Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΛΙΚΗ, Πίνακας Αρχηγών

Ανήκει εις την από 18 Φεβρουαρίου 1949 αναφοράν του Υποναυάρχου Β.Ν ε.α. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗ προς Υπουργείον Στρατιωτικων Δ/σις Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΞ ΑΡΧΗΓΩΝ

Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’

(Εξαρτωμένων εκ του Γενικού Αρχηγού αυτής)
1.- Δοξιάδης Κων/νος αρχιτέκτων – Εφ. Λοχαγός μηχανικού από Δεκεμβρίου 1942 μέχρις Οκτωβρίου 1944.
2.- Κωνσταντινίδης Τρύψων – Υποναύαρχος Β.Ν. ε. α. από Δεκεμβρίου 1942 μέχρι Οκτωβρίου 1944.
3.- Σταμπολής Νικόλαος – Αντιπλ/ρχος Λιμενικός από Φεβρουαρίου 1942 μέχρι Σεπτεμβρίου 1943 (οπότε διωκόμενος απεστάλη εις Μ. Ανατολήν).
4.- Τσικρίκης Πολύκαρπος – Αντιπλ/ρχος λιμενικού από Σεπτεμβριου 1943 μέχρι Οκτωβρίου 1944.
5.- Μερκούρης Σταμάτιος – πολιτευτής Πρώην υπουργός – εφ. Επίλαρχος από Αυγούστου 1943 μέχρις Οκτωβρίου 1944.
6.- Οικονομίδης Κων/νος Μηχανικός – Διευθυντής Εκμεταλλεύσεως ΣΕΚ από Ιουλίου 1942 μέχρις Αυγούστου 1943 (Οπότε ενετάχθη εις το Αρχηγείον Δοξιάδη Κ.)
7.- Αθανασιάδης Αχιλλεύς Πολιτικός Μηχανικός από Αυγούστου 1943 μέχρις Οκτωβρίου 1944.
8.- Θεοχάρης Παναγιώτης Αντ/ρχος Λιμενικού από Οκτωβρίου 1943 μέχρις Απριλίου 1944 (οπότε διωκώμενος απεστάλη εις Μ. Ανατολήν)
Ο τελευταίος τούτος προτείνεται ως Αρχηγός αν και δεν συνεπλήρωσεν εις την ΑΛΙΚΗΝ την απαιτούμενην υπό του Νόμου ετησίαν υπηρεσίαν, διά την περίπτωσιν καθ΄ ην τυχόν εξετέλεσεν υπηρεσίαν αρχηγού και εις την Εθνικήν Οργάνωσιν Εσωτερικού ΟΜΗΡΟΣ εις ην προυπηρέτησεν

Υποναύαρχος Β.Ν.ε.α.
Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Advertisements

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΛΙΚΗ, 18 Φεβ 1949

                                                                                             Υποναύαρχος Β. Ν. ε. α.

                                                                                                    ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κ.

ΘΕΜΑ: Αναγνώρισης Εθνικής Οργανώσεως εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσιν Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής
Αντιστάσεως

Αθηναι 18 Φεβρουαρίου 1949
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 7
1.- Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών συνεκροτήθη εν τη υποδούλω ΕΛΛΑΔΙ με έδραν τας Αθήνας και ελλειτούργησεν η Εθνικήν Οργάνωσις Εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’
2.- Η Οργάνωσις αυτη είχεν ως κυρίαν αποστολήν την επ΄ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών, δευτερευόντως ησχολήθη εις τινας περιπτώσεις με σαμποτάζ και διαφυγήν στρατιωτικών εις Μ. Ανατολήν.
3.- Η Οργάνωσις συνεκροτήθη από του Φεβρουαρίου 1942 υπό του Υποναυάρχου Β.Ν. ε.α (τότε Αντιπλοιάρχου) ΒΑΛΑΣΑΚΗ Ευγενίου διατελέσαντος γενικού αρχηγού αυτής μέχρι του αυγούστου 1943 οπότε ούτος διαταχθείς υπό των αρμοδίων συμμαχικών αρχών μετέβη εις Μ. Ανατολήν διά να μη θέση εν κινδύνω, την συνέχισιν του έργου, επειδή καταδοθείς κατεζητείτο παρά του εχθρου. Από της ημερομηνίας ταύτης ανέλαβεν ως Γενικός αρχηγός αυτής ο υποφαινόμενος Β. Ν. ε.α. (τότε Αντιπλ/ρχος) ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος (Οκτώβριος 1944). Συνέχεια

Αναγνώριση Οργάνωσης ΑΛΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ρ/2747
D/5 (AL) 14 Αυγούστου 1945
I.S.L.O
ATTACHED HG LF (G)
C.M.F.
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ι.- Δια της παρούσης βεβαιούμεν ότι η οργάνωσις ΑΛΙΚΗ έδρασεν εις την κατεχόμενην υπό του εχθρού Ελλάδα από του Ιανουαρίου 1943 μέχρις Αυγούστου 1943 υπό την Διοίκησιν του Πλοιάρχου Ευγενίου ΒΑΛΑΣΑΚΗ (του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού) και από της χρονολογίας ταύτης μέχρι του Οκτωβρίου 1944 υπό την Διοίκησιν του Πλοιάρχου Κων. ΧΑΣΙΩΤΗ (του Ελληνικού Βασιλικού ναυτικού). Η οργάνωσις ετήρει συνεχή επαφήν μεθ’ ημών εν Μέση Ανατολή και ειργάζετο βάσει των απ’ ευθείας διδομένων οδηγιών μας.-
2.- Η οργάνωσις ΑΛΙΚΗ ειργάσθη αποκλειστικώς προς όφελος του Συμμαχικού Αγώνος, συλλέγουσα και μεταβιβάζουσα πολυτιμωτάτας πληροφορίας.
3.- Αί παρασχεθείσαι υπό της ομάδος ταύτης πληροφορίαι είχον τον ανώτατον βαθμόν αξίας και τα καθήκοντά της εξετέλει κατά τρόπον ικανοποιήσαντα ημάς πλήρως.
4.- Κατά την περίοδον την αμέσως προηγηθείσαν της απελευθερώσεως της Ελλάδος, αι τρεις ομάδες ΑΛΙΚΗ, ΟΜΗΡΟΣ και ΚΟΔΡΟΣ συμφώνως προς τας οδηγίας μας, συνειργάσθησαν υπό τον τίτλον

C.I.C. με σκοπόν την συγκέντρωσιν των δυνάμεών των υπό μίαν οργάνωσιν και η συνεργασία αύτη απεδείχθη επιτυχεστάτη.
Υπογρ. ΝΤΙΛΟΝ
Ταγ/ρχης
I.S.L.O.

O
μεταφράσας Αξιωματικός της
Διευθύνσεως Πληροφοριών ΓΕΣ
(υπογ.) Ανθ/γός Πεζ. Μαρτάκης Ι.

Ακριβές αντίγραφον
Η
(Υπογραφή)
Τ.Σ.
Διεύθυνσις Πολιτ. Υποθέσεων ΓΕΣ.

Ακριβές αντίγραφον
Ο Γραμματεύς Α.Δ.Π.
Α. ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ Ανθ/ρχος οικ. Β.Ν.

Αναγνώριση Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΙΚΗ-ΚΟΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω. Συνέχεια

Βεβαίωση δράσης των Ομάδων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 23 Νοε 1944

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω.
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Αντ/ρχης Μηχ.
Κοιν. Υπουργείον Εσωτερικών
¨ ¨ Συγκοινωνίας
Συν/ρχην ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ
Αντιπλοίαρχον Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΝ

Ακριβές αντίγραφον
Ο
Γραμματεύς Α.Δ.Π
ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ
Ανθ/χος
9006GSI Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 3o ΣΣ CMF/Στρατηγείο

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ 3ου ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ C.M.F.
Προς
Το Ελληνικόν Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Κατά την διάρκεια της εχθρικής Κατοχής της Ελλάδος η Βρεταννική Υπηρεσία, η υπεύθυνος για την παροχήν πληροφορίων εις Συμμαχικάς Διοικήσεις επί όλων των ζητημάτων των αφορώντων την δύναμιν, την διάταξιν και τας προθέσεις του εχθρού, εχρησιμοποίησε τας υπηρεσίας μεγάλου αριθμού Ελλήνων υπηκόων. Μεταξύ τούτων περιελαμβάνοντο
Αξιωματικοί και άνδρες όλων των όπλων των Ελληνικών δυνάμεων, ως και αριθμός ιδιωτών.
Η επικίνδυνος αύτη εργασία εξετελέσθη μετά περιφανούς επιτυχίας εις την περιοχήν Αθηνών και Αττικής από τριών κυρίως ομάδων, γνωστών υπό τα ονόματα ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ – ΚΟΔΡΟΣ και ο σκοπός του υπομνήματος τούτου είναι να φέρη εις την επίσημον γνώσιν σας την ταυτότητα των αρχηγών των οργανώσεων τούτων, οίτινες μέχρι τούδε παρέμειναν ανώνυμοι. Συνέχεια