Εκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας Α’ΣΣ κατά τις Επιχειρήσεις ΠΥΡΣΟΣ, Α’ΣΣ/Β6/10 Οκτ. 1949

Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β6

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: Β6/Γ.Ε.Σ. μετά σχεδιαγράμματος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) Στρατηγόν Διοικητήν Α΄ Σ.Σ.
2) Επιτελάρχην Α΄ Σ.Σ.
3) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Β. – Α.Κ.Γ. / Α΄ Σ.Σ.
4) Α2-Α8-Α9-Α10-Β1-Γ3 / Α΄ Σ.Σ.
5) Ι-ΥΙΙΙ-ΙΧ-ΧΙ-ΧΥ Μεραρχίας-Δ.Δ.Κ.
6) Ανωτ. Δ/σιν Αεροπορίας
7) Β6/Β΄. Γ΄. Σ.Σ.
8) 406 – 410 Σ.Ν. – 202 Κ.Δ.Τ.
—————————————-
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Β6/Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Α.Π. 1562/Φ.1315
Σ.Τ.Γ. 918/10-10-1949

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΚΟΝΙΤΣΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
Η Έκθεσις αύτη υποβάλλεται λεπτομερειακώς διά τους κάτωθι λόγους: Συνέχεια

Advertisements

Eκκαθάρισις Εσωτερικού και Μετόπισθεν, Α’ΣΣ/Α1/24 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Eκκαθάρισις Εσωτερικού                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
και Μετόπισθεν                                                                         ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: VIII – XI Μεραρχίας                                                       Α΄Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ/Α1
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 Α.ΑΠ.Φ.1/4
Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                              ΣΤΓ 918/24-9-49
Β΄ΣΣ/Α1 Α.Α.Α. 3
ΣΚΕ/Α1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Σχετική 245298/Φ.4009/1/21-9-49/ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ ΓΕΣ /Α1
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Παραμένωσι αι καθορισθείσαι διά της ΑΠ.Φ. 3/1099/3-9-49.
Τονίζονται τα κάτωθι:
α) Εξόντωσις των ενδημουσών ΚΣ Ομάδων εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού.
β) Συντριβή των ΚΣ Συκροτημάτων, τα οποία προτίθενται να διαπεραιωθώσι διά μέσου της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ Γ’, Α’ΣΣ/Α1/ΑΠ36/21 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ/Α1 τη 21 Αυγούστου 1949
Αριθ. Α.Π.Φ. 3/36/Τ.Σ.
Αριθμός αντιτύπου 8

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ΄»

Η οριστική διάθεσις της ΙΙΙ Μεραρχίας εις το ΣΣ και η εκ της προσωπικής αναγνωρίσεως του Στρατηγού Δ/του ταύτης προκύψασα ανάγκη διά την καλλιτέραν χρησιμοποίησίν της επέβαλε την εν μέρει τροποποίησιν και συμπλήρωσιν της Α.Π. Φ. 3/22/ΤΑ/15-8-49 Δ/γήςΕπιχειρήσεων Σώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Ως εν τη προηγουμένη Δ/γή Επιχειρήσεων.
(β) Επί πλέον φαίνεται ότι ο εχθρός δύναται να ενισχύση τας δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ διά των διασωθέντων εκ ΒΙΤΣΙ κυρίως διά 103 Ταξιαρχίας (600 περίπου) και άλλων υπολειμμάτων συνολικής δυνάμεως 1000 – 1500.
2. Φίλιαι Δυνάμεις
Επί πλέον των εν τη αρχική Δ/γή Επιχειρήσεων.
(α) ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως.
(β) ΙΙα Ίλη Αρμάτων Μάχης. Συνέχεια

Διαταγές επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ Γ’, Α’ΣΣ/Α1/ΑΠ22/15 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ/Α1 τη 15 Αυγούστου 1949
Αριθ. Α.Π.Φ.3/22/Τ.Σ.
Αριθ.Αντιτύπου 12
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ»
ΧΑΡΤΑΙ : ΕΠΤΑΧΩΡΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ 1/50.000
ΓΡΑΜΜΟΣ – ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός :
(α) Δύναμις – διάταξις – οργανώσεις, συγκοινωνίαι ως σχετικόν δελτίον πληροφοριών.
(β) Δυνατότητες – προθέσεις – ηθικόν.
(ι) Αι από 2 με 7 Αυγούστου ημέτεραι επιθετικαί ενέργειαι κατά υψ. 1425 – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΤΣΑΡΝΟ και 1806 ΚΑΜΕΝΙΚ εδημιούργησαν εις τους ΚΣ σημαντικάς απωλείας και απέδειξαν εις τούτους την ισχύν των διατεθέντων ημετέρων μέσων πυρός με αποτέλεσμα την μείωσιν του ηθικού των.
(ιι) Η ραγδαία εξέλιξις των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ θα έχη μειώσει έτι περισσότερον το ηθικόν τούτων.
(ιιι) Παρά ταύτα βασιζόμενοι εις τας ισχυράς αμυντικάς οργανώσεις και την ισχύν του εδάφους θα αμυνθώσι της κατεχομένης τοποθεσίας με πρόθεσιν να διατηρήσωσι ταύτην.
(ιυ) Πιεζόμενοι ισχυρώς θα επιζητήσωσι άσυλον εις το Αλβανικόν έδαφος κυρίως διά των αυχένων ΓΚΟΥΜΠΕΛ (Ν.0333) εκατέρωθεν ΠΟΡΤΑΣ ΟΣΜΑΝ – υψ. 2520 και ΜΠΑΡΑΣ (Μ.9820).
– Προσπάθεια διαφυγής θα επιζητηθή επίσης τουλάχιστον μέρους των δυνάμεων Νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ διά κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ και ΧΡΥΣΗ προς ΕΠΤΑΧΩΡΙ ή ΠΑΛΗΚΡΙΜΙΝΙ. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΧΑΛΚΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/4 Αυγ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.7/39/ΤΣ
ΣΤΓ 919/4-8-49

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΛΚΟΣ” (2.8.49)

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Η αποστολή της Μεραρχίας ήτο να επιτεθή διά Τμημάτων της 53ης Ταξ/χίας και να καταλάβη την ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν του εχθρού υψ.1425 (Ν.170373).
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Το υψ. 1425 απετέλει ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν περιέχουσαν είκοσι πέντε περίπου ισχυρά πολυβολεία προστατευόμενα υπό πυκνού ναρκοπεδίου, εις απόστασιν περίπου 100μ. προ των πολυβολείων και σχετικώς ισχυρού συρματοπλέγματος.
  Επί του υψώματος ημύνετο ΚΣ Λόχος ενισχυμένος με μίαν εισέτι διμοιρίαν πεζικού και διμοιρίαν μηχανημάτων. Επροστατεύετο δε υπό πλείστων οργάνων πυρός εκ γεινοτονικών εχθρικών τοποθεσιών.
  Το ύψωμα τούτο ευρίσκεται επί των συνόρων παρέχουν δύο κυρίας προσβάσεις. Μίαν κατά μήκος των συνόρων και μίαν από ΝΔ κατευθύνσεως.
  Το ύψωμα τούτο προστατεύετο υπό των εγγύς γειτονικών ισχυρών εχθρικών τοποθεσιών ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ και των επί των συνόρων δυτικώτερον τούτου υψωμάτων.
 3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
  Εμελετήθη και προπαρασκευάσθη πλήρες σχέδιον ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ της επιθέσεως περιλαμβάνον τα κάτωθι:
  α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Από 0530 ώρας, μέχρι 06.00 προπαρασκευή πυροβολικού διά τριών Μοιρών μείον Ουλαμός Πεδινού Πυρ/κού, δύο Μοιρών Ορειβατικού, πυρ/κού μείον Πυρ/χία και μιας Πυρ/χίας Μέσου Πυρ/κού.
  Το πλείστον του πυρ/κού τούτου προεβλέπετο να δράση επ’ αυτού τούτου του υψ. 1425, μέρος τούτου ως αντιπυροβολικόν πυρ/κόν προστασίας κατά παρατηρητηρίων και οργάνων πυρός του εχθρού εις τας γειτονικάς εχθρικάς τοποθεσίας ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ-ΠΑΠΟΥΛΗ ή και σημειουμένων εχθρικών οργάνων πυρός υπό της Αεροπορίας παρατηρήσεως και επιγείων παρατηρητηρίων.
  Διά δύο Ορειβ. Πυρ/λων άμεσος βολή κατά πολυβολείων.
  Είχον προβληθή φραγμοί πυρ/κού και βολαί αμέσως διά την φάσιν της εδραιώσεως. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ(19/12/1948-29/1/1949) εκκαθάριση Πελοποννήσου, Α’ΣΣ/Α1/29 Ιαν 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
Από 19 Δεκεμβρίου 1948 με 29 Ιανουαρίου 1949

 1. Διά Α.Α.Π. 230523/18.11.48 διαταγής ΓΕΣ διετάχθη η ανάληψις ευθύνης της τότε ζώνης Α΄ΣΣ υπό του Β΄ΣΣ. Στρατηγείον Α΄ΣΣ να μετασταθμεύση μέχρι 28-11-48 εκ Κοζάνης εις Αθήνας προς λήψιν οδηγιών.
 2. Λήψις εντολής υπό Σ.Σ.
  Εις Αθήνας εδόθη εις ΣΣ η εντολή της εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διά του υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 231150/30.11.48 σχεδίου επιχειρήσεων «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» δι’ ου προεβλέπετο καταστροφή των εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ συμμοριακών δυνάμεων και αποκατάστασις της τάξεως.
  -Έναρξις επιχειρήσεων αρχικώς εις τον βόρειον τομέα με σκοπόν την πίεσιν των συμμοριτών και περίσφιξιν αυτών εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ προς συντριβήν των. Συνέχισις των επιχειρήσεων διά την τελικήν συντριβήν των συμμοριτών εις τα κρυσφύγετα του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ ή όπου αλλαχού ήθελον καταφύγει. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (εκκαθάριση Πελοπονήσου), Α’ΣΣ/Α1

ΧΑΡΤΑΙ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100000                                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1:250000                                                    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
1:400000                                                   ΑΡΙΘ. Α.Α.Π Φ.3/907
Α΄ΣΣ/Α1
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΑΡΙΘ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) ΕΧΘΡΟΣ
Δύναμις-θέσεις-Συνήθης Τακτική
(α) Δύναμις
Ο συνολικός αριθμός των συμμοριτών εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ υπολογίζεται εις 3300 εξ ων μάχιμοι 2800 και επιμελητεία-έμπεδα 500 κατανεμημένοι κατά περιοχάς βάσει τελευταίων πληροφοριών:

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ μάχιμοι 150 επιμελητεία 30
ΑΡΟΑΝΕΙΑ » 90 —
ΦΟΛΟΗ » 110 —
ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ και Ανατ. μέχρι ΛΑΔΩΝΟΣ » 440 —
ΒΑΛΤΕΣΕΝΙΚΟ-ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ » 520 320
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ » 480 —
ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΝ » 100 30
ΤΑΫΓΕΤΟΣ » 760 90
ΠΑΡΝΩΝ » 150 30
Σύνολον » 2800 » 500

(β) Συνήθης τακτική
Συνήθως προσβάλλουν μικρά τμήματά μας εις περίπτωσιν δε εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αποφεύγουν την μάχην κατατεμνόμενοι εις οργανικά τμήματα διεισδύοντα εις τα νώτα των ημετέρων και προσβάλλουν εφοδιασμούς και μεμονωμένα μικρά τμήματα. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/Α120 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΠΡΟΣ: Δ/τάς VΙΙΙ -ΙΧ Μερ/χιών                                                     Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Α΄ ΣΣ/Α1 – Β΄ ΣΣ/Α1                                       Α΄ ΣΣ/Α1
84-86 Περιοχάς                                                                                       Εδακτυλογραφήθη υπό Ανθ/γού
ΤΣΕΙ-Γραφείον Συνδέσεων                                                             Γ.Χ. Λιόντου
Αριθ. Φ3/680
ΣΤΓ 918 τη 20-9-48
Αριθ. αντ. 1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Μετά κατάρρευσιν του ισχυρωτάτου συγκροτήματος ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, θεωρουμένου ως απορθήτου, οι συμμορίται υπέστησαν εν ΗΠΕΙΡΩ σοβαράν υλικήν και ηθικήν συντριβήν.
Εκ των 1800 περίπου συμμοριτών περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διωκόμενοι συνεχώς διέφυγον.
α) Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ με Τάγματα ΦΩΚΑ, ΣΚΕΥΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ με Τάγμα ΒΡΑΣΙΔΑ ανεξακριβώτου εισέτι συνολικής δυνάμεως Δυτικά ΖΑΓΟΡΙΑ ήτοι ΒΙΤΣΑ (Ρ.9674) – ΚΗΠΟΙ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ – ΦΡΑΓΚΑΔΕΣ (Σ.0768) – ΔΙΠΟΤΑΜΟΝ.
β) Τάγμα ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ 150 περίπου προς περιοχήν ΟΡΕΙΝΟΝ (Ρ.6288) – ΠΩΓΩΝΙΑΝΙ (Ρ.6891). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, Α’ΣΣ/ 19 Σεπ 1948

Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
Από 30 Αυγούστου με 19 Σεπτεμβρίου 1948

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Μετά την κατάληψιν ΚΛΕΦΤΗ-ΣΜΟΛΙΚΑ (1-2 Αυγούστου) υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία κατάληψιν υπό της ΙΧ Μεραρχίας του ορεινού όγκου ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΛΙΟ-ΣΤΕΝΟ-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι ΒΟΥΡΜΕ ΠΙΑΝΙΤΙΚΟΥ Ποτ. (3-6 Αυγούστου) και την κατάληψιν υπό του Β΄ΣΣ της περιοχής ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΓΥΦΤΙΣΣΑ, η υπόθεσις ΓΡΑΜΜΟΥ ήρχισε να κρίνεται ευνοϊκώς διά τας Εθνικάς δυνάμεις.
(β) Το ΣΣ εκ παραλλήλου προς την κυρίαν προσπάθειαν του με ΙΧ και Χ Μεραρχίας, διά την ολοκλήρωσιν της κυρίας κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ, και ίνα μη απωλέση χρόνον διέταξε την VIII Μεραρχίαν, απηλλαγμένην πλέον των κατά ΓΡΑΜΜΟΥ ενεργειών, όπως εκκαθαρίση προκαταρτικώς τας περιοχάς ΣΟΥΛΙΟΥ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ-ΠΩΓΩΝΙΟΥ και εν συνεχεία προπαρασκευάση δραστηρίως τας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ κυρίας επιχειρήσεις. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 15-31 Αυγ 1948, Α’ΣΣ/31 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : 15ήμερον Δελτίον Πληροφοριών                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
από 15-31.8.48                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α2/ΙV                                                                                          Α΄ΣΣ /2/1
ΑΡΙΘ. Φ.359/7
ΣΤΓ 918/31-8-48
ΚΟΙΝ.: Στρατηγόν Διοικητήν
Επιτελάρχην
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ Α΄ΣΣ
VΙΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ./12-84, 86 Περ. 71 Ταξ/Α2
ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/12-ΤΣΕΙ/12-ΜΒΛΕΟ/Α΄ΣΣ
35, 36, 37, 41, 42, 43, 74, 75, 76 Ταξ/Α2
1501 Μονάς – Γ΄ΣΣ (Αντ/ρχην ΚΛΑΛΓΙΕΡΗΝ)
Λοχ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΝ Συνδ. ΟΗΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Γράμμος. Επί της τελευταίας γραμμής αντιστάσεως υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΣΙΟΥΜΣΑ – ΑΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ – ΠΡΙΑΣΠΟΣ ημύνθησαν αι 103 Ταξ. (εις την οποίαν συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα της διαλυθείσης 102 Ταξ.), 105 Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ, Ανεξ. Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, πιθανώς η 16 Ταξιαρία και 4 Ουλαμοί Πυρ/κού της 670 Μονάδος. ‘Απασαι αι ανωτέρω Σ. από 20/8 καθ’ ήν διεσπάσθη η ανωτέρω γραμμή αντιστάσεως ήρχισαν συμπτυσσόμεναι εις Αλβανίαν συμπληρωθείσης της αποχωρήσεώς των την 23/8.
  Η επανεμφάνισις των ανωτέρω Σ. εις ΒΙΤΣΙ καθιστά προφανείς τας προθέσεις της ηγεσίας των Σ. δι’ άμεσον επανεισβολήν εις Ελλάδα και συνέχισιν της δράσεώς των.
  Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συμμοριακών μονάδων, εις την περιοχήν του ΣΣ, φέρεται εισελθόν διά της ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΠΩΓΩΝΙΟΝ το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ και 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ (14 Απρ – 26 Μαΐ 1948)

Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
———————

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Η “ΧΑΡΑΥΓΗ”
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρ.

Σχετική: ΓΕΣ/217130/013/1/Α1/IV/6.5.50

Υποβάλλονται συνημμένως αι κάτωθι εκθέσεις Επιχειρήσεων Σ.Σ.

 • Έκθεσις Επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”
 • “ “ “ΚΟΡΝΙΣ”
 • “ “ “ΡΟΥΜΕΛΗΣ”
 • “ “ “Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ”
 • “ “ “ΥΨ.ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ”

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Τ.Υ. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ αρ.1, Α’ΣΣ/27 Μαρ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Α΄Σ Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 1
“ΧΑΡΑΥΓΗ “

Α/Α Αντιτύπου——-
27 Μαρτίου 1948
Α Ε 3/12

Χάρται: 1: 100.000 ΑΤΑΛΑΝΤΗ φύλ. Θ8
ΛΑΜΙΑ “ Θ7
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ “ Θ6
ΑΓΡΙΝΙΟΝ “ Θ5
ΛΕΒΑΔΕΙΑ φύλ. 18
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Εχθρός
Αι επί του παρόντος εξηκριβωμέναι συμμοριακαί δυνάμεις του Αρχηγείου Ρούμελης με έδραν την ΔΑΦΝΗΝ (Υ.0460) είναι αι εξής:
Εις Τριχωνίαν τάγματα δυο
Εις βόρ.Ναυπακτίαν τάγματα 3
Εις Παρνασσίδα τάγμα 1
Εις Ελικώνα-Κιθαιρώνα τάγματα 2
Εις Στρατόπεδον ΔΑΦΝΗΣ τάγματα 1 μέσης ολικής δυνάμεως 2500 μαχητών καλώς εξωπλισμένων και εμπειροπολέμων. Εις την δύναμιν ταύτην δεν συμπεριλαμβάνεται η Αυτοάμυνα Ρούμελης ενεργούσα συνομωτικώς και εξαιρετικά πονηρώς.
Επί του παρόντος δεν έχει σημειωθεί πυροβολικόν. διά περισσοτέρας λεπτομερείας όρα Δελτίον πληροφοριών. Συνέχεια

Εκθεση Μάχη Πλατάνου 17-18 Ιαν. 1948, Α’ΣΣ/Α1/18 Ιαν 1948

Α΄Σώμα Στρατού,
Γραφείο Α1.
Μάχη Πλατάνου,
17 και 18 Ιαν/ρίου 1948.
1. Μετά την μάχην Αραχώβης (10-1-48) καθ’ ην τέσσαρα Τάγ/τα συμμοριτών επετέθησαν κατά ταύτης, η εκεί δύναμις διλοχίας 6 Τ.Εθνοφρουράς μετά Αποσ/τος Χωρ/κής ελιχθείσα υποχωρητικώς έφθασε εις Πλάτανον.
Το Σ.Στρατού αντιληφθέν ότι οι συμμορίται θα εσυνέχιζον την επίθεσίν των προς Πλάτανον ενίσχυσε την εκεί φρουράν επειγόντως διά δυο ΛΟΚ, λόχου 3 Ταξιαρχίας και λόχου 3ου Τάγματος Εθνοφρουράς. Αι δυνάμεις Πλατάνου υπείγοντο υπό την Δ/σιν του Τχου Κόρκα.
2. Την 06.00 ώραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται διά τριών ταγμάτων εξαπέλυσαν σφοδροτάτην επίθεσιν εξ όλων των κατευθύνσεων και ιδία από ύψωμα 1404 (Χ.7226) – Προφήτης Ηλίας (Χ.7327) και εκ της Νοτίας παρυφής Πλατάνου.
Ταυτοχρόνως έτερον τάγμα συμμοριτών κατέλαβε τα χωρία Αχλαδόκαστρο (Χ.6923) – Διασελάκι (Χ.685250) – γέφυρα Ευήνου (Χ.680225) ίνα απαγορεύση κίνησιν ημετέρων ενισχύσεων προς Πλάτανον.
3. Καθ’ όλην την ημέραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται επετίθοντο μετά λύσσης εναντίον της πανταχόθεν κυκλωμένης ηρωϊκής φρουράς ήτις υπό τον ήρωα διοικητήν της Τχη Κόρκαν Ιωάννην απέκρουσε απάσας τας επιθέσεις με σοβαρωτάτας διά τους συμμορίτας απωλείας.

Συνέχεια

Εκθεση επίθεσης εις Ορεινό Βάλτο(21-26/8/1947), 86 ΣΠ/29 Αυγ 1947

Θέμα: Συνοπτική έκθεσις επί της εισβολής 21 – 26 εις Ορεινόν Βάλτον
Κοιν: Α΄ ΣΣ/Α1, Σύν/γμα Χωρ/κής
86η ΣΤΡΑΤ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αριθ. Α. Π. 985
ΣΤΓ 909α 29-8-47
Πρός 85η Περ/Α1

Ι. Συμμορίται:
ι. Το συν/γμα Γιώτη αποτελούμενον εκ δύο Ταγμάτων ΛΕΥΘΕΡΗ και ΠΑΠΟΥΑ
συνολικής δυνάμεως 500 εξορμήσαν την 21-8-47, εκ της Ν. και Δ. Ευρυτανίας,
ένθα η συνήθης περιοχή δράσεως του, επετέθη κατά τμημάτων αποσπάσματος
ΚΑΛΑΡΥΤΗ εις ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΝ (Χ.5776) και ΒΟΥΛΠΗΝ (Χ.5576), άτινα και
ανέτρεψεν προς ΓΡΑΝΙΤΣΑΝ (Χ.5383) και Βορειότερον.

ιι. Μη υπαρχούσης ετέρας στρατ. Δυνάμεως εις την περιοχήν ταύτην, οι
συμμορίται προελάσαντες προς Δ. διέβησαν τον Αχελώον εις Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ
(Χ.4783) την 22 – 8 – 47 και καταλαβόντες τα χωρία Βροβιανά (Χ.4584) –
ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4289) έφθασαν την 23/8 προς Δ. μεν μέχρι ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ (Χ.3384)
όπερ και κατέλαβον, προς Ν. δε μέχρι ΜΗΤΣΕΛΗ (Χ.4180). Συνέχεια

Προσωπική αναφορά Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ προς ΑΓΕΣ, 4 Απρ 1947

Α.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                              Αθήναι τη 4-4-47
Αριθ. Α.Α.Π. 584

Εξαιρ. Επείγουσα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αντιστράτηγον Αρχηγόν ΓΕΣτρατού

Επί της υπ’ αρίθ. Α.Π. 1412/4-4-47 διαταγής Υμών.

Υπέβαλα ήδη την υπ’ αρίθ. 22867/1/Α/1-4-47 αναφοράν και ανέμενον την εκπλήρωσιν της εις την τελευταίαν παράγραφον αιτησεώς μου διότι τίποτε από ότι ανθρωπίνως υπήρξε δυνατόν δεν παρελείφθη.
Ήδη είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω ότι δεν ηδυνήθην να αντιληφθώ το νόημα της διαταγής σας.
Ποίαι αι δυνάμεις της ΡΟΥΜΕΛΗΣ είναι γνωσταί.
Ποίαι αι δυνατότητες των ομοίως γνωσταί.
Ποίος ο τρόπος του μάχεσθαι των ανταρτών έχει κατανοηθή παρ’ εμού πλήρως.
Αφού κατεπάτησα τα απάτητα μέχρι τούδε λημέρια των αυτοί σκόρπισαν και έγιναν κομμάτια δια να συγκεντρωθούν εις άλλον σημείον όπου ουδέποτε ήσαν.
Η φάσις ήν διετρέχομεν και εις την οποίαν θα εισέλθωμεν θα παρουσιάση αυτό το φαινόμενον, να παρουσιάζωνται, φεύγουσαι την μάχην συμμορίαι, εκεί όπου ουδέποτε υπήρξαν και ούχι μόνον τούτο, αλλά και να απειλούν σημεία τα οποία μέχρι τούδε με την στατικήν τακτικήν υπείχον θέσιν πατρίου εδάφους. Συνέχεια

Προτεινόμενα μέτρα για πάταξη αναρχικών ομάδων, Α’ΣΣ/2 Ιουλ 1947

Εξ. Επείγον
Άκρως απόρρητον
Ειδική αποστολή
ΒΣΤ 902 2 Ιουλίου 1946
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦ. Α1
Αριθ. Α.Α. 38/Α1/1
Π Ρ Ο Σ
Το Γ.Ε. Στρατού/Α1
ΒΣΤ 902

Περίληψις
Προτείνονται μέτρα διά την πάταξιν των αναρχικών Ομάδων.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι ως γνωστόν ήδη & υμίν ήρξατο η δράσις των αναρχικών Ομάδων και εις τα όρια τα διαχωρίζοντα την περιοχήν του Β΄ Σώματος Στρατού από το ημέτερον τοιούτον (περιοχή ΔΟΜΟΚΟΥ – ΜΕΛΙΤΕΑ – ΑΝΑΒΡΑ).
Το εν Λαμία 106 Τάγμα ευρίσκει ως μέσον επενεργείας της στιγμής την υπό του Νομάρχου και της Ανωτ. Διοικ. Χωροφυλακής Στ. Ελλάδος προταθείσαν κήρυξιν εις την περιοχήν αυτήν του Στρατ. Νόμου. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ αρ.4, Α’ΣΣ/27 Απρ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Θέμα : Επιχειρήσεις ΙΕΡΑΞ                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εγράφη υπό Ανθ/γού                                     Α΄Σ.Σ.
Παπαληγούρα Σπ.                                           ΑΑΠ 486/1/Α1
Προς : 85 Περιοχήν                                         27 Απριλίου 1947
Κοιν. : ΓΕΣ/Α1
Α1/1 27 Απριλίου 1947
Αυξ. αριθμ. αντιτύπου  2

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Συνθηματικόν Επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ»

ΧΑΡΤΑΙ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1 : 100000
1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών
2.ΑΠΟΣΤΟΛΗ : (α) Εκκαθάρισις του τετραπλεύρου ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ –
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑ και εξόντωσις των συμμοριών αίτινες λυμαίνονται τούτο,
διά των δυνάμεων 85 Περιοχής και των κάτωθι συμπληρωματικών μέσων.
(β) Συμπληρωματικά μέσα
– 74 Ταξιαρχία
3.ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΜΟΥ: Διά περιφερειακών ενεργειών εξοντώσεως των
συμμοριών, περίκλεισις τούτων τελικώς εντός του κλοιού ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ
– ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ – ΟΙΤΗ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ, ένθα θα επιζητηθή η οριστική
καταστροφή των.
Έγκαιρος λήψις μέτρων διά μη διαφυγήν των συμμοριών διά της κοιλάδος
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ πρός ΒΟΡΡΑΝ. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 27 Απρ 1947, Α’ΣΣ/Α2

Α΄ΣΣ. ./Α2
Αρ.Α.Π. 3291β
ΠΡΟΣ.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
27-4-47
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ
1.Αρχ.ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ. ΗΓ.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Δύναμις 250 (από μηνός έχει αναμιχθεί λόχος θεσσαλών)
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από περιοχήν ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ( ) ΠΑΥΛΙΑΝΗ ( ) ΚΑΣΤΕΛΙ ( ) ΒΑΡΓΙΑΝΗ ( ). Εμφανίζεται μέχρις ΑΜΦΙΣΣΗΣ -ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – κοιλάδος ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ. Ήδη τμήμα 70 ενεφανίσθη ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
2.Αρχ. ΟΙΤΗΣ ΗΓ.ΜΠΕΛΗΣ
Δύναμις 300
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από την κοιλάδα ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ και ελέγχει ταύτην καθώς και ολόκληρον την ΔΥΤ.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΝΟΤ. ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ περιοχήν.
3.Αρχ. ΓΚΙΩΝΑΣ (πρώην Όρθρυος).ΗΓ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΧΟΥΛΙΑΡΑΣΑ) – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δύναμις 100
Περιοχή δράσεως. Ευρίσκεται περιοχήν ΕΛΑΤΟΣ (Χ.8922) ΓΡΗΓΟΡΙ (Χ.9027) κινείται συνήθως εκατέρωθεν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ και ΒΟΡ. ΜΟΡΝΟΥ.
4.(α) Αρχ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
ΗΓ.ΛΕΥΤΕΡΗΣ – Συνεκεντρώθησαν περιοχήν ΜΑΝΟΥΚΑΣ- ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ (Χ.8134)
Δύναμις 120 Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Εκθεση Ενεργειών, Α’ΣΣ/21 Απρ 1947

Α’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Στεφανάκη και Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Εκκαθαριστικαί ενέργειαι

Συμβολή 72 Ταξιαρχίας

Η 72 Ταξιαρχία κατά τας εκκαθαριστικάς ενεργείας τας προβλεπομένας υπό του σχεδίου επιχειρήσεων (ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ) έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση Τμήματα της 71ης και εν τη Περιοχή ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναλαμβάνουσα την ευθύνην της ασφαλείας εν τη περιοχή ταύτη από 1800 της 15 Μαρτίου με όριον Δυτ. Γραμμής ΜΑΚΡΑΚΩΜΙ – ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ και ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

Βάσει της εντολής ταύτης η Διάταξις των τμημάτων της εν τη άνω περιοχή επραγματοποιήθη ως κάτωθι.

α)    617 ΤΑΓΜΑ

-Σ.Δ. Τάγματος, Περ. ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ

-1ος και 2ος Λόχος (υπό Υποδ. Τάγματος ΑΛΕΥΡΑΝ) ΡΕΝΤΙΝΑ

-3ος Λόχος  ΔΙΚΑΣΤΡΟΝ

-4ος Λόχος ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ.

β)    618 ΤΑΓΜΑ (μείον Λόχος)

-Σ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ συν 3ος Λόχος και Λ. Διοικήσεως

-2ος Λόχος ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

-4ος Λόχος ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ

γ)    ΕΦΕΔΡΕΙΑ

1ος Λόχος 618 εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

δ)    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

-613 μείον Λόχος εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (υπαγόμενον τακτικώς διά ασφάλειαν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ).

ε)    ΟΠΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

-Πυρ/χία ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ

-Ολμαρχία 42. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

στ)  Σ.Δ. και Τακ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΑΕΤΟΣ»

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

α)     Προκαταρκτικαί ενέργειαι

Το Σώμα Στρατού καίτοι ήτο απησχολημένον με τας επιχειρήσεις ΓΚΙΩΝΑΣ – ΟΙΤΗΣ – ΛΙΔΩΡΗΚΙ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΚΡΙΚΕΛΟ, εν τούτοις προέβη εις την λεπτομερεστάτην προπαρασκευήν των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ» αίτινες ιδία από απόψεως εφοδιασμού αλλά και αντικαταστάσεων Μονάδων ευρισκομένων εν εμπλοκή με εχθρόν παρουσίαζον τεραστίας δυσκολίας και συνεπώς και εκκενώσεων.

Ούτω άπας ο Γ. Κλαδος του Επιτελείου και τμήμα του Α. εγκατεστάθη εις ΛΑΜΙΑΝ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εξασφαλίσαντες τας αποθήκας και κέντρα εφοδιασμού ως και τα προβλεπόμενα Χειρουργεία.

Από της 5ης Απριλίου εγκατεστάθη εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ τακτικόν Στρατηγείον  Σ. Στρατού υπό τον  Συν/ρχην Σωτηρίου.

Από της 7ης Απριλίου ο Διοικητής του Σ.Στρατού εγκατεστάθη διά μίαν ημέραν εις ΛΑΜΙΑΝ και έκτοτε εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

β)     Η εκτέλεσις των υπό του σχεδίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΕΤΟΣ» προβλεπομένων εκκαθαριστικών ενεργειών με γενικήν κατεύθυνσιν πρός βορράν μεταξύ των κοιλάδων ΑΧΕΛΩΟΥ και ΜΕΓΔΟΒΑΣ ανετίθετο εις την 72 Ταξιαρχίαν και εν μέρει ανατολικώς της ΜΕΓΔΟΒΑΣ εις την 71 τοιαύτην διά του 613 Τάγματος (αριθ. Α.Π. 22541/27-3-47)

(ι)    Αποστολή Ταξιαρχίας. Εκκαθάρισις της περιοχής η μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ και ΑΧΕΛΩΟΥ

(ιι)   Χώρος Συγκεντρώσεως. Η περιοχή Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

(ιιι)  Πραγματοποίησις συγκεντρώσεως. Μέχρι 1800 της 21 Απριλίου. Βάσις εξορμήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

(ιυ)  Χρόνος εξορμήσεως. Η Χ-2 ημέρα.

Σημείωσις. Αι λεπτομέρειαι της επιχειρήσεως θα καθορίζοντο διά μεταγενεστέρας δ/γής του Σ.Στρατού.

α)     Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής της Ταξιαρχίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π.22541/26-3-47 Δ.Λ.Σ.Σ. διετίθεντο αι κάτωθι δυνάμεις.

ι)     Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ (5ος ΛΟΚ και Λόχος 624 εν Λαμία)

ιι)    Όπλα υποστηρίξεως.

-Πυρ/ρχία των 25 λιβρών Π. Πυρ/κού.

-Η ήδη υπό δ/γάς Ταξιαρχίας Ολμαρχία

-7ον Τάγμα Χωρ/κής Αγρινίου.

Σημείωσις: πλήν  όμως μεταγενεστέρως μόνον εις λόχος του Τάγματος Χωρ/κής διετέθη εις ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ και ο έτερος γέφυραν ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ.

β)     Προς απελευθέρωσιν των Τμημάτων της Ταξιαρχίας η 71 Ταξιαρχία έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση εντός προκαθοριζομένου χρόνου από 29-3-47 μέχρι 31-3-47 τα εν τη περιοχή ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ τμήματα της 72 Ταξιαρχίας, εν ώ αι απελευθερούμεναι δυνάμεις της συμφώνως τω σχεδίω θα συνεκεντρούντο εις περιοχήν Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

γ)     Αι ως άνω προκαταρκτικαί ενέργειαι ανεστάλησαν προσωρινώς επί τριήμερον δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π. 22720/29-3-47 Δ. Α’ΣΣ. . εκ του γεγονότος ότι τα τμήματα της 71 δεν ήσαν διαθέσιμα ως ευρισκόμενα εν εμπλοκή μετά συμμοριτών εις ΓΚΙΩΝΑΝ και ΟΙΤΗΝ.

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ από 1-4-47 με 4-4-47

Η Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς την στενότητα του διατιθεμένου χρόνου διά την έγκαιρον προώθησιν των τμημάτων της εις τας πλέον μεμακρυσμένας βάσεις εξορμήσεώς των (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) και την εν συνεχεία εξόρμησίν των κατά την διαταχθείσαν ώραν (την 0530 της Χ-2 (7ης Απριλίου) την παροχήν σχετικής αναπαύσεως εις τους άνδρας τουλάχιστον 1-2 ημερών μετά την συγκέντρωσιν των εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ, την οργάνωσιν και εφοδιασμόν των από πάσης απόψεως εις τρόφιμα, κτήνη κ.τ.λ. προέβη λίαν επικαίρως εις τας κάτωθι προκαταρκτικάς ενεργείας.

(ι)    Εις την έγκαιρον αποσυμφόρησιν των μετόπισθεν διά συγκεντρώσεως απάντων των κτηνών εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ και την εν συνεχεία κίνησίν των πρός ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

(ιι)   Την έγκαιρον προώθησιν της διαθεσίμου διλοχίας  ΜΑΝΕΤΤΑ εκ ΛΑΜΙΑΣ εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ επί σκοπώ απελευθερώσεως του 613 Τάγματος πραγματοποιηθείσης την 1800 ώραν της 1ης Απριλίου.

(ιιι)  Την εν συνεχεία κίνησίν του 613 Τάγματος (2-4-47) από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εις περιοχήν ΡΟΒΟΔΙΑΡΙ πρός αντικατάστασιν του 617 Τάγματος και την εν συνεχεία κίνησιν τούτου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ ή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ αναλόγως του διατιθεμένου χρόνου.

(ιυ)   Ενώ προεβλέπετο όπως, τα υπό της 71 Ταξιαρχίας διατεθέντα αυτοκίνητα, διατεθούν εν συνεχεία διά την μεταφοράν του 617 Τάγ. εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, η 72 Ταξιαρχία περί την 1900 ώραν ειδοποιήθη υπό της 71 όπως απελευθερώση 12 αυτοκίνητα και επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ ως το κατωτέρω σήμα.

((Παρακαλώ διατάξατε αυτοκίνητα 71 Ταξιαρχίας επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ αύριον πρωίαν 3 Απριλίου απαραίτητα δι’ ανάγκας της))

Προ της επειγούσης ταύτης καταστάσεως από απόψεως εξευρέσεως μεταφορικών μέσων, η 72 Ταξιαρχία προέβη αυθωρεί εις την ανεύρεσιν και αναγκαστικήν μίσθωσιν 13 συμπληρωματικών αυτοκινήτων και 4 της Υ.Ε.Κ.Α. δι’ αντιπροσώπου της καίτοι τούτο ήτο δυσκολότατον λόγω μη υπάρξεως διαθεσίμων αυτοκινήτων εν ΛΑΜΙΑ και προθυμίας ενίων ιδιοκτητών να προσφέρωσι τας υπηρεσίας των προσπαθούντων παντί τρόπω να αποφύγωσι διά σαμποταρίσματος των οχημάτων των (αφαίρεσις ελαστικών κλπ.) την εξυπηρέτησιν του σκοπού μας.

Παρά ταύτα η συγκέντρωσις των απαιτουμένων συμπληρωματικών αυτοκινήτων επετεύχθη περί ώραν 2330 και η εν συνεχεία προώθησις των περί την 3ην πρωινήν της 3ης Απριλίου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ διά την μεταφοράν του 617 Τάγματος και απάντων των Ταξιαρχικών τμημάτων μετά των υλικών των εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (άνδρες Χειρουργείου, άνδρες ολμαρχίας, υλικά, Λόχος Στρατηγείου, Διμοιρία Διαβιβάσεων κτλ.).

(υ)    Διά την επίβλεψιν των διαταχθεισών μετακινήσεων προσωπικού, κτηνών, υλικών και εξεύρεσιν των συμπληρωματικών μέσων εις αυτοκίνητα διέθεσε άπαν το Επιτελείον της.

Ούτω το εσπέρας της 3ης Απριλίου και εις χρόνον μιας ημέρας επετεύχθη η συγκέντρωσις ολοκλήρου της Ταξιαρχίας χωρίς να εγκαταλείψη ουδέν εκ των υλικών της έστω και του μη απαραιτήτου.

(υι)   Η συντελεσθείσα ούτω εργασία υπήρξε από απόψεως  προπαρασκευής κυριολεκτικώς πολύτιμος.

(υιι) Την 4ην Απριλίου εγένετο επιθεώρησις όλων των τμημάτων υπό του Διοικητού της Ταξιαρχίας, τα δε Τάγματα ησχολούντο καθ’ όλην την ημέραν εις την συμπλήρωσιν της οργανώσεώς των.

(υιιι) Λόγω της μη αφίξεως των εν Αγρινίω επιταχθέντων κτηνών υπό της 74 Ταξιαρχίας και επειδή τα κτήνη των Ταγμάτων δεν ήσαν αρκετά διά την μεταφοράν εφοδίων, πυρομαχικών κλπ. η Ταξιαρχία ευρέθη εις την αναπόδραστον ανάγκην να ενισχύση προσωρινώς ταύτα υπό 80 περίπου κτηνών εκ του οργανωθέντος μερίμνη της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ λόχου Ορεινών Μεταφορών (και 30 του Λόχου Στρατηγείου) με την εντολήν όπως αποδεσμευθώσι ταύτα από της αφίξεως των άνω τμημάτων εις τους καθοριζομένους χώρους εξορμήσεως εξευρισκομένων μερίμνη των, ετέρων, εκ των πλησιεστέρων κατωκημένων τόπων.

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατάληψις βάσεως εξορμήσεως 5-7 Απριλίου.

α)     5η Απριλίου

Από της 5ης Απριλίου εγένοντο αι κάτωθι μετακινήσεις.

ι)     Το 613 Τάγμα εκινήθη επιθετικώς και κατέλαβε εντός της ημέρας τας ορισθείσας αυτώ θέσεις ΦΟΥΡΝΑ.

ιι)    Το 618 Τάγμα (μείον λόχος) συν ουλαμός των 4,2’’ εκινήθησαν την 0600 ώραν διά ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ εις ον αφίχθησαν την εσπέραν της 6ης με ενδιάμεσον σταθμόν πορείας εις ΜΑΡΑΘΙΑ.

ιιι)   Η Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ συν ομάς όλμων 3’’ εις περιοχήν Δυτικώς ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

β)     6η Απριλίου

Το 613 Τάγμα (71 Ταξιαρχίας) κατέλαβε το ΚΛΕΙΣΙΟΝ.

Το 617 Τάγμα μετεστάθμευσεν εις ΒΙΒΙΑΝΙ και ΣΤΕΝΩΜΑ περί την 1800 ώραν. Ούτω την εσπέραν της 6ης Απριλίου η διάταξις των Τμημάτων της 72 Ταξιαρχίας ήτο η κάτωθι.

-617 Τάγμα. Περιοχή ΒΙΝΙΑΝΙ.

-Διλοχία Μανέττα. Δυτ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

-3ος Λόχος 618 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

-Υπόλοιπον 618 Τάγματος εις ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ.

-613 Τάγμα ΦΟΥΡΝΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ

γ)     7η Απριλίου

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 72 Ταξιαρχίας και 613 Τάγματος.

ι)     613 Τάγματος ασφάλεια του πλευρού της 72 και σύνδεσμος μετά 36 Ταξιαρχίας εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ όστις και επετεύχθη.

ιι)    72 Ταξιαρχίας

-Εκκαθάρισις και συντριβή των εν τη ζώνη εκάστου συμμοριών οπουδήποτε ήθελον εμφανισθεί.

-απόφραξις των από βορρά πρός Νότον οδεύσεων πρός πρόληψιν διαρροής των συμμοριτών Νοτίως της γραμμής ΚΑΥΚΙΑ – ΚΑΥΚΙ – ΚΟΥΡΟΥΝΑ – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

-εξερεύνησις όλων των εν τη ζώνη εκάστου κατωκημένων τόπων και υπόπτων περιοχών.

-σύνδεσμος θα επιζητείτο μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας από ΒΡΑΓΙΑΝΑ μετά των τοιούτων της VΙΙΙης εις γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ και εις κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ

1ος Σταθμός Πορείας. ΚΟΥΦΑΛΑ – ΧΡΥΣΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑ.

2ος Σταθμός πορείας. ΓΑΒΡΕΝΑ – ΜΥΡΙΣΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΗΜΕΡΙ -ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ.

3ος Σταθμός Πορείας. ΚΑΚΑΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΦΤΕΡΗ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα Τμήματα εξώρμησαν εκ της Β.Ε. την 0530 της 7-4-47 συμφώνως τη δοθείση αποστολή των.

Ως σύνδεσμοι της Διοκήσεως μετά των φαλάγγων απεστάλησαν διά μεν το 618 Τάγμα ο Λοχαγός Λυριντζής Αθαν. Διευθυντής του Α/2 Γραφείου, διά δε το 617 Τάγμα ο Ταγ/ρχης Αργυρόπουλος Α. του Α/1 Γραφείου.

α)     617 ΤΑΓΜΑ (Δύο φάλαγγες)

Κινηθέν κατά τους άξονας ΒΙΝΙΑΝΙ – ΜΥΡΣΙ – ΑΓΡΑΦΑ και ΒΙΝΙΑΝΙ – ΚΟΥΦΑΛΑ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΓΑΒΡΙΝΑ – ΚΑΚΑΡΙΑ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε μέχρι του πρώτου Σταθμού πορείας πλήν  της αριστεράς φάλαγγος η οποία μετά μάχην μιας ώρας περίπου κατέλαβε την 1930 ώραν το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

Η συναντηθείσα αντίστασις ανήρχετο εις 20-30 συμμορίτας μετ’ αυτομάτων όπλων.

Τα χωρία ΑΛΙΦΑΡΙ – ΓΟΥΡΔΟΣ και ΧΡΥΣΟΝ ευρέθησαν κενά κατοίκων πλήν  ελαχίστων εθνικοφρόνων παραμενόντων εις το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

Το χωρίον τούτο κατά το πλείστον αριστερίζει καθ’ όσον εκ τούτου κατάγονται οι αρχηγοί συμμοριτών Ερμής (Πριόβολος) και Τσιλιγιάννης (ή Λευτέρης).

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ

Κινουμένη κατά τον άξονα Δ& ΒΙΝΙΑΝΗΣ – ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΗΟΥ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΦΤΕΡΗ από της 0830 ώρας μέχρι της 1330 ενεπλάκη εις αγώνα μετ’ εχθρού κατέχοντος την τοποθεσίαν την δασωμένην Βορ. και Β.Δ. υψωμάτων ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.

-ο κατέχων την τοποθεσίαν ταύτην εχθρός υπελογίσθη εις 100 συμμορίτας μετά 7 αυτομάτων οπλο/λων εξ ων 1 βαρύ πολυβόλον. Το χωρίον ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ κατελήφθη την 1000 ώραν.

Απώλεια εχθρού

Εξακριβωθέντες επί πεδίου μάχης 1 συμμορίτης και πιθανώς πλείονες.

Ημετέρων 2 ελαφρώς τραυματίαι.

Η φάλαγξ αύτη λόγω της μάχης εστάθμευσε εις περιοχήν ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΙΟΥ μη αφιχθείσα εις τον α. Σταθμόν πορείας της.

γ)     3/618 υπό Δ/σιν του Ταγ/ρχου ΜΠΕΧΡΑΚΗ.

Κινούμενος κατά τον άξονα ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΣΚΑΡΝΟΤΟΠΙ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΒΟΥΛΠΙ – ΛΗΜΕΡΙ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΣΤΣΙΣΤΑ συνεπλάκη από 0930 μέχρι 1500 με δύναμιν 60 συμμοριτών εις γέφυραν ΜΑΝΩΛΗ και ΚΑΣΤΡΟ (Χ.599698)

απώλειαι εχθρού. ανευρεθέντες 6 νεκροί

ημετέρων. μηδέν

ο εχθρός καταδιωχθείς ετράπη πρός ΒΟΥΛΠΗΝ

Η φάλαγξ εστάθμευσε εις ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ.

δ)     618 (μείον 2 λόχοι) υπό την Δ/σιν Ταγ/ρχου ΚΑΛΛΙΚΟΡΔΗ

Άξων κινήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΧΡΥΣΟΒΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ.

Η φάλαγξ αύτη κατά την 6ην τρέχοντος ενώ κατευθύνετο πρός ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ πρός κατάληψιν της Β.Ε. συνεπλάκη επί μίαν περίπου ώραν μετά συμμοριτών.

απώλειαι εχθρού. 5 νεκροί εξακριβωθέντες, 1 τραυματίας

ημετέρων. εις οπλίτης Δημόπουλος, εις ημίονος

Η φάλαγξ αύτη κατά την 7ην ήχθη εις τον καθορισθέντα αυτής σταθμόν πορείας.

8-4-47

α)     617 ΤΑΓΜΑ

Η δεξιά φάλαγξ του Τάγματος τούτου υπό τον Ταγ/ρχην ΑΛΕΥΡΑΝ περί την 1315 ανέφερε ότι τα υψώματα ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ και ΜΑΡΑΘΟΣ κατέχονται και ητήσαντο την επέμβασιν αεροπορίας ήτις και διετέθη κατόπιν αιτήσεως του Σώματος.

Η επέμβασίς της υπήρξε ανεπιτυχής καθ’ όσον επολυβόλησε τα ημέτερα τμήματα αιφνιδιαστικώς και άνευ προειδοποιήσεως εκλαβούσα ταύτα ως εχθρικά ευτυχώς άνευ θυμάτων.

Η ετέρα φάλαγξ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε.

Ούτω το Τάγμα την εσπέραν στάθμευσε εις ΜΥΡΙΣΙ-ΓΑΒΡΙΝΑ.

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ εστάθμευσε εις συνοικισμόν ΣΥΧΝΙΚΟ χωρίς να συναντήσει αντίστασιν.

γ)     618 ΤΑΓΜΑ

4ος Λοχος. υπό Ταγ/ρχην ΓΚΕΡΕΚΟΝ ενώ επροχώρει πρός συνοικισμόν ΣΦΟΛΙΑΝΑ συνεπλάκη μετά 35μελούς συμμορίας εις την περιοχήν ταύτην ην και ανέτρεψε.

απώλειαι εχθρού. 2 τραυματίαι εις χείρας ημετέρων περιήλθον εν πολυβόλον ΜΠΡΕΝΤΑ και εν αυτόματον ΤΟΜΣΟΝ. Το Τάγμα εις το τέλος της ημέρας εστάθμευσε ως κατωθι.

3ος Λόχος. εις ΛΗΜΕΡΙ

Υπόλοιπον 618 Τάγματος. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

δ)     ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Η 72 Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς το πρόβλημα του εφοδιασμού των Μονάδων της εγκαίρως καίτοι τμήματά της από της Β. εξορμήσεως είχον εφοδιασθεί διά 4 ημερών τροφών, στερουμένη δε κτηνών αφ’ ενός μεν λόγω της προσωρινής διαθέσεως των κτηνών του ορεινού Λόχου Μεταφορών της, αφ’ ετέρου δε λόγω μη αφίξεως  αρχικώς μεν 80, μεταγενεστέρως δε 50, εισέτι κτηνών άτινα θα προωθούντο μερίμνη της 74 Ταξιαρχίας, προέβη εις την αναγκαστικήν μίσθωσιν ετέρων 100 κτηνών των πέριξ χωρίων.

Πράγματι περί την 1200 ώραν της 8ης συνεκεντρώθησαν 100 κτήνη διαφόρων κατηγοριών (ημίονοι, όνοι, ίπποι) και την 1400 ώραν ανεχώρησαν πρός ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ με διάφορα εφόδια.

Διά την προστασίαν τούτων διετέθη ο Λόχος εφεδρείας 2/618 και 3ος Λόχος Χωροφυλακής.

Μετά της ως άνω φάλαγγος προωθήθη και υποκλιμάκιον Χειρουργείου. Ο Λόχος Χωροφυλακής κατόπιν διαταγής του Σ.Στρατού διετάχθη να εγκατασταθή εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ με αποστολήν να ελέγχη την περιοχήν, και εξασφαλίζη την προστασίαν του άξονος εφοδιασμού και οργανώση την περιοχήν του κτλ.

Η φάλαγξ αύτη μετά διήμερον πορείαν διά μέσου δυσκολωτάτου και εις απίστευτον βαθμόν δυσβάτου εδάφους αφίχθη εις τον προορισμόν της άνευ επεισοδίου τινός, την εσπέραν της 9ης Απριλίου

9-4-47

Δεξιά φάλαγξ 617 ΤΑΓΜΑΤΟΣ

(Διλοχία υπό ΑΛΕΥΡΑΝ). Κινουμένη κατά τον άξονα ΓΑΒΡΙΑΝΑ – ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ και αφιχθείσα περί την 1200 ώραν συνήντησε ισχυράν αντίστασιν εις περιοχήν (Χ693828) βληθείσα υπό 4 πολυβόλων και άλλων αυτομάτων όπλων, η κίνησίς της ήτο δυσκολωτάτη λόγω του δυσβάτου μοναδικού και κεκαλυμμένου υπό χιόνος δρομολογίου παράκαμψις αντιστάσεων αδύνατος λόγω του αποτόμου και διακεκομμένου εδάφους. Προ της καταστάσεως ταύτης η Ταξιαρχία ητήσατο την υποστήριξιν αεροπορίας, ήτις επεμβάσα περί 1700 ώραν έσχε επιτυχή αποτελέσματα. Μετά ταύτα η φάλαγξ επροχώρησε πλήν  αι αντιστάσεις επολλαπλασιάσθησαν. Η Ταξιαρχία πρός διευκόλυνσιν της κινήσεως διέταξε την εις ΑΓΡΑΦΑ αφιχθείσαν φάλαγγα περί 1800 ώραν όπως κινηθή πρός ΚΑΥΚΙ και απειλήση τα νώτα των ανθισταμένων εις ύψωμα ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ συμμοριτών ούτω η δεξιά φάλαγξ λόγω των συναντηθεισών αντιστάσεων εστάθμευσεν εις περιοχήν αμέσως βορείως ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ.

Η ετέρα φάλαγξ του 617 Τάγματος εκινήθη άνευ επεισοδίων, πλήν  παρενοχλητικών τινων πυρών προερχομένων εκ των ύπερθεν της πόλεως υψωμάτων και τελικώς εστάθμευσεν εις ΑΓΡΑΦΑ εις α αφίχθη περί την 1830 ώραν.

Απώλειαι εκ της δεξιάς φάλαγγος. 2 οπλίται ελαφρώς τραυματίαι. 1 ιδιώτης (σύνδεσμος). Πραγματοποιηθείσα διάταξις εις το τέλος της ημέρας

-Διλοχία ΑΛΕΥΡΑ εις θέσιν Β. ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ

-Δ/σις 617 Τάγματος συν 2 λόχου ΑΓΡΑΦΑ.

ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ. Εξορμήσασα την πρωίαν της 9ης κατά τας μεσημβρινάς ώρας ενεπλάκη μετ’ εχθρού κατέχοντος τα υψώματα ΝΕΥΡΟΥΤΣΙΚΟΥ (Χ-5978). Κατόπιν επιτυχούς ενεργείας της ο εχθρός υπεχώρησε αποσυρθείς πρός ΕΠΙΓΓΙΑΝΑ και ΦΤΕΡΗΝ.

Απώλειαι εχθρού 7 τραυματίαι

Ημετέρων. Μηδέν

Περί την 1200 ώραν ο 5ος Λόχος εκινήθη πρός ΦΤΕΡΗΝ διά δρομολογίου κατά μήκος της κορυφογραμμής ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5779) πρός ΦΤΕΡΗΝ.

Την εσπέραν η φάλαγξ εστάθμευσε εις περιοχήν ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ και βορείως τούτου.

618 ΤΑΓΜΑ. Κατά την διαρκειαν της πορείας του δεν συνήντησε αντίστασιν, το δε εσπέρας της 9ης είχε την κάτωθι διάταξιν.

-Σ.Δ.Τ. συν    Λόχος εις ΓΡΑΝΙΤΣΑ

Λόχος εις ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

Λόχος εις ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

10-4-47

Δεξιά Φάλαγξ 617. Η προ του μετώπου της σημειωθείσα αντίστασις λόγω της σημειωθείσης κινήσεως από ΑΓΡΑΦΑ απεσύρθη κατά την διάρκειαν της νυκτός και ούτω η φάλαγξ διά του 1ου Λόχου ήχθη εις ΚΑΥΚΙΑ (6889), διά δε του 2ου Λόχου εις περιοχήν ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

-Σ.Δ.Τ. ΑΓΡΑΦΑ

λόχος ΚΑΜΑΡΙΑ

λόχος ΚΑΥΚΙΑ

λόχος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ

Κεντρική φάλαγξ

5 Λ.Ο.Κ. ενισχυθείς και υπό Διμοιρίας λόχου του 624 Τάγματος συνεπεία της σημειωθείσης αντιστάσεως εις υψώματα ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ6082) – ΛΙΑΚΟΥΡΑ (Χ.5984) και κατόπιν τριώρου μάχης έφθασε περί την 1200 ώραν εις ΦΤΕΡΗΝ.

απώλειαι εχθρού. νεκροί 5

ημετέρων. Τραυματίας 1

ΔΙΑΤΑΞΙΣ

624 Λόχος ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ από (9-4-47)

5 Λ.Ο.Κ. ΦΤΕΡΗΝ

Το 618 Τάγμα έλαβε την επαφήν μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ. Ουδεμία μεταβολή εις την διάταξιν.

11-4-47

Ουδεμία μεταβολή εις την εν γένει διάταξιν της Ταξιαρχίας κατά την ημέραν ταύτην επραγματοποιήθη εγκαίρως ο σύνδεσμος εις Κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας.

Κατά την 3 ώραν προσεβλήθησαν τα τμήματα ΦΟΥΡΝΑ αιφνιδιαστικώς και έσχον απωλείας 4 οπλίτας νεκρούς. Ο εχθρός μετά 30 λεπτά απεκρούσθη.

12-4-47

Από της πρωίας της 11ης ήρξατο χιονοθύελλα επιτεινομένη συνεχώς και εντόνως.

Αντίσκηνα ανδρών ανηρπάγησαν υπό του πνέοντος σφοδρού ανέμου.

Τα τμήματα δοκιμάζονται σκληρώς ευρισκόμενα υπό λίαν δραματικάς συνθήκας.

Προ της καταστάσεως ταύτης ενεκρίθη και η Ταξιαρχία από της 11 διέταξε όπως ληφθώσι πάντα τα ενδεικνύμενα μέτρα διά την συντήρησιν του εμψύχου υλικού χρησιμοποιουμένων πρός τούτο των κατωκημένων τόπων και υπηνέμων περιοχών χωρίς να ελαττωθώσι τα μέτρα ασφαλείας.

Η συνεχισθείσα χιονοθύελλα καθ’ όλην την ημέραν ώθησε τους άνδρας να κατέλθωσι από ΚΑΥΚΙΑ εις ΑΓΡΑΦΑ.

Εν ω χρόνω, ο εν ΑΓΡΑΦΟΙΣ ευρισκόμενος υποδιοικητής του Τάγματος Ταγ/ρχης Αλευράς Δημ. μετέβαινε πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός συγκρότησιν του λόχου μετά πολιτών και στρατιωτών και προπορευόμενος τούτων πρός διάνοιξιν οδού ενέπεσε εις ενέδραν βληθείς εξ αποστάσεως 2 μέτρων και εφονεύθη.

-Πυκνοτάτη ομίχλη επεκράτει μη επιτρέπουσα την ορατότητα πλέον του μέτρου.

-Εκ των διαρρευσάντων ανδρών του λόχου απεκλείσθησαν εντός των χιόνων επιζώντες υπό δραματικάς συνθήκας εις αξιωματικός μετά 14 οπλιτών εν οις και η συσκευή του ασυρμάτου.

-Από τον λόχον ΚΑΥΚΙΑ ουδεμία πληροφορία από 11 λόγω τελείας διακοπής του συνδέσμου, συνεπεία πτώσεως χιόνος και της καλύψεως του μοναδικού ορεινού δρομολογίου από ΑΓΡΑΦΑ διά ΚΑΥΚΙΑΣ πρός ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

-617 Τάγμα (μείον 2 Λόχος)

-2 Λόχος 617

-5 Λόχος

-Λόχος 624

-618 Τάγμα (μείον δύο Λόχοι)

-Λόχος Τάγματος

-Λόχος Τάγματος

ΑΓΡΑΦΑ

ΚΑΜΑΡΙΑ

ΦΤΕΡΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΓΡΑΝΙΤΣΑ

ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

13-4-47

Η κακοκαιρία μαίνεται. Κατεβλήθησαν προσπάθειαι διά την ανεύρεσιν των απουσιαζόντων και διά την επίτευξιν συνδέσμου μετά του 2/617 εις ΚΑΜΑΡΙΑ.

-Διά την ανεύρεσιν απεστάλη Λόχος, πραγματοποιηθείσης της συγκεντρώσεως.

Συνελήφθησαν 29 συμμορίται εν οις μια γυνή. Μεταξύ των άνω συγκαταλέγονται 3 τραυματίαι.

Επιπλέον ευρέθη νεκρός εις Καπετάνιος αγνώστου επωνύμου διά την εξακρίβωσιν της ταυτότητός του εδόθησαν αι δέουσαι διαταγαί.

Διάταξις τμημάτων αμετάβλητος.

14-4-47

Διλοχία 617 εκινήθη πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός καταδίωξιν συμμοριτών.

Ομοίως επετεύχθη και ο από αέρος ανεφοδιασμός των Τμημάτων ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ.

15-4-47

Διετάχθη η μεταστάθμευσις του Λόχου Χωρ/κής ΔΟΜΝΙΤΣΑ εις ΚΡΙΚΕΛΟΝ και η υπαγωγή τούτου υπό την Διοίκησιν Χωρ/κής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Ομοίως η ενέργεια του 613 πρός ΒΡΑΧΑ όπου φέρονται συγκεντρώσεις.

Κατόπιν θετικών πληροφοριών ότι τα υπόλοιπα Τάγματος ΣΟΦΙΑΝΟΥ (200) περίπου εις αθλίαν κατάστασιν απορρίψαντα οπλισμόν εκινούντο πρός ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ-ΣΤΑΪΚΑ (Χ.7390), παρεκλήθη η Στρατιά Διά Α.Π. 23045/15-4-47 να προωθήση ταχύτερον τμήματα του  Β’ΣΣ ώστε να κυκλωθούν αι εις ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ και ΣΤΑΪΚΑ ομάδες συμμοριτών αι άνευ ηθικού υποχωρήσασαι υπό την πίεσιν της 72 Ταξιαρχίας.

16-4-47

Κατόπιν της πληροφορίας ότι τμήματα  Β’ΣΣ  θα κινηθώσι πρός ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ και ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΛΙΑ (Χ.6894) διετάχθη διά Α.Π. 23046α/16-4-47 διαταγής Σ. Στρατού η 72 Ταξιαρχία όπως επιδιώξη σύνδεσμον πρός ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ (Χ. 6389) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Χ .6890). Αποσταλείσαι αναγνωρίσεις και έρευναι πρός άνω περιοχάς ουδέν ανεύρον 613 τάγμα συνεπλάκη με λόχον συμμοριτών ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ (Χ. 8774) ους ανέτρεψεν συλληφθέντων 3 αιχμαλώτων.

17-4-47

Διά Α.Π. 23103α/17-4-47 αναφοράς Σ.Στρατού πρός Ι Στρατιάν και ΓΕΣ υπεβλήθησαν προτάσεις δι’ επιθετικήν ενέργειαν περιοχήν ΛΙΠΟΥΧΙ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΠΑΠΑ – ΔΕΡΕΛΗ, όπου σοβαραί συγκεντρώσεις συμμοριτών.

-Τμήματα 71 Ταξιαρχίας επετέθησαν κατά συμμορίας  ΜΠΕΛΗ εις ΜΕΣΟΧΩΡΙ (Υ. 0951) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Υ. 1150) ην κατεδίωξαν πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ. Λάφυρα εν πολυβόλον και 6 δοχεία βενζίνης.

-Επετεύχθη σύνδεσμος 72 Ταξιαρχίας μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας εις ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ – ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ (Χ.6892). Πληροφορίαι ότι πολλοί συμμορίται απέθανον εκ χιονοθυέλλης. Ομοίως εξηκριβώθησαν 6 ακόμη νεκροί μάχην ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 7ην Απριλίου.

18-4-47

Διαταχθείσαι έρευναι 72 Ταξιαρχίας Β. και Β.Α. ΑΓΡΑΦΩΝ απέφερον (όπλα-πυρ/κά-υγειον. υλικόν)

-Επετεύχθη προσωπικώς σύνδεσμος Δ/τού 617 Τάγματος και υποδ/τού 560 Τάγματος εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ (Χ.6892). Εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ ανευρέθησαν έτερα 50 πτώματα συμμοριτών.

19-4-47

Τακτικόν Στρατηγείον Σώματος μετεκινήθη εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 0800 ώρας πρός ΛΑΜΙΑΝ όπου αφίχθη 1730 ώραν. Κατά μετακίνησίν του εις θέσιν ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ. 8357) διμοιρία Προστασίας του συνεπλάκη με λόχον συμμμοριτών δυνάμεως 120 περίπου ον απώθησε πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ αφήσας επί τόπου δύο νεκρούς ένα αιχμάλωτον 3 τυφέκια. Έρευναι 72 Ταξιαρχίας  ανεύρον εις Χ.6992 (ΝΤΑΛΛΑ) 20 συμμορίτας νεκρούς συνέλαβεν 5 αιχμαλώτους και παντοίον υλικόν. Λόχος Χωρ/κής ΚΡΙΚΕΛΛΟ συνέλαβε εις ΑΝΙΑΔΑ 5 αιχμάλωτους ένα τηλέφωνον εις ενέδραν.

20-4-47. Διάταξις αμετάβλητος. Ουδέν το αξιοσημείωτον.

Συμπλοκή 6ου Λόχου Χωρ/κής μετά συμμορίας ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ εις ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ απώθησε ταύτην πρός ΚΕΡΑΣΙΕΣ (Χ.9328).

Απώλειαι ανά εις νεκρός εκατέρωθεν.

Εξεδόθη η Α.Π. 23119 Διαταγή Σώματος διά την οργάνωσιν επιτελείου 85 Περιοχής.

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από 7 μέχρι 20 Απριλίου

α)     Απώλειαι εχθρού εξακριβωθείσαι επί τόπου

-Νεκροί εκ συμπλοκών εξακριβωθείσαι επί τόπου

-Αιχμάλωτοι (εξ ων 9 γυναίκες)

-Τραυματίαι

ΣΥΝΟΛΟΝ

180

54

14

248

β)     Φέρονται εκ πληροφοριών μη εξακριβωθείσας πολλοί τραυματίαι και θανόντες εκ συμπλοκών και χιονοθυέλλης.

γ)     ΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Τυφέκια

Πολυβόλα

ΣΤΕΝ

Βλήματα Όλμων 2’

Πλήρεις ταινίαι Πολ/λων

Κιβώτια υγειον. Υλικού

Αιγοπρόβατα ανταρτών

Αρχείον ΑΓΡΑΦΩΝ

59

3

3

25

20

4

115

δ)     Απώλειαι ημετέρων

72 Ταξιαρχίας. Νεκροί Ταγ/ρχης ΑΛΕΥΡΑΣ και εις οπλίτης

Τραυματίαι οπλίται 4

613 Τάγματος. Νεκροί υπολ/γός ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ και 4 οπλίται. Τραυματίαι 4 οπλίται

Σύνολον νεκροί 7, τραυματίαι 8

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙΣΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ

α)     Η ανατεθείσα τη 72 Ταξιαρχία αποστολή ήτο μια των δυσχερεστάτων επιχειρήσεων λόγω του κατ’ εξοχήν ορεινού εδάφους, εξαιρετικώς δυσβάτου, λίαν διακεκομμένου και κεκαλυμμένου υπό δασών και της εκ τούτων απορρεούσης δυσχερείας από απόψεως ανεφοδιασμού.

-Η ανάγλυφος μορφή του εδάφους εντός του οποίου διεξήχθησαν αι επιχειρήσεις παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά.

ι)     Έδαφος κατ’ εξοχήν ορεινόν και κεκαλυμμένον με απόλυτον ύψος 1800-2000 μέτρα, δύσβατον και λίαν διακεκομμένον, δασώδες και διασχιζόμενον υπό βαθείων χαραδρών περιβαλλομένων υπό απροσίτων ορέων.

ιι)    Δρομολογία κινήσεως. Σχεδόν ανύπαρκτα, τα δε υπάρχοντα τοιαύτα εις χειρίστην κατάστασιν διασχίζοντα επικινδύνους στενωπούς και ανερχόμενα εις μεγάλα ύψη με αποτόμους κλίσεις.

ιιι)   Κατ’ εξοχήν άγονον και εν πολλοίς ακατοίκητον και ανεκμετάλλευτον εις επιτοπίους πόρους.

β)     Ο ανεφοδιασμός και διακομιδή τραυματιών από των πλέον προκεχωρημένων θέσεών μας ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ καιμέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ δυσχερέστατος και διά την διαδρομήν του απαιτούνται 5-6 ημέραι πορείας τουλάχιστον.

γ)     Διά την ασφάλειαν του άξονος εφοδιασμού κατά την προώθησιν εφοδίων απαιτούνται διηνεκώς ισχυρά κινητά και στατικά μέτρα προστασίας, αντιμετωπιζόμενα κατά τας εκάστοτε προωθήσεις διά της αναθέσεως της προστασίας των εις τον μοναδικόν εφεδρικόν Λόχον της 72 Ταξιαρχίας μέχρι Π.Κ.Ε. (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ).

ι)     Ο λόχος ούτος ήτο λίαν ανεπαρκής διά την εξασφάλισιν φάλαγγος μεταγωγικών εξ 170 ημιόνων, υποβαλλόμενος εις εξαντλητικήν πορείαν διαρκείας 4 ημερών μετ’ επιστροφής τους.

ιι)    Ήτο απαραίτητος ανάγκη όπως ο φόρτος της αναλαμβανομένης υπό τούτου αποστολής κατανέμεται διά της διαθέσεως και ετέρου επί πλεόν Τμήματος, εις τρόπον ώστε να ελαττούται κατά το ήμισυ κατανεμομένης ούτω της κοπώσεως διά εγκαταστάσεως ετέρου τμήματος αξιομάχου από ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ μέχρι ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.

ιιι)   Ο εκεί εδρεύων Λόχος Χωρ/κής από απόψεως μαχητικής ισχύος δεν ήτο εις θέσιν να αναλάβη μίαν τοιαύτην σοβαράν αποστολήν.

Έτερα διαθέσιμα τμήματα δεν υπήρχον λόγω της ανατεθείσης εις αυτά αποστολής επί τω σκοπώ της φράξεώς των από γραμμής ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΔΙΑ  – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ – κατερχομένων πρός Νότον οδεύσεων.

δ)     Ο διατεθείς διά την μετακίνησιν των πλέον μεμακρυσμένων τμημάτων της από περιοχής ΡΕΝΤΙΝΑΝ  -ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ ως χρόνος διά την συγκέντρωσιν όλων των τμημάτων της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ και την εν συνεχεία προώθησίν των πρός ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΝ και ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ, ητο λίαν ανεπαρκής.

ε)     Εν τούτοις χάρις εις τα ληφθέντα προκαταρκτικά μέτρα, της εγκαίρου αποσυμφορήσεως των μετόπισθεν της εγκαίρου προωθήσεως της διαθεσίμου διλοχίας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και παρά τας ελλείψεις της εις μεταφορικά μέσα και τας συναντηθείσας δυσκολίας διά την εξεύρεσιν τούτων κατωρθώθη και επραγματοποιήθη .

ι)     Η συγκέντρωσις 2 ταγμάτων + διλοχία. Πυρ/ρχία 25 λιβρών συν Ολμαρχία και λοιπών Ταξιαρχικών τοιούτων εντός μιας ημέρας.

ιι)    Να εξοικονομήση χρόνον δύο ημερών διά την έγκαιρον προσαρμογήν της διατάξεως των τμημάτων τη εις την Β.Ε. (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) απέχουσα από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2 ημερών πορείας τουλάχιστον.

ιιι)   Να αχθή εις τον τελικόν αντικ. σκοπόν  ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΚΟΡΟΥΝΑ – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ εντός τριών ημερών αντί των προβλεπομένων 4 τοιούτων, παρά τας εδαφικάς δυσχερείας και τας καθ’ οδόν συναντηθείσας αντιστάσεις και εν μέσω πάντοτε δυσχερεστάτων εδαφικών και καιρικών συνθηκών.

ιυ)   Επέτυχε λόγω της ενσκηψάσης σφοδροτάτης χιονοθυέλλης τον ανεφοδιασμόν των αποκεκλεισμένων τμημάτων της ιδίας περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΦΤΕΡΗΣ, απ’ αέρος χάρις εις την προσωπικήν επέμβασιν του Διοικ. Σ.Στρατού κατόπιν αιτήσεως της Ταξιαρχίας.

Εν Λαμία τη 21 Απριλίου 1947

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Τ.Υ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ασφάλεια Ρούμελης, Α’ΣΣ/1 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια Ρούμελης
ΠΡΟΣ: 71 Ταξιαρχίαν
72 Ταξιαρχίαν
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/Α1
Υπουργ. Δημ. Τάξεως (υ.τ.α.)
Α΄ΣΣ/Α1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Άκρως Απόρρητος-Προσωπική
Εδακτ. παρά του Ανθ/γού ΛΟΥΚΑ Ε.
Α΄ΣΣ/Α1
Αριθ. ΑΠ 387/Ι/Α1
ΒΣΤ 902/1-4-47
1. Κοινοποιώ συνημμένως ως έχει την ΑΑΠ 7155/31-3-47 Δ/γήν ΓΕΣ/Α1 ρυθμίζουσαν την Στρατιωτικήν ασφάλειαν της ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
2. Εις τον αναλαμβάνοντα την ευθύνην της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ Διοικητήν 71 Ταξ/χίας Ταξίαρχον Αντωνόπουλον υπό τας διαταγάς του οποίου ήδη τίθενται σημαντικές δυνάμεις, ανατίθεται ως αποστολή. Η εμπέδωσις οριστικώς της τάξεως εις ΡΟΥΜΕΛΗΝ και η δημιουργία ασφα-λείας των κατοίκων της υπαίθρου της άνω περιοχής. Συνέχεια