Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ (επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ), Α’ΣΣ/22 Αυγ 1948

Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ
υπό συνθηματικόν «ΚΟΡΩΝΙΣ»

από 20 Ιουλίου
με 22 Αυγούστου 1948.

————————————————————-
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
(α) Κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Πολεμικού Συμβουλίου και ΓΕΣ μετά το πέρας των επιχειρήσεων ΡΟΥΜΕΛΗΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ» υπό του Α΄ Σώματος Στρατού, ανετέθη εις το Β΄ΣΣ η επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΓΡΑΜΜΟΥ και η συντριβή του εκεί ισχυρώς οργανωμένου κυρίου όγκου των Συμμοριακών δυνάμεων.
(β) Εις την διάθεσιν του Β΄ΣΣ ετέθη το σύνολον σχεδόν των δυνάμεων, Στρατού εκστρατείας ήτοι Ι, ΙΙ, VIΙΙ, ΙΧ, Χ, και XV Μερ/χία αρκετά ελαφρά Τάγματα Πεζικού, το σύνολον του Πυρ/κού και των λοιπών όπλων υποστηρίξεως.
(γ) Η ζώνη επιχειρήσεων του Β΄ΣΣ περιλαμβάνουσα την ΗΠΕΙΡΟΝ και Δυτικήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ διεχωρίζετο σαφώς εις δύο κύρια θέατρα επιχειρήσεων, διά της κυρίας κορυφογραμμής της Βορείας ΠΙΝΔΟΥ ήτοι της οροσειράς ΓΡΑΜΜΟΣ (υψ. 2520) – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΑΡΕΝΑΙ – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ – ΡΩΜΗΟΣ – ΒΟΥΖΙΟΝ και εδημιούργει αυτό τούτο το έδαφος την ανάγκην της υπάρξεως δύο Διοικήσεων Σωμάτων Στρατού, μιας εις την περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ διά τον Νότιον ΓΡΑΜΜΟΝ και μιας εκ την περιοχήν Δυτικής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διά τον Βόρειον ΓΡΑΜΜΟΝ, συμπεραλαμβανομένου και του ΒΙΤΣΙ. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ (16/6 – 20/8/1948), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΚΟΡΩΝΙΣ» ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
16-6-48 με 20-8-48

Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
1) Βάσει των πορισμάτων της συσκέψεως ΛΑΡΙΣΗΣ (25-5-48 ώρα 10-13.30) γενομένη μεταξύ Υπαρχ/γού Επιτελείου Στρατού Αντ/γού ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ, Διοικητού Β΄ΣΣ Αντ/γου ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, και των τότε Δ/τών Ι, ΙΙ, VIΙΙ, ΙΧ, ΧV Μεραρχιών Υποστρ/γων ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΙΔΑΚΗ και ΛΑΪΟΥ, Α.Β.Α. Υπαρχ/γού ΓΕΣ Υποστρ/γου ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ, Διευθυντού πυρ/κού ΓΕΣ Υποστ/γου ΖΑΪΜΗ και ΑΔΑ Σμηνάρχου ΚΕΛΑΪΔΗ, απεφασίσθη ο τρόπος της εκτελέσεως του Σχεδίου «ΚΟΡΩΝΙΣ» όπερ εν γενικαίς γραμμαίς αναφέρεται εις την υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 3291/Α/Φ.4009/31/26-5-48 πρακτικού ΓΕΣ
2) Το απόγευμα της ιδίας ημέρας (25-5-48 ώρα 15-1630) συνεκροτήθη εν ΛΑΡΙΣΗ νέα σύσκεψις υπό των ιδίων, εις ην αντεμετωπίσθη η κατάστασις προ της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ» Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/21 Αυγ 1948

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

(ΚΟΡΩΝΙΣ)
—————–

Ι.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.- ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αι επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών του ΓΡΑΜΜΟΥ (από των μέσων Ιουνίου 1948 μέχρι των αρχών του γ’ δεκαημέρου του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους) απετέλεσαν τας σοβαρωτέρας και τας πλέον αιματηράς των μέχρι τότε αναληφθεισών κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων. Η σημασία των υπήρξε μεγίστη τόσον από στρατιωτικής, όσον και από πολιτικής απόψεως. Από στρατιωτικής μεν απόψεως διότι επρόκειτο περί της συντριβής και της εξοντώσεως του όγκου των συμμοριτών, όστις είχεν συγκεντρωθή εντός της φύσει οχυράς ταύτης περιοχής, την οποίαν είχον ισχυροποιήσει λίαν σημαντικώς διά σοβαρών αμυντικών έργων και από της οποίας, έχοντες ως έρεισμα την προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μεθόριον, αφωρμώντο διεισδύοντες προς το εσωτερικόν της χώρας. Από πολιτικής δε απόψεως διότι επρόκειτο περί της διαλύσεως του υποτυπώδους κράτους, όπερ εις την περιοχήν ταύτην είχον δημιουργήσει, διά της εν αυτή εγκαταστάσεως της ψευδοκυβερνήσεως των. Διά τούτο ο αγών ευθύς από της ενάρξεώς του προσέλαβεν εξαιρετικήν σφοδρότητα και σκληρότητα, αίτινες διετηρήθησαν αμείωτοι καθ’ όλην την δίμηνον διάρκειαν αυτού και καθ’ ον κατεδείχθη πλήρως ο υπέροχος και άφθαστος ηρωϊσμός των ανδρών και Αξ/κών μας και ο οποίος τελικώς επεβλήθη επί του μετά λύσσης και φανατισμού αγωνιζομένου κομμουνιστοσυμμοριτισμού.- Συνέχεια

Advertisements

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/18 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                       AΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Ι ΙΙ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ                                                    ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/8.8.48
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1/Β΄ΣΣ Α8/Β΄ΣΣ ΑΑΠ 731
Γ Κλαδ ΑΣΑ ΑΔΑ ΒΣΑ
Α΄ΣΣ/Α1

 1. Το ΓΕΣ/Α1 διά της υπ’ αριθ’ 7312/Α1/2.8.48 Διαταγής του διατάσσει όπως μετά την επιτευχθείσαν συνένωσιν των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εξακολουθήσωσιν αμέσως επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ όπου οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν να συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των να αμυνθούν τούτου.
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (μείον Χ Μεραρχίας ήτις διετέθη εις Α΄ΣΣ)
  ι) Να καταλάβη την ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ
  ιι) Να επιτεθή προς Β. ίνα εκκαθαρίση την κοιλάδα του άνω ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, εξοντώση τας εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ συμμοριακάς δυνάμεις, εκκαθάριση την Δ. ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ κοιλάδα του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π. οπότε και θα αναστραφή προς Ν.Δ. ίνα ενωθή μετά του Α΄ΣΣ εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824). Συνέχεια
Advertisements

Έκθεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ 7-16/8/1948, 10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Έκθεσις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                              Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
από 7-16/8/48                                                                                                      Τ.Σ. Χ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Τ.Σ. Α΄ΣΣ./Α1                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.Α.Π.10601/Α1
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ/Α1                                                                                                        Σ.Τ.Γ. 916 τη 16-8-48
Γραφείον ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Κ.Σ. Μερ/χίας /Α1- Α.Κ.Ε.Γ.
Α.Β. Αποστολήν
Τ.Σ./Α (2)

1.- Υπαγωγή Μεραρχίας από Β΄ΣΣ εις Α΄ΣΣ
-Συνέπεια της Α.Π. 720/062030 Δ/γής Β΄ΣΣ και δυνάμει 7312/2.8.48 και 7415/5.8.48 Δ/γών ΓΕΣ η Μεραρχία από 0800 ώρας της 7ης Αυγούστου ε.ε. υπήχθη εις Α΄ΣΣ ληξάσης της μέχρι τούδε υπαγωγής της εις Β΄ΣΣ.-
-Διά της Α.Π. 3283/051750 Δ/γής Α΄ΣΣ εδόθη ως πρώτη ένδειξις εις την Μεραρχίαν ότι θα χρησιμοποιηθή επί κατευθύνσεως ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) – ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Ν.0813) – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ – ΚΙΑΦΑ (Ν.0824).-
Χώρος συγκεντρώσεως ωρίσθη η περιοχή ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) – ΛΑΓΚΑΔΑ (Ν.0910).- Συνέχεια

Advertisements

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                               Ε Ξ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ./1ης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ.Φ. 55/493 Α/Α1
919 Σ.Τ.Γ. 15-8-48
Α/Α

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1 : 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

1.- Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
Πληροφορίαι: Ως συνημμένον δελτίον.
2.- Φ Ι Λ Ι Α Ι Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ
α) Προς ενέργειαν
51η Ταξ/χία (μείον Τάγμα) συν Δ/σις και διλοχία 502 Τ.Π.
3η -//- (μείον 502 Τ.Π.)
77η -//- μείον δύο Τάγ/τα
102 Σ.Π.Π. μείον μοίρα
Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π.
Πυρ/χία 142 Μ.Ο.Π.
Ίλη Αρμάτων
Δύο Ουλαμοί 2ου Συν/τος Τεθ/μένων
520 Λόχος Πολ/λων
718 Λόχος Μηχανικού
β) Γειτονικαί
ι) ΙΙ Μεραρχία ενεργεί αριστερά κατά τον άξονα ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
ιι) XV Μεραρχία (δεξιά) ενεργήση ταυτοχρόνως κατά τον άξονα ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.186310) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.172310) – ΤΣΑΡΝΟ υψ. 1672 (Ν.146312) με όριον ζώνης ενεργείας μεταξύ Ι και XV ΠΡΙΟΝΙΑ ΡΕΜΜΑ (Ν.170275). Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ αρ. 10, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Διαταγή Επιχειρήσεων                                              Αμέσου επιδόσεως
«ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                      Δι’ ειδικού αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: (Τ.Σ.) 21.22.52.53 Ταξ/Α1                                        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: (Τ.Σ.) Β΄Σ.Σ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μεραρχίας/Α1
(Τ.Σ.) Ι, Χ Μεραρχίας/Α1                                                           Α.Α.Π. 71
Αρχηγός Πυρ/κού Μεραρχίας                                              Σ.Τ.Γ 812 τη 24-7-48
ΙΙ Μεραρχία Α/1(εις τριπλούν)
Α.Κ.Β. & Γ.
Αμερ. Βρετ. Αποστολή

Χάρται Ι:50.000: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΑΕΤΟΜΙΛΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 10

Σχετική υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 642/23-7-48 (Τ.Σ.) Β΄ΣΣ και σχετικαί προφορικαί Δ/γαί υπό Δ/του Β΄ΣΣ. κατά την σύσκεψιν της 22ας Ιουλίου επί παρατηρητηρίου ΤΑΛΙΑΡΟΥ.
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Περί εχθρού. Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Επιτιθεμένη επί της κατευθύνσεως:
ΓΑΒΡΟΣ – ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑ) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ και καλυπτομένη εκ ΖΕΡΜΑΣ, να καταλάβη τελικώς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
Εκείθεν άμεσως ετοιμότης ενεργείας είτε προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ διά κατάληψιν ταύτης, είτε κατά μήκος κορυφογραμμής ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ (Ν.140035) – ΖΕΚΙΡΙ, προς ενίσχυσιν Χ Μεραρχίας.
Διά των απαραιτήτων δυνάμεων:
α) Να φράξη την κατεύθυνσιν ΧΡΥΣΗ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ διά της κατοχής των υψωμάτων ΣΜΑΡΑ – ΚΟΡΦΕΣ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ.
β) Να εξασφαλίση την κορυφογραμμήν ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ, διαθέτουσα ισχυρόν τμήμα εις ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΝ και
γ) Να ελέγχη την περιοχήν ΔΙΛΟΦΟΝ (Ν.340035) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.368048) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) (τέως αποστολή 52 Ταξιαρχίας).
-Το τμήμα ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΣ να έχη ετοιμότητα να επέμβη προς ΣΤΑΥΡΟΝ ή ΣΚΟΥΡΤΖΑΝ εν περιπτώσει εχθρικής ενεργείας εκ ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ προς ΣΤΑΥΡΟΝ. Συνέχεια

Advertisements

Παρατηρήσεις επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, ΑΓΕΣ/19 Ιουλ 1948

Α/ΓΕΣ
ΘΕΜΑ:Παρατηρήσεις επί επιχειρήσεως ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
«ΚΟΡΩΝΙΣ».- ΑΥΣ.ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΠΡΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ Ι,ΙΙ, VIΙΙ,ΙΧ, Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1
Χ,XV ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡ. 6432 Α
ΚΟΙΝ.-Διοικητάς Α΄ Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1/31
-ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ. Β.Σ.Τ 902/19-7-48

1.- Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα από της ενάρξεως των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ κατελήφθησαν ουσιώδη εδαφικά ερείσματα και επιτεύχθησαν απώλειαι αξιόλογοι εις τους συμμορίτας. Εξετάζων όμως τα επιτευχθέντα αποτελέσματα εν συνδυασμώ προς τον καταναλωθέντα χρόνον τα διατεθέντα μέσα και τας καταβληθείσας θυσίας κρίνω ταύτα ουχί πλήρως ικανοποιητικά.
2.- Το σχετικώς περιωρισμένον των αποτελεσμάτων αποδίδω εις την πλημμελή ακολουθουμένην τακτικήν ώστε να μη γίνεται η δέουσα άμεσος εκμετάλλευσις των αποτελεσμάτων των πυρών πυροβολικού και αεροπορίας να χάνωνται εδαφικά ερείσματα μετά πολλών θυσιών κτηθέντα διότι δεν ελήφθη φροντίς ταχείας και επαρκούς κατασφαλίσεως αυτών. Επί τούτων δεν γίνεται σχεδόν καμμία εκμετάλλευσις των πρώτων επιτυχιών. Μία τοιαύτη εκμετάλλευσις κατά βάθος μετά μίαν επιτυχή επιχείρησιν θα έδιδε την ευκαιρίαν της υφαρπαγής άνευ άλλων θυσιών σειράς κατά βάθος υψωμάτων και δεν θα παρίστατο η ανάγκη οργανώσεως ιδιαιτέρας δι’ έκαστον τούτων επιχειρήσεως ήτις και θυσίας απαιτεί και χρόνον πολύ. Συνέχεια

Advertisements

Οδηγίες επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/Α1/6 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι «ΚΟΡΩΝΙΣ»                    Β΄ΣΣ /Τ.Σ /Α1/6.7.48
ΠΡΟΣ: Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ                                  Α.Α.Π 540
ΚΟΙΝ: II MEΡΑΡΧΙΑΝ
ΓΕΣ/Α1
ΑΣΑ
ΑΔΑ

 1. Βάσει νεωτέρων οδηγιών του ΓΕΣ προς Σώμα αι περαιτέρω ενέργειαι των επιχειρήσεων «ΚΟΡΩΝΙΣ» θα αποβλέπουν εις την κατάληψιν τελικώς της γραμμής: ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ρους ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποτ. – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1713) – ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) – ΧΙΟΝΑΤΟ (Ν.2438). Μετά την κατάληψιν της γραμμής ταύτης θεωρείται τερματισθείσα η πρώτη φάσις της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ». Συνέχεια
Advertisements

Eκτέλεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/30 Ιουν 1948

Αριθμός 71
ΘΕΜΑ: Eκτέλεσις επιχειρήσεως
ΚΟΡΩΝΙΣ                                                   ΥΠΕ/ΣΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: 21-22-52 Tαξ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μερ./Διοικητής
ΚΟΙΝ: 53 Tαξ/Α1, Β΄ΣΣ /

Α1 Α.Α.Π. 47
Ι-Χ Μερ./Α1 Σ.Τ.Γ 912 τη 30-6-48
Α.Α. Αποστολή
ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
1: 50.000
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7
Σχετική Α.Α.Π. 503/30-6-48 Δ/γή Β΄ΣΣ .
Επιβεβαίωσις προφορικής Δ/γής
1.- ΕΧΘΡΟΣ
Ως το συνημμένον δελτίον. Συνέχεια

Advertisements

Επιχείρηση ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Ιουν 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ‘ΚΟΡΩΝΙΣ’                                                         Ε Ξ: Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
A Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ/Ιης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ. Φ. 26/19/ΑΙ919

Σ.Τ.Γ. 23-6-48
Εδακτ. παρά του ανθ/γού
ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1: 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) -Ε χ θ ρ ό ς: Ως συνημμένον συμπληρωματικόν δελτίον πληροφοριών.
2) -Φ ί λ ι α ι Δ υ ν ά μ ε ι ς:
– Συμπληρωματικαί δυνάμεις Μεραρχίας:
– 61η Ταξ/χία
– 2 Ουλαμοί Τεθ/μένων
– 718 Λόχος Μηχανικού
– 104 Σ.Π.Π. – 102 Σ.Π.Π. μείον Μοίρα
– 141 Μ.Ο.Π. μείον πυρ/χία.
3) Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
Κατάληψις ΜΠΟΥΦΗ και υψ. 1241 διά διαδοχικών ενεργειών προς ισχυράν υποστήριξιν διά του Πυροβολικού.
Προώθησις 77ης Ταξ/χίας εγγύς θέσεως εχθρού διαρκούσης της νυκτός. Συνέχεια

Advertisements

Οδηγίες συνέχισης επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/19 Ιουν 1948

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι διά την συνέχισιν                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
‘ΚΟΡΩΝΙΣ’                                                               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ Διοικητήν Β.Σ.Σ.
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ Φ/4009/31
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επ. ΑΑΠ4787/Α
Πρόσκοποι 29 Ιουνίου 1948

 1. Οι συμμορίται κατέχουσι σήμερον την τοποθεσίαν ΠΥΡΓΟΣ (Ν 2024)- ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2422) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265160) – περιοχή ΚΑΛΟΝΗΣ (Ν.3799) απαγορεύοντες την προς Δυσμάς εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ, κίνησιν του Εθνικού Στρατού.
 2. Διά των υπ’ αριθ 4784/25.6.48 οδηγιών μου ανετέθη εις το Β΄ΣΣ η διάσπασις της ως άνω τοποθεσίας και η έκχυσις δυναμεών του εις περιοχήν συμβολής (Ν.195110) – ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
  Με την πραγματοποίησιν της ως άνω εντολής υπό του Β΄ΣΣ οι συμμορίται πιθανώς θα επιζητήσουν να αντιταχθώσι εις μίαν προς Δυσμάς εκμετάλλευσιν των διαπεραιωθησομένων εις την περιοχήν της ως άνω συμβολής ημετέρων δυνάμεων καταλαμβάνοντες εγκαίρως την τοποθεσίαν. Συνέχεια
Advertisements

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.4 ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Ιουν 1948

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΚΟΡΩΝΙΣ»
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δι’ ειδικού αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: 21, 22, 53 Ταξιαρχίας ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: Χ, ΧV Μεραρχίας ΙΙ Μεραρχία Α.Α.Π. 30/ΑΙ
Β΄ΣΣ /Α1 ΣΤΓ 912 τη 15-6-48
ΙΙ Μεραρχία /Α1 Α/Α ….10….
Αρ. Αμερ. Αποστολή
-//- Βρετ. -//-
Δ/σις Πυρ/κού
Δ/σις Μηχ/κού

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΚΟΡΩΝΙΣ»
ΥΠ. Αριθ.4
Σχετική Α, Α.Π. 394/10-5-48 Δ/γή Β΄ ΣΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Συμμοριτών
Ως το Δελτίον πληροφοριών.
Δυνατότητες εχθρού
α) Ο εχθρός κατέχων την γραμμήν ΓΟΥΠΑΤΑ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ασφαλίζει Δυτικώς επί ΓΡΑΜΜΟΥ το υποτυπώδες αυτό Κράτος όπερ εξοπλίζει με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών.
β) Με βάσιν την αμυντικήν ταύτην γραμμήν ο εχθρός θα ενεργή επιθετικάς ενεργείας εις το ελεύθερον Κράτος. Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή Επιχείρησης αρ.3 ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/12 Ιουν 1948

Αριθμός 7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΟΡΩΝΙΣ

ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικαί ενέργειαι       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ: 21 Ταξ/Α1                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ: Β΄ΣΣ ./Α1, Χ Μερ/Α1                   ΙΙ Μεραρχία Α.Α.Π. 24/Α1
22-53 Ταξ/Α1 Σ.Τ.Γ. 912 τη 12-6-48
Αμ. Βρ. Αποστολή ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000
ΙΙ Μεραρχία/Α1(2) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ υπ΄. αριθ.3

Ι.- ΚΙΝΗΣΙΣ Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Κατόπιν της υπ΄αριθ. Α.Α.Π 399/11-6-48 Δ/γής Β΄ΣΣ Δ/νησις της Χ Μεραρχίας καθορίζεται ω κατωτέρω.
Ι) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
α) Κατέχουσα σταθερώς και σχετικώς ευρέως ΜΕΤΣΟΒΟΝ να προωθήση τας δυνάμεις προς Βορράν επί της γραμμής:
ΠΑΤΕ-ΚΥΡΑ (Σ.3564) – ΠΑΝΤΕΚΑΣΙ (Σ.4070)- ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ (Σ.4274) – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.4081), ένθα να δημιουργήση φραγμόν απαγορεύουσα κίνησιν συμμοριτών προς Νότον. Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή Επιχειρήσεως αρ.1 ΚΟΡΩΝΙΣ, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/12 Ιουν 1948

ΘΕΜΑ:Επιχειρήσεις ‘ΚΟΡΩΝΙΣ’                        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: 61, 73 Ταξιαρχίας                                         ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Δ.Π.Μ., Τάγμα Διαβ.                                                    ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α.Α.Π 5071
Β’ ΚλάδοςΕ.Α., Δ.Μ. Μηχ. /501/Α1
Σ.Τ.Γ. 917 τη 12.6.1948
ΚΟΙΝ: Β’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ/Α1 Αριθ. Αντιτύπου:
ΙΙ, Ι Μεραρχίας /Α1
Αμερ. Αγγλ. Αποστολήν
Σύνδεσμον ΚΑΡΔΑΜΑΝΗ’
45 Ταξιαρχίαν/Α1
Δ.Ε.Δ.Μ., 102, 104 Σ.Π.Π.
151 M.Μ.Π.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 1

 1. ΣΚΟΠΟΣ:
  (α) Η κατάληψις της γραμμής ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.2936) – ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.3234) – υψοδείκτης 1170 (Ν.2828) και, ει δυνατόν, υψοδείκτης 1241 (Ν.2727), ίνα:
  ι. Δημιουργηθή δυνατότης χρησιμοποιήσεως ταύτης ως βάσεως εξορμήσεως της Ιης Μεραρχίας κατά την προς Νότον ενέργειάν της συμφώνως τω σχεδίω ‘ΚΟΡΩΝΙΣ’ .
  ιι. Δημιουργηθούν αι απαραίτητοι συνθήκαι ασφαλείας διά την βελτίωσιν ή διάνοιξιν των αναγκαίων διά τας απαραιτήτους μετατοπίσεις του Πυρ/κού οδεύσεων επ’ ωφελεία του σχεδίου «ΚΟΡΩΝΙΣ». Συνέχεια
Advertisements

Διαταγή Επιχιερήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/10 Ιουν 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ ΣΣ /Α.Α.Π. 394/ΑΙ/Ι
904 τη 10 Ιουνίου 1948
Α/Α Αντιτύπου …….25…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΚΟΡΩΝΙΣ»

                     – ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ
– ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
ΧΑΡΤΑΙ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΝΙΤΣΑ 1: 100.000
– ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Συμμορίται
(α) Δύναμις – Συγκρότησις – Οργάνωσις – Δράσις εν γένει ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις
ι.- Η Ζώνη του ΓΡΑΜΜΟΥ με τα δύο εκατέρωθεν ταύτης προωθημένα αμυντικά ερείσματα – της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εν ΗΠΕΙΡΩ και της περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ – ΒΙΤΣΙ – αποτελούσα την βάσιν του υποτυπώδους συμμοριακού κράτους, θα διεκδικηθή υπό των συμμοτιτών, οίτινες εξοπλίζουν ταύτην με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών. Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή Επιχείρησης αρ.1 ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/10 Ιουν 1948

Αριθμός 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικαί ενέργειαι                   ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: 21 Ταξιαρχία                                                 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: B΄Σ.Σ / Α1, ΙΙ-Χ Μεραρχίας                         Τ.Σ. ΙΙ Μεραρχίας / Α1
22 – 53 Ταξιαρχίας Α.Α.Π. 22
Αμερ. – Βρ. Αποστολή ΣΤΓ 912 τη 10-6-48
ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000
KΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ υπ’ αριθ. 1

Κατόπιν των προφορικών μου οδηγιών κατά την σύσκεψιν της 8-6-48 και κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 3890/9-6-48 Δ/γής Β΄ΣΣ παρέχω τας κάτωθι οδηγίας και Δ/γάς διά την εκτέλεσιν των προκαταρκτικών επιχειρήσεων του Σχεδίου επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ.
1. Η Χ Μεραρχία από πρωίας της 14-6-48 θα κινηθή επιθετικώς εν τη κατευθύνσει: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΚΡΑΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ και εν τη ζώνη: A. AΩΟΥ μέχρι ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού.
2. Αντικειμενικός σκοπός της Χ Μεραρχίας είναι η κατάληψις της γραμμής ΒΩΒΟΥΣΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ, ήτις έσεται η βάσις εξορμήσεως της από της 19 τ.μ.
Κατά την ενέργειάν της η Χ Μεραρχία θα καλυφθή Δ. ΑΩΟΥ διά Τάγματος όπερ θα κινήται εν τη κατευθύνσει: Συνέχεια

Advertisements

Έκθεσις γεγονότων Ραψάνης (9/6/1948), Β’ΣΣ/Α1/5 Ιαν 1950

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γραφείον Α1

Έκθεσις επί γεγονότων Ραψάνης
9ης Ιουνίου 1948

Ι. Διμοιρία Ραψάνης δυνάμεως 40 οπλιτών ήτοι 34 οπλιτών του 3ου Λόχου, ενός προσκεκολλημένου εκ του 27 Τ.Ε. ασυρματιστού και 5 οπλιτών ολμιστών του Λόχου Διοικήσεως υπό τον Μόνιμον Ανθ/γόν Πεζικού Αλιβιζάτον Ελευθέριον, εφωδιασμένη δι΄ασυρμάτου, πλήρους οπλισμού και ενός σωλήνος όλμου εγκατεστάθη παραλαβούσα θέσιν της εκ του προκατόχου μήματος εις ισχυράς θέσεις Σχολείου ευρισκομένου εις το Κέντρον της πόλεως με αλάχιστον πεδίον βολής. Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.2, ΣΔΣ/29 Μαϊ 1948

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΑΜΟΥ                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αρ. Α.Π 2915/15                                                               Να τηρείται εις τα Θυλάκεια
των παραληπτών

Δ Ι Α Τ ΑΓ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν υπ’ αρ. 2

Χάρτης ΣΑΜΟΥ: 1:50.000
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
α. Σύνολον Συμμοριτών 300-320 περίπου.
β. Κατανομή τούτων επί του εδάφους
Μία Διμοιρία εις ΒΑΣΙΛΙΚΟΧΩΡΑΦΑ (029135)
Δύο Διμοιρίαι εις ΞΗΡΟΛΑΚΙΑΝ (035105)
Μία Διμοιρία εις ΑΣΠΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ (063081)
(ΠΡΟΣΗΛΙΑ-ΜΙΖΑΚΙΑ)
Μία ή δύο Διμοιρίαι εις ΓΚΙΝΑΙΟΙ (072097)
Μία Διμοιρία εις ΞΕΠΑΓΙΑΣΜΕΝΟ (068112)
Μία Διμοιρία εις ΒΡΑΧΙΑΝ (057119)
Δύναμις Διμοιρίας 30 περίπου συμμορίται. Συνέχεια

Advertisements

Απολογισμός επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (16-23 Μαρ 1948), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ:Απολογισμός επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»                                           Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΠΡΟΣ: Γ.Σ.Σ /Α1 και Α2                                                                                          ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΚΟΙΝ: 32,33 Ταξιαρχίας                                                                                          ΑΡΙΘ. 5/5/61
Τ.Δ.Γ                                                                                                                                     ΣΤΓ 914 τη 26.5.48 Α2
Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΒΕΡΜΙΟΥ
Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16-23 Μαίου 1948
ΙΙ. ΕΧΘΡΟΣ:
Συμμοριακόν συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ υπό ΛΕΥΤΕΡΙΑΝ παρέμενε επί Νοτιοδυτικού ΒΕΡΜΙΟΥ περιοχήν Δυτικώς ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (Κλβ. ΑΡΚΟΥΔΑ-ΟΔΟΝΤΟΠΕΤΡΑ).
Δύναμις: 280 μετά 40 μεταγωγικών υπολογιζομένη ως κατωτέρω:

Διοίκησις ΛΗΣΤΑΡΧΕΙΟΥ και τμήμα Λόχου Διοικήσεως μετά μεταγωγικών
70
495 Συγκρότημα των 2 Λόχων 120
31 Συγκρότημα Σαμποτέρ 60
ΓΙΑΦΚΑΙ 30

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΙΣ: Η καταδίωξις του συμμοριακού συγκροτήματος και η εκκαθάρισις του ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΙV. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
-518 Τάγμα: -Διλοχία κάτω ΒΕΡΜΙΟΥ (ΜΠΑΡΑ ΠΑΤΩΜΑ)
-Διλοχία από ΒΕΡΡΟΙΑΣ
σύν Διμοιρία Πολυβόλων
-Διοίκησις και Τριλοχία 514 (μείον Διμοιρία) ληφθείσα εκ της προωθημένης διατάξεως Βορείου ΒΕΡΜΙΟΥ, σύν ομάς Πολυβόλων. Συνέχεια

Advertisements