Ενέργειες κατά συμμοριτών, Α’ΣΣ/Α1/28 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Ενέργειες κατά Κ.Σ                                                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΠΡΟΣ : VΙΙΙ – ΧΙ Μεραρχίας                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                            Α΄ΣΣ/Α1
ΓΕΣ /Α1 Αριθ. Πρωτ. Φ.1/17
Σ.Τ.Γ.918/28-10-1949

 1. Κατωτέρω παρατίθεται σύντομον ιστορικόν επί των συνθηκών υπό τας οποίας πολλαί Κ.Σ. ομάδες διέφυγον διά μέσου της διατάξεως των Μεραρχιών, προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ, κατά τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον.
  Παρατίθεται διά να δοθή αφορμή σοβαράς μελέτης των περιστατικών εκ μέρους των Διοικήσεων, προς αναζήτησιν των αιτίων άτινα συνετέλεσαν ώστε να μη καταστή δυνατή ουδεμία σοβαρά αντίδρασις προς παρεμπόδισιν της προσπαθείας ταύτης των Κ.Σ., και εξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων επί του καταλληλοτέρου τρόπου ενεργείας προς παρεμπόδισιν εις το μέλλον παρομοίων προσπαθειών των Κ.Σ. Τοιαύται νέαι προσπάθειαι των Κ.Σ. ευρίσκονται εν τη εκτελέσει και νέαι διαβάσεις διά της ζώνης των Μεραρχιών δέον να θεωρώνται λίαν προσεχείς και επικείμεναι. Συνέχεια
Advertisements

Εκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας Α’ΣΣ κατά τις Επιχειρήσεις ΠΥΡΣΟΣ, Α’ΣΣ/Β6/10 Οκτ. 1949

Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β6

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: Β6/Γ.Ε.Σ. μετά σχεδιαγράμματος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) Στρατηγόν Διοικητήν Α΄ Σ.Σ.
2) Επιτελάρχην Α΄ Σ.Σ.
3) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Β. – Α.Κ.Γ. / Α΄ Σ.Σ.
4) Α2-Α8-Α9-Α10-Β1-Γ3 / Α΄ Σ.Σ.
5) Ι-ΥΙΙΙ-ΙΧ-ΧΙ-ΧΥ Μεραρχίας-Δ.Δ.Κ.
6) Ανωτ. Δ/σιν Αεροπορίας
7) Β6/Β΄. Γ΄. Σ.Σ.
8) 406 – 410 Σ.Ν. – 202 Κ.Δ.Τ.
—————————————-
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Β6/Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Α.Π. 1562/Φ.1315
Σ.Τ.Γ. 918/10-10-1949

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΚΟΝΙΤΣΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
Η Έκθεσις αύτη υποβάλλεται λεπτομερειακώς διά τους κάτωθι λόγους: Συνέχεια

Eκκαθάρισις Εσωτερικού και Μετόπισθεν, Α’ΣΣ/Α1/24 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Eκκαθάρισις Εσωτερικού                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
και Μετόπισθεν                                                                         ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: VIII – XI Μεραρχίας                                                       Α΄Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ/Α1
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 Α.ΑΠ.Φ.1/4
Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                              ΣΤΓ 918/24-9-49
Β΄ΣΣ/Α1 Α.Α.Α. 3
ΣΚΕ/Α1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Σχετική 245298/Φ.4009/1/21-9-49/ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ ΓΕΣ /Α1
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Παραμένωσι αι καθορισθείσαι διά της ΑΠ.Φ. 3/1099/3-9-49.
Τονίζονται τα κάτωθι:
α) Εξόντωσις των ενδημουσών ΚΣ Ομάδων εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού.
β) Συντριβή των ΚΣ Συκροτημάτων, τα οποία προτίθενται να διαπεραιωθώσι διά μέσου της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/3 Σεπ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α.’ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Α. ΑΠ. Φ. 3/1099
ΣΤΓ 918 τη 3-9-49
Αριθ. Αντιτύπου 3

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΑΙ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΟΝΙΤΣΑ )
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ) 1:100.000
ΑΡΤΑ-ΑΓΡΑΦΑ-ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ-ΠΑΡΓΑ )
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
1.- Εχθρός:
(α) Δύναμις – Διάταξις ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
(β) Δυνατότητες – Προθέσεις.
ι) Οι διαφυγόντες εις ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΣ δυνάμεως περίπου 4000 ων πλείστοι τραυματίαι δύνανται συγκροτήσωσι 2-3 Ταξ/χίας.
ιι) Οι εις το εσωτερικόν ευρισκόμενοι ΚΣ ΠΕΤΡΙΤΗ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΜΠΑΚΟΥ ανερχόμενοι εις 600 περίπου θα συνεχίσωσι παρενοχλήσεις και δολιοφθοράς.
ιιι) Οι εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΣ ανασυγκροτούμενοι πιθανώς θα προσπαθήσωσι
ια) Προσβάλλοντες τα επί των συνόρων Τμήματά μας, ίνα δημιουργήσωσι προγεφυρώμα επί της οροθετικής γραμμής Συνέχεια

Εκθεση δράσεως Α’ ΣΣ Μαρ 1948-31 Αυγ 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Από Μαρτίου 1948 μέχρι, 31 Αυγούστου 1949, υπό την Δ/σιν καθ’ όλον το διάστημα τούτο του Αντιστρατήγου ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ.

Α.΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.- Το Α΄ΣΣ αφ’ ης την Δ/σιν τούτου ανέλαβε από 25 Φεβρουαρίου 1948 ο Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣ., εποχήν καθ’ ην ο κομμουνιστόσυμμοριτισμός ευρίσκετο εν πλήρει αναπτύξει και είχε περιαγάγει την χώραν εις δυσχερεστάτην κατάστασιν, μέχρι της 31 Αυγούστου 1949, οπότε συνετρίβη επί του ΓΡΑΜΜΟΥ και ηναγκάσθη να ομολογήση την ήτταν του, επεφορτήσθη υπό της Ανωτάτης του Στρατού Ηγεσίας με την διεξαγωγήν των σοβαρωτέρων κατά των Κ.Σ. επιχειρήσεων. Τας επιχειρήσεις ταύτας, χάρις εις την πίστιν τον φανατισμόν, την αισιοδοξίαν και την αυτοθυσίαν απάντων των υπό τας Δ/γάς του Αξ/κών και οπλιτών, έφερεν εις πέρας πάντοτε νικηφόρως και με αποτελέσματα τα οποία ουσιοδώς εβάρυναν επί της αμφιρρόπου μέχρι τότε πλάστιγγος και συνέβαλε κατά πολύ εις την τελικήν συντριβήν των Κ.Σ. και την διατήρησιν της Πατρίδος μας ελευθέρας. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ Γ’, Α’ΣΣ/Α1/ΑΠ36/21 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ/Α1 τη 21 Αυγούστου 1949
Αριθ. Α.Π.Φ. 3/36/Τ.Σ.
Αριθμός αντιτύπου 8

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ΄»

Η οριστική διάθεσις της ΙΙΙ Μεραρχίας εις το ΣΣ και η εκ της προσωπικής αναγνωρίσεως του Στρατηγού Δ/του ταύτης προκύψασα ανάγκη διά την καλλιτέραν χρησιμοποίησίν της επέβαλε την εν μέρει τροποποίησιν και συμπλήρωσιν της Α.Π. Φ. 3/22/ΤΑ/15-8-49 Δ/γήςΕπιχειρήσεων Σώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Ως εν τη προηγουμένη Δ/γή Επιχειρήσεων.
(β) Επί πλέον φαίνεται ότι ο εχθρός δύναται να ενισχύση τας δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ διά των διασωθέντων εκ ΒΙΤΣΙ κυρίως διά 103 Ταξιαρχίας (600 περίπου) και άλλων υπολειμμάτων συνολικής δυνάμεως 1000 – 1500.
2. Φίλιαι Δυνάμεις
Επί πλέον των εν τη αρχική Δ/γή Επιχειρήσεων.
(α) ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως.
(β) ΙΙα Ίλη Αρμάτων Μάχης. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΑΡΓΥΡΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/17 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως “ΑΡΓΥΡΟΣ” Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΣΗΔΜ/Α1                                                               Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.ΑΠ.Φ.7/180/Τ.Σ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1-Β΄ΣΣ/Α1 ΣΤΓ 919 τη 17.8.49
Ι-VIΙΙ-ΙΧ-ΧV Μεραρχίας
77-72 Ταξιαρχίας
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α8-Α9-ΑΕΑ-ΔΑΥ/Α
1. Υποβάλλεται συνημμένως συνοπτική έκθεσις επιχειρήσεως «ΑΡΓΥΡΟΣ» Ι Μεραρχίας.
2. Το ΣΣ συμφωνεί με τας κρίσεις και συμπεράσματα της Μεραρχίας και ιδιαιτέρως τονίζει:
α) το υψηλόν ηθικόν του Πεζικού
β) τα άριστα αποτελέσματα της χρησιμοποιήσεως του Πυροβολικού συγκεντρωτικώς
γ) την αξίαν των εμπρηστικών βομβών των αεροπλάνων,
δ) την αξίαν ειθισμού και εκπαιδεύσεως του Πεζικού διά την αποτελεσματικήν εκμετάλλευσιν του πυρός Πυροβολικού και Αεροπορίας.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος – Διοικητής Συνέχεια

Διαταγές επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ Γ’, Α’ΣΣ/Α1/ΑΠ22/15 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ/Α1 τη 15 Αυγούστου 1949
Αριθ. Α.Π.Φ.3/22/Τ.Σ.
Αριθ.Αντιτύπου 12
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ»
ΧΑΡΤΑΙ : ΕΠΤΑΧΩΡΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ 1/50.000
ΓΡΑΜΜΟΣ – ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός :
(α) Δύναμις – διάταξις – οργανώσεις, συγκοινωνίαι ως σχετικόν δελτίον πληροφοριών.
(β) Δυνατότητες – προθέσεις – ηθικόν.
(ι) Αι από 2 με 7 Αυγούστου ημέτεραι επιθετικαί ενέργειαι κατά υψ. 1425 – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΤΣΑΡΝΟ και 1806 ΚΑΜΕΝΙΚ εδημιούργησαν εις τους ΚΣ σημαντικάς απωλείας και απέδειξαν εις τούτους την ισχύν των διατεθέντων ημετέρων μέσων πυρός με αποτέλεσμα την μείωσιν του ηθικού των.
(ιι) Η ραγδαία εξέλιξις των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ θα έχη μειώσει έτι περισσότερον το ηθικόν τούτων.
(ιιι) Παρά ταύτα βασιζόμενοι εις τας ισχυράς αμυντικάς οργανώσεις και την ισχύν του εδάφους θα αμυνθώσι της κατεχομένης τοποθεσίας με πρόθεσιν να διατηρήσωσι ταύτην.
(ιυ) Πιεζόμενοι ισχυρώς θα επιζητήσωσι άσυλον εις το Αλβανικόν έδαφος κυρίως διά των αυχένων ΓΚΟΥΜΠΕΛ (Ν.0333) εκατέρωθεν ΠΟΡΤΑΣ ΟΣΜΑΝ – υψ. 2520 και ΜΠΑΡΑΣ (Μ.9820).
– Προσπάθεια διαφυγής θα επιζητηθή επίσης τουλάχιστον μέρους των δυνάμεων Νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ διά κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ και ΧΡΥΣΗ προς ΕΠΤΑΧΩΡΙ ή ΠΑΛΗΚΡΙΜΙΝΙ. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ Α’ΣΣ/ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/11 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ:- Σχέδιον επιχειρήσεων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ Α΄ΣΣ                                ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Πρός : ΣΗΔΜ/Α1 ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245246
Κοιν : Α΄ΣΣ/Α1 – Α1 ΓΕΣ Αριθ. Φακ. 4009/39
Β.Σ.Τ. 902 11.8.49
Α.Α. Αντ. 5
Σχετική άκρως απόρρητος 164/7.8.49 ΣΗΔΜ και ΛΑΠ Φ1/1/ΤΣ/5.8.49 του Α.’ Σ. Σ.
1.- Εν όψει και της καταστάσεως όπως παρουσιάζεται ήδη αύτη εν ΓΡΑΜΜΩ μετά τας τελευταίας επιχειρήσεις, το Σχέδιον Επιχειρήσεων Α΄ΣΣ να ανασυνταχθή βάσει και των κάτωθι γενικών ενδείξεων:
(α) Επί σκοπώ συγκεντρωτικής χρησιμοποιήσεως των μέσων και ουχί διασποράς αυτών εις ευρείαν έκτασιν η όλη επιχείρησις συντριβής των συμμοριακών δυνάμεων ΓΡΑΜΜΟΥ να διαιρεθή εις δύο φάσεις:
Πρώτη φάσις: Βόρειος ΓΡΑΜΜΟΣ, συμπεριλαμβανομένης της κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΙΑΦΑ. Συνέχεια

Αποτελέσματα επιθετικής ενεργείας κατά ΓΡΑΜΜΟΥ(2-8/8/1949), Α’ΣΣ/8 Αυγ 1949

Επιτευχθέντα αποτελέσματα εκ της παραπλανητικής επιθετικής ενεργείας κατά ΓΡΑΜΜΟΥ από 2 μέχρι 8 Αυγούστου:

α).- Το ΣΣ κατώρθωσε διά των ισχυρών επιθετικών ενεργειών του κατά ΒΟΡ. και ΝΟΤ. ΓΡΑΜΜΟΥ να καθηλώση τας επί τούτου Κ.Σ. δυνάμεις κατά τρόπον ώστε ουδεμία ΚΣ Μονάς να δυνηθή να εξέλθη τούτου προς ενίσχυσιν των εις ΒΙΤΣΙ δυνάμεών του επιτυχών ούτω να δημιουργήση εις τους Κ.Σ. την εντύπωσιν ότι ο Εθνικός Στρατός ήρξατο την κυρίαν του επίθεσιν εις τον ΓΡΑΜΜΟΝ.
β).- Επέφερε σοβαράς απωλείας εις προσωπικόν και υλικόν του εχθρού.
γ).- Διά της εφαρμογής της μεθόδου της συγκεντρωτικής χρησιμοποιήσεως των μέσων υποστηρίξεως Πυρ/κού και Αεροπορίας , επέδρασε σημαντικώς επί του ηθικού τούτου και έδωσε εις τούτους μίαν ζωηράν εικόνα της συντριπτικής υπεροχής του Εθνικού Στρατού εις μέσα πυρός. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΧΑΛΚΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/4 Αυγ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.7/39/ΤΣ
ΣΤΓ 919/4-8-49

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΛΚΟΣ” (2.8.49)

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Η αποστολή της Μεραρχίας ήτο να επιτεθή διά Τμημάτων της 53ης Ταξ/χίας και να καταλάβη την ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν του εχθρού υψ.1425 (Ν.170373).
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Το υψ. 1425 απετέλει ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν περιέχουσαν είκοσι πέντε περίπου ισχυρά πολυβολεία προστατευόμενα υπό πυκνού ναρκοπεδίου, εις απόστασιν περίπου 100μ. προ των πολυβολείων και σχετικώς ισχυρού συρματοπλέγματος.
  Επί του υψώματος ημύνετο ΚΣ Λόχος ενισχυμένος με μίαν εισέτι διμοιρίαν πεζικού και διμοιρίαν μηχανημάτων. Επροστατεύετο δε υπό πλείστων οργάνων πυρός εκ γεινοτονικών εχθρικών τοποθεσιών.
  Το ύψωμα τούτο ευρίσκεται επί των συνόρων παρέχουν δύο κυρίας προσβάσεις. Μίαν κατά μήκος των συνόρων και μίαν από ΝΔ κατευθύνσεως.
  Το ύψωμα τούτο προστατεύετο υπό των εγγύς γειτονικών ισχυρών εχθρικών τοποθεσιών ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ και των επί των συνόρων δυτικώτερον τούτου υψωμάτων.
 3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
  Εμελετήθη και προπαρασκευάσθη πλήρες σχέδιον ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ της επιθέσεως περιλαμβάνον τα κάτωθι:
  α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Από 0530 ώρας, μέχρι 06.00 προπαρασκευή πυροβολικού διά τριών Μοιρών μείον Ουλαμός Πεδινού Πυρ/κού, δύο Μοιρών Ορειβατικού, πυρ/κού μείον Πυρ/χία και μιας Πυρ/χίας Μέσου Πυρ/κού.
  Το πλείστον του πυρ/κού τούτου προεβλέπετο να δράση επ’ αυτού τούτου του υψ. 1425, μέρος τούτου ως αντιπυροβολικόν πυρ/κόν προστασίας κατά παρατηρητηρίων και οργάνων πυρός του εχθρού εις τας γειτονικάς εχθρικάς τοποθεσίας ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ-ΠΑΠΟΥΛΗ ή και σημειουμένων εχθρικών οργάνων πυρός υπό της Αεροπορίας παρατηρήσεως και επιγείων παρατηρητηρίων.
  Διά δύο Ορειβ. Πυρ/λων άμεσος βολή κατά πολυβολείων.
  Είχον προβληθή φραγμοί πυρ/κού και βολαί αμέσως διά την φάσιν της εδραιώσεως. Συνέχεια

Αποστολές 77 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, Α’ΣΣ/Α1/1 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Αποστολαί (Τ.Ε.)                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: 77 Ταξιαρχίαν (Τομέας                                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ)                                                  Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ: ΣΗΔΜ/Α1-Α΄ΣΣ/Α1                                         Α.Π./Φ.63/2
8 ΕΣΠ-31 ΕΤΠ                                                                     ΣΤΓ 919/1-8-49
ΣΚΕ/Α1-ΤΣ/VIΙΙ Μερ./Α1

Σχετική Α.Π. 2159/21-VIΙ-49 Σ.Η.Δ.Μ.
Α.Π. Φ.63/1/31 Ιουλίου Α΄ΣΣ.
1. Προς πληρέστερον έλεγχον της Ανατολικής και νοτίας ζώνης του ΣΣ αι μέχρι σήμερον υπό του ΣΗΔΜ δοθείσαι εντολαί και δυνάμεις εις Τομέα ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ επεκτείνονται και διά των κάτωθι.
α) Διά 63/1/31 Ιουλίου δ/γής Σώματος ετέθησαν υπό Δ/σιν Τομέως ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
ι) 31 Ε.Τ. Πεζικού (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/13 Ιουλ 1949

ΕΞ: Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.3/1010
ΒΣΤ 904/13.7.49
Α/Α Αντιτύπου …5…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Κατά πληροφορίας παραδοθέντων ΚΣ εις την περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ σημειούνται αι κάτωθι συγκεντρώσεις ΚΣ.
α) Διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ δυνάμεως 80 ΚΣ εις ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ.
β) Λόχος ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ Δυνάμεως 40 ΚΣ Β.Α. ΚΑΛΛΥΠΕΥΚΗΣ (Τ.4574).
γ) Λόχος ΚΑΒΑΛΑΡΗ δυνάμεως 40 ΚΣ το πλείστον έφιπποι Β.Δ. ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Τ.3843).
δ) Διμοιρία ΑΚΛΟΝΗΤΟΥ δυνάμεως 15 ΚΣ εις Τ.3281.
ε) Λαϊκή Πολιτοφυλακή περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ.
2. Πιθανή πρόθεσις ανωτέρω ΚΣ η ανασυγκρότησις εν τη ανωτέρω περιοχή εν αναμονή νεωτέρων διαταγών του ΚΣ Αρχηγείου. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ (συνέχεια), Α’ΣΣ/Α1/26 Ιουν 1949

EΞ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.3/973
Β.Σ.Τ.904/26.6.49
Α/Α Αντ…..4…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνέχεια «Π Υ Ρ Α Υ Λ Ο Σ»

Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών δοθεισών εις συσκέψεις ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ και ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως συνημμένον ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατόπιν του επιτευχθέντος σοβαρού εκκαθαριστικού έργου εις την περιοχήν ΝΟΤΙΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ το Σ.Σ. θα μετατοπίση την προσπάθειαν του ΒΟΡΕΙΩΣ της γραμμής ταύτης διά την πλήρη συντριβήν των εναπομενόντων ΚΣ υπολειμμάτων. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ,Α΄ΣΣ/Α1/12 Ιουν 1949

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α                     Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ΣΣ/Α1
Αριθ.Πρωτ. Φ.3/905
ΒΣΤ 904/12-6-49
α/α Αντιτύπου

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΔΟΡΚΑΣ «
Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΗΣ
ΧΑΡΤΑΙ: ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ 1:100.000
ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
α) Ως το συνημμένος δελτίον πληροφοριών.
β) 123 Κ.Σ. Ταξ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ μετά υπολειμμάτων ΓΙΩΤΗ – ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ δυνάμεις 600-800 περίπου μετά μάχας ΟΛΥΜΠΟΥ και εν συνεχεία ΠΙΕΡΙΩΝ διέφυγον περιοχήν καμπής ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Σ.7374) – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179).
γ) Π ρ ό θ ε σ ι ς: Να αποφύγουν τον αγώνα ελισσόμενοι περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ. Πιεζόμενοι θα επιζητήσουν διαφύγωσι προς Β.Δ. (ΜΕΛΙΣΣΙ) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ – ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) – ΟΡΛΙΑΚΑΣ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσης ΑΧΕΛΩΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/2 Ιουν 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. Φ.16/47
ΒΣΤ 904 τη 2-6-49

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεων ΑΧΕΛΩΟΥ από 21-3-49 μέχρι 30-3-49)

 1. Γενικά
  Μετά τας επιχειρήσεις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ αι ΚΣ δυνάμεις ΚΓΑΝΕ (Ι και ΙΙ ΚΣΜ καταδιωκόμενοι νυχθημερόν υπό των δυνάμεων του Σ. Στρατού συνεκεντρώθησαν τελικώς μεταξύ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ εις περιοχήν ΣΦΟΛΙΑΝΑ (Χ.5274)-ΒΟΥΛΠΗ (Χ.5576) – ΛΗΜΕΡΙΟΝ (Χ.5578) προς ανασυγκρότησιν ανάπαυσιν.
  Από της 11ης Μαρτίου ο όγκος των ΚΣ δυνάμεων, πλην της 172 ΚΣ Ταξ. εγκατασταθείσης επί των υψωμάτων περιοχής ΑΝΕΜΟΣ (Χ.6770), ήρχισε κινούμενος προς Β.Δ. Συνέχεια

Διαταγή επιχείρησης ΖΕΥΣ, Α’ΣΣ/Α1/30 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ ΣΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ.Φ.3/806
ΒΣΤ 904/30-5-49
α/α Αντιτύπου

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΖΕΥΣ»
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών
(β) Προθέσεις – Δυνατότητες
Αι εις περιοχήν Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ δυνάμεις ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΓΙΩΤΗ ήδη κατέχουσι ωρισμένα επίκαιρα σημεία της περιοχής, ανεφοδιασθείσαι την νύκτα 29-30 διά φάλαγγος εκ ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
Πιθανόν να παραμείνωσι εις την περιοχήν ταύτην προς ανασυγκρότησιν και ανάπαυσιν. Δεν πρέπει να αποκλεισθή και το ενδεχόμενον της διαφυγής των προς ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ή ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΠΙΕΡΡΙΑ, πριν εκδηλωθή η επιχείρησις. Συνέχεια

Επιχείρηση ΨΑΛΙΔΙ, Α’ΣΣ/27 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ ΣΣ /Α1
Αριθ.Πρωτ.Φ.3/801
ΒΣΤ 904/27-5-49
Α.Α. Αντιτύπου 6

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠ’ΑΡΙΘ.2
Συνέχεια Επιχειρήσεως «ΨΑΛΙΔΙ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός: Υπολείμματα Ι ΚΣ. Μεραρχίας υπό ΓΙΩΤΗΝ δυνάμεως 200 περίπου ΚΣ. διέφυγον νύκτα 26/27 Μαίου προς ΒΟΡ. εκ περιοχής ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ (Τ.6339)-ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ (Τ.6442)-ΟΣΣΑ ορ.
2. Φίλιαι Δυνάμεις: Αι ήδη συμμετέχουσι δυνάμεις εις την επιχείρησιν ΨΑΛΛΙΔΙ επί πλέον εις την διάθεσιν Σ.Δ.Θ.
-26 Ε.Τ.Π
-Γ1/1Ο1 Ο.Π.Π. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων ΟΡΘΡΥΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/20 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
. Αριθ. Φ.1/6
ΒΣΤ 904 τη 20-5-49
ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΘΡΥΟΣ
Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών
1. Μετά συντριβήν περιοχήν ΕΥΝΙΑΔΟΣ 192 ΚΣ Ταξ. υπολείμματα ταύτης και μέρος τμημάτων ΚΑΤΖΩΡΑ διέφυγον προς ΟΡΘΡΥΝ όπου και Α.Τ.Ο. Κατάστασις τούτων αθλία
2. Α.Σ.Δ.Σ.Ε. επωφελουμένη καταστάσεως ΚΣ και παρουσίας ΙΙ Ταξιαρχίας Καταδρομών αναλάβη το ταχύτερον την εξόντωσιν των υπολειμμάτων τούτων και την πλήρω εκκαθάρισιν της ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ αρ.2, Α’ΣΣ/Α1/19 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ /Α1
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/759
ΒΣΤ 904/19-5-49
Αριθμ. Αντιτύπου 5

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ»`
Υπ’ αριθ. 2
(Επιβεβαίωσις προφορικών δ/γων εκδοθεισών κατά την σύσκεψιν της 19-5-49)

                                                ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΧΑΡΤΑΙ(1:100.000): ΑΓΡΑΦΑ – ΑΓΡΙΝΙΟΝ
ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΒΟΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
α) Ως το συννημένον Δελτίο Πληροφοριών.
β) Δυνατότητες – Προθέσεις:
Εκ των μέχρι σήμερον επιχειρήσεων του ΠΥΡΑΥΛΟΥ το σύνολον των δυνάμεων ΚΓΑΝΕ (Ι και ΙΙ ΚΣ Μεραρχίαι) υπέστη σημαντικάς απώλειας, σοβαράν αποδιοργάνωσιν, και εκ της συνεχούς διώξεως, της πείνης και της ελλείψεως πυρομαχικών έχει καταστή ώριμον προς πλήρην συντριβή. Οπωσδήποτε έπαυσε να αποτελή υπολογίσιμον συμπαγή μονάδα κρούσεως και η πρόθεσις του είναι αποφυγή του αγώνος, η διασπορά, η απόκρυψης και η διαφυγή εις χώρους ασφαλείς προς ανασυγκρότησιν, ανάπαυσιν, ανεφοδιασμόν. Συνέχεια