Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ                                           Αύγουστος 1944
Νομού Ηρακλείου

Προς
Ολους τους Κατοίκους του Νομού Ηρακλείου

Αγαπητοί μου Συμπατριώται,
Ευρίσκομαι από ημερών στα ψηλά Βουνά της Πατρίδος μας και από όπου πρώτα σας στέλλω χαιρετισμό.
Αναγκάζομαι να κυκλοφορήσω αυτήν την προκήρυξιν σε όλους Σας γιατί μερικοί άτιμοι συκοφάντες και πουλημένοι στους εχθρούς μας δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συκοφαντούν τον αγώνα μας και να λένε πως συνεννοηθήκαμε με τους κατακτητάς μας για να κτυπήσουμε τους κομμουνιστάς και να είμαστε η αιτία ενός εμφυλίου πολέμου και σπαραγμού. Συνέχεια


Στρατ. Τμήμα 182 πληροφοριών μετώπου
Χανιά – Αρ. 1055/44 εμπ.
Αφορά :Εκθεσιν δράσεως και καταστάσεως μήν Αύγουστος

Εις
1) Διοικητήν τμήματος 390 αναγνωρίσεως πληροφοριών μετώπου Θεσ/νίκης.
2) Διοικητήν του Φρουρ. Κρήτης Ια πληροφοριακώς
3) 133 φρουρ. Μεραρχίαν » »
4) 22 Μεραρχίαν Πεζικού » »
5) F.A.T 382/ Ηράκλειον » »
6) Χανιά Συνέχεια

Πληροφορίες περί των ομάδων Αντιστάσεως Κρήτης., 182 Στρατ. Τμήμα/ Αυγ 1944


V. Ανταρτικαί ομάδες
Εις την μηνιαίαν έκθεσιν αι πληροφορίαι διά την δραστηριότητα των ανταρτών εισήλθον αποφασιστικώς εις την πρώτην γραμμήν. Η μονίμως εγκατεστημένη οργάνωσις Υ-Μ του F.A.T, έφερε πολλάς πληροφορίας περί της εμφανίσεως, δυνάμεως και οπλισμού των ανταρτών, οίτινες πάραυτα ωδηγούντο περαιτέρω εις τας με σημασίαν θέσεις διοικήσεων.
Εις πολλάς περιπτώσεις ανηγγέλθησαν μεμονωμένοι συνεργοί κατόπιν τρομοκρακτικών πράξεων ιδιαιτέρως εις αιφνιδιαστικάς επιθέσεις εναντίον Ελληνικών σταθμών Χωροφυλακής και χωρίων.
Ο περιορισμός του φιλοανταρτισμού παρά τω ελληνικώ πληθυσμώ διά της εφαρμογής του ελληνικού Νόμου διά της συλλήψεως των οικογενειών των συγγενικών και ανταρτών επροτάθη από ελληνικής πλευράς επανειλημμένως και συνεζητήθη με τας αρμοδίας γερμανικάς υπηρεσίας κυρίως με τον διοικητήν Φρουρ. Κρήτης Ι και την στρατιωτικήν διοίκησιν. Συνέχεια

Αναλυτική περιγραφή Γερμανικών δυνάμεων Κρήτης 3ο τριμ. 1944


Γ.ΕΣ./Δ.Ι.Σ.


ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ/Β

«ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

———————

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ

———————

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», ΚΥΡΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ ΤΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 1944.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Α΄

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤ/ΡΧΟΥ

ΚΑΖΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

———————

ΕΤΟΣ 1944-1945

—————–

Ημερησία δύναμις και δύναμις μάχης όλων των εν τη νήσω τοποθετημένων στρατευμάτων

Τμήμα Στρατού

Ημερ. Δύναμις

Δύναμις μάχης

Ι Στρατός Ξηράς

22 Μεραρχίας Πεζικού

Επιτελείον Μεραρχίας

244

195

Συν/μα γρεναδιέρων  16

2105

1690

     »                 »               47

1669

1379

     »               »               65

2251

2054

Τεθωρακισ.     122

778

569

Τεθωρ. Απόσπασμα κυν. 22

333

266

Σύν/μα Πυρ/κού               22

1443

1164

Τάγμα αντιαεροπορικόν   22

481

398

Τάγμα Μαχανικού            22

462

393

Απόσπασμα διαβιβάσεων 22

273

197

Τάγμα εκστρ. 22

120

110

Τάγμα ασφαλείας Πεζικού 833

330

291

Άθροισμα

10489

8706

Τμήματα εφοδιασμού

353

  »     Διοικήσεως εφοδ.

385

  »  Υγειονομικά

214

Τμήματα  γκαράζ (σταθμεύσεων) αυτοκινήτων

93

   »  ρυθμίσεως (κινήσεως τάξεων)

88

«

   » διάφορα

75

Άθροισμα

1208

22 Μεραρχίας Πεζ. εν συνόλω

11697

8706

Φρουρ. Μεραρχία       133

Επιτελείον Μεραρχίας

117

16

Συν/μα Γρεναδιέρων   733

1846

1571

» » 746

2120

1838

»          Πυροβολικού 619

880

707

Απόσπασμα Τεθωρ.    212

440

199

» Διαβιβ.     133

248

208

Τάγμα ασφαλείας Πεζ. 832

326

287

Άθροισμα

5977

4826

Τμήματα εφοδιασμού

537

«διοικήσεως εφοδιασμού

229

«υγειονομικά

133

»  ρυθμίσεως (κινήσεως τάξεως)

92

«διάφορα

78

Άθροισμα

1069

Σύνολον Φρουρ.Μεραρχίας  133

7046

4826

Επιτελείον φρουριακού μηχ .    8

898

755

Παράκτιον πυροβολικόν στρατού Ξηράς

2465

2285

Διοίκησις διαβιβάσεων διά Επιτελείον φρουρ.

Διαβιβάσεων 4

143

135

Διαβιβάσεων Λόχος «Κ»

231

216

Αποθήκη  εργαλείων διαβιβάσεων

14

13

Λόχος Τεχνικός           128

Επιμελητής δια

93 Επιτελείον διδασκαλίας μαγειρ.εκστρατείας.

Διεύθυνσις 359 στρατού Ξηράς. (διοικ. Μερίμνης

21

16936

Διοικητής Φρουρ. Κρήτης

Επιτελείον

205

Κατάλυμα Υ διά

Αποθήκας εγκατασ. Αυτοκινήτων 514

156

Λόχον 218 εγκαταστάσεων δι’ αυτοκίνητα

Στρατ. Φυλακαί Αγιάς

ΙΥΒ διά

Στρατ. Νοσοκομείον Κρήτης 923

135

» » 923

190

25 υπηρεσία διανομής υγειον. Υλικών

23

GFP              611

138

Διμ. Προπαγάνδας

23

Τμήμα ασφαλείας

19

Τμήμα 511 σώματος-χαρτογράφων

14

Ανδρες μερίμνης τάφων αξ/κών

7

Στρατός Ξηράς σύνολον

23589

16936

ΙΙ. Οπλον αεροπορίας

Σύν/μα αντιαεροπ. Πυρ/κού  58

3354

2846

Διοίκησις αερολιμένων περιοχής 7/ΧΥΙΙ

3027

2178

Οπλον αεροπορίας

Σύ ν ο λ ο ν

6381

2846

(5024)

() Δύναμις μάχης

διά την
περίπτωσιν

καθ’ ην
δεν θα υπάρχη προς εκτέλεσιν καμία ειδική αεροπορική
εντολή.

ΙΙΙ.Ναυτικόν

Διοικητής Θαλασ. Αμύνης Κρήτης

2385

1962

Σύνολον Ναυτικού

2385

1962

Γενικόν σύνολον

Ι.   Στρατός ξηράς

23589

16936

ΙΙ.  Αεροπορία

6381

2846

(5024)

ΙΙΙ. Ναυτικόν

2385

1962

32355

21744

(23922)

 Εις τους ανωτέρω πρέπει περί πλέον να προστεθώσι εις την δύναμιν μάχης δύναμιν
μάχης

Ιταλοί
στρατ. Ξηράς

2649

»          »        αεροπ.

236

»
θαλάσσης

104

Σοβιετ.
Ρώσσοι αντιαρ.πυροβ. 58

100

Παρούσα δύναμις   

(δύναμις
1.7.1944

Στρατός Ξηράς

29685

Αεροπορία

Διοίκησις αερολιμένων

7/ΧΥΙΙ
4142

58
Αντιαερ. Συν/μα

4239

8381

Ναυτικόν

3452

Σύνολον

41518

 


Δεκέμβριος 1943

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ φύλ. 18

«Περί της υφισταμένης καταστάσεως εν τω Νομώ Ρεθύμνης και γενικότερον εν τη νήσω από πολιτικοστρατιωτικής απόψεως

Α΄ Συμπεριφορά γενικώς του εχθρού
» Ευθύς μετά την κατάληψιν της νήσου από των πρώτων ημερών ο εχθρός (Γερμανοί) προέβη εις ομαδικάς εκτελέσεις αμάχου πληθυσμού, άνευ ουδεμιάς αφορμής και άνευ ουδεμιάς διαδικασίας έστω και τυπικής. Εκατοντάδες πολιτών εξετελέσθησαν εις τα διάφορα χωριά (ανά 15-20) ευθύς από τας πρώτας ημέρας άνευ ουδεμιάς διαδικασίας και κατά τον μάλλον απαίσιον τρόπον, τούτων εξαναγκαζομένων ν’ ανορύσωσι τον τάφον των, εις όντινα τυφεκιζόμενοι έπιπτον και εθάπτοντο πριν έτι εκπνεύσωσιν, μεθ’ ο επηκολούθουν πυρπολήσεις οικιών τινών εις έκαστον χωρίον προφανώς διά τρομοκράτησιν. Συνέχεια


ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Ο Αρχισυμμορίτης Μπαντουβάς εγκατέλειψε μετά της σωματοφυλακής του την Νήσον. Ούτως η Κρήτη απηλλάγη από το πουλημένο αυτό υποκείμενον, το οποίον προεκάλεσε τόσα δεινά εις τον φιλήσυχον πληθυσμόν. Εάν εχήρευσαν τόσαι γυναίκες και εάν απορφανίσθησαν τόσα παιδιά, αίτιον είναι ο εγκληματίας αυτός.
Ο αγών εναντίον των υπολειμμάτων της συμμορίας του συνεχίζεται με αμείλικτον σκληρότητα. Συνέχεια


 ΚΡΗΤΗ Τη 17 Ιουνίου 1941

Βάσει της εξουσιοδοτήσεως ην μοι παρέσχεν ο Φύρερ και Ανώτατος Αρχηγός του Στρατού εντέλλομαι τα κάτωθι.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ον/ Ολος ο πληθυσμός ανεξαρτήτως επαγγέλματος ηλικίας και φύλλου υποχρεούνται κατά διαταγήν του Δημάρχου να προσφέρουν ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΝ. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως διά την συγκέντρωσιν της συγκομιδής, δι’ αεροδρόμια, δρόμους και παρομοίας εργασίας.
2ον/ Μέχρι νεωτέρας διαταγής τούτο ισχύει ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ και εκτός συνήθους ώρας εργασίας.
3ον/ Ολα τα μεταγωγικά μέσα (άλογα όνοι) καθώς και άμαξαι οφείλουν να τίθενται εις την διάθεσιν των Δημάρχων εις περίπτωσιν απαιτήσεως προς παροχήν εργασίας.
4ον/ Κάθε Κοινότης οφείλει αμέσως να συστήση υπό την οδηγίαν καταλλήλων προσώπων μίαν φάλαγγαν εργασίας διά την εκτέλεσιν επειγουσών εργασιών ούτως ώστε εντός 3 ωρών να είναι εις θέσιν να εργασθή. Συνέχεια