Εκθεση επίθεσης Καρπενησίου, ΔΣΕ/ΑΡ/8 Φεβ 1949

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με την ακύρωση της υπ’ αριθ. ………. Δ/γης του Γεν. Αρχηγείου και ύστερα απ’ την υπ’ αριθ. ………… Δ/γή του το Αρχ. Ρούμελης ενήργησε την προετοιμασία και εκτέλεση της επιχείρησης του Καρπενησιού.

Ι.-    Πάνω στη προετοιμασία. Κινητοποιήθηκαν προκαταβολικά τα τμήματα της Επιχειρήσης και ενήργησαν αποπλανιτικές διεισδύσεις και δράση από 20/7/47 έως 31/7/47 στις παρακάτω κατευθύνσεις. 1/ Τάγμα Οίτης προς Τσούκα – Γιαννιτού – Στίρφακα. 2/ Ανεξάρτητο Τάγμα προς Ζαχαράκι – Τσιούκα – Γιαννιτού. 3/ Το Ι, ΙΙ τάγματα Αρχηγείου Δ. Στερεάς προς Παναιτωλικό – Ναυπακτία. 4/ Το ΙΙΙ Τάγμα Δ. Στερεάς προς Χρίσσο – Βίνιανη. Συμπληρωματικά και για την εξυπηρέτηση του ιδίου ελιγμού κινητοποιήθηκαν τμήματα του Ταγ/τος Καλλιδρόμου προς Μουσταφέμπεη. Ο σκοπός της κινητοποίησης  και η δράση των τμημάτων στις κατευθύνσεις αυτές πέτυχε ολοκληρωμένα. Ο εχθρός απέσυρε τις δυνάμεις του από Περήφανο – Ζαχαράκι και έκρωσε το κόδωνα του κινδύνου στη Λαμία. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΚΟΡΑΞ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/15 Σεπ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                 ΙΣ/33/822/Α1
15 Σ/βρίου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΑΞ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Διά του σχεδίου ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, μετά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ και ΙΕΡΑΞ προεβλέποντο αφ’ ενός μεν η επιχείρησις ΚΟΡΑΞ, σκοπούσα την εκκαθάρισιν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και αφ’ ετέρου η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ – ΚΥΚΝΟΣ σκοπούσα την εκκαθάρισιν του αγωγού ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Η πρόθεσις της Στρατιάς ήτο τας επιχειρήσεις ταύτας ΚΟΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ – ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ να διεξαγάγη εις 3ον χρόνον αναλόγως της εξελίξεως του 1ου και 2ου χρόνου, είτε ταυτοχρόνως, είτε διαδοχικώς.

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 7160/2.4.47 δ/γής του – Κεφ. VΙ – υπέδειξε ως επιβαλλόμενον να εξετασθή, μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής ΝΟΤΙΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ διά να ορθώσωμεν το  ταχύτερον τας δυνάμεις Β΄ΣΣ προς βορράν και να εξασφαλίσωμεν μίαν γραμμήν  κατ’ εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτην υπεδείκνυε την γραμμήν ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθ. 1/53/10.4.47 αναφοράς της προς το ΓΕΣ/Α1 εξέθεσε τους ενδοιασμούς της διά την πραγματοποίησιν του ανωτέρω σκοπού λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων. Συνέχεια

Κριτική συμμοριτών επί τρόπου ενεργείας επιχειρήσεων Στρατού, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Κριτική επί τρόπου ενεργείας  επιχειρήσεων υπό Στρατού.
ΠΡΟΣ:  – Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ – Σ. Δ/σεις – Ταξιαρχίας
– Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:  Στρατιάν, Υ.Δ. Τάξεως                                                     ΒΣΤ 902/28-8-47
Υ.Σ. ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

ΑΡΙΘ. Φ. 2013/226

-Κοινοποιείται κριτική παραδοθέντος συμμορίτου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διοικητού Λόχου Συγκρ. ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
-Θεωρείται ως λίαν αντικειμενική, την διακρίνει παρατηρητικότης και πρέπει να αποτελέση αντικείμενον μελέτης όλων των αξ/κών.
-Παρακαλούμεν όπως τα συνημμένα τη παρούση αντίγραφα διανεμηθώσι μέχρι τάγματος. Συνέχεια

Χειρισμός Διοικήσεων, ΓΕΣ/27 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Χειρισμός Διοικήσεων                                             Απόρρητος
ΒΣΤ 902/27.VΙΙΙ.47
ΠΡΟΣ:Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ                                              ΓΕΣ/Α.Π. 297/Γρ. Α/ΓΕΣ
ΚΟΙΝ:Δ/τήν Στρατιάς
Γρ. Α/ΓΕΣ

1-     Εκ πολλών πηγών θετικώς αντελήφθην ότι υπάρχει μεταξύ των διοικήσεων μία τάσις αποφυγής των επιθετικών ενεργειών εκ φόβου αποτυχίας και συνεπώς μομφής ή αντικαταστάσεως, και εκ φόβου των απωλειών της μονάδος των.

2-     Επιθυμώ όπως αι Μ. Μονάδες εξουδετερώσωσι πάση θυσία τον δισταγμόν τούτον, όστις επιφέρει και τον μετριασμόν του επιθετικού Πνεύματος, τόσον θρυλλικού άλλοτε, διά το Πεζικόν μας. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Καρβούνη, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/ 26 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: «Επιχειρήσεις Καρβούνη»                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής                      20ον ΤΑΓΜΑ ΧΩΡ/ΚΗΣ
4ον Λόχον Ασφαλείας Σάμου                              26-8-1947
Υ.Χ. Καρλοβασίου, Λόχον Κυνηγών             Αριθμ. 7/20/3β

ΚΟΙΝ:Στρατιωτικής Δ/σιν Αρχιπελάγους (Υ.Τ.Α.)

            Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου (Υ.Τ.Α.)
Δ.Χ. Σάμου (υ.τ.ε.)

Ι)     ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών του όρους ΚΑΡΒΟΥΝΗ, δι’ επιθετικής ενεργείας, προς την περιοχήν «Γκινέους», «Μαρμαράκια».

ΙΙ)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Εχθρός. Οι συμμορίται αποθρασυνθέντες, λόγω αδρανείας  των ημετέρων Τμημάτων, έχουν εγκαταστήσει το Αρχηγείον των εις θέσεις «Γκινέους» και «Μαρμαράκια» Καρβούνη, οχυρώσαντες δε προχείρως τας θέσεις των και εγκαταστήσαντες φυλάκια και φωλέας πολυβόλων, εις τα δεσπόζοντα υψώματα, επιτίθενται δι’ ομάδων και λεηλατούν τα χωρία. Ο αριθμός των αναβιβάζεται εις 180 περίπου. Διαθέτουν έν πολυβόλον Λούις, περιωρισμένον αριθμόν φυσιγγίων, τρία οπλοπολυβόλα Μπρέν και έν Μπρέντα και περί τα 12 οπλοπολυβόλα Τόμσον. β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι υπάρχουσαι δυνάμεις επί της νήσου του 20ου Τάγματος Χωρ/κής, ο Λόχος Πεζικού και ο Λόχος Κυνηγών. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιθετική δράσει άπαντες οι Λόχοι και αι ανεξάρτητοι Διμοιρίαι ΜΑΥ της Νήσου και αι δυνάμεις των Μεταβατικών αποσπασμάτων και Υπηρεσιών Χωρ/κής. Συνέχεια

Κοινοποίηση διαταγής ΓΕΣ υποκλαπείσας απο ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α2/26 Αυγ 1947

ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ Α2, Α1                           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ Α2, ΑΙ                                                   ΓΕΣ Α2/ΙV
Β΄ ΣΣ                                                 ΑΡΙΘ. Α.Π. 39358
ΚΟΙΝ:  Α2/ΙV, Α1                                         ΣΥΝ:   πρωτότυπον τω σχεδίω
VΙΙ – Χ Μεραρχίαι                                        τη αναφορά και
Κοινοποιήσει
(αντίγραφα)
ΒΣΤ 903 τη 26-8-47

1.Υποβάλλεται η υπ’ αριθ. Α.Π. 334/21-5-47 διαταγή του Αρχηγείου Κέντρ. και Δυτικής Μακεδονίας, ανευρεθείσα εις Βέρμιον.

2.Η εν λόγω, εξαιρετικού ενδιαφέροντος, εξεδόθη βάσει της υπ’ αριθ. Α.Π. 1422/ΑΙ/7-4-47 διαταγής του ΓΕΣ περιελθούσης εις  χείρας των συμμοριτών, παρά το άκρως απόρρητόν της.

3.Τούτο ως γνωστόν έχει σημειωθή και άλλοτε.

Υποβάλλεται η γνώμη, όπως μελετηθή ιδαίτερον σύστημα διεκπαιρεώσεως των βασικών Διαταγών και εγγράφων. Συνέχεια

Επιχείρησις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/23 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»               Απόρρητος – Προσωπική
Εδακτ/θη υπό του Ταγ/χου
ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΡΟΣ:             Χ, ΧΙ Μεραρχίας                                       Γ΄ ΣΣ/ΑΙ
31, 51 Ταξιαρχίας                                       Αριθ. Α. Π. 39056
Να λάβουν γνώσιν εις ότι                          ΒΣΤ 903 23-8-47
αφορά αυτάς
– Αι Διοικήσεις Όπλων ΣΣ
– Α2, Α9, Β΄ & Γ΄ Κλάδος
– Αντίγραφον ΑΙ Γραφ

ΚΟΙΝ: Στρατιάν/ΑΙ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

 1.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:

Η διάταξις των συμμοριτών είναι συνεχώς μεταβλητή.
Η στενή παρακολούθησις αυτών υφ’ όλων των Κλιμακίων μέχρι της τελευταίας στιγμής προ της εκδηλώσεως των επιχειρήσεων, δέον να αποτελέση την βάσιν επί της οποίας θα στηριχθή η τελική απόφασις διά τον ελιγμόν. Συνέχεια

Μελέτη Επιχειρήσεων ΣΦΥΡΑ (Ρούμελης, Σμοκόβου), ΓΕΣ/23 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Μελέτη Επιχειρήσεων                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΡΟΣ:  Α.Κ.Α.                                                                       Υ.Σ/ΓΕΣ/Α1

                                                                        Αριθ. 2002/105

ΚΟΙΝ: Υ. ΓΕΣ                                                                        ΒΣΤ 902 τη 23-8-47

Υποβάλλεται μελέτη επιχειρήσεων «ΡΟΥΜΕΛΗΣ» συνταχθείσα κατόπιν διαταγής υμών.

Τ.Υ.

Κεζέσας Γρηγ.

Αντ/ρχης Πυρ/κού

Δέον να εξετασθή

1ον Τοποθέτησις – Διάταξις – Χρόνος

2ον Παραπλάνησις

Τ.Υ. Συνέχεια

Μεταφορά προσφύγων χωρίου ΒΕΝΕΤΟΝ, ΒΝ/21 Αυγ 1947

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ                      ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΒΟΛΟΥ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21-8-47
Αριθ. Πρωτ. Α/168
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Μεταφορά προσφύγων χωρίου ΒΕΝΕΤΟΝ.

ΠΡΟΣ: Α.Ν.Δ./Τ.

Έχω την τιμήν να αναφέρω τα εξής εν σχέσει με την μεταφοράν των προσφύγων του εκκενωθέντος χωρίου ΒΕΝΕΤΟ του ΠΗΛΙΟΥ και την κατ’ αυτήν επιδειχθείσαν στάσιν των κρατικών αρχών. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΥΚΝΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Αυγ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

                                                                        ΙΣ/33/684/Α1

                                                                        18 Αυγούστου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Μετά τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ και ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄, η συμμοριακή δράσις Ν. και Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ παρουσιάζετο ως εξής:

(α)   Περιοχή ΑΕΤΟΥ. Εξεκαθαρίσθη σχεδόν πλήρως. Η δε εδραίωσις της παρείχε σοβαρά εχέγγυα απαγορεύσεως ανασυγκροτήσεως εν αυτή συμμοριών εις το μέλλον, παρά τας επανειλημμένας και σοβαράς προσπαθείας εισβολής συμμοριών από Βορρά και από Νότου.
(β)   Περιοχή ΙΕΡΑΚΟΣ. Μόλις είχε λήξη η εκκαθάρισις η οποία υπήρξε σχετικώς καλή. Η επ’ αυτής όμως εδραίωσις δεν είχεν ακόμη καλώς σταθεροποιηθή. Διά την περιοχήν υπήρχον σοβαροί κίνδυνοι αναμολύνσεώς της, διότι παρουσίαζε δύο πύλας εισόδου των συμμοριτών ανοικτάς εκ περιοχών μη εκκαθαρισθεισών μίαν από Βορρά εκ κατευθύνσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ και ετέραν από Ανατολών εκ κατευθύνσεως ΟΛΥΜΠΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Ανακοίνωση Αρχηγείου Θεσσαλίας, ΔΣΕ/ΑΘ/18 Αυγ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση έφτιασε στην ύπαιθρο ένα παρακρατικό στρατό. Όπλισε χωρικούς, τους φανάτισε και τους έριξε στο έγκλημα. Για να τους συγκρατήσει η μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση, διαδίδει πως ο Δημοκρατικός Στρατός θα τους σκοτώσει όλους, θα τους υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια.

Εμείς λέμε σ’ όλους αυτούς τους οπλισμένους άνδρες να πετάξουν τα όπλα και να προσχωρήσουν στο Δημοκρατικό Στρατό.

Για καθένα που μετανοεί ο Δημοκρατικός Στρατός εγγυάται τη ζωή και την περιουσία του. Ο Λαός τους περιβάλλει με στοργή. Συνέχεια

Ανεύρεση Γιουγκοσλαβικών ναρκών, ΓΕΣ/ΔΜΧ/16 Αυγ 1947

Ο.Π.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Εδακτυλογραφήθη υπό του Ανθ/γού Μηχ/κού

Μασουρίδη Παν.

ΘΕΜΑ: Νάρκαι

ΠΡΟΣ: Δ/σιν Μηχ/κού Γ΄ ΣΣ                                             Α.Π.

ΚΟΙΝ:             Α. ΓΕΣ, Υ. ΓΕΣ, Α.Κ.Α.,                         Υ.Σ. ΓΕΣ 36854/Α10/ΙΙ/Ι

Α1/ΓΕΣ, Α2/ΓΕΣ,                                               16-8-47

1η Στρατιά/ΑΙ, Ιη Στρατιά/Α2                          Συν τω εγγράφω και ταις κοιν.

1η Στρατιά/ Α10                                          Περιγραφή και σχέδια

Γ΄ ΣΣ/Α1, Γ΄ ΣΣ/Α2

Α10/ΙΙΙ, Α10/ΙΙ/Ι (2)

Υμέτερον Ε. Π. 220/Φ22/9.6.47.

1.    Εκ τη μελέτης της αποσταλείσης φωτογραφίας των ανευρεθεισών (υπό της VΙΙ Μεραρχίας) 2 ναρκών προκύπτει ότι πρόκειται περί ναρκών ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ (Των τριών τόρμων Τύπου Α).

2.    Συνημμένως πέμπομεν περιγραφήν του τρόπου λειτουργίας, σχέδια και φωτογραφίας των ως άνω ναρκών ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ. Τα στοιχεία διά την ακριβή σύνταξιν της περιγραφής ελήφθησαν από αντιστοίχους συμμαχικάς τοιαύτας.

3.    Η αποστολή εις παραλαβήν ημών της μιας των ως άνω ναρκών δέον να συντελεσθή το ταχύτερον προκειμένου να εξετασθή αύτη διά την τυχόν ύπαρξιν παγιδεύσεων ή νεωτέρων τροποποιήσεων εις τον πυροδοτικόν μηχανισμόν.

4.    Εις απάσας τας Μονάδας Μηχ/κού δι’ ετέρας διαταγής ημών διανέμονται περιγραφαί των ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ ναρκών ως και οδηγίαι διά την άμεσον έναρξιν της εκπαιδεύσεως εις αυτάς των Αξ/κών και οπλιτών του Μηχανικού.

Δ. Καραχρίστος

Υποστράτηγος

Δ/τής Δ/σεως Μηχ/κού

Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού. Συνέχεια

Κατάστασις ΠΗΛΙΟΥ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΟΣΣΗΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/13 Αυγ 1947

YΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
Κατάστασις ΠΗΛΙΟΥ -ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ
Προς:  ΓΕΣ/Α1                                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Κοιν:   Β΄ ΣΣ – 83 Περιοχή                                                     ΙΣ/2π/669/Α1
ΙΣ/ΔΙ/2π-8                                                                   13.8.47
Στρατηγόν

Σχετικά:      2020/295/10.8.47 ΓΕΣ/Α1

        8/653/ΙΙ.8.47 Στρατιάς
2020/295/3/ΙΙ.8.47 ΓΕΣ/ΑΙ
8/656/12.8.47 Στρατιάς

1.  Ως είναι γνωστόν, ο συμμοριακός αγών εις την ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ εγεννήθη το παρελθόν έτος και εξεπέμφθη προς άλλας περιοχάς, κατά πρώτον λόγον εκ της περιοχής ΚΙΣΣΑΒΟΥ («ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ») και κατά δεύτερον λόγον εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ («ΖΑΡΑΛΗΣ»).
Οι συμμορίται μετά πείσματος επί 14μηνον εις ΟΣΣΑΝ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ διατηρούν ζωηράν δράσιν παρά τας επιμόνους και δραστηρίας προσπαθείας επιλέκτων Μονάδων (αρχικώς 42ας και ακολούθως 3ης Ταξιαρχιών). Συνέχεια

Πρακτικόν συσκέψεως Γ’ΣΣ, 9 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ            : Πρακτικόν  συσκέψεως λαβούσης               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
χώραν εις αίθουσαν Πολέμου                                   Γ΄ΣΣ/ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Γ΄ΣΣ την 9-8-1947
Αριθ. Α.Π. 37441
Εν Β΄ΣΤ 903 τη 9-8-47
1.-    ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

– Υποστράτηγος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Διοικητής Γ΄ΣΣ

–         «

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.

     »        VΙΙ Μεραρχίας

–         «

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.

Διοικητής Χ Μεραρχίας

– Υποστράτηγος

ΦΙΛΙΠΙΔΗΣ ΑΓΑΜ.

Διοικητής ΧΙ Μεραρχίας

– Ταξίαρχος

ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤ.

ΑΚΑ ΓΕΣ

–       «

ΜΠΑΛΛΟΔΗΜΟΣ

Επιτελάρχης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

– Συν/χης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚ.

ΕΠΧΗΣ Γ΄ΣΣ

– Αντ/χης

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.

Διευθυντής Α1 Γρ. Γ΄ΣΣ

–      «

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝ.

Διευθυντής Α2 Γρ. Γ΄ΣΣ

– Λοχαγός

ΒΡΑΔΗΣ ΧΡ.

Ως γραμματεύς

2.-    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ :
α.-   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Εγένετο ανάπτυξις υπό του Δ/ντού Α2 Γραφείου ΣΣ επί των πληροφοριών ας έχει τούτο από της πλευράς των συμμοριτών.
(ι)    Τομεύς ΕΒΡΟΥ: Δύναμις συμμοριτών 1100.
–      Ύπαρξις Τάγματος σαμποτέρ με μεγάλην δραστηριότητα.
–      Έντονος στρατολογία.
(ιι)   Περιοχή ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ: Δύναμις 500. Είσοδος εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 140 συμμοριτών εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
–      Δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν.
(ιιι)  Περιοχή ΞΑΝΘΗΣ: Δύναμις 550.
–      Δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν. Εισήλθον εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 140 εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
(ιυ)  Κλιμάκιον ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Υπό συγκρότησιν). Δύναμις 180.
–      Προσπάθεια δημιουργίας Αρχηγείου εις περιοχήν ΛΕΚΑΝΗΣ. Υπάρχουσα δύναμις συμμοριτών εν τη περιοχή ταύτη 100.
–      Συνολική δύναμις περιοχής VΙΙ Μεραρχίας 2500.
(υ)   Περιοχή ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ: (περιοχή VΙΙ και Χ Μεραρχιών)
–      Δύναμις  450 (6 Λόχοι).
Υπάρχουν πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως 1000 ατόμων Βορείως ΛΙΠΑΣ εντός Βουλγαρικού εδάφους.
Δραστηριότης διά την παραλαβήν τροφίμων.
Έντασις στρατολογίας.
(υι)  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :
–      Περιοχή ΙΣΤΙΜΠΕΗ: Τάγμα δυνάμεως 160.
–      ΜΠΕΛΛΕΣ: Τάγμα+Λόχος Διοικήσεως, Λόχος Μηχανημάτων και Έμπεδον εκπαιδεύσεως. Συνολική δύναμις 600.
–      ΚΡΟΥΣΙΑ: Τάγμα ΚΡΟΥΣΙΩΝ δυνάμεως 400.
–      Συνολική δύναμις ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1200 περίπου.
(υιι)Αρχηγείον ΝΙΓΡΙΤΗΣ: (ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ)
–      Δύναμις 250-300.
(υιιι)Αρχηγείον ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:
–      Δύναμις 170-180.
(ιχ)  Περιοχή ΠΑΪΚΟΥ:
–      Τάγμα με έδραν ΤΖΕΝΑΝ δυνάμεως 300-380.
–      Παρατηρείται δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν.
–      Εισήλθον εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ περί τους 50-100 νέοι συμμορίται.
–      Συνολική δύναμις ΠΑΪΚΟΥ 400-450.
(χε)Περιοχή ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ:
–      Πληροφορίαι Χωρ/κής ΕΔΕΣΣΗΣ 23-7-47 περί εισόδου 3000 συμμοριτών  εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και κατευθύνσεως τούτων προς ΚΕΡΑΣΙΕΣ δεν εξηκριβώθη.
–      Την 28ην Ιουλίου εις ΜΠΑΧ (Ν.7384) φάλαγξ 3000 Ελλήνων και 3000 Γιουγκοσλαύων.
–      Την 3-8-47 εμφάνισις κατά πληροφορίας Διοικήσεως Χωρ/κής ΕΔΕΣΣΗΣ  1000 συμμοριτών εις περιοχήν ΚΕΡΑΣΙΕΣ.
Τελικώς απεδείχθη ότι μέχρι 2-8-47 ουδεμία ενίσχυσις συμμοριτών εγένετο εις περιοχήν ΚΑΪΚΜΑΤΣΑΛΑΝ.
–      Δύναμις 500 συν πιθανώς Τάγματος ΟΡΕΣΤΗ 400=900.
(χι)  Περιοχή ΒΕΡΜΙΟΥ:
–      Πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως 2500-3000 συμμοριτών με πρόθεσιν επιθέσεως κατά ΝΑΟΥΣΣΗΣ δεν εξηκριβώθη.
–      Εξηκριβωμένη δύναμις ΒΕΡΜΙΟΥ 700 (2 Τάγματα), με προσανατολισμόν τούτων προς βόρειον ΒΕΡΜΙΟΝ.
(χιι)Περιοχή ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ:
–      ΟΛΥΜΠΟΣ: Δύναμις: 50 συμμοριτών Τάγματος ΦΩΤΕΙΝΟΥ.
Ενίσχυσις εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δι’ 100 εισέτι συμμοριτών.
–      ΠΙΕΡΡΙΑ: Περιοχήν ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (0.2514): Δύναμις 360. Μεταξύ τούτων 80 νεοαφιχθέντες εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
–      Περιοχή ΕΛΑΦΙΝΑΣ (0. 3222) 300.
–      Συνολική δύναμις ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ 700-800.
Γενικώς από 15-7-47 έως 8-8-47 είναι γνωστόν εις ΣΣ ότι εισήλθον εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ κατά μικρά τμήματα εις περιοχήν περί τους 900 συμμορίται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται περί στελεχών της Σχολής του ΜΠΟΥΛΚΕΣ και δυναμικών εν γένει στοιχείων.
Εγένοντο συσκέψεις εις ΜΠΕΛΕΣ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΑΓΡΑ διά την αντιμετώπισιν του ζητήματος ανεφοδιασμού εις τρόφιμα, καθ’ όσον οι Γιουγκοσλαϋοι δεν χορηγούν τοιαύτα. Εδόθη εντολή εις τους κατά τόπους συνδέσμους και τροφοδότας όπως εντείνουν τας προσπαθείας των.
β.-   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
(ι)    Εξητάσθη η διάταξις των μέσων του ΣΣ
Η διάταξις είναι απόρροια των προθέσεων της Στρατιάς.
Εξησφαλίσθη εις τας Χ και ΧΙ Μεραρχίας ανά εν Τάγμα εφεδρικόν.
Η VΙΙ Μεραρχία δεν διαθέτει εφεδρείας. Αν χρησιμοποιήση τάγμα των ήδη εν αναπτύξει, διατρέχει κίνδυνον ο πληθυσμός της περιοχής εις ην ήδη το Τάγμα ευρίσκεται.
Ετονίσθη και εγένετο δεκτόν, μία Ίλη του Συν/τος Αναγνωρίσεως να τεθή εις διάθεσιν VΙΙ Μεραρχίας εν ΚΑΒΑΛΑ.
(ιι)   Ετονίσθη ότι η αναπροσαρμογή της διατάξεως δημιουργεί κινδύνους εις  ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΝ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΝ και ΘΡΑΚΗΝ. Τούτο διότι εκ των περιοχών τούτων αφηραίσθησαν δυνάμεις προς συγκρότησιν των εφεδρειών.
(ιιι)  Ανεπτύχθη το πρόγραμμα επιχειρήσεων Γ΄ΣΣ. Αι προθέσεις του στηρίζονται επί των προθέσεων της Στρατιάς ήτοι :
–      Επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΑΪΚΟΥ.
–      Επιχειρήσεις ΚΡΟΥΣΙΩΝ.
Εγένετο  δεκτόν, ότι διά τας επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟΥ είναι απαραίτητος η 32 Ταξιαρχία, η δε διάθεσίς της διά τούτο εναπόκειται  εις την κρίσιν του Διοικητού της Στρατιάς.
Εξητάσθη ο χρόνος και συνεφωνήθη ότι θα πρέπη να εκτελεσθώσιν αι επιχειρήσεις συμφώνως με τας ανάγκας και δυνατότητας της Στρατιάς εν χρόνω.
Διεβεβαιώθη το Γ΄ΣΣ υπό του Ταξιάρχου ΜΑΝΙΔΑΚΗ του ΓΕΣ ότι η 61 Ταξιαρχία θα διαθέση Τάγμα προς ΜΠΟΥΧΑΡΕΜ ΧΑΝΙ.
Εμελετήθη η ενίσχυσις της VII Μεραρχίας. Εγένετο δεκτόν  ότι το Γ΄ΣΣ θα είναι εις θέσιν να ενισχύση την VΙΙ Μεραρχίαν, μόνον όταν επανέλθωσιν εις αυτό αι 32 και 36 Ταξιαρχίαι οριστικώς.
Ο Διοικητής της VΙΙ Μεραρχίας ανέπτυξε διεξοδικώς τας ανάγκας της Μεραρχίας του και ετόνισε τους κινδύνους :
–      Ως προς την κατάληψιν ωρισμένου Αστικού Κέντρου διά τον σχηματισμόν της ελευθέρας Κυβερνήσεως και ως προς την εξόντωσιν των κατοίκων λόγω της παρατηρούμενης εντόνου επιστρατεύσεως και λεηλασίας.
Ανέπτυξε τας δυσκολίας συντηρήσεως της σιδηροδρομικής γραμμής της περιοχής του.
Ομοίως τους λόγους οίτινες επιβάλλουσι την ενίσχυσιν της Μεραρχίας λόγω θέσεώς της των δυνατοτήτων ενισχύσεως του ΣΣ εν περιπτώσει προσβολής.
Ανέφερεν ότι η δύναμις των συμμοριτών ηυξήθη εντός μηνός κατά 800, ενώ η δύναμις της Μεραρχίας ελαττούται. Ότι η ζώνη της Μεραρχίας  είναι ίση προς την των δύο ετέρων Μεραρχιών του ΣΣ. Αριθμός συμμοριτών ως ανέπτυξε και ο Δ/τής Πληροφοριών ΣΣ είναι  εις VII Μεραρχίαν, όσος και εις τας δύο ετέρας Μεραρχίας τους αι οποίαι είναι και συμπαρατεταγμέναι ενώ η VΙΙ Μεραρχία μακράν και αποκεκομένη από το ΣΣ.
Ανέφερεν ότι άνευ του 603 Τάγματος το οποίον θα έχη ως εφεδρείαν Μεραρχίας φοβείται μήπως απωλέση την πρωτοβουλίαν εν τη περιοχή ΕΒΡΟΥ. Διά του Τάγματος τούτου θα δύναται να ενεργή εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις όπου παρίσταται ανάγκη. Εις ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ ανέφερεν ότι  ευρίσκονται μόνον τα απαραίτητα στατικά τμήματα.
Διοικητής ΣΣ ανεγνώρισε την ανάγκην ενισχύσεως της Μεραρχίας, πλην όμως συμφώνως προς τας προβλέψεις της Ανωτάτης Ηγεσίας του Στρατεύματος, της υπάρξεως εν τη περιοχή της Μεραρχίας των 2 ΚΒΕ και της ενισχύσεως της Μεραρχίας διά Ίλης Τεθωρακισμένων, πιστεύει ότι η Μεραρχία θα δυνηθή να κρατήση την πρωτοβουλίαν και ότι εν περιπτώσει ανάγκης το ΣΣ θα δυνηθή να ενισχύση εγκαίρως την Μεραρχίαν.

Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ Γ΄ΣΣ

Τ.Σ.Υ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.

Συν/χης Μηχ/κού

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
– Γ΄ΣΣ/Διοικητής
– Διοικηταί VΙΙ, Χ, ΧΙ Μεραρχιών
– ΓΕΣ/ΛΚΑ
– ΣΤΡΑΤΙΑ/Επιτελάρχης
– Α1 – Α2 Γραφεία Γ΄ΣΣ