Διδάγματα απο την προσβολή της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΕΣ/Α1/31 Μαρ 1949

ΘΕΜΑ: Διδάγματα εκ της προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητάς ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. Μεραρχιών-
ΑΝωτ. Στρατ. Δ/σεων-Στρατ. Δ/σεων
ΓΕΣ/Α1
Α.Π. 222662 / Φ.4011/32

ΚΟΙΝ. Α1-Α2-Α6-Α7-Α8-Β1/ΓΕΣ
Γεν. Επιθ. Στρατού
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.
Α/ΓΕΣ
ΒΣΤ 902 τη 31.3.49

 1. Έκρινα σκόπιμον να διευρυνθή το από 12 Δεκεμβρίου 1948 λαβόν χώραν ατύχημα της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και διέταξα ευρυτέραν εξέτασιν εκ μέρους του Γεν. Επιθεωρητού στρατού.
  Τα εκ ταύτης συναχθέντα συμπεράσματα επί ωρισμένων παραλείψεων δεν πρέπει να μείνουν απαρατήρητα. Διά παραλείψεις ωρισμένων κατωτέρων ηγητόρων διέταξα την επιβολήν των νομίμων κυρώσεων.
 2. Ουσιώδεις παραλήψεις αναγόμεναι εις τας Ανωτέρας Διοικήσεις.
  (α) Ενώ υπήρχον έγκαιροι και πλήρεις πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως όγκου συμμοριακών δυνάμεων εις το υψίπεδον ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και ηπειλείτο η ΚΑΡΔΙΤΣΑ δεν συνελήφθη σχέδιον αντιμετωπίσεως ενός τοιούτου κινδύνου, δεν ετηρήθησαν αι εφεδρείαι συγκεντρωμέναι αλλά διεσπαρμέναι κατά Διλοχίας, Λόχους και Διμοιρίας, ερίφθησαν εις την μάχην άνευ σαφούς σχεδίου και κοινής διοικήσεως. Μετά την είσοδον των ενισχύσεων εντός της πόλεως τότε και μόνον ανατέθησαν εις κοινήν διοίκησιν άπασαι αι εις αυτήν δρώσαι μονάδες. Συνέχεια
Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ(19/12/1948-29/1/1949) εκκαθάριση Πελοποννήσου, Α’ΣΣ/Α1/29 Ιαν 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
Από 19 Δεκεμβρίου 1948 με 29 Ιανουαρίου 1949

 1. Διά Α.Α.Π. 230523/18.11.48 διαταγής ΓΕΣ διετάχθη η ανάληψις ευθύνης της τότε ζώνης Α΄ΣΣ υπό του Β΄ΣΣ. Στρατηγείον Α΄ΣΣ να μετασταθμεύση μέχρι 28-11-48 εκ Κοζάνης εις Αθήνας προς λήψιν οδηγιών.
 2. Λήψις εντολής υπό Σ.Σ.
  Εις Αθήνας εδόθη εις ΣΣ η εντολή της εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διά του υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 231150/30.11.48 σχεδίου επιχειρήσεων «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» δι’ ου προεβλέπετο καταστροφή των εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ συμμοριακών δυνάμεων και αποκατάστασις της τάξεως.
  -Έναρξις επιχειρήσεων αρχικώς εις τον βόρειον τομέα με σκοπόν την πίεσιν των συμμοριτών και περίσφιξιν αυτών εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ προς συντριβήν των. Συνέχισις των επιχειρήσεων διά την τελικήν συντριβήν των συμμοριτών εις τα κρυσφύγετα του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ ή όπου αλλαχού ήθελον καταφύγει. Συνέχεια

Συμπεράσματα της μάχης της Καρδίτσας, ΔΣΕ/16 ιαν 1949

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 181

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμε πιο κάτω συμπληρωματικά συμπεράσματα της μάχης της Καρδίτσας (Τα βασικά συμπεράσματα διατυπώθηκαν στο άρθρο του Διοικητή του Κλιμακίου) και παρακαλούμε να αναλυθούν σ’ όλα τα στελέχη. Τα στελέχη να βαθύνουν τη σκέψη τους πάνω σ’ αυτά. Να βγάλουν με τη σειρά τους τα δικά τους συμπεράσματα. Να αφομοιώσουν την πείρα που απόχτησαν από τις μέχρι τώρα μάχες σε κατωκημένο τόπο και να προσέξουν για να μην επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα.

Σ.Δ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Γ.Α.Μ.Ε. 16/1/49
ΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Για την ακρίβεια της αντιγραφής

το 1ο Γραφείο της 1ης Μεραρχίας Συνέχεια

Εκθεση δραστηριότητος 1948, ΔΕΚΜ/8 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις δραστηριότητος ΔΕΚΜ έτους 1948                    ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ / Α1-Α2                                                                                                Απόρρητος
ΚΟΙΝ: Διοικητήν ΔΕΚΜ, VII-XI Μεραρχίας-Επιτελάρχην ΔΕΣ-ΤΣΕΛ-ΤΣΕΣ-ΤΣΕΤΠΧ 33, 41, 42, 34, 67, 58, 97 Τ.Ε. Αριθ. Τηλ. 22-85
ΣΔΚΜ/Α1
Αριθ. Α.Π. 869
ΒΣΤ 903 Τη 8-1-49

Σχετική Α.Π. 2946/Φ.1030/9-12-48 Διαταγή Β΄ΣΣ

Ι. Υποβάλλεται έκθεσις δραστηριότητος κατά το έτος 1948 μετά Στατιστικών πινάκων.

Α.Μ./Α.Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διά την ακρίβειαν Υποστράτηγος
Το Γραφείον/Α1 Διοικητής

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Απόσπασμα αυτοκριτικής ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α2/27 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Αυτοκριτική Συμμοριτών                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α΄ Β΄ Γ΄ΣΣ ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ/Α2                                     Αρ. Τηλ. 25.937
Μεραρχίας Α2 ΓΕΣ/ Α2/ VΙΙΙ
Α1, Α3, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11/ΓΕΣ        Φ.2/10706/88
Γ΄ Κλάδον                                                                             ΒΣΤ 902/27-12-48
Συν.: τω εγγρ. εξ(6)

Διαβιβάζεται απόσπασμα Συμμοριακού Δελτίου τη 24/12/48 αναφερόμενον εις αυτοκριτικήν επί διεξαγωγής επιχειρήσεων και οργανώσεως Συμμοριτών.

Κ.Μ.
Διά την ακρίβειαν Συντ/ρχης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Ο Τμηματάρχης Α2/VΙΙΙ Β΄ Υποδ/ντής Α2 Δ/νσεως
Τ.Σ.Υ.

Αντ/ρχης ΔΟΥΚΑΣ Σ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/25 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις                                       ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: 77-61 Ταξ/Α1                                       ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ.: Β΄ΣΣ/Α1-ΔΕΘ/Α1- ΧV ΜΕΡ/ΧΙΑ/Α.Α.Π. 4104/21/Α1
ΤΣΕΤ/Α1-ΤΣΕΚ/Α1- ΣΤΓ 917 τη 25.12.48
Δ1-Α2-Δ.Π.-.

-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΧΑΡΤΑΙ 1/100.000 -ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  α) Εχθρός
  ι. Δυνάμεις. Το σύνολον των συμμοριακών δυνάμεων εν τη ζώνη ευθύνης της Μεραρχίας ανέρχεται εις 3000 χιλιάδας περίπου με τον κύριον όγκον επί του υψιπέδου της ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (S.37207)
  -Λεπτομέρειαι διατάξεως και δυνάμεως ως το συνημμένον ειδικόν δελτίον πληροφοριών.
  ιι. Προθέσεις. Ανάπτυξις σοβαράς επιθετικής δράσεως προς εξαναγκασμόν της Διοικήσεως του Στρατού να χαλαρώση την πίεσιν επί άλλων περιοχών διά μεταφοράς δυνάμεων εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ. Συνέχεια

Σχέδιο ενεργείας χειμερινής περιόδου, Β’ΣΣ/Α1/24 Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ/Α1/1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 1310
ΒΣΤ 904 τη 24-12-48
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σχετικόν υπ’ αριθμ. 231030/Φ.4009/27-11-48
231472/Φ.4009/6-12-48
232371/Φ.4009/22-12-48 διαταγαί ΓΕΣ.
Ομοίως Α.Α.Π. 1204/17-12-48 και Α.Α.Π. 1309/22-12-48. Α.Α.Π.
1308/21-12-48 διαταγαί Β΄ΣΣ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Οι συμμορίται κατά τον χειμώνα θα προσπαθήσουν
  α) Να αναπληρώσουν τας επενεχθείσας εις αυτούς απωλείας επιστρατεύοντες από την ύπαιθρον ή εκ των αστικών κέντρων, άτινα θεωρούν ότι προσβάλλοντες θα αποτελέσουν εύκολον λείαν των.
  β) Να διατηρήσουν ανοικτάς τας αρτηρίας ανεφοδιασμού και επικοινωνιών μεταξύ συνόρων και εσωτερικού της χώρας.
  γ) Να γίνουν κύριοι παραμεθορίου πόλεως καταλλήλου διά πρωτεύουσαν.
 2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΣ
  α) Να εξασφαλίση ευρέως τα Κέντρα παρά την Μεθόριον ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ ως και τα τοιαύτα εν τω εσωτερικώ της περιοχής του.
  β) Να τηρήση ανοικτάς όλας τας αρτηρίας επικοινωνιών και ανεφοδιασμού εντός της περιοχής του.
  γ) Να απαγορεύση τους εφοδιασμούς των συμμοριτών εκ των ομόρων κρατών προς το εσωτερικόν διά των ορεινών δρομολογίων του ΓΡΑΜΜΟΥ και των ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ. Συνέχεια

Έκθεσις επιχειρήσεως ΛΑΓΚΑΔΑ-ΣΩΧΟΥ(24-26 Δεκ 1948), ΔΕΚΜ/27 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επιχειρήσεως                               Δι εκτ. αγγελιαφόρου
24-26 Δεκεμβρίου 1948                                               Απόρρητος
ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ/Α1                                                                 Αριθ.Τηλ. 22-85
ΦΔΕΚΜ/Α1-Α2
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ/Α2                                                                   Αριθ. Α.Π./4886/3701/α
ΔΕΚΜ/Α1-Α2
ΒΣΤ 903 Τη 27-12-48

 1. Την 241350 συμμορίται δυνάμεως 300 υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ κινούμενοι προς ΛΟΦΙΣΚΟΝ (Ρ.1357) συνεπλάκησαν εκ συναντήσεως μετά μικρών τμημάτων στατικής ασφαλείας φάλαγγος ΣΩΧΟΥ εις 18ον χιλιόμετρον δημοσίας οδού ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΩΧΟΥ.
  Αναφερθείσης αμέσως της πληροφορίας εκινήθη στοιχείον τεθωρακισμένων μετά διμοιρίας εκ ΛΑΓΚΑΔΑ και κατώρθωσε μετά ημίωρον αγώνα να ανατρέψη τους συμμορίτας οίτινες συνεπτύχθησαν προς Νότον.
  Εφονεύθη εις συμμορίτης και συνελήφθη εις ομαδάρχης όστις και εξετασθείς παρέσχε πληροφορίας αναφερθείσας εις το Γ΄ΣΣ την 242200 διά των Α.Π. 14631/3482α/Φ.8 και Α.Π.14634/3485α/24-12-48 εκτάκτων δελτίων πληροφοριών ΔΕΚΜ. Συνέχεια

Υπόμνημα Αντιστρατήγων προς την Κυβέρνηση, Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Δεκεμβρίου 1948

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
1.- Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Αρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓενικόςΔιευθυντής Υ.Σ.
Αντιστράτηγος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Επ.Σ.
Αντιστράτηγος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητής Β΄ΣΣ
Αντιστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητής Γ΄ΣΣ
Αντιστράτηγος ΒΙΜΠΛΗΣ Β΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Διοικητής Α΄ΣΣ Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ αρ.4 (εκαθάρριση Πελοπονήσου), ΑΔΑ/18 Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αποστ.: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ.: Ως η Διανομή
Ημερ.: 18 Δεκεμβρίου 1948
Στ. Φακ.:ΑΔΑ/ΑΠ/46/ΕΠΙΤ/Α.Α.721
Αριθ. Αντιτ.:3

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

Ι. ΧΑΡΤΑΙ
Περιοχής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100.000
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εχθρός
Ως εις το συννημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
Τα αρμόδια Γραφεία των Δ/σεων του στρατού θα ενημερώνουν καθ’ εκάστην τας Διοικήσεις της Αεροπορίας επί της δυνάμεως, θέσεως και τακτικής του εχθρού.
(β) Φίλιαι Δυνάμεις
(1) Οργάνωσις
Αι φίλιαι δυνάμεις οργανούνται εις τρία συγκροτήματα.
ι) Συγκρότημα ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΠΑΤΡΑΙ.
ιι) Συγκρότημα Δυνάμεων Καταδρομών με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ.
ιιι) Συγκρότημα Α.Σ.Δ.Π. με Σταθμόν Δ/σεως ΤΡΙΠΟΛΙΣ.
Υπ’ αυτό υπάγονται: Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (εκκαθάριση Πελοπονήσου), Α’ΣΣ/Α1

ΧΑΡΤΑΙ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100000                                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1:250000                                                    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
1:400000                                                   ΑΡΙΘ. Α.Α.Π Φ.3/907
Α΄ΣΣ/Α1
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΑΡΙΘ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) ΕΧΘΡΟΣ
Δύναμις-θέσεις-Συνήθης Τακτική
(α) Δύναμις
Ο συνολικός αριθμός των συμμοριτών εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ υπολογίζεται εις 3300 εξ ων μάχιμοι 2800 και επιμελητεία-έμπεδα 500 κατανεμημένοι κατά περιοχάς βάσει τελευταίων πληροφοριών:

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ μάχιμοι 150 επιμελητεία 30
ΑΡΟΑΝΕΙΑ » 90 —
ΦΟΛΟΗ » 110 —
ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ και Ανατ. μέχρι ΛΑΔΩΝΟΣ » 440 —
ΒΑΛΤΕΣΕΝΙΚΟ-ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ » 520 320
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ » 480 —
ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΝ » 100 30
ΤΑΫΓΕΤΟΣ » 760 90
ΠΑΡΝΩΝ » 150 30
Σύνολον » 2800 » 500

(β) Συνήθης τακτική
Συνήθως προσβάλλουν μικρά τμήματά μας εις περίπτωσιν δε εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αποφεύγουν την μάχην κατατεμνόμενοι εις οργανικά τμήματα διεισδύοντα εις τα νώτα των ημετέρων και προσβάλλουν εφοδιασμούς και μεμονωμένα μικρά τμήματα. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (12-13 Δεκ 1948), ΔΕΘ/13 Δεκ 1948

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
12-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

 1. Πληροφορίαι επί συμμοριτών περιοχής ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ από 1ης μέχρις 11ης Δεκεμβρίου 1948.
  α) Πληροφορίαι 1-12-48.
  Αι μέχρι 1ης Δεκεμβρίου 1948 υπάρχουσαι πληροφορίαι περί της συμμοριακής καταστάσεως εις το υψίπεδον ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ πηγάζουσαι εκ καταθέσεων παραδοθέντων συμμοριτών ως και εξ άλλων πηγών πληροφοριών των μονάδων παρουσιάζουσι την κάτωθι εικόνα:
  ι) Κ.Γ.Α.Ν.Ε. υπό ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΝ (συντάκτην εφημερίδος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) μετά Τάγματος αγνώστου ταυτότητος εις περιοχήν ΠΕΤΡΙΑΙΩΝ Σ.6201
  ιι) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ υπαγομένη εις Κ.Γ.Α.Ν.Ε., υπό ΓΙΩΤΗΝ συντιθεμένη ως κάτωθι:
  -192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ, με Τάγματα ΠΙΚΟΥ-ΑΝΕΣΤΗ-ΚΟΥΡΤΗ
  -138 Ταξ. ΖΑΖΑΡΙΑ, με Τάγμα ΒΥΡΩΝΟΣ και Διλοχίαν ΛΕΥΤΕΡΗ (ΜΟΚΚΑΒΟΛΓΑ).
  -77 Ταξ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ, με τάγματα ΑΒΡΑΑΜ-ΖΑΧΑΡΙΑ, κατείχεν υψώματα από ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Χ.7996) – ΜΠΥΛΟΚΟΜΗΤΗ (Σ.7499) – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7401) – ΚΕΡΑΣΙΑΝ (Σ.7008), με Τάγμα ΒΥΡΩΝΟΣ επί υψωμάτων ΑΕΤΟΦΩΛΗΑΣ (Σ.7705) – ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (Σ.7808 Σ.7804) – υψ.857 (Σ.7803).
  -Έμπεδα Μεραρχίας μετά Σχολής Αξιωματικών εις ΚΑΡΥΤΣΑΝ (Χ.7199).
  ιιι) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ υπαγομένη εις Κ.Γ.Α.Ν.Ε., υπό ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ διατεταγμένη μεταξύ ΚΛΙΤΣΟΥ (Χ.8179) – ΝΕΡΑΪΔΑΣ (Χ.7885) – ΑΓΡΑΦΩΝ (Χ.6685) με τας κάτωθι μονάδας:
  -144 Ταξ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Τάγματα ΝΩΝΤΑ-ΓΑΤΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΚΛΗ
  -172 Ταξ.ΔΑΛΑ, με Τάγμα Φ.Φ.
  -126 Ταξ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ μεθ’ ενός Τάγματος
  ιν) Ταξιαρχία ιππικού ΣΤΕΦΟΥ υπαγομένη υπό Κ.Γ.Α.Ν.Ε. περιλαμβάνουσα:
  -Επιλαρχίαν ΓΑΖΗ
  -Επιλαρχίαν ΓΚΑΤΖΩΡΑ
  β) Από 1ης μέχρι 8ης Δεκεμβρίου 1948
  ι) Κατά τας αρχάς του δεκαημέρου τούτου εγένετο ανασυγκρότησις των Μονάδων της ΙΙ Μεραρχίας εις ΜΠΥΛΟΚΟΜΗΤΗΝ δι’ εντάξεως εις την δύναμιν των νέων βιαίως στρατολογηθέντων εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ και αφαιρέσεως παντός αχρήστου στοιχείου άτινα προώθησαν προς ΝΕΡΑΪΔΑ-ΚΛΙΤΣΟΝ. Ακριβή έντασιν ως και στοιχεία επί της νέας οργανώσεως και υπαγωγής των Μονάδων της ΙΙ Μεραρχίας μέχρι στιγμής ελλείπουσι.
  ιι) Την νύκτα της 8/9 Δεκεμβρίου διήλθεν εξ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ προς ΠΥΡΓΟΝ Σ.7814 η Ταξιαρχία ΣΤΕΦΟΥ ήτις την 10-12-48 ευρίσκετο συγκεντρωμένη εις την περιοχήν ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ (Σ.7812).
  γ) Από 8ης μέχρις 11ης Δεκεμβρίου 1948. (ως προέκυψεν εκ των υστέρων). Το τριήμερον τούτο χρονικόν διάστημα διετέθη υπό των συμμοριτών διά την όσο ένεστι λεπτομερεστέραν και αρτιωτέραν μελέτην, οργάνωσιν και προπαρασκευήν της εκτελέσεως της κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ επιθέσεως ήτοι:
  ι) Εξεύρεσιν και κατανομήν πληροφοριοδοτών αναλόγως της αποστολής ενός εκάστου τμηματός των.
  ιι) Λεπτομερήν κατανομήν αποστολών μεταξύ των τμημάτων.
  ιιι) Αναγνωρίσεις δρομολογίων και αντικειμενικών σκοπών υπό των βαθμοφόρων επί του εδάφους, γενομένας εκ της κορυφογραμμής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709) – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Σ.8101)
  ιν) Κεκαλυμμένην μετακίνησιν και συγκέντρωσιν δυτικώς κορυφογραμμής ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Σ.8013)-ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ Σ.8101
  ν) Εκκίνησιν εκείθεν την 1830 ώραν της 11-12-48 προς τους αντικειμενικούς των σκοπούς διά γνωστών και ασφαλών δρομολογίων.
  νι) Προπαντός όμως λήψιν μέτρων ώστε ουδεμία πληροφορία να διαφύγη ήτις θα ηδύνατο να αποκαλύψη τας προθέσεις των και να διακυβεύση τον παρ’ αυτών επιδιωκόμενον αιφνιδιασμόν.
  δ) Η διάταξίς των την 11-12-48 ήτο η κάτωθι: (ως προέκυψεν εκ των μεταγενέστερων πληροφοριών)
  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ι) 192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ (Σ.7814)
  ιι) 138 Ταξ. ΖΑΧΑΡΙΑ υψ. περιοχής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)
  ιιι) 77 Ταξ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ υψ. περιοχής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)
  ιν) Ταξ. ΣΤΕΦΟΥ περιοχήν ΑΓ ΑΚΑΚΙΟΥ (Σ.7812). Αύτη είχεν ως αποστολήν να ενεργήση ευρείας κλίμακος σαμποτάζ και ανατινάξεις έργων πέριξ της πόλεως, συγχρόνως δε να απασχολήση τας ημετέρας φρουράς ΣΕΚΛΙΖΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ-φυλάκια γεφυρών και να καταλάβη επικαίρους θέσεις επί των πιθανών κατευθύνσεων κινήσεως ενισχύσεων με σκοπόν την αγκίστρωσίν των.
  ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ι) 144 Ταξ.-172 εις τα περί ΚΟΚΚΟΡΓΙΑΚΟΝ (Σ.7902) υψώματα. Αύται επετέθησαν κατά του Νοτίου τμήματος της πόλεως και του Σ.Σταθμού. Λόχος υπό ΚΟΡΑΚΑΝ απεστάλη προς υψώματα ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Σ.8115) προς παρεμπόδισιν αφίξεως ενδεχομένων ενισχύσεων.
  ιι) 126 Ταξ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ δεν εξηκριβώθη εισέτι εαν συμμετέσχεν της επιχειρήσεως.
  2.- Διάταξις των δυνάμεων του Τ.Σ.Ε.Κ. την εσπέραν της 11ης Δεκεμβρίου 1948.
  (Ως το συνημμένον σχεδιάγραμμα 1:200.000).
  3.- Υπάρχουσαι εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ δυνάμεις την εσπέραν της 11-12-48.
  -Στρατηγείον Τ.Σ.Ε.Κ.-Διαβιβάσεις
  -Διοίκησις συν Λόχος 15 Ε.Τ.Π. Αξιωματικοί 16-Οπλίται 185-ο λόχος ήτο κατανεμημένος εις τα εξωτερικά φυλάκια.
  -1η και 9η έφιπποι Ίλαι, Αξιωματικοί 12, οπλίται 200.
  -Διοίκησις συν Διλοχία 612 Τ.Π (77 Ταξ.) Αξ/κοί 13, Οπλίται 280
  -Ουλαμός 3/9 Σ.Α.-δύο ΜΑΡΜΟΝ-δύο ΤΙΓΚΟ. Αξ/κός 1, Οπλίται 10.
  -Ουλαμός Δ΄ Πυρ/χίας 101 Σ.Π.Π., δύο πυρ/λα 25 λιβρών, αξ/κοί 2, οπλίται 30
  -Ουλαμός όλμων 4,2΄΄, 2 σωλήνες όλμων, Αξιωματικός 1, οπλίται 9.
  -Χωροφυλακή-Αξ/κοί 4, Οπλίται 86.
  -Μ.Ε.Α. Αξ/κοί 1, οπλίται 40.
  Ήτοι εν συνόλω Αξιωματικοί 50, οπλίται 840 (Στρατού, Χωρ/κής και Μ.Ε.Α.)
  4.- Διαταχθείσαι κινήσεις ενισχύσεων προς ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.
  Η προσβολή ανεφέρθη εις Δ.Ε.Θ. διά του υπ’ αριθ. Α.Π. 2767/120100 σήματος του Τ.Σ.Ε.Κ.
  Διετάχθη η κίνησις των κάτωθι ενισχύσεων:
  α) Εκ ΛΑΡΙΣΗΣ
  Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Α.
  ι) την 120600 (Ουλαμός 2ας Εφίππου Ίλης (πεζοπόρος επ’ αυτοκινήτου)
  Ουλαμός Σχολής Ιππικού ( » » » )
  Δρομολόγιον.-ΛΑΡΙΣΑ-ΤΣΙΟΤΙ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.0724)-ΒΛΟΧΟΣ (Τ.0625) ΠΑΛΑΜΑΣ (Τ.0619) – ΜΑΡΚΟΝ (Τ.0210) – ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ -ΑΓ.ΘΕΩΔΩΡΟΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  -Εκινήθησαν διά προφορικής εντολής επιβεβαιωθείσης διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9546/120648
  -Το ανωτέρω απόσπασμα εκκινίθησεν εκ ΛΑΡΙΣΗΣ την 120600.
  -Λόγω λασπώδους εδάφους, καταστροφής πολλών γεφύρων από ΒΛΟΧΟΥ μέχρι ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ και πολλαπλών εχθρικών αντιστάσεων ήχθη εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 121630.
  -Εις ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ (Σ.990123) συνεπλάκη μετά ισχυρού τμήματος της εφίππου Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ, το οποίον διεσκόρπισεν προς ΜΟΙΡΟΥΣ (Σ.960090).
  ιι) Την 121500 Ουλαμός 9ης Ίλης Αρμάτων με πεζοπόρον Ουλαμόν Σχολής Ιππικού ως στήριγμα εκίνησαν κατόπιν προφορικής εντολής.
  ιιι) 130700 Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Σ
  ( Ο.Δ. συν 2 άρματα 9ης Ίλης Αρμάτων.
  (σχετικαί Κ.Π. 42859/121030-Α.Π.9584/130848 ημέτεραι).
  Δρομολόγιον. ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ (Τ.2930)-ΜΑΚΡΟΒΟΥΝΙ (Τ.2327)-ΚΟΤΣΕΡΙ Τ 1318-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (Τ.0411)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Λόγω καταστροφής υπό Σ γεφύρας ΠΗΝΕΙΟΥ οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και λόγω του ότι παρά το ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.0630) παλαιά γέφυρα επί του ΠΗΝΕΙΟΥ δεν ανέχεται βαρέα φορτία, το δρομολόγιον των αρμάτων υπήρξεν υποχρεωτικώς λίαν βραδύ.
  Ο πρώτον κινήσας Ουλαμός αρμάτων έφθασεν εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 130500 συμμετάσχων επιτυχώς εις την εκαθάρισιν της πόλεως.
  β) Εκ ΤΣΙΟΤΙΟΥ
  Την 120500 εκινήθη εκ ΤΣΙΟΤΙΟΥ Διλοχία του 105 Τ.Π. διά του εν παραγρ. 4α δρομολογίου.
  Διαταγή κινήσεως εδόθη προφορικώς δι’ ασυρμάτου την 120315.
  -Αφίχθη προ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ την 121500 έθα μετά ανατροπήν των προ των Ν. παρυφών της πόλεως αντιστάσεων εισήλθεν εις την πόλιν 121630.
  Κατά την πορείαν της συνεπλάκη εις ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ με ισχυρόν τμήμα της εφίππου Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ.
  γ) Εκ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  Την 121100 εκίνησαν το Τ.Σ. 77 Ταξ/χίας συν Διλοχία 105 Τ.Π. συν Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Α. διά δρομολογίου ΤΡΙΚΑΛΑ-ΤΣΙΟΤΙ και εκείθεν ως το εν παραγ. 4α.
  Διαταγή ετοιμότητος εδόθη διά της Α.Π. 9544/120120
  Κίνησις διετάχθη τηλ/κώς την 120600 επιβεβαιωθείσα διά της Κ.Π. 42855/120800.
  Ελείψει μεταφορικών μέσων η εκκίνησις εβράδυνεν.
  -Λόγω των προαναφερθεισών εδαφικών δυσχερειών (λασπώδες έδαφος, καταστροφή γεφυρών) και πολλαπλών εχθρικών αντιστάσεων η φάλαγξ εισήλθεν εις ΚΑΡΔΙΤΣΑ την 122100.
  Άμα τη εισόδω της φάλαγγος ταύτης εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ, διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9577/121830 Δ/γής Δ.Ε.Θ. άπασαι αι δυνάμεις Πεζικού, Ιππικού Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού και Χω/κής αι δρώσαι εις περιοχήν ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ετέθησαν υπό τας διαταγάς του Ταξιάρχου ΠΑΛΛΗ εις ον εδόθη η εντολή της πάση θυσία εκκαθαρίσεως της πόλεως.
  δ) Εκ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.
  Την 120500 εκίνησαν Λόχος συν Διμοιρία του 612 Τ.Π. συν Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/9 Σ.Α. (ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) διά δρομολογίου ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ-ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ (Σ.7919)-ΦΑΝΑΡΙ (Σ.8115)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Κίνησις προφορικώς επιβεβαιωθείσα, διά της Α.Π.9545/120230 τηλ/κής Διαταγής Δ.Ε.Θ.
  Η φάλαγξ αύτη συναντήσασα ισχυράς αντιστάσεις κατά την πορείαν της εξετράπη εις γέφυραν ΠΑΜΙΣΟΥ (Σ.860195) ένθα και παρέμεινεν ακινητούσα μετά 13 τραυματιών οπλιτών. Ο Ουλαμός τεθωρακισμένων αδυνατών να κινηθή πέραν ΦΑΝΑΡΙΟΥ λόγω καταστροφής της οδού επανέκαμψεν αυθημερόν ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ.
  ε) Μηχανοκίνητον Απόσπασμα ΛΑΜΠΡΑΚΗ (Ουλαμός τεθωρακισμένων) κινηθέν εκ ΣΟΦΑΔΩΝ την 120200 κατόπιν προφορικής εντολής εισήλθε μετά ανατροπής διαδοχικών αντιστάσεων εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 120500 ώραν.
  4.- Τρόπος διεξαγωγής της μάχης.
  Οι συμμορίται εκινήθησαν εκ πολλών κατευθύνσεων με αφετηρίας επί των Β.Α. κλιτύων από ΦΑΝΑΡΙ μέχρι ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ, των οποίων αι συνισταμέναι έβαινον κατά τας κατευθύνσεις.
  α) ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Σ.8113)-ΙΣΑΡΙ (Σ.860100)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  β) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ.8302) – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Ως φαίνεται από νυκτός είχον επιτύχει διείσδυσαν εις την πόλιν κατά μεμονομένας ομάδας.
  Η προσβολή εξεδηλώθη εξ όλων των κατευθύνσεων.
  Ιδιαιτέρως έντονος υπήρξεν εκ Δυσμών και Ν.Δ.
  Από των πρώτων ωρών τρία τεθωρακισμένα βληθέντα δι’ όλμων και Α/Α γρόνθων ετέθησαν εκτός μάχης αχρηστευθέντος ούτω του εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ Ουλαμού τεθωρακισμένων.
  Οι συμμορίται διαθέτοντες αφθονίαν βαρέων όπλων εισέδυον ολίγον και ολίγον εις τας συνοικίας της πόλεως.
  -Αι εκτός της πόλεως δυνάμεις ημύνθησαν καλώς μέχρι της αφίξεως των ενισχύσεων.
  -Από της αφίξεως των ενισχύσεων ανελήφθη αγών απωθήσεως των συμμοριτών και εκκαθαρίσεως της πόλεως.
  -Εντός του καταληφθέντος υπ’ αυτών τμήματος οι συμμορίται είχον οργανώσει εστίας εντός οικιών.
  -Μετά ολονύκτιον αγώνα η πόλις εκκαθαρίσθη, δι’ επιτυχούς συνδυασμού πεζικού, αρμάτων και τεθωρακισμένων την μεσημβρίαν της 13ης τρέχοντος. Αι συμμοριτικαί φάλαγγες αποχωρούσαι κατευθύνθησαν προς υψίπεδον ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ διά δύο κυρίως φαλάγγων μιας διά ΙΣΑΡΙ -ΜΟΦΟΒΟΥΝΙ και ετέρας διά ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΟΚΟΥ.
  Ισχυραί δυνάμεις οπισθοφυλακής εκάλυπτον την αποχώρησίν των εκ του Ν.Δ. της πόλεως αναχώματος.
  Αι αποχωρούσαι φάλαγγες εσφυροκοπούντο επιτυχώς υπό των πυρών της αεροπορίας, πυροβολικού και τεθωρακισμένων.
  Δίωξις διά πεζικού διαταχθείσα διά της Κ.Π. 42866/131400 δεν επραγματοποιήθη λόγω επελθόντος σκότους και του καμάτου των ανδρών.
  5.- Αποτελέσματα αγώνος
  Αναλυτικώς αναγράφονται εις τον συνημμένον πίνακα.
  6.- Επιτεθείσαι συμμοριακαί δυνάμεις και έκτασις επιθέσεως.
  Την επίθεσιν ενήργησαν:
  ι) Η Ι συμμοριακή Μεραρχία υπό ΓΙΩΤΗΝ περιλαμβάνουσα τας Ταξ/χίας ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
  ιι) Η ΙΙ συμμοριακή Μεραρχία υπό ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ περιλαμβάνουσα τας Ταξ/χίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΥΘΑΓΟΡΑ-ΔΑΛΑ.
  ιιι) Έφιπος Ταξ/χία ΣΤΕΦΟΥ.
  -Από των εσπερινών ωρών της 11ης τρεχ. αι ανωτέρω δυνάμεις κατέλαβον θέσεις εξορμήσεως εις τα προς την πεδινήν περιοχήν ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΣΟΦΑΔΩΝ αντερείσματα των ΑΓΡΑΦΩΝ από του ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Σ.8115) μέχρι ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8695).
  -Η εξόρμησις εγένετο διά πολλών φαλάγγων
  Το βάρος της όλης επιθέσεως ερρίφθη κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ. Συγχρόνως παρηνωχλήθησαν ισχυρώς η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ-ΣΕΚΛΙΖΑ (Σ.8800) ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ (Σ.9399)-ΦΙΛΙΑ, (Υ.0196) ένθα ημέτερα τμήματα ως και άπασαι αι φρουραί τεχνικών έργων, οδικών και σιδηρορομικών γεφυρών.
  Την ιδίαν νύκτα παρηνωχλήθησαν ισχυρώς τα ΤΡΙΚΑΛΑ και η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
  -Εν συμμοριτικόν Τάγμα εγκατεστάθη εις την περιοχήν ΦΑΝΑΡΙΟΥ με αποστολήν την παραμπόδισιν ημετέρων δυνάμεων αι οποίαι θα αποπειρώντο την αποκοπήν των γραμμών υποχωρήσεως των εισβολέων.
  -Εις την έφιππον Ταξ/χίαν ΣΤΕΦΟΥ συνοδευομένην υπό δυνάμεως σαμποτέρ εδόθη αποστολή η παρανόχλησις όλων των χωρίων της πεδινής περιοχής και η καταστροφή των έργων συγκοινωνίας και τηλεφ/κών γραμμών, ως και η παρεμπόδισις των κινησθησομένων ημετέρων ενισχύσεων. Συχρόνως σχεδόν με την εκδήλωσιν της κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ επιθέσεως, ισχυραί ομάδες σαμποτέρ ανετίνασον και κατέστραφον διά πυράς την γέφυρα ΠΗΝΕΙΟΥ οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ως και πλείστας άλλας γεφύρας δευτερευουσών οδών των δυτικώς και βορείως πεδινής περιοχής, καταστήσαντες ούτω δυσχερεστάτην την κίνησιν ενισχύσεων.
  Την διεύθυνσιν της όλης ταύτης επιχειρήσεως ασυνήθους εις έκτασιν και έντασιν είχεν ο αρχισυμμορίτης ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ.
  8.- Παρατηρήσεις
  -Απώλεια χρόνου διά προπαρασκευήν προς κίνησιν λόγω ελλείψεως μεταφορικών μέσων χρησιμοποιηθέντων τοιούτων εξ επιτάξεως.
  -Η καταστρφή τεχνικών έργων ιδία γεφυρών μεγάλως επεβράδυναν την κίνησι των ενισχύσεων.
  -Ιδιαιτέρως εβράδυνεν η κίνησις των ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ μη δυναμένων λόγω βάρους να κινηθώσιν επί των δευτερευόντων δρομολογίων, τα οποία ηκολούθησαν αι άλλα φάλαγγες.
  -Αι προβληθείσαι υπό της Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ αντιστάσεις θα επεβράδυνον έτι περαιτέρω τας κινήσεις των ενισχύσεων εαν δεν επενέβαιναν εντατικώτερα η αεροπορία ήτις και συνέτριψε τελικώς την Ταξ/χίαν ΣΤΕΦΟΥ.
  -Μέσα Διαβιβάσεων ελλειπή. Τμήματα συγκροτούμενα εσπευσμένως εκ διαφόρων Μονάδων δεν ηδύνατο να επικοινωνήσωσι με τας Διοικήσεις των ελλείψει εφεδρικών ασυρμάτων και προσωπικού.

-Αι μετασχούσαι της μάχης ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ συμμοριακαί δυνάμεις εξ 9 ταγμάτων και δύο επιλαρχιών υπολογίζονται εις 2.250 πεζούς και 300 ιππείς.

Σ.Τ.Γ. 910 τη 20η Δεκεμβρίου 1948

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α.Π.
υ.τ.α Αριθ. Πρωτ. 9808
Παραλήπται:
Α΄ΣΣ/Β΄ΣΣ/Α1-Κ.Σ./Β΄ΣΣ/Α1
Διεύθυνσις
Α1-Α2

T.Σ.E.K.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Λόγω της επελθούσης μεταβολής γενικώς εν τη διατάξει των τμημάτων του Τ.Σ.Ε.Κ. και ειδικώς των εν τοις αστικοίς κέντροις ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΣΟΦΑΔΩΝ εδρευουσών δυνάμεων αναπροσαρμόζομεν το σχέδιον ενεργείας και το σχέδιον συναγερμού των δυνάμεων της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.
Και το μεν σχέδιον ενεργείας διετυπώθη διά της υπ’ αριθ. Α.Π.796 Δ/γής μας.
Διά δε το σχέδιον συναγερμού εις την πόλιν της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ καθωρίζομεν τα κάτωθι:
Ι.- ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: Να τεθώσιν άπαντα τα εν τη πόλει ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εδρεύοντα τα τμήματα Στρατιωτικά εν επιφυλακή προς αντιμετώπισιν πάσης καταστάσεως (εσωτερικών ταραχών, επιδρομής συμμοριτών, πυρκαϊών κ.λ.π.)
ΙΙ.- ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: Τούτο θα δοθή παρά του Τ.Σ.Ε.Κ. δι’ ενός εκ των κάτωθι τρόπων:
1) Δι’ εγγράφου ή προφορικής Διαταγής (Τηλ/τού, αγγελειοφόρου).
2) Διά τριών ριπών πυροβόλου ριπτομένων εκ της ταράτσας του κτιρίου «ΚΙΕΡΙΟΝ»
3) Θεωρείται δοθέν το σύνθημα συναγερμού εν περιπτώσει ενάρξεως αθρόων πυροβολισμών εν τη πόλει εις τας παρυφάς ταύτης.

ΙΙΙ. ΖΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΗΜΕΙΑ:
1) Αποθήκαι καυσίμων και εφοδίων γενικώς.
2) Ηλεκτρικόν εργαστάσιον.
3) Δημόσια Καταστήματα
5) Χώρος σταθμεύσεως διαφόρων Μονάδων και Υπηρεσίων
6) Σιδηροδρομικός Σταθμός
ΙV. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1) Κατευθύνσεις εκ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
2) » ΤΣΑΠΟΓΑ
3) » ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ εις Ανλαχωμα (πόρος Νταουτόστρατα)
4) » ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ προς κτήμα Ταλια-δούρου, Προσφυγικόν Συνοικισμός.
V.- ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ:
1) Στρατηγείον Τ.Σ.Ε.Κ.
2) Διοίκησις Χωρ/κής Καρδίτσης και υπ’ αυτήν υπηρεσίαι.
3) Σ.Δ. 15 Τ.Ε.
4) Διλοχία τυφεκιοφόρων μείον ουλαμός.
5) Λόχος Διοικήσεως 15 Τ.Ε.
6) Ουλαμός τεθωρακισμένων και εφεδρεία Τ.Σ.Ε.Κ.
7) Συγκροτούμενοι Λόχοι ΜΑΥ δυνάμεως 50-60 ανδρών.
8) 840 Α.Τ.Χ.
9) και τα τυχόν εκάστοτε σταθμεύοντα οπωσδήποτε λοιπά Στρατιωτικά τμήματα και Μονάδες.
-Εις της Διοικήσεως Τ.Σ.Ε.Κ. το Στρατγείον Τ.Σ.Ε.Κ. και Ουλαμός τεθωρακισμένων.
VΙ.- ΒΑΣΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
1) Φυλάκιον εισόδου οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
2) Φυλάκιον επί οδού ΚΟΚΚΙΝΗΝ ΕΚΛΗΣΙΑΝ.
3) Φυλάκιον εισόδου οδού ΦΑΝΑΡΙΟΥ.
4) Φυλάκιον ΤΣΑΠΟΓΑ παρά τον Φόρον.
5) Φυλάκιον εισόδου οδού ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.
7) Φυλάκιον Σιδηροδρομικού Σταθμού.
8) Φυλάκιον Αναχώματος επί οδού προς ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ.
9) Φυλάκιον Αναχώματος επί οδού προς ΝΤΑΟΥΤΙ.
10) Φυλάκιον εις παρυφήν πόλεως παρά ΒΛΑΧΟΜΑΧΑΛΑΝ
11) Φυλάκιον εις Ζευγαρολείβαδο παρά οικίαν ΠΑΡΘΕΝΗ
12) Φυλάκιον επί εισόδου οδού ΛΑΡΙΣΗΣ

VII.- ΦΡΟΥΡΑΙ
1) Φρουρά Κρατητηρίων γενικώς.
2) Φρουρά Γυναικίων φυλακών.
3) Φρουρά Ποινικών φυλακών
4) Φρουρά Αποθήκης Καυσίμων (Παυσίλυπον)
5) Φρουρά Νοσοκομείου
6) Φρουραί των αποθηκών και Διαχειρήσεων των διαφόρων Μονάδων.
VΙΙΙ.- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ.
Άπαντες οι Διοικηταί τμημάτων από του ανωτέρου βαθμού μέχρι του κατωτέρου βαθμού και οι οπλίται ειδικών υπηρεσιών (οδηγοί, μοτοσυκλετισταί, άνδρες Α.Μ. κ.λ.π.) να εκτελέσωσιν αναγνωρίσεις ώστε να είναι πλήρως ενήμεροι των εν τοις παραγράφους ΙΙΙ,ΙV και VΙΙ διαλαμβανομένων ζωτικών της πόλεως φυλακίων επικινδύνων κατευθύνσεων ως και την τοπογραφίαν της πόλεως.
IΧ.- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1) Άμα τω συνθήματι του συναγερμού άπαντες οι Στρατιωτικοί οπουδήποτε ευρισκόμενοι δέον να σπεύσωσιν εις τας θέσεις των και τα τμήματά των.
2) Άπασαι αι φρουραί καταλαμβάνουσι τας θέσεις των οποίας οφείλουν να υπερασπίσωσι μέχρις εσχάτων άνευ συμπτύξεως και διά των διατιθεμένων αυτοίς μέσων θα προσπαθήσωσι να συνδεθώσι τόσον με την Προϊσταμένην την Διοίκησιν όσον και με τας γειτονικάς Μονάδας.
3) Αι διαθέσιμοι δυνάμεις των Μονάδων (15 Τ.Ε., Διοίκησις Χωρ/κής κ.λ.π.) συγκεντρούνται και τίθεται εν αυστηρά επιφυλακή εις τους χώρους σταθμεύσεώς των εν αναμονή Διαταγών είτε προς ενίσχυσιν των υφισταμένων φρουρών είτε δι’ άλλην αποστολήν κατόπιν Δ/γής του Τ.Σ.Ε.Κ.
4) Άπασαι αι Διοικήσεις συνδέσμους εις την Διοίκησιν του Τ.Σ.Ε.Κ. καταλλήλου Αξ/κού ή Υπαξ/κού.
5) Ο Ουλαμός θωρακισμένων θα είναι έτοιμος προς εκκίνησιν κατά τας Δ/γάς του Τ.Σ.Ε.Κ. και πλήρως εφοδιασμένος διά καυσίμων πυρομαχικών και οδηγών γνωριζόντων καλώς την τοπογραφίαν και διαφόρους κατευθύνσεις της πόλεως. Τούτους ο Διοικητής Ουλαμού θα έχη καθ’ εκάστην εις την διάθεσίν του.
Η Διοίκησις Χωρ/κής να βεβαιωθή διά την ασφάλειαν των ενταύθα Δημοσίων Καταστημάτων ενισχύση κατά την κρίσιν της τας εις εκάστην τούτων υπαρχούσας φρουράς εν ανάγκη.
Ομοίως η Διοίκησις Χωρ/κής ν’ αποστείλη ασφαλές απόσπασμα διά την προστασίαν και μεταφοράν εις το κέντρον της πόλεως του κ. Νομάρχου και λοιπών επισήμων προσώπων (Εισαγγελέως, Προέδρου Πρωτοδικών, Δημάρχου κ.λ.π.)
Χ.- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
α) Σ.Δ. του Τ.Σ.Ε.Κ. εις ΚΙΕΡΙΟΝ
β) Σ.Δ. Δ. Χω/κής-Τα Γραφεία Διοικήσεως των λοιπών εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ εδρευόντων τμημάτων, τα γραφεία του χώρου Στρατωνισμού
γ) Διαβιβάσεις 1) Τηλεφωνικώς. 2) δι’ αγγελειοφόρου (αυτοκινήτου, εφίππου, ποδηλάτου, μοτοσυκλετιστού κ.λ.π.).
Θα κοινοποιηθή ιδιαίτερος πίναξ συννενοήσεως διά φωτοβολίδων απαγορευμένης της αθρόας χρήσεως τούτων κατά το δοκούν.
ΧI.- ΣΥΝΘΗΜΑ-ΠΑΡΑΣΥΝΘΗΜΑ
Σύνθημα και παρασύνθημα κατά την ώραν του συναγερμού και εν τω προσηρτημένω τη παρούση σφραγιστού ειδικού φακέλου όστις δέον ν’ ανοίγη μόνο εν περιπτώσει ενάρξεως συναγερμού.
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Το παρόν σχέδιον συναγερμού τίθεται εν ισχύ από της 5-8-48. Παν δε προγενέστερον ή Διαταγή σχετική προς τούτο καταργείται και δέον να καταστραφώσι ταύτα διά πυρός αναφέροντος σχετικώς.
Εν περιπτώσει αναχωρήσεως της Μονάδος εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ο φάκελλος ούτος του σχεδίου συναγερμού παραδίδεται υπό του Διοικητού της εις Τ.Σ.Ε.Κ. Αναφέρατε λήψιν και κατανόησιν.
Παραλήπται:
Αντίτυπον υπ’ αριθ. 1 Διοίκησις Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
» » 2 15 Τ.Ε.
» » 3 840 Ομάς Τμηματικών Χορηγήσεων
Εις τους Διοικητάς των λοιπών τμημάτων δίδονται προφορικώς ενδείξεις περί των καθηκόντων των εν περιπτώσει συναγερμού λεπτομερώς εις ότι αφορά αυτούς μόνον.

Κοινοποίησις
Δ.Ε.Θ./Α1 Υ.Τ.Α.
Τ.Σ.Ε.Κ.
Υπογρ. Γ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΟΔΗΓΙΑΙ
1.- Διά την ασφάλειαν του σχεδίου συναγερμού τούτο θα τηρήσι υπ’ ευθύνη του Διοικητού εις ασφαλές μέρος.
2.- Το σχέδιον τούτο τιθεμένων εντός φακέλλου ασφαλώς και σφραγισμένον ασφαλώς θα παραδίδηται εις τον εκάστοτε Αξ/κόν υπηρεσίας με την σαφή και καθαράν ένδειξιν επί του φακέλου ότι θ’ ανοιχθή μόνον εν περιπτώσει συναγερμού.
3.- Αι Διοικήσεις να λάβωσι από τούδε άπαντα τα κατάλληλα προπαρασκευαστικά μέτρα, ώστε κατά τον συναγερμόν να μη παρατηρηθή ουδεμία δυσχέρεια ή έλλειψις.
4.- Απερχόμενοι οι Διοικηταί του τμήματός των και της υπηρεσίας να γνωρίζωσιν τους υπ’ αυτούς που δέον ν’ αζητηθώσιν.
5.- Να τηρώσι αι Μονάδες κατάστασιν των διευθύνσεων διαμονής των Αξ/κών και λοιπών οργάνων των, ης αντίγραφα να υποβάλλωσιν ημίν.
6.- Άπασαι αι Μονάδες να διατάξωσι τοπογραφικήν αναγνώρισιν της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ασφαλών δρομολογίων, αναγνώρισιν των διαφόρων φρουρών, αναγνώρισιν των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
7.- Άπασαι αι Μονάδες να έχωσι εφοδιασθή επαρκώς διά λαμπτήρων (φανών θυέλλης, ηλεκτρικού κ.λ.π.) ώστε εν περιπτώσει διακοπής ηλεκτροφωτισμού να μη παρατηρηθή ανωμαλία περί την διεξαγωγήν της υπηρεσίας. Εκάστη να είναι εφοδιασμένη αι Μονάδες διά μέσον κατασβέσεως πυρκαϊάς (δοχεία πλήρη ύδατος, δοχεία άμμου, σκαπάναι κοκ.)
Ιδιαίτερα μέριμνα επιληφθή επί του ανωτέρου αντικειμένου υπό της 840 ομάδος Τμηματικής Χορηγήσεως διά τους χώρους αποθηκεύσεως των εφοδίων της.
Η Στρατιωτική Διοίκησις ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Φρουραρχείον) να ενημερώση τους εν τη πόλει ΚΑΡΔΙΤΣΗ ευρισκομένους και διαρχομένους Στρατιωτικούς (επί αδεία, Φ.Π. κλπ.) ους δέον να παραχωρηθή διά του Αξ/κού Ασφαλείας Μονάδος.
-Άπαντες οι Διοικηταί Λόχων, Διμοιριών, ομάδων κ.λ.π. να βεβαιούνται διά συχνών επιθεωρήσεων περί της καλής λειτουργίας των όπλων των τμημάτων των.

Υπογρ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Ναυτικό Σχέδιο Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ,ΓΕΝ/12 Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Αριθ. Φακελ. 0011520/48 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Γ΄.
Αριθ. Αντιτ. 4
ΑΘΗΝΑΙ τη 12 Δεκεμβρίου 1948

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
(Συντετμημ. τίτλος Σ.Ε.Ρ.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΙ
Α΄. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Εχθρός
1. α) Η δύναμις των συμμοριακών δυνάμεων εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ανέρχεται εις 3.500 εκ των οποίων οι 500 αυτοαμυνίται. Οι συμμορίται αποφεύγουσι κατά κανόνα την μάχην περιοριζόμενοι εις καταστροφάς, σαμποτάζ και αιφνιδιαστικάς προσβολάς ασθενών Εθνικών Δυνάμεων. Ούτοι πιεζόμενοι υπό των Εθνικών δυνάμεων θα προσπαθήσωσι να διαφύγωσι πιθανόν διά θαλάσσης.
β) Ουδεμία συγκεκριμένη πληροφορία υφίσταται περί χρησιμοποιήσεως υποβρυχίων υπό των συμμοριτών.
γ) Υπάρχουν πληροφορίαι περί πτήσεων υπόπτων αεροπλάνων εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ. Συνέχεια

Δράση Αεροπορίας 21-30/11/1948 περιοχή Δ.Α.Υ./Δ’, ΑΔΑ/6 Δεκ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αποστ.: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ.: Ως η Διανομή
Ημερ.: 6 Δεκεμβρίου 1948
Στ.Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/48/ΕΠΙΤ/Α.2712

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 21 ΜΕΧΡΙ 30/11/48
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Α.Υ./Δ΄

Κατά Ε.Α. της 26.11.48 εις περιοχήν ΛΥΚΟΧΙΑ 0.965005 λόγω:
α) ελλείψεως συνεννοήσεως μεταξύ αεροσκαφών
β) εσφαλμένης επεξηγήσεως των εκτεθέντων πλαισίων
γ) μη καταδείξεως στόχων διά καπνογόνων υπό Φ.Τ.
δ) εκνευρισμού ον υπέστησαν τα πληρώματα συνεπεία ψύχους και επί ημίωρον άνωθεν στόχου παραμονής των εγένετο βολή εγγύς Φ.Τ.
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Α.Υ./Β΄
Κατά Τ.Α. της 24.11.48 εις περιοχήν ΚΑΡΙΤΣΗΣ παρετηρήθησαν:
1) 20 συμμορίται εις (Σ.7410)
2) 6-7 » εις (Σ.745007) εντός πολυβολείου.
3) 5-6 κτήνη εις (Σ.754005)
Δεν εγένετο εκμετάλλευσις διά της επεμβάσεως μαχητικών. Ο ισχυρισμός του Δ.Α.Υ. ότι μετέδωσε την πληροφορίαν δι’ ερματισμένου φακέλλου εις Φ.Τ.και ότι, εκ μέρους των Φ.Τ. δεν υπεβλήθη αίτησις δεν δικαιολογούν την μη επέμβασίν του. Συνέχεια

Σχέδιο Ενεργείας Χειμερινής Περιόδου 1948-1949, ΓΕΣ/Α1/6 Δεκ 1948

ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ.Πρωτ. 231472
Αριθ.Φακ. 4009/1
Β.Σ.Τ. 902/6.12.48
Α.Α. Αντ. 8

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την χειμερινήν περίοδον 1948 – 1949

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
Οι συμμορίται προτίθενται κατά τον χειμώνα να συμπληρώσουν τας εκ των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων προξενηθείσας απωλείας των και να αυξήσουν ακόμη την δύναμίν των.
Θα επιμείνουν να διατηρήσουν τας παραμεθορίους εστίας, να τας επεκτείνουν και θα αποπειραθούν να καταλάβουν ακόμη και παραμεθόριον πόλιν.
Θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους ορεινούς αγωγούς επικοινωνίας μεθορίου – εσωτερικού ως βάσεις – κρυσφύγετα αφ’ ενός διά να διευκολύνωνται εις τους ανεφοδιασμούς των εις έμψυχον και άψυχον υλικόν, αφ’ ετέρου διά να εντείνουν τον ανταρτοπόλεμον εις το εσωτερικόν της χώρας. Συνέχεια

Εκθεση επίθεσης κατά Καρδίτσης , ΔΧΚ/2 Δεκ 1948

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εν Αθήναις τη 14 Δ/βρίου 1948
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ασφαλείας
ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον
Αριθ. πρωτ. 84/119/3
Προς
Το Υπουργείον Δημ. Τάξεως
Γεν. Δ/νσιν Χωρ/κής
Δ/σιν Ασφάλειας
Ενταύθα

Επίθεσις κατά Καρδίτσης.

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσαρτημένως αντίγραφον της υπ’ αριθμ. 37/1/20α από 14-12-48 τηλεγραφικής αναφοράς της Δ.Χ. Καρδίτσης και να παρακαλέσω όπως ευαρεστούμενοι λάβητε γνώσιν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γεν. Επιτελείον Στρατού
Α1
Ενταύθα                                        Ο Αρχηγός
Κ. ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ
Υποστρ/γος

Διά την αντιγραφήν
το 1ον Γραφείον

Τ.Σ.Υ.

Από Δ.Χ. Καρδίτσης
Προς
Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως
Αρχηγείον Χωροφυλακής
Αριθμ. Πρωτ. 37/1/20α
1-12-48 Ώρα 12.30

22αν ώραν ΙΙης τρέχοντος συμμοριακά συγκροτήματα υπό Καραγιώργην, Μπαντέκον, Γαζήν, Στέφον και Αβραάμ ανερχόμενον εις 3000 συμμοριτών εξωπλισμένων διά βαρέων όλμων, πίατ αντιαρματικών εκτοξευτών και βαρέων πολυβόλων, επέδραμεν κατά της ενταύθα πόλεως ΣΤΟΠ. Η Μάχη διήρκησε συνεχώς επί 36 ώρας λήξησα 10ην πρωϊνήν χθές ΣΤΟΠ. Φρουραί Χωρ/κής ημύνθησαν σθεναρώς κατά διάρκειαν μάχης και ούτω διεσώθησαν δημόσια κτίρια, φυλακαί και ηλεκτρικόν εργοστάσιον ΣΤΟΠ. Οίκημα Δ/σεως Χωρ/κής υπέστη σοβαρωτάτην πίεσιν από ισχυροτάτας συμμοριακάς δυνάμεις, αίτινες εχρησιμοποίησαν όλμους, πίατ και αντιαρματικούς εκτοξευτάς ΣΤΟΠ. Οίκημα Δ/σεως υπέστη σημαντικάς ζημίας ΣΤΟΠ. Τούτο υπεστηρίζετο υπό δυνάμεως 49 Αξ/κών και οπλιτών με επικεφαλής υποφαινόμενον, ήτις αμεινθείσα ηρωϊκώς απέκρουσεν υπέρ τας 60 αλλεπαλλήλας επιθέσεις των συμμοριτών και ούτω εξεπληρώσαμεν το καθήκον προς της Πατρίδα μας ΣΤΟΠ. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής χωρίου ΜΑΚΡΗ υπό συμμοριτών την 1/12/1948, ΔΕΦΘ/2 Δεκ 1948

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί προσβολής χωρίου ΜΑΚΡΗ υπό συμμοριτών
την 1-12-48

Ι. Υπάρχουσαι πληροφορίαι:
Εκ πληροφοριών ημετέρου πράκτορος ως και εκ καταθέσεων συλληφθέντων εις ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ υπό τμημάτων της 27ης Ταξιαρχίας δύο τραυματιών, εξήχθη το συμπέρασμα ότι προπαρασκευάζεται επίθεσις κατά της ΜΑΚΡΗΣ, ης η εκτέλεσις εφέρετο ως πιθανή και λίαν προσεχής μη καταστάντος όμως δυνατόν του καθορισμού της χρονολογίας πραγματοποιήσεώς της.
Κατετέθη ωσαύτως ότι διά την προπαρασκευήν της προσβολής είχον αποσταλεί 3 ελεύθεροι σκοπευταί εις την περιοχήν ΜΑΚΡΗΣ προς συλλογήν πληροφοριών.
ΙΙ. Ληφθέντα προκαταρκτικά μέτρα:
Κατόπιν της ανωτέρω διασταυρωθείσης πληροφορίας ελήφθησαν τα κατωτέρω μέτρα, επί σκοπώ αφ’ ενός της εγκαίρου και αποτελεσματικής ενισχύσεως της Φρουράς Μάκρης εις περίπτωσιν πραγματοποιήσως προσβολής της και αφ’ ετέρου διά την ανατροπήν των συμμοριτών, την δίωξιν αυτών και την αποκοπήν των πιθανών δρομολογίων συμπτύξεως των διά την πλήρη συντριβή των. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11-13/12/1948

ΕΚΘΕΣΙΣ
Πεπραγμένων τμημάτων Φρουράς Καρδίτσης κατά την τριήμερον μάχην της 11, 12, 13 τ.μ. εναντίον των επιτεθειμένων Συμμοριτών.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
κατά την ημέραν της επιθέσεως.
1) 612 Τ.Π. Διλοχία συν Λόχος Δ/σεως αξ/κοί 15 οπλίται 330
2) Ουλαμός τεθ/νων (οχήματα 3) » 1 » 6
3) Ουλαμός πεδ/νού πυρ/κού (2 πυροβόλα) » 2 » 23
4) 1η ΄Εφιππος ΄Ιλη » 4 » 76
5) 9η ΄Εφιππος ΄Ιλη » 6 » 74
6) 15ου Ε.Τ.Π.(Λόχος συν Λόχος Δ/σεως) » 13 » 95
7) Χωροφυλακή » 7 » 86
8) Μ.Ε.Α. » 2 » 81
Σύνολον δυνάμεων » 50 » 775 Συνέχεια

Οργάνωση και Τακτική Συμμοριακών Δυνάμεων

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Α. ΚΚΕ
1. Το 1918, μετά την ΡΩΣΣΙΚΗΝ Επανάστασιν, μερικοί διανοούμενοι και αρκετοί Ισραηλίται ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνέπηξαν το ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ.
2. Το 1920 το ΚΟΜΜΑ αυτό προσεχώρησε εις την Γ΄ ΔΙΕΘΝΗ (ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ) και ωνομάσθη ΚΚΕ.
3. Το 1923 ιδρύεται η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Παράρτημα της Γ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ) υπό την έμπνευσιν, καθοδήγησιν και επιρροήν του Κ.Κ.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (Αρχηγός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΩΦ).
4. Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ το 1923 προπαγανδίζει και θέτει ζήτημα αυτονομήσεως της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ, κατά το πρώτον συνέδριον ταύτης εις την ΣΟΦΙΑΝ, τον ΙΟΥΝΙΟΝ του 1923.
Η αυτονόμησις αύτη εψηφίσθη εις το επόμενον συνέδριον (ΜΟΣΧΑ Νοέμβριος 1923) και από τον αντιπρόσωπον του ΚΚΕ.
5. Το 1934 υπό της Ολομελείας του ΚΚΕ εψηφίσθη το «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΣ των πληθυσμών της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ ως και τον αποχωρισμόν τους σε ξεχωριστό Κράτος».
6. Ο Αρχηγός του ΚΚΕ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απεστάλη από την ΡΩΣΣΙΑΝ κατά το τέλος του 1931 εις ΕΛΛΑΔΑ διά να αναλάβη την καθοδήγησιν τούτου λόγω των εμφανισθεισών διαφωνιών.
Το 1935 το 6ον Συνέδριον της Γ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ εκλέγει τον ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΝ μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της, και Γραμματέα του Γραφείου της ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
7. Από του 1933 μέχρι 1936 το ΚΚΕ ασχολείται με την οργάνωσιν μαζών και την εξάσκησιν τούτων διά επαναστατικήν δράσιν κατά του Κρατικού οργανισμού.
8. Από του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 1936 διά βιαίων μέσων ανατρέπεται η τακτική του ΚΚΕ και ουσιαστικώς τούτο δεν υφίσταται.
Β. ΕΑΜ
9. Η εχθρική κατοχή της ΕΛΛΑΔΟΣ έδωσεν εις το ΚΚΕ την ευκαιρίαν να αναπτυχθή.
ι. Κατώρθωσεν τη συνεργασία της ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ Πρεσβείας να απολυθούν εκ του Στρατοπέδου ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ 28 στελέχη. Συνέχεια