Εκθεση επιχείρησης ΠΥΡΣΟΣ (συμπληρωματική), ΓΕΣ/Α1/30 Δεκ 1949

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωσις εκθέσεως επί της
επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245395
Αριθ. Φακ. 4009/39

ΒΣΤ. 902/30-12-49

Συν: Τω εγγράφω έκθεσις επί επιχ. ΠΥΡΣΟΣ – Φύλλα 28 – Πιν. Ι.
Προσηρτημένα αντίγραφα:
Παρ. Α. Φυλ.6-Παρ. Β. Φυλ.2- Α.Π. 85. Φυλ.7-Αντιγ. ΑΠ. 245198
/14-7-49 Διαταγής Αρχ/ΓΕΣ Φ.2
 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΟΙΝ.: Αρχ/ΓΕΣ/Α1 – ΓΕΣ/Γραφ. Αρχηγού

 1. Επαναφέρεται η διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 4217/17-9-49 αναφοράς υμών υποβληθείσα έκθεσις επί της επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ μετά των εις ταύτην προσηρτημένων εν αντιγράφω Σχεδίων και Διαταγών, ίνα περιλάβητε εις ταύτην την εκ παραδρομής προφανώς παραλειφθείσαν υπ’ αριθ. Α.Π. 245227/26-7-49 διαταγήν Αρχιστρατήγου περί αναθεωρήσεως του Σχεδίου ενεργείας υμών Α.Α.Π. 85/10-7-49 (βάσει του οποίου εξεδόθη εν συνεχεία η Α.Π. 109/16-7-49 διαταγή επιχειρήσεων του ΣΗΔΜ). Η διαταγή αύτη αποτελεί ιστορικόν έγγραφον, διότι διά ταύτης, αναθεωρούνται τα όλα καταρτισθέντα υπό του ΣΗΔΜ και Β΄ΣΣ. Σχέδια, ο όλος δε εφαρμοσθείς ελιγμός εστηρίχθη επ’ αυτής.
 2. Μετά την συμπλήρωσιν των διατασσομένων η επιστρεφομένη έκθεσις να επανυποβληθή ημίν (Αρχ/ΓΕΣ).

Συνέχεια

Advertisements

Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ (Γράμμος), ΣΗΔΜ/19 Σεπ 1949

αρ. απορρ. 4262
Στρατηγείον Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
19.ΙΧ.1949
απόρρητος
Αρχιστράτηγον
ΓΕΣ Α1
Λαμβάνω την τιμήν να σας υποβάλω συνημμένως την υπ’ αρ. 4241.18.ΙΧ.1949 έκθεσιν – μετά των εν αυτή συνημμένων – επιχειρήσεων ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’ διά το μέρος της μάχης ΓΡΑΜΜΟΥ – Εν συνεχεία της υπ’ αρ. 4217.17.ΙΧ.49.
Αντιστράτηγος Βεντήρης

(Τ.Υ.) Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ, 26 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α2/26 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ:Έκθεσις επί της μάχης και                                             Επείγουσα – Απόρρητος
πτώσεως του ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ                                             26η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ / Α2
ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ /Α2                                                                                 ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 44/Φ
ΣΤΓ 903 α τη 24.6.49
ΚΟΙΝ: 31 Ταξ /Α2
26 Ταξ/Α2, Α1.

 1. Η Ταξιαρχία αφιχθείσα την μεσημβρίαν της 20 Ιουνίου εις ΣΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ εύρεν την ακόλουθον Τακτικήν κατάστασιν.
  Οι Κ.Σ. από της πρωίας της προηγουμένης ήσαν κύριοι του ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ με πρόθεσιν της διατηρήσεως τούτου, ως εξάγεται εκ της εμμονής των εις τον αγώνα.
  Διλοχία 558 Τ.Π., πλέον Λόχος μείον Διμοιρία του 556 Τ.Π., διεξάγουν από της προηγουμένης επανειλημμένας επιθέσεις προς εκδίωξιν των Κ.Σ. εκ του ΣΣ, άνευ τελικού αποτελέσματος.
  Από 1500 ώρας φθάνει εις περιοχήν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ το 555 Τ.Π. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΑΡΓΥΡΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/17 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως “ΑΡΓΥΡΟΣ” Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΣΗΔΜ/Α1                                                               Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.ΑΠ.Φ.7/180/Τ.Σ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1-Β΄ΣΣ/Α1 ΣΤΓ 919 τη 17.8.49
Ι-VIΙΙ-ΙΧ-ΧV Μεραρχίας
77-72 Ταξιαρχίας
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α8-Α9-ΑΕΑ-ΔΑΥ/Α
1. Υποβάλλεται συνημμένως συνοπτική έκθεσις επιχειρήσεως «ΑΡΓΥΡΟΣ» Ι Μεραρχίας.
2. Το ΣΣ συμφωνεί με τας κρίσεις και συμπεράσματα της Μεραρχίας και ιδιαιτέρως τονίζει:
α) το υψηλόν ηθικόν του Πεζικού
β) τα άριστα αποτελέσματα της χρησιμοποιήσεως του Πυροβολικού συγκεντρωτικώς
γ) την αξίαν των εμπρηστικών βομβών των αεροπλάνων,
δ) την αξίαν ειθισμού και εκπαιδεύσεως του Πεζικού διά την αποτελεσματικήν εκμετάλλευσιν του πυρός Πυροβολικού και Αεροπορίας.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος – Διοικητής Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΧΑΛΚΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/4 Αυγ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.7/39/ΤΣ
ΣΤΓ 919/4-8-49

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΛΚΟΣ” (2.8.49)

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Η αποστολή της Μεραρχίας ήτο να επιτεθή διά Τμημάτων της 53ης Ταξ/χίας και να καταλάβη την ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν του εχθρού υψ.1425 (Ν.170373).
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Το υψ. 1425 απετέλει ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν περιέχουσαν είκοσι πέντε περίπου ισχυρά πολυβολεία προστατευόμενα υπό πυκνού ναρκοπεδίου, εις απόστασιν περίπου 100μ. προ των πολυβολείων και σχετικώς ισχυρού συρματοπλέγματος.
  Επί του υψώματος ημύνετο ΚΣ Λόχος ενισχυμένος με μίαν εισέτι διμοιρίαν πεζικού και διμοιρίαν μηχανημάτων. Επροστατεύετο δε υπό πλείστων οργάνων πυρός εκ γεινοτονικών εχθρικών τοποθεσιών.
  Το ύψωμα τούτο ευρίσκεται επί των συνόρων παρέχουν δύο κυρίας προσβάσεις. Μίαν κατά μήκος των συνόρων και μίαν από ΝΔ κατευθύνσεως.
  Το ύψωμα τούτο προστατεύετο υπό των εγγύς γειτονικών ισχυρών εχθρικών τοποθεσιών ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ και των επί των συνόρων δυτικώτερον τούτου υψωμάτων.
 3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
  Εμελετήθη και προπαρασκευάσθη πλήρες σχέδιον ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ της επιθέσεως περιλαμβάνον τα κάτωθι:
  α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Από 0530 ώρας, μέχρι 06.00 προπαρασκευή πυροβολικού διά τριών Μοιρών μείον Ουλαμός Πεδινού Πυρ/κού, δύο Μοιρών Ορειβατικού, πυρ/κού μείον Πυρ/χία και μιας Πυρ/χίας Μέσου Πυρ/κού.
  Το πλείστον του πυρ/κού τούτου προεβλέπετο να δράση επ’ αυτού τούτου του υψ. 1425, μέρος τούτου ως αντιπυροβολικόν πυρ/κόν προστασίας κατά παρατηρητηρίων και οργάνων πυρός του εχθρού εις τας γειτονικάς εχθρικάς τοποθεσίας ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ-ΠΑΠΟΥΛΗ ή και σημειουμένων εχθρικών οργάνων πυρός υπό της Αεροπορίας παρατηρήσεως και επιγείων παρατηρητηρίων.
  Διά δύο Ορειβ. Πυρ/λων άμεσος βολή κατά πολυβολείων.
  Είχον προβληθή φραγμοί πυρ/κού και βολαί αμέσως διά την φάσιν της εδραιώσεως. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΓΥΡΟΣ αρ.4, 52 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α1/2 Αυγ 1949

52 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Α.Π. 3945/Φ.136/Α1
ΣΤΓ 919 β τ
2α Αυγούστου 1949
Αυξ.Αριθ.Αντιτύπου…..8…
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “ΑΡΓΥΡΟΣ” ΥΠ’ ΑΡ.4
(Ουδεμία αλλαγή από τας προφορικώς δοθείσας διαταγάς)
Χάρται: 1:50.000 ΦΥΛ.ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ
ΦΥΛ.ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1 Εχθρός:
Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών της Ι Μεραρχίας υπ’ αριθ. 2 της 31-7-49 και τα σχεδιαγράμματα “Π” και “Ρ”(Δεν επισυνάπτονται)
2. Φίλιαι δυνάμεις
(α) Η Ι Μεραρχία επιτίθεται με σκοπόν να καταλάβη τον θύλακα ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις
Υπό Διοίκησιν : Η 145 ΜΟΠ μείον Πυρ/χία
Προς υποστήριξιν: Η 144 ΜΟΠ.
101 ΣΠΠ.
11/12 ΣΠΠ.
Β/151 Πυρ/χία Μ.Π.
711 Λόχος Μηχανικού Συνέχεια

Καταστροφή ενισχύσεων μεραρχίας ΑΓΡΑΦΑ, ΣΗΔΜ/Α1/2 Αυγ 1949

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ : ΣΗΔΜ /Α1 03/400
ΠΡΟΣ : ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ/ ΓΕΣ
ΚΟΙΝ : ΤΣ/ Α΄ΣΣ-ΣΚΕ-Γ΄ΣΣ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΑΠ 25430
Ευρίσκομαι μεσημβρίαν σήμερον ΣΔ 77 Ταξιαρχίας. Εξακριβούται ότι νύκτα 1 Αυγούστου διήλθον διά ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟ 120 οργανωμένοι ΚΣ πλείονες τούτων στελέχη με πρόθεσιν ανασυγκροτήσεως Μεραρχίας ΑΓΡΑΦΑ. Διοικητής λοχαγός ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ παρηκολούθη ευθύς αμέσως με λήψιν καταλλήλων μέτρων. Κατά 1300 ώραν 2-8-49 συμμοριακόν τούτο σώμα εντοπισθέν ΛΥΚΟΠΕΡΑΣΜΑ παρά 618 ΤΠ και τμημάτων VIII Συντάγματος εξολοθρεύθη. Πέρας μάχης 1800 ώραν απολογισμός νεκροί εξακριβωθέντες 60 αιχμάλωτοι 55 μεταξύ των οποίων ΜΠΑΝΤΕΚΟΣ 8 έμφορτα κτήνη με οπλισμόν ΜΠΡΕΝ – ΣΤΑΓΕΡ 2 ασυρμάτους. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ 5 αναζητούνται αν εκάησαν (δάσος), αμφιβολία διαφυγή. 55 αιχμάλωτοι μαζί και ΜΠΑΝΤΕΚΟΣ τραυματίας έφθασαν σήμερον ΣΔ 77 Ταξιαρχίας ώραν 18 και νεκροί ΕΝΤΑΦΙΑΣΘΗ-ΣΟΝΤΑΙ ΛΥΚΟΠΕΡΑΣΜΑ. Πρωτείνω απονεμηθώσι ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΣ μετά ΞΙΦΟΥΣ διοκητού 77 Ταξιαρχίας ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΝ και ΧΡΥΣΟΥΝ ΦΟΙΝΙΚΟΣ μετά ΞΙΦΩΝ και διοικητού 618 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Παρούσα κοινοποιείται ταυτοχρόνως αντιστράτηγον Α΄ΣΣ.Παρακαλούμενος εκφέρει γνώμην του.
ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Εκθεση επιχείρησης ΧΑΛΚΟΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ,2 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ : Συνοπτική έκθεσις επιχειρήσεως «ΧΑΛΚΟΣ»                  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Α΄ΣΣ/Α1                                                                                                  1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝ : Β΄ΣΣ/ΑΙ-VIII – Χ Μερ/χίαι (Α1)                                                      Αριθ. Φ. 87/173Γ/Α1
51-52-53-77 Ταξ/χίαι /Α1                                                                               ΣΤΓ 919 τη 2.8.49
Τάγματα -Α1-Α8-Α10 Μερ/χίας
Υποβάλλεται Συνοπτική Έκθεσις επί των εξαχθέντων Συμπερασμάτων κατά την επιχείρησιν «ΧΑΛΚΟΣ».

Α. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τ.Σ.Υ. Αντ/ρχης Πυρ/κού
Δ. ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Αντ/ρχης Πεζικού

Δντής Α1 Συνέχεια

Αποστολές 77 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, Α’ΣΣ/Α1/1 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ: Αποστολαί (Τ.Ε.)                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: 77 Ταξιαρχίαν (Τομέας                                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ)                                                  Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ: ΣΗΔΜ/Α1-Α΄ΣΣ/Α1                                         Α.Π./Φ.63/2
8 ΕΣΠ-31 ΕΤΠ                                                                     ΣΤΓ 919/1-8-49
ΣΚΕ/Α1-ΤΣ/VIΙΙ Μερ./Α1

Σχετική Α.Π. 2159/21-VIΙ-49 Σ.Η.Δ.Μ.
Α.Π. Φ.63/1/31 Ιουλίου Α΄ΣΣ.
1. Προς πληρέστερον έλεγχον της Ανατολικής και νοτίας ζώνης του ΣΣ αι μέχρι σήμερον υπό του ΣΗΔΜ δοθείσαι εντολαί και δυνάμεις εις Τομέα ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ επεκτείνονται και διά των κάτωθι.
α) Διά 63/1/31 Ιουλίου δ/γής Σώματος ετέθησαν υπό Δ/σιν Τομέως ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
ι) 31 Ε.Τ. Πεζικού (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1 ΑΡΓΥΡΟΣ, 51 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/1 Αυγ 1949

51η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Πρωτ.Α.Α.Π.7/3063/ΑΙ
Σ.Τ.Γ. 919α τη Ι-8-49
Αύξων αριθμός αντιτύπου….5…..

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “ΑΡΓΥΡΟΣ”
Υπ’ αριθ…..Ι……
1-8-49
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών)

ΧΑΡΤΑΙ: 1:50.000-ΦΥΛΛΑ-ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
1. Ε χ θ ρ ό ς :
Ως το συνημμένον Δ.Π. της 1ης Μεραρχίας της 31-7-49.
2. Φ ί λ ι α ι δ υ ν ά μ ε ι ς:
(α) Η 1η Μεραρχία θα επιτεθή με σκοπόν να καταλάβη τον ΘΥΛΑΚΑ του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΓΥΡΟΣ αρ.2, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/31 Ιουλ 1949

1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                                                                                 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ.Α.Α.Π.Φ.16/112Γ/Α1
ΣΤΓ 919/31-7-49
Αυξ.αριθ.αντιτ. 15
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “ΑΡΓΥΡΟΣ” υπ’ αριθ. 2 της 31-7-49
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή από τας προφορικάς Διαταγάς)
Χ ά ρ τ α ι : 1:50.000 ΦΥΛΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός:
Ως εις το συνημμένον Δ.Π. της 1ης Μεραρχίας υπ’ αριθ. 2 της 31-7-49.
2. Φίλιαι δυνάμεις:
(α) Η 1η Μεραρχία επιτίθεται με σκοπόν να καταλάβη τον ΘΥΛΑΚΑ του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις:
υπό διοίκησιν: 145 ΜΟΠ μείον Πυρ/χία
προς υποστήριξιν: -144 ΜΟΠ
– 101 ΣΠΠ μείον ουλαμός
– ΙΙ/102 ΜΠΠ
– Β΄/151 Πυροβολαρχία Μ.Π.
– 711 Λόχος Μηχανικού
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
3. (α) Η 1η Μεραρχία να επιτεθή και καταλάβη τον θύλακα του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ – ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (1 και 2) – ΑΥΧΗΝ ΣΓΟΥΡΟ- ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥΛΗ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ μέχρι του τελευταίου φωτός της Η+2 ημέρας.
(β) Να απαγορεύση την μεταφοράν δυνάμεων Κ.Σ. εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εις ΒΙΤΣΙ ή και αντιστρόφως.
(γ) Να διατηρήση απάσας τας ήδη κατεχομένας τοποθεσίας. Συνέχεια

Συμπεριφορά προς παραδιδομένους Συμμορίτας, ΓΕΣ/30 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Συμπεριφορά προς παραδιδομένους κλπ. Συμμορίτας
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθ.Τηλεφ.30-571
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄- Γ΄ΣΣ-ΑΣΔΑΝ. ΓΕΣ Δ/σις Τύπου
ΣΚΕ – Μεραρχίας – Στρ.Δ/σεις ΑΡ.20 3180 α/Φ 98923
ΚΟΙΝ: ΣΗΔΜ/Α2-Δ.Υ.Πλ. -Α1-ΓΕΣ ΒΣΤ 902/30-7-49
Α2/ΓΕΣ
1. Παρά τας επανειλημμένας Διαταγάς του Αρχιστρατήγου δεν κατέστη δυνατόν, ατυχώς, να γίνη αντιληπτή η μεγάλη σημασία του ψυχολογικού πολέμου υπό τινων Διοικητών Μεγάλων Μονάδων.
2. Απλή μόνον μελέτη των περιεχομένων εις χείρας του Εθνικού Στρατού Αρχείων των Κομ/συμμοριτών πείθει οποία σημασία δίδεται υπό του κομ/συμμοριακού Αρχηγείου εις την διαφώτισιν. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΑΙΑΣ (4-11 Ιουλ 1949), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/27 Ιουλ 1949

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ “ΑΙΑΣ”
ΕΠΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 1949

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. Α΄ ΜΕΡΟΣ (Πληροφορίαι περί εχθρού – Μορφολογία και
  Στρατιωτική αξία του Κ/Τ – Προθέσεις)
 3. Β΄ ΜΕΡΟΣ (Οργάνωσις και διεύθυνσις της Επιχειρήσεως και
  κυρίως διεξαγωγή ταύτης)

 4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Μέθοδος ενεργείας-Δυσχέρειαι

– Διδάγματα)
6. ΣΤΑΣΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΩΝ
7. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
8. ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
9. Π Ι Ν Α Κ Ε Σ (Ημετέρων απωλειών και κυριευθέντων

Λαφύρων) Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΑΙΑΣ (κατά ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) 4-24 Ιουλ 1949, Γ’ΣΣ/25 Ιουλ 1949

Γ΄ΣΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γραφείον ΑΙ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Συνθηματικά : «ΑΙΑΣ»
Διάρκεια : 4-24 Ιουλίου 1949

ΧΑΡΤΑΙ
Ι:50.000 1:100.000
ΒΕΥΗ ΕΔΕΣΣΑ
ΑΡΝΙΣΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΟΡΜΑ ΚΑΒΑΡΝΤΑΤΣΙ
ΑΡΔΕΑ
ΕΔΕΣΣΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ
Εχθρός
1. Εις την περιοχήν ΚΑΪΜΑΚ ΤΣΑΛΑΝ (Ανατολικού και Δυτικού) ευρίσκετο η 24 Κ/Σ Ταξιαρχία συνολικής δυνάμεως 700 περίπου Κ/Σ.
Λεπτομερής σύνθεσις, οπλισμός, διάταξις, οχυρώσεις, ναρκοπέδια κ.λ.π. ως τα συνημμένα παραρτήματα Α.Β. και χάρτης Οχυρώσεων.
2. Κατά των συμμοριακών τούτων δυνάμεων ουδεμία ημετέρα σοβαρά ενέργεια είχεν αναληφθή από του παρελθόντος έτους ότε αι Κ/Σ είχον μεν περιωρισθή μεταξύ ΚΟΖΑΚ – ΣΟΚΟΛ – ΡΑΜΝΟΜΠΟΡΣΚΙ ΡΕΜΜΑ πλην όμως αι κύριαι εγκαταστάσεις και αποθήκαι των είχον παραμείνει άθικτοι, λόγω του ότι ευρίσκοντο εις την μη καταληφθείσαν περιοχήν. Συνέχεια

Εβδομαδιαία Εκθεση Επιχειρήσεων Αρ.24 Ιουλ 1949 από ΙΙ000Ι-180000, ΓΕΣ/17 Ιουλ 1949

ΓΕΣ/Α1-Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ.24
Ιούλιος 1949

ΕΒΔΟΜΑΔΙAIΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
από ΙΙ000Ι μέχρι 180000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. (α) 72 Ταξιαρχία εξ ΟΘΡΥΟΣ εις περ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
(β) 71 Ταξιαρχία εκ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ εις ΤΣΟΥΚΑΝ (Χ.9963) (613 Περ. ΦΟΥΡΝΑ, 630 ΟΘΡΥΝ, 602 Β.ΕΥΒΟΙΑΣ).
(γ) 8ον ΕΣΠ εκ ΓΚΙΩΝΑΣ εις ΟΘΡΥΝ.
(δ) 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εις περ. ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ- Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ .
(ε) 3η Ταξιαρχία εκ περ. Β.ΦΛΩΡΙΝΗΣ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ δι’ εκπαίδευσιν.
(στ) 21 Ταξιαρχία εις θέσεις 3ης Ταξιαρχίας.
(η) 31η Ταξιαρχία εκ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ εις ΝΑΟΥΣΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ.
(θ) 107 Σ.Π. Πυρ/κού από ΒΕΡΡΟΙΑΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/13 Ιουλ 1949

ΕΞ: Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.3/1010
ΒΣΤ 904/13.7.49
Α/Α Αντιτύπου …5…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Κατά πληροφορίας παραδοθέντων ΚΣ εις την περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ σημειούνται αι κάτωθι συγκεντρώσεις ΚΣ.
α) Διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ δυνάμεως 80 ΚΣ εις ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ.
β) Λόχος ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ Δυνάμεως 40 ΚΣ Β.Α. ΚΑΛΛΥΠΕΥΚΗΣ (Τ.4574).
γ) Λόχος ΚΑΒΑΛΑΡΗ δυνάμεως 40 ΚΣ το πλείστον έφιπποι Β.Δ. ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Τ.3843).
δ) Διμοιρία ΑΚΛΟΝΗΤΟΥ δυνάμεως 15 ΚΣ εις Τ.3281.
ε) Λαϊκή Πολιτοφυλακή περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ.
2. Πιθανή πρόθεσις ανωτέρω ΚΣ η ανασυγκρότησις εν τη ανωτέρω περιοχή εν αναμονή νεωτέρων διαταγών του ΚΣ Αρχηγείου. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων (4-11/7/1949) αρ.29, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/11 Ιουλ 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ.29
Ιούλιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των επιχειρήσεων
από 040001 μέχρι 110000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ι. Η ΑΣΔΠ υπήχθη υπό την ΑΣΔΑΝ από 7/7
2. 73η Ταξ. εκ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ εις περ. Β.ΜΕΤΣΟΒΟΥ
3. Ιη Ταξ. Καταδρομών εκ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ δι’ επιχειρήσεις εις ΖΑΓΟΡΙΑ.
4. 77η Ταξ. εκ περ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) εις περ. ΒΟΥΖΙΟΥ (Ν.2000) υπό ΣΗΔΜ.
5. 21 Ταξ. Εκ περ. ΚΟΖΑΝΗΣ εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
Α΄ΣΣ
6. “ΠΥΡΑΥΛΟΣ”
(α) ΑΣΔΣΕ (Περ. Νοτίως ΑΛΜΥΡΟΥ-ΞΥΝΙΑΔΟΣ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΑΓΡΑΦΩΝ- ΕΥΒΟΙΑ)
-ι- Συνεχίσθησαν εντατικώς αι εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν. Εξοντώθησαν μεμονωμένοι Κ. και ολιγομελείς ΚΣ. Μεταξύ τούτων ο Δ/τής Τάγματος 123 Ταξ., ο Επιτελάρχης ΙΙ ΚΣ. Μεραρχίας και άλλα στελέχη των ΚΣ. Εις περιοχήν ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Χ.6851) (Χ.7151) (Χ.6853) – ΒΥΝΙΑΝΗΣ (Χ.6461) (Χ.6873), ανευρέθησαν αποθήκαι περιέχουσαι είδη οπλισμού και διαβιβάσεων των Κ.
-ιι- Εξερευνήσεις εις Β.ΕΥΒΟΙΑΝ υπό του 602 Τ.Π. ουδέν απέδωσαν . Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΑΓ. ΜΗΝΑ 4/7/1949, 15 ΣΠΖ/6 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Γεγονότα 4. 7. 49 είς                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΓΙΟΝ ΜΗΝΑΝ                                                                        15 ΕΛΑΦΡΟΝ ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ: Κλιμάκιον VIII Μεραρχίας                                 Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 1699
ΚΟΙΝ: Α1 Γραφείον                                                                ΣΤΓ 918 τη 6. 7. 1949
Σχετ. Α.Π. Φ. 501/115/5. 7. 49 Κλιμ. VIII Mεραρχίας

Ι. Αναφέρεται ότι αι συνθήκαι υφ’ άς υπέστη σοβαράς απωλείας ο 3/ 17 Λόχος εις περιοχήν ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ διαλαμβάνονται λεπτομερώς εις την υποβληθείσαν έκθεσιν διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 1698/5. 7. 49 αναφοράς.
ΙΙ. Διασαφηνίζεται επί πλέον εκ της ενεργηθείσης εξετάσεως ότι ο Έφ. Ανθ/γός ΜΟΥΖΑΚΗΣ κατά την χαραυγήν εξύπνησε τον Δ/τήν του Λόχου και τον παρεκάλεσε να απτυχθούν και να καταλάβουν θέσεις πλεονεκτικωτέρας διότι εκείνη εις την οποίαν είχον εγκατασταθή ήτο μειονεκτική. Τώ εδόθη η απάντησις ότι: ‘`δεν έρχονται τώρα εφ’ όσον άρχισε να φωτίζη «και εκοιμήθη εκ νέου. Τον εξύπνησεν εκ δευτέρου ότε πλέον ήτο ημέρα, και τον έπεισε ν’ αποστείλη δύο ομάδας προς το Δ. ύψωμα. Τότε ακριβώς εφάνη η φάλαγξ των συμμοριτών επί της ημιονικής οδού της βαινούσης από Β. προς ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. Τα μετέπειτα γεγονότα αναφέρονται λεπτομερώς εις την έκθεσιν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΤΟΣ
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝ/ΧΗΣ Συνέχεια

Έκθεσις επιχειρήσεων Χαλκιδικής(19-29/6/1949, 50 ΕΣΠ/6 Ιουλ 1949

Θέμα: Έκθεσις επιχειρήσεων Χαλκιδικής από 19 – 6 – 49 μέχρι 29 – 6 – 49 50
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΣΠ
Προς : ΣΔΚΜ / Α1 Αριθ. Α.Π. 3994/Α1-5
Κοιν : 50 ΕΣΠ/Α1 – 5 ΒΣΤ 903 τη 6-7-49
33, 41, 42 Τάγματα
ΔΧΧ

Χάρται ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ-ΝΙΓΡΙΤΗΣ-ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ 1:100.000

Ι. Το εναπομείναν Κ.Σ. συγκρότημα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ δυνάμεως 150 περίπου, έχον ως βάσεις τας δασώδεις και λίαν διακεκομμένας περιοχάς της ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΣΛΑΒΑΝΙΒΑΣ και του ΚΑΚΑΒΟΥ, απέφευγε μεν να έλθη εις σύγκρουσιν μετά Στρατιωτικών τμημάτων, αλλά μαστιζόμενον υπό της πείνης και άλλων στερήσεων, προέβαινεν εις διαρπαγάς των διαφευγόντων την επιτήρησίν μας ποιμνίων και προς εξοικονόμησιν άρτου ενήργει διαφόρους επιδρομάς εις τα ολιγώτερον φρορούμενα χωρία είτε διά τμήματός του, είτε και δι’ ολοκλήρου της δυνάμεώς του. Συνέχεια

Σχέδια ενεργείας, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/5 Ιουλ 1949

Δι’ αξιωματικού συνδέσμου.
ΘΕΜΑ: Υποβολή Σχεδίων ενεργείας ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
μετά εκτιμήσεως Στρατ.              1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
Καταστάσεως.                                 Α. Α.Π. Φ. 16/843Α
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ / Α1 ΣΤΓ 919 τη 5.7.49
ΚΟΙΝ: Γραφ. Μεράρχου – Επιτελάρχου
Α1 / Μερ/χίας

Σχετική Α. Α.Π. Φ. 107/25/1. 7. 49 Β΄ΣΣ /Α1
1. Υποβάλλομεν συνημμένως τα κάτωθι:
α) Σχέδιον ενεργείας υπ’ αριθ. 1.
β) Σχέδιον ενεργείας υπ’ αριθ. 2.
γ) Εκτίμησις καταστάσεως εξ ής απέρρευσαν υποβαλόμενα Σχέδια.
2. Διά την εκπλήρωσιν ενός των ανωτέρω σχεδίων υποβάλλομεν τας κάτωθι προτάσεις.
α) Διάθεσις της Μεραρχίας προς υποστήριξιν μιας εισέτι Μοίρας Πεδινού Πυρ/κού και μιας Πυρ/χίας Μέσου Πυρ/κού.
β) Την έγκαιρον αποδέσμευσιν της Μεραρχίας επί των υποχρεώσεων ασφαλείας αστικών κέντρων ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ και ΛΑΤΟΜΙΟΥ ΑΜΑΓΚ, διά την εξοικονόμησιν μιας διλοχίας 595 Τ. Π.
Τ.Σ.Υ.
ΘΕΜ. ΚΕΤΣΕΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΜΕΡΑΡΧΟΣ Συνέχεια