Εκθεση επίθεσης Καρπενησίου, ΔΣΕ/ΑΡ/8 Φεβ 1949

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με την ακύρωση της υπ’ αριθ. ………. Δ/γης του Γεν. Αρχηγείου και ύστερα απ’ την υπ’ αριθ. ………… Δ/γή του το Αρχ. Ρούμελης ενήργησε την προετοιμασία και εκτέλεση της επιχείρησης του Καρπενησιού.

Ι.-    Πάνω στη προετοιμασία. Κινητοποιήθηκαν προκαταβολικά τα τμήματα της Επιχειρήσης και ενήργησαν αποπλανιτικές διεισδύσεις και δράση από 20/7/47 έως 31/7/47 στις παρακάτω κατευθύνσεις. 1/ Τάγμα Οίτης προς Τσούκα – Γιαννιτού – Στίρφακα. 2/ Ανεξάρτητο Τάγμα προς Ζαχαράκι – Τσιούκα – Γιαννιτού. 3/ Το Ι, ΙΙ τάγματα Αρχηγείου Δ. Στερεάς προς Παναιτωλικό – Ναυπακτία. 4/ Το ΙΙΙ Τάγμα Δ. Στερεάς προς Χρίσσο – Βίνιανη. Συμπληρωματικά και για την εξυπηρέτηση του ιδίου ελιγμού κινητοποιήθηκαν τμήματα του Ταγ/τος Καλλιδρόμου προς Μουσταφέμπεη. Ο σκοπός της κινητοποίησης  και η δράση των τμημάτων στις κατευθύνσεις αυτές πέτυχε ολοκληρωμένα. Ο εχθρός απέσυρε τις δυνάμεις του από Περήφανο – Ζαχαράκι και έκρωσε το κόδωνα του κινδύνου στη Λαμία. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΚΟΡΑΞ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/15 Σεπ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                 ΙΣ/33/822/Α1
15 Σ/βρίου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΑΞ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Διά του σχεδίου ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, μετά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ και ΙΕΡΑΞ προεβλέποντο αφ’ ενός μεν η επιχείρησις ΚΟΡΑΞ, σκοπούσα την εκκαθάρισιν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και αφ’ ετέρου η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ – ΚΥΚΝΟΣ σκοπούσα την εκκαθάρισιν του αγωγού ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Η πρόθεσις της Στρατιάς ήτο τας επιχειρήσεις ταύτας ΚΟΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ – ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ να διεξαγάγη εις 3ον χρόνον αναλόγως της εξελίξεως του 1ου και 2ου χρόνου, είτε ταυτοχρόνως, είτε διαδοχικώς.

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 7160/2.4.47 δ/γής του – Κεφ. VΙ – υπέδειξε ως επιβαλλόμενον να εξετασθή, μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής ΝΟΤΙΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ διά να ορθώσωμεν το  ταχύτερον τας δυνάμεις Β΄ΣΣ προς βορράν και να εξασφαλίσωμεν μίαν γραμμήν  κατ’ εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτην υπεδείκνυε την γραμμήν ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθ. 1/53/10.4.47 αναφοράς της προς το ΓΕΣ/Α1 εξέθεσε τους ενδοιασμούς της διά την πραγματοποίησιν του ανωτέρω σκοπού λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων. Συνέχεια

Κριτική συμμοριτών επί τρόπου ενεργείας επιχειρήσεων Στρατού, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Κριτική επί τρόπου ενεργείας  επιχειρήσεων υπό Στρατού.
ΠΡΟΣ:  – Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ – Σ. Δ/σεις – Ταξιαρχίας
– Τάγματα Στρατού και Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:  Στρατιάν, Υ.Δ. Τάξεως                                                     ΒΣΤ 902/28-8-47
Υ.Σ. ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

ΑΡΙΘ. Φ. 2013/226

-Κοινοποιείται κριτική παραδοθέντος συμμορίτου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διοικητού Λόχου Συγκρ. ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
-Θεωρείται ως λίαν αντικειμενική, την διακρίνει παρατηρητικότης και πρέπει να αποτελέση αντικείμενον μελέτης όλων των αξ/κών.
-Παρακαλούμεν όπως τα συνημμένα τη παρούση αντίγραφα διανεμηθώσι μέχρι τάγματος. Συνέχεια

Advertisements

Επιχειρήσεις Καρβούνη, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/ 26 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: «Επιχειρήσεις Καρβούνη»                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής                      20ον ΤΑΓΜΑ ΧΩΡ/ΚΗΣ
4ον Λόχον Ασφαλείας Σάμου                              26-8-1947
Υ.Χ. Καρλοβασίου, Λόχον Κυνηγών             Αριθμ. 7/20/3β

ΚΟΙΝ:Στρατιωτικής Δ/σιν Αρχιπελάγους (Υ.Τ.Α.)

            Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου (Υ.Τ.Α.)
Δ.Χ. Σάμου (υ.τ.ε.)

Ι)     ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών του όρους ΚΑΡΒΟΥΝΗ, δι’ επιθετικής ενεργείας, προς την περιοχήν «Γκινέους», «Μαρμαράκια».

ΙΙ)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Εχθρός. Οι συμμορίται αποθρασυνθέντες, λόγω αδρανείας  των ημετέρων Τμημάτων, έχουν εγκαταστήσει το Αρχηγείον των εις θέσεις «Γκινέους» και «Μαρμαράκια» Καρβούνη, οχυρώσαντες δε προχείρως τας θέσεις των και εγκαταστήσαντες φυλάκια και φωλέας πολυβόλων, εις τα δεσπόζοντα υψώματα, επιτίθενται δι’ ομάδων και λεηλατούν τα χωρία. Ο αριθμός των αναβιβάζεται εις 180 περίπου. Διαθέτουν έν πολυβόλον Λούις, περιωρισμένον αριθμόν φυσιγγίων, τρία οπλοπολυβόλα Μπρέν και έν Μπρέντα και περί τα 12 οπλοπολυβόλα Τόμσον. β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι υπάρχουσαι δυνάμεις επί της νήσου του 20ου Τάγματος Χωρ/κής, ο Λόχος Πεζικού και ο Λόχος Κυνηγών. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιθετική δράσει άπαντες οι Λόχοι και αι ανεξάρτητοι Διμοιρίαι ΜΑΥ της Νήσου και αι δυνάμεις των Μεταβατικών αποσπασμάτων και Υπηρεσιών Χωρ/κής. Συνέχεια

Advertisements

Επιχείρησις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/23 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»               Απόρρητος – Προσωπική
Εδακτ/θη υπό του Ταγ/χου
ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΡΟΣ:             Χ, ΧΙ Μεραρχίας                                       Γ΄ ΣΣ/ΑΙ
31, 51 Ταξιαρχίας                                       Αριθ. Α. Π. 39056
Να λάβουν γνώσιν εις ότι                          ΒΣΤ 903 23-8-47
αφορά αυτάς
– Αι Διοικήσεις Όπλων ΣΣ
– Α2, Α9, Β΄ & Γ΄ Κλάδος
– Αντίγραφον ΑΙ Γραφ

ΚΟΙΝ: Στρατιάν/ΑΙ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

 1.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:

Η διάταξις των συμμοριτών είναι συνεχώς μεταβλητή.
Η στενή παρακολούθησις αυτών υφ’ όλων των Κλιμακίων μέχρι της τελευταίας στιγμής προ της εκδηλώσεως των επιχειρήσεων, δέον να αποτελέση την βάσιν επί της οποίας θα στηριχθή η τελική απόφασις διά τον ελιγμόν. Συνέχεια

Advertisements

Μελέτη Επιχειρήσεων ΣΦΥΡΑ (Ρούμελης, Σμοκόβου), ΓΕΣ/23 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Μελέτη Επιχειρήσεων                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΡΟΣ:  Α.Κ.Α.                                                                       Υ.Σ/ΓΕΣ/Α1

                                                                        Αριθ. 2002/105

ΚΟΙΝ: Υ. ΓΕΣ                                                                        ΒΣΤ 902 τη 23-8-47

Υποβάλλεται μελέτη επιχειρήσεων «ΡΟΥΜΕΛΗΣ» συνταχθείσα κατόπιν διαταγής υμών.

Τ.Υ.

Κεζέσας Γρηγ.

Αντ/ρχης Πυρ/κού

Δέον να εξετασθή

1ον Τοποθέτησις – Διάταξις – Χρόνος

2ον Παραπλάνησις

Τ.Υ. Συνέχεια

Advertisements

Μεταφορά προσφύγων χωρίου ΒΕΝΕΤΟΝ, ΒΝ/21 Αυγ 1947

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ                      ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΒΟΛΟΥ                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21-8-47
Αριθ. Πρωτ. Α/168
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Μεταφορά προσφύγων χωρίου ΒΕΝΕΤΟΝ.

ΠΡΟΣ: Α.Ν.Δ./Τ.

Έχω την τιμήν να αναφέρω τα εξής εν σχέσει με την μεταφοράν των προσφύγων του εκκενωθέντος χωρίου ΒΕΝΕΤΟ του ΠΗΛΙΟΥ και την κατ’ αυτήν επιδειχθείσαν στάσιν των κρατικών αρχών. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχείρησης ΚΥΚΝΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Αυγ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

                                                                        ΙΣ/33/684/Α1

                                                                        18 Αυγούστου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Μετά τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ και ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄, η συμμοριακή δράσις Ν. και Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ παρουσιάζετο ως εξής:

(α)   Περιοχή ΑΕΤΟΥ. Εξεκαθαρίσθη σχεδόν πλήρως. Η δε εδραίωσις της παρείχε σοβαρά εχέγγυα απαγορεύσεως ανασυγκροτήσεως εν αυτή συμμοριών εις το μέλλον, παρά τας επανειλημμένας και σοβαράς προσπαθείας εισβολής συμμοριών από Βορρά και από Νότου.
(β)   Περιοχή ΙΕΡΑΚΟΣ. Μόλις είχε λήξη η εκκαθάρισις η οποία υπήρξε σχετικώς καλή. Η επ’ αυτής όμως εδραίωσις δεν είχεν ακόμη καλώς σταθεροποιηθή. Διά την περιοχήν υπήρχον σοβαροί κίνδυνοι αναμολύνσεώς της, διότι παρουσίαζε δύο πύλας εισόδου των συμμοριτών ανοικτάς εκ περιοχών μη εκκαθαρισθεισών μίαν από Βορρά εκ κατευθύνσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ και ετέραν από Ανατολών εκ κατευθύνσεως ΟΛΥΜΠΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Advertisements

Ανακοίνωση Αρχηγείου Θεσσαλίας, ΔΣΕ/ΑΘ/18 Αυγ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση έφτιασε στην ύπαιθρο ένα παρακρατικό στρατό. Όπλισε χωρικούς, τους φανάτισε και τους έριξε στο έγκλημα. Για να τους συγκρατήσει η μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση, διαδίδει πως ο Δημοκρατικός Στρατός θα τους σκοτώσει όλους, θα τους υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια.

Εμείς λέμε σ’ όλους αυτούς τους οπλισμένους άνδρες να πετάξουν τα όπλα και να προσχωρήσουν στο Δημοκρατικό Στρατό.

Για καθένα που μετανοεί ο Δημοκρατικός Στρατός εγγυάται τη ζωή και την περιουσία του. Ο Λαός τους περιβάλλει με στοργή. Συνέχεια

Advertisements

Ανεύρεση Γιουγκοσλαβικών ναρκών, ΓΕΣ/ΔΜΧ/16 Αυγ 1947

Ο.Π.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Εδακτυλογραφήθη υπό του Ανθ/γού Μηχ/κού

Μασουρίδη Παν.

ΘΕΜΑ: Νάρκαι

ΠΡΟΣ: Δ/σιν Μηχ/κού Γ΄ ΣΣ                                             Α.Π.

ΚΟΙΝ:             Α. ΓΕΣ, Υ. ΓΕΣ, Α.Κ.Α.,                         Υ.Σ. ΓΕΣ 36854/Α10/ΙΙ/Ι

Α1/ΓΕΣ, Α2/ΓΕΣ,                                               16-8-47

1η Στρατιά/ΑΙ, Ιη Στρατιά/Α2                          Συν τω εγγράφω και ταις κοιν.

1η Στρατιά/ Α10                                          Περιγραφή και σχέδια

Γ΄ ΣΣ/Α1, Γ΄ ΣΣ/Α2

Α10/ΙΙΙ, Α10/ΙΙ/Ι (2)

Υμέτερον Ε. Π. 220/Φ22/9.6.47.

1.    Εκ τη μελέτης της αποσταλείσης φωτογραφίας των ανευρεθεισών (υπό της VΙΙ Μεραρχίας) 2 ναρκών προκύπτει ότι πρόκειται περί ναρκών ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ (Των τριών τόρμων Τύπου Α).

2.    Συνημμένως πέμπομεν περιγραφήν του τρόπου λειτουργίας, σχέδια και φωτογραφίας των ως άνω ναρκών ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ. Τα στοιχεία διά την ακριβή σύνταξιν της περιγραφής ελήφθησαν από αντιστοίχους συμμαχικάς τοιαύτας.

3.    Η αποστολή εις παραλαβήν ημών της μιας των ως άνω ναρκών δέον να συντελεσθή το ταχύτερον προκειμένου να εξετασθή αύτη διά την τυχόν ύπαρξιν παγιδεύσεων ή νεωτέρων τροποποιήσεων εις τον πυροδοτικόν μηχανισμόν.

4.    Εις απάσας τας Μονάδας Μηχ/κού δι’ ετέρας διαταγής ημών διανέμονται περιγραφαί των ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ ναρκών ως και οδηγίαι διά την άμεσον έναρξιν της εκπαιδεύσεως εις αυτάς των Αξ/κών και οπλιτών του Μηχανικού.

Δ. Καραχρίστος

Υποστράτηγος

Δ/τής Δ/σεως Μηχ/κού

Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

Advertisements

Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού. Συνέχεια
Advertisements

Αξιωματικοί παρατηρηταί από αέρος, ΓΕΣ/6 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Αξιωματικοί παρατηρηταί
από αέρος.-                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ  : Α΄ΣΣ
ΚΟΙΝ :    Ι Στρατιάν, Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού
ΓΕΑ – ΔΑΣ, ΑΔΑ, 1η,
2α ομάδας, ΑΣΑ Αεροπ. Βάσεις
Σέδες – Λαρίσης – Ελευσίνος
ΥΔΤ/Επιτ. – ΒΣΑ
Α3, Α5 /ΓΕΣ
Β.Σ.Τ. 902/6-8-47
ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/1β, Α3, Α5

ΑΡΙΘ. Φ. 2019/285
Σχετικόν ΑΠ. Φ. 23/344/Α1/8-7-47 υμέτερον.
1.-    Η χρησιμοποίησις αξ/κών του Στρατού διά την από αέρος παρατήρησιν  εις τας τακτικάς αναγνωρίσεις δεν διετάχθη υπό του ΓΕΣ, ουδέ προβλέπεται υπό του εν ισχύει οργανισμού του Στρατού.
2.-    Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι η χρησιμοποίησις Αξ/κών του Στρατού ως παρατηρητών από αέρος κρίνεται λίαν πλεονεκτική, δεν  εγένετο, ουδέ προβλέπεται να γίνη εκπαίδευσις Αξ/κών του Στρατού ως επικούρων παρατηρητών, ως εγένετο προπολεμικώς. Συνέχεια

Advertisements

Στρατιωτική καταστάσις 5-8-47, Α’ ΣΣ/Α1/5 Αυγ 1947

ΣΗΜΑ
060800
ΑΠΟ:  Α΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ/Α1
ΘΕΜΑ: Στρατιωτική καταστάσις 5-8-47
85 Περιοχή.
Διάταξις :       8ο ΛΟΚ εξ ΑΜΦΙΣΗΣ (Υ.2413) εις ΑΡΑΧΩΒΑΝ (Υ.4167).
2ος Λόχος 627 Τ εξ ΑΡΑΧΩΒΗΣ (Υ.4107) εις ΑΜΦΙΣΑΝ (Υ2413).
3ος Λόχος 629 Τ από ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ (Υ.5320) εις ΑΡΑΧΩΒΑΝ (Υ.4107).
Συμβάντα – Ενέργειαι :
α)    Ώραν 2145 της 4/8 δύο Τάγματα Αρχηγείου Παρνασσίδος  συνολικής δυνάμεως 300  επετέθησαν εναντίον ΑΡΑΧΩΒΗΣ κατά  του εκεί 2/627 Λόχου υπό υπολ/γόν ΒΟΖΙΚΗΝ. Λόχος προέβαλε σθεναράν αντίστασην μέχρι μεσονυκτίως, οπότε λόγω απωλειών και φόνου λοχαγού συνεπτύχθη βιαίως  προς ΑΜΦΙΣΑΝ (70 οπλίται μετά του οπλισμού των).
8ος ΛΟΚ (ΧΟΝΔΡΟΥ) κινηθείς προς ενίσχυσιν εξ ΑΜΦΙΣΗΣ συνήντησε αντίστασιν ην ανατρέψας έφθασε και εισήλθεν  ΑΡΑΧΩΒΑΝ. Έτερος 2/629 λόχος κινηθείς μέσω ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έφθασε ΑΡΑΧΩΒΑΝ. Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή επιχειρήσεων Καρπενησίου, ΔΣΕ/3 Αυγ 1947

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. ΙΙΙ.
Αριθ. Ε.Π.Ε. 94.                                                         Απορ. Προσωπική
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χάρτης Καρπενησίου Κλιμ. 1: 100.000

Ι.-    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α)    Γενική  διάταξη εχθρού: Λαμία, Δύναμη μεταβλητή κυμαινομένη από 500-1.000 ενόπλους, 2 πυρ/λα και 5-10 Τάγκς. Μακρακόμη, έδρα 71ης Ταξ/χίας με 250-300 Στρατοχωροφύλακες. Ροβολιάρι – Λειβαδιά Τσούκας, Τάγμα με 2 Πυρ/λα δύναμης 450-500 Στρατοχωροφυλάκων. Σπερχιάδα – Γουλινάς – Φτέρη – Υψώματα Αγ. Θεοδώρων, δύναμη μεγαλύτερη από Τάγμα συνολικά 500-600 Στρατοχωρ/κες. Ράχη Τυμφρηστού, Διλοχία με 2 Πυρ/λα δύναμης 150 Στρατοχωρ/κων. Κερπενήσι, 3λοχία Μαυροσκούφηδων συν διλοχία Χωρ/κής συν 150 ένοπλοι ΜΑΥ σύνολον 600-650. Κρίκελο Διλοχία Χωρ/κής, δύναμη 150 συν 50 ΜΑΥ. Επισκοπή – Σίδερα – Αγαλιανός – Αραποκέφαλα – Αράχωβα, συνολικά 200 χωρ/κες συν ανεξακρίβωτος αριθμός ΜΑΥ. Άγραφα. Το 617 τάγμα. Νεράϊδα, Λόχος. Συνέχεια

Advertisements

Αποστολές Στρατού-Χωροφυλακής, Αεροπορίας, Ναυτικού, ΑΣΕΑ/Ιουλ. 1947

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1947

ΣΤΡΑΤΟΣ

 1. Η αποστολή του Στρατού δύναται να προσδιορισθή ως εξής:

Εν στενή συνεργασία με το Ναυτικόν – Αεροπορίαν και Χωροφυλακήν, να αναζητή
και εξοντώνη τους συμμορίτας, να πατάξη την ανταρσίαν και να εγκαταστήση
και πάλιν κατάστασιν εσωτερικής ασφαλείας εν Ελλάδι, ήτις θα επιτρέψη εις
την Χωροφυλακήν να επαναλάβη τα κανονικά καθήκοντά της της διατηρήσεως της
τάξεως.

 1. Ο Στρατός θα ενεργή επιθετικώς με σκοπόν να εξοντώση τας εν Ελλάδι
  συμμορίας. Μόνον ο ελάχιστος δυνατόν αριθμός στρατευμάτων θα χρησιμοποιηθή
  εις προστατευτικά καθήκοντα ασφαλείας κέντρων ως αι μεγάλαι πόλεις –
  ευπαθών σημείων ως τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και αι γραμμαί
  συγκοινωνιών.
 2. Περιφέρειαι ή περιοχαί, εις τας οποίας η κατάστασις έχει διαπεράσει τα
  όρια δυνατότητος ελέγχου της Χωροφυλακής και εις τας οποίας ο Στρατός φέρει
  την ευθύνην της εσωτερικής ασφαλείας θα υποδεικνύονται υπό του ΑΣΕΑ. Εις
  τοιαύτας περιφερείας ή περιοχάς η Χωροφυλακή θα υπάγεται, από απόψεως
  επιχειρήσεων, υπό την διοίκησιν του Στρατού.

 3. Εις όλας τας άλλας περιφερείας ή Χωροφυλακή θα έχη πλήρη ευθύνην διά την
  εσωτερικήν ασφάλειαν. Στρατιωτικαί Μονάδες αίτινες τυχόν ευρίσκονται, εις
  τοιαύτας περιφερείας θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την Χωροφυλακήν εάν
  αύτη ζητήση τούτο. Τμήματα ενεργούντα δι’ υποστήριξιν της Χωροφυλακής να
  παραμείνουν υπό την διοίκησιν του Στρατού και δεν θα υπαχθούν από απόψεως
  επιχειρήσεων εις την Χωροφυλακήν.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 1. Η αποστολή της Αεροπορίας είναι η στενή συνεργασία με τον Στρατόν διά
  την πάταξιν των συμμοριών.
 • Κατά την εκτέλεσιν της αποστολής αυτής, τα έργα άτινα θα χρειασθή ν’
  αναλάβη η Αεροπορία δυνατόν να περιλαμβάνουν.

 • (ι) Αναγνωρίσεις

  (ιι) Αεροπορικαί επιδρομαί κατά καταλλήλων στόχων, κυρίως κατά
  συγκεντρώσεων συμμοριτών όταν παρουσιάζεται κατάλληλος ευκαιρία.

  (ιιι) Εφοδιασμός από αέρος.

  (ιυ) Εσωτερικαί επικοινωνίαι και μεταφοραί ανάγκης.

  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

  1. Η αποστολή της Χωροφυλακής είναι να είναι ετοίμη ν’ ανακαταλάβη τους
   σταθμούς της εις περιοχάς εφ’ όσον αύται εκκαθαρίζονται αρκετά διά τον
   σκοπόν τούτον. Οι σταθμοί τούτοι θα υποστηρίζονται όπου υπάρχει ανάγκη, διά
   κινητών περιπόλων, αίτινες σκοπόν θα έχουν την εξόντωσιν παντός μεμονωμένου
   συμμορίτου ή μικράς ομάδας ενόπλων ανδρών, ήτις τυχόν υπάρχει ακόμη εις την
   περιοχήν. Στρατιωτικαί Μονάδες θα παραμείνουν διά να εξακολουθήσουν την
   εκκαθάρισιν, και να υποστηρίξουν την Χωροφυλακήν. Η ενεργός στρατιωτική
   υποστήριξις θα παύση όταν ο Διοικητής Στρατιάς, εν συμφωνία με το ΑΔΧ
   πεισθή ότι τούτο δύναται να γίνη ασφαλώς. Η Χωροφυλακή θα είναι τότε
   υπεύθυνος διά την τήρησιν της τάξεως εις την περιοχήν αυτήν.

  ΝΑΥΤΙΚΟΝ

  Αποστολαί του Ναυτικού κατά την διάρκειαν του ανταρτοπολέμου είναι τα
  κάτωθι:

  1. Εξασφάλισις των στρατιωτικών μεταφορών διά θαλάσσης, των μη εκτελουμένων
   δι’ εμπορικών πλοίων.
 • Συντρεχούσης περιπτώσεως, προστασίας των διά θαλάσσης στρατιωτικών
  μεταφορών.

 • Παροχή συνδρομής διά του οπλισμού των πλοίων εις τας επιχειρήσεις του
  Στρατού.

 • Διενέργεια συνδεδυασμένων αποβατικών επιχειρήσεων.

 • Εν τω μέτρω των διατεθιμένων παρά του Ναυτικού πλωτών μέσων παρεμπόδισις
  της διά θαλάσσης μεταφοράς ανταρτών αναρχικών και εν γένει υπόπτων
  προσώπων, και του διά θαλάσσης λαθρεμπορίου όπλων.

 • Η επίδειξις της σημαίας προς ανύψωσιν του ηθικού των παραλίων πόλεων.

 • Προπαρασκευή διά την από θαλάσσης άμυναν της Χώρας κατά επιθέσεως των
  Βορείων γειτόνων.

 • Συνέχισις της ναρκαλιείας εις Ελληνικά ύδατα.

 • Ακριβές αντίγραφο

  Ο Γραμματεύς του ΑΣΕΑ

  Τ.Σ.Υ.

  ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Συν/ρχης Πυρ/κού

  Advertisements

  Δελτίο Πληροφοριών Εσωτερικής Καταστάσεως Ιούν 1947, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/30 Ιουλ 1947

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
  ΤΜΗΜΑ ΤΥ
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 33908

  ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1947 Συνέχεια

  Advertisements

  Εκθεση γεγονότων ΗΠΕΙΡΟΥ 13-16 Ιουλ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/27 Ιουλ 1947

  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

  ΕΚΘΕΣΙΣ
  Επί των γεγονότων περιοχής ΗΠΕΙΡΟΥ
  από 13-16 Ιουλίου ε.ε.

  Σημ. Κατηρτίσθη επί ερωτημάτων τεθέντων υπό του Αρχηγού ΓΕΣ

  1ον Πώς πρωτοεσημειώθει η εισβολή;
  (α)   Ιστορικόν: Υπήρχε βασική διαταγή του Αρχηγείου των συμμοριτών ίνα άπασαι αι συμμ. Ομάδες επιδιώξωσι να επανέλθωσιν εις τας πρώην περιοχάς δράσεως των.
  Ευθύς ως διεγράφη σοβαρά απειλή κατά των εις ΓΡΑΜΜΟΝ συμμ. Ομάδων, διά κινήσεως των Μονάδων μας συμφώνως Δ/γη Επιχειρήσεως «ΚΟΡΑΞ», επεζητήθη η διάνοιξις υπ’ αυτών διόδου προς Νότον υπό των Ταγμάτων Μπαρμπαλιά και Γόλη.
  Η αντίδρασις των ημετέρων τμημάτων περιοχής ΡΩΜΗΟΥ (Ν.1700) εξηνάγκασε ταύτα εις αναστροφήν προς Βορράν μέχρι ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (Σ.1216) εκείθεν δε διά της κοιλάδος του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εκινήθησαν την 9 Ιουλίου προς περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
  – Ταυτοχρόνως περίπου, τέσσαρα Τάγματα της περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ αποσυρθέντα του  μετώπου, συγκεντρούται την 10ην του μηνός εγγύς της μεθορίου εις περιοχήν ΧΙΟΝΑΔΕΣ (Μ.9917) ΠΛΗΚΑΤΙ (Ν.0220). Συνέχεια

  Advertisements

  Έκθεση μάχης ΓΡΕΒΕΝΩΝ(25/7/1947), ΔΣΕ

  ΔΣΕ

  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ

  Έκθεση

  Επιχείρησης για τη μάχη των Γρεβενών 25-7-47.

  Τέσσαρα Τάγματα του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου ύστερα από Δ/γη του Α. Κ. Δ. Μ. στις 20-7-47 πέρασαν στην περιοχή Σαμαρίνας με σκοπό να συναντηθούν με τα τμήματα αποσπάσματος Χασίων, να τα βοηθήσουν στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν στη περιοχή Χασίων και από κοινού να ενεργήσουν ανάλογα με την κατάσταση.

  Για το σκοπό αυτό ύστερα από την απόφαση της Δ/σης του Α.Κ.Δ.Μ. να περάσει ο συν. Κικίτσας προς Βίτσι με Δ/γή του Α.Κ.Δ.Μ η Δ/ση των τμημάτων αυτών, του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου και του Αποσπάσματος Χασίων ανατέθηκε στους συν. Πέτρο και Γιαννούλη.

  Τα Τάγματα του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου τις πρωϊνές ώρες τις 21-7-47  έφθασαν στο Γρέκο Σαμαρίνας. Η παρουσία τους εκεί έγινε γνωστή στον εχθρό. Συνέχεια

  Advertisements

  Έκθεση Επιχειρήσεων Απριλίου 1947, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/17 Ιουλ 1947

  ΘΕΜΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  Έκθεσις Επιχειρήσεων μηνός Απριλίου 1947 XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α. Π. 5911/Φ.3/Α1
  ΣΤΓ 917 τη 17-7-47
  ΠΡΟΣ:Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Α1

  1.- ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Λόγω των γενομένων επιχειρήσεων εις άλλας περιοχάς, ο όγκος των συμμοριτών,
  πιεζόμενος από Νότου και Ανατολών, συνέρρευσεν εν τη περιοχή της Μεραρχίας.

  -Ως εκ της συμπτύξεως ωρισμένων τμημάτων της Μεραρχίας προς εξοικονόμησιν
  δυνάμεων δι’ ασφάλειαν ωρισμένων αστικών Κέντρων (ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ –
  ΚΑΣΤΟΡΙΑ), η κατάστασις από απόψεως ασφαλείας εν τη υπαίθρω περιοχή της
  Μεραρχίας, εκεί ένθα δεν υπήρχον στρατιωτικά τμήματα δεν ευρίσκετο εις
  ευχάριστον σημείον. Συνέχεια

  Advertisements

  Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΑΞ β’ φάση, Β’ΣΣ/11 Ιουλ 1947

  ΘΕΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άμεσ. επιδόσεως)


  Β΄ Φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ”

  ΠΡΟΣ Β΄ΣΣ/Α1/1/11-7-47
  Α.Α.Π.6067
  ΙΙ/Α1, VΙΙΙ/Α1, XV/Α1 Μερ.
  και Δ/τήν ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΣ
  ΚΟΙΝ.: Ι ΣΤΡΑΤΙΑΝ/ Α1, ΓΕΣ/Α1, Β΄Σ.Σ/Α1,  Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α1 (2)
  Ι. Πρώτη φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ” επερατώθη.
  Κατεχομένη γραμμή: ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265-160) – ΠΕΤΡΟ ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ν.2612) – ΠΡΟΦΗΤ. ΗΛΙΑΣ (Ν.275100) – υψ.1485 (ΤΑΛΙΑΡΟΣ) (Ν.2507) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) – Ν.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0214).
  2. ΕΧΘΡΟΣ: Αι μέχρι σήμερον πληροφορίαι φέρουν τον εχθρόν διαθέτοντα 11-12 Τάγματα με την κάτωθι διάταξιν:
  – Τρία περίπου Τάγματα εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024) μη υποστάντα μέχρι τούδε σημαντικήν φθοράν.
  – Τρία Τάγματα περίπου εις περιοχήν ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819), ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ (Ν.1625) ων τα δύο με ηλαττωμένην μαχητικήν ικανότητα.
  – Τρία περίπου Τάγματα, τα διαφυγόντα εκ ΣΜΟΛΙΚΑ, εις περιοχήν ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (Μ.9706). Συνέχεια

  Advertisements