Εκθεση μάχης ΑΓΥΪΑΣ(14/9/1948), ΔΣΕ/192 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
192 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓVΙΑΣ 14 προς 15/9

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
  Απόσπασμα της Ε.Π.Ε. 331 Δ/γής του Κλιμακίου ΓΑΝΕ.
  1) Η 192 Ταξιαρχία να κινηθεί σήμερα ώρα 15.00΄ για το χώρο Στουρνάρα Σκορτσάκ. Όπου αύριο θα καλυφτεί όλη τη μέρα. Αύριο στις 19.15΄ να κινηθεί από τα υψώματα Στουρνάρας και να επιτεθεί με 4 Λόχους από τη Νότια κατεύθυνση με 2 Λόχους από την ανατολική κατεύθυνση κατά της πόλης της Αγυιάς με αποστολή: α/ Να εξοντώσει τα φυλάκια (νότια Αγυιάς) της Αγροτράπεζας και του Τσαλούκη το σπίτι και συνέχεια να προχωρήσει για την εξόντωση των αντιστάσεων στο κέντρο της Αγυιάς β/ Να εξοντώσει (με 2 Λόχους) τα φυλάκια που είναι ανατολικά της Αγυιάς και να προχωρήσει για το κέντρο της πόλης γ/ Να διαθέσει 3 ομάδες για να χτυπήσει τις αντιστάσεις από τη δυτική κατεύθυνση της πόλης αφού αύριο καλυφθούν στο χώρο βόρεια Νεβόλιανης δ/ Να διαθέσει στο Λόχο Ασφάλειας του Κλιμ. ΓΑΝΕ ένα στοιχείο πολ/λου ε/ Να κάψει ή ανατινάξει δημόσια κτίρια (Τράπεζες, Ειρηνοδικείο, Ταμείο, Ηλεκτρικό Εργοστάσιο) και τα σπίτια των εχθρών του Λαού στ/ Μετά την εξόντωση των στόχων να επιδοθεί στη στρατολογία. Συνέχεια
Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, Α’ΣΣ/ 19 Σεπ 1948

Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
Από 30 Αυγούστου με 19 Σεπτεμβρίου 1948

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Μετά την κατάληψιν ΚΛΕΦΤΗ-ΣΜΟΛΙΚΑ (1-2 Αυγούστου) υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία κατάληψιν υπό της ΙΧ Μεραρχίας του ορεινού όγκου ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΛΙΟ-ΣΤΕΝΟ-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι ΒΟΥΡΜΕ ΠΙΑΝΙΤΙΚΟΥ Ποτ. (3-6 Αυγούστου) και την κατάληψιν υπό του Β΄ΣΣ της περιοχής ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΓΥΦΤΙΣΣΑ, η υπόθεσις ΓΡΑΜΜΟΥ ήρχισε να κρίνεται ευνοϊκώς διά τας Εθνικάς δυνάμεις.
(β) Το ΣΣ εκ παραλλήλου προς την κυρίαν προσπάθειαν του με ΙΧ και Χ Μεραρχίας, διά την ολοκλήρωσιν της κυρίας κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ, και ίνα μη απωλέση χρόνον διέταξε την VIII Μεραρχίαν, απηλλαγμένην πλέον των κατά ΓΡΑΜΜΟΥ ενεργειών, όπως εκκαθαρίση προκαταρτικώς τας περιοχάς ΣΟΥΛΙΟΥ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ-ΠΩΓΩΝΙΟΥ και εν συνεχεία προπαρασκευάση δραστηρίως τας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ κυρίας επιχειρήσεις. Συνέχεια

Εκκαθάριση Πελοποννήσου, ΥΣ/13 Σεπ 1948

71
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                 Αριθμ. Α.Π. 809675
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως

Αναφερόμενος εις το υπ’ αριθμ. 809546/21-7-48 έγγραφόν μου επί της γενικής στρατιωτικής καταστάσεως επανέρχομαι παρακαλών όπως η Κυβέρνησις επανερχομένη εις την ληφθείσαν υπό του ΑΣΕΑ της 2-12-47 απόφασιν θεωρήση ως πρώτην επείγουσαν ανάγκην την εκκαθάρισιν της Ν. Ελλάδος και ιδία της Πελοποννήσου και αν ακόμη δεν ήθελε λήξει ο αγών εις Βίτσι και Μάλι Μάδι μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.
Εάν το τελευταίον τούτο ήθελε συμβή δηλαδή δεν λήξει ο αγών εις την ανωτέρω περιοχήν θα ήτο δυνατόν οργανουμένων των θέσεών μας εις τας ως άνω τοποθεσίας να αποσυρθώσι ικαναί δυνάμεις προς εκκαθάρισιν της Ν. Ελλάδος και ιδία της Πελοποννήσου. Συνέχεια

Εκθεση παραβιάσεων απο Αλβανούς, Βούλγαρους και Γιουγκοσλάβους 21/10/1947 έως 10/9/1948

E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα κατά χρονολογίαν καταχώρησις των παραβιάσεων περιλαμβάνει τας κυριωτέρας τοιαύτας της ημετέρας μεθορίου αίτινες διεπράχθησαν υπό των ΑΛΒΑΝΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ, και υπό των συμμοριτών τη ανοχή και τη υποστηρίξει των ανωτέρω κατά το από 21 Οκτωβρίου 1947 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1948 χρονικόν διάστημα.
Δεν περιλαμβάνονται:
(α) Αι είσοδοι εκ των ομόρων κρατών εις το Ελληνικόν έδαφος ομάδων συμμοριτών προερχομένων εκ των στρατοπέδων εκπαιδεύσεως και συγκεντρώσεως συμμοριτών ΜΠΟΥΛΚΕΣ (Γιουγκοσλαβίας) ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣΑΣ (Βουλγαρίας) ΣΟΥΧΤ (Αλβανίας) και των λοιπών στρατοπέδων συγκεντρώσεως εκπαιδεύσεως άτινα λειτουργούν εις τα όμορα κράτη.
(β) Αι εκ των εδαφών των ομόρων κρατών εισαγωγαί εντός του Ελληνικού εδάφους παντοειδούς πολεμικού και λοιπού υλικού.
(γ) Αι μεταφοραί τραυματιών και ασθενών συμμοριτών εντός των ομόρων κρατών.
(δ) Αι μεταφοραί εις τας γειτονικάς χώρας των παιδίων άτινα συμμορίται συνεκέντρωσαν κατόπιν της παρ’ αυτών εφαρμογής του εγκληματικού μέτρου του παιδομαζώματος.
(ε) Αι ομαδικαί απαγωγαί πληθυσμών παραμεθορίων περιοχών και η είσοδος αυτών εις τα εδάφη των ομόρων κρατών.
(στ) Αι αεροπορικαί παραβιάσεις της ημετέρας κυριαρχίας. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής ΤΥΡΝΑΒΟΥ(5-6/9/1948),

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ 5 ΠΡΟΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
————————

1.- Την 2315 ώραν της χθες 05 Σεπτεμβρίου εξεδηλώθη σφοδρά επίθεσις συμμορίτων κατά της πόλεως ΤΥΡΝΑΒΟΥ και των στρατώνων ΚΕΥΒ.
Η επίθεσις εξεδηλώθη εξ όλων των πλευρών εκτός της Ν.Α. διά πυκνών πυρών αυτομάτων και ατομικών όπλων.
Ολίγον προ της επίθέσεως διεκόπη η τηλ/κή επικοινωνία ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΛΑΡΙΣΗΣ και ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ δι’ αποκοπής πολλών τηλ/κών στύλων. Ταυτοχρόνως εγένετο μακράς διαρκείας παρενόχλησις ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ προς καθήλωσιν των δυνάμεών της άνευ όμως αποτελέσματος.
2.- Τα εξωτερικά φυλάκια της πόλεως ημύνθησαν σθεναρώς μέχρι της 0100 ώρας της 06 Σεπτεμβρίου, ενισχυόμενα διά τμημάτων των εντός της πόλεως εφεδρειών του ΤΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και διά βολών όλμων.-
3.- Την 0100 ώραν δύο φυλάκια της βορειοανατολικής παρυφής της πόλεως πιεσθέντα σοβαρώς συνεπτύχθησαν, διά του ρήγματος δε τούτου εισέδυσαν εις το ανατολικόν τμήμα της πόλεως μικραί ομάδες συμμοριτών.
Από της άνω ώρας (0100) ο αγών μετεφέρθη και εντός του τμήματος τούτου της πόλεως. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ :- Έκθεσις επί των γεγονότων                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ 27-28 Αυγούστου                                            ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΣΤΓ915 1.9.48
ΠΡΟΣ :- Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Α.Π.6351
ΚΟΙΝ :- Α1
– Μέραρχος με αντίγραφον της
αναφοράς της 25 Ταξ. υπ’ αρίθ.
5132/28.8.48


Ι.- Από της πρωΐας της 27.8.48 περιήλθον πληροφορίαι τη Μεραρχία εκ της 25ης Ταξιαρχίας.
(α) ότι βάλλονται τα ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (Κ.735235) διά Πυρ/κού.
(β) ότι το ΠΑΓΩΝΕΡΙ (Κ.845222) βάλλεται διά Πυρ/κού.
(γ) ότι παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών εις τον χώρον μεταξύ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ και ΠΑΓΩΝΕΡΙΟΥ και οίτινες μάλιστα ενήργησαν ανατίναξιν και προσβολήν Στρατιωτικού αυτ/του εις θέσιν (Κ.810213) κινούμενον προς ΠΑΓΩΝΕΡΙ την 0900 ώραν.
(δ) ότι ομάδες συμμοριτών ανερχομένων συνολικώς εις 700 διέβησαν τον ΝΕΣΤΟΝ ποτ. προς Νότον και εκινούντο προς τον χώρον ΕΥΡΣΙΝΕΡΟΝ (Κ.9-50142) – ΦΑΛΑΚΡΟΝ ορ., με πρόθεσιν προσβολής χωρίου πεδιάδος ΔΡΑΜΑΣ.
(ε) ομάς συμμοριτών τας πρώτας μεταμεσημβριανάς ώρας της 27, 28 έφθασεν εις χωρίον ΠΥΡΓΟΙ (Κ.834060) προσέβαλεν μικρόν φυλάκιον MΑΥ εκεί και αφήρεσεν 300 βοοειδή βόσκοντα εκεί. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 15-31 Αυγ 1948, Α’ΣΣ/31 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : 15ήμερον Δελτίον Πληροφοριών                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
από 15-31.8.48                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α2/ΙV                                                                                          Α΄ΣΣ /2/1
ΑΡΙΘ. Φ.359/7
ΣΤΓ 918/31-8-48
ΚΟΙΝ.: Στρατηγόν Διοικητήν
Επιτελάρχην
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ Α΄ΣΣ
VΙΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ./12-84, 86 Περ. 71 Ταξ/Α2
ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/12-ΤΣΕΙ/12-ΜΒΛΕΟ/Α΄ΣΣ
35, 36, 37, 41, 42, 43, 74, 75, 76 Ταξ/Α2
1501 Μονάς – Γ΄ΣΣ (Αντ/ρχην ΚΛΑΛΓΙΕΡΗΝ)
Λοχ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΝ Συνδ. ΟΗΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Γράμμος. Επί της τελευταίας γραμμής αντιστάσεως υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΣΙΟΥΜΣΑ – ΑΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ – ΠΡΙΑΣΠΟΣ ημύνθησαν αι 103 Ταξ. (εις την οποίαν συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα της διαλυθείσης 102 Ταξ.), 105 Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ, Ανεξ. Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, πιθανώς η 16 Ταξιαρία και 4 Ουλαμοί Πυρ/κού της 670 Μονάδος. ‘Απασαι αι ανωτέρω Σ. από 20/8 καθ’ ήν διεσπάσθη η ανωτέρω γραμμή αντιστάσεως ήρχισαν συμπτυσσόμεναι εις Αλβανίαν συμπληρωθείσης της αποχωρήσεώς των την 23/8.
  Η επανεμφάνισις των ανωτέρω Σ. εις ΒΙΤΣΙ καθιστά προφανείς τας προθέσεις της ηγεσίας των Σ. δι’ άμεσον επανεισβολήν εις Ελλάδα και συνέχισιν της δράσεώς των.
  Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συμμοριακών μονάδων, εις την περιοχήν του ΣΣ, φέρεται εισελθόν διά της ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΠΩΓΩΝΙΟΝ το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ και 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ. Συνέχεια

Εκθεση Οργανώσεως Ελληνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948, ΓΕΣ/31 Αυγ 1948

Α3/ΓΕΣ
Χρήσις Περιωρισμένη
Αρ. Αντ. 3
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Περιληπτικόν Σημείωμα επί της ενάρξεως και εξελίξεως της Οργανώσεως του Ελληνικού Εθνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948
————————

Το παρόν Θέμα πραγματεύεται υπό τας κάτωθι επικεφαλίδας:
Α) Εισαγωγή.
Β) Ι Περίοδος Μάρτιος 1945 – Μάρτιος 1946.
Γ) ΙΙ Περίοδος Απρίλιος 1946 – Αύγουστος 1947.
Δ) ΙΙΙ Περίοδος Σεπτέμβριος 1947 – Αύγουστος 1948.
Ε) ΙV Περίοδος Αύγουστος 1948 – Ιούνιος 1949 (Προτάσεις).
ΣΤ) Υλικά – Εφόδια.
Ζ) Συμπεράσματα – Προτάσεις.
————————————– Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων κατά Δημητσάνας, ΔΣΕ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ/28 Αυγ 1948

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΗ
ΑΡΧΗΓ. ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ I
ΑΡ.Ε.Π.Ε.141

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΟΥ
α) Μέσα στην Κωμόπολη, όπως το Δελτίο Πληροφοριών και σχετικό Σχεδιάγραμμα. Δύναμη. Χωροφύλακες 240, ΜΑΥ 5Ο, χίτες 100. Διάταξη. Αγία Παρασκευή (Νοτιοανατολικό ύψωμα, που δεσπόζει της Πόλης) 2 Διμοιρίες μένουν σε καλύβια από ξερολίθι, που απέχει το ένα από τ’ άλλο 50 μέτρα και μια Διμοιρία στην Εκκλησία Αη Γιώργης. Στο Κάστρο 2 Διμοιρίες. Στην Αστυνομία 40 Χωροφύλακες. Στον ημιονικό δρόμο Ράδου – Δημητσάνας. Μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Στεμνiτσα – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Καρκαλούς – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο Νοσοκομείο, που βρίσκεται στο δημόσιο Στεμνίτσα – Δημητσάνα κοντά στο σπίτι Στραβοστάθη μια ομάδα. Στο σπίτι του Στραβοστάθη μέσα μια ομάδα. Στο Ειρηνοδικείο δύναμη ακαθόριστη. Το ίδιο και στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Επίσης και στην Αγία-κυριακή δύναμη ακαθόριστη. Στο σπίτι Γιάννη Τούρλα μένουν τα Γραφεία.
Οπλισμός. Στην Αγία-Παρασκευή 1 πολ/λο Βίγκερς και 2 όλμους βαρείς. Στο Κάστρο 1 πολ/λο Βίγκερς και 1 βαρύς όλμος.- Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Τρικάλων(23/8/1948), ΕΒΧ/ΑΔΧΘ/24 Αυγ 1948

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή
Ανωτέρα Δ.Χ. Θεσσαλίας
Γραφείον Δημοσίας Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 7/48/240

Λάρισα 24 Αυγούστου 1948
Προς
Το Β΄ΣΣ
Γραφείον Α1.
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί των γεγονότων Τρικάλων».-

Λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 29/2/73 σημερινήν τηλεγραφικήν αναφοράν της Δ.Χ. Τρικάλων περί των λαβόντων χώραν γεγονότων εν τη πόλει Τρικάλων κατά την παρελθούσαν νύκτα με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν.- Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεως ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ, 53 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α1/10 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ»                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: (Τ.Σ.) 22,                                                               53 Ταξ/Α1
ΚΟΙΝ.: (Τ.Σ.) Β΄ΣΣ/Α1 (Τ.Σ.) ΙΙ Μεραρχία/Α1
(Τ.Σ.) 21, 52 Ταξ/Α1                                                              Α.Π. 2441
(Τ.Σ.) Ι,ΙΧ,Χ,ΧV Μερ/Α1                                               ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ
Διοίκησιν Πυρ/κού υψ.(1802) τη 10-8-48
Αμερ.-Βρετ. Αποστολή
455 Τ.Δ.

Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών
Σχετική Α.Α.Π. 731/8-8-48 Δ/γή Β΄ΣΣ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Δραστηρία επιθετική ενέργεια κατά την γενικήν κατεύθυνσιν:
  ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΓΑ (Ν.2320) – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ (Ν.2023) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ν.1723), προς:
  ι) Εκκαθάρισιν περιοχής μεταξύ ΓΟΥΠΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) και του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ μέχρι ΧΡΥΣΗ (Ν.1916).
  ιι) Εκκαθάρισις λοιπής περιοχής ζώνης ενεργείας.
  ιιι) Συνδρομήν προς την 1 Μεραρχίαν, δι’ ενεργειών εκ των νώτων προς εκκαθάρισιν ΓΟΥΠΑΤΑ, ΓΚΡΟΥΣΙΑ, ΠΥΡΓΟΥ, ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ. Συνέχεια

Συγχαρητήρια ΑΓΕΣ στις Μονάδες Α’ΣΣ, 2 Αυγ 1948

Θέμα : Συγχαρητήρια                                                                           Α΄ Σώμα Στρατού/ΑΙ
Προς : Απάσας Μονάδας Σ.Στρατού                                       αριθ. Φ3/260
Κοιν. : Α1/3                                                                                                 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1948

Κοινοποιώ συγχαρητήρια Διοικητού Στρατού διά κοινοποίησιν εις άπαντας. Είμαι υπερήφανος διότι διοικώ τοιούτους Αξιωματικούς και Οπλίτας.
Σ Η Μ Α
από : Γεν. Επιτελείον Στρατού Ημερ. – ώρα 011915
Προς :Διοικητήν Α΄ Σώματος Στρατού
αριθ. πρωτ. Α1/170951/Φ4023/0
Σου σφίγγω το χέρι επί ολοκληρώσεως προσπαθείας επί ΚΛΕΦΤΗ. Με χαράν και συγκίνησιν διαβίβασα συγχαρητήριά μου Διοίκησιν και ενεργούσας Μονάδας. Τι σημασία έχει στερεά κατοχή και εκμετάλλευσις ΚΛΕΦΤΗ το ξέρετε όλοι σας. Αναμένω νέας εν συνεχεία επιτυχίας. Με τας ευχάς μου.
ΓΙΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ.

Το Γραφείον Α1 Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Τ.Υ. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α΄ΣΣ
Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Επίλαρχος

Διαταγή επιχειρήσεων ΦΛΙΑΜΑ,2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Ιουλ 1948

Αριθμός 131
ΘΕΜΑ:Επιχείρησις προς                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ:
ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ                                        Αμέσου επιδόσεως
(ΦΛΙΑΜΑ)
ΠΡΟΣ. 21-22-52 Ταξ/Α1 Τ.ΣΙΙ Μεραρχίας /Α1
ΚΟΙΝ. Β΄ΣΣ                                                                                                  Α.Π 2173
Χ Μεραρχία/Α1                                                                                         Σ.Τ.Γ 912 τη 28-7-48
53 Ταξ/Α1 ———————–
Αρχηγόν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β΄ και Γ΄ Κλάδου
Αμερ.-Βρετ. Αποστολή

Α1 Μεραρχίας (εις τριπλούν)

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Επιτεθή προς κατάληψιν ανωνύμου ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ. Εις επιχείρησιν ταύτην θα λάβη μέρος και 561 Τάγμα Χ Μεραρχίας επιτιθέμενον εν τη κατευθύνσει υψ. 1089-ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.) 505 Τάγμα υπαγόμενον τακτικώς υπό 22 Ταξιαρχίαν θα επιτεθή δεξιά 561 Τάγματος από της θέσεως εξ ης ευρίσκεται προς ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.)
Εν τη κυρία προσπαθεία της Ταξιαρχίας:
ΠΑΝΑΓΙΑ-ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ
θα διατεθώσι 2 Τάγματα 22 Ταξιαρχίας (.)
22 Ταξιαρχία θα καλύψη ενέργειάν της εκ της κατευθύνσεως ΛΙΜΝΕΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ, διά κινήσεως ενός Τάγματος εν τη κατευθύνσει.
ΚΑΛΥΒΕΣ (Ν.174086)- ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.) Συνέχεια

Διεξαγωγή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, ΑΓΕΣ/12 Ιουλ 1948

Θέμα. Διεξαγωγή Επιχειρήσεων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός. Διοικητήν Α.Σ.Δ.Π ΥΣ. ΓΕΣ/Α1
Κοιν. Α1/ΓΕΣ Αριθ. 5957Α/Φ.4009/ΙΙ
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Β.Σ.Τ 902/12.7.48

 1. Κατά τους διαρρεύσαντας μήνας οι συμμορίται εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ διετήρησαν την πρωτοβουλίαν, και ενέτειναν την δράσιν των, παρά την ενίσχυσιν υμών εις δυνάμεις διά της διαθέσεως- επί πλέον της 72 Ταξιαρχίας- δύο Μοιρών Καταδρομών, μονάδων Αναγνωρίσεως και ανανεώσεως των ταγμάτων Εθνοφρουράς διά κληρωτών.
  Τούτο οφείλεται εις το ότι δεν επετεύχθη η ενιαία προσπάθεια των μονάδων κρούσεως δι’ ακριβούς κατανομής ευθύνης διοικήσεων και εν μέρει εις την έλλειψιν επιθετικής στάσεως, ήτις αποτελεί τον ουσιώδη παράγοντα διά την αφαίρεσιν της πρωτοβουλίας του εχθρού,. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων Βασιλικού Ναυτικού απο 1 Απρ – 1 Ιουλ 1948

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
1. Εις την παρούσαν Έκθεσίν μου αναφέρονται εν γενικαίς γραμμαίς αι διεξαχθείσαι υπό του ΣΤΟΛΟΥ κατά το διάστημα από 1ης Απριλίου έως 1ης Ιουλίου 1948 Συνδεδυασμέναι Επιχειρήσεις και Αποστολαί ως και Στρατιωτικαί μεταφοραί μετά των επ’ αυτών παρατηρήσεων και προτάσεών μου. Επίσης και αι εκτελεσθείσαι ειδικαί αποστολαί υπό των Ναυτικών Διοικήσεων Ν.Δ. ΒΟΛΟΥ και Ν.Δ.Β.Α., υπαγομένων από απόψεως επιχειρήσεων υπό διαταγάς μου. Ομοίως και αι αποστολαί πλοίων του Στόλου εις τας Ν.Δ.Ν.Α και Ν.Δ.Δ.Ε.
2. Δεν αναφέρονται εις την παρούσαν Έκθεσιν, αι συνήθεις τοπικαί περιπολίαι επιτηρήσεως και αστυνομεύσεως Ακτών και Κόλπων, ως και αι συνήθεις Ανθυποβρυχιακαί και Αντιαεροπορικαί συνοδείαι των Νηοπομπών. Επίσης οι διεξαχθέντες μεμονομένως υπό πλοίων μικράς εκτάσεως βομβαρδισμοί προς υποστήριξιν παρακτίων Στρατιωτικών τμημάτων και παρακτίων Πόλεων.
3. Ιδιαίτατα η παρούσα Εκθεσίς μου αναφέρεται εις τας ακολούθους επιχειρήσεις, μεταφοράς και αποστολάς. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΟΛΥΝΘΟΣ Β΄, ΤΣΕ Λαγκαδά/29 Ιουν 1948

Τ. Συγκρότημα Ε. Λαγκαδά
Γραφείον Α1

EKΘΕΣΙΣ
επί της Επιχειρήσεως ΟΛΥΝΘΟΣ Β΄.
———— . ————

Ι.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ :
Αι επί των συμμοριτών πληροφορίαι ήσαν αι ακόλουθοι :
α- Δύναμις τούτων περίπου 250-300 επί ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ (Τρεις Κάμποι).
β- Δύναμις 80 περίπου εις περιοχήν ΜΟΡΑΒΑ – ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ.-
ΙΙ.- ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ:
Η ΔΕΚΜ προς εξόντωσιν και διάλυσιν των ανωτέρω συμμοριακών συγκροτημάτων διέταξε την διενέργειαν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως συγκροτήσασα προς τούτο δύο Συγκροτήματα : το Βόρρειον (ΤΣΕΣ) και το Νότιον (ΤΣΕΑ). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΓΚΙΩΝΑ(24/5-1/6/1948), 26 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/16 Ιουν 1948

26η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ /Α.Π 3485/ΑΤ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επιχειρήσεως «ΓΚΙΩΝΑ» από 24 Μαΐου μέχρι 1.6.48

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Το συμμοριακόν συγκρότημα Β.Α Κομοτινής δυνάμεως 250 ανδρών δρά με ορμητήριον την Ραγάδαν (Μ.257995) με δυνατότητας ενισχύσεώς του εντός 12 ωρών υπό 2 Ταγμάτων ΕΒΡΟΥ και υπό Αρχηγείου Ξάνθης.
  α) Διαταγή επιχειρήσεων. Διαταγή Ταξιαρχίας προς Διοικητάς Ταγμάτων, Π554, 555, 557 και 36 Τ.Ε Λόχον Πολυβόλων, Πυροβολαρχίαν ορειβ. Πυροβολικού, Διμοιρίαν Μηχανικού.
  β) Δυνάμεις 554 Τ.Πεζικού. Ολόκληρον συν Διμοιρία πυροβόλων Βίκερς υπό τον Διοικητήν του Τάγματος.
  555 Τ. Πεζικού. Ολόκληρον υπό τον Διοικητήν του Τάγματος συν Διμοιρία πολυβόλων Βίκερς συν Ουλαμός ορειβατικού Πυροβολικού.
  557 Τ.Πεζικού, ολόκληρον συν Διμοιρία πολυβόλων Βίκερς συν Ουλαμός ορειβ. Πυροβολικού. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Λεχαινών-Ανδραβίδας-Καβασίλων, ΤΣΠ/11 Ιουν 1948

ΘΕΜΑ.Έκθεσις γεγονότων Λεχαινών                            
Ανδραβίδος – Καβασίλων                                                        

ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΣ Α.Σ /Α1 Αριθ. Α.Π 4909/Α1

Σ.Τ.Γ 909β 11-6-48

ΚΟΙΝ. ΓΕΣ (Γραφείον Στρατηγού Κιτριλάκη)
Αναφέρω ότι,
Την 0730΄ώραν της 8ης τρέχ. έλαβον τηλεφ/κήν αναφοράν του εν Πύργω 21ου Τ.Ε ότι από πρωϊνών ωρών εξεδηλώθη επίθεσις κατά Λεχαινών και Ανδραβίδος και ταυτοχρόνως απασχόλησις Αμαλιάδος.
Εις απάντησιν διέταξα το τμήμα τούτο να κινηθή αμέσως διά λόχου κατά ουλαμού αρμάτων προς Λεχαινά και επιτεθή κατά των εκεί συμμοριτών και δι’ ετέρου λόχου μετά αρμάτων μάχης να κινηθή προς Χάβαρι (31-45) Κέντρον (37-50) Ξενιές (42-53) προς αποκοπήν των προς την κατεύθυνσιν ταύτην μελλόντων να υποχωρήσωσιν ανταρτών.
Ταυτοχρόνως ανέφερα και ημίν τα της επιθέσεως των ανταρτών κατά των Λεχαινών τηλ/κώς και υπέβαλα υμίν την παράκλησιν.
α) Να διαταχθή η αεροπορία και βομβαρδίση τους κατά Λεχαινών επιτιθεμένους συμμορίτας και
β) όπως εισηγηθήτε εις ΓΕΣ και διατάξη το εν Πάτραις Π.Τ.Ε να θέση εις την διάθεσίν μου μίαν διλοχίαν (διότι το ΤΣΕΠ ουδεμίαν δύναμιν διέθετεν εν Πάτραις) ίνα και εκ Πατρών κινηθώ προς Λεχαινά και επιτεθώ κατά των εκεί ανταρτών.
Διά να αχθώ το δυνατόν ταχύτερον εις Λεχαινά χωρίς να χάσω ουδέ στιγμήν και επί τη προόψει ότι το ΓΕΣ θα διατάξη να τεθή εις την διάθεσίν μου η ανωτέρω διλοχία, διέταξα να ετοιμασθή εντός ημισείας ώρας συρμός Σιδηροδρομικός, ίνα μεταφέρη την διλοχίαν εις Λεχαινά. Συνέχεια

Κατάσταση μαχίμων μομάδων, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουν 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ Αντ/γος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡ.
Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ » ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

Α.Σ.Δ ΠΕΛ/ΣΟΥ Υποσ/γος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ
-Ι Μεραρχία (3η-51η-77η Ταξ/χίαι) Υποσ/γος ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
-ΙΙ » (21η-22α-53η » ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.
-VΙΙ » (25η-26η-27η » ) ΚΩΤΣΑΛΛΟΣ Γ.
-VΙΙΙ » (74η-75η-76η Ταξ/χιαί ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ.
-ΙΧ » (41η-42α-43η » ) ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Σ.
-Χ » (35η-36η-37η » ) ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΘ.
-ΧΙ Μεραρχία (31η-32α-33η » ) ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠ.
-ΧV » (45η-61η-73η » ) ΛΑΪΟΣ Δ. Συνέχεια