Έκθεση πεπραγμένων Α’ΣΣ, Α’ΣΣ/Α1/9 Ιαν1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσιν πεπραγμένων ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητήν Στρατού ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ.: Α΄ΣΣ/Α1 ΑΠ: Φ.16/1
Σ.Τ.Γ. 909/9-1-49

  1. Κατά κόρον αι εφημερίδες αναγράφουσι διά τα γεγονότα της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.
  2. Αξιωματικοί αντικατασταθέντες δημιουργούσι θόρυβον προς κάλυψιν της ακαταλληλότητός των.
  3. Καίτοι εις το ΓΕΣ είναι γνωστά τα αίτια εις τα οποία οφείλεται η ΚΑΡΔΙΤΣΑ και άτινα ο υποφαινόμενος αποδίδει ως απόρροιαν των ατυχημάτων ΒΙΤΣΙ, εν τούτοις διά να υπάρχουν και εν εκθέσει αι ενέργειαι του Σώματος εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, όταν ανέλαβε την ευθύνην ταύτης, υποβάλλω συνημμένως συνοπτικήν έκθεσιν προς γνώσιν οιουδήποτε ενδιαφερομένου. Συνέχεια

Διαταγή 1 ΣΤΡΑΤΙΑ προς Β’ΣΣ (Μάχη ΚΟΝΙΤΣΑΣ), 25 Δεκ 1948/1 ΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΗΜΑ άμεσον
ΑΠΟ. Διοικητήν Ι Στρατιάν 251900

ΠΡΟΣ. Υποστράτηγον Καλογερόπουλον
Διοικητήν Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/αντιστράτηγον

αριθ. Πρωτ. 47/1509 άκρως απόρρητον. Δυνάμει 4009/1/79951/8.12.47 διαταγής του υπουργείου ΚΟΝΙΤΣΑ με κανένα τρόπον δεν πρέπει να περιέλθει χείρας εχθρού και πολύ μάλλον ηρωϊκώς αγωνιζομένη Ταξιαρχία μας με γενναίον Δόβαν. Εκ της εξελίξεως, εκ στρατιωτικών αναφορών και αεροπορικών αναγνωρίσεων και επιθέσεων προκύπτει, ότι περιοχή ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ έχουν αποκλεισθή εις αγώνα μεμωνομένοι. Κατόπιν τούτου διατάσσομεν όπως εγκατασταθήτε τάχιστα ΙΩΑΝΝΙΝΑ μετά τακτικού Στρατηγείου προς διεύθυνσιν αγώνος ΗΠΕΙΡΟΥ και Διοικητής VΙΙΙ Μεραρχίας ηγηθεί διευθύνσιν ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Τίθεμεν διάθεσή σας Σχολήν εφέδρων και προέλθειτε απ’ ευθείας μαζύ της συνδέσμον.

Τ.Υ.

Εκθεση επιχειρήσεων χ. ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (27/4/1947), Γ’ΣΣ/Α1/16 Ιαν 1948

Επείγουσα-Απόρρητος
Γ.Σ.Σ. Α1
Αριθ.Α.Π.1086
Β.Σ.Τ.903 τη 16.1.48

ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκθέσεων επιχειρήσεων 553 Τάγματος

Υποβάλλονται συνημμένως Α.Π. 3840/29.12.47 και Α.Π. 3841- 31.12.47 εκθέσεις επιχειρήσεων 553 Τάγματος 25ης Ταξ/χίας.

Κ.Στεργίου
Συντ/ρχης
Α.Κ.Α
Β.Χ
Ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Αερικανοί Αξιωματικοί Σύνδεσμοι, ΓΕΣ/Α2/23 Ιαν 1948

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αρ.Τηλ.35.368
ΓΕΣ/ΑΠ.9903/1/Α2/ΙΙΙ
Β.Σ.Τ.902/23-1-48

ΘΕΜΑ: Σύνδεσμοι Αμερικανοί αξκοί της Αμερικ.Στρατ.Αποστολής
ΠΡΟΣ: Το Γ΄ΣΣ (Α1)
1η Στρατιάν (Α1)
Α΄Β΄ΣΣ (Α1)

Σχετικόν το υπ’ αριθ.Α.Π.1152/11-1-48 υμέτερον και η υπ’ αριθ.-Φ.9903/1/17-1-48 Δ/γή του ΓΕΣ.
Επί του ανωτέρω υμετέρου εγγράφου, σχετικώς με το ζήτημα της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος των νεοτοποθετηθέντων Αμερικανών αξιωματικών Συνδέσμων, εις τας Μ.Μονάδας γνωρίζομεν υμίν τα κάτωθι:
α) Ότι το ανωτέρω έγγραφον υμών, φέρει προγενεστέραν ημερομηνίαν, της υπ’ αριθ. Φ.9903/1/17-1-48 Δ/γής του ΓΕΣ εν τη οποία καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας μετά των νεοτοποθετηθέντων ήδη εις τας Μ.Μονάδας Αμερικανών συνδέσμων αξκών. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων Αεροπορίας επιχείρηση ΚΟΡΩΝΙΣ, ΑΔΑ/ΓΑ/17 Μαϊ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθ.Αντιγράφου 2
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ

17 Μαΐου 1948
ΑΔΑ/3/ΑΔ/Α.Α.304

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ διά ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
“Κ Ο Ρ Ω Ν Ι Σ”

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1/100.000

ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
(α) ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
Φίλιαι μονάδες ων η δύναμις, σύνθεσις και διάταξις εμφαίνονται εις το Σχέδιον του Στρατού θα συνεχίσωσι τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ με πρόθεσιν να εξαρθρώσωσι την συμμοριακήν εξουσίαν και συντρίψωσι τα εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακά συγκροτήματα.
Δυνάμεις της Αεροπορίας θα λάβωσι μέρος εις τας επιχειρήσεις ταύτας εν συνεργασία μετά του Στρατού.
Χρόνος ενάρξεως των επιχειρήσεων γνωσθήσεται εν καιρώ.
(β) ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ:
(ι) Δύναμις – συγκρότησις – οργάνωσις – δράσις ως το συνημμένον
Δελτίον Πληροφοριών. Συνέχεια

Κριτική μάχης ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Μάρκου Βαφειάδη), 28 Απρ 1948

ΘΕΜΑ: «Η επιχείρησις της                                                                      ΚΟΙΝΟΝ
Κόνιτσας»                                                                                            Δ.Ε.Θ./40876
ΠΡΟΣ:                                                                                                                     B.Σ.Τ. 904/28-4-48
Συν. τω εγγράφω

Πέμπονται συνημμένως αντίγραφα της περιελθούσης εις χείρας του Στρατού κριτικής του ΜΑΡΚΟΥ επί της επιχειρήσεως εναντίον της ΚΟΝΙΤΣΗΣ της 25 Δεκεμβρίου τ.ε. προς λόχον.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.
Ταξίαρχος
Διοικητής
Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ για Α’ΣΣ, ΓΕΣ/2 Απρ 1948

Αθήναι τη 2 Απριλίου 1948

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθ.Α.Π.6530

Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ Α΄ΣΣ
ΑΦΟΡΟΣΑΙ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
——————————————————————-

Σκοπός των επιχειρήσεων η εκκαθάρισις της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ διά πλήρους εξοντώσεως (συλλήψεως ή φόνου) των εν αυτή συμμοριτών.
– Στοιχεία εφ’ ων βασίζεται η επίτευξις του ως άνω σκοπού:
Α.- Η εκ διαφόρων κατευθύνσεων ακτινοειδώς δραστηρία ενέργεια προς το εσωτερικόν του κύκλου εντός του οποίου σημειούνται αι συμμορίαι.
1. Η ύπαρξις της θαλάσσης (του Κορινθιακού κόλπου) ευνοεί την διά ενεργειών από βορρά, βορειοδυσμών και από ανατολών περίσφιγξιν των εν τη περιοχή ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΟΙΤΗ – ΓΚΙΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ συμμοριών και τελική συντριβήν τούτων.
Προς τούτο όμως είναι αναγκαίον όπως αι ως άνω εκδηλωθησόμεναι επιθετικαί ενέργειαι αποβλέπουσι συγχρόνως:
α) εις την απογόρευσιν διολισθήσεως των συμμοριών προς την αντίθετον της κινήσεως των Μεγ.Μονάδων κατεύθυνσιν.
β) εις την εξόντωσιν (φόνον ή σύλληψιν) πάσης συμμορίας ήτις ήθελεν αντιταχθή εις την επιθετικήν ως άνω κίνησιν των μονάδων. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ/29 Μαρ 1948

Α Κ Ρ ΩΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Τόπος εκδόσεως: Β.ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
επί του θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ
Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 1948
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ

Αριθμ.Πρωτ.Α/29/3/1
Αριθμ.Αντιτύπου Α.Α./8

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ “
——————————————————————————
(Συντετμημ.τίτλος ΔΕΣ/1)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ:
1. ΧΑΡΤΑΙ
α) Χ.Β.Ν.2836Β-1556-1600
β) Χ.Ε.Ε.47-21-43
γ) Στρατιωτικοί Χάρται 1/100.000 υπ’ αριθ. Θ/6-Θ/7-Θ/8-Θ/9 1/5-1/6-1/7-1/8.
δ) Σχεδιάγραμμα υποτυπώσεως περιοχής αποβιβάσεως υπό Δ/σεως Υδρογραφίας.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α) Κανονισμός εκτελέσεως και παρατηρήσεως βολής βομβαρδισμού πλοίων.
β) Εγχειρίδιον Νηοψιών.
γ) COMBINED OPERATIONS PAMPHLET 1945
3. ΟΔΗΓΙΑΙ ΣΤΟΛΟΥ
α) Μ.Δ.Σ./4 Σχέσεις αξιωματικών Ναυτικού και Στρατού κατά τας μεταφοράς.
β) Μ.Δ.Σ./8 οδηγίαι φορτώσεως και στοιβασίας.
γ) Μ.Δ.Σ./9 οδηγίαι προσγιαλώσεως και απογιαλώσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σχέδιον συγκεντρώσεως – μεταφοράς και αποβιβάσεως της στρατιωτικής δυνάμεως – Νηοπομπαί – Προστασία ορμητηρίων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σχέδιον Περιπολιών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Σχέδιον υποστηρίξεως στρατιωτικών τμημάτων διά βολής πυροβολικού πλοίων-βομβαρδισμοί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σχέδιον διαβιβάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Κατανομή της ναυτικής δυνάμεως (πολεμικών) κατά Ναυτικάς Περιοχάς. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ αρ.1, Α’ΣΣ/27 Μαρ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Α΄Σ Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 1
“ΧΑΡΑΥΓΗ “

Α/Α Αντιτύπου——-
27 Μαρτίου 1948
Α Ε 3/12

Χάρται: 1: 100.000 ΑΤΑΛΑΝΤΗ φύλ. Θ8
ΛΑΜΙΑ “ Θ7
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ “ Θ6
ΑΓΡΙΝΙΟΝ “ Θ5
ΛΕΒΑΔΕΙΑ φύλ. 18
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Εχθρός
Αι επί του παρόντος εξηκριβωμέναι συμμοριακαί δυνάμεις του Αρχηγείου Ρούμελης με έδραν την ΔΑΦΝΗΝ (Υ.0460) είναι αι εξής:
Εις Τριχωνίαν τάγματα δυο
Εις βόρ.Ναυπακτίαν τάγματα 3
Εις Παρνασσίδα τάγμα 1
Εις Ελικώνα-Κιθαιρώνα τάγματα 2
Εις Στρατόπεδον ΔΑΦΝΗΣ τάγματα 1 μέσης ολικής δυνάμεως 2500 μαχητών καλώς εξωπλισμένων και εμπειροπολέμων. Εις την δύναμιν ταύτην δεν συμπεριλαμβάνεται η Αυτοάμυνα Ρούμελης ενεργούσα συνομωτικώς και εξαιρετικά πονηρώς.
Επί του παρόντος δεν έχει σημειωθεί πυροβολικόν. διά περισσοτέρας λεπτομερείας όρα Δελτίον πληροφοριών. Συνέχεια

Οδηγίαι αφορώσαι το Παραπλανητικόν Σχέδιον, ΓΕΣ/26 Μαρ 1948

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/12/Δ/της
Αριθ.Π.16141/4/12
Β.Σ.Τ.902/26.3.48
Αυξ.αριθ.αντ.6

Θέμα: Οδηγίαι αφορώσαι το Παραπλανητικόν Σχέδιον.

Σχετική: ΑΠ.4777/Φ.4009/30/Α1 της 5.3.48 Δγή ΓΕΣ

  1. Αι υπό του Σχεδίου επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” τιθέμεναι επιδιώξεις βασίζονται κατ’ αρχήν εις την επιθετικότητα και καλόν συντονισμόν των κινήσεων και ενεργειών των Μονάδων, αλλά κατά μέγα μέρος εις το στοιχείον του αιφνιδιασμού, τόσον κατά το στάδιον των προπαρασκευαστικών ενεργειών, όσον και κατά την εξέλιξιν των επιχειρήσεων, εκ της επετεύξεως του οποίου θα εξαρτηθώσι τα αποφασιστικά ή μη αποτελέσματα των επιχειρήσεων τούτων.
    -Εκ της τηρήσεως του απορρήτου, των προπαρασκευαστικών ιδία ενεργειών και
    -Εξ ενός καλώς μελετημένου Σχεδίου Παραπλανήσεως. Συνέχεια

Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ, Β’ΣΣ/25 Μαρ 1948

Δι’ αξιωματικού αγγελιοφόρου
Υ Π Ε Ρ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΑΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ Α.Α.Π.235/Α1/1
904 25-3-48
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ Β΄ΣΣ

Θέμα: Επιχείρησις “Χαραυγή”

Σχετικόν υμέτερον Α.Α.Π. 4777/4009.

1.- Αναφέρεται ότι οι κατωτέρω σοβαροί λόγοι συνηγορούσι διά την επί δεκαήμερον αναστολήν ενάρξεως της επιχειρήσεως.
α) Θα δοθή εις την ΙΧ Μεραρχίαν η αναγκαιούσα πίστωσις χρόνου διά την εκτέλεσιν μελετηθείσης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΗΣ, ένθα παρατηρείται συγκέντρωσις συμμοριτών.
Η εκκαθάρισις της μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ποταμού – ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού, πεδινής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και αμαξιτής οδού ΔΟΜΟΚΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ ορεινής περιοχής ένθα είναι εγκατεστημένον από μακρού το Αρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ εκ τριών συγκροτημάτων θεωρείται επιβεβλημένον όπως προηγηθή εν χρόνω.
β) Θα δυνηθή η VIΙΙ Μεραρχία να φέρη εις επιτυχές πέρας την υπό ταύτης αναλαμβανομένην την 29 τρεχ. μηνός επιχείρησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και συνεπώς θα καταστή εφικτή η εκείθεν απαγκίστρωσις δυνάμεων (43 Ταξιαρχίας) και διάθεσις αυτών εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
γ) Αφ’ ενός θα επιτευχθή η ικανοποιητική αξιοποίησις των 50, 51, 57, 65 και 66 Ταγμάτων Εθνοφρουράς των συγκροτηθέντων την 10-11 Φεβρουαρίου των δυο πρώτων και 28-29 Φεβρουαρίου των τριών τελευταίων και αφ’ ετέρου θα είναι δυνατή η ανάθεσις αποστολών εις τα 80, 85, 87, 88, 89, 90 και 91 Τ.Εθνοφρουράς τα συγκροτηθησόμενα μεταξύ 28 και 31 τρεχ.μηνός (Μαρτίου). Συνέχεια

Εκθεση επίθεσης κατά Αράχωβας Ναυπακτίας, ΔΣΕ/ΑΠ/6 Μαρ 1948

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡ. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
αριθ. Ε.Π.Ε. 104
Κοινοποιούμε παρακάτω συμπεράσματα του Αρχηγείου Ρούμελης που μας κοινοποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε 81/11-2-48 διαταγή του για την επιχείρηση εναντίον της Αράχωβας Ναυπακτίας και παρακαλούμε ν’ αναλυθούν σε αχτίφ στελεχών και εν καιρώ να μας αναφέρετε εκτέλεση παρούσης.
Σ. Δ. Α. 6/3/48
Ε Ρ Μ Η Σ
Για την ακρίβεια
Το ΙΙΙ Γραφείο
Τ.Σ.Υ.
Παραλήπτες

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τάγματα Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/5 Μαρ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/Α1 Αριθ.4777/4009/30/Α1

5 Μαρτίου 1948

Α.Α.Α.11

 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
“ΧΑΡΑΥΓΗ”

ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΝ-ΑΓΡΑΦΑ
ΧΑΡΤΑΙ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1: 100.000
ΛΑΜΙΑ-ΦΑΡΣΑΛΟΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΒΟΛΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις – Συγκρότησις – Δράσις εν γένει ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις.
Ενισχυόμενοι και δι’ εντατικής στρατολογίας θα επιδιώξουν να προσβάλουν αστικά κέντρα της περιοχής και θα επιζητήσουν να επεκταθούν προς ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΝ και ΒΟΙΩΤΙΑΝ διά να αποκόψουν τας κυρίας αρτηρίας προς πρωτεύουσαν.
Δεν αποκλείεται προσπάθειά των να στερεωθούν εγγύς της πρωτευούσης εις ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ και ΠΑΡΝΗΘΑ ίνα προκαλέσουν ενίσχυσιν εκ των αόπλων συμμοριτών της πρωτευούσης.
Πιεζόμενοι διά σοβαρών ενεργειών των εθνικών δυνάμεων θα προσπαθήσουν κατά μέγα μέρος να διαφύγουν.
Εν περιπτώσει αδυναμίας διαφυγής θα δώσουν μάχην εις τα κύρια κρησφύγετά των μεταξύ ΓΚΙΩΝΑΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΟΙΤΗΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

2.- Φίλιαι δυνάμεις
Η αεροπορία και το ναυτικό θα συμμετάσχουν του αγώνος. Συνέχεια

Ναυτικό σχέδιο επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΝ/4 Μαρ 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ Β.Ν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Γ΄
ΑΘΗΝΑΙ
4 Μαρτίου 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
—————————–
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
—————————————————————————-
ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ: α) Σχέδιον ΓΕΣ επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”
β) Σχέδιον ΓΕΑ “ “
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι. Πίνακες κατανομής πλοίων κατά τας
μεταφοράς.
ΙΙ. Διατιθέμεναι βολαί βομβαρδισμού παρ’
εκάστου Αντιτορπιλλικού.
ΙΙΙ. Συνεννόησις.
Α΄. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
1.- Ως εις Σχέδιον ΓΕΣ επιχειρήσεως.
Β΄. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2.- Η εκκαθάρισις της ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τα δρώντα συμμοριακά συγκροτήματα ως εν τω Σχεδίω επιχειρήσεως του ΓΕΣ αναφέρεται.
Γ΄. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ Β.Ν.
3.- α) Μεταφοραί διά θαλάσσης
Ι. 37ης και 35ης Ταξιαρχίας μετά του Επιτελείου της 10ης Μεραρχίας από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΑΛΙΑΚΟΝ κόλπον.
ΙΙ. 755ου, 756ου και 857ου Λόχων Ορεινών μεταφορών από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΑΛΙΑΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ.
ΙΙΙ. 72ας Ταξιαρχίας από ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εις ΣΤΕΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ μέσω ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
β) Αποκλεισμός διαφυγής συμμοριτών διά θαλάσσης (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – Β. ΕΥΒΟΪΚΟΣ). Συνέχεια

Εκθεση δράσης 1-31/12/1947, ΔΣΕ/ΑΔΜ/25 Φεβ 1948

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.416

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμε παρακάτω το υπ’ αριθ. Ι ανακοινωθέν του Γενικού Αρχηγείου περιληπτικά για την δράσιν των τμημάτων από 1 μέχρι 31 Δεκέμβρη 1947.
Το ανακοινωθέν να κυκλοφορήση πλατειά στους μαχητάς μας και στο λαό.

Σ.Δ.Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας 25/2/48
Β Λ Α Ν Τ Α Σ
Σχης

Π α ρ α λ ή π τ ε ς

Όλες οι μονάδες
Για την ακρίβεια
Το ΙΙΙ Γραφείο

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια