Δελτιο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/3 Ιαν 1945

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/63

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών της 3ης Ιανουαρίου 1945.

1.     Ο Αγροφύλαξ Λιοσίων Νικόλαος Στεριανός έχει αποκτήσει τον βαθμόν του Συνταγματάρχου του ΕΛΑΣ και διαμένει εις τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Λιοσίων, ον έχει μεταβάλλει εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως αιχμαλώτων. Εις αυτόν παρουσιάζουν τους αιχμαλώτους άνδρας της Χωρ/κής, ους κατόπιν βασανιστηρίων εκτελεί διά των οργάνων του.

2.     Επί της οδού Σμύρνης και Αχαρνών οι ελασίται κατεσκεύαζον την 2-1-45 οδόφραγμα διά σισηρών ράβδων, ας επρομηθεύθησαν εκ των σιδηροδρομικών σταθμών Λαρίσσης και Πελοποννήσου, και στηρίζωσι ταύτας διά μπετόν-αρμέ. Συντεταγμέναι (4611-3720). Συνέχεια

Advertisements

Δελτίο πληροφοριών, ΔΑΑ/20 Δεκ 1944

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 20/12/1944

1)     Κατά πληροφορίαν εις το Αμαρούσιον και Κηφισσιάν υπάρχει μία Μεραρχία εκ 2.000 περίπου Ελασιτών οίτινες έχουν εγκαταστήση το Στρατηγείον εις την Βίλλαν Παπουτσάνη. Εις την ανατολικήν παρυφήν Αμαρουσίου (Μαγγουφάνα) κατέχουν το Σισμανόγλειον οίκημα όπερ έχουν μετατρέψει εις Νοσ/μείον εν ω νοσηλεύονται περί τους 300 τραυματίαι της περιφερείας Αττικής. Χθες φάλαγξ εκ 500 γενειοφόρων μετεκινείτο από Αμαρουσίου εις Κηφισσίαν. Συλλήψεις εν Αμαρουσίω δεν εγένοντο εισέτι. Το Αμαρούσιον διοικείται υπό κομμουνιστικής επιτροπής της οποίας γραμματεύς τυγχάνει ο Γεώργιος Νικολάου Λάσκαρης κάτοικος Αμαρουσίου επαγγελόμενος τον εργοδηγόν.

2)     Κατά πληροφορίαν εις την οδόν Ζωοδόχου Πηγής 42 υπόγειον (είσοδος ασφαλώς κλειστή, υπάρχει και εσωτερική εκ της πολυκατοικίας είσοδος) είναι αποθήκη κλινοσκεπασμέτων κ.λ.π. του ΕΛΑΣ Συνέχεια

Αναφορά Αστυνομίας Πόλεων, 10-10-1944

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήναι τη 10η Οκτωβρίου 1944

Κατ’ αναφοράν του Αστυνομικού Διευθυντού Πειραιώς σήμερον και περί ώραν 10ην συνεκεντρώθησαν εξ όλων των συνοικισμών του Πειραιώς περί τα 5.000 άτομα έξωθι της Δημαρχίας και απήτησαν παρά του Δημάρχου την μεσολάβησίν του, όπως απομακρυνθώσιν εκ του Πειραιώς οι συνεπεία διαταγής του κ.Στρατιωτικού Διοικητού αποσταλέντες προ 5 ημερών 100 άνδρες χωροφυλακής. Μη ευρόντες τον Δήμαρχον μετέβησαν εις την Εισαγγελίαν και εκείθεν εις την Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς αναζητούντες τον Αστυνομικόν Διευθυντήν κ.Αναγνωστόπουλον Π. Συνεκεντρώθησαν ει την άνωθι της Διευθύνσεως αίθουσαν του Πειραϊκού Συνδέσμου όπου ωμίλησαν μέλη της Παμπειραϊκής Επιτροπής Εθνικής Σωτηρίας. Ούτοι ωμίλησαν με αντικειμενικόν σκοπόν να κατευνάσωσι τα πνεύματα και τέλος κατώρθωσαν να τους διαλύσωσιν με την υπόσχεσιν ότι θα καταβάλωσι κάθε ενέργειαν προς επιτυχίαν των αιτημάτων των συγκεντρωθέντων.

Ο Πρόεδρος και 3 μέλη της Παμπειραϊκής Επιτροπής εζήτησαν επιμόνως από τον Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς να ενεργήση, όπως παρουσιασθώσιν ενώπιον του κ. Στρατιωτικού Διοικητού. Απήντησεν δε ότι θα προσπαθήση, αλλά δεν δύναται να υποσχεθή ότι θα επιτύχη τούτο.

Προβλέπεται ότι και αύριον θα επαναληφθώσι τα αυτά.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τ.Υ.

ΑΘΑΝ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Advertisements

Τηλεγράφημα Αστυνομίας Πόλεων, 10-10-1944

ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΗ ΝΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ Ο ΕΛΑΣ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗΝ.

Ταύτα υπογράφονται από το ΕΑΜ Εμπόρων και Βιοτεχνών.

Advertisements

Περί διώξεως Κομουνισμού από Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους, ΑΔΠΑ/20 Οκτ 1943

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αστυνομική Διεύθυνσις Πόλεως Αθηνών
Απόρρητος

Τμήμα Εμπιστευτικόν
Αριθμ. Πρωτ. 5235 Φ.26/95
Εν Αθήναις 20 ΟκτωβρΙου 1943
Eμπιστευτική –
Προς
Το Υπουργείον των Εσωτερικών
Γενικήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας Πόλεων
Ενταύθα
Περί αναλήψεως εξ ολοκλήρου της διώξεως του Κομουνισμού υπό της Διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους
Λαμβάνω την τιμήν vα αναφέρω τα ακόλουθα:

Η Αστυνομία εν τη Πρωτευούση τυγχάνει επί τοσούτον απησχολημένη με τα καθημερινώς εμφανιζόμενα ζητήματα τάξεως και ασφαλείας, ώστε να μην είναι εις θέσιν να ασχοληθή και με ζητήματα της διώξεως του κομουνισμού. Η εν τη Υποδιευθύνσει Γενικής Ασφαλείας υφισταμένη μικρά ομάς μόλις επαρκεί δια την συγκέντρωσιν πληροφοριών περί των εκάστοτε κινήσεων προς κάθοδον εις απεργίας ή δημιουργίαν εκτρόπων παρά διαφόρων στοιχείων.
Η αυτή ομάς στερουμένη του απαιτουμένου δικτύου πληροφοριών ευρίσκεται εν αδυναμία να παρακολουθήση την εν τη Πρωτευούση κομμουνιστικήν κίνησιν. Η δύναμις της Διευθύνσεως Αθηνών είναι επί τοσούτον μειωμένη, ώστε να μη δύναται να επαρκέση δια την τήρησιν της τάξεως και ασφαλείας εν τη Πρωτευούση, πολλώ δε μάλλον να ασχοληθή σοβαρώς και με την κομμουνιστικήν Kίνησιν. Συνέχεια

Advertisements