Επιχείρηση ΔΑΦΝΗ (επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, 25/8-25/9/1948), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Μαρ 1949

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΔΑΦΝΗ»
ΕΠΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΠΟ 26/9/1948 ΜΕΧΡΙ 15/11/1948.

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1
ΣΤΓ 914 τη 24-3-49
Αριθ. Α.Π. 5/5/6

Πρός: Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ /Α2 (1 αντίτυπον)
Κοιν: Διοικητήν Μεραρχίας
32 Ταξιαρχίαν
31-33 Ταξιαρχίας
ΤΣΕΒ – ΣΔΓ – ΤΣΕΚ
516 Τάγμα Πεζικού
Α1 (6)
Α2 Μεραρχίας
ΧΙ Σύν/μα Αναγνωρίσεως

Υποβάλλεται έκθεσις επιχειρήσεως επί
ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Τ.Υ.

ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Ταξίαρχος – Διοικητής
Στρατιωτικαί τιμαί. Έκαστος εχθρός ετάφη εις κεχωρισμένον τάφον και ετοποθετήθή δι’ έκαστον ξύλινος σταυρός.
(Αργότερον ως θα εκτεθή κατωτέρω, ήτοι την 29.9.48 εγένετο εκταφή των νεκρών, τοποθέτησις εντός ειδικών φερέτρων και παράδοσις τούτων εις τους Γιουγκοσλαύους).- Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση προσβολής ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ (5/7/1948), ΓΕΣ/Α1/8 Ιουλ 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                      ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α1                                                                               Β.Σ.Τ 902/8.7.48

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
λεπτομερούς προσβολής ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ 5.7.48

Διά
τον κ. Υπουργόν των Στρατιωτικών
1. Η προσβολή εγένετο την 0500 ώραν της 5ης Ιουλίου υπό των Συγκροτημάτων ΑΧΑΪΑΣ και ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ δυνάμεως πλέον των 1000 συμμοριτών.
2. Η φρουρά ανήρχετο εις 70 χωρ/κας και ΜΑΥ. Από της πρώτης στιγμής ενεπλάκη εις σκληρόν αγώνα προ δε της ισχυράς πιέσεως των συμμοριτών ηναγκάσθη να περιορισθή εις το κτίριον του Σταθμού Χωρ/κής, οπότε οι συμμορίται εισήλθον εις την Κωμόπολιν και προέβησαν εις λεηλασίας.
3. Προς ενίσχυσιν εκινήθησαν εκ ΠΑΤΡΩΝ τμήματα Πεζικού μετά Τεθωρακισμένων, άτινα ενεπλάκησαν εις αγώνας μετά των συμμοριτών επί των επί των Β. της ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ υψωμάτων από της 1030 ώρας. Ομοίως εκινήθη Διλοχία του 618 Τ.Π εξ ΑΙΓΙΟΥ μέσω ΠΑΤΡΩΝ ήτις επενέβη εις τον αγώνα από της 1200 ώρας.
Αι ανωτέρω ενισχύσεις τη συνδρομή της Αεροπορίας ανέτρεψαν τους συμμορίτας εκ των Β. Της ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ υψωμάτων και περί την 1500 ώραν εισήλθον εις αυτήν.
4. Η Φρουρά μέχρι της 1430 ώρας ηγωνίζετο ηρωϊκώς κατέχουσα το κτίριον του Σταθμού. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΑΓΥΪΑΣ(14/9/1948), ΔΣΕ/192 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
192 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓVΙΑΣ 14 προς 15/9

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
  Απόσπασμα της Ε.Π.Ε. 331 Δ/γής του Κλιμακίου ΓΑΝΕ.
  1) Η 192 Ταξιαρχία να κινηθεί σήμερα ώρα 15.00΄ για το χώρο Στουρνάρα Σκορτσάκ. Όπου αύριο θα καλυφτεί όλη τη μέρα. Αύριο στις 19.15΄ να κινηθεί από τα υψώματα Στουρνάρας και να επιτεθεί με 4 Λόχους από τη Νότια κατεύθυνση με 2 Λόχους από την ανατολική κατεύθυνση κατά της πόλης της Αγυιάς με αποστολή: α/ Να εξοντώσει τα φυλάκια (νότια Αγυιάς) της Αγροτράπεζας και του Τσαλούκη το σπίτι και συνέχεια να προχωρήσει για την εξόντωση των αντιστάσεων στο κέντρο της Αγυιάς β/ Να εξοντώσει (με 2 Λόχους) τα φυλάκια που είναι ανατολικά της Αγυιάς και να προχωρήσει για το κέντρο της πόλης γ/ Να διαθέσει 3 ομάδες για να χτυπήσει τις αντιστάσεις από τη δυτική κατεύθυνση της πόλης αφού αύριο καλυφθούν στο χώρο βόρεια Νεβόλιανης δ/ Να διαθέσει στο Λόχο Ασφάλειας του Κλιμ. ΓΑΝΕ ένα στοιχείο πολ/λου ε/ Να κάψει ή ανατινάξει δημόσια κτίρια (Τράπεζες, Ειρηνοδικείο, Ταμείο, Ηλεκτρικό Εργοστάσιο) και τα σπίτια των εχθρών του Λαού στ/ Μετά την εξόντωση των στόχων να επιδοθεί στη στρατολογία. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, Α’ΣΣ/ 19 Σεπ 1948

Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
Από 30 Αυγούστου με 19 Σεπτεμβρίου 1948

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Μετά την κατάληψιν ΚΛΕΦΤΗ-ΣΜΟΛΙΚΑ (1-2 Αυγούστου) υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία κατάληψιν υπό της ΙΧ Μεραρχίας του ορεινού όγκου ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΛΙΟ-ΣΤΕΝΟ-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι ΒΟΥΡΜΕ ΠΙΑΝΙΤΙΚΟΥ Ποτ. (3-6 Αυγούστου) και την κατάληψιν υπό του Β΄ΣΣ της περιοχής ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΓΥΦΤΙΣΣΑ, η υπόθεσις ΓΡΑΜΜΟΥ ήρχισε να κρίνεται ευνοϊκώς διά τας Εθνικάς δυνάμεις.
(β) Το ΣΣ εκ παραλλήλου προς την κυρίαν προσπάθειαν του με ΙΧ και Χ Μεραρχίας, διά την ολοκλήρωσιν της κυρίας κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ, και ίνα μη απωλέση χρόνον διέταξε την VIII Μεραρχίαν, απηλλαγμένην πλέον των κατά ΓΡΑΜΜΟΥ ενεργειών, όπως εκκαθαρίση προκαταρτικώς τας περιοχάς ΣΟΥΛΙΟΥ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ-ΠΩΓΩΝΙΟΥ και εν συνεχεία προπαρασκευάση δραστηρίως τας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ κυρίας επιχειρήσεις. Συνέχεια

Εκκαθάριση Πελοποννήσου, ΥΣ/13 Σεπ 1948

71
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                 Αριθμ. Α.Π. 809675
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως

Αναφερόμενος εις το υπ’ αριθμ. 809546/21-7-48 έγγραφόν μου επί της γενικής στρατιωτικής καταστάσεως επανέρχομαι παρακαλών όπως η Κυβέρνησις επανερχομένη εις την ληφθείσαν υπό του ΑΣΕΑ της 2-12-47 απόφασιν θεωρήση ως πρώτην επείγουσαν ανάγκην την εκκαθάρισιν της Ν. Ελλάδος και ιδία της Πελοποννήσου και αν ακόμη δεν ήθελε λήξει ο αγών εις Βίτσι και Μάλι Μάδι μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.
Εάν το τελευταίον τούτο ήθελε συμβή δηλαδή δεν λήξει ο αγών εις την ανωτέρω περιοχήν θα ήτο δυνατόν οργανουμένων των θέσεών μας εις τας ως άνω τοποθεσίας να αποσυρθώσι ικαναί δυνάμεις προς εκκαθάρισιν της Ν. Ελλάδος και ιδία της Πελοποννήσου. Συνέχεια

Εκθεση παραβιάσεων απο Αλβανούς, Βούλγαρους και Γιουγκοσλάβους 21/10/1947 έως 10/9/1948

E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα κατά χρονολογίαν καταχώρησις των παραβιάσεων περιλαμβάνει τας κυριωτέρας τοιαύτας της ημετέρας μεθορίου αίτινες διεπράχθησαν υπό των ΑΛΒΑΝΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ, και υπό των συμμοριτών τη ανοχή και τη υποστηρίξει των ανωτέρω κατά το από 21 Οκτωβρίου 1947 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1948 χρονικόν διάστημα.
Δεν περιλαμβάνονται:
(α) Αι είσοδοι εκ των ομόρων κρατών εις το Ελληνικόν έδαφος ομάδων συμμοριτών προερχομένων εκ των στρατοπέδων εκπαιδεύσεως και συγκεντρώσεως συμμοριτών ΜΠΟΥΛΚΕΣ (Γιουγκοσλαβίας) ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣΑΣ (Βουλγαρίας) ΣΟΥΧΤ (Αλβανίας) και των λοιπών στρατοπέδων συγκεντρώσεως εκπαιδεύσεως άτινα λειτουργούν εις τα όμορα κράτη.
(β) Αι εκ των εδαφών των ομόρων κρατών εισαγωγαί εντός του Ελληνικού εδάφους παντοειδούς πολεμικού και λοιπού υλικού.
(γ) Αι μεταφοραί τραυματιών και ασθενών συμμοριτών εντός των ομόρων κρατών.
(δ) Αι μεταφοραί εις τας γειτονικάς χώρας των παιδίων άτινα συμμορίται συνεκέντρωσαν κατόπιν της παρ’ αυτών εφαρμογής του εγκληματικού μέτρου του παιδομαζώματος.
(ε) Αι ομαδικαί απαγωγαί πληθυσμών παραμεθορίων περιοχών και η είσοδος αυτών εις τα εδάφη των ομόρων κρατών.
(στ) Αι αεροπορικαί παραβιάσεις της ημετέρας κυριαρχίας. Συνέχεια

Ραδιογραφική ακρόαση σταθμού ΔΣΕ(30/8/1948), ΓΕΣ/7 Σεπ 1948

Θέμα: Συμμοριακή εκπομπή                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ
Α΄ Β΄ Γ΄ Σ                                                                        ΒΣΤ 902
ΑΣΔΣ Ελλάδος
ΑΣΔ Πελοποννήσου                                              Φ. 10172/9/12/ΙV
7-9-48
Γεν. Επιθ. Στρατού
Α1 – Α2 Γραφείο

 1. Το Πολιτικόν Γραφείον του ΚΚΕ συνέταξε την 25 Αυγούστου 1948, έκθεσιν επί των επιχειρήσεων Γράμμου εις ην πειράται αφ’ ενός να δικαιολογήση την ήτταν του συμμοριακού στρατού αφ’ετέρου να εξαγάγη συμπεράσματα διά τας μελλούσας ενεργείας του.
 2. Από ωρισμένης πλευράς η έκθεσις αύτη παρουσιάζει ενδιαφέρον, και αξίζει να μελετηθή παρά των Διοικήσεων και των Επιτελείων.
 3. Η έκθεσις αύτη μετεβιβάσθη παρά συμμοριακού σταθμού την 23 ώραν της 30 Αυγούστου και κοινοποιείται ως ελήφθη.

Κ. Σ. Κ. ΔΟΒΑΣ
Ταξίαρχος
Διά την ακρίβειαν ΑΒΑΥ
Ο Τμ/ρχης Α2/ΙV

Αντ/ρχης ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛ. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής ΤΥΡΝΑΒΟΥ(5-6/9/1948),

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ 5 ΠΡΟΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
————————

1.- Την 2315 ώραν της χθες 05 Σεπτεμβρίου εξεδηλώθη σφοδρά επίθεσις συμμορίτων κατά της πόλεως ΤΥΡΝΑΒΟΥ και των στρατώνων ΚΕΥΒ.
Η επίθεσις εξεδηλώθη εξ όλων των πλευρών εκτός της Ν.Α. διά πυκνών πυρών αυτομάτων και ατομικών όπλων.
Ολίγον προ της επίθέσεως διεκόπη η τηλ/κή επικοινωνία ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΛΑΡΙΣΗΣ και ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ δι’ αποκοπής πολλών τηλ/κών στύλων. Ταυτοχρόνως εγένετο μακράς διαρκείας παρενόχλησις ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ προς καθήλωσιν των δυνάμεών της άνευ όμως αποτελέσματος.
2.- Τα εξωτερικά φυλάκια της πόλεως ημύνθησαν σθεναρώς μέχρι της 0100 ώρας της 06 Σεπτεμβρίου, ενισχυόμενα διά τμημάτων των εντός της πόλεως εφεδρειών του ΤΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και διά βολών όλμων.-
3.- Την 0100 ώραν δύο φυλάκια της βορειοανατολικής παρυφής της πόλεως πιεσθέντα σοβαρώς συνεπτύχθησαν, διά του ρήγματος δε τούτου εισέδυσαν εις το ανατολικόν τμήμα της πόλεως μικραί ομάδες συμμοριτών.
Από της άνω ώρας (0100) ο αγών μετεφέρθη και εντός του τμήματος τούτου της πόλεως. Συνέχεια

Καθορισμός αποστολών Β’ΣΣ, Β’ΣΣ/4 Σεπ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΘΕΜΑ : Καθορισθείσαι αποστολαί εις το Β΄ΣΣ Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α.Α.Π. 1021
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ                                                                                    ΒΣΤ 904 τη 4.9.48
ΚΟΙΝ. : Αμερικανική Αποστολή
Βρεττανική Στρ/κή Αποστολή

1.- Με την λήξιν των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ άπαντα τα συμμοριακά συγκροτήματα τούτου (102, 103, 105, 107, 14, και 16 Ταξιαρχίαι) κατέφυγον εις την παραλίμνιον περιοχήν Ν.Α. των ΠΡΕΣΠΩΝ όπου ενισχυθείσα υπό 1000 περίπου τροφίμων του ΜΠΟΥΛΚΕΣ ανεδιωρ-γανώθησαν και πάλιν εις τέσσαρας (4) Ταξιαρχίας, υπό την κάλυψιν τριών (3) Ταξιαρχιών (ΛΙΑΚΟΥ, ΒΑΓΕΝΑ, και ΣΟΦΙΑΝΟΥ), αίτινες δεν μετέσχον ουδόλως εις τας επιχειρήσεις του ΓΡΑΜΜΟΥ και επομένως δεν ήσαν μειωμένης μαχητικής ικανότητος ως αι λοιπάι. Το σύνολον της δυνάμεως των ως άνω επτά (7) Ταξιαρχιών μετά των εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ ενισχύσεων δέον να υπολογίζωνται εις 5.500 συμμορίτας.- Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ :- Έκθεσις επί των γεγονότων                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ 27-28 Αυγούστου                                            ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΣΤΓ915 1.9.48
ΠΡΟΣ :- Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Α.Π.6351
ΚΟΙΝ :- Α1
– Μέραρχος με αντίγραφον της
αναφοράς της 25 Ταξ. υπ’ αρίθ.
5132/28.8.48


Ι.- Από της πρωΐας της 27.8.48 περιήλθον πληροφορίαι τη Μεραρχία εκ της 25ης Ταξιαρχίας.
(α) ότι βάλλονται τα ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (Κ.735235) διά Πυρ/κού.
(β) ότι το ΠΑΓΩΝΕΡΙ (Κ.845222) βάλλεται διά Πυρ/κού.
(γ) ότι παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών εις τον χώρον μεταξύ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ και ΠΑΓΩΝΕΡΙΟΥ και οίτινες μάλιστα ενήργησαν ανατίναξιν και προσβολήν Στρατιωτικού αυτ/του εις θέσιν (Κ.810213) κινούμενον προς ΠΑΓΩΝΕΡΙ την 0900 ώραν.
(δ) ότι ομάδες συμμοριτών ανερχομένων συνολικώς εις 700 διέβησαν τον ΝΕΣΤΟΝ ποτ. προς Νότον και εκινούντο προς τον χώρον ΕΥΡΣΙΝΕΡΟΝ (Κ.9-50142) – ΦΑΛΑΚΡΟΝ ορ., με πρόθεσιν προσβολής χωρίου πεδιάδος ΔΡΑΜΑΣ.
(ε) ομάς συμμοριτών τας πρώτας μεταμεσημβριανάς ώρας της 27, 28 έφθασεν εις χωρίον ΠΥΡΓΟΙ (Κ.834060) προσέβαλεν μικρόν φυλάκιον MΑΥ εκεί και αφήρεσεν 300 βοοειδή βόσκοντα εκεί. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 15-31 Αυγ 1948, Α’ΣΣ/31 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : 15ήμερον Δελτίον Πληροφοριών                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
από 15-31.8.48                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α2/ΙV                                                                                          Α΄ΣΣ /2/1
ΑΡΙΘ. Φ.359/7
ΣΤΓ 918/31-8-48
ΚΟΙΝ.: Στρατηγόν Διοικητήν
Επιτελάρχην
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ Α΄ΣΣ
VΙΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ./12-84, 86 Περ. 71 Ταξ/Α2
ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/12-ΤΣΕΙ/12-ΜΒΛΕΟ/Α΄ΣΣ
35, 36, 37, 41, 42, 43, 74, 75, 76 Ταξ/Α2
1501 Μονάς – Γ΄ΣΣ (Αντ/ρχην ΚΛΑΛΓΙΕΡΗΝ)
Λοχ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΝ Συνδ. ΟΗΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Γράμμος. Επί της τελευταίας γραμμής αντιστάσεως υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΣΙΟΥΜΣΑ – ΑΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ – ΠΡΙΑΣΠΟΣ ημύνθησαν αι 103 Ταξ. (εις την οποίαν συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα της διαλυθείσης 102 Ταξ.), 105 Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ, Ανεξ. Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, πιθανώς η 16 Ταξιαρία και 4 Ουλαμοί Πυρ/κού της 670 Μονάδος. ‘Απασαι αι ανωτέρω Σ. από 20/8 καθ’ ήν διεσπάσθη η ανωτέρω γραμμή αντιστάσεως ήρχισαν συμπτυσσόμεναι εις Αλβανίαν συμπληρωθείσης της αποχωρήσεώς των την 23/8.
  Η επανεμφάνισις των ανωτέρω Σ. εις ΒΙΤΣΙ καθιστά προφανείς τας προθέσεις της ηγεσίας των Σ. δι’ άμεσον επανεισβολήν εις Ελλάδα και συνέχισιν της δράσεώς των.
  Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συμμοριακών μονάδων, εις την περιοχήν του ΣΣ, φέρεται εισελθόν διά της ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΠΩΓΩΝΙΟΝ το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ και 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ. Συνέχεια

Εκθεση Οργανώσεως Ελληνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948, ΓΕΣ/31 Αυγ 1948

Α3/ΓΕΣ
Χρήσις Περιωρισμένη
Αρ. Αντ. 3
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Περιληπτικόν Σημείωμα επί της ενάρξεως και εξελίξεως της Οργανώσεως του Ελληνικού Εθνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948
————————

Το παρόν Θέμα πραγματεύεται υπό τας κάτωθι επικεφαλίδας:
Α) Εισαγωγή.
Β) Ι Περίοδος Μάρτιος 1945 – Μάρτιος 1946.
Γ) ΙΙ Περίοδος Απρίλιος 1946 – Αύγουστος 1947.
Δ) ΙΙΙ Περίοδος Σεπτέμβριος 1947 – Αύγουστος 1948.
Ε) ΙV Περίοδος Αύγουστος 1948 – Ιούνιος 1949 (Προτάσεις).
ΣΤ) Υλικά – Εφόδια.
Ζ) Συμπεράσματα – Προτάσεις.
————————————– Συνέχεια

Εκθεση επιθέσεως κατά Καλαμπάκας(11-12/8/1948) και Τρικκάλων(23-24/8/1948), Β’ΣΣ/31 Αυγ 1948

Χάρτης: 1:100.000
Ταξίαρχος Πλουμής Δημ.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επί της γενομένης επιθέσεως των συμμοριτών κατά της Καλαμπάκας την νύκτα της 11 – 12 Αυγούστου και επί της επιθέσεως τούτων κατά των Τρικκάλων την νύκτα της 23-24 Αυγούστου.

-Διά της υπ’ αριθ. ΑΠ.828Α/Φ.4024/Ι/17.8.48 διαταγής του ΓΕΣ προς το Β΄ΣΣ διετάχθην να μεταβώ εκ Κοζάνης εις Τρίκκαλα – Καλαμπάκαν προς υποβοήθησιν του Έργου της ΔΕΘ (κινητοποίησιν των ΜΑΔ της περιοχής).-
-Την 18 Αυγούστου (εσπερινάς ώρας) ανεχώρησα εκ Κοζάνης και την πρωίαν της 20 Αυγούστου έφθασα εις Καλαμπάκαν.
Ι.- Επίθεσις συμμοριτών κατά της Καλαμπάκας.
Εκ της εξετάσεως ην ενήργησα συνήγαγον το συμπέρασμα ότι τα γεγονότα διεξήχθησαν ως κάτωθι:
Μετά την συνένωσιν των δυνάμεων των Α΄ και Β΄ ΣΣ εις την περιοχήν Φούρκα – Κεράσοβον αι εις την περιοχήν Σαμαρίνης συμμοριακαί δυνάμεις ανεξακριβώτου δυνάμεως εκινήθησαν εκ της περιοχής Σαμαρίνης προς Όρλιακα – Χάσια.
Η κίνησις αύτη των Συμμοριτών εγνωστοποιήθη διά του δελτίου πληροφοριών και συνεπώς ήτο γνωστή αύτη. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων κατά Δημητσάνας, ΔΣΕ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ/28 Αυγ 1948

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΗ
ΑΡΧΗΓ. ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ I
ΑΡ.Ε.Π.Ε.141

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΟΥ
α) Μέσα στην Κωμόπολη, όπως το Δελτίο Πληροφοριών και σχετικό Σχεδιάγραμμα. Δύναμη. Χωροφύλακες 240, ΜΑΥ 5Ο, χίτες 100. Διάταξη. Αγία Παρασκευή (Νοτιοανατολικό ύψωμα, που δεσπόζει της Πόλης) 2 Διμοιρίες μένουν σε καλύβια από ξερολίθι, που απέχει το ένα από τ’ άλλο 50 μέτρα και μια Διμοιρία στην Εκκλησία Αη Γιώργης. Στο Κάστρο 2 Διμοιρίες. Στην Αστυνομία 40 Χωροφύλακες. Στον ημιονικό δρόμο Ράδου – Δημητσάνας. Μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Στεμνiτσα – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο δημόσιο δρόμο Καρκαλούς – Δημητσάνας μια ομάδα στην είσοδο της πόλης. Στο Νοσοκομείο, που βρίσκεται στο δημόσιο Στεμνίτσα – Δημητσάνα κοντά στο σπίτι Στραβοστάθη μια ομάδα. Στο σπίτι του Στραβοστάθη μέσα μια ομάδα. Στο Ειρηνοδικείο δύναμη ακαθόριστη. Το ίδιο και στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Επίσης και στην Αγία-κυριακή δύναμη ακαθόριστη. Στο σπίτι Γιάννη Τούρλα μένουν τα Γραφεία.
Οπλισμός. Στην Αγία-Παρασκευή 1 πολ/λο Βίγκερς και 2 όλμους βαρείς. Στο Κάστρο 1 πολ/λο Βίγκερς και 1 βαρύς όλμος.- Συνέχεια

Μελλοντικές Επιχειρήσεις, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1948

Θέμα : Μελλοντικαί Επιχειρήσεις                                                    Δι’ Αξιωματικών Επιτελών
Προς : Α΄ ΣΣ/Α1 – Γ΄ ΣΣ/Α1                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν. : Β΄ΣΣ /Α1 ΥΣ.ΓΕΣ/Α1
Α1/ΓΕΣ – Αρχηγός ΓΕΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 225300
…. – ΣΟΙΠΙΕ/Κλ. Επιχ.                                                                           Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/28.8.48

Σχετική υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γή ΓΕΣ.
1.- Επιτευχθείσης της εκκαθαρίσεως ΓΡΑΜΜΟΥ και της διαλύσεως του εκεί συμμοριακού κράτους επιβάλλεται η συνέχισις των επιχειρήσεων με όλην την δυνατήν ταχύτητα και έντασιν, πριν ή ο συμμοριτισμός δυνηθή ν’ αναλάβη εκ του επενεχθέντος πλήγματος:
2.- Η προτεραιότης των αναληφθησομένων επιχειρήσεων καθωρίσθη εις τας διά της υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γής ΓΕΣ κοινοποιηθείσας οδηγίας. Συνέχεια

Επιχείρηση ΒΙΤΣΙ,Β’ΣΣ/25 Αυγ 1948

Θέμα: Επιχείρησις ΒΙΤΣΙ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Προς : Τον Δ/τήν ΧV Μεραρχίας                                              Τ.Σ./Β΄ΣΣ /25.8.48
Κοιν. : Ι, ΙΙ Μεραρχίας                                                                      Α.Α.Π. 1000
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1
ΓΕΣ/Α1, ΒΣΑ, ΑΣΑ

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 936/22.8.48 διαταγήν μου
1.- Η επιχείρησις ΒΙΤΣΙ έχει ως σκοπόν:
(α) Την ταχυτέραν συντριβήν των εις την περιοχήν ταύτην εγκατεστημένων συμμοριακών δυνάμεων και εκείνων αίτινες διέρρευσαν εις αυτήν εκ ΓΡΑΜΜΟΥ, ως και την απαγόρευσιν πάσης διαφυγής τούτων προς το εσωτερικόν της χώρας.
(β) Την εγκατάστασιν ημετέρων δυνάμεων κατά μήκος της μεθορίου προς έλεγχον των από των ομόρων κρατών προς το ημέτερον έδαφος αγουσών οδεύσεων και απαγόρευσιν επανεισβολής συμ/τών.
2.- Πληροφορίαι περί του εχθρού.
Όρα συνημμένον δελτίον. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Τρικάλων(23/8/1948), ΕΒΧ/ΑΔΧΘ/24 Αυγ 1948

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή
Ανωτέρα Δ.Χ. Θεσσαλίας
Γραφείον Δημοσίας Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 7/48/240

Λάρισα 24 Αυγούστου 1948
Προς
Το Β΄ΣΣ
Γραφείον Α1.
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί των γεγονότων Τρικάλων».-

Λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 29/2/73 σημερινήν τηλεγραφικήν αναφοράν της Δ.Χ. Τρικάλων περί των λαβόντων χώραν γεγονότων εν τη πόλει Τρικάλων κατά την παρελθούσαν νύκτα με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν.- Συνέχεια

Εκκαθάριση ΜΠΕΛΕΣ-ΚΟΡΩΝΑΣ, 32 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/

ΘΕΜΑ Ενέργειαι περιοχών ΚΟΡΩΝΑΣ                31 Μ. Ταξιαρχία/Α.Π.7061/ΑΙ
ΠΡΟΣ Γ΄ΣΣ /ΑΙ

Σχετική Α.Π. 247ΙΙ/14-8-48 Δ/γή Γ΄ΣΣ/ΑΙ-

Προς εξακρίβωσιν αν τα Γιουγκοσλαυϊκά τμήματα θα παρέχωσιν ή ου εις τους συμμορίτας ενίσχυσιν δεν αρκεί απλώς επιθετική αναγνώρισις κατόπιν των οργανώσεων και ναρκοθετήσεων οίτινες συνεπληρώθησαν καθ’ όσον.
Ως γνωστόν από όλας τας προηγουμένας επιχειρήσεις η εκ του Γιουγκοσλαυϊκού εδάφους χρησιμοποίησις επισημασμένων βολών όλμου και λοιπαί εκ του εδάφους τούτου κινήσεις εκδηλούται ευθύς μετά την κατάληψιν του υψώματος 285 προ του οποίου όμως έχουσι οργανωθή οχυρώσεις και ναρκοπέδια.-
Συνεπώς θα χρειασθή διά να προκληθή τοιαύτη επέμβασις ισχυρά επίθεσις καταλήψεως του υψώματος 285 και όχι αναγνώρισις.-
1) Η τοιαύτη επιχείρησις ήθελε προκαλέση ενδεχομένως ενισχύσεις των συμμοριτών εκ ΜΠΕΛΛΕΣ επί ζημία της τελικής επιχειρήσεως.-
Συνεπώς είναι προτιμότερον να γίνει απ’ ευθείας η τελική επίθεσις.
2) Εάν αποφασισθή τελική επιχείρησις αποφασιστική προς εκκαθάρισιν της εξεχούσης της ΚΟΡΩΝΑΣ και εδραίωσιν επ’ αυτής τίθενται δε υπ’ όψιν υμών αι κάτωθι προϋποθέσεις οργανώσεως τοιαύτης επιθέσεως κατά την γνώμην μου.
1) Διά νυκτερινής επιχειρήσεως την Χ-1 να καταληφθώσι τα υψώματα 539 και 467 με δυνατότητα από της εω της Χ ημέρας να συνεχισθή ισχυρά επίθεσις κατά 625 διατηρουμένων διά Διλοχίας 539 και 467.
1) Απαιτουμένη δύναμις πλήρες Τάγμα Πεζικού.
2) Από της εω Χ ημέρας επίθεσις εν τη κατευθύνσει 304 – ανώνυμον 688 – 018 – ΚΟΡΩΝΑ – εκκαθάρισις υψ. 285 και είτα προς ερείπια ΔΕΒΕΖΕΛΙ και αυχήν μεταξύ 625 και 361.-
Δύναμις Διλοχίας και άρματα μάχης.
3) Από της εω Χ ημέρας επίθεσις εις τας κατευθύνσεις
α) ΕΥΖΩΝΟΙ ύψωμα 645,992 ερείπια ΔΑΟΥΤΛΙ – Κορυφογραμμή προς ύψωμα 361 δύναμις Ουλαμός Τεθωρακισμένων συν Διμοιρία.
β) ΕΡΕΣΕΛΙ υψ. 258 – υψ. 285 απο Δυσμών εν συνδυασμώ με επίθεσιν αρμάτων από ΚΟΡΩΝΑΣ προς υψ. 285. Δύναμις Ουλαμός συν Λόχος μείον Διμοιρία.
Προτιμότερον θα ήτο επί εκάστης των κατευθύνσεων α) και β) να διετίθετο πλήρης Λόχος λόγω γειτνιάσεως προς τα Σύνορα και απροβλέπτων κινήσεων.-
4) Η εδραίωσις θα απαιτήση πλήρες Τάγμα.-
5) Πυρ/κόν.
Να διατηθή τουλάχιστον Πυρ/χία.-
6) Χρόνος κατάλληλος διά νυκτερινήν ενέργειαν η 9 Σεπτεμβρίου οπότε θα έχωμεν πρώτον τέταρτον σελήνης.
7) Η Ταξιαρχία εκ των οργανικών δυνάμεών της δύναται να διαθέση μόνον τρεις Λόχους.
Υπάρχει εις Κιλκίς και είς Λόχος 557.-
Επίσης εις Κιλκίς υπάρχει μόνον 1 Ουλαμός Πυρ/κού.-
Απαραίτητος η διάθεσις εις Ταξιαρχίαν διά την επιχείρησιν έξ (6) Συνεργείων Ναρκαλλιευτών (Μηχανήματα και προσωπικόν).-

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Διά την ακρίβειαν                                                                     Ταξίαρχος
Το Α1 Γραφείον                                                         Διοικητής 31ης Μ.Ταξιαρχίας
Τ.Σ.Υ.

Επιχειρήσεις ΛΑΜΠΡΟΣ (εκκαθάρισι ορ. Βίτσι, 15ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “ΛΑΜΠΡΟΣ”                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : 45-73-33-61-53 Ταξ/ΑΙ                                                  ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ΑΑΠ.4008/Α1
ΔΠΜ,494 Τ.Δ.,713 Λ.Μ.       ,                                                            ΣΤΓ 917 τη 24/8/48
104 ΣΠΠ,142 MOΠ
KOIN : ΤΣ/ Β΄ ΣΣ, Ι Μερ/Α1-Α.Α.
Α2 Γραφ. – Κ.Α.
ΧΑΡΤΑΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΟΡΥΤΣΑΣ 1:100.000
1.- ΕΧΘΡΟΣ
Ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών και σχεδιάγραμμα.
2.- ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
– 46 Ταξιαρχία (τρία τάγματα και το 519 της 33 Ταξιαρχίας)
– 73 Ταξιαρχία (τρία τάγματα)
– 53 Ταξιαρχία (τρία τάγματα)
– 33 Ταξιαρχία (δύο τάγματα)
– 61 Ταξιαρχία (διατεθήσεται βραδύτερον)
– 713 Λ. Μηχανικού
– 580 Λ. Πολ/λων
– Τρεις ουλαμοί θωρακισμένων
– 104 ΣΠΠ (2 Μοίραι)
– 151 ΜΜΠ μείον πυρ/χία
– 142 ΜΟΠ
– Πυρ/χία 101 ΣΠΠ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
– Πυρ/χία 102 ΣΠΠ ΧΙΟΝΝΑΤΟΥ
3.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Εκκαθάρισις περιοχής ΒΙΤΣΙ και εξερεύνησις καταληφθησομένης περιοχής. Συνέχεια