Διαταγή επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ αρ.12, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Μαρ 1948

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Α.Π. 651/Α1
Σ.Τ.Γ. 918 τη 23.3.48

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ΄αριθ.12

                          (ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ    )
Χάρται: (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         )  1/100.000
(ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΥ    )

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ι Ε Ρ Α Ξ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1. Εχθρός

Εις την περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ υπάρχουν πέντε (5) συγκροτήματα συνολικής δυνάμεως 1000 περίπου.
Εκ της γενομένης προ μηνός επιχειρήσεως ΠΕΡΓΑΜΟΣ εν τη περιοχή ταύτη προκύπτει ότι τα άνω συγκροτήματα θα δεχθώσι τον αγώνα και θα αμυνθώσι πεισμόνως επί του κυρίως ορεινού όγκου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εφ΄ου έχουσιν οργανωθή αμυντικώς.
Λοιπαί λεπτομέρειαι όρα συνημμένον δελτίον πληροφοριών.

 1. Φίλιαι δυνάμεις

Η Μεραρχία θα εξοικονομήση τας αναγκαιούσας δυνάμεις εκ των οργανικών της αναπροσαρμόζουσα την γενικήν διάταξίν της.
Μέσα υποστηρίξεως θα διαθέση 6 σωλήνας Πεδ. Πυρ/κού, 4 σωλήνας Ορειβ. Πυρ/κού, τρείς διμοιρίας πολυβόλων ΒΙΚΕΡΣ.
Επίσης θα μετάσχη η Αεροπορία.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

 1. Η πλήρης, ριζική και οριστική εκκαθάρισις περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά συντριβής των ευρισκομένων εχθρικών δυνάμεων και η κατά το δυνατόν παρεμπόδισις διαφυγής των εις το Αλβανικόν έδαφος. Μετά την εκκαθάρισιν εδραίωσις επί της άνω περιοχής πρός απαγόρευσιν αναμολύνσεως της.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Τρόπος ενεργείας

(α)   Η δι΄ισχυράς και συντονισμένης ενεργείας εν τη γενική κατεύθυνσει ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727.665) – ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) κατάληψις του ορεινού όγκου από υψοδείκτου 1806 (Ρ.637670) μέχρι ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620) (ΝΑΙ).

(β)   Διευκόλυνσις της ανωτέρω κυρίας ενεργείας διά συνεχούς πιέσεως (αρχομένης κατά μίαν ημέραν ενωρίτερον) από Νότου και εκτελέσεως νυκτερινών επιδρομών εις το εσωτερικόν της συμμοριακής διατάξεως Νοτίως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.

(γ)   Απαγόρευσις επικοινωνίας των συμμοριτών μετά ΚΟΥΣΟΒΙΤΣΗΣ (Ρ.6670).

(δ)   Επιδίωξις απαγορεύσεως διαφυγής των συμμοριτών πρός Αλβανίαν διά της διαβάσεως ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6066).

 1. Χρησιμοποιηθησομέναι δυνάμεις και γενική διάταξίς των

(α)   Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας (δεξιά από Β.Α.)

 • 582 Τάγμα
 • 583 Τάγμα

 • 584 Τάγμα

 • 581 Τάγμα

 • Πεδινή Πυρ/χία (Σωλήνες 4)

 • Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού 3.7 ιντσών (σωλήνες 4)

 • Τρεις διμοιρίαι Πολ/λων (Πολυβόλα 12)

 • Ουλαμός Τεθωρακισμένων

(β)   Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας (αριστερά από Ν.)

 • 627 Τάγμα
 • 628 Τάγμα

 • 629 Τάγμα

 • 65 Τ. Εθνοφρουράς

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών (λόχοι 8)

 • Ουλαμός Πεδ.Πυρ/κού (σωλήνες 2)

 • Ομάς Πολυβόλων ΦΙΑΤ

  1. Όριον μεταξύ των συγκροτημάτων

  -Υψοδείκτης 1806 (Ρ.637670)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647)- ΛΕΙΑ (Ρ.655638)- ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626) (άπαντα εις 75 Ταξιαρχίαν).

  Το άνω όριον παρέχεται ως ένδειξις, μη αποκλειομένης της μεταβολής του κατά την διάρκειαν του αγώνος.

  1. Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας

  (α)   Γενική αποστολή

  • Η συντριβή του εχθρού εν τη καθορισθείση ζώνη.
 • Εξασφάλισις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

 • (β)   Ημέραι Χ-2 και Χ-1

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως εν πάση μυστικότητι, εκτελουμένων των κινήσεων κατά την διάρκειαν των δύο νυκτών.
 • Την Χ-1 ημέραν απασχόλησις των αντιστάσεων περιοχής ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ άνευ ουδεμίας εκδηλώσεως Πυρ/κού.

 • (γ)   Ημέρα Χ

  • Ταυτόχρονος άμα τη έω επίθεσις εφ΄όλου του μετώπου πρός διάσπασιν της εχθρικής τοποθεσίας και την πάση θυσία κατάληψιν εντός της Χ ημέρας του συγκροτήματος υψωμάτων ανώνυμον υψωμ. (Ρ.672659)- ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648) – ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.684639) – ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626).
 • Εν συνεχεία και ει δυνατόν εντός της αυτής ημέρας συνέχισις της επιθέσεως πρός κατάληψιν υψοδ. 1806 (Ρ.637670), διατηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ διά δυνάμεως περίπου Τάγματος.

 • Η Μεραρχία υποδεικνύει τον κάτωθι τρόπον ενεργείας:

 • Συγκρότησις ομάδος κρούσεως εκ τριών Ταγμάτων (ηλαττωμένων κατά τα τμήματα ασφαλείας Πυρ/κού), εκ των οποίων δύο Τάγματα εν πρώτω κλιμακίω και εν Τάγμα εν δευτέρω κλιμακίω και με συνολικήν ζώνην ενεργείας από ΚΑΣΤΡΙ (ΝΑΙ) μέχρι παραλλήλου 665 (ΝΑΙ).

  • Επί πλέον διατηρουμένης σταθερώς μιας δυνάμεως διλοχίας της ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ , εξάσκησις πιέσεως πρός ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καθήλωσιν των εκεί συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την αποκοπήν πάσης επικοινωνίας μεταξύ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ.

  (δ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Παρέχεται η ένδειξις ότι η 75 Ταξιαρχία θα συνεχίση την επιθετικήν ενέργειαν αφ΄ενός μεν πρός υψοδ. 1806 (Ρ.637670), αφ΄ετέρου δε πρός ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660640) – ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) διά τηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ και μετατοπιζομένου του ορειβατικού Πυρ/κού.
  1. Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας

  (α)   Χ-2 ημέραν

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως και προώθησις των τμημάτων, εάν παρίσταται ανάγκη διά την ενέργειαν της επομένης.

  (β)   Νύξ της Χ-2 πρός Χ-1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός διευκόλυνσιν των ενεργειών της Ταξιαρχίας διά την επομένην.

  (γ)   Ημέρα Χ-1

  • Κατάληψις εντός της ημέρας των σημείων ΠΛΟΚΙΣΤΑ-ΤΑΒΕΡΑ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ και προώθησις του δεξιού Τάγματος εγγύς της περιοχής ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590) και λήψις της επιθετικής διατάξεως του διά την επομένην.

          (δ)   Νύξ της Χ-1 πρός την Χ

                 – Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός περιοχήν ΛΕΙΑ-ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καταστροφήν των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την εφέλκυσιν της προσοχής του εχθρού εις τον Νότιον τομέα ινα ούτω διευκολυνθώσιν αι ενέργειαι της 75 Ταξιαρχίας διά την Χ ημέραν.

  (ε)   Ημέρα Χ

  • Άμα τη εω το Τάγμα του δεξιού της διατάξεως της να ενεργήση επιθετικώς εν τη κατεύθυνσει ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590)- ΣΤΑΛΟΣ και να καταλάβη εντός της αυτής ημέρας το ύψωμα ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620).

  Μετά την κατάληψιν του ΣΤΑΛΟΣ και την εκκαθάρισιν του υψώματος ΚΑΣΤΡΙ υπό τμημάτων της 75 Ταξιαρχίας, το Τάγμα τούτο να κινηθή πρός ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660620), διατηρουμένου σταθερώς του υψώματος ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685640).

  Το Τάγμα τούτο έχη υπ΄όψιν του ότι σκοπός του είναι να διευκολύνη την κατάληψιν του οχυρωτάτου συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ- ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ καθ΄ου θα ενεργήση μετωπικώς η 75 Ταξιαρχία, δι΄ου και παρίσταται ανάγκη όπως και διά πυρών και διά κινήσεως διευκολύνη την ενέργειαν ταύτην.

  -Τα λοιπά Τάγματα της 74 Ταξιαρχίας να εξασκήσωσι συνεχή πίεσιν δι΄ισχυρών αναγνωρίσεων πρός Βορράν.

  (στ)Νύξ της Χ πρός την  Χ+1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών είτε πρός περιοχήν ΛΕΙΑ- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ, είτε πρός περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ, αναλόγως της εξελίξεως του αγώνος της Χ ημέρας και της στάσεως ην θα τηρήση ο εχθρός την ημέραν ταύτην.

  (ζ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Δεν αποκλείεται μια πιθανή ισχυρά ενέργεια επί της κατευθύνσεως ΓΚΕΛΙΛ (Ρ.580605)- υψοδ.1210 (Ρ.580660) πρός τον σκοπόν της αποκοπής της διά ΤΣΑΜΑΝΤΑ διαφυγής του εχθρού πρός Αλβανίαν. Η ενέργεια αυτή θα γίνη εν συνδυασμώ με ενέργειαν της Γ΄Μοίρας Καταδρομών και υπό την προϋπόθεσιν της οπωσδήποτε σταθεράς κατοχής των υψωμάτων ΓΚΕΛΙΛ-ΛΟΚΙΣΤΑ δι΄ειδικής διαταγής.
  1. Γενική εντολή
  • Τα συγκροτήματα να έχωσιν υπ΄όψιν των την γενικήν τακτικήν των συμμοριτών, οίτινες πιεζόμενοι είναι ενδεχομένον να διεισδύσωσιν εις το πλευρόν και τα νώτα της διατάξεως των. πρός αντιμετώπισιν τούτων επιβάλλεται η απ΄αρχής δημιουργία και τήρησις εφεδρειών έστω και μικρών.
  1. Η Χ ημέρα ορισθήσεται εγκαίρως διά κρυπτογραφικής διαταγής. Αυτή θα είναι ουχί πέραν της 29ης.
  2. Διοίκησις – Διαχείρισις

  Ορα ειδικήν διαταγήν Β΄-Γ΄ Κλάδου.

  1. Εσωτερικαί επικοινωνίαι
  • Τ.Σ. Μεραρχίας ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7278)
  • Τ.Σ. 74 Ταξιαρχίας ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ (Ρ.6057)

  • Τ.Σ. 75 Ταξιαρχίας ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727665).

  1. Διαβιβάσεις

  Όρα οδηγίας Δσεως Διαβιβάσεων της Μεραρχίας

  1. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  (α)   Δι΄ειδικών διαταγών της Μεραρχίας θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως αι αναγκαίαι μετακινήσεις Μονάδων.

  (β)   Αι 43 και 76 Ταξιαρχίαι από της Χ-1 ημέρας να εκδηλώσωσι δραστηριότητα δι΄επιθετικών αναγνωρίσεων εις βάθος.

  (γ)   Η 43 Ταξιαρχία να διατάξη την μεταστάθμευσιν της διλοχίας του 525 Τάγματος από περιοχής ΔΕΜΑ και από πρωίας της Χ-2 ημέρας εις περιοχήν ΔΟΛΙΑΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ με αποστολήν την κάλυψιν του πλευρού της 75 Ταξιαρχίας και έλεγχον περιοχής ΔΟΛΙΑΝΩΝ- ΚΑΛΠΑΚΙ- ΓΟΡΙΤΣΗΣ-ΓΕΦ.ΑΓΙΩΝ.

  Υπό διαταγάς της ο λόχος γεφύρας ΑΓΙΩΝ του 18 Τ.Ε.

  Από Χ-2 ημέρας και μέχρι πέρατος επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ ή ναρκαλιεύσις των αρτηριών ας έχει σήμερον η 75 Ταξιαρχία θ΄αναληφθώσι μερίμνη και ευθύνη της 43 Ταξιαρχίας διά της διλοχίας 525 Τ/τος και διά των ιδίων συνεργείων.

  1. Αι 74 και 75 Ταξιαρχίαι μέχρις εσπέρας 27ης τρέχοντος να υποβάλωσιν εις την Μεραρχίαν αντίγραφα των διαταγών των επιχειρήσεων
  2. ΟΔΗΓΙΑΙ

  (α)   Η προηγηθείσα της παρούσης επιχείρησις ΠΕΡΓΑΜΟΣ απέτυχε εις ότι αφορά τας τεθείσας προθέσεις της Μεραρχίας λόγω των παρατηρηθέντων σφαλμάτων και παραλείψεων των Δσεων των Ταγμάτων ιδία τα οποία η Μεραρχία σημειοί κατωτέρω με την ελπίδα της μη καταλήψεως των: Ούτω:

  • Παρετηρήθη διστακτικότης και έλλειψις του απαιτουμένου επιθετικού πνεύματος .
 • Παρετηρήθη βραδύτης αδικαιολογήτος εις τας κινήσεις και ενεργείας γενικώς με αποτέλεσμα ν΄απωλεσθή η επιτυχία.

 • Παρετηρήθη ότι Τάγματα τινά διαπιστωσάντα διά των περιπόλων των την μη κατοχήν σημαντικών κατωκημένων τόπων ή σημείων, αντί εκμεταλλευομένα να προωθήσωσιν αμέσως δυνάμεις των πρός κατάληψιν και διατήρησιν αφήκαν να χαθούν αι ευκαιρίαι αυταί με αποτέλεσμα να καταλάβη ο εχθρός τα σημεία ταύτα και να χρειασθούν σκληροί αγώνες τας επομένας ημέρας πρός κατάληψιν.

 • Αναφέρθησαν πολλαί περιπτώσεις καθ΄ας ένιαι Δσεις δεν ενημέρωνον συνεχώς τας Ταξιαρχίας των, τινές δε και εσφαλμένας πληροφορίας ως και θέσεις των ανέφεραν με αποτέλεσμα να άγωνται αι Διοικήσεις εις λήψιν εσφαλμένων αποφάσεων.

 • Παρετηρήθη κατάχρησις μεταβιβάσεως ανοικτών σημάτων και ραδιοτηλεγραφικών συνομιλιών επί των θέσεων και προθέσεων εκ των οποίων ο εχθρός πλείστα ωφέλη προσεκομίζετο.

 • Τέλος παρετηρήθησαν παραλλείψεις εις το σημείον της παραλλαγής και αποκρύψεως γενικώς των θέσεων και κινήσεων μας.

 • Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή εις την κατανάλωσιν πυρομαχικών ιδία Πυρ/κού λόγω των γνωστών ελλείψεων αλλά και εις την εκμετάλλευσιν των αποτελεσμάτων του υπό των τμημάτων.

 • Ο Μέραρχος

  Μ.Αντωνόπουλος

  Ταξίαρχος

  ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ         

  • 74 Ταξιαρχία                          αντίτ.υπ΄αριθ.  1
 • 75 Ταξιαρχία                              ¨       ¨    ¨     2

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών               ¨       ¨    ¨     3

 • Δσις Πυρ/κού                            ¨       ¨    ¨     4

 • Δσις Διαβιβάσεων                     ¨       ¨    ¨     5

 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

  • ΓΕΣ/Α1                                                  ¨       ¨    ¨     6
 • Β΄Σ.Σ./Α1                                  ¨       ¨    ¨     7

 • 43 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     8

 • 76 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     9

 • Αμερικανόν Σύνδεσμον            ¨       ¨    ¨     10

 • Γραφείον Α1                              ¨       ¨    ¨     11

 • Διά την ακρίβειαν

  Τ.Σ.Υ.

  ————————————————-

  VIII MΕΡΑΡΧΙΑ

  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

  ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

  ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: Σ.Δ. εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Σ.6066).

  1. ΤΑΓΜΑ ΑΛΚΗ: Από (Ρ.6867) μέχρι (Ρ.6066) και ΣΚΗΤΑΡΙ

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, Λόχος Μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 3

  ατομικοί ολμίσκοι. Γροθιές 15.

  Χειροβομβίδες 1-2 έκαστος. Όλμοι βαρείε

  δύο. Πολυβόλα  δύο.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Από (Ρ.6964)(6772) μέχρι (Ρ.6868).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 2

  ατομικοί ολμίσκοι, 2 χειρ/δες έκαστος, 15-

  20 γροθιές, 2 όλμοι βαρείς, 2 Πολ/λα.

  1. ΤΑΓΜΑ ΦΩΚΑ:Από ΜΕΓ.ΡΑΧΗ (Ρ.6360) μέχρι ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ (Ρ.6661)

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 15-18

  γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 2 ατομ.

  ολμίσκοι, 2 Πολ/λα, 1 όλμος βαρύς.

  1. ΤΑΓΜΑ ΣΚΕΥΗ: Από (Ρ.5963) μέχρι (Ρ.5866)

  Δύναμις: 200

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 25 αυτόματα, 1-2

  ατομ. ολμίσκοι, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 15

  γροθιές, 2 Πολ/λα, 2 όλμοι.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΕΤΡΙΤΗ-ΚΟΚΟΡΗ:

  Εις ΛΕΙΑ (Ρ.6664) και πιθανώς ΓΛΟΥΣΤΑ (Ρ.6861) και ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.6859).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 3

  Οπλισμός: 24-27 οπλ/λα, 30-35 αυτόματα, 15-20 γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος.

  1. ΛΟΧΟΣ ΝΕΩΝ: Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6866)

  Δύναμις: 60 (έμεινε το ήμισυ κατά τελευταίας μάχας)

  Οπλισμός: 7-9 οπλ/λα, 12 αυτόματα, 1-2 χειρ/δες έκαστος .

  1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

  Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ. Δύναμις 80-100

  1. Ανταρτοομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών εις περιοχήν ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ μεταξύ (Ρ.7568) και (Ρ.7763).

  Εν Σ.Τ.Γ. 918 τη 22 Μαρτίου 1948

  Το

  Α2 Γραφείον

   Τ.Σ.Υ.

                                                               Καραπάνος Αθανάσιος

  Ταγ/χης Πυρ/κού

  Προσβολή κατωκημένων τόπων υπό ΕΒΑ, ΓΕΣ/6 Σεπ 1947

  ΘΕΜΑ Προσβολή κατωκημένων τόπων                               Ο.Π
  υπό Ε.Β.Α.-                                                                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  ΠΡΟΣ- Ιην ΣΤΡΑΤΙΑΝ
  ΚΟΙΝΟΙΠΟΙΗΣΙΣ                                                                               Β.Σ.Τ. 902/6-9-47
  – Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ Υ.Σ. -ΓΕΣ /Α1/1β
  – ΑΙ/ΓΕΣ ΑΡΙΘ Φ.2005/153/1
  Σχετικόν: AΠ. 2005/153/1-9-47/ΓΕΣ/Α1
  1.- Επί της υπ’ αριθ. ΙΣ/16/690/Α1 αναφοράς υμών εξεδόθη το υπ’ αριθ. ΑΠ. 2005/153/1-9-47 έγγραφον του ΓΕΣ πρός ΓΕΑ/Α1 κοινοποιηθέν και υμίν.
  2.- Ινα μη καθίσταται δυσχερής η προσβολή κατωκημένων τόπων χρησιμοποιουμένων οπωσδήποτε υπό των συμμοριτών συνιστάται όπως διατάσσηται εγκαίρως υφ’ υμών η εκκένωσις των κατωκημένων τούτων τόπων, ως και εκείνων ων η χρησιμοποίησις προβλέπεται πιθανή.-
  Κ. Βεντήρης
  Αρχηγός ΓΕΣ

  ακριβές αντίγραφον
  Τ.Σ.Υ. Αντ/σγος

  Απόψεις Στρατιάς για ολοκλήρωση Επιχειρήσεων TEΡMINΟYΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/7 Ιουλ 1947

  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  1η Στρατιά
  ΙΣ/Ι/498/ΑΙ
  9 Ιουλίου 1947
  Θέμα: Απόψεις Στρατιάς διά την  ολοκλήρωσιν των Επιχειρήσεων  TERMINΟYΣ.
  Προς: ΓΕΣ/Α. Κλάδον
  Κοιν.: ΑΙ/Ι
  Στρατηγόν
  Επί υπ’ αριθ. ΑΑΠ. 2139/12.6.47 Οδηγιών ΓΕΣ/Α. ΚΛ.
  ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΖΩΝΗ Β΄ΣΣ
  1.- Μετά το πέρας της εξελισσομένης επιχειρήσεως ΚΟΡΑΞ και της μελετωμένης πρός εκκαθάρισιν ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, η Στρατιά βάσει και των υμετέρων οδηγιών, διά ταχείαν πύκνωσιν της εντεύθεν συνόρων διατάξεως, προτίθεται, έστω και εις βάρος των αναγκών της εδραιώσεως, αίτινες παρουσιάζονται εις τας ζώνας ΑΕΤΟΣ – ΙΕΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ
  (α) Να επικαθίση με την δυνατήν πυκνότητα επί της Νοτίως των Συνόρων ζώνης.
  (β) Να οργανώση Κέντρα αντιστάσεως επί αυτής
  (γ) Να τηρή τα ζωτικά σημεία της ζώνης περιοχής Β΄ΣΣ.
  (δ) Να εξοικονομήση προοδευτικώς εφεδρείας της ως και τοιαύτας των υφισταμένων Σ.Σ.
  2.- Διά να θεωρηθή πλήρως λήξαν το ζήτημα ενεργειών εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ(ολοσχερής εξυγίανσις) πρέπει πλήν των υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ να γίνη τελεία αποδιοργάνωσις των σωμάτων των συμμοριτών των δρώντων εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ – ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

  Προσωπική αναφορά Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ προς ΑΓΕΣ, 4 Απρ 1947

  Α.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                              Αθήναι τη 4-4-47
  Αριθ. Α.Α.Π. 584

  Εξαιρ. Επείγουσα

  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

  Αντιστράτηγον Αρχηγόν ΓΕΣτρατού

  Επί της υπ’ αρίθ. Α.Π. 1412/4-4-47 διαταγής Υμών.

  Υπέβαλα ήδη την υπ’ αρίθ. 22867/1/Α/1-4-47 αναφοράν και ανέμενον την εκπλήρωσιν της εις την τελευταίαν παράγραφον αιτησεώς μου διότι τίποτε από ότι ανθρωπίνως υπήρξε δυνατόν δεν παρελείφθη.
  Ήδη είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω ότι δεν ηδυνήθην να αντιληφθώ το νόημα της διαταγής σας.
  Ποίαι αι δυνάμεις της ΡΟΥΜΕΛΗΣ είναι γνωσταί.
  Ποίαι αι δυνατότητες των ομοίως γνωσταί.
  Ποίος ο τρόπος του μάχεσθαι των ανταρτών έχει κατανοηθή παρ’ εμού πλήρως.
  Αφού κατεπάτησα τα απάτητα μέχρι τούδε λημέρια των αυτοί σκόρπισαν και έγιναν κομμάτια δια να συγκεντρωθούν εις άλλον σημείον όπου ουδέποτε ήσαν.
  Η φάσις ήν διετρέχομεν και εις την οποίαν θα εισέλθωμεν θα παρουσιάση αυτό το φαινόμενον, να παρουσιάζωνται, φεύγουσαι την μάχην συμμορίαι, εκεί όπου ουδέποτε υπήρξαν και ούχι μόνον τούτο, αλλά και να απειλούν σημεία τα οποία μέχρι τούδε με την στατικήν τακτικήν υπείχον θέσιν πατρίου εδάφους. Συνέχεια

  Οδηγίες προς ΣΤΡΑΤΙΑ για ολοκλήρωση επιχειρήσεων ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, ΓΕΣ/12 Ιουν 1947

  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
  ΠΡΟΣ- 1 Στρατιάν
  ΓΕΣ/Γραφ. Αρχηγού Α.Κλάδου
  ΚΟΙΝ- Α1/ΓΕΣ                                                                                 αρ. ΑΑΠ 2139
  ΒΣΤ 902/12-ΥΙ-47

  ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΑΣ.-

  Αι παρούσαι οδηγίαι εκτεθείσαι
  σήμερον εις το Συμβούλιον Επιτελαρχών
  ενεκρίθησαν ομοφώνως παρ’ αυτού.- (17-ΥΙ-47- Ταξίαρχος Μανιδάκης)

  Δεδομένου ότι μετ’ όλίγον αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις θα αρχίσουν να φθάνουν διαδοχικώς μέχρι συνόρων επιθυμώ με τας παρούσας οδηγίας να σας προσανατολίσω επί των γενικών γραμμών βάσει των οποΙών θα επδωχθή αφ’ ενός μεν η ορΙστική εκκαθάρισις της ζώνης σας, αφ’ ετέρου δε η διαμόρφωσις της τελΙκής διατάξεως του Στρατού.
  Ι. ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  -ι- Β.Σ.Σ. Μετά τας υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις ΚΥΚΝΟΣ, ΚΟΡΑΞ, και ΒΙΤΣΙ, αι ογκώδεις ενέργειαι συνόλου εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ τερματίζονται. Εφ’ όσον αι υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις αποδώσουν αποτελέσματα ουχί κατώτερα των “ΑΕΤΟΣ” δυνάμεθα να είπωμεν ότι ο πρώτος μας αντικειμενικός σκοπός ήτοι η διάλυσις των συμμοριακών μαζών επετεύχθη εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ Θα απομείνη το έργον της οριστικής εδραιώσεως και ολοσχερούς εξυγιάνσεως της ζώνης ως κατωτέρω.
  -ιι- Ζώνη Γ΄ΣΣ Αι γενομέναι επιχειρήσεις εις ΒΕΡΜΙΟΝ, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η ήδη ενισχυμένη διάταξις ήτις επιτρέπει την συνεχή δίωξιν των επί Βερμίου συμμοριτών παρουσιάζουν ως τελικήν εικόνα της ζώνης της ΧΙ Μεραρχίας ως ζώνης μη εχούσης ανάγκης ογκωδών επιχειρήσεων συνόλου.
  Απομένει εν αυτή η αυτή ανάγκη οία και εις το Β΄ΣΣ. Συνέχεια

  Επιχειρήσεις ΛΟΚ, ΓΕΣ/ΥΜΟΚ/20 Μαϊ 1947

  ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις ΛΟΚ                                        ΕΠΕΙΓΟΝ
  ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
  ΠΡΟΣ: Ταγ/χην ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                    ΓΕΣ/ΥΜΟΚ/ΙΙ
  αρ.Α.Π.83622
  ΚΟΙΝ: ΥΜΟΚ/ΓΕΣ                                                   ΒΣΤ 902/20-Υ-47
  85 Περιοχήν
  Ταγ/χην ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ
  Ταγ/χην ΛΟΥΜΑΚΗΝ
  Α΄ΣΣ. .(Α1-Α9)
  Ι.     ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  Πρόκειται ν΄αποσταλή αριθμός τις ΛΟΚ εις περιοχήν ΚΙΦΤ (Χ.7580) – ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ (Χ.6881) – ΓΟΥΡΔΟΣ (Χ.6771) – ΣΤΕΝΩΜΑ (Χ.7267) – ΤΣΟΥΚΑ (Χ.8267) – ΓΕΡΑΚΟΦΩΛΗΑ (Χ.8077), ινα δράση εναντίον των συγκεντρωθεισών εις την περιοχήν ταύτην συμμοριών. Συνέχεια

  Πληροφορίες Ενίσχυσης συμμοριτών, ΓΕΣ/Α1/15 Μαϊ 1947

  ΘΕΜΑ-                                                                       Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
  ΠΡΟΣ- 1 Στρατιάν                                                      ΓΕΣ/Α1
  ΚΟΙΝ-                                                                                    αρ.Α.Π.5216
  ΒΣΤ 902/-Υ-47

  Ι.     Εκ του συνόλου των πληροφοριών αίτινες συγκεντρούνται εσχάτως παρ΄ημίν κατελήξαμε εις το βέβαιον συμπέρασμα ότι ήρξατο ήδη η από μακρού προβλεφθείσα ενίσχυσις των συμμοριτών αφ΄ενός μεν δι΄αποστολής νέων συμμοριών εκ των ομόρων κρατών, αφ΄ετέρου δε διά της αθροοτέρας ενισχύσεως εις υλικά.

  ΙΙ.    Προβλέπεται ότι αι ενισχύσεις θα είναι εν τω συνόλω σοβαρώτεραι εις την Δυτικήν Μακεδονίαν ή εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν και την Θράκην, αλλά πιθανότατα ο τρόπος ενισχύσεως θα έχη διάφορον μορφή, ήτοι. Συνέχεια

  Εκθεσις Γεγονότων Καστανούσας, Γ’ΣΣ/13 Μαϊ 1947

  Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις Γεγονότων                             Επείγουσα – Απόρρητος
  Καστανούσης                                          Γ΄ ΣΣ/Α1
  ΑΡΙΘ : Α.Π. 25976
  Π Ρ Ο Σ :ΓΕΣ /Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 13-5-47
  Κ Ο Ι Ν.:ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1 (μετ΄ αντιγρ. αναφοράς Χ Μεραρχίας)

  Α1 – Α2 (ομοίως)

  1. Εν Συνεχεία πρός 103453/6-5-47 Ημετέρας υποβάλλεται συνημμένως εν
   αντιγράφω η Α.Π. 4777/Α1/6-5-47 έκθεσις Χ Μεραρχίας διά τα γεγονότα
   ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
  2. Το Σ. Στρατού, ως έχει σήμερον η κατάστασις από απόψεως διαθεσίμων
   δυνάμεων, δεν δύναται να αναλάβη εκκαθαριστικήν ενέργειαν πρός εκκαθάρισιν
   της περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, εν συνδιασμώ πρός τοιαύτην επί ΚΡΟΥΣΙΩΝ.

  Οπωσδήποτε την ενέργειαν αυτήν θεωρεί αναγκαίαν και επιβεβλημένην, καίτοι
  είναι βέβαιον ότι ο όγκος των εις ΜΠΕΛΕΣ συμμοριτών θα εισέλθη και πάλις
  εις ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ, οπόθεν εκάστοτε εισβάλλει εντός του ημετέρου εδάφους.
  Συνεπώς η ενέργεια αύτη θα έχη ως αποτέλεσμα καταστροφήν εγκαταστάσεων και
  υλικών τινων, ίσως και σχετικήν αποδιοργάνωσιν επί περιωρισμένον σχετικώς
  χρονικόν διάστημα.

  Δεν λύει όμως οριστικώς το ζήτηματα.

  Η λύσις τούτου απαιτεί, δι΄ Ισχυρών δυνάμεων, μόνιμον κατοχήν ολοκλήρου της
  περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, τας οποίας δεν δυνάμεθα, οπωσδήποτε, να διαθέσωμεν σήμερα.

  Μελετάται υπό της Μεραρχίας η επάνοδος των κατοίκων εις
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, εφ΄ όσον ήθελεν εξοικονομηθή και Τμήμα Στρατού.

  Υποστράτηγος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

  Γ.Φ.Μ.Β.,

  Ακριβές Αντίγραφον.

  ————————————————-

  Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις επί γεγονότων                             Ε Ξ Α Ι Ρ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ                                       Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
  Χ. ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
  Π Ρ Ο Σ :Γ΄ Σώμα Στρατού/Α1 ΑΡΙΘ : Α.Π. 4777/Α1
  Κ Ο Ι Ν.:Α1 Γραφείον Μεραρχίας 6/5/47 Σ.Τ.Γ. 916
  Κατόπιν της υπ΄ αριθ. Α.Π. 25075/6-5-47 Διαταγής Υμών αναφέρω τα κάτωθι :

  1. Αι επιδραμούσαι κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ δυνάμεις συμμοριτών, ανήρχοντο,
   κατά τας πληροφορίας μεν των κατοίκων εις (1000) χιλίους και άνω, καθ΄ ημάς
   όμως η δύναμις δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να ήτο μεγαλυτέρων των 500-600.
  2. Αι δυνάμεις αύται των συμμοριτών απετελούντο εκ των

  – Εις ΜΠΕΛΕΣ παραμενόντων 4 Λόχων Συμμοριτών συνολικής δυνάμεως 350-400 και
  εκ των την νύκτα 30ης Απριλίου – 1ης Μαΐου προερχομένης εκ ΚΡΟΥΣΙΩΝ και εις
  ΜΠΕΛΛΕΣ καταφυγόντων 150 Συμμοριτών.

  1. Ενέργειαι γειτονικών Τμημάτων άμα τη εκδηλώση της επιθέσεως:

  – Εκ του Λόχου ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ εκινήθη αμέσως μια (1) Διμοιρία, ιδία
  πρωτοβουλία, ήτις καθηλώθη εις την μεταξύ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ και
  ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ μεγάλην χαράδραν. Ζ (920-176) υπό Τμημάτων συμμοριτών,
  άτινα κατείχον το ανωτέρω σημείον πρός απομόνωσιν ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
  – Το Τάγμα (567) ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ.
  Τα πλησιέστερα πρός την ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ Τμήματα του Τάγματος τούτου ήσαν τα Τμήματα ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, και ο Λόχος ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ.,
  απέχοντα κατ΄ ευθείαν γραμμήν έως εξ 6 χιλιόμετρα από της
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ. Ως ανέφερεν η 37 Ταξιαρχία τα Τμήματα ταύτα, ουδόλως
  έλαβον γνώσιν της κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ επιθέσεως, πλήν του Λόχου
  ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, όστις ανέφερεν, ότι ήκουεν πυροβολισμούς πρός την
  κατεύθυνσιν ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, όπου ανεφάνησαν μετ΄
  ολίγον πυρκαϊαί.
  Συγχρόνως όμως με την κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ενέργειαν, ο εχθρός έβαλεν δι΄ όλμων, και αυτομάτων εναντίον του Λόχου ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ και
  Τμημάτων ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, ασφαλώς ίνα, έχων τα σημεία ταύτα υπό τα πυρά του και την απειλήν σφοδροτέρας ενεργείας εναντίον τούτων
  παρεμποδίση πάσαν κίνησιν πρός ενίσχυσιν της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ όπου η κυρία ενέργεια του εχθρού.
  Οπως δήποτε από ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ουδεμία αίτησις ενισχύσεως πρός το 567 Τάγμα διά φωτοβολίδων εξεπέμφθη ως είχε προβλεφθή υπό του σχεδίου
  ενεργείας και τούτο, ως εξηκριβώθη εκ των υστέρων, διότι ο φέρων το πιστόλιον φωτοβολίδων Καπετάν Ιωσήφ εφονεύθη εκ των πρώτων.
  Πάντως όμως το Τάγμα εν τη αβεβαιότητι εις ην ευρίσκετο, όσον αφορά
  τα συμβαίνοντα εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΝ διέταξεν και εξετελέσθησαν υπό του
  Πυρ/κού βολαί τινές προπαρασκευασμέναι πρός την παρυφήν έξωθι του
  χωρίου.
  Τέλος δέον σημειωθή ότι από απόψεως δυνατοτήτων πρός ενίσχυσιν
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, ελαχίστας τοιαύτας διέθεσεν το Τάγμα, δεδομένου ότι
  επί πλέον των Τμημάτων άτινα διέθετεν διά την ασφάλειαν των σημείων
  του, είχε διαθέσει και πολλά τοιαύτα δι΄ ενέδρας εις περιοχήν ΔΟΒΑ
  ΤΕΠΕ και ΑΚΡΟΛΙΜΝΙΟΥ πρός παραμπόδισιν διαφυγής πρός ΚΡΟΥΣΑ εκ
  ΜΠΕΛΛΕΣ των καταφυγόντων προ 6ημέρου συμμοριτών.
  Και αν καθίστατο δυνατή η κίνησις Τμημάτων τινών έστω και πολύ
  μικρών είναι λίαν αμφίβολον εάν θα ηδύναντο ταύτα να φθάσουν
  εγκαίρως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, λόγω της αποστάσεως, του σκότους της
  νυκτός και των ενεδρών εις τας οποίας υπήρχεν φόβος να πέσωσιν.
  Εκτός τούτου και ο αγών εκρίθη τάχιστα εντός της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, καθ΄
  όσον ω προέκυψεν εκ της γενομένης εξετάσεως, οι MAΥ είχον
  αιφνιδιασθή εντός του χωρίου, δεχθέντες ισχυράν επίθεσιν
  αιφνιδιαστικώς διά πολλών δυνάμεων συνεπεία της οποίας
  συνεπτύχθησαν ταχέως.

  1. Ενέργειαι 37΄΄ Ταξιαρχίας
   -Κατά την επίθεσιν.
   Ουδεμίαν επί πλέον των διά το Τάγμα αναφερθεισών, το οποίον Τάγμα
   άλλως είχε λάβει τας οδηγίας της Ταξιαρχίας. Η Ταξιαρχία
   παρηκολούθη την κατάστασιν του Τάγματος και της γειτονικής περιοχής
   καθ΄ όλην την νύκτα.
   -Μετά την επίθεσιν.
   Ο Διοικητής της Ταξιαρχίας μετέβη αυτοπροσώπως εις ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΝ, ο
   δε Διοικητής του Τάγματος και Αξ/κός Επιτελείου της Ταξιαρχίας
   μετέβησαν αμέσως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, ίνα αντεληφθώσιν την κατάστασιν,
   εμψυχώσωσι τους κατοίκους και λάβωσι τα αναγκαία υπέρ αυτών.
   Εμερίμνησαν επίσης διά την άμεσον μεταφοράν των τραυματιών.
   Επί πλέον τούτων η Ταξιαρχία είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα διά
   κάλυψιν του κενού του δημιουργηθέντος κατόπιν της εκκενώσεως της
   ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.

  4. Εις ποίαν περιοχήν ευρίσκονται οι Συμμορίται.
  Οι επιδραμόντες συμμορίται αφού ελεηλάτησαν το χωρίον, επανήλθον εν
  σπουδή εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
  Κατά πληροφορίας της χθες δύναμις εκ τούτων ανερχομένων εις 300
  περίπου φαίνεται ότι διήλθον και πάλιν εκ ΜΠΕΛΛΕΣ πρός ΚΡΟΥΣΙΑ ;

  5.Προθέσεις της Μεραρχίας.
  Ηδη η κατάστασις παρουσιάζεται ως εξής :
  Περί τους 250 συμμορίτας εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
  Περί τους 500 » » ΚΡΟΥΣΙΑ.
  Διά την κατ΄ αυτών ενέργειαν απαιτείται ενίσχυσις της Μεραρχίας διά μέσων υπό του Γ΄ Σ. Στρατού.
  Σχετικώς θέλομεν αναφέρει εν καιρώ.
  Οσον αφορά τα MAΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ η Μεραρχία προτίθεται να οργανώση ταύτα εις κινητά MAΥ και διατηρήση αυτά πρός δράσιν εις την εγγύς
  περιοχήν.

  Ο

  Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

  ΓΡΗΓΟΡΟΥΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Υποστράτηγος

  Μ.Β.
  Ακριβές αντίγραφον

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.1,ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/12 Μαϊ 1947

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         12-5-47

  ΕΙΔΙΚΟΝ  ΔΕΛΤΙΟΝ «ΙΕΡΑΞ» ΥΠ΄.ΑΡΙΘ. 1

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  Ως αρχικώς εν τω Σχεδίω  Β’ΣΣ καθωρίσθη

  2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

  Συμφώνως τω Σχεδίω
  1)    Εκκίνησις των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας καταλαβόντων την εσπέραν ΙΙην τρέχοντος την κάτωθι γραμμήν:
  (Σ.9851) υψ. ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑ. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 5 χιλ.
  (Σ.9854) υψ. ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ ΝΔ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 2 ΧΙΛ.
  (Σ.983603) αντέρεισμα Β.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 6 χιλ.
  (Σ.9662) υψ. Α.ΑΜΥΡΕΛΙ 5 χιλ.
  (Σ.9263) υψ. ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΒΑ. ΜΑΥΡΕΛΙ 2 χιλ.
  (Σ.895640) υψ. ΚΑΓΓΕΛΙΑ ΝΔ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 8 χιλ.
  (Σ.8764) υψ.ΚΑΤΣΟΥΛΙ Ν. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7 χιλ.
  (Σ.9341) υψ.ΣΚΑΛΑ ΒΔ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 7 χιλ.
  (Σ.9545) υψ. ΨΙΛΗ ΑΛΑΤΙΣΑ Ν. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 3 χιλ.
  (Σ.9845) υψ. ΑΝΤΟΖΟΡΙ ΝΑ. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 4 χιλ.
  Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσι λόγω συνεχίσεως κινήσεως.
  2)    Εκκίνησις των τμημάτων της ΧΥ Μεραρχίας. Συνέχεια

  Εκθεση επιδρομής κατά Βέροιας (8-9 Μαι 1947), 11η ΜΠΖ/Α1/ΑΠ2213/11 Μαι 1947

  ΘΕΜΑ            : ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
  ΠΡΟΣ  :  Γ’ΣΣ  /Α1 – Α2 ΧΙ Μεραρχία Α.Π. 2213/Α1
  ΚΟΙΝ  : Α1, Α2 Σ.Τ.Γ. 914 τη 11.5.47

  1.-    Εκ της προχείρου εξετάσεως ήτις ενεργήθη παρά επιτελούς της Μεραρχίας, διά τα συμβάντα της Βερροίας κατά την νύκτα 8 πρός 9 Μαΐου προέκυψαν τα κάτωθι :
  α) Δύναμις 150 συμμοριτών εκ του Τάγματος Δουλγερίδη (ΙΙΙΤάγμα συμμοριτών Κάτω Πιερρίων) οδηγουμένη υπό της ομάδος κρούσεως Νύχτα, διήλθεν 20.30 ώρ. τον Π. Αλιάκμονα εκ του πόρου Παλαιού Άμμου (33-40) με σκοπόν να εισέλθη εις την ΒΕΡΡΟΙΑΝ και προβή εις φόνον εθνικοφρόνων – εμπρησμόν οικιών των βάσει προγραφών. Συνέχεια

  Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών αρ.207 της 11/5/1947, ΓΕΣ/Α1

  ΘΕΜΑ Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-5-47, υπ’ αύξ. αριθ. 207.- ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
  ΒΣΤ 902/11-5-47
  Υ.Σ. – ΓΕΣ /Α1/ΙΙ
  ΑΡΙΘ. ΑΠ. 5227

  Ι.-        Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Ο υ δ έ ν

  ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

  1)     Γεγονότα ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

  Την 0500 ην ώραν της 8ης τρέχοντος δύναμις συμμοριτών ανερχομένη εις 350 προσέβαλεν τον Σταθμόν Χωρ/κής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (Ν.3567) και εισήλθεν εις το χωρίον. Εκ της δυνάμεως του Σταθμού Νεκροί 2, τραυματίαι 4 αγνοούμενοι 5.

  Ενισχύσεις κινηθείσαι από ΛΕΥΚΩΝΟΣ (Ν.3872) και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.4368) προσέκρουσαν εις ισχυράς αντιστάσεις συμμοριτών Νοτίως ΓΡΑΝΙΤΗ (Ν.368705), ομοίως ετέρα 300μελής συμμορία επετέθη κατά ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ. Ενισχύσεις εξ άλλου εκ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κινηθείσαι πρός ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ προσέκρουσαν και αύται εις ισχυράς αντιστάσεις παρά την ΒΙΓΛΑΝ – ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.485690) ένθα επηκολούθησεν σκληρός αγών εκ του συστάδην μέχρι της 22:00 ώρας ότε οι συμμορίται συνεπτύχθησαν πρός ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) κειμένου Ν. ΝΑ. του χώρου συμπλοκής περί τα 4 χιλμ. και ΒΟΤΣΑΡΑ (Ν.4375). Αι ενισχύσεις συνεχίσασαι την κίνησίν των πρωΐαν 9ης τρέχοντος έφθασαν εις ΛΕΥΚΩΝΑ την 09:30 ώραν. Οι συμμορίται τελικώς υπό την πίεσιν των τμημάτων συνεπτύχθησαν πρός ΣΦΗΚΑ (Ν.3863) εκ της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

  –       Νοτίως ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ εσυνεχίσθη ο αγών καθ’ όλην την ημέραν της 9ης/5 εξελισσόμενος ευνοϊκώς. Εις τον αγώνα επενέβη και Φιλία αεροπορία.
  Απώλειαι ΣΤΡΑΤΟΥ : Νεκροί 4, τραυματίαι 11, εν οις εις Υπολ/γός,                                                                    Αγνοούμενοι 18, επυρπολήθησαν 4 αυτοκίνητα, ηχρηστεύθησαν εν τεθωρακισμένον όχημα και υπέστη ελαφράς βλάβας έτερον. Αμφότερα ερυμουλκήθησαν υφ’ ημών εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
  Κατά την διάρκειαν του αγώνος και περί ώραν 15:00ην της 8/5 4κινητήριον αεροσκάφος ξένης εθνικότητος υπερέπτη της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΛΕΥΚΩΝΟΣ.

  2)     Την 10/5 τμήματα εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ κινθηέντα εμάχοντο καθ’ όλην την ημέραν μετά συμμοριτών κατεχόντων υψώματα αμέσως ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, τελικώς απέκοψαν τους συμμορίτας πρός Νότον και εξηκολούθησαν την κίνησίν των πρός Νοτιοανατολάς.
  Απώλειαι συμμοριτών:  Νεκροί 10, τραυματίαι 4, Συλληφθέντες αυτοαμύνης 21.
  Απώλειαι ημετέρων:  Νεκροί 2 εξ ων εις ανθ/γός ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ , τραυματίαι 1.

  3)     36η Ταξιαρχία συνεχίζει εξερεύνησιν περιοχής της.
  ΙΙΙ.-     Γ’.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

  4)     Απόπειρα διαβάσεως ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ υπό συμμοριτών εματαιώθη υπό ημετέρων τμημάτων.

  5)     Εις Β.Α/κήν πλευράν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ήρξατο τοπική επιχείρησις την 10ην/5. Μετέχουν 11 Λόχοι Χωρ/κής. Εις (Ρ.6027) συμπλοκή μετά συμμορίας παρά την ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΝ. Συμμορία διελύθη.
  –       Ημέτερον αεροπλάνον εβλήθη διά πυροβολισμών από (Ο.3105) Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ περί τα 20 χιλιόμετρα.

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Α. και Β. ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Ως δελτίον υπ’ αρίθ. 206/10-5-47
  Δ’. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
  –       ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ 100 ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΣΙΔΗΝΕΡΟ (F.0218) ΒΔ. ΔΡΑΜΑΣ 20 χλμ. ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΛΕΚΑΝΗΣ.
  –       ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΟΜΑΔΩΝ. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ.
  –       ΕΠΙΤΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ και ΠΑΪΚΟΥ.-

  Η
  Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΣ
  Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
  Συν/ρχης Πυρ/κού
  ακριβές αντίγραφον
  Τ.Σ.Υ.

  Εκθεση επιχείρησης ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ (εκκαθάριση ΟΡΘΡΥΟΣ), 10 Μαϊ 1947

  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Ο Ρ Θ Ρ Υ Ο Σ

  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ” ΔΙΑ ΤΗΝ

  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΡΥΟΣ

             ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Η εκκαθάρισις της ΟΡΘΡΥΟΣ απεφασίσθη κατόπιν συσκέψεως των κ.κ.

  Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
  Διοικητού της 1ης Στρατιάς
  Διοικητού του Β΄ΣΣ
  Αρχηγού του Α΄Κλάδου του ΓΕΣ
  Επιτελάρχου της 1ης Στρατιάς
  Επιτελάρχου του Β’ΣΣ
  Η σύσκεψις έλαβε χώραν εν ΛΑΡΙΣΗ την 15 και 16η Απριλίου ε.ε.

  1. Λόγω της επικρατούσης κατά την ανωτέρω περίοδον ανησυχαστικής καταστάσεως εν τη περιοχή της ΟΡΘΡΥΟΣ ως και εν τη περιοχή Δ. της λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ εκρίθη κατά την ανωτέρω σύσκεψιν αναγκαίον, όπως η αποφασισθείσα επιχείρησις άρξηται το δυνατόν ταχύτερον συγκεντρουμένων προχείρως Τμημάτων ανομοιογενών, ως εμφαίνεται εν τη παραγράφω 7, 8 και 9.
  2. Τα ανωτέρω μοι εγνώρισεν από τηλεφώνου ο Επιτελάρχης της Στρατιάς τας τελευταίας απογευματινάς ώρας της 16 Απριλίου και επί πλέον μοι ανεκοίνωσεν ότι θα διηύθυνα την επιχείρησιν ταύτην εξαρτώμενος από την Στρατιάν.

  Συνέχεια

  Εφοδιασμός Στρατού διά ανιχνευτικών Κυνών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/10 Μαϊ 1947

  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
  ΘΕΜΑ : Εφοδιασμός Στρατού διά ανιχνευτικών Κυνών
  ΠΡΟΣ : ΓΕΣ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΚΟΙΝ. :  Β’ΣΣ. Τρατού ΙΣ/89/Α2
  Γ’ΣΣΑ1, Α2/Στρατιάς. 10.5.47
  1. Το Γ’.Σ.Στρατού διά της υπ’ αρίθ. Α.Π.24457/131/1-5-47 αναφοράς του πρός Υμάς, κοινοποιηθείσης και εις την Στρατιάν θίγει το ζήτημα του εφοδιασμού του Στρατού μας δι’ ειδικών ανιχνευτικών κυνών.
  2. Η φύσις του αγώνος ον διεξάγει ο στρατός μας, και η τακτική των συμμοριτών να διασπείρωνται εις μικράς ομάδας και να αποκρύπτωνται εις δασωμένας εκτάσεις και ενίοτε αβάτους εις τον πεζόν περιοχάς καθιστώσι ως γνωστόν, δυσχερές και επίπονον το έργον της ανιχνεύσεως.

  Και όμως εκ της επιμελούς και επιτυχούς ανιχνεύσεως μιας περιοχής, δυνάμεθα να αχθώμεν εις το συμπέρασμα ότι η περιοχή αύτη έχει ακκαθαρισθή εκ των συμμοριτών, και δεν περικλείει κινδύνους. Συνέχεια

  Ενημέρωση Υπουργού Στρατιωτικών, ΓΕΣ/10 Μαϊ 1947

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ                   Αθήναι  10.V.1947
  Α/Ι                                                                   Απόρρητος
  Επείγουσα
  Προς
  τον κύριον Υπουργόν Στρατιωτικών
  Λαμβάνω  την τιμήν να υποβάλω τα κατωτέρω :
  α)     Από  τον κύριον Πρωθυπουργόν εζητήθη διά τηλεγραφήματος εκ Λαρίσης την 16.IV.47 η αποστολή εις την εκκαθαρισθείσαν περιοχήν Άγραφα – Μέτσοβον, διοικητικών, εκπαιδευτικών, εκκλησιαστικών αρχών. Επανέλαβον τούτο διά ζώσης τη 5.V.47.
  β)     Η ανωτέρω επείγουσα και σπουδαία ανάγκη θα προκύψη και εις τας περιοχάς  εις τας οποίας ήρξαντο αι επιχειρήσεις τη 11.V.47 .
  γ)     Εις μιάν νύκτα νευρικότητος των κοινοβουλευτικών παραγόντων Πελοποννήσου άνευ μελέτης της καταστάσεως, με πληροφορίας ασταθμήτους, απεστάλησαν σπασμωδικά εκ των Κέντρων εκπαιδεύσεως Ναυπλίου  και Τριπόλεως μεγάλα τμήματα εις επαρχιακάς πόλεις. Η Κυβέρνηση ηναγκάσθη να διατάξη την κίνησιν αυτών εις πολύ βραχείαν χρονικώς επίδειξην ίνα κατευνάση την έξαψιν. Επέμειναν οι κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι Κυνουρίας. Διατί όχι και άλλαι επαρχίαι; Τί να είπωμεν διά Μακεδονίαν και αλλαχού; Συνέχεια

  Ημερήσια Διαταγή Στρατηγού 5/5/1947, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/9 Μαϊ 1947

  ΘΕΜΑ: Ημερήσια Δ/γή Στρατηγού                Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Η
  5ης Μαϊου 1947                                  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
  ΙΣ/255/Β1/Υπασ.
  ΠΡΟΣ: Α,Β,Γ, Κλάδους                                 904 Α τη 9-5-47
  κ.Επιτελάρχην
  ΚΟΙΝ: Β1, Υπασπιστής
  Αντισ/χην Πυρ/κού
  Λασπιάν ΑΘ.

  Η επιχείρησις «Σπουργίτης» οργανωθείσα κατόπιν Δ/γής μου υπό του Αρχηγού του Α΄ Κλάδου Στρατιάς Αντισ/χου Πυρ/κού Λασπιά Αθαν. και εκτελεσθείσα υπό την διοίκησιν του, απέδωκε λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτευχθείσης δι΄ολίγων σχετικώς δυνάμεων της πλήρους εκκαθαρίσεως της περιοχής Όθρυος.

  Συνέχεια