Δελτίο πληροφοριών 6, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 25 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ.2310                           Από 18ης ωρ. της 24-1-45
με 18ην ωρ. της 25-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 6

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ι.-    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει ότι οι κάτοικοι της απελευθερωθείσης περιοχής Κορίνθου είναι τρομοκρατημένοι εκ της δράσεως των ελασιτών και αιτούσι την παραμονήν στρ. Μονάδων εις την Κόρινθον, ως και την δημιουργίαν, Κοινοτικών Αστυνομιών διά την αντιμετώπισιν τυχόν νέων επιδρομών ελασιτών.

ΙΙ.-   Οι κάτοικοι των χωρίων ΛΑΥΡΙΟΝ – ΚΕΡΑΤΕΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΤΡΙΓΛΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΗ – ΕΚΑΛΗ –  ΑΧΑΡΝΑΙ – ΦΥΛΗ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΜΑΝΔΡΑ δι’ επανειλημένων αιτήσεων παρακαλούν να τους χορηγηθή οπλισμός διά την δημιουργίαν κοινοτικής αστυνομίας μέχρι της ημερομηνίας καθ’ ην θα καταστή δυνατή η εγκατάστασις κρατικών αστυνομικών τμημάτων, επι τω σκοπώ να δυνηθώσι μόνοι των να εκδιώξωσι τους λησταναρχικούς, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

ΙΙΙ.- Το Σύνταγμα Χωροφυλακής αναφέρει ότι κατά τας μεταμεσονικτίους ώρας εις τους συνοικισμούς Παγκρατίου και Νέου Κόσμου όργανα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΚΚΕ διά τηλεβόων απευθύνονται εις τους εθνοφύλακας διά φράσεων τρομοκρατικών.-

O Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Γ. ΠΕΤΑΛΑΣ
Συντ/ρχης Πυρ/κού

Κοινοποίησις
-ΓΕΣ-Γραφ. ΙΙ/Β (υ.τ.α)
-ΙΙ/Β Γραφ. ΑΣΔΑ                                                      Διά την ακρίβειαν
-ΙΙΙ Γραφείον  .//.                                                      Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
-Γραφείον Συνδέσμου                                                           Τ.Σ.Υ.

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΣΔΠ/24 Ιαν 1945

ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                          Εξ. Επείγον
ΑΡΙΘ.Α.Π.213

Χ Α Ρ Τ Α Ι.
ΑΘΗΝΑΙ:
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 1:10.000

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν υπ’ αριθ. 1

Ι.-    ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.
Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 513/22.Ι.45 Δ/γης της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Αττικής, η Στρατιωτική Διοίκησις Πειραιώς αναλαμβάνει υπευθύνως την ασφάλειαν της περιοχής, ης τα όρια έχουν καθορισθή επί του χάρτου ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1:10.000 (όρα διάγραμμα).-

ΙΙ.-   ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α)    Άμυνα ολοκλήρου της περιοχής.-
β)    Έρευνα και περισυλλογή όπλων και πολεμοφοδίων.-
γ)    Διάθεσις Φρουρών διά την ασφάλειαν κτιρίων.-
δ)    Κράτησις αιχμαλώτων.

ΙΙΙ.-  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.-
Διετέθησαν αι ηδη εν τη περοχή ευρισκόμεναι 2α και 10η Ταξιαρχίαι Εθνοφυλακής, κατανεμημέναι ως ακολούθως: Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών αρ.4, ΣΔΑ/2ΕΓ/23 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αθήνα τη 23 Ιανουαρίου 1945
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                              από 1800 ώρας της 22-1-45
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.                                                       με 1800 ώραν της 23-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Νο4

Ι-     ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Η 9η Ταξιαρχία αναφέρει ότι περί τους 200 ένοπλοι Ελασίτες διαμένουσιν εις την περιοχή Χ Α Σ Ι Ω Ν. Ούτοι κατά περιόδους κατέρχονται εις ΧΑΣΙΑ και δι’ επιτάξεως κτηνών μεταφέρουσι τρόφιμα και πυρομαχικά εξ αποθηκών ευρισκομένων εις ΧΑΣΙΑ εις μονήν ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΣΠΕΛΑ ΚΟΥΡΑΣΙ, σπηλιάν ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑ ή Σπηλιάν ΠΡΕΜΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ Ν.Δ. και Δ. Πάρνηθος, ένθα τα κρυσφηγετά των.
Το 143 Τάγμα αναφέρει ότι την 18ην τρέχοντος μηνός ανεξακρίβωτος δύναμις του ΕΛΑΣ επετέθη ανεπιτυχώς εις Κορωπή κατά των Γραφείων της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ επί τω σκοπώ της απελευθερώσεως τεσσάρων 4 κρατουμένων Ελασιτών. Την 19ην τρ. μηνός αντιπροσωπεία του εις περιοχήν ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΛΑΣ ητήσατο επιτροπήν  εξ αξιοπίστων προσώπων του Χωρίου Κορωπίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.

ΙΙ     ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι την 21ην τρ. μηνός μέλη του ΕΑΜ ΚΚΕ εις τας συνοικίας Καμινίων και Ταμπουρίων Πειραιώς και Κυψέλης και Εξαρχίων Αθηνών διά τηλεβόα είπον «Μερικοί ελιποψύχησαν και έγιναν προδόται. Τους ξέρουμε, τους παρακολουθούμε και θα τους τιμωρήσουμε όπως τους αξίζει.»

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Διά την ακρίβεια                     Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
το ΙΙ Γραφείον                    Συντ/ρχης Πυρ/κού
Τ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΓΕΣ-Γρ. ΙΙ/Β Υ.Τ.Α, Γρ. ΙΙΙ ΣΔΑ, Γρ. ΙΙ ΣΔΑ

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/ΓΡ2β/21 ιαν 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ II/Β                                                         Αθήνα 21 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2220                             από 18 ώρ. της 20-1-45
με 18ην ώραν της 21-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1.-    Κατά πληροφορίας αξιοπίστου  ιδιώτου εκ Καπανδριτίου μεμονωμέναι ένοπλοι ομάδες ελασιτών με πολιτικήν περιβολήν κινούνται ιδίως κατά τας νύκτας εις τας κατωκημένας περιοχάς τας περιλαμβανομένας μεταξύ της γραμμής ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΑΘΩΝ και ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και προβαίνουσιν εις λεηλασίας, αρπάζοντες ζώα, τρόφιμα κλπ. (Χάρτης 1:100.000 ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ).
Συγκεκριμένως εις ΜΑΡΑΘΩΝΑ την 18ην τρ. μηνός ενεφανίσθησαν 100 ένοπλοι ελασίται εις Καπανδρίτι παραμένουσι μονίμως 20 ένοπλοι τοιούτοι.
Εις το χωρίον ΚΑΛΑΜΟΣ ως και εις τους όρμους ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ και ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οι ελασίται έχουσι εναποθηκευμένας μεγάλας ποσότητας κλοπιμαίων.
Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και οι άνδρες τρομοκρατημένοι εγκατεστάθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ.

2.-    Κατ’ αναφοράν της Στρατ. Διοικήσεως Αθηνών 5-6 πυροβόλα εξ ων δύο αντιαεροπορικά και τα λοιπά των 7,5 άνευ ελαστικών παρελήφθησαν υπό των κατοίκων ΚΑΛΑΜΟΥ. Ταύτα είναι παρηλλαγμένα πλησίον των μανδριών (3-3½ χιλ. από του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ,  αριστερά των μεταβαίνοντι εξ Αθηνών, προ της Γεφύρας με την μεγάλην στροφήν 200 περίπου μέτρα εις την τοποθεσίαν ΓΙΑΡΩΝΑΣ. Εντός του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ ευρίσκονται 10-12 αυτοκίνητα εν αρίστη καταστάσει, άτινα ήδη διαλύονται υπό των χωρικών.

3.-    Κατ’ αναφοράν ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας (Α.Π.124/16-1-45) τα τμήματα του ΕΛΑΣ τα διελθόντα εξ Ελευσίνος κλπ. μετά την συνθηκολόγησιν είχον ηθικόν τελείως καταπεπτωκός. Ιματισμός και υπόδυσις εις αθλίαν κατάστασιν. Ανομοιομορφία οπλισμού και έλλειψις πυρομαχικών. Γενικώς η όλη εμφάνισίς των δεν παρουσίαζε στρατιωτικόν τμήμα αλλά πραγματικά σωματικά και ψυχικά ράκη παρανόμως οπλοφορούντα.

4.-    Πολλοί των Αξιωματικών του ΕΛΑΣ προς συμμαθητάς των συναδέλφους της Ταξιαρχίας τελείως εξουθενωμένοι ψυχικώς διά να δικαιολογηθώσιν μεταχειρίσουσιν την φράσιν «Όταν θα μάθετε θα μας συγχωρήσετε».

Ο  Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                           Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
Γ.Ε.Στρ. Γρ.ΙΙ/Β (υ.τ.α.)                            Συντ/ρχης Πυρ/κού
Γραφ. κ.Διοικητού
Γραφ. κ.Επιτελάρχου ΣΔΑ                        Διά την ακρίβειαν
Γραφ. ΙΙΙον ΣΔΑ                                      ΤΟ ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Γραφ. ΙΙον ΣΔΑ                                                     Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών, 143 ΤΑΓΜΑ/20 Ιαν 1945

143 Τάγμα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενεργηθείσαι έρευναι : Εγένετο έρευναι άνευ αποτελέσματος.
Γενόμεναι συλλήψεις:  Συνελήφθησαν άτομα 22 ως ύποπτα.

Διάφοραι Πληροφορίαι:
Την 18ην τρέχοντος περί ώραν 20 και 30΄ ένοπλοι τινές του ΕΛΑΣ φέροντες όπλα και χειροβομβίδας επετέθησαν διά την απελευθέρωσιν 4 κρατουμένων ανταρτών υπό της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ Κωροπίου μη επιτυχόντες του σκοπού των.
Την πρωΐαν της επομένης 19ης τρέχοντος εις το αυτό χωρίον προσήλθεν αντιπροσωπεία ελασιτών ήτις ητήσατο τρεις αξίους λόγου πολίτας του χωρίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.
Εις χωρίον Χασιά υπάρχουν αποθήκαι πυρομαχικών και τροφίμων του ΕΛΑΣ.
Οι εις την Εύβοιαν ευρισκόμενοι αντάρται συγκεντρούμενοι εις Χαλκίδα διαπεραιούνται εις τας διά της εκκεχειρίας καθορισθείσας περιοχάς.

Εν Αθήναις τη 20η Ιανουαρίου 1945
Ο
Διοικητής του Τάγματος
Τ.Σ.Υ.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Διαταγή επιχειρήσεων, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/17 Ιαν 1945

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                        Ελευσίς 17 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 16                                                     ώρα: 2000
ΧΑΡΤΑΙ: ΧΑΛΚΙΣ      }
ΑΙΓΙΝΑ        } 1:100000
ΚΟΡΙΝΘΟΣ }

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.-    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Η 46 Βρεττανική Μεραρχία διά δυνάμεών της εκ Πατρών και Κορίνθου θα καταλάβη την εκκενούμενην υπό Ελασιτών περιοχήν, ήν και θα εκκαθαρίση.

ΙΙ.-   Προς υποβοήθησιν άνω ενεργειών και εξασφάλισιν από Ανατολών των Νότων της 46 Μεραρχίας θα εκτελεσθώσιν τα κάτωθι:
α.-   Το 2ον Τάγμα αντικαθιστάμενον εις τας παρούσας θέσεις του υπό του 6ου τοιούτου, από 1000 περίπου ώρας αύριον, θα καταλάβη την Κόρινθον.
-Εις την διάθεσιν 2ου Τάγματος ΙΙ Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού
-Πραγματοποιηθησομένη πιθανή διάταξις:
-Σταθμός Δ/σεως Τάγματος, Λόχος Διοικήσεως και δύο Λόχοι: ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
-Λόχος εις Παλαιάν Κόρινθον(630420).
-Λόχος εις Εξαμίλια (665400).
-Μοίρα Πυρ/κού ΚΟΡΙΝΘΟΝ Συνέχεια

Δελτιο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/3 Ιαν 1945

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/63

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 3ης Ιανουαρίου 1945.

1.     Ο Αγροφύλαξ Λιοσίων Νικόλαος Στεριανός έχει αποκτήσει τον βαθμόν του Συνταγματάρχου του ΕΛΑΣ και διαμένει εις τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Λιοσίων, ον έχει μεταβάλλει εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως αιχμαλώτων. Εις αυτόν παρουσιάζουν τους αιχμαλώτους άνδρας της Χωρ/κής, ους κατόπιν βασανιστηρίων εκτελεί διά των οργάνων του.

2.     Επί της οδού Σμύρνης και Αχαρνών οι ελασίται κατεσκεύαζον την 2-1-45 οδόφραγμα διά σισηρών ράβδων, ας επρομηθεύθησαν εκ των σιδηροδρομικών σταθμών Λαρίσσης και Πελοποννήσου, και στηρίζωσι ταύτας διά μπετόν-αρμέ. Συντεταγμέναι (4611-3720). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/30 Δεκ 1944

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΣΕΚΕΡΗ 1

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 30-12-44  (ώρα 12η)

1.-    Εις την περιοχήν από της οδού Δεληγιάννη μέχρι Κολωνού μόνον η εφεδρική δύναμις του ΕΛΑΣ απέμεινε της λοιπής αναχωρησάσης προς Περιστέρι.

2.-    Προ πέντε (5) ημερών εις περιοχήν τέρματος Πατησίων αφίχθησαν δύο (2) Λόχοι (ίσως ανήκοντες εις μονάδα περιοχής Καρπενησίου) ευρίσκοντο εισέτι εκεί την 29ην λήγοντος.

3.-    Τρεις (3) Λόχοι Κοκκινιάς ευρισκόμενοι εις περιοχήν σιδηροδρομικού Σταθμού Μύλοι – Αθηνών μετεστάθμευσαν την 28ην λήγοντος εις Συνοικισμόν Μυκονιάτικα (αμέσως νοτίως αποθηκών Πυρομαχικών Λιοσίων) και εις περιοχήν τέρματος Πατησίων ένθα ευρίσκοντο ακόμη εκεί χθες (29ην). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/30 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Σελίς 1

ΔΕΛΤΙΟΝ
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της
29/12/44 μέχρι της 14ης ώρας της 30/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ:

1.-    Αξ/κός ώρα 13.30΄ της σήμερον

Η πολυκατοικία (367-452,7) επί της οδού Κολωνού και εις το τμήμα της μεταξύ των οδών Λεωνίδου και Κεραμεικού κατέχεται υπό επαναστατών εξ ολοκλήρου οίτινες έχουν δημιουργήσει θέσεις αυτομάτων όπλων και αναμένουν τα Αγγλικά τμήματα τα εκκαθαρίζοντα την περιοχήν να τα κτυπήσουν. Ανάγκη ειδοποιηθούν τα Αγγλικά τμήματα άτινα την 13.30΄ ώραν της σήμερον ευρίσκοντο επί της οδού Ιάσωνος αρκετά εγγύς της εστίας ταύτης. Προ της πολυκατοικίας ταύτης έχουν τοποθετήσει νάρκας αναγνωριζομένας εκ της νωπής εκσκαφής.-

2.-    Στρατ. Δ/σις Πειραιώς:

Εις την έπαυλιν ΘΩΝ παρά το Χαϊδάρι εις το Ν. εντός της οποίας υπάρχει τεταγμένον βαρύ πυροβόλον καμουφλαρισμένον βάλλον εναντίον των Αθηνών και του Πειραιώς.- Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/29 Δεκ 1944 1820

Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον

Πληροφορίαι 29-12-44   Ώρα 18.20

1.-    Εις την περιοχήν μεταξύ γωνίας Καρνεάδου και Λουκιανού και γωνίας Καρνεάδου και Πλουτάρχου έδρα την πρωΐαν της 29 τ.μ, αυτόματον (ελεύθερος σκοπευτής). Το πολυβόλον τούτο έβαλλε διά τροχιοδεικτικώς προς την κατεύθυνσιν του Βυζαντινού Μουσείου. (όρα σχεδιάγραμμα).

2.-    Εντός του τετραγώνου του περιλαμβανομένου μεταξύ των οδών Ισαύρων – Βουλγαροκτόνου και των Λόφων Στρέφη και Λυκαβηττού (ήτοι από των πρώτων οικιών κάτωθεν του Λυκαβηττού μέχρι των πρώτων οικιών κάτωθεν του Στρέφη) έχομεν την θετικήν πληροφορίαν ότι παραμένει δύναμις ανταρτών υπό τας εξής συνθήκας: Οι άνδρες παραμένουν καθ’ όλην την ημέραν αυστηρώς κεκλεισμένοι εντός των οικειών εις ας παραμένουν περίπου ανά πέντε ή έξ, μη εξερχομένοι εν στολή ουδέ εις τα παράθυρα.

Μέρος τούτων κατέρχεται την ημέραν εν πολιτική περιβολή εις την πόλιν, συλλέγει πληροφορίας και επανέρχεται. Μεταξύ τούτων αναφέρονται δύο εφημεριδοπώλαι αγνώστου ταυτότητος. Δεν απαντούν εις τους εναντίον των πυροβολισμούς των Άγγλων τόσον από της κατευθύνσεως του Λυκαβηττού όσον και εις τας υπό του άρματος προσβολάς. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/29 Δεκ 1944 1800

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους.

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

29-12-44  ώρα 1800.

1.     Αναγνωρίσεις μονάδων. 2ος Λόχος 3ου Τάγματος 2ου Συντάγματος ΑΡΔΗΤΤΟΥ (3843). 1ος και 4ος Λόχοι 2ου Συντάγματος περιοχής ΠΑΓΚΡΑΤΙ. 1ος Λόχος 4ου Τάγματος 2ου Συντάγματος περιοχής ΣΥΓΓΡΟΥ. 6ος Λόχος 3ου Τάγματος 2ου Συντάγματος περιοχής Συγγρού. 1ον Τάγμα 2ου Συντάγματος ΧΑΛΚΙΔΟΣ περιοχής ΑΒΕΡΩΦ. Στρατηγείον 2ου Τάγματος 2ου Συντάγματος εις οδόν ΚΡΙΜΩΝΙΔΟΥ Παγκράτι (39054320). Όλαι αι ανωτέρω πληροφορίαι προέρχονται εξ αιχμαλώτων.

2.     Εχθρικαί κινήσεις και θέσεις. Συγκέντρωσις 300 του ΕΛΑΣ του ΟΡΕΣΤΗ εις οδόν ΜΕΤΣΟΒΟΥ Νεάπολις (379459). Κατά πληροφορίας εκ της Αστυνομίας αναφέρεται ότι 500 άνδρες του ΕΛΑΣ έφθασαν εις σταθμόν ΛΑΡΙΣΣΗΣ (3646) εκ ΧΑΛΚΙΔΟΣ την εσπέραν της 28ης Δεκεμβρίου. Την 27ην Δεκεμβρίου ώραν 16.30 αυτοκινητοπομπή εκ 20 περίπου οχημάτων αφίχθη εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ εκ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με όπλα πολεμοφόδια και τρόφιμα. Εξ ιδιωτικής πηγής Σύνταγμα ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ εκινήθη εκ (3043) Εργοστ. Ναθαναήλ (Πατήσια) εις κτίριον 200 (3749). Εξ ιδιωτικής πηγής 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αντεκατεστάθη υπό του 6ου Τάγματος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ εις περιοχήν Περ. Περιστέρι (3549). Στρατεύματα του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Πλατείας ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (365454). Λόχος του ΕΛΑΣ εις Ευθανασίας-Παλαμιδίου (35724560). Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εις βορ. Πλ. Μεταξουργείου (36604559). Εξ ιδιωτικής πηγής Τάγμα ΠΑΤΡΩΝ φθάνει προσεχώς ίνα ενισχύση το 9ον Τάγμα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Μεγάλος αριθμός ανδρών του ΕΛΑΣ έφθασε εις οδόν ΜΕΓΑΛΟΥ Αλεξάνδρου (360451) εκ Δυσμών. 100-150 άνδρες του ΕΛΑΣ εις περιοχήν Κων/πόλεως – Αχιλλέως (35924528). Μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών και όπλων εις ΛΑΤΟΜΕΙΑ (428525). Αναφέρεται θέσις Σ.Δ. 6ου Συν/τος εις 100 υάρδας εκ της εκκλησίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΣ/2ΓΡ/28 Δεκ 1944

Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον

Πληροφορίαι 28-12-44   Ώρα 17.30

1.-    Την 24 τ.μ. εις Περιστέρι ευρίσκετο δύναμις του 6ου Συν/τος Κορίνθου υπό τον Βαζαίον. Μετ’ αυτού ευρίσκοντο και ο Λόχος Κοκκινιάς και ο Λόχος Περιστερίου εν συνόλω δύναμις 500-600.
2.-    Ανατολικώς της εκκλησίας Ευαγγελίστρια Περιστερίου, 1100 μ περίπου, ευρίσκεται η Διαχείρισις του 6ου Συν/τος μετά της αποθήκης πυρ/κών εντός οικιών. Παρά την αποθήκην ταύτην 5-10 μ δυτικώς ευρίσκετο εν πυροβόλον των 75.
3.-    Εις τοποθεσίαν 100 δένδρα Περιστερίου, ευρίσκοντο την ιδίαν ημέραν τα μεταγωγικά του ιδίου Συν/τος περίπου 100-150 κτήνη.
4.-    Δυτικώς της εκκλησίας και εις απόστασιν 50 μ. εντός του Φοίβου (Κινηματογράφος), λειτουργεί το Στρατόπεδον Συγκεντρώσεως ομήρων, οπόθεν καθ’ εκάστην αναχωρούν αποστολαί 1000-1500 προς Θήβας.
Στρατοπεδάρχης του Στρατοπέδου είναι ο Θεόδωρος Κόλιας απλούς Στρατιώτης, καταγόμενος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων. Ως Δήμιοι χρησιμοποιούνται οι κάτωθι:
1)    Κων/νος Αναστασόπουλος ή Ντάλας εκ χωρίου Φιλιά Καλαβρύτων.
2)    Κων/νος Κίτσος μετά του αδελφού του Ιωάννου και ετέρου 15ετούς αδελφού του αγνώστου ονόματος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων.
3)    Σβίγκος εκ Λυκουριάς Καλαβρύτων.
4)    Μάχος εκ Μαζέϊκα Καλαβρύτων.
Ούτοι χρησιμοποιούνται διά τας εκτελέσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν διά μαχαίρας διά την οικονομίαν ως λέγουν πυρομαχικών.
Την 22 τ.μ. ωδηγήθησαν εκ του Στρατοπέδου Φοίβος εις λιγνιτορυχείον Περιστερίου 300 άτομα άνδρες γυναίκες και παιδία δι’ εκτέλεσιν.
Κατά την διάρκειαν των εκτελέσεων έλαβε χώραν πολυβολισμός από αεροπλάνου και επέτυχον να δραπετεύσουν οι 10 εκτελεσθέντων των υπολοίπων 290.
5.-    Η κυκλοφορία αυτοκινήτων του ΕΛΑΣ τόσον διά τας αναχωρήσεις όσον και διά τας αφίξεις προς Πελοπόννησον εκτελείται καθ’ εκάστην από της 17ης ώρας και εκείθεν εκ Περιστερίου.
6.-    Το χωνί σήμερον εις διαφόρους συνοικίας εκάλει προς κατάταξιν εις τον Στρατόν του ΕΛΑΣ τους άνδρας από 18-40 ετών, προσθέτον ότι πας μη κατατασσόμενος και συλλαμβανόμενος θα εκτελείται.
7.-    Την 22 τ.μ. αφίχθησαν εις Περιστέρι περί τα δύο χιλ. ζεύγη αρβυλών. Ταύτα κατ’ αφήγησιν του αυτόπτου πληροφοριοδότου μας, δεν ήσαν Ελληνικής κατασκευής αλλ’ πωσδήποτε ξένης. Το χρώμα του δέρματος ήτο μέλαν.
8.-    Την 27 τ.μ. αφίχθη και στρατοπέδευσε παρά την εκκλησίαν Αγ. Παύλος δύναμις Τάγματος ανταρτών γενιοφόρων. Ετέραι λεπτομέρειαι δεν εγνώσθησαν.-

Συνάντηση αντισυνταγματάρχη Αργυρόπουλου-ταξίαρχου Μπενφιλντ, 28 Δεκ 1944

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠ 84516

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΙΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΣ

Λαμβάνω την τιμήν να διαβιβάσω την από 28-12-44 αναφορά του Αντ/ρχου Μηχανικού Αργυροπούλου.-

Αθήναι τη 9 Ιανουαρίου 1945

Ο
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Τ.Σ.Υ.

Σ.ΚΙΤΡΙΝΑΚΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κου

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Αντ/ρχης Μηχ/κου
Αργυρόπουλος (28.12.44)
υποβάλλει αναφοράν επί
συναντήσεως ήν έσχε μετά
του Ταξιάρχου Μπένφιλντ
διοικητού της Φόρσ 133.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

-ΙΙ/Β΄. μετ’ αντιγράφου
των συνημμένων.                                                    Διά την ακρίβειαν
Συνημ. τω εγγράφω -3-
Δ.Υ.                                                                     ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Αθήναι τη 28 Δεκεμβρίου 1944

—————————————- Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/27 Δεκ 1944 1800

Εκ: Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

27.12.44  ώρα 1800.

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Απεκρούσθησαν επιθέσεις επαναστατών εις Πλατείαν ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως εις περιοχήν ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ εξακολουθούν: βορ. Λόφ. Νυμφών (3644) έναντι αποφασιστικής αντιστάσεως. Περιοχή μεταξύ οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και περιοχής Μοσχάτου (3342) εξεκαθαρίσθη Δυτικώς του (323424) γεφ. Κηφισού έναντι ελαφράς αντιστάσεως. Εις ΠΕΙΡΑΙΑ τα στρατεύματα μας κατέλαβον σημείον 85 και εγκατεστάθησαν κατά μήκος γραμμής οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκ Μεθώνης (29224231) εις Μεσολογγίου (28704232) και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΤΕΡΟΝ προήλασαν προς (298420) εναντίον κάποιας αντιστάσεως. Β. του ΛΙΜΕΝΟΣ …ΛΟΝ εσημειώθη σοβαρά προόδος έναντι ισχυράς αντιστάσεως και η οποία κατέληξεν εις την διάνοιξιν εκ ΝΟΤΟΥ προς ΒΟΡΡΑΝ των παραλιών του Λιμένος ΠΕΙΡΑΙΩΣ εις την κυκλοφορίαν των απαραιτήτων οχημάτων. Περίπου εις τόνος εκκρηκτικών ετοποθετήθη υπό των επαναστατών εις υπονόμους κάτωθεν του Ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ την νύκτα της 25/26. Ανεκαλήφθη εξουδετερώθη και περισυνελέγη υπό των περιπολιών μας την 0700 ώραν της 26ης. Την 1500 ώραν πρεσβεία εκ της Κ.Ε. του ΕΑΜ προσήλθεν προ της μεταβάσεώς της εις την συνεδρίασιν εις το Στρατηγείον μετά του Βρεττανού Φρουράρχου, Έλληνος Φρουράρχου, Αρχιστρατήγου ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ και Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ. Την 27.12.44 ώραν 0415 ανταλλαγή πυρών μεταξύ 142 Τάγματος Εθνοφυλακής και ΕΛΑΣ εις ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ βορ. Μαιευτηρίου Έλενας (397483). Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΕΛΑΣ εις κτίρια Β. πλευράς οδού ΕΡΜΟΥ Β.Α. Αστεροσκοπείου (365446) και των στρατευμάτων μας Ν. πλευράς την 26ην ώραν 1800. Εχθρική επίθεσις εις Δυτ. Πλ. Ομονοίας (37164528) απεκρούσθη. Περιπολία 148 Τάγματος Εθνοφυλακής εβλήθη υπό Μέσων Πολυβόλων εκ περιοχής (438452) και όλμων εκ (445456). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 7 , 8, ΣΔΑ/2ΕΓ/26 Δεκ 1944

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 26η Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2410                           Από 18ης ωρ. της 25-1-45
με 18 ωρ. της 27-1-45
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 7 και 8

Ι.-    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ο Στρατοπεδάρχης Παλ. Ανακτόρων αναφέρει ότι 200-500 ελασίται κινούνται καθημερινώς εις το Βασιλικόν δάσος Τατοϊου και λεηλατούν την περιοχήν(4365).

-Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει  ότι την 20-21 τρ. μηνός εισήλθoν εις ΤΑΝΑΓΡΑΝ και ΣΚΟΥΡΤΑ πεντήκοντα -50- ένοπλοι ελασίται.

ΙΙ.-   ΔΙΑΦΟΡΑ

α)-   Ο Στρ. Παλαιών ανακτόρων αναφέρει ότι μεταξύ Μαλακάσας – Αγίου Μερκουρίου, Ανακτόρων Τατοϊου και Συνοικισμού Μπάφι έχουσι τοποθετηθεί υπό των ελασιτών νάρκαι (4573-4371-4762).

β)-   Η Στρατ. Διοίκησις Αττικής αναφέρει

1)    Οι καταγόμενοι εν Τανάγρας αντάρται απογορεύουσι τους κατοίκους ν’ ομιλώσιν εις τους Άγγλους, απαγορεύουσι τους επιστράτους να παρουσιασθώσιν εις την εθνοφυλακήν επί απειλή πυρπολήσεως των οικιών των και εκτελέσεως των οικείων των και κατά τας νυκτάς διανυκτερεύουσι εις τας οικίας των.

2)    Πολλοί ελασίται καταγόμενοι εξ Αθηνών και ευρισκόμενοι έξω τούτων επανέρχονται με ταυτότητα επαρχιώτου, ην εκδίδουσι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων.

3)    Εις Πελοπόννησον και περιοχήν Λαμίας οι ελασίται προωθούν τρόφιμα εις τας ορεινάς περιοχάς και απαγορεύουν την κίνησιν του πληθυσμού -εκτός των οργάνων των – ως και την μεταφοράν ειδών εις τας απελευθερωθείσας περιοχάς.

4)    Εις Λαμίαν εξακολουθούν λειτουργούντα τα Γραφεία του ΕΑΜ, εκδίδεται Εαμική εφημερίς, ενεργείται τρομοκρατία διά τηλεβόων και οι ελασίται περιφέρονται με πιστόλια και χειροβομβίδας, απειλούντες τους εθνικιστάς.

5)    Κάτοικος Μενιδίου (Αχαρνών) μεταβάς την πρωΐαν της 25 τρ. μηνός προς υλοτομίαν εις δάσος Δεκελίας συνελήφθη υπό ελασιτών, οίτινες επέμενον να πληροφορηθούν την δύναμιν Εθνοφυλακής Αχαρνών.

6)    Περί την 18.30 ώραν την 25 τρ.  μηνός το επί της οδού Αχαρνών – α… εκκλησία – φυλάκιον του 141 Τάγματος (389566) εβλήθη διά ριπής πολυβόλου από της κατευθύνσεως «Αγίας Τριάς» (395569)(Χάρτης 1:20.000).

γ)    Ανώτερος Αξ/κος αφιχθείς εξ Αταλάντης (περιοχής ελευθέρας) αναφέρει:

1)    Ανεσυνεκροτήθη η ΟΠΛΑ και οι απομακρυθέντες εκ των Μονάδων ελασίται εξαναγκάζεται να επιστρέψωσιν εις ταύτας.                                  2)         Εξακολουθεί η λειτουργία των λαϊκών δικαστηρίων και η τρομοκρατία.

3)    Εσχηματίσθη επιτροπή, ήτις θα παρουσιασθή εις τους Άγγλους και θα δηλώση ότι υπάρχει απόλυτος ασφάλεια και δεν χρειάζονται εθνοφυλακήν ή Αγγλικόν τμήμα εις την περιοχήν των,

4)    Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και αιτούσιν ικετευτικώς οργάνωσιν εθνοφυλακής ή τουλάχιστον προσωρινώς Κοινοτικής αστυνομίας.

δ)    Αξιόπιστος ιδιώτης αναφέρει ότι εις ΒΑΘΙΑΝ Χαλκίδος μετά την αναχώρισιν την Εθ. Πολιτοφυλακής οπλίσθησαν όλα τα δυναμικά μέλη του ΚΚΕ-ΕΛΑΣ, άτινα παραμένουσιν εις την κωμόπολιν, φορολογούσι και τρομοκρατούσι τους κατοίκους.

ε)    Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι πολλοί ελασίται κατέρχονται εκ Λαμίας κλπ. εις Αθήνας με αόριστον άδειαν προς αναδιοργάνωσιν της Ε.Π. Αθηνών.

στ)  Κατά θετικάς διασταυρωμένας πληροφορίας πολλοί επικίνδυνοι αναρχικοί εισέρχονται και εξέρχονται των Αθηνών-Πειραιώς κλπ. διά Βρεττανικών μέσων μεταφοράς, προς αποφυγήν ελέγχου.

Παρίσταται άμεσος ανάγκη όπως γίνη ενέργεια προς το Βρεττανικόν Στρατηγείον διά τον έλεγχον της ακριβείας της πληροφορίας ταύτης. Οι κινούμενοι δέον να ώσιν εφοδιασμένοι δι’ ημετέρων αδειών ταξειδίου, οι δε επιστρέφοντες όμηροι να παραδίδωνται εις την Αστυνομικήν Δ/σιν προς έλεγχον.

ζ)    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει.

-Οκτώ (8) ένστολοι επέδραμον την21 τρ. μηνός εις χωρίον ΣΟΦΙΚΟΝ Κορινθίας προς σύλληψιν Εθνικιστών, αλλ’ απέτυχον, λόγω ενόπλου αντιστάσεως των κατοίκων.

-Τοιαύται ένοπλοι ομάδες περιφέρονται εις τα διάφορα χωρία της Κορινθίας, αίτινες φορολογούσι και τρομοκρατούσι τους κατοίκους.

-Οι κάτοικοι όλων των χωρίων αιτούσι οργάνωσιν εθνοφυλακής ή δημιουργίαν κοινοτικών αστυνομιών διά την εξόντωσιν των ληστοανταρτών.

η)    Εξακολουθούσιν υποβαλλόμεναι αθρόαι αιτήσεις κατοίκων χωρίων Νομού Αττικοβοιωτίας διά την αποστολήν εθνοφυλακής, Χωρ/κής ή διά την προσωρινήν δημιουργίαν Κοινοτικής Αστυνομίας, επί τω σκοπώ της εξολοθρεύσεως των ληστανταρτών, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

θ)    Η Στρατ. Διοίκησις Αθηνών αναφέρει ότι την 20/12/44 ανεχώρησεν εξ Αγίου Γεωργίου Λεωνιδίου Πελοποννήσου το πετρελαιοκίνητον «Νικόλαος» με Κυβερνήτην τον Παναγιώτην Γιαννόπουλον και με έξ – 6 άτομα πλήρωμα με εντολήν να δολοφονήσουν τον Βασιλέα Ελλήνων ΓΕΩΡΓΙΟΝ Β΄.

Αθήναι τη 27 Ιανουαρίου 1945

Ο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                          Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

-ΓΕΣ(Γραφ. ΙΙ/Β)(υ.τ.α)                                         Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
-Γραφ. ΙΙΙ ΑΣΔΑ                                               Συντ/ρχης Πυρ/κου
-Γραφ. ΙΙ/Β   .//.
-Ιην Μεραρχίαν
-ΙΙ Μεραρχίαν                                                      Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Τ.Σ.Υ.