Διαταγή επιχείρησης ΠΥΡΑΥΛΟΣ αρ.3, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Α. αντιτ. 6
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Αριθ. Πρ. Α.Α.Π.103
ΣΤΓ 913 τη 30/4/49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ τωνπροφορικών Διαταγών.).

-Χάρται 1:100.000: ΦΥΛ. Ζ4, Ζ5, Η4, Η5
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Ζ4) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Ζ5)
ΑΡΤΑ (Η4) – ΑΓΡΑΦΑ (Η5).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Ως δελτίον πληροφοριών υπ’ αριθ. Α.Π.63538/26.4.49.-
(β) Ως συμπληρωματικόν δελτίον υπ’ αριθ. Α.Π.63608/29.4.49
2. Πληροφορίαι επί εδάφους περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Ως σχετικόν δελτίον υπ’ αριθ. Α.Π. 63578/27.4.49.-
3. Φίλιαι Δυνάμεις
(α) Πρόθεσις Σ.Σ: Περίσχεσις των περιοχών ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ -ΚΟΖΙΑΚΑ – Β.ΑΓΡΑΦΩΝ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ υπό μεν ΙΧ Μεραρχίας από ΒΟΡ. ΔΥΣ. και ΝΟΤ. και υπό δε ΧV Μεραρχίας από Β. ΑΝΑΤ. και Ν.Δ ακολούθως προσβολή εξ όλων των κατευθύνσεων των εν αυταίς συμμ. συγκροτημάτων και εξόντωσις τούτων, εκκαθάρισιν της περιοχής και ανεύρεσιν και καταστροφήν ποικίλων εφοδίων και εγκαταστάσεων.
-Εδραίωσιν εν τη περιοχή ταύτη διά των απαραιτήτων δυνάμεων. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΠΥΡΑΥΛΟΣ, 39 ΕΣΠ/19 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκθέσεως ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Επιχειρήσεως                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΙΧ Μεραρχίαν          39ον Ε.Σ.Π.
ΚΟΙΝ: 1ον,4ον και 68ον Ε.Τ.Π. Αριθ.Πρωτ.Φ.213/13
ΣΤΓ 907 τη 19-7-49
Συνημμένα 3

Σχετική 65433/12-7-49 Υμετέρα
Ι. Υποβάλλεται έκθεσις Επιχειρήσεως «ΠΥΡΑΥΛΟΣ».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.

Υπολ.Πεζικού

39ον Ε.Σ.Π.
Γραφείον Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(Από 11ης Μαϊου – 30ης Ιουνίου 1949)

 1. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Το Σύν/γμα υπαχθέν υπό ΙΧ Μεραρχίαν κατόπιν Δ/γής της μετεστάθμευσε την 11ην Μαϊου από ΑΓΡΙΝΙΟΥ εις ΛΟΓΓΙΣΤΑΝ. Πλην του υπό διαταγάς του 68ον Ε.Τ.Π. υπήχθησαν τακτικώς διά Δ/γής Μεραρχίας το 526 Τ.Π. και το 4ον Ε.Τ.Π.
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πληροφορίαι ενετόπιζον ΙΚ.Σ.Μ. υπό ΓΙΩΤΗΝ, ήτοι 192 Κ.Σ. Ταξ. υπό ΜΠΝΤΕΚΟΝ, 138 Κ.Σ. Ταξ. υπό ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΝ και 55 Μ.Χ. υπό ΜΑΓΚΛΑΡΑΝ, ευρέως διατεταγμένην εις περιοχάς ΓΡΑΝΙΤΣΑ (Χ.5483)-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (Χ.6080) – ΕΠΙΓΙΑΝΑ (Χ.6486) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΜΑΡΑΘΟΝ (Χ.6680). Πιθαναί προθέσεις τούτων ήρχισαν να διαφαίνονται ότι λόγω της συνεχούς διώξεως επεδίωκον ν΄ανασυνταχθώσιν εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ και επιτύχουν εκ παραλλήλου διεισδύσεις προς Νότον.
 3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ:
  Η Μεραρχία προτίθετο:
  ι. Όπως εκκαθαρίση ριζικώς την περιοχήν εν τη Ζ. ευθύνη της ως Α. 106/25-5-49 Δ/γή της.
  ιι. Όπως επιτύχη εδραίωσιν εν τη ζώνη ταύτη.
  ιιι. Απαγόρευσις διεισδύσεως Κ.Σ. εις την Ζ.Ε. της .
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΣΥΝ/ΤΟΣ:
  ι. Όπως διά δύο Ταγ/των του (4ου και 68ου Ε.Τ.Π.) αναλάβη την απόφραξιν των διαβάσεων εις γραμμήν από ΒΙΝΙΑΝΗ (Χ.6869) – ΒΟΥΛΠΗ (Χ.5676) με ετοιμότητα κινήσεως προς Βορράν.
  ιι. Να συνεχίση την εκκαθάρισιν εν τη περιοχή μεταξύ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ποταμοί και ΜΕΓΔΟΒΑ.
  ιιι. Να εξασφαλίση απόσκοπτον συνέχισιν εργασιών κατασκευής οδού ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ.
  ιν. Εν περιπτώσει εκδηλώσεως προθέσεων Κ.Σ. προς διείσδυσιν εν τη Ζ. Ευθύνης του ν΄αποφράξη τας επί του ΜΕΓΔΟΒΑ διαβάσεις από ΜΠΑΛΑΣΤΕΙΚΑ (Χ.6259) μέχρι ΒΙΝΙΑΝΗΣ και να διατηρήση μεγάλην κατά βάθος κλιμάκωσιν των Ταγ/των ιδίως κατά μήκος της κυρίας οδεύσεως ΒΙΝΙΑΝΗ – ΧΡΥΣΟ (Χ.6674)-ΜΑΡΑΘΟΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, προς ην να πυκνώση όλην του την διάταξιν
  Συμπληρωματικά Μέσα: Εις Συν/μα διετέθησαν προς υποστήριξιν οι Α/144 Ο.Π. ως και η Α/ΙΟΙ Π.Π..
 5. ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  Την ΙΙ-5-49 διετάχθη υπό του Συν/τος η κατάληψις γραμμής από ΒΟΥΛΠΗ μέχρι ΒΙΝΙΑΝΗΣ διά την απόφραξιν κινήσεως Κ.Σ. προς Νότον ως ακολούθως:
  α) 68ον Ε.Τ.Π. από ΒΟΥΛΠΗ μέχρι ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ .
  β) 526Τ.Π. ΜΠΛΟΣ (Χ.6070) ΣΤΥΛΕΙΚΑ (Χ.6370) – ΚΑΜΑΡΑΚΙ (Χ.6364) – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Χ.5865). Η διάταξις του Τάγματος τούτου εγένετο βαθεία καθ΄όσον εκ της περιοχής του υπήρχον μείζονες πιθανότητες διεισδύσεως Κ.Σ. προς Νότον.
  γ) 4ον Τ.Τ.Π. από ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Χ.6669), μέχρι ΜΕΓΔΟΒΑ.
  Την 12-5-49 εγένετο η κατάληψις της γραμμής ως διετάχθη υπό του Συν/τος. Ο Σ.Δ.Σ. εγκατεστάθη εις ΚΑΜΑΡΑΚΙ. Η Α/144 Ο.Π. εγκατεστάθη εις ΜΠΛΟΣ. Κατά την εγκατάστασιν τμήματος 526 Τ.Π. εις ΜΠΛΟΣ εβλήθη υπό 2-3 αυτοαμυνητών. Αναγνωρίσεις 526 Τ.Π. προς βορράν ουδαμού εσημείωσαν ύπαρξιν εχθρού.
  Την 13-5-49 πληροφορίαι 4ου Ε.Τ.Π. έφερον την νύκτα 12-13 εις (Χ.6972) και (Χ.6970) μεγάλον αριθμόν Κ.Σ. Εις συνεχείς αναφοράς του το Τάγμα εβεβαίωσε την πληροφορίαν ταύτην. Το Συν/γμα ενεργόν βάσει της αποστολής ην έλαβε παρά της Μεραρχίας καθ΄ην εν περιπτώσει συναντήσεις Κ.Σ. άπαντα τα λοιπά τμήματα να κινηθώσιν αμέσως προς την κατεύθυνσιν του εχθρού, διέταξεν όπως κινηθούν αμέσως α) Το 526 Τ.Π. διά δύο φαλάγγων προς ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΝ (Χ.7072) και ΑΝΕΜΟΝ (Χ.6770) β) 68ον Ε.Τ.Π. προς ΚΑΥΚΗ (Χ.6573) γ) 4ον Ε.Τ.Π. από ΒΙΝΙΑΝΗ προς (Χ.694704), με αποστολήν την εξόντωσιν των Κ.Σ.
  14-5-49: Αι διαταχθείσαι κινήσεις εξετελέσθησαν ταχέως των τμημάτων αφιχθέντων εις τους αντικειμενικούς σκοπούς των, πλην όμως ο εχθρός ουδαμού εσημειώθη . Κατόπιν των διαπιστώσεων τούτων καθ΄ας απεκαλύφθησαν ως συγκεχυμέναι αι πληροφορίαι του 4ου Ε.Τ.Π. περί υπάρξεως μεγάλου αριθμού Κ.Σ. εις περιοχήν ΑΝΕΜΟΥ-ΠΑΠΑΔΙΑΣ, το Συν/γμα εγκρίσει της Μεραρχίας διέταξε την επιστροφήν των τμημάτων εις τας θέσεις των.
  Την 15-5-49 η κατάστασις κατόπιν πληροφοριών της Μεραρχίας διασαφηνίζεται ούτω: Ι Κ.Σ.Μ. ΓΙΩΤΗ ουδένα συμπαγή σχηματισμόν διαθέτει, έχουσα κατανείμει τα τμήματά της εν διαλύσει εις μικροομάδας εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ και ΜΕΓΔΟΒΑ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ινα αποφύγη την εξόντωσιν. Κατόπιν τούτων λαμβάνωσι χώραν αι κάτωθι ενέργειαις.
  Την 16-5-49 το 4ον Ε.Τ.Π. ενεργεί εξερεύνησιν εις περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ ανατολική όχθη ΓΑΒΡΕΝΙΤΗ μέχρι παραλλήλου 79 και ΑΠΟ ΚΟΨΗ (Χ.7179) και νοτίως ταύτης μέχρις εισβολής ΜΕΓΔΟΒΑ- ΓΑΒΡΕΝΙΤΗ. Το 68ον Ε.Τ.Π. εξερευνά την περιοχήν από ΒΟΥΛΠΗΣ μέχρι παραλλήλου 79, δυτικήν όχθην ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ μέχρι ΓΕΦ.ΜΑΝΩΛΗ. Το 526 Τ.Π. εκ των θέσεων του ΜΠΛΟΣ-ΣΤΥΛΕΙΚΑ εξερευνά περιοχήν ΓΑΒΡΕΝΙΤΟΥ-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ μέχρι παραλλήλου 79.
  Αι εξερευνήσεις συνεχίζονται, των τμημάτων ευρέως διεσκορπισμένων και την επομένη ημέραν άνευ αποτελέσματος.
  Την 18ην η Μεραρχία διά Δ/γής αποσύρει εκ της Ζ.Ε. του Συν/τος το 526 Τ.Π. Την αυτήν ημέραν διαθέτει υπό την διοίκησιν του Συν/τος το Ιον Ε.Τ.Π. με αποστολήν ν΄αποφράξη τας διαβάσεις εν τη Ζ.Ε. από ΑΧΕΛΩΟΥ- ΜΑΛΑΤΟΥ (Χ.5692) εγκαθιστάμενον επί της γραμμής ΣΦΟΛΙΑΝΑ (Χ.5275) – (Χ.5174)- ΒΕΛΑΩΡΑ (Χ.4775). Από της 15ης μέχρι 20ης το 4ον Ε.Τ.Π. συνεχείς εξερεύνησεις εις περιοχήν ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ-ΣΠΑΝΗΣ ανεύρε δύο αποθήκας Κ.Σ. με παντοειδές πολεμικόν υλικόν.
  Από 21ης μέχρι 25ης του Συν/γμα αποφράσσον σταθερώς τα οδεύσεις από βορρά προς Νότον εις τον τομέα του και ενεργόν συνεχώς και επιμόνως εξερευνήσεις διά των Ταγ/των του από της κατεχομένης γραμμής ουδαμού σημείαι εμφάνισιν Κ.Σ.
  Από 26ης μέχρι τέλους Μαϊου αι εξερευνήσεις συνεχίζονται εντατικώς και εις μεγάλον βάθος προς Β. και Ν. εις άπαντα τον τομέα του Συν/τος μη σημειούσαι ύπαρξιν Κ.Σ.
  Την 1ην Ιουνίου 1949 πληροφορίαι φέρουν εις περιοχάς ΡΩΜΝΙΑ- ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΛΑΩΡΑ – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ κρυπτομένας μικροομάδας Κ.Σ. εν διαλύσει. Διά την εξόντωσιν τούτων και προς τον σκοπόν επιτεύξεως επαφής μεταξύ 39ου και 4ου Ε.Σ.Π., κατόπιν Δ/γής Μεραρχίας λαμβάνηται η ακόλουθως Διάταξις. ι) 4ον Ε.Τ.Π. Εγκαθίσταται επί γραμμής ΒΙΝΙΑΝΗ-ΧΡΥΣΩ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΚΑΥΚΙ- ΣΤΥΛΕΙΚΑ με Σ.Δ. ΧΡΥΣΩ ιι) 1ον Ε.Τ.Π. εις περιοχήν ΝΤΕΛΗΔΗΜΙ-ΦΤΕΡΗ και ΠΛΑΤΑΝΙΑ ιιι) 68ον Ε.Τ.Π. ΒΕΛΑΩΡΑ-ΣΦΟΛΙΑΝΑ-ΒΟΥΛΠΗ- ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ.
  Την 3ην προς 4ην το 4ον Ε.Τ.Π. εις νυκτερινόν εγχείρημα εις περιοχήν ΜΑΡΑΘΟΥ παρουσιάσθησαν 35 Κ.Σ. άοπλοι, ομοίως την 5ην εις περιοχήν ΧΡΥΣΩ υπό του αυτού Ταγ/τος συνελήφθησαν κατ΄εξερεύνησιν 26 Κ.Σ. άοπλοι.
  Την 6ην διά Δ/γής του Α΄.Σ.Σ. το 4ον και 68ον Ε.Τ.Π. εξέρχονται της Ζ.Ε. του Συν/τος και τίθενται εις διάθεσιν Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ούτω ο τομεύς του Συν/τος περιορίζεται μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-ΑΧΕΛΩΟΥ. Το Συν/γμα έκτοτε διαθέτει εν Τάγμα το Ιον, εγκατεστημένον επί γραμμής ΔΙΑΣΕΛΟ- ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ- ΓΡΑΝΙΤΣΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς εξερεύνησιν της περιοχής διά την εξόντωσιν Κ.Σ. και ανακάλυψιν αποθηκών.
  Κατά το 1ον και 2ον δεκαήμερον του αυτού μηνός το Ιον Ε.Τ.Π. συνεχίζον μετά ζήλου τας εξερευνήσεις και εγκαθιστόν ενέδρας κατά τας νύκτας συνέλαβε δεκαπεντάδα αυτοαμυνητών περιοχής ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΕΣ και ανεκάλυψε πλείστας αποθήκας τροφίμων Κ.Σ. ας και κατέστρεψε.
  Το 3ον δεκαήμερον του Ιουνίου το Ιον Ε.Τ.Π. συνέχισε τας εξερευνήσεις του ανακαλύπτον συνεχώς αποθήκας.
 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
  Απώλειαι Εχθρού:
  Καθ’ όλην την διάρκειαν των ανωτέρω επιχειρήσεων εξηκριβωμένοι ως κάτωθι:
  Κ.Σ.Ν.Ε 10
  Κ.Σ.Σ. 65
  Κ.Σ.Π. 45
  Σύνολον 120
  Λάφυρα
  Πολ/λον Βίκερς 1
  Μυδράλλια 4
  Πολ/λον Μπρέντα 1
  Μπρέν 4
  Ανταλ.Κάνναι Μπρέν 11
  Νάρκαι 7
  Τυφέκια 40
  Μηχανή πληρώσ.συσσωρευτ. 1
  Γραφομηχανή 1
  Βλήματα 2΄΄ κιβώτια 7
  Όλμος 2΄΄ πλήρης 1
  Τόμσον 4
  Στάν 5
  Ταχύμετρα 2
  Τηλέφωνον 1
  Γραμμόφωνον 1
  Ραπτομηχανή 1
  Πτύα 10
  Ομοίως ανευρέθησαν αποθήκαι τροφίμων (1000 οκ. αραβοσίτου – 1500 οκάδ. σίτου), ιματισμού, εγχωρίων νημάτων, φαρμακευτικού υλικού, άτινα και κατεστράφησαν άπαντα λόγω αδυνάτου της μεταφοράς των.
  Απώλειαι Η.
  Ν. Είς (εκ πτώσεως βράχου)

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Τ.Σ.Υ.
Παπαδημητρόπουλος Παν.
Υπολ.Πεζικού
ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΠΥΡ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ (συνέχεια), Α’ΣΣ/Α1/26 Ιουν 1949

EΞ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.3/973
Β.Σ.Τ.904/26.6.49
Α/Α Αντ…..4…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνέχεια «Π Υ Ρ Α Υ Λ Ο Σ»

Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών δοθεισών εις συσκέψεις ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ και ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως συνημμένον ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατόπιν του επιτευχθέντος σοβαρού εκκαθαριστικού έργου εις την περιοχήν ΝΟΤΙΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ το Σ.Σ. θα μετατοπίση την προσπάθειαν του ΒΟΡΕΙΩΣ της γραμμής ταύτης διά την πλήρη συντριβήν των εναπομενόντων ΚΣ υπολειμμάτων. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Ιουν 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α/Α αντιτύπου
Αριθ.Δ/γής 7362/21
ΣΤΓ 917 τη 13.6.49

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΔΟΡΚΑΣ»
ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή προφορικών διαταγών

ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΡΤΑΙ : ΤΡΙΚΑΛΑ 1:100.000
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(1) Εχθρός
(α) Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
(β) 123 ΚΣΤ ΦΕΡΡΑΙΟΥ μετά υπολειμμάτων ΓΙΩΤΗ ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ μετά μάχας ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ διέφυγον περιοχήν καμπής ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ Σ.7075 – ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ Σ.7374 – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(5-12/6/1949), ΓΕΣ/12 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦ.                                                   Υπ’ Αριθμ. 19
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 06 00:01 μέχρις 13 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 12 ΕΣΠ Εκ ΝΑΥΠΛΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
2. 101 Σ.Π. Πυρ/κού (-μοίρα) Εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις ΚΟΖΑΝΗΝ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ- ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΟΘΡΥΣ

ι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των ημετέρων, καθ΄ας ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και είδη των Κ. και εξοντώθησαν μεμονωμένοι τοιούτοι.Έλαβον χώραν αι κάτωθι άξιαι λόγου συμπλοκαί. Την 6/6 εις ΚΟΥΚΟΝ (Χ.8654) (Κ.Ν.6, Σ.19)-Την 8/6 και την 12/6 εις ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8151), την 10/6 εις ΔΑΦΝΟΝ (Υ.0027) και την 11/6 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ. εις περιοχήν ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ (Χ.9747) (Κ.Σ. 11).
ιι. Εις την υπόλοιπον περιοχήν παρά τας εξερευνήσεις δεν επετεύχθη επαφή μετά των Κ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ,Α΄ΣΣ/Α1/12 Ιουν 1949

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α                     Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ΣΣ/Α1
Αριθ.Πρωτ. Φ.3/905
ΒΣΤ 904/12-6-49
α/α Αντιτύπου

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΔΟΡΚΑΣ «
Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΗΣ
ΧΑΡΤΑΙ: ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ 1:100.000
ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
α) Ως το συνημμένος δελτίον πληροφοριών.
β) 123 Κ.Σ. Ταξ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ μετά υπολειμμάτων ΓΙΩΤΗ – ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ δυνάμεις 600-800 περίπου μετά μάχας ΟΛΥΜΠΟΥ και εν συνεχεία ΠΙΕΡΙΩΝ διέφυγον περιοχήν καμπής ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Σ.7374) – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179).
γ) Π ρ ό θ ε σ ι ς: Να αποφύγουν τον αγώνα ελισσόμενοι περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ. Πιεζόμενοι θα επιζητήσουν διαφύγωσι προς Β.Δ. (ΜΕΛΙΣΣΙ) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ – ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) – ΟΡΛΙΑΚΑΣ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ, Α’ΣΣ/12 Ιουν 1949

Άκρως Απόρρητος
Εξ. Επείγουσα
Β΄ΣΣ
Αριθ. Α.Α.Π. 107/15
ΣΤΓ 904α τη 12.6.49
α.α. αντιτυπ. 4

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                                ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΡΤΑΙ : 1:100.000 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1. Το Α΄ΣΣ προς τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, όπου από τινός κατέφυγον αι Κ.Σ. Ταξ/χίαι ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ θέλει προβή κατά την νύκτα 13/14 εις ενεργείας επί των κάτωθι κατευθύνσεων:
α) ΖΑΒΟΥΡΔΑ (Σ.8780)-ΔΙΠΕΡΟΝ (Σ.7480)
β) ΔΕΣΚΑΤΗ-ΑΡΑΠΗ (Σ.7475)
γ) ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ-ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7176)
δ) ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5768) – ΑΝΘΡΑΚΙΑ (Σ.6274) – ΜΕΛΙΣΙ (Σ.6179)
ε) ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172)-ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4878) Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ (16/5/1949), ΓΕΣ/ΔΙΤ/10 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ :Έκθεσις επιχειρήσεως Τηλ. 25-724
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Α1 Δ/νσιν ΓΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: Αρχιστράτηγον – Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ                                        ΓΕΣ/20726/Α6/ΙΙ
Ι, ΙΙ, ΙΧ, ΧΙ, Σ.Α. -ΙΙ, ΙΧ -ΧΙ                                                                   ΒΣΤ 902/10-6-49
Ίλας Αρμάτων – Α6/ΙΙ ΓΕΣ

Έκθεσις Συμμετοχής Αρμάτων εις επιχειρήσεις
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ – ΒΙΤΣΙ (16-5-49)

Την 15ην Μαΐου ο εις ΦΛΩΡΙΝΑ Ουλαμός της ΙΙας Ίλης Αρμάτων εκινήθη διά δρομολόγιον ΦΛΩΡΙΝΑ – ΣΚΟΠΙΑ υψ. 1414 μέχρι χώρου αναμονής (Ν.542662) ένθα διενυκτέρευσεν.
Την πρωίαν της 16ης εκινήθη προς την κατεύθυνσιν ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ και από εγγυτάτης από των εχθρικών Πολυβολείων αποστάσεως (150-200 μ) ήρξατο βολής κατά των εχθρικών Πολυβολείων με αποτέλεσμα την εξ ολοκλήρου καταστροφήν τούτων και την εξουδετέρωσιν των εντός αυτών Κ.Σ.
Το Πεζικόν ανήλθεν επί του υψώματος σχεδόν αμαχητί. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΣΥΣΤΡΟΥΝΙΟΥ(29/5-3/6-1949),ΔΔΚ/10 Ιουν 1949

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Ι ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΧΑΡΤΑΙ: ΕΛΛΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
-//- – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
-//- – ΠΑΡΓΑ 1:100.000
-//- – ΑΡΤΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΣΥΣΤΡΟΥΝΙΟΥ
(ΛΑΚΚΑ – ΣΟΥΛΙ)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
1. ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ: Δεν εδόθη διά την επιχείρησιν ταύτην.
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Από 29 Μαίου μέχρι 3 Ιουνίου 1949.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
α) Εχθρού: Εχθρός αγνώστου δυνάμεως την νύκτα της 28ης προς 29ης Μαίου προσέβαλεν ανεπιτυχώς ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΝ (R.920050) τραπείς εν συνεχεία πιθανώς προς Βορράν. Την 29ην Μαίου εχθρικόν τμήμα αγνώστου δυνάμεως προσέβαλεν λόχον 529 Τ.Π. εν κινήσει εις περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΜΕΣΙΑΝΩΝ (R.930170) ον και διέλυσεν του λόχου απωλέσαντος τον ασύρματον και τον βαρύν όλμον του. Εν συνεχεία ετράπη προς άγνωστον κατεύθυνσιν (ΑΙ/VΙΙΙ Μ/χίας). Συνέχεια

Προπαρασκευή θερινών επιχειρήσεων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/9 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ: Προπαρασκευή θερινών                                                     Α.Α.Αντ. 3
επιχειρήσεων                                                                                       ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Τον Γεν. Επιθεωρητήν Στρατού
(Στρατηγείον ΗΔΜ) ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ.Πρωτ 245149
ΚΟΙΝ : Α1-Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. ΒΣΤ 902/9.6.49

 1. Κατόπιν των εν εξελίξει επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ εις ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, προβλέπεται λίαν προσεχώς η δημιουργία συνθηκών επιτρεπουσών την διάθεσιν δυνάμεων δι’ επιχειρήσεις ευρείας εκτάσεως κατά των κατά μήκος των συνόρων συμμοριακών συγκεντρώσεων.
  Δημιουργία τοιούτων συνθηκών προϋποτίθεται όταν:
  α) Το Α΄ΣΣ θα έχη αποδιοργανώση και εξοντώση τας εις την ζώνην «Α» κομμουνιστοσυμμοριακάς δυνάμεις.
  β) Θα καταδιώξη τα τυχόν υπολείμματα τούτων Βορείως της γραμμής ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ π. – ΑΛΙΑΚΜΩΝ π. και θα εξασφαλίση πλήρως την μη επαναστροφήν των εις την εκκαθαρισθείσαν ζώνην.
 2. Το ΣΗΔΜ, εις την περίπτωσην ταύτην, ενισχυόμενον διά των κάτωθι δυνάμεων (πλέον των ήδη εις διάθεσίν του). Συνέχεια

Χρησιμοποίση καταδρομέων, ΓΕΠΣ/9 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 9.VΙ.1949
ΣΗΔΜ απόρρητος
αρ. απορρ. 507
(θα επιδοθή διά του υποστρατήγου
Καλλίνσκυ εις χείρας Αρχιστρατήγου εις μοναδικόν αντίτυπον)

ΓΕΣ/Α1
Κύριον Αρχιστράτηγον
1. Κατόπιν των εν εξελίξει επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ εις ΣΤ.
2. Από 8.VΙ εις Κόνιτσαν και 9.VΙ εις Κοζάνην είχομεν επανειλημμένας συσκέψεις μετά του διοικητού δυνάμεων Καταδρομών υποστρατήγου Καλλίνσκυ περί: Συνέχεια

Επιχείρησις ΟΛΥΜΠΟΣ (περιοχή ΧΑΪΝΤΟΥΣ), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/8 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις εις περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥΣ «ΟΛΥΜΠΟΣ»
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Δι’ εκτάκτου Αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: 25 Ταξιαρχίαν/Α1
Τ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ/Α1
Δ/σιν Πυρ/κού                                                                                                VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Δ/σιν Διαβιβάσεων                                                                          ΑΡΙΘ.Α.Π. 3846/108
Δ/σιν Μηχανικού
ΚΟΙΝ: Γ΄ ΣΣ/Α1                                                                                     ΣΤΓ 915.8.6.49
Δ/ντήν Κλάδου Α’
Δ/ντήν Κλάδου Β/Γ
Επιτελάρχην
Μέραρχον
Γραφ. Συνδέσμων Αμερικ.
Γραφεία Α1, Α2, Γ1, Β6
Σχετικά: Α.Π. 7628/8.6.49 Γ΄ΣΣ /Α1

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι:
1. Μετά τας επιχειρήσεις ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ – ΜΕΛΙΤΑΙΝΗΣ (2-6.6.49) ο απομείνας όγκος της VΙΙ Συμμοριακής Μεραρχίας (560 και 350 Τάγματα) δυνάμεως περίπου 400 συμμοριτών ήρχισε να συγκεντρούται εις την περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ (Φ.38.220) προς αναδιοργάνωσιν.
Συνήθη κρυσφύγετα εις περιοχήν Γιουνους ΛΟΦΟΣ (Φ.44.16). Συνέχεια

Σχέδιον ενεργείας κατά ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ,Γ’ΣΣ/Α1/

ΘΕΜΑ: Σχέδιον ενεργείας κατά             ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κ.Σ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ τρατού/Α1                                Γ΄ Σώμα Στρατού/Α1
ΚΟΙΝ: Α1                                                           Αριθ.Α.Π.7652/Φ.766
ΒΣΤ 903 τη 8-ΥΙ-49
Αριθμ. αντιτ. 1

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ Κ/ΤΣΑΛΑΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών και ο συνημμένος χάρτης εχθρικών οργανώσεων.
Οι Κ/Συμμορίται έχουσι την δυνατότητα να αμυνθώσι επί της κατεχομένης υπ’ αυτών τοποθεσίας και ιδίως να αντιτάξωσι διαδοχικήν κατά βάθος άμυναν μέχρι και της οροθετικής γραμμής.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
(α) Η αφαίρεσις μιας συμμοριακής βάσεως παρά τα σύνορα και η ευρυτέρα κάλυψις των Αστικών Κέντρων και μετόπισθεν. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΛΩΠΗΣ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/8 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΑΛΩΠΗΣ»        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/Ι
ΑΡ.Φ. 245/8
ΣΤΓ 918.8.6.49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΛΩΠΗΣ
(Επιβεβαίωσις προφορικώς λεχθέντων κατά την σχετικήν σύσκεψιν)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: Φυλ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
ΑΡΤΑ
ΠΑΡΓΑ
1. Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
(α) Κ.Σ. Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ μαχητής δυνάμεως 130-150 περίπου μετά 45-50 τραυματιών και 40 στρατολογημένων μη δυνηθείσα να διαπεραιώση Β. ΚΑΛΑΜΑ του τραυματίας και στρατολογημένους, τας πρωϊνάς ώρας της 7 τρέχοντος εκκινήθη εκ περιοχής ΡΑΔΟΒΥΖΙΟΥ (Ρ.7844) και ήχθη εις κοιλάδα ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ (Ρ.8024)-ΚΟΥΚΛΙ (Ρ.8126) καλυπτομένη από Α. επί της κορυφογραμμής από ΚΟΥΡΙΑ (Ρ.8131) μέχρι ΣΦΕΝΔΟΝΑΣ (Ρ.8322) διά φυλακίων επί υποχρεωτικών διαβάσεων.
(β) Πιθαναί προθέσεις αυτής: Απομάκρυνσις από Ημετέρας βάσεις εξορμήσεως, ανασυγκρότησις, περίθαλψις τραυματιών και επιμελητειακή εκμετάλευσις περιοχής Ν. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(30/5-6/6/1949), ΓΕΣ/6 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡ/ΩΝ                               Υπ’ Αριθμ. 18
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 30 00:01 Μαΐου μέχρι 06 00:00 Ιουνίου 1949

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 22 Ε.Τ.Π εξ ΑΧΑΪΑΣ εις ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δι’ επιχειρήσεις.
2. 12 Ε.Σ.Π. (21, 72, 75 Ε.Τ.Π) συνεκεντρώθη εις περ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3. 147 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΑΒΑΛΑΝ.
4. 148 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ διά ΦΛΩΡΙΝΑΝ
5. 2α Ταξ. Καταδρ. δι΄επιχειρήσεις εκ ΠΗΛΙΟΥ εις Κ.ΟΛΥΜΠΟΝ.
6. Ι/101 Μ.Π.Π εξ Α΄ Σ.Σ εις VΙΙΙ Μεραρχίαν.
7. 43 Ταξιαρχία εκ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
8. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ
Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν τας εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν συμφώνως προς τας πληροφορίας, την 30/5 εις περ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (Υ.2130) συνέλαβον 37 Κ. μεταξύ των οποίων 3 στελέχη. Εις την λοιπήν περιοχήν εξωντώθησαν μικραί Κ.Σ., κατεστράφησαν εγκαταστάσεις και περισυνελέγησαν κτήνη και διάφορα υλικά των Κ. Εμφανισθείσαι μικραί ομάδες Κ.Σ. εις περ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ (Υ.2932) την νύκτα 2/3 και εις περιοχήν (Υ.0303) την νύκτα 3/4 κατεδιώχθησαν υπό των ημετέρων.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων. Συνέχεια