Ιστορικά στοιχεία επί συμμοριακού Αγώνος, 85 ΣΔΙ/14 Φεβ 1958

ΚΟΙΝΟΝ V ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣ : ΔΙΣ /ΓΕΣ Επιτελ. Γραφ. 3ον
ΚΟΙΝ : V/3ον – ΕΚΦ Αριθ. Φ. 166/27/684
ΘΕΜΑ: Ιστορικά στοιχεία επί συμμοριακού       ΣΤΓ 911 τη 14-3-58
Αγώνος
ΣΧΕΤ : ΓΕΣ/5ον /IV Φ. 337/18/500182/14-2-58
1. Υποβάλλονται εις εκτέλεσιν ανωτέρω σχετικής, ιστορικά στοιχεία επί του εις την ΚΡΗΤΗΝ διεξαχθέντος Αντισυμμοριακού Αγώνος υπό των ΜΑΥ, ΜΕΑ, ΜΑΔ από Μαρτίου 1947 μέχρι Ιανουαρίου 1950.

Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Υποστράτηγος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΝΑΔΟΣ
Γ. ΔΙΚΑΤΟΣ Διοικητής
Λοχαγός Πεζ.

(Γ.Μ.)

85 ΣΔΙ.

ΕΚΘΕΣΙΣ
«Επί της εν γένει δράσεως των 3112 και 3114 ΤΕΑ περιοχής 85 ΣΔΙ».

Η συγκρότησις των 3112 και 3114 ΤΕΑ από ΜΑΡΤΙΟΥ 1950 απετελέσθη διά στρατολογίας ανδρών οίτινες προ της κατατάξεως των εις τα Τμήματα ταύτα υπηρέτησαν εις τας διαλυθείσας ομάδας ΜΑΥ – ΜΑΔ – ΜΕΑ.
Αι Ομάδες αύται, δύναταί τις ειπείν, ότι απετέλεσαν την απαρχήν των σημερινών ΤΕΑ, δράσασαι υπό τας Δ/γάς των Αρχών Στρατού – Χωρ/κής κατά τα έτη 1947 – 1948 – 1949 και συντελέσασαι τα μέγιστα εις την καταστολήν της ανταρσίας.
Η ανταρσία εν ΚΡΗΤΗ κατεστάλη προ της συστάσεως των νυν ΤΕΑ και ουδεμίαν πολεμικήν επιχείρησιν διεξήγαγον ταύτα υπό την σημερινήν των οργάνωσιν.
Είναι αξιομνημόνευτος όμως η δράσις των ομάδων ΜΑΥ – ΜΕΑ εις τας διεξαχθείσας ενταύθα κατά του συμμοριτισμού επιχειρήσεις και συμπλοκάς, εις ας τμήματα τούτων ενεργούντα αυτοτελώς η μη, απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα εις την εν γένει συμβολήν της καταστολής της ανταρσίας.
Συμμετοχή τούτων εις πολεμικάς επιχειρήσεις και συμπλοκάς εις ας ταύτα έλαβον μέρος, παραθέτομεν κατωτέρω κατά χρονολογικήν σειράν.

Έτος 1947
Την 23-3-47 Απόσπασμα Χωρ/κής και ΜΑΥ επέτυχε κατά συμπλοκήν εις θέσιν «ΡΟΚΚΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» την διάλυσιν ολιγομελούς συμμορίας άνευ απωλειών.
Την 1-5-47 Τμήματα Χωρ/κής και ΜΑΥ, απέκρουσαν επίθεσιν 18μελούς συμμορίας υπό Αρχισυμμορίτην Παπάν Δημ. Κατά κωμοπόλεως ΜΟΙΡΩΝ (Β.89052).
Την 23-5-47 Δύναμις αποτελούμενη εξ 100 ανδρών ΜΑΥ και 30 Χωρ/κων συνεπλάκη μετά 85μελούς συμμορίας Αρχισυμμορ. Ποδιά εις θέσιν «ΚΑΣΣΑΜΟΣ» Βιάννου Ηρακλείου (377055). Απώλειαι ημετέρων 3 Χωρ/κές, 2 ΜΑΥ.
Η ανωτέρω συμμορία παρά την θέσιν (377055) Βιάννου Ηρακλείου συνεπλάκη την 7-6-47 μεθ’ ημετέρας δυνάμεως αποτελουμένης εκ 30 στρατιωτών 17 χωρ/κων και 30 οπλιτών ΜΑΥ απώλειαι ημετέρων 1 στρατ. 1 οπλ. ΜΑΥ.
Την 27-6-47 Μικτόν απόσπασμα εκ Χωρ/κων και ΜΑΥ δυνάμεως 45 ανδρών συμπλακέν κατά 17μελούς συμμορίας παρά την θέσιν «Ομαλός Πόρος Εμπάρου Βιάννου» (353104) επέτυχε την εξόντωσιν ολοκλήρου της συμμορίας άνευ ημετέρων απωλειών.
Την 29-6-47 Απόσπασμα Χωρ/κής ΜΑΥ συνεπλάκη μετά 50μελούς συμμορίας εις θέσιν «Πουριανό Πηγάδι Αμαρίου» (Β.671245), απώλειαι ημετέρων 7, εξ ων 1 οπλ. ΜΑΥ.
Την 30-6-47 ημετέρα Μικτή Δύναμις εξ 70 ανδρών επέτυχεν την εξόντωσιν 3μελούς Συμμορίας παρά την θέσιν Έμπαρος Πεδιάδος Ηρακλείου (353104) άνευ απωλειών.
Ωσαύτως την 30-6-47 Απόσπασμα Χωρ/κής και ΜΑΥ επέτυχε κατά συμπλοκήν παρά την θέσιν «Αγκαβανόλακκος» και «Αγ. Παρασκευή Πεδιάδος» (Β.909012) την εξόντωσιν της συμμορίας Ποδιά αποτελουμένης εκ 17 Κ.Σ.
Απώλειαι ημετέρων 1 στρατ., 6 ΜΑΥ, Συμμορ. 17.

Έτος 1948
Την 29-1-48 Αποσπάσματα Χωρ/κής και ΜΑΥ εξερευνώντα περιοχήν Αποκορώνου Χανίων συνεπλάκησαν μετά αναρχικών εις θέσιν «Σαμωνά Αποκορώνου» (Β.195455) με αποτελέσματα την εξόντωσιν ενός συμμορίτου.
Ωσαύτως εις εξερεύνησιν περιοχής ορεινής Κυδωνίας συνεπλάκησαν μετά 85μελούς συμμορίας (Κοδέλλα) εις θέσιν ΟΡΘΟΥΝΙ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (Β.003445) την 25.1.48 με αποτελέσμα την εξόντωσιν τριών συμμοριτών. Απώλειαι ημετέρων τραυματίας 1 ΜΑΥ.
Την 17.1.48 εις θέσιν «ΚΟΛΥΜΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ». απόσπασμα ΜΑΥ συνεπλάκη μετά ολιγομελούς συμμορίας και επέτυχε την διάλυσιν ταύτης.
Με συμβολή Τμήματος ΜΑΥ Επαρχίας Σελίνου, απεκρούσθη άνευ απωλειών, επίθεσις 15μελούς συμμορίας κατά Υ.Χ. Σελίνου την 4.2.48.
Την 21.2.48 αποσπάσματα Χωρ/κής και Ομάς ΜΑΥ συνεπλάκησαν μετά 80μελούς συμμορίας (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΔΕΛΛΑΣ) εις θέσιν «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»………… με αποτέλεσμα την εξόντωσιν 10 συμμοριτών.
Εις θέσιν «ΓΕΦΥΡΑΝ ΠΕΜΟΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» (Β.224455) την 11.3.48 άνδρες ΜΑΥ του Φυλακείου της Γέφυρας ενέπεσεν εις ενέδραν Κ/Σ και έσχον ένα νεκρόν.
Απόσπασμα Χωρ/κής και ΜΑΥ συνεπλάκη την 29.3.48 μετά 10μελούς συμμορίας εις θέσιν ΚΑΜΠΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (Β.072490) με αποτέλεσμα την εξόντωσιν ενός Κ/Σ και διάλυσιν των λοιπών.
Οκταμελής Κ/συμμορία επιτεθείσα κατά φυλακείου «Βάλτου» Κισσάμου την 27.3.48 (Α.781434) απεκρούσθη με αποτέλεσμα τον φόνον ενός συμμορίτου.
Τμήματα ΜΑΥ συμμετείχον εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις του 123 Τ. Εθνοφυλακής δι’ εξόντωσιν συμμορίας ΚΟΔΕΛΛΑ την 17.4.48 εις περιοχήν ΛΑΚΚΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (Β.043441) ως και εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις περιοχής ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Α.896448) την 16.5.48.
Τμήματα Στρατού Χωρ/κής και ΜΑΥ την 4-7/6/48 συνεπλάκησαν μετά πολυμελούς συμμορίας ΚΟΔΕΛΛΑ εις θέσιν «ΣΑΜΑΡΙΑ ΣΦΑΚΤΩΝ» (Β.056324) με αποτέλεσμα την εξόντωσιν 15 Κ/Συμ/τών.
Απόσπασμα ΜΑΥ εις εκκαθαριστικήν επιχείρησιν παρά την θέσιν «ΠΡΑΣΣΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ» συνέλαβε 2 Κ/Σ την 19.6.48.
Απόσπασμα ΜΑΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ενεδρεύον εις θέσιν «ΠΡΙΝΙΑ – ΔΙΑΜΑΝΤΗ» (Α.794411) διέλυσεν 7μελή συμμορία και εξόντωσε 2 Κ/Σ.
Απόσπασμα ΜΑΥ κινούμενον εκκαθαριστικώς συνεπλάκη την 27.7.48 εις θέσιν «ΑΜΠΕΛΙΤΣΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ» μετά 7μελούς ομάδος Κ/Σ με αποτέλεσμα την εξόντωσιν 2 συμμοριτών.
Δύναμις Χωρ/κής και Τμήματα ΜΑΥ συνεπλάκησαν μετά 35 μελούς συμμορίας εις θέσιν «ΜΑΛΟΤΗΡΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» (Β.104395) την 15-16/10/48 με αποτέλεσμα την εξόντωσιν 3 Κ/Σ.

Έτος 1949
Την 18.4.49 απόσπασμα εξ ανδρών Χωρ/κής και ΜΕΑ συνεπλάκη εις θέσιν «ΠΛΑΚΟΥΛΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ» (Β.008278) μετά 8μελούς συμμορίας και εξόντωσεν 5 Κ/Σ.

Έτος 1950
Την 13.1.1950 Τμήμα ΜΕΑ και αποσπάσματα Χωρ/κής κατά συμπλοκήν εις θέσιν «ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ» (Α.1446) διέλυσε τριμελή συμμορίαν συμμοριτών.
Επιδειχθείσα διαγωγή και τρόπος εκτελέσεως της αποστολής των.
Την ανατεθείσαν αυτοίς αποστολήν εξετέλεσεν μετ’ ακριβείας, η δε διαγωγή των υπήρξεν αρκούντως καλή.
Απώλειαι ανδρών. Εφονεύθησαν 8 οπλίται ΜΕΑ κατά τα έτη 1948 – 1949.
Ωσαύτως εφονεύθησαν περί τους 50 άνδρες ΜΑΥ, ΜΑΔ μη κατέχοντες όμως συγκεκριμένα στοιχεία και οίτινες δέον να υπολογισθώσιν εις τας απωλείας των νυν Τμημάτων ΤΕΑ.
Απονεμηθείσαι ηθικαί αμοιβαί.
Απενεμήθησαν 24 αναμνηστικά μετάλλια Εθνικών υπηρεσιών, εις οπλίτας των 3112-3114 ΤΕΑ περί ων η υπ’ αριθ. 590872/Φ.4036/17.5.49 Δ/γή ΓΕΣ/Α1/ΙΙΙ και Φ.183/320/27.9.50 ΑΣΔΑΝ/Α1/ΤΕΑ.
Περιγραφή ηρωϊσμών και διακεκριμένων πράξεων δεν αναφέρεται εν τη εκθέσει ταύτη, καθ’ όσον εις την περιοχήν των ΤΕΑ ΚΡΗΤΗΣ δεν διεξήχθησαν άξιαι λόγου επιχειρήσεις εναντίον των Κ/Σ ως τούτο συνέβη εις την λοιπήν Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου αντιμετωπίσθησαν υπολογίσιμοι δυνάμεις, συμμοριτών και επομένως ουδεμία σύγκρισις δύναται να γίνη των εις ταύτην γραφεισών σελίδων δόξης μετά των εν ΚΡΗΤΗ διεξαχθεισών επιχειρήσεων.
Η κατά το ανωτέρω διάστημα δράσις των συνίστατο κυρίως εις την αμέριστον συμβολήν των εις το έργον των Αρχών Χωρ/κής διά την εμπέδωσιν της τάξεως και ασφαλείας προσφέροντας ούτω πολυτίμους υπηρεσίας.

ΣΤΓ 911 τη 15.12.50
Ακριβές ατνίγραφον                                          Ο
Επιτ. Γραφ. /V Μεραρχίας                  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.Υ.                                                        Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓ.   ΔΙΚΑΤΟΣ                                  Υποσ/γος
ΛΟΧΑΓΟΣ

Advertisements

Εκθεσις Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/1 Ιουν 1950

61
ΘΕΜΑ: Εκθεσις Επιχειρήσεως
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1/Ι (μετά Σχεδιαγρ. Π.)
ΚΟΙΝ: 74,75,76, Ταξ../Α1
Δ/σεις Όπλων (Άνευ Σχεδίου)                                             ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
Αριθμ.Φ224/79
ΣΤΓ 918 τ
1 Ιουνίου 1950

ΓΕΝΙΚΑ.
1. Σκοπός της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ υπήρξε η ανεύρεσις και εξόντωσις των Κ.Σ. της περιοχής ΒΕΡΜΙΟΥ και ιδία ΒΟΡ.ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2. Χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις
(α) 581 Τ.Π.
(β) Λόχος 625
(γ) Λόχοι 628 Τ.Π.
(δ) 597 Τ.Π. μείον Λόχος
(ε) Επίσης εχρησιμοποιήθησαν
(ι) Τμήματα τις ΧΙ Μερ/χίας διά την απόφραξιν των διαβάσεων ΑΝΑΤ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ως το συνμμένον σχεδ/μμα «ΙΙ».
(ιι) Τμήματα του 30 ΕΣΠ διά την απόφραξιν των διαβάσεων προς ΚΑΙΜΑΤΣΚΑΛΑΝ.
(ιιι) Τα 3182, 3185, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, ΤΕΑ, τα αποσπάσματα Χωρ/κής ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ και τμήματα χωρ/κής των Υποδ/σεων. Χωρ/κης ΒΕΡΟΙΑΣ – ΕΔΕΣΗΣ, διά την συμπληρω-ματικήν απόφραξιν των διαβάσεων περιφερειακώς το ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεως ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ(5-10/5/1948), Β’ΣΣ/Α1/5 ιαν 1950

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως κατά Κ.Σ. περιοχήν ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
από 5.5.48-10.5.48

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τον Μάιον του 1948 καθ’ ην εποχήν εγένετο υπό του Α΄ΣΣ η Εκκαθαριστική επιχείρησις «ΧΑΡΑΥΓΗ» κατά Κ.Σ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ευρίσκοντο εις την περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ τρεις Κ.Σ. Ταξιαρχίαι: υπό συγκρότησιν της Ι Κ.Σ. Μεραρχίας.
Υπό του Β΄ΣΣ ανελήφθη επιχείρησις με όσον το δυνατόν περισσοτέρων διατεθιμένων δυνάμεων προς εξόντωσιν των ανωτέρω Κ.Σ. ή εφ’ όσον τούτο δεν θα καθίστατο δυνατόν λόγω μη διατιθέμενων επαρκών προς τούτο δυνάμεων να τους αποθήση προς Βορράν και να απαγορεύση πάσαν προς Νότον κίνησίν των ώστε να αποφευχθή ο κίνδυνος της αναμολύνσεως εκκαθαριζομένης περιοχής. Συνέχεια

Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950

Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, Γ’ΣΣ/Α1/31 Δεκ 1949

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εκθέσεως ΙΙ Μεραρχίας                                                               Γ΄ΣΣ (ΑΙ)
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                               ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 18082/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                             Β.Σ.Τ 903 τη 31.ΧΙΙ.49
Σχετική η υπ’ αριθμ. Α.Π 358248/4009/19.12.49 υμετέρα Διαταγή.

 1. Υποβάλλεται Έκθεσις του Σώματος Στρατού σχετικώς με το έργον και την απόδοσιν της ΙΙ Μεραρχίας κατά την περίοδον 19 Σ/βρίου με 24 Δ/βρίου 1949, οπότε η Μεραρχία ευρίσκετο εις την ζώνην του Σ. Στρατού.
 2. Σχετικώς με την υποβληθείσαν εις το ΣΣ έκθεσιν της Μεραρχίας ήτις και υπεβλήθη συγχρόνως απ’ ευθείας υμίν υπό ταύτης , παράβασιν διά την οποίαν ηλέγχθη η Μεραρχία υπό του Σ. Στρατού, αναφέρονται τα κάτωθι:
  α) Η έκθεσις αύτη υπεβλήθη κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π 17197/15.12.49 διαταγής του ΣΣ εκδοθείσης προ της λήψεως της Υμετέρας υπ’ αριθμ. Α.Π 238248/4009/5/19.12.49 διαταγής. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 14-15 Μαίου 1948, ΔΕΚΜ/24 Δεκ 1949

Απόρρητος

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ
14-15 Μαίου 1948

Πληροφορίαι
Η συνολική δύναμις των επί ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ συμμοριτών ανήρχετο εις 250 περίπου συμμορίτας.
Ούτοι ήσαν εγκατεστημένοι εις την περιοχήν ΑΡΓΚΑΤΣ (Ρ.6499) ΚΑΜΠΕΡ (Ρ.6097)-ΚΑΪΝ ΛΟΦΟΣ (Ρ.6296)-ΝΤΟΜΠΡΟΠΟΛ (Ρ.6497)-ΣΙΝΤΕΛΙΚ (Ρ.6900).

Οργάνωσις Επιχειρήσεως
α) Πρός τον σκοπόν της προσβολής και εξοντώσεως των ανωτέρω συμμοριτών και την εν συνεχεία εδραίωσιν ημετέρων τμημάτων επί ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ διετάχθη υπό του ΣΣ η Δ.Ε.Κ.Μ. όπως οργανώση επιχείρησιν. Η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως ανετέθη εις Υ.Σ.Ε Σερρών με τακτικόν Στρατηγείον εις ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ (Ρ.5391). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΜΠΕΛΛΕΣ, 7 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/19 Δεκ 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
IA: Περιληπτική Έκθεσις                                               VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ / Α1
επιχειρήσεων ΜΠΕΛΛΕΣ
ΠΡΟΣ : Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)                                     ΑΡΙΘ. Α.Π 6710/Φ.108α
ΚΟΙΝ : A1 (4 αντίτυπα)                                                      Σ.Τ.Γ 915 . 19.12.49

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από του τέλους Ιουλίου 1949 η Μεραρχία είχε λάβη διαταγήν του Γ΄ΣΣ όπως μελετήση την οργάνωσιν και εκτέλεσιν επιχειρήσεων προς εκκαθάρισιν του όρους ΜΠΕΛΛΕΣ και εγκατάστασιν επ΄αυτού τμημάτων , όταν θα υπήρχον προς διάθεσιν αι απαιτούμεναι προς τούτο συμπληρωματικαί δυνάμεις.
Η Μεραρχία υπέβαλε τότε εις το Γ΄ΣΣ το Α.Α.Π 4982/108/3.8.49 σχέδιον επιχειρήσεων υπό τον συνθηματικόν τίτλον «ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ». (Αναφορά υποβολής Α.Α.Π 4979/108/4.8.49).
Εκ παραλλήλου διετάχθησαν αι 26 και 27 Ταξιαρχίαι, και η Διοίκησις Πυροβολικού Μεραρχίας όπως μετά μυστικότητος αρχίσουν τας δεούσας αναγνωρίσεις και προπαρασκευάς, ίνα είναι έτοιμοι διά την εκτέλεσιν των επιχειρήσεων όταν θα διατίθεντο αι απαιτούμεναι συμπληρωματικαί δυνάμεις.
Αι απαιτούμεναι συμπληρωματικαί δυνάμεις δεν διετέθησαν διότι κατά το χρονικόν διάστημα τούτο (Αύγουστος) αι δυνάμεις του Στρατού είχον διατεθή συμφώνως γενικωτέρω σχεδίω διά τας επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.9218/21, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/6 Δεκ 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α Αντιτυπ…8
Σ.Τ.Γ 917 τη 6η Δ/βρίου 1949
XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9218/21

Χάρται: 1/50.000
ΚΟΡΥΤΣΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ -ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ-ΓΡΑΜΜΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΚΟΝΙΤΣΑ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Κατόπιν της διαλύσεως ωρισμένων Μονάδων , της νέας συνθέσεως ταγμάτων και, της τροποποιήσεως της ζώνης ευθύνης της Μεραρχίας παρίσταται ανάγκη αναπροσαρμογής της αμυντικής διατάξεως της Μεραρχίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
2. Εχθρός
(α) Δυνάμεις. Μετά τας επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ το σύνολον των διασωθέντων ΚΣ, διέφυγε εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Συνέχεια

Έκθεσις επί Κ.Σ. Διαβιβάσεων, ΓΕΣ/Α2/28 Νοε 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί Κ.Σ. Διαβιβάσεων        ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α΄Β΄Γ΄Σ.Σ., ΑΣΔΑΝ, ΣΚΕ/Α1-Α2-Α9 Αρ. Τηλ. 62656
Δ.Δ.Κ. Μεραρχίας/Α1-Α2, Ταξιαρχίας ΓΕΣ /Α2/VΙΙΙ
Στρ. Δ/σεις, Στρ. Περιοχάς Φ.10747/4
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – Συν. τω εγγρ.:
Γραφείον κ. Αρχηγού ΓΕΣ Σχ. : 6 )
Γραφείον κ. Υπαρχηγού ΓΕΣ Φυλ.: 11 ) 17
Α. Κ. Ε. Ο. ΒΣΤ 901/28.11.49
Γεν. Επιθεώρησιν Στρατού/Α2
Δ.Υ. Πλ. – Δ/νσιν Τηλ/νιών Περιοχής
ΑΣΔΑΝ
Α1, Α2/ΙV, Α2/VΙ, Α5,Α6,Α7,Α8,Α9,Α10/ΓΕΣ
Κοινοποιείται συνημμένως έκθεσις επί της οργανώσεως και αναπτύξεως των Κ.Σ. Διαβιβάσεων ως και της Υπηρεσίας Υποκλοπών τούτων προς μελέτην, και λήψιν αναλόγων μέτρων διά την τήρησιν της ασφαλείας των δι’ ασυρμάτων και ενσυρμάτων μέσων μεταβιβαζομένων Δ/γών. Συνέχεια

Έκθεσις καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/3 Νοε 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 14894/7533
Β.Σ.Τ. 903 τη 3.ΧΙ.49

ΘΕΜΑ: Έκθεσις καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /Α1
ΚΟΙΝ: Α1-Α2
ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί της Συμμοριακής καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και των
εκεί διεξαγομένων εκκαθαριστικών ενεργειών
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η συμμοριακή δράσις εν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ από της εμφανίσεώς της παρουσίασε ιδιομορφίαν και εξαιρετικάς δυσχερείας διά την καταπολέμησίν της.
2. Η δύναμις των Κ.Σ. κατά το τέλος του έτους 1946 και καθ’ όλον το 1947 εκυμαίνετο μεταξύ 200-220 αυξηθείσα εις περιόδους τινάς μέχρι και 350 λόγω αφίξεων εκ της περιοχής ΜΠΕΛΛΕΣ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ. Συνέχεια

Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/31 Οκτ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245340
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/31.10.49
Α.Α Αντ. 3
ΘΕΜΑ:- Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού
ΠΡΟΣ:- Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ
ΣΚΕ – ΑΣΔΕΝ – Αρχ. Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:- Υπουργ. Δημ. Τάξεως (Γραφ. Υπουργού)
Α1-Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ – ΔΥΠ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.

1.- Η Κομμουνιστική ηγεσία εις το εκδοθέν ανακοινωθέν της μεταξύ άλλων τονίζει ότι οι συμμορίται δεν κατέθεσαν τα όπλα και ότι παραμένουν άγρυπνοι και εν επιφυλακή.
2.- Δεν είναι γνωστόν πότε και τίνι τρόπω θα δράσουν οι εις τα όμορα κράτη καταφυγόντες και καραδοκούντες. Συνέχεια

Ενέργειες κατά συμμοριτών, Α’ΣΣ/Α1/28 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Ενέργειες κατά Κ.Σ                                                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΠΡΟΣ : VΙΙΙ – ΧΙ Μεραρχίας                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                            Α΄ΣΣ/Α1
ΓΕΣ /Α1 Αριθ. Πρωτ. Φ.1/17
Σ.Τ.Γ.918/28-10-1949

 1. Κατωτέρω παρατίθεται σύντομον ιστορικόν επί των συνθηκών υπό τας οποίας πολλαί Κ.Σ. ομάδες διέφυγον διά μέσου της διατάξεως των Μεραρχιών, προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ, κατά τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον.
  Παρατίθεται διά να δοθή αφορμή σοβαράς μελέτης των περιστατικών εκ μέρους των Διοικήσεων, προς αναζήτησιν των αιτίων άτινα συνετέλεσαν ώστε να μη καταστή δυνατή ουδεμία σοβαρά αντίδρασις προς παρεμπόδισιν της προσπαθείας ταύτης των Κ.Σ., και εξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων επί του καταλληλοτέρου τρόπου ενεργείας προς παρεμπόδισιν εις το μέλλον παρομοίων προσπαθειών των Κ.Σ. Τοιαύται νέαι προσπάθειαι των Κ.Σ. ευρίσκονται εν τη εκτελέσει και νέαι διαβάσεις διά της ζώνης των Μεραρχιών δέον να θεωρώνται λίαν προσεχείς και επικείμεναι. Συνέχεια

Εκθεση δράσης τάγματος ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ,12 ΕΣΠ/26 Οκτ 1949

12 Ε.Σ.Π.                                                                                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Αντιτ. 8
12 Ε.Σ.Π.
Β.Σ.Τ. 901
ΑΠ.Φ.701/240/Αι
26 Οκτωβρίου 1949

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των ενεργειών του Τάγματος
«ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ»

ΣΚΟΠΟΣ:
1.- Η ανάπτυξις των αποτελεσμάτων των νυκτερινών επιχειρήσεων των ενεργηθεισών υπό του Τάγματος «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ» του Συντάγματος κατά το χρονικόν διάστημα από 26-9-49 μέχρι 26-10-49.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
2.- Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΑΠ. 233605/Φ.4009/1/14-9-49 Δ/γής ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ το Σύνταγμα ώρισεν εκ των Ταγμάτων του το 75 Ε.Τ.Π. όπως ενεργή αποκλειστικώς κατά την νύκτα και έδωσε εις αυτό το συνθηματικόν «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ».
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ:
3.- Άπασαι αι ενέργειαι του «ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΝΘΗΡΟΣ» έλαβον χώραν εν τη περιοχή: ΟΡΛΙΑΚΑ (S.4086)-ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ S(25-89)-ΠΕΡΙΒΟΛΙ (S.2882) – ΑΥΓΟ (S.2777) – ΒΑΛΙΑΚΑΝΤΑ (S.2774) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4172) – ΜΟΝΑΧΗΤΙ (S.4180) – ΣΠΗΛΑΙΟΝ (S.4284). Συνέχεια

Ασφάλεια συνόρων – Γενική Διάταξις Στρατού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/20 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια συνόρων – Γενική                                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Διάταξις Στρατού                                                                                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: A΄- Β΄- Γ΄ΣΣ – ΣΚΣ                                                                                      ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ: AΣΔΑΝ – ΑΔΑ – ΓΕΝ/1                                                                             Γ Ε Σ/Α1
Α1 – Α2 – Α/ΓΕΣ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 245327
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                                     Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/20.10.49
Α.Α.Αντ. 4

Σχετική υπ’ αριθ. 245285/4009/1/9.9.49 Δ/γή Αρχιστρατήγου.
1. Και εις προγενεστέρας οδηγίας μου καθώρισα ότι παραμένει εισέτι έργον διά τας εθνικάς δυνάμεις, συνοψιζόμενον εις τα κάτωθι:
α) Παρεμπόδισις επανεισδύσεως συμμοριτών εις ΕΛΛΑΔΑ.
β) Εξόντωσις των εντός της Ελλάδας εναπομενόντων υπολλειμάτων.
γ) Παρεμπόδισις επανοργανώσεως συμμοριακών ομάδων εντός της χώρας.
δ) Εξάρθρωσις και εξουδετέρωσις όλων των αντιστοίχων συνωμοτικών προσπαθειών προς δημιουργίαν και διατήρησιν επαναστατικού δικτύου εντός της χώρας.
2. Επειδή παρατήρησα ότι μεταξύ ενίων Μ.Μονάδων υπάρχει διάφορος τρόπος αντιλήψεως ως προς την εκπλήρωσιν της 1α αποστολής κρίνω σκόπιμον όπως επεξηγήσω και αύθις τον τρόπον καθ’ ον άπασαι αι Μ.Μ. θα επιδιώξουν ταύτην.
3. Απόπειρα επανεισδύσεως συμμοριτών εις την ΕΛΛΑΔΑ, ως έχει σήμερον η κατάστασις, δέον να αναμένηται κυρίως εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Συνέχεια

Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ, Γ’ΣΣ/16 Οκτ 1949

AΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 13938/800
Β.Σ.Τ. 903 τη 16.Χ.49

ΘΕΜΑ: Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ

ΠΡΟΣ: ΙΙ, VIIΙ Μεραρχίας
Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας
Σ.Δ. Θράκης
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Στρατού/Α1
Α1
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, κατά μήκος των ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ συνόρων και εντός ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ εδάφους υπάρχουν συγκεντρώσεις Κ/Σ εκ των τελευταίως καταφυγόντων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ ΜΠΕΛΛΕΣ ΧΑΪΝΤΟΥ και Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ ανερχόμεναι εις 1500 περίπου.
β) Η ανωτέρω δύναμις είναι δυνατόν να ενισχυθή εκ των ευρισκομένων εις αναρρωτήρια, στρατόπεδα κ.λ.π. συμμοριτών βαθμιαίως και μέχρι 1500 το πολύ μετά πάροδον σχετικού χρόνου.
γ) Μεγάλαι δυνάμεις συμμοριτών είναι δυνατόν να διοχετευθώσιν εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ των εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ καταφυγόντων εφ’ όσον γενικωτέρα εξέλιξις του συμμοριακού προβλήματος ήθελε αγάγη εις τοιαύτην απόφασιν.
δ) Βάσει των ανωτέρω δεδομένων οι συμμορίται δύνανταιορμώμενοι εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ αμέσως μεν να επιχειρήσωσι διεισδύσεις ή και διά συγκεντρώσεως των μέσων των να επιζητήσωσι να γίνωσι κύριοι ενός τμήματος παραμεθορίου περιοχής επί σκοπώ εγκαταστάσεως των επ’ αυτής ή επίσης και να ενεργήσωσι κατά κατωκημένων τόπων εγγύς προκαλυπτικής γραμμής. Συνέχεια

Δοκιμαστικές εφαρμογές σχεδίων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Δοκιμαστικαί εφαρμογαί σχεδίων                                       ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Α΄- Β΄- Γ΄Σ.Σ.                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : AΣΔΑΝ-ΣΚΕ-Α1/ΓΕΣ-Α/ΓΕΣ                                                ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                          Αριθ. Πρωτ. 245315
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/10.10.49
Α.Α. Αντ. 7

 1. Εις τας Σ.Κ. καθωρίσθη ως αποστολή:
  α) Η απαγόρευσις εις τους συμμορίτας όπως δημιουργήσουν εκ νέου εις την παραμεθόριον περιοχήν εστίας.
  β) Η απαγόρευσις διεισδύσεως εις τα μετόπισθεν και το εσωτερικόν συμμοριακών δυνάμεων.
 2. Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής ταυτης εκάστη Σ.Κ. εκτός της διατάξεως ην ήδη έχει λάβη και ήτις είναι σταθερά όσον αφορά την εξασφάλισιν των παρά την μεθόριον ζωτικών σημείων δέον να έχη εν σχέδιον ενεργείας, βάσει των πιθανών ενεργειών του εχθρού, του οποίου η εφαρμογή δέον να είναι δυνατή και αποτελεσματική εις πάσαν στιγμήν.
 3. Οσονδήποτε όμως και αν το σχέδιον τούτο είναι πλήρες η εφαρμογή του, αν παραστή προς τούτο ανάγκη, θα δυσχερανθή, αν δεν γίνουν αναγνωρίσεις, δοκιμαστικαί ασκήσεις και έκτακτοι συναγερμοί, βάσει υποθετικών ενεργειών του εχθρού. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΣΚΕ, ΑΓΕΣ/4 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις ΣΚΕ                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : ΣΚΕ/Α1 ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ : A1/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ ΓΕΣ/Α1
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                        Αριθ. Πρωτ. 245314
Αριθ. Φακ. 4009/37
ΒΣΤ 902/4.10.49
Α.Α.Αντ. 4
Σχετικόν: υπ’ αριθ. ΑΠ.67505/104/29.9.49 οδηγίαι επιχειρήσεων.
1. Αι τελευταίαι επιτυχίαι εις Ανατ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, αποτελούν ένδειξιν μεθοδικών ενεργειών των εις την περιοχήν ταύτην διοικήσεων και είμεθα σύμφωνοι με τας υποβληθείσας οδηγίας επιχειρήσεων εις την ζώνην του ΣΚΕ, πλην της οργανώσεως διοικήσεως εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ.
2. Διά να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα και εις την περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ, την οποίαν ιδιαιτέρως επεσημάναμεν και εις τας προγενεστέρας οδηγίας μας, θα πρέπει:
α) Να ανατεθή ολόκληρος η περιοχή ΜΕΓΔΟΒΑΣ εις μίαν μόνον Διοίκησιν με αρχικήν ζώνην ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9062) – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ (Χ.9568) – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ (Χ.9782) – ΚΕΔΡΟΣ (Χ.0091) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8695) – ΜΠΟΥΡΜΟΤΣΙΛΙΑ (Χ.6794) – ΚΟΨΙ (Χ.7279) – ΚΟΥΦΑΛΑ (Χ.7178) – ΔΟΜΙΑΝΟΙ (Χ.7571) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Χ.7868). Τα όρια ταύτα θα μεταβάλλωνται εάν μετακινηθούν οι συμμορίται. Συνέχεια

check table–Έκθεσις δραστηριότητος ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/1 Νοε 1949

Επείγουσα – Απόρρητος
Γ΄ΣΣ/Α1
Αριθ. Α.Π. 16328/1027
Β.Σ.Τ. 903 τη 1.11.49
Θέμα: Έκθεσις δραστηριότητος Σώματος
Στρατού κατά το τρίμηνον ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949.
ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Στρατού/Α1.
ΚΟΙΝ: Στρατηγόν Δ/τήν Σ. Στρατού.
VΙ-VII Μεραρχίας.
Σ.Δ.Κ.Μ.- Σ.Δ.Θρ.
Βρετ.-Αμερ. Στρατ. Αποστολάς.
Α1-Α2

Έκθεσις
Δραστηριότητος Γ΄ΣΣ κατά το τρίμηνον
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αρχομένου του μηνός Ιουλίου 1949 η κατάστασις εν τη ζώνη ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Δυνάμεις – Κατανομή
Την 1ην Ιουλίου 1949 η δύναμις και η διάταξις των Κ/Σ εν τη περιοχή του ΣΣ ήτο η κάτωθι:
ι. Περιοχή Σ.Δ. Θράκης (μεταξύ ΝΕΣΤΟΥ και ΕΒΡΟΥ ποτ.)
Η δύναμις των Κ/Σ ανήρχετο εις 720 περίπου με την κάτωθι διάταξιν:
-ΕΒΡΟΣ-Βορ. Ανατ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ …………. 160
-Βορ. ΞΑΝΘΗΣ – ΧΑΪΝΤΟΥΣ …………………. 560
Σύνολον ……………. 720 Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ, ΓΕΣ/ΔΠΒ/30 Σεπ 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ/Ι
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Φ. 27466
30 Σεπ/βριου 1949

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ « ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Κατά μιαν πολεμικήν επιχείρησιν, οσονδήποτε προπαρασκευα-σμένη και οργανωμένη και εάν είναι αύτη και όταν ακόμη εξελιχθή κατά τον πλέον επιτυχή τρόπον, θα υπάρξωσι πάντοτε ΣΦΑΛΜΑΤΑ τόσον κατά την προπαρασκευήν όσον και κατά την εξέλιξιν ταύτης.
Τα σφάλματα ταύτα αναζητούμενα και μελετώμενα συνιστούν την εκ της επιχειρήσεως κτηθείσαν πείραν εκ της οποίας εξάγονται ασφαλή και ωφέλιμα συμπεράσματα.
Κατωτέρω παρέχεται συνοπτική έκθεσις των κυριωτέρων εξαχθέντων συμπερασμάτων εκ των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ και συνοπτικός απολογισμός τούτων. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΤΕΜΙΣ αρ.3, 1 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ/29 Σεπ 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                          1 Τ.Κ.
ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Αντιτύπου 7
Β.Σ.Τ. 902
Αριθμός 15107/17
29 Σεπτεμβρίου 1949

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000 Φ. ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΨΑΧΝΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός: Ως συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών Ταξιαρχίας της 27.7.49.
2. Φίλια Τμήματα
α) Η Δ.Δ.Κ. προτίθεται εκκαθαρίση ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΥΒΟΙΑΝ διά 1 Τ.Κ., αποφράσουσα ταυτοχρόνως διά Δυνάμεων Καταδρομών και ΜΕΑ την περιοχήν από ΛΙΜΝΗΣ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ μέχρι θαλάσσης.
β) Συμπληρωματικαί Δυνάμεις
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – Απόσπασμα υπό Ταγ/ρχην
ΨΑΡΑΚΗΝ ΜΕΝΕΛΑΟΝ (3
Λόχοι των 140 ανδρών)
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – 3 Λόχοι μείον Διμοιρία
Τ.Σ.Μ.Ε.Α.
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – Τμήματα Χωροφυλακής και
Μ.Ε.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Συνέχεια