Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/31 Οκτ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245340
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/31.10.49
Α.Α Αντ. 3
ΘΕΜΑ:- Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού
ΠΡΟΣ:- Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ
ΣΚΕ – ΑΣΔΕΝ – Αρχ. Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:- Υπουργ. Δημ. Τάξεως (Γραφ. Υπουργού)
Α1-Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ – ΔΥΠ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.

1.- Η Κομμουνιστική ηγεσία εις το εκδοθέν ανακοινωθέν της μεταξύ άλλων τονίζει ότι οι συμμορίται δεν κατέθεσαν τα όπλα και ότι παραμένουν άγρυπνοι και εν επιφυλακή.
2.- Δεν είναι γνωστόν πότε και τίνι τρόπω θα δράσουν οι εις τα όμορα κράτη καταφυγόντες και καραδοκούντες. Συνέχεια

Advertisements

Ασφάλεια συνόρων – Γενική Διάταξις Στρατού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/20 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια συνόρων – Γενική                                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Διάταξις Στρατού                                                                                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: A΄- Β΄- Γ΄ΣΣ – ΣΚΣ                                                                                      ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ: AΣΔΑΝ – ΑΔΑ – ΓΕΝ/1                                                                             Γ Ε Σ/Α1
Α1 – Α2 – Α/ΓΕΣ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 245327
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                                     Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/20.10.49
Α.Α.Αντ. 4

Σχετική υπ’ αριθ. 245285/4009/1/9.9.49 Δ/γή Αρχιστρατήγου.
1. Και εις προγενεστέρας οδηγίας μου καθώρισα ότι παραμένει εισέτι έργον διά τας εθνικάς δυνάμεις, συνοψιζόμενον εις τα κάτωθι:
α) Παρεμπόδισις επανεισδύσεως συμμοριτών εις ΕΛΛΑΔΑ.
β) Εξόντωσις των εντός της Ελλάδας εναπομενόντων υπολλειμάτων.
γ) Παρεμπόδισις επανοργανώσεως συμμοριακών ομάδων εντός της χώρας.
δ) Εξάρθρωσις και εξουδετέρωσις όλων των αντιστοίχων συνωμοτικών προσπαθειών προς δημιουργίαν και διατήρησιν επαναστατικού δικτύου εντός της χώρας.
2. Επειδή παρατήρησα ότι μεταξύ ενίων Μ.Μονάδων υπάρχει διάφορος τρόπος αντιλήψεως ως προς την εκπλήρωσιν της 1α αποστολής κρίνω σκόπιμον όπως επεξηγήσω και αύθις τον τρόπον καθ’ ον άπασαι αι Μ.Μ. θα επιδιώξουν ταύτην.
3. Απόπειρα επανεισδύσεως συμμοριτών εις την ΕΛΛΑΔΑ, ως έχει σήμερον η κατάστασις, δέον να αναμένηται κυρίως εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Συνέχεια

Δοκιμαστικές εφαρμογές σχεδίων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Δοκιμαστικαί εφαρμογαί σχεδίων                                       ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Α΄- Β΄- Γ΄Σ.Σ.                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : AΣΔΑΝ-ΣΚΕ-Α1/ΓΕΣ-Α/ΓΕΣ                                                ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                          Αριθ. Πρωτ. 245315
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/10.10.49
Α.Α. Αντ. 7

 1. Εις τας Σ.Κ. καθωρίσθη ως αποστολή:
  α) Η απαγόρευσις εις τους συμμορίτας όπως δημιουργήσουν εκ νέου εις την παραμεθόριον περιοχήν εστίας.
  β) Η απαγόρευσις διεισδύσεως εις τα μετόπισθεν και το εσωτερικόν συμμοριακών δυνάμεων.
 2. Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής ταυτης εκάστη Σ.Κ. εκτός της διατάξεως ην ήδη έχει λάβη και ήτις είναι σταθερά όσον αφορά την εξασφάλισιν των παρά την μεθόριον ζωτικών σημείων δέον να έχη εν σχέδιον ενεργείας, βάσει των πιθανών ενεργειών του εχθρού, του οποίου η εφαρμογή δέον να είναι δυνατή και αποτελεσματική εις πάσαν στιγμήν.
 3. Οσονδήποτε όμως και αν το σχέδιον τούτο είναι πλήρες η εφαρμογή του, αν παραστή προς τούτο ανάγκη, θα δυσχερανθή, αν δεν γίνουν αναγνωρίσεις, δοκιμαστικαί ασκήσεις και έκτακτοι συναγερμοί, βάσει υποθετικών ενεργειών του εχθρού. Συνέχεια

Ευαρέσκεια εις Αντιστράτηγο ΒΕΝΤΗΡΗΝ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/19 Σεπ 1949

Θέμα: Ευαρέσκεια εις Αντιστράτηγον ΒΕΝΤΗΡΗΝ-        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Σ.Η.Δ.Μ./Διοικητήν ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Κοιν: A΄ Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού-ΑΣΔΑΝ-ΣΚΕ ΓΕΣ /Α1
Α1-Α2-Β1/ΓΕΣ-ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ Αριθμ. 233843/4024/8
Β.Σ.Τ 902/19-9-1949

 1. Εις τον Διοικητήν του ΣΗΔΜ Αντιστράτηγον Βεντήρην Κ. εκφράζω την πλήρη ευαρέσκειάν μου, διότι αναλαβών από τετραμήνου τον συντονισμόν του αγώνος των Μ.Μ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έφερεν επιτυχώς εις πέρας την αποστολήν του ταύτην.
  Ηκολούθησε με παραδειγματικήν κατανόησιν τας κατευθύνσεις και οδηγίας μου, κατηύθυνε με δραστηριότητα και επιμέλειαν τας προπαρασκευάς των επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ και την όλην διεξαγωγήν τούτων και συνετέλεσε τα μέγιστα εις τας νίκας του Στρατού μας εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ.
 2. Είμαι βέβαιος, ότι ο Αντιστράτηγος Βεντήρης και εις τα νέα του καθήκοντα θα επιδοθή με την αυτήν πίστιν πνοήν και επιδεξιότητα.
  Αρχιστράτηγος Α.ΠΑΠΑΓΟΣ
  Θ.Π./Μ.Κ.
  Τ.Σ.Υ.

Οδηγίες διά την απαγόρευσιν επανεισδύσεως ΚΣ εξ ομόρων εχθρικών χωρών, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/9 Σεπ 1949

ΘΕΜΑ:- Οδηγίαι επί του τρόπου ενεργείας           ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
διά την απαγόρευσιν επανεισδύσεως
ΚΣ εξ ομόρων εχθρικών χωρών.                       ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ:- ΣΗΔΜ – Σ.Σ. – ΣΚΕ – Μεραρχίας ΓΕΣ/Α1
ΑΔΑ – ΓΕΣ/Γ Αριθ. Πρωτ. 245285
ΚΟΙΝ:- Α1 – Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. ΒΣΤ 902 / 9.9.49
Α.Α. Αντ. 4
1.- Εις το κοινοποιηθέν σχέδιον ενεργείας διά την φθινοπωρινήν περίοδον καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος γενικός σκοπός όστις έγκειται εις την πλήρη εκκαθάρισιν του εσωτερικού και των μετόπισθεν και εις την απαγόρευσιν πάσης επαναμολύνσεως δι’ εισδύσεως εκ των ομόρων εχθρικών χωρών.
2.- Κρίνομεν σκόπιμον διά της παρούσης να εκθέσωμεν τον τρόπον καθ’ ον δέον να επιδιωχθή η απαγόρευσις πάσης επανεισδύσεως εκ των ομόρων χωρών καθόσον είναι ενδεχόμενον λίαν προσεχώς να αντιμετωπίσωμεν μίαν τοιαύτην απόπειραν του συμμοριτισμού, διά τον οποίον θα πρέπη να αντιμετωπίζωμεν την περίπτωσιν ότι δεν θα παραμείνη αδρανής μετά τας ήττας του εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ. Συνέχεια

Αποστολές ΣΗΔΜ

Θέμα: – Αποστολαί ΣΗΔΜ                                                                        ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: – ΣΗΔΜ/Α1 ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Κοιν: – Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ – ΣΚΕ Αριθ. Πρωτ. 245274
Α1-Α8-Γ1/ΓΕΣ-Α/ΓΕΣ Αριθ. Φακ. 4009/38

ΒΣΑ-ΣΟΠΠΕ/Κλ. Επιχ. ΒΣΤ 902/1.9.49

Α.Α. Αντ. 10
Σχετικόν: 245272/4009/1 Σχέδιον ενεργείας.
1.- Το ΣΗΔΜ θα συνεχίση να εξασκή την διοίκησιν των Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού.
2.- Αποστολή του ΣΗΔΜ:
α) Η εξασφάλισις της προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ παραμεθορίου περιοχής και η οπωσδήποτε απαγόρευσις επανεισδύσεως εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ είτε εις την περιοχήν των συνόρων είτε εις το εσωτερικόν ΚΣ δυνάμεων.
β) Η συνέχισις της απηνούς διώξεως των υπολειμμάτων συμμοριτών εις την ζώνην ευθύνης του ΣΗΔΜ. Συνέχεια

Σχέδιο Ενεργείας Φθινοπώρου 1949, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/29 Αυγ 1949

ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245272
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/29.8.49
Α.Α. Αντ. 9

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διά την φθινοπωρινήν περίοδον 1949

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμοριτισμός
α) Δύναμις – Φύσις – συγκεντρώσεις ως το Γενικόν Δελτίον Πληροφοριών.
β) Πιθαναί ενέργειαι – Προθέσεις.
-ι- Στερηθείς και των επί ΓΡΑΜΜΟΥ βάσεών του, ευθύς ως ανασυγκροτηθή εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ, θα καραδοκή να επανεισέλθη εις την παρά την Αλβανίαν οροθετικήν γραμμήν ίνα δημιουργήση νέας βάσεις επί ταύτης, εξ ων να εξορμά εις το εσωτερικόν της χώρας, η και θα αποπειραθή να αποστείλη απ’ ευθείας ομάδας μικράς ή μεγάλας εις το εσωτερικόν της χώρας.
-ιι- Τα εις την Κεντρικήν Ελλάδα και τα μετόπισθεν εν γένει υπολείμματά του ενδεχομένως ενισχυόμενα και εξ Αλβανίας θα συνεχίσουν την προσπάθειάν των όπως ανδρωθούν και παρενοχλούν το εσωτερικόν της χώρας. Συνέχεια

Απονομή ηθικών αμοιβών στις Α’,Β’,Γ’,Δ’ Μοίρες Καταδρομών, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/18 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Απονομή ΔΑΔΙΟΦ            ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΠΡΟΣ : Μεραρχίαν Καταδρομών     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.592401
ΚΟΙΝ : ΣΗΔΜ – ΣΣ -Μ-ΑΣΔ- ΑΡΙΘΜ. Φ. 4024/8
ΣΔ – Ταξιαρχίαι ΒΣΤ 902 /19-8-49

1.- Έχοντες υπ’ όψιν την εν γένει δράσιν των δυνάμεων Καταδρομών καθ’ όλην την μέχρι τούδε περίοδον του αγώνος και ιδιαιτέρως κατά την επιχείρησιν ΠΥΡΣΟΣ καθ’ ην επεβεβαίωσαν την διά τας Μονάδας ταύτας δημιουργηθέντα «θρύλον σώματος».
Απονέμομεν
Το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ (ΔΙΑΔΙΟΦ) εις τας Α, Β, Γ, Δ και Ε Μοίρας Καταδρομών «άπαξ».
2.- Η Μεραρχία Καταδρομών ιεραρχικώς να προτείνη διά την απονομήν διά δευτέραν φοράν εις Μοίραν ή Λόχον όστις επέδειξε τυχόν κατά τας μάχας ΠΥΡΣΟΣ ιδιαιτέραν πράξιν υπερβαίνουσαν τα κατορθώματα των λοιπών.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ.Π. /Ε.Φ.
Τ.Σ.Υ.

Σχέδιο επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ Α’ΣΣ/ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/11 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ:- Σχέδιον επιχειρήσεων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ Α΄ΣΣ                                ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Πρός : ΣΗΔΜ/Α1 ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245246
Κοιν : Α΄ΣΣ/Α1 – Α1 ΓΕΣ Αριθ. Φακ. 4009/39
Β.Σ.Τ. 902 11.8.49
Α.Α. Αντ. 5
Σχετική άκρως απόρρητος 164/7.8.49 ΣΗΔΜ και ΛΑΠ Φ1/1/ΤΣ/5.8.49 του Α.’ Σ. Σ.
1.- Εν όψει και της καταστάσεως όπως παρουσιάζεται ήδη αύτη εν ΓΡΑΜΜΩ μετά τας τελευταίας επιχειρήσεις, το Σχέδιον Επιχειρήσεων Α΄ΣΣ να ανασυνταχθή βάσει και των κάτωθι γενικών ενδείξεων:
(α) Επί σκοπώ συγκεντρωτικής χρησιμοποιήσεως των μέσων και ουχί διασποράς αυτών εις ευρείαν έκτασιν η όλη επιχείρησις συντριβής των συμμοριακών δυνάμεων ΓΡΑΜΜΟΥ να διαιρεθή εις δύο φάσεις:
Πρώτη φάσις: Βόρειος ΓΡΑΜΜΟΣ, συμπεριλαμβανομένης της κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΙΑΦΑ. Συνέχεια

Ημερήσια Διαταγή, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/8 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ Ημερησία Διαταγή Αρχιστρατήγου      ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ: Μονάδες Στρατού,
ΕΒΑ, ΒΝ, Βασ. Χωρ/κής Αριθ. Πρωτ. 231050
ΚΟΙΝ: Υπουργ. Στρ/κών (Γρ. Υπ/γού) Αριθ. Φακ. 4009/39
» Ναυτικών (ΓΕΝ/Γ)
» Αεροπορίας (ΓΕΑ/Α) 8 Αυγούστου 1949
» Δημ. Τάξεως

Συνεπληρώθησαν τρία και πλέον χρόνια τα οποία αι Εθνικαί ένοπλοι δυνάμεις αγωνίζονται τον πλέον σκληρόν και ιδιόρρυθμον αγώνα τον οποίον επέβαλε μία προδοτική Ελληνόφωνος μειοψηφία ως όργανον και εμπροσθοφυλακή του Σλαβικού ιμπεριαλισμού.
Ο αντίχριστος κομμουνισμός με τα σατανικά του εμβλήματα, πίσω από τα οποία καλύπτει το έγκλημα, την δολοφονίαν, την καταστροφήν και την απαθλίωσιν, ο συμμοριτισμός, ο οποίος εφήρμοσε κοντά σ’ όλα αυτά τα απάνθρωπα μέτρα και αυτό το παιδωμάζωμα, επιμένει να σβύση τη φυλής μας αό το πρόσωπον της γης. Συνέχεια

Αναδιοργάνωσις δυνάμεων Πελοποννήσου, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/23 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Αναδιοργάνωσις δυνάμεων
Πελοποννήσου
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Α.Σ.Δ.Π./Α1 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Γ – Αρχηγείον Χωρ/κής ΓΕΣ/Α1
Α1-Α2-Β΄ Κλ, Γ’ Κλ. – Α5 Αριθ. Πρωτ.225912
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Αριθ.Φ.4009/ΙΙ
ΒΣΤ 902/23-5-49
Σχετική 221065/4009/35/2.3.49 Διαταγή Αρχισ/ΓΕΣ/Α1

 1. Κατόπιν των ληφθέντων μέχρι σήμερον μέτρων η εδραίωσις της τάξεως εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ βαίνει βελτιουμένη. Το αίσθημα ασφαλείας εις τους κατοίκους αποκατεστάθη αισθητώς.
  Υπάρχουν ακόμη υπολείμματα τινά συμμοριτών και ιδία ευάριθμα ηγετικά στελέχη, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να εξοντωθούν, ή να συλληφθούν.
  Υπολείπεται εισέτι σοβαρόν έργον διά την πλήρη αποκατάστασιν του ειρηνικού ρυθμού και από απόψεως στρατιωτικής, αλλά και από πλευράς επαναπατρισμού κοινωνικής προνοίας κλπ.
  Επιβάλλεται μεγάλη περίσκεψις εις ό,τι αφορά την χαλάρωσιν των μέτρων ασφαλείας, την εν γένει επιτήρησιν των ακτών, τον έλεγχον των κινουμένων κλπ., διότι ο κίνδυνος επαναμολύνσεως δεν εξέλιπε. Και τούτο επισημαίνομεν ιδιαιτέρως.
 2. Διά το ανωτέρω έργον απαιτούνται ωρισμέναι δυνάμεις. Αι δυνάμεις αύται δεν πρέπει να είναι πλείονες των απολύτως αναγκαίων. Αι πλεονάζουσαι πρέπει το δυνατόν ταχύτερον να καταστούν διαθέσιμοι διά την χρησιμοποίησιν αλλαχού προς κάλυψιν επιτακτικών αναγκών επιχειρήσεων.
 3. Τας δυνάμεις ταύτας τας απολύτως αναγκαίας, επί του παρόντος, καθορίζομεν ως κάτωθι:
  (α) Δύο (2) Ελαφρά Συν/τα Πεζικού (7 Τάγματα εν συνόλω).
  (β) Μίαν (1) ίλην Αναγνωρίσεως.
  (γ) Δύναμιν χωροφυλακής εκ 3.000 – 3.500 οπλιτών, ήτις θα αναλάβη πλήρως τα αστυνομικά της καθήκοντα διά στατικών και κινητών τμημάτων (Σταθμοί – Αποσπάσματα μεταβατικά).
  (δ) Απαιτούμενα τμήματα υπηρεσιών διά την διοικητικοδιαχειριστικήν μέριμναν.
  (ε) Δύναμιν 6.000 ΜΕΑ ωργανουμένων εις ΤΕΛ με τον διατεθέντα Αγγλικόν οπλισμόν.
  (στ) Τας ήδη διατιθεμένας δυνάμεις του Β.Ν. διά την επιτήρησιν των ακτών.
 4. Βάσει των ανωτέρω να υποβάλητε ημίν σχέδια εις τα οποία να εμφαίνωνται τα κάτωθι:
  (α) Προτεινομένη ανακατανομή και αποστολή των Ελαφρών Ταγμάτων Πεζικού.
  Έν εκ των Ε.Τ.Π. θα ευρίσκηται πάντοτε υπό εκπαίδευσιν και εν ταύτω θα αποτελή την εφεδρείαν της Α.Σ.Δ.Π.
  Η διάρκεια της εκπαιδεύσεως θα είναι μηνιαία και τα Ελαφρά Τάγματα θα εναλλάσωνται υποχρεωτικώς κατά μήνα εις τον εκπαιδευτικόν τούτον κύκλον.
  (β) Προτεινομένη, εν στενή συνεργασία μετά του Επιθεωρ. Χωρ/κής, ανακατανομή των δυνάμεων Χωροφυλακής και κατά προσέγγισιν ημερομηνίαι, καθ’ ας αι υπέρ τας 3.000 ή 3.500 δυνάμεις Χωρ/κής δύνανται να διατεθούν αλλαχού, έστω και τμηματικώς.
  Ειδικώς να ανφερθή πότε ακριβώς δύνανται να αποσυρθούν τα 30 αποσπάσματα Χωρ/κής διά Στερεάν Ελλάδα ως η σχετική πρότασις του Αρχηγείου Χωρ/κής (Υπ’ αριθ. 7/5/377/15.5.49):
  (γ) Σχέδιον διά την προστασίαν ζωτικών έργων (παραγωγής ηλεκτρισμού, υδρεύσεως, γεφυρών, τεχνικών έργων, συγκοινωνιών κλπ.) διά της χρησιμοποιήσεως του αυστηρώς απαραιτήτου προσωπικού εκ ΜΕΑ αμειβομένων διά τας υπηρεσίας των ταύτας. Να περιληφθή εκτίμησις της απαιτηθησομένης δαπάνης.
  Δεν πρέπει η ΑΣΔΠ να υπολογίζη επί διαθέσεως εις αυτήν Τάγματος Ασφαλείας Συγκοινωνιών: ως προέτεινε.
  (δ) Μονάδες και Τμήματα υπηρεσιών διοικητ. μερίμνης δυνάμενα να αποσυρθώσι εκ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και κατά προσέγγισιν ημερομηνίας, καθ’ ην θα δύναται να πραγματοποιηθή τούτο.
  (ε) Σχέδιον οργανώσεως Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ διά χρησιμοποιήσεως όλων των ειδικών οργάνων εκ Μονάδων Πεζικού, Χωρ/κής, ΜΕΑ, πολιτικών αρχών κλπ. ή και άλλων πηγών (ωρισμένα πρόσωπα εις έκαστον κατωκημένον τόπον, αποτελούντα όργανα της υπηρεσίας πληροφοριών).
 5. Τα ανωτέρω σχέδια ή προτάσεις να υποβάλωνται ευθύς, ως καταρτίζονται έστω και μερικώς. Οπωσδήποτε να έχουν περιέλθη ημίν άπαντα μέχρι 10 Ιουνίου.
 6. Το 12 Ε.Σ.Π. μη περιλαμβανόμενον εις τα εν τη παραγράφω 2α Ελαφρά Συντάγματα να απαλλαγή τακτικών αποστολών μέχρι 31 Μαίου και από 01 Ιουνίου να υποστή δεκαήμερον εκπαίδευσιν παρομοίαν προς εκείνην του 8 Ε.Σ.Π. Να χρησιμοποιηθή προς τούτο η εις την ΑΣΔΠ διατεθείσα εκπαιδευτική ομάς.
  Να περιέλθη ημίν σήμα περί ενάρξεως της εκπαιδεύσεως.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Θ.Π./Κ.Φ
  Τ.Σ.Υ.

Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/17 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ                            ΑΠΟΡΗΤΟΝ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ:Β΄ Σ. Στρατού. ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 225637/Φ,4009/4
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Γεν. Επιθ. Στρατού ΒΣΤ 902/17-5-49
Β.Σ.Α – Σ.Ο.Η.Π.Ε.
Σχετική ΑΠ.107/ΙΙ/ΑΙ/Ι/11.5.49 υμετέρα
1. Η υπό του Σ. Στρατού αντιμετωπιζομένη δύναμις του εχθρού δεν ηυξήθη, αλλά τουναντίον εμειώθη σημαντικώς. Επομένως δεν δικαιολογείται ουδεμία αύξησις δυνάμεων του Σ. Στρατού εις βάρος μάλιστα άλλων θεάτρων επιχειρήσεων ένθα η Κυρία Προσπάθεια του Στρατού.
2. Εάν ο εχθρός μεταβαλών τακτικήν επιχειρεί διά διεισδύσεων να απειλήση τα ζωτικά σημεία των μετόπισθεν του Σ. Στρατού, τούτο οφείλει, ως επανειλημμένως ετονίσθη, ν΄αναπροσαρμόση την διάταξίν του, καθώς και τον τρόπον αντιμετωπίσεως ίνα επιτύχη την εξόντωσίν του.
3. Η πείρα των κατά το τελευταίον τρίμ Συνέχεια

Οδηγίαι επί της αποστολής ΣΗΔΜ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/13 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Οδηγίαι επί της αποστολής ΣΗΔΜ ΠΡΟΤΕΡ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: τον Γεν . Επιθ. Στρατού. ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
. ΓΕΣ ./Α1
Αριθ. Πρωτ.245115
ΚΟΙΝ: Α΄ – Β΄ – Γ΄ ΣΣ – Α΄ ΓΕΣ Αριθ.Φ.4009/38
Α1/ΓΕΣ ΒΣΤ 902/13-5-49
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΒ /Κλ. Επιχ. Α.Α Αντ………………….

Σχετική υπ’ αριθ. 225277/4009/1/12,5,49 Δ/γή Αρχιστρατήγου.

 1. Ο τεθείς βασικός σκοπός των επιχειρήσεων του τρέχοντος θέρους αποβλέπει
  -Να εδραιώσωμεν οπωσδήποτε την τάξιν αρχικώς εις την Κεντρικήν Ελλάδα (Στ. Ελλάς – Θεσσαλία – Ηπειρος) – πρώτη περίοδος – και τελικώς να ωθήσωμεν τας δυνάμεις μας και αντιμετωπίσωμεν αποφασιστικώς τον παρά τα σύνορα συμμοριακόν όγκον.
 2. Κατά την πρώτην όθεν ταύτην περίοδον πρέπει:
  (α) Άπασαι αι δυναταί διαθέσιμοι δυνάμεις μας (ΔΑΚΕΣ) να επιδοθούν τελείως απερίσπαστοι εις το έργον εκκαθαρίσεως της Κεντρικής Ελλάδος (ζώνης Α).
  (β) Διά των λοιπών δυνάμεων να συγκρατώμεν την ήδη κατάστασιν εις την ζώνην Β, να αντιμετωπίζωμεν επιτυχώς πάντα αντιπερισπασμόν εκ μέρους του εχθρού και να επιδιώξωμεν την εκκαθάρισιν των μετόπισθεν VIII Μ – Β’ και Γ’ ΣΣ και να μην παραιτηθώμεν πάσης δυνατής προσπαθείας διά την βελτίωσιν των προς τας συμμοριακάς βάσεις των συμμοριτών θεσεών μας. Συνέχεια

Εφεδρείες /Κατανόησις Προθέσεων Διοικήσεως, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/12 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Εφεδρείαι Αρχιστρατήγου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κατανόησις Προθέσεων εκάστης ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Διοικήσεως ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ ΣΣ ΓΕΣ/Α1
Γεν. Επιθ. Στρατού Αριθ. Πρωτ.245114
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ – ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ ΒΣΤ 902/12-5-49
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ Α.Α. Αντ……1

 1. Εσημείωσα μετά λύπης μου, ότι συχνάκις Μ.Μ., επωφελούμεναι της παρουσίας εις την ζώνην των δυνάμεων δεσμευμένων ως εφεδρειών μου χρησιμοποιούσι ταύτας, είτε εις επιθετικάς αποστολάς, ή και τας διασπείρουν με στατικάς τοιαύτας.
  Είναι περιττόν να τονίσω ότι τούτο αποτελεί παράβασιν των διαταγών μου, την οποίαν επ’ ουδενί λόγω είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ εις το μέλλον.
 2. Κύριον και χαρακτηριστικόν διά την επιτυχίαν του αγώνος μας είναι προ παντός να εκτελώνται κατά γράμμα αι διαταγαί εις άπασαν την ιεραρχίαν, ως το ετόνισα αφ΄ης ανέλαβον την αρχιστρατηγίαν.
  Το απαιτώ από τους Διοικητάς των Μ.Μ., οίτινες τελούν υπό τας αμέσους διαταγάς μου, έχω την αξίωσιν να το απαιτούν από όλους τους υφισταμένους των μέχρι ομάδος μάχης. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                  ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ – ΓΕΝ Αριθ. Πρωτ.224844
ΒΣΑ, ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Αριθ. Φακ. 4009/4
ΒΣΤ 902/10-5-49
Επί ΑΑΠ.Φ.102/466/5.5.49 τηλ/κής αναφοράς υμών.

 1. Το Σώμα Στρατού διά την κατάληψιν ΚΟΥΛΑΣ – ΠΛΑΤΥ ανάφερε τας δυσχερείας ας ήθελε συναντήση και μοι επρότεινεν ότι θα ήτο δυνατόν να φέρη εις πέρας επιχείρησιν βελτιώσεως των θέσεών μας επί ΓΡΑΜΜΟΥ (ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΤΣΑΡΝΟ).
  Ηδη εις την 102/466/5.5.49 τηλ. αναφοράν το Σώμα εκθέτει τας απαιτούμενας δυνάμεις και τας ανάγκας αίτινες ήθελον δημιουργηθή μετά την επιχείρησιν ταύτην και αίτινες κατά την γνώμην που απαιτούν συμπληρωματικήν διάθεσιν μέσων.
 2. Κατόπιν της εξόδου της 105 Ταξ. ΚΣ. επί του παρόντος επιβάλλεται η απηνής δίωξις ταύτης και εξόντωσίς της και ως και δι’ ειδικής διαταγής μου καθώρισα αποτελεί η αποστολή αύτη κυρίαν εντολήν του Σώματος, χωρίς να παρεμποδισθή τούτο υπό των ορίων της ζώνης του. Συνέχεια

Διεξαγωγή του Αγώνος, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Διεξαγωγή του Αγώνος                                     ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
Α. Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς Α΄-Β΄-Γ΄ ΣΣ                         ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΣΔΠ – ΑΣΔΑΝ ΓΕΣ/Α1                                               Αριθ. Πρωτ.245112

ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ -Α’ΓΕΣ – Γεν. Επιθ.                           Αριθ. Φακ. 4009/1
Στρατού-ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ                             ΒΣΤ 902/10-5-49
Α.Α. Αντ 9

 1. Από τας αναλήψεως της Αρχιστρατηγείας ετόνισα επανειλημμένος ότι αι δυνάμεις μας, καλώς χρησιμοποιούμεναι, καλώς διοικούμεναι είναι αρκεταί διά την ανάληψιν έναντι των συμμοριακών δυνάμεων πλήρους πρωτοβουλίας όπου θελήσωμεν και διά την μεθοδικήν και συστηματικήν εκκαθάρισιν της χώρας, βάσει τεθέντος σχεδίου.
 2. Κατά το υπέρ το τρίμηνον διάστημα καθ’ ό ευρίσκομαι επί κεφαλής των ενόπλων της χώρας δυνάμεων, χωρίς βέβαια να παραβλέπω την καταβαλλομένην προσπάθειαν και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, δεν δύναμαι να μη σημειώσω ορισμένας παρατηρήσεις και να επιστήσω επί τούτων την προσοχήν των Διοικητών των Σωμάτων Στρατού. Συνέχεια

Έκθεσις γεγονότων μάχης ΓΡΑΜΜΟΥ και κυρώσεις επί παραλέιψεων, Α’ΣΣ/Α1/4 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις γεγονότων μάχης                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ                                                                                 Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Αρχηγόν ΓΕΣ .                                                          Α΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ: ΑΣΣ/Α1                                                                        Αριθ. Πρωτ. Φ.16/26
ΒΣΤ 904/4-5-49

 1. Σχετική υπ’ αριθ. 245067/Α Φ.4009/3/14-4-49 διαταγή Υμών.
 2. Υποβάλλεται συνημμέως Έκθεσις των γεγονότων της μάχης του ΓΡΑΜΜΟΥ υποβληθείσα τη διαταγή μου υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας μεθ’ όλων των διαταγών της.
 3. Το Σώμα Στρατού συμφωνεί προς τα υπό του Μεράρχου εκτιθέμενα. Ουδέν έχει να προσθέση πέραν της υπ’ αριθ. Φ.3/48 αναφοράς του και της συνημμένης διαταγής του όπου εκτίθενται αι παρατηρήσεις.
  Αι διαταγαί του έχουσι άπασαι κοινοποιηθή.
 4. Το Σώμα Στρατού όμως θεωρεί εαυτό υποχρεωμένον έναντι της θυσίας των Μονάδων του ν’ αναφέρη ότι η μάχη του ΓΡΑΜΜΟΥ εκερδήθη το πρώτον άνευ ουδεμίας βοηθείας έξωθεν και μόνον βάσει των Μονάδων του και χάρις εις ταχυτάτας ενέργειας.
  Αι μετέπειτα δυνάμεις εστερέωσαν το «κέρδος – την νίκην ταύτην».
  Ηδύνατο το κέρδος να είναι ταχύτερον και με πιθανότητες μεγαλυτέρας εάν αι διατεθείσαι ενισχύσεις από Ανατολών έφθανον εγκαιρότερον.
  Τούτο όμως δεν ανάγεται εις την αρμοδιότητα του Σώματος. Μεραρχία και Σώμα Στρατού ενήργησαν και προς την πλευράν ταύτην ό,τι επεβάλλετο και κατά τρόπον σκληρότατον.
 5. Ανεξαρτήτως δε θεωρηθεισών παραλείψεων τινών λόω αγνοίας των γεγονότων παραμένει ως αναμφισβήτητον γεγονός η ταχύτης μεθ’ ης εξεπλήρωσε ο Διοικητής της VΙΙΙ Μεραρχίας τας διαταγάς του Σώματος και προτείνει όπως απονεμηθή εις αυτόν Εύφημος μνεία του Αρχιστρατήγου κατά αυστηροτάτην κρίσιν διότι φρονώ ότι δικαιούται μεγαλύτερας Ηθικής αμοιβής.

Διά τας κατωτέρας Διοικήσεις και τα Επιτελεία ΣΣ και λοιπών Μ. Μονάδων θα αποφασίση ο Διοικητής του Σώματος.
Τ.Υ.
ΘΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αντιστράτηγος – Διοικητής

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις επί παραλείψεων                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
αγώνα ΓΡΑΜΜΟΥ                                                                  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητήν Α΄ ΣΣ                                                         ΓΕΣ ./Α1
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ.                 Αριθμ. Πρωτ. 245067
Γενικήν Επιθ. Στρατού                                                         Αριθμ. Φακ. 4009/3
ΒΣΤ 902/14-4-49

 1. Η μέχρι τούδε εξέλιξις του αγώνος εις περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έλαβε βραδύτατον ρυθμόν.
 2. Εις τον ΓΡΑΜΜΟΝ και έναντι του Α’ Σ.Σ. η δράσασα (υπάρχουσα και εισελθούσα) ΚΣ δύναμις, από 1 Απριλίου μέχρι σήμερον, εν συνόλω δεν υπερβαίνει τους 3.300.
  Έναντι τούτων συνεκεντρώθησαν, εκτός των 9 Ταγμάτων της VΙΙΙ Μεραρχίας, 2 Τάγματα της 45 Ταξιαρχίας, 6 Τάγματα εκ του Β’ Σ.Σ. 2 Μ.Ο.Καταδρομών, λοιπά μέσα υποστήριξεως εις πυροβολικόν, και διετέθη η υποστήριξις του συνόλου Αεροπορίας.
  Επί πλέον εις την περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ συνεκεντρώθησαν δύο Ταξιαρχίαι (εφεδρεία Αρχιστρατήγου) διά την εξασφάλισιν διά της παρουσίας των τών μετόπισθεν της ζώνης της Μεραρχίας και την απρόσκοπτον υπό ταύτης διεύθυνσιν του αγώνος ΓΡΑΜΜΟΥ.
  Ήτοι συνεκεντρώθησαν δυνάμεις ασυγκρίτου υπεροχής, διά των οποίων ήτο δυνατή, όχι μόνον η προγματοποιηθείσα ανακοπή της επεκτατικής προσπαθείας του εχθρού, αλλά και η σύντομος αποκατάστασις της καταστάσεως ΓΡΑΜΜΟΥ, άνευ σημαντικών απωλειών και φθοράς δυνάμεων και χωρίς να παρέχηται εις τον εχθρόν η ευχέρεια να επιζητήση πρωτοβουλίαν αλλαχού και να εισάγη εις ΓΡΑΜΜΟΝ ανέτως δι’ αυτής ταύτης της τοποθεσίας μας στρατολογουμένους εκ των μετόπισθεν.
 3. Εκ της παρακολουθήσεως του αγώνος μέχρι σήμερον εσημείωσα κάτωθι:
  α) Χρήζουν διερευνήσεως τα γεγονότα ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ από απόψεως διαρκείας αντιστάσεως, αιτίων μη εγκαίρου ενισχύσεως ή μη εγκαίρου συμπτύξεως.
  β) Δέον να ζητηθούν ευθύναι διά την μη σύντομον και συντονισμένην ενίσχύσιν των αμυνομένων εις ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ εκ μέρους των διατεθεισών Μονάδων Β’ Σ.Σ., καίτοι αύται υπήχθησαν από της πρώτης στιγμής υπό τας διαταγάς της VΙΙΙ Μεραρχίας.
  γ) Να διερευνηθή διατί δεν εξησφαλίσθη η κατοχή του υψ. 1700 μετά την κατάληψιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ και ποίοι οι υπεύθυνοι διά την παρατηρουμένην ασύγνωστον έλλειψιν δραστηριότητος προς κατάληψιν του υψώματος τούτου και εκκαθάρισιν της υπό των ΚΣ ελεγχομένης ζώνης Βορ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ. Δυτικά ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ, ΄δεδομένου ότι αι συγκεντρωθείσαι εις την περιοχήν ταύτην δυνάμεις μας έχουν μεγάλην υπεροχήν έναντι της εκεί συμμοριακής δυνάμεως.
  δ) Να ζητηθούν ευθύναι διά τας αμελετήτους αρχικάς προσπαθείας προς κατάληψιν ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ, αίτινες είχον ως συνέπειαν αδικαιολογητος φθοράν των Μονάδων μας (ιδία 583 Ταγ.)
  Ομοίως διά την αποτυχούσαν ενέργειαν της 12 Απριλίου προς κατάληψιν του ιδίου υψώματος, ήτις απεδείχθη ότι εξεδηλώθη άνευ της δεούσης προπαρασκευής και κατά την οποίαν ενέργειαν η Α’ Μοίρα Καταδρομών ενήργησεν εν ημέρα παραβάσα εντολήν όπως εξορμήση την 0400 ώραν.
  ε) Γενικώς εσημείωσα τάσιν να ρίπτωνται στάγδην αι Μονάδες εις τον αγώνα, ελλείψιν του απαραιτήτου συντονισμού και της προσωπικής επιβλέψεως επ’ αυτού τούτου του πεδίου της μάχης υπό των υφισταμένων Διοικήσεων, ως και αδικαιολόγητον ανάμιξιν Μονάδων.
 4. Διά τας περαιτέρω ενεργείας του Σώματος Στρατού εξέδωσα την υπ’ αριθμ. 223547/13-4-49 διαταγήν μου και διεβίβασα προφορικάς οδηγίας διά του Διευθυντού της Α1/ΓΕΣ .
  Προέχει όμως, όπως διά τας ανωτέρω εκτιθεμένας σοβαράς παραλείψεις, τας οποίας επαναφοράς του έθιξε και το Σώμα Στρατού επιβληθούν αυστηραί κυρώσεις.
  Προς τούτο εντέλλομαι, όπως το Α΄ ΣΣ διατάξη αυστηράν εξέτασιν, εάν δεν το έπραξαν ήδη, και μοι υποβάλη διά του ταχυτέρου μέσου ειδικήν αναφοράν επί των κυρώσεων, τας οποίας επέβαλεν εν τη δικαιοδοσία του και προτείνη εκείνας, αίτινες ανάγονται εις την αρμοδιότητα μου.
  Πάσα επιείκαια ή χλιαρότης αποτελεί έγκλημα κατά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ και δεν είμαι διατεθειμένος να δεχθώ κατάστασιν ως η ανωτέρω εκτιθεμένη.
 5. Έχω πεποίθησιν ότι ο Διοικητής του ΣΣ επεμβαίνων προσωπικώς θα διαρρυθμίση την κατάστασιν το συντομώτερον, ώστε απερίσπαστον το Σώμα Στρατού να επιδοθή εις το διά των βασικών μου κατευθύνσεων καθορισθέν έργον του.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Ακριβές αντίγραφον
  Το Γραφείον Α1
  Τ.Σ.Υ

Κατευθύνσεις μελλοντικών επιχειρήσεων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/16 Απρ 1949

Θέμα: Κατευθύνσεις επί μελλοντικών επιχειρήσεων

Προς: Α’-Β’-Γ’ Σ.Στρατού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α.Δ.Α. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν : Α/ΓΕΣ – Α1 – Α2 – Γ’Κλ. ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Γεν. Επιθ. Στρατού ΓΕΣ/Α1
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επίχ. Αρ. Πρωτ. 245071
Αρ. Φακ. 4009/1-4009/37
ΒΣΤ 902/16.4.49
Α.Α.Α. 2

Εν συνεχεία της υπ’ αρίθ. 245055/6.4.49 Διαταγής μου
1. Εις τας εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ υπό των διοικητών των Α’ και Β’ Σ. Στρατού υποβληθείσας την 8 Απριλίου προτάσεις όπως αναλήφθη ταυτοχρόνως με την επιχείρησιν ΠΥΡΑΥΛΟΣ και τοιαύτη εκκαθαρίσεως ΓΡΑΜΜΟΥ δεν είμαι σύμφωνος διά τους κατωθι λόγους:
α) Ανάληψις ταυτοχρόνως επιχειρήσεων εις ΓΡΑΜΜΟΝ και ζώνην Α (ΠΥΡΑΥΛΟΣ) προυποθέτει: Συνέχεια

Κατευθύνσεις επί μελλοντικών επιχειρήσεων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/6 Απρ 1949

Θέμα: Κατευθύνσεις επί μελλοντικών
επιχειρήσεων                              ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Α΄ Β΄ Γ’. Σ. Στρατού                      ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Κοιν: Α1-Α2- Γ’. Κλ. ΓΕΣ Αριθ. Πρωτ. 245055
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΜΕ /Κλ Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/ 6.4.49

 1. Η εις ΓΡΑΜΜΟΝ αναληφθείσας επιθετική προσπάθεια υπό των Κ.Σ. έχει ως σκοπόν, εκτός της εν Γράμμω επεκτάσεως της ελεγχόμενης ζώνης και της δημιουργίας ευρυτέρας συμμοριακής βάσεως επί ΠΙΝΔΟΥ, να εκτρέψη τας Εθνικάς δυνάμεις των προθεσεών των και να τας παρασύρει εις αγώνας υπό ευνοϊκάς διά τους συμμορίτας συνθήκας.
 2. Η πρόθεσις μου είναι:
  (α) Να απαγορεύσομεν πάσαν επεκτατικήν προσπάθειαν των συμμοριτών εις ΓΡΑΜΜΟΝ και να επιδιώξωμεν πάσαν δυνατήν φθοράν και συντριβήν των εις την προσπάθειαν των ταύτην. Συνέχεια

Ευαρέσκεια για επιχειρήσεις ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΒΑΛΤΟΥ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/1 Απρ 1949

ΘΕΜΑ: Ευαρέσκεια εις Διοικητάς Μ.Π. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Α΄ ,Β΄ Γ΄ Σώματα Στρατού ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Α.Σ.Δ.Σ.Ε. – Α.Σ.Δ.Π. ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Μεραρχίας -Α.Δ.Λ. ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ. 4024/8
ΚΟΙΝ: Α1,Β1-Α΄ ,Β΄ ,Γ’. Κλ.-ΓΕΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 422791
Αρχηγός ΓΕΣ – Γεν. Επίθ. Στρατού ΒΣΤ 902/1-4-49
Υπουργείον Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.)
Β.Σ.Α. – ΣΟΗΠΕ

 1. Επί τη συντριβή της εσχάτως εκδηλωθείσης απόπειρας των Ι και ΙΙ ΚΣ Μεραρχιών εις περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΒΑΛΤΟΥ εκφράζω την ευαρέσκεια μου εις τους κάτωθι διοικητάς Μ. Μονάδων.
  α) Διοικητήν Α΄ ΣΣ Αρχιστράτηγον Τσακαλώτον Θρ. διότι με την ενδεικνυομένην προβλεπτικότητα, δραστηριότητα, επιμονήν, και επιδεξιότητα ανέτρεψε τα σχέδια των ΚΣ και κατήνεγκεν εις τούτους σοβαρώτατας απώλειας διά παρακολουθήσεως και διευθύνσεως των επιχειρήσεων εκ του συνέγγυς.
  β) Τους Διοικητάς Α.Σ.Δ.Σ.Ε. Υποστράτηγον Κατσώταν Παυσ. και ΧΙΙΙ Μεραρχίας Υποστράτηγον Μπαλοδήμον Ανδρέα, διότι αμφότεροι επέδειξαν ικανότητας αισιόδοξου, επίμονου και επιθετικού ηγήτορος επί του πεδίου της μάχης εις το οποίο αμφότεροι ευρέθησαν εγκαίρως συντονίζοντες και διευθύνοντες τον αγώνα.
  γ) Τον Διοικητήν της Α.Δ.Α. Σμήναρχον Κελαϊδην Εμ. διότι εγκαίρως και επιδεξίως συγκέντρωσε τας αεροπορικάς δυνάμεις και συνέδραμε διά τούτων τον αγώνα του Α΄ Σώματος Στρατού.-
  2.- Εντέλλομαι όπως το Α΄ Σώμα Στρατού προτείνη δι’ ηθηκάς αμοιβάς αξιωματικούς και οπλίτες διακριθέντες εις τον εν λόγω αγώνα (συμφώνως προς το πνεύμα της υπ’ αρ. Ε.Π. 443772/Φ.34014/26-1-49 Δ/γης μου).
  Τ.Σ.
  Αρχιστράτηγος ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Ακριβές Αντίγραφον