Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΚΟΡΑΞ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/15 Σεπ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                 ΙΣ/33/822/Α1
15 Σ/βρίου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΑΞ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Διά του σχεδίου ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, μετά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ και ΙΕΡΑΞ προεβλέποντο αφ’ ενός μεν η επιχείρησις ΚΟΡΑΞ, σκοπούσα την εκκαθάρισιν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και αφ’ ετέρου η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ – ΚΥΚΝΟΣ σκοπούσα την εκκαθάρισιν του αγωγού ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Η πρόθεσις της Στρατιάς ήτο τας επιχειρήσεις ταύτας ΚΟΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ – ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ να διεξαγάγη εις 3ον χρόνον αναλόγως της εξελίξεως του 1ου και 2ου χρόνου, είτε ταυτοχρόνως, είτε διαδοχικώς.

  1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 7160/2.4.47 δ/γής του – Κεφ. VΙ – υπέδειξε ως επιβαλλόμενον να εξετασθή, μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής ΝΟΤΙΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ διά να ορθώσωμεν το  ταχύτερον τας δυνάμεις Β΄ΣΣ προς βορράν και να εξασφαλίσωμεν μίαν γραμμήν  κατ’ εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτην υπεδείκνυε την γραμμήν ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθ. 1/53/10.4.47 αναφοράς της προς το ΓΕΣ/Α1 εξέθεσε τους ενδοιασμούς της διά την πραγματοποίησιν του ανωτέρω σκοπού λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΥΚΝΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Αυγ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

                                                                        ΙΣ/33/684/Α1

                                                                        18 Αυγούστου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Μετά τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ και ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄, η συμμοριακή δράσις Ν. και Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ παρουσιάζετο ως εξής:

(α)   Περιοχή ΑΕΤΟΥ. Εξεκαθαρίσθη σχεδόν πλήρως. Η δε εδραίωσις της παρείχε σοβαρά εχέγγυα απαγορεύσεως ανασυγκροτήσεως εν αυτή συμμοριών εις το μέλλον, παρά τας επανειλημμένας και σοβαράς προσπαθείας εισβολής συμμοριών από Βορρά και από Νότου.
(β)   Περιοχή ΙΕΡΑΚΟΣ. Μόλις είχε λήξη η εκκαθάρισις η οποία υπήρξε σχετικώς καλή. Η επ’ αυτής όμως εδραίωσις δεν είχεν ακόμη καλώς σταθεροποιηθή. Διά την περιοχήν υπήρχον σοβαροί κίνδυνοι αναμολύνσεώς της, διότι παρουσίαζε δύο πύλας εισόδου των συμμοριτών ανοικτάς εκ περιοχών μη εκκαθαρισθεισών μίαν από Βορρά εκ κατευθύνσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ και ετέραν από Ανατολών εκ κατευθύνσεως ΟΛΥΜΠΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/8 Ιουλ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΙΣ/33/562/Α1
8.7.47

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β»

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Ι.     Μετά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» και «ΙΕΡΑΞ» η Στρατιά προπαρασκεύαζε την τρίτην συνδεδυασμένην επιχείρησίν της «ΚΥΚΝΟΣ» διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ, επί τω σκοπώ όπως συμπληρώση την εκκαθάρισιν των Νοτίως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ σοβαρών εστιών των συμμοριτών.

Της επιχειρήσεις όμως ταύτης έδει να προηγηθή η εκκαθάρισις της περιοχής ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΔΣΕ/ΑΦΦ/ΤΑΓΜΑ ΟΙΤΗΣ/27 Ιουν 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟ – ΦΩΚΙΔΑΣ                                             27/6/47
ΤΑΓΜΑ ΟΙΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 52

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Ι.     Κατόπιν αποφάσεως με Αρχηγείο Ρούμελης και Αρχηγείο Φθιώτιδο-Φωκίδας μελετήσαμε τις επιχειρήσεις της περιοχής Μοσχοχωρίου και Λιδωρικίου.
Η επιχείρησις Μοσχοχωρίου ανεβλήθει  λόγω των εχθρικών κινήσεων στον τομέα αυτόν.

ΙΙ.    Στις 23/6/47 κατόπιν εντολής του Αρχηγείου Φθιωτιδο-Φωκίδας κινήθηκε το Τάγμα με μια Διλοχία μείον μια διμοιρία για την επιχείρηση Λιδωρικίου. Η κίνηση έγινε από Μάρμαρα με δρομολόγιο Ανατολή – Δάφνη –  Άνω Μουσουνίτσα και έφθασε στο σημείο κάλυψης Νοτίως Κονιάκου. Συνέχεια

Πληροφορίες συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Ιουν 1947

ΘΕΜΑ: Επί των πληροφοριών διά τας                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
δυνάμεις συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:  Β΄& Γ΄ΣΣ                                                                                           1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝ:   ΓΕΣ/Α2                                                                                              ΙΣ/430/92/Α2

  Α1, Α2 Στρατιά                                                                                  25.6.47

1.Εκ των πρώτων αποτελεσμάτων των εν εξελίξει εισέτι επιχειρήσεων “ΚΥΚΝΟΣ” διαπιστούται ότι, ωρισμέναι πληροφορίαι, αίτινες είχον παρασχεθή αρχικώς παρά του Γ΄ΣΣ (Α2 Γραφείον) εις την Στρατιάν, και εφ’ ων βασικώς, ως πάντοτε και νυν, εστηρίχθη η σύλληψις του σχεδίου επιχειρήσεων και ιδία η διάθεσις μέσων, δεν υπήρξαν ακριβείς ή μάλλον παρεστάθησαν κάπως υπερβολικαί.

2.Ούτω και συγκεκριμένως αι γνωσταί εις την Στρατιάν πληροφορίαι μέχρι και των παραμονών των επιχειρήσεων, έφερον κατά το Α2 του Γ΄ΣΣ, τας δυνάμεις των ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ ανερχομένας εις 2200 –2300 συμμορίτας και πάντως ουχί ελάσσονας του αριθμού τούτου (Δελτία Α.Π.28119/30.5.47 και Α.Π. 29253/6.6.547). Συνέχεια

Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/22 Ιουν 1947

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/417/64/Α2/ΙΙ
22.6.47

ΠΡΟΣ: τους κ.Διοικητάς Β΄ & Γ΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 Γραφεία Στρατιάς

ΘΕΜΑ: Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών

1.Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διά της υπ’ αριθ.17956/11.6.47 Δ/γής του εγνώρισεν ημίν τα ακόλουθα:
Επιτακτική ανάγκη, διά την περιφρούρησιν του ηθικού των μαχομένων και προφύλαξη από του Κομμουνιστικού μιάσματος, επέβαλε την οργάνωσιν παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας δύο Στρατοπέδων.
(α)   Ενός εις την Νήσον ΓΙΟΥΡΑΝ (9 μίλλια Β.Δ. ΣΥΡΟΥ) το οποίον προορίζεται διά τους κρινομένους επικινδύνους και αμετανοήτους οπλίτας.
(β)   Έτερον εις ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (2.1/2 μίλλια Α.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ), το οποίον προορίζεται διά τους επιδεικτικούς μεταστροφής τοιούτους. Συνέχεια

Κοινοποίηση ανερευθέντων διαταγών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/8 Ιουν 1947

ΘΕΜΑ: Ενδιαφέρουσαι Διαταγαί συμμοριτών                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ως προς τας μεθόδους ενεργείας                                                  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/341/86/Α2
ΠΡΟΣ: Β΄ & Γ΄ΣΣ/Α2                                                                             8.6.47
Μεραρχίας/Α2
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α2
Α΄ΣΣ/Α2
BLU, Α1, Α2/Στρατιάς
Σχετικαί Α.Π.9176/20.5.47 και Α.Π. 9130/16.5.47 Β΄ΣΣ

1.Εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ημετέρων τμημάτων εις τας περιοχάς ΟΣΣΗΣ και ΑΓΡΑΦΩΝ ανευρέθησαν ενδιαφέροντα αρχεία συμμοριτών.

2.Το ανευρεθέν εις ΟΣΣΑΝ αρχείον περιλαμβάνει διαταγάς συμμοριτών επί οργανώσεως, διαταγάς επιχειρήσεων και εκπαιδεύσεως, προπαγανδιστικά έντυπα κλπ. τινά των οποίων είναι άξια μελέτης.

3.Ούτω ενδιαφέρον παρουσιάζει διαταγή του Αρχηγείου ΟΛΥΜΠΟΥ, επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Στρατού κατά το παρελθόν έτος εις τας περιοχάς ΟΛΥΜΠΟΥ και ΟΣΣΗΣ, εις ην αναγράφονται τα κάτωθι: Συνέχεια

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47

ΘΕΜΑ  : Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47.-

ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII Μεραρχία

Ουδέν
ΧV Μεραρχία
2)     Από πρωίας 4ης τρεχ. 505 Τάγμα ενεργεί από ΜΕΓΑΡΩΝ (Σ.4296) προς ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.37.00) – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Σ.3206). Συνήντησεν αντιστάσεις α) εις ΚΑΛΟΝΗΝ ας ανέτρεψεν, β) εις ΔΑΣΥΛΙΟΝ (Ν.3503) αμφότερα ΝΑ.  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, κατόπιν 6ώρου αγώνος και τη επεμβάσει αεροπορίας συμμορίται ανατραπέντες, συνεπτύχθησαν προς ΔΙΛΟΦΟΝ (ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ). Τμήματα εσπέραν 4/6 κατέλαβον την γραμμήν: (Ν.3503) Β ΔΑΣΥΛΙΟΥ – (Ν.3701) ΒΔ. ΚΑΛΟΝΗΣ – (Ν.3703) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Από πρωίας 5/6 συνεχίσθη κίνησις προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ. Κατ’ εξερεύνησιν υπολοίπου περιοχής παρουσιάσθησαν 6 συμμορίται.

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β’ (ΚΙΣΣΑΒΟΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΛΙΟ), 3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ/Α1/30 Μαϊ 1947

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις προς ΚΙΣΣΑΒΟΝ,  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ και ΠΗΛΙΟΝ  (Συνθηματικόν ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β)
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθμ. αντιτύπου 7
ΧΑΡΤΑΙ
ΛΑΡΙΣΑ         }                                                  3η Ταξιαρχία ΡΙΜΙΝΙ/Α.Α.Π.825/Α1
ΑΓΥΙΑ              }    1:100.000                     ΣΤΓ. 912Α τη 30-5-47
ΦΑΡΣΑΛΑ     }                                               ΣΧΕΤΙΚΗ υπ’ αριθμ. 6 Δ/γή Επιχ.
ΒΟΛΟΣ          }                                               Στρατιάς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.Εχθρός: Αι εν τη υπ’ όψει περιοχή συμμοριακαί δυνάμεις είναι συγκεκροτημέναι ως κάτωθι:
α)    Αρχηγείον ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (δύο συγκροτήματα και τινες ανεξάρτητοι ομάδες συνολικής δυνάμεως 250 περίπου).
β)    Αρχηγείον ΠΗΛΙΟΥ (έν συγκρότημα και τινες ανεξάρτητοι ομάδες συνολικής δυνάμεως 150 περίπου).
γ)    Κλιμάκιον ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ελαφράς δυνάμεως. Εγκατεστάθη προ μηνών εις την περιοχήν διά τον συντονισμόν των δύο Αρχηγείων. Ήδη ευρίσκεται εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ. Συνέχεια

Προανακριτική εξέταση Νοίτσι Βασίλειου (Καπετάν Νικήτα), 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/26 Μαϊ 1947

1085
261900
ΘΕΜΑ: Αντίτυπον προανακριτικής                                                              ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
εξετάσεως του Νοΐτσι Βασιλείου                                                                    1η ΣΤΡΑΤΙΑ
(Καπετάν Νικήτα)                                                                                                    ΙΣ/248/86/Α2/1
26.5.47
ΠΡΟΣ: Α1 Γραφείον                                                                                              Συν.1 έκθεσις
ΚΟΙΝ.: Α2
Προσηρτημένως διαβιβάζεται αντίτυπον προανακριτικής εξετάσεως του συμμορίτου ΝΟΪΤΣΗ ΒΑΣ. (Καπετάν ΝΙΚΗΤΑ) αυθορμήτως παραδοθέντος εις την Χωρ/κήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ την 23.5.47.
Ο Καπ. ΝΙΚΗΤΑΣ ετύγχανε πολιτικός καθοδηγητής της ΝΟΦ και υπό την ιδιότητά του ταύτην γνωρίζων πρόσωπα και πράγματα.
Το Κεφάλαιον Ε΄, της καταθέσεώς του (παράγραφος 2-5 σελίς 12 μέχρι και 15) και το Κεφ. Ζ΄ (παράγραφος 4 σελίς 22) θίγουσι ζητήματα αρμοδιότητος Α1 Γραφείου.
Επί τω τέλει όπως γίνη εκμετάλλευσις των παρεχομένων πληροφοριών επί των ζητημάτων της αρμοδιότητος υμών, διαβιβάζεται αντίτυπον της προαναφερθείσης εξετάσεως, όπερ δύνασθε να τηρήσετε εις το Αρχείον σας ομοίου τοιούτου κρατηθέντος παρ’ ημών.
Α.Π.
Το Α2 Γραφείον
Τ.Σ.Υ.
Δ.ΣΕΙΡΑΔΑΚΙΣ
Αντ/χης Πεζ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΡΑΞ (Γράμμου-Βοίου) αρ.10, Β’ΣΣ/Α1/24 Μαι 1947

Θέμα: Επιχείρησις ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ (ΚΟΡΑΞ)

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ  – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

                                                ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Β΄ΣΣ/Α.Α.Π. 374/Α1/1

904 τη 24 Μαΐου 1947

ΠΡΟΣ: VΙΙΙ – XV Μεραρχίας /Α1

ΚΟΙΝ: 1ην Στρατιάν /Α1

ΓΕΣ/Α1

Γραφεία Α1 και Α2/Β΄ΣΣ

-//-      Γ1, Α9 και Α10/Β΄ΣΣ

Ημερολόγιον (3)

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ αριθ. ……10…..

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ  “Κ Ο Ρ Α Ξ”

Σχετική ΙΣ/2Τ/294/20-5-47 της 1ης Στρατιάς

  1. Ε Χ Θ Ρ Ο Σ

α)    Αι εις την γενικήν περιοχήν ΓΙΑΝΟΧΩΡΙ (Ν.1936) – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3720) – ΡΟΔΟΧΩΡΙ (Ν.4506) – ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0314) – μεθόριος, συμμοριακαί δυνάμεις εκτιμώνται εις τα 4 Τάγματα του Αρχηγείου ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ και τινα τμήματα του Αρχηγείου ΗΠΕΙΡΟΥ. Εκ τούτων τα 2 Τάγματα του Αρχηγείου ΓΡΑΜΜΟΥ _ ΒΟΪΟΥ και τα Τμήματα του Αρχηγείου ΗΠΕΙΡΟΥ φαίνεται ότι υπέστησαν φθοράν τινα εκ των μέχρι τούδε επιχειρήσεων των VΙΙΙ και XV Μεραρχιών και της Αεροπορίας. Η συνολική δύναμις των εις την ανωτέρω περιοχήν συμμοριτών ανέρχεται εις 900-1000 περίπου.

β)    Ως έχει νυν η διάταξις των το μείζον αυτών μέρος ευρίσκεται ανατολικώς ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ. Φαίνεται ότι θα εκδηλώσουν προσπαθείαν τινα παραμονής των ιδίως εν τω προς τα σύνορα τμήματι της ανωτέρω γενικής περιοχής. Η εγγύτης των συνόρων τοις επιτρέπει, και εάν ακόμη πιεζόμενοι διαφύγωσι, να επιμείνουν εις τας προσπαθείας επανειδύσεως των. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΛΑΡΓΟΣ αρ. 1, 85 ΠΕΡΙΟΧΗ/3 Μαι 1947

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ                                               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Εδακτ. παρά του
Ανθ/γού ΛΟΥΚΑ Ε.
ΠΡΟΣ:74 Ταξιαρχίαν                                                                         85 ΠΕΡΙΟΧΗ
71 Ταξιαρχίαν                                                                                           ΑΑΠ 5/1/Α1
Αντ/χην Γεωργακόπουλον                                                         3 Μαΐου 1947
Αύξ. Αρ. αντιτ..2..
ΚΟΙΝ:Α΄ΣΣ/Α1
85 Περιοχή Α1

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1
Συνθηματικόν Επιχειρήσεων ΠΕΛΑΡΓΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΛΑΜΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Ως συνημμένον δελτίον Πληροφοριών
2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 85 ΠΕΡΙΟΧΗΣ :
(α) Εκκαθάρισις του τετραπλεύρου ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑ και εξόντωσις συμμοριών αίτινες λυμαίνονται τούτο.
(β) Δυνάμεις: Αι τοιαύται 85 Περιοχής και κάτωθι συμπληρωματικά μέσα:
74 Ταξιαρχία
630 Τάγμα
Δύο Λόχοι Πολυβόλων Συνέχεια