Δελτιο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/3 Ιαν 1945

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/63

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 3ης Ιανουαρίου 1945.

1.     Ο Αγροφύλαξ Λιοσίων Νικόλαος Στεριανός έχει αποκτήσει τον βαθμόν του Συνταγματάρχου του ΕΛΑΣ και διαμένει εις τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Λιοσίων, ον έχει μεταβάλλει εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως αιχμαλώτων. Εις αυτόν παρουσιάζουν τους αιχμαλώτους άνδρας της Χωρ/κής, ους κατόπιν βασανιστηρίων εκτελεί διά των οργάνων του.

2.     Επί της οδού Σμύρνης και Αχαρνών οι ελασίται κατεσκεύαζον την 2-1-45 οδόφραγμα διά σισηρών ράβδων, ας επρομηθεύθησαν εκ των σιδηροδρομικών σταθμών Λαρίσσης και Πελοποννήσου, και στηρίζωσι ταύτας διά μπετόν-αρμέ. Συντεταγμέναι (4611-3720). Συνέχεια

Advertisements

Δελτίο πληροφοριών, ΔΑΑ/20 Δεκ 1944

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 20/12/1944

1)     Κατά πληροφορίαν εις το Αμαρούσιον και Κηφισσιάν υπάρχει μία Μεραρχία εκ 2.000 περίπου Ελασιτών οίτινες έχουν εγκαταστήση το Στρατηγείον εις την Βίλλαν Παπουτσάνη. Εις την ανατολικήν παρυφήν Αμαρουσίου (Μαγγουφάνα) κατέχουν το Σισμανόγλειον οίκημα όπερ έχουν μετατρέψει εις Νοσ/μείον εν ω νοσηλεύονται περί τους 300 τραυματίαι της περιφερείας Αττικής. Χθες φάλαγξ εκ 500 γενειοφόρων μετεκινείτο από Αμαρουσίου εις Κηφισσίαν. Συλλήψεις εν Αμαρουσίω δεν εγένοντο εισέτι. Το Αμαρούσιον διοικείται υπό κομμουνιστικής επιτροπής της οποίας γραμματεύς τυγχάνει ο Γεώργιος Νικολάου Λάσκαρης κάτοικος Αμαρουσίου επαγγελόμενος τον εργοδηγόν.

2)     Κατά πληροφορίαν εις την οδόν Ζωοδόχου Πηγής 42 υπόγειον (είσοδος ασφαλώς κλειστή, υπάρχει και εσωτερική εκ της πολυκατοικίας είσοδος) είναι αποθήκη κλινοσκεπασμέτων κ.λ.π. του ΕΛΑΣ Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/18 Δεκ 1944

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ             Αθήναι τη 18 Δ/μβρίου 1944
Τμήμα Εμπιστευτικόν                                          ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αριθμ. Πρωτ. 6886 Φ.26/95

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(Διεύθυνσιν Αστυν. Πόλεων)
ΕΝΤΑΥΘΑ

Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν Υμίν ότι καθ’ ας έσχομεν πληροφορίας το ΚΚΕ καταρτίζει μυστικάς ομάδας, αίτινες μετά την  κατάπαυσιν της ενόπλου στάσεως έχουσιν εντολήν να προβαίνωσιν εις δολοφονίας Αστυνομικών και Αξιωματικών του Στρατεύματος.-

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τ.Υ.

ΑΓΓ.Μ.ΕΒΕΡΤ
Αστυνομ. Δ/ντής Β΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ (Υ.Τ.Α.)
1)  ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
2)  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
και 3) ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/5 Ιαν 1945

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1945

1)     Κατ’ αναφοράν το υπόγειον της οικείας εις την γωνίαν των οδών Καστριώτου και Παπαστράτου είναι πλήρες δυναμίτιδος.

2)     Κατά πληροφορίαν εις το επί της οδού Σταδίου – Κοραή μέγαρον όπου άλλοτε το Κέντρον Ε.Μ. και προς την οδόν Σταδίου είναι το βιλιοπωλείον Ο ΡΗΓΑΣ και εντός αυτού υπάρχει εκτός των άλλων και η κομμουνιστική βιβλιοθήκη. Ειδοποιήθη η αρμοδία υπηρεσία.

3)     Τέως χωροφύλαξ της Ειδικής Ασφαλείας κρατούμενος ως δοσιλόγος εις τας φυλακάς Αβέρωφ ανέφερε τα εξής: συνελήφθη την 16-12-44 μετ’ άλλων 250-270 ανδρών εγκαθείρκτων κατά την κατάληψιν των φυλακών υπό των ανταρτών και Ελασιτών και ωδηγήθησαν εις συνοικίαν Γκύζη την 19ην ώραν. Άνδρες της Πολιτοφυλακής εξ υποστέγου Γκαράζ όπου εκρατούντο παρέλαβον κατ’ επιλογήν 40-50 δήθεν ανήκοντες εις Τάγματα και Ειδικήν Ασφάλειαν ους προσδέσαντες διά σχοινίου την 22αν ώραν μετέφερον εις χαράδραν όπισθεν συνοικίας Γκύζη προς εκτέλεσιν. Τους υπολοίπους μετέφερον την ιδίαν νύκτα συνωδεία Ελασιτών εις Κυψέλην μεταξύ δε των συνοδών ανεγνώρισε αστυφύλακα εν πολιτική περιβολή ονόματι Θεόδωρον μαθήτην εσχάτως Σχολής Αρχιφυλάκων. Συνέχεια

Μέτρα τάξεως και ασφάλειας, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/Ε/19 Οκτ 1944

Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
Αριθ. Πρωτ.  5827 Φ25/ 1035                                                     Αθήναι τη 19/10/44

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Λαμβάνομεν την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 133/8-10-44 διαταγής υμών, να υποβάλωμεν συνημμένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. Δ.Υ. από 9-10-44 αναφοράν του Αστυνόμου Α΄. της Υποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας κ. Αρχιμανδρίτου Νικολάου και να παρακαλέσωμεν όπως ευαρεστούμενοι λάβητε γνώσιν.-

Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας

Τ.Υ.
Αριθ. Δ.Υ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ                                      Αθήναι τη 9 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Εχω την τιμήν εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 5751/25/1035 απορρήτου διαταγής Αστυνομικής Διευθύνσεως αναφέρω ότι:

1)    Εγκατέστησα συμφώνως προς διαταγήν υμών εις το Ξενοδοχείον Ερμής φρουράν διά πρόληψιν διαταράξεως της τάξεως τόσον εκ μέρους των εν τω Ξενοδοχείω διαμενόντων Εθνικιστών όσων και υπό Κομμουνιστών επιδιοκώντων τούτο εκ των έξω. Η φρουρά αποτελείται από τον Υπαστυνόμον Β΄. Τζίνον Διονύσιον 1 Αρχιφύλακα και 4 Αστυφύλακας. Εις την φρουράν ταύτην έδωσα λεπτομερείς οδηγίας.

2)    Εκοινοποίησα εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. Α.Π. 133/8-10-44 διαταγήν του Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών εις τον εν τω ξενοδοχείω διαμένοντα κ. Ταγ/ρχην Καμπαλάδον, προς τον οποίον συνέστησα πλήρη συμμόρφωσιν προς ταύτην. Ούτος μου εδήλωσεν ότι άπαντες οι εν τω ξενοδοχείω διαμένοντες ούτε έδωσαν αφορμήν διαταράξεως της τάξεως οπωσδήποτε, ούτε πρόκειται να δώσουν περιοριζομένων των ανδρών τούτου εντός του ξενοδοχείου, εκτός εάν γίνη απόπειρα απρόκλητος εκ μέρους ενόπλων κομμουνιστών να εισέλθουν εντός του ξενοδοχείου παρά τας συστάσεις των σκοπών αστυνομικών οπότε θα ευρεθούν εις την ανάγκην αμυνόμενοι πλέον να κάμουν χρήσιν των όπλων κατά των επιδρομέων. Ο ίδιος μου εδήλωσεν ότι υπακούει πιστώς μετά των ανδρών του εις τας διαταγάς του κ. Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών.

Συνημμένως υποβάλω αποδεικτικόν επιδόσεως αντιγράφου διαταγής κ. Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών εις τον Ταγ/ρχην κ. Καμπαλάδον.

Τέλος υποβάλω την παράκλησιν όπως γίνη αρμοδίως ενέργεια προς τους αντιπροσώπους οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όπως αποφύγουν οιανδήποτε ενέργειαν στρεφομένην κατά των ανωτέρω Εθνικιστών με την πεποίθησιν ότι ούτω θα αποφευχθή ασφαλώς διατάραξις της τάξεως εις την οδόν Πανεπιστημίου όπου ευρίσκεται το ξενοδοχείον Ερμής.-

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
Αστυνόμος Α΄.
Ακριβές αντίγραφον
Το
Εμπ. Τμήμα

Τ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/10 Οκτ 1944

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήναι τη 10η Οκτωβρίου 1944

Κατ’ αναφοράν του Αστυνομικού Διευθυντού Πειραιώς σήμερον και περί ώραν 10ην συνεκεντρώθησαν εξ όλων των συνοικισμών του Πειραιώς περί τα 5.000 άτομα έξωθι της Δημαρχίας και απήτησαν παρά του Δημάρχου  την μεσολάβησίν του, όπως απομακρυνθώσιν εκ του Πειραιώς οι συνεπεία διαταγής του κ.Στρατιωτικού Διοικητού αποσταλέντες προ 5 ημερών 100 άνδρες χωροφυλακής. Μη ευρόντες τον Δήμαρχον μετέβησαν εις την Εισαγγελίαν και εκείθεν εις την Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς αναζητούντες τον Αστυνομικόν Διευθυντήν κ.Αναγνωστόπουλον Π. Συνεκεντρώθησαν ει την άνωθι της Διευθύνσεως αίθουσαν του Πειραϊκού Συνδέσμου όπου ωμίλησαν μέλη της Παμπειραϊκής Επιτροπής Εθνικής Σωτηρίας. Ούτοι ωμίλησαν με αντικειμενικόν σκοπόν να κατευνάσωσι τα πνεύματα και τέλος κατώρθωσαν να τους διαλύσωσιν με την  υπόσχεσιν ότι θα καταβάλωσι κάθε ενέργειαν προς επιτυχίαν των αιτημάτων  των συγκεντρωθέντων.

Ο Πρόεδρος και 3 μέλη της Παμπειραϊκής Επιτροπής εζήτησαν επιμόνως από τον Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς να ενεργήση, όπως παρουσιασθώσιν ενώπιον του κ. Στρατιωτικού Διοικητού. Απήντησεν δε ότι θα προσπαθήση, αλλά δεν δύναται να υποσχεθή ότι θα επιτύχη τούτο.

Προβλέπεται ότι και αύριον θα επαναληφθώσι τα αυτά.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τ.Υ.

ΑΘΑΝ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Εις τας διασταυρώσεις των οδών Αιόλου – Ευριπίδου και Αιόλου – Αθηνάς υπάρχουν ΠΑΝΩ άτινα μεταξύ άλλων αναγράφουν τα κάτωθι:

ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΗ ΝΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ Ο ΕΛΑΣ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗΝ.

Ταύτα υπογράφονται από το ΕΑΜ Εμπόρων και Βιοτεχνών.

Περί διώξεως Κομουνισμού από Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους, ΑΔΠΑ/20 Οκτ 1943

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αστυνομική Διεύθυνσις Πόλεως Αθηνών
Απόρρητος

Τμήμα Εμπιστευτικόν
Αριθμ. Πρωτ. 5235 Φ.26/95
Εν Αθήναις 20 ΟκτωβρΙου 1943
Eμπιστευτική –
Προς
Το Υπουργείον των Εσωτερικών
Γενικήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας Πόλεων
Ενταύθα
Περί αναλήψεως εξ ολοκλήρου της διώξεως του Κομουνισμού υπό της Διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους
Λαμβάνω την τιμήν vα αναφέρω τα ακόλουθα:

Η Αστυνομία εν τη Πρωτευούση τυγχάνει επί τοσούτον απησχολημένη με τα καθημερινώς εμφανιζόμενα ζητήματα τάξεως και ασφαλείας, ώστε να μην είναι εις θέσιν να ασχοληθή και με ζητήματα της διώξεως του κομουνισμού. Η εν τη Υποδιευθύνσει Γενικής Ασφαλείας υφισταμένη μικρά ομάς μόλις επαρκεί δια την συγκέντρωσιν πληροφοριών περί των εκάστοτε κινήσεων προς κάθοδον εις απεργίας ή δημιουργίαν εκτρόπων παρά διαφόρων στοιχείων.
Η αυτή ομάς στερουμένη του απαιτουμένου δικτύου πληροφοριών ευρίσκεται εν αδυναμία να παρακολουθήση την εν τη Πρωτευούση κομμουνιστικήν κίνησιν. Η δύναμις της Διευθύνσεως Αθηνών είναι επί τοσούτον μειωμένη, ώστε να μη δύναται να επαρκέση δια την τήρησιν της τάξεως και ασφαλείας εν τη Πρωτευούση, πολλώ δε μάλλον να ασχοληθή σοβαρώς και με την κομμουνιστικήν Kίνησιν. Συνέχεια