Ενέργειες κατά συμμοριτών, Α’ΣΣ/Α1/28 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Ενέργειες κατά Κ.Σ                                                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΠΡΟΣ : VΙΙΙ – ΧΙ Μεραρχίας                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                            Α΄ΣΣ/Α1
ΓΕΣ /Α1 Αριθ. Πρωτ. Φ.1/17
Σ.Τ.Γ.918/28-10-1949

 1. Κατωτέρω παρατίθεται σύντομον ιστορικόν επί των συνθηκών υπό τας οποίας πολλαί Κ.Σ. ομάδες διέφυγον διά μέσου της διατάξεως των Μεραρχιών, προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ, κατά τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον.
  Παρατίθεται διά να δοθή αφορμή σοβαράς μελέτης των περιστατικών εκ μέρους των Διοικήσεων, προς αναζήτησιν των αιτίων άτινα συνετέλεσαν ώστε να μη καταστή δυνατή ουδεμία σοβαρά αντίδρασις προς παρεμπόδισιν της προσπαθείας ταύτης των Κ.Σ., και εξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων επί του καταλληλοτέρου τρόπου ενεργείας προς παρεμπόδισιν εις το μέλλον παρομοίων προσπαθειών των Κ.Σ. Τοιαύται νέαι προσπάθειαι των Κ.Σ. ευρίσκονται εν τη εκτελέσει και νέαι διαβάσεις διά της ζώνης των Μεραρχιών δέον να θεωρώνται λίαν προσεχείς και επικείμεναι. Συνέχεια
Advertisements

Εκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας Α’ΣΣ κατά τις Επιχειρήσεις ΠΥΡΣΟΣ, Α’ΣΣ/Β6/10 Οκτ. 1949

Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β6

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: Β6/Γ.Ε.Σ. μετά σχεδιαγράμματος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) Στρατηγόν Διοικητήν Α΄ Σ.Σ.
2) Επιτελάρχην Α΄ Σ.Σ.
3) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Β. – Α.Κ.Γ. / Α΄ Σ.Σ.
4) Α2-Α8-Α9-Α10-Β1-Γ3 / Α΄ Σ.Σ.
5) Ι-ΥΙΙΙ-ΙΧ-ΧΙ-ΧΥ Μεραρχίας-Δ.Δ.Κ.
6) Ανωτ. Δ/σιν Αεροπορίας
7) Β6/Β΄. Γ΄. Σ.Σ.
8) 406 – 410 Σ.Ν. – 202 Κ.Δ.Τ.
—————————————-
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Β6/Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Α.Π. 1562/Φ.1315
Σ.Τ.Γ. 918/10-10-1949

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΚΟΝΙΤΣΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
Η Έκθεσις αύτη υποβάλλεται λεπτομερειακώς διά τους κάτωθι λόγους: Συνέχεια

Eκκαθάρισις Εσωτερικού και Μετόπισθεν, Α’ΣΣ/Α1/24 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Eκκαθάρισις Εσωτερικού                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
και Μετόπισθεν                                                                         ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: VIII – XI Μεραρχίας                                                       Α΄Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ/Α1
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 Α.ΑΠ.Φ.1/4
Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                              ΣΤΓ 918/24-9-49
Β΄ΣΣ/Α1 Α.Α.Α. 3
ΣΚΕ/Α1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Σχετική 245298/Φ.4009/1/21-9-49/ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ ΓΕΣ /Α1
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Παραμένωσι αι καθορισθείσαι διά της ΑΠ.Φ. 3/1099/3-9-49.
Τονίζονται τα κάτωθι:
α) Εξόντωσις των ενδημουσών ΚΣ Ομάδων εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού.
β) Συντριβή των ΚΣ Συκροτημάτων, τα οποία προτίθενται να διαπεραιωθώσι διά μέσου της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/3 Σεπ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α.’ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Α. ΑΠ. Φ. 3/1099
ΣΤΓ 918 τη 3-9-49
Αριθ. Αντιτύπου 3

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΑΙ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΟΝΙΤΣΑ )
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ) 1:100.000
ΑΡΤΑ-ΑΓΡΑΦΑ-ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ-ΠΑΡΓΑ )
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
1.- Εχθρός:
(α) Δύναμις – Διάταξις ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
(β) Δυνατότητες – Προθέσεις.
ι) Οι διαφυγόντες εις ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΣ δυνάμεως περίπου 4000 ων πλείστοι τραυματίαι δύνανται συγκροτήσωσι 2-3 Ταξ/χίας.
ιι) Οι εις το εσωτερικόν ευρισκόμενοι ΚΣ ΠΕΤΡΙΤΗ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΜΠΑΚΟΥ ανερχόμενοι εις 600 περίπου θα συνεχίσωσι παρενοχλήσεις και δολιοφθοράς.
ιιι) Οι εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΣ ανασυγκροτούμενοι πιθανώς θα προσπαθήσωσι
ια) Προσβάλλοντες τα επί των συνόρων Τμήματά μας, ίνα δημιουργήσωσι προγεφυρώμα επί της οροθετικής γραμμής Συνέχεια

Εκθεση δράσεως Α’ ΣΣ Μαρ 1948-31 Αυγ 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Από Μαρτίου 1948 μέχρι, 31 Αυγούστου 1949, υπό την Δ/σιν καθ’ όλον το διάστημα τούτο του Αντιστρατήγου ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ.

Α.΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.- Το Α΄ΣΣ αφ’ ης την Δ/σιν τούτου ανέλαβε από 25 Φεβρουαρίου 1948 ο Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣ., εποχήν καθ’ ην ο κομμουνιστόσυμμοριτισμός ευρίσκετο εν πλήρει αναπτύξει και είχε περιαγάγει την χώραν εις δυσχερεστάτην κατάστασιν, μέχρι της 31 Αυγούστου 1949, οπότε συνετρίβη επί του ΓΡΑΜΜΟΥ και ηναγκάσθη να ομολογήση την ήτταν του, επεφορτήσθη υπό της Ανωτάτης του Στρατού Ηγεσίας με την διεξαγωγήν των σοβαρωτέρων κατά των Κ.Σ. επιχειρήσεων. Τας επιχειρήσεις ταύτας, χάρις εις την πίστιν τον φανατισμόν, την αισιοδοξίαν και την αυτοθυσίαν απάντων των υπό τας Δ/γάς του Αξ/κών και οπλιτών, έφερεν εις πέρας πάντοτε νικηφόρως και με αποτελέσματα τα οποία ουσιοδώς εβάρυναν επί της αμφιρρόπου μέχρι τότε πλάστιγγος και συνέβαλε κατά πολύ εις την τελικήν συντριβήν των Κ.Σ. και την διατήρησιν της Πατρίδος μας ελευθέρας. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ Γ’, Α’ΣΣ/Α1/ΑΠ36/21 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ/Α1 τη 21 Αυγούστου 1949
Αριθ. Α.Π.Φ. 3/36/Τ.Σ.
Αριθμός αντιτύπου 8

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ΄»

Η οριστική διάθεσις της ΙΙΙ Μεραρχίας εις το ΣΣ και η εκ της προσωπικής αναγνωρίσεως του Στρατηγού Δ/του ταύτης προκύψασα ανάγκη διά την καλλιτέραν χρησιμοποίησίν της επέβαλε την εν μέρει τροποποίησιν και συμπλήρωσιν της Α.Π. Φ. 3/22/ΤΑ/15-8-49 Δ/γήςΕπιχειρήσεων Σώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Ως εν τη προηγουμένη Δ/γή Επιχειρήσεων.
(β) Επί πλέον φαίνεται ότι ο εχθρός δύναται να ενισχύση τας δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ διά των διασωθέντων εκ ΒΙΤΣΙ κυρίως διά 103 Ταξιαρχίας (600 περίπου) και άλλων υπολειμμάτων συνολικής δυνάμεως 1000 – 1500.
2. Φίλιαι Δυνάμεις
Επί πλέον των εν τη αρχική Δ/γή Επιχειρήσεων.
(α) ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως.
(β) ΙΙα Ίλη Αρμάτων Μάχης. Συνέχεια

Διαταγές επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ Γ’, Α’ΣΣ/Α1/ΑΠ22/15 Αυγ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ/Α1 τη 15 Αυγούστου 1949
Αριθ. Α.Π.Φ.3/22/Τ.Σ.
Αριθ.Αντιτύπου 12
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ»
ΧΑΡΤΑΙ : ΕΠΤΑΧΩΡΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ 1/50.000
ΓΡΑΜΜΟΣ – ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός :
(α) Δύναμις – διάταξις – οργανώσεις, συγκοινωνίαι ως σχετικόν δελτίον πληροφοριών.
(β) Δυνατότητες – προθέσεις – ηθικόν.
(ι) Αι από 2 με 7 Αυγούστου ημέτεραι επιθετικαί ενέργειαι κατά υψ. 1425 – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΤΣΑΡΝΟ και 1806 ΚΑΜΕΝΙΚ εδημιούργησαν εις τους ΚΣ σημαντικάς απωλείας και απέδειξαν εις τούτους την ισχύν των διατεθέντων ημετέρων μέσων πυρός με αποτέλεσμα την μείωσιν του ηθικού των.
(ιι) Η ραγδαία εξέλιξις των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ θα έχη μειώσει έτι περισσότερον το ηθικόν τούτων.
(ιιι) Παρά ταύτα βασιζόμενοι εις τας ισχυράς αμυντικάς οργανώσεις και την ισχύν του εδάφους θα αμυνθώσι της κατεχομένης τοποθεσίας με πρόθεσιν να διατηρήσωσι ταύτην.
(ιυ) Πιεζόμενοι ισχυρώς θα επιζητήσωσι άσυλον εις το Αλβανικόν έδαφος κυρίως διά των αυχένων ΓΚΟΥΜΠΕΛ (Ν.0333) εκατέρωθεν ΠΟΡΤΑΣ ΟΣΜΑΝ – υψ. 2520 και ΜΠΑΡΑΣ (Μ.9820).
– Προσπάθεια διαφυγής θα επιζητηθή επίσης τουλάχιστον μέρους των δυνάμεων Νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ διά κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ και ΧΡΥΣΗ προς ΕΠΤΑΧΩΡΙ ή ΠΑΛΗΚΡΙΜΙΝΙ. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΧΑΛΚΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/4 Αυγ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.7/39/ΤΣ
ΣΤΓ 919/4-8-49

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΛΚΟΣ” (2.8.49)

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Η αποστολή της Μεραρχίας ήτο να επιτεθή διά Τμημάτων της 53ης Ταξ/χίας και να καταλάβη την ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν του εχθρού υψ.1425 (Ν.170373).
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Το υψ. 1425 απετέλει ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν περιέχουσαν είκοσι πέντε περίπου ισχυρά πολυβολεία προστατευόμενα υπό πυκνού ναρκοπεδίου, εις απόστασιν περίπου 100μ. προ των πολυβολείων και σχετικώς ισχυρού συρματοπλέγματος.
  Επί του υψώματος ημύνετο ΚΣ Λόχος ενισχυμένος με μίαν εισέτι διμοιρίαν πεζικού και διμοιρίαν μηχανημάτων. Επροστατεύετο δε υπό πλείστων οργάνων πυρός εκ γεινοτονικών εχθρικών τοποθεσιών.
  Το ύψωμα τούτο ευρίσκεται επί των συνόρων παρέχουν δύο κυρίας προσβάσεις. Μίαν κατά μήκος των συνόρων και μίαν από ΝΔ κατευθύνσεως.
  Το ύψωμα τούτο προστατεύετο υπό των εγγύς γειτονικών ισχυρών εχθρικών τοποθεσιών ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ και των επί των συνόρων δυτικώτερον τούτου υψωμάτων.
 3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
  Εμελετήθη και προπαρασκευάσθη πλήρες σχέδιον ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ της επιθέσεως περιλαμβάνον τα κάτωθι:
  α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Από 0530 ώρας, μέχρι 06.00 προπαρασκευή πυροβολικού διά τριών Μοιρών μείον Ουλαμός Πεδινού Πυρ/κού, δύο Μοιρών Ορειβατικού, πυρ/κού μείον Πυρ/χία και μιας Πυρ/χίας Μέσου Πυρ/κού.
  Το πλείστον του πυρ/κού τούτου προεβλέπετο να δράση επ’ αυτού τούτου του υψ. 1425, μέρος τούτου ως αντιπυροβολικόν πυρ/κόν προστασίας κατά παρατηρητηρίων και οργάνων πυρός του εχθρού εις τας γειτονικάς εχθρικάς τοποθεσίας ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ-ΠΑΠΟΥΛΗ ή και σημειουμένων εχθρικών οργάνων πυρός υπό της Αεροπορίας παρατηρήσεως και επιγείων παρατηρητηρίων.
  Διά δύο Ορειβ. Πυρ/λων άμεσος βολή κατά πολυβολείων.
  Είχον προβληθή φραγμοί πυρ/κού και βολαί αμέσως διά την φάσιν της εδραιώσεως. Συνέχεια

Αποστολές 77 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, Α’ΣΣ/Α1/1 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Αποστολαί (Τ.Ε.)                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: 77 Ταξιαρχίαν (Τομέας                                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ)                                                  Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ: ΣΗΔΜ/Α1-Α΄ΣΣ/Α1                                         Α.Π./Φ.63/2
8 ΕΣΠ-31 ΕΤΠ                                                                     ΣΤΓ 919/1-8-49
ΣΚΕ/Α1-ΤΣ/VIΙΙ Μερ./Α1

Σχετική Α.Π. 2159/21-VIΙ-49 Σ.Η.Δ.Μ.
Α.Π. Φ.63/1/31 Ιουλίου Α΄ΣΣ.
1. Προς πληρέστερον έλεγχον της Ανατολικής και νοτίας ζώνης του ΣΣ αι μέχρι σήμερον υπό του ΣΗΔΜ δοθείσαι εντολαί και δυνάμεις εις Τομέα ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ επεκτείνονται και διά των κάτωθι.
α) Διά 63/1/31 Ιουλίου δ/γής Σώματος ετέθησαν υπό Δ/σιν Τομέως ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
ι) 31 Ε.Τ. Πεζικού (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/13 Ιουλ 1949

ΕΞ: Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.3/1010
ΒΣΤ 904/13.7.49
Α/Α Αντιτύπου …5…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Κατά πληροφορίας παραδοθέντων ΚΣ εις την περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ σημειούνται αι κάτωθι συγκεντρώσεις ΚΣ.
α) Διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ δυνάμεως 80 ΚΣ εις ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ.
β) Λόχος ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ Δυνάμεως 40 ΚΣ Β.Α. ΚΑΛΛΥΠΕΥΚΗΣ (Τ.4574).
γ) Λόχος ΚΑΒΑΛΑΡΗ δυνάμεως 40 ΚΣ το πλείστον έφιπποι Β.Δ. ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Τ.3843).
δ) Διμοιρία ΑΚΛΟΝΗΤΟΥ δυνάμεως 15 ΚΣ εις Τ.3281.
ε) Λαϊκή Πολιτοφυλακή περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ.
2. Πιθανή πρόθεσις ανωτέρω ΚΣ η ανασυγκρότησις εν τη ανωτέρω περιοχή εν αναμονή νεωτέρων διαταγών του ΚΣ Αρχηγείου. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ (συνέχεια), Α’ΣΣ/Α1/26 Ιουν 1949

EΞ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.3/973
Β.Σ.Τ.904/26.6.49
Α/Α Αντ…..4…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνέχεια «Π Υ Ρ Α Υ Λ Ο Σ»

Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών δοθεισών εις συσκέψεις ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ και ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως συνημμένον ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατόπιν του επιτευχθέντος σοβαρού εκκαθαριστικού έργου εις την περιοχήν ΝΟΤΙΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ το Σ.Σ. θα μετατοπίση την προσπάθειαν του ΒΟΡΕΙΩΣ της γραμμής ταύτης διά την πλήρη συντριβήν των εναπομενόντων ΚΣ υπολειμμάτων. Συνέχεια

Διαταγή επιχείρησης ΖΕΥΣ, Α’ΣΣ/Α1/30 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ ΣΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ.Φ.3/806
ΒΣΤ 904/30-5-49
α/α Αντιτύπου

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΖΕΥΣ»
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών
(β) Προθέσεις – Δυνατότητες
Αι εις περιοχήν Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ δυνάμεις ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΓΙΩΤΗ ήδη κατέχουσι ωρισμένα επίκαιρα σημεία της περιοχής, ανεφοδιασθείσαι την νύκτα 29-30 διά φάλαγγος εκ ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
Πιθανόν να παραμείνωσι εις την περιοχήν ταύτην προς ανασυγκρότησιν και ανάπαυσιν. Δεν πρέπει να αποκλεισθή και το ενδεχόμενον της διαφυγής των προς ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ή ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΠΙΕΡΡΙΑ, πριν εκδηλωθή η επιχείρησις. Συνέχεια

Επιχείρηση ΨΑΛΙΔΙ, Α’ΣΣ/27 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ ΣΣ /Α1
Αριθ.Πρωτ.Φ.3/801
ΒΣΤ 904/27-5-49
Α.Α. Αντιτύπου 6

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠ’ΑΡΙΘ.2
Συνέχεια Επιχειρήσεως «ΨΑΛΙΔΙ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός: Υπολείμματα Ι ΚΣ. Μεραρχίας υπό ΓΙΩΤΗΝ δυνάμεως 200 περίπου ΚΣ. διέφυγον νύκτα 26/27 Μαίου προς ΒΟΡ. εκ περιοχής ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ (Τ.6339)-ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ (Τ.6442)-ΟΣΣΑ ορ.
2. Φίλιαι Δυνάμεις: Αι ήδη συμμετέχουσι δυνάμεις εις την επιχείρησιν ΨΑΛΛΙΔΙ επί πλέον εις την διάθεσιν Σ.Δ.Θ.
-26 Ε.Τ.Π
-Γ1/1Ο1 Ο.Π.Π. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων ΟΡΘΡΥΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/20 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
. Αριθ. Φ.1/6
ΒΣΤ 904 τη 20-5-49
ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΘΡΥΟΣ
Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών
1. Μετά συντριβήν περιοχήν ΕΥΝΙΑΔΟΣ 192 ΚΣ Ταξ. υπολείμματα ταύτης και μέρος τμημάτων ΚΑΤΖΩΡΑ διέφυγον προς ΟΡΘΡΥΝ όπου και Α.Τ.Ο. Κατάστασις τούτων αθλία
2. Α.Σ.Δ.Σ.Ε. επωφελουμένη καταστάσεως ΚΣ και παρουσίας ΙΙ Ταξιαρχίας Καταδρομών αναλάβη το ταχύτερον την εξόντωσιν των υπολειμμάτων τούτων και την πλήρω εκκαθάρισιν της ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ αρ.2, Α’ΣΣ/Α1/19 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ /Α1
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/759
ΒΣΤ 904/19-5-49
Αριθμ. Αντιτύπου 5

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ»`
Υπ’ αριθ. 2
(Επιβεβαίωσις προφορικών δ/γων εκδοθεισών κατά την σύσκεψιν της 19-5-49)

                                                ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΧΑΡΤΑΙ(1:100.000): ΑΓΡΑΦΑ – ΑΓΡΙΝΙΟΝ
ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΒΟΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
α) Ως το συννημένον Δελτίο Πληροφοριών.
β) Δυνατότητες – Προθέσεις:
Εκ των μέχρι σήμερον επιχειρήσεων του ΠΥΡΑΥΛΟΥ το σύνολον των δυνάμεων ΚΓΑΝΕ (Ι και ΙΙ ΚΣ Μεραρχίαι) υπέστη σημαντικάς απώλειας, σοβαράν αποδιοργάνωσιν, και εκ της συνεχούς διώξεως, της πείνης και της ελλείψεως πυρομαχικών έχει καταστή ώριμον προς πλήρην συντριβή. Οπωσδήποτε έπαυσε να αποτελή υπολογίσιμον συμπαγή μονάδα κρούσεως και η πρόθεσις του είναι αποφυγή του αγώνος, η διασπορά, η απόκρυψης και η διαφυγή εις χώρους ασφαλείς προς ανασυγκρότησιν, ανάπαυσιν, ανεφοδιασμόν. Συνέχεια

Έκθεσις γεγονότων μάχης ΓΡΑΜΜΟΥ και κυρώσεις επί παραλέιψεων, Α’ΣΣ/Α1/4 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις γεγονότων μάχης                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ                                                                                 Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Αρχηγόν ΓΕΣ .                                                          Α΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ: ΑΣΣ/Α1                                                                        Αριθ. Πρωτ. Φ.16/26
ΒΣΤ 904/4-5-49

 1. Σχετική υπ’ αριθ. 245067/Α Φ.4009/3/14-4-49 διαταγή Υμών.
 2. Υποβάλλεται συνημμέως Έκθεσις των γεγονότων της μάχης του ΓΡΑΜΜΟΥ υποβληθείσα τη διαταγή μου υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας μεθ’ όλων των διαταγών της.
 3. Το Σώμα Στρατού συμφωνεί προς τα υπό του Μεράρχου εκτιθέμενα. Ουδέν έχει να προσθέση πέραν της υπ’ αριθ. Φ.3/48 αναφοράς του και της συνημμένης διαταγής του όπου εκτίθενται αι παρατηρήσεις.
  Αι διαταγαί του έχουσι άπασαι κοινοποιηθή.
 4. Το Σώμα Στρατού όμως θεωρεί εαυτό υποχρεωμένον έναντι της θυσίας των Μονάδων του ν’ αναφέρη ότι η μάχη του ΓΡΑΜΜΟΥ εκερδήθη το πρώτον άνευ ουδεμίας βοηθείας έξωθεν και μόνον βάσει των Μονάδων του και χάρις εις ταχυτάτας ενέργειας.
  Αι μετέπειτα δυνάμεις εστερέωσαν το «κέρδος – την νίκην ταύτην».
  Ηδύνατο το κέρδος να είναι ταχύτερον και με πιθανότητες μεγαλυτέρας εάν αι διατεθείσαι ενισχύσεις από Ανατολών έφθανον εγκαιρότερον.
  Τούτο όμως δεν ανάγεται εις την αρμοδιότητα του Σώματος. Μεραρχία και Σώμα Στρατού ενήργησαν και προς την πλευράν ταύτην ό,τι επεβάλλετο και κατά τρόπον σκληρότατον.
 5. Ανεξαρτήτως δε θεωρηθεισών παραλείψεων τινών λόω αγνοίας των γεγονότων παραμένει ως αναμφισβήτητον γεγονός η ταχύτης μεθ’ ης εξεπλήρωσε ο Διοικητής της VΙΙΙ Μεραρχίας τας διαταγάς του Σώματος και προτείνει όπως απονεμηθή εις αυτόν Εύφημος μνεία του Αρχιστρατήγου κατά αυστηροτάτην κρίσιν διότι φρονώ ότι δικαιούται μεγαλύτερας Ηθικής αμοιβής.

Διά τας κατωτέρας Διοικήσεις και τα Επιτελεία ΣΣ και λοιπών Μ. Μονάδων θα αποφασίση ο Διοικητής του Σώματος.
Τ.Υ.
ΘΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αντιστράτηγος – Διοικητής

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις επί παραλείψεων                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
αγώνα ΓΡΑΜΜΟΥ                                                                  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητήν Α΄ ΣΣ                                                         ΓΕΣ ./Α1
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ.                 Αριθμ. Πρωτ. 245067
Γενικήν Επιθ. Στρατού                                                         Αριθμ. Φακ. 4009/3
ΒΣΤ 902/14-4-49

 1. Η μέχρι τούδε εξέλιξις του αγώνος εις περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έλαβε βραδύτατον ρυθμόν.
 2. Εις τον ΓΡΑΜΜΟΝ και έναντι του Α’ Σ.Σ. η δράσασα (υπάρχουσα και εισελθούσα) ΚΣ δύναμις, από 1 Απριλίου μέχρι σήμερον, εν συνόλω δεν υπερβαίνει τους 3.300.
  Έναντι τούτων συνεκεντρώθησαν, εκτός των 9 Ταγμάτων της VΙΙΙ Μεραρχίας, 2 Τάγματα της 45 Ταξιαρχίας, 6 Τάγματα εκ του Β’ Σ.Σ. 2 Μ.Ο.Καταδρομών, λοιπά μέσα υποστήριξεως εις πυροβολικόν, και διετέθη η υποστήριξις του συνόλου Αεροπορίας.
  Επί πλέον εις την περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ συνεκεντρώθησαν δύο Ταξιαρχίαι (εφεδρεία Αρχιστρατήγου) διά την εξασφάλισιν διά της παρουσίας των τών μετόπισθεν της ζώνης της Μεραρχίας και την απρόσκοπτον υπό ταύτης διεύθυνσιν του αγώνος ΓΡΑΜΜΟΥ.
  Ήτοι συνεκεντρώθησαν δυνάμεις ασυγκρίτου υπεροχής, διά των οποίων ήτο δυνατή, όχι μόνον η προγματοποιηθείσα ανακοπή της επεκτατικής προσπαθείας του εχθρού, αλλά και η σύντομος αποκατάστασις της καταστάσεως ΓΡΑΜΜΟΥ, άνευ σημαντικών απωλειών και φθοράς δυνάμεων και χωρίς να παρέχηται εις τον εχθρόν η ευχέρεια να επιζητήση πρωτοβουλίαν αλλαχού και να εισάγη εις ΓΡΑΜΜΟΝ ανέτως δι’ αυτής ταύτης της τοποθεσίας μας στρατολογουμένους εκ των μετόπισθεν.
 3. Εκ της παρακολουθήσεως του αγώνος μέχρι σήμερον εσημείωσα κάτωθι:
  α) Χρήζουν διερευνήσεως τα γεγονότα ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ από απόψεως διαρκείας αντιστάσεως, αιτίων μη εγκαίρου ενισχύσεως ή μη εγκαίρου συμπτύξεως.
  β) Δέον να ζητηθούν ευθύναι διά την μη σύντομον και συντονισμένην ενίσχύσιν των αμυνομένων εις ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ εκ μέρους των διατεθεισών Μονάδων Β’ Σ.Σ., καίτοι αύται υπήχθησαν από της πρώτης στιγμής υπό τας διαταγάς της VΙΙΙ Μεραρχίας.
  γ) Να διερευνηθή διατί δεν εξησφαλίσθη η κατοχή του υψ. 1700 μετά την κατάληψιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ και ποίοι οι υπεύθυνοι διά την παρατηρουμένην ασύγνωστον έλλειψιν δραστηριότητος προς κατάληψιν του υψώματος τούτου και εκκαθάρισιν της υπό των ΚΣ ελεγχομένης ζώνης Βορ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ. Δυτικά ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ, ΄δεδομένου ότι αι συγκεντρωθείσαι εις την περιοχήν ταύτην δυνάμεις μας έχουν μεγάλην υπεροχήν έναντι της εκεί συμμοριακής δυνάμεως.
  δ) Να ζητηθούν ευθύναι διά τας αμελετήτους αρχικάς προσπαθείας προς κατάληψιν ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ, αίτινες είχον ως συνέπειαν αδικαιολογητος φθοράν των Μονάδων μας (ιδία 583 Ταγ.)
  Ομοίως διά την αποτυχούσαν ενέργειαν της 12 Απριλίου προς κατάληψιν του ιδίου υψώματος, ήτις απεδείχθη ότι εξεδηλώθη άνευ της δεούσης προπαρασκευής και κατά την οποίαν ενέργειαν η Α’ Μοίρα Καταδρομών ενήργησεν εν ημέρα παραβάσα εντολήν όπως εξορμήση την 0400 ώραν.
  ε) Γενικώς εσημείωσα τάσιν να ρίπτωνται στάγδην αι Μονάδες εις τον αγώνα, ελλείψιν του απαραιτήτου συντονισμού και της προσωπικής επιβλέψεως επ’ αυτού τούτου του πεδίου της μάχης υπό των υφισταμένων Διοικήσεων, ως και αδικαιολόγητον ανάμιξιν Μονάδων.
 4. Διά τας περαιτέρω ενεργείας του Σώματος Στρατού εξέδωσα την υπ’ αριθμ. 223547/13-4-49 διαταγήν μου και διεβίβασα προφορικάς οδηγίας διά του Διευθυντού της Α1/ΓΕΣ .
  Προέχει όμως, όπως διά τας ανωτέρω εκτιθεμένας σοβαράς παραλείψεις, τας οποίας επαναφοράς του έθιξε και το Σώμα Στρατού επιβληθούν αυστηραί κυρώσεις.
  Προς τούτο εντέλλομαι, όπως το Α΄ ΣΣ διατάξη αυστηράν εξέτασιν, εάν δεν το έπραξαν ήδη, και μοι υποβάλη διά του ταχυτέρου μέσου ειδικήν αναφοράν επί των κυρώσεων, τας οποίας επέβαλεν εν τη δικαιοδοσία του και προτείνη εκείνας, αίτινες ανάγονται εις την αρμοδιότητα μου.
  Πάσα επιείκαια ή χλιαρότης αποτελεί έγκλημα κατά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ και δεν είμαι διατεθειμένος να δεχθώ κατάστασιν ως η ανωτέρω εκτιθεμένη.
 5. Έχω πεποίθησιν ότι ο Διοικητής του ΣΣ επεμβαίνων προσωπικώς θα διαρρυθμίση την κατάστασιν το συντομώτερον, ώστε απερίσπαστον το Σώμα Στρατού να επιδοθή εις το διά των βασικών μου κατευθύνσεων καθορισθέν έργον του.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Ακριβές αντίγραφον
  Το Γραφείον Α1
  Τ.Σ.Υ

Οδηγίες Επιχειρήσεως ΝΥΧΤΕΡΙΣ, Α’ΣΣ/Α1/19 Απρ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Εδακτυλογραφήθη παρά του
Ανθ/γού Γ. Λιόντου
ΤΣ/Α.Σ.Σ./Α1
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/51
Σ.Τ.Γ. 918/19-4-49
Ώρα 19.30
α/α Αντιτύπου 2
ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
«ΝΥΧΤΕΡΙΣ»
Επιβεβαίωσις προσωπικών οδηγιών και συνεννοήσεων εν ΚΟΝΙΤΣΗ την πρωΐαν 19 Απριλίου.
1. Εκκαθαρισθείσης της Περιοχής Νοτίως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και μετά απόκρουσιν ισχυρών εχθρικών επιθέσεων περιοχήν ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΟΞΥΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και τας σοβαρωτάτας κατά ταύτας απωλείας των Κ.Σ. δημιουργούνται ευνοϊκαί προϋποθέσεις διά κατάληψιν και εκκαθάρισιν Περιοχής ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ.
2. Εκ του συνόλου των αγώνων ΓΡΑΜΜΟΥ οι Κ.Σ. υπέστησαν σοβαρότατην φθοράν και δέον να υπολογίζωμεν ότι απώλεσαν το ήμισυ της μαχίμου δυνάμεως των.
-Εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ αμύνεται Ταξιαρχία ΦΩΚΑ, πιθανόν ενισχυθείσα, συνολικής δυνάμεως τουλάχιστον μέχρι σήμερον επί ΠΥΡΓΟΥ 250 Κ.Σ. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/15 Απρ 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΤΣ/Α.Σ.Σ./Α1
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/41
Σ.Τ.Γ. 918/15-4-49
α/α Αντιτύπου 1

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ»

Εις Αντ/χην ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΝ αντιπρόσωπον ΓΕΣ αφιχθέντα την 18-4-1949 εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ εξετέθη το σχέδιον επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ συνισταμένον εν γενικαίς γραμμαίς ως ακολούθως.
1. Διά την εξόντωσιν Ι ΚΣΜ ΓΙΩΤΗ και εκκαθάρισιν περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ θα ενεργηθώσι τα κάτωθι.
α) ΧV Μεραρχία: Θα ενεργήσει από Βορρά, ΒΑ και Ανατολών επί των κατευθύνσεων:
(ι) Μία Ταξιαρχία επί κατεθύνσεων:
-ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΛΙΚΙ – ΤΣΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) – ΓΑΡΔΙΚΙ (Σ.3633).
-ΧΙΟΛΙ (Σ.4152) – ΣΤΕΦΑΝΙ (Σ.4148) – ΚΑΛΛΙΡΟΗ (Σ.4043) – ΠΟΛΥΘΕΑ (Σ.4039)
-ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ (Σ.4850) – ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4442)
(ιι) Μία Ταξιαρχία επί των κατευθύνσεων:
-ΤΥΡΝΑ (Σ.5927) – ΠΕΡΤΟΥΛΙ (Σ.5431) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) – ΠΥΡΑ (Σ.4932).
-ΤΥΡΝΑ (Σ.5927) – ΠΑΡΑΜΕΡΟΝ (Σ.5023).
-ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ – ΚΑΤΩ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ (Σ.5718) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ (Σ.5318) – ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.4917). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ(19/12/1948-29/1/1949) εκκαθάριση Πελοποννήσου, Α’ΣΣ/Α1/29 Ιαν 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
Από 19 Δεκεμβρίου 1948 με 29 Ιανουαρίου 1949

 1. Διά Α.Α.Π. 230523/18.11.48 διαταγής ΓΕΣ διετάχθη η ανάληψις ευθύνης της τότε ζώνης Α΄ΣΣ υπό του Β΄ΣΣ. Στρατηγείον Α΄ΣΣ να μετασταθμεύση μέχρι 28-11-48 εκ Κοζάνης εις Αθήνας προς λήψιν οδηγιών.
 2. Λήψις εντολής υπό Σ.Σ.
  Εις Αθήνας εδόθη εις ΣΣ η εντολή της εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διά του υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 231150/30.11.48 σχεδίου επιχειρήσεων «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» δι’ ου προεβλέπετο καταστροφή των εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ συμμοριακών δυνάμεων και αποκατάστασις της τάξεως.
  -Έναρξις επιχειρήσεων αρχικώς εις τον βόρειον τομέα με σκοπόν την πίεσιν των συμμοριτών και περίσφιξιν αυτών εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ προς συντριβήν των. Συνέχισις των επιχειρήσεων διά την τελικήν συντριβήν των συμμοριτών εις τα κρυσφύγετα του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ ή όπου αλλαχού ήθελον καταφύγει. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (εκκαθάριση Πελοπονήσου), Α’ΣΣ/Α1

ΧΑΡΤΑΙ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100000                                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1:250000                                                    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
1:400000                                                   ΑΡΙΘ. Α.Α.Π Φ.3/907
Α΄ΣΣ/Α1
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΑΡΙΘ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) ΕΧΘΡΟΣ
Δύναμις-θέσεις-Συνήθης Τακτική
(α) Δύναμις
Ο συνολικός αριθμός των συμμοριτών εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ υπολογίζεται εις 3300 εξ ων μάχιμοι 2800 και επιμελητεία-έμπεδα 500 κατανεμημένοι κατά περιοχάς βάσει τελευταίων πληροφοριών:

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ μάχιμοι 150 επιμελητεία 30
ΑΡΟΑΝΕΙΑ » 90 —
ΦΟΛΟΗ » 110 —
ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ και Ανατ. μέχρι ΛΑΔΩΝΟΣ » 440 —
ΒΑΛΤΕΣΕΝΙΚΟ-ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ » 520 320
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ » 480 —
ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΝ » 100 30
ΤΑΫΓΕΤΟΣ » 760 90
ΠΑΡΝΩΝ » 150 30
Σύνολον » 2800 » 500

(β) Συνήθης τακτική
Συνήθως προσβάλλουν μικρά τμήματά μας εις περίπτωσιν δε εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αποφεύγουν την μάχην κατατεμνόμενοι εις οργανικά τμήματα διεισδύοντα εις τα νώτα των ημετέρων και προσβάλλουν εφοδιασμούς και μεμονωμένα μικρά τμήματα. Συνέχεια