Εκθεση επιχείρησης ΛΑΙΛΑΨ, 10 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 4 Απρ 1948

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Θέμα:  ΄Εκθεσις επιχειρήσεως
«ΛΑΙΛΑΨ»
ΠΡΟΣ:Γ΄ Σώμα Στρατού/ΑΙ                           Χ ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Κοιν.:  Α1                                                       ΑΡΙΘ.Α.Π. 4560/ΑΙ
Συν. Τω Σχεδίω (8)
Συν. Τη αναφορά (14)
ΣΤΓ 916 τη 4-4-48.

1.Υποβάλλεται εις διπλούν συνημμένως έκθεσις 35 Ταξιαρχίας επί της εις την περιοχήν ΒΡΟΝΤΟΥΣ επιχειρήσεως «ΛΑΙΛΑΨ». Συνέχεια

Advertisements

Συμπλοκή στο ΧΑΡΑΚΑ, 553 ΤΠΖ/31 Δεκ 1947

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ: Συμπλοκή μετά προσβαλούσης                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
τα Λευκόγεια συμμορίας εις                          553 Τ.Π./Α.Π. 3841
ΧΑΡΑΚΑ.                                                     Σ.Τ.Γ. 915.Α.31.12.47
ΠΡΟΣ: VIΙ Μεραρχίαν/Α1
25ην Ταξιαρχίαν/Α1

1.-    Την πρωίαν της 29.12.47 ο 3ος Λόχος της έδρας με ασύρματον Νο 22 και με Όλμον 3» και τους τοιούτους των 60 χ.μ. εκινήθη επί τα ίχνη των υποχωρησάντων συμμοριτών, οίτινες προσέβαλον τα Λευκόγεια την νύκτα της 28.12.47.-
2.-    Το δρομολόγιον συμπτύξεως τούτων ήτο ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – ΜΥΛΟΡΡΕΜΑ – ΧΑΡΑΚΑΣ. Ούτοι διεκόμισαν τους τραυματίας κατά την  πληροφορίαν του παραδοθέντος συμμορίτου Βογιατζή Αθανασίου εις Βουλγαρίαν, απεφάσισαν δε να διέλθωσι, την ημέραν παρά την  μεθόριον ίνα αναπαυθώσι. Ούτω  εγκατεστάθησαν επί της οροθετικής γραμμής και από του 124 μέχρι του 123 Ελληνικού φυλακίου (Κ.80-26,7), κατέλαβον δε τα υψώματα 1061 και Ντομούζ πηγή, Νοτιοδυτικώς του 123 φυλακίου. Κατά τας  πληροφορίας του ιδίου συμμορίτου Βογιατζή, αφίχθησαν δύο Βούλγαροι στρατιώται εκ του αντιστοίχου Βουλγαρικού φυλακίου εις το 123 ημέτερον τοιούτον και τους έδωσαν σιγαρέττα.- Συνέχεια

Στατιστική αντιαεροπορικών προσβολών, ΥΠΑ/27 Δεκ 1947

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εν Αθήναις τη 27 Δεκεμβρίου 1947
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΓΕΑ
Γραφείον ΑΡΧΗΓΟΥ Αεροπλάνα ΣΠΙΤΦΑΙΡ
Αριθ. πρωτ. Α.7306
Π Ρ Ο Σ
Το Ανώτατον Συμβούλιον Εθνικής Αμύνης

Αί αποστολαί διά πυρών αμέσου υποστηρίξεως των επιχειρήσεων του Στρατού
εκτελούνται δι’ αεροπλάνων ΣΠΙΤΦΑΪΡ.

Τα εκ των επιχειρήσεων στατιστικά δεδομένα από απόψεως ταυτότητος διά τα
αεροπλάνα ταύτα είναι:

Αεροπλάνα βληθέντα υπό Α/Α μέσων 25
Καταρριφθέντα 11
Εκατοστιαία αναλογία 44%

Διά τα αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΝΤ ενεργούντα υπό τας αυτάς προϋποθέσεις τα δεδομένα

είναι:

Αεροπλάνα βληθέντα υπό Α/Α μέσων 29
Καταρριφθέντα 2
Εκατοστιαία αναλογία 6,9%

Συμπέρασμα. Τα αεροπλάνα ΣΠΙΤΦΑΪΡ παρουσιάζουν μεγάλην τρωτότητα
οφειλομένην:

1ον. Εις την φύσιν της αποστολής
2ον. Εις την ευπάθειαν του υγροψήκτου κινητήρος.
Τα μειονεκτήματα ταύτα μέχρι σήμερον παρεβλέποντο. Ήδη όμως είναι επικίνδυνον λόγω της εκπαιδεύσεως των ανταρτών και του ισχυρού
αντιαεροπορικού αυτών πυρός διά τα μικρά ύψη.
Εξάλλου η δημιουργία της ψευδοκυβερνήσεως των βουνών και η πιθανή αναγνώρισις ταύτης υπό του Σλαϋικού Μπλόκ δεν αποκλείει την περίπτωσιν
ενισχύσεως των ανταρτών δι’ αεροπορικών δυνάμεων.
Συμπέρασμα. Η ΕΒΑ δέον να είναι έτοιμη ν’ αντιμετωπίση και απ’ αέρος τον εχθρόν.
Προτάσεις: Αί προτάσεις ημών κατόπιν των ανωτέρω συμπερασμάτων είναι:
α) Απαγκίστρωσις των αεροπλάνων ΣΠΙΤΦΑΪΡ εκ των αποστολών προσβολής επιγείων στόχων διά την οργάνωσιν Μονάδων Διώξεως.
β) Εφοδιασμός της ΕΒΑ διά δύο Μοιρών αεροπλάνων ειδικών δι’ αποστολής προσβολής επιγείων στόχων.
γ) Το είδος του υλικού θέλει καθορισθή από κοινού μετά των Συμμαχικών Αεροπορικών Αποστολών.
Τα ανωτέρω παρακαλώ ν’ αποτελώσι θέμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης του οποίου την σύγκλησιν θεωρούμεν επείγουσαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΔΙΓΚΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Αρχηγόν ΓΕΣ.
Αρχηγόν ΓΕΝ
Α.Δ.Α.
Γραφείον ΓΕΑ (2) Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Ο Γραμματεύς Υ..
κ.υ.
Τ.Σ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Β.
Αρχ/ας

Μετακίνηση κρατουμένων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Δεκ 1947

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ: 1ην Στρατιάν/Α2 251200
VIΙΙ Μεραρχίαν
ΠΡΟΣ:Β΄ΣΣ, Γ΄. Κλάδος, Α1-Α2 Γραφείον
83 Περιοχή
Α.Π. 1186

Κρατούμενοι Ιωάννινα και Περιοχήν σας άρρενες πολιτικοί και στρατιωτικοί
κατάδικοι, υπόδικοι, αυτοαμυνίται μεταφερθώσι υπό ασφαλή συνοδείαν ΠΡΕΒΕΖΑΝ
(.) Εκείθεν τελικός προορισμός ως κάτωθι: (.)
– Στρατιωτικαί κατάδικοι και υπόδικοι ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (.)
– Πολιτικοί υπόδικοι κατάδικοι ΓΙΟΥΡΑΝ (.)
– Αυτοαμυνίται ΤΡΙΚΚΕΡΙ (.) Εκτοπιστέοι αποφάσει Επιτροπών Ασφαλείας
ΙΚΑΡΙΑΝ ή ΑΓΙΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ (.)
Αναφέρατε τηλεγραφικώς συνολικόν αριθμόν μεταφερθησομένων και ημερομηνίαν
οπότε ώσιν έτοιμοι ίνα ενεργήσωμεν διάθεσιν πλωτών μέσων ως και αριθμόν
κατά κατηγορίας προς ρύθμισην ταξειδίου των (.)
Μεραρχία παραμένει πλήρως απηλλαγμένη οχλήσεως διά κρατούμενους και
φρούρησίν των.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Εκθεση μάχης ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ(3/12/1947), ΔΣΕ/ΑΒ/25 Δεκ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΥ

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Α π ό  τ η ν  μ ά χ η  τ η ς  Μ α ρ ί ν α ς.

Το βράδυ τις 3 προς 4/12/47 τμήματά μας σε συνεργασία με τμήματα του Αρχηγείου Βοϊκού ενήργησαν επιθετική  κρούση στο χωριό Μαρίνα Νάουσας, πούταν έδρα Διμοιρίας στρατού, σταθμού χωροφυλακής και 60 περίπου Μάϋδων, οπλισμένων, μετά την Βάρκιζα μοναρχικών.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν Ι) η εξόντωση και λαφυραγώγηση  του εχθρού, 2) η στρατολογία των Δ. πολιτών και 3) η επιμελητειακή εκμετάλλευση.
Γιά την επιτυχία της επιχείρησης από νωρίς έγινε μελέτη και έγκαιρα δόθηκε και όλες οι αποστολές, ακόμα εφοδιάστηκαν τα τμήματα με τα απαραίτητα μέσα και εγκαταστάθηκαν πλαγιοφυλακές ικανές να παρεμποδίσουν κινήσεις εχθρικών ενισχύσεων. Συνέχεια

Νυκτερινές ενέργειες, Β’ΣΣ/ 22 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Νυκτεριναί ενέργειαι ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΝ
Β΄Σ.Σ. Ε.Π. 1041/Α1/1
ΠΡΟΣ:ΙΙ-ΧΙΙΙ-ΙΧ-XV Μεραρχ. 904 22-12-47
36 Ταξ. – Ταξιαρχίαι -Τάγματα
83 Περιοχήν-Β.Τ. Φρουράς
621 Τ.Α.Γ.Σ.
Σχολή Ιππικού – ΚΕΥΒ – ΔΕΔΟΘ

ΚΟΙΝ.: Ι Στρατιάν Α1-ΚΒΕ Βόλου
Τακτικ. Στρατηγ. Εθνοφ. (Τυρνάβου)
Α1-Α2-Α8-Α9-Α10-2ον Συν/γμα
Αναγνωρίσεως – ΑΔΧ Θεσσαλίας
– Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

Το Σώμα Στρατού τονίσαν από μακρού την σπουδαιότητα των νυκτερινών κινήσεων
και ενεργειών, ιδία κατά τον διεξαγόμενον αντισυμμοριακόν αγώνα, ευρίσκεται
εις την ευχάριστον θέσιν να διαπιστώση ότι τούτο ήρξαντο κατανοούμενον και
εφαρμοζόμενον υπό των Μονάδων.

Προσφάτως Μεγάλαι τινες Μονάδες κατανοήσασαι πλήρως την αξίαν των
νυκτερινών ενεργειών και προπαρασκευάσασαι καλώς ταύτας επέτυχον θαυμάσια
αποτελέσματα άτινα το Σώμα Στρατού διαμνημονεύει κατωτέρω και εκφράζει εν
τούτω την ικανοποίησιν του προς τους προπαρασκευάσαντας και εκτελέσαντας
τας ενεργείας τούτας. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης 20/12/1947, ΔΣΕ/ΑΠ/21 Δεκ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
Ι. ΤΑΓΜΑ
1ος Λόχος
Αριθμ.Ε.Π.Ε./73

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Για την επιχείρηση της 20-12-47.

Ι.     Τμήματα που έκαναν την επιχείρηση και μέσα.
Ολόκληρη η δύναμη του 1ου λόχου και 4ου υπό τη Δ/ση του υποφαινόμενου. Μέσα: Ο γνωστός οπλισμός των λόχων.
ΙΙ.    Προθέσεις μας: Καθορίζονταν με την υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 170/18-12-47 Δ/γή του Αρχηγείου Παρνασσίδας.
ΙΙΙ.  Τρόπος ενέργειας: Βάσει της παραπάνω Δ/γής. Δόθηκε η παρακάτω διάταξη και αποστολή στα τμήματα.
Διμοιρία του 1ου λόχου κατέλαβε θέσεις επί του δημοσίου δρόμου Δαδί – Μπράλλο και στη θέση «Νερούτσου Μύλος» με αποστολή: α) Χτύπημα διερχομένου εχθρικού τμήματος αιφνηδιαστικά-εξοντωτικά και λαφυραγώ-γησή του. β) Σύλληψη διερχομένων αυτοκινήτων και προώθησή τους προς Άνω Αγόρ/νη. γ) Εξασφάλιση των τροφίμων  που θα προωθούνται από Παληοχώρι προς Άνω Αγόριανη, μέσω Σταθμού Σουβάλας. Συνέχεια

Οδηγίες χειρισμού στρατιωτών, ΥΕΘΑ/19 Δεκ 1947

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ. Εκτός διατάξεως Μάχης Μονάδες              ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Τηλ. 31.506
ΠΡΟΣ. Τους Διοικητάς Α΄, Β΄
και Γ΄ΣΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α Θ Η Ν Α Ι
ΚΟΙΝ. Διοικητήν 1ης Στρατιάς,                                        ΓΕΣ/Φ.12257/1230
Αρχηγόν ΓΕΣ                                                                           19η Δεκεμβρίου 1947
Γεν. Επιθεωρητήν Στρατού, Γεν. Δ/τήν
Υπουργ. Στρατιωτικών

Ι.     Κατά περιόδους αναφέρεται Ημίν ότι ένιαι των Μ.Μ. συγκροτούσι ανεπισήμως και άνευ εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας Μονάδας διά την εξυπηρέτησιν ωρισμένων τακτικών αναγκών.

Ομοίως ότι τοποθετούσιν εις τα Στρατηγεία αυτών οπλίτας πέραν των προβλεπομένων υπό των εγκεκριμμένων Συνθέσεων εις βάρος των Ταγμάτων Πεζικού.

Αί ενέργειαι αύται  των Μ.Μ. οσονδήποτε και αν επιβάλλωνται ενίοτε, λόγω ειδικών και τοπικών συνθηκών, πάντως αποτελούν ενεργείας άντικρυς αντιθέτους προς το πνεύμα και τας ισχυούσας διαταγάς περί Οργανώσεως Στρατού, ισχυούσης διατάξεως Μάχης  και διαρθρώσεως των Μονάδων.

Συνεπεία των ενεργειών αυτών είναι ότι καθίσταται πρακτικώς αδύνατος η εξακρίβωσις της πραγματικής δυνάμεως του Στρατού και συνεπώς η κατάστασις στατιστικών δεδομένων της δυνάμεως. Συνέχεια

Πρακτικό συνεδρίασης ΣΑΓΕ αρ17 (επιχειρήσεις Πελοποννήσου), ΓΕΣ/18 Δεκ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓEΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                     Εδακτυλογραφήθη υπό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ                    Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
Της 17ης Συνεδριάσεως του ΣΑΓΕ
των τριών Πολεμικών Υπουργείων.-

Ι.-    Χρόνος Συνεδριάσεως 18-12-47 ώρα 1750
ΙΙ.-   Τόπος Συνεδριάσεως: Αίθουσα Χαρτών ΓΕΣ
ΙΙΙ.-Εξετασθέντα αντικείμενα: Επιχειρήσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ως το υπ’ αριθ. Α.Π. 8255/Φ.4008/2/Α1/15-12-47 έγγραφον ΓΕΣ).
IV.-Παρόντες κατά την Συνεδρίασιν:

α)    Έλληνες Αξιωματικοί
–      Αντιστράτηγος Γιατζής Δ. Αρχηγός ΓΕΣ.
–      Υποναύαρχος Αντωνόπουλος Π. Αρχηγός ΓΕΝ.
–      Σμήναρχος Μυτιληναίος Χ. Αρχηγός ΓΕΑ.
–      Ταξίαρχος Μανιδάκης Σ. Αρχηγός Α.Κ./ΓΕΣ.
–      Συν/ρχης Λάμαρης Γ. Α.Β.Α.Κ.Α./ΓΕΣ.
–      Αντ/ρχης Κετσέας Γρ. Δ/ντής Α1/ΓΕΣ.
β)    Ξένοι Αξιωματικοί
–      Ταξίαρχος Στύλ Αντιπρόσωπος ΒΣΑ.
–      Ταξίαρχος Χάρπερ Αντιπρόσωπος Σ.Ο.Η.Π.Ε.
–      Ταξίαρχος Θόρσον Αντιπρόσωπος Σ.Ο.Η.Π.Ε.
γ)    Γραμματεύς-Διερμηνεύς
–      Ταγματάρχης Καραγιάννης Χ. Γραμματεύς Γ΄ΣΣ/ΓΕΣ.
–      Ανθ/γός Σταθάτος Α. Διερμηνεύς Γρ. Α/ΓΕΣ. Συνέχεια

Ενημέρωση κατάστασης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/16 Δεκ 1947

Ι ΣΤΡΑΤΙΑ                                                                     Βόλος 16.ΧΙΙ.47
Α/1                                                                                     απόρρητος
αρ. απορρ.49/1461                                                επείγουσα

Προς τους Διοικητάς

Β΄  Γ΄ ΣΣ
Μεραρχιών
Ταξιαρχιών
Περιοχών
Εις Σ.Α. των

Από του θέρους 1946 οι διοικηταί των Μ.Μονάδων ήρξαντο τας επικλήσεις για δύναμιν «ΜΑΥ» «ΜΑΔ», τάγματα χωροφυλακής, επιστράτευσιν. Δικαία, δικαιοτάτη η αξίωσις αν είχομεν έκτοτε δυνάμεις, τότε επίπονοι μακραί επιχειρήσεις δεν θα εκτύπων εις το κενόν, ο χώρος διαφυγής των συμμοριτών θα περιωρίζετο και το τέρμα της πάλης θα ήτο εγγύτερον.

Παραλλήλως πολιτευταί-βουλευταί ύψωναν κραυγάς: Οπλίσατέ μας, οπλίσατε τους εθνικόφρονας, κάμετέ μας επιστράτευσιν. Συνέχεια

Ενίσχυση και βελτίωση Στρατού Ξηράς, ΑΓΕΣ/15 Δεκ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                     αυστηρώς Προσωπική
ΑΡΧΗΓΟΣ                                                                                           αριθμός αντιτύπων: 4
ΑΡΙΘ.2. 51
Αύξ. αριθ. αντ…..

ΕΚΘΕΣΙΣ
Γενικού Επιτελείου Στρατού αφορώσα
ενίσχυσιν και βελτίωσιν του Στρατού Ξηράς

Α΄. Συμμοριακός Στρατός
Το Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος με αστυνομικήν και στρατιωτικήν οργάνωσιν, στυγνήν πειθαρχίαν και συνωμοτικότητα διευθύνει τον Συμμοριακόν Στρατόν Ελλάδος. Το Κόμμα τούτο υπακούει τυφλώς εις τας κατευθύνσεις της «COMINFORM» οργάνου βασικού και εκτελεστικού της Μόσχας.
Ι.- Η Διοικητική και Επιτελική διάρθρωσις του ΚΚΕ περιλαμβάνει:
(α) Διοικήσεις-Επιτελεία
(β) Υπηρεσίαν Προπαγάνδας αφειδώς χρηματοδοτουμένην.
(γ) Υπηρεσίαν Πληροφοριών καθ’ όλην την Ελλάδα
(δ) Υπηρεσίαν Στρατολογίας αποφασιστικήν.
(ε) Υπηρεσίαν Επιμελητείας πείρας συμμοριακού αγώνος.
(στ)Υπηρεσίαν SABOTEURS με φανατικά στοιχεία εγκληματικού παρελθόντος.

2.- Μάχιμοι Δυνάμεις.
Γενική Διάταξις.
(α) Πεζικού
-Περιοχήν Α΄ΣΣ: 7 Τάγματα Πεζικού.
-Περιοχήν Β΄ΣΣ: 34 Τάγματα (ων 28 εις Γράμμον-Ήπειρον).
-Περιοχήν Γ΄ΣΣ: 24 Τάγματα.
(β) Πυροβολικού
-Εις ζώνην Β΄ΣΣ: 4-8 πυροβόλα.
-Εις ζώνην Γ΄ΣΣ: 6 πυροβόλα.
(γ) Ιππικού
-2 ίλας ων μία εις ζώνην Β΄ΣΣ, η δ’ ετέρα εις ζώνην Γ΄ΣΣ.
3.- Εκπαιδευτικά Κέντρα.
Δύο, δυνάμεως ποικίλης. Εν εις Καϊμακτσαλάν, το δ’ έτερον εις Μπέλες.
Δύναμις Μαχητών 20.000 αρτίως εξωπλισμένων κυρίως εις αυτόματα όπλα παντός
τύπου. Εις την δύναμιν ταύτην δεν περιλαμβάνεται η αυτοάμυνα και οι
εκπαιδευόμενοι.
Ολική Δύναμις Διοικητικής και Επιτελικής διαρθρώσεως του ΚΚΕ εν τω
εσωτερικώ της Χώρας υπολογίζεται σήμερον εις 800.000 εξ αρρένων και θηλέων
οπαδών.
Β΄. Ημέτερος Στρατός
Ι.- Στρατός Εκστρατείας: Δύναμις 112.000 άνδρες
Ούτος περιλαμβάνει:
– 4 Ορεινάς Μεραρχίας
– 3 Πεδινάς »
– 3 Ταξιαρχίας ανεξαρτήτους, και
– 3 αυθύπαρκτα Τάγματα.

Α ν ά λ υ σ ι ς
(α) Στρατηγεία Μ. Μονάδων: Δύναμις 4.600
(β) Πεζικόν
80 Τάγματα και 3 Συγκοινωνιών.
4 Μοίραι Καταδρομών: 32 Λόχοι.
– Δύναμις ολική: 36.500
(γ) Πυροβολικόν. Περιλαμβάνει:
6 Συν/τα Πεδινού: 96 Πυροβόλα
3 Μοίρας των 4,2: 36 όλμους των 4,2
2 » » 3,7: 8 πυροβόλα
– Δύναμις ολική: 4.000
(δ) Διαβιβάσεις. Δύναμις 4.100
(ε) Μηχανικόν. Περιλαμβάνει 9 Λόχους Μηχ/κού και 5 Όρχους.
– Δύναμις: 2.900
(στ) Ιππικόν. Περιλαμβάνει:
7 Ίλας Ιππικού: 730 ιππείς.
3 Συν/τα Αναγνωρίσεως.
Οχήματα τεθωρακισμένα 198.
– Δύναμις: 1.570
(ζ) Μαχόμενοι Σχηματισμοί των 3 Σ. Στρατού.- Δύναμις: 15.000
(η) Γενικά και Ειδ. Κέντρα Εκπαιδ.-Σχολ. – Δύναμις: 11.700
(θ) Υπηρεσίαι μετόπισθεν – Δύναμις: 4.900

Ήτοι:
Ολική δύναμις μαχομένων………………….. 99.400
Γενικά – Ειδ. Κέντρα Εκπαιδεύσεως….. 11.700

Υπηρεσίαι μετόπισθεν………………………… 4.900

Σύνολον Δυνάμεως………… 116.000

2.- Εθνοφρουρά
Αύτη ανέπτυξεν 28 Τάγματα και υπολογίζεται να αναπτύξη μέχρι τέλους
Ιανουαρίου 1948, 52 Τάγματα εν συνόλω, ολικής δυνάμεως 26.000 ανδρών.

Γ΄. Εκτίμησις
Πολιτικοστρατιωτικής Καταστάσεως
Ο Συμμοριακός αγών εν τω εσωτερικώ της Ελλάδος δεν στηρίζεται εις την
παρούσαν μάχιμον δύναμιν των συμμοριτών, αλλά κυρίως εις την ενίσχυσιν
ταύτης υπό των Βορείων γειτόνων μας, εκδηλουμένην διά των κάτωθι στοιχείων
και εφ’ ων βασίζεται η όλη προοδευτικώς αύξουσα ισχύς και η διάρκεια του
αγώνος τούτου.
1.- Εις το ότι διά τους συμμορίτας τους μαχομένους εν Ελλάδι τα σύνορα
Αλβανίας – Γιουγκοσλαυΐας και Βουλγαρίας είναι ελεύθερα προς δίοδον των
συμμοριτών κατ’ αμφοτέρας τας εννοίας κινήσεως.
2.- Εις τα μέσα, άτινα παρέχονται υπό των τριών ομόρων Κρατών εις τους
συμμορίτας, εις οπλισμόν και πυρομαχικά κυρίως.
3.- Εις την ειδικήν εκπαίδευσιν των εξ Ελλάδος βιαίως η μη στρατολογουμένων
εις τα εκπαιδευτικά Κέντρα εν Γιουγκοσλαυΐα και Βουλγαρία.
4.- Εις το ότι επιτρέπουσιν εις αυτούς να κατέχωσι ζώνας εδαφικάς
στηριζομένας κατά τα νώτα επί των συνόρων των (είς Ήπειρον – Δυτικήν
Μακεδονίαν και Θράκην) των περιοχών Β΄ και Γ΄ΣΣ.
5.- Εις το ότι διευκολύνουσι τας επιχειρήσεις των συμμοριτών, εφ’ όσον προ
ισχυράς πιέσεως αυτών υπό του Στρατού επιτρέπουσιν εις τούτους να
διέρχωνται τα σύνορα και να επανέρχωνται εξ άλλων κατευθύνσεων εκ νέου
εντός Ελληνικού εδάφους, ίνα επαναρχίσωσι τας επιχειρήσεις των. Η βοήθεια
αύτη προς τους συμμορίτας αναγκάζει τον Στρατόν να αναστρέψη την διάταξιν
των δυνάμεων του, ίνα αντιδράση εις την νέαν ταύτην απειλήν. Εν άλλοις
λόγοις ού μόνον αι επιθετικαί επιχειρήσεις του Στρατού αναστέλλονται αλλά
τίθενται εν απειλή πολλάκις και αι γραμμαί ανεφοδιασμού του.
– Κατά ταύτα, ο συμμοριακός αγών εν Ελλάδι ηδύνατο τελείως να κατασταλή αν
τα σύνορα δεν ήσαν ελεύθερα διά τους συμμορίτας, ότε ο Στρατός με την
παρούσαν δύναμιν θα ήτο ικανός να καταστρέψη τους συμμορίτας, παρά την
ενίσχυσιν του ΚΚΕ προς τούτους, ήτις θα εδίδετο εκ του εσωτερικού της
Χώρας.
– Αδιάσειστος απόδειξις τούτου είναι είναι το γεγονός, ότι αι ένοπλοι
δυνάμεις των συμμοριτών κατά τον Μάρτιον του 1947 ανήρχοντο εις 12.000
μαχητάς. Αί απώλειαι εις εξακριβωθέντας επί του πεδίου της μάχης
φονευθέντος μέχρι του Δεκεμβρίου 1947 ανέρχονται εις 7.000 και παρά ταύτας
η μάχιμος δύναμις των συμμοριτών είναι σήμερον 20.000 άνδρες. Εν’ άλλοις
λόγοις μετά πάροδον 9 μηνών η δύναμις των ηυξήθη κατά 15.000 άνδρας.
– Οι αριθμοί ούτοι των απωλειών εις νεκρούς είναι ακριβείς, αν ληφθή υπ’
όψιν, ότι και αι ημετέραι απώλειαι ανέρχονται εις:
– 968 φονευθέντας ων 98 αξιωματικοί
– 2360 τραυματίας ων 160 »
– 700 αγνοουμένους ων 38 »
Ήτοι σύνολον: 4028
Δ’. Τακτική Κατάστασις
Ι.- Συμμορίται.
Η μεγαλυτέρα ισχύς των συμμοριτών σημειούται εις την ΒΔ. Μακεδονίαν και
κυρίως εις Ήπειρον ένθα διατηρούν εν πολύτιμον διά τούτους προγεφύρωμα εις
Γράμμον – Σμόλικα – Ζαγοροχώρια, στηριζομένον κατά τα νώτα επί της
Αλβανικής μεθορίου. Τούτο ηδυνήθησαν να το επεκτείνωσι από 23ης Νοεμβρίου
εις τας επαρχίας Πωγωνίου και Θυάμιδος. Εκ των ανωτέρω συμπεραίνει τις ότι
αν το μέγα τούτο προγεφύρωμα δεν εξαλειφθή δι’ επιχειρήσεων, οι συμμορίται
θα διαθέτωσιν απαραβίαστον ζώνην, εν τη οποία μεμονωμένη θ’ αποβή η πόλις
της Κονίτσης, χρήσιμος διά την πραγματοποίησιν εκεί των
πολιτικοστρατιωτικών των βλέψεων.
Όσον αφορά την Μακεδονίαν και ιδίως την Θράκην, οι συμμορίται ενέτεινον τον
ναρκοπόλεμον και την εξάρθρωσιν των συγκοινωνιών.
Εις την Πελοπόννησον επωφεληθέντες της αντικαταστάσεως της Χωροφυλακής
(αδρανούσης σχεδόν εσχάτως) διά των Ταγμάτων Εθνοφρουράς, επολλαπλασίασαν
τας προσβολάς κατά κατοικημένων τόπων.
Τέλος, εις Ρούμελην μέν, κατεπνίγη η μέχρι τούδε δραστηριότης των
συμμοριτών, εις Σάμον όμως ενετάθη σχετικώς η δράσις των και Βορεία Εύβοια
εμολύνθη.

2.- Ημέτερος Στρατός.
Ηθικόν
Οφείλομεν να δεχθώμεν ότι δι’ οιονδήποτε στράτευμα συνεχώς μαχόμενον επί 9
μήνας ασχέτως άλλων παραγόντων, δέον η Διοίκησις να δύναται να αντικαθιστά
τας δοκιμασθείσας Μεγάλας Μονάδας εκ της γραμμής και να τας επαναφέρη εις
ταύτην ακμαίας. Τούτο δεν κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερον, ένεκα ανεπαρκείας
Μεγάλων Μονάδων εν σχέσει με την έκτασιν του Μετώπου (Έβρος – Ιόνιον).
Το μειονέκτημα τούτο, αίρεται μερικώς διά τους οπλίτας (απολύσεις) ουχί
όμως διά τα στελέχη. Ούτω 30% των μαχομένων οπλιτών αντεκατεστάθη, εκ των
στελεχών όμως τα 3% μόνον. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο κάματος των
Μεγάλων Μονάδων είναι αισθητός.
3.- Επιχειρήσεις
Καίτοι συμφέρει η εκτέλεσις Χειμερινών επιχειρήσεων (είς Ήπειρον κυρίως)
προς καταστροφήν του εκεί όγκου των δυνάμεων των συμμοριτών και προς
πρόληψιν τυχόν δυσμενών διά την Χώραν πολιτικών γεγονότων, εν τούτοις
αποφασιστικαί επιχειρήσεις θα έχωσιν ως αποτέλεσμα σημαντικήν φθοράν του
Στρατού εις υλικόν και ιδία προσωπικόν (ασθένειαι- κρυοπαγήματα).
Οπωσδήποτε Επιθετικαί Ενέργειαι Βάθους κατά τον χειμώνα, ως διατηρούσαι την
πρωτοβουλίαν ενεργείας του Στρατού κατά των συμμοριτών, διετάχθησαν ήδη.
Είναι όμως ανάγκη, όπως άμα τη Ανοίξει αναληφθώσιν εκ νέου Επιχειρήσεις
ευρείας εκτάσεως κατά των συμμοριτών, δι’ ό το ΓΕΣ εντείνει την προσπάθειάν
του:
– Εις την ταχείαν Οργάνωσιν της Εθνοφρουράς.
– Εις την βελτίωσιν του ήδη Στρατού Εκστρατείας (Πολυβόλα – Ορειβ. Πυρ/κόν
– Διαβιβάσεις), άποψις επιβαλλομένη και διά την περίπτωσιν εισβολής.
– Εις την βελτίωσιν προοδευτικώς των Μονάδων Εθνοφρουράς (Αυτόματοι
οπλισμοί – Διαβιβάσεις – Μεταφορικά μέσα), ούτως ώστε να καταστή αύτη ικανή
να συμβάλη αποδοτικώτερον κατά τας Επιχειρήσεις της Ανοίξεως.
Όσον αφορά την Πελοπόννησον απεφασίσθη ήδη εις βάρος των ενεργειών της
Στρατιάς εις Ήπειρον να εκκαθαρισθή αύτη κατά τους μήνας Δεκέμβριον με
Φεβρουάριον. Είναι όμως επιτακτική η ανάγκη όμως κατά το τέλος Μαρτίου,
άπασαι αι Μεγάλαι Μονάδες αι Νοτίως Πηνειού απασχολούμεναι με συμμοριακόν
αγώνα αποδοθώσιν εις την Στρατιάν. Τούτο θα επιτευχθή μόνον δι’
αντικαταστάσεώς των υπό Μονάδων Εθνοφρουράς.

Ε’. Γενικόν Συμπέρασμα
Ευρισκόμεθα ήδη προ ενός Στρατού αντιπάλου, ούτινος η τελική καταστροφή δεν
δύναται να επιτευχθή εφ’ όσον τα σύνορα μετά των Βορείων Γειτόνων σκοπίμως
διατηρούμενα ανοικτά υπό τούτων, παρέχουσιν εξαιρετικώς πολύτιμον και
βασικήν βοήθειαν οργανώσεως και εκπαιδεύσεως των συμμοριτών εντός των Χωρών
των, εξ ων ορμώμενοι προσβάλλουσι τας Βορείους της Ελλάδος Επαρχίας, και
διεισδύουσιν εις το Εσωτερικόν της Χώρας.
Το κλείσιμον των Συνόρων δυναμικώς είναι θεωρητικόν, διότι το ανάπτυγμα της
Μεθορίου είναι 950 χιλιόμετρα, η δε κάλυψις των στρατιωτικώς απαιτεί
απαράδεκτον αριθμόν Μεγάλων Μονάδων.
Ο Στρατός των συμμοριτών βελτιούμενος και αυξανόμενος συνεχώς θα
παρουσιασθή το Έαρ μαχητικότερος. Είναι όθεν ανάγκη, όπως από τούδε
αντιδράσωμεν διά βελτιώσεως του Στρατού Εκστρατείας και αναπτύξεως της
Εθνοφρουράς, Εθνοφρουράς όμως αποσκοπούσης τελικώς να αποδόση ως Στρατός
Εκστρατείας και ουχί απολύτως ως Εθνοφρουρά της σημερινής δοθείσης
κατευθύνσεως. Δεν είναι δυνατόν να παραμένωσι Μονάδες Εθνοφρουράς
αχρησιμοποίητοι εκεί ένθα η τάξις και η ασφάλεια να έχη αποκατασταθή, διότι
το Α ή Β τάγμα ανήκει εις την Επαρχίαν Α ή Β.
Η Εθνοφρουρά συνεπώς δέον καταλλήλως οργανουμένη να πολεμήση εκεί όπου
υπάρχει εχθρός και όχι να διατρέφεται εις ησύχους και αδιαταράκτους
περιοχάς.
Θεωρούμεν αναγκαίαν την μεταβολήν προοδευτικώς του αρχικού σκοπού της
Εθνοφρουράς με την εξής βασικήν σκέψιν.
Σήμερον η Στρατιά διαθέτει απάσας τας Μεγάλας Μονάδας του Στρατού
Εκστρατείας πλην 3 Ταξιαρχιών (2 εις Ρούμελην και 1 υπό μεταφοράν εις
Πελοπόννησον) δεν δύναται δε να ανταποκριθή πλήρως εις την αποστολήν της.
Εφ’ όσον το Έαρ οι συμμορίται θα ώσι κατά τεκμήριον ισχυρότεροι, η Στρατιά
θα ευρεθή υπό τας αυτάς ως σήμερον δυσκολίας έστω και αν ενισχυθή και με
τας δύο εισέτι Ταξιαρχίας της Ρούμελης, δοθέντος ότι την υπό μεταφοράν
τοιαύτην την διέθετε από πολλού χρόνου. Δεν πρόκειται όθεν αι 2 Ταξιαρχίαι
ενισχύσεως να δώσωσι την λύσιν.
Η αποστολή όθεν της Εθνοφρουράς δέον να αλλάξη. Τούτο είναι μόνον εφικτόν,
αν μετά πάροδον χρόνου τινός προοδευτικώς απολυθώσι της Εθνοφρουράς οι
Έφεδροι και οργανωθή αύτη δι’ οπλιτών νεωτέρων κλάσεων εκ των εχόντων
υπηρεσίαν μετώπου πολλήν άνευ δεσμεύσεως τούτων, ως είναι φυσικόν, προς
τοπικήν έννοιαν της Επαρχίας.
Τέλος όσον αφορά τον Στρατόν Εκστρατείας πιστεύομεν ότι, αν βελτιωθή με
σκοπόν ώστε να δύναται να ανταποκριθή και εις την περίπτωσιν εισβολής, η
νέα σύνθεσις των μονάδων του όλων των όπλων, κατά μείζονα λογον, θα του
επιτρέψωσι να ανταποκρίνεται και προς αγώνα συμμοριτών, οίτινες από μηνών
και πλέον εδημιούργησαν Μεγάλας Μονάδας (Ταξιαρχίας) διαρκώς βελτιουμένας
με απώτερον σκοπόν να παρουσιάσουν αρτίως εξωπλισμένον και δι’ όλων των
μέσων υποστηρίξεως προικοδοτημένον Στρατόν. Η παρουσιαζόμενη υπό τούτων
επίμονος προσπάθεια επιβαλλομένη άλλως τε υπό της Μόσχας, ήτις παρέχει τα
μέσα προς οργάνωσιν πραγματικού Στρατού και όχι απλώς ενόπλων συμμοριτών,
επέτρεψεν εις τους συμμορίτας να διεξάγωσιν αγώνας με όλας τας μεθόδους τας
οποίας είς κανονικός Στρατός ακολουθεί. Εν’ άλλοις λόγοις ο Στρατός των
συμμοριτών ήδη δεν αρνείται να δεχθή την μάχην (ως συμβαίνει εις την
Ήπειρον), ουδέ παραχωρεί το έδαφος, ούτινος αμύνεται πεισμόνως, μη υποχωρών
παρά διά σοβαρών επιθέσεων ή απειλής κυκλώσεως και αιχμαλωσίας.
Εν συνόψει, εκτός της Εθνοφρουράς δέον και ο Στρατός Εκστρατείας να
βελτιωθή προικοδοτούμενος επαρκώς και ποιοτικώς διά συγχρόνων μέσων
υποστηρίξεως όλων των όπλων.
Προς τούτοις το Γενικόν Επιτελείον Στρατού προτείνει τα κάτωθι άνευ της
πραγματοποιήσεως των οποίων ενδέχεται θάττον ή βράδιον να παρουσιασθή
κρίσις εις τον Στρατόν, οφειλομένη εις την ανεπάρκειαν των δυνάμεων αφ’
ενός και εις έλλειψιν στοιχειωδών μέσων ενός συγχρονισμένου Στρατού αφ’
ετέρου, όστις επαναλαμβάνομεν δύναται ευχερώς να εκπληρώση αποστολήν και
διά την περίπτωσιν εισβολής και διά Συμμοριακόν αγώνα, εν ώ αντίθετος
κατεύθυνσις δεν εξασφαλίζει την Χώραν της στοιχειώδους αμύνης της εν
περιπτώσει Πολέμου.

ΣΤ’. Επιβαλλόμενον πρόγραμμα
Βελτιώσεως Στρατού Εκστρατείας – Βελτιώσεως και Αυξήσεως Εθνοφρουράς έτους 1947-1948.

Ι.- Στρατός Εκστρατείας
Διά των υπαρχόντων ήδη μονίμων στελεχών πλαισιουμένων δι’ αναλόγου αριθμού
Εφέδρων δύνανται να επέλθουν αι κάτωθι βελτιώσεις εις τον Στρατόν
Εκστρατείας και κατά τας εξής χρονικάς περιόδους, εφ’ όσον εξασφαλισθούν τα
αναγκαιούντα υλικά και η συντήρησις του αναγκαιούντος προσωπικού οπλιτών.

Πρώτη Περίοδος
Ιανουάριος – Μάρτιος 1948
Συγκρότησις των Στρατηγείων 3 Ταξιαρχιών και μιάς Μεραρχίας, ούτως ώστε ο
Στρατός Εκστρατείας να είναι ωργανωμένος εις 9 Μεραρχίας, ων 3 τύπου
Πεδινού και 6 τύπου Ορεινού.
Εκάστη Μεραρχία θα είναι των 3 Ταξιαρχιών των 9 Ταγμάτων.
Η συμπλήρωσις των Μεραρχιών τούτων διά των αναγκαίων όπλων υποστηρίξεως και
ειδικώς Πυρ/κού, πολυβόλων, διαβιβάσεων και Μηχανικού δύναται να γίνη εις
τας εξής χρονολογίας.
Εντός εξαμήνου από της ημερομηνίας προσκλήσεως στρατευσίμων:
– Λόχοι Πολυβόλων 37
– » Μηχανικού 4
– Διαβιβάσεις Άπασαι αι αναγκαιούσαι
– Μοίραι Ορ. Πυρ/κού 6
– » πεδ. » 6
Ομοίως άπασαι αι απαραίτητοι μονάδες και σχηματισμοί υπηρεσιών διά την
πλαισίωσιν των 9 Μεραρχιών εντός της πολεμικής αυτών συνθέσεως.

Δευτέρα Περίοδος
Εντός εννέα μηνών από της ημερομηνίας προσκλήσεως των στρατευσίμων δύνανται
να οργανωθώσιν αι κάτωθι Μονάδες.
– Λόχοι Πολυβόλων 25
– Μοίραι Ορ. Πυρ/κού 3

Τρίτη Περίοδος
Εντός 12 μηνών από της ημερομηνίας προσκλήσεως των στρατευσίμων δύνανται να
οργανωθώσιν αι κάτωθι Μονάδες.
– Λόχοι Πολυβόλων 12
– Μοίραι Ορ. Πυρ. 3
– Μοίραι Α/Α Πυρ. 3
– Μοίραι Α/Τ Πυρ. 3
Ήτοι είναι δυνατή η ολοκλήρωσις πλήρως της οργανώσεως των 9 Μεραρχιών εις
εμπόλεμον σύνθεσιν μέχρι της 31-12-1948.

2.- Εθνοφρουρά
(α) Πέραν των οργανωθέντων 42 Τάγμα των δέον να οργανωθώσιν εισέτι 58
Τάγματα.
Εκ τούτων τα μεν 38 θα οργανωθώσι προς πύκνωσιν της καλύψεως της υπαίθρου
και απαγγίστρωσιν του Στρατού Εκστρατείας, διά δε της αναλογούσης πιστώσεως
των 20 τελευταίων Ταγμάτων προτείνεται όπως εκπαιδευθώσι 10.000
στρατεύσιμοι μη κληθέντες εισέτι και εκ των κλάσεων 1942, 43, 44, 45, 46
προς αντικατάστασιν των ήδη υπηρετούντων εθνοφρουρών, ούτως ώστε ουδείς εκ
τούτων να υπηρετή πέραν των 10-12 μηνών.
(β) Τα υπό συγκρότησιν 38 Τάγματα, ευθύς ως θα δοθή η έγκρισις, δύνανται να
οργανωθώσιν ως εξής.
Μέχρι τέλους Ιανουαρίου 1948 12 Τάγματα
» » Μαρτίου » 16 »

» » Μαϊου » 10 «

Σύνολον 38 Τάγματα

3.- Αναγκαιούντα Μέσα.
(α) Στελέχη.
Εξασφάλισις των αναγκαιούντων στελεχών διά την πλαισίωσιν των υπό
συγκρότησιν ή βελτίωσιν Μονάδων.
Εκ της γενομένης σχετικώς προεργασίας εν τω ΓΕΣ δεν προκύπτει σοβαρά
δυσχέρεια ως προς το σημείον τούτο.
(β) Οπλίται.
Απαιτείται η έγκρισις υπό των Συμμάχων
– Διά τον Στρατόν Εκστρατείας 30.000

– Διά την Εθνοφρουράν 30.000

Σύνολον απαιτουμένης δυνάμεως 60.000

Το προσωπικόν τούτο υφίσταται εν τη Χώρα μη έχον εκπληρώσει τας
στρατιωτικάς του υποχρεώσεις και αναμένον την εκγύμνασίν του.

(γ) Υλικά.
Απαιτείται η έγκρισις και αποστολή των εξής.
-Κυρίως ελεγχόμενα υλικά (επισυνάπτεται κατάστασις)
-Βασικά υλικά και υλικά στρατοπεδείας διά 60.000 άνδρας.
Ζ’. Μέτρα διά την εξύψωσιν του ηθικού.

Ι.- Διά τους οπλίτας.
ι.- Εξασφάλισις της στεγάσεως των οικογενειών των.
ιι.- Απόλυτος εξασφάλισις των εφεδρικών επιδομάτων άνευ ουδεμιάς
καθυστερήσεως.
ιιι.- Καλλιέργεια των αγρών των στρατευθέντων μερίμνη των Κοινοτήτων διά
προσωπικής εργασίας, ως εγένετο άλλοτε και διά τους δρόμους.
ιv. Υποχρεωτική ευθύνη των Πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών όπως
εξασφαλίζουν την στέγασιν και την διατροφήν κατά πρώτον λόγον των
ανταρτοπλήκτων οικογενειών των υπηρετούντων.

  1. Προαγωγή μέχρι και του βαθμού του Ανθ/στού επ’ ανδραγαθία εντός
    10ημέρου από της υποβολής της προτάσεως της ανδραγαθίας και
    κοινοποίησις από του ραδιοφώνου της προαγωγής.

2.- Διά τους αξιωματικούς.
Διά παντός τρόπου δημιουργίας της αμίλλης διά των κάτωθι μέτρων:
ι.- Υποχρεωτική στέγασις των ανταρτοπλήκτων οικογενειών των αξιωματικών.
ιι.- Ο θεσμός «Κατ’ απόλυτον εκλογήν» να εφαρμόζηται μόνον διά τα Όπλα».
ιιι.- Πραγματική εφαρμογή του Νόμου προαγωγών επ’ ανδραγαθία, ούτως ώστε να
πραγματοποιήται η προαγωγή εντός 10ημέρου από της πράξεως, κοινοποιουμένη
και διά ραδιοφώνου.
ιv.- Άμεσος κοινοποίησις από ραδιοφώνου των τιμωμένων δι’ Αριστείου
ανδρείας και Πολεμικού Σταυρού Α΄. και Β΄. Τάξεως.
v.- Ειδικόν σήμα των υπηρετούντων εις τας μαχομένας μονάδας των Ενόπλων
Δυνάμεων, όπερ να δύνανται να φέρωσι μετά εξάμηνον ευδόκιμον υπηρεσίαν εν
γραμμή.

3.- Διά τους φονευομένους.
ι.- Αποδοχαί ενεργείας του βαθμού εις ον προάγονται μετά τον θάνατόν των.
Καθορισμός ως ζώνης των πρόσω οπουδήποτέ τις και αν φονεύηται και
οπωσδήποτε (είς επιχειρήσεις ή εκ νάρκης κ.λ.π.). Περί τούτου απαιτείται
Νόμος.
ιι.- Ειδικόν παράσημον (ή ο Ταξιάρχης του Αριστείου Ανδρείας) και ειδικόν
δίπλωμα παραδιδόμενον εις την οικογένειαν με την φράσιν και μόνον «Έπεσεν
υπέρ της Ελλάδος».-

Γ ε ν ι κ ά
Ι.- Καθορισμός προσόντων στρατιωτικών διά την συμμετοχήν εις Στρατιωτικάς
Σχολάς και καθορισμός ιδίων θέσεων. Έτοι ειδική βαθμολογία των μετεχόντων
εις επιχειρήσεις.
2.- Προστασία και δωρεάν εκπαίδευσις των τέκνων των φονευμένων αξιωματικών
και οπλιτών.
Συνοψίζοντες το Στρατιωτικόν Πρόγραμμα της Κυβερνήσεως, ως ανωτέρω
προτείνεται διά το έτος 1947-1948, θα έχωμεν οργάνωσιν και σύνθεσιν του
ημετέρου στρατού Εκστρατείας μιάς εντελώς νέας μορφής εμφαινομένης εις το
Παράρτημα υπ’ αριθ. 1 επισυναπτόμενον τή παρούση εκθέσει.
Κατόπιν των ανωτέρω προτάσεων το Γενικόν Επιτελείον Στρατού παρακαλεί την
Κυβέρνησιν όπως ευαρεστηθή και προβή εις τας ενδεδειγμένας ενεργείας προς
εφαρμογήν τούτων ίνα αντιδράσωμεν αποτελεσματικώτερον μεν κατά του
συμμοριακού αγώνος, εξασφαλίσωμεν δε στοιχειώδη άμυναν της Ελλάδος.

Αθήναι τη 15 Δεκεμβρίου 1947

Τ.Υ.
Αντιστράτηγος Γιατζής Δημ.
Αρχηγός ΓΕΣ

Πληροφορίες περί κατάληψης πόλεως, ΓΕΣ/Α1/13 Δεκ 1947

ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1                                                        Ημέρα – Ώρα εκδόσεως  Σήματος
131215
ΠΡΟΣ: 1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ –
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ –
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αυστηρώς προσωπική.
Άκρως απορρητος. Αρ. πρ. 7143. Α. Φ. 4009/1.

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας η Κομμουνιστική Ηγεσία διέταξε το Στρατηγείον Ανταρτών, όπως πάση θυσία καταλάβη εντεταλμένην περιοχήν, περιλαμβάνουσαν μίαν έστω πόλιν και κωμοπόλεις, διά εγκατάστασιν Δημοκρατικής Κυβερνήσεως. Καθορίζεται εις το Στρατηγείον του Δημοκρατικού Στρατού, ότι είναι ανάγκη να διατηρηθή μία τοιαύτη περιοχή έστω και διά πέντε ημέρας. Μετά την πάροδον των πέντε ημερών δύναται η περιοχή να εγκαταλειφθή υπό Δημοκρατικού Στρατού. Τούτου γενομένου η Δημοκρατική Κυβέρνησις θα μεταφερθή και θα παραμείνη οριστικώς εις την ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ. Το Στρατηγείον του Δημοκρατικού Στρατού ητύχησε ως προς την πραγματοποίησην του ανωτέρω σκοπού εις την Ήπειρον δι’ ο και ζητούνται ευθύναι τούτου παρά πολιτικών ηγετών ΚΚΕ. Ανάγκη καταβληθή πάσα προσπάθεια υπό ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ προς ματαίωσιν του σκοπού συμμοριτών.

Εντολή ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ

Τ.Υ.

Έκθεση Επιχειρήσεων Νοεμβρίου 1947, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεων                     Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

  μηνός Νοεμβρίου ε.ε.                       ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α.Π. 7276/503/Α1

                                                            Σ.Τ.Γ. 917 τη 12.ΧΙΙ.47

ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1
Υποβάλλεται Έκθεσις Επιχειρήσεων μηνός Νοεμβρίου ε.ε.
Ε.Σ./Ε.Κ.
Ακριβές Αντίγραφον                                             Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Τ.Σ.                                                                    ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
—————————————-
XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1947

1.-    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
-Αί συχναί νυκτεριναί επιδρομαί κατά χωρίων ελεγχομένων παρά των συμμοριτών, αι εγκαταστάσεις ενεδρών, αι επιθετικαί αναγνωρίσεις, αι εξερευνήσεις και αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εν τη ζώνη της Μεραρχίας εβελτίωσαν αισθητώς την κατάστασιν από απόψεως ασφαλείας εις την περιοχήν της Μεραρχίας. Ως εκ τούτου οι συμμορίται έπαυσαν πλέον να κινούνται ανέτως και να δρούν συγκεντρωμένοι κατά μεγάλα τμήματα.
Αί κινήσεις των συμμοριτών ενεργούνται κατά μικράς ομάδας προς τον σκοπόν λεηλασίας τροφίμων και ζώων ή σαμποτάζ εις οδούς και σιδηροδρομικάς γραμμάς.
2.-    ΔΡΑΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.
Την 1.11.47 Συμμορίται υπό ΓΙΓΑΝ εισήλθον εις χωρίον ΜΑΡΙΝΑ (Μ.6877) και προέβη από 31.22.00 μέχρι 1.02.00 ώρας εις λεηλασίαν οικιών και αρπαγήν σημαντικών ποσοτήτων σιτηρών και τροφίμων. Συνέχεια

Κατάσταση Άρνισσα και Παναγίτσα, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ,/12 Δεκ 1947

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                   Εν Εδέσση τη 12-12-1947
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΗΣ
αριθ. Ε.Π. 253                                                                    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Πρός

1ην Στρατιάν ΒΟΛΟΝ
2/ Β΄ΣΣ ΛΑΡΙΣΣΑΝ
3/ Γ΄ΣΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ

Έχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι τα χωρία Άρνισσα και Παναγίτσα της
Υπ/σεως Χωρ/κής Αρνίσσης του καθ’ ημάς Νομού ευρισκόμενα εις το μεταίχμιον
της αρμοδιότητος από απόψεως διασφαλίσεως τάξεως των Β΄ και Γ΄ΣΣ, έχουσι
από μηνός επί πλέον να επικοινωνήσωσι και ανεφοδιασθώσι εκ της πρωτευούσης
του Νομού.

Η τοιαύτη διακοπή της συγκοινωνίας εδημιούργησε και δημιουργεί οξύτατον
ζήτημα επισιτισμού των κατοίκων των χωρίων τούτων, χωρίων πτωχών εις
παραγωγήν, και αδυνατούντων να διατραφώσιν εκ των επιτοπίων πόρων ανέκαθεν.
Το τοιούτον θα απετέλει ίσως συνήθες φαινόμενον, λόγω της επικρατούσης ανά
το Κράτος αταξίας. Τα χωρία όμως ταύτα κατοικούνται από Έλληνας
επιδείξαντας ηρωισμόν και αυτοθυσίαν αξίους παντός θαυμασμού και επαίνου
και τουλάχιστον μερίμνης διά τους κατοίκους των να μη αποθάνωσιν εκ της
πείνης. Συνέχεια

Εκθεση επίθεσης κατά ΣΟΥΦΛΙΟΥ(8/12/1947), 551 ΤΑΓΜΑ/12 Δεκ 1947

551 ΤΑΓΜΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επί της επιθέσεως συμμοριτών εναντίον του Σουφλίου
την νύκτα της 7ης προς 8ην.ΧΙΙ.47

1ον.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.

Αι τελευταίαι υπάρχουσαι πληροφορίαι εις το Τάγμα ήσαν αι εξής:

α) Το 2ον Τάγμα είχεν επενέλθη μετά την επίθεσιν Μεταξάδων εις την θέσιν
του. Επίσης 2-3 Λόχοι του 3ου και του 4ου Τάγματος μέχρι της 5 Δεκεμβρίου
ευρίσκοντο εις ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΣ – ΚΟΥΣ – ΛΟΦΟΣ – ΝΤΟΜΠΡΟΒΑ απολύτως θετικαί
πληροφορίαι (Α.Π. 136 αναφοράς του Π.Κ.Π.Ε.), έφερον ότι οι συμμορίται ήσαν
εφοδιασμένοι με Πυρ/κόν το οποίον έφερον κατά την επίθεσιν, εναντίον της
ΛΑΔΗΣ αλλ’ άγνωστον διατί δεν το εχρησιμοποίησαν. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ – ΕΥΡΩΠΟΣ (10/12/1947), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/11 Δεκ 1947

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επιχειρήσεις της 10ης Δεκεμβρίου 1947 εις
Περιοχήν ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ – ΕΥΡΩΠΟΣ.

Αριθ.Α.Π. 5/5/21
Υποβάλλεται
Γ΄ΣΣ /Α1 (είς διπλούν μετά σχεδιαγράμματος)
Γ΄ΣΣ /Α2
Κοιν.
31, 32, 33, 51 Ταξιαρχίας
511, 514, 516 Τάγματα
Δ/τής Μεραρχίας (μετά σχεδιαγράμματος)
Α2
Α1 (μετά σχεδιαγράμματος)

Έκθεσις περιληπτική επιχειρήσεως
ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ – ΕΥΡΩΠΟΣ
της 10-12-47


Ι.-        ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Ως το ειδικόν δελτίον πληροφοριών.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΜΟΥ:
–       Να αχθώ εις την περιοχήν ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ – ΕΥΡΩΠΟΣ αιφνιδιαστικώς και να επιζητήσω εντός της ημέρας:
α)    να επιφέρω όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν φθοράν εις τας εκεί συμμοριακάς δυνάμεις.
β)    να καταστρέψω τας εκεί οργανώσεις των.
γ)    να προωθήσω την ενέργειάν μου έτι βορειότερον αν ήθελον υπάρξει ευνοικαί συνθήκαι.
ΜΕΘΟΔΟΣ:
–       Να προωθηθώ, εί δυνατόν κατά την νύκτα, εκ δύο κατευθύνσεων εις την περιοχήν ΦΙΛΩΤΙΑ – ΙΔΑ – ΠΛΟΤΣΑ (θέσεις εξορμήσεως).
–       Να συνεχίσω τολμηρώς την κίνησίν μου εκ ΦΙΛΩΤΙΑΣ και ΙΔΑΣ εις ΕΥΡΩΠΟΝ και εκ ΠΛΟΤΣΑΣ εις ΚΟΤΣΟΡΑ, εν συντονισμώ.
–       Να επιτεθώ κατά των εις την άνω περιοχήν συμμοριακών δυνάμεων και επιδιώξω την συντριβήν των εκμεταλλευόμενος πλήρως την υποστήριξην του πυροβολικού και την επέμβασιν της Αεροπορίας.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:
α)    Διοίκησις και Διλοχία 516 Τάγματος συν Μ.Δ περιοχής.
–      Διοίκησις και Διλοχία 514 Τάγματος
Συμπληρωματικά μέσα: Ουλαμός Π. Πυρ/κού ΑΡΔΕΑΣ
Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΑΡΔΕΑΣ
Διμοιρία ΚΑΡΡΙΕΡΣ ΑΡΔΕΑΣ
Αποστολή:
–      Κυρία προσπάθεια από κατευθύνσεως ΦΙΛΩΤΙΑ προς ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΝ – ΕΥΡΩΠΟΝ και προς ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ – ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ.
–      Κάλυψις από κατευθύνσεως ΠΕΥΚΩΤΟΝ
–      Απασχόλησις κατά τον άξονα ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΙΔΑ-  ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ
–       Επίθεσις και ενέργεια συντονισμένη με κίνησιν Τμημάτων ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.
β)    Τμήματα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΦΑΝΟΥ
ι-     Διοικήσις και Διλοχία 511 Τάγματος εξ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Αποστολή:
–      Κατάληψις ΠΛΟΤΣΑ ως βάσεως εξορμήσεως και οργάνωσις επ’ αυτής βάσεως πυρός.
–      Κίνησις προς ΚΟΤΣΟΡΑ και κατάληψίς του.
–      Αποκοπή και συντριβή των από ΕΥΡΩΠΟΥ διαρρεόντων προς ΑΕΤΟΧΩΡΙ συμμοριτών.
–      Κάλυψις Τμημάτων 516 Τάγματος από κατευθύνσεως ΑΕΤΟΧΩΡΙ
ιι-    Λόχος 511 εκ ΦΑΝΟΥ υπό Ταγ/χην Σακελλαρίδην
Αποστολή:
–      Εγκατάστασις την 0900 ώραν της 10ης Δεκεμβρίου εις περιοχήν 927
–      Κάλυψις ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ από υψ. 1097 ΣΚΡΑ και πιθανόν εκ Νότου (ΠΑΙΚΟΝ).
–      Ενδεχομένως επέμβασις προς ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΝ –  ΛΑΓΚΑΔΙΑΝ
ιιι-   Λόχος ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ θα παραμείνη ως φρουρά του Στρατοπέδου.
–      Σύνδεσμος εις υψ. 845 με τον Λόχον ΦΑΝΟΥ εις υψ. 927
γ)    ΙΛΗ ΙΠΠΙΚΟΥ – Μ.Δ. περιοχής ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
Αποστολή:
–      Ανάπτυξις δραστηριότητος εις περιοχήν ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ –  ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ από της 0830 ώρας της 10ης Δεκεμβρίου.
–      Κάλυψις από Νότου ενεργούντων Τμημάτων.
–      Συντριβή τυχόν προς Νότον συμμοριτών.
–      Παρεμπόδισις συμμοριακής επικοινωνίας από Δυσμών (κατευθύνσις Ν. ΖΩΗΣ) προς ΠΑΙΚΟΝ.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
α)    Τμήματα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΦΑΝΟΥ υπό Αντ/χήν ΜΙΣΣΙΟΝ Δ/τήν 511 Ταγ.
β)    Τμήματα από ΑΡΔΕΑΣ υπό Δ/τήν 516 Ταγ. Ταγ/χην ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΝ
γ)    Ο Επιτελάρχης της Μεραρχίας θα κινηθή εις ΑΡΔΕΑΝ, παρακολουθών την κίνησιν των Τμημάτων, με σκοπόν να με ενημερώνη επί της εκάστοτε καταστάσεως.
δ)    Είς Αξ/κός Επιτελείου 32 Ταξιαρχίας παρά 516 Τάγματι.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ:
–       Εζητήθη ο βομβαρδισμός ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ (κυρίως) – ΝΩΤΙΑΣ και πολυβολισμός των διαφευγόντων συμμοριτών από της 0830 ώρας της 10 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα επαναλήψεως εν συνεχεία.
ΠΡΟΚΙΝΗΣΕΙΣ:
–       Διοίκησις και Διλοχία 514 Τάγματος την 9ην τρέχοντος από ΕΔΕΣΣΗΣ εις ΑΡΔΕΑΝ.
ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ:
–       Έναρξις την πρωίαν της 10ης Δεκεμβρίου
–       Πέρας το εσπέρας της ιδίας ημέρας και επάνοδος Τμημάτων εις τας αφετηρίας των.
Ο
Μέραρχος
Υποστράτηγος ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ


ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ κατά την 10ην Δεκεμβρίου
1.-    Με την ενεργούσαν εξ Ανατολών Διλοχία ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ευρίσκετο εκτός του Διοικητού του 511 Τάγματος και ο Διοικητής της 31 Ταξιαρχίας Συν/χης ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ευρισκόμενος από τριημέρου εις ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ.
2.-    Από 0830 ώρας τα Τμήματα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ εγκατέστησαν βάσιν πυρός εις ΠΛΟΤΣΑ (3095) και νοτίως ταύτης εις (300935).
Ήρξατο εν συνεχεία η διάβασις του Ρέμματος ΡΑΚΟΒΙΤΣ προς κατάληψιν του υψώματος 685 ΚΟΤΣΟΡΑ (285-965).
Σταθμός Διοικήσεως Δ/τού Ταξιαρχίας και Δ/τού Τάγματος  επί ΠΛΟΤΣΑ.
3.-    Τα Τμήματα εξ ΑΡΔΕΑΣ εκινήθησαν εις δύο φάλαγγας:
–      Μία φάλαγξ Δ/τής Τάγματος 516 και Διλοχία (Λόχος 516+ Λόχος 514+ ΜΑΔ) την 0930 ώραν ευρίσκετο εις ΦΙΛΩΤΙΑΝ
–      Η δευτέρα φάλαγξ Δ/τής 514 Τάγματος και Διλοχία (Λόχος 514+ Λόχος 516) την 0930 ώραν ευρίσκετο εις ΙΔΑΝ.
4.-    Ο ουλαμός Πυρ/κού, ο ουλαμός Αναγνωρίσεως και η Διμοιρία ΚΑΡΡΙΕΡΣ κινηθέντα εις ΡΙΖΟΧΩΡΙ δεν ηδυνήθησαν να συνεχίσουν προς ΦΙΛΩΤΙΑΝ λόγω του βαλτώδους του εδάφους. Συνεχής βροχή εις την περιοχήν, εις δε την περιοχήν ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ χιών.
Μετά μεγάλης δυσκολίας απεκολλήθησαν και εκινήθησαν προς ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΝ – ΚΩΣΤΑΝΤΙΑΝ.
5.-    Οι Λόχοι ΦΑΝΟΥ και ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ εις τας διαταχθείσας θέσεις και ανατεθείσας αποστολής: υψ. 927 και υψ. 845.
Ομοίως και η ΙΛΗ ΙΠΠΙΚΟΥ εις την περιοχήν ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ.
6.-    Κατά την προχώρησιν της αριστερής φάλαγγος εις ΦΙΛΩΤΙΑ, ομάς συμμοριτών διέφυγε προς ΠΕΥΚΩΤΟΝ.
Επρόκειτο περί προωθημένου φυλακίου εις την πεδιάδα.
7.-    Την 1045 ώραν εξεδηλώθησαν εχθρικαί αντιστάσεις αυτομάτων όπλων (μυδραλλίων 3-4) την Νοτίαν κορυφήν χωρίον ΘΕΡΙΟΠΕΤΡΑΣ και ΕΥΡΩΠΟΥ.
Προσηρμόσθη βολή πυροβολικού επιτυχής.
Η κίνησις των Τμημάτων συνεχίζεται.
8.-    Την 1115 ώραν εξεδηλώθησαν και έτεραι αντιστάσεις του εχθρού με πυρά μυδραλλίων και όλμων από το ύψωμα ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ εναντίον και των δύο φαλάγγων και της αριστεράς της κινουμένης από ΦΙΛΩΤΙΑΣ προς ΕΥΡΩΠΟΥ και της δεξιάς  κινουμένης από ΙΔΙΣ προς ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ.
9.-    Την 1100 ώραν Λόχος της Διλοχίας ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ανήλθεν εις ΚΟΤΣΟΡΑ. Ο εχθρός ήρξατο βάλλων με καταιγιστικά πυρά μυδραλλίων και βαρέων όλμων από τα αντερείσματα ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ και ΝΩΤΙΑΣ.
10.-  Ο εχθρός εξακολουθεί αντιτάσσων πείσμονα αντίστασιν εις:
–      υψώματα ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (συμμορία ΓΕΩΡΓΑΛΑ δυνάμεως 80 με μυδράλλια και όλμον)
–      υψώματα Δ. και ΒΔ. ΘΕΡΙΟΠΕΤΡΑΣ (συμμορία ΜΙΜΗ περί τους 60)
–      υψώματα 517 και Νοτία παρυφή ΕΥΡΩΠΟΥ διά μυδραλλίων.
Εκδηλούται δε διά βαρέων όλμων από ΑΕΤΟΧΩΡΙ, κατά Τμημάτων εις ΚΟΤΣΟΡΑ και κατά Τμημάτων αριστεράς φάλαγγος κινουμένων προς ΕΥΡΩΠΟΝ.
11.-  Η συνεχιζόμενη κίνησις των Τμημάτων μας και η εις ΚΟΤΣΟΡΑ άνοδος του Λόχου ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ αναγκάζουν τον εχθρόν να συμπτυχθή, καλυπτόμενος υπό οπισθοφυλακών.
Η συμμορία ΓΕΩΡΓΑΛΑ (δυνάμεως 80) διά του υψώματος 517 και ΕΥΡΩΠΟΥ προς ΑΕΤΟΧΩΡΙ, πλην της Διμοιρίας ΜΙΜΗ ήτις εξηκολούθησαν παραμένουσα και βάλλουσα από τα υψώματα Δ. και ΒΔ. ΘΕΡΙΟΠΕΤΡΑΣ.
12.-  Την 1320 ώραν τα επί κεφαλής Τμήματα της αριστεράς φάλαγγος εισέρχονται εις ΕΥΡΩΠΟΝ. Μικροαντιστάσεις οπισθοφυλακών του εχθρού εξακολουθούν βάλλουσαι, ενώ η όλη σύμπτυξίς των υποστηρίζεται διά βαρέων όλμων εξ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ.
Έτερα Τμήματα της αριστερής φάλαγγος κινούμενα εις ΘΕΡΙΟΠΕΤΡΑΝ ευρίσκονται καθηλωμένα προ της Νοτίας παρυφής της ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ βαλλόμενα κατά μέτωπον και εκ του αριστερού (υψώματα Βορείως ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ).
13.-  Η δεξιά φάλαγγα εξακολουθεί την κίνησιν της προς υψ. 517, με επιβράδυνσιν λόγω αντιστάσεων ελαφρών, καλυπτουσών την σύμπτυξιν των συμμοριτών, της ομίχλης και της μικράς ορατότητος.
14.-  Το πυροβολικόν προωθηθέν εις ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ έβαλλεν επιτυχώς τους διαρρέοντας συμμορίτας.
15.-  Την 1330 ώραν κατά του Λόχου ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ εις ΚΟΤΣΟΡΑ ωρμήθησαν εχθρικαί δυνάμεις τη υποστηρίξει βαρέων όλμων και πολυβόλων.
α)    εκ της κατευθύνσεως ΝΩΤΙΑΣ πυρά 1 βαρέος όλμου και 4-5 μυδραλλίων.
β)    εξ υψ. 658 ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (272-978) πυρά διά 6-7 μυδραλλίων.
γ)    εκ του αντερείσματος βορείως υψώματος 517 (η συμμορία ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ συμπτυσσομένη) πυρά 4 μυδραλλίων.
δ)    εκινήθησαν επιθετικώς κατά Λόχου εις ΚΟΤΣΟΡΑ συμμοριακαί δυνάμεις εξ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ (Σχολή βαθμοφόρων) και εσημειώθη κίνησις συμμοριτών (συμμορία ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ περί τους 80) από ΝΩΤΙΑΣ με πρόθεσιν υπερκεράσεως βάσεως πυρός μας εις ΠΛΟΤΣΑ.
Ο Λόχος ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ έβαλλεν επιτυχώς τας διαρρεούσας δυνάμεις συμμορίας ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.
Την 1330 ώραν αιτείται επέμβασις πυροβολικού υπέρ του Λόχου, απειλουμένου εκ των ανωτέρω αναφερθεισών εκδηλώσεων και ενεργειών του εχθρού.
Το πυροβολικόν δεν ηδυνήθη να επέμβη εγκαίρως μη έχον ούτε ελαχίστην παρατήρησιν εκ της βροχής και της ομίχλης και της απασχολήσεώς του εις άλλους στόχους και είναι γεγονός ότι ο Λόχος εις ΚΟΤΣΟΡΑ διέπρεξε σοβαρόν κίνδυνον.
Την 1400 ώραν ο Λόχος ήρξατο συμπτυσσόμενος, συνεκεντρώθη εις (305935), όπου έφθασε και το Τμήμα της βάσεως πυρός εκ ΠΛΟΤΣΑΣ.
16.-  Την 1530 ώραν ολοκληρούται η κατάληψις του ΕΥΡΩΠΟΥ και του υψώματος 517.
Εις ΕΥΡΩΠΟΝ εφονεύθησαν 2 συμμορίται ομαδάρχαι και συνελήφθησαν 2. Ανευρέθη εγκαταλελειμένον και 1 Αντιαρματικόν τυφέκιον.
Τα Τμήματά μας ησχολήθησαν εν συνεχεία με καταστροφάς των εγκαταστάσεων και αμυντικών οργανώσεων των συμμοριτών εις ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΝ.
Ο εχθρός εξηκολούθη καθ’ όλον το διάστημα εκδηλούμενος διά μυδραλλίων και από ΚΟΤΣΟΡΑ ήδη. Επίσης διά βαρέων όλμων.
17.-  Διετάχθη η επάνοδος των Τμημάτων εις τας βάσεις των υπό την κάλυψιν οπισθοφυλακών.
Ούτως: –     η Διλοχία ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ επανήλθεν εις Στρατόπεδον ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ όπου και ο Λόχος ΦΑΝΟΥ του υψ. 927.
–      η αριστερή φάλαγξ εις ΑΡΔΕΑΝ
–      η δεξιά φάλαγξ παρέμεινεν ενεδρευτικώς εις περιοχήν ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
–      η Ίλη Ιππικού εις ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΝ.
18.-  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Ημέτεραι απώλειαι
Ν. 0
Τ. οπλίται 5 ελαφρώς (2 του 516 Τ, 3 του 511 Τ)
Σ. 1 Μ.Δ. ΑΡΔΕΑΣ
Συμμοριτών: Καταμετρηθείσαι
Ν. 2 ομαδάρχαι ων μία συμμορίτισσα ΔΗΜΑΚΟΥ εξ ΕΔΕΣΣΗΣ
Σ. 6 ων μία συμμορίτισσα
Παραδοθέντες 5
Αί απώλειαί των είναι σημαντικαί εκ της βολής του πυροβολικού  και της βολής των Τεθωρακισμένων τα οποία τους έβαλλον εις ΕΥΡΩΠΟΝ από αποστάσεως 300 μ. και τους έβλεπον καταπίπτοντας τον ένα μετά τον άλλον. Δεν ήτο δυνατή η πλήρης εξερεύνησις και εξακρίβωσις λόγω της ολίγης ώρας που εναπέμενε διά τας καταστροφάς των έργων των συμμοριτών και διά την επάνοδον.
Οπλισμός: 8 τυφέκια
1 Μπρέν
2 Στέν
1 αντιαρματικόν τυφέκιον
αντιαρματικαί εκτοξευταί
Περισυνελέγησαν ποίμνιον και μερικά κτήνη
Κατεστράφησαν οργανώσεις συμμοριτών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1-     Ο εχθρός υπέστη αιφνιδιασμόν, μη αναμένων την συντονισμένην ενέργειαν εξ ΑΡΔΕΑΣ και ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.
2-     Ο αιφνιδιασμός δεν επέφερε σημαντικόν αποτέλεσμα εις απωλείας του εχθρού διότι:
–      ο καιρός δεν επέτρεψε την επέμβασιν της Αεροπορίας η οποία θα είχε σημαντικάς επιτυχίας.
–      εστερήθη το πυροβολικόν κάθε παρατηρήσεως.
–      τα Τμήματα έγιναν δυσκίνητα υπό το βάρος ραγδαιοτάτης βροχής και λάσπης
–      ομίχλη εκάλυπτε την υποχώρησιν των συμμοριτών και εδυσχείραινε την επισήμανσιν των εχθρικών αντιστάσεων.
–      δεν κατέστη δυνατή η καταδίωξις του εχθρού και η ταχεία κίνησις των τεθωρακισμένων τα οποία ακινητοποιήθησαν καθ’ όλην την πρωίαν εις ΡΙΖΟΧΩΡΙ και μετά δυσκολίας ηδυνήθησαν να φθάσουν αλλάξαντα δρομολόγιον εις ΕΥΡΩΠΟΝ.
3-     Όλη η περιοχή από ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ μέχρι ΤΖΕΝΑΣ καταλαμβάνεται υπό των συμμοριτών αμυντικώς.
Έχουν οργανωμένας θέσεις πολυβολείων εις όλον το βάθος.
4-     Το ΑΕΤΟΧΩΡΙ – ΝΩΤΙΑ προσπελαστά από κατευθύνσεως ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ με μετωπικήν-απωθητικήν ενέργειαν από ΑΡΔΕΑΣ.
Απαιτούνται όμως δυνάμεις αρκούσαι. Τουλάχιστον ολόκληρον Τάγμα εκ κατευθύνσεως ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (εκτός της φρουράς του Στρατοπέδου) και Τάγμα εξ ΑΡΔΕΑΣ.
Να συντρέχουν δε πάντοτε επαρκές πυροβολικόν, επαρκής Αεροπορία, και προ παντός καλή καιρική κατάστασις.
5-     Δελτίον πληροφοριών, αποτέλεσμα, της επιχειρήσεως υποβάλλεται.
6-     Επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα κινήσεως των Τμημάτων και εκδηλωθεισών εχθρικών αντιστάσεων.-

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ
Υποστράτηγος
Διοικητής

Ενημέρωση καταστάσεως, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/9 Δεκ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                                    Βόλος 9.ΧΙΙ.1947
απόρρητος
αρ. απορρ. 36/1389                                                     κατεπείγουσα

Προς τους:

    – κύριον Υπουργόν Στρατιωτικών

    – αντιστράτηγον ΓΕΣ

Αθήνας

Ι      Κατά την έναρξιν φθινοπώρου 1947 εις επανειλημμένας συσκέψεις εν ΓΕΣ του κυρίου υπουργού Στρατιωτικών παρισταμένων των αρμοδιωτέρων επιτελών εν όψει της αυξήσεως του στρατού κατά 10.000 άνδρας και σχηματισμού ταγμάτων εθνοφρουράς απεφασίσαμεν και ετέθη η γενική γραμμή.

ΙΙ     Αναστολή αυξήσεως του τακτικού στρατού κατά 10.000 και προτίμησις σχηματισμού ταγμάτων εθνοφρουράς: Πελοπόννησος, Ρούμελη, Ήπειρος, ώστε να οργανωθή κάτι το συμπαγές εις τον κορμόν του γεωγραφικού ελληνικού σώματος άμεσον επακολούθημα συγκέντρωσις- διάταξις ολοκλήρου του στρατού εκστρατείας Βόρειον Ελλάδα με εντολήν: Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων 1 ΣΤΡΑΤΙΑ, ΓΕΣ/8 Δεκ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ                                                     ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 4009/1.7995
Πρός
Την 1ην Στρατιάν
Β ό λ ο ν

Έχοντες υπ’ όψιν το υπ’ αριθ. Α.Π. ΙΣ.36/6-ΧΙΙ-47 έγγραφον της Στρατιάς προς το Γενικόν Επιτελείον Στρατού, εξ ού προκύπτει,  ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψις χειμερινής εξορμήσεως προς καταστροφήν του όγκου των συμμοριτών εις την Περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ – ΣΜΟΛΙΚΑ – ΒΟΒΟΥΣΑ, ως δυναμένην να προκαλέση σημαντικήν φθοράν εις τας ημετέρας Μεγάλας Μονάδας, αίτινες θα αναλάβωσι  την επιχείρησιν ταύτην, γνωρίζομεν τα εξής: Συνέχεια

Χειρισμός Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ΓΕΣ/8 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Χειρισμός Τ.Ε.                                              ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εδακτυλογραφήθη υπό
ΠΡΟΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ                                                    Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.

 Δ/σεις Εθνοφρουράς                                      Αριθ. Τηλ. 31-950

                                                                                              Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ.:            ΓΕΣ/Α1                                                 ΑΡΙΘ. Φ.4019/11

 Ι Στρατιάν                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7996

                                                                                            Β.Σ.Τ. 902/8-ΧΙΙ-47

Σχετ.    4019/11/18-Χ-47, 4019/11/15-Χ-47, 4019/11/1/21-Χ-47, 4019/11/22/21

 Χ-47, 4019/11/3/6413/21-Χ-47, 4019/11/6763/1-ΧΙ-47 Ημέτεραι

Ι.     Πληροφορίαι συρρέουσιν εις ΓΕΣ ότι μεταξύ των οπλιτών των Τ.Ε. παρατηρείται απροθυμία και ενίοτε άρνησις κινήσεως και ενεργείας εκτός των ορίων της Επαρχίας, εξ ης το Τάγμα εστρατολογήθη. Αίτια τούτου υπήρξαν εις τινα Τάγματα κρούσματα απειθαρχίας και λιποταξίας. Συνέχεια

Επιχειρήσεις από 1 Μαρ-31 Νοε 1947, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α1)

ΠΙΝΑΞ
Των από Μαρτίου 1947 μέχρι τέλους Ν/βρίου 1947 γενομένων επιχειρήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑΙ

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

1.   

Επιχείρησις ΒΕΡΜΙΟΥ Βέρμιον 8 Τάγ. Στρατού3 Ούλ. Πεδ. Πυρ.Τμήμα Συν/ τος Αν.

 

ΧΙ Μερ.

22-2-47

με 12-3-47

2.   

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΟΙΤΗ- ΓΚΙΩΝΑ 3 Τάγ. Στρατού1 Τάγ. Χωρ/κήςΠυρ/χία 4,2΄΄

 

Α΄ ΣΣ

Καθ’ όλον τον Μάρτιον Ι947

3.   

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΜΟΚΟΣΦΟΥΡΝΑ ΚΕΔΡΟΣ 6 Τάγμ. Στρ.Μοίρα Πεδ. Πυρ.

Β΄ ΣΣ

Καθ’ όλον τον Μάρτιον Ι947

4.   

ΑΕΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗΘΕΣΣΑΛΙΑ 20 Τάγ. Στρ.4 Λ.Ο.Κ.2 Συν/τα Π. Πυρ.

2 Συν/τα Αναγν.

3 Λόχ. Πολ/λων

2 Μοίρ. Ολμ. 4,2΄΄

 

1η Στρατιά

9-4-47

με 10-5-47

5.   

ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ ΟΡΘΡΥΣ Λόχος 611 Τάγμ.Λόχος συνοδείας Στρατιάς2 Ουλ. Τεθ/ νων

1η Στρατιά

 

23-4-47

με 28-4-47

6.   

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΜΙΟΝ 7 Τάγμ. Στρατού και Χωρ/κήςΤμήματα Πυρ/κού

Γ΄ ΣΣ

23-4-47

με 1-5-47

 

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

7.   

ΧΕΛΙΔΩΝ Δ. και Α. ΜΕΓΔΟΒΑΒΑ υψώμ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ 3 Τάγματα και Πυρ/κόν

Β΄ ΣΣ

1-5-47

με 23-5-47

8.   

ΙΕΡΑΞ ΧΑΣΙΑΑΝΤΙΧΑΣΙΑ 20 Τάγμ. Στρατού Άπαντα τα εις την διάθεσιν του Β΄ ΣΣ μέσα υποστηρίξεως.

Β΄ ΣΣ

11-5-47

με 27-5-47

9.   

ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΗ 6 Τάγ. Στρ.3 Τάγ. χωρ/ κής

85 Περ.

11-5-47

 με 19-6-47

10.

ΠΟΥΚΑΤ ΝΤΑΓ ΠΟΥΚΑΤ- ΝΤΑΓ 12 Λόχοι3 Λ.Ο.Κ.

VΙΙ Μερ.

31-5-47

με 18-6-47

11.

ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β. ΠΗΛΙΟΝΟΣΣΑ 2 Τάγ. Στρατού1 Τάγ. Χωρ/ κής10 Λόχοι ΚΒΕΕ

1 Λ.Ο.Κ.

 

3η Ταξ.

7-6-47

με Ι5-6-47

 

12.

ΕΛΑΦΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ 2 Τάγματα και Πυρ/κόν

ΙΙ Μερ.

7-6-47

με 10-6-47

13.

ΚΥΚΝΟΣ ΠΙΕΡΡΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ 14 Τάγ. Στρ.2 Μοίραι Π. Πυρ.2 Ολμ/χίαι 4.2»

1 Λόχος Πολ/λων

2 Ιλαι Αναγ/ σεως

Μονάδες Χωρ/κής και ΜΑΥ

 

Β΄ ΣΣ

12-6-47

με 3-7-47

14.

ΚΟΡΑΞ ΠΙΝΔΟΣΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙΖΑΓΟΡΙΑ

 

11 Τάγ. Στρ.Μοίρα Π. Πυρ.2 Ολμ/χίαι 4.2»

1 Ίλη Αναγν.

1 Λόχος Πολ/λων

 

Β΄ ΣΣ

8-6-47

με 12-6-47

και 28-6-47

με 3-8-47

15.

Επιχείρησις ΜΠΕΛΕΣ ΜΠΕΛΕΣ (διά διευκόλυνσιν Ο.Η.Ε.) 2 Τάγματα και Πυρ/κόν

Χ Μερ.

5-7-47

με 8-7-47

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

16.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΕΡΜΙΟΝΠΑΙΚΟΝΚΡΟΥΣΙΑ

ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

15 Τάγματα και Πυρ/κόν

Γ΄ ΣΣ

26-8-47

με10-9-47

(1η φάσις)

μέχρι

5-10-47

 (2α φάσις)

17.

ΠΥΡΓΟΙ ΣΤΕΝΑ ΠΕΤΡΑΣ 1 Τάγμα-Πυρ/κόν 3Ι Ταξ.

28-8-47

με 1-9-47

18.

ΕπιχειρήσειςVΙΙ Μερ/χίας α) Μεταξύ ΣΟΥΦΛΙΟΥΚΟΜΟΤΙΝΗΣβ) Μεταξύ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

γ) Β. ΠΑΠΑΔΩΝ

 

3 Τάγματα3 Τάγματα5 Λόχοι

27 Ταξ.

26 Ταξ.

25 Ταξ.

5-9-47

με 10-9-47

19.

ΒΥΡΩΝ ΒΙΤΣΙ 5 Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής

ΧV Μερ.

11-9-47

με 20-9-47

20.

ΠΑΪΚΟΝ Όρος ΤΣΑΛΝΤΑΓ 2 Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής

26 Ταξ.

11-9-47

με 20-9-47

21.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΙΕΡΡΙΑ – ΑΝΩ ΟΛΥΜΠΟΣ 2 Τάγ. Στρατού

51 Ταξ.

 

14-9-47

 με 18-9-47

22.

Εξερεύνησις ΚΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΟΥΣΙΑ 2 Τάγματα 37 Ταξ.

19-8-47

με 6-9-47

23.

ΟΡΒΥΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ Μικ. Δέρειον ΜΠΑΜΠΑΛΑΡ 2 Τάγματα

VΙΙΙ Μερ.

6-9-47

με 3-10-47

24.

ΛΕΥΚΑΣ επί ΚΑΣΤΑΝΟ-ΧΩΡΙΩΝ 3 Τάγματα ΧV και ΙΙ Mερ.

Ι9-9-47

με 24-9-47

25.

ΕΒΡΟΣ (ΛAΪΛΙΑ) Βορ. ΣΕΡΡΩΝ – ΣΙΔΗΡ/ ΣΤΡΟΥ 2 Τάγματα 35 Ταξ.

24-9-47

με 28-9-47

26.

ΚΟΤΖΑ-ΟΡΜΑΝ δασώδης περιοχή εκβολών ΝΕΣΤΟΥ 2 Τάγματα

26 Ταξ.

24-9-47

με 30-9-47

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

27.

ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠεριοχήΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ 2 Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής

Χ Μερ/χία

7-10-47 συνεχίζεται

28.

ΒΕΛΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΒΟΪΟΝΓΡΑΜΜΟΣ ΒΙΤΣΙ 7 αποσπάσματα κρούσεως, 2-3 ταγμάτων έκαστον.(ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ-ΒΕΥΗΣ).Λόγω εισόδου συμμ/κών δυνάμεων από ΓΡΑΜΜΟΥ εις ΖΑΓΟΡΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ και εξ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ εις περιοχήν ΑΧΕΛΩΟΥ, η εκτέλεσις περιωρίσθη μόνον  εις την ΙΙ Μεραρχίαν

Η VII και ΙΧ ενεπλάκησαν εις αγώνας κατά των εισβαλόντων συμ/των εις Άγραφα – Τζουμέρκα – Ζαγόρια – Μιτσικέλι.

Μέρος ταύτης η επιχείρησις ΒΥΡΩΝ.

1η Στρατιά

10-8-47

με 25-9-47

29.

ΤΙΓΡΙΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 8 Τάγματα

30.

ΛΑΙΛΑΨ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΓΚΙΩΝΑ-ΟΙΤΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ υψίπεδονΣΜΟΚΟΒΟΥΡΕΝΤΙΝΑΣ

 

110 Λόχοι

1η Στρατιά

1-9-47

με 12-10-47

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

31.

Εκκαθ. επιχ/σις ΠΙΕΡΙΑ 2 Τάγματα

51 Ταξ/χία

3-10-47

με 5-10-47

32.

ΟΡΒΥΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΔΕΡΙΟΝ 3 Τάγματα

27 Ταξ/χία

3-10-47

 με 8-10-47

33.

Επιθ. αναγνώρισις ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 2 Τάγματα

73 Ταξ/χία

4-10-47

με 6-10-47

34.

Επιθ. αναγνώρισις ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ 1 Τάγμα

ΙΙ Μερ.

6-10-47

με 8-10-47

35.

Επιθ. αναγνώρισις ΒΕΝΤΖΙΑ 1 Τάγμα

ΧV Μερ.

6-10-47

με 8-10-47

36.

Επιθ. αναγνώρισις ΒΕΡΝΟΥΠΙΣΟΔΕΡΙ 2 Τάγματα

ΧV Μερ.

6-10-47

με 9-10-47

37.

Επιθ. αναγνώρισις ΟΛΥΜΠΟΣΚΙΣΣΑΒΟΣ 2 Τάγματα

36 Ταξ.

10-10-47

με 14-10-47

38.

Δίωξις ΒΙΤΣΙ 1 Τάγμα

XV Μερ.

16-10-47

με 17-10-47

39.

Επιθ.αναγνώρισις ΚΡΟΥΣΙΑ 1 Τάγμα

37 Ταξ.

16-10-47

με 18-10-47

40.

Εκκαθάρισις ΒΟΥΡΙΝΟΣ 2 Τάγματα

XV Μερ.

17-10-47

με 19-10-47

41.

Δίωξις ΠΟΡΡΟΪΩΝ 1 Τάγμα

37 Ταξ.

17-10-47

με 18-10-47

42.

Δίωξις ΝΙΓΡΙΤΑΣ 3 Λόχοι Χωρ/κής

ΑΔΧΚΜ

17-10-47

με 19-10-47

43.

Δίωξις ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 1 Τάγμα

85 Περιοχή

19-10-47

με 22-10-47

44.

Επιθ.αναγνώρισις ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ 1 Τάγμα

45 Ταξ.

20-10-47

με 19-10-47

45.

Επιθ.αναγνώρισις ΑΡΔΕΑΣ 1 Τάγμα

32 Ταξ.

20-10-47

με 22-10-47

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

46.

Εκκαθάρισις ΠΑΪΚΟΥ 2 Τάγματα

33 Ταξ.

22-10-47

με 24-10-47

47.

ΕπιθετικήΑναγνώρισις ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 Τάγμα

43 Ταξ.

23-10-47

με 24-10-47

48.

Συμπλοκή ΚΡΟΥΣΙΑ 2 Τάγματα

37 Ταξ.

24-10-47

με 26-10-47

49.

Δίωξις ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 Τάγματα

31 Ταξ.

25-10-47

με 26-10-47

50.

ΕπιθετικήΑναγνώρισις ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 Τάγμα

43 Ταξ.

25-10-47

με 26-10-47

51.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΕΛΙΚΩΝ 12 Λόχοι

3 Ταξ.

1-11-47

με 4-11-47

52.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΛΑΧΑΝΑ 2 Τάγματα

Χ Μερ.

1-11-47

με 3-11-47

53.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΛΑΪΛΙΑΑ. ΒΡΟΝΤΟΥ 1 Τάγμα

Χ Μερ.

2-11-47

με 5-11-47

54.

Μάχη ΑΜΦΙΣΣΗΣ 2 Τάγματα

3 Ταξ.

3-11-47

με 5-11-47

55.

Εκκαθαριστική Ενέργεια ΕΛΙΚΩΝΟΣ 10 Λόχοι

3 Ταξ.

7-11-47

με 10-11-47

56.

ΕπιχείρησιςΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΩΝ 6 Λόχοι

VII Μερ.

9-11-47

με 14-11-47

57.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΜΕΛΙΣΙΓΡΕΒΕΝΑ 1 Τάγμα

ΙΧ

Μερ.

10-11-47

με 12-11-47

58.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 2 Τάγματα

Χ

Μερ.

10-11-47

με 12-11-47

59.

ΕΡΙΝΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 16 ΤάγματαΠυρ/κόνΟρ. Πυρ/ κόν

Όλμοι 4.2»

Λόχοι Πολυβόλων

Λόχος Μεταφορών

Αεροπορία

Β΄ ΣΣ

11-11-47

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

60.

Μάχη ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 12 ΤάγματαΠυρ/κόν κλπ.Αεροπορία

 

Β΄ ΣΣ

12-10-47

με 10-11-47

61.

Εκκαθαριστική Ενέργεια ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1 Τάγμα

ΧV Μερ.

16-11-47

με 18-11-47

62.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΖΕΜΕΝΟΥ 15 Λόχοι4 Λ.Ο.Κ.

3

Ταξ.

11-11-47

με 15-11-47

63.

Εκκαθαριστική Ενέργεια ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 1 Τάγμα1 Λ.Ο.Κ.

3

Ταξ.

21 με

23-11-47

64.

ΓΥΨ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 Τάγματα16 Λ.Ο.Κ.Πυρ/κόν

Αεροπορία

 

85 Περιοχή

22-25/11/47

65.

Εκκαθαριστική Ενέργεια ΕΛΙΚΩΝΟΣ 3 Τάγματα

3 Ταξ.

30-11-47

με 3-12-47

66.

Εκκαθαριστική Ενέργεια ΕΛΙΚΩΝΟΣ 2 Τάγματα3 Ταξ.

22

Ταξ.

2-8/12/47

67.

Εκκαθαριστική Ενέργεια ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 Τάγμα (22 Ταξ.)

22

Ταξ.

1-3/12/47

68.

Δίωξις ΜΕΤΣΟΒΟΝΜΑΛΑΚΑΣΙ 2 Τάγματα

ΙΧ

Μερ.

2-6/12/47

69.

ΕπιθετικήΑναγνώρισις ΤΕΜΠΗΣΤΟΜΙΟΝ 2 Τάγματα

Τ.Σ.

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

10-14/12/47

70.

Μάχη ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

VΙΙΙ

Μερ.

1-15/12/47

71.

Εκκαθαριστικαί Ενέργειαι ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΤΣΑΜΑΝΤΑ VIII Μεραρχία

VΙΙΙ

Μερ.

1-15/12/47

72-75

Εκκαθαριστικαί Ενέργειαι ΦΛΩΡΙΝΑΑΜΥΝΤΑΙΟΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

XV Μεραρχίας

XV Μερ.

1-15/12/47

 

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

76.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2 Τάγματα

VII

Μερ.

4-9/12/47

77.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις Β. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26 Ταξιαρχία(συν 1 Τάγμα)

26

Ταξ.

7-9/12/47

78.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΚΡΟΥΣΙΑ 2 Τάγματα

37

Ταξ.

4-12/12/47

79.

Εκκαθαριστική Επιχείρησις ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 2 Τάγματα συν

35

Ταξ.

10-12/12/47

80.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣΒ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ 72 Ταξ. Συν

81

Περιοχή

2ον 15ήμερον 12

81-87.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΗ 1 Τάγμα ως 3

85

Περιοχή

2ον 15ήμερον 12

88.

Μάχαι ΠΡΟΣΤΟΒΑΘΕΡΜΟΥ 3 Τάγματα συν

86

Περιοχή

23-30/12/47

89-92.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΟΡΛΙΑΚΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1-3 Τάγματα

ΙΙ

Μερ.

2ον 15ήμερον 12

93-95.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΜΑΛΑΚΑΣΙΙΤΑΜΟΣ

 

1-3 Τάγματα

ΙΧ

Μερ.

2ον 15ήμερον 12

96-98.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΦΛΩΡΙΝΗΣΑΡΝΙΣΣΗΣ

 

1-3 Τάγματα

XV

Μερ.

2ον 15ήμερον 12

99-100.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις Συνέχισης ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ VIII Μεραρχία

VIII

Μερ.

2ον 15ήμερον 12

101.

Εκκαθαριστικαί ΕπιχειρήσειςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 Τάγματα

26

Ταξ.

23-30/12/47

102.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΣΟΥΦΛΙΜικρό ΔΕΡΕΙΟΝ 27 Ταξιαρχία2 Τάγματα συν

2ον 15ήμερον 12

 

 

 

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

103.

Εκκαθ. Επιχ.ΟΡΦΕΥΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2 Τάγματα συν

Χ

Μερ.

18-27/12/47

104-

105.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΠΙΕΡΡΙΑΧΑΔΟΒΑ 1-2 Τάγματα

51

Ταξ.

2ον 15ήμερον 12

106.

Εκκαθ. Επιχ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣσυνεχίζεται

 

Β. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ 5 Τάγματα

81 Περιοχή

2ον 15ήμερον 12

107-108.

Εκκαθ. Επιχ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ 2 Τάγματα

3

Ταξ.

1ον 15ήμερον 48

109-

111.

Εκκαθ. Επιχ. ΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΗ 1-2 Τάγματα

85

Περιοχή

1ον 15ήμερον 48

112.

Μάχη ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ(ΑΡΑΧΩΒΑ) 2 Τάγματα

86

Περιοχή

2ον 15ήμερον 12

113.

Εκκαθ. Επιχ. ΚΑΣΤΑΝΟ-ΧΩΡΙΑ 2 Τάγματα

ΙΙ

Μερ.

1ον 15ήμερον 48

114.

Μάχαι Συνέχεια ΚΟΝΙΤΣΗΣ VIII Μεραρχία

1ον 15ήμερον 48

115.

Εκκαθ. Επιχ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΜΕΤΣΟΒΟΥ 1-2 Τάγματα

ΙΧ

Μερ.

1ον 15ήμερον 48

116-

117.

Εκκαθ. Επιχ. Δ. ΟΡΕΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1-2 Τάγματα

ΙΧ

Μερ.

1ον 15ήμερον 48

118.

Εκκαθ. Επιχ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΝΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 Τάγμα συν

XV

Μερ.

1ον 15ήμερον 48

119-

122.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1-3 Τάγματα

VII

Μερ.

1ον 15ήμερον 48

123-

127.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΚΡΟΥΣΙΑΜΕΝΟΙΚΙΟΝ ΔΟΪΡΑΝΗΒ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

1-3 Τάγματα

Χ

Μερ.

2ον 15ήμερον 48

 

 

 

Α/Α

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως

Περιοχή

Δυνάμεις αίτινες έλαβον μέρος

Δ/νσις

Επιχειρ.

Χρονολογία

128-129.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟΝ ΠΑΪΚΟΝ 1-3 Τάγματα

ΧΙ

Μερ.

2ον 15ήμερον 48

130.

Εκκαθ. Επιχ. ΠΙΕΡΡΙΑ 1 Τάγμα συν

51

Ταξ.

2ον 15ήμερον 48

131.

Εκκαθ. Επιχ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ συνεχίζεται 5 Τάγματα

81 Περιοχή

2ον 15ήμερον 48

132.

Εκκαθ. Επιχ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1 Τάγμα

85

Περιοχή

2ον 15ήμερον 48

133.

Εκκαθ. Επιχ. ΟΡΘΡΥΟΣ 1 Τάγμα

85

Περιοχή

25-27/1/48

134.

Μάχη ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1 Τάγμα συν

86

Περιοχή

17-18/1/48

135.

Μάχη ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ 2 Τάγματα

86

Περιοχή

31-1/1/48

136.

Εκκαθ. Επιχ. ΚΑΣΤΑΝΟ-ΧΩΡΙΟΝ 2 Τάγματα

ΙΙ

Μερ.

16-18/1/48

137.

Εκκαθ. Επιχ. ΚΑΣΤΑΝΟ-ΧΩΡΙΟΝ 2 Τάγματα

ΧV

Μερ.

16-18/1/48

138.

Εκκαθ. Επιχ. ΟΣΣΗΣ 2 Τάγματα

Τ.Σ.

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

17-19/1/48

139.

Εκκαθ. Επιχ. ΚΑΡΑ ΟΓΛΑΝ 1 Τάγμα

VII

Μερ.

15-17/1/48

140.

Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΩΤΗΣΚΑΡΑ ΟΓΛΑΝΠΑΓΓΑΙΟΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΡΟΥΣΙΩΝ

ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ

ΤΖΕΝΑΣ

Β. ΠΙΕΡΡΙΩΝ

 

1-3 Τάγματα

Υπό των αντιστ. Μεραρχ.

2ον 15ήμερον 48

 

 

Ήτοι σύνολον προσχεδιασμένων επιχειρήσεων από Μαρτίου Ι947 μέχρι τέλους Ιανουαρίου Ι948 καθ’ ας έλαβον μέρος δυνάμεις Στρατού από Τάγματος και άνω (148) εκατόν τεσσαράκοντα οκτώ.

ΜΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτελεσθείσαι  μή προσχεδιασμέναι επιχειρήσεις, μικροσυμπλοκαί εξερευνήσεις αποκρούσεις επιθέσεων, ενοχλήσεις και διώξεις  και γενικώς ενέργειαι εις άς έλαβον μέρος τμήματα Στρατού και Χωρ/κής δυνάμεως μικροτέρας τάγματος εν τη ζώνη ευθύνης εκάστου Σ.Στρατού.

Α΄  Σ Ω Μ Α   Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ

Ι77

Β΄  Σ Ω Μ Α    Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ

603

Γ’.  Σ Ω Μ Α    Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ

556

Σύνολον εκτελεσθεισών ως ανωτέρω μικροεπιχειρήσεων από Μαρτίου Ι947 μέχρι τέλους Ιανουαρίου Ι948 = Ι336.

ΒΣΤ 902/Ι6 Φεβρουαρίου Ι948

Ο

Α΄ Βοηθός Αρχηγού Κλάδου Α΄

——————————————–

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α1/ΓΕΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ

Εκτελεσθεισών μή προσχεδιασμένων επιχειρήσεων, μικροσυμπλοκών εξερευνήσεων, αποκρούσεων επιθέσεων, ενοχλήσεων και διώξεων και γενικώς ενεργειών ας έλαβον μέρος τμήματα Στρατού και Χωρ/κής μικρότερα ΤΑΓΜΑΤΟΣ, εν τη ζώνη ευθύνης Στρατού.

Α’.  Σ Ω Μ Α   Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ

Περιοχαί

Μάρ.

Απρ.

Μάιος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.-

Νοε.

Σύνο λον

Αττικής

2

2

Μυτιλήνης

2

2

1

1

6

Πελοπόννησος

5

1

2

1

3

12

Κρήτη

2

3

4

3

2

9

23

Ξυνιάς

1

1

2

Οίτη-Γκιώνα-Βαρδούσια

1

1

1

12

17*

Παρνασσός

1

2

3

1

1

1

9

Ναυπακτία

2

1

3

Αγρίνιον

3

3

Καλλίδρομον

1

1

1

1

4

Ελικών

1

1

3

5

Καρπενήσι-Τυμφρηστός

1

2

3

1

3

4

14

Τριχωνίδος

1

1

Ξηρόμέρο

2

2

Ευβοίας

6

6

Σάμος

2

1

1

4

Αμφιλοχία

1

1

Αμφίκλεια

3

3

Σ ύ ν ο λ ο ν

117

Β΄.  ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Περιοχαί

Μάρ.

Απρ.

Μάιος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.-

Νοε.

Σύνο λον

Λάρισσα

5

5

Κίσσαβος

8

2

2

1

13

Χάσια

3

3

2

2

1

3

2

16

Βίτσι

3

3

1

1

3

11

Γρεβενά

3

3

1

1

1

17

26

Ιωάννινα

2

2

Καρδίτσα-Καλαμπάκα- Τρίκκαλα

5

4

6

4

2

2

5

28

Υψ. Ρεντίνας-Σμοκόβου

17

17

ΚαστανοχώριαΣιάτιστα

Τσοτύλι

21

21

Αγυιάς

7

7

Γράμμος

1

6

3

4

1

1

16

Φλώρινα

1

3

3

4

2

32

45

Πιέρρια

12

12

Βέντζια

1

1

1

1

4

Τζουμέρκα

2

1

1

2

2

8

Πήλιον

2

10

12

Όλυμπος

1

2

1

1

21

26

Μαυροβούνι

1

1

1

1

4

Καστοριά

1

3

17

21

Νυμφαίον

15

15

Ελασσών-Δεσκάτη

3

3

2

2

2

1

13

Αγράφα

2

3

5

2

12

Μέτσοβον-Μπαλτούμα

1

1

2

7

11

Ζαγόρια

3

1

1

3

8

Όρθρυς

12

12

Δομοκός

2

8

10

Κόνιτσα

24

24

Ν. Λευκάς

1

1

Αλμυρός

6

6

Αχελώος

1

1

Σ ύ ν ο λ ο ν                                                                                                       407

Γ΄  ΣΩΜΑ   ΣΤΡΑΤΟΥ 

Περιοχαί

Μάρ.

Απρ.

Μάιος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.-

Νοε.

Σύνο λον

Βέρμιον

2

2

1

1

1

28

35

Πιέρρια

3

2

2

3

3

3

8

24

Παρανέστιον

1

1

2

1

15

20

Κρούσια-Μπέλες

5

4

3

4

5

1

3

25

50

Ξάνθη

2

1

2

1

2

5

13

Βροντού

1

1

1

1

1

5

Δοϊράνη-Κιλκίς

2

1

1

14

18

Παγγαίον

1

1

1

8

11

Νάουσα

1

1

1

3

Χαλκιδική

1

2

3

1

3

1

1

12

Ορεστιάδος

1

1

Τσάλ-Ντάγ

1

1

2

Παϊκον

2

2

2

1

7

Κομοτινή

2

3

19

24

Αλεξ/πολις

1

1

1

2

1

1

7

Σέρραι-

Σιδηρόκαστρον

1

1

1

1

19

23

ΈΔεσσα

2

2

4

Γιαννιτσά

1

1

2

Αρδέα

1

2

1

4

Σάππαι

4

4

Λαχανά

1

1

1

1

4

Κατερίνη

8

8

Καϊμακτσαλάν

2

2

Χαλκιδική

16

16

Κερδύλλια

4

1

3

1

4

13

Βέρροια

1

1

Θράκη

15

15

Δράμα

1

1

2

Ορμένιον

(Τρίγωνον Άρδα)

1

1

1

3

Σύνολον                                                                                                    333

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ 

– Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ            117 +   60 =   177

– Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ             407 + 196 =   603

– Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ               333 + 223 =   556

Γενικόν Σύνολον                          857 + 479 = 1336

ΒΣΤ 902 τη 5 Δεκεμβρίου Ι947

Η

Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΣ