Διδάγματα απο την προσβολή της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΕΣ/Α1/31 Μαρ 1949

ΘΕΜΑ: Διδάγματα εκ της προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητάς ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. Μεραρχιών-
ΑΝωτ. Στρατ. Δ/σεων-Στρατ. Δ/σεων
ΓΕΣ/Α1
Α.Π. 222662 / Φ.4011/32

ΚΟΙΝ. Α1-Α2-Α6-Α7-Α8-Β1/ΓΕΣ
Γεν. Επιθ. Στρατού
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.
Α/ΓΕΣ
ΒΣΤ 902 τη 31.3.49

 1. Έκρινα σκόπιμον να διευρυνθή το από 12 Δεκεμβρίου 1948 λαβόν χώραν ατύχημα της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και διέταξα ευρυτέραν εξέτασιν εκ μέρους του Γεν. Επιθεωρητού στρατού.
  Τα εκ ταύτης συναχθέντα συμπεράσματα επί ωρισμένων παραλείψεων δεν πρέπει να μείνουν απαρατήρητα. Διά παραλείψεις ωρισμένων κατωτέρων ηγητόρων διέταξα την επιβολήν των νομίμων κυρώσεων.
 2. Ουσιώδεις παραλήψεις αναγόμεναι εις τας Ανωτέρας Διοικήσεις.
  (α) Ενώ υπήρχον έγκαιροι και πλήρεις πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως όγκου συμμοριακών δυνάμεων εις το υψίπεδον ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και ηπειλείτο η ΚΑΡΔΙΤΣΑ δεν συνελήφθη σχέδιον αντιμετωπίσεως ενός τοιούτου κινδύνου, δεν ετηρήθησαν αι εφεδρείαι συγκεντρωμέναι αλλά διεσπαρμέναι κατά Διλοχίας, Λόχους και Διμοιρίας, ερίφθησαν εις την μάχην άνευ σαφούς σχεδίου και κοινής διοικήσεως. Μετά την είσοδον των ενισχύσεων εντός της πόλεως τότε και μόνον ανατέθησαν εις κοινήν διοίκησιν άπασαι αι εις αυτήν δρώσαι μονάδες. Συνέχεια
Advertisements

Έκθεσις των εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εντυπώσεών μου, ΣΔΘ/3 Φεβ 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις των εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εντυπώσεών μου. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ.  Ταξίαρχον-Διοικητήν ΣΔΘ
ΣΔΘ/Α1
ΣΔΘ/Διοικητής
Αριθ.Πρωτ.Α.Α.Π. 12
ΣΤΓ 910 τη 3-2-49

Σχετικόν Φ.102/155/030900 Υμέτερον.
1. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΣΕΚ
Στρατηγείον-Διαβιβάσεις ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
α) 619 Τ.Π. Σ.Δ. συν 3 λόχοι ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Λόχος ΦΑΝΑΡΙΟΝ Σ.812153.
β) 15 Ε.Τ.Π. Σ.Δ. συν λόχος μείον 4 Διμοιρίαι ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Διμοιρία Υδραγωγείον ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑΣ (Σ.880065)
Διμοιρία γέφυρα ΡΟΥΣΙ Σ.897050
2 Διμοιρίαι γέφυρα ΠΑΜΙΣΟΥ (Σ.859195)
Λόχος μείον 2 διμοιρίαι γέφυρα ΚΑΛΕΝΤΖΗ (Χ.925993)
2 Διμοιρίαι ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ(19/12/1948-29/1/1949) εκκαθάριση Πελοποννήσου, Α’ΣΣ/Α1/29 Ιαν 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
Από 19 Δεκεμβρίου 1948 με 29 Ιανουαρίου 1949

 1. Διά Α.Α.Π. 230523/18.11.48 διαταγής ΓΕΣ διετάχθη η ανάληψις ευθύνης της τότε ζώνης Α΄ΣΣ υπό του Β΄ΣΣ. Στρατηγείον Α΄ΣΣ να μετασταθμεύση μέχρι 28-11-48 εκ Κοζάνης εις Αθήνας προς λήψιν οδηγιών.
 2. Λήψις εντολής υπό Σ.Σ.
  Εις Αθήνας εδόθη εις ΣΣ η εντολή της εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διά του υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 231150/30.11.48 σχεδίου επιχειρήσεων «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» δι’ ου προεβλέπετο καταστροφή των εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ συμμοριακών δυνάμεων και αποκατάστασις της τάξεως.
  -Έναρξις επιχειρήσεων αρχικώς εις τον βόρειον τομέα με σκοπόν την πίεσιν των συμμοριτών και περίσφιξιν αυτών εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ προς συντριβήν των. Συνέχισις των επιχειρήσεων διά την τελικήν συντριβήν των συμμοριτών εις τα κρυσφύγετα του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ ή όπου αλλαχού ήθελον καταφύγει. Συνέχεια

Εκθεση ελιγμού Βίτσι-Καϊμακτσαλάν-Έδεσσας-Νάουσας(21-22/12/1948)-Αρδέας(28-29/12/1948), ΔΣΕ/26 Ιαν 1949

ΕΚΘΕΣΗ
Για τον ελιγμό Βίτσι- Καϊμακτσαλάν-«Επιχείρηση» Έδεσσας-Νάουσας-
21-22/12/48 και Αρδέας 28-29/12/48.

Ι. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
α) Με την ΕΠΕ 385 διαταγή του Γενικού Αρχηγείου δίνονταν η παρακάτω αποστολή στην Χη Μεραρχία, στη 18η Ταξιαρχία και δυνάμεις Καϊμακτσαλάν. «Κατάληψη των πόλεων Έδεσσας, Νάουσσας, Αρδέας, Γιαννιτσών και διατήρησή τους επ’ αρκετό για στρατολογία όσο το δυνατό μεγαλυτέρου αριθμού νέων μαχητών για το ΔΣΕ. Φθορά όσο το δυνατό μεγαλυτέρων δυνάμεων του εχθρού κατά την κατάληψη των πόλεων και στη κίνηση, τη στιγμή που ο εχθρός θα επιχειρούσε την ανακατάληψή τους. Προμήθεια υλικών αναγκαίων για τις ανάγκες του ΔΣΕ» Συνέχεια

Συμπεράσματα της μάχης της Καρδίτσας, ΔΣΕ/16 ιαν 1949

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 181

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμε πιο κάτω συμπληρωματικά συμπεράσματα της μάχης της Καρδίτσας (Τα βασικά συμπεράσματα διατυπώθηκαν στο άρθρο του Διοικητή του Κλιμακίου) και παρακαλούμε να αναλυθούν σ’ όλα τα στελέχη. Τα στελέχη να βαθύνουν τη σκέψη τους πάνω σ’ αυτά. Να βγάλουν με τη σειρά τους τα δικά τους συμπεράσματα. Να αφομοιώσουν την πείρα που απόχτησαν από τις μέχρι τώρα μάχες σε κατωκημένο τόπο και να προσέξουν για να μην επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα.

Σ.Δ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Γ.Α.Μ.Ε. 16/1/49
ΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Για την ακρίβεια της αντιγραφής

το 1ο Γραφείο της 1ης Μεραρχίας Συνέχεια

Στατιστική απωλειών συμμοριτών, ΓΕΣ/Α1/14 Ιαν 1949

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΣ/Α1-Α2
Αριθ.217763/4009/1
ΒΣΤ.02/14.1.49
Θέμα: Στατιστική απωλειών
Προς: Τους Διοικητάς Α΄, Β΄ και Γ΄ΣΣ
ΑΣΔΣΑ – ΑΣΔΠ
Κοιν: Α1-Α2 ΓΕΣ

1.- Το ΓΕΣ επί τη λήξει του έτους 1948 ανεσκόπησε τα κατ’αυτό λαβόντα χώραν γεγονότα ίνα συντάξη ένα συνοπτικόν απολογισμόν και εξαγάγη ωρισμένα συμπεράσματα και διδάγματα διά την περαιτέρω τακτικήν μας και τας μεθόδους ενεργείας μας διά την επίτευξιν της τελικής νίκης.
2.- Το πρώτον στοιχείον εις το οποίον ανέτρεξεν είναι η στατιστική των απωλειών των συμμοριτών.
Είναι γνωστόν ότι ο πόλεμος εις τον οποίον απεδύθημεν έχει κύριον σκοπόν να αποδιοργανώσωμεν την ωργανωμένη ανταρσία, να την φθείρωμεν στερούντες ταύτην των μαχητικών της στελεχών και να την αναγκάσωμεν να παραιτηθή των περαιτέρω προσπαθειών της. Εν εκ των ουσιαστικών μέσων επικρατήσεώς μας επί της ανταρσίας είναι η συντριβή και ουχί η εκδίωξις των συμμοριακών συγκεντρώσεων εξ’ωρισμένων εδαφικών ζωνών ελεγχομένων υπό τούτων διότι λόγω του σκοπού τον οποίον ούτοι έχουν ευχερώς επανεμφανίζονται εις άλλην ζώνην. Συνέχεια

Εκθεση δραστηριότητος 1948, ΔΕΚΜ/8 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις δραστηριότητος ΔΕΚΜ έτους 1948                    ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ / Α1-Α2                                                                                                Απόρρητος
ΚΟΙΝ: Διοικητήν ΔΕΚΜ, VII-XI Μεραρχίας-Επιτελάρχην ΔΕΣ-ΤΣΕΛ-ΤΣΕΣ-ΤΣΕΤΠΧ 33, 41, 42, 34, 67, 58, 97 Τ.Ε. Αριθ. Τηλ. 22-85
ΣΔΚΜ/Α1
Αριθ. Α.Π. 869
ΒΣΤ 903 Τη 8-1-49

Σχετική Α.Π. 2946/Φ.1030/9-12-48 Διαταγή Β΄ΣΣ

Ι. Υποβάλλεται έκθεσις δραστηριότητος κατά το έτος 1948 μετά Στατιστικών πινάκων.

Α.Μ./Α.Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διά την ακρίβειαν Υποστράτηγος
Το Γραφείον/Α1 Διοικητής

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση δράσης Γ’ΣΣ ετος 1948, Γ’ΣΣ/7 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος  1948 Γ΄ΣΣ/Α2-ΙV
ΠΡΟΣ: Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υπουργού)

Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υφυπουργού)

Πολιτικόν Γραφείον κ. Πρωθυπουργού

Υπουργόν Γεν. Διοικητήν Β.Ε.

ΓΕΣ /Α2-ΓΕΣ/ Α1

ΓΕΣ (Διεύθυνσιν Τύπου)

Αντιστράτηγον κ. ΤΖΕΙΜΣ

Α. ΒΑΝ ΦΛΗΤ, Διοικητήν U.S.A. G.C.

Υποστράτηγον κ. Ε.Ε. ΝΤΑΟΥΝ, C.B. C.B.E. Διοικητήν Βρετ. Στρατ. Αποστολής (Ελλλάδας)

Αμερ. Στρατ. Αποστ. Γ΄ΣΣ

ΒΜΣ/Γ΄ΣΣ-2αν Βρετ. Ταξιαρχίαν Πεζικού

ΑΡΙΘΜ.1926/1

ΒΣΤ 903 τη 7.01.49

 

 

Συν. τω εγγράφω: Έκθεσις

ΚΟΙΝ: Γραφείον Στρατηγού  
  Γραφείον Επιτελάρχου  
  Α1-Α2  

Υποβάλλεται εσωκλείστως έκθεσις πολεμικής δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος 1948, δοθείσα προς δημοσίευσιν εις τον Τύπον.

Δ.ΒΕΡΡΟΣ
Αντ/χης
Διευθυντής Α2/Γ΄ΣΣ

Ν.Κ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
—————————————- Συνέχεια

Εκθεση επιθέσεως κατ’ ΑΡΔΕΑΣ(28/12/1948), 516 ΤΠΖ/5 Ιαν 1949

ΠΡΟΣ: 1) 31-32-33 Ταξιαρχίας ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
2) ΤΣΕΒ                                                   ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
3) ΤΣΕΚ                                                   ΑΡΙΘ Α.Π. 5/6/11
4) ΣΔΓ                                                        ΣΤΓ 914 τη 3.2.49
5) Τ.Π.(511-519)
6) Τ.Ε. (30-43-44-45-46-63-64-
70-71)

ΚΟΙΝ. Γ΄ΣΣ /Α2 (εις διπλούν)
Γ΄ΣΣ /Α1 (εις διπλούν)

 1. Κοινοποιώ την έκθεσιν του 516 Τ.Ε. επί της επιθέσεως κατ’ ΑΡΔΕΑΣ τη 28 Δεκεμβρίου 1948.
 2. Συνιστώ την μετά προσοχής μελέτην ταύτης. Θα διδαχθήτε πολλά πράγματα
  Όλοι οι Αξ/κοί να την μελετήσουν εκ περιτροπής.
  Α. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ
  Υποστράτηγος-Διοικητής
  Ακριβές αντίγραφον
  Το Γραφείον Α1/ΧΙ

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Απόσπασμα αυτοκριτικής ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α2/27 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Αυτοκριτική Συμμοριτών                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α΄ Β΄ Γ΄ΣΣ ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ/Α2                                     Αρ. Τηλ. 25.937
Μεραρχίας Α2 ΓΕΣ/ Α2/ VΙΙΙ
Α1, Α3, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11/ΓΕΣ        Φ.2/10706/88
Γ΄ Κλάδον                                                                             ΒΣΤ 902/27-12-48
Συν.: τω εγγρ. εξ(6)

Διαβιβάζεται απόσπασμα Συμμοριακού Δελτίου τη 24/12/48 αναφερόμενον εις αυτοκριτικήν επί διεξαγωγής επιχειρήσεων και οργανώσεως Συμμοριτών.

Κ.Μ.
Διά την ακρίβειαν Συντ/ρχης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Ο Τμηματάρχης Α2/VΙΙΙ Β΄ Υποδ/ντής Α2 Δ/νσεως
Τ.Σ.Υ.

Αντ/ρχης ΔΟΥΚΑΣ Σ. Συνέχεια

Συνοπτικός πίναξ απωλειών 1948, ΔΕΚΜ/Α1/27 Δεκ 1948

Έκθεση επιχείρησης 24-26 Δεκ. 1948

Συνοπτικός πίναξ απωλειών 1948.

Ημετέρων Συμμοριτών
Νεκροί Τραυματίες Αγνοούμενοι Σύν. Νεκροί Συλ Πα Σύν.
Αξ οπλ. αξκ. οπλ. αξκ οπλ.
ΑΣΔΠ 35 453 20 520 9 570 1607 1254 1041 466 2761
ΑΣΔΣΕ 6 120 24 338 6 80 574 657 338 332 1327
Α΄ΣΣ 62 635 162 2905 12 494 4270 3657 2796 2047 8500
Β΄ΣΣ 139 1778 488 7812 28 670 10913 6365 1803 2182 10350
Γ΄ΣΣ 86 903 133 2856 11 441 4440 4265 1959 3596 9820
VΙΙΜερ 2 20 7 43 7 79 184 128 140 452
Σύνολο 330 3909 834 14474 66 2262 21885 16382 8065 8763 33210

Διαταγή Επιχειρήσεων, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/25 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις                                       ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: 77-61 Ταξ/Α1                                       ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ.: Β΄ΣΣ/Α1-ΔΕΘ/Α1- ΧV ΜΕΡ/ΧΙΑ/Α.Α.Π. 4104/21/Α1
ΤΣΕΤ/Α1-ΤΣΕΚ/Α1- ΣΤΓ 917 τη 25.12.48
Δ1-Α2-Δ.Π.-.

-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΧΑΡΤΑΙ 1/100.000 -ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  α) Εχθρός
  ι. Δυνάμεις. Το σύνολον των συμμοριακών δυνάμεων εν τη ζώνη ευθύνης της Μεραρχίας ανέρχεται εις 3000 χιλιάδας περίπου με τον κύριον όγκον επί του υψιπέδου της ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (S.37207)
  -Λεπτομέρειαι διατάξεως και δυνάμεως ως το συνημμένον ειδικόν δελτίον πληροφοριών.
  ιι. Προθέσεις. Ανάπτυξις σοβαράς επιθετικής δράσεως προς εξαναγκασμόν της Διοικήσεως του Στρατού να χαλαρώση την πίεσιν επί άλλων περιοχών διά μεταφοράς δυνάμεων εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ. Συνέχεια

Σχέδιο ενεργείας χειμερινής περιόδου, Β’ΣΣ/Α1/24 Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ/Α1/1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 1310
ΒΣΤ 904 τη 24-12-48
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σχετικόν υπ’ αριθμ. 231030/Φ.4009/27-11-48
231472/Φ.4009/6-12-48
232371/Φ.4009/22-12-48 διαταγαί ΓΕΣ.
Ομοίως Α.Α.Π. 1204/17-12-48 και Α.Α.Π. 1309/22-12-48. Α.Α.Π.
1308/21-12-48 διαταγαί Β΄ΣΣ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Οι συμμορίται κατά τον χειμώνα θα προσπαθήσουν
  α) Να αναπληρώσουν τας επενεχθείσας εις αυτούς απωλείας επιστρατεύοντες από την ύπαιθρον ή εκ των αστικών κέντρων, άτινα θεωρούν ότι προσβάλλοντες θα αποτελέσουν εύκολον λείαν των.
  β) Να διατηρήσουν ανοικτάς τας αρτηρίας ανεφοδιασμού και επικοινωνιών μεταξύ συνόρων και εσωτερικού της χώρας.
  γ) Να γίνουν κύριοι παραμεθορίου πόλεως καταλλήλου διά πρωτεύουσαν.
 2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΣ
  α) Να εξασφαλίση ευρέως τα Κέντρα παρά την Μεθόριον ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ ως και τα τοιαύτα εν τω εσωτερικώ της περιοχής του.
  β) Να τηρήση ανοικτάς όλας τας αρτηρίας επικοινωνιών και ανεφοδιασμού εντός της περιοχής του.
  γ) Να απαγορεύση τους εφοδιασμούς των συμμοριτών εκ των ομόρων κρατών προς το εσωτερικόν διά των ορεινών δρομολογίων του ΓΡΑΜΜΟΥ και των ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ. Συνέχεια

Έκθεσις επιχειρήσεως ΛΑΓΚΑΔΑ-ΣΩΧΟΥ(24-26 Δεκ 1948), ΔΕΚΜ/27 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επιχειρήσεως                               Δι εκτ. αγγελιαφόρου
24-26 Δεκεμβρίου 1948                                               Απόρρητος
ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ/Α1                                                                 Αριθ.Τηλ. 22-85
ΦΔΕΚΜ/Α1-Α2
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ/Α2                                                                   Αριθ. Α.Π./4886/3701/α
ΔΕΚΜ/Α1-Α2
ΒΣΤ 903 Τη 27-12-48

 1. Την 241350 συμμορίται δυνάμεως 300 υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ κινούμενοι προς ΛΟΦΙΣΚΟΝ (Ρ.1357) συνεπλάκησαν εκ συναντήσεως μετά μικρών τμημάτων στατικής ασφαλείας φάλαγγος ΣΩΧΟΥ εις 18ον χιλιόμετρον δημοσίας οδού ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΩΧΟΥ.
  Αναφερθείσης αμέσως της πληροφορίας εκινήθη στοιχείον τεθωρακισμένων μετά διμοιρίας εκ ΛΑΓΚΑΔΑ και κατώρθωσε μετά ημίωρον αγώνα να ανατρέψη τους συμμορίτας οίτινες συνεπτύχθησαν προς Νότον.
  Εφονεύθη εις συμμορίτης και συνελήφθη εις ομαδάρχης όστις και εξετασθείς παρέσχε πληροφορίας αναφερθείσας εις το Γ΄ΣΣ την 242200 διά των Α.Π. 14631/3482α/Φ.8 και Α.Π.14634/3485α/24-12-48 εκτάκτων δελτίων πληροφοριών ΔΕΚΜ. Συνέχεια

Εκθεση δράσεως Αεροπορίας Νοε 1948, ΑΔΑ/24 Δεκ 1948

Αποστ.: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. : Ως η Διανομή
Ημερ. : 24 Δεκεμβρίου 1948
Στ. Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Λ.Λ.

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7»

Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30ης Νοεμβρίου 1948.
ΕΜΜ. ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Σμήναρχος Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων ΣΟΦΑΔΩΝ (19-20/12/1948), ΔΕΘ/23 Δεκ 1948

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των γεγονότων των ΣΟΦΑΔΩΝ της 19-20/12/1948

1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Αι κατά της Πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ επιτεθείσαι Ι και ΙΙ συμμοριακαί Μεραρχίαι και έφιππος Ταξιαρχία ΣΤΕΦΟΥ εκβληθείσαι ταύτης μετά 36ωρον αγώνα, την μεσημβρίαν της 13ης τρέχοντος και καταδιωχθήσαι μέχρις επελεύσεως του σκότους συνεπτύχθησαν εις υψίπεδον ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και ανατολικάς αυτού υπωρείας.
-Την νύκτα 13ης προς 14ην τρέχοντος μέρος των συμμοριακών δυνάμεων διανυκτέρευσαν εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ.8302) μετά 150 περίπου τραυματιών συμμοριτών και ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.761098), ο δε όγκος αυτών κατηυθύνθη προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΠΕΖΟΥΛΑΝ (Σ.7104) και ΦΥΛΑΚΤΗΝ (Σ.7004). Συνέχεια

Υπόμνημα Αντιστρατήγων προς την Κυβέρνηση, Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Δεκεμβρίου 1948

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
1.- Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Αρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓενικόςΔιευθυντής Υ.Σ.
Αντιστράτηγος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Επ.Σ.
Αντιστράτηγος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητής Β΄ΣΣ
Αντιστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητής Γ΄ΣΣ
Αντιστράτηγος ΒΙΜΠΛΗΣ Β΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Διοικητής Α΄ΣΣ Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ αρ.4 (εκαθάρριση Πελοπονήσου), ΑΔΑ/18 Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αποστ.: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ.: Ως η Διανομή
Ημερ.: 18 Δεκεμβρίου 1948
Στ. Φακ.:ΑΔΑ/ΑΠ/46/ΕΠΙΤ/Α.Α.721
Αριθ. Αντιτ.:3

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

Ι. ΧΑΡΤΑΙ
Περιοχής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100.000
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εχθρός
Ως εις το συννημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
Τα αρμόδια Γραφεία των Δ/σεων του στρατού θα ενημερώνουν καθ’ εκάστην τας Διοικήσεις της Αεροπορίας επί της δυνάμεως, θέσεως και τακτικής του εχθρού.
(β) Φίλιαι Δυνάμεις
(1) Οργάνωσις
Αι φίλιαι δυνάμεις οργανούνται εις τρία συγκροτήματα.
ι) Συγκρότημα ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΠΑΤΡΑΙ.
ιι) Συγκρότημα Δυνάμεων Καταδρομών με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ.
ιιι) Συγκρότημα Α.Σ.Δ.Π. με Σταθμόν Δ/σεως ΤΡΙΠΟΛΙΣ.
Υπ’ αυτό υπάγονται: Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ(31/10-3/12/1948), Α’ΣΣ/Α1/15 Δεκ 1948

Α΄ΣΣ/Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΤΣΙ

Από 31.10.1948 με 3.12.1948

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Α΄ ΣΣ μετά τας νικηφόρους επιχειρήσεις του εις ΝΟΤΙΟΝ ΓΡΑΜΜΟΝ (Αύγουστος 1948) και ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ (Σεπτέμβριος 1948) και την πλήρη συντριβήν των εις τας ισχυρώς οργανομένας ταύτας τοποθεσίας συμμοριτών, ανέλαβε, κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ εκτός της περιοχής ΗΠΕΙΡΟΥ και την ευθύνην ολοκλήρου της περιοχής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μέχρι ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ επί τω σκοπώ, όπως απαλλάξη το Β΄Σ.Στρατού της ευθύνης της περιοχής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και του επιτρέψη ν’ απασχοληθή απερίσπαστον με την εκκαθάρισιν της περιοχής ΒΙΤΣΙ όπου ηγωνίζετο από των αρχών Σεπτεμβρίου.

 1. Την 28 Οκτωβρίου 1948 το Α΄ Σ. Στρατού έχον Σταθμόν Διοικήσεως εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ ελάμβανε την κάτωθι διαταγήν του Αρχηγού του Στρατού

Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (εκκαθάριση Πελοπονήσου), Α’ΣΣ/Α1

ΧΑΡΤΑΙ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100000                                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1:250000                                                    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
1:400000                                                   ΑΡΙΘ. Α.Α.Π Φ.3/907
Α΄ΣΣ/Α1
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΑΡΙΘ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) ΕΧΘΡΟΣ
Δύναμις-θέσεις-Συνήθης Τακτική
(α) Δύναμις
Ο συνολικός αριθμός των συμμοριτών εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ υπολογίζεται εις 3300 εξ ων μάχιμοι 2800 και επιμελητεία-έμπεδα 500 κατανεμημένοι κατά περιοχάς βάσει τελευταίων πληροφοριών:

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ μάχιμοι 150 επιμελητεία 30
ΑΡΟΑΝΕΙΑ » 90 —
ΦΟΛΟΗ » 110 —
ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ και Ανατ. μέχρι ΛΑΔΩΝΟΣ » 440 —
ΒΑΛΤΕΣΕΝΙΚΟ-ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ » 520 320
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ » 480 —
ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΝ » 100 30
ΤΑΫΓΕΤΟΣ » 760 90
ΠΑΡΝΩΝ » 150 30
Σύνολον » 2800 » 500

(β) Συνήθης τακτική
Συνήθως προσβάλλουν μικρά τμήματά μας εις περίπτωσιν δε εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αποφεύγουν την μάχην κατατεμνόμενοι εις οργανικά τμήματα διεισδύοντα εις τα νώτα των ημετέρων και προσβάλλουν εφοδιασμούς και μεμονωμένα μικρά τμήματα. Συνέχεια