Αξιωματικοί παρατηρηταί από αέρος, ΓΕΣ/6 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Αξιωματικοί παρατηρηταί
από αέρος.-                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ  : Α΄ΣΣ
ΚΟΙΝ :    Ι Στρατιάν, Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού
ΓΕΑ – ΔΑΣ, ΑΔΑ, 1η,
2α ομάδας, ΑΣΑ Αεροπ. Βάσεις
Σέδες – Λαρίσης – Ελευσίνος
ΥΔΤ/Επιτ. – ΒΣΑ
Α3, Α5 /ΓΕΣ
Β.Σ.Τ. 902/6-8-47
ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/1β, Α3, Α5

ΑΡΙΘ. Φ. 2019/285
Σχετικόν ΑΠ. Φ. 23/344/Α1/8-7-47 υμέτερον.
1.-    Η χρησιμοποίησις αξ/κών του Στρατού διά την από αέρος παρατήρησιν  εις τας τακτικάς αναγνωρίσεις δεν διετάχθη υπό του ΓΕΣ, ουδέ προβλέπεται υπό του εν ισχύει οργανισμού του Στρατού.
2.-    Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι η χρησιμοποίησις Αξ/κών του Στρατού ως παρατηρητών από αέρος κρίνεται λίαν πλεονεκτική, δεν  εγένετο, ουδέ προβλέπεται να γίνη εκπαίδευσις Αξ/κών του Στρατού ως επικούρων παρατηρητών, ως εγένετο προπολεμικώς. Συνέχεια

Στρατιωτική καταστάσις 5-8-47, Α’ ΣΣ/Α1/5 Αυγ 1947

ΣΗΜΑ
060800
ΑΠΟ:  Α΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ/Α1
ΘΕΜΑ: Στρατιωτική καταστάσις 5-8-47
85 Περιοχή.
Διάταξις :       8ο ΛΟΚ εξ ΑΜΦΙΣΗΣ (Υ.2413) εις ΑΡΑΧΩΒΑΝ (Υ.4167).
2ος Λόχος 627 Τ εξ ΑΡΑΧΩΒΗΣ (Υ.4107) εις ΑΜΦΙΣΑΝ (Υ2413).
3ος Λόχος 629 Τ από ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ (Υ.5320) εις ΑΡΑΧΩΒΑΝ (Υ.4107).
Συμβάντα – Ενέργειαι :
α)    Ώραν 2145 της 4/8 δύο Τάγματα Αρχηγείου Παρνασσίδος  συνολικής δυνάμεως 300  επετέθησαν εναντίον ΑΡΑΧΩΒΗΣ κατά  του εκεί 2/627 Λόχου υπό υπολ/γόν ΒΟΖΙΚΗΝ. Λόχος προέβαλε σθεναράν αντίστασην μέχρι μεσονυκτίως, οπότε λόγω απωλειών και φόνου λοχαγού συνεπτύχθη βιαίως  προς ΑΜΦΙΣΑΝ (70 οπλίται μετά του οπλισμού των).
8ος ΛΟΚ (ΧΟΝΔΡΟΥ) κινηθείς προς ενίσχυσιν εξ ΑΜΦΙΣΗΣ συνήντησε αντίστασιν ην ανατρέψας έφθασε και εισήλθεν  ΑΡΑΧΩΒΑΝ. Έτερος 2/629 λόχος κινηθείς μέσω ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έφθασε ΑΡΑΧΩΒΑΝ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΒΕΛΟΣ αρ.9 ΒΕΛΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/5 Αυγ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α/Αντ.  10
5 Αυγούστου 1947
ΙΣ/ 2Ψ/ 637/ Α1

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 9
(Συνθηματικόν «ΒΕΛΟΣ»)
(ΕΙΝΑΙ σύμφωνος προς τας υπ’ αριθ. 1/627/2.8.47/Α1
της 2-8-47).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.-    Εχθρός
(α)   Δύναμις – Φύσις  (ως δελτία Πληροφοριών).
(β)   Πιθαναί ενέργειαι και δυνατότητες.
Ο εχθρός δύναται να ενεργήση συγκεντρωτικάς ενεργείας κατ’ αστικών κέντρων ή ζωτικών σημείων της κοιλάδος ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – υψιπέδου ΚΟΖΑΝΗΣ ή και της ΗΠΕΙΡΟΥ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων Καρπενησίου, ΔΣΕ/3 Αυγ 1947

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. ΙΙΙ.
Αριθ. Ε.Π.Ε. 94.                                                         Απορ. Προσωπική
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χάρτης Καρπενησίου Κλιμ. 1: 100.000

Ι.-    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α)    Γενική  διάταξη εχθρού: Λαμία, Δύναμη μεταβλητή κυμαινομένη από 500-1.000 ενόπλους, 2 πυρ/λα και 5-10 Τάγκς. Μακρακόμη, έδρα 71ης Ταξ/χίας με 250-300 Στρατοχωροφύλακες. Ροβολιάρι – Λειβαδιά Τσούκας, Τάγμα με 2 Πυρ/λα δύναμης 450-500 Στρατοχωροφυλάκων. Σπερχιάδα – Γουλινάς – Φτέρη – Υψώματα Αγ. Θεοδώρων, δύναμη μεγαλύτερη από Τάγμα συνολικά 500-600 Στρατοχωρ/κες. Ράχη Τυμφρηστού, Διλοχία με 2 Πυρ/λα δύναμης 150 Στρατοχωρ/κων. Κερπενήσι, 3λοχία Μαυροσκούφηδων συν διλοχία Χωρ/κής συν 150 ένοπλοι ΜΑΥ σύνολον 600-650. Κρίκελο Διλοχία Χωρ/κής, δύναμη 150 συν 50 ΜΑΥ. Επισκοπή – Σίδερα – Αγαλιανός – Αραποκέφαλα – Αράχωβα, συνολικά 200 χωρ/κες συν ανεξακρίβωτος αριθμός ΜΑΥ. Άγραφα. Το 617 τάγμα. Νεράϊδα, Λόχος. Συνέχεια

Έκθεσις πεπραγμένων 2ας Τριμηνίας 1947, Α’ΣΣ/Α1/1 Αυγ 1947

Έκθεσις πεπραγμένων 2ας  Τριμηνίας 1947.-
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ
-ΥΣ/ΓΕΣ/Α1                                     Αριθ. 21/92/Α1
1 Αυγούστου 1947
ΚΟΙΝ:81,82,85 Στρ. Περιοχάς

Στρ. Δ/σεις Κρήτης – Αιγαίου
Α2, Β1, Γ1, Α1/2Ι

Πεπραγμένα β’. Τριμηνίας 1947.-
(Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος)

1.-    ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑΙ ΦΡΟΥΡΑΙ. Ως ο προσηρτημένος πίναξ Α.΄
2.-    ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. Ως ο προσηρτημένος πίναξ Β.΄
3.-    ΗΘΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ.
Αξιωματικών. Εν τω συνόλω καλόν
Οπλιτών. Εφέδρων μέτριον – Κληρωτών πολύ καλόν.
Αίτια επιδρώντα δυσμενώς επί του ηθικού.
α).   Γενικώς :
ι)     Η παράτασις της καταστάσεως και αβεβαιότητος χρόνου λήξεως ταύτης εν συνεχεία προς την προηγηθείσαν μακράν περίοδον αγώνων στερήσεων και ανωμαλιών (πόλεμος – κατοχή – εαμοκρατία).
ιι)    Η υπό της εχθρικής προπαγάνδας διαστροφή της εννοίας του διεξαγομένου αγώνος, εν συναρτήσει προς την έλλειψιν πάσης συστηματικής προσπαθείας διαφωτίσεως των μαχητών και γενικώς του λαού.
ιιι)   Η επιδεικνυομένη υπό του πλείστου της κοινωνίας και ιδιαίτατα των ευπόρων αμερημνησία και απροθυμία  εις την έμπρακτον ενίσχυσιν του αγώνος.
Ο μαστιζόμενος πληθυσμός της υπαίθρου αφιέμενος υπό  της πολιτικής του ηγεσίας ακαθοδήγητος εις την μοιρολατρικήν του αδράνειαν αξιοί τα πάντα από τον Στρατόν, ενώ οι πλούσιοι των αστικών κέντρων εμφανίζονται ως πλήρως αμέτοχοι εις τον αγώνα απολαμβάνοντες τα άνομα κέρδη και εκμεταλλευόμενοι την κατάστασιν και παρουσιάζονται ως πρόκλησις εις την δυστυχίαν του πτωχού, του καταδιωκομένου της υπαίθρου και των μαχητών.
ιυ)   Το οικονομικόν αδιέξοδον.
Πλήρης ανεπάρκεια του μισθού των Αξ/κών ην αντεπεξέλθωσιν εις τα διχαζόμενα έξοδα του εαυτού των και των οικογενειών των. (Ο Λοχαγός έχει μισθόν μικρότερον 12ετούς παίδος υποδηματοκαθαριστού).
Απόλυτος ανεπάρκεια της χορηγουμένην εις τας οικογενείας των εφέδρων οπλιτών οικονομικής ενισχύσεως.
υ)    Έλλειψις εκπαιδεύσεως  καταλήλου διά την μορφήν του διεξαγομένου αγώνος.
υι)   Κόπωσις ενίων μονάδων συμμετεχουσών συνεχώς και από μακρού εις επιχειρήσεις.
β)    Επί των εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών.
ι)     Ανισομερής κατανομή των στρατολογικών υποχρεώσεων.
Τριετής κατά συνέχειαν παραμονή υπό τα όπλα ωρισμένων κατηγοριών καθ’ ον χρόνον πλείστοι ικανοί να φέρωσιν όπλα ουδόλως ή  επ’ ελάχιστον εστρατεύθησαν. (Υιοί Υπουργών τινών διαμένοντες εις το εξωτερικόν προκαλούν αγανάκτησιν των λοιπών εφέδρων. Τούτο εν συνδυασμώ προς την ευρείαν υπό  των κομμουνιστών εκμετάλλευσιν προκαλεί σοβαρόν ζήτημα το οποίον δέον να εκλείψη το ταχύτερον. Εκ των άνω δέον να δοθή το παράδειγμα της θυσίας).
Επίγνωσις των εφέδρων Αξ/κών και οπλιτών ότι μετά την  μακροχρόνιον αποχήν από της εξασκήσεως του επαγγέλματος των θα έχουν μελλοντικώς ν’ αντιπαλαίσουν προς ανυπερβλήτους δυσχερείας διά την  επανένταξίν των εις την κοινωνικήν  μηχανήν.
ιι)    Η απογοήτευσις των προτιθεμένων ν’ ακολουθήσουν μονίμως την στρατιωτικήν σταδιοδρομίαν εφέδρων Αξ/κών ως εκ της επί μακρόν καθυστερήσεως της μονιμοποιήσεως πολλών εξ αυτών.
ιιι)   Η μη εισέτι προαγωγή εφέδρων Αξ/κών  παλαιών κλάσεων, οίτινες βλέποντες διαρκώς προαγομένους τους  μονίμους συναδέλφους των απογοητεύονται.
Προτεινόμενα μέτρα.
Συστηματική και ενεργός αντιμετώπισις των ως άνω προβλημάτων.
Οικονομική ενίσχυσις.
Ειδική κοινωνική πρόνοια υπέρ Αξ/κών και Οπλιτών. (Διανομαί, Περίθαλψις κ.λ.π.).
Προπαγάνδα και απόδοσις της οφειλομένης σήμερον σημασίας εις την ηθικήν αγωγήν του στρατεύματος με συγχρονισμένας μεθόδους.
Επιδίωξις εξισώσεως των στρατολογικών υποχρεώσεων.
Προαγωγή των εφ. Αξ/κών παλαιών κλάσεων.
Συνεισφορά υποχρεωτική και σοβαρά των πλουσίων.
4.-    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
α)    81 Περιοχή.
Από 14-4-47 η αποστολή της Περιοχής περιωρίσθη εις την παρακολούθησιν της εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων εις τα ΚΒΕ και την εξασφάλισιν ειδικώς και μόνον της τάξεως εις τας πόλεις  Κορίνθου – Ναυπλίου – Τριπόλεως – Καλαμών ληφθέντων επί τούτω των καταλλήλων μέτρων.
Η ευθύνη διά την ασφάλειαν γενικώς εν Πελοποννήσω ανετέθη εις τας δυνάμεις χωρ/κής. – Το 616 Τάγμα Πεζικού, 3 Λόχοι και 2 ομάδες όλμων του Στρατού διετέθησαν προς  ενίσχυσιν της χωρ/κής υπαχθέντες τακτικώς εις τον Σ.Δ/τήν Χωρ/κής Πελοποννήσου.
Εκ τούτων η ομάς όλμων του 300 ΤΠ συνοδεύουσα δύναμιν Χωρ/κής κινουμένην από Τριπόλεως εις Σπάρτην ενέπεσεν την 5ην Ιουνίου εις ενέδραν συμμοριτών παρά το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ φονευθέντων 4 οπλιτών.
β)    82 Περιοχή.
Δυνάμεις των 105 και 300 ΤΠ έχουν διατεθή εις Σ.Δ. Χωρ/κής Πελοποννήσου και 85 Περιοχήν, συμμετέχουσαι των εκεί ενεργουμένων επιχειρήσεων.
Ομοίως το 131 ΣΟΠ μετέσχε των επιχειρήσεων της 85 Περιοχής δι’ αποσπάσματος 120 ανδρών από 9-5-47 μέχρι 31-5-47.
γ)    85 Περιοχή.
ι)     ΑΕΤΟΣ
Το Α΄ΣΣ εις την περιοχήν Ρούμελης, εν συνεχεία των επιχειρήσεων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ της παρελθούσης τριμηνίας, εκάλυψε τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ Β΄ΣΣ από Νότον και Ν.Α.
Η εκπλήρωσις της αποστολής ταύτης ανετέθη εις την 72 Ταξιαρχίαν και το 613 Τάγμα της 71 Ταξ/χίας. Διά την υποστήριξιν διετέθη πυρ/χία 25 Λιβρών.
Πρόθεσις η διά των δυνάμεων της 72 Ταξ/χίας (+ Διλοχία + Ολμαρχία 4,2») εκκαθάρισις της περιοχής μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ και ΑΧΕΛΩΟΥ και τελική κατάληψις γραμμής ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6889) ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) ΚΟΥΡΟΥΝΑ (Χ.5889) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5188) ίνα απαγορευθή η νοτίως της γραμμής ταύτης κάθοδος των συμμοριτών.
Εκ παραλλήλου εκκαθάρισις και κατάληψις της περιοχής ΦΟΥΡΝΑ – ΚΛΙΣΤΟΥ – ΒΡΑΧΑΣ – ΝΕΡΑΪΔΑΣ υπό 613 Τ. προς κάλυψιν αριστερού 36 Ταξιαρχίας.-
Κατάληψις βάσεων εξορμήσεως 5-7 Απριλίου.
Εν συνεχεία τα τμήματα κινηθέντα βάσει του σχεδίου και καταλαμβάνοντα τας προδιαγεγραμμένας θέσεις ηναγκάσθησαν την ΙΙ Απριλίου λόγω συνεχιζομένης σφοδρότατης κακοκαιρίας να κατέλθωσι νοτιώτερον εις τους πλησιεστέρους κατωκημένους τόπους, μετακινηθείσης ελαφρώς, άνευ ετέρας συνεπείας, της απαγορευτικής γραμμής.-
Κατά την εξέλιξιν της επιχειρήσεως τα ημέτερα τμήματα  ήλθον επανειλημμένως εις επαφήν με δυνάμεις συμμοριτών, προβληθείσης ενιαχού και αντιστάσεως υπό τούτων ήτις  και ανετράπη.-

Αποτελέσματα από 7-20 Απριλίου
Απώλειαι Η.       Ν                         7 (εξ ων 2 Αξ/κοί)
Τ             8
Σ.        ΝΕ       180 (εκ συμπλοκών και χιονοθυέλλης)
Τ.                       14
Αιχμ.                 54 (εξ ων 9 γυναίκες)
Σύνολον                      248

Ποικίλος οπλισμός, πυρομαχικά, λοιπά υλικά και Αρχείον Αγράφων περιήλθον ημίν.-

ιι)    ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Μετά την συγκρότησιν της 85 Περιοχής και κατόπιν της διαθέσεως εις το ΣΣ νέων δυνάμεων (74 Ταξ/χία, 630 ΤΠ, 2 Λόχοι Πολυβόλων, 3 ΛΟΚ) απεφασίσθη, η ενέργεια επιχειρήσεως ευρείας εκτάσεως με σκοπόν την εκκαθάρισιν του τετραπλεύρου ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑ.
Η 71 Ταξιαρχία ενισχυμένη απέφραξεν τας διαβάσεις της Β. πλευράς του τετραπλεύρου. Η 74 Ταξιαρχία και τμήματα του Συν/τος Χωρ/κής εκινήθη επιθετικώς από Ν. και Ανατολών μέχρι των στατικών θέσεων της 71 Ταξ/χίας.
Η επιχείρησις διαρκέσασα από 11-5-47 μέχρι 1-6-47 επέτυχεν την πλήρη εξάρθρωσιν των συμμοριών της ζώνης ενεργείας, την σημαντικήν μείωσιν της δυνάμεως και την  κατάπτωσιν του ηθικού των συμμοριτών.-

Απώλειαι Η. Αξ/κοί    Ν.      4    Τ.2 Αγν. Ι
Στρατ.    Ν.   10    Τ.6
Σ.                Ν.163
Τ.106
Συλληφ.   66
Σύνολον 335

Ανευρέθησαν και κατεσχέθησαν εφόδια και αποθήκαι των συμμοριτών.
Δύο Λόχοι του 630 Τ. κατά την επιχείρησιν ταύτην αιφνιδιασθέντες αδικαιολογήτως υπέστησαν σοβαράς ζημίας εις προσωπικόν και υλικόν.

ιιι)   ΑΡΚΤΟΣ
Επεδιώχθη εν συνεχεία η συντριβή της κυριωτέρας συμμορίας της περιοχής, της συμμορίας ΜΠΕΛΛΗ εντοπιζομένης εις το τετράπλευρον ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΥΡΓΑΚΙ – ΑΝΑΤΟΛΗ – ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ.
Η ζώνη αύτη περιεζώσθη διά κλοιού υπό των τμημάτων  της 71 Ταξ/χίας και του 628 Τάγματος της 74 Ταξ/χίας.
Εντός του τετραπλεύρου έδρασαν εκκαθαριστικώς οι διατεθέντες υπό της ΥΜΟΚ/ΓΕΣ ΛΟΚ.
Η επιχείρησεις διαρκέσασα από 9-6-47 μέχρι 16.6.47 δεν απέδωσεν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μη επιτευχθείσης επαφής ει μη με τμήματα μόνον της συμμορίας εις α προϋξενήθησαν απώλειαι.-
Πολλοί αυτοαμυνίται των χωρίων της περιοχής συνελήφθησαν.

Απώλειαι Η. Αξ/κοί   Τ.     1
Στρατ.    Ν.    3 Τ.3 Αγν. 2
Σ.            Ν.  89
Τ.    8
Συλληφ.      16
Παραδοθ.      7
Σύνολον    120

Ανευρέθησαν αποθήκαι τροφίμων των συμμοριτών.-

ιυ)   Υπό των Ταξιαρχιών και του Συν/τος Χωρ/κής οργανώθησαν κατά μεσοδιαστήματα μερικαί επιχειρήσεις, αίτινες γενικώς ειπείν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Αξία μνείας προσπάθεια των συμμοριτών να μεταφέρουν τον αγώνα νοτιώτερον, διά της καθόδου συμμορίας υπό τον ΠΕΛΟΠΙΔΑΝ εις ΕΛΙΚΩΝΑ κατά το πρώτον 20ήμερον του Ιουνίου.
Δυνάμεις της 74 Ταξιαρχίας και του 131 Σ.Ο.Π ανέκοψαν την κάθοδον των συμμοριτών εξαναγκάσασαι τούτους να επανακάμψουν εις την συνήθη περιοχήν δράσεως των.-

δ)    51 Ταξιαρχία
Από 20-4-47 ήρχισεν εκδηλουμένη ενεργός συμμοριακή δράσις εν Κρήτη.
Αι διενεργηθείσαι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις  κατά διαστήματα έσχον θετικά αποτελέσματα.
Εις τον νομόν Λασηθίου εξοντώθη η συμμορία  ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ (Σ.Ν.13, Συλληφθ. 3).
Εις την επαρχίαν Σελίνου η συμμοριακή δράσις περιωρίσθη σημαντικώς (Σ.Ν.10, Συλληφθ. 8).
Εις τον Νομόν Ηρακλείου εξοντώθη η συμμορία ΠΟΔΙΑ φονευθέντων του αρχηγού και υπαρχηγού ταύτης.-
Επιχειρήσεις διεξάγονται εν συνεχεία εις τας επαρχίας Κισσάμου και Κυδωνίας.-

ε)    61 Ταξιαρχία
Η δύναμις των συμμοριτών περί το τέλος Μαρτίου εις  Λέσβον ανήρχετο καθ’ υπολογισμούς περίπου εις 100 άνδρας. Ήδη κατόπιν συνεχούς παρενοχλήσεως και εκκαθαριστικών ενεργειών περιωρίσθη εις 25 περίπου άνδρας περί τους ΠΙΤΑΟΥΛΗΝ – ΠΑΣΧΑΛΙΑΝ – ΑΓΡΙΤΗΝ.
Η συμμορία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ από του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου διελύθη (Ν.Σ.6 Συλληφθ. 4, Η. Ν. 2 Τ. 1).
40 συμμορίται παρεδόθησαν κατά την τριμηνίαν ταύτην  αυθορμήτως.
Από των μέσων Ιουνίου εσημειώθη συμμοριακή  δραστηριότης και εις την νήσον Σάμον. Κατά συμπλοκήν με στρατ. Απόσπασμα συνελήφθη είς συμμορίτης φερόμενος ως αρχηγός συμμορίας.-
5.-    ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΡΑΤΩ.
Τα εις την διάθεσιν του Σώματος μέσα, και αι υπάρχουσαι δυνάμεις δεν επαρκούν διά την ανάληψιν επιθετικής ενεργείας  μεγάλης εκτάσεως, κυρίως εις την περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ ένθα κατά πρώτον λόγον στρέφεται η προσοχή του Σ.Σ.
Η αναγκαία δέσμευσις εκ της υποχρεώσεως μονίμου κατοχής ωρισμένων σημαντικών κέντρων και συγκοινωνιών απορροφά  το μείζον των δυνάμεων αίτινες εξ άλλου και αριθμητικώς δεν  επαρκούν αλλά και ποιοτικώς υστερούν.
Η πλήρης εξόντωσις των συμμοριών και η αποκατάστασις υψηλού επιπέδου ασφαλείας εις την περιοχήν του Σ.Σ. υπό τας σημερινάς προϋποθέσεις φαίνεται μάλλον ανέφικτος.
Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειαι διά την επίτευξιν της μείζονος δυνατής αποδόσεως διά της συνεχούς οργανώσεως μερικωτέρων εγχειρημάτων, ενεδρών, περιπολιών και μετακινήσεως τμημάτων αναλόγως των τακτικών αναγκών.
Η 85 Περιοχή σημειοί ότι ικανόν ποσοστόν κομμουνιστών πολιτών επεδείξατο κατά τας μάχας εξαίρετον διαγωγήν.
Η 51 Ταξιαρχία αναφέρει ότι η απομάκρυνσις των οπλιτών Γ΄ κατηγορίας συνετέλεσεν εις την εμπέδωσιν του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφαλείας εις τας Μονάδας.
Αναρχικός πυρήν ανεκαλύφθη εις το ΚΒΕ Κορίνθου εξ οπλιτών νεοσυλλέκτων συνεργαζομένων μετά πολιτών. Άπαντες οι μετέχοντες συνελήφθησαν. Αναρχική δραστηριότης εσημειώθη ωσαύτως εις  το 630 Τάγμα.

Μέθοδοι δράσεως και συνθήματα τα γνωστά.
6.-    ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.
Η ραγδαία στροφή της καταστάσεως εξ ης σαφώς προεβλήθη ο διεθνής χαρακτήρ της συγκρούσεως και τα εξωελληνικά κίνητρα ταύτης συνετέλεσαν εις την συνειδητοποίησιν του κινδύνου και την παραδοχήν της αναγκαιότητος θυσιών.-
Το εκδηλούμενον εσχάτως γενικώτερον διεθνές ενδιαφέρον εδημιούργησε την ελπίδα ότι θα παρασχεθούν εις το έθνος αι ηθικαί προϋποθέσεις και τα υλικά μέσα διά την ανάλογον προς την κρισιμότητά της αντιμετώπισιν της καταστάσεως.-
Εάν την αφυπνιζομένην εθνικήν συνείδησιν αξιοποίηση η εντατική οργάνωσις και η τάξις όλων των δυνάμεων του έθνους εν συναγερμώ, η  Ελληνική φυλή θα επιδείξη και πάλιν την γνωστήν ικανότητα αντιλήψεως προ του οιουδήποτε διεθνούς εισβολέως.

Μ. ΠΡΙΝΤΖΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Διά τον Υποσ/γον Διοικητήν
Σ.Π/Κ.Μ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Αποστολές Στρατού-Χωροφυλακής, Αεροπορίας, Ναυτικού, ΑΣΕΑ/Ιουλ. 1947

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1947

ΣΤΡΑΤΟΣ

 1. Η αποστολή του Στρατού δύναται να προσδιορισθή ως εξής:

Εν στενή συνεργασία με το Ναυτικόν – Αεροπορίαν και Χωροφυλακήν, να αναζητή
και εξοντώνη τους συμμορίτας, να πατάξη την ανταρσίαν και να εγκαταστήση
και πάλιν κατάστασιν εσωτερικής ασφαλείας εν Ελλάδι, ήτις θα επιτρέψη εις
την Χωροφυλακήν να επαναλάβη τα κανονικά καθήκοντά της της διατηρήσεως της
τάξεως.

 1. Ο Στρατός θα ενεργή επιθετικώς με σκοπόν να εξοντώση τας εν Ελλάδι
  συμμορίας. Μόνον ο ελάχιστος δυνατόν αριθμός στρατευμάτων θα χρησιμοποιηθή
  εις προστατευτικά καθήκοντα ασφαλείας κέντρων ως αι μεγάλαι πόλεις –
  ευπαθών σημείων ως τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και αι γραμμαί
  συγκοινωνιών.
 2. Περιφέρειαι ή περιοχαί, εις τας οποίας η κατάστασις έχει διαπεράσει τα
  όρια δυνατότητος ελέγχου της Χωροφυλακής και εις τας οποίας ο Στρατός φέρει
  την ευθύνην της εσωτερικής ασφαλείας θα υποδεικνύονται υπό του ΑΣΕΑ. Εις
  τοιαύτας περιφερείας ή περιοχάς η Χωροφυλακή θα υπάγεται, από απόψεως
  επιχειρήσεων, υπό την διοίκησιν του Στρατού.

 3. Εις όλας τας άλλας περιφερείας ή Χωροφυλακή θα έχη πλήρη ευθύνην διά την
  εσωτερικήν ασφάλειαν. Στρατιωτικαί Μονάδες αίτινες τυχόν ευρίσκονται, εις
  τοιαύτας περιφερείας θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την Χωροφυλακήν εάν
  αύτη ζητήση τούτο. Τμήματα ενεργούντα δι’ υποστήριξιν της Χωροφυλακής να
  παραμείνουν υπό την διοίκησιν του Στρατού και δεν θα υπαχθούν από απόψεως
  επιχειρήσεων εις την Χωροφυλακήν.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 1. Η αποστολή της Αεροπορίας είναι η στενή συνεργασία με τον Στρατόν διά
  την πάταξιν των συμμοριών.
 • Κατά την εκτέλεσιν της αποστολής αυτής, τα έργα άτινα θα χρειασθή ν’
  αναλάβη η Αεροπορία δυνατόν να περιλαμβάνουν.

 • (ι) Αναγνωρίσεις

  (ιι) Αεροπορικαί επιδρομαί κατά καταλλήλων στόχων, κυρίως κατά
  συγκεντρώσεων συμμοριτών όταν παρουσιάζεται κατάλληλος ευκαιρία.

  (ιιι) Εφοδιασμός από αέρος.

  (ιυ) Εσωτερικαί επικοινωνίαι και μεταφοραί ανάγκης.

  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

  1. Η αποστολή της Χωροφυλακής είναι να είναι ετοίμη ν’ ανακαταλάβη τους
   σταθμούς της εις περιοχάς εφ’ όσον αύται εκκαθαρίζονται αρκετά διά τον
   σκοπόν τούτον. Οι σταθμοί τούτοι θα υποστηρίζονται όπου υπάρχει ανάγκη, διά
   κινητών περιπόλων, αίτινες σκοπόν θα έχουν την εξόντωσιν παντός μεμονωμένου
   συμμορίτου ή μικράς ομάδας ενόπλων ανδρών, ήτις τυχόν υπάρχει ακόμη εις την
   περιοχήν. Στρατιωτικαί Μονάδες θα παραμείνουν διά να εξακολουθήσουν την
   εκκαθάρισιν, και να υποστηρίξουν την Χωροφυλακήν. Η ενεργός στρατιωτική
   υποστήριξις θα παύση όταν ο Διοικητής Στρατιάς, εν συμφωνία με το ΑΔΧ
   πεισθή ότι τούτο δύναται να γίνη ασφαλώς. Η Χωροφυλακή θα είναι τότε
   υπεύθυνος διά την τήρησιν της τάξεως εις την περιοχήν αυτήν.

  ΝΑΥΤΙΚΟΝ

  Αποστολαί του Ναυτικού κατά την διάρκειαν του ανταρτοπολέμου είναι τα
  κάτωθι:

  1. Εξασφάλισις των στρατιωτικών μεταφορών διά θαλάσσης, των μη εκτελουμένων
   δι’ εμπορικών πλοίων.
 • Συντρεχούσης περιπτώσεως, προστασίας των διά θαλάσσης στρατιωτικών
  μεταφορών.

 • Παροχή συνδρομής διά του οπλισμού των πλοίων εις τας επιχειρήσεις του
  Στρατού.

 • Διενέργεια συνδεδυασμένων αποβατικών επιχειρήσεων.

 • Εν τω μέτρω των διατεθιμένων παρά του Ναυτικού πλωτών μέσων παρεμπόδισις
  της διά θαλάσσης μεταφοράς ανταρτών αναρχικών και εν γένει υπόπτων
  προσώπων, και του διά θαλάσσης λαθρεμπορίου όπλων.

 • Η επίδειξις της σημαίας προς ανύψωσιν του ηθικού των παραλίων πόλεων.

 • Προπαρασκευή διά την από θαλάσσης άμυναν της Χώρας κατά επιθέσεως των
  Βορείων γειτόνων.

 • Συνέχισις της ναρκαλιείας εις Ελληνικά ύδατα.

 • Ακριβές αντίγραφο

  Ο Γραμματεύς του ΑΣΕΑ

  Τ.Σ.Υ.

  ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Συν/ρχης Πυρ/κού

  Διαταγή επιχειρήσεων ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΔΚ/30 Ιουλ 1947

  Εδακτυλογραφήθη παρά Υπολοχαγού Πηλολιδάκη Εμμαν.

  ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  ΧΑΡΤΑΙ. 1: 50.000                                    ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΡΙΘ. Α.Π. 2886 /Α1
  ΣΤΓ 911 τη 30.7.47
  ΓΡΑΒΟΥΣΑ, ΚΑΣΤΕΛΛΙ,
  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ
  ΛΑΚΚΟΙ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.

  1)     ΕΧΘΡΟΣ.
  Πληροφορίαι φέρουσι δύναμιν συμμοριτών 150-200 συγκεντρωμένην εις περιοχήν ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ – ΦΛΩΡΙΑ.

  2)     ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ.
  Εκκαθάρισις της Επαρχίας ΣΕΛΙΝΟΥ και περιοχής ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΙΩΝ διά συλλήψεως ή εξοντώσεως των εν αυταίς ανταρτών και αποκαταστάσεως της Δημοσίας τάξεως.

  ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  3)     Η Στρατιωτ. Διοίκησις Κρήτης προτίθενται.
  α)    Εις Α΄ φάσιν επιχερήσεων  να εκκαθαρίση τας περιοχάς ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ, ΣΑΣΣΑΛΟ, ΦΛΩΡΙΑ και να εξοντώση τας εν αυταίς ανταρτικάς ομάδας, εγκλωβίζουσα ει δυνατόν αυτάς εντός της λεκάνης ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ.
  Κατά την φάσιν ταύτην θα επιδιωχθή ίνα μη οι συμμορίται  διαφύγωσι προς ΟΜΑΛΟΝ.

  β)    Εις Β΄ φάσιν επιχειρήσεων να εκκαθαρήση τας περιοχάς ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΙΩΝ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ και γενικώς την Επαρχίαν ΣΕΛΙΝΟΥ.
  Κατά την φάσιν ταύτην λήψις μέτρων προς απαγόρευσιν διαφυγής αφ’ ενός μεν προς ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, αφ’ ετέρου δε προς την περιοχήν ΚΙΣΣΑΜΟΥ διά της κορυφογραμμής ΨΙΛΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ, ΚΟΥΤΡΟΥΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΕΛΙ.

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  4.-    3 Λόχοι πλέον ουλαμός μετά της Διοικήσεως 593 Ταγ. Πεζ.
  5.-    1 Διμοιρία άνευ θητείας χωροφυλάκων
  6.-    Απόσπασμα χωροφυλακής Υποδιοικήσεως ΚΑΝΔΑΝΟΥ.
  7.-    Απόσπασμα χωροφυλακής Υποδιοικήσεως ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ.
  8.-    Απόσπασμα χωροφυλακής ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ.

  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  9.-    Συγκροτήματα
  Το πρώτον συγκρότημα. Δύο Λόχοι, ουλαμός πεζικού και Διμοιρία Χωροφυλάκων άνευ θητείας μετ’ αναλόγων στοιχείων όλμων υπό την Διοίκησιν Αντισυνταγματάρχου Μ. ΣΙΓΑΝΑΚΗ.

  ΕΝΤΟΛΗ
  Τούτο κατανεμημένον εις Αποσπάσματα Λόχου μετά στοιχείου όλμων θα ενεργήση ως κάτωθι.
  α)    Είς Λόχος και στοιχείον όλμου θα κινηθή εν τη κατευθύνσει ΣΚΗΝΗΣ, ΠΑΛ. ΡΟΥΜΑΤΑ, ΠΡΑΣΣΕΣ και θα αχθή επί της κορυφογραμμής ΠΥΡΓΟΣ (υψ.1031) ΒΙΓΛΑ, ίνα περισφύξη αφ’ ενός την περιοχήν ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ εκ ΝΑ. προωθούμενος προς ύψωμα ΒΙΓΛΑ, και αφ’ ετέρου ν’ απαγορεύση διαφυγήν συμμοριτών προς ΟΜΑΛΟΝ διά της εν λόγω κορυφογραμμής και της ημιονικής προς ΑΓΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗΝ. Επίσης ν’ απαγορεύση διαφυγήν προς υψ. ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ.
  β)    Λόχος μετά στοιχείου όλμου θα κινηθή εν τη κατευθύνσει ΣΚΗΝΕΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ, ΣΕΜΠΡΟΝΑΣ και θα καταλάβη τα υψώματα ΒΙΓΛΑ, υψ.522 ίνα απαγορεύση διαφυγήν ανταρτών εκ της περιοχής ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ και να υποστηρίξη την εντός των ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ εκκαθάρισιν.
  Ούτος θα χορηγήση και μίαν Διμοιρίαν διά την ενέργειαν της εν λόγω εκκαθαρίσεως.

  γ)    ΛΟΧΟΣ ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ. Ούτος διά δύο Διμοιριών θα κινηθή εν τη κατευθύνσει ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΝ υψ.708. Μετά σύνδεσμον μετά ετέρου Λόχου, όστις θα ενεργήση ως εν παραγ. (β.) και παρ’ ου θα ενισχυθή διά Διμοιρίας, θα προβή εις την εκκαθάρισιν ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ.
  Την εκκαθάρισιν ταύτην, μετά την κατάληψιν των γύρωθεν της λεκάνης ΡΟΥΜΑΤΩΝ υψωμάτων, θα διευθύνη και θα ενεργήση αυτοπροσώπως ο Διοικητής του  Συγκροτήματος Αντ/ρχης Σιγανάκης, κινών και άλλα Τμήματα του Συγκροτήματος  του προς τούτο αν το κρίνη αναγκαίον.
  Η ετέρα Διμοιρία του Λόχου ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ υπό δραστήριον Αξ/κόν να αχθή εις υψ.705 (Β.Δ. ΧΕΡΟΥΒΙΑΝΩΝ περί τα 700μ.) προς απαγόρευσιν διαφυγής  ανταρτών προς την περιοχήν ΣΑΣΣΑΛΟ και διά να εξασφαλίση τα πλευρά των εντός της λεκάνης ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ενεργούντων φιλίων τμημάτων.

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

  ΛΟΧΟΣ ΤΟΠΟΛΙΩΝ. Ούτος ανακαλών την απεσπασμένην Διμοιρίαν του εις ΚΑΣΤΕΛΛΙ, θα κινηθή νύκτωρ, ούτος ώστε τη εω να ευρίσκεται εις ΣΑΣΣΑΛΟ και μετά ταχείαν εκκαθάρισιν τούτου να σπεύση να γίνη κύριος της κορυφογραμμής ΑΓΡΙΟΚΕΦΑΛΑ, ΔΙΣΤΡΑΤΟ, ΤΣΟΥΛΑΝΑ με την εντολήν αφ’ ενός μεν να καλύψη τα πλευρά των φιλίων τμημάτων των ενεργούντων εις λεκάνην ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ και ν’ απαγορεύση διαφυγήν εχθρού προς περιοχήν ΦΛΩΡΙΩΝ, αφ’ ετέρου δε διά δραστηρίας ενεργείας να επιδιώξη εγκλωβισμόν ανταρτών εντός της λεκάνης ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ και μη διαφυγήν τούτων προς κορυφογραμμήν ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ.

  ΤΡΙΤΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

  Τούτο αποτελεσθήσεται από τους υπό τον Λοχαγόν Βαλαδάκην αντάρτας ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ με την εντολήν να καταλάβη επί της κορυφογραμμής ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΨΙΛΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΚΑΡΥΔΑΚΙ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ, ΣΤΑΥΔΟΥ ΣΕΛΙ τας κάτωθι διαβάσεις, ίνα απαγορεύση διαφυγήν συμμοριτών εκ της κοιλάδος ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΙΩΝ προς την βόρρειαν ΚΙΣΣΑΜΟΝ.
  α)    ΨΙΛΟ ΚΕΦΑΛΙ
  β)    Αυχήν Ανατολ. Υψ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
  γ)    Αυχήν Δυτ. Υψ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΕΛΙ
  δ)    Διάβασις ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΟΥ

  ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (Δυνάμεως ΚΑΝΔΑΜΟΥ)
  Να εγκαταστήση δύο Αποσπάσματα.
  Εν εις ύψωμα ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ και έτερον παρά την συνάντησιν των ημιονικών οδών της μιας ερχομένης εξ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ετέρας εξ υψ. ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ (Β.Α. ΝΙΣΑΡΑΚΙΑ περί τα 1500μ.)
  Εις την περίπτωσιν κατέχεται υπό των ανταρτών το υψ. ΑΠΟΠΗΓΑΔΙ να ενεργήση επιθετικώς κατά τούτου εκ της κατευθύνσεως υψ. ΑΧΙΝΟΡΟΛΑΣ (υψ.1224) εν συνδιασμώ με ενέργειαν του Λόχου του πρώτου συγκροτήματος του ενεργούντος επί της κορυφογραμμής ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ, ΒΙΓΛΑ. Προς τούτο να συνδεθή μετά τούτου αποστέλλων περίπολον μέσω χωρίου ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.
  Διά την αναγνώρισιν της περιπόλου ταύτης και γενικώς των τμημάτων ΚΑΝΔΑΜΟΥ υπό των φιλίων τμημάτων, ταύτα θα φέρωσι σημαίαν Ελληνικήν αναδιπλωμένην.

  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  ΠΕΜΠΤΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
  Εις την διάθεσιν του Διοικητού των Επιχειρήσεων Στρατιωτικού Διοικητού Κρήτης εις ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΝ
  10)   Διοικητής των όλων επιχειρήσεων, ο υποφαινόμενος.
  11)   ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
  Σταθμός ανεφοδιασμού  εις ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ
  12)   ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
  Σταθμός συγκεντρώσεως τραυματιών εις ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ.
  13)   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Σ. Διοικήσεως υποφαινομένου αρχικώς εις ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΝ.
  –       Η κατάληψις των θέσεων των Τμημάτων γύρωθεν των ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ να σημειωθή διά φωτοβολίδος.
  14)   Ημέρα ενάρξεως Επιχειρήσεων
  Η πρωία της 1ης Αυγούστου.
  15)   ΣΤΑΣΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
  Δραστηρία και τολμηρά ενέργεια πάντων των τμημάτων προς πρόληψιν διαφυγής τούτων.

  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

  Συντ/ρχης Πεζικού

  Γ.Φ./Ε.Ζ.Μ.
  Ακριβές αντίγραφον
  Τ.Σ.Υ.

  ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
  593 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
  ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΥΠΟΔ/ΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ
  ΛΟΧΑΓΟΣ ΡΑΔΑΛΑΚΗΣ Ι.
  ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
  ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Δελτίο Πληροφοριών Εσωτερικής Καταστάσεως Ιούν 1947, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/30 Ιουλ 1947

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
  ΤΜΗΜΑ ΤΥ
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 33908

  ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1947 Συνέχεια

  Αποτέλεσμα επιχειρήσεως Σκλήθρου Αγιάς, ΕΒΧ/30 Ιουλ 1947

  Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή                  Εν Βόλω τη 30 Ιουλίου 1947
  21ον Τάγμα Χωροφυλακής                                              Προς
  Αριθ. 8/16/18ι                                     Την Ανωτέραν Δ/σιν Χωρ/κης Θεσσαλίας Γραφείον Εθν. Ασφαλείας
  Εις Λάρισαν
  «Αποτέλεσμα επιχειρήσεως Σκλήθρου Αγιάς.»
  Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία προς την ταυτάριθμον /18ε από 5η  τρέχοντος τηλεφωνικής ομοίας μου, και εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 9/8/25α από 18-7-47 υμετέρας διαταγής, ν’ αναφέρω τα κάτωθι εν σχέσει προς το εν περιλήψει αντικείμενον.

  Σκοπός επιχειρήσεως

  Κατά πληροφορίας συγκεντρωθείσας υπό 4ου εν Κεραμιδίου Λόχου οι συμμορίται είχον ειδοποιήσει τους εν Σκλήθρω διαμένοντας στρατευσίμους νέους όπως ενταχθώσι εις αυτούς και ουχί εις τον Εθνικόν Στρατόν. Κατόπιν τούτου εθεωρήθη επιτακτική ανάγκη όπως ο ανωτέρω Λόχος προστατεύσει τους στρατευσίμους μεταβάντων εν Σκλήθρω και παραλάβη τούτους. Συνέχεια

  Κέντρο Εκπαιδεύσεως Συνδυασμενων Επιχειρήσεων,27 Ιουλ 1947

  ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
  ΣΥΝΔΕΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (Κ. Ε. Σ. Ε.)

  Ιστορικόν επί της συγκροτήσεως και λειτουργίας

  του ΚΕΣΕ μέχρι σήμερον και Προτάσεις διά

  την μελλοντικήν συγκρότησιν και λειτουργίαν αυτού.

  1.-    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ.-

  α)    Από Στρατ. Πλευράς. Είχον διατεθή υπό του ΓΕΣ/Α5 :

  1 Αντ/ρχης, 2 Ταγματάρχαι, 1 Λοχαγός οίτινες αφού εξεπαιδεύοντο θα εχρησιμοποιούντο ως εκπαιδευτικόν και επιτελικόν προσωπικόν.

  -1 Ανθ/γός ως Διοικητής της διατεθείσης Διμοιρίας επιδείξεως και ως βοηθός εν τη εκπαιδεύσει.

  -1 Ανθ/γός διά τα οικονομικά ζητήματα του Στρ/κού τμήματος. Συνέχεια

  Εκθεση γεγονότων ΗΠΕΙΡΟΥ 13-16 Ιουλ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/27 Ιουλ 1947

  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

  ΕΚΘΕΣΙΣ
  Επί των γεγονότων περιοχής ΗΠΕΙΡΟΥ
  από 13-16 Ιουλίου ε.ε.

  Σημ. Κατηρτίσθη επί ερωτημάτων τεθέντων υπό του Αρχηγού ΓΕΣ

  1ον Πώς πρωτοεσημειώθει η εισβολή;
  (α)   Ιστορικόν: Υπήρχε βασική διαταγή του Αρχηγείου των συμμοριτών ίνα άπασαι αι συμμ. Ομάδες επιδιώξωσι να επανέλθωσιν εις τας πρώην περιοχάς δράσεως των.
  Ευθύς ως διεγράφη σοβαρά απειλή κατά των εις ΓΡΑΜΜΟΝ συμμ. Ομάδων, διά κινήσεως των Μονάδων μας συμφώνως Δ/γη Επιχειρήσεως «ΚΟΡΑΞ», επεζητήθη η διάνοιξις υπ’ αυτών διόδου προς Νότον υπό των Ταγμάτων Μπαρμπαλιά και Γόλη.
  Η αντίδρασις των ημετέρων τμημάτων περιοχής ΡΩΜΗΟΥ (Ν.1700) εξηνάγκασε ταύτα εις αναστροφήν προς Βορράν μέχρι ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (Σ.1216) εκείθεν δε διά της κοιλάδος του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εκινήθησαν την 9 Ιουλίου προς περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
  – Ταυτοχρόνως περίπου, τέσσαρα Τάγματα της περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ αποσυρθέντα του  μετώπου, συγκεντρούται την 10ην του μηνός εγγύς της μεθορίου εις περιοχήν ΧΙΟΝΑΔΕΣ (Μ.9917) ΠΛΗΚΑΤΙ (Ν.0220). Συνέχεια

  Έκθεση μάχης ΓΡΕΒΕΝΩΝ(25/7/1947), ΔΣΕ

  ΔΣΕ

  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ

  Έκθεση

  Επιχείρησης για τη μάχη των Γρεβενών 25-7-47.

  Τέσσαρα Τάγματα του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου ύστερα από Δ/γη του Α. Κ. Δ. Μ. στις 20-7-47 πέρασαν στην περιοχή Σαμαρίνας με σκοπό να συναντηθούν με τα τμήματα αποσπάσματος Χασίων, να τα βοηθήσουν στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν στη περιοχή Χασίων και από κοινού να ενεργήσουν ανάλογα με την κατάσταση.

  Για το σκοπό αυτό ύστερα από την απόφαση της Δ/σης του Α.Κ.Δ.Μ. να περάσει ο συν. Κικίτσας προς Βίτσι με Δ/γή του Α.Κ.Δ.Μ η Δ/ση των τμημάτων αυτών, του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου και του Αποσπάσματος Χασίων ανατέθηκε στους συν. Πέτρο και Γιαννούλη.

  Τα Τάγματα του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου τις πρωϊνές ώρες τις 21-7-47  έφθασαν στο Γρέκο Σαμαρίνας. Η παρουσία τους εκεί έγινε γνωστή στον εχθρό. Συνέχεια

  Διαταγή Επιχείρησης αρ.2 ΑΛΙΑΚΜΩΝ, 10 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Ιουλ 1947

  ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΑΛΙΑΚΜΩΝ                           ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
  ΠΡΟΣ: 25, 35 Ταξιαρχίας                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
  Εδακτυλογραφήθη παρ’ Αξιωματικού
  ΚΟΙΝ:             Χ. ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
  ΓΕΣ (Α1)                           ΑΠ. 8149/ΑΚΑ
  VΙΙ Μεραρχίαν                             ΣΤΓ 916 τη 23 Ιουλίου 1947
  Α1 Μεραρχίας                   Χάρται: ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ κλ.Ι:100000.

  ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2

  1.-    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ (εχθρός)
  Αι εις τας περιοχάς ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ – ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ ΟΡΟΣ συμμορικαί δυνάμεις έχουσι αυξηθή σημαντικώς, με δυνατότητες ισχυρών και συχνών επιδρομών (όρα συνημμένον δελτίον πληροφοριών).

  2.-    ΠΡΟΘΕΣΙΣ
  Θα επιδιωχθή συνάντησις μετά των συμμοριακών δυνάμεων της περιοχής ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ – ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ, ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ με σκοπόν όπως υποστώσιν ούτοι όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν συντριβήν και αποδιοργάνωσιν. Συνέχεια

  Οδηγίες προς 81 ΠΕΡΙΟΧΗ, Α’ΣΣ/19 Ιουλ 1947

  Θέμα:  Διαθέσιμος δύναμις                                       ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  -81 Περιοχήν                                                   Α΄ΣΣ
  Αριθ. Φ. 1/142/Α1
  Κοιν:   – ΚΒΕ Κορίνθου                                             19/7/47
  -Α1 Σώματος
  -Στρ. Δ/σιν Αιτωλοακαρν.
  -ΓΕΣ/Α1
  1.-    Την παρελθούσαν εβδομάδα η αφνιδιαστική παρουσία ισχυράς δυνάμεως ανταρτών εις την περιοχήν ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ εδημιούργησεν σοβαράν κατάστασιν διά την ασφάλειαν της περιοχής ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ήτις αντιμετωπίσθη μη επιτυχώς χάρις εις την δραστήριαν και ψύχραιμον ενέργειαν του Στρατιωτικού Δ/τού Αιτωλοακαρνανίας  Συν/ρχου Σωτηρίου, απέδειξε όμως ότι το Σώμα Στρατού δεν είχε την ευχέρειαν διαθέσεως εγκαίρως τμήματος προς ενίσχυσιν.- Συνέχεια

  Ελιγμοί Στρατιάς σε περίπτωση επίθεσης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Ιουλ 1947

  Προσωπική
  ΘΕΜΑ            : Ελιγμοί Στρατιάς                               Εξ. Επείγουσα
  δια των υπ’ αυτήν Μονάδων                           Άκρως Απόρρητος
  ΠΡΟΣ: Ι Στρατιά                                            Αντεγράφη υπό

  Λοχαγού Ρωμανά Αθ

  ΚΟΙΝ: Α1                                                       Υ. Σ. ΓΕΣ/Α1
  Αριθ. Α. Α. Π 2002/105/Α1/1

  Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθμ. Α. Π. 2003/116/Α1/16-7-47 Διαταγήν του Γενικού Επιτελείου προς την 1η Στρατιά δι’ ης παρέχονται αύτη πληροφορίαι αφορώσαι συγκεντρώσεις συμμοριτών με πιθανήν πρόθεσιν εισβολής εις Δυτικήν Μακεδονίαν, κοιλάδα Αξιού και Δυτικήν Θράκην καθορίζομεν υπό τύπον ενδείξεως την στάσιν της Ι Στρατιάς εντεταλμένης να αντιδράση άμα τη αρχική εκδηλώσει υπό του εχθρού των σοβαράς μορφής άνω ενεργειών του, ως κατωτέρω :

  Ελιγμόν Στρατιάς διά Μεγάλων Μονάδων
  α΄. Περίπτωσις προσβολής:
  1.-    Καστοριάς – Φλωρίνης – υψιπέδου Κοζάνης
  Η 1η Στρατιά θα ενισχύση ή και θα εμπλέξη επιθετικώς βάσει εκτιμήσεως υπό ταύτης της επί τόπου καταστάσεως μερικώς ή και εξ ολοκλήρου τας 36, 32 και 3 ταξιαρχίαν μετά του δυναμένου να συμμετάσχη διαθεσίμου Πυροβολικού και τεθωρακισμένων μέσων υπέρ του ελιγμού τούτου της Στρατιάς εν τω τομεί της ΧV Μεραρχίας.-
  Μεταγενεστέρως δε και την ΙΧ Μεραρχίαν διά μέρους ή και ολόκληρον εφ’ όσον η κατάστασις το επιβάλλει. Η εκτίμησις εμπλοκής των μέσων, επαναλαμβάνομεν, ανήκει εις την Στρατιάν καθιστώσαν εγκαίρως ενήμερον περί της χρησιμοποιήσεως των άνω μέσων το Γενικό Επιτελείον Στρατού.

  2.-    Ηπείρου. Ομοίως η 1η Στρατιά θα ενισχύση ή θα ενεργήση επιθετικώς βάσει της σοβαρότητος της καταστάσεως την VΙΙΙ Μεραρχίαν διαδοχικώς εν χρόνω διά της ΙΧ Μεραρχίας – 36 και 3 ταξιαρχιών αναφέρουσα εγκαίρως εις Γενικόν Επιτελείον Στρατού την ενέργειάν της ταύτην.

  3.-    Κοιλάδος Μογλενίτσας – Αξιού – Γαλλικού – Στρυμόνος
  Ενίσχυσις ή επιθετικός ελιγμός υπό 1ης Στρατιάς διά των 32, 36 και 3 Ταξιαρχών υπέρ του αγώνος των ΧΙ και Χ Μεραρχιών του Γ΄ Σώματος Στρατού μετά του δυναμένου να συμμετάσχη του αγώνος τούτου διαθεσίμου Πυρ/κού και τεθωρακισμένων μονάδων ειδοποιουμένου ομοίως του ΓΕΣ.
  β.΄Περίπτωσις Εισβολής Δυτικής Θράκης
  Να αντιμετωπισθή υπό της Ι Στρατιάς εν τη περιπτώσει ταύτη  το ενδεχόμενον μεταφοράς μιας ταξιαρχίας ενισχυμένης διά πυροβολαρχίας εκ των λιμένων Βόλου ή Θεσσαλονίκης εις Καβάλλαν και πιθανώς Αλεξανδρούπολιν. Η Ταξιαρχία αύτη θα ή είτε εκ του Β΄ είτε εκ του Γ΄ΣΣ. Και διά την περίπτωσιν ταύτην να ενημερωθή εγκαίρως το Γενικόν Επιτελείον Στρατού υπό της Στρατιάς.
  Έχοντες υπ’ όψιν τας ανωτέρω οδηγίας παρακαλούμεν όπως το ταχύτερον προσανατολίσητε τας αρμοδίας Διοικήσεις των υφ’ υμάς Μεγάλων Μονάδων, ίνα λαμβανομένων στερρών αποφάσεων, δυνηθώσι τα επιτελεία αυτών και προβώσιν εις τας ενδεδειγμένας από τούδε προπαρασκευαστικάς εργασίας.

  ΒΣΤ 902 τη 18 Ιουλίου 1947
  Αντιστράτηγος Βεντήρης Κ.

  Διά
  την ακρίβειαν
  Η
  Δ/νσις Α1