος Κων/τίνος Νίγδη 29-9-41
39 Πελικπασίδης Παναγιώτης Γεώργιος Αμισός 29-9-41
40 Παναγιωτίδης Ιωάννης Ανέστης Νίγδη 29-9-41
41 Μπρέζα Ελένη Θεόδωρος Δράμα 29-9-41
42 Ιωσηφίδης Γεώργιος Θεόφιλος Προύσα 1-10-41
43 Ιωσηφίδης Νικόλαος Θεόφιλος Προύσα 1-10-41
44 Πιτσικούδης Παναγιώτης Χρήστος Προύσα 1-10-41
45 Ιωσηφίδης Γεώργιος Ιγνάτιος Προύσα 1-10-41
46 Πασακάλης Σάββας Αριστείδης Βιζύη 1-10-41
47 Σαλμανίδης Χρήστος Γεώργιος Σαμψούς 29-9-41
48 Χαλαϊδης Σάββας Χαράλαμπος Πόντος 29-9-41
49 Καλαϊτζόγλου Παρασκευάς Κυριάκος Ορτακινά 28-10-41
50 Κοσμίδης Στυλιανός Ιωάννης Σαμψούς 28-9-41
51 Κουλίδης Νικόλαος Κων/τίνος Ρωσία 29-9-41
52 Κων/νίδης Κυριάκος Κυριάκος Αργυρούπολις 2-10-41
53 Ασπρικίδης Ιωάννης Δημήτριος Νίγδη 1-10-41
54 Ασπρικίδης Γεώργιος Δημήτριος Νίγδη 1-10-41
55 Παπαδόπουλος Μηνάς Ιορδάνης Ποντοκρίτειο 1-10-41
56 Χατζησάββας Σταύρος Ηλίας Αμισός 28-9-41
57 Πολυματίδης Παναγιώτης Σταύρος Τραπεζούς 29-9-41
58 Κοσμίδης Νικόλαος Ιωάννης Ορδού 1-10-41
59 Θεοδωρίδης Βασίλειος Χαράλαμπος Αμισός 28-9-41
60 Κοχαϊμίδης Χρήστος Χαράλαμπος Τραπεζούς 29-9-41
61 Ανανιάδης Πρόδρομος Νικόλαος Νίγδη 29-9-41
62 Κυριλλίδης Κων/τίνος Χρήστος Νικομήδεια 29-9-41
63 Καμπούρογλου Μιχαήλ Χριστόδουλος Κομοτηνή 28-9-41
64 Σπανόπουλος Ιωάννης Βασίλειος Σουτζουγουρή 1-10-41
65 Μουντζούρογλου Νικόλαος Γεώργιος Βιζύη 29-9-41
66 Γούδας Αθανάσιος Μιχαήλ Ηπείρου 30-9-41
67 Σπανόπουλος Δημήτριος Βασίλειος Σουψουρή 1-10-41
68 Γαβριηλίδης Γαβριήλ Σταύρος Δράμα 22-6-42
69 Νταουλτζής Ιωάννης Στλούνος Πάνορμος 1-10-41
70 Πιτουρίδης Πέτρος Χαράλαμπος Τραπεζούς 1-10-41
71 Πολυματίδης Ιωάννης Σταύρος Τραπεζούς 1-10-41
72 Χούρος Νικόλαος Δημήτριος Ασβεστοχώρι 29-9-41
73 Χατζηπαντελής Σωτήριος Χ΄΄Παντελής Προύσα 29-9-41
74 Λίτσος Παναγιώτης Γεώργιος    ——— 1-10-41
75 Ποροζίδης Πολύχρόνης Θεόδωρος Κίος 29-9-41
76 Ορφανίδης Γεώργιος Π΄΄Στυλιανός Σαμψούς 29-9-41
77 Καφαντίδης Αγαθάγγελος Κοσμάς Κίος 29-9-41
78 Θεοδοσιάδης Ελευθέριος Ιωάννης Κίος 29-9-41
79 Παναγιωτίδης Γεώργιος Σάββας Ιοσγάτη 29-9-41
80 Παπαδόπουλος Ευστάθιος Αλέξιος Αμισός 1-10-41
81 Κρήτας Δημήτριος Κων/τίνος Στενήμαχος 29-9-41
82 Π΄΄ Κων/τίνου Κων/τίνος Γεώργιος Κων/πολις 1-10-41
83 Τηλεμάχου Γεώργιος Ευθύμιος Νίγδη 29-9-41
84 Σεμερτζίδης Γεώργιος Στέφανος Ταφλένκιου 29-9-41
85 Δήμου Αναστάσιος Ιωάννης Δράμα 29-9-41
86 Κασμελίδης Λάζαρος Χρήστος Κιαπλίου 29-9-41
87 Δημητριάδης Δημήτριος Ιωάννης 40 Εκκλησιαί 29-9-41
88 Ζουρνάτσογλου Λάζαρος Λάζαρος Καισάρεια 29-9-41
89 Πεντοβέλης Λεωνίδας Παναγιώτης Στενήμαχος 29-9-41
90 Χ΄΄ Μιχαήλ Νικόλαος Δημήτριος Στενήμαχος 29-9-41
91 Νάνου Γεώργιος Στέφανος Δοξάτον 29-9-41
92 Μακούλης Κοσμάς Νικόλαος Στενήμαχος 29-9-41
93 Μεχτίδης Κων/τίνος Πολύχρόνης Κίος 1-10-41
94 Μεχτίδης Δαμιανός Κων/τίνος Κίος 1-10-41
95 Μούτσιος Δημήτριος Νικόλαος Στενήμαχος 29-9-41
96 Μούτσιος Πρόδρομος Δημήτριος Στενήμαχος 29-9-41
97 Κουντουράς Κων/τίνος Δημήτριος Στενήμαχος 29-9-41
98 Κοντόπουλος Παύλος Ιωάννης Σαμψούς 28-9-41
99 Π΄΄Ζαπραϊδης Θωμάς Δημήτριος    ——— 29-9-41
100 Ατσαλίδης Γεώργιος Νικόλαος Στενήμαχος 29-9-41
101 Π΄΄Ζαπραϊδης Νικόλαος Θωμάς Στενήμαχος 29-9-41
102 Βάρακτσης Σωτήριος Θεόδωρος    ——— 29-9-41
103 Δελίτσας Βασίλειος Σταύρος Στενήμαχος 29-9-41
104 Αγγελίδης Αργύριος Αθανάσιος Στενήμαχος 29-9-41
105 Μούτσιος Λάμπρος Χριστόδουλος Στενήμαχος 29-9-41
106 Μποζίκης Δημήτριος Νικόλαος Αρκ/πολις 29-9-41
107 Γκαρμπούνης Φίλιππος Γεώργιος Στενήμαχος 29-9-41
108 Αρβανιτίδης Θεόδωρος Πασχάλης Κοζάνη 29-9-41
109 Κακαράκος Γεώργιος Κων/τίνος Γέννα-Θράκης 29-9-41
110 Ποιμενίδης Παναγιώτης Δαμιανός Αργυρμαλής 28-9-41
111 Χριστοφορίδης Κων/τίνος Γεώργιος Κερασούς 29-9-41
112 Βιζιηνός Χριστόφορος Κων/τίνος Βιζύη 29-9-41
113 Φουρνίδης Ιορδάνης Νικόλαος Νίγδη 28-9-41
114 Καραμιχαήλ Ευστράτιος Σάββας Κούπλιο 28-9-41
115 Καψάλης Δημήτριος Γεώργιος Σύκκια Σμύρνης 15-9-41
116 Παραδεισόπουλος Σταύρος Κυριάκος Κιουτάχεια 29-9-41
117 Ζαφειριάδης Συμεών Ευστράτιος Προύσα 29-9-41
118 Παραδεισόπουλος Αναστάσιος Στέφανος Κοτυσίου 29-9-41
119 Χαρμανταρίδης Αναστάσιος Δημήτριος Χ΄΄Ισμάκος 29-9-41
120 Τόμπαλης Ιωάννης Βασίλειος Λάϊστα Ηπείρου 29-9-41
121 Φουντουκίδης Κων/τίνος Ευάγγελος Βιζύη 1-10-41
122 Μπούγιος Πέτρος Αναστάσιος Μελένικον 1-10-41
123 Νικολαϊδης Αναστάσιος Στυλιανός    ——— 23-10-41
124 Χ΄΄Μιχαηλίδης Ιωάννης Κων/τίνος Κιουπλιό 29-9-41
125 Δούης Δημήτριος Παναγιώτης Κέρκυρα 16-10-42
126 Κοτσανίδης Θεολόγος Άνθιμος Άγκυρα -3-42
127 Παναγιωτίδης Γερμανός Αλέξανδρος Αμισός 1-10-41
128 Ταουσάνης Κων/τίνος Ιωάννης Δράμα 30-9-41
129 Χαριτόπουλος Θεόδωρος Πέτρος    ——— 30-1-41
130 Τελλήογλου Βασίλειος Γεώργιος Σουφράπος 29-1-41
131 Πολυμένης Ιωάννης Αθανάσιος Αρκ/πολις 28-7-43
132 Χ΄΄Χρήστου Δημήτριος Χ΄΄Χρήστος Αδρ/πολις 29-9-41
133 Μποταντζόγλου Ιωάννης Σπυρίδων Πόρος Ικονίου 28-9-41
134 Κων/νίδης Ιωάννης Κυριάκος Κερασούς 28-9-41
135 Καρακάσης Βασίλειος Νικόλαος Αδάπαγα 29-9-41
136 Χ΄΄Αργυρίου Λάμπρος Κων/τίνος Στενήμαχος 29-9-41
137 Σαράφης Παναγιώτης Δημήτριος Δράμα 29-9-41
138 Γατζούρας Απόστολος Στέργιος Στενήμαχος 29-9-41
139 Χρηστοκλής Κώστας Γεώργιος Στενήμαχος 29-9-41
140 Ναλμπαντίδης Ελευθέριος Αλέξανδρος Τσαρσαμπά 29-9-41
141 Καλαϊτζίδης Ανέστης Κων/τίνος Σαμψούς 29-9-41
142 Ξυδάς Πασχάλης Νικόλαος Κεφαληνία 31-8-41
143 Μαγιόγλου Μηνάς Κοσμάς Ικόνιον 29-9-41
144 Χαριζάνης Κων/τίνος Κων/τίνος Φωτολείβος 29-9-41
145 Ηλιάδης Ηλίας Σάββας Πόντος 29-9-41
146 Τζονακάκης Ιωάννης Δημήτριος Κρήτη 26-9-41
147 Νικολάου Μηνάς Γεώργιος Αδάπαζαρ 3-7-41
148 Ρομπαζάκης Ιωάννης Αθανάσιος Λαίστα Ηπ. 7-5-44
149 Μυστακίδης Σάββας Ιωάννης Αμισός 28-9-44
150 Κούρσογλου Δημήτριος Γεώργιος Νίγδη 29-9-41
151 Παπαδόπουλος Λεόντιος Π΄΄Γεώργιος Σαμψούς 27-5-42
152 Θεοδωρίδης Δημήτριος Θεόδωρος Πόντος 28-9-41
153 Π΄΄Χρήστου Ευάγγελος Νικόλαος Τρίκαλα -12-52
154 Καπέτης Νικόλαος Ιωάννης Ήπειρος 16-1-45
155 Πάσχος Πασχάλης Θεόδωρος Χωριστή 14-10-41
156 Σαββίδης Χαράλαμπος Σάββας Πόντος 29-9-41
157 Γλαβόπουλος Φιλόθεος Δημήτριος Προύσα 29-9-41
158 Σαμαρίδης Θεόδωρος Αδάμ Πόντος 10-10-41
159 Κασάπης Γεώργιος Απόστολος Ορτάκιόϊ 5-6-43
160 Κουγιουμτζής Λεωνίδας Δημήτριος 40 Εκκλησιαί 29-9-41
161 Ηλιάδης Γεώργιος Ηλίας Κύπρος 29-9-41
162 Παπαδόπουλος Άνθιμος Κων/τίνος Κερασούς 29-9-41
163 Μάγειρος Σωτήριος Ιωάννης Δράμα 30-5-43
164 Χαρμανταρίδης Αναστάσιος Δημήτριος Αμισός 29-9-41
165 Αμοιρίδης Αδάμ Δημήτριος Αργυρούπολις 13-10-42
166 Μπίττης Δημήτριος Στέργιος Μεσολόγγιον 29-9-41
167 Ξανθόπουλος Κων/τίνος Ιωάννης Πόντος 29-9-41
168 Κτιστάκης Εμμανουήλ Γεώργιος Κρήτη 1-10-41
169 Κουμιστοβίτογλου Κων/τίνος Παΐσιος Πόντος 29-9-41
170 Καρατζίδης Λεωνίδας Ιορδάνης Κιουπλιό 29-9-41
171 Κεσέσογλου Βασίλειος Χαράλαμπος Νίγδη 29-9-41
172 Βασιλειάδης Κυριάκος Κοσμάς Αμισός 29-9-41
173 Καρυοφυλλίδης Ιωάννης Καρυοφίλης Αμισός 28-9-41
174 Κεσίσογλου Χαράλαμπος Βασίλειος Νίγδη 12-9-41
175 Γιάντσιος Γεώργιος Δημήτριος 40 Εκκλησιαί 1-9-41
176 Τσαμτσής Δημήτριος Δημήτριος Αρμουτζή 22-11-41
177 Παραντάλος Ιωάννης Γεώργιος Δράμα 4-7-41
178 Μαντόπουλος Αναστάσιος Ευστάθιος Σιώκα 29-9-41
179 Ζωπίδης Δημήτριος Ηλίας Σαμψούς 29-9-41
180 Δήμητσος Γεώργιος Ευρυπίδης 40 Εκκλησιαί 29-9-41
181 Θεοδωρίδης Βασίλειος Χαράλαμπος Τσαρσαμπά 29-9-41
182 Κετεντζής Θεόδωρος Μιχαήλ Τυρολόη 29-9-41
183 Ανανιάδης Θεόδωρος Νικόλαος Νίγδη 29-9-41
184 Μαβίδης Θεόδωρος Θεοφάνης Αμισσός 29-9-41
185 Συκοβαρίδης Θεόκλιτος Κων/τίνος Σιδηρό-καστρον 30-9-41
186 Συμεωνίδης Ματθαίος Αλέξανδρος Τραπεζούς 11-8-43
187 Βρασίδας Γεώργιος Σωκράτης Τραπεζούς 4-10-44
188 Ζουρνατζής Γεώργιος Παύλος Πόντος 15-9-42
189 Χαλάτσης Ανέστης Δημήτριος Δράμα 29-9-41
190 Κατερίδης Λεωνίδας Δημήτριος Ιωάννινα 29-9-41
191 Φραντζής Παναγιώτης Θεόδωρος Δράμα 9-2-42
192 Μαργαρίτης Λιόντος Παναγιώτης Δράμα 5-12-45
193 Βαλάνης Φαίδων Δημήτριος Δράμα 15-7-42
194 Τοκαλίδης Παύλος Αβραάμ Τραπεζούς 10-10-41
195 Σαββόπουλος Πολύχρόνης Σάββας Νικομήδεια 21-8-43
196 Γιαννακάκης Αναστάσιος Αθανάσιος Κων/πολις 4-11-41
197 Παπαχρήστος Δημήτριος Γεώργιος Τρίκαλα 4-8-43
198 Πανταζόπουλος Νικόλαος Δημήτριος Καλαμάτα 1-10-41
199 Τριανταφυλλίδης Δημήτριος Παναγιώτης Ρωσία 11-4-44
200 Παπαδόπουλος Ιωάννης Απόστολος Κιουτάχεια 29-9-41
201 Παπαδόπουλος Απόστολος Ιωάννης Κιουτάχεια 29-9-41
202 Αρβανιτίδης Βασίλειος Ιωάννης Δράμα 29-9-41
203 Μαρθάριος Γεώργιος Ιωάννης Σουφλί 8-7-41
204 Μιχαηλίδης Κων/τίνος Ευάγγελος Άρθου 21-11-41
205 Βενετίδης Μιχαήλ Ράϊκος Ορτάκιόϊ 20-11-42
206 Βασιλειάδης Κυριάκος Κοσμάς Νίγδη 29-9-41
207 Ιντζεπογαλίδης Κων/τίνος Αθανάσιος Αμισσός 10-10-42
208 Μιχαλάκας Δημήτριος Γεώργιος Θράκη 26-11-43
209 Ναλμπάντογλου Μιχαήλ Γεώργιος Αίνος 4-1-42
210 Ανδρεάδης Παύλος Ηλίας Αμισσός 29-9-41
211 Παπαδόπουλος Παναγιώτης Ευστάθιος Κουλακαγιά 1-10-41
212 Κουγιουμτζής Λεωνίδας Δημήτριος    ———- 29-9-41
213 Δαδάκης Δημήτριος Ιωάννης 40 Εκκλησιαί 30-9-41
214 Μπεριανίδης Αναστάσιος Δημήτριος ———– 29-9-41
215 Λαμπριανίδης Δημήτριος Γεώργιος Ραφαγιά 3-4-43
216 Βαμβακίδης Αριστοτέλης Αναστάσιος Αμισσός 2-10-41
217 Σαρίδης Γεώργιος Βουκλίδης Δράμα 30-9-41
218 Ζαφειρίου Ιωάννης Ζαφείριος Κεσσάνη 9-5-45
219 Καρούσης Χρήστος Σούλης Μέτσοβον 26-9-44
220 Καρακεχαΐδης Σταύρος Ιωάννης Σαμψούς 30-10-42
221 Πεταλούδης Ιωάννης Κων/τίνος Σερβία 29-9-41
222 Δημητριάδης Δημήτριος Μελλισινός Μ.Ασία 30-9-41
223 Ζωγράφος Μιχαήλ Ζωή Αδρ/πολις 26-10-42
224 Δεβελέγκας Θεόδωρος Ιωάννης Ήπειρος 1-10-41
225 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Κων/τίνος Δράμα 10-10-41
226 Φιλιππίδης Γεώργιος Φίλιππος Μαρώνια 24-4-42
227 Γαβριηλίδου Σοφία Ιάκωβος ———– 20-10-41
228 Καραβάλης Κλεομένης Κων/τίνος Σώκια 24-5-44
229 Καμπερίδης Ιωάννης Ηλίας Κιουτάχεια 16-8-44
230 Ταπεινόπουλος Αναστάσιος Γεώργιος Πόντος 29-9-41
231 Δημητριάδης Λούης Παναγιώτης Κέρκυρα 25-1-41
232 Ταμπάκης Ιωάννης Εμμανουήλ Ορτάκιόϊ 24-3-44
233 Αθανασίου Ιωάννης Γεώργιος Δράμα 30-10-41
234 Πολυτεχνίτης Παναγιώτης Σωτήριος Αδρ/πολις 12-2-42
235 Παπαδημόπουλος Δημήτριος Δημοσθένης 40 Εκκλησιαί 29-9-41
236 Γιαντζόγλου Μάρθα Γεώργιος Δράμα 8-7-41
237 Μαρουλάς Δημήτριος Παναγιώτης Τριγίνα Αργολ 25-12-41
238 Τσοκαλίδης Μιχαήλ Δημήτριος Αρμουτζής 29-9-41
239 Μποσταντζόγλου Βασίλειος Μηνάς Μ.Ασία 29-9-41
240 Ραμπότας Ανέστης Απόστολος Δράμα 7-12-41
241 Αντωνίου Ανέστης Ιωακείμ Δρούλακον 29-9-41
242 Παπαθεμελής Μιχαήλ Γεώργιος Βυσσώκα 26-6-43
243 Γιαγτζής Αθανάσιος Δημήτριος 40 Εκκλησιαί 2-10-41
244 Σιώπης Χαράλαμπος Γεώργιος Ορτάκιόϊ 29-9-41
245 Κασμερίδης Λάζαρος Χρήστος Κιουπλιό 29-9-41
246 Βασιλειάδης Αναστάσιος Αναστάσιος Σαμψούς 30-9-41
247 Ραπτόπουλος Γεώργιος Ιωάννης Αργυρούπολις 24-8-42
248 Πέτσας Δημήτριος Γεώργιος Ήπειρος 13-1-41
249 Παπαδόπουλος Ιωάννης Ηλίας Άγκυρα 28-8-42
250 Πανίδης Βασίλειος Μιχαήλ Αδάπαζαρ 15-5-44
251 Πούγκας Αθανάσιος Πάσχος Φωτολείβος 29-9-41
252 Σιδηρόπουλος Ιωάννης Παύλος Τίανα 21-5-44
253 Ελληνούδης Θεόδωρος Δημήτριος ——— 14-2-44
254 Ευτάτογλου Σωκράτης Ιωάννης ——— 18-5-42
255 Νοταρίδη Αγγελική Πολύχρόνης Σαμψούς 13-10-45
256 Καρυπίδης Αναστάσιος Κων/τίνος Σαμψούς 4-10-45
257 Καρυπίδης Σωτήριος Αθανάσιος Βαβαέσκη 8-2-42
258 Απόστολος Λάμπρος Μούτσιος 29-9-41
259 Σαζούρας Στέργιος Απόστολος 29-9-41
260 Χ΄΄Αργυρίου Λάμπρος Κων/τίνος 29-9-41
261 Τσιάρας Στέργιος Βασίλειος 29-9-41
262 Βασματζής Μιχαήλ Κων/τίνος 29-9-41
263 Βασματζής Ελευθέριος Κων/τίνος 29-9-41
264 Κάπης Μιλτιάδης Παναγιώτης 29-9-41
265 Ατσαλίδης Ιωάννης Νικόλαος 29-9-41
266 Ατσαλίδης Νικόλαος Ιωάννης 29-9-41
267 Κόττας Χριστοκλής Γεώργιος 29-9-41
268 Γκαρμπούνης Φίλιππος Γεώργιος 29-9-41
269 Λιλίτσας Μιχαήλ Δημήτριος 29-9-41
270 Χ΄΄Αβανίδης Νικόλαος Γεώργιος 29-9-41
271 Χ΄΄Αβανίδης Συμεών Γεώργιος 29-9-41
272 Πασχαλίδης Χρήστος Ιωάννης 29-5-44
273 Τσάμογλου Ονούφριος Βασίλειος 27-7-44
274 Μάρδας Στέφανος Κων/τίνος 29-9-41
275 Ψαλτίδης Δημήτριος Νικόλαος 29-9-41
276 Ωρολογάς Σταμάτης Γεώργιος 29-9-41
277 Κυριακόπουλος Φώτιος Ανδρέας 29-9-41
278 Παπαδόπουλος Αθανάσιος Νικόλαος 29-10-41
279 Δούραλης Δημήτριος Ιωάννης 29-9-41
280 Χασιρτζή Χρυσούλα Κων/τίνος 30-9-41
281 Μούσκος Άγγελος Αθανάσιος 29-9-41
282 Αθανασίου Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
283 Ξυδιάς Πασχάλης Νικόλαος 29-9-41
284 Γεωργιάδης Χριστόδουλος Νικόλαος 3-10-41
285 Καμπατσίδης Μενέλαος Νικόλαος 17-9-44
286 Κωφαντίδης Αγαθάγγελος Χρυσόστομος 29-9-41
287 Ροσσόπουλος Θεόδωρος Γεώργιος 29-9-41
288 Ποτουρίδης Ηλίας Πέτρος 29-9-41
289 Αμανατίδης Στέφανος Αμανάτιος 29-9-41
290 Αμανατίδης Νεοκλής Στέφανος 29-9-41
291 Κοτσανίδης Θεολόγος Άνθιμος 3-10-41
292 Κουρτίδης Τιμολέων Ιωάννης 5-11-43
293 Θεοδωρίδου Σοφία Γρηγόριος 20-5-42
294 Θεοδωρίδης Μιχαήλ Θεόδωρος 2-2-43
295 Θεοδωρίδου Μαρίκα Χαρίλαος 2-2-43
296 Καμπερίδης Ιωάννης Χαρίλαος 15-8-44
297 Μικριάν Σοσί Σκόν 6-10-44
298 Μαντικιάν Βαρτανούς Βαρτάν 6-10-44
299 Παπαζιάν Αρτίν Σαρκίς 29-9-41
300 Κατσάνης Στέφανος Κων/τίνος 3-10-41
301 Μπρέζα Ελένη Θεόδωρος 1-10-41
302 Εδιάρογλου Ορέστης Αναστάσιος 1-10-41
303 Πιτετζή Βασιλική Ανδρέας 6-10-44
304 Πιτετζή Κυριακίτσα Ανδρέας 6-10-44
305 Μαναλικάδης Ευθύμιος Χρήστος 15-9-43
306 Θεοδοσιάδης Παναγιώτης Ιωάννης 2-10-41
307 Σωτηρίου Γεώργιος Σωκράτης 2-10-41
308 Π΄΄Γεωργίου Ιωάννης Κων/τίνος 19-8-44
309 Κων/νίδης Θεόδωρος Παντελής 29-10-41
310 Γρηγορίου Γεώργιος Γρηγόριος 25-7-44
311 Σελαλμαζίδης Γεώργιος Κων/τίνος 29-10-41
312 Σελαλμαζίδου Άννα Γεώργιος 29-10-41
313 Σελαλμαζίδης Παναγιώτης Γεώργιος 29-10-41
314 Λαφτσίδου Ταμάμα Μιχαήλ 1-8-44
315 Σελαλματζίδης Γεώργιος Π΄΄Ιωάννης 15-4-41
316 Μήλια Σοφία Σάββας 10-5-44
317 Ρόμπος Στέφανος Ιωάννης 29-9-41
318 Μότσανος Κων/τίνος Θωμάς 29-9-41
319 Λαφτσίδης Κων/τίνος Ιορδάνης 4-8-43
320 Μότσανος Θωμάς Κων/τίνος 29-9-41
321 Σιμσιρίδης Βασίλειος Θωμάς 5-5-44
322 Βογιατζής Αναστάσιος Ιορδάνης 10-9-42
323 Παπαδόπουλος Ευάγγελος Αντώνιος 29-9-41
324 Τσιαπεσίδης Ιωάννης Ιορδάνης 1-5-44
325 Αλβανίδης Πρόδρομος Χρήστος 1-5-44
326 Παπαδημητρίου Αναστάσιος Δημήτριος 3-8-44
327 Βουτσάς Αθανάσιος Δημήτριος 29-9-41
328 Αναστασιάδης Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
329 Βενίδης Λεωνίδας Αργύριος 5-8-42
330 Θωμάς Νικόλαος Κων/νίδης 3-10-41
331 Κων/νίδης Ευάγγελος Θωμάς 3-10-41
332 Κων/νίδης Παναγιώτης Θωμάς 3-10-41
333 Ιωαννίδης Ιωάννης Σωκράτης 1-10-41
334 Καραϊσαρλής Θρασύβουλος Δημήτριος 1-10-41
335 Αφαζίδης Αλέξανδρος Παντελής 1-10-41
336 Καρασούλης Χρήστος Σούλης 9-10-44
337 Χ΄΄Σάββας Σταύρος Ηλίας -10-41
338 Ράσης Ζήσης Παναγιώτης -10-41
339 Ιντζεαράτης Ιωάννης Γεώργιος 8-8-44
340 Καλδιριμτζής Γεώργιος Κλεάνθης 5-3-42
341 Γεωργιάδης Χαράλαμπος Λάμπρος 10-10-41
342 Κόττας Παναγιώτης Γεώργιος 1-10-41
343 Λουκαγίδης Γεώργιος Νικόλαος 5-5-43
344 Καραβέλης Κλεομένης Κων/τίνος 8-8-44
345 Ασημακόπουλος Γεώργιος Γεώργιος 5-5-43
346 Τριανταφυλλίδης Σάββας Παντελής 5-5-43
347 Καπουσούζης Κων/τίνος Δημήτριος 5-5-43
348 Γεωργιάδης Γεώργιος Ιορδάνης 3-3-42
349 Δεμίσης Βασίλειος Γεώργιος 5-10-41
350 Μαυρουδής Γεώργιος Ιορδάνης 11-1-44
351 Αλτίκης Δημήτριος Γεώργιος 3-10-41
352 Λαφαζάνης Δημήτριος Νικόλαος 3-12-41
353 Καντυλανάπτης Θεόδωρος Δημήτριος 25-5-45
354 Καλτιριμτζής Δημήτριος Κλεάνθης 8-8-44
355 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Κοσμάς 5-8-41
356 Σταμπουλής Θεόδωρος Ιωάννης 29-9-41
357 Καλαϊδόπουλος Ιωάννης Απόστολος 29-9-41
358 Ιορδανίδης Παναγιώτης Κων/τίνος 12-9-43
359 Ιορδανίδης Κων/τίνος Παναγιώτης 12-9-43
360 Πασχαλίδης Στυλιανός Παναγιώτης 8-8-44
361 Πασχαλίδης Θεόφιλος Στυλιανός 8-8-44
362 Μοιχίδης Χρήστος Δημήτριος 14-11-43
363 Παππουτζής Ιωάννης Δημήτριος 8-8-44
364 Νικομήδου Αθανάσιος Βασίλειος 6-10-41
365 Ευθυμιάδης Ιωσήφ Παρασκευάς 15-8-43
366 Τσότσος Αθανάσιος Παύλος 8-10-44
367 Δεβελέγκας Θεόδωρος Ιωάννης 1-10-41
368 Χρυσομαλλίδης Παρθένιος Πρόδρομος 29-9-41
369 Ανθουλάκης Μάνθος Δημήτριος 29-9-41
370 Ποροζίδης Πολύχρόνιος Θεόδωρος 29-9-41
371 Παπαχρήστου Δημήτριος Γεώργιος 4-7-44
372 Θεοφίλου Αντώνιος Θεόφιλος 29-9-41
373 Τσεκούρας Γεώργιος Παναγιώτης 29-9-41
374 Ανανιάδης Θεόδωρος Νικόλαος 29-9-41
375 Κλαβόπουλος Ανέστης Δημήτριος 29-9-41
376 Π΄΄Κων/τίνου Κων/τίνος Γεώργιος 29-9-41
377 Λαφτσίδης Βασίλειος Ηλίας 29-9-41
378 Ρόμπος Στέφανος Ιωάννης 29-9-41
379 Πολιτάρχης Χρήστος Βασίλειος 29-9-41
380 Αγγελίδης Αλφαίος Νικόλαος 29-9-41
381 Σιδηρόπουλος Γρηγόριος Πρόδρομος 29-9-41
382 Χριστοχείλης Βασίλειος Σάββας 29-9-41
383 Μποτούρογλου Νικόλαος Γεώργιος 29-9-41
384 Μποτούρογλου Δημήτριος Γεώργιος 29-9-41
385 Καραχισαρλίδης Παντελής Λεόντιος 29-9-41
386 Τελλόγλου Ιορδάνης Γεώργιος 2-10-41
367 Τελλίγας Βασίλειος Γεώργιος 2-10-41
388 Χ΄΄Ηλιάδης Ιωάννης Ηλίας 1-10-41
389 Βαίμης Παναγιώτης Αναστάσιος 29-10-41
390 Μπεργιανίδης Αναστάσιος Κων/τίνος 29-10-41
391 Μποζίνης Δημήτριος Νικόλαος 29-10-41
392 Παλαιοδημόπουλος Ιωάννης Ευστάθιος 29-10-41
393 Τυμπανίδης Μηνάς Ιωάννης 29-10-41
394 Χαρακόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος 29-10-41
395 Παπαδόπουλος Ανδρέας Αναστάσιος 29-10-41
396 Αφεντούλης Νικόλαος Λάζαρος 29-10-41
397 Μωϋσιάδης Αθανάσιος Διαμαντής 29-10-41
398 Ματζαρίδης Γεώργιος Δημήτριος 29-10-41
399 Σαμαρτζής Γεώργιος Στέφανος 29-10-41
400 Περβανίδης Δημήτριος Σπύρος 29-10-41
401 Κικκινίδης Πολυδεύκης Σταύρος 29-10-41
402 Σαραφίδης Ευδόκιμος Χατζής 5-5-41
403 Τριανταφύλλου Αλέξης Γρηγόριος 1-10-41
404 Ναλμπάντης Ελευθέριος Αλέξανδρος 29-9-41
405 Κοντόπουλος Ευστάθιος Παύλος 29-9-41
406 Ευσταθιάδης Μιχαήλ Ιορδάνης 29-9-41
407 Φουρνίδης Ιορδάνης Νικόλαος 30-9-41
408 Κιολίδης Νικόλαος Κων/τίνος 30-9-41
409 Κουλίδη Όλγα Ιωάννης 30-9-41
410 Σαβουλίδης Παναγιώτης Γεώργιος 30-9-41
411 Κουρσόγλου Δημήτριος Γεώργιος 30-9-41
412 Μαζαρακίδης Γεώργιος Μαζαράκης 30-9-41
413 Μαζαρακίδης Μιχαήλ Μαζαράκης 30-9-41
414 Κοκοράκης Γεώργιος Κων/τίνος 30-9-41
415 Παπάς Δημήτριος Κων/τίνος 30-9-41
416 Γρηγοριάδης Κυριάκος Σεραφείμ 29-11-42
417 Λουκιανός Ιωάννης Κελλίδης 12-8-44
418 Ζωγράφου Μιχαήλ Ζώης 29-9-41
419 Μαργαριτίδης Νικόλαος Κρυωνάς 4-12-41
420 Πλατσίδης Παναγιώτης Δημήτριος 30-10-41
421 Γιαλαμπούκης Ιωάννης Χρήστος 29-9-41
422 Γιαννουκλίδου Ελένη Γιαννουκλής 29-9-41
423 Βεργίδης Ιωάννης Ευστάθιος 30-9-41
424 Αραμπατζίδης Στέφανος Κων/τίνος 3-10-41
425 Αποστολίδης Απόστολος Πανταζής 1-10-41
426 Γιαννακάκης Αναστάσιος Αθανάσιος 30-9-41
427 Κιουμουτζής Νικόλαος Χαράλαμπος
428 Καλαϊτζής Γεώργιος Ιωάννης 1-10-41
429 Παπαδόπουλος Ιωάννης Κυριάκος 8-10-41
430 Κοκοράκος Κων/τίνος Γεώργιος 29-10-41
431 Μαυριακώφ Ανάργυρος Ιωακείμ 29-10-41
432 Μαυρόπουλος Γεώργιος Νικόλαος 29-10-41
433 Παυλίδης Αναστάσιος Γεώργιος 15-8-44
434 Χ΄΄Συμεωνίδης Κων/τίνος Γρηγόριος 30-5-42
435 Βαμβακάς Ιωάννης Τζανής 29-9-41
436 Βοσκόπουλος Μιχαήλ Αντώνιος 29-9-41
437 Κιτεντζής Θεόδωρος Μιχαήλ 29-9-41
438 Μαυρόπουλος Νίκος Χαράλαμπος 29-9-41
439 Γιάντζος Γεώργιος Δημήτριος 29-9-41
440 Γεωργιάδης Αδάμ Γεώργιος 29-9-41
441 Κωττόπουλος Χρήστος Σαράντης 29-9-41
442 Πολίτης Γεώργιος Κων/τίνος 8-2-42
443 Μαρουλάς Δημήτριος Παναγιώτης 25-12-42
444 Πελιόγλου Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
445 Πελιόγλου Βασίλειος Γεώργιος 29-9-41
446 Γιαγτζόγλου Μάρθα Γεώργιος 9-10-41
447 Φραντζής Παναγιώτης Δημήτριος 9-2-42
448 Κοέν Αλβέρτος Αβραάμ 1-10-41
449 Ξανθόπουλος Κων/τίνος Ιωάννης 29-9-41
450 Αραμπατζίδης Δημήτριος Κων/τίνος 29-9-41
451 Αθανασίου Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
452 Καρυοφύλλης Σταμάτιος Νικόλαος 29-9-41
453 Πασιάς Σταύρος Κων/τίνος 29-9-41
454 Σαμαρίδης Θεόδωρος Αδάμ 29-9-41
455 Κοντογιάννης Δημήτριος Αλέξανδρος 29-9-41
456 Ρανίδης Διαμαντής Κων/τίνος 30-9-41
457 Αϊνατζίδης Ιωάννης Θεόδωρος 30-9-41
458 Γιώτης Παναγιώτης Απόστολος 29-9-41
459 Ανανιάδης Παναγιώτης Χαράλαμπος 30-9-41
460 Παπαχρήστου Ευάγγελος Νικόλαος 10-1-42
461 Αθανασιάδης Θεόφιλος Δημήτριος 29-9-41
462 Παπαζήσης Αντώνιος Ιωάννης 29-9-41
463 Παπαζήσης Ζήσης Ιωάννης 29-9-41
464 Παπαζήσης Κων/τίνος Ιωάννης 29-9-41
465 Κων/νίδης Σάββας Θωμάς 29-9-41
466 Κων/νίδης Νικόλαος Ιωάννης 29-9-41
467 Κων/νίδης Ευάγγελος Ιωάννης 29-9-41
468 Κων/νίδης Παναγιώτης Ιωάννης 29-9-41

Συμπληρωματικός Πίναξ
Αποβιωσάντων εκ ξυλοδαρμού υπό των Βουλγάρων

Α/Α Ονοματεπώνυμον Όνομα

Πατρός

Έτος

γεννήσεως

Ημερομηνία θανάτου
1 Παπαδάκης Αργύριος Ευάγγελος 1900 29 Σ/βρίου 1942
2 Γαβριηλίδης Λάζαρος Ιωάννης 1894 5 Αυγούστου 1942
3 Λεπεζίδης Δημήτριος Δημήτριος 1889 Ιανουαρίου 1943
4 Γεννημάκης Φλαβιανός Βασίλειος 1927 21 Μαΐου 1944
5 Παντελίδου Ελένη   συζ. Γεωργίου 1913 29 Σ/βρίου 1941
6 Φέσσα Έλλη           θυγ. Μιχαήλ 1905 3 Ν/βρίου 1943
7 Ηλιάδης Θεόδωρος Χαράλαμπος 1879 23 Αυγούστου 1942
8 Βασιλειάδης Απόστολος Πέτρος 1913 1 Σ/βρίου 1943
9 Τσιντζίδης Κων/τίνος Στέφανος 1894 18 Μαρτίου 1942
10 Νικολαϊδης Κων/τίνος Γρηγόριος 1907 23 Μαρτίου 1942
11 Ξεροσαββίδης Ιωάννης Κων/τίνος 1907 24 Απριλίου 1943
12 Παπανικολάου Ανέστης Σωτήριος 1889 5 Μαΐου 1942
13 Λαζαρίδης Μηνάς Κων/τίνος 1917 18 8/βρίου 1942
14 Αβερκιάδης Δημήτριος Χ΄΄Απόστολος 1887 1 8/βρίου 1942
15 Χοροζίδης Παναγιώτης Ιωάννης 1925 14 8/βρίου 1943
16 Τσατλάκογλου Παντελής Κυριάκος 1893 12 Ιουνίου 1942
17 Δεϊρμεντζόγλου Χρήστος Γεώργιος 1879 12 Μαΐου 1942
18 Τσατλάκογλου Κυριακή Παντελής 1925 3 Μαρτίου 1943
19 Τσεκιτζής Μιχαήλ Χρήστος 1882 12 8/βρίου 1943
20 Κομνηνόπουλος Κομνηνός Ιωσήφ 1895 12 Ιουλίου 1944
21 Κασμερίδης Παντελής Νικόλαος 1919 28 Σ/βρίου 1941
22 Χ΄΄Εφραιμίδης Αναστάσιος Λάζαρος 1921 4 Ιανουαρίου 1943
23 Αλτιντζόγλου Δημήτριος Πέτρος 1874 10 Ν/βρίου 1943
24 Νταλακμάνης Δημοσθένης Σταύρος 1924 18 Αυγούστου 1941
25 Χατζηλίας Ιωάννης Ηλίας 1881 29 Σ/βρίου 1941
26 Πατσιώρης ή Πιτσώρης Θεοφάνης Αργύριος 1918 18 Μαρτίου 1943
27 Ουζούνης Χρήστος Θεοφάνης 1883 13 Ιουνίου 1943
28 Μάρκου Δημήτριος Παναγιώτης 1886 2 Ιουλίου 1941

Εν Δράμα τη 25-Σ/βρίου-1954
Ο
Δήμαρχος Δράμας
(Τ.Υ)