Εκθεση επιχειρήσεως ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ ΜΠΟΥΤΣΙ(29/8-12/9/1949), 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Σεπ 1949

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ ΜΠΟΥΤΣΙ
(29 Αυγούστου – 12 Σ/βρίου)

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 939/22.848 Δ/γής ΣΣ. Ούτω καθωρίζετο ο σκοπός των Επιχειρήσεων διά την XV Mεραρχίαν “Εκαθάρισις περιοχής ΒΙΤΣΙ”.
Ι. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
Από 22 Αυγούστου
ι) 45 Ταξιαρχία (57, 572, 573 Τάγματα) εκ περιοχής ΑΜΜΟΥΛΑΣ-ΑΛΕΒΙΤΣΑ – ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ εις περιοχήν ΦΑΛΤΣΑΤΑΣ – ΟΙΝΟΗΣ – ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ – ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ. Συνέχεια

Σχέδιο Ενεργείας, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/4 Απρ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Αριθ.Φ.26/470/Α1
919 ΣΤΓ 4-2-1949
Εδακ. υπό υπολ/γού ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.
Αριθ. αντιτύπου 13

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φύλλα Χάρτου 1:100.000
α) ΚΟΖΑΝΗΣ
β) ΚΟΝΙΤΣΗΣ
γ) ΚΟΡΥΤΣΑΣ
δ) ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) ΕΧΘΡΟΣ:
Ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
β) ΦΙΛΙΩΝ:
Ως ο συνημμένος πίναξ διατάξεως σχηματισμών Μεραρχίας και γειτονικών. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΑΧΙΛΕΥΣ(6-10/2/1949), ΔΕΣ/4/4/1949

Δ.Ε. Σερρών
Γραφείον Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως «ΑΧΙΛΛΕΥΣ» διεξαχθείσα
υπό ΔΕΣ από 6 μέχρι 10 Φεβρουαρίου

 1. Περιοχή Επιχειρήσεως: ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ ΟΡΗ
 2. Τακτική Υπαγωγή: Υπό Δ.Ε. Σερρών
 3. Ημερομηνία επιχειρήσεως: Από 6ης μέχρις 10ης Φεβρουαρίου
 4. Συμμετοχή Δυνάμεων: Δύο Συγκροτήματα: Συνέχεια

Παρατηρήσεις επί γεγονότων ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/8 Μαρ 1949

Παρατηρήσεις επί  γεγονότων ΝΑΟΥΣΣΑΣ

Προς: Γ΄ΣΣ                                         ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κοιν: Α΄ Β΄ ΣΣ                                ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ. Επιθ. Στρατού                           ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Α1-Α2 ΓΕΣ/Α1
Α/ΓΕΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.245020
Αριθ. Φακ. 4011/33
ΒΣΤ 902/8.3.49

 1. Εκ της ενεργηθείσης εξετάσεως διά το ατύχημα ΝΑΟΥΣΣΗΣ δεν πρέπει να παραμείνουν απαρατήρητοι παραλείψεις εις τας οποίας οφείλεται η μη πρόληψίς του ή και ο περιορισμός του, διά να μη είπωμεν και η μεταστροφή του εις επιτυχίαν μας.
 2. Από τας παραλείψεις ταύτας, εκτός εκείνων, διά τας οποίας θα ασχοληθή η Στρατ. Δικαιοσύνη και θα επιβάλη κυρώσεις, τας αναγομένας εις κακάς εκτιμήσεις ή και ενεργείας των ανωτέρων κλιμακίων παραθέτω κατωτέρω, ίνα χρησιμεύσουν ως διδάγματα.
  (α) Μολονότι υπήρχον πληροφορίαι έγκαιροι και ακριβείς δεν αναπροσαρμόσθη η διάταξις των μονάδων μας, σύμφωνα με ταύτας.
  (β) Δεν προωθήθη προς δυσμάς της ΝΑΟΥΣΣΗΣ μία γραμμή επιτηρήσεως δι’ ενεδρών, περιπόλων και αναγνωρίσεων. Συνέχεια

Σχέδιον άμυνας ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/7 Μαρ 1949

ΘΕΜΑ:Σχέδιον Αμύνης τομέως ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΡΟΣ:3, 21, 22, 77 Ταξ./Α1
(Λόχον Βαθμοφόρων, Διλοχίαν 507 Τ. Τεθωρακισμένα θα λάβωσι γνώσιν των αποστολών των μερίμνη Α1 Μεραρχίας).
ΚΟΙΝ:  Β΄ΣΣ/Α1-Χ Μερ./Α1
Α1-Α8-Α9-Α10-Γ1 Μεραρχίας
Αμερ. Αποστολή.                                                               ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

ΙΙ Μεραρχία ΑΠΦ200/306/Α1

ΣΤΓ 912 τη 7.3.49

Σχετική Α.Π.Φ.102/286/Α1/2-3-49 Δ/γή Β΄ΣΣ.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Περί εχθρού
Μετά την ήττα των οι συμμορίται εις τον τομέα της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, προέβησαν εις ανασυγκρότησιν και ενίσχυσιν των επιτεθεισών Μονάδων, μεθ’ ο εγένοντο ορισμέναι αντικαταστάσεις Ταξιαρχιών, ευρισκομένων εν Α΄ γραμμή δι’ ετέρων ανασυγκροτηθεισών.
Σήμερον η ΙΧ συμμοριακή Μεραρχία ευρίσκεται ως εφεδρεία με τας 16, 108 και 103 Ταξιαρχίας, εις περιοχήν ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΒΑΤΟΧΩΡΙ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ.
Ομοίως επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και εις περιοχήν ΑΧΛΑΔΑ-ΣΚΟΠΟΣ Τάγμα ΜΑΥΡΟΥ και Επιλαρχία ΝΕΣΤΩΡΟΣ.
2. Εχθρού. Φιλίων.
Η γνωστή διάταξις. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΣΕ/27 Φεβ 1949

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η επιχείρησή μας στη Φλώρινα αποτελεί μία από τις σοβαρές επιχειρήσεις από τη σειρά που καθορίζονται με το σχέδιό μας, για χειμερινό πόλεμο, ενάντια στο μοναρχοφασιστικό μισθοφορικό στρατό του Τρούμαν.
Η επιχείρηση της Φλώρινας ήταν η μεγαλύτερη και πιο δυσκολότερη από όσες έχουμε κάνει ως τώρα, σε κατοικημένους στόχους. Η επιχείρηση της Φλώρινας ήταν επιθετική. Όπως είναι γνωστό, σκοπός του χειμερινού μας πολέμου είναι το σοβαρό στραπατσάρισμα των προετοιμασιών του εχθρού για εκστρατεία του, ενάντιά μας στα 1949, με μια αδιάκοπη φθορά και ταυτόχρονα συγκέντρωση των απαραιτήτων σε μας στρατηγικών εφεδρειών. Η απελευθέρωση τέτοιου εδαφικού χώρου που θα μας δώσει πλεονεκτήματα για πραγματοποίηση των παραπέρα δικών μας προθέσεων.
Από τα στοιχεία που πιο κάτω θα παραθέσουμε θ’ αποδειχθεί ότι η επιχείρηση στη Φλώρινα μπορούσε να τελειώσει με πλήρη επιτυχία. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Β’ΣΣ/Α1/20 Φεβ 1949

ΠΡΟΣ                                                                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Διοικητάς Μεραρχιών, Ταξιαρχιών,                                                              Β΄ΣΣ/Α1
Ταγμάτων
Αριθ. Α.Α.Π. Φ.102/248
ΣΤΓ 904α τη 20/2/49
ΚΟΙΝ: Αρχηγόν ΓΕΣ
Επιθεωρητήν Στρατού
Α1

Εκ της μάχης της Φλωρίνης εξάγονται τα κάτωθι διδάγματα άτινα δέον να αποτελέσουν διά το μέλλον κύριον μέλλημα των Διοικήσεως και των Τμημάτων.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Τα δελτία Πληροφοριών των συμμοριτών περιείχον πληροφορίας της ημέρας εκείνης επί της διατάξεως, δυνάμεως, οπλισμού και δρομολογίων ακριβεστάτας.
Τούτο βεβαίως είναι αποτέλεσμα πλήρους οργανωμένου δικτύου Πληροφοριών όπερ δέον πάση θυσία να εξαρθρωθή δι’ ολόκληρον την περιοχήν του ΣΣ.
Αι κατά τόπους Διοικήσεις εν συνεργασία μετά των τοιούτων Χωρ/κής δέον να εξουδετερώσουν πάντα όστις και ελαχίστας υπονοίας εμπνέει.
Να επιστηθή η προσοχή απάντων των Κλιμακίων επί της εχεμυθίας κατά τας συνδιαλέξεις Τηλ/κώς ή δι’ Ασυρμάτου. Συνέχεια

Έκθεση Επιχειρήσεως ΦΛΩΡΙΝΑΣ(11-15/2/1949 ), 3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ/Α1/19 Φεβ 1949

ΘΕΜΑ:Έκθεσις Επιχειρήσεως 11/12-15.2.49 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣ: ΙΙ Μεραρχία/Α1

ΚΟΙΝ: Α1-Επιτελάρχην
Ταξίαρχον
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΕΠΕΙΓΟΝ

3η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ /Φ.4/62/Α1
ΣΤΓ 912α τη 19.2.49

Έκθεσις επί της γενομένης Μάχης την 11ην μέχρι 15.2.49

 1. Την εσπέραν της 11.2.49 η Ταξιαρχία είχε την κάτωθι διάταξιν:
  Σ.Δ. Ταξιαρχίας Ν.607690.
  Σ.Δ 501 Τ. (Ν.607686)-Διλοχία ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ (Ν.626644).
  Λόχος μείον Διμοιρία υψ.1017 (Ν.570704)-Διμοιρία (Ν.583706)
  Λόχος μείον δύο Διμοιρίαι (Ν.589699)-Διμοιρία (Ν.580698)-Διμοιρία (Ν.576698) – 2/504 (Ν.580675).
  Σ.Δ. 502 Τ. συν Διμοιρία (Ν.567769)-Λόχος (Ν.558766)-Λόχος μείον Διμοιρία (Ν.590705)-Διμοιρία (Ν696704)-Διμοιρία (Ν.6571)-Διμοιρία (Ν.684724)-Διμοιρία (Ν.602744)-Διμοιρία (Ν.6970)-Διμοιρία (Ν.665785). Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΦΛΩΡΙΝΑΣ(12-16/2/1949), Β’ΣΣ/Α1/12 Φεβ 1950

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επιχειρήσεως
ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ / Α1
ΒΣΤ902
ΚΟΙΝ: Α1, Α2/Β΄ΣΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Φ.141/10                                                       Β΄ΣΣ/Α1
συν δέκα οκτώ (18)                                 ΒΣΤ 901 Τη 12.2.50

Υμέτερον Α. Π 238045/Φ.4009/10/19.12.49
1. Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσης επί των επιχειρήσεων ΦΛΩΡΙΝΗΣ από 12ης μέχρι 16ης Φεβρουρίου 1949.
2. Είς την έκθεσιν ταύτην επισυνάπτεται αντίγραφον Σχεδ/τος “Π“ υποβληθέντος υπό της ΙΙ Μεραρχιάς μετά της σχετικής επί της μάχης εκθέσεως της και εμφαίνοντοτας θέσεις των ημητέρων Τμημάτων, κατά την έναρξιν της επιχειρήσεως, καθώς και τας κατευθήνσεις επιθέσεως των Κ.Σ. δυνάμεων.
Τ.Υ.
ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Β΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1 Α.Τ.Φ. 141/9
Α.Α. ΑΝΤ.2.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟ 12.2.49 μέχρι 16.2.49

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η Εναντίον της Πόλεως της Φλωρίνης επίθεσης των Κ.Σ. εγένετο εν συνεχεία των επιθέσεων εναντίον των Πόλεων της Ναούσης και του Καρπενησίου, συνεδιάσθη δε με την ανάληψιν της Κ.Σ. ηγεσίας υπό νέων Αρχηγών.
2. Η Κ.Σ. ηγεσία εστήριξεν επί της εναντίον της Φλωρίνης επιθέσεως πολλάς ελπίδας διαψευθείσας εξ ολοκλήρου. Ούτως η μάχη της Φλωρίνης εξειλίχθη εις σημαντικήν Νίκην του Εθνικού Στρατού και απετέλεσε την απαρχήν της καταρρεύσεως των Κ.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
3. Εχθρός
(α) Καθ’ όλον το πρώτον 10ήμερον του μήνος Φεβρουαρίου 49 η διάταξις των Κ.Σ. Μονάδων έναντι του ΣΣ και ιδιαιτέρως εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ είχεν ως κάτωθι:
(β) Περιοχή ΒΙΤΣΙ
107 Ταξ/χία εις ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΝ (Ν.4865), ΒΙΓΛΑΝ (Ν.4969), ΠΛΑΚΑΝ (Ν.4971).
14 Ταξ/χία εις περιοχήν ΤΡΙΒΟΥΝΙΟΥ (Ν.5165)
18 Ταξ/χία εις περιοχήν ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.6843)
16 Ταξ/χία εις ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ (Ν.29-50), ΙΕΡΟΠΗΓΗΝ (Ν.3149), ΓΑΒΡΟΝ (Ν.5340).
108 Ταξ/χία εις ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν.4156), ΡΟΤΟ (Ν.4756), ΚΡΕΣΤΟ (Ν.5459), ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5757), ΚΟΥΛΑ (Ν.5659), ΠΤΑΤΥ (Ν.5559).
(γ) Περιοχή ΓΡΑΜΜΟΥ
8 Κ.Σ. Μεραρχία, διαθέτουσα τρεις (3) Ταξιαρχίας.
(δ) Το ηθικόν των Κ.Σ. μετά την Πέμπτην ολομέλειαν, την εμφανή υποστήριξην των υπό της ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ και τας διαδοχικάς των επιτυχίας εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ, ΝΑΟΥΣΑΝ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ, ευρίσκετο εις υψηλόν επίπεδον.
Τα εις ΒΙΤΣΙ τμήματα των Κ.Σ. ήσκουντο συνεχώς, κυρίως δε εις νυκτερινάς ενεργείας, ως συνήγετο εκ του ασκουμένου την νύκτα θορύβου μάχης εις την περιοχήν όπισθεν ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ (Ν.5067). Το επιθετικόν των πνεύμα διαφαίνετο εκ των λίαν τολμηρών και πολλάκις βαθειών αναγνωρίσεων εντός των ημέτερων γραμμών, τας οποίας ενήργουν εις τον τομέα τόσον της ΙΙ όσον και της Χ Μεραρχίας.
4. Φίλιαι Δυνάμεις
(α) Το ΣΣ είχεν υπό τας Δ/γας του τας ΙΙ, και Ι Μεραρχίας, την 77 Ταξιαρχίαν, και τέσσερα (4) τάγματα Εθνοφρουράς διά τον έλεγχον της μετόπισθεν ζώνης.. Επι πλέον διέθετε Μοίρας ΄Ορειβ. Πυρ/κού, δύο Συν/τα Πεδινού Πυρ/κού και δύο Ιλας Αναγνωρίσεως.
(β) Η Γενική κατανομή των ανωτέρω δυνάμεων είχεν ως εξής:
(ι) H X Mεραρχία από ΝΟΤΟΝ και η ΙΙ Μεραρχία απ’ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ευρίσκοντο έναντι των εις Περιοχήν ΒΙΤΣΙ εγκατεστημένων Κ.Σ. δυνάμεων. Η ΙΙ Μεραρχία είχεν επι πλέον τον έλεγχον της μετόπισθεν περιοχής μέχρι Πτολεμαίδος (Ν.8138), διέθετε δε και τμήματα έναντι των εις ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Κ.Σ. δυνάμεων. Αμφότεραι ευρίσκοντο εν αναρρώσει εκ των πληγμάτων του Οκτωβρίου του 1948, είχον ευρύτατον μέτωπον αμύνης (Χ Μεραρχία 20 μίλλια από ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ (Ν.2945) μέχρι ΒΙΤΣΙ (Ν.5755) ΙΙ Μεραρχία 13 μίλλια από ΚΑΛΕΤΟ (Ν.6359) μέχρι της προς ΓΙΟΥΚΟ-ΣΛΑΒΙΑΝ μεθορίου.), επί πλέον δε την εντολήν εξασφαλίσεως δύο σημαντικών Κέντρων της Περιοχής των, της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Χ) και ΦΛΩΡΙΝΗΣ (ΙΙ).
(ιι) Η Ι Μεραρχία αντιμετώπιζε τους Κ.Σ. εις ΓΡΑΜΜΟΝ, επεκτεινομένη προς Ν.Δ. μέχρι περιοχής ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ (Ν.2210), ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910). Είχεν επίσης τον έλεγχον της μετόπισθεν περιοχής ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ και ΒΟΙΟΥ και την απαγόρευσιν πάσης κινήσεως των Κ.Σ. του ΓΡΑΜΜΟΥ προς το εσωτερικόν της υπολοίπου ΕΛΛΑΔΟΣ.
(ιιι) Η 77 Ταξιαρχία ήτο η μόνη εφεδρεία εις χείρας του ΣΣ, ευρισκόμενη εις το επίπεδον ΚΟΖΑΝΗΣ (Ν.8813), ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (Ν.6711) και εξασφαλίζουσα συγχρόνως τα αστικά Κέντρα των μετόπισθεν. Διετηρείτο ετοίμη, όπως επέμβη είτε υπέρ της ΙΙ, είτε υπέρ Ι και Χ Μεραρχιών ώφειλε να διατηρή εφεδρική δύναμιν Ταξιαρχίας των δύο Ταγμάτων επί οδικών αρτηριών, ετοίμην να επέμβη εις πρώτην ανάγκην.
5. Πληροφορία:
(α) Εκ Πληροφοριών παρεχομένων υπό παρουσιαζομένων Κ.Σ, και εξ εκτελουμένων υπό των τμημάτων τούτων, ως προανεφέρθη, ασκήσεων συνήγετο, ότι οι Κ.Σ. ετοιμάζοντο διά νέαν προσβολήν κατά τινός αστικού κέντρου. Υπό των Κ.Σ. κατεβάλλετο προσπάθεια να διαδίδεται, ότι πρόκειται να εκτελέσουν ούτοι μακράν πορείαν εκτός του ΒΙΤΣΙ και να προσβάλουν εν αστικόν Κέντρον.
(β) Τήν μεσημβρίαν της 10 Φεβρουαρίου ελήφθη παρ’ ενός παρουσιασθέντος Κ.Σ. η πληροφορία, ότι δύο Τάγματα του ΜΑΥΡΟΥ και του ΝΕΣΤΟΡΟΣ, αφίχθησαν εξ ΑΝΑΤ. εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και ευρίσκοντο εις την περιοχήν ΣΚΟΠΟΣ (Ν.8078) – ΒΥΣΙΜΑ (Ν.8474) με πιθανήν πρόθεσιν επιθέσεως κατά ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ (Ν.7963).
(γ) Εξ άλλου αεροπορική αναγνώρισις διεπίστωσε λίαν πεπατημένην την Οδόν από ΑΝΩ ΜΕΛΑ (Ν. 2764) προς Β.Α.
6. Εκτίμησης της Καταστάσεως παρά του ΣΣ.
Το ΣΣ βάσει των άνωτέρω ενδείξεων και πληροφορίων, έχον υπ’ όψιν του και την σημειουμένην μεγάλην συγκέντρωσιν Κ.Σ. εις περιοχήν ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.4368), ΤΡΙΒΟΥΝΟΥ (Ν.5165), ήχθη εις το συμπέρασμα, ότι έπέκειτο επίθεσις κατά της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, διότι:
(α) Η ΦΛΩΡΙΝΑ ήτο η προσφορωτέρα ως Πρωτεύουσα του Κ.Σ. πόλις, ευρισκόμενη εις την παραμεθόριον περιοχήν και προστατευόμενη καλώς.
(β) Ήτο πλουσιωτάτη τόσον διά βιαίαν στρατολογίαν, όσον και εις παντοειδή άλλα εφόδια.
(γ) Η προσβολή της δεν απήτει κίνησιν Κ.Σ. τμημάτων μακράν της ζωτικής διά τους Κ.Σ. περιοχής του ΒΙΤΣΙ, πράγμα, το όποίον θα εξέθετεθεν εις κινδύνους τόσον τα τμήματα αυτά, όσον και την Κ.Σ. Αμυντικήν περιοχήν του ΒΙΤΣΙ, εντός της οποίας θα απέμενον ελάχιστοι υπερασπισταί.
(δ) Η πόλις της Φλωρίνης εμειονέκτει από απόψεως φυσικής αμυντικής καλύψεως, αλλά και αι ημέτεραι αμυντικαί θέσεις εμειονέκτουν εν σχέσει προς τας των Κ.Σ. Ούτω δεν απετείτο παρά μία σοβαρά προσπάθεια από μέρους των Κ.Σ. διά την κατάληψιν της, γνωστού όντος, ότι η αμυντική διάταξις της προχείρως οργανωμένης τοποθεσίας εστερείτο του επιθυμητού βάθους.
7. Προπαρασκευαστικάι ενέργειαι ΣΣ κατά την 10 Φεβρουαρίου.
Βάσει της ανωτέρω εκτιμήσεως εξεδόθησαν υπό του ΣΣ την 1400 ώρ. της 10 Φεβρουαρίου αι ακόλουθο Δ/γαί:
(α) Η Α.Α.Π. 102/183, καθορίζουσα τα πρώτα ληπτέα μέτρα και έχουσα ως εξής:
«Προς ΙΙ και Χ Μεραρχίας και την 77 Ταξ/χίαν»
Εκ συλληφθέντος Κ.Σ. από τριημέρου δύο Τάγματα Κ.Σ. ευρίσκονται εις περιοχήν ΣΚΟΠΟΥ – ΒΥΣΙΜΑ. Πιθανή πρόθεσης των εν συνδυασμώ μετά συμ/των ΒΙΤΣΙ να επιτεθούν κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Κατόπιν τούτου:
1. II Mεραρχία Eξασφαλίση
(α) Εφεδρικών Τάγμα εντός ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(β) Αντιμετώπισιν συμ/τών ΔΥΤ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
(γ) Στενωπόν ΚΙΡΛΙ – ΔΕΡΒΕΝ.
Διλοχία 507 Τ.Π, αντικαθισταμένη υπό διλοχίας του 612 εντός σήμερον επανέλθη το ταχύτερον δυνατόν διάθεσιν Ταξιαρχίας.

2. Χ Μεραρχία
Εντός τριώρου από εκδηλώσεως ενεργείας Κ.Σ, κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ θά ενεργήση αποφασιστικώς διά Ταξιαρχίας εν τη κατευθύνσει ΒΙΤΣΙ – ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5757), ΠΛΑΤΥ (Ν.5559). Διαθεσίν της 620 ΤΠ μέ Λόχον ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΝ. Τάγμα κινήθη εντός σήμερον μερίμνη Μεραρχίας ΟΞΥΕΣ.
3. 77 Ταξιαρχία
105 Τάγμα, αντικαθιστάμμενεν υπό Λόχον 620 κινήθη ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ, ένθα παραμείνη διάθεσιν ΣΣ, Τάγμα μείον Λόχος κινηθή αμέσως υπόλοιπος λόχος μετά αντικατάστασίν του. Τροφοδοσία τεσσάρων ημερών. 597 δέον τηρείται ετοιμοκίνητον.
ΑΝΤ/ΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
(β) Ομοίως εξεδόθη η Α.Π.102/186/ Δ/γή προς την Ι Μεραρχίαν διά συγκέντρωσιν ενός εφεδρικού Τάγματος εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ (Ν.5417) μέ ετοιμότητα κινήσεως εις πρώτην Δ/γήν ΣΣ και όπως το 615 Τάγμα, ευρισκόμενον εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν.345385) έχη ετοιμότητα αμέσου κινήσεως.
(γ) επί πλέον εζητήθη παρά του ΓΕΣ και ΑΔΑ διά του Α.Π.Φ.102/184/10. 2.49 σήματος, διαβιβασθέντος την 1400 ώρ., όπως διατεθή εις Αεροδρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ επαρκής αριθμός Μαχητικών Αεροπλάνων.
(δ) Παρά του Γ΄ΣΣ εζητήθη εν τάγμα εις περιοχήν ΑΡΝΙΣΣΗΣ (Ν.9668) δι’ εκδήλωσιν ενεργείας από της επομένης, και εν συνδυασμώ μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας, κατά Κ.Σ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
(ε) Διά των ανωτέρω Δ/γών και αιτήσεων, εδίδετο πλήρης εικών του τρόπου, καθ’ ον το ΣΣ προετίθετο να αντιμετωπίση την πιθανήν επίθεσιν κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ και καθωρίζοντο σαφώς αι αποστολαί των Μονάδων.
Επί πλέον προσανατολίσθησαν το ΓΕΣ και αι Γειτονικαί Μ.Μοναδες. Εν ολίγος το Σχέδιον ως ακολούθως:
(ι) Άμυνα μέχρις εσχάτων των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας. Διατήρησις ανοικτών των αρτηριών ενισχύσεως της περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(ιι) Εξαπόλυσις ισχυράς αντιπερισπαστικής ενεργείας εντός τριώρου από της ενάρξεως της επιθέσεως κατά ΦΛΩΡΝΗΣ εν τη κατεύθύνσει: ΒΙΤΣΙ – ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ υπό τμημάτων της Χ Μεραρχίας.
(ιιι) Αι διαταχθείσαι κινήσεις εξετελέσθησαν μέ την μεγαλυτέραν δυνατήν ταχύτητα εντός της ιδίας ημέρας.
(στ) Τήν νύκτα της 10/11 Φεβρουσρίου και περί ώραν 1145 εξεδηλώθη επίθεσις των Κ.Σ. Ταγμάτων ΜΑΥΡΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΟΣ προς κατάληψιν των υψωμάτων ΚΑΡΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (Ν. 7862) και απαγόρευσιν δι’ αποκοπής εις ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ, της οδού ΑΜΥΝΤΙΟΝ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ, μοναδικής, ως γνωστόν, αρτηρίας κινήσεως ενισχύσεων και ανεφοδιασμού περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Η επίθεσις κατόπιν σκληρού αγώνος απεκρούσθη μέ αρκετάς απώλειας διά τους συμμορίτας. Η ενέργεια αυτή των Κ.Σ. ενισχύσασα την υπό του ΣΣ γενόμενην εκτίμησιν της καταστάσεως, απετελεί μέρος της όλης κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ ενεργείας και απεσκόπει εις την απομόνωσιν της περιοχής ταύτης.
Ως εκ των υστέρων εξηκριβώθη, η ενέργεια αυτή εξεδηλώθη 24 ώρας προ της κυρίας επιθέσεως κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ ουχί ταυτόχρονως, εκ σφάλματος της Κ.Σ. ηγεσίας, η οποία, ενώ ανέβαλε την κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ επίθεσιν κατά 24 ώρας (εκθεσις Κ.Σ. ΒΛΑΝΤΑ εκ της μάχης ΦΛΩΡΙΝΗΣ Έις φυλλάδιον “ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1949”, παρέλειψε να ειδοποίηση περί τούτου τα τάγματα ΜΑΥΡΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΟΣ.
(ζ) Τήν εσπέραν της 11 Φεβρουαρίου αι διάφοροι Μονάδες του ΣΣ ευρίσκοντο ως κάτωθι:
(ι) Το 105 Τ.Π. αργά την νύκτα εκ κλεισούρας έφθανεν εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ (Ν.6960).
(ιι) Το 507 Τ.Π. συνεγκεντρώθι εις ΒΕΥΗΝ (Ν.7867) εις διάθεσιν της Ταξιαρχίας του.
(ιιι) Το 615 Τ.Π. ήτο ετοιμοκίνητον εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν. 345385).
(ιν) Το 620 Τ.Π. μείον Λόχος είχεν αφιχθή από της προτεραίας εις ΤΕΙΧΕΙΟ (Ν.5048), και την ήμεραν της 11 εις ΟΞΥΕΣ.
(η) Ούτω κατά το πλείστον είχον περατωθή αι πρώται προβλεφθείσαι κινήσεις τμημάτων δι’ αντιμετώπισιν της επιθέσεως. Επί πλέον τόσον η ΙΙ, όσον και η Ζ Μεραρχία έλαβον εντολάς επιμόνου αναζητήσεως πληροφοριών και άγρύπνου παρακολουθήσεως πάσης κινήσεως των Κ.Σ.

ΜΑΧΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΑΠΟ ΝΥΚΤΟΣ 11/12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 16ης ΙΔΙΟΥ )

8. Επιχείρησεις Νυκτός 11/12 και 12 Φεβρουαρίου
(α) Τήν 2225 ώρ. της 11 Φεβρουαρίου φάλαγξ συμμοριτών μη εξακριβωθείσης δυνάμεως, κινουμένη από ΚΑΠΑΛΙΣΚΕΤΟ (Ν.5858) προς ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΝ (Ν.6357) προσεβλήθη υπό ημετέρας ενέδρας εις (Ν.6357). (Ν.6357). Τούτο εθεωρήθη ως πρώτη ένδειξις ενάρξεως της επιθετικής ενέργειας του εχθρού, δεν ήτο όμως δυνατόν ούτε επακριβώς να εντοπισθή εισέτι ούτος, ούτε και να εξακριβώθη η δύναμις και η ταυτότις του. Το ΣΣ εζήτησε και αυθίς παρά του Γ΄ΣΣ διά του Α.Π.Φ. 102/198 σήματος του, όπως Τάγμα συγκεντρωθή εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ προς συμμετόχην εις ενέργειαν κατά Κ.Σ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ. Διετάχθη η ΙΙ Μεραρχία, όπως εξασφαλίση οπωσδήποτε την στενωπόν ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ.
(β) Τήν 0300 ω της 12 Φεβρουαρίου ο εχθρός, διεισδύσας διά των διακένων, τα οποία υφίσταντο μεταξύ των Σημείων Στηρίγματος εις την Δυτ. πλευράν της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, εξετέλεσε γενικήν επίθεσιν κατά ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ (Ν.5871) και κατά του (Δυτ. διαδρόμου ΦΛΩΡΙΝΗΣ), ως επίσης και κατά των ΛΙΠΑΣ (Ν.5767) ΑΝΩΝΥΜΟΥ (Ν.5667), ύψοδ. 1033 (Ν.5970) και ύψοδ. 1218 (Ν.5468). Αί ανωτέρω ενέργειαι των Κ.Σ. ύπεστηρίζοντο υπό σοβαράς μάζης Πυρ/κού, προωθηθέντος εις ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΝ (Ν.585598), και εκ ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.4771).
(γ) Το όλον σχέδιον της Κ.Σ/κής επιθέσεως, ως εκ των υστέρων εγένετο γνωστόν, είχεν ως ακολούθως:
(ι) Δύο Ταξιαρχίαι, αι 107 και 18, επετέθησαν από ΒΟΡΡΑ, η μεν μία διά την κατάληψιν και διατήρησιν της Κορυφογραμμής από ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ (Ν.557722) μέχρις υψδ. 1033 (Ν.590704) (όχι), η δε άλλη δια την κατάληψιν τύ ύψοδ. 1033 και εν συνεχεία του ημίσεως Ανατ. Τμήματος της πόλεως.
(ιι) Δύο Ταξ/χίαι, αι 103 και 14, είσδύουσαι διά του Δυτ,ΦΛΩΡΙΝΗΣ πεδινού διαδρόμου (Γεωργικής Σχολής), θα εξουδετέρωνον τας κατά μήκος του διαδρόμου συναντώμενας πρώτας αντιστάσεις και θα κατελάμβανον εν συνεχεία το Δυτ. τμήμα της Πόλεως.
(ιιι) Η 108 Ταξιαρία, ενεργούσα από Νοτ. θα εισέδυεν εις το εσωτερικόν της διατάξεως Νοτ. Φλωρίνης και θα συνεκράτει τας δυνάμεις ώστε να μην δυνηθούν να συνδράμουν τα κινδυνεύοντα τμήματα Βορ. και Δυτ. Φλωρίνης.
(ιυ) Τα Τάγματα ΜΑΥΡΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΟΣ, επιτιθέμενα κατά των ημετέρων τμημάτων, των εξησφαλιζόντων το ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ, θα εγένοντο κύρια της στενωπού, απαγορεύοντα πάσαν ενίσχυσιν των τμημάτων της περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(δ) Το ΣΣ διά του Α.Π.Φ.102/199/120430 σήματος ανέφερεν εις ΓΕΣ/Α1 την εκδηλωθείσαν επίθεσιν κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ και εζήτησε την διάθεσιν Ταξ/χίας μείον Τάγμα εκ του Γ΄ΣΣ. Διέταξεν επίσης την λήψιν των κατωτέρω μέτρων.
(ι) Κίνησιν 615 Τ.Π. μετά Πύρ/χίας του 104 Συν/τος Πεδ. Πυρ/κού και Ίλης Αναγνωρίσεως, μείον δύο Ουλαμοί, προς ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΝ και εκείθεν ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
(ιι) Κίνησιν Διοικήσεως 77 Ταξ/χίας και 597 Τάγματος προς Πτολεμαίδα και εκείθεν ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
(ιιι) Το 105 Τ.Π. μόλις αφιχθέν εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ, να συνεχίση συντόμως προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, τιθέμενον εις την διάθεσιν της ΙΙ Μεραρχίας.
(ιν) Η Χ Μεραρχία όμως από της έω της 12 εκδηλώση την καθορισθείσαν αντιπερασπαστικήν ενέργειαν εν τη κατεύθυνσει ΒΙΤΣΙ ΓΚΛΑΒΑΤΑ – ΠΛΑΤΥ.
(ε) Εν τω μεταξύ η αρξαμένη από 0300 ώρας ισχυρά επίθεσις κατά ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ κατ’ άρχάς μεν αποκρούεται, βραδύτερον όμως απολήγει εις την κατάληψιν τούτου.
(στ) Από 0500 ω της 12 εξασκείται σοβαρά πίεσις κατά των τμημάτων ΔΕΡΒΕΝ (Ν. 5365), ενώ οι Κ.Σ. διεισδύσαντες διά του πεδινού διαδρόμου Δυτ. Φλωρίνης εύρίσκοντο προ της κυρίας γραμμής αντιστάσεως των ημετέρων τμημάτων. Έτερα τμήματα Κ.Σ. διεισδύσαντα από περιοχής Νοτ. Φλωρίνης εντός της ημετέρας διατάξεως επιτίθενται κατά ΛΙΠΑΣ (Ν.5767). Το Σ.Στηρίγματος ύψ.1115 (Ν.5867) ένθα η Δ Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π μετά σκληρούς αγώνας καταλαμβάνεται υπό των Κ.Σ., τιθεμένων εκτός μάχης των υπερασπιστών του. Μετά την κατάληψιν του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ οι Κ.Σ. εκδηλώνουν λισσαλέαν επίθεσιν κατά ύψοδ .1398 (Ν.5761) και ύψοδ. 1033 (Ν.5970). Είς τον ύψοδ. 1398 αι επιθέσεις αποκρούονται, επί του υψώματος όμως 1033 οι Κ.Σ. κατορθώνουν να θέσουν προσωρινώς πόδα, αλλά δι’ άντεπιθέσεως των ημετέρων κατορθούται μετά κόπου η ανακατάληψίς του.
(ζ) Την 1000 ω επαναλαμβάνεται η προσπάθεια των Κ.Σ., προς κατάληψιν του ίδιου υψώματος 1033, το οποίον αποτελεί το βασικόν από ΒΟΡΡΑ έρεισμα της πόλεως της ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Η προσπάθεια αύτη των Κ.Σ., υποστηρίζεται υπό όγκου πυρός πυρ/κού και όλμων και προς στιγμήν επιτυγχάνεται υπό τούτων η κατάληψις του υψώματος. Ο αγών την στιγμήν ταύτην ευρίσκεται εις το κρισιμότερον σημείον, εις τον αγώνα τότε ρίπτεται υπό της ΙΙ Μεραρχίας ο ΛΟΚ αυτής, ο οποίος δι’ αντεπιθέσεως, τη υποστηρίξει πυρ/κού κατορθώνει να εκδιώξη τους Κ.Σ. και να ανακαταλάβη το ύψωμα σταθεροποιούμενος επ’ αυτώ. Ο εχθρός έχει αποδεκατισθή εις την περιοχήν αυτήν. Μέ την ανακατάληψιν του υψ.1033 και την εν μέρει απώθησιν του εχθρού έκειθεν αν δεν εκλείπει τελείως, παντός απομακρύνεται ο κίνδυνος της από ΒΟΡΡΑ καταλήψεως της Πόλεως.
(η) Την 1100 ω αι αφιχθείσαι εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ δύο Διλοχίαι της 22 Ταξ/χίας (των 507 και 509 Τ.Π.) ανήλθον και εξησφάλισαν πλέον σταθερώς τα υψώματα 1033 και 1398, ενώ το κατά την αυτήν ώραν αφιχθέν εκ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ εις την περιοχήν ταυτην. 105 Τ.Π., ενεργήσαν αντεπίθεσιν, ανακατέλαβε το ύψωμα 857(Ν.6072) και ήρξατο εκκαθαρίζον την περιοχήν της αμυντικής τοποθεσίας προς Μονήν ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Ν.5972) – ΤΣΟΥΚΑΤΑ (Ν.5873). Ταυτοχρόνως Τμήματα της 21 Ταξιαρχίας μετά αφιχθείσης Διλοχίας του 508 Τ.Π. ανεκατέλαβον την θέσιν της Πυρ/χίας του 104 ΣΠΠ απελευθερώσαντα τα πυροβόλα.
(θ) Από τας πρώτας απογευματινάς ώρας μετά την κατάληψιν και σταθεροποίησιν των τμημάτων επί των υψωμάτων 1033 και 1398 εφάνη πλέον, ότι απετράπη οριστικώς ο σοβαρός κίνδυνος ον διέτρεξεν η Πόλις να καταληφθή παρά των Κ.Σ. Διότι αι δυνάμεις της κυρίας προσπαθείας των Κ.Σ, από ΒΟΡΡΑ, κατόπιν της σοβαρός αιμορραγίας των, δεν ήσαν εις θέσιν μά επαναλάβουν νέας ισχυράς επιθέσεις κατά της κυρίας αμυντικής τοποθεσίας, η οποία προήσπιζεν από ΒΟΡΡΑ την πόλιν της Φλωρίνης. Αί από ΔΥΣΜΩΝ διά του πεδινού διαδρόμου επιτιθέμεναι δυνάμεις των Κ.Σ, είχον ωσαύτως κλονισθή, λόγω των σοβαρών απωλειών, φονευθέντος και αύτου του Δ/τού της 14 Ταξ/χίας των, χωρίς και να επιτευχθή σοβαρόν τι αποτέλεσμα. Αί από Νότον δυνάμεις, κατ’ αρχήν ολίγαι, ήρξαντο καμπτόμεναι και δεν απετέλουν σοβαράν απειλήν κατά της πόλεως.
(ι) Η Χ Μεραρχία από της 0800 ω της 12ης συμφώνως προς την Δ/γήν του ΣΣ, εξεδήλωσεν ενέργειαν διά πλήρους Ταξ/χίας εν τη κατευθύνσει ΒΙΤΣΙ – ΓΚΛΑΒΑΤΑ – ΠΛΑΤΥ, ενώ συγχρόνως εγένοντο και επιθετικαί ενέργειαι εφ’ ολόκλήρου του μετώπου της Μεραρχίας. Η τοιαύτη αντιπερισπαστική ενέργεια της Χ Μεραρχίας εξηνάγκασε τους Κ.Σ. (108 Ταξ) να αποσύρουν σημαντικόν μέρος των από Νότον κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ επιτιθέμενων δυνάμεών των και ούτως από της μεσημβρίας της 12ης ηλαττώθη κατά πολύ η από Νότον κατά της ΦΛΩΡΙΝΗΣ εξασκουμένη πίεσις. Μέχρι της 1130ω. τα τμήματα της Χ Μεραρχίας, άχθέντα εις ΡΟΓΟΥΣ (Ν.5756) εσυνέχισον την κίνησιν των προς ΓΚΛΑΒΑΤΑ διανοίγοντα οδεύσεις δια της χιόνος, η οποία είχεν αρκετόν πάχος. Έτερα τμήματα της ήχθησαν εις υψ, ΒΑΨΩΡΙΟΥ ΡΕΜΜΑ (Ν.5155) και εις υψ. 1200 (Ν.4955). Και επειδή εις τον τομέα της ΦΛΩΡΙΝΗΣ διεγράφετο ως λίαν σοβαρά η κατάστασις, εξεδόθη υπό του ΣΣ η Α.Π.Φ.102/208/22.11.00 και 209 Δ/γαί του, όπως αποφασιστικώς και ταχέως συνεχισθή ενέργεια της Μεραρχίας προς ΠΛΑΤΥ ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ. Το από ΒΙΤΣΙ προς ΓΚΛΑΒΑΤΑ κινούμενον τμήμα, λόγω χιονός ύψους 2,1/2 μέτρων δεν ηδυνήθην να αχθή πέραν ΡΟΓΚΟΥΣ. Τα 567 και 569 Τ.Π., ενεργούντα από ΒΑΨΩΡΙΟΥ δια την καταληψιν της γραμμής ΠΡΕΖΑ (Ν.5258) – ΚΡΕΣΤΟ (Ν.5459) – ΠΛΑΤΥ (Ν.5559) καθηλώθησαν Β.Δ. ΒΑΨΩΡΙΟΥ εις (Ν.535570) υπό σφοδρών πυρών μυδραλλίων και όλμων από ΠΡΕΖΑ ΛΙΛΙΑΚ (Ν.5157). Έτερα τμήματα, ενεργούντα κατά κορυφογραμμής ΡΟΤΟ (Ν.4756), ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5057) δεν ηδυνήθησαν να προχωρήσουν πέραν της γραμμής ύψ.1123 (Ν4755) ύψ. 1200 (Ν.4955) ύψ. 1080 (Ν.5055), λόγω σφοδρών πυρών μυδραλλίων και πυρ/κού. Η επίθεσις συνεπώς της Χ Μεραρχίας, δεν ηδυνύθη να εξελιχθή ευθύς εξ αρχής ευνοίκώς και να έχη άμεσον αποτέλεσμα διά την ύπόθεσιν της Φλωρίνης. Απετέλεσεν όμως μίαν σοβαράν απειλήν διά τους Κ.Σ., οι οποίοι ημύνοντο επί της τοποθεσιας ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ ως και εκείνων, οι οποίοι επετίθεντο κατά της ΦΛΩΡΙΝΗΣ από ΝΟΤΟΝ. Ούτως ως εκ της επιθέσεως ταύτης, εξηναγκάσθησαν οι Κ.Σ. να αποσύρουν μέρος των επιτιθεμένων από Νότον δυνάμεων και ούτως η από Νότον Υπερασπίζουσα την πόλιν 21 Ταξιαρχία, ου μόνον απέφυγε σοβαρόν κίνδυνον αποκονής, αλλά ηδυνήθη να διαθέση δυνάμεις της αλλαχού.
9. Κίνησις Τμημάτων.
(α) Από της έω της 12 Φεβρουαρίου εκινήθησαν
(ι) Η 22 Ταξιαρχία μείον τάγμα εκ περιοχής ΒΕΥΗΣ προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, αφιχθέντος ενός μέρους της εις τον προορισμόν του προ της μεσημβρίας της αυτής .
(ιι) Το 105 Τ.Π.τής 77ης Ταξιαρχίας από ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, ως προαναφέρθη.
(ιιι) Η 77 Ταξ/χία μετά των υπολοίπων δύο ταγμάτων της εκ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ήγετο εν τάχει επ’ αυτοκινήτων προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, κινηθείσα από της εω της αυτής.
(β) Οι Κ.Σ., μη δυνηθέντες να καταλάβουν το υψ, ΚΑΡΑ ΝΤΟΥΡΟΥ εις Στενωπόν ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ, κατείχον τας Νοτίας κλιτείς της εισόδου της στενωπού. Μετά αγώνα ευχερή κατέστη δυνατή η διάνοιξις της Στενωπού, η Άρσις των ναρκών επί της οδού και η ελευθέρα κίνησις ενός των Ταγμάτων της 77 Ταξιαρχίας, το οποίον εν συνεχεία ηκολούθησε και το έτερον Τάγμα της. Ούτω προ της επελεύσεως του σκότους είχεν αφιχθή εντός της πόλεως διετέθη εις τον Δυτ. Πεδινόν διαδρομον (Γεωργική Σχολή), το 612 Τ.Π. (μείον Διλοχία) το οποίον διετέθη εις ΣΚΟΠΟΝ (Ν.8178), ενώ το 105 Τ.Π αυτής από της μεσημβρίας είχεν αφιχθή και εμπλακή εις τον αγώνα εις τον τομέα ΠΡΩΤΗΣ (Ν.5973).
(γ) Το 615 Τ.Π. και Πυρ/χία του 104 ΣΠΠ εκ περιοχής ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ εκινήθη διά του δρομολογίου ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ έως ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ (Ν.7857), όπου διανυκτέρευσε.
(δ) Εκ του Γ΄ΣΣ εκινήθησαν δια ΚΟΖΑΝΗΝ προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, διανυκτερεύσαντα την νύκτα 12/13 εις ΚΟΖΑΝΗΝ, η Δ/σις της 33 Ταξιαρχίας, το 556 Τ.Π., Ουλαμός Πυρ/κού και Ουλαμός Τεθ/νων και δι’ ΑΡΝΙΣΣΗΣ (Ν.9668) δύο Διλοχίαι και 514, 517 Τ.Π., φθάσαντα το εσπέρας εις ΚΕΛΛΗΝ (Ν.8467).
10. Κατάστασις Αντιπάλων Δυνάμεων κατά το εσπέρας της 12ης.
(α) Εχθρός
Το εσπέρας της 12 οι Κ.Σ, κατείχον το ύψ. 1641 ΣΟΛΤΣΙΤΟ (Ν.5672) και τας Ανατ. αντερίδας τούτου διά της 107 Ταξ/χίας των. Εφ’ ολοκλήρου του υπολοίπου τομέως οι Κ.Σ., υποστάντες σοβαράς απώλείας, απεσύρθησαν επί της αμυντικής των τοποθεσιας, μη παρουσιάζοντες ικανότητα προς επανάληψιν των επιθέσεών των.
(β) Φίλιαι Δυνάμεις.
(ι) Τα Τμήματα της αμυντικής τοποθεσίας ΦΛΩΡΙΝΗΣ εύρισκοντο σταθερώς εις τας θέσεις τών, πλην του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ, με ηθικόν αποκαθιστάμενον και με ολίγας σχετικώς απώλειας, εν συγκρίσει με τας των Κ.Σ.
(ιι) Η 22 Ταξιαρχία και το 108 ΣΠΠ είχον παράσχη σοβαρότατα την ενίσχυσιν εις τα Τμήματα της Φλωρίνης και εθεωρείτο εξησφαλισμένη σταθερότης των επί των σημείων Στηρίγματος.
(ιιι) Επί πλέον υπήρχον εις την περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ δύο Τάγματα της μόλις αφιχθείσης 77 Ταξιαρχίας. Το 615 Τ.Π., εν κινήσει προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ διενυκτέρευσεν εις ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ. Επί πλέον η 33 Ταξιαρχία ευρίσκετο εν κινήσει προς ΦΛΩΩΡΙΝΑΝ με τάγμα εις ΚΟΖΑΝΗΝ και έτερον καθ’ οδόν από ΑΡΝΙΣΣΗΣ προς ΚΕΛΛΗΝ.
(ιν) Η Χ Μεραρχία ήσκει ισχυροτάτην πίεσιν επί των προς Νοτ. Σημείων Στηρίγματος της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας.
(γ) Συμπεράσματα εκ της συγκρίσεως των αντιπάλων δυνάμεων.
(ι) Εκ των ανωτέρω ήτο φανερόν, ότι είχε πλέον απωλεσθή διά παντός δια τους Κ.Σ., η ευκαιρία της ευκόλου καταλήψεως της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, αφού ο αιφνιδιασμός απέτυχε.
(ιι) Όλα τα ανωτέρω στοιχεία ήγαγον το ΣΣ εις την σκέψιν, όπως αναλάβη ευρείαν επιθετικήν ενέργειαν προς καταδίωξιν των συμπτυσσομένων Κ.Σ. και ει δυνατόν εξάρθρωσίν των και εκμετάλλευσιν της επιτυχίας εις βάθος, εφ’ όσον θα υπήρχεν επάρκεια προς τούτο μέσων.
(δ) Προπαρασκευαστικαί ενέργειαι του ΣΣ διά την ανάληψιν επιθέσεως.
(ι) Το ΣΣ δια της Α.Π.Φ 102/128 Δ/γής του διέταξεν, ως αρχήν της επιθετικής ενεργείας, την ανακατάληψιν του ΣΟΥΛΙΤΣΙΤΟ (ΜΠΑΣΔΡΟ-ΒΙΤΣΑΣ) εντός της νυκτός της 12/13.
(ιι) Ομοίως δια της Α.Π.Φ. 102/217 Δ/γής του διετάχθη η τήρησις στενής επαφής μετά των Κ.Σ. καθ’ όλην την νύκτα, και εις περίπτωσιν διακοπής του αγώνος εκ μέρους των, ανάληψις καταδιώξεως άνευ διακοπής.
(ιιι) Ταύτα διετάχθησαν με την προυπόθεσιν της γενικωτέρας εξορμήσεως άμα τη αφίξει των τμημάτων των 77καί 33 Ταξ/χιών εις περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(ιν) Είς την ΙΙ Μεραρχίαν εδόδη η πρόθεσης του ΣΣ και διετάχθη η μελετη δι’ ενέργειαν εν τη κατεύθύνσει ΜΠΟΥΦΙ (Ν.5273) – ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Ν.4077).
(ν) Τήν νύκτα της 12/13 ουδεμία σοβαρά ενέργεια εγένετο από μέρας των Κ.Σ., πλην ωρισμένων παρενοχλήσεων διά πυρών των ύψ1414 (Ν.5466) – ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.5372) υψ.(Ν.5671), ύψ. 1017 (Ν.5570) και των φυλακίων του Δυτικού διαδρόμου ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(νι) Η Χ Μεραρχία διετάχθη, όπως δια την επομένην συνεχίση την καθορισθείσαν αποστολήν της. Τα Τμήματα της κατά την διάρκειαν της νυκτός παρηνωχλούντο σοβαρώς διά πυρών μυδραλλίων και πυρ/κού.
11. Επιχειρήσεις 13 Φεβρουαρίου.
(α) Από της έω της 13ης τα Τμήματα της 22 Ταξιαρχίας ενεργούν προς κατάληψιν του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ (ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ), του οποίου όμως δεν καθίσταται δυνατή η κατάληψις. εις την προσπάθειαν ταύτην εφονεύθη και Διοικητής του 509Τ.Π. Ταγ/χης ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Η Κορυφογραμμή του ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ μέχρι ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ (Ν.5774) – ΤΣΟΥΚΑΤΑ (Ν.5873) κατέχεται ισχυρώς υπό δύο Ταγμάτων της 18 Κ.Σ. Ταξ/χίας, τα οποία αμύνονται λυσσωδώς.
(β) Η 77 Ταξιαρχία διατάσσεται, όπως επιτεθή διά 612 και 105 Τ.Π. προς καταληψιν ΤΡΥΠΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ταυτοχρόνως διατάσσεται ουλαμός Αρμάτων και Λόχος βαθμοφόρων ΙΙ Μεραρχίας να κινηθούν προς υποβοήθησιν της ανωτέρω ενέργειας από ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΑΣ (Ν.5976), προς ΜΠΟΥΦΙ.
(γ) Τα τμήματα της 77 Ταξιαρχίας, μετά του 105 Τ.Π. εκ του ύψ. 857 (Ν.6072), κατόπιν σκληρού αγώνος ήχθησαν είς ΤΣΟΥΚΑΤΑ και διά νυκτερινής εφόδου κατέλαβον την ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ, συνεχίσαντα προς το ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ, το οποίον μη δυνάμενος πλέον ο εχθρός να διατηρήση εγκατέλειψε. Ταυτοχρόνως Διλοχία του 556 Τ.Π. μετά Ίλης Αρμάτων εκινήθη δια ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ προς ΜΠΟΥΦΙ, αλλά, λόγω καταστροφών της οδού, δεν ήδυνηθη να κινηθή πέραν του ύψους του όγκου ΜΕΤΣΙΚΑ (Ν.5576), συνέχισαν την πρωίαν της επομενης, ως θέλει λεχθή κατωτέρω.
(δ) Την μεσημβρίαν αφίχθη εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ το 615 Τ.Π. μετά της Πεδ. Πυρ/χίας και εκινήθη προς ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ (Ν.6365) – ΤΡΙΑΝΤΑ-ΦΥΛΛΙΑΝ (Ν.5960), ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.5759) προς κατάληψιν βάσεως εξορμήσεως διά μελετωμένην υπό του ΣΣ επιχείρησιν προς ΚΟΥΛΑ (Ν.5659) – ΠΛΑΤΥ (Ν.5559). Λόγω Απωλειών του Τάγματος τούτου εξ εχθρικών πυρών άμα τη αποβιβάσει του εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΩΝ δεν κατέστη δυνατή περαιτέρω προχώρησίς του, παραμείναντος την νύκτα εις περιοχήν ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ – ΤΣΕΡΝΟΒΑΛΗ (Ν.6165).
(ε) Από της 1200 ω της ιδίας ημέρας το Τ.Σ. του ΣΣ εγκατεστάθη εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ και διεύθυνε τον αγώνα εκ του σύνεγγυς.
(στ) Το ΣΣ δια της Α.Π.Φ.102/223/130930 Δ/γής του είχε διατάξη, ως προελέχθη την ΙΙ Μεραρχίαν, όπως προπαρασκευάση ενέργειαν αποφασι-στικήν εν συνδυασμώ μετά των από Νότον ενεργούντων Τμημάτών της Χ Μεραρχίας προς κατάληψιν της Κορυφογραμμής ύψ. 1695 ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ.
(ζ) Τας Απογευματινάς ώρας αφίκετο εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ η Διοίκησις της 33 Ταξιαρχίας και το διά ΚΕΛΛΗΣ κινούμενον Τάγμα της, ως και το τοιούτον εκ ΚΟΖΑΝΗΣ.
(η) Τα τμήματα της Χ Μεραρχίας αγωνιζόμενα από της έω της 13ης εις χιονοσκεπή περιοχήν έθεσαν πόδα από της 0930 επί του ύψ.1621 (Ν.5558).
(θ) Το εσπέρας της 13ης ουδεμία μεταβολή είχε σημιειωθή πλην της ολοκληρώσεως της καταλήψεως του ορεινού όγκου ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ (ΣΟΛΤΣΙΤΟ).
Πλην εις την περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ ευρίσκοντο πέντε εισέτι Τάγματα.
12. Επιχειρήσεις 14 Φεβρουαρίου.
(α) Κατόπιν των ανωτέρω το ΣΣ διά της Α.Π.Φ.108/226/132015 Δ/γής του καθώρισεν, όπως:
(ι) Εντός της 14ης εκκαθαρσθή πλήρως εκ τυχόν υπολειμμάτων η τοποθεσία ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ -ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ.
(ιι) Η Χ Μεραρχία δια νυκτερινής ενέργειας κατά την νύκτα 14/15 καταλάβη την Κορυφογραμμην ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ. Σημειωτέον, ότι τμήματα της μεραρχίας ταύτης κατέχοντα θέσεις εις (Ν.535666) απέκρουσαν σφοδράν επιθεσιν Κ.Σ. κατά την νύκτα της 13/14.
(β) Το ΣΣ εμελέτα την καταδίωξιν των Κ.Σ. με κύριον άξονα την οδόν ΦΛΩΡΙΝΑ – ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ. Τούτο θα απήτει αρκετόν χρόνον προπαρασκευής δεδομένου, οτι τόσον τα ημέτερα, όσον και τα εχθρικά ναρκοπέδια ήσαν πυκνά και επί ευρείας εκτάσεως και έπρεπε να αρθούν διά να γίνη η κίνησης.
(γ) Από της 0800ω. Διλοχία του 556 Τ.Π. μετά ίλης Αρμάτων, αποτελέσαντα μικτόν Απόσπασμα υπό τας Δ/γας του 556 Τ.Π. εσυνέχισαν την κινησιν των, αχθέντα εις ΜΠΟΥΦΙ, καθόν χρόνου περίπολοι είχον ανέλθει εις την εγκαταλειφθείσαν από της νυκτός υψηλοτέραν κορυφήν της ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ ( ΣΟΛΙΤΣΙΤΟ).
(δ) Κατόπιν της διαπιστωθείσης συμπτύξεως των Κ.Σ. το ΣΣ διά της Α.Π.Φ.102/230/141100 Δ/γής του διατάσσει:
(ι) Να ανασταλή η επιχείρησις πρός ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ
(ιι) Η ΙΙ Μεραρχία να καταδίωξη αποφασιστικώς τους, συμπτυσσομένους Κ.Σ. – ειχεν ήδη από της πρωίας αρχίσει δι’ έλαφρών τμημάτων προς την κατεύθυνσιν ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥκαί έπιδιώξη εντός της ημέρας κατάληψιν της στενωπού.
(ιιι) Η Χ Μεραρχία συμπτύσσουσα τα προς ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ επιθετικώς ενεργούντα Τμήματα της, δεδομένου, ότι άι από διημέρου ενέργειαι δεν είχον προαχθεί επαρκώς – να εκδηλώση ισχυράν ενέργειαν εν τη κατευθύνσει ΜΠΙΚΟΒΙΚ (Ν.4650) – ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν.4156).
(ε) Εκ της προηγούμενης Δ/γής του ΣΣ διαγράφεται σαφώς η πρόθεσις του, όπως ενεργήσει αποφασιστικώς και ταχέως εις βάθος, προς πλήρη εξάρθρωσιν των ατάκτως και μέ βαθείας απωλείας συμπτυσσομένων Κ.Σ. Επί πλέον προεβλέπετο μια νέα αντιπερισπαστική ενέργεια της Χ Μεραρχίας, ώστε να επιφέρη σύγχισιν εις τα εναπομείναντα έναντί της Τμήματα Κ.Σ., και ει δυνατόν να οδηγήση εις την κατάληψην του σημαντικού ύψ. ΓΙΑΜΑΤΑ, εκ του οποίου θα ήτο εύκολος ο έλεγχος της περιοχής ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ.
(στ) Κατόπιν της ανωτέρω Δ/γής του ΣΣ:
(ι) Η ΙΙ Μεραρχία αποφασίζει, όπως δια του 597 Τ.Π. και της 22 Ταξ/χίας μείον Τάγμα, δύο ουλαμών Αναγνωρίσεως και ουλαμού Αρμάτων εκβιάση την στενωπόν του ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ. Είς την ενέργειαν της θά υπεβοηθείτο υπό της 21 Ταξ/χίας, η οποία θά κατελάμβανε την ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΣΑ (Ν.5067). Το εις ΜΠΟΥΦΙ Μικτόν Απόσπασμα, θά εσυνέχιζε την κίνησην του προς ΚΝΟΙΤΣΑΤΑ (Ν.4873). Η 33 Ταξ/χία διά του 615 Τ.Π. θα ενεργεί προς ΚΡΙΘΑΡΙΣΙΟ ΝΕΡΟ (Ν.6260) – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΝ (Ν.5960)
(ιι) Η Χ Μεραρχία ήρχισε τας προπαρασκευαστικάς της κινήσεις, όπως την 1200Ω της 15ης είναι εις θέσιν να εκδηλώση διά της 35 Ταξ/χίας (δύο ταγμάτων) ενέργειαν προς ΓΙΑΜΑΤΑ. Εν τώ μεταξύ διετάχθη, όπως διά του Πυρ/κού της ασκή συνεχή παρενόχλησιν της περιοχής ΚΟΥΛΑ (Ν.5659) – ΚΡΕΣΤΟ (Ν.5459) – ΠΛΑΤΥ (Ν.5559) – ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν.5757).
(ζ) Το προς ΜΠΟΥΦΙ ενεργούν Μικτόν Αποσμασμα του 556 Τ.Π. και ήχθη μεχρι της Ανατ. Παρυφής ΜΠΟΥΦΙ – μόνον τα τμήματα Πεζικού του 556 Τ.Π. καθηλώθη υπό σφοδρού πυρός του εχθρού, κατέχοντος τα Β.Δ. υψώματα ΜΠΟΥΦΙ. Το εσπέρας το Τάγμα συνεπτύχθη επί της γραμμής υψ. 1072 ΜΕΤΣΙΚΑ (Ν.5576), ένθα και παρέμεινε μετά των αρμάτων.
(η) Εν τη κατευθύνσει προς ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ το 597 Τ.Π. κινούμενον πρώτον ήχθη εις ύψος (Ν.5170), καθηλωθέν υπό εχθρικών πυρών πεζικού. Τα άρματα και τα τεθ/να, λόγω μη άρσεως μέχρις εσπέρας των ναρκοπεδίων και αντιαρματικών κωλυμάτων, δεν ήδυνήθησαν να υποστηρίξουν την κίνησιν του 597 Τ.Π.
(θ) Τα εκ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ κινηθέντα τμήματα κατέλαβον τας εσπερινάς ώρας το ύψωμα 1186 (Ν.606608) και ήχθησαν εγγύτατα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ, βαλλόμενα υπό πυρών πυρ/κού από ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ.
(ι) Η 21 Ταξ/χία, αναστείλασα τας προπαρασκευάς δι’ επιχείρησιν προς ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ, κατέλαβε μέχρις εσπέρας την βάσιν εξορμήσεως εις περιοχήν ύψ. 1695 (Ν.5267) δια νυκτερινήν επιχείρησιν προς ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ. Τήν νύκτα 14/15 τα τμήματα της 21 Ταξ/χίας εξεδήλωσαν την ενεργειάν των προς ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ, αλλά δεν κατόρθωσαν να την συνεχίσουν, λόγω του ότι η χιων εκ του ψύχους ήτο παγωμένη και καθίστατο αδύνατος η κίνησις πεζών επι των αποκρήμνων κλιτύων της ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ.
13. Επιχείρήσεις της 15 Φεβρουαρίου.
(α) Το 597 Τ.Π., συνεχίζον από της πρωίας της 15ης την προσπάθειαν του, ενώ ευρίσκετο εν κινήσει εις θέσιν (Ν.5070), εδέχθη σφοδράν αίφνιδιαστικήν επίθεσιν εκ ΠΛΑΚΑΣ (Ν.4971) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ (Ν.5271), υποστηριζόμενην και εκ ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ, προς ην ως ανωτέρω ελέχθη δεν ενήργησε η 21 Ταξ/χία. Ούτως αναγκάσθη να συμπτυχθή εις περιοχήν ΑΛΩΝΑΣ (Ν.5169) με σημαντικάς απωλείας. Η στενωπός δεν επέτρεπε ανάπτυξιν μεγαλυτέρων δυνάμεων.
(β) Το 556 Τ.Π. αποπειραθέν να συνεχίση εκ νέου την προσπάθειάν του προς ΜΠΟΥΦΙ και εκείθεν προς (Ν.4875), εδέχθη σφοδρά πυρά πυρ/κού όλμων και μυδραλλίων εκ των κατεχόντων το χωρίον Κ.Σ. Τα τεθ/να ήδυνήθησαν να υποστηρίξουν την ανωτέρω κίνησιν προς ΜΠΟΥΦΙ, λόγω των υπαρχουσών εκ των οδεύσεων καταστροφών.
(γ) Εξ όλων των ανωτέρω ενδείξεων και εκ πληροφοριών παρουσιαζόμενων Κ.Σ. διεπεστώθη, ότι η φύσει οχυρά τοποθεσία ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.463746) – ΠΛΑΚΑ (Ν.4971) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.52710) – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ (Ν.5067), κατείχετο ίσχυρώς υπό της 107 Κ.Σ. Ταξ/χίας, της οποίας το μεγαλύτερον μέρος δεν ήδυνήθη να μετάσχη της κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ επιχειρήσεως και συνεπώς ήτο ανέπαφον.
(δ) Η Χ Μεραρχία, κινηθείσα με κυρίαν προσπάθειαν επί της κατευθύνσεως ΜΠΙΚΟΒΙΚ (Ν.4650) – ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΣ (Ν.4453) – ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν.4156), δεν ηδυνήθη μέχρις εσπέρας, παρά τας προσπάθειας των τμημάτων να υπερβή το ύψος ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ Π., καθηλωθείσα υπό πυκνών εχθρικών πυρών όλμων, πυρ/κού και μυδραλλίων. Επί του λοιπού μετώπου της Χ Μεραρχίας η φυσιογνωμία της εχθρικής κατοχής της τοποθεσίας διεπιστώθη εξ αναγνωρίσεων όμοια εκείνης της 11 Φεβρουαρίου προ της εκδηλώσεως της επιθέσεως). Επί πλέον η Χ Μεραρχία ανέφερεν ότι, λόγω κρυοπαγημάτων και απωλειών, οι λόχοι των 567 και 569 Ταγμάτων απέμειναν με 30-40 άνδρας περίπου και 1-2 άξ/κούς και ότι είναι αδύνατον να λάβουν μέρος εις επιχείρησιν προ της παρελεύσεως πέντε τουλάχιστον ήμερών.
(ε) Κατόπιν όλων των ανωτέρω το ΣΣ ήχθη εις το συμπερασμα, ότι επιχείρησις δι’ εύρυτέραν εκμετάλεύσιν της επιτυχίας θα απέβαινεν, ες εφάινετο εκ της μέχρι τότε εξελίξεως, εις βάρος των ημετέρων τμημάτων, διότι ταύτα θα ήσαν υποχρεωμένα να εκβιάσουν την όλην αμυντικήν τοποθεσίαν του εχθρού, οποία ήτο η κορυφογραμμή ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΣΤΣΑ, με σοβαράς απωλείας, αι οποίαι απεφεύχθησαν εις την απόκρουσιν της επιθέσεως κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Τελικώς η αναπτέρωσις του ηθικού ολοκλήρου του Ελληνικού Στρατού εκ της σημαντικής Νίκης της Φλωρίνης να απέληγεν ίσως εις απογοήτευσιν λόγω σημαντικών απωλειών. Ο χειμων εξ άλλου δεν επέτρεπε παράτολμα σχέδια.
(στ) Βάσει των προηγουμένων σκέψεων το ΣΣ διέταξε δια μεν την νύκτα της 15/16 να παραμείνουν τα τμήματα εις τας θέσεις, εις τας οποίας ευρίσκοντο, ανέφερε δε εις τον Αρχιστράτηγον την επομενην 16ην κατά την επίσκεψιν του εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ και ητήσατο αναστολήν της περαιτέρω ενέργειας, πράγμα, το οποίον ενεκρίθη δια της υπ’ αριθ. Α.Π 220028/161500 Δ/γής του. Κατόπιν της Δ/γής ταύτης το ΣΣ διέταξε την επάνοδον των Τμημάτων εις τας αρχικας τωνθέσεις δια της ύπ’ αριθ, Α.Π.Φ.102/241/161800 Δ/γής του.
ΒΣΤ 901 τη 31.1.50
Τ.Υ.
ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
——————————————–

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΑΡ/ΜΑ ΣΥΝΗΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΗΣ
ΜΑΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(12-2-49) (16-2-49)

ΠΙΝΑΞ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Α.Α

ΠΡΟΣ/ΚΟΝ

Νεκροί

Τραυματιαι

Αγνοούμενοι

1.
 

Αξιωματικοί

4

17

2

2.
 

Οπλίται

40

207

73

 

ΙΙ. Δ.Σ.

Νεκροί

772

Σ. και .Κ.Σ.

750

 ΙΙΙ. ΛΑΦΥΡΑ

Α.Α

ΕΙΔΟΣ ΛΑΦΥΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
 

Όλμοι 81 χιλ.

4

,

2.
 

« « «

1

,

3.
 

Α.Α τυφέκια των 20 χίλ

 

1,

4.
 

Οπλοπολυβόλα Μπρέν

90

,

5.
 

Μυδράλια

15

,

6.
 

Πολ/λΜπρεντα

7

,

7.
 

ΜΑΤΖΙΠ

45

,

8.
 

ΣΤΑΓΙΕΡ

75

,

9.
 

ΤΥΦΕΚΙΑ

405

,

10.
 

Α/Τ Εκτοξευταί

1

,

11.
 

Πιστόλια Φωτοβολίδων

1

,

12.
 

ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ

440

,

13.
 

Ναρκαί

126

,

14.
 

Χειροβομβίδες

210

,

15

Βλήματα όλμων 81 χιλ.

460

,

16.

« « « « « 60 χίλ

200

,

17.
 

Φυσίγγια ΜΠΡΕΝ

107000

,

18.
 

Σταυροί καταστροφής, Συρματοπλεγμάτων

183

,

19.
 

Φιάλαι εμπριστικαί

160

,

20.
 

Περισυνελέγησαν κτήνη

20

 

 

 

 

 

Εκθεση επιχειρήσεων κατά ΦΛΩΡΙΝΑΣ(11/2- 15/2/1949), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Φεβ 1949

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Από νύκτα 11/12-2-49 μέχρι 15-2-49

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Α. ΔΙΑΤΑΞΙΣ
1) ΦΙΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ της 22ώρας της 10-2-49, ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
2) ΕΠΙΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ συμμοριτών και κατευθύνσεις επιθέσεως τούτων, ως το συννημένον σχεδιάγραμμα.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Την νύκτα 17-18 Ιανουαρίου η Χ Συμμοριακή Μεραρχία εισήλθεν εις περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ μετά 500 περίπου ομήρων και ικανών λαφύρων, προερχομένων εκ ΝΑΟΥΣΗΣ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων κατά ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΣΕ/14 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/8 Φεβ 1949

ΔΣΕ
14 Ταξιαρχία Πεζικού
Αριθ. ΕΠΕ 6                                                                                ΑΠΟΡΡΗΤΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ

Με την υπ’ αριθ. ΕΠΕ 380/5.2.49 Δ/γή Γεν. Αρχηγείου με την οποία καθορίζει την κατάληψη της πόλης Φλώρινας και τη συντριβή των δυνάμεων της ΙΙ Μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας, η αποστολή της Ταξιαρχίας και ειδικά των τμημάτων μας είναι η παρακάτω:
1. Πληροφορίες: ως το συνημμένο Δελτίο για τον εχθρό. Για τα δικά μας Τμήματα 1) ολόκληρη η 18 Ταξιαρχία θα ενεργήση ταυτόχρονα στο Ανατολικό μέρος της Πόλης. 2) Η 103 Ταξιαρχία συν ένα Τάγμα της 108 θα ενεργήση κατά των υψωμάτων Ν. της πόλης. 3) Η 107 Ταξιαρχία θα ενεργήση κατά των υψωμάτων Β. και Β.Δ. της πόλης. 4) Τμήμα της 108 Ταξιαρχίας θα ενεργήση προς Σκοπιά. 5) Τμήμα Καϊμακτσαλάν και Ιππικού θα εξασφαλίσουν την επιχείρηση από κατεύθυνση Αμυνταίου.
Η επιχείρηση θα υποστηριχθή από 15 πυρ/λα 2 αντιαρματικούς Ουλαμούς, και δύο αντιεροπορικούς. Στη διάθεση της Δ/νσης της επιχείρησης ολόκληρη η Σχολή Αξιωματικών του Γεν. Επιτελείου. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο Πληροφοριών για ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΔΣΕ/ΓΑ/6 Φεβ 1949

ΔΣΕ
ΓΕΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙο

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για την περιοχή Φλώρινας-Αμυνταίου

Ι. Εχθρικές δυνάμεις-Διάταξη:
Ολόκληρος ο χώρος είναι ζώνη ευθύνης της ΙΙ Μ. Μεραρχίας.
Η ΙΙ Μεραρχία διαθέτει τις 3 Ταξιαρχίες της (3-21-22), τους σχηματισμούς της, το 48 Τ.Ε. και τις τοπικές δυνάμεις Χωρ/κής ΜΑΥ και ΤΕΑ.
Η ΙΙ Μεραρχία ανεφοδιάζεται από την Κοζάνη με αυτοκίνητα Μ.Λ. Μεταφορών που διαθέτει 4 ΜΛΜ.
Ο ανεφοδιασμός γίνεται με καθημερινή Φάλαγγα 40 περίπου αυτοκινήτων.
Το γραφείο εφοδιασμού-Μεταφορών της Μεραρχίας εδρεύει στην Κοζάνη.
Από τους σχηματισμούς της Μεραρχίας σημειώνουμε τους παρακάτω:
570 Λ. Πολ/λων, 455 Τ.Δ/σεων, 701 Λ. Μηχανικού, 953 ΛΕΣΑ, 211 Χ. Εκστρατείας, 26 τμήμα υγείας επιχειρήσεων.
Η Μεραρχία είναι ενισχυμένη με Ουλαμό Θωρακισμένων του ΙΙ Συν/τος αναγνωρίσεως και με την παρακάτω δύναμη Πυρ/κού: Συνέχεια

Διαταγή επίθεσης κατά ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΔΣΕ/ΓΑ/5 Φεβ 1949

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

ΑΡΙΘ. Ε.Π.Ε.380

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η

ΔΙΑΤΑΓΗ

 1. Πληροφορίες. Δίνουμε στο συνημμένο δελτίο πληροφοριών, στο συνημμένο Πίνακα εσωτερικής στην Πόλη οχύρωσης και στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της Πόλης ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
 2. Σκοπός της επιχείρησης. Κατάληψις της πόλης ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για στρατολογία και επιμελητειακή εκμετάλλευση. Συντριβή των δυνάμεων της ΙΙ Μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας.
 3. Ιδέα ενεργείας. Γρήγορη κατάληψη και γερό κτύπημα των εξωτερικών βασικών στηριγμάτων Σολίσιτο (υψ.1641) και ανατολικά αντερείσματα ως υψ.1033 Β.και Β.Α.του δημοσίου δρόμου. Αποφασιστική διείσδυση, γρήγορη κατάληψη και αμυντική εγκατάσταση, στο ύψωμα ανώνυμο, 1215, Γκιούπα, με σκοπό απομόνωση της 21 Μοναρχοφασιστικής Ταξιαρχίας, απαγόρευση κίνησης κάθε άλλης εχθρικής δύναμης προς από Ν και Ν.Α.προς ΦΛΩΡΙΝΑ. Ταυτόχρονα αποφασιστική διείσδυση, για γρήγορη κατάληψη της πόλης. Αγκίστρωση φθορά των εχθρικών δυνάμεων από Αμύνταιο προς ΦΛΩΡΙΝΑ. Συνέχεια

Παρατηρήσεις επί του αγώνος-συστάσεις, ΓΕΣ/Α1/2 Φεβ 1949

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του αγώνος-συστάσεις    ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς ΣΣ, ΔΣΔ, Μεραρχιών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 219118
Αριθ. Φ. 4009/Ι

ΚΟΙΝ. Α1/ΓΕΣ Β΄Υ. ΓΕΣ-
Γεν. Επιθ. Στρατού
Γραφ. Αριστρατ.
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ.                                                                       ΒΣΤ 902 / 2.2.49

Σχετικαί 218479/25.1.49, 218500/25.1.49, 218752/29.1.49 Διαταγαί μου.

 1. Εκ των μέχρι τούδε σοβαρών γεγονότων ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΝΑΟΥΣΣΗΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κατεδείχθη η ικανότης των συμμοριτών να εξαπολύουν επιτυχώς μεγάλης κλίμακος επιθέσεις. Η μη επιτυχής αντιμετώπισις υπό των Εθνικών δυνάμεων των προσπαθειών τούτων των συμμοριτών καταδεικνύει ΖΩΤΙΚΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΝ ΜΑΣ, ήτις αν συνεχισθή σημειουμένη θα δώση την ευκαιρίαν εις τους συμμορίτας να συνεχίσουν τας σοβαράς επιθετικάς προσβολάς κατά των ζωτικών μας εν γένει χώρων, με τα ευνόητα επακόλουθα. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο Πληροφοριών για ΦΛΩΡΙΝΑ, ΔΣΕ/11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/31 Ιαν 1949

ΔΣΕ ΑΡΙΘ.3
ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΙο

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για το στόχο Πόλη Φλώρινα

Ι. Δ/σεις Μονάδων, δυνάμεις και Υπηρεσίες στη Φλώρινα.
-Σ.Δ. ΙΙ Μερ/χίας Ξενοδοχείο «Βαλκάνια», Το Επιτελείο στο Ξενοδοχείο Εθνικό.
-Σ.Δ. 3ης Ταξ/χίας Ξενοδοχείο «Ομόνοια».
-Σ.Δ. 503 Τ.Π. με Λόχο Δ/σης στο εισόγειο της Γεωργικής Σχολής.
-1ος Λόχος 503 Τ.Π. στα Δυτ. φυλάκια.
-Λόχος 501 Τ.Π. στα Αν. φυλάκια.
-ΛΟΚ (Λοχαγού Κόρκα) στους στρατώνες.
-Τμήμα του 570 Λόχου Πολ/λων.
-Λόχος Στρατηγείου στους Στρατώνες.
Διμοιρία Ασφαλείας.
-953 Λόχος ΕΣΑ
-701 Λόχος Μηχ/κού 300 μ. Δ. Οικοκυρικής Σχολής.
-ΛΟΜ στο φυτώριο (Ν.Γεωργικής Σχολής).
-Ουλαμός θωρακισμένων αυτοκινήτων του ΙΙ Συν/τος Αναγνωρίσεως.
-Λόχος Μεταφορών με Σ.Δ. στο γήπεδο.
-Λόχος ΜΑΥ (70 άνδρες) χρησιμοποιείται από την 3η Ταξιαρχία για ενέδρες οδηγούς κ.λ.π. Συνέχεια