Επιχείρηση ΨΑΛΙΔΙ, Α’ΣΣ/27 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ ΣΣ /Α1
Αριθ.Πρωτ.Φ.3/801
ΒΣΤ 904/27-5-49
Α.Α. Αντιτύπου 6

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠ’ΑΡΙΘ.2
Συνέχεια Επιχειρήσεως «ΨΑΛΙΔΙ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός: Υπολείμματα Ι ΚΣ. Μεραρχίας υπό ΓΙΩΤΗΝ δυνάμεως 200 περίπου ΚΣ. διέφυγον νύκτα 26/27 Μαίου προς ΒΟΡ. εκ περιοχής ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ (Τ.6339)-ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ (Τ.6442)-ΟΣΣΑ ορ.
2. Φίλιαι Δυνάμεις: Αι ήδη συμμετέχουσι δυνάμεις εις την επιχείρησιν ΨΑΛΛΙΔΙ επί πλέον εις την διάθεσιν Σ.Δ.Θ.
-26 Ε.Τ.Π
-Γ1/1Ο1 Ο.Π.Π. Συνέχεια

Advertisements

Έκθεσις Έπιχειρήσεως Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΔΕΣ/Α1/6 Μαϊ 1949

Δ.Ε.Σ.
Γραφείον/Α1

Έκθεσις
Έπιχειρήσεως Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
  Χωρίον Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και πέριξ τούτου περιοχή
 2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ:
  Μέχρι 16:00 ώρας υπό 27 Ταξιαρχίαν. Από 16:00 ώραν της 5.5.49 και μέχρι της 20:00 υπό Δ.Ε.Σ., είτα υπό 26 Ταξιαρχίαν.
  Από 6.5.49 υπό 31 Ταξιαρχίαν.
 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ(15-19/5/1949), 81 ΣΠΖ/25 Μαι 1949

ΘΕΜΑ:ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
» ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ»                                                                                         81 ΕΛ. ΣΥΝΤ. ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠ. 2063
ΠΡΟΣ: Σ.Δ.ΘΡ./Α1                                                                                    ΣΤΓ 915γ/25-5-49
ΚΟΙΝ: 39-40-93 Τ.-77 Ε.Τ.Π.
551 Τ.Π – 1/Α Ο.Π.Π

Ι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 15ης ΜΑΙΟΥ
1. Την πρωίαν 14-5-49 κατόπιν σχετικής Δ/γής Σ.Δ.ΘΡ. ανεχώρησα Σιδηροδρομικώς εις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ δι΄εκτέλεσιν υπηρεσίας.
Φθάσας εις ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΙΝ την 16ην ώραν της ιδίας ημέρας έλαβον γνώσιν του υπ’ αριθ. 1824/14-5-49 σήματος του 81 Ε.Σ.Π. προς την Σ.Δ.ΘΡ. δι’ ου ανεφέρετο ότι – Συμμορία εκ 450 περίπου μετά 50 κτηνών εκινείτο την 21:30 ώραν της 13ης εκ ΤΣΟΥΚΑΣ προς ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΥ.
Η πληροφορία αύτη ήτο αρκετή ώστε να σχηματίσω πεποίθησιν ότι ο εχθρός εκινείτο προς κοιλάδα ΚΙΖΙΑ ΝΤΕΡΕ με προθέσεις στρατολογία και ανεφοδιασμούς.
Αμέσως τότε υπηγόρευσα εις τον Υπασπιστήν του Συν/τος εξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ την υπ’ αριθ. ΑΠ. 1826/14-5-49 Δ/γήν βάσει της οποίας θα εκτελούντο ωρισμέναι συγκεντρώσεις και μετακινήσεις των τμημάτων του Συν/τος εις τρόπον ώστε δύναμαι να επέμβω εις οιανδήποτε τακτικήν κατάστασιν ήτις θα εξελίσσετο βάσει κινήσεως συμ/τών. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων , 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Μαϊ 1949

ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
A.A. αντιτύπου 15
ΣΤΓ 917 τη 24η Μαΐου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.Α.Π. 7023/21

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΕΤΣΟΒΟΝ
ΑΓΡΑΦΑ
ΤΡΙΚΚΑΛΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
1. Εχθρός
(α) Ως το συνημμένος δελτίον αντιπληροφοριών
(β) Δυνατότητες – Προθέσεις:
Το σύνολον των ΚΣ δυνάμεων της ζώνης ευθύνης της Μεραρχίας υπέστη σημαντικάς απωλείας και σοβαράν αποδιοργάνωσιν καταστάν ανίκανον διά σοβαράς κρούσεις.
Η πρόθεσίς του είναι η αποφυγή του αγώνος, η διασπορά, η απόκρυψις και η διαφυγή του εις χώρους ασφαλείας προς ανασυγκρότησιν, ανάπαυσιν και ανεφοδιασμόν.
2. Φίλιαι δυνάμεις Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων (16-23/5/1949) αρ.16, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛ/ΡΙΩΝ Υπ’ Αριθμ. 16
Μάιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 16 00:01 μέχρις 23 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Ε΄ Μ.Ο.Κ. εξ ΑΘΗΝΩΝ περ. ΟΘΡΥΟΣ.
2. Ι Σ. αναγνωρίσεως εκ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
3. ΙΧ Μεραρχία (Τ.Σ.) εκ περ. ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ εις περ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
4. ΧΥ Μεραρχία (Τ.Σ.) εκ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.
5. 76 Ταξιαρχία εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εις περ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
6. 26 Ταξιαρχία εκ ΜΠΕΛΛΕΣ εις ΘΕΣ/ΚΗΝ.
7. Σ.Δ. Θράκης – 553 Τ.Π., 81 Ε.Σ.Π., 77 Ε.Τ.Π. εις περ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ δι’ επιχειρήσεις.
8. Από της 19/5 συνεκροτήθη το Στρατηγείον Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Σ.Η.Δ.Μ.) υπό το οποίον υπήχθησαν το Β΄ΣΣ και η VΙΙΙ Μεραρχία. Συνέχεια

Αναδιοργάνωσις δυνάμεων Πελοποννήσου, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/23 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Αναδιοργάνωσις δυνάμεων
Πελοποννήσου
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Α.Σ.Δ.Π./Α1 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Γ – Αρχηγείον Χωρ/κής ΓΕΣ/Α1
Α1-Α2-Β΄ Κλ, Γ’ Κλ. – Α5 Αριθ. Πρωτ.225912
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Αριθ.Φ.4009/ΙΙ
ΒΣΤ 902/23-5-49
Σχετική 221065/4009/35/2.3.49 Διαταγή Αρχισ/ΓΕΣ/Α1

 1. Κατόπιν των ληφθέντων μέχρι σήμερον μέτρων η εδραίωσις της τάξεως εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ βαίνει βελτιουμένη. Το αίσθημα ασφαλείας εις τους κατοίκους αποκατεστάθη αισθητώς.
  Υπάρχουν ακόμη υπολείμματα τινά συμμοριτών και ιδία ευάριθμα ηγετικά στελέχη, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να εξοντωθούν, ή να συλληφθούν.
  Υπολείπεται εισέτι σοβαρόν έργον διά την πλήρη αποκατάστασιν του ειρηνικού ρυθμού και από απόψεως στρατιωτικής, αλλά και από πλευράς επαναπατρισμού κοινωνικής προνοίας κλπ.
  Επιβάλλεται μεγάλη περίσκεψις εις ό,τι αφορά την χαλάρωσιν των μέτρων ασφαλείας, την εν γένει επιτήρησιν των ακτών, τον έλεγχον των κινουμένων κλπ., διότι ο κίνδυνος επαναμολύνσεως δεν εξέλιπε. Και τούτο επισημαίνομεν ιδιαιτέρως.
 2. Διά το ανωτέρω έργον απαιτούνται ωρισμέναι δυνάμεις. Αι δυνάμεις αύται δεν πρέπει να είναι πλείονες των απολύτως αναγκαίων. Αι πλεονάζουσαι πρέπει το δυνατόν ταχύτερον να καταστούν διαθέσιμοι διά την χρησιμοποίησιν αλλαχού προς κάλυψιν επιτακτικών αναγκών επιχειρήσεων.
 3. Τας δυνάμεις ταύτας τας απολύτως αναγκαίας, επί του παρόντος, καθορίζομεν ως κάτωθι:
  (α) Δύο (2) Ελαφρά Συν/τα Πεζικού (7 Τάγματα εν συνόλω).
  (β) Μίαν (1) ίλην Αναγνωρίσεως.
  (γ) Δύναμιν χωροφυλακής εκ 3.000 – 3.500 οπλιτών, ήτις θα αναλάβη πλήρως τα αστυνομικά της καθήκοντα διά στατικών και κινητών τμημάτων (Σταθμοί – Αποσπάσματα μεταβατικά).
  (δ) Απαιτούμενα τμήματα υπηρεσιών διά την διοικητικοδιαχειριστικήν μέριμναν.
  (ε) Δύναμιν 6.000 ΜΕΑ ωργανουμένων εις ΤΕΛ με τον διατεθέντα Αγγλικόν οπλισμόν.
  (στ) Τας ήδη διατιθεμένας δυνάμεις του Β.Ν. διά την επιτήρησιν των ακτών.
 4. Βάσει των ανωτέρω να υποβάλητε ημίν σχέδια εις τα οποία να εμφαίνωνται τα κάτωθι:
  (α) Προτεινομένη ανακατανομή και αποστολή των Ελαφρών Ταγμάτων Πεζικού.
  Έν εκ των Ε.Τ.Π. θα ευρίσκηται πάντοτε υπό εκπαίδευσιν και εν ταύτω θα αποτελή την εφεδρείαν της Α.Σ.Δ.Π.
  Η διάρκεια της εκπαιδεύσεως θα είναι μηνιαία και τα Ελαφρά Τάγματα θα εναλλάσωνται υποχρεωτικώς κατά μήνα εις τον εκπαιδευτικόν τούτον κύκλον.
  (β) Προτεινομένη, εν στενή συνεργασία μετά του Επιθεωρ. Χωρ/κής, ανακατανομή των δυνάμεων Χωροφυλακής και κατά προσέγγισιν ημερομηνίαι, καθ’ ας αι υπέρ τας 3.000 ή 3.500 δυνάμεις Χωρ/κής δύνανται να διατεθούν αλλαχού, έστω και τμηματικώς.
  Ειδικώς να ανφερθή πότε ακριβώς δύνανται να αποσυρθούν τα 30 αποσπάσματα Χωρ/κής διά Στερεάν Ελλάδα ως η σχετική πρότασις του Αρχηγείου Χωρ/κής (Υπ’ αριθ. 7/5/377/15.5.49):
  (γ) Σχέδιον διά την προστασίαν ζωτικών έργων (παραγωγής ηλεκτρισμού, υδρεύσεως, γεφυρών, τεχνικών έργων, συγκοινωνιών κλπ.) διά της χρησιμοποιήσεως του αυστηρώς απαραιτήτου προσωπικού εκ ΜΕΑ αμειβομένων διά τας υπηρεσίας των ταύτας. Να περιληφθή εκτίμησις της απαιτηθησομένης δαπάνης.
  Δεν πρέπει η ΑΣΔΠ να υπολογίζη επί διαθέσεως εις αυτήν Τάγματος Ασφαλείας Συγκοινωνιών: ως προέτεινε.
  (δ) Μονάδες και Τμήματα υπηρεσιών διοικητ. μερίμνης δυνάμενα να αποσυρθώσι εκ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και κατά προσέγγισιν ημερομηνίας, καθ’ ην θα δύναται να πραγματοποιηθή τούτο.
  (ε) Σχέδιον οργανώσεως Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ διά χρησιμοποιήσεως όλων των ειδικών οργάνων εκ Μονάδων Πεζικού, Χωρ/κής, ΜΕΑ, πολιτικών αρχών κλπ. ή και άλλων πηγών (ωρισμένα πρόσωπα εις έκαστον κατωκημένον τόπον, αποτελούντα όργανα της υπηρεσίας πληροφοριών).
 5. Τα ανωτέρω σχέδια ή προτάσεις να υποβάλωνται ευθύς, ως καταρτίζονται έστω και μερικώς. Οπωσδήποτε να έχουν περιέλθη ημίν άπαντα μέχρι 10 Ιουνίου.
 6. Το 12 Ε.Σ.Π. μη περιλαμβανόμενον εις τα εν τη παραγράφω 2α Ελαφρά Συντάγματα να απαλλαγή τακτικών αποστολών μέχρι 31 Μαίου και από 01 Ιουνίου να υποστή δεκαήμερον εκπαίδευσιν παρομοίαν προς εκείνην του 8 Ε.Σ.Π. Να χρησιμοποιηθή προς τούτο η εις την ΑΣΔΠ διατεθείσα εκπαιδευτική ομάς.
  Να περιέλθη ημίν σήμα περί ενάρξεως της εκπαιδεύσεως.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Θ.Π./Κ.Φ
  Τ.Σ.Υ.

Οδηγίες επιχειρήσεων ΟΡΘΡΥΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/20 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
. Αριθ. Φ.1/6
ΒΣΤ 904 τη 20-5-49
ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΘΡΥΟΣ
Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών
1. Μετά συντριβήν περιοχήν ΕΥΝΙΑΔΟΣ 192 ΚΣ Ταξ. υπολείμματα ταύτης και μέρος τμημάτων ΚΑΤΖΩΡΑ διέφυγον προς ΟΡΘΡΥΝ όπου και Α.Τ.Ο. Κατάστασις τούτων αθλία
2. Α.Σ.Δ.Σ.Ε. επωφελουμένη καταστάσεως ΚΣ και παρουσίας ΙΙ Ταξιαρχίας Καταδρομών αναλάβη το ταχύτερον την εξόντωσιν των υπολειμμάτων τούτων και την πλήρω εκκαθάρισιν της ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ αρ.2, Α’ΣΣ/Α1/19 Μαϊ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ /Α1
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/759
ΒΣΤ 904/19-5-49
Αριθμ. Αντιτύπου 5

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ»`
Υπ’ αριθ. 2
(Επιβεβαίωσις προφορικών δ/γων εκδοθεισών κατά την σύσκεψιν της 19-5-49)

                                                ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΧΑΡΤΑΙ(1:100.000): ΑΓΡΑΦΑ – ΑΓΡΙΝΙΟΝ
ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΒΟΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
α) Ως το συννημένον Δελτίο Πληροφοριών.
β) Δυνατότητες – Προθέσεις:
Εκ των μέχρι σήμερον επιχειρήσεων του ΠΥΡΑΥΛΟΥ το σύνολον των δυνάμεων ΚΓΑΝΕ (Ι και ΙΙ ΚΣ Μεραρχίαι) υπέστη σημαντικάς απώλειας, σοβαράν αποδιοργάνωσιν, και εκ της συνεχούς διώξεως, της πείνης και της ελλείψεως πυρομαχικών έχει καταστή ώριμον προς πλήρην συντριβή. Οπωσδήποτε έπαυσε να αποτελή υπολογίσιμον συμπαγή μονάδα κρούσεως και η πρόθεσις του είναι αποφυγή του αγώνος, η διασπορά, η απόκρυψης και η διαφυγή εις χώρους ασφαλείς προς ανασυγκρότησιν, ανάπαυσιν, ανεφοδιασμόν. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/17 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ                            ΑΠΟΡΗΤΟΝ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ:Β΄ Σ. Στρατού. ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 225637/Φ,4009/4
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Γεν. Επιθ. Στρατού ΒΣΤ 902/17-5-49
Β.Σ.Α – Σ.Ο.Η.Π.Ε.
Σχετική ΑΠ.107/ΙΙ/ΑΙ/Ι/11.5.49 υμετέρα
1. Η υπό του Σ. Στρατού αντιμετωπιζομένη δύναμις του εχθρού δεν ηυξήθη, αλλά τουναντίον εμειώθη σημαντικώς. Επομένως δεν δικαιολογείται ουδεμία αύξησις δυνάμεων του Σ. Στρατού εις βάρος μάλιστα άλλων θεάτρων επιχειρήσεων ένθα η Κυρία Προσπάθεια του Στρατού.
2. Εάν ο εχθρός μεταβαλών τακτικήν επιχειρεί διά διεισδύσεων να απειλήση τα ζωτικά σημεία των μετόπισθεν του Σ. Στρατού, τούτο οφείλει, ως επανειλημμένως ετονίσθη, ν΄αναπροσαρμόση την διάταξίν του, καθώς και τον τρόπον αντιμετωπίσεως ίνα επιτύχη την εξόντωσίν του.
3. Η πείρα των κατά το τελευταίον τρίμ Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 10-11/5/1949, ΔΔΚ/16 Μαϊ 1949

Έκθεσις επιχειρήσεων                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΔΔΚ/25506/14/82/Α1
ΒΣΤ 902  16.5.49
ΓΕΣ/Α1                                                        Τηλέφ. 30035
Α ΙΙ/ΓΕΣ .
Κ.Ε.Μ.Κ. Συνημ. (5)
Ι Τ.Κ. (άνευ συνημ.)

Υποβάλλεται έκθεσις επιχειρήσεως ΓΡΑΜΜΕΝΟΧΩΡΙΩΝ λαβούσης χώραν από της 10.5.49 μέχρις 11.5.49 υπό λόχων της Α΄ Μ.Κ.
ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Συντ/ρχης
Διοικητής Δυν. Καταδρομών

Τ.Μ./Η.Λ. Συνέχεια

Επιχείρησις Αχελώου, ΑΣΔΣΕ/13 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις Αχελώου           ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
3ον Ε.Σ.Π/Α1-Α2
ΠΡΟΣ:3,56 Ε.Τ.Π.                            Αριθ. Πρωτ.Φ.5/1573
ΒΣΤ 902/15-5-49

 1. Κοινοποιείται κατωτέρω η υπ’ αριθ. Φ.7/443/13-5-49 Δ/γή Α.Σ.Δ.Σ.Ε./Α1-Α2 μετά σχετικής εκθέσεως επί της γενομένης εις Περιοχήν Αχελώου προσφάτου επιχειρήσεως.
 2. Της παρούσης να λάβωσι γνώσιν άπαντες οι Αξιωματικοί και ιδιαιτέρως οι Αξιωματικοί των Διαβιβάσεων.
  ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Αντ/ρχης-Διοικητής
  Διά την ακρίβειαν
  Το Α1-Α2 Γραφείον
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Λοχαγός Πεζικού

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Οδηγίαι επί της αποστολής ΣΗΔΜ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/13 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Οδηγίαι επί της αποστολής ΣΗΔΜ ΠΡΟΤΕΡ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: τον Γεν . Επιθ. Στρατού. ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
. ΓΕΣ ./Α1
Αριθ. Πρωτ.245115
ΚΟΙΝ: Α΄ – Β΄ – Γ΄ ΣΣ – Α΄ ΓΕΣ Αριθ.Φ.4009/38
Α1/ΓΕΣ ΒΣΤ 902/13-5-49
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΒ /Κλ. Επιχ. Α.Α Αντ………………….

Σχετική υπ’ αριθ. 225277/4009/1/12,5,49 Δ/γή Αρχιστρατήγου.

 1. Ο τεθείς βασικός σκοπός των επιχειρήσεων του τρέχοντος θέρους αποβλέπει
  -Να εδραιώσωμεν οπωσδήποτε την τάξιν αρχικώς εις την Κεντρικήν Ελλάδα (Στ. Ελλάς – Θεσσαλία – Ηπειρος) – πρώτη περίοδος – και τελικώς να ωθήσωμεν τας δυνάμεις μας και αντιμετωπίσωμεν αποφασιστικώς τον παρά τα σύνορα συμμοριακόν όγκον.
 2. Κατά την πρώτην όθεν ταύτην περίοδον πρέπει:
  (α) Άπασαι αι δυναταί διαθέσιμοι δυνάμεις μας (ΔΑΚΕΣ) να επιδοθούν τελείως απερίσπαστοι εις το έργον εκκαθαρίσεως της Κεντρικής Ελλάδος (ζώνης Α).
  (β) Διά των λοιπών δυνάμεων να συγκρατώμεν την ήδη κατάστασιν εις την ζώνην Β, να αντιμετωπίζωμεν επιτυχώς πάντα αντιπερισπασμόν εκ μέρους του εχθρού και να επιδιώξωμεν την εκκαθάρισιν των μετόπισθεν VIII Μ – Β’ και Γ’ ΣΣ και να μην παραιτηθώμεν πάσης δυνατής προσπαθείας διά την βελτίωσιν των προς τας συμμοριακάς βάσεις των συμμοριτών θεσεών μας. Συνέχεια

Συγκρότηση ΣΗΔΜ, ΓΕΣ/Α1/12 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ: Προσωρινή Συγκρότησις Διοικήσεως ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Γεν . Επιθ. Στρατού. ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
Α΄-Β΄-Γ΄ Σ.Σ – VΙΙΙ Μερ. ΓΕΣ ./Α1
Αριθ. Πρωτ.225277
ΚΟΙΝ: Α.Δ.Α Αριθ.Φ.4009/1
Α1,Α2,Α3,Α6,Α7,Α8,Α9,Α10,Α11 ΒΣΤ 902/12-5-49
Γ1, ΓΓ/ΓΕΣ – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ

 1. Λόγω αναγκών επιχειρήσεων συγκροτείται προσωρινώς τακτική διοίκησις ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ υπό τον τίτλον ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Σ.Η.Δ.Μ.»
  Την Διοίκησιν ταύτην θέλει αναλάβη ο Γεν. Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Βεντήρης Κ. βοηθούμενος υπό του Επιτελείου του, ενισχυόμενος διά των απαραιτήτων συμπληρωματικών μέσων και ιδία μέσων διαβιβάσεων υπό του ΓΕΣ.
 2. Εις το Σ.Η.Δ.Μ θα υπάγονται οργανικώς το Β΄ΣΣ και η VΙΙΙ Μ. Δι’ ειδκών διαταγών θα καθορίζονται αι συμπληρωματικαί μονάδες και μέσα. Εις τον συνημμένον πίνακα εμφαίνονται αι μονάδες εκ του Δ’Σ.Σ. αίτινες αποσπώνται εις το Σ.Η.Δ.Μ. Συνέχεια

Εφεδρείες /Κατανόησις Προθέσεων Διοικήσεως, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/12 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Εφεδρείαι Αρχιστρατήγου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κατανόησις Προθέσεων εκάστης ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Διοικήσεως ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ ΣΣ ΓΕΣ/Α1
Γεν. Επιθ. Στρατού Αριθ. Πρωτ.245114
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ – ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ ΒΣΤ 902/12-5-49
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ Α.Α. Αντ……1

 1. Εσημείωσα μετά λύπης μου, ότι συχνάκις Μ.Μ., επωφελούμεναι της παρουσίας εις την ζώνην των δυνάμεων δεσμευμένων ως εφεδρειών μου χρησιμοποιούσι ταύτας, είτε εις επιθετικάς αποστολάς, ή και τας διασπείρουν με στατικάς τοιαύτας.
  Είναι περιττόν να τονίσω ότι τούτο αποτελεί παράβασιν των διαταγών μου, την οποίαν επ’ ουδενί λόγω είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ εις το μέλλον.
 2. Κύριον και χαρακτηριστικόν διά την επιτυχίαν του αγώνος μας είναι προ παντός να εκτελώνται κατά γράμμα αι διαταγαί εις άπασαν την ιεραρχίαν, ως το ετόνισα αφ΄ης ανέλαβον την αρχιστρατηγίαν.
  Το απαιτώ από τους Διοικητάς των Μ.Μ., οίτινες τελούν υπό τας αμέσους διαταγάς μου, έχω την αξίωσιν να το απαιτούν από όλους τους υφισταμένους των μέχρι ομάδος μάχης. Συνέχεια

Εκθεση δράσης σαμποτέρ, Β’ΣΣ/ 12 Μαί 1949

ΘΕΜΑ:Ειδική δράσις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1 – Α2 Εδακτυλογραφήθη υπό Εφ.
Υπολ. Πυρ/κού Ασκεπίδη Κλ.
Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. Φ.223/23/
ΣΤΓ 904α τη 12-5-49

 1. Υποβάλλεται έκθεσις δράσεως ημετέρας ομάδος σαμποτέρ.
 2. Μολονότι παρουσιάζονται σχετικαί δυσχέρειαι εν τη συγκροτήσει τοιούτων ομάδων εν τούτοις θέλει επιδιωχθή γενίκευσις της χρησιμοποιήσεως.
 3. Το ΣΣ ήδη επελήφθη του ζητήματος τούτου πλην όμως επειδή αι ομάδες αύται δέον να συγκροτηθώσι εξ ιδιωτών γνωριζόντων το έδαφος καθίσταται αναγκαία η οικονομική αποζημίωσις τούτων. Η χρησιμοποίησις τοιούτων ομάδων εξ οπλιτών μόνον δεν είναι δυνατή διότι προϋπόθεσις εν τη χρησιμοποιήσεως τοιαύτη χρησιμοποιήσει τυγχάνει γνώσις του εδάφους.
 4. Παρακαλούμεν όπως, ει δυνατόν, διατεθή προς τούτο σχετικόν χρηματικόν ποσόν. Ηδη το Σ. Στρατού διέθεσε την αναφερομένην επιχείρησιν 2 εκ. δραχμών
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
  Αντ/γος Δ/τής
  Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Διεξαγωγή του Αγώνος, VAN FLEΕT/12 Μαϊ 1949

ΜΙΚΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, ΕΛΛΑΣ
12 Μαίου 1949
Στρατηγόν Αλ. Παπάγον ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αρχιστράτηγον
Ελλ. Ενόπλων Δυνάμεων
Αγαπητέ Στρατηγέ Παπάγο,
Με εχαροποίησεν η λήψις της από 10.5.49 Δ/γής σας:
ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή του Αγώνος.

Συμφωνώ πλήρως με τας απόψεις σας, ως θα κατανοήσετε τούτο εκ της από 9.5.49 επιστολής μου.
Γνωρίζω ότι είμεθα πλήρως σύμφωνοι επί της ανάγκης χρησιμοποιήσεως μεγίστης δυνατής δυνάμεως εις Κεντρικήν Ελλάδα προς απάλειψιν της εν αυτή συμμοριτικής απειλής, ενώ ταυτοχρόνως θα βελτιούται η κατάστασις παρά την βορείαν μεθόριον, διά της χρησιμοποιήσεως των ελαχίστων δυνατών δυνάμεων. Σκοπός μας επίσης είναι η σταθερά βελτίωσης της ποιότητος, της εκπαιδεύσεως και της ηγεσίας του Στρατού
Είμεθα εξαιρετικά υπερήφανοι διά τον Στρατόν της σήμερον. εν τούτοις, πρέπει σταθερώς να βελτιώσωμεν τούτον ούτως ώστε εντός του ερχομένου ή του μετ’ αυτό έτους να καταστή εις εκ των καλλιτέρων Στρατών που εδημιουργήθησαν ποτέ.
Λίαν ειλικρινώς
J.A.VAN FLEΕT
Αντιστράτηγος
Διευθυντής

Εκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ και επιχείρηση ΑΝ.ΜΠΕΛΕΣ(5-10/3/1949), Γ’ΣΣ/Α1/11 Μαι 1949

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                        Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφείον Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επί της προβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ  υπό Κ.Σ και
Επιχείρησις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ
Διάρκεια: 5-10 Μαίου 1949

Χάρται 1:100.000: ΠΟΡΡΟΙΑ 18, ΣΕΡΡΑΙ 19
1:50.000 ΠΟΡΡΟΙΑ, ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
1. Εις την περιοχήν ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ μέχρι 30 Απριλίου 1949 υπήρχε μικρά δύναμις Κ/Σ 30-50 ανδρών κατέχουσα τα Οχυρά ΙΣΡΙΜΠΕΗ (Κ.1719) ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.1920).
2. Την νύκτα 18/19 Απριλίου υπολείμματα 20 Κ.Σ Ταξιαρχίας αποτελούμενα εκ του Λόχου Διοικήσεως 20 Ε.Σ Ταξ/χίας δυνάμεως 20, διλοχίαν υπό ΑΚΡΙΤΑΝ δυνάμεως 200 μετά του ΦΟΙΒΟΥ – Δ/τού της 20 Κ.Σ Ταξιαρχίας ανεχώρησαν εκ ΚΟΡΩΝΑΣ διά ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ.
3. Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου διεπεραιώθηκαν εις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ αι άνω δυνάμεις 20 Κ.Σ Ταξιαρχίας, εις Λόχος ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ δυνάμεως 60 και 1-2 Πυροβόλα.
4. Τας νύκτας από 1 με 3 Μαίου διά Βουλγαρικού εδάφους και διά του πόρου ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ εις θέσιν (Κ.270207) πεζή και διά λέμβων διεπεραιώθη εις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ εκ περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ ή 132 Κ.Σ Ταξ/χία υπό τον ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ αποτελουμένη εκ του Κ.Σ Τάγματος ΑΛΕΚΟΥ δυνάμεως 275, Διλοχίας ΓΑΡΕΦΗ δυνάμεως 180, Διλοχίας ΑΝΑΝΙΑ δυνάμεως 180, Λόχος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ δυνάμεως 100, 1 πυροβόλον 75 δυνάμεως 30 καίτινες άλλοι βοηθητικοί σχηματισμοί δυνάμεως 100. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Β΄ ΣΣ                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                  ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ – ΓΕΝ Αριθ. Πρωτ.224844
ΒΣΑ, ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Αριθ. Φακ. 4009/4
ΒΣΤ 902/10-5-49
Επί ΑΑΠ.Φ.102/466/5.5.49 τηλ/κής αναφοράς υμών.

 1. Το Σώμα Στρατού διά την κατάληψιν ΚΟΥΛΑΣ – ΠΛΑΤΥ ανάφερε τας δυσχερείας ας ήθελε συναντήση και μοι επρότεινεν ότι θα ήτο δυνατόν να φέρη εις πέρας επιχείρησιν βελτιώσεως των θέσεών μας επί ΓΡΑΜΜΟΥ (ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΤΣΑΡΝΟ).
  Ηδη εις την 102/466/5.5.49 τηλ. αναφοράν το Σώμα εκθέτει τας απαιτούμενας δυνάμεις και τας ανάγκας αίτινες ήθελον δημιουργηθή μετά την επιχείρησιν ταύτην και αίτινες κατά την γνώμην που απαιτούν συμπληρωματικήν διάθεσιν μέσων.
 2. Κατόπιν της εξόδου της 105 Ταξ. ΚΣ. επί του παρόντος επιβάλλεται η απηνής δίωξις ταύτης και εξόντωσίς της και ως και δι’ ειδικής διαταγής μου καθώρισα αποτελεί η αποστολή αύτη κυρίαν εντολήν του Σώματος, χωρίς να παρεμποδισθή τούτο υπό των ορίων της ζώνης του. Συνέχεια

Διεξαγωγή του Αγώνος, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:Διεξαγωγή του Αγώνος                                     ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
Α. Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς Α΄-Β΄-Γ΄ ΣΣ                         ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΣΔΠ – ΑΣΔΑΝ ΓΕΣ/Α1                                               Αριθ. Πρωτ.245112

ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ -Α’ΓΕΣ – Γεν. Επιθ.                           Αριθ. Φακ. 4009/1
Στρατού-ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ                             ΒΣΤ 902/10-5-49
Α.Α. Αντ 9

 1. Από τας αναλήψεως της Αρχιστρατηγείας ετόνισα επανειλημμένος ότι αι δυνάμεις μας, καλώς χρησιμοποιούμεναι, καλώς διοικούμεναι είναι αρκεταί διά την ανάληψιν έναντι των συμμοριακών δυνάμεων πλήρους πρωτοβουλίας όπου θελήσωμεν και διά την μεθοδικήν και συστηματικήν εκκαθάρισιν της χώρας, βάσει τεθέντος σχεδίου.
 2. Κατά το υπέρ το τρίμηνον διάστημα καθ’ ό ευρίσκομαι επί κεφαλής των ενόπλων της χώρας δυνάμεων, χωρίς βέβαια να παραβλέπω την καταβαλλομένην προσπάθειαν και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, δεν δύναμαι να μη σημειώσω ορισμένας παρατηρήσεις και να επιστήσω επί τούτων την προσοχήν των Διοικητών των Σωμάτων Στρατού. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΑΡΗΣ(7-9/5/1949), Β’ΣΣ/9 Μαϊ 1949

Β΄ Σώμα Στρατού/Α1                                                                                      Απόρρητος

Έκθεσις Επιχειρήσεως «ΑΡΗΣ»

Διάρκεια: 7-9 Μαΐου 1949
Χάρται 1:100.000: ΣΕΡΡΑΙ Γ9, ΔΡΑΜΑ Γ10
1:20.000 ΚΛΕΙΔΙ, ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ

ΓΕΝΙΚΑ
1. Εχθρός
α) Εις την περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ από του Οκτωβρίου 1948 ανεσυγκροτήθη η 132 Κ.Σ. Ταξιαρχία. Κατά την διάρκειαν του μηνός Μαρτίου 1949 και το πρώτο δεκαήμερον του Απριλίου λόγω εισόδου Κ.Σ. εκ Βουλγαρίας η δύναμις της ηυξήθη εις 1450 περίπου Κ.Σ. Κατά τας πρώτας ημέρας Μαΐου λόγω απωλειών υπελογίζετο εις 1300 Κ.Σ.
β) Η 132 Κ.Σ. Ταξιαρχία είχε την κάτωθι οργάνωσιν .
ι. Δ/σις Ταξ/χιας και Επιτελείον
Μάχιμοι Σχηματισμοί (Πολιτοφυλακή, Διμοιρίαι πληροφοριών, σαμποτέρ, Διαβιβάσεων, Α/αεροπ., Α/αρμ.) Συνέχεια