Εκθεση Δράσης Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ/133 FORCE, 7 Αυγ 1946

Αθήναι τή 7-ΥΙΙΙ-1946
Ο
Αντ/ρχης Μηχανικού Γερογιάννης Χρ.
Π ρ ό ς
Το γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δ/σιν Α2
(Υπηρεσίαν Προστασίας Στρατού)
Ε ν τ α ύ θ α

Υποβολή εκθέσεως επί της οργανώσεως και δράσεως της Υπηρεσίας «ΑΠΟΛΛΩΝ» της 133 FORCE.

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεσιν επί της δράσεως της Υπηρεσίας Κατασκοπείας – Σαμποτάζ «ΑΠΟΛΛΩΝ» της 133 FORCE του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής εν τη ιδιότητι μου ως φιλικού συνεργάτου ταύτης και ως επόπτου των ενταχθέντων και εργασθέντων Ελλήνων Αξιωματικών εις την υπηρεσίαν ταύτην δυνάμει της υπ’ αριθ. ΑΠ.2/12-VΙΙΙ-44 Δ/γής του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής Στρατηγού Σπηλιωτόπουλου και ως τεχνικού συμβούλου της επιτροπής αντισαμποτάζ του Στρατ. Μ. Ανατολής.
Η έκθεσις αύτη συνταχθείσα υπό των επί κεφαλής των δύο κλάδων της υπηρεσίας ταύτης Άλκη Δελμούζου (Κατασκοπεία – Σαμποτάζ) και Παναγή Δελμούζου (Διαβιβάσεις) βάσει των κατά μέρος εκθέσεων και στοιχείων των αρχηγών των διαφόρων ομάδων, αποδίδει πιστώς και εν πάσει λεπτομερεία την προοδευτικήν ανάπτυξιν, δράσιν και απόδοσιν της υπηρεσίας ταύτης από Φεβρουαρίου 1942 μέχρι Ιουνίου 1944 καθ’ ην εποχήν συνελήφθη ο Άλκης Δελμούζος υπό των Γερμανών και η αρχηγία της Υπηρεσίας ανετέθη εις τους Κων/νον Μπενάκη και Γεώργιον Παππάν, του παλαιού αρχηγού αυτής Ιωάνν. Πελτέκη αποχωρήσαντος εις Αίγυπτον.- Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΠΟΛΛΩΝ (FORCE 133)

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ : “ ΑΠΟΛΛΩΝ ”
ΤΗΣ ΦΟΡΣ 133 ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ Μ.Α.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΑΛΚΗ  ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ
Δ Ι ’ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ “ ΑΠΟΛΛΩΝ ”
ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ – ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΠΟΔΟΣΙΣ – ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΥΤΗΣ

Συνέχεια

Εκθεση Πεπραγμένων Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ απο 1 Ιουλ-31 Οκτ 1944

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
Σ Α Μ Π Ο Τ Α Ζ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Πεπραγμένων από 1ης Ιουλίου 1944 μέχρι 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944

1.- Μετά την ολοσχερή διάλυσιν των Ομάδων Σαμποτάζ YVONNE και προς συνέχισιν του έργου της ανωτέρω υπηρεσίας συνεκροτήθησαν νέαι τοιαύται ομάδες υπό του Ταγ/ρχου Πυρ/κού Δούκα Στεφάνου. Ο διευθύνων την υπηρεσίαν ΑΠΟΛΛΩΝ Ιωάννης Πελτέκης εκάλεσε τον Ταγ/χην Πυρ/κού Δούκαν Στέφανον και παρεκάλεσε τούτον όπως αναλάβη την συγκρότησιν νέας υπηρεσίας Σαμποτάζ. Ο ανωτέρω Ταγ/ρχης συνεννοήθη μετά των Λοχαγού Πυρ/κού Βέρρου Διονυσίου και Υπ/γού Πυρ/κού Τούσα Βασιλείου και από κοινού οι τρεις ούτοι Αξ/κοί ανέλαβον την Οργάνωσιν της υπηρεσίας Σαμποτάζ με εντελώς νέα πρόσωπα και επί νέων βάσεων διά την αποφυγήν ευκόλου ανακαλύψεως και διά λόγους ασφαλείας. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΑΜΠΟΤΑΖ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ¨ΑΠΟΛΛΩΝ¨

Κατά χρονολογικήν σειράν εξετελέσθησαν τα κάτωθι σαμποτάζ:
1) 22 Ιουλίου 1944. Την 22.15 ώραν ετοποθετήθη εκρηκτική χελώνα επί του HEGLA – MBL – PIV πετρελαιοφόρου 500 τόννων (σλέπι). Προυξενήθη οπή διαμέτρου 1-1,50 μέτρου εις τα ύφαλα του σκάφους. Απεφεύχθη η βύθισίς του λόγω ταχυτάτης προχείρου επεμβάσεως των Γερμανών.
Το παραπλεύρως της HEGLA ελλιμενισμένον πετρελαιοκίνητον καραβοκάϊκο ¨ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ¨150 τόννων χρησιμοποιούμενον ώς καταδιωκτικόν, εξωπλισμένον με εν αντιαεροπορικόν πολυβόλον και εν μικρόν πυροβόλον υπέστη λόγω του ανωτέρω σαμποτάζ 2 σοβαρά ρήγματα και έκανε νερά. Απεφεύχθη και τούτου η βύθισις λόγω ταχυτάτης επεμβάσεως των Γερμανών. ΄Εφερε φορτίον 60 τόννους πυρομαχικά προοριζόμενα διά Κρήτην
2) 3 Αυγούστου 1944. Την 7.30 ώραν ετοποθετήθη ποσότης μελανίτιδος με χρονολογικούς κονδυλοφόρους επί του ¨ΚΑΡΟΛΑ¨ ατμοκινήτου (1250τ.) εσωτερικώς και εγγύς φορτίου πυρομαχικών. Την 12.30 ώραν προυκλήθη ισχυρά έκρηξις εντός του κήτους και έναρξις πυρκαϊας. Η πυρκαϊα κατεσβέσθη υπό αντλιών και τμημάτων των Σ.Σ. Το πλοίον έκλινε εις το αριστερόν πλευρόν η δε πρύμνη του εξείχε της επιφανείας της θαλάσσης περί τα 0,50 μ. Σύντονος εκφόρτωσις του πλοίου και εκκένωσις από τα ύδατα της θαλάσσης επανέφερε τούτο εις την θέσιν του. Επήλθε καθυστέρησις αναχωρήσεως. Συνέχεια