Δοκιμαστικές εφαρμογές σχεδίων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Δοκιμαστικαί εφαρμογαί σχεδίων                                       ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Α΄- Β΄- Γ΄Σ.Σ.                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : AΣΔΑΝ-ΣΚΕ-Α1/ΓΕΣ-Α/ΓΕΣ                                                ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                          Αριθ. Πρωτ. 245315
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/10.10.49
Α.Α. Αντ. 7

 1. Εις τας Σ.Κ. καθωρίσθη ως αποστολή:
  α) Η απαγόρευσις εις τους συμμορίτας όπως δημιουργήσουν εκ νέου εις την παραμεθόριον περιοχήν εστίας.
  β) Η απαγόρευσις διεισδύσεως εις τα μετόπισθεν και το εσωτερικόν συμμοριακών δυνάμεων.
 2. Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής ταυτης εκάστη Σ.Κ. εκτός της διατάξεως ην ήδη έχει λάβη και ήτις είναι σταθερά όσον αφορά την εξασφάλισιν των παρά την μεθόριον ζωτικών σημείων δέον να έχη εν σχέδιον ενεργείας, βάσει των πιθανών ενεργειών του εχθρού, του οποίου η εφαρμογή δέον να είναι δυνατή και αποτελεσματική εις πάσαν στιγμήν.
 3. Οσονδήποτε όμως και αν το σχέδιον τούτο είναι πλήρες η εφαρμογή του, αν παραστή προς τούτο ανάγκη, θα δυσχερανθή, αν δεν γίνουν αναγνωρίσεις, δοκιμαστικαί ασκήσεις και έκτακτοι συναγερμοί, βάσει υποθετικών ενεργειών του εχθρού. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΣΚΕ, ΑΓΕΣ/4 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις ΣΚΕ                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : ΣΚΕ/Α1 ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ : A1/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ ΓΕΣ/Α1
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                        Αριθ. Πρωτ. 245314
Αριθ. Φακ. 4009/37
ΒΣΤ 902/4.10.49
Α.Α.Αντ. 4
Σχετικόν: υπ’ αριθ. ΑΠ.67505/104/29.9.49 οδηγίαι επιχειρήσεων.
1. Αι τελευταίαι επιτυχίαι εις Ανατ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, αποτελούν ένδειξιν μεθοδικών ενεργειών των εις την περιοχήν ταύτην διοικήσεων και είμεθα σύμφωνοι με τας υποβληθείσας οδηγίας επιχειρήσεων εις την ζώνην του ΣΚΕ, πλην της οργανώσεως διοικήσεως εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ.
2. Διά να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα και εις την περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ, την οποίαν ιδιαιτέρως επεσημάναμεν και εις τας προγενεστέρας οδηγίας μας, θα πρέπει:
α) Να ανατεθή ολόκληρος η περιοχή ΜΕΓΔΟΒΑΣ εις μίαν μόνον Διοίκησιν με αρχικήν ζώνην ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9062) – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ (Χ.9568) – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ (Χ.9782) – ΚΕΔΡΟΣ (Χ.0091) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8695) – ΜΠΟΥΡΜΟΤΣΙΛΙΑ (Χ.6794) – ΚΟΨΙ (Χ.7279) – ΚΟΥΦΑΛΑ (Χ.7178) – ΔΟΜΙΑΝΟΙ (Χ.7571) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Χ.7868). Τα όρια ταύτα θα μεταβάλλωνται εάν μετακινηθούν οι συμμορίται. Συνέχεια

check table–Έκθεσις δραστηριότητος ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/1 Νοε 1949

Επείγουσα – Απόρρητος
Γ΄ΣΣ/Α1
Αριθ. Α.Π. 16328/1027
Β.Σ.Τ. 903 τη 1.11.49
Θέμα: Έκθεσις δραστηριότητος Σώματος
Στρατού κατά το τρίμηνον ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949.
ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Στρατού/Α1.
ΚΟΙΝ: Στρατηγόν Δ/τήν Σ. Στρατού.
VΙ-VII Μεραρχίας.
Σ.Δ.Κ.Μ.- Σ.Δ.Θρ.
Βρετ.-Αμερ. Στρατ. Αποστολάς.
Α1-Α2

Έκθεσις
Δραστηριότητος Γ΄ΣΣ κατά το τρίμηνον
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αρχομένου του μηνός Ιουλίου 1949 η κατάστασις εν τη ζώνη ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Δυνάμεις – Κατανομή
Την 1ην Ιουλίου 1949 η δύναμις και η διάταξις των Κ/Σ εν τη περιοχή του ΣΣ ήτο η κάτωθι:
ι. Περιοχή Σ.Δ. Θράκης (μεταξύ ΝΕΣΤΟΥ και ΕΒΡΟΥ ποτ.)
Η δύναμις των Κ/Σ ανήρχετο εις 720 περίπου με την κάτωθι διάταξιν:
-ΕΒΡΟΣ-Βορ. Ανατ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ …………. 160
-Βορ. ΞΑΝΘΗΣ – ΧΑΪΝΤΟΥΣ …………………. 560
Σύνολον ……………. 720 Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ, ΓΕΣ/ΔΠΒ/30 Σεπ 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ/Ι
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Φ. 27466
30 Σεπ/βριου 1949

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ « ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Κατά μιαν πολεμικήν επιχείρησιν, οσονδήποτε προπαρασκευα-σμένη και οργανωμένη και εάν είναι αύτη και όταν ακόμη εξελιχθή κατά τον πλέον επιτυχή τρόπον, θα υπάρξωσι πάντοτε ΣΦΑΛΜΑΤΑ τόσον κατά την προπαρασκευήν όσον και κατά την εξέλιξιν ταύτης.
Τα σφάλματα ταύτα αναζητούμενα και μελετώμενα συνιστούν την εκ της επιχειρήσεως κτηθείσαν πείραν εκ της οποίας εξάγονται ασφαλή και ωφέλιμα συμπεράσματα.
Κατωτέρω παρέχεται συνοπτική έκθεσις των κυριωτέρων εξαχθέντων συμπερασμάτων εκ των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ και συνοπτικός απολογισμός τούτων. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΤΕΜΙΣ αρ.3, 1 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ/29 Σεπ 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                          1 Τ.Κ.
ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Αντιτύπου 7
Β.Σ.Τ. 902
Αριθμός 15107/17
29 Σεπτεμβρίου 1949

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000 Φ. ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΨΑΧΝΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός: Ως συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών Ταξιαρχίας της 27.7.49.
2. Φίλια Τμήματα
α) Η Δ.Δ.Κ. προτίθεται εκκαθαρίση ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΥΒΟΙΑΝ διά 1 Τ.Κ., αποφράσουσα ταυτοχρόνως διά Δυνάμεων Καταδρομών και ΜΕΑ την περιοχήν από ΛΙΜΝΗΣ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ μέχρι θαλάσσης.
β) Συμπληρωματικαί Δυνάμεις
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – Απόσπασμα υπό Ταγ/ρχην
ΨΑΡΑΚΗΝ ΜΕΝΕΛΑΟΝ (3
Λόχοι των 140 ανδρών)
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – 3 Λόχοι μείον Διμοιρία
Τ.Σ.Μ.Ε.Α.
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – Τμήματα Χωροφυλακής και
Μ.Ε.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Συνέχεια

Παραλείψεις διοικήσεων 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/27 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Παραλείψεις διοικήσεων                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΙΧ Μεραρχίας                                                                   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: B΄Σ.Σ./Α1-Υποστρ. Μανιδάκην,                            ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
(Ταξ. Καυκάν, Συν/ρχην Λασπιάν, ΓΕΣ/Α1
Συν/ρχην Δανέλην αποσπάσματα                                   Αριθ. Πρωτ. 245305
αφορώντα μόνον τούτους)                                                     Αριθ. Φακ. 4009/39
ΚΟΙΝ: A1-Β1/ΓΕΣ – Γεν. Επιθ. Στρατού                          ΒΣΤ 902/27.9.49
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. – – – – – – – – – – – – – – –
Α.Α.Αντ. 4

 1. Εκ του υποβληθέντος πορίσματος ενεργηθείσης διοικητικής εξετάσεως υπό του αντιστρατήγου Καλογεροπούλου επί της αντικαταστάσεως των Διοικητών ΙΧ Μ. Ταξ. Καυκά 1, 41 Ταξ. Συν/ρχου Λασπιά Αθ. και 42 Ταξ. Συν/χου Δανέλη Ξεν. , προέκυψαν τα εξής:
  α) Η ανατεθείσα εις την ΙΧ Μ. αποστολή υπό του Β΄ΣΣ δεν ήτο ενδεδειγμένη εν χρόνω και δεν είχε εξασφαλισθή ο απαραίτητος διά την επιτυχίαν αιφνιδιασμός καθόσον εγένοντο κινήσεις εν ημέρα και υπό τα όμματα και πυρά του εχθρού.
  β) Δεν εγένετο κατά την ημέραν της 11 Αυγούστου παρακολούθησις υπό του Β΄ΣΣ επί των προπαρασκευών και αναγνωρίσεων της Μεραρχίας ώστε να βεβαιωθή ότι εξησφαλίσθη πλήρως η έγκαιρος εξόρμησις εις την αρχήν της νυκτός της 11-12 Αυγούστου, καθόσον απεδείχθη επί πλέον ότι οι διοικηταί Ταξιαρχιών και κατωτέρων μονάδων δεν είχον καιρόν να εκτελέσουν λεπτομερή αναγνώρισιν διά μίαν τόσης εκτάσεως νυκτερινήν επιχείρησιν. Συνέχεια

Eκκαθάρισις Εσωτερικού και Μετόπισθεν, Α’ΣΣ/Α1/24 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Eκκαθάρισις Εσωτερικού                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
και Μετόπισθεν                                                                         ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: VIII – XI Μεραρχίας                                                       Α΄Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ/Α1
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 Α.ΑΠ.Φ.1/4
Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                              ΣΤΓ 918/24-9-49
Β΄ΣΣ/Α1 Α.Α.Α. 3
ΣΚΕ/Α1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Σχετική 245298/Φ.4009/1/21-9-49/ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ ΓΕΣ /Α1
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Παραμένωσι αι καθορισθείσαι διά της ΑΠ.Φ. 3/1099/3-9-49.
Τονίζονται τα κάτωθι:
α) Εξόντωσις των ενδημουσών ΚΣ Ομάδων εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού.
β) Συντριβή των ΚΣ Συκροτημάτων, τα οποία προτίθενται να διαπεραιωθώσι διά μέσου της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Συνέχεια

Γενική Διαταγή, ΣΗΔΜ/23 Σεπ 1949

23.ΙΧ.1949
Στρατηγείον Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
αρ. πρ. 1453

Γενική διαταγή

Η 4μηνος θητεία του Στρατηγείου μας έληξεν.
Έληξε με ευτυχή ένδοξα διά τον στρατόν και το Έθνος αποτελέσματα, με την δίδυμον μάχην Βίτσι – Γράμμου. Εις Βίτσι έσπασεν η σπονδυλική στήλη του μυσαρού εχθρού, εις Γράμμον ετέθη η πλάξ του τάφου του. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ6, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/20 Σεπ 1949

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Α1
Α.ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α. Αντιτύπου 8
Σ.Τ.Γ. 912
20 Σεπτ/βρίου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6
(Ουδεμία αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών)

ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 (ΣΕΡΡΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΗΣ –
ΠΟΡΟΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εχθρός
Ως το κοινοποιηθέν ήδη δελτίον πληροφοριών Γ΄ΣΣ (Α.Π. 1682/18/8-9-49)
(β) Φιλίων
Από 21ης Σεπτεμβρίου θα άρξωνται εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις περιοχής ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, υπό την διεύθυνσιν της 87 Σ.Περιοχής, προς εντοπισμόν και εξόντωσιν των εις την περιοχήν ταύτην δρώντων Κ.Σ. Συνέχεια

Ευαρέσκεια εις Αντιστράτηγο ΒΕΝΤΗΡΗΝ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/19 Σεπ 1949

Θέμα: Ευαρέσκεια εις Αντιστράτηγον ΒΕΝΤΗΡΗΝ-        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Σ.Η.Δ.Μ./Διοικητήν ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Κοιν: A΄ Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού-ΑΣΔΑΝ-ΣΚΕ ΓΕΣ /Α1
Α1-Α2-Β1/ΓΕΣ-ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ Αριθμ. 233843/4024/8
Β.Σ.Τ 902/19-9-1949

 1. Εις τον Διοικητήν του ΣΗΔΜ Αντιστράτηγον Βεντήρην Κ. εκφράζω την πλήρη ευαρέσκειάν μου, διότι αναλαβών από τετραμήνου τον συντονισμόν του αγώνος των Μ.Μ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έφερεν επιτυχώς εις πέρας την αποστολήν του ταύτην.
  Ηκολούθησε με παραδειγματικήν κατανόησιν τας κατευθύνσεις και οδηγίας μου, κατηύθυνε με δραστηριότητα και επιμέλειαν τας προπαρασκευάς των επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ και την όλην διεξαγωγήν τούτων και συνετέλεσε τα μέγιστα εις τας νίκας του Στρατού μας εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ.
 2. Είμαι βέβαιος, ότι ο Αντιστράτηγος Βεντήρης και εις τα νέα του καθήκοντα θα επιδοθή με την αυτήν πίστιν πνοήν και επιδεξιότητα.
  Αρχιστράτηγος Α.ΠΑΠΑΓΟΣ
  Θ.Π./Μ.Κ.
  Τ.Σ.Υ.

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΤΕΜΙΣ, ΔΔΚ/Α1/14 Σεπ 1949

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Δ.Δ.Κ./Α1 τη 14 Σεπτεμβρίου 1949
Αριθ. Πρ. 25506/17
Αριθ. Αντιτ. 7

ΔΙΑΤΑΓΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 1:100.000
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:
(α) ΕΧΘΡΟΣ
(ι) Δύναμις: Περί τους 100 Κ.Σ. υπό τον ΑΝΑΠΟΔΟΝ.
(ιι) Οργάνωσις: Εις δύο Λόχους και δύο ανεξαρτήτους ομάδας.
(ιιι) Οπλισμός: Διαθέτουσι 12 Μπρέν, 6 – 8 Αυτόματα, 80 τυφέκια, 20 χειροβομβίδας.
(ιν) Περιοχή δράσεως:
– 1ος Λόχος ΠΥΞΑΡΙΑ (355260) με ομάδας 6 – 8 ανδρών εις περιοχήν ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ.
– 2ος Λόχος υπό Δημόπουλον κατανεμημένος ως εξής:
– 17 K.Σ. εις περιοχήν ΞΗΡΟΥ ΟΡΟΥΣ (0745)
– 15 Κ.Σ. εις περιοχήν ΚΑΝΤΗΛΙΟΥ (140263) υπό Βλαχούτσικον.
– 2 ομάδες 4 – 6 Κ.Σ. περιοχήν ΓΑΛΑΤΣΟΥ-ΔΙΟΝ (950485). Συνέχεια

Σχέδιο εκκαθάρισης ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 87 ΣΤΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ/13 Σεπ 1949

ΘΕΜΑ : Σχέδιον εξερευνητικής επιχει- Αριθ. Τηλεφ. 22 – 85
σεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Κατεπείγουσα-Απόρρητος
ΠΡΟΣ : Γ΄ΣΣ/Α1 Εδακτυλογραφήθη παρά του
ΚΟΙΝ : Α1 Γραφείον Ανθ/γού Συμεωνίδη Ορέστη
87 Στρατ. Περιοχή/Α1/Φ.49
Αριθ. Α.Π. 5416
Β.Σ.Τ. 903 τη 13-9-49
Συναπτόμενα τω σχεδίω 3

ΣΧΕΤΙΚΑ : Α.Π. 11714/753 Ε/12-9-49 Διαταγή Γ΄ΣΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ

 1. ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Το εις περιοχήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ συμμοριακόν συγκρότημα δυνάμεως περίπου 100 συμμοριτών, έχει κατανεμηθή εις μικράς ομάδας.
  Η δύναμις εκάστης ομάδος δεν φαίνεται να είναι ανωτέρα των 20 – 25 συμμοριτών με δυνατότητα συγκεντρώσεως του συνόλου των συμμοριτών, οσάκις ούτοι προτίθενται να προσβάλλωσιν κατωκημένον τόπον ισχυρώς.
  Μόνιμοι εγκαταστάσεις τούτων δεν υφίστανται πάντως αι βάσεις των δύνανται να θεωρηθώσιν αι περιοχαί ΚΑΚΑΒΟΥ – ΒΑΡΒΑΡΑΣ και ΧΟΛΟΜΩΝΤΟΣ.
 2. ΣΚΟΠΟΣ
  Η εξερεύνησις των περιοχών ΚΑΚΑΒΟΥ – ΒΑΡΒΑΡΑΣ, η ανεύρεσις, ο εντοπισμός, η προσβολή και η πλήρης εξόντωσις του ως άνω συμμοριακού Συγκροτήματος. Συνέχεια

Συνέχιση επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ, ΣΗΔΜ/12 Σεπ 1949

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ : ΣΗΔΜ 011400
ΠΡΟΣ: Α΄ και Β΄ΣΣ -ΤΣ/1-2-3-8-9-10-11-15 Μεραρχ.
72-77 Ταξιαρχίας – 8 και 2 ΕΣΠ – 15-24-40 ΕΣΠ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. ΑΠ 3705
Ων μη λησμονήται ότι μετά ΒΙΤΣΙ ΓΡΑΜΜΟΝ πολλαί μικρόταται συμμοριακαί ομάδες διαβιούν και λυμαίνονται εις ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ-ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ – ΒΟΥΡΙΝΟΣ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΒΕΝΤΖΙΑ – ΣΜΟΛΙΚΑΣ – ΖΑΓΟΡΙΑ- ΣΟΥΛΙ -ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ. Όλοι αυτοί συμποσούνται 600. Επί πλέον κινούνται κατά μήκος μέσου ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ ήδη 200 ολυμπισίου με άγνωστον κατεύθυνσιν. Με την άνεσιν που έχομεν ας σπεύσωμεν όλοι εις εξολόθρευσιν των διότι οιαδήποτε οκνηρία, ανοχή θα μας γεννήση πράγματα τα οποία όλοι εκ σκληρού παρελθόντος γνωρίζομεν. Σύνδεσμοι πληροφορίαι και επιτήδιαι νυκτεριναί επιθέσεις χωρίς όρια περιοχών κ.λ.π. διά να ησυχάσωμεν μετά των δυστυχούντων πληθυσμών.

3511 ΒΕΝΤΗΡΗΣ
012110 Αντιστράτηγος

Έκθεσις επιθέσεως 10 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ κατά ΡΟΤΟ(10-11/8/1949), ΣΗΔΜ/11 Σεπ 1949

αρ. απορρ. 4211 ΣΗΔΜ –
Προσηρτημένη εις την 4.ΙΧ.1949 4108 έκθεσιν «Πυρσός»

Έκθεσις επιθέσεως Χ μεραρχίας κατά «ΡΟΤΟ»
10-11 Αυγούστου 1949

 1. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
  Διά της Α.Α.Π. 109/16.VΙΙ.49 διαταγής επιχειρήσεων ΣΗΔΜ (παράγρ. Αποστολή Β΄ΣΣ) καθωρίζετο «Τολμηρά και αιφνιδιαστική νυκτερινή διείσδυσις (λέξη δυσανάγνωστη) και ταχεία κατάληψις δι’ ισχυρών δυνάμεων της κορυφογραμμής (λέξη δυσανάγνωστη) και των υψωμάτων (λέξη δυσανάγνωστη) ΡΟΤΟ».

– Διά της Α.Α.Π. 132/15.VΙΙΙ.49 διαταγής επιχειρήσεων Β΄ΣΣ (παράγρ. Μέθοδος -Β΄ Φάσις) καθωρίζετο» από της επελεύσεως του σκότους της Χ-Χ συν 1 αιφνιδιαστική ενέργεια, αφ’ ενός μεν προς κατάληψιν ΡΟΤΟ, αφ’ ετέρου δε……………………………….»
– Διά της αυτής διαταγής (παράγραφος αποστολαί Χ Μεραρχίας -Β΄ Φάσις) καθωρίζετο «διά δυνάμεως ταξιαρχίας εξορμούσης ταυτοχρόνως κατά την νύκτα της Χ-Χ συν 1 ……………………………………………………………θα προβή δι’ αποφασιστικής και τολμηράς ενεργείας εις την ταχίστην κατάληψιν ΡΟΤΟ».
2.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΨΩΜΑΤΟΣ «ΡΟΤΟ».
– Συνολικόν μήκος υψώματος, κατά την έννοιαν Ανατολή – Δύσις, 2 χιλιόμετρα.
– Το ύψωμα έχει 4 κορυφάς: Υψοδ. 1421 – Δυτικόν ανώνυμον – υψοδ. 1477-Ανατολικόν ανώνυμον. Επικρατεστέρα τούτων ο υψοδ. 1477.
– Από του υψοδ. 1421 το έδαφος κατέρχεται προς Δυσμάς, προς την χαράδραν ΧΑΛΑΡΑΣ, με κλίσιν μάλλον απότομον. Από του Ανατολικού ανωνύμου ομοίως κατέρχεται με ομαλήν κλίσιν προς Ανατολάς, σχηματίζεται ο αυχήν υψοδ. 1429 και εν συνεχεία υψούται προς το ύψωμα ΓΚΛΑΒΑΤΑ (υψοδ. 1558). Συνέχεια

Οδηγίες διά την απαγόρευσιν επανεισδύσεως ΚΣ εξ ομόρων εχθρικών χωρών, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/9 Σεπ 1949

ΘΕΜΑ:- Οδηγίαι επί του τρόπου ενεργείας           ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
διά την απαγόρευσιν επανεισδύσεως
ΚΣ εξ ομόρων εχθρικών χωρών.                       ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ:- ΣΗΔΜ – Σ.Σ. – ΣΚΕ – Μεραρχίας ΓΕΣ/Α1
ΑΔΑ – ΓΕΣ/Γ Αριθ. Πρωτ. 245285
ΚΟΙΝ:- Α1 – Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. ΒΣΤ 902 / 9.9.49
Α.Α. Αντ. 4
1.- Εις το κοινοποιηθέν σχέδιον ενεργείας διά την φθινοπωρινήν περίοδον καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος γενικός σκοπός όστις έγκειται εις την πλήρη εκκαθάρισιν του εσωτερικού και των μετόπισθεν και εις την απαγόρευσιν πάσης επαναμολύνσεως δι’ εισδύσεως εκ των ομόρων εχθρικών χωρών.
2.- Κρίνομεν σκόπιμον διά της παρούσης να εκθέσωμεν τον τρόπον καθ’ ον δέον να επιδιωχθή η απαγόρευσις πάσης επανεισδύσεως εκ των ομόρων χωρών καθόσον είναι ενδεχόμενον λίαν προσεχώς να αντιμετωπίσωμεν μίαν τοιαύτην απόπειραν του συμμοριτισμού, διά τον οποίον θα πρέπη να αντιμετωπίζωμεν την περίπτωσιν ότι δεν θα παραμείνη αδρανής μετά τας ήττας του εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ. Συνέχεια