Εκθεση επίθεσης Καρπενησίου, ΔΣΕ/ΑΡ/8 Φεβ 1949

ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΧ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Με την ακύρωση της υπ’ αριθ. ………. Δ/γης του Γεν. Αρχηγείου και ύστερα απ’ την υπ’ αριθ. ………… Δ/γή του το Αρχ. Ρούμελης ενήργησε την προετοιμασία και εκτέλεση της επιχείρησης του Καρπενησιού.

Ι.-    Πάνω στη προετοιμασία. Κινητοποιήθηκαν προκαταβολικά τα τμήματα της Επιχειρήσης και ενήργησαν αποπλανιτικές διεισδύσεις και δράση από 20/7/47 έως 31/7/47 στις παρακάτω κατευθύνσεις. 1/ Τάγμα Οίτης προς Τσούκα – Γιαννιτού – Στίρφακα. 2/ Ανεξάρτητο Τάγμα προς Ζαχαράκι – Τσιούκα – Γιαννιτού. 3/ Το Ι, ΙΙ τάγματα Αρχηγείου Δ. Στερεάς προς Παναιτωλικό – Ναυπακτία. 4/ Το ΙΙΙ Τάγμα Δ. Στερεάς προς Χρίσσο – Βίνιανη. Συμπληρωματικά και για την εξυπηρέτηση του ιδίου ελιγμού κινητοποιήθηκαν τμήματα του Ταγ/τος Καλλιδρόμου προς Μουσταφέμπεη. Ο σκοπός της κινητοποίησης  και η δράση των τμημάτων στις κατευθύνσεις αυτές πέτυχε ολοκληρωμένα. Ο εχθρός απέσυρε τις δυνάμεις του από Περήφανο – Ζαχαράκι και έκρωσε το κόδωνα του κινδύνου στη Λαμία. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΚΟΡΑΞ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/15 Σεπ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                 ΙΣ/33/822/Α1
15 Σ/βρίου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΑΞ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Διά του σχεδίου ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, μετά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ και ΙΕΡΑΞ προεβλέποντο αφ’ ενός μεν η επιχείρησις ΚΟΡΑΞ, σκοπούσα την εκκαθάρισιν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και αφ’ ετέρου η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ – ΚΥΚΝΟΣ σκοπούσα την εκκαθάρισιν του αγωγού ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Η πρόθεσις της Στρατιάς ήτο τας επιχειρήσεις ταύτας ΚΟΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ – ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ να διεξαγάγη εις 3ον χρόνον αναλόγως της εξελίξεως του 1ου και 2ου χρόνου, είτε ταυτοχρόνως, είτε διαδοχικώς.

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 7160/2.4.47 δ/γής του – Κεφ. VΙ – υπέδειξε ως επιβαλλόμενον να εξετασθή, μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής ΝΟΤΙΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ διά να ορθώσωμεν το  ταχύτερον τας δυνάμεις Β΄ΣΣ προς βορράν και να εξασφαλίσωμεν μίαν γραμμήν  κατ’ εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτην υπεδείκνυε την γραμμήν ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθ. 1/53/10.4.47 αναφοράς της προς το ΓΕΣ/Α1 εξέθεσε τους ενδοιασμούς της διά την πραγματοποίησιν του ανωτέρω σκοπού λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΥΚΝΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Αυγ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

                                                                        ΙΣ/33/684/Α1

                                                                        18 Αυγούστου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Μετά τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ και ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄, η συμμοριακή δράσις Ν. και Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ παρουσιάζετο ως εξής:

(α)   Περιοχή ΑΕΤΟΥ. Εξεκαθαρίσθη σχεδόν πλήρως. Η δε εδραίωσις της παρείχε σοβαρά εχέγγυα απαγορεύσεως ανασυγκροτήσεως εν αυτή συμμοριών εις το μέλλον, παρά τας επανειλημμένας και σοβαράς προσπαθείας εισβολής συμμοριών από Βορρά και από Νότου.
(β)   Περιοχή ΙΕΡΑΚΟΣ. Μόλις είχε λήξη η εκκαθάρισις η οποία υπήρξε σχετικώς καλή. Η επ’ αυτής όμως εδραίωσις δεν είχεν ακόμη καλώς σταθεροποιηθή. Διά την περιοχήν υπήρχον σοβαροί κίνδυνοι αναμολύνσεώς της, διότι παρουσίαζε δύο πύλας εισόδου των συμμοριτών ανοικτάς εκ περιοχών μη εκκαθαρισθεισών μίαν από Βορρά εκ κατευθύνσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ και ετέραν από Ανατολών εκ κατευθύνσεως ΟΛΥΜΠΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Ανακοίνωση Αρχηγείου Θεσσαλίας, ΔΣΕ/ΑΘ/18 Αυγ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση έφτιασε στην ύπαιθρο ένα παρακρατικό στρατό. Όπλισε χωρικούς, τους φανάτισε και τους έριξε στο έγκλημα. Για να τους συγκρατήσει η μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση, διαδίδει πως ο Δημοκρατικός Στρατός θα τους σκοτώσει όλους, θα τους υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια.

Εμείς λέμε σ’ όλους αυτούς τους οπλισμένους άνδρες να πετάξουν τα όπλα και να προσχωρήσουν στο Δημοκρατικό Στρατό.

Για καθένα που μετανοεί ο Δημοκρατικός Στρατός εγγυάται τη ζωή και την περιουσία του. Ο Λαός τους περιβάλλει με στοργή. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού. Συνέχεια

Αξιωματικοί παρατηρηταί από αέρος, ΓΕΣ/6 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Αξιωματικοί παρατηρηταί
από αέρος.-                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ  : Α΄ΣΣ
ΚΟΙΝ :    Ι Στρατιάν, Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού
ΓΕΑ – ΔΑΣ, ΑΔΑ, 1η,
2α ομάδας, ΑΣΑ Αεροπ. Βάσεις
Σέδες – Λαρίσης – Ελευσίνος
ΥΔΤ/Επιτ. – ΒΣΑ
Α3, Α5 /ΓΕΣ
Β.Σ.Τ. 902/6-8-47
ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/1β, Α3, Α5

ΑΡΙΘ. Φ. 2019/285
Σχετικόν ΑΠ. Φ. 23/344/Α1/8-7-47 υμέτερον.
1.-    Η χρησιμοποίησις αξ/κών του Στρατού διά την από αέρος παρατήρησιν  εις τας τακτικάς αναγνωρίσεις δεν διετάχθη υπό του ΓΕΣ, ουδέ προβλέπεται υπό του εν ισχύει οργανισμού του Στρατού.
2.-    Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι η χρησιμοποίησις Αξ/κών του Στρατού ως παρατηρητών από αέρος κρίνεται λίαν πλεονεκτική, δεν  εγένετο, ουδέ προβλέπεται να γίνη εκπαίδευσις Αξ/κών του Στρατού ως επικούρων παρατηρητών, ως εγένετο προπολεμικώς. Συνέχεια

Αποστολές Στρατού-Χωροφυλακής, Αεροπορίας, Ναυτικού, ΑΣΕΑ/Ιουλ. 1947

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1947

ΣΤΡΑΤΟΣ

 1. Η αποστολή του Στρατού δύναται να προσδιορισθή ως εξής:

Εν στενή συνεργασία με το Ναυτικόν – Αεροπορίαν και Χωροφυλακήν, να αναζητή
και εξοντώνη τους συμμορίτας, να πατάξη την ανταρσίαν και να εγκαταστήση
και πάλιν κατάστασιν εσωτερικής ασφαλείας εν Ελλάδι, ήτις θα επιτρέψη εις
την Χωροφυλακήν να επαναλάβη τα κανονικά καθήκοντά της της διατηρήσεως της
τάξεως.

 1. Ο Στρατός θα ενεργή επιθετικώς με σκοπόν να εξοντώση τας εν Ελλάδι
  συμμορίας. Μόνον ο ελάχιστος δυνατόν αριθμός στρατευμάτων θα χρησιμοποιηθή
  εις προστατευτικά καθήκοντα ασφαλείας κέντρων ως αι μεγάλαι πόλεις –
  ευπαθών σημείων ως τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και αι γραμμαί
  συγκοινωνιών.
 2. Περιφέρειαι ή περιοχαί, εις τας οποίας η κατάστασις έχει διαπεράσει τα
  όρια δυνατότητος ελέγχου της Χωροφυλακής και εις τας οποίας ο Στρατός φέρει
  την ευθύνην της εσωτερικής ασφαλείας θα υποδεικνύονται υπό του ΑΣΕΑ. Εις
  τοιαύτας περιφερείας ή περιοχάς η Χωροφυλακή θα υπάγεται, από απόψεως
  επιχειρήσεων, υπό την διοίκησιν του Στρατού.

 3. Εις όλας τας άλλας περιφερείας ή Χωροφυλακή θα έχη πλήρη ευθύνην διά την
  εσωτερικήν ασφάλειαν. Στρατιωτικαί Μονάδες αίτινες τυχόν ευρίσκονται, εις
  τοιαύτας περιφερείας θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την Χωροφυλακήν εάν
  αύτη ζητήση τούτο. Τμήματα ενεργούντα δι’ υποστήριξιν της Χωροφυλακής να
  παραμείνουν υπό την διοίκησιν του Στρατού και δεν θα υπαχθούν από απόψεως
  επιχειρήσεων εις την Χωροφυλακήν.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 1. Η αποστολή της Αεροπορίας είναι η στενή συνεργασία με τον Στρατόν διά
  την πάταξιν των συμμοριών.
 • Κατά την εκτέλεσιν της αποστολής αυτής, τα έργα άτινα θα χρειασθή ν’
  αναλάβη η Αεροπορία δυνατόν να περιλαμβάνουν.

 • (ι) Αναγνωρίσεις

  (ιι) Αεροπορικαί επιδρομαί κατά καταλλήλων στόχων, κυρίως κατά
  συγκεντρώσεων συμμοριτών όταν παρουσιάζεται κατάλληλος ευκαιρία.

  (ιιι) Εφοδιασμός από αέρος.

  (ιυ) Εσωτερικαί επικοινωνίαι και μεταφοραί ανάγκης.

  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

  1. Η αποστολή της Χωροφυλακής είναι να είναι ετοίμη ν’ ανακαταλάβη τους
   σταθμούς της εις περιοχάς εφ’ όσον αύται εκκαθαρίζονται αρκετά διά τον
   σκοπόν τούτον. Οι σταθμοί τούτοι θα υποστηρίζονται όπου υπάρχει ανάγκη, διά
   κινητών περιπόλων, αίτινες σκοπόν θα έχουν την εξόντωσιν παντός μεμονωμένου
   συμμορίτου ή μικράς ομάδας ενόπλων ανδρών, ήτις τυχόν υπάρχει ακόμη εις την
   περιοχήν. Στρατιωτικαί Μονάδες θα παραμείνουν διά να εξακολουθήσουν την
   εκκαθάρισιν, και να υποστηρίξουν την Χωροφυλακήν. Η ενεργός στρατιωτική
   υποστήριξις θα παύση όταν ο Διοικητής Στρατιάς, εν συμφωνία με το ΑΔΧ
   πεισθή ότι τούτο δύναται να γίνη ασφαλώς. Η Χωροφυλακή θα είναι τότε
   υπεύθυνος διά την τήρησιν της τάξεως εις την περιοχήν αυτήν.

  ΝΑΥΤΙΚΟΝ

  Αποστολαί του Ναυτικού κατά την διάρκειαν του ανταρτοπολέμου είναι τα
  κάτωθι:

  1. Εξασφάλισις των στρατιωτικών μεταφορών διά θαλάσσης, των μη εκτελουμένων
   δι’ εμπορικών πλοίων.
 • Συντρεχούσης περιπτώσεως, προστασίας των διά θαλάσσης στρατιωτικών
  μεταφορών.

 • Παροχή συνδρομής διά του οπλισμού των πλοίων εις τας επιχειρήσεις του
  Στρατού.

 • Διενέργεια συνδεδυασμένων αποβατικών επιχειρήσεων.

 • Εν τω μέτρω των διατεθιμένων παρά του Ναυτικού πλωτών μέσων παρεμπόδισις
  της διά θαλάσσης μεταφοράς ανταρτών αναρχικών και εν γένει υπόπτων
  προσώπων, και του διά θαλάσσης λαθρεμπορίου όπλων.

 • Η επίδειξις της σημαίας προς ανύψωσιν του ηθικού των παραλίων πόλεων.

 • Προπαρασκευή διά την από θαλάσσης άμυναν της Χώρας κατά επιθέσεως των
  Βορείων γειτόνων.

 • Συνέχισις της ναρκαλιείας εις Ελληνικά ύδατα.

 • Ακριβές αντίγραφο

  Ο Γραμματεύς του ΑΣΕΑ

  Τ.Σ.Υ.

  ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Συν/ρχης Πυρ/κού

  Εκθεση γεγονότων ΗΠΕΙΡΟΥ 13-16 Ιουλ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/27 Ιουλ 1947

  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

  ΕΚΘΕΣΙΣ
  Επί των γεγονότων περιοχής ΗΠΕΙΡΟΥ
  από 13-16 Ιουλίου ε.ε.

  Σημ. Κατηρτίσθη επί ερωτημάτων τεθέντων υπό του Αρχηγού ΓΕΣ

  1ον Πώς πρωτοεσημειώθει η εισβολή;
  (α)   Ιστορικόν: Υπήρχε βασική διαταγή του Αρχηγείου των συμμοριτών ίνα άπασαι αι συμμ. Ομάδες επιδιώξωσι να επανέλθωσιν εις τας πρώην περιοχάς δράσεως των.
  Ευθύς ως διεγράφη σοβαρά απειλή κατά των εις ΓΡΑΜΜΟΝ συμμ. Ομάδων, διά κινήσεως των Μονάδων μας συμφώνως Δ/γη Επιχειρήσεως «ΚΟΡΑΞ», επεζητήθη η διάνοιξις υπ’ αυτών διόδου προς Νότον υπό των Ταγμάτων Μπαρμπαλιά και Γόλη.
  Η αντίδρασις των ημετέρων τμημάτων περιοχής ΡΩΜΗΟΥ (Ν.1700) εξηνάγκασε ταύτα εις αναστροφήν προς Βορράν μέχρι ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (Σ.1216) εκείθεν δε διά της κοιλάδος του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εκινήθησαν την 9 Ιουλίου προς περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
  – Ταυτοχρόνως περίπου, τέσσαρα Τάγματα της περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ αποσυρθέντα του  μετώπου, συγκεντρούται την 10ην του μηνός εγγύς της μεθορίου εις περιοχήν ΧΙΟΝΑΔΕΣ (Μ.9917) ΠΛΗΚΑΤΙ (Ν.0220). Συνέχεια

  Έκθεση μάχης ΓΡΕΒΕΝΩΝ(25/7/1947), ΔΣΕ

  ΔΣΕ

  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ

  Έκθεση

  Επιχείρησης για τη μάχη των Γρεβενών 25-7-47.

  Τέσσαρα Τάγματα του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου ύστερα από Δ/γη του Α. Κ. Δ. Μ. στις 20-7-47 πέρασαν στην περιοχή Σαμαρίνας με σκοπό να συναντηθούν με τα τμήματα αποσπάσματος Χασίων, να τα βοηθήσουν στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν στη περιοχή Χασίων και από κοινού να ενεργήσουν ανάλογα με την κατάσταση.

  Για το σκοπό αυτό ύστερα από την απόφαση της Δ/σης του Α.Κ.Δ.Μ. να περάσει ο συν. Κικίτσας προς Βίτσι με Δ/γή του Α.Κ.Δ.Μ η Δ/ση των τμημάτων αυτών, του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου και του Αποσπάσματος Χασίων ανατέθηκε στους συν. Πέτρο και Γιαννούλη.

  Τα Τάγματα του Αρχηγείου Βοϊου – Γράμμου τις πρωϊνές ώρες τις 21-7-47  έφθασαν στο Γρέκο Σαμαρίνας. Η παρουσία τους εκεί έγινε γνωστή στον εχθρό. Συνέχεια

  Έκθεση Επιχειρήσεων Απριλίου 1947, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/17 Ιουλ 1947

  ΘΕΜΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  Έκθεσις Επιχειρήσεων μηνός Απριλίου 1947 XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α. Π. 5911/Φ.3/Α1
  ΣΤΓ 917 τη 17-7-47
  ΠΡΟΣ:Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Α1

  1.- ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Λόγω των γενομένων επιχειρήσεων εις άλλας περιοχάς, ο όγκος των συμμοριτών,
  πιεζόμενος από Νότου και Ανατολών, συνέρρευσεν εν τη περιοχή της Μεραρχίας.

  -Ως εκ της συμπτύξεως ωρισμένων τμημάτων της Μεραρχίας προς εξοικονόμησιν
  δυνάμεων δι’ ασφάλειαν ωρισμένων αστικών Κέντρων (ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ –
  ΚΑΣΤΟΡΙΑ), η κατάστασις από απόψεως ασφαλείας εν τη υπαίθρω περιοχή της
  Μεραρχίας, εκεί ένθα δεν υπήρχον στρατιωτικά τμήματα δεν ευρίσκετο εις
  ευχάριστον σημείον. Συνέχεια

  Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΑΞ β’ φάση, Β’ΣΣ/11 Ιουλ 1947

  ΘΕΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άμεσ. επιδόσεως)


  Β΄ Φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ”

  ΠΡΟΣ Β΄ΣΣ/Α1/1/11-7-47
  Α.Α.Π.6067
  ΙΙ/Α1, VΙΙΙ/Α1, XV/Α1 Μερ.
  και Δ/τήν ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΣ
  ΚΟΙΝ.: Ι ΣΤΡΑΤΙΑΝ/ Α1, ΓΕΣ/Α1, Β΄Σ.Σ/Α1,  Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α1 (2)
  Ι. Πρώτη φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ” επερατώθη.
  Κατεχομένη γραμμή: ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265-160) – ΠΕΤΡΟ ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ν.2612) – ΠΡΟΦΗΤ. ΗΛΙΑΣ (Ν.275100) – υψ.1485 (ΤΑΛΙΑΡΟΣ) (Ν.2507) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) – Ν.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0214).
  2. ΕΧΘΡΟΣ: Αι μέχρι σήμερον πληροφορίαι φέρουν τον εχθρόν διαθέτοντα 11-12 Τάγματα με την κάτωθι διάταξιν:
  – Τρία περίπου Τάγματα εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024) μη υποστάντα μέχρι τούδε σημαντικήν φθοράν.
  – Τρία Τάγματα περίπου εις περιοχήν ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819), ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ (Ν.1625) ων τα δύο με ηλαττωμένην μαχητικήν ικανότητα.
  – Τρία περίπου Τάγματα, τα διαφυγόντα εκ ΣΜΟΛΙΚΑ, εις περιοχήν ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (Μ.9706). Συνέχεια

  Υποβολή Πορίσματος ενόρκου εξετάσεως διά επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ

  Θέμα: Υποβολή Πορίσματος                         Απόρρητον
  ενόρκου εξετάσεως διά                       Διοικητής ΚΒΕΒ
  επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ                    Συν/ρχης Φραγκιαδάκης Γ.
  904ΑΤΠ 11/7/1947
  Προς:   Την 1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ                           Συνημμένα: 14

  Γρ.Α1

          1)    Υποβάλλεται πόρισμα ενεργηθείσης ενόρκου εξετάσεως, κατόπιν της υπ’ αρ. ΙΣ/28/452/Α1/26/6/47 απορρήτου διαταγής υμών. Συνέχεια

  Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/8 Ιουλ 1947

  1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΙΣ/33/562/Α1
  8.7.47

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β»

  ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

  Ι.     Μετά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» και «ΙΕΡΑΞ» η Στρατιά προπαρασκεύαζε την τρίτην συνδεδυασμένην επιχείρησίν της «ΚΥΚΝΟΣ» διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ, επί τω σκοπώ όπως συμπληρώση την εκκαθάρισιν των Νοτίως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ σοβαρών εστιών των συμμοριτών.

  Της επιχειρήσεις όμως ταύτης έδει να προηγηθή η εκκαθάρισις της περιοχής ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ. Συνέχεια

  Εκθεση επιχειρήσεων ΔΑΦΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΔΣΕ/Τ. ΟΙΤΗΣ/6 Ιουλ 1947

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΤΑΓΜΑ ΟΙΤΗΣ

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

  Στις 5/7/47 καθορίσαμε μέσα αναχώρησης της Διλοχίας από δυτική Φθιώτιδα πρός Όθρυν κατόπιν  Δ/γής του Αρχηγείου Ρούμελης. Τους Λόχους τους κινήσαμε και βρισκόταν στο χώρο εκκίνησης Αργύρια – Κολοκυθιά. Την ίδια ημερομηνία και ώρα 4η πρωϊνή ο εχθρός κινήθηκε εκκαθαριστικά στην περιοχή Αργυρίων – Κολοκυθιάς – Μαρμάρων – Δάφνης.

  α)     Από Γαρδίκι κινήθηκε Διλοχία με 80 μεταγωγικά δύο βαρείς όλμους και 2 πολυβόλα Βίκερς, με δρομολόγιο – Παλούκι – Μηλιά. Η Διλοχία φθάνοντας πλησίον σε οχυρωματικές θέσεις του Τάγματός μας ανέκοψε την κίνησή της προς Μπλόκα και άλλαξε κατεύθυνση κινούμενη προς Αργύρια – Κολοκυθιά. Συνέχεια

  Διαταγή επιχείρησης ΚΟΡΑΞ αρ.8 (συμπληρωματική), 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/28 Ιουν 1947

  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
  1η ΣΤΡΑΤΙΑ

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Δ/ΓΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ εις την υπ’ αριθ.8 τοιαύτην
  (Συνθ. «ΚΟΡΑΞ»)

  Α.Α.Αντ…..ΙΙ..
  28-6-47
  ΙΣ/2Τ/461/Α1
  (Κατόπιν συσκέψεως Στρατηγού Διοικητού
  Στρατιάς, Διοικητών Β΄ΣΣ, ΙΙ και VΙΙΙ
  Μεραρχιών μετά Επιτελείου Στρατιάς)

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

  1. Εχθρός

  Μετεκινήθη νοτιώτερον. Φαίνεται ότι έχει πρόθεσιν ανθιστάμενος και προ της ημετέρας αντιδράσεως να επιδιώξη να εισέλθη προς ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.

  ΜΕΘΟΔΟΣ

  1. Τρόπος ενεργείας

  Να ρυθμισθή υπό του Σ.Στρατού εν πάση πρωτοβουλία με σκοπόν:
  (α)   Να προσβληθώσιν οι συμμορίται αποτελεσματικώς άνευ αναπαύλας διά ταχείας μεταφοράς και κινήσεως δυνάμεων προς τους χώρους εις ους εμφανίζωνται ούτοι.
  (β)   Να επιδιωχθή τελικώς μετά την εξόντωσιν των συμμοριτών η επικάθισις εις τα καθορισθέντα ζωτικά σημεία μέχρι οροθετικής γραμμής (παράγραφος 4 Δ/γής Επιχ. υπ’ αριθ. 8 υποπαράγραφοι (γ) και (δ). Συνέχεια

  Εκθεση επιχείρησης ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΔΣΕ/ΑΦΦ/ΤΑΓΜΑ ΟΙΤΗΣ/27 Ιουν 1947

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟ – ΦΩΚΙΔΑΣ                                             27/6/47
  ΤΑΓΜΑ ΟΙΤΗΣ
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 52

  ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

  Ι.     Κατόπιν αποφάσεως με Αρχηγείο Ρούμελης και Αρχηγείο Φθιώτιδο-Φωκίδας μελετήσαμε τις επιχειρήσεις της περιοχής Μοσχοχωρίου και Λιδωρικίου.
  Η επιχείρησις Μοσχοχωρίου ανεβλήθει  λόγω των εχθρικών κινήσεων στον τομέα αυτόν.

  ΙΙ.    Στις 23/6/47 κατόπιν εντολής του Αρχηγείου Φθιωτιδο-Φωκίδας κινήθηκε το Τάγμα με μια Διλοχία μείον μια διμοιρία για την επιχείρηση Λιδωρικίου. Η κίνηση έγινε από Μάρμαρα με δρομολόγιο Ανατολή – Δάφνη –  Άνω Μουσουνίτσα και έφθασε στο σημείο κάλυψης Νοτίως Κονιάκου. Συνέχεια

  Πληροφορίες συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Ιουν 1947

  ΘΕΜΑ: Επί των πληροφοριών διά τας                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
  δυνάμεις συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  ΠΡΟΣ:  Β΄& Γ΄ΣΣ                                                                                           1η ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΚΟΙΝ:   ΓΕΣ/Α2                                                                                              ΙΣ/430/92/Α2

    Α1, Α2 Στρατιά                                                                                  25.6.47

  1.Εκ των πρώτων αποτελεσμάτων των εν εξελίξει εισέτι επιχειρήσεων “ΚΥΚΝΟΣ” διαπιστούται ότι, ωρισμέναι πληροφορίαι, αίτινες είχον παρασχεθή αρχικώς παρά του Γ΄ΣΣ (Α2 Γραφείον) εις την Στρατιάν, και εφ’ ων βασικώς, ως πάντοτε και νυν, εστηρίχθη η σύλληψις του σχεδίου επιχειρήσεων και ιδία η διάθεσις μέσων, δεν υπήρξαν ακριβείς ή μάλλον παρεστάθησαν κάπως υπερβολικαί.

  2.Ούτω και συγκεκριμένως αι γνωσταί εις την Στρατιάν πληροφορίαι μέχρι και των παραμονών των επιχειρήσεων, έφερον κατά το Α2 του Γ΄ΣΣ, τας δυνάμεις των ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ ανερχομένας εις 2200 –2300 συμμορίτας και πάντως ουχί ελάσσονας του αριθμού τούτου (Δελτία Α.Π.28119/30.5.47 και Α.Π. 29253/6.6.547). Συνέχεια

  Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΑΞ αρ.8, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/24 Ιουν 1947

  ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
  Α.Α.Αντ…..ΙΙ..
  24 Ιουνίου 1947
  ΙΣ/2Τ/441/Α1

  1η ΣΤΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 8
  (Συνθ. «ΚΟΡΑΞ»)
  (Η παρούσα ακυρώνει την υπ’ αριθ.2Τ/294/20.5.47
  υπ’ αριθ. 5 Δ/γήν Επιχειρήσεων, ανασταλείσης της
  εφαρμογής της).

  Χάρται ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ: 1: 100000

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  1.     Εχθρός
  (α)   δύναμις – διάταξις κ.λ.π.: ως συννημένον δελτίον.
  (β)   Πιθαναί ενέργειαι
  Ο εχθρός δύναται ν’ αντιτάξη άμυναν λόγω του ότι έχει τα νώτα του εξησφαλισμένα.
  Το πλέον όμως πιθανόν είναι να προσπαθήση να διαφύγη είτε προς ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ – ΒΙΤΣΙ, είτε προς Νότον, είτε προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ και εκείθεν να επανεισδύση εις ΗΠΕΙΡΟΝ ή ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ.

  2.Η φιλία Αεροπορία θα συνδράμη τον αγώνα, ως τούτο καθορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής. Συνέχεια

  Εκθεση Επιχειρήσεως ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, 35 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/24 Ιουν 1947

  ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεως Εκκαθα-                                   Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
  ριστικής Επιχειρήσεως.                                  Β΄ΣΣ/Α1
  ΑΡΙΘ.Α.Π.31343
  ΠΡΟΣ: 1ην Στρατιάν/Α1                                             Β΄ΣΤ 903 τη 24/6/47
  ΚΟΙΝ:Α1
  Ι.     Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις Επιχειρήσεως ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ενεργηθείσης υπό 35ης Ταξιαρχίας από 30 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου 1947.
  Ε.Δ.
  Ο
  Αρχηγός Κλάδου Α΄.
  κ.δ.
  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Αντ/ρχης Πεζικού
  Χ.Β.Μ.Β.
  Ακριβές Αντίγραφον
  Τ.Σ.Υ.


  35η Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ι Α

  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

  Επί των αποτελεσμάτων ενεργηθείσης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως «ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ». Ημερομηνία διεξαγωγής 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 1947
  (Χάρται ΣΕΡΡΩΝ – ΔΡΑΜΑΣ 1:100.000)

  1. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

  Συνέχεια

  Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/22 Ιουν 1947

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
  ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΙΣ/417/64/Α2/ΙΙ
  22.6.47

  ΠΡΟΣ: τους κ.Διοικητάς Β΄ & Γ΄ΣΣ
  ΚΟΙΝ: Α1, Α2 Γραφεία Στρατιάς

  ΘΕΜΑ: Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών

  1.Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διά της υπ’ αριθ.17956/11.6.47 Δ/γής του εγνώρισεν ημίν τα ακόλουθα:
  Επιτακτική ανάγκη, διά την περιφρούρησιν του ηθικού των μαχομένων και προφύλαξη από του Κομμουνιστικού μιάσματος, επέβαλε την οργάνωσιν παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας δύο Στρατοπέδων.
  (α)   Ενός εις την Νήσον ΓΙΟΥΡΑΝ (9 μίλλια Β.Δ. ΣΥΡΟΥ) το οποίον προορίζεται διά τους κρινομένους επικινδύνους και αμετανοήτους οπλίτας.
  (β)   Έτερον εις ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (2.1/2 μίλλια Α.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ), το οποίον προορίζεται διά τους επιδεικτικούς μεταστροφής τοιούτους. Συνέχεια