Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ (16/6 – 20/8/1948), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΚΟΡΩΝΙΣ» ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
16-6-48 με 20-8-48

Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
1) Βάσει των πορισμάτων της συσκέψεως ΛΑΡΙΣΗΣ (25-5-48 ώρα 10-13.30) γενομένη μεταξύ Υπαρχ/γού Επιτελείου Στρατού Αντ/γού ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ, Διοικητού Β΄ΣΣ Αντ/γου ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, και των τότε Δ/τών Ι, ΙΙ, VIΙΙ, ΙΧ, ΧV Μεραρχιών Υποστρ/γων ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΙΔΑΚΗ και ΛΑΪΟΥ, Α.Β.Α. Υπαρχ/γού ΓΕΣ Υποστρ/γου ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ, Διευθυντού πυρ/κού ΓΕΣ Υποστ/γου ΖΑΪΜΗ και ΑΔΑ Σμηνάρχου ΚΕΛΑΪΔΗ, απεφασίσθη ο τρόπος της εκτελέσεως του Σχεδίου «ΚΟΡΩΝΙΣ» όπερ εν γενικαίς γραμμαίς αναφέρεται εις την υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 3291/Α/Φ.4009/31/26-5-48 πρακτικού ΓΕΣ
2) Το απόγευμα της ιδίας ημέρας (25-5-48 ώρα 15-1630) συνεκροτήθη εν ΛΑΡΙΣΗ νέα σύσκεψις υπό των ιδίων, εις ην αντεμετωπίσθη η κατάστασις προ της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ» Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/21 Αυγ 1948

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

(ΚΟΡΩΝΙΣ)
—————–

Ι.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.- ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αι επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών του ΓΡΑΜΜΟΥ (από των μέσων Ιουνίου 1948 μέχρι των αρχών του γ’ δεκαημέρου του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους) απετέλεσαν τας σοβαρωτέρας και τας πλέον αιματηράς των μέχρι τότε αναληφθεισών κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων. Η σημασία των υπήρξε μεγίστη τόσον από στρατιωτικής, όσον και από πολιτικής απόψεως. Από στρατιωτικής μεν απόψεως διότι επρόκειτο περί της συντριβής και της εξοντώσεως του όγκου των συμμοριτών, όστις είχεν συγκεντρωθή εντός της φύσει οχυράς ταύτης περιοχής, την οποίαν είχον ισχυροποιήσει λίαν σημαντικώς διά σοβαρών αμυντικών έργων και από της οποίας, έχοντες ως έρεισμα την προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μεθόριον, αφωρμώντο διεισδύοντες προς το εσωτερικόν της χώρας. Από πολιτικής δε απόψεως διότι επρόκειτο περί της διαλύσεως του υποτυπώδους κράτους, όπερ εις την περιοχήν ταύτην είχον δημιουργήσει, διά της εν αυτή εγκαταστάσεως της ψευδοκυβερνήσεως των. Διά τούτο ο αγών ευθύς από της ενάρξεώς του προσέλαβεν εξαιρετικήν σφοδρότητα και σκληρότητα, αίτινες διετηρήθησαν αμείωτοι καθ’ όλην την δίμηνον διάρκειαν αυτού και καθ’ ον κατεδείχθη πλήρως ο υπέροχος και άφθαστος ηρωϊσμός των ανδρών και Αξ/κών μας και ο οποίος τελικώς επεβλήθη επί του μετά λύσσης και φανατισμού αγωνιζομένου κομμουνιστοσυμμοριτισμού.- Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/18 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                       AΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Ι ΙΙ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ                                                    ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/8.8.48
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1/Β΄ΣΣ Α8/Β΄ΣΣ ΑΑΠ 731
Γ Κλαδ ΑΣΑ ΑΔΑ ΒΣΑ
Α΄ΣΣ/Α1

 1. Το ΓΕΣ/Α1 διά της υπ’ αριθ’ 7312/Α1/2.8.48 Διαταγής του διατάσσει όπως μετά την επιτευχθείσαν συνένωσιν των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εξακολουθήσωσιν αμέσως επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ όπου οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν να συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των να αμυνθούν τούτου.
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (μείον Χ Μεραρχίας ήτις διετέθη εις Α΄ΣΣ)
  ι) Να καταλάβη την ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ
  ιι) Να επιτεθή προς Β. ίνα εκκαθαρίση την κοιλάδα του άνω ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, εξοντώση τας εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ συμμοριακάς δυνάμεις, εκκαθάριση την Δ. ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ κοιλάδα του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π. οπότε και θα αναστραφή προς Ν.Δ. ίνα ενωθή μετά του Α΄ΣΣ εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824). Συνέχεια

Έκθεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ 7-16/8/1948, 10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Έκθεσις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                              Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
από 7-16/8/48                                                                                                      Τ.Σ. Χ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Τ.Σ. Α΄ΣΣ./Α1                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.Α.Π.10601/Α1
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ/Α1                                                                                                        Σ.Τ.Γ. 916 τη 16-8-48
Γραφείον ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Κ.Σ. Μερ/χίας /Α1- Α.Κ.Ε.Γ.
Α.Β. Αποστολήν
Τ.Σ./Α (2)

1.- Υπαγωγή Μεραρχίας από Β΄ΣΣ εις Α΄ΣΣ
-Συνέπεια της Α.Π. 720/062030 Δ/γής Β΄ΣΣ και δυνάμει 7312/2.8.48 και 7415/5.8.48 Δ/γών ΓΕΣ η Μεραρχία από 0800 ώρας της 7ης Αυγούστου ε.ε. υπήχθη εις Α΄ΣΣ ληξάσης της μέχρι τούδε υπαγωγής της εις Β΄ΣΣ.-
-Διά της Α.Π. 3283/051750 Δ/γής Α΄ΣΣ εδόθη ως πρώτη ένδειξις εις την Μεραρχίαν ότι θα χρησιμοποιηθή επί κατευθύνσεως ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) – ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Ν.0813) – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ – ΚΙΑΦΑ (Ν.0824).-
Χώρος συγκεντρώσεως ωρίσθη η περιοχή ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) – ΛΑΓΚΑΔΑ (Ν.0910).- Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                               Ε Ξ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ./1ης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ.Φ. 55/493 Α/Α1
919 Σ.Τ.Γ. 15-8-48
Α/Α

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1 : 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

1.- Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
Πληροφορίαι: Ως συνημμένον δελτίον.
2.- Φ Ι Λ Ι Α Ι Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ
α) Προς ενέργειαν
51η Ταξ/χία (μείον Τάγμα) συν Δ/σις και διλοχία 502 Τ.Π.
3η -//- (μείον 502 Τ.Π.)
77η -//- μείον δύο Τάγ/τα
102 Σ.Π.Π. μείον μοίρα
Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π.
Πυρ/χία 142 Μ.Ο.Π.
Ίλη Αρμάτων
Δύο Ουλαμοί 2ου Συν/τος Τεθ/μένων
520 Λόχος Πολ/λων
718 Λόχος Μηχανικού
β) Γειτονικαί
ι) ΙΙ Μεραρχία ενεργεί αριστερά κατά τον άξονα ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
ιι) XV Μεραρχία (δεξιά) ενεργήση ταυτοχρόνως κατά τον άξονα ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.186310) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.172310) – ΤΣΑΡΝΟ υψ. 1672 (Ν.146312) με όριον ζώνης ενεργείας μεταξύ Ι και XV ΠΡΙΟΝΙΑ ΡΕΜΜΑ (Ν.170275). Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ αρ. 10, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Διαταγή Επιχειρήσεων                                              Αμέσου επιδόσεως
«ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                      Δι’ ειδικού αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: (Τ.Σ.) 21.22.52.53 Ταξ/Α1                                        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: (Τ.Σ.) Β΄Σ.Σ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μεραρχίας/Α1
(Τ.Σ.) Ι, Χ Μεραρχίας/Α1                                                           Α.Α.Π. 71
Αρχηγός Πυρ/κού Μεραρχίας                                              Σ.Τ.Γ 812 τη 24-7-48
ΙΙ Μεραρχία Α/1(εις τριπλούν)
Α.Κ.Β. & Γ.
Αμερ. Βρετ. Αποστολή

Χάρται Ι:50.000: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΑΕΤΟΜΙΛΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 10

Σχετική υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 642/23-7-48 (Τ.Σ.) Β΄ΣΣ και σχετικαί προφορικαί Δ/γαί υπό Δ/του Β΄ΣΣ. κατά την σύσκεψιν της 22ας Ιουλίου επί παρατηρητηρίου ΤΑΛΙΑΡΟΥ.
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Περί εχθρού. Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Επιτιθεμένη επί της κατευθύνσεως:
ΓΑΒΡΟΣ – ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑ) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ και καλυπτομένη εκ ΖΕΡΜΑΣ, να καταλάβη τελικώς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
Εκείθεν άμεσως ετοιμότης ενεργείας είτε προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ διά κατάληψιν ταύτης, είτε κατά μήκος κορυφογραμμής ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ (Ν.140035) – ΖΕΚΙΡΙ, προς ενίσχυσιν Χ Μεραρχίας.
Διά των απαραιτήτων δυνάμεων:
α) Να φράξη την κατεύθυνσιν ΧΡΥΣΗ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ διά της κατοχής των υψωμάτων ΣΜΑΡΑ – ΚΟΡΦΕΣ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ.
β) Να εξασφαλίση την κορυφογραμμήν ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ, διαθέτουσα ισχυρόν τμήμα εις ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΝ και
γ) Να ελέγχη την περιοχήν ΔΙΛΟΦΟΝ (Ν.340035) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.368048) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) (τέως αποστολή 52 Ταξιαρχίας).
-Το τμήμα ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΣ να έχη ετοιμότητα να επέμβη προς ΣΤΑΥΡΟΝ ή ΣΚΟΥΡΤΖΑΝ εν περιπτώσει εχθρικής ενεργείας εκ ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ προς ΣΤΑΥΡΟΝ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Ιουν 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ‘ΚΟΡΩΝΙΣ’                                                         Ε Ξ: Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
A Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ/Ιης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ. Φ. 26/19/ΑΙ919

Σ.Τ.Γ. 23-6-48
Εδακτ. παρά του ανθ/γού
ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1: 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) -Ε χ θ ρ ό ς: Ως συνημμένον συμπληρωματικόν δελτίον πληροφοριών.
2) -Φ ί λ ι α ι Δ υ ν ά μ ε ι ς:
– Συμπληρωματικαί δυνάμεις Μεραρχίας:
– 61η Ταξ/χία
– 2 Ουλαμοί Τεθ/μένων
– 718 Λόχος Μηχανικού
– 104 Σ.Π.Π. – 102 Σ.Π.Π. μείον Μοίρα
– 141 Μ.Ο.Π. μείον πυρ/χία.
3) Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
Κατάληψις ΜΠΟΥΦΗ και υψ. 1241 διά διαδοχικών ενεργειών προς ισχυράν υποστήριξιν διά του Πυροβολικού.
Προώθησις 77ης Ταξ/χίας εγγύς θέσεως εχθρού διαρκούσης της νυκτός. Συνέχεια

Απολογισμός επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (16-23 Μαρ 1948), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ:Απολογισμός επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»                                           Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΠΡΟΣ: Γ.Σ.Σ /Α1 και Α2                                                                                          ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΚΟΙΝ: 32,33 Ταξιαρχίας                                                                                          ΑΡΙΘ. 5/5/61
Τ.Δ.Γ                                                                                                                                     ΣΤΓ 914 τη 26.5.48 Α2
Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΒΕΡΜΙΟΥ
Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16-23 Μαίου 1948
ΙΙ. ΕΧΘΡΟΣ:
Συμμοριακόν συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ υπό ΛΕΥΤΕΡΙΑΝ παρέμενε επί Νοτιοδυτικού ΒΕΡΜΙΟΥ περιοχήν Δυτικώς ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (Κλβ. ΑΡΚΟΥΔΑ-ΟΔΟΝΤΟΠΕΤΡΑ).
Δύναμις: 280 μετά 40 μεταγωγικών υπολογιζομένη ως κατωτέρω:

Διοίκησις ΛΗΣΤΑΡΧΕΙΟΥ και τμήμα Λόχου Διοικήσεως μετά μεταγωγικών
70
495 Συγκρότημα των 2 Λόχων 120
31 Συγκρότημα Σαμποτέρ 60
ΓΙΑΦΚΑΙ 30

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΙΣ: Η καταδίωξις του συμμοριακού συγκροτήματος και η εκκαθάρισις του ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΙV. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
-518 Τάγμα: -Διλοχία κάτω ΒΕΡΜΙΟΥ (ΜΠΑΡΑ ΠΑΤΩΜΑ)
-Διλοχία από ΒΕΡΡΟΙΑΣ
σύν Διμοιρία Πολυβόλων
-Διοίκησις και Τριλοχία 514 (μείον Διμοιρία) ληφθείσα εκ της προωθημένης διατάξεως Βορείου ΒΕΡΜΙΟΥ, σύν ομάς Πολυβόλων. Συνέχεια

Αποστολή Ταγμάτων Εθνοφρουράς, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1948

ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. 3107/4/Φ.4019/ΙΙ
Β.Σ.Τ. 902/23.5.48

ΟΔΗΓΙΑΙ
ΕΠΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
——————————–

ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Έκαστον Τάγμα Εθνοφρουράς καθίσταται υπεύθυνον διά την ασφάλειαν ζώνης τινός σαφώς καθοριζομένης υπό του προϊσταμένου του κλιμακίου. Εντός της ζώνης ταύτης το Τάγμα θα κινήται και θα ενεργή κατά την κρίσιν του Διοικητού του εις τρόπον ώστε να απαγορεύη πάσαν διαταραχήν της τάξεως υπό των συμμοριτών. Η ζώνη αύτη, αρχικώς περιωρισμένη θα επεκτείνηται προοδευτικώς υπό του προισταμένου κλιμακίου, αναλόγως της ειδικής καταστάσεως της περιοχής, των ειδικών συνθηκών ταύτης από απόψεως συμμοριακής δράσεως, της καταστάσεως εκπαιδεύσεως και μαχητικής αξίας του Τάγματος Εθνοφρουράς και των μέσων, άτινα να διαθέτει τούτο.
2. Αποστολή παντός Τάγματος Εθν/ράς είναι:
Η εξόντωσις πάσης σημειουμένης εν τη ζώνη ευθύνης του συμμορίας.
Η εξόντωσις της αυτοαμύνης εν τη αυτή ως άνω ζώνη του και παντός ίχνους συμμοριτισμού.
Η ασφάλεια των εν τη ζώνη του συγκοινωνιών ήτοι της κυκλοφορίας, από πάσης επιθέσεως των συμμοριτών και από νάρκας ως και των πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Συνέχεια

Σχέδιο επιχιερήσεως ΣΤΕΜΜΑ, ΓΕΣ/20 Μαϊ 1948

ΓΕΣ/ΙΙ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Φ.8538/2
Α.Α.Π. 5943
20 Μαΐου 1948
Α.Α.Αν. 4

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΣΤΕΜΜΑ»

                                               – ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
– ΠΩΓΩΝΙΟΝ
– ΠΑΡΓΑ
– ΚΟΝΙΤΣΑ
ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
– ΑΡΤΑ
– ΦΛΩΡΙΝΑ
– ΓΡΕΒΕΝΑ
– ΕΔΕΣΣΑ
– ΚΟΖΑΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι.- Συμμορίται
Δύναμις-Συγκρότησις-Οργάνωσις: Όρα Δελτίον Πληροφοριών.
2.- Πιθαναί ενέργειαι δυνατότητες Προθέσεις
(α) Εις περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ ο εχθρός διαθέτων σήμερον το προγεφύρωμα ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και την εσχάτως δημιουργηθείσαν υπ’ αυτού εστίαν περιοχής ΣΟΥΛΙΟΥ κέκτηται την δυνατότητα σοβαράς παρενοχλήσεως ιδιαιτέρως της οδικής αρτηρίας ΠΡΕΒΕΖΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΕΛΑΙΑ (ΚΑΛΠΑΚΙ).
(β) Διά των εις περιοχήν ΚΟΖΙΑΚΑ δυνάμεων και των τοιούτων εις ΧΑΣΙΑ εγκατεστημένων δύναται σοβαρώς να περενοχλή την οδικήν αρτηρίαν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ και να διευκολύνη την μετάγγισιν δυνάμεων μεταξύ ΓΡΑΜΜΟΥ αφ’ ενός και ΚΟΖΙΑΚΑ – ΑΓΡΑΦΩΝ αφ’ ετέρου.
(γ) Διά των προωθηθεισών εσχάτως οργανώσεών του εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ ο εχθρός δύναται ν’ αντιτάξη σοβαράν άμυναν και να διεκδικήση την περιοχήν ταύτην πεισμόνως.
(δ) Αι εις περιοχήν ΒΙΤΣΙ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ συμμορ. δυνάμεις ως και αι τοιαύται επί ΧΑΣΙΩΝ αποτελούν την ευρυτέραν κάλυψιν από Α και ΝΑ. του εν ΓΡΑΜΜΩ υποτυπώδους Κράτους των συμμοριτών. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΠΑΠΑΔΩΝ(15-17 Μαϊ 1948), 7 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/20 Μαϊ 1948

VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Στρατηγός

Συνοπτική
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ 15-17 ΜΑΪΟΥ

Ι) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
Αι μέχρι των εσπερινών ωρών της 15ης Μαΐου πληροφορίαι του εχθρού φέρουσε εις περιοχήν Β. ΠΑΠΑΔΩΝ.
4 Μάχιμα Τάγματα δυνάμεως εν συνόλω 1200. Ι Τάγμα Εργατών. Τούτο, ως εγνώσθη μετά την μάχην, εξωπλίσθη και έλαβε μέρος εις την επιχείρησιν. Ι Έμπεδον Τ δυνάμεως 600 περίπου εις περιοχήν Ν. ΝΕΣΤΟΥ περί ΡΑΠΕΣ Ι Τάγμα + ομάδες δολιοφθορέων εις περιοχήν ΠΑΓΩΝΕΡΙΟΥ, περί το χωρίον ΧΑΡΑΚΑΣ 1 Λόχος ως εγνώσθη μετά την έναρξιν της μάχης, ο λόχος ούτος ενισχύθη διά δυνάμεως 1½ εισέτι λόχου εκ του Εμπέδου.
Σύνολον δυνάμεων γνωστών μέχρι του τέλους της ημέρας της 15ης 2400. Εξακριβωθείσαι μετά την μάχην 2400.
Ουδεμία ένδειξις υπήρχε περί επικειμένης επιθέσεως, πλην της διαρκούς απηλής λόγω της συγκεντρώσεως ταύτης εν τη κατευθύνσει ΠΑΠΑΔΕΣ – ΔΡΑΜΑ. Η γνωστή διάταξις του εχθρού εμφαίνεται εις το σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεως ΓΚΙΩΝΑ (τροποποίηση), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/15 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ» Επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ : Α1 – Α8                                                                             VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΑΡΙΘ. Α.Π. 3718/Φ.117
ΣΤΓ 915. 14.5.48

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 3613/Α1/10.5.48 Μεραρχίας.
1. Το Σχέδιον επιχειρήσεως «ΓΚΙΩΝΑ» τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Υπ’ αριθ. 1 φάλαγξ (δύο Ταγμάτων). Εν τη κατευθύνσει ΝΥΜΦΑΙΑ (Μ.030970) – ΚΑΤΩ ΜΥΤΙΚΑΣ (Μ.056998) – ΑΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΑ (Ζ.091000) – ΣΑΡΑΚΙΝΗ (Ζ.113040) – ΚΑΡΔΑΜΟΣ (Ζ.164031) εκείθεν προς (Ζ.190045) και προς υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014) με αποστολήν να κυκλώση από Βορρά τους συμμορίτας Νοτίως ΚΥΜΗΣ (Ζ.210050) και να προσβάλη την οργανωμένην τοποθεσίαν υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
β) Υπ’ αριθ. 2 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΓΡΑΤΙΝΗ (Μ. 090880) – ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.142935) – ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.150970) – ΤΣΟΥΚΑ ΛΟΦΟΣ (Ζ.195005) με αποστολήν, να προσβάλη από Νότου το ύψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
γ) Υπ’ αριθ. 3 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΞΥΔΙΑ (Μ.173852) – υψ. ΣΑΝΤΑΚΛΙ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) με αποστολήν να προσβάλη το υψ. 890 εκ Νότου. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΓΚΙΩΝΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/10 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ»                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : 26ην Ταξιαρχίαν Απόρρητος
ΚΟΙΝ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                            VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Α1-Α8 Μεραρχίας                                                                        ΑΡ. Α.Π. 3613/Φ.117
Γραφείον Στρατηγού                                                                   ΣΤΓ 915 10.5.48
27ην Ταξιαρχίαν                                                                            Ώρα 1030
Δ.Ε.Θ. (ότι αφορά ταύτας)
Χάρται 1:100.000
1. Μετά την λήξιν της επιχειρήσεως «ΤΖΕΝΑ» θα επακολουθήση η επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ».
2. Σκοπός της επιχειρήσεως η αναζήτησις, προσβολή και εξόντωσις των συμμοριτών των δρόντων εις την περιοχήν ΝΤΟΜΑΝΛΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ (υψ. 675) (Ζ.188.015) – ΟΡΓΑΝΙΝΤΑΓ (υψ. 647) (Ζ.207.019) – ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.260 016) – ΡΑΓΑΔΑ (Μ.259 955) – ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) – ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187.952) και η προώθησις της διατάξεως Β. και ΒΑ Κομοτινής.
3. Κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας το συμμοριακόν Συγκρότημα περιοχής Β.Α. Κομοτινής δυνάμεως περίπου 250 ανδρών δρά με ορμητήριον την Ραγάδαν (Μ.259955) – αμυντικαί τοποθεσίαι τούτων εις ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (Μ.215965) – και ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187952) προχείρως οργανωμέναι. Συρματοπλέγματα δεν εσημειώθησαν – εις περιοχήν ΣΜΙΓΑΔΙ έμπεδον εις ΚΥΜΗΝ (αρχηγείον). Συνέχεια

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/10 Μαϊ 1948

ΓΕΣ/Α1                                                                  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΚΟΡΩΝΙΣ»
Φ.4009/31
Α.Α.Π. 8317
10/5/1948
Α.Α. Αντ…3…

ΧΑΡΤΑΙ:
ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ 1: 100.000
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις – συγκρότησις – οργανώσεις δράσις εν γένει ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις
-ι- Η ζώνη του ΓΡΑΜΜΟΥ με τα δύο εκατέρωθεν ταύτης προωθημένα αμυντικά ερείσματα – της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εν ΗΠΕΙΡΩ και της περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ – ΒΙΤΣΙ – αποτελούσα την βάσιν του υποτυπώδους συμμοριακού κράτους, θα διεκδικηθή υπό των συμμοριτών, οίτινες εξοπλίζουν ταύτην με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών.
-ιι- Δεν πρέπει να αποκλεισθή ότι οι συμμορίται προς αντιπερισπασμόν εις τας προπαρασκευάς και συγκεντρώσεις μας αλλά και διά την στερέωσιν της τοποθεσίας των ταύτης θα εκδηλώσουν επιθετικάς ενεργείας σκοπούσας την επέκτασιν των εκατέρωθεν ερεισμάτων των εις ΗΠΕΙΡΟΝ, ΧΑΣΙΑ και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΒΙΤΣΙ. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων, ΓΕΣ/1 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι Επιχειρήσεων                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                                         ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ.: Α1/ΓΕΣ                                                                            ΒΣΤ 902/1-5-48
Β.Σ.Α – Σ.Ο.Η.Π.Ε. Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ. 4009/4
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8015
Εν συνεχεία προς τας υπ’ αριθ. 6443/4009/6-4-48 και 7362/4009/4/25-4-48 διαταγάς μου.
1. Κατόπιν της παρατηρουμένης εσχάτως κινήσεως των συμμοριτών εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ δεν πρέπει να αποκλείσωμεν σοβαράν ενέργειαν τούτων προς περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ, ιδία δε εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ, ή περιοχή και Ν.Δ. ταύτης.
Και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ σημειουμένη δραστηριότης των συμμ/των παρέχει ενδείξεις εκδηλώσεως σοβαράς ενεργείας και εις την ζώνην ταύτην.
2. Το Σώμα Στρατού να αναπροσαρμόση την διάταξίν του εις τρόπον ώστε:
(α) Να προετοιμάση επιθετικήν ενέργειαν διά μιας ομάδος κρούσεως, τουλάχιστον εκ 5 Ταγμάτων Πεζικού, αναλόγου πυροβολικού, υπό ενιαίαν διοίκησιν προς κατάληψιν του προωθημένου ερείσματος των συμμοριτών: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716). Συνέχεια

Εκθεση μάχης Κομοτινής(7-8 Απρ 1948), ΤΣΕΚ/25 Απρ 1948

Τ.Σ.Ε.Κ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Αμυντικής επιχειρήσεως 7 – 8.4.48 Κομοτινής

Χάρται: Κομοτινής 1:100.000
1. Πληροφορίαι. Εις περιοχήν Κομοτινής ευρίσκετο εγκαταστημέ-νον το Λησταρχείον Κομοτινής με δύο συγκροτήματα, το του Νίκου και Δασκάλου, εκατέρου τούτων διαθέτοντος ανά εν πυροβόλον 0,75 και δύο βαρείς Όλμους. Αι τελευταίαι πληροφορίαι έφερον το μεν πρώτον εις την περιοχήν ΣΜΙΓΑΔΙ. Δεν υπήρχον πληροφορίαι ή ενδείξεις περί αναλήψεως επιθετικής ενεργείας κατά της Κομοτινής.
2. ΠΡΟΘΕΣΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΧΘΡΟΥ
α) Προθέσεις . Ο αντίπαλος υπερβάλλων την αξίαν των βαρέων μέσων πυρός του, εθεώρει λίαν πιθανήν τουλάχιστον την διείσδυσιν του εις τα τμήματα της πόλεως και προς τούτο είχε συγκροτήσει ειδικάς ομάδας σαμποτέρ, εφοδιασμένας διά βενζινοφυαλών, προς τον σκοπόν της προκλήσεως εμπρησμών, άμα δε ήτο εφοδιασμένος και διά Μπαζούκας καθώς και αντιαρματικού Πυροβόλου των 20 χιλ. δι’ αντιμετώπισιν των τεθωρακισμένων μέσων αμύνης της φρουράς.
β) Σειρά εχθρικών εκδηλώσεων Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως στο ΠΗΛΙΟ(14-17/4/1948), 83 ΠΕΡΙΟΧΗ/25 Απρ 1948

83η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η                                                         ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ                                                            Αριθ. 206/Φ. 112

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ ΑΠΟ 14-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1948

 1. ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ετηρήθη, του εχθρού αιφνι-διασθέντος.
  Τούτο εβεβαιώθη εκ παραδοθέντων συμμοριτών. Αποδεικνύεται εκ των σοβαρών ποσοτήτων τροφίμων, των εγκαταληφθέντων ημιεψημένων οβελίων και άλλων υλικών άτινα ανευρέθησαν και τα οποία θα μετεφέροντο αλλαχού ή θα απεκρύβοντο, εάν επληροφορούντο τας επιχειρήσεις και εκ του αιφνιδιασμού ον υπέστησαν εις ΒΕΝΕΤΟΝ – ΠΟΥΡΙ ΛΟΥΤΣΑ (Τ. 8211) και αλλαχού.
 2. ΕΧΘΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΗ – ΗΘΙΚΟΝ
  -Κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων αι επί του ΠΗΛΙΟΥ συμμοριακαί δυνάμεις ανήρχοντο εις 300 ενόπλους συμμορίτας και 50 άοπλους καθ’ όσον προσετέθησαν αι αφιχθείσαι συμμοριακαί δυνάμεις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΚΙΣΣΑΒΟΥ (Λόχοι ΝΤΟΥΛΑ και ΑΒΕΡΩΦ). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

VIII MEΡΑΡΧΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

Α) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Επιχείρησις «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» 28-2-48 μέχρι 6-3-48
Β) ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Επιχείρησις «ΙΕΡΑΞ» 30-3-48 μέχρι 5-4-48

Εν Σ.Τ.Γ. 918 τη 21 Απριλίου 1948
Ο
Μ έ ρ α ρ χ ο ς
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Αριθ. Α.Π. 1177/Α1
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– Β΄ΣΣ / Α1 (αντίτυπα 2)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– 74, 75, 76 Ταξιαρχίας
– Δνσιν Πυρ/κού Μεραρχίας
– Δνσιν Δ/Δ Μεραρχίας
– Επιτελάρχην Μεραρχίαν
– Α.Κ.Β.Γ. Μεραρχίας
– Γραφεία Α1, Α2
Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΤΣΠ/18 Απρ 1948

Θέμα: Έκθεσις γεγονότων ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Προς: Α.Σ.Δ.Π. Από Τ. Στρατηγείον Πύργου
ΣΤΓ 909γ Αρ. Ε.Π. 725
ΣΤΓ 909 β τη 18-4-48
Αναφέρω ότι την 10ην Απριλίου κατόπιν Διαταγής της Α.Σ.Δ.Π. μετέβην εις Πάτρας μετά δυνάμεως ενός Λόχου διά την ασφάλειαν της εκεί αναμενομένης Α.Μ του Βασιλέως.
Την πρωίαν της επομένης και ώραν 5.10 έλαβον τηλεφωνικήν αναφοράν του εν Καλαβρύτοις Δ/τού του 21 Τ.Ε. Αντισ/ρχου Αρβανιτάκη, ότι εδέχθη επίθεσιν των συμμοριτών από όλας τας πλευράς της Πόλεως.
Τον διέταξα να εξακριβώση ει δυνατόν την δύναμιν των επιτιθεμένων ανταρτών και μοι ανέφερε μετ’ ολίγον ότι αύτη φαίνεται να είναι ισχυρά.
Η διάταξις του Ταγ/τος τούτο το οποίον ετέθη υπό τας Δ/γάς μου προ 25θημέρου διά πρώτην φοράν από της συγκροτήσεως του Στρατηγείου ήτο η κάτωθι (Πρότερον υπήγετο υπό τας Δ/γάς Στρατηγ. Τριπόλεως). Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.2, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Απρ 1948

1η Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπ’ αριθ. 2

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α 2
Α.Ε. Φ. 26/7/Α1
919 ΣΤΓ 12-4-48
Εδακτ. Παρά του ανθ/γού ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000 ΛΑΜΙΑΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
1. Εχθρός: ως το τελευταίον δελτίον πληροφοριών
2. Φ ί λ ι α ι δ υ ν ά μ ε ι ς
α) Δυτικώς η Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
β) Διατιθέμεναι δυνάμεις:
3η Ταξ/χία
77η Ταξ/χία
51η Ταξ/χία (μείον Τάγμα εις διάθεσιν Α΄ΣΣ εις ΗΡΑΚΛΕΙΑΝ)
2 Διμοιρίαι Πολ/λων 520 Λόχου Μ. Πολ/λων
102 Σ.Π. Πυρ/κού (μείον τρεις ουλαμοί)
1 Ουλαμός του ΙΧ Συντ. Αναγνωρίσεως
Δ/σις και τμήμα του 718 Λόχου Μηχανικού
Άπαντα τα εν τη ζώνη της Μεραρχίας Ταγ/τα Εθν/ράς (1, 3, 4, 52, 53, 56, Τ.Ε.) Συνέχεια