Επιχείρηση ΔΑΦΝΗ (επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, 25/8-25/9/1948), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Μαρ 1949

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΔΑΦΝΗ»
ΕΠΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΠΟ 26/9/1948 ΜΕΧΡΙ 15/11/1948.

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1
ΣΤΓ 914 τη 24-3-49
Αριθ. Α.Π. 5/5/6

Πρός: Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ /Α2 (1 αντίτυπον)
Κοιν: Διοικητήν Μεραρχίας
32 Ταξιαρχίαν
31-33 Ταξιαρχίας
ΤΣΕΒ – ΣΔΓ – ΤΣΕΚ
516 Τάγμα Πεζικού
Α1 (6)
Α2 Μεραρχίας
ΧΙ Σύν/μα Αναγνωρίσεως

Υποβάλλεται έκθεσις επιχειρήσεως επί
ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Τ.Υ.

ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Ταξίαρχος – Διοικητής
Στρατιωτικαί τιμαί. Έκαστος εχθρός ετάφη εις κεχωρισμένον τάφον και ετοποθετήθή δι’ έκαστον ξύλινος σταυρός.
(Αργότερον ως θα εκτεθή κατωτέρω, ήτοι την 29.9.48 εγένετο εκταφή των νεκρών, τοποθέτησις εντός ειδικών φερέτρων και παράδοσις τούτων εις τους Γιουγκοσλαύους).- Συνέχεια

Εκθεση προσβολής ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ (5/7/1948), ΓΕΣ/Α1/8 Ιουλ 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                      ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α1                                                                               Β.Σ.Τ 902/8.7.48

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
λεπτομερούς προσβολής ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ 5.7.48

Διά
τον κ. Υπουργόν των Στρατιωτικών
1. Η προσβολή εγένετο την 0500 ώραν της 5ης Ιουλίου υπό των Συγκροτημάτων ΑΧΑΪΑΣ και ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ δυνάμεως πλέον των 1000 συμμοριτών.
2. Η φρουρά ανήρχετο εις 70 χωρ/κας και ΜΑΥ. Από της πρώτης στιγμής ενεπλάκη εις σκληρόν αγώνα προ δε της ισχυράς πιέσεως των συμμοριτών ηναγκάσθη να περιορισθή εις το κτίριον του Σταθμού Χωρ/κής, οπότε οι συμμορίται εισήλθον εις την Κωμόπολιν και προέβησαν εις λεηλασίας.
3. Προς ενίσχυσιν εκινήθησαν εκ ΠΑΤΡΩΝ τμήματα Πεζικού μετά Τεθωρακισμένων, άτινα ενεπλάκησαν εις αγώνας μετά των συμμοριτών επί των επί των Β. της ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ υψωμάτων από της 1030 ώρας. Ομοίως εκινήθη Διλοχία του 618 Τ.Π εξ ΑΙΓΙΟΥ μέσω ΠΑΤΡΩΝ ήτις επενέβη εις τον αγώνα από της 1200 ώρας.
Αι ανωτέρω ενισχύσεις τη συνδρομή της Αεροπορίας ανέτρεψαν τους συμμορίτας εκ των Β. Της ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ υψωμάτων και περί την 1500 ώραν εισήλθον εις αυτήν.
4. Η Φρουρά μέχρι της 1430 ώρας ηγωνίζετο ηρωϊκώς κατέχουσα το κτίριον του Σταθμού. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΑΓΥΪΑΣ(14/9/1948), ΔΣΕ/192 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
192 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓVΙΑΣ 14 προς 15/9

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
  Απόσπασμα της Ε.Π.Ε. 331 Δ/γής του Κλιμακίου ΓΑΝΕ.
  1) Η 192 Ταξιαρχία να κινηθεί σήμερα ώρα 15.00΄ για το χώρο Στουρνάρα Σκορτσάκ. Όπου αύριο θα καλυφτεί όλη τη μέρα. Αύριο στις 19.15΄ να κινηθεί από τα υψώματα Στουρνάρας και να επιτεθεί με 4 Λόχους από τη Νότια κατεύθυνση με 2 Λόχους από την ανατολική κατεύθυνση κατά της πόλης της Αγυιάς με αποστολή: α/ Να εξοντώσει τα φυλάκια (νότια Αγυιάς) της Αγροτράπεζας και του Τσαλούκη το σπίτι και συνέχεια να προχωρήσει για την εξόντωση των αντιστάσεων στο κέντρο της Αγυιάς β/ Να εξοντώσει (με 2 Λόχους) τα φυλάκια που είναι ανατολικά της Αγυιάς και να προχωρήσει για το κέντρο της πόλης γ/ Να διαθέσει 3 ομάδες για να χτυπήσει τις αντιστάσεις από τη δυτική κατεύθυνση της πόλης αφού αύριο καλυφθούν στο χώρο βόρεια Νεβόλιανης δ/ Να διαθέσει στο Λόχο Ασφάλειας του Κλιμ. ΓΑΝΕ ένα στοιχείο πολ/λου ε/ Να κάψει ή ανατινάξει δημόσια κτίρια (Τράπεζες, Ειρηνοδικείο, Ταμείο, Ηλεκτρικό Εργοστάσιο) και τα σπίτια των εχθρών του Λαού στ/ Μετά την εξόντωση των στόχων να επιδοθεί στη στρατολογία. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, Α’ΣΣ/ 19 Σεπ 1948

Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
Από 30 Αυγούστου με 19 Σεπτεμβρίου 1948

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Μετά την κατάληψιν ΚΛΕΦΤΗ-ΣΜΟΛΙΚΑ (1-2 Αυγούστου) υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία κατάληψιν υπό της ΙΧ Μεραρχίας του ορεινού όγκου ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΛΙΟ-ΣΤΕΝΟ-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι ΒΟΥΡΜΕ ΠΙΑΝΙΤΙΚΟΥ Ποτ. (3-6 Αυγούστου) και την κατάληψιν υπό του Β΄ΣΣ της περιοχής ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΓΥΦΤΙΣΣΑ, η υπόθεσις ΓΡΑΜΜΟΥ ήρχισε να κρίνεται ευνοϊκώς διά τας Εθνικάς δυνάμεις.
(β) Το ΣΣ εκ παραλλήλου προς την κυρίαν προσπάθειαν του με ΙΧ και Χ Μεραρχίας, διά την ολοκλήρωσιν της κυρίας κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ, και ίνα μη απωλέση χρόνον διέταξε την VIII Μεραρχίαν, απηλλαγμένην πλέον των κατά ΓΡΑΜΜΟΥ ενεργειών, όπως εκκαθαρίση προκαταρτικώς τας περιοχάς ΣΟΥΛΙΟΥ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ-ΠΩΓΩΝΙΟΥ και εν συνεχεία προπαρασκευάση δραστηρίως τας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ κυρίας επιχειρήσεις. Συνέχεια

Προτάσεις επί γενικής καταστάσεως, ΓΕΣ/Α1/16 Σεπ 1948

Θέμα: Προτάσεις ΓΕΣ επί      ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
γενικής καταστάσεως              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Προς: Τον κ. Υπουργόν             Αριθ. 226561/Φ. 4009/1
των Στρατιωτικών                        ΒΣΤ 902/16.9.48

Κοιν: Α1/ΓΕΣ – Αρχηγόν ΓΕΣ Α.Α. Αντ. 5
Ι. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
1. Εις την από 9.9.48 υπ’ αριθ. 226094 έκθεσιν γενικής ανασκοπήσεως της στρατιωτικής καταστάσεως εθίγησαν, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αι δυνατότητες των Εθνικών δυνάμεων και αι, βάσει τούτων, σκοπούμεναι να αναληφθώσι επιχειρήσεις.
2. Εις την παρούσαν κρίνομεν επιβεβλημένον να επανέλθωμεν ιδιαιτέρως επί των δύο τούτων κεφαλαιωδών ζητημάτων, ώστε η Κυβέρνησις της Χώρας να είναι πλήρως ενήμερος τούτων και κατευθύνη τας αναγκαίας ενεργείας της. Συνέχεια

Εκκαθάριση Πελοποννήσου, ΥΣ/13 Σεπ 1948

71
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                 Αριθμ. Α.Π. 809675
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως

Αναφερόμενος εις το υπ’ αριθμ. 809546/21-7-48 έγγραφόν μου επί της γενικής στρατιωτικής καταστάσεως επανέρχομαι παρακαλών όπως η Κυβέρνησις επανερχομένη εις την ληφθείσαν υπό του ΑΣΕΑ της 2-12-47 απόφασιν θεωρήση ως πρώτην επείγουσαν ανάγκην την εκκαθάρισιν της Ν. Ελλάδος και ιδία της Πελοποννήσου και αν ακόμη δεν ήθελε λήξει ο αγών εις Βίτσι και Μάλι Μάδι μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.
Εάν το τελευταίον τούτο ήθελε συμβή δηλαδή δεν λήξει ο αγών εις την ανωτέρω περιοχήν θα ήτο δυνατόν οργανουμένων των θέσεών μας εις τας ως άνω τοποθεσίας να αποσυρθώσι ικαναί δυνάμεις προς εκκαθάρισιν της Ν. Ελλάδος και ιδία της Πελοποννήσου. Συνέχεια

Εκθεση παραβιάσεων απο Αλβανούς, Βούλγαρους και Γιουγκοσλάβους 21/10/1947 έως 10/9/1948

E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα κατά χρονολογίαν καταχώρησις των παραβιάσεων περιλαμβάνει τας κυριωτέρας τοιαύτας της ημετέρας μεθορίου αίτινες διεπράχθησαν υπό των ΑΛΒΑΝΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ, και υπό των συμμοριτών τη ανοχή και τη υποστηρίξει των ανωτέρω κατά το από 21 Οκτωβρίου 1947 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1948 χρονικόν διάστημα.
Δεν περιλαμβάνονται:
(α) Αι είσοδοι εκ των ομόρων κρατών εις το Ελληνικόν έδαφος ομάδων συμμοριτών προερχομένων εκ των στρατοπέδων εκπαιδεύσεως και συγκεντρώσεως συμμοριτών ΜΠΟΥΛΚΕΣ (Γιουγκοσλαβίας) ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣΑΣ (Βουλγαρίας) ΣΟΥΧΤ (Αλβανίας) και των λοιπών στρατοπέδων συγκεντρώσεως εκπαιδεύσεως άτινα λειτουργούν εις τα όμορα κράτη.
(β) Αι εκ των εδαφών των ομόρων κρατών εισαγωγαί εντός του Ελληνικού εδάφους παντοειδούς πολεμικού και λοιπού υλικού.
(γ) Αι μεταφοραί τραυματιών και ασθενών συμμοριτών εντός των ομόρων κρατών.
(δ) Αι μεταφοραί εις τας γειτονικάς χώρας των παιδίων άτινα συμμορίται συνεκέντρωσαν κατόπιν της παρ’ αυτών εφαρμογής του εγκληματικού μέτρου του παιδομαζώματος.
(ε) Αι ομαδικαί απαγωγαί πληθυσμών παραμεθορίων περιοχών και η είσοδος αυτών εις τα εδάφη των ομόρων κρατών.
(στ) Αι αεροπορικαί παραβιάσεις της ημετέρας κυριαρχίας. Συνέχεια

Στρατολογηθέντας υπό των Συμ/τών, Γ’ΣΣ/8 Σεπ 1948

Γ’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α2 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
Εμφαίνουσα τους Στρατολογηθέντας υπό των Συμ/τών

α/α ΄Ετος Μην Αριθμός Σύνολον Παρατηρήσεις
ανδρών γυναικών
1 1946 Ιούνιος 9 9
2 » Ιούλιος 58 58
3 » Αύγουστος 107 6 113
4 » Σεπτέμβριος 112 112
5 » Οκτώβριος 23 6 29
6 » Νοέμβριος 105 105
7 » Δεκέμβριος 2 2
416 12 428
8 1947 Ιανουάριος 106 106
9 » Φεβρουάριος 609 5 614
10 » Μάρτιος 49 1 50
11 » Απρίλιος 50 5 55
12 » Μάιος 107 4 111
13 » Ιούνιος 5 5
926 15 941
14 » Ιούλιος 690 114 804
15 » Αύγουστος 505 4 509
16 » Σεπτέμβριος 744 118 862
17 » Οκτώβριος 1251 229 1480
18 » Νοέμβριος 856 487 1343
19 » Δεκέμβριος 379 191 570
4425 1143 5568
20 1948 Ιανουάριος 568 224 792
21 » Φεβρουάριος 423 140 563
22 » Μάρτιος 341 96 437
23 » Απρίλιος 193 35 228
24 » Μάιος 314 42 356
25 » Ιούνιος 254 52 306
2093 589 2682
26 » Ιούλιος 718 109
27 » Αύγουστος 349 299

Το
Α2 Γραφείον

Μεθοριακό επεισόδιο ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΙ, 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/8 Σεπ 1948

ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΙ της 8.9.1948

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
α) Διάταξις ημετέρων προ του επεισοδίου
Την 14.30 ώραν της 8.9.48 ήτο η ακόλουθος:
– Eις περιοχήν ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ (Ν.935830) – ΣΤΑΛΟΥ (Ν.932818) Διλοχία του 514 Τάγματος.
– Επί της οροθετικής γραμμής παρά την πυραμίδα 119 Ν (950 – 845) 2 ομάδες υπό Αξ/κόν (Ανθ/γός Καπέτης Ιωάννης) και εις τριγων. (2399) (ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΙ) (Ν.955838) 1 ομάς της αυτής Διμοιρίας (του 3ου Λόχου 556 Τάγματος).
– Η Δ/σις του ανωτέρω 3ου Λόχου 556 Τάγματος με μίαν Διμοιρίαν του εγκατεστημένην εις τους βράχους μεταξύ (2399) και υψοδ. 2260 (Ν.962828) ήρχισαν να κινούνται την ανωτέρω ώραν προς Νοτιοανατολάς δι’ αποστολήν τινα.
– Επίσης κατά την ανωτέρω ώραν έτερος Λόχος του 556 Τάγματος, ο 1ος τοιούτος, ευρίσκετο εν κινήσει μεταξύ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΙ – ΚΡΕΜΙΝΑΚ (Ν.967848) παρά την μεθοριακήν οδόν κατευθυνόμενος προς ΚΡΕΜΙΝΑΚ. Συνέχεια

Ραδιογραφική ακρόαση σταθμού ΔΣΕ(30/8/1948), ΓΕΣ/7 Σεπ 1948

Θέμα: Συμμοριακή εκπομπή                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ
Α΄ Β΄ Γ΄ Σ                                                                        ΒΣΤ 902
ΑΣΔΣ Ελλάδος
ΑΣΔ Πελοποννήσου                                              Φ. 10172/9/12/ΙV
7-9-48
Γεν. Επιθ. Στρατού
Α1 – Α2 Γραφείο

 1. Το Πολιτικόν Γραφείον του ΚΚΕ συνέταξε την 25 Αυγούστου 1948, έκθεσιν επί των επιχειρήσεων Γράμμου εις ην πειράται αφ’ ενός να δικαιολογήση την ήτταν του συμμοριακού στρατού αφ’ετέρου να εξαγάγη συμπεράσματα διά τας μελλούσας ενεργείας του.
 2. Από ωρισμένης πλευράς η έκθεσις αύτη παρουσιάζει ενδιαφέρον, και αξίζει να μελετηθή παρά των Διοικήσεων και των Επιτελείων.
 3. Η έκθεσις αύτη μετεβιβάσθη παρά συμμοριακού σταθμού την 23 ώραν της 30 Αυγούστου και κοινοποιείται ως ελήφθη.

Κ. Σ. Κ. ΔΟΒΑΣ
Ταξίαρχος
Διά την ακρίβειαν ΑΒΑΥ
Ο Τμ/ρχης Α2/ΙV

Αντ/ρχης ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛ. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής ΤΥΡΝΑΒΟΥ(5-6/9/1948),

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ 5 ΠΡΟΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
————————

1.- Την 2315 ώραν της χθες 05 Σεπτεμβρίου εξεδηλώθη σφοδρά επίθεσις συμμορίτων κατά της πόλεως ΤΥΡΝΑΒΟΥ και των στρατώνων ΚΕΥΒ.
Η επίθεσις εξεδηλώθη εξ όλων των πλευρών εκτός της Ν.Α. διά πυκνών πυρών αυτομάτων και ατομικών όπλων.
Ολίγον προ της επίθέσεως διεκόπη η τηλ/κή επικοινωνία ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΛΑΡΙΣΗΣ και ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ δι’ αποκοπής πολλών τηλ/κών στύλων. Ταυτοχρόνως εγένετο μακράς διαρκείας παρενόχλησις ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ προς καθήλωσιν των δυνάμεών της άνευ όμως αποτελέσματος.
2.- Τα εξωτερικά φυλάκια της πόλεως ημύνθησαν σθεναρώς μέχρι της 0100 ώρας της 06 Σεπτεμβρίου, ενισχυόμενα διά τμημάτων των εντός της πόλεως εφεδρειών του ΤΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και διά βολών όλμων.-
3.- Την 0100 ώραν δύο φυλάκια της βορειοανατολικής παρυφής της πόλεως πιεσθέντα σοβαρώς συνεπτύχθησαν, διά του ρήγματος δε τούτου εισέδυσαν εις το ανατολικόν τμήμα της πόλεως μικραί ομάδες συμμοριτών.
Από της άνω ώρας (0100) ο αγών μετεφέρθη και εντός του τμήματος τούτου της πόλεως. Συνέχεια

Καθορισμός αποστολών Β’ΣΣ, Β’ΣΣ/4 Σεπ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΘΕΜΑ : Καθορισθείσαι αποστολαί εις το Β΄ΣΣ Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α.Α.Π. 1021
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ                                                                                    ΒΣΤ 904 τη 4.9.48
ΚΟΙΝ. : Αμερικανική Αποστολή
Βρεττανική Στρ/κή Αποστολή

1.- Με την λήξιν των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ άπαντα τα συμμοριακά συγκροτήματα τούτου (102, 103, 105, 107, 14, και 16 Ταξιαρχίαι) κατέφυγον εις την παραλίμνιον περιοχήν Ν.Α. των ΠΡΕΣΠΩΝ όπου ενισχυθείσα υπό 1000 περίπου τροφίμων του ΜΠΟΥΛΚΕΣ ανεδιωρ-γανώθησαν και πάλιν εις τέσσαρας (4) Ταξιαρχίας, υπό την κάλυψιν τριών (3) Ταξιαρχιών (ΛΙΑΚΟΥ, ΒΑΓΕΝΑ, και ΣΟΦΙΑΝΟΥ), αίτινες δεν μετέσχον ουδόλως εις τας επιχειρήσεις του ΓΡΑΜΜΟΥ και επομένως δεν ήσαν μειωμένης μαχητικής ικανότητος ως αι λοιπάι. Το σύνολον της δυνάμεως των ως άνω επτά (7) Ταξιαρχιών μετά των εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ ενισχύσεων δέον να υπολογίζωνται εις 5.500 συμμορίτας.- Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ :- Έκθεσις επί των γεγονότων                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ 27-28 Αυγούστου                                            ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΣΤΓ915 1.9.48
ΠΡΟΣ :- Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Α.Π.6351
ΚΟΙΝ :- Α1
– Μέραρχος με αντίγραφον της
αναφοράς της 25 Ταξ. υπ’ αρίθ.
5132/28.8.48


Ι.- Από της πρωΐας της 27.8.48 περιήλθον πληροφορίαι τη Μεραρχία εκ της 25ης Ταξιαρχίας.
(α) ότι βάλλονται τα ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (Κ.735235) διά Πυρ/κού.
(β) ότι το ΠΑΓΩΝΕΡΙ (Κ.845222) βάλλεται διά Πυρ/κού.
(γ) ότι παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών εις τον χώρον μεταξύ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ και ΠΑΓΩΝΕΡΙΟΥ και οίτινες μάλιστα ενήργησαν ανατίναξιν και προσβολήν Στρατιωτικού αυτ/του εις θέσιν (Κ.810213) κινούμενον προς ΠΑΓΩΝΕΡΙ την 0900 ώραν.
(δ) ότι ομάδες συμμοριτών ανερχομένων συνολικώς εις 700 διέβησαν τον ΝΕΣΤΟΝ ποτ. προς Νότον και εκινούντο προς τον χώρον ΕΥΡΣΙΝΕΡΟΝ (Κ.9-50142) – ΦΑΛΑΚΡΟΝ ορ., με πρόθεσιν προσβολής χωρίου πεδιάδος ΔΡΑΜΑΣ.
(ε) ομάς συμμοριτών τας πρώτας μεταμεσημβριανάς ώρας της 27, 28 έφθασεν εις χωρίον ΠΥΡΓΟΙ (Κ.834060) προσέβαλεν μικρόν φυλάκιον MΑΥ εκεί και αφήρεσεν 300 βοοειδή βόσκοντα εκεί. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 15-31 Αυγ 1948, Α’ΣΣ/31 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : 15ήμερον Δελτίον Πληροφοριών                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
από 15-31.8.48                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α2/ΙV                                                                                          Α΄ΣΣ /2/1
ΑΡΙΘ. Φ.359/7
ΣΤΓ 918/31-8-48
ΚΟΙΝ.: Στρατηγόν Διοικητήν
Επιτελάρχην
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ Α΄ΣΣ
VΙΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ./12-84, 86 Περ. 71 Ταξ/Α2
ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/12-ΤΣΕΙ/12-ΜΒΛΕΟ/Α΄ΣΣ
35, 36, 37, 41, 42, 43, 74, 75, 76 Ταξ/Α2
1501 Μονάς – Γ΄ΣΣ (Αντ/ρχην ΚΛΑΛΓΙΕΡΗΝ)
Λοχ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΝ Συνδ. ΟΗΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Γράμμος. Επί της τελευταίας γραμμής αντιστάσεως υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΣΙΟΥΜΣΑ – ΑΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ – ΠΡΙΑΣΠΟΣ ημύνθησαν αι 103 Ταξ. (εις την οποίαν συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα της διαλυθείσης 102 Ταξ.), 105 Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ, Ανεξ. Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, πιθανώς η 16 Ταξιαρία και 4 Ουλαμοί Πυρ/κού της 670 Μονάδος. ‘Απασαι αι ανωτέρω Σ. από 20/8 καθ’ ήν διεσπάσθη η ανωτέρω γραμμή αντιστάσεως ήρχισαν συμπτυσσόμεναι εις Αλβανίαν συμπληρωθείσης της αποχωρήσεώς των την 23/8.
  Η επανεμφάνισις των ανωτέρω Σ. εις ΒΙΤΣΙ καθιστά προφανείς τας προθέσεις της ηγεσίας των Σ. δι’ άμεσον επανεισβολήν εις Ελλάδα και συνέχισιν της δράσεώς των.
  Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συμμοριακών μονάδων, εις την περιοχήν του ΣΣ, φέρεται εισελθόν διά της ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΠΩΓΩΝΙΟΝ το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ και 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ. Συνέχεια