Εκθεση επίθεσης Καρπενησίου, ΔΣΕ/ΑΡ/8 Φεβ 1949

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με την ακύρωση της υπ’ αριθ. ………. Δ/γης του Γεν. Αρχηγείου και ύστερα απ’ την υπ’ αριθ. ………… Δ/γή του το Αρχ. Ρούμελης ενήργησε την προετοιμασία και εκτέλεση της επιχείρησης του Καρπενησιού.

Ι.-    Πάνω στη προετοιμασία. Κινητοποιήθηκαν προκαταβολικά τα τμήματα της Επιχειρήσης και ενήργησαν αποπλανιτικές διεισδύσεις και δράση από 20/7/47 έως 31/7/47 στις παρακάτω κατευθύνσεις. 1/ Τάγμα Οίτης προς Τσούκα – Γιαννιτού – Στίρφακα. 2/ Ανεξάρτητο Τάγμα προς Ζαχαράκι – Τσιούκα – Γιαννιτού. 3/ Το Ι, ΙΙ τάγματα Αρχηγείου Δ. Στερεάς προς Παναιτωλικό – Ναυπακτία. 4/ Το ΙΙΙ Τάγμα Δ. Στερεάς προς Χρίσσο – Βίνιανη. Συμπληρωματικά και για την εξυπηρέτηση του ιδίου ελιγμού κινητοποιήθηκαν τμήματα του Ταγ/τος Καλλιδρόμου προς Μουσταφέμπεη. Ο σκοπός της κινητοποίησης  και η δράση των τμημάτων στις κατευθύνσεις αυτές πέτυχε ολοκληρωμένα. Ο εχθρός απέσυρε τις δυνάμεις του από Περήφανο – Ζαχαράκι και έκρωσε το κόδωνα του κινδύνου στη Λαμία. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΚΟΡΑΞ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/15 Σεπ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                 ΙΣ/33/822/Α1
15 Σ/βρίου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΑΞ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Διά του σχεδίου ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, μετά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ και ΙΕΡΑΞ προεβλέποντο αφ’ ενός μεν η επιχείρησις ΚΟΡΑΞ, σκοπούσα την εκκαθάρισιν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και αφ’ ετέρου η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ – ΚΥΚΝΟΣ σκοπούσα την εκκαθάρισιν του αγωγού ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Η πρόθεσις της Στρατιάς ήτο τας επιχειρήσεις ταύτας ΚΟΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ – ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ να διεξαγάγη εις 3ον χρόνον αναλόγως της εξελίξεως του 1ου και 2ου χρόνου, είτε ταυτοχρόνως, είτε διαδοχικώς.

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 7160/2.4.47 δ/γής του – Κεφ. VΙ – υπέδειξε ως επιβαλλόμενον να εξετασθή, μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής ΝΟΤΙΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ διά να ορθώσωμεν το  ταχύτερον τας δυνάμεις Β΄ΣΣ προς βορράν και να εξασφαλίσωμεν μίαν γραμμήν  κατ’ εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτην υπεδείκνυε την γραμμήν ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθ. 1/53/10.4.47 αναφοράς της προς το ΓΕΣ/Α1 εξέθεσε τους ενδοιασμούς της διά την πραγματοποίησιν του ανωτέρω σκοπού λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων. Συνέχεια

Κριτική συμμοριτών επί τρόπου ενεργείας επιχειρήσεων Στρατού, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Κριτική επί τρόπου ενεργείας  επιχειρήσεων υπό Στρατού.
ΠΡΟΣ:  – Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ – Σ. Δ/σεις – Ταξιαρχίας
– Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:  Στρατιάν, Υ.Δ. Τάξεως                                                     ΒΣΤ 902/28-8-47
Υ.Σ. ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

ΑΡΙΘ. Φ. 2013/226

-Κοινοποιείται κριτική παραδοθέντος συμμορίτου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διοικητού Λόχου Συγκρ. ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
-Θεωρείται ως λίαν αντικειμενική, την διακρίνει παρατηρητικότης και πρέπει να αποτελέση αντικείμενον μελέτης όλων των αξ/κών.
-Παρακαλούμεν όπως τα συνημμένα τη παρούση αντίγραφα διανεμηθώσι μέχρι τάγματος. Συνέχεια

Χειρισμός Διοικήσεων, ΓΕΣ/27 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Χειρισμός Διοικήσεων                                             Απόρρητος
ΒΣΤ 902/27.VΙΙΙ.47
ΠΡΟΣ:Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ                                              ΓΕΣ/Α.Π. 297/Γρ. Α/ΓΕΣ
ΚΟΙΝ:Δ/τήν Στρατιάς
Γρ. Α/ΓΕΣ

1-     Εκ πολλών πηγών θετικώς αντελήφθην ότι υπάρχει μεταξύ των διοικήσεων μία τάσις αποφυγής των επιθετικών ενεργειών εκ φόβου αποτυχίας και συνεπώς μομφής ή αντικαταστάσεως, και εκ φόβου των απωλειών της μονάδος των.

2-     Επιθυμώ όπως αι Μ. Μονάδες εξουδετερώσωσι πάση θυσία τον δισταγμόν τούτον, όστις επιφέρει και τον μετριασμόν του επιθετικού Πνεύματος, τόσον θρυλλικού άλλοτε, διά το Πεζικόν μας. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Καρβούνη, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/ 26 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: «Επιχειρήσεις Καρβούνη»                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής                      20ον ΤΑΓΜΑ ΧΩΡ/ΚΗΣ
4ον Λόχον Ασφαλείας Σάμου                              26-8-1947
Υ.Χ. Καρλοβασίου, Λόχον Κυνηγών             Αριθμ. 7/20/3β

ΚΟΙΝ:Στρατιωτικής Δ/σιν Αρχιπελάγους (Υ.Τ.Α.)

            Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου (Υ.Τ.Α.)
Δ.Χ. Σάμου (υ.τ.ε.)

Ι)     ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών του όρους ΚΑΡΒΟΥΝΗ, δι’ επιθετικής ενεργείας, προς την περιοχήν «Γκινέους», «Μαρμαράκια».

ΙΙ)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Εχθρός. Οι συμμορίται αποθρασυνθέντες, λόγω αδρανείας  των ημετέρων Τμημάτων, έχουν εγκαταστήσει το Αρχηγείον των εις θέσεις «Γκινέους» και «Μαρμαράκια» Καρβούνη, οχυρώσαντες δε προχείρως τας θέσεις των και εγκαταστήσαντες φυλάκια και φωλέας πολυβόλων, εις τα δεσπόζοντα υψώματα, επιτίθενται δι’ ομάδων και λεηλατούν τα χωρία. Ο αριθμός των αναβιβάζεται εις 180 περίπου. Διαθέτουν έν πολυβόλον Λούις, περιωρισμένον αριθμόν φυσιγγίων, τρία οπλοπολυβόλα Μπρέν και έν Μπρέντα και περί τα 12 οπλοπολυβόλα Τόμσον. β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι υπάρχουσαι δυνάμεις επί της νήσου του 20ου Τάγματος Χωρ/κής, ο Λόχος Πεζικού και ο Λόχος Κυνηγών. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιθετική δράσει άπαντες οι Λόχοι και αι ανεξάρτητοι Διμοιρίαι ΜΑΥ της Νήσου και αι δυνάμεις των Μεταβατικών αποσπασμάτων και Υπηρεσιών Χωρ/κής. Συνέχεια

Κοινοποίηση διαταγής ΓΕΣ υποκλαπείσας απο ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α2/26 Αυγ 1947

ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ Α2, Α1                           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ Α2, ΑΙ                                                   ΓΕΣ Α2/ΙV
Β΄ ΣΣ                                                 ΑΡΙΘ. Α.Π. 39358
ΚΟΙΝ:  Α2/ΙV, Α1                                         ΣΥΝ:   πρωτότυπον τω σχεδίω
VΙΙ – Χ Μεραρχίαι                                        τη αναφορά και
Κοινοποιήσει
(αντίγραφα)
ΒΣΤ 903 τη 26-8-47

1.Υποβάλλεται η υπ’ αριθ. Α.Π. 334/21-5-47 διαταγή του Αρχηγείου Κέντρ. και Δυτικής Μακεδονίας, ανευρεθείσα εις Βέρμιον.

2.Η εν λόγω, εξαιρετικού ενδιαφέροντος, εξεδόθη βάσει της υπ’ αριθ. Α.Π. 1422/ΑΙ/7-4-47 διαταγής του ΓΕΣ περιελθούσης εις  χείρας των συμμοριτών, παρά το άκρως απόρρητόν της.

3.Τούτο ως γνωστόν έχει σημειωθή και άλλοτε.

Υποβάλλεται η γνώμη, όπως μελετηθή ιδαίτερον σύστημα διεκπαιρεώσεως των βασικών Διαταγών και εγγράφων. Συνέχεια

Επιχείρησις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/23 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»               Απόρρητος – Προσωπική
Εδακτ/θη υπό του Ταγ/χου
ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΡΟΣ:             Χ, ΧΙ Μεραρχίας                                       Γ΄ ΣΣ/ΑΙ
31, 51 Ταξιαρχίας                                       Αριθ. Α. Π. 39056
Να λάβουν γνώσιν εις ότι                          ΒΣΤ 903 23-8-47
αφορά αυτάς
– Αι Διοικήσεις Όπλων ΣΣ
– Α2, Α9, Β΄ & Γ΄ Κλάδος
– Αντίγραφον ΑΙ Γραφ

ΚΟΙΝ: Στρατιάν/ΑΙ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

 1.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:

Η διάταξις των συμμοριτών είναι συνεχώς μεταβλητή.
Η στενή παρακολούθησις αυτών υφ’ όλων των Κλιμακίων μέχρι της τελευταίας στιγμής προ της εκδηλώσεως των επιχειρήσεων, δέον να αποτελέση την βάσιν επί της οποίας θα στηριχθή η τελική απόφασις διά τον ελιγμόν. Συνέχεια

Μελέτη Επιχειρήσεων ΣΦΥΡΑ (Ρούμελης, Σμοκόβου), ΓΕΣ/23 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Μελέτη Επιχειρήσεων                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΡΟΣ:  Α.Κ.Α.                                                                       Υ.Σ/ΓΕΣ/Α1

                                                                        Αριθ. 2002/105

ΚΟΙΝ: Υ. ΓΕΣ                                                                        ΒΣΤ 902 τη 23-8-47

Υποβάλλεται μελέτη επιχειρήσεων «ΡΟΥΜΕΛΗΣ» συνταχθείσα κατόπιν διαταγής υμών.

Τ.Υ.

Κεζέσας Γρηγ.

Αντ/ρχης Πυρ/κού

Δέον να εξετασθή

1ον Τοποθέτησις – Διάταξις – Χρόνος

2ον Παραπλάνησις

Τ.Υ. Συνέχεια

Μεταφορά προσφύγων χωρίου ΒΕΝΕΤΟΝ, ΒΝ/21 Αυγ 1947

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ                      ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΒΟΛΟΥ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21-8-47
Αριθ. Πρωτ. Α/168
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Μεταφορά προσφύγων χωρίου ΒΕΝΕΤΟΝ.

ΠΡΟΣ: Α.Ν.Δ./Τ.

Έχω την τιμήν να αναφέρω τα εξής εν σχέσει με την μεταφοράν των προσφύγων του εκκενωθέντος χωρίου ΒΕΝΕΤΟ του ΠΗΛΙΟΥ και την κατ’ αυτήν επιδειχθείσαν στάσιν των κρατικών αρχών. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΥΚΝΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Αυγ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

                                                                        ΙΣ/33/684/Α1

                                                                        18 Αυγούστου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Μετά τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ και ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄, η συμμοριακή δράσις Ν. και Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ παρουσιάζετο ως εξής:

(α)   Περιοχή ΑΕΤΟΥ. Εξεκαθαρίσθη σχεδόν πλήρως. Η δε εδραίωσις της παρείχε σοβαρά εχέγγυα απαγορεύσεως ανασυγκροτήσεως εν αυτή συμμοριών εις το μέλλον, παρά τας επανειλημμένας και σοβαράς προσπαθείας εισβολής συμμοριών από Βορρά και από Νότου.
(β)   Περιοχή ΙΕΡΑΚΟΣ. Μόλις είχε λήξη η εκκαθάρισις η οποία υπήρξε σχετικώς καλή. Η επ’ αυτής όμως εδραίωσις δεν είχεν ακόμη καλώς σταθεροποιηθή. Διά την περιοχήν υπήρχον σοβαροί κίνδυνοι αναμολύνσεώς της, διότι παρουσίαζε δύο πύλας εισόδου των συμμοριτών ανοικτάς εκ περιοχών μη εκκαθαρισθεισών μίαν από Βορρά εκ κατευθύνσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ και ετέραν από Ανατολών εκ κατευθύνσεως ΟΛΥΜΠΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Ανακοίνωση Αρχηγείου Θεσσαλίας, ΔΣΕ/ΑΘ/18 Αυγ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση έφτιασε στην ύπαιθρο ένα παρακρατικό στρατό. Όπλισε χωρικούς, τους φανάτισε και τους έριξε στο έγκλημα. Για να τους συγκρατήσει η μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση, διαδίδει πως ο Δημοκρατικός Στρατός θα τους σκοτώσει όλους, θα τους υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια.

Εμείς λέμε σ’ όλους αυτούς τους οπλισμένους άνδρες να πετάξουν τα όπλα και να προσχωρήσουν στο Δημοκρατικό Στρατό.

Για καθένα που μετανοεί ο Δημοκρατικός Στρατός εγγυάται τη ζωή και την περιουσία του. Ο Λαός τους περιβάλλει με στοργή. Συνέχεια

Ανεύρεση Γιουγκοσλαβικών ναρκών, ΓΕΣ/ΔΜΧ/16 Αυγ 1947

Ο.Π.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Εδακτυλογραφήθη υπό του Ανθ/γού Μηχ/κού

Μασουρίδη Παν.

ΘΕΜΑ: Νάρκαι

ΠΡΟΣ: Δ/σιν Μηχ/κού Γ΄ ΣΣ                                             Α.Π.

ΚΟΙΝ:             Α. ΓΕΣ, Υ. ΓΕΣ, Α.Κ.Α.,                         Υ.Σ. ΓΕΣ 36854/Α10/ΙΙ/Ι

Α1/ΓΕΣ, Α2/ΓΕΣ,                                               16-8-47

1η Στρατιά/ΑΙ, Ιη Στρατιά/Α2                          Συν τω εγγράφω και ταις κοιν.

1η Στρατιά/ Α10                                          Περιγραφή και σχέδια

Γ΄ ΣΣ/Α1, Γ΄ ΣΣ/Α2

Α10/ΙΙΙ, Α10/ΙΙ/Ι (2)

Υμέτερον Ε. Π. 220/Φ22/9.6.47.

1.    Εκ τη μελέτης της αποσταλείσης φωτογραφίας των ανευρεθεισών (υπό της VΙΙ Μεραρχίας) 2 ναρκών προκύπτει ότι πρόκειται περί ναρκών ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ (Των τριών τόρμων Τύπου Α).

2.    Συνημμένως πέμπομεν περιγραφήν του τρόπου λειτουργίας, σχέδια και φωτογραφίας των ως άνω ναρκών ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ. Τα στοιχεία διά την ακριβή σύνταξιν της περιγραφής ελήφθησαν από αντιστοίχους συμμαχικάς τοιαύτας.

3.    Η αποστολή εις παραλαβήν ημών της μιας των ως άνω ναρκών δέον να συντελεσθή το ταχύτερον προκειμένου να εξετασθή αύτη διά την τυχόν ύπαρξιν παγιδεύσεων ή νεωτέρων τροποποιήσεων εις τον πυροδοτικόν μηχανισμόν.

4.    Εις απάσας τας Μονάδας Μηχ/κού δι’ ετέρας διαταγής ημών διανέμονται περιγραφαί των ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ ναρκών ως και οδηγίαι διά την άμεσον έναρξιν της εκπαιδεύσεως εις αυτάς των Αξ/κών και οπλιτών του Μηχανικού.

Δ. Καραχρίστος

Υποστράτηγος

Δ/τής Δ/σεως Μηχ/κού

Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού. Συνέχεια

Κατάστασις ΠΗΛΙΟΥ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΟΣΣΗΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/13 Αυγ 1947

YΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
Κατάστασις ΠΗΛΙΟΥ -ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ
Προς:  ΓΕΣ/Α1                                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Κοιν:   Β΄ ΣΣ – 83 Περιοχή                                                     ΙΣ/2π/669/Α1
ΙΣ/ΔΙ/2π-8                                                                   13.8.47
Στρατηγόν

Σχετικά:      2020/295/10.8.47 ΓΕΣ/Α1

        8/653/ΙΙ.8.47 Στρατιάς
2020/295/3/ΙΙ.8.47 ΓΕΣ/ΑΙ
8/656/12.8.47 Στρατιάς

1.  Ως είναι γνωστόν, ο συμμοριακός αγών εις την ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ εγεννήθη το παρελθόν έτος και εξεπέμφθη προς άλλας περιοχάς, κατά πρώτον λόγον εκ της περιοχής ΚΙΣΣΑΒΟΥ («ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ») και κατά δεύτερον λόγον εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ («ΖΑΡΑΛΗΣ»).
Οι συμμορίται μετά πείσματος επί 14μηνον εις ΟΣΣΑΝ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ διατηρούν ζωηράν δράσιν παρά τας επιμόνους και δραστηρίας προσπαθείας επιλέκτων Μονάδων (αρχικώς 42ας και ακολούθως 3ης Ταξιαρχιών). Συνέχεια

Πρακτικόν συσκέψεως Γ’ΣΣ, 9 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ            : Πρακτικόν  συσκέψεως λαβούσης               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
χώραν εις αίθουσαν Πολέμου                                   Γ΄ΣΣ/ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Γ΄ΣΣ την 9-8-1947
Αριθ. Α.Π. 37441
Εν Β΄ΣΤ 903 τη 9-8-47
1.-    ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

– Υποστράτηγος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Διοικητής Γ΄ΣΣ

–         «

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.

     »        VΙΙ Μεραρχίας

–         «

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.

Διοικητής Χ Μεραρχίας

– Υποστράτηγος

ΦΙΛΙΠΙΔΗΣ ΑΓΑΜ.

Διοικητής ΧΙ Μεραρχίας

– Ταξίαρχος

ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤ.

ΑΚΑ ΓΕΣ

–       «

ΜΠΑΛΛΟΔΗΜΟΣ

Επιτελάρχης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

– Συν/χης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚ.

ΕΠΧΗΣ Γ΄ΣΣ

– Αντ/χης

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.

Διευθυντής Α1 Γρ. Γ΄ΣΣ

–      «

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝ.

Διευθυντής Α2 Γρ. Γ΄ΣΣ

– Λοχαγός

ΒΡΑΔΗΣ ΧΡ.

Ως γραμματεύς

2.-    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ :
α.-   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Εγένετο ανάπτυξις υπό του Δ/ντού Α2 Γραφείου ΣΣ επί των πληροφοριών ας έχει τούτο από της πλευράς των συμμοριτών.
(ι)    Τομεύς ΕΒΡΟΥ: Δύναμις συμμοριτών 1100.
–      Ύπαρξις Τάγματος σαμποτέρ με μεγάλην δραστηριότητα.
–      Έντονος στρατολογία.
(ιι)   Περιοχή ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ: Δύναμις 500. Είσοδος εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 140 συμμοριτών εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
–      Δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν.
(ιιι)  Περιοχή ΞΑΝΘΗΣ: Δύναμις 550.
–      Δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν. Εισήλθον εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 140 εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
(ιυ)  Κλιμάκιον ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Υπό συγκρότησιν). Δύναμις 180.
–      Προσπάθεια δημιουργίας Αρχηγείου εις περιοχήν ΛΕΚΑΝΗΣ. Υπάρχουσα δύναμις συμμοριτών εν τη περιοχή ταύτη 100.
–      Συνολική δύναμις περιοχής VΙΙ Μεραρχίας 2500.
(υ)   Περιοχή ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ: (περιοχή VΙΙ και Χ Μεραρχιών)
–      Δύναμις  450 (6 Λόχοι).
Υπάρχουν πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως 1000 ατόμων Βορείως ΛΙΠΑΣ εντός Βουλγαρικού εδάφους.
Δραστηριότης διά την παραλαβήν τροφίμων.
Έντασις στρατολογίας.
(υι)  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :
–      Περιοχή ΙΣΤΙΜΠΕΗ: Τάγμα δυνάμεως 160.
–      ΜΠΕΛΛΕΣ: Τάγμα+Λόχος Διοικήσεως, Λόχος Μηχανημάτων και Έμπεδον εκπαιδεύσεως. Συνολική δύναμις 600.
–      ΚΡΟΥΣΙΑ: Τάγμα ΚΡΟΥΣΙΩΝ δυνάμεως 400.
–      Συνολική δύναμις ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1200 περίπου.
(υιι)Αρχηγείον ΝΙΓΡΙΤΗΣ: (ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ)
–      Δύναμις 250-300.
(υιιι)Αρχηγείον ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:
–      Δύναμις 170-180.
(ιχ)  Περιοχή ΠΑΪΚΟΥ:
–      Τάγμα με έδραν ΤΖΕΝΑΝ δυνάμεως 300-380.
–      Παρατηρείται δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν.
–      Εισήλθον εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ περί τους 50-100 νέοι συμμορίται.
–      Συνολική δύναμις ΠΑΪΚΟΥ 400-450.
(χε)Περιοχή ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ:
–      Πληροφορίαι Χωρ/κής ΕΔΕΣΣΗΣ 23-7-47 περί εισόδου 3000 συμμοριτών  εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και κατευθύνσεως τούτων προς ΚΕΡΑΣΙΕΣ δεν εξηκριβώθη.
–      Την 28ην Ιουλίου εις ΜΠΑΧ (Ν.7384) φάλαγξ 3000 Ελλήνων και 3000 Γιουγκοσλαύων.
–      Την 3-8-47 εμφάνισις κατά πληροφορίας Διοικήσεως Χωρ/κής ΕΔΕΣΣΗΣ  1000 συμμοριτών εις περιοχήν ΚΕΡΑΣΙΕΣ.
Τελικώς απεδείχθη ότι μέχρι 2-8-47 ουδεμία ενίσχυσις συμμοριτών εγένετο εις περιοχήν ΚΑΪΚΜΑΤΣΑΛΑΝ.
–      Δύναμις 500 συν πιθανώς Τάγματος ΟΡΕΣΤΗ 400=900.
(χι)  Περιοχή ΒΕΡΜΙΟΥ:
–      Πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως 2500-3000 συμμοριτών με πρόθεσιν επιθέσεως κατά ΝΑΟΥΣΣΗΣ δεν εξηκριβώθη.
–      Εξηκριβωμένη δύναμις ΒΕΡΜΙΟΥ 700 (2 Τάγματα), με προσανατολισμόν τούτων προς βόρειον ΒΕΡΜΙΟΝ.
(χιι)Περιοχή ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ:
–      ΟΛΥΜΠΟΣ: Δύναμις: 50 συμμοριτών Τάγματος ΦΩΤΕΙΝΟΥ.
Ενίσχυσις εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δι’ 100 εισέτι συμμοριτών.
–      ΠΙΕΡΡΙΑ: Περιοχήν ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (0.2514): Δύναμις 360. Μεταξύ τούτων 80 νεοαφιχθέντες εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
–      Περιοχή ΕΛΑΦΙΝΑΣ (0. 3222) 300.
–      Συνολική δύναμις ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ 700-800.
Γενικώς από 15-7-47 έως 8-8-47 είναι γνωστόν εις ΣΣ ότι εισήλθον εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ κατά μικρά τμήματα εις περιοχήν περί τους 900 συμμορίται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται περί στελεχών της Σχολής του ΜΠΟΥΛΚΕΣ και δυναμικών εν γένει στοιχείων.
Εγένοντο συσκέψεις εις ΜΠΕΛΕΣ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΑΓΡΑ διά την αντιμετώπισιν του ζητήματος ανεφοδιασμού εις τρόφιμα, καθ’ όσον οι Γιουγκοσλαϋοι δεν χορηγούν τοιαύτα. Εδόθη εντολή εις τους κατά τόπους συνδέσμους και τροφοδότας όπως εντείνουν τας προσπαθείας των.
β.-   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
(ι)    Εξητάσθη η διάταξις των μέσων του ΣΣ
Η διάταξις είναι απόρροια των προθέσεων της Στρατιάς.
Εξησφαλίσθη εις τας Χ και ΧΙ Μεραρχίας ανά εν Τάγμα εφεδρικόν.
Η VΙΙ Μεραρχία δεν διαθέτει εφεδρείας. Αν χρησιμοποιήση τάγμα των ήδη εν αναπτύξει, διατρέχει κίνδυνον ο πληθυσμός της περιοχής εις ην ήδη το Τάγμα ευρίσκεται.
Ετονίσθη και εγένετο δεκτόν, μία Ίλη του Συν/τος Αναγνωρίσεως να τεθή εις διάθεσιν VΙΙ Μεραρχίας εν ΚΑΒΑΛΑ.
(ιι)   Ετονίσθη ότι η αναπροσαρμογή της διατάξεως δημιουργεί κινδύνους εις  ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΝ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΝ και ΘΡΑΚΗΝ. Τούτο διότι εκ των περιοχών τούτων αφηραίσθησαν δυνάμεις προς συγκρότησιν των εφεδρειών.
(ιιι)  Ανεπτύχθη το πρόγραμμα επιχειρήσεων Γ΄ΣΣ. Αι προθέσεις του στηρίζονται επί των προθέσεων της Στρατιάς ήτοι :
–      Επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΑΪΚΟΥ.
–      Επιχειρήσεις ΚΡΟΥΣΙΩΝ.
Εγένετο  δεκτόν, ότι διά τας επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟΥ είναι απαραίτητος η 32 Ταξιαρχία, η δε διάθεσίς της διά τούτο εναπόκειται  εις την κρίσιν του Διοικητού της Στρατιάς.
Εξητάσθη ο χρόνος και συνεφωνήθη ότι θα πρέπη να εκτελεσθώσιν αι επιχειρήσεις συμφώνως με τας ανάγκας και δυνατότητας της Στρατιάς εν χρόνω.
Διεβεβαιώθη το Γ΄ΣΣ υπό του Ταξιάρχου ΜΑΝΙΔΑΚΗ του ΓΕΣ ότι η 61 Ταξιαρχία θα διαθέση Τάγμα προς ΜΠΟΥΧΑΡΕΜ ΧΑΝΙ.
Εμελετήθη η ενίσχυσις της VII Μεραρχίας. Εγένετο δεκτόν  ότι το Γ΄ΣΣ θα είναι εις θέσιν να ενισχύση την VΙΙ Μεραρχίαν, μόνον όταν επανέλθωσιν εις αυτό αι 32 και 36 Ταξιαρχίαι οριστικώς.
Ο Διοικητής της VΙΙ Μεραρχίας ανέπτυξε διεξοδικώς τας ανάγκας της Μεραρχίας του και ετόνισε τους κινδύνους :
–      Ως προς την κατάληψιν ωρισμένου Αστικού Κέντρου διά τον σχηματισμόν της ελευθέρας Κυβερνήσεως και ως προς την εξόντωσιν των κατοίκων λόγω της παρατηρούμενης εντόνου επιστρατεύσεως και λεηλασίας.
Ανέπτυξε τας δυσκολίας συντηρήσεως της σιδηροδρομικής γραμμής της περιοχής του.
Ομοίως τους λόγους οίτινες επιβάλλουσι την ενίσχυσιν της Μεραρχίας λόγω θέσεώς της των δυνατοτήτων ενισχύσεως του ΣΣ εν περιπτώσει προσβολής.
Ανέφερεν ότι η δύναμις των συμμοριτών ηυξήθη εντός μηνός κατά 800, ενώ η δύναμις της Μεραρχίας ελαττούται. Ότι η ζώνη της Μεραρχίας  είναι ίση προς την των δύο ετέρων Μεραρχιών του ΣΣ. Αριθμός συμμοριτών ως ανέπτυξε και ο Δ/τής Πληροφοριών ΣΣ είναι  εις VII Μεραρχίαν, όσος και εις τας δύο ετέρας Μεραρχίας τους αι οποίαι είναι και συμπαρατεταγμέναι ενώ η VΙΙ Μεραρχία μακράν και αποκεκομένη από το ΣΣ.
Ανέφερεν ότι άνευ του 603 Τάγματος το οποίον θα έχη ως εφεδρείαν Μεραρχίας φοβείται μήπως απωλέση την πρωτοβουλίαν εν τη περιοχή ΕΒΡΟΥ. Διά του Τάγματος τούτου θα δύναται να ενεργή εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις όπου παρίσταται ανάγκη. Εις ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ ανέφερεν ότι  ευρίσκονται μόνον τα απαραίτητα στατικά τμήματα.
Διοικητής ΣΣ ανεγνώρισε την ανάγκην ενισχύσεως της Μεραρχίας, πλην όμως συμφώνως προς τας προβλέψεις της Ανωτάτης Ηγεσίας του Στρατεύματος, της υπάρξεως εν τη περιοχή της Μεραρχίας των 2 ΚΒΕ και της ενισχύσεως της Μεραρχίας διά Ίλης Τεθωρακισμένων, πιστεύει ότι η Μεραρχία θα δυνηθή να κρατήση την πρωτοβουλίαν και ότι εν περιπτώσει ανάγκης το ΣΣ θα δυνηθή να ενισχύση εγκαίρως την Μεραρχίαν.

Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ Γ΄ΣΣ

Τ.Σ.Υ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.

Συν/χης Μηχ/κού

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
– Γ΄ΣΣ/Διοικητής
– Διοικηταί VΙΙ, Χ, ΧΙ Μεραρχιών
– ΓΕΣ/ΛΚΑ
– ΣΤΡΑΤΙΑ/Επιτελάρχης
– Α1 – Α2 Γραφεία Γ΄ΣΣ

Αξιωματικοί παρατηρηταί από αέρος, ΓΕΣ/6 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Αξιωματικοί παρατηρηταί
από αέρος.-                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ  : Α΄ΣΣ
ΚΟΙΝ :    Ι Στρατιάν, Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού
ΓΕΑ – ΔΑΣ, ΑΔΑ, 1η,
2α ομάδας, ΑΣΑ Αεροπ. Βάσεις
Σέδες – Λαρίσης – Ελευσίνος
ΥΔΤ/Επιτ. – ΒΣΑ
Α3, Α5 /ΓΕΣ
Β.Σ.Τ. 902/6-8-47
ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/1β, Α3, Α5

ΑΡΙΘ. Φ. 2019/285
Σχετικόν ΑΠ. Φ. 23/344/Α1/8-7-47 υμέτερον.
1.-    Η χρησιμοποίησις αξ/κών του Στρατού διά την από αέρος παρατήρησιν  εις τας τακτικάς αναγνωρίσεις δεν διετάχθη υπό του ΓΕΣ, ουδέ προβλέπεται υπό του εν ισχύει οργανισμού του Στρατού.
2.-    Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι η χρησιμοποίησις Αξ/κών του Στρατού ως παρατηρητών από αέρος κρίνεται λίαν πλεονεκτική, δεν  εγένετο, ουδέ προβλέπεται να γίνη εκπαίδευσις Αξ/κών του Στρατού ως επικούρων παρατηρητών, ως εγένετο προπολεμικώς. Συνέχεια

Στρατιωτική καταστάσις 5-8-47, Α’ ΣΣ/Α1/5 Αυγ 1947

ΣΗΜΑ
060800
ΑΠΟ:  Α΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ/Α1
ΘΕΜΑ: Στρατιωτική καταστάσις 5-8-47
85 Περιοχή.
Διάταξις :       8ο ΛΟΚ εξ ΑΜΦΙΣΗΣ (Υ.2413) εις ΑΡΑΧΩΒΑΝ (Υ.4167).
2ος Λόχος 627 Τ εξ ΑΡΑΧΩΒΗΣ (Υ.4107) εις ΑΜΦΙΣΑΝ (Υ2413).
3ος Λόχος 629 Τ από ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ (Υ.5320) εις ΑΡΑΧΩΒΑΝ (Υ.4107).
Συμβάντα – Ενέργειαι :
α)    Ώραν 2145 της 4/8 δύο Τάγματα Αρχηγείου Παρνασσίδος  συνολικής δυνάμεως 300  επετέθησαν εναντίον ΑΡΑΧΩΒΗΣ κατά  του εκεί 2/627 Λόχου υπό υπολ/γόν ΒΟΖΙΚΗΝ. Λόχος προέβαλε σθεναράν αντίστασην μέχρι μεσονυκτίως, οπότε λόγω απωλειών και φόνου λοχαγού συνεπτύχθη βιαίως  προς ΑΜΦΙΣΑΝ (70 οπλίται μετά του οπλισμού των).
8ος ΛΟΚ (ΧΟΝΔΡΟΥ) κινηθείς προς ενίσχυσιν εξ ΑΜΦΙΣΗΣ συνήντησε αντίστασιν ην ανατρέψας έφθασε και εισήλθεν  ΑΡΑΧΩΒΑΝ. Έτερος 2/629 λόχος κινηθείς μέσω ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έφθασε ΑΡΑΧΩΒΑΝ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΒΕΛΟΣ αρ.9 ΒΕΛΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/5 Αυγ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α/Αντ.  10
5 Αυγούστου 1947
ΙΣ/ 2Ψ/ 637/ Α1

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 9
(Συνθηματικόν «ΒΕΛΟΣ»)
(ΕΙΝΑΙ σύμφωνος προς τας υπ’ αριθ. 1/627/2.8.47/Α1
της 2-8-47).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.-    Εχθρός
(α)   Δύναμις – Φύσις  (ως δελτία Πληροφοριών).
(β)   Πιθαναί ενέργειαι και δυνατότητες.
Ο εχθρός δύναται να ενεργήση συγκεντρωτικάς ενεργείας κατ’ αστικών κέντρων ή ζωτικών σημείων της κοιλάδος ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – υψιπέδου ΚΟΖΑΝΗΣ ή και της ΗΠΕΙΡΟΥ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων Καρπενησίου, ΔΣΕ/3 Αυγ 1947

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. ΙΙΙ.
Αριθ. Ε.Π.Ε. 94.                                                         Απορ. Προσωπική
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χάρτης Καρπενησίου Κλιμ. 1: 100.000

Ι.-    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α)    Γενική  διάταξη εχθρού: Λαμία, Δύναμη μεταβλητή κυμαινομένη από 500-1.000 ενόπλους, 2 πυρ/λα και 5-10 Τάγκς. Μακρακόμη, έδρα 71ης Ταξ/χίας με 250-300 Στρατοχωροφύλακες. Ροβολιάρι – Λειβαδιά Τσούκας, Τάγμα με 2 Πυρ/λα δύναμης 450-500 Στρατοχωροφυλάκων. Σπερχιάδα – Γουλινάς – Φτέρη – Υψώματα Αγ. Θεοδώρων, δύναμη μεγαλύτερη από Τάγμα συνολικά 500-600 Στρατοχωρ/κες. Ράχη Τυμφρηστού, Διλοχία με 2 Πυρ/λα δύναμης 150 Στρατοχωρ/κων. Κερπενήσι, 3λοχία Μαυροσκούφηδων συν διλοχία Χωρ/κής συν 150 ένοπλοι ΜΑΥ σύνολον 600-650. Κρίκελο Διλοχία Χωρ/κής, δύναμη 150 συν 50 ΜΑΥ. Επισκοπή – Σίδερα – Αγαλιανός – Αραποκέφαλα – Αράχωβα, συνολικά 200 χωρ/κες συν ανεξακρίβωτος αριθμός ΜΑΥ. Άγραφα. Το 617 τάγμα. Νεράϊδα, Λόχος. Συνέχεια

Έκθεσις πεπραγμένων 2ας Τριμηνίας 1947, Α’ΣΣ/Α1/1 Αυγ 1947

Έκθεσις πεπραγμένων 2ας  Τριμηνίας 1947.-
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ
-ΥΣ/ΓΕΣ/Α1                                     Αριθ. 21/92/Α1
1 Αυγούστου 1947
ΚΟΙΝ:81,82,85 Στρ. Περιοχάς

Στρ. Δ/σεις Κρήτης – Αιγαίου
Α2, Β1, Γ1, Α1/2Ι

Πεπραγμένα β’. Τριμηνίας 1947.-
(Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος)

1.-    ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑΙ ΦΡΟΥΡΑΙ. Ως ο προσηρτημένος πίναξ Α.΄
2.-    ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. Ως ο προσηρτημένος πίναξ Β.΄
3.-    ΗΘΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ.
Αξιωματικών. Εν τω συνόλω καλόν
Οπλιτών. Εφέδρων μέτριον – Κληρωτών πολύ καλόν.
Αίτια επιδρώντα δυσμενώς επί του ηθικού.
α).   Γενικώς :
ι)     Η παράτασις της καταστάσεως και αβεβαιότητος χρόνου λήξεως ταύτης εν συνεχεία προς την προηγηθείσαν μακράν περίοδον αγώνων στερήσεων και ανωμαλιών (πόλεμος – κατοχή – εαμοκρατία).
ιι)    Η υπό της εχθρικής προπαγάνδας διαστροφή της εννοίας του διεξαγομένου αγώνος, εν συναρτήσει προς την έλλειψιν πάσης συστηματικής προσπαθείας διαφωτίσεως των μαχητών και γενικώς του λαού.
ιιι)   Η επιδεικνυομένη υπό του πλείστου της κοινωνίας και ιδιαίτατα των ευπόρων αμερημνησία και απροθυμία  εις την έμπρακτον ενίσχυσιν του αγώνος.
Ο μαστιζόμενος πληθυσμός της υπαίθρου αφιέμενος υπό  της πολιτικής του ηγεσίας ακαθοδήγητος εις την μοιρολατρικήν του αδράνειαν αξιοί τα πάντα από τον Στρατόν, ενώ οι πλούσιοι των αστικών κέντρων εμφανίζονται ως πλήρως αμέτοχοι εις τον αγώνα απολαμβάνοντες τα άνομα κέρδη και εκμεταλλευόμενοι την κατάστασιν και παρουσιάζονται ως πρόκλησις εις την δυστυχίαν του πτωχού, του καταδιωκομένου της υπαίθρου και των μαχητών.
ιυ)   Το οικονομικόν αδιέξοδον.
Πλήρης ανεπάρκεια του μισθού των Αξ/κών ην αντεπεξέλθωσιν εις τα διχαζόμενα έξοδα του εαυτού των και των οικογενειών των. (Ο Λοχαγός έχει μισθόν μικρότερον 12ετούς παίδος υποδηματοκαθαριστού).
Απόλυτος ανεπάρκεια της χορηγουμένην εις τας οικογενείας των εφέδρων οπλιτών οικονομικής ενισχύσεως.
υ)    Έλλειψις εκπαιδεύσεως  καταλήλου διά την μορφήν του διεξαγομένου αγώνος.
υι)   Κόπωσις ενίων μονάδων συμμετεχουσών συνεχώς και από μακρού εις επιχειρήσεις.
β)    Επί των εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών.
ι)     Ανισομερής κατανομή των στρατολογικών υποχρεώσεων.
Τριετής κατά συνέχειαν παραμονή υπό τα όπλα ωρισμένων κατηγοριών καθ’ ον χρόνον πλείστοι ικανοί να φέρωσιν όπλα ουδόλως ή  επ’ ελάχιστον εστρατεύθησαν. (Υιοί Υπουργών τινών διαμένοντες εις το εξωτερικόν προκαλούν αγανάκτησιν των λοιπών εφέδρων. Τούτο εν συνδυασμώ προς την ευρείαν υπό  των κομμουνιστών εκμετάλλευσιν προκαλεί σοβαρόν ζήτημα το οποίον δέον να εκλείψη το ταχύτερον. Εκ των άνω δέον να δοθή το παράδειγμα της θυσίας).
Επίγνωσις των εφέδρων Αξ/κών και οπλιτών ότι μετά την  μακροχρόνιον αποχήν από της εξασκήσεως του επαγγέλματος των θα έχουν μελλοντικώς ν’ αντιπαλαίσουν προς ανυπερβλήτους δυσχερείας διά την  επανένταξίν των εις την κοινωνικήν  μηχανήν.
ιι)    Η απογοήτευσις των προτιθεμένων ν’ ακολουθήσουν μονίμως την στρατιωτικήν σταδιοδρομίαν εφέδρων Αξ/κών ως εκ της επί μακρόν καθυστερήσεως της μονιμοποιήσεως πολλών εξ αυτών.
ιιι)   Η μη εισέτι προαγωγή εφέδρων Αξ/κών  παλαιών κλάσεων, οίτινες βλέποντες διαρκώς προαγομένους τους  μονίμους συναδέλφους των απογοητεύονται.
Προτεινόμενα μέτρα.
Συστηματική και ενεργός αντιμετώπισις των ως άνω προβλημάτων.
Οικονομική ενίσχυσις.
Ειδική κοινωνική πρόνοια υπέρ Αξ/κών και Οπλιτών. (Διανομαί, Περίθαλψις κ.λ.π.).
Προπαγάνδα και απόδοσις της οφειλομένης σήμερον σημασίας εις την ηθικήν αγωγήν του στρατεύματος με συγχρονισμένας μεθόδους.
Επιδίωξις εξισώσεως των στρατολογικών υποχρεώσεων.
Προαγωγή των εφ. Αξ/κών παλαιών κλάσεων.
Συνεισφορά υποχρεωτική και σοβαρά των πλουσίων.
4.-    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
α)    81 Περιοχή.
Από 14-4-47 η αποστολή της Περιοχής περιωρίσθη εις την παρακολούθησιν της εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων εις τα ΚΒΕ και την εξασφάλισιν ειδικώς και μόνον της τάξεως εις τας πόλεις  Κορίνθου – Ναυπλίου – Τριπόλεως – Καλαμών ληφθέντων επί τούτω των καταλλήλων μέτρων.
Η ευθύνη διά την ασφάλειαν γενικώς εν Πελοποννήσω ανετέθη εις τας δυνάμεις χωρ/κής. – Το 616 Τάγμα Πεζικού, 3 Λόχοι και 2 ομάδες όλμων του Στρατού διετέθησαν προς  ενίσχυσιν της χωρ/κής υπαχθέντες τακτικώς εις τον Σ.Δ/τήν Χωρ/κής Πελοποννήσου.
Εκ τούτων η ομάς όλμων του 300 ΤΠ συνοδεύουσα δύναμιν Χωρ/κής κινουμένην από Τριπόλεως εις Σπάρτην ενέπεσεν την 5ην Ιουνίου εις ενέδραν συμμοριτών παρά το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ φονευθέντων 4 οπλιτών.
β)    82 Περιοχή.
Δυνάμεις των 105 και 300 ΤΠ έχουν διατεθή εις Σ.Δ. Χωρ/κής Πελοποννήσου και 85 Περιοχήν, συμμετέχουσαι των εκεί ενεργουμένων επιχειρήσεων.
Ομοίως το 131 ΣΟΠ μετέσχε των επιχειρήσεων της 85 Περιοχής δι’ αποσπάσματος 120 ανδρών από 9-5-47 μέχρι 31-5-47.
γ)    85 Περιοχή.
ι)     ΑΕΤΟΣ
Το Α΄ΣΣ εις την περιοχήν Ρούμελης, εν συνεχεία των επιχειρήσεων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ της παρελθούσης τριμηνίας, εκάλυψε τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ Β΄ΣΣ από Νότον και Ν.Α.
Η εκπλήρωσις της αποστολής ταύτης ανετέθη εις την 72 Ταξιαρχίαν και το 613 Τάγμα της 71 Ταξ/χίας. Διά την υποστήριξιν διετέθη πυρ/χία 25 Λιβρών.
Πρόθεσις η διά των δυνάμεων της 72 Ταξ/χίας (+ Διλοχία + Ολμαρχία 4,2») εκκαθάρισις της περιοχής μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ και ΑΧΕΛΩΟΥ και τελική κατάληψις γραμμής ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6889) ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) ΚΟΥΡΟΥΝΑ (Χ.5889) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5188) ίνα απαγορευθή η νοτίως της γραμμής ταύτης κάθοδος των συμμοριτών.
Εκ παραλλήλου εκκαθάρισις και κατάληψις της περιοχής ΦΟΥΡΝΑ – ΚΛΙΣΤΟΥ – ΒΡΑΧΑΣ – ΝΕΡΑΪΔΑΣ υπό 613 Τ. προς κάλυψιν αριστερού 36 Ταξιαρχίας.-
Κατάληψις βάσεων εξορμήσεως 5-7 Απριλίου.
Εν συνεχεία τα τμήματα κινηθέντα βάσει του σχεδίου και καταλαμβάνοντα τας προδιαγεγραμμένας θέσεις ηναγκάσθησαν την ΙΙ Απριλίου λόγω συνεχιζομένης σφοδρότατης κακοκαιρίας να κατέλθωσι νοτιώτερον εις τους πλησιεστέρους κατωκημένους τόπους, μετακινηθείσης ελαφρώς, άνευ ετέρας συνεπείας, της απαγορευτικής γραμμής.-
Κατά την εξέλιξιν της επιχειρήσεως τα ημέτερα τμήματα  ήλθον επανειλημμένως εις επαφήν με δυνάμεις συμμοριτών, προβληθείσης ενιαχού και αντιστάσεως υπό τούτων ήτις  και ανετράπη.-

Αποτελέσματα από 7-20 Απριλίου
Απώλειαι Η.       Ν                         7 (εξ ων 2 Αξ/κοί)
Τ             8
Σ.        ΝΕ       180 (εκ συμπλοκών και χιονοθυέλλης)
Τ.                       14
Αιχμ.                 54 (εξ ων 9 γυναίκες)
Σύνολον                      248

Ποικίλος οπλισμός, πυρομαχικά, λοιπά υλικά και Αρχείον Αγράφων περιήλθον ημίν.-

ιι)    ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Μετά την συγκρότησιν της 85 Περιοχής και κατόπιν της διαθέσεως εις το ΣΣ νέων δυνάμεων (74 Ταξ/χία, 630 ΤΠ, 2 Λόχοι Πολυβόλων, 3 ΛΟΚ) απεφασίσθη, η ενέργεια επιχειρήσεως ευρείας εκτάσεως με σκοπόν την εκκαθάρισιν του τετραπλεύρου ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑ.
Η 71 Ταξιαρχία ενισχυμένη απέφραξεν τας διαβάσεις της Β. πλευράς του τετραπλεύρου. Η 74 Ταξιαρχία και τμήματα του Συν/τος Χωρ/κής εκινήθη επιθετικώς από Ν. και Ανατολών μέχρι των στατικών θέσεων της 71 Ταξ/χίας.
Η επιχείρησις διαρκέσασα από 11-5-47 μέχρι 1-6-47 επέτυχεν την πλήρη εξάρθρωσιν των συμμοριών της ζώνης ενεργείας, την σημαντικήν μείωσιν της δυνάμεως και την  κατάπτωσιν του ηθικού των συμμοριτών.-

Απώλειαι Η. Αξ/κοί    Ν.      4    Τ.2 Αγν. Ι
Στρατ.    Ν.   10    Τ.6
Σ.                Ν.163
Τ.106
Συλληφ.   66
Σύνολον 335

Ανευρέθησαν και κατεσχέθησαν εφόδια και αποθήκαι των συμμοριτών.
Δύο Λόχοι του 630 Τ. κατά την επιχείρησιν ταύτην αιφνιδιασθέντες αδικαιολογήτως υπέστησαν σοβαράς ζημίας εις προσωπικόν και υλικόν.

ιιι)   ΑΡΚΤΟΣ
Επεδιώχθη εν συνεχεία η συντριβή της κυριωτέρας συμμορίας της περιοχής, της συμμορίας ΜΠΕΛΛΗ εντοπιζομένης εις το τετράπλευρον ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΥΡΓΑΚΙ – ΑΝΑΤΟΛΗ – ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ.
Η ζώνη αύτη περιεζώσθη διά κλοιού υπό των τμημάτων  της 71 Ταξ/χίας και του 628 Τάγματος της 74 Ταξ/χίας.
Εντός του τετραπλεύρου έδρασαν εκκαθαριστικώς οι διατεθέντες υπό της ΥΜΟΚ/ΓΕΣ ΛΟΚ.
Η επιχείρησεις διαρκέσασα από 9-6-47 μέχρι 16.6.47 δεν απέδωσεν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μη επιτευχθείσης επαφής ει μη με τμήματα μόνον της συμμορίας εις α προϋξενήθησαν απώλειαι.-
Πολλοί αυτοαμυνίται των χωρίων της περιοχής συνελήφθησαν.

Απώλειαι Η. Αξ/κοί   Τ.     1
Στρατ.    Ν.    3 Τ.3 Αγν. 2
Σ.            Ν.  89
Τ.    8
Συλληφ.      16
Παραδοθ.      7
Σύνολον    120

Ανευρέθησαν αποθήκαι τροφίμων των συμμοριτών.-

ιυ)   Υπό των Ταξιαρχιών και του Συν/τος Χωρ/κής οργανώθησαν κατά μεσοδιαστήματα μερικαί επιχειρήσεις, αίτινες γενικώς ειπείν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Αξία μνείας προσπάθεια των συμμοριτών να μεταφέρουν τον αγώνα νοτιώτερον, διά της καθόδου συμμορίας υπό τον ΠΕΛΟΠΙΔΑΝ εις ΕΛΙΚΩΝΑ κατά το πρώτον 20ήμερον του Ιουνίου.
Δυνάμεις της 74 Ταξιαρχίας και του 131 Σ.Ο.Π ανέκοψαν την κάθοδον των συμμοριτών εξαναγκάσασαι τούτους να επανακάμψουν εις την συνήθη περιοχήν δράσεως των.-

δ)    51 Ταξιαρχία
Από 20-4-47 ήρχισεν εκδηλουμένη ενεργός συμμοριακή δράσις εν Κρήτη.
Αι διενεργηθείσαι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις  κατά διαστήματα έσχον θετικά αποτελέσματα.
Εις τον νομόν Λασηθίου εξοντώθη η συμμορία  ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ (Σ.Ν.13, Συλληφθ. 3).
Εις την επαρχίαν Σελίνου η συμμοριακή δράσις περιωρίσθη σημαντικώς (Σ.Ν.10, Συλληφθ. 8).
Εις τον Νομόν Ηρακλείου εξοντώθη η συμμορία ΠΟΔΙΑ φονευθέντων του αρχηγού και υπαρχηγού ταύτης.-
Επιχειρήσεις διεξάγονται εν συνεχεία εις τας επαρχίας Κισσάμου και Κυδωνίας.-

ε)    61 Ταξιαρχία
Η δύναμις των συμμοριτών περί το τέλος Μαρτίου εις  Λέσβον ανήρχετο καθ’ υπολογισμούς περίπου εις 100 άνδρας. Ήδη κατόπιν συνεχούς παρενοχλήσεως και εκκαθαριστικών ενεργειών περιωρίσθη εις 25 περίπου άνδρας περί τους ΠΙΤΑΟΥΛΗΝ – ΠΑΣΧΑΛΙΑΝ – ΑΓΡΙΤΗΝ.
Η συμμορία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ από του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου διελύθη (Ν.Σ.6 Συλληφθ. 4, Η. Ν. 2 Τ. 1).
40 συμμορίται παρεδόθησαν κατά την τριμηνίαν ταύτην  αυθορμήτως.
Από των μέσων Ιουνίου εσημειώθη συμμοριακή  δραστηριότης και εις την νήσον Σάμον. Κατά συμπλοκήν με στρατ. Απόσπασμα συνελήφθη είς συμμορίτης φερόμενος ως αρχηγός συμμορίας.-
5.-    ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΡΑΤΩ.
Τα εις την διάθεσιν του Σώματος μέσα, και αι υπάρχουσαι δυνάμεις δεν επαρκούν διά την ανάληψιν επιθετικής ενεργείας  μεγάλης εκτάσεως, κυρίως εις την περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ ένθα κατά πρώτον λόγον στρέφεται η προσοχή του Σ.Σ.
Η αναγκαία δέσμευσις εκ της υποχρεώσεως μονίμου κατοχής ωρισμένων σημαντικών κέντρων και συγκοινωνιών απορροφά  το μείζον των δυνάμεων αίτινες εξ άλλου και αριθμητικώς δεν  επαρκούν αλλά και ποιοτικώς υστερούν.
Η πλήρης εξόντωσις των συμμοριών και η αποκατάστασις υψηλού επιπέδου ασφαλείας εις την περιοχήν του Σ.Σ. υπό τας σημερινάς προϋποθέσεις φαίνεται μάλλον ανέφικτος.
Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειαι διά την επίτευξιν της μείζονος δυνατής αποδόσεως διά της συνεχούς οργανώσεως μερικωτέρων εγχειρημάτων, ενεδρών, περιπολιών και μετακινήσεως τμημάτων αναλόγως των τακτικών αναγκών.
Η 85 Περιοχή σημειοί ότι ικανόν ποσοστόν κομμουνιστών πολιτών επεδείξατο κατά τας μάχας εξαίρετον διαγωγήν.
Η 51 Ταξιαρχία αναφέρει ότι η απομάκρυνσις των οπλιτών Γ΄ κατηγορίας συνετέλεσεν εις την εμπέδωσιν του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφαλείας εις τας Μονάδας.
Αναρχικός πυρήν ανεκαλύφθη εις το ΚΒΕ Κορίνθου εξ οπλιτών νεοσυλλέκτων συνεργαζομένων μετά πολιτών. Άπαντες οι μετέχοντες συνελήφθησαν. Αναρχική δραστηριότης εσημειώθη ωσαύτως εις  το 630 Τάγμα.

Μέθοδοι δράσεως και συνθήματα τα γνωστά.
6.-    ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.
Η ραγδαία στροφή της καταστάσεως εξ ης σαφώς προεβλήθη ο διεθνής χαρακτήρ της συγκρούσεως και τα εξωελληνικά κίνητρα ταύτης συνετέλεσαν εις την συνειδητοποίησιν του κινδύνου και την παραδοχήν της αναγκαιότητος θυσιών.-
Το εκδηλούμενον εσχάτως γενικώτερον διεθνές ενδιαφέρον εδημιούργησε την ελπίδα ότι θα παρασχεθούν εις το έθνος αι ηθικαί προϋποθέσεις και τα υλικά μέσα διά την ανάλογον προς την κρισιμότητά της αντιμετώπισιν της καταστάσεως.-
Εάν την αφυπνιζομένην εθνικήν συνείδησιν αξιοποίηση η εντατική οργάνωσις και η τάξις όλων των δυνάμεων του έθνους εν συναγερμώ, η  Ελληνική φυλή θα επιδείξη και πάλιν την γνωστήν ικανότητα αντιλήψεως προ του οιουδήποτε διεθνούς εισβολέως.

Μ. ΠΡΙΝΤΖΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Διά τον Υποσ/γον Διοικητήν
Σ.Π/Κ.Μ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.