Έκθεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, Α’ΣΣ/Α2/26 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ. Έκθεσις επιχειρήσεως                                             Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
«Κ Ο Ρ Ω Ν Ι Σ»                                                             Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ /Α2
ΑΡΙΘ.Φ. 357/70
ΠΡΟΣ. Στρατηγόν Διοικητήν
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ΣΣ                                                             ΣΤΓ 918/26-8-48
ΕΑ/ΑΣΣ – ΑΣΑΣ/ΑΑΙ- ΑΔΑ/Κ
VIΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ/Α2
71 Ταξ/Α2 – 84, 86 Περ/Α2 – 9ον Σ.Α
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/Α2, Α1 – ΓΕΝ/ Β – ΓΕΑ/Α2
Β & Γ΄Σ.Σ/Α2 – ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/Α2
ΤΣΕΙ/Α2-35, 36,37,41,42,43,74,75,76 Ταξ/Α2
1501 μονάς – ΓΣΣ (Αντ/ρχην ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΝ)
ΑΔΧΗ – ΑΔΧΔΕ – ΜΒΑΕΟ/ΑΣΣ
Φ. 357 – Φ.359 – Φ. 380 – ΕΚΦ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Ι. Διάταξις Σ. κατά τας διαδοχικάς φάσεις επιχειρήσεως ‘ Κ Ο Ρ Ω Ν Ι Σ ’
ΙΙ. Συνολικαί απώλειαι Σ. από 20/7
α) Προσωπικού
β) Οπλισμού
γ) Διαφόρων υλικών
ΙΙΙ. Απώλειαι Σ. κατά Συμμοριακάς Μονάδας αναλυτικώς.
IV. Απώλειαι Στελεχών Σ.
V. Ανευρεθείσαι εγκαταστάσεις. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ (επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ), Α’ΣΣ/22 Αυγ 1948

Α΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ
υπό συνθηματικόν «ΚΟΡΩΝΙΣ»

από 20 Ιουλίου
με 22 Αυγούστου 1948.

————————————————————-
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
(α) Κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Πολεμικού Συμβουλίου και ΓΕΣ μετά το πέρας των επιχειρήσεων ΡΟΥΜΕΛΗΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ» υπό του Α΄ Σώματος Στρατού, ανετέθη εις το Β΄ΣΣ η επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΓΡΑΜΜΟΥ και η συντριβή του εκεί ισχυρώς οργανωμένου κυρίου όγκου των Συμμοριακών δυνάμεων.
(β) Εις την διάθεσιν του Β΄ΣΣ ετέθη το σύνολον σχεδόν των δυνάμεων, Στρατού εκστρατείας ήτοι Ι, ΙΙ, VIΙΙ, ΙΧ, Χ, και XV Μερ/χία αρκετά ελαφρά Τάγματα Πεζικού, το σύνολον του Πυρ/κού και των λοιπών όπλων υποστηρίξεως.
(γ) Η ζώνη επιχειρήσεων του Β΄ΣΣ περιλαμβάνουσα την ΗΠΕΙΡΟΝ και Δυτικήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ διεχωρίζετο σαφώς εις δύο κύρια θέατρα επιχειρήσεων, διά της κυρίας κορυφογραμμής της Βορείας ΠΙΝΔΟΥ ήτοι της οροσειράς ΓΡΑΜΜΟΣ (υψ. 2520) – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΑΡΕΝΑΙ – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ – ΡΩΜΗΟΣ – ΒΟΥΖΙΟΝ και εδημιούργει αυτό τούτο το έδαφος την ανάγκην της υπάρξεως δύο Διοικήσεων Σωμάτων Στρατού, μιας εις την περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ διά τον Νότιον ΓΡΑΜΜΟΝ και μιας εκ την περιοχήν Δυτικής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διά τον Βόρειον ΓΡΑΜΜΟΝ, συμπεραλαμβανομένου και του ΒΙΤΣΙ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ (16/6 – 20/8/1948), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΚΟΡΩΝΙΣ» ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
16-6-48 με 20-8-48

Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
1) Βάσει των πορισμάτων της συσκέψεως ΛΑΡΙΣΗΣ (25-5-48 ώρα 10-13.30) γενομένη μεταξύ Υπαρχ/γού Επιτελείου Στρατού Αντ/γού ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ, Διοικητού Β΄ΣΣ Αντ/γου ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, και των τότε Δ/τών Ι, ΙΙ, VIΙΙ, ΙΧ, ΧV Μεραρχιών Υποστρ/γων ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΙΔΑΚΗ και ΛΑΪΟΥ, Α.Β.Α. Υπαρχ/γού ΓΕΣ Υποστρ/γου ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ, Διευθυντού πυρ/κού ΓΕΣ Υποστ/γου ΖΑΪΜΗ και ΑΔΑ Σμηνάρχου ΚΕΛΑΪΔΗ, απεφασίσθη ο τρόπος της εκτελέσεως του Σχεδίου «ΚΟΡΩΝΙΣ» όπερ εν γενικαίς γραμμαίς αναφέρεται εις την υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 3291/Α/Φ.4009/31/26-5-48 πρακτικού ΓΕΣ
2) Το απόγευμα της ιδίας ημέρας (25-5-48 ώρα 15-1630) συνεκροτήθη εν ΛΑΡΙΣΗ νέα σύσκεψις υπό των ιδίων, εις ην αντεμετωπίσθη η κατάστασις προ της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ» Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/21 Αυγ 1948

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

(ΚΟΡΩΝΙΣ)
—————–

Ι.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.- ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αι επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών του ΓΡΑΜΜΟΥ (από των μέσων Ιουνίου 1948 μέχρι των αρχών του γ’ δεκαημέρου του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους) απετέλεσαν τας σοβαρωτέρας και τας πλέον αιματηράς των μέχρι τότε αναληφθεισών κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων. Η σημασία των υπήρξε μεγίστη τόσον από στρατιωτικής, όσον και από πολιτικής απόψεως. Από στρατιωτικής μεν απόψεως διότι επρόκειτο περί της συντριβής και της εξοντώσεως του όγκου των συμμοριτών, όστις είχεν συγκεντρωθή εντός της φύσει οχυράς ταύτης περιοχής, την οποίαν είχον ισχυροποιήσει λίαν σημαντικώς διά σοβαρών αμυντικών έργων και από της οποίας, έχοντες ως έρεισμα την προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μεθόριον, αφωρμώντο διεισδύοντες προς το εσωτερικόν της χώρας. Από πολιτικής δε απόψεως διότι επρόκειτο περί της διαλύσεως του υποτυπώδους κράτους, όπερ εις την περιοχήν ταύτην είχον δημιουργήσει, διά της εν αυτή εγκαταστάσεως της ψευδοκυβερνήσεως των. Διά τούτο ο αγών ευθύς από της ενάρξεώς του προσέλαβεν εξαιρετικήν σφοδρότητα και σκληρότητα, αίτινες διετηρήθησαν αμείωτοι καθ’ όλην την δίμηνον διάρκειαν αυτού και καθ’ ον κατεδείχθη πλήρως ο υπέροχος και άφθαστος ηρωϊσμός των ανδρών και Αξ/κών μας και ο οποίος τελικώς επεβλήθη επί του μετά λύσσης και φανατισμού αγωνιζομένου κομμουνιστοσυμμοριτισμού.- Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/18 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                       AΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Ι ΙΙ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ                                                    ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/8.8.48
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1/Β΄ΣΣ Α8/Β΄ΣΣ ΑΑΠ 731
Γ Κλαδ ΑΣΑ ΑΔΑ ΒΣΑ
Α΄ΣΣ/Α1

 1. Το ΓΕΣ/Α1 διά της υπ’ αριθ’ 7312/Α1/2.8.48 Διαταγής του διατάσσει όπως μετά την επιτευχθείσαν συνένωσιν των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εξακολουθήσωσιν αμέσως επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ όπου οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν να συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των να αμυνθούν τούτου.
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (μείον Χ Μεραρχίας ήτις διετέθη εις Α΄ΣΣ)
  ι) Να καταλάβη την ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ
  ιι) Να επιτεθή προς Β. ίνα εκκαθαρίση την κοιλάδα του άνω ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, εξοντώση τας εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ συμμοριακάς δυνάμεις, εκκαθάριση την Δ. ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ κοιλάδα του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π. οπότε και θα αναστραφή προς Ν.Δ. ίνα ενωθή μετά του Α΄ΣΣ εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824). Συνέχεια

Έκθεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ 7-16/8/1948, 10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Έκθεσις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                              Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
από 7-16/8/48                                                                                                      Τ.Σ. Χ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Τ.Σ. Α΄ΣΣ./Α1                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.Α.Π.10601/Α1
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ/Α1                                                                                                        Σ.Τ.Γ. 916 τη 16-8-48
Γραφείον ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Κ.Σ. Μερ/χίας /Α1- Α.Κ.Ε.Γ.
Α.Β. Αποστολήν
Τ.Σ./Α (2)

1.- Υπαγωγή Μεραρχίας από Β΄ΣΣ εις Α΄ΣΣ
-Συνέπεια της Α.Π. 720/062030 Δ/γής Β΄ΣΣ και δυνάμει 7312/2.8.48 και 7415/5.8.48 Δ/γών ΓΕΣ η Μεραρχία από 0800 ώρας της 7ης Αυγούστου ε.ε. υπήχθη εις Α΄ΣΣ ληξάσης της μέχρι τούδε υπαγωγής της εις Β΄ΣΣ.-
-Διά της Α.Π. 3283/051750 Δ/γής Α΄ΣΣ εδόθη ως πρώτη ένδειξις εις την Μεραρχίαν ότι θα χρησιμοποιηθή επί κατευθύνσεως ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) – ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Ν.0813) – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ – ΚΙΑΦΑ (Ν.0824).-
Χώρος συγκεντρώσεως ωρίσθη η περιοχή ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) – ΛΑΓΚΑΔΑ (Ν.0910).- Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                               Ε Ξ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ./1ης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ.Φ. 55/493 Α/Α1
919 Σ.Τ.Γ. 15-8-48
Α/Α

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1 : 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

1.- Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
Πληροφορίαι: Ως συνημμένον δελτίον.
2.- Φ Ι Λ Ι Α Ι Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ
α) Προς ενέργειαν
51η Ταξ/χία (μείον Τάγμα) συν Δ/σις και διλοχία 502 Τ.Π.
3η -//- (μείον 502 Τ.Π.)
77η -//- μείον δύο Τάγ/τα
102 Σ.Π.Π. μείον μοίρα
Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π.
Πυρ/χία 142 Μ.Ο.Π.
Ίλη Αρμάτων
Δύο Ουλαμοί 2ου Συν/τος Τεθ/μένων
520 Λόχος Πολ/λων
718 Λόχος Μηχανικού
β) Γειτονικαί
ι) ΙΙ Μεραρχία ενεργεί αριστερά κατά τον άξονα ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
ιι) XV Μεραρχία (δεξιά) ενεργήση ταυτοχρόνως κατά τον άξονα ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.186310) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.172310) – ΤΣΑΡΝΟ υψ. 1672 (Ν.146312) με όριον ζώνης ενεργείας μεταξύ Ι και XV ΠΡΙΟΝΙΑ ΡΕΜΜΑ (Ν.170275). Συνέχεια

Οδηγίες Επιχείρησης ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/2 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ Οδηγίαι διά την Επιχείρησιν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
«ΚΟΡΩΝΙΣ».- ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ Α΄ και                      ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙ
Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ. – Α1,Α2,Α8, Γ΄ Κλ. ΓΕΣ
– Β.Σ.Α. – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.
Β.Σ.Τ. 902/2-8-48
Υ.Σ.- ΓΕΣ /Α1
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/31
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7312 Α

Σχετικαί υπ’ αριθ. 4797 Α/5-7-48 και 4799 Α/14-7-48 οδηγίαι ΓΕΣ.

1.- Η ένωσις των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εις την περιοχήν Β. ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) φαίνεται επικειμένη.
Οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν ότι θα συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ διά να αμυνθούν τούτου.
2.- Αι εθνικαί δυνάμεις άμα τη συμπληρώσει της φάσεως ταύτης (ενώσεως Β. ΦΟΥΡΚΑ) θα εξακολουθήσουν αμέσως τας επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ και προς πρόληψιν επιστροφής τούτων εις την περιοχήν ταύτην. Συνέχεια

Συνέχεια επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Ιουλ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Συνέχεια επιχειρήσεως
«ΚΟΡΩΝΙΣ»                                  XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α.Α.Π. 5091/Α1
ΠΡΟΣ: 45-73 Ταξ./Α1-571 Τ.Π.         Σ.Τ.Γ.917 τη 26/7/48
Ίλην Αρμάτων και Ίλην
Τεθωρακισμένων -494 Τ.Δ.-
713 Λ.Μ., 104 Σ.Π.Π.
ΚΟΙΝ: Β΄ΣΣ/Α1-1 Μερ/Α1-XV Μερ/
Επιτ., Δ.Ε.Δ.Μ.-Α.Α.-Α2
Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
Χάρτης ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1: 50.000
Ι.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) ΕΧΘΡΟΣ
Ως ειδικόν δελτίον και σχεδιάγραμμα (άπαντα συνημμένα)
(β) ΦΙΛΙΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
Συνεχίζουσιν άπασαι τας επιθετικάς προσπαθείας των εις όλην την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ προς συντριβήν των εχθρικών δυνάμεων.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Η κατάληψις της τοποθεσίας ΑΜΜΟΥΔΑΣ (Ν.220343), η εδραίωσις ισχυρώς επί ταύτης και εκείθεν συνέχισις της προσπαθείας διά την κατάληψιν της τοποθεσίας ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.2936) προς αποστέρησιν του εχθρού ενός ισχυροτάτου ερείσματος της αμύνης του, αποκοπήν των εκ βορρά επικοινωνιών και εφοδιασμόν του και απόκτησιν ισχυράς βάσεως διά περαιτέρω προς νότον προσπαθείας των ημετέρων. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ αρ. 10, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Διαταγή Επιχειρήσεων                                              Αμέσου επιδόσεως
«ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                                         Δι’ ειδικού αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: (Τ.Σ.) 21.22.52.53 Ταξ/Α1                                        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: (Τ.Σ.) Β΄Σ.Σ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μεραρχίας/Α1
(Τ.Σ.) Ι, Χ Μεραρχίας/Α1                                                           Α.Α.Π. 71
Αρχηγός Πυρ/κού Μεραρχίας                                              Σ.Τ.Γ 812 τη 24-7-48
ΙΙ Μεραρχία Α/1(εις τριπλούν)
Α.Κ.Β. & Γ.
Αμερ. Βρετ. Αποστολή

Χάρται 1:50.000: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΑΕΤΟΜΙΛΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 10

Σχετική υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 642/23-7-48 (Τ.Σ.) Β΄ΣΣ και σχετικαί προφορικαί Δ/γαί υπό Δ/του Β΄ΣΣ. κατά την σύσκεψιν της 22ας Ιουλίου επί παρατηρητηρίου ΤΑΛΙΑΡΟΥ.
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Περί εχθρού. Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Επιτιθεμένη επί της κατευθύνσεως:
ΓΑΒΡΟΣ – ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑ) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ και καλυπτομένη εκ ΖΕΡΜΑΣ, να καταλάβη τελικώς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
Εκείθεν άμεσως ετοιμότης ενεργείας είτε προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ διά κατάληψιν ταύτης, είτε κατά μήκος κορυφογραμμής ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ (Ν.140035) – ΖΕΚΙΡΙ, προς ενίσχυσιν Χ Μεραρχίας.
Διά των απαραιτήτων δυνάμεων:
α) Να φράξη την κατεύθυνσιν ΧΡΥΣΗ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ διά της κατοχής των υψωμάτων ΣΜΑΡΑ – ΚΟΡΦΕΣ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ.
β) Να εξασφαλίση την κορυφογραμμήν ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ, διαθέτουσα ισχυρόν τμήμα εις ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΝ και
γ) Να ελέγχη την περιοχήν ΔΙΛΟΦΟΝ (Ν.340035) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.368048) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) (τέως αποστολή 52 Ταξιαρχίας).
-Το τμήμα ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΣ να έχη ετοιμότητα να επέμβη προς ΣΤΑΥΡΟΝ ή ΣΚΟΥΡΤΖΑΝ εν περιπτώσει εχθρικής ενεργείας εκ ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ προς ΣΤΑΥΡΟΝ. Συνέχεια

Παρατηρήσεις επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, ΑΓΕΣ/19 Ιουλ 1948

Α/ΓΕΣ
ΘΕΜΑ:Παρατηρήσεις επί επιχειρήσεως ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
«ΚΟΡΩΝΙΣ».- ΑΥΣ.ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΠΡΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ Ι,ΙΙ, VIΙΙ,ΙΧ, Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1
Χ,XV ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡ. 6432 Α
ΚΟΙΝ.-Διοικητάς Α΄ Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1/31
-ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ. Β.Σ.Τ 902/19-7-48

1.- Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα από της ενάρξεως των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ κατελήφθησαν ουσιώδη εδαφικά ερείσματα και επιτεύχθησαν απώλειαι αξιόλογοι εις τους συμμορίτας. Εξετάζων όμως τα επιτευχθέντα αποτελέσματα εν συνδυασμώ προς τον καταναλωθέντα χρόνον τα διατεθέντα μέσα και τας καταβληθείσας θυσίας κρίνω ταύτα ουχί πλήρως ικανοποιητικά.
2.- Το σχετικώς περιωρισμένον των αποτελεσμάτων αποδίδω εις την πλημμελή ακολουθουμένην τακτικήν ώστε να μη γίνεται η δέουσα άμεσος εκμετάλλευσις των αποτελεσμάτων των πυρών πυροβολικού και αεροπορίας να χάνωνται εδαφικά ερείσματα μετά πολλών θυσιών κτηθέντα διότι δεν ελήφθη φροντίς ταχείας και επαρκούς κατασφαλίσεως αυτών. Επί τούτων δεν γίνεται σχεδόν καμμία εκμετάλλευσις των πρώτων επιτυχιών. Μία τοιαύτη εκμετάλλευσις κατά βάθος μετά μίαν επιτυχή επιχείρησιν θα έδιδε την ευκαιρίαν της υφαρπαγής άνευ άλλων θυσιών σειράς κατά βάθος υψωμάτων και δεν θα παρίστατο η ανάγκη οργανώσεως ιδιαιτέρας δι’ έκαστον τούτων επιχειρήσεως ήτις και θυσίας απαιτεί και χρόνον πολύ. Συνέχεια

Οργάνωσις Διοικήσεως κατά δευτέραν φάσιν ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/14 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Οργάνωσις Διοικήσεως κατά          ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
δευτέραν φάσιν ΚΟΡΩΝΙΣ                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: A΄Β΄ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ               ΓΕΣ /Α1
Α.Σ.Δ.Σ.Ε (Υποστρ. Κετσέαν) Αριθ. 59704
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ, Α.Σ.Δ.Π Αριθ. Φ. 4009/Ι/31
Α΄ Β΄ Γ΄ Κλάδοι ΓΕΣ 14.7.48
Α1, Α2, Α3, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10 Συν. Διαφανές
Β΄ Υπαρχ. ΓΕΣ Πίναξ
Β. Σ. Α. – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ. Α. Α. Α. 18

 1. Η πρώτη φάσις των επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ ήχθη επιτυχώς εις πέρας υπό του Β΄Σώματος Στρατού.
  Κατά ταύτην ετέθησαν υπό τον έλεγχον των Εθνικών δυνάμεων πλέον των 100 χωρίων και 2.300 τετρ. χιλιομέτρων Εθνικού εδάφους και έχει εξοντωθή το εν τρίτον περίπου των εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ αρχικών συμμοριακών δυνάμεων.
 2. Υπό της 20ης Ιουλίου άρχεται η δευτέρα φάσις ΚΟΡΩΝΙΣ.
  Κατά την φάσιν ταύτην ο τιθέμενος υπό της Διοικήσεως του Στρατού αντικειμενικός σκοπός είναι: Συνέχεια

Οδηγίες ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/Α1/9 Ιουλ 1948

Β΄ΣΣ /Α1/Τ.Σ/9.7.48
ΘΕΜΑ: οδηγίαι «ΚΟΡΩΝΙΣ»
ΠΡΟΣ: I, II, IX, X, XV, VIII Mερ/χίας
Α.Α.Π. 565
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1, Α1 ΑΣΑ Α10 Α8

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π 4797/5.7.48 Δ/γής καθορίζει ότι η περαιτέρω ενέργεια του Σ. Στρατού κατά την επιχείρησιν «ΚΟΡΩΝΙΣ» θα αποβλέψουν εν πρώτη φάσει εις την κατάληψιν τελικώς της γραμμής ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ρους ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποτ. – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1733) – ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) – ΧΙΟΝΑΤΟ (Ν.2438) Διά τούτο δέον διά δραστηρίων ενεργειών να καταληφθώσι το ταχύτερον οι κάτωθι ζωτικοί σπόνδυλοι: Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/Α1/6 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι «ΚΟΡΩΝΙΣ»                    Β΄ΣΣ /Τ.Σ /Α1/6.7.48
ΠΡΟΣ: Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ                                  Α.Α.Π 540
ΚΟΙΝ: II MEΡΑΡΧΙΑΝ
ΓΕΣ/Α1
ΑΣΑ
ΑΔΑ

 1. Βάσει νεωτέρων οδηγιών του ΓΕΣ προς Σώμα αι περαιτέρω ενέργειαι των επιχειρήσεων «ΚΟΡΩΝΙΣ» θα αποβλέπουν εις την κατάληψιν τελικώς της γραμμής: ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ρους ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποτ. – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1713) – ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) – ΧΙΟΝΑΤΟ (Ν.2438). Μετά την κατάληψιν της γραμμής ταύτης θεωρείται τερματισθείσα η πρώτη φάσις της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ». Συνέχεια

Eκτέλεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/30 Ιουν 1948

Αριθμός 71
ΘΕΜΑ: Eκτέλεσις επιχειρήσεως
ΚΟΡΩΝΙΣ                                                   ΥΠΕ/ΣΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: 21-22-52 Tαξ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μερ./Διοικητής
ΚΟΙΝ: 53 Tαξ/Α1, Β΄ΣΣ /

Α1 Α.Α.Π. 47
Ι-Χ Μερ./Α1 Σ.Τ.Γ 912 τη 30-6-48
Α.Α. Αποστολή
ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
1: 50.000
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7
Σχετική Α.Α.Π. 503/30-6-48 Δ/γή Β΄ΣΣ .
Επιβεβαίωσις προφορικής Δ/γής
1.- ΕΧΘΡΟΣ
Ως το συνημμένον δελτίον. Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Ιουν 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ‘ΚΟΡΩΝΙΣ’                                                         Ε Ξ: Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
A Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ/Ιης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ. Φ. 26/19/ΑΙ919

Σ.Τ.Γ. 23-6-48
Εδακτ. παρά του ανθ/γού
ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1: 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) -Ε χ θ ρ ό ς: Ως συνημμένον συμπληρωματικόν δελτίον πληροφοριών.
2) -Φ ί λ ι α ι Δ υ ν ά μ ε ι ς:
– Συμπληρωματικαί δυνάμεις Μεραρχίας:
– 61η Ταξ/χία
– 2 Ουλαμοί Τεθ/μένων
– 718 Λόχος Μηχανικού
– 104 Σ.Π.Π. – 102 Σ.Π.Π. μείον Μοίρα
– 141 Μ.Ο.Π. μείον πυρ/χία.
3) Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
Κατάληψις ΜΠΟΥΦΗ και υψ. 1241 διά διαδοχικών ενεργειών προς ισχυράν υποστήριξιν διά του Πυροβολικού.
Προώθησις 77ης Ταξ/χίας εγγύς θέσεως εχθρού διαρκούσης της νυκτός. Συνέχεια

Σύσκεψη στο Β΄.Σ.Σ, ΓΕΣ/Α1/22 Ιουν 1948

Αντίγραφον 2
Θέμα: Πρακτικά συσκέψεως λαβούσης χώραν Κοζάνην παρά τω ΤΣ/Β΄.Σ.Σ. την 22.6.48 ώραν 1700-1830
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ /ΑΙ
Αριθ. Φ.4009/31
Αριθ. Πρ. 4895/Α
22 Ιουνίου 1948

Πρόεδρος: Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστρατ. ΓΙΑΤΖΗΣ
Παρόντες: Διοικητής Β΄.Σ.Σ. Αντιστρατ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α’ Υπαρχ. ΓΕΣ Αντιστρατ. ΚΙΤΡΙΛΑΚΙΣ
Επιτελάρχης Β΄.Σ.Σ. Συντ/ρχης ΔΡΙΒΑΣ
Εις την σύσκεψιν ταύτην παρέστησαν εκ της Αμερικανικής Στρατ. Αποστολής Στρατηγοί Βάν Φλήτ – Τζέκινς και Συντ/ρχης Μπρίτιχαμ.

Γραμματεύς: Αντ/ρχης ΑΙ/ΓΕΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ: Η εξέλιξις των επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ
1. Ο αντιστράτηγος Διοικητής Β΄ΣΣ αναφέρει τας επανειλλημένας προσπαθείας προς κατάληψιν ΑΜΜΟΥΔΑΣ (τομεύς ΧV Μερ.-Ι Μερ.). Εκθέτει την πρόοδον της ΙΧ Μεραρχίας και τας διαταγάς, ας εξέδωσε προς τας Ι, ΧV, ΙΧ, Χ και ΙΙ Μεραρχίας.
Ιδιαιτέρως αναλύει τας αποφάσεις του ως προς τας περαιτέρω ενεργείας ως εξής:
(α) ΙΧ Μεραρχία Συνέχεια

Οδηγίες συνέχισης επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/19 Ιουν 1948

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι διά την συνέχισιν                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
‘ΚΟΡΩΝΙΣ’                                                               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ Διοικητήν Β.Σ.Σ.
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ Φ/4009/31
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επ. ΑΑΠ4787/Α
Πρόσκοποι 29 Ιουνίου 1948

 1. Οι συμμορίται κατέχουσι σήμερον την τοποθεσίαν ΠΥΡΓΟΣ (Ν 2024)- ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2422) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265160) – περιοχή ΚΑΛΟΝΗΣ (Ν.3799) απαγορεύοντες την προς Δυσμάς εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ, κίνησιν του Εθνικού Στρατού.
 2. Διά των υπ’ αριθ 4784/25.6.48 οδηγιών μου ανετέθη εις το Β΄ΣΣ η διάσπασις της ως άνω τοποθεσίας και η έκχυσις δυναμεών του εις περιοχήν συμβολής (Ν.195110) – ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
  Με την πραγματοποίησιν της ως άνω εντολής υπό του Β΄ΣΣ οι συμμορίται πιθανώς θα επιζητήσουν να αντιταχθώσι εις μίαν προς Δυσμάς εκμετάλλευσιν των διαπεραιωθησομένων εις την περιοχήν της ως άνω συμβολής ημετέρων δυνάμεων καταλαμβάνοντες εγκαίρως την τοποθεσίαν. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.4 ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Ιουν 1948

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΚΟΡΩΝΙΣ»
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δι’ ειδικού αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: 21, 22, 53 Ταξιαρχίας ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: Χ, ΧV Μεραρχίας ΙΙ Μεραρχία Α.Α.Π. 30/ΑΙ
Β΄ΣΣ /Α1 ΣΤΓ 912 τη 15-6-48
ΙΙ Μεραρχία /Α1 Α/Α ….10….
Αρ. Αμερ. Αποστολή
-//- Βρετ. -//-
Δ/σις Πυρ/κού
Δ/σις Μηχ/κού

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΚΟΡΩΝΙΣ»
ΥΠ. Αριθ.4
Σχετική Α, Α.Π. 394/10-5-48 Δ/γή Β΄ ΣΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Συμμοριτών
Ως το Δελτίον πληροφοριών.
Δυνατότητες εχθρού
α) Ο εχθρός κατέχων την γραμμήν ΓΟΥΠΑΤΑ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ασφαλίζει Δυτικώς επί ΓΡΑΜΜΟΥ το υποτυπώδες αυτό Κράτος όπερ εξοπλίζει με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών.
β) Με βάσιν την αμυντικήν ταύτην γραμμήν ο εχθρός θα ενεργή επιθετικάς ενεργείας εις το ελεύθερον Κράτος. Συνέχεια

Διαταγή Επιχείρησης αρ.3 ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/12 Ιουν 1948

Αριθμός 7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΟΡΩΝΙΣ

ΘΕΜΑ: Προκαταρκτικαί ενέργειαι       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ: 21 Ταξ/Α1                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ: Β΄ΣΣ ./Α1, Χ Μερ/Α1                   ΙΙ Μεραρχία Α.Α.Π. 24/Α1
22-53 Ταξ/Α1 Σ.Τ.Γ. 912 τη 12-6-48
Αμ. Βρ. Αποστολή ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000
ΙΙ Μεραρχία/Α1(2) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ υπ΄. αριθ.3

Ι.- ΚΙΝΗΣΙΣ Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Κατόπιν της υπ΄αριθ. Α.Α.Π 399/11-6-48 Δ/γής Β΄ΣΣ Δ/νησις της Χ Μεραρχίας καθορίζεται ω κατωτέρω.
Ι) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
α) Κατέχουσα σταθερώς και σχετικώς ευρέως ΜΕΤΣΟΒΟΝ να προωθήση τας δυνάμεις προς Βορράν επί της γραμμής:
ΠΑΤΕ-ΚΥΡΑ (Σ.3564) – ΠΑΝΤΕΚΑΣΙ (Σ.4070)- ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ (Σ.4274) – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.4081), ένθα να δημιουργήση φραγμόν απαγορεύουσα κίνησιν συμμοριτών προς Νότον. Συνέχεια