Εκθεση Δράσης Οργανώσεως ΓΟΥΕΔΕΡ

Εν Αθήναις τη 9 Δεκεμβρίου 1952

Π Ρ Ο Σ

Το Γ.Ε. Στρατού
Κλάδος Β.
Γραφείον Β4/V
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 ΕΚΘΕΣΙΣ
Του Αρχηγού της Οργανώσεως “ΓΟΥΕΔΕΡ” Παναγιώτου Δ. Μανωλοπούλου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Πελοποννήσου αριθ. 444, όπισθεν αυτής.

 ——–
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω Υμίν την παρούσαν έκθεσιν περιλαμβάνουσαν το ιστορικόν και την δράσιν της Οργανώσεως “ΓΟΥΕΔΕΡ” ήτις ιδρύθη και έδρασεν από του δευτέρου δεκαημέρου του μηνός Ιουλίου 1941 μέχρι και του Νοεμβρίου 1944, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των μελών και συνεργατών της ως άνω Οργανώσεως, ήτις ήτο η πρώτη Οργάνωσις ιδρυθείσα εν Ελλάδι.

Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

Προς
Την επιτροπήν του άρθρου 7, 3 Α.Ν.97Ι /1949 ως τούτο αντεκατεστάθη μεταγενεστέρως υπό του άρθρ.2 του Α.Ν. 1919/1951
΄Εχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν Υμίν την παρούσαν έκθεσιν περί της δράσεως της υφ’ ημάς Εθνικής Οργανώσεως Αντιστάσεως Εσωτερικού “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” ως και πίνακος των μελών της Διοικούσης Επιτροπής αυτής.

 Κατά τας αρχάς του 1942 ήλθομεν εις επαφήν με την ηγεσίαν της Εθνικής Οργανώσεως Πληροφοριών “Ομηρος” και ειδικώτερον με τον δικηγόρον κ.Αγησίλαον Βλάχον όστις κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως μας διεβίβασεν υπόδειξιν της Ελευθέρας Ελληνικής Κυβερνήσεως του Εξωτερικού προς ίδρυσιν Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικής Αντιστάσεως ήτις και πράγματι ιδρύθη υπό την επωνυμίαν “Ιερά Ταξιαρχία”. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωσις Λ.Α.Ε, ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ/

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ                                        ΠΡΟΣ
ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ                                          ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ Β4
ΕΝΤΑΥΘΑ

 Α Ι Τ Η Σ Ι Σ
Ναπολέοντος Ζέρβα ως Γεν.

Αρχηγού Εθνικής Αντιστάσεως Ε.Δ.Ε.Σ.- Ε.Ο.Ε.Α.

Αθήναι 10.12.1952

Εχω την τιμήν να διαβιβάσω Υμίν
την από 7ης τρέχοντος έκθεσιν της Ενώσεως  Εφέδρων Αξιωματικών Εθνικής Αντιστάσεως  περί του τρόπουν της διοικήσεως και δράσεως αυτής.

Η εν λόγω οργάνωσις από της 1ης   Μαρτίου 1943 υπήχθη εις εμέ ως Γενικού Αρχηγού των Ε.Ο.Ε.Α.   και έκτοτε ελάμβανε  παρ’ εμού οδηγίας και διαταγάς διαβιβαζομένας εις αυτήν μέσω της Κεντρικής Διοι κήσεως του ΕΔΕΣ Αθηνών.
Ενταχθείσα δε εις την ομοσπονδιακήν  οργάνωσιν υπό την επωνυμίαν Λαϊκή  Απελευθερωτική Ένωσις Λ.Α.Ε.η συνεργασία  αυτής μετά του ΕΔΕΣ ήτο συνεχής και αποφασιστική. Συνέχεια

Εκθεση Δράσεως Οργάνωσης ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΕΒΟΕ)

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Σκουφά 46
Αθήναι
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. Πρωτ. 1356/1945

Π Ρ Ο Σ
ΤΟΝ ΓΕΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΕΟΕΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ κ. Ν. ΖΕΡΒΑ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως της Ελλ/βρεττανικής Οργανώσεως Εθελοντών κατά
το χρονικό διάστημα 1942-1944

Στρατηγέ μου,
Λαμβάνομεν την τιμήν, συμφώνως τω Α.Ν.971/29/29 Απριλίου 1949 ‘Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας Εθνικάς ανταρτικάς ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικού αντιστάσεως να φέρωμεν και Ημείς εις γνώσιν Υμών τους Εθνικούς κατά την κατοχήν αγώνας κατά των κατακτητών της έναντι οργανώσεως μας.
Το τοιούτον δεν επράξαμεν ενωρίτερον διότι ο αγών υπέρ της Σωτηρίας της Πατρίδος εσυνεχίσθη ως γνωστόν και μετά την απελευθέρωσιν. Και ο νέος ούτος αγών απερρόφησε όλην μας την προσοχήν και όλας μας τας ουσιαστικάς υπηρεσίας πρός την πατρίδα ως συνέχεια των σκληρών κατοχικών αγωνιστικών προσπαθειών μας και ούτω πως δεν ηδυνήθημεν εγκαίρως και εις αδράς γραμμάς να αναλύσωμεν τας θυσίας μας προς την αποκατάστασιν της Ελευθερίας εις την φιλτάτην Πατρίδα. Νύν, ότε το νόμιμον Κράτος ζητεί να γνωρίση και αμείψη την Αρετήν των Αγωνιστών του προς δικαίωσιν της παρούσης γενεάς νομίζοντες ότι ολοκληρώσαμεν το έργον δι’ ο συνεστήθημεν παρουσιάζομεν τούτο εις την κρίσιν Σας ευελπιστούντες την κύρωσιν του χάριν ηθικής ικανοποιήσεως των νεκρών θυμάτων και αγωνιστών εν γένει. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Μητροπολίτου Χίου

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί του τρόπου της Οργανώσεως της υπό του Μητροπολίτου Χίου (τέως Καρυστίας) Παντελεήμονος υπηρεσίας πληροφοριών και δολιοφθοράς Νομού Ευβοίας από της υποδουλώσεως μέχρις απελευθερώσεως του Ελληνικού Κράτους

 ——————–
Από της υποδουλώσεως του Έθνους ημών εις τους Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους ημείς ως Προϊστάμενος της Εκκλησίας εν Καρυστία και συνεπής προς τας ιεράς Παραδόσεις των Ιεραρχών της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ανελάβομεν την τόνωσιν του φρονήματος του λαού και την οργάνωσιν του ιερού αγώνος της αντιστάσεως του Εθνους εναντίον των κατακτητών υπό όλως εξαιρετικάς περιστάσεις λόγω της ιδιαζούσης θέσεως της επαρχίας Καρυστίας περιεχούσης λιμένας, όρμους και παράλια τα πλησιέστερα προς την Μ. Ανατολήν. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργανώσεως FORCE 133

Ενώπιον
της Επιτροπής του άρθρου 7 του νόμου 971/1949
Υ π ό μ ν η μ α
Θεοφίλου Χρ. Σαρίκα,
Αρχηγού Ομάδων Δολιοφθορών και Πληροφορίων
Αιτωλοακαρνανίας και νοτίων Ιονίων νήσων
———————
Κρίνεται και αυθις ενώπιον Υμών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 216/1951 αποφάσεως του Συμβουλιου της Επικρατείας, η από 22 Φεβρουαρίου 1949 αίτησίς μου περί αναγνωρίσεως μου ως αρχηγού ομάδων δολιοφθορών και πληροφοριών εν ταις ανω περιοχαίς της Ελλάδος, προς συμπλήρωσιν και διασαφήνισιν της οποίας, λαμβάνω την τιμήν να εκθέσω προς Υμάς και τα κάτωθι: Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΟΑΓ (συμπληρωματική)

Πρός
Το Σον Υπουργείον Στρατιωτικών
Διεύθυνσιν Προσωπικού
Τμήμα ηθικών αμοιβών
—————————————-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Ο.Α.Γ.
———————————————-
‘Περί της δράσεως του Υπαρχηγού αυτής Αρχιάτρου Μώραλη Ιωάννου και Γεωργίου Ιβάνωφ.
———————-

Λαμβάνω την τιμήν ν΄ αναφέρω συμπληρωματικώς περί της δράσεως των ανωτέρω και να παρακαλέσω όπως η παρούσα τεθή εν τω φακέλλω παρ΄ Υμών της Ο.Α.Γ. Ο Αρχίατρος Μώραλης Ιωάννης τυγχάνει εκ των ιδρυτών της Ο.Α.Γ. Υπαρχηγός αυτής και Σύμβουλος του ΕΔΕΣ προσωπικώς διεχειρίσθη το σαμποτάζ Τατοϊου κατά το θέρος 1941 και κατά το θέρος 1942 ήλθεν εις άμεσον επαφήν μετά του Δημητρίου Παπαδάκη Ηλία Αλεβιζάκη και Αυρηλίου Βαρκάδου εις την οικίαν του Ινόης 16 των Σαμποτέρ του περιφήμου σαμποτάζ κινητήρων αεροπλάνων Μαλτσινιώτη, σχετικώς εβοήθησε και οικονομικώς αλλά προ παντός μετά την πτώσιν των δύο ΓΙΟΥΡΧΕΣ εις το Ελληνικόν της Γλυφάδος τον Νοέμβριον του 1942 κατ΄ εντολήν μου έπεισε προσωπικώς τους σαμποτέρ διακινδινεύων να αλλάξουν το σύστημα και να χρησιμοποιήσωσι την Σμυρίδα (κοινώς Σμιρίγδι) εις το λάδι της μηχανής των κινητήρων. Ησκησε παντού επίβλεψιν διά την κατασκοπείαν και διάσωσιν Αγγλων με εξαιρετικόν θάρρος και αυταπάρνησιν. Κατά δε τον Φεβρουάριον του 1944 διά του αντισυνταγματάρχου κ. Γεωργίου Φραντσέσκου μετά του Αμερικανού κ. Ντίξον ανέλαβε το Β’ δίκτυον της Αμερικανικής Κατασκοπείας έδωσε διά του Φραντσέσκου και ο ίδιος προσωπικώς εργαζόμενος άπασαν την οχύρωσιν της Πειραικής χερσονήσου και των παραλίων της Αττικής ως και των νήσων του Αιγαίου Πελάγους λίαν επιτυχούς βοηθούμενος και υπό του Γενικού Διαχειριστού της Ο.Α.Γ. κ, Καμπουροπούλου Παναγιώτου, Αντισυνταγματάρχου Διαχειρήσεως όστις κ. Καμπουρόπουλος Παναγιώτης βοήθησε οικονομικώς εξ ιδίων του και κατ΄εντολήν μου και τους αγωνισθέντας Σαμποτέρ της Ο.Α.Γ. Μαλτσινιώτη και αλλαχού και τας οικογενείας τούτων ευθύς αμέσως μετά την εκτέλεσιν των Ηρώων προκινδινεύσας τα μέγιστα και διωχθείς ούτος υπό των Γερμανών. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΠΕΑΝ

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
‘Π.Ε.Α.Ν’

Α! ΙΔΡΥΣΙΣ
Η Π.Ε.Α.Ν (Πανελλήνιος Ενωσις Αγωνιζομένων Νέων) ως σύνολον ανθρώπων εμφορουμένων από την ιδέαν του αγώνος κατά του κατακτητού, χρονολογείται από την πρώτην σχεδόν ημέρα της Κατοχής. Την μονιμωτέραν όμως μορφήν αυτής έλαβε κατά το φθινόπωρον του 1941, ότε και εκυκλοφόρησαν τα πρώτα έντυπα αυτής και έγιναν αι πρώται πράξεις σαμποτάζ.
Οι έχοντες την πρωτοβουλίαν της ιδρύσεως της, και απαρτίσαντες την πρώτην Κεντρικήν Διοίκησιν ήσαν:
1) Αθανάσιος Σκούρας, επιχειρηματίας, Πρόεδρος
2) Κωνσταντίνος Περρίκος, αξιωματικός της Αεροπορίας, Αντιπρόεδρος και αρχηγός των Μαχητικών Τμημάτων.
3) Ιωάννης Κατεβάτης, Δικηγόρος, Ταμίας.
4) Γεώργιος Αλεξιάδης, δικηγόρος, Διευθυντής Τύπου και Προπαγάνδας.
5) Διονύσιος Παπαβασιλόπουλος, Εμπορος
6) Νικόλαος Αιλιανός, ιατρός, και
7) Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Εμπορος Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΟΜΗΡΟΣ

Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.
Θέμα: Αναγνώρισις Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού   ΟΜΗΡΟΣ

ΠΡΟΣ: Υπουργείον Στρατιωτικών
Διεύθυνσις Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής
Αντιστάσεως Συννημένα: 8
Αριθμ. Ε.Π. 400538

Αθήναι 20 Φεβρουαρίου 1949

1.- Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών συνεκροτήθη εν τη υποδούλω Ελλαδι με έδρα τας Αθήνας και ελειτούργησεν η Εθνική Οργάνωσις εσωτερικού ‘ΟΜΗΡΟΣ’.
2.- Η οργάνωσις αύτη ειχεν ως κυρίαν αποστολήν την επ΄ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών δευτερευόντως ησχολήθη εις τινας περιπτώσεις με σαμποτάζ, εκδοσιν μυστικού εθνικόφρονος τύπου, διαφυγήν στρατιωτικών εις Μ. Ανατολήν.
3.- Η οργάνωσις αύτη ενήργει βάσει εντολών Υπηρεσιών του Στρατηγείου Μ. Ανατολής. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΛΙΚΗ, Πίνακας Αρχηγών

Ανήκει εις την από 18 Φεβρουαρίου 1949 αναφοράν του Υποναυάρχου Β.Ν ε.α. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗ προς Υπουργείον Στρατιωτικων Δ/σις Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΞ ΑΡΧΗΓΩΝ

Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’

(Εξαρτωμένων εκ του Γενικού Αρχηγού αυτής)
1.- Δοξιάδης Κων/νος αρχιτέκτων – Εφ. Λοχαγός μηχανικού από Δεκεμβρίου 1942 μέχρις Οκτωβρίου 1944.
2.- Κωνσταντινίδης Τρύψων – Υποναύαρχος Β.Ν. ε. α. από Δεκεμβρίου 1942 μέχρι Οκτωβρίου 1944.
3.- Σταμπολής Νικόλαος – Αντιπλ/ρχος Λιμενικός από Φεβρουαρίου 1942 μέχρι Σεπτεμβρίου 1943 (οπότε διωκόμενος απεστάλη εις Μ. Ανατολήν).
4.- Τσικρίκης Πολύκαρπος – Αντιπλ/ρχος λιμενικού από Σεπτεμβριου 1943 μέχρι Οκτωβρίου 1944.
5.- Μερκούρης Σταμάτιος – πολιτευτής Πρώην υπουργός – εφ. Επίλαρχος από Αυγούστου 1943 μέχρις Οκτωβρίου 1944.
6.- Οικονομίδης Κων/νος Μηχανικός – Διευθυντής Εκμεταλλεύσεως ΣΕΚ από Ιουλίου 1942 μέχρις Αυγούστου 1943 (Οπότε ενετάχθη εις το Αρχηγείον Δοξιάδη Κ.)
7.- Αθανασιάδης Αχιλλεύς Πολιτικός Μηχανικός από Αυγούστου 1943 μέχρις Οκτωβρίου 1944.
8.- Θεοχάρης Παναγιώτης Αντ/ρχος Λιμενικού από Οκτωβρίου 1943 μέχρις Απριλίου 1944 (οπότε διωκώμενος απεστάλη εις Μ. Ανατολήν)
Ο τελευταίος τούτος προτείνεται ως Αρχηγός αν και δεν συνεπλήρωσεν εις την ΑΛΙΚΗΝ την απαιτούμενην υπό του Νόμου ετησίαν υπηρεσίαν, διά την περίπτωσιν καθ΄ ην τυχόν εξετέλεσεν υπηρεσίαν αρχηγού και εις την Εθνικήν Οργάνωσιν Εσωτερικού ΟΜΗΡΟΣ εις ην προυπηρέτησεν

Υποναύαρχος Β.Ν.ε.α.
Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΚΟΔΡΟΣ

Εν Αθήναις τη 19η Φεβρουαρίου

Ο
Εφεδρος Πτωτάρχης Β.Ν. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Π ρ ο ς τ ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσις Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής Αντιστάσεως

Περίληψις: Αναγνώρισις Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ΚΟΔΡΟΣ.
1. Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών, συνεκροτήθη εν τη υποδούλω Ελλάδι με έδραν τας Αθήνας και ελλειτούργησεν η Εθνική Οργάνωσις Εσωτερικού ‘ΚΟΔΡΟΣ’.
2. Η Οργάνωσιν αύτη είχεν ως κύριαν αποστολήν την επ΄ ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών, διαφυγήν στρατιωτικών και σημαινόντων πολιτικών εις Μ. Ανατολήν, δευτερευόντως δε ησχολήθη εις τινάς περιπτώσεις με σαμποτάζ.
3. Η Οργάνωσις αύτη ενήργει βάση εντολών Υπηρεσιών του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
4. Η Οργάνωσις αύτη ήρξατο λειτουργούσα από του Οκτωβρίου 1942 υπό την αρχηγείαν του υπογραφομένου Πλωτάρχου εν αποστρατεία Παναγιώτου Λυκουρέζου.
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Η ανωτέρω Οργάνωσις ΚΟΔΡΟΣ περιλαμβάνει αριθμόν τινά κυρίων ομάδων. Πίναξ των Αρχηγών των ομάδων τούτων επισυνάπτεται τη παρούση. Επί του αντικειμένου τούτου αναφέρεται ότι εις τον πίνακα τούτο περιελήφθησαν ως Αρχηγοί οι τοιούτοι διατελέσαντες κυρίων ομάδων.
7. Συμφώνως προς τον Νόμον 844 άρθρον 6 υποβάλλονται τα παρόντα διά την αναγνώρισιν :
α) της Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ΚΟΔΡΟΣ
β) του Γενικού Αρχηγού ταύτης εφέδρου Πλωτάρχου Β. Ν. Παναγιώτου Λυκουρέζου
γ) των Αρχηγών ταύτης ως ο συνημμένος πίναξ.

Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
Εφ. Πλωτάρχης Β. Ν.

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΛΙΚΗ, 18 Φεβ 1949

                                                                                             Υποναύαρχος Β. Ν. ε. α.

                                                                                                    ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κ.

ΘΕΜΑ: Αναγνώρισης Εθνικής Οργανώσεως εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσιν Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής
Αντιστάσεως

Αθηναι 18 Φεβρουαρίου 1949
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 7
1.- Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών συνεκροτήθη εν τη υποδούλω ΕΛΛΑΔΙ με έδραν τας Αθήνας και ελλειτούργησεν η Εθνικήν Οργάνωσις Εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’
2.- Η Οργάνωσις αυτη είχεν ως κυρίαν αποστολήν την επ΄ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών, δευτερευόντως ησχολήθη εις τινας περιπτώσεις με σαμποτάζ και διαφυγήν στρατιωτικών εις Μ. Ανατολήν.
3.- Η Οργάνωσις συνεκροτήθη από του Φεβρουαρίου 1942 υπό του Υποναυάρχου Β.Ν. ε.α (τότε Αντιπλοιάρχου) ΒΑΛΑΣΑΚΗ Ευγενίου διατελέσαντος γενικού αρχηγού αυτής μέχρι του αυγούστου 1943 οπότε ούτος διαταχθείς υπό των αρμοδίων συμμαχικών αρχών μετέβη εις Μ. Ανατολήν διά να μη θέση εν κινδύνω, την συνέχισιν του έργου, επειδή καταδοθείς κατεζητείτο παρά του εχθρου. Από της ημερομηνίας ταύτης ανέλαβεν ως Γενικός αρχηγός αυτής ο υποφαινόμενος Β. Ν. ε.α. (τότε Αντιπλ/ρχος) ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος (Οκτώβριος 1944). Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΙΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ, 18 Φεβ 1949

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
‘ΙΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ’
1821- 1942

Εν Αθήναις τη 18η Φεβρουαρίου 1949
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
Φειδίου -9-
Τηλ. 26-993
Οι υπογεγραμμένοι Ιωάννης Φιλήμων του Γεωργίου – πρώην ανώτερος διπλωματικός υπάλληλος – Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών και Ηπείρου, και Καστάνης Αγγελος του Νικολάου Ταγ/χης Πεζικού κάτοικος Αθηνών Αγίου Μελετίου -98- κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 844/22/12/44 Αν. Νόμου ‘ περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας εθνικάς Ανταρτικάς Ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικής Αντιστάσεως’ Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ, 16 Φεβ 1949

Γ. Ε. Σ. / Δ. Ι. Σ.

Εκθεσις
Εθνικής Οργανώσεως «Ελληνικόν Αίμα»
Φεβρουάριος 1955

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν   Α Ι Μ Α
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1942. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16. ΤΗΛ. 35221.22604.22598

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Δ/σιν Προσωπικού Αθήναι 16 Φεβρουαρίου 1949
(Ειδικόν Τμήμα Εθνικής Αντιστάσεως)

Ε ν τ α υ θ α
Λαμβάνομεν την τιμήν, εις εκτέλεσιν των διατάξεων του υπ΄αριθμ. 844 Α.Ν. ‘Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας Εθνικάς ανταρτικάς Ομάδας και Εθνικάς οργανώσεις εσωτερικής αντιστάσεως’ (Εφημερίς της Κυβερνήσεως τ/Α, αρ. Φύλλου 324, 24 Δεκεμβρίου 1948) να υποβάλλομεν υμίν:
1) Εκθεσιν περί: α) του ιστορικού της Εθνικής οργανώσεως του Μετώπου εσωτερικής Αντιστάσεως «Ελληνικόν Αίμα»
β) Της δράσεως της οργανώσεως «Ελληνικόν Αίμα» εις τας διαφόρους αυτής εκδηλώσεις (εφημερίς «Ελληνικόν Αίμα» εκδόσεις ‘Ε.Ε.Α.’ προκηρύξεις, παροχή πληροφοριών κ.λ.π) και
γ) Κρίσεις περί του επιτελεσθέντος παρά του ‘Ελληνικού Αίματος’ έργου, εκ μέρους Ελληνικών και Ξένων προσωπικοτήτων, μετά σχετικών στοιχείων, αποσπασμάτων κ.λ.π και
2) Προτάσεις περί αναγνωρίσεως κατά τον Α.Ν. 844 των Γενικών αρχηγών, αρχηγών, και Αγωνιστών της Εθνικής οργανώσεως «Ελληνικό Αίμα».
Επιφυλασσόμενοι να προσκομίσωμεν υμίν παν τυχόν αιτηθησόμενον συμπληρωματικόν στοιχείον ή τα πρωτότυπα των εν τη συννημένη εκθέσει αναφερομένων τίτλων τιμής Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΟΑΓ

Π ρ ο ς
Το Σ/ον Υπουργείον Στρατιωτικών
Δ/νσιν Προσωπικού

Ε ν τ α ύ θ α

Λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω ευλαβώς εν σχέσει με το υπ΄αριθ. 18
έγγραφον του Γενικού Επιτελείου Στρατού της 10ης Φεβρουαρίου 1-49 προς
τον Σ/ον Υπουργείον Στρατιωτικών όπως με αναγνωρίσητε ενεργούντες ότι δει ως
Γενικόν Αρχηγόν της Ο.Α.Γ.

Α Ι Τ Η Σ Ι Σ

Παρακαλώ δε όπως διατάξητε ότι δει διά
Μπομποτίνου Ιωάννου την αναγνώρισιν των κάτωθι Αρχηγών
του Γεωργίου Γενικού της ΟΑΓ.
Αρχηγού της Οργανώσεως Αναστάσεως του Γένους ΟΑΓ

Αθήναι τη 15.2.49
Αποστόλου Παύλου 29
(Θησείον)

1) Εν Αθήναις Αρχηγός της Κατασκοπείας της Ο.Α.Γ. και Αρχηγός του δευτέρου δικτύου της Αμερικανικής Κατασκοπείας αρχίατρος Μώραλης Ιωάννης και Υπαρχηγός του Γενικού Αρχηγείου Ηνόης 16 Πατήσια.
2) Αρχηγός της Αγγλικής Κατασκοπείας των σαμποτάζ εν συνεργασία μετά της Ο.Α.Γ. Γεώργιος Ιβάνωφ εκτελεσθείς την 4ην Ιανουαρίου 1943 υπό των Γερμανών
3) Μπουκουβάλας Αθανάσιος βουλευτής ήδη Σερρών Αρχηγός της Ο.Α.Γ. εν Θεσ/νίκη συνεργάτης Γεωργίου Ιβάνωφ έχων αρκετά θύματα 1941-1942.
4) Πανόπουλος Ιωάννης αστυνομικός Δ/ντής Α! Αρχηγός Αντικατασκοπείας Ο.Α.Γ. μεταβάς εις Μ. Ανατολήν το 1944.
5) Καραβίτης Γεώργιος Αστυνομικός Δ/ντής Αθηνών Αρχηγός Στρατολογίας Ο.Α.Γ.
6) Πλαταράς Ιερόθεος της Ο.Α.Γ. εν Μεγάροις έχων αρκετά θύματα.
7) Ιατρός Γιαννάπος Κων/νος πρώτος Αρχηγός εξωτερικών ομάδων σαμποτέρ και Αρχηγός δικτύου πληροφοριών και κατασκοπείας Ο.Α.Γ. και Συμμάχων
8) Αθανάσιος Μιχαλόπουλος εξετελέσθη υπό ελασιτών 1944 ετών 23. Αρχηγός Α! Ομάδος σαμποτέρ Κοπής καλωδίων συρμάτων Λεωφόρος Συγγρού 1941 – 1942 και τον σαμποτέρ Τατοϊου της Ο.Α.Γ.
9) Μιχόπουλος Κων/νος Μιλτιάδου 23 ετών 30 Αρχηγός 2ας Ομάδος κατασκοπείας Τατοϊου και Χασανίου 1941 – 1942 τη εντολή μου συμπράξας μετά του Απόλλωνος Πελτέκη.
10) Άγγελος Κωνσταντίνου Βάρκας αρχηγός 3ης Ομάδος Κοπής Τηλεγραφικών καλωδίων εν ώρα συναγερμού επί στηλών Ολυμπίου Διός και σταδίου ως και πρωτερεγάτης σαμποτάζ Μαλτσινιώτη 1941-1942 Εξετελέσθη ετών 23 μετά του αδερφού μου την 26ην Μαϊου εν Φυλακαίς Αβέρωφ 1942
11) Βαρκάδας Αυρήλιος ετών 26 ηλεκτρολόγος Μηχανικός του σαμποτάζ Μαλτσινιώτη της Γιούμο Βέρτε της Α! Ομάδος από του Οκτωβρίου του 1942 μέχρι 20 Ιανουαρίου 1943 εκτελεσθείς την 6ην Φεβρουαρίου 1943 εις Καισαριανήν, Ηλιουπόλεως 20 Βύρων
12) Βασίλειος Ιωαννίδης του Δημητρίου ετών 25 εξ Ξυλοκάστρου Ηπείρου Αρχηγός 2ας Ομάδος σαμποτέρ Μαλτσινιώτη ΓΙΟΥΜΟΝ ΒΕΡΤ από 17ης Νοεμβρίου 1942 έως 20 Ιανουαρίου 1943 εκτελεσθείς εκ προδοσίας την 6.2.43 εις Καισαριανήν
13) Αλεβιζάκης Ηλίας αρχηγός της 3ης Ομάδος σαμποτέρ κινητήρων της ΓΙΟΥΜΟΝ ΡΕΡΤ ετών 23 κατοικών Φωτομάρα 69, εκτελεσθείς την 6.2. 1943 εις Καισαριανήν εκ προδοσίας
14) Κούμενος Πέτρος Σπετσών 3 κάτοικος Σπετσών 3 Υμηττού Αρχηγός σαμποτέρ και κατασκοπείας της εταιρίας ΜΠΟΣΤ. εργοστασίου Μαλτσινιώτη, ετών 54
15) Κων/νος Χαραλαμπώφ Σπετσών 3 Υμηττού αρχηγός προπαγάνδας πληροφοριών και διασώσεως Αγγλων στρατιωτών 1941 – 1944.
16) Παπανικολάου Νικόλαος Ιμβρου 41 Υμηττού Αρχηγός σαμποτέρ καταστροφών γεφυρών και σιδηροδρομικών γραμμών από Θηβών εως Αθηνών 1941 – 1943
17) Πέτρος Γεωργίου Μπομποτίνος έφεδρος αξιωματικός εκ μονίμων ετών 44, αρχηγός Εκτελεστικού αποσπάσματος Ο.Α.Γ. και χρηματοδότης ταύτης.
18) Πέτρος Βασιλείου Παπαθωμάκος ετών 49, Αρχηγός Ομάδος καταστροφών Θησείου Αθηνών Πειραιώς και γενικός Επόπτης Ο.Α.Γ., κάτοικος Νηλέως 17
19) Χρήστος Δ. Λιανόπουλος ανάπηρος αξιωματικός αρχηγός της Ο.Α.Γ. καταστροφών και κατασκοπείας εν Λαμία 1941 – 1944
20) Χρυσικός Δημήτριος αρχηγός σαμποτέρ και κατασκοπείας εταιρείας Μποδοσάκη Ντεντέρ εργοστασίου Μαλτσινιώτη, ετών 35 κάτοικος Πυθέου 80.

Συμβούλιον του Γενικού Aρχηγείου:
1) Υπαρχηγός Μώραλης Ιωάννης
2) Θωμόπουλος Διονύσιος αποικιακά Ολυμπος Ομόνοια
3) Μαλικούτης Ευστάθιος Κλεισθένους 5 αποθανών ήδη
4) Σκαρπαλέζος Πέτρος δικηγόρος Αριστείδου 1
5) Σωτηρίου Αθανάσιος Ιατρός Βουλιαγμένης 179
6) Πουλάκης Δημήτριος αντισυνταγματάρχης πεζικού Κώνονος 66 Παγκράτι
7) Σκαρπαλέζος Αριστείδης Δ/ντής Πανεπιστημίου Αθηνών
8) Ιπποκράτης Ηλιόπουλος Κορνάρου 4 έμπορος χρηματοδότης
9) Χριστοδούλου Κων/νος έμπορος χρηματοδότης
10) Κοπιτόπουλος Ευστάθιος Σοφοκλέους 37 έμπορος χρηματοδότης
11) Φλουκάτος Ιωάννης Δικηγόρος ετών 56 Λάτα 9
12) Γενικός Αρχηγός Μπομποτίνος Ιωάννης του Γεωργίου
21) Αρχηγός Ομάδος κατασκοπείας σαμποτάζ Αθηνών, και Πειραιώς Μοσχονάς Αθανάσιος Κορνάρου 4

Εν Αθήναις τη 15/2/49
Ο
Γενικός αρχηγός της Ο.Α.Γ.
Μπομποτίνος Ιωάννης