Επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ, ΓΕΣ/14 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Eπιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ                       ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: το ΣΗΔΜ /A1                                        ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ /Α1
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2 – Α6 – Α8/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ     Αριθ. Πρωτ. 245198
ΑΔΑ – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ.                 Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΤ 902 /14. 7. 49
Α. Α. Αντ. 3

Επί του διά της υπ’ αριθ. ΑΠ 85/10. 7. 49 υποβληθέντος σχεδίου «ΠΥΡΣΟΣ«.
1. Συμφωνούμεν προς την πρόθεσιν και τας γενικάς γραμμάς του σχεδίου με τας κάτωθι διευκρινήσεις.
α) Κατανομή δυνάμεων
Δεδομένου ότι εις το Β΄ΣΣ θα ανατεθή η κυρία προσπάθεια ΒΙΤΣΙ δέον να διατεθουν εις τούτο όλα τα μέσα ώστε να είναι πλήρως εξησφαλισμένη η επιτυχία χωρίς παρέμβασιν ενισχύσεων, ει δυνατόν, κατά την διάρκειαν της μάχης ταύτης υπό των ανωτέρων του ΣΣ κλιμακίων.
Η προικοδότησις όθεν του Β΄ΣΣ πρέπει να γίνη υπό το πνεύμα τούτο και αι τηρηθησόμεναι εφεδρείαι εις διάθεσιν ΣΗΔΜ και Αρχιστρατήγου να περιορισθούν εις τας απολύτως αναγκαίας αφού εξασφαλισθή πλήρως η προικοδότησις αύτη.
Κατά συνέπειαν:
ι. Εις το Β΄ΣΣ δέον να διατεθούν διά την ενέργειαν κατά ΒΙΤΣΙ:
ΙΙ – ΙΧ – Χ και ΧΙ Μ. (μείον Ταξ.)(εξ ολοκλήρου)
Ι – ΙΙ Ταξ. Καταδρομών. ( ,, ,, )
101 – 102 – 104 και 107 Σ. Π. Π.
Αι ΜΟΠ των ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ και ΧV Μεραρχιών
151 – 152 – 153 (μείον Πυρ/χία) Μ. Μ. Π.
ΧΙ Σ. Αναγ. (Η υπολειπόμενη Ίλη θα αποσταλή υπό Α΄ΣΣ)
ΙΧ Σ. Αναγ. (Μείον Ίλη αφιεμένη VIII M.)
τρείς Ίλαι Αρμάτων (μείον Ουλαμός αφιέμενος VIII M.)
713 και 719 Λόχοι Μηχανικού (πλέον των Μεραρχιακών)
ιι. Εφεδρείαι ΣΗΔΜ και εφεδρείαι Αρχιστρατήγου θα προβλεφθούν δι’ αμφότερα τα κλιμάκια αι αυταί ήτοι:
72 Ταξιαρχία
XV Mεραρχία
Ταξιαρχία ΧΙ Μ.
καθόσον το ΣΗΔΜ θα δράση και θα επεμβή εις την ζώνην ταύτην ως εντολοδόχος του Αρχιστρατήγου.
Επέμβασιν δε του ΣΗΔΜ διαβλέπομεν:
Προ της επιχειρήσεως:
Εις την πλήρη προπαρασκευήν ταύτης υλικώς και ηθικώς:
Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως:
Εις την παρακολούθησιν του αγώνος εκ του σύνεγγυς και εις την εξασφάλισιν της διατηρήσεως της επιβαλλομένης ορμητικότητος και ταχύτητος.
Εις αντιμετώπισιν τυχόν αντιπερισπασμών του εχθρού εφ’ όσον η αντιμετώπισις αύτη είναι εκτός δυνατοτήτων των Α΄ και Β΄ΣΣ.
Εις την εκμετάλλευσιν της επιτυχίας ΒΙΤΣΙ προς ολοκλήρωσιν της υπολοίπου αποστολής του ΣΗΔΜ.
Βεβαίως δεν αποκλείεται η ενδεχομένη ενίσχυσις της προσπαθείας ΒΙΤΣΙ ιδιαιτέρως μετά την κατάληψιν του πρώτου αντικειμενικού σκοπού, αλλά, λόγω του επιδιωκομένου σκοπού, σκόπιμον είναι το Β΄ΣΣ να έχη προπαρασκευασθή πλήρως, ώστε να μη ευρεθή εις την ανάγκην ταύτην.
β) Αποστολαί
Ως προς τας αποστολάς είμεθα σύμφωνοι. Θεωρούμεν σκόπιμον να τονίσωμεν ότι πρέπει να επιστηθή ιδιαιτέρως η προσοχή εις το Β΄ΣΣ όπως αι δευτερεύουσαι αποστολαί μη αποβούν εις βάρος της κυρίας τοιαύτης, ήτις δέον να τροφοδοτηθή κατά πρώτον λόγον με όλα τα μέσα διά να αχθή επιτυχώς καθ’ όλον το βάθος.
Όσον αφορά την διεύρυνσιν του ρήγματος και την ώθησιν δυνάμεων προς ΠΡΕΒΟΛ και ΒΑΡΜΠΑΝ η πρόβλεψις δέον να είναι γενική και να επιφυλαχθή η ώθησις του όγκου των δυνάμεων εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με τας παρουσιασθησομένας τότε συνθήκας .
γ) Πυρ/κόν
Ιδιαιτέρα μέριμνα να καταβληθή εις την πλήρη απόδοσιν του Πυρ/κού από απόψεως αναπτύξεως και υποστηρίξεως διά καταλλήλου καταρτισμού σχεδίου πυρών, συντονισμένου με τα πυρά αεροπορίας.
Παρουσιάζει βεβαίως δυσχερείας εις την εκλεγείσαν κυρίαν προσπάθειαν η καλή υποστήριξις πυροβολικού, αλλ’ αν ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα το ωφέλιμον έργον του θα πρέπη να φθάση την πλήρη απόδοσιν.
δ) Αεροπορία
Είναι περιττόν να τονισθή και τούτο, άλλως τε, έχει υπ’ όψιν και το ΣΗΔΜ ότι από απόψεως προτεραιότητος κατά την κυρίαν ενέργειαν προέχουσαν θέσιν δέον να έχη η αποστολή της αμέσου υποστηρίξεως του φιλίου Πεζικού.
Πάντως κατ’ αρχήν δέον να στηριζώμεθα εις την ήδη διατιθεμένην δύναμιν της Αεροπορίας.
ε) Στρατηγική παραπλάνησις
Είμεθα σύμφωνοι επί ταύτης.
Η παράγραφος αυτή θα αποσιωπηθή εις το κοινοποιηθησόμενον σχέδιον.
Το ζήτημα τούτο θα αποτελέση αντικείμενον κεχωρισμένων οδηγιών και διαταγών.
2. Βάσει των ανωτέρω διευκρινήσεων να διαταχθή ο καταρτισμός των λεπτομερών σχεδίων υπό των Α΄ και Β΄ΣΣ, άτινα να υποβληθούν ημίν μέχρι 20 τρέχοντος.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ, ΓΕΣ/Α1/ΑΠ245172/28 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΣΗΔΜ – Α΄ΣΣ – Β΄ΣΣ-                  ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Γ΄ΣΣ – ΑΣΔΑΝ – ΣΚΕ – ΑΔΑ-                   ΓΕΣ /Α1

ΓΕΝ /Γ                                                                     Αριθ. Πρωτ. 245172

ΚΟΙΝ: Α1 – Α2 – Α8 – Α9 – Α10 – Γ1 –       Αριθ. Φακ. 4009/39

ΓΓ/ΓΕΣ                                                                      ΒΣΤ 902/28. 6. 49

ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ.                             Α. Α. Αντ. 9

1. Κοινοποιείται συνημμένως σχέδιον επιχειρήσεων υπό το συνθηματικόν «ΠΥΡΣΟΣ» – αίτινες θα αποτελέσουν την δευτέραν φάσιν των εν εξελίξει ήδη επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ – προς γενικόν προσανατολισμόν των Διοικητών των Μ. Μονάδων, των αρμοδίων Κλάδων και Διευθύνσεων ΓΕΣ, της Β. Αεροπορίας και Β. Ναυτικού.
2. Εις το σχέδιον τούτον, εκτός της κυρίας επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ περιλαμβάνονται και όλαι αι συναφείς ενέργειαι και επιχειρήσεις του στρατού αίτινες εμμέσως θα εξυπηρετήσουν την κυρίαν ταύτην επιχείρησιν και αίτινες είναι αναγκαίαι είτε προ της αναλήψεως, είτε κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ταύτης. Συνέχεια

Εκθεση Επιχείρησης Καρπενησίου 19-1-1949, ΔΣΕ/138 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/26 Ιαν 1949

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
138 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΙΣ 19/1/49
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Για τον εχθρό: όπως το συννημένο δελτίο Πληροφοριών.
2) Για τα δικά μας τμήματα:
α) Η ΙΙ Μεραρχία με 82 οπλ/λα θα αναλάβει την κάλυψη της επιχείρησης από Λαμία και Αγρίνι πέρνοντας διάταξη στις Μάχες Τυμφριστού και ανατολικώτερα καθώς και στις υποχρεωτικές διαβάσεις προς Αγρίνι (Γέφυρα Σιδήρων, Γεφ. Μανώλη, Γεφ. Βίνιανης κ.λ.π.)
β) Η 192 Ταξιαρχία θα ενεργήσει κατά της πόλης του Καρπενησίου από Β. κατεύθυνση με δεξιό όριο από τον Ξεριά.
γ) Η Σχολή αξ/κών θα ενηργήσει από Ν. κατεύθυνση για την κατάληψη του Αη-Δημήτρη. Συνέχεια

Στατιστική απωλειών,ΓΕΣ/Α1/14-1-1949

ΠΗΓΗ: Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου, ΔΙΣ/ΓΕΣ, Τόμος 12, έγγραφο 28, ΓΕΣ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΣ/Α1-Α2
Αριθ.217763/4009/1
ΒΣΤ.02/14.1.49
Θέμα: Στατιστική απωλειών
Προς: Τους Διοικητάς Α΄, Β΄ και Γ΄ΣΣ
ΑΣΔΣΑ – ΑΣΔΠ
Κοιν: Α1-Α2 ΓΕΣ

1.Το ΓΕΣ επί τη λήξει του έτους 1948 ανεσκόπησε τα κατ’αυτό λαβόντα χώραν γεγονότα ίνα συντάξη ένα συνοπτικόν απολογισμόν και εξαγάγη ωρισμένα συμπεράσματα και διδάγματα διά την περαιτέρω τακτικήν μας και τας μεθόδους ενεργείας μας διά την επίτευξιν της τελικής νίκης.
2.Το πρώτον στοιχείον εις το οποίον ανέτρεξεν είναι η στατιστική των απωλειών των συμμοριτών. Είναι γνωστόν ότι ο πόλεμος εις τον οποίον απεδύθημεν έχει κύριον σκοπόν να αποδιοργανώσωμεν την ωργανωμένη ανταρσία, να την φθείρωμεν στερούντες ταύτην των μαχητικών της στελεχών και να την αναγκάσωμεν να παραιτηθή των περαιτέρω προσπαθειών της. Εν εκ των ουσιαστικών μέσων επικρατήσεώς μας επί της ανταρσίας είναι η συντριβή και ουχί η εκδίωξις των συμμοριακών συγκεντρώσεων εξ’ωρισμένων εδαφικών ζωνών ελεγχομένων υπό τούτων διότι λόγω του σκοπού τον οποίον ούτοι έχουν ευχερώς επανεμφανίζονται εις άλλην ζώνην.
3.Μία ακριβής εικών, όθεν της επιτευχθείσης και επιτευχθησομένης φθοράς πρέπει να έχη σημαντικήν έννοιαν επί του συντελεσθέντος έργου των Εθνικών δυνάμεων.
Αντιθέτως μία ανακριβής εικών μας άγει εις πεπλανημένα συμπεράσματα με όλας τας θλιβεράς συνεπείας. Το ΓΕΣ δεν είναι πλήρως πεπεισμένον ότι αι εις τα ΔΣΚ των Μονάδων αναφερόμεναι απώλειαι ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ.
Μία άθροισις τούτων καθ’όλον το έτος, ο συνημμένος πίναξ, μας άγει εις αρκετά εξωγκομένους αριθμούς:
16.382 νεκρούς επί τόπου εξακριβωμένους
8.065 συλληφθέντας
8.763 παραδοθέντας
Δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαμυνίται, οι τραυματίαι και μη εξακριβωμένοι. Η δύναμις των συμμοριτών την 1ην Ιανουαρίου 1948 εξετιμάτο εις 21.250 και την 1 Ιανουαρίου 1949 υπολογίζεται εις 23.380.
4.Θέτοντες υπ’όψιν υμών τους αριθμούς τούτους των απωλειών του εχθρού παρακαλούμεν όπως προσωπικώς ελέγξητε τούτους και αναφέρητε ημίν, την γνώμην σας.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ να αυταπατώμεθα.
5.Παρακαλώ επί πλέον να κατανοηθή από τα Επιτελεία όλων των Μονάδων ποία ζημία προέρχεται από την μη ενδελεχή και αντικειμενικήν εργασίαν των, αφού ως είναι γνωστόν εις ένια εκ τούτων παρατηρείται ασυμφωνία παρεχομένων στοιχείων ακόμη και μεταξύ των Γραφείων του ιδίου Κλάδου (Α1 και Α2).
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Δκτής Στρατού
Διά την ακρίβεια
Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ

Εκθεση Επιχείρησης κατά Ζαχάρως, ΔΣΕ/ΑΜ/ΑΠ154/23 Οκτ 1948

ΔΣΕ

Αρχηγείο Μαινάλου

                              Σ.Δ. 23-10-48
Προς

Την ΙΙΙ Μεραρχία

Οπου
Αριθ. πρωτ. ΑΠ. 154

«Εκθεση Επιχείρησης κατά της Ζαχάρως» 12.10.48

Τμήματά μας που πήραν μέρος στην Επιχείρηση της Ζαχάρως είναι:
1) Το Ι Τάγμα (ένας λόχος, (4) τέσσερις ομάδες και ένα στοιχείο πολ/του) συν το λόχο ασφαλείας της Μεραρχίας
2) το ΙΙ Τάγμα ΔΝ
Ι. Διάταξη-Αποστολή.
Το Ι τάγμα (λοχ. Πανούση) να ενεργήσει επίθεση από την πλευρά του Νεκροταφείου κατά του Αγ. Σπυρίδωνα.
Οι 4 ομάδες του 1ου λόχου να επιτεθούν κατά του Αγ. Σπυρίδωνα, αφού ελέγξουν την τοποθεσία Γιακουμή.
Ο 2ος λόχος (διμοιρία συν πολ/λο) αφού ελέγξει το ύψωμα του Προφήτη Ηλία να εγκατασταθεί εκεί αμυντικά και με πυρά να παρενοχλεί την αντίσταση του Αγ. Σπυρίδωνα. Στη διάθεση του τάγ/τος ακόμη ήταν ένα πολ/λο και ένας ομαδικός όλμος.
Το ΙΙ Τάγμα Δ.Ν.: 6ος λόχος να επιτεθεί κατά της Στρογγυλόραχης- Η προσπάθεια του ενισχυότανε με ένα πολ/λο, που τοποθετήθηκε στο ύψωμα Γιακουμή και έναν όλμο που είχε διατεθεί στο Τάγμα. Ο 7ος λόχος είχε αναλάβει την πλαγιοφύλαξη από την πλευρά της Κυπαρισσίας. Ο 5ος λόχος και οι (4) ομάδες του 1ου λόχου εφεδρεία της Μεραρχίας. Συνέχεια

Καθορισμός ζωνών επιχειρήσεων, ΓΕΣ/18 Οκτ 1948

Θέμα: Ζώναι επιχειρήσεων

ΠΡΟΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ/Α1 Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1
Αρ. Πρωτ. 180648/Φ. 4024/ΙΙ
Κοιν. Α1, Α4/ΓΕΣ ΒΣΤ 902 τη 18.10.48.
Υ.Σ./ΓΔΥΣ/Ζ3

Ι. Λαβόντες υπ’ όψει Πρακτικόν επιτροπής συγκροτηθείσης διά της υπ’ αριθ. 178640/12.7.48 Δ/γής ΓΕΣ τας ΖΩΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα από 1ης Απριλίου 1946 καθοριζόμενον ως κάτωθι διά την εφαρμογήν αποκλειστικώς και μόνον των διατάξεων της υπ’ αριθ. Φ.195502/3/10/Ζ3/ΙΙ/24.4.48 Διαταγής Υπουργείου Στρατιωτικών
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
1. Από της 1ης Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 1946
(α) Η περιοχή ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (Γ.6040)-(Γ.6060)-(Γ.8060)-(Γ.8040)
(β) Η Περιοχή ΜΕΝΑΛΟΥ (Γ.9020)-(Δ.1020)-(Δ.1010)-(Δ.000)-(Γ.9000).
(γ) Η Περιοχή ΠΑΡΝΩΝΟΣ (Ζ.3080)-(Ζ.4080)-(Ζ.4550)-(Ζ.3050).
(δ) Η Περιοχή ΤΑΫΓΕΤΟΥ (Η.9075)-(Ζ.1070)-(Ζ.2030)-(Ζ.0030)-(Η.9550)
2. Από 1ης Ιουλίου 1946 μέχρι 30 Ιουνίου 1947
Απασα η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ πλην του τάγματος Νοτιοδυτικώς της οδού ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΚΟΠΑΝΑΚΙ – ΜΕΛΙΓΑΛΑ -ΜΕΣΣΗΝΗΣ και του τμήματος Νοτιοανατολικώς της οδού ΚΟΡΙΝΘΟΣ -ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΝ – ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ – ΑΡΓΟΣ.
Σημείωσις: Αι γραμμαί των ορίων περιλαμβάνονται εις την ζώνην επιχειρήσεων. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, Επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α2/26 Σεπ 1948

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α2 Γραφείον
Δελτίον πληροφοριών 26.9.1948

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Περιοχήν ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.0977), ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ (Σ.1676), ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ (Σ.2071) ευρίσκεται η ογδόη συμμοριακή Μεραρχία με Σ.Δ. πιθανώς ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278).
ΙΙ. ΔΥΝΑΜΙΣ
Συμμοριακή δύναμις ανέρχεται εις 1000 Σ.
ΙΙΙ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατά συμμοριακόν Τάγμα 20 οπλ/λα, 25 στεν, 1-2 βαρείς όλμοι, ατομικά όπλα, ολμίσκοι 3, χειροβομβίδες, γροθιές. Πυρ/κά ελάχιστα. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΖΑΓΟΡΙΩΝ, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Σεπ 1948

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΙΧ Μερ./Α.Α.Π. 83 /Α/Α1
ΣΤΓ 913 τη 26 Σ/βρίου 1948
Αριθ. Αντιτ. 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. Πληροφορίαι:
α. Οι διαφυγόντες εκ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ Σ. φέρονται εγκατασταθέντες εις ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΝ (S.1676) TΣOYKA ΡOΣA (S.1773).΄Εχουν ηθικόν μειωμένον λόγω ήττης των και διαθέτουν περιωρισμένον αριθμόν πυρ/κών.
β. Σύνθεσις και δύναμις Σ. ως το ειδικόν Δ.Π.
γ. Είναι πιθανόν, πιεζόμενοι, να διαφύγουν προς Β.Α. διά ΒΩΒΟΥΣΗΣ (S.2278) – ΑΒΔΕΛΑΣ (S.2885) ή διά ΛΑΪΣΤΗΣ (S.1483) προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ (S.2197). Ολιγώτερον πιθανή φέρεται η επιζήτησις διαφυγής των προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Επίσης δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενον αμύνης των επί των κατεχομένων θέσεών των.
2. Πρόθεσις ΣΣ:
Εξαναγκασμός των Σ. να δεχθούν την μάχην Δυτικώς και Νοτίως του ποταμού ΑΩΟΥ αποκλειομένης της διαφυγής των πέραν του ποταμού ή προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
3. Ιδέα Ελιγμού ΣΣ
α. Ισχυρά κρούσις από Δυσμών εν τη γενική κατευθύνσει ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ-ΚΑΖΑΡΜΑ (S.0179)-ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ εν συνδιασμώ με υπερκερωτικήν ενέργειαν από της κατευθύνσεως: ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (S.2088)-ΒΩΒΟΥΣΑ-ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ με σύγχρονον απόφραξιν των διά της κοιλάδος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ Π. προς Β. αγουσών οδεύσεων, επί τω σκοπώ προσβολής των Νώτων του εχθρού και αποκοπής των οδών υποχωρήσεώς του πέραν του ΑΩΟΥ ποταμού.
β. Ισχυρά απασχόλησις από Νότου εν τη κατευθύνσει: ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (S.2266)-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ, επί τω σκοπώ παραπλανήσεως και αγκιστρώσεως δυνάμεων. Εις ευνοϊκήν περίπτωσιν κατάληψις ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α. 74 Ταξιαρχίας (VIII Μεραρχία).
Επιτιθεμένη εν τη γενική κατευθύνσει:
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ – ΚΑΖΑΡΜΑ – ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ να συν-τρίψη τον ανθιστάμενον εχθρόν και να καταλάβη τον ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΝ.
Υποχρέωσις να καλύψη την κοιλάδα ΒΑΡΔΑ Π. δι’ ενεργείας Τάγματος εν τη κατευθύνσει: ΧΑΝΙ ΧΑΜΠΕΡΑΓΑ (S.125555)-ΔΟΛΙΑΝΗ (S.125665)-ΑΛΑΤΟΧΩΡΙ (S.155715)-ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και να επιζητήση τον διαχωρισμόν των εχθρικών δυνάμεων ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ και ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ διά καταλήψεως συγκροτήματος ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ-ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΙΝΑ.
β. Δυνάμεων ΙΧ Μεραρχίας.
Ενεργούσαι εν τη κατευθύνσει: ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ-ΒΩΒΟΥΣΑ να καταλάβουν την ΒΩΒΟΥΣΑ και εν συνεχεία να προσβάλουν τα νώτα του εχθρού επιτιθέμεναι τολμηρώς και δραστηρίως, διά ΚΑΡΑΟΥΛΙ (S.1878) και ΓΡΑΒΑΣ (S.2074) κατά ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ.
Να φράξουν τας οδεύσεις κοιλάδος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ εις το ύψος ΛΑΪΣΤΗΣ και ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ (S.105845).
γ. ΤΣΕΙ (VIII Μεραρχία)
Επιθετική ενέργεια εν τη κατευθύνσει:
ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ επί τω σκοπώ παραπλανήσεως του εχθρού ως προς τον ελιγμόν ΣΣ και αγκιστρώσεως δυνάμεων.
Εις ευνοϊκάς πριπτώσεις, κατάληψις ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ και εν συνεχεία εκμετάλλευσις προς ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΙΝΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΝ, εφ’ όσον δεν έχουσι καταληφθή υπό της 74 Ταξιαρχίας.
Κατόπιν των ανωτέρω συγκροτείται απόσπασμα υπό τας διαταγάς του Δ/του 42 Ταξιαρχίας εκ των κάτωθι Μονάδων.
α. 525 Τ.Π.
β. 526 Τ.Π.
γ. 529 Τ.Π. μείον Διλοχία.
δ. Πυρ/χία Ορειβατική.
ε. Δύο Διμοιρίαι Πολ/λων.
Το απόσπασμα τούτο να συγκεντρωθή εις περιοχήν ΠΑΔΕΣ-ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ εντός της 28 τρέχοντος τιθέμενον από της αυτής υπό Διαταγάς VIII Μεραρχίας.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Ενέργειαι τμημάτων θα υποστηριχθώσιν υπό της Αεροπορίας τη αιτήσει των Μονάδων.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Η Διοίκησις Διαβιβάσεων της Μεραρχίας να μεριμνήση διά την έγκαιρον είσοδον του αποσπάσματος εις το δίκτυον VIII Μεραρχίας.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Ημέρα εκτελέσεως επιχειρήσεως προβλέπεται η 29 τρέχοντος. Πάντως αύτη θα καθορισθή διά ειδικής διαταγής της εχούσης την διεύθυνσιν της επιχειρήσεως VIII Μεραρχίας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
42 Ταξιαρχία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α΄ΣΣ /Α1-VIII Μερ/χία/Α1
Δ/σις Πυρ/κου-Α9/ΙΧ-Αρχ. Β.Γ. Κλάδ. Μερ.
Α1/ΙΧ

ΣΧΕΤ: Δελτίο Πληροφοριών

Επιχείρηση ΚΟΥΛΑ, Εκθεση Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ26573/26-9-1948

Υπερεπείγουσα – Απόρρητος

Γ΄ΣΣ Α1

Αριθ. Α.Π. 26573

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ Α1

ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ
Βρετ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ A1

Θέμα: Εκθεσις Επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»

ΣΤ 903 τη 26-9-48
Εκθεσις επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»
Περιοχής Β. ΠΑΠΑΔΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ το ΣΣ διέταξε την VII Μεραρχίαν όπως προπαρασκευάση, εντός του 1ου πενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, επιθετικήν ενέργειαν κατά των Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ συμμοριακών Συγκροτημάτων.
β) Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανήρχετο εις 1900 περίπου εξ ων 500 περίπου ανήκον εις μη μαχίμους σχηματισμούς. Συνέχεια

Επιστολή ΑΓΕΣ προς Στρατηγό Βαν Φλητ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ.227166/25-9-1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Προς: Τον Στρατηγόν Βάν Φλήτ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 227166/Φ.4009/Ι
Κοιν: Α1/ΓΕΣ ΒΣΤ 902/25.9.48

Αγαπητέ Στρατηγέ Βάν Φλήτ
Την από 24.9.48 επιστολήν σας έλαβον και σας ευχαριστώ θερμώς διά τας ευμενείς σας κρίσεις επί της Εκθέσεως του ΓΕΣ της αφορώσης την Γενικήν Επισκόπησιν της στρατιωτικής καταστάσεως.
Εις ότι αφορά την παράγραφον 8γ της εκθέσεως ταύτης, είμεθα σύμφωνοι, ότι πρόκειται περί κακής αποδόσεως της εννοίας.
Το πνεύμα της παραγράφου ταύτης είναι απολύτως σύμφωνον προς τας υμετέρας απόψεις τας εκτιθεμένας εις την περί ης πρόκειται επιστολήν σας και υπό αυτό το πνεύμα το ζήτημα τούτο εξετέθη υπό του υποφαινομένου προφορικώς εις την Κυβέρνησιν μου. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ, 8η ΜΠ/Α1/ΑΠ41738/24-9-1948

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΟΡΚΑΣ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α1/ΑΠ 41738
ΣΤΓ 918 τη 24-9-1948
Εδακτυλογραφήθη υπό του Μον. Επιλοχίου ΑΡΣΕΝΗ Σ.
ΠΡΟΣ: Δ/τάς 74ης Ταξιαρχίας
ΤΣΕΙ Χάρτης 1.50.000
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1
Διοικητήν 75ης Ταξιαρχίας
Διοικητήν ΙΧης Μεραρχίας
Διοικητήν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β.Γ. Κλάδου Μεραρχίας
Δ/τάς Διαβιβάσεων και 714 Λ. Μηχανικού
Θα λάβουν γνώσιν από Α1 Γραφείον Μεραρχίας
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΧΘΡΟΥ
α) Οι διαφυγόντες εκ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ συμμορίται, κατέφυγον εις ΖΑΓΟΡΙΑ και ήδη φέρονται εγκατασταθέντες επί ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
Το ηθικόν τούτων είναι σημαντικώς μειωμένον συνεπεία της ήττης των εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ. Επί πλέον διαθέτουν πυρομαχικά εις αριθμόν περιορισμένον.
Σύνθεσις και Δύναμις του συγκροτήματος τούτου ως ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών.
β) Κατά ταύτα το πιθανώτερον είναι ότι οι συμμορίται, πιεζόμενοι, θα επιζητήσουν να διαφύγουν μάλλον προς Β.Α. διά ΒΩΒΟΥΣΗΣ-ΑΒΔΕΛΑΣ ή διά ΛΑΪΣΤΗΣ προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ. Ολιγώτερον δε πιθανή θεωρείται η επιζήτησις διαφυγής των προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/Α120 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΠΡΟΣ: Δ/τάς VΙΙΙ -ΙΧ Μερ/χιών                                                     Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Α΄ ΣΣ/Α1 – Β΄ ΣΣ/Α1                                       Α΄ ΣΣ/Α1
84-86 Περιοχάς                                                                                       Εδακτυλογραφήθη υπό Ανθ/γού
ΤΣΕΙ-Γραφείον Συνδέσεων                                                             Γ.Χ. Λιόντου
Αριθ. Φ3/680
ΣΤΓ 918 τη 20-9-48
Αριθ. αντ. 1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Μετά κατάρρευσιν του ισχυρωτάτου συγκροτήματος ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, θεωρουμένου ως απορθήτου, οι συμμορίται υπέστησαν εν ΗΠΕΙΡΩ σοβαράν υλικήν και ηθικήν συντριβήν.
Εκ των 1800 περίπου συμμοριτών περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διωκόμενοι συνεχώς διέφυγον.
α) Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ με Τάγματα ΦΩΚΑ, ΣΚΕΥΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ με Τάγμα ΒΡΑΣΙΔΑ ανεξακριβώτου εισέτι συνολικής δυνάμεως Δυτικά ΖΑΓΟΡΙΑ ήτοι ΒΙΤΣΑ (Ρ.9674) – ΚΗΠΟΙ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ – ΦΡΑΓΚΑΔΕΣ (Σ.0768) – ΔΙΠΟΤΑΜΟΝ.
β) Τάγμα ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ 150 περίπου προς περιοχήν ΟΡΕΙΝΟΝ (Ρ.6288) – ΠΩΓΩΝΙΑΝΙ (Ρ.6891). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων Αν. Μπέλες 5-10 Αυγ 1948, 31Μ. Ταξιαρχία/ΑΠ8579/27 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΙΣ Επιχειρήσεων επί 31 Μ. Ταξιαρχίαν/ΑΠ 8579/Α1
Ανατολικού ΜΠΕΛΛΕΣ από 5 μέχρι 10-8-48

914 Α ΣΤΓ τη 27-9-48

ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ /Α1, (εις τριπλούν) ΑΕΑ
ΧΙην Μεραρχίαν/Α1 (εις τριπλούν)
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΔΕΚΜ ΤΣΕΣ
511, 512, 513, 62, 95 Τάγματα

ΧΑΡΤΑΙ ΠΟΡΡΟΪΩΝ 1:100.000
ΣΕΡΡΩΝ.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Ως ΑΠ 24394/4-8-48 Δ/γή Γ΄ΣΣ και εκ διαφόρων πηγών εις Ταξιαρχίαν.
α). Εχθρού. Τάγμα ΒΡΑΧΟΥ δυνάμεως περίπου 200 επιτεθέν κατά σιδ. Γεφύρας Στρυμώνος τη νύχτα της 3 προς 4-8-48 και διαφυγών εις ΜΠΕΛΛΕΣ πιθανώς κατευθυνθή προς Δυσμάς. Συνέχεια

Συμπεράσματα επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ,1η ΜΠ/Α1/8 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : Συμπεράσματα αγώνος ΓΡΑΜΜΟΥ                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : 3-51-77 Ταξ-520 Λ.Π.-Τ.Π.                                     ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝ. : Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α1 Τ.Σ. 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1
———————— Αρ. Φ.55/389 Α/Α1

919 Σ.Τ.Γ./8-8-1948

Τα εξαγόμενα συμπεράσματα εκ των μέχρι τούδε επιχειρήσεων επί του ΓΡΑΜΜΟΥ δύνανται να συνοψισθούν, ως ακολούθως :

Ι.- ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ

α) Έχουσιν εκ των προτέρων επισημάνη άπαντα τα επίκαιρα σημεία, επί των οποίων θα διέλθη ή θα παραμείνη ο Στρατός.
β) Τα σημεία τούτα βάλλονται αιφνιδιαστικώς και καταιγιστικώς διά της συγκεντρώσεως των πυρών όλων των όπλων της περιοχής, ευθύς ως τα ημέτερα τμήματα καταλάβωσι ταύτα κατόπιν αγώνος ή ευρεθώσιν επ’ αυτών διερχόμενα.
γ) Η προμελετημένη αύτη συγκέντρωσις των πυρών υπό μορφήν σφύρας συνοδεύεται και υπό επίσης προμελετημένης και προκαθορισμένης εν τόπω και χρόνω αντεπιθέσεως των συμμοριτών.
δ) Την αντεπίθεσιν ενεργούσιν οι συμμορίται διά μικρών ομάδων συγκροτουμένων υπο τολμηρών στοιχείων, οίτινες γνωρίζουσι καλώς το έδαφος και αποκρύπτονται πλησίον της καταληφθείσης τοποθεσίας, όπου αύτη περιβάλλεται υπό δάσους, ως συμβαίνει εις την ζώνην ενεργείας μας.
ε) Αι ομάδες αύται προσβάλλουσι τα τμήματα εκ διαφόρων διευθύνσεων και ιδία εκ των νώτων εις α εισδύουσι και ενσπείρουσι τον πανικόν εις άπαν το τμήμα λόγω των αυτομάτων όπλων και χειρ/δων αθροιστικώς εκτελουμένων πυρών.
στ) Κατά την νύκτα ενεργούσιν οι Σ. κατά τον αυτόν τρόπον ως και κατά την ημέραν και κυρίως κατά μη εδραιωθέντων τμημάτων.
ζ) Αι μέχρι τούδε χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις των Σ. εις τας αντεπιθέσεις σπανίως υπερέβαινον την του Λόχου. Συνέχεια

Εκθεση δράσεως Ελληνικής Αεροπορίας Μαϊου 1948, ΑΔΑ/ΑΑ473/31 Ιουλ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αποστ.: Aνωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. : Ως η Διανομή
Ημερ. : 31 Ιουλίου 1948
Στ. Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Α.Α 473
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ»
Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης μέχρι 31ης Μαΐου 1948. Συνέχεια