Προσωπική αναφορά Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ προς ΑΓΕΣ, 4 Απρ 1947

Α.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                              Αθήναι τη 4-4-47
Αριθ. Α.Α.Π. 584

Εξαιρ. Επείγουσα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αντιστράτηγον Αρχηγόν ΓΕΣτρατού

Επί της υπ’ αρίθ. Α.Π. 1412/4-4-47 διαταγής Υμών.

Υπέβαλα ήδη την υπ’ αρίθ. 22867/1/Α/1-4-47 αναφοράν και ανέμενον την εκπλήρωσιν της εις την τελευταίαν παράγραφον αιτησεώς μου διότι τίποτε από ότι ανθρωπίνως υπήρξε δυνατόν δεν παρελείφθη.
Ήδη είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω ότι δεν ηδυνήθην να αντιληφθώ το νόημα της διαταγής σας.
Ποίαι αι δυνάμεις της ΡΟΥΜΕΛΗΣ είναι γνωσταί.
Ποίαι αι δυνατότητες των ομοίως γνωσταί.
Ποίος ο τρόπος του μάχεσθαι των ανταρτών έχει κατανοηθή παρ’ εμού πλήρως.
Αφού κατεπάτησα τα απάτητα μέχρι τούδε λημέρια των αυτοί σκόρπισαν και έγιναν κομμάτια δια να συγκεντρωθούν εις άλλον σημείον όπου ουδέποτε ήσαν.
Η φάσις ήν διετρέχομεν και εις την οποίαν θα εισέλθωμεν θα παρουσιάση αυτό το φαινόμενον, να παρουσιάζωνται, φεύγουσαι την μάχην συμμορίαι, εκεί όπου ουδέποτε υπήρξαν και ούχι μόνον τούτο, αλλά και να απειλούν σημεία τα οποία μέχρι τούδε με την στατικήν τακτικήν υπείχον θέσιν πατρίου εδάφους. Συνέχεια

Εκθεση επιδρομής κατά Βέροιας (8-9 Μαι 1947), 11η ΜΠΖ/Α1/ΑΠ2213/11 Μαι 1947

ΘΕΜΑ            : ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ  :  Γ’ΣΣ  /Α1 – Α2 ΧΙ Μεραρχία Α.Π. 2213/Α1
ΚΟΙΝ  : Α1, Α2 Σ.Τ.Γ. 914 τη 11.5.47

1.-    Εκ της προχείρου εξετάσεως ήτις ενεργήθη παρά επιτελούς της Μεραρχίας, διά τα συμβάντα της Βερροίας κατά την νύκτα 8 πρός 9 Μαΐου προέκυψαν τα κάτωθι :
α) Δύναμις 150 συμμοριτών εκ του Τάγματος Δουλγερίδη (ΙΙΙΤάγμα συμμοριτών Κάτω Πιερρίων) οδηγουμένη υπό της ομάδος κρούσεως Νύχτα, διήλθεν 20.30 ώρ. τον Π. Αλιάκμονα εκ του πόρου Παλαιού Άμμου (33-40) με σκοπόν να εισέλθη εις την ΒΕΡΡΟΙΑΝ και προβή εις φόνον εθνικοφρόνων – εμπρησμόν οικιών των βάσει προγραφών. Συνέχεια

Αναφορά επιδρομής κατά Καστανούσας,

ΕΚ ΚΑΤΩ ΠΟΡΡΟΪΩΝ                                                         Αρ. 2 ημερ. 4/5
Ενδείξεις ΙΙ 4 Εχαρτοσημάνθη
Πρόεδρον Βουλής, Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Υπουργείον Στρατιωτικών Υπουργείον Δημ. Τάξεως
ΑΘΗΝΑΣ

Υπερχίλιοι συμμορίται επιδραμόντες την νύκτα 3 τρέχοντος κατά Καστανούσης εκ Μπέλλες τη συνδρομή Σλαύων εδήωσαν και επυρπόλησαν ταύτην εξ ολοκλήρου εν οις και σχολείον και εκκλησίαν φονεύσαντες 20 αθώους πολίτας κατακρεουργήσαντες κατ΄ αγριώτερον τρόπον παιδία 2-6 ετών ΣΤΟΠ

κάτοικοι αλλόφρονες και πανικόβλητοι ακ πρωτοφανούς εγκλήματος εγκαταλείπουσιν εστίας των κατευθυνόμενοι εις αθλίαν κατάστασιν μεγάλα κέντρα ΣΤΟΠ

Αίσθημα ασφαλείας εξέλιπε τελείως και κάτοικοι εν απογνώσει αιτούσιν άμεσον αποστολήν στρατιωτικών ενισχύσεων και χωροφυλακής άλλως κινδυνεύει ερημωθή τελείως μεθόριος.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ
Πολύκαρπος Καμπερίδης Πρόεδρος ΠΛΑΤΩΝΑΚΙΩΝ
Δημήτριος Αναστασιάδης Πρόεδρος Μακρυνίτσης
Γρηγόριος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Κάτω Πορροΐων
Σάββας Χατζησταυρακίδης Πρόεδρος Ανω Πορροΐων
Ιωάννης Φυντανίδης Πρόεδρος Ροδοπόλεως
Θεόδωρος Κυριακός Πρόεδρος Ανατολής

Αεροπορική περικύκλωση, ΔΑΣ/3 Μαι 1947

Θέμα: Αεροπορική περικύκλωσις

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΙΣ

Α)       ΓΕΝΙΚΑ

  1. Τί είναι αεροπορική περικύκλωσις;

1)    Επιχείρησις αεροπορική, συνήθως συνδεδυασμένη Αεροπορίας και Δυνάμεων Στρατού, πρός τον σκοπόν της εξοντώσεως ή της αιχμαλωσίας συμμοριτών, κρυπτομένων ή καλυπτομένων εις περιωρισμένον και συγκεκριμμένος χώρον (π.χ. χωρίον – δάσος κ.τ.λ).
2)    Κατά την επιχείρησιν ταύτην
α.    η Αεροπορία αιφνιδιαστικώς και ταχέως ενεργούσα ίππαται άνωθεν του χώρου τούτο, απαγορεύει την εξ αυτού απομάκρυνσιν του εχθρού και εξοντώνει πάντα επιχειρούντα ν’ απομακρυνθή.
β.    Αι δυνάμεις του Στρατού Ξηράς ερχόμεναι βραδύτερον περικυκλώνουν τον χώρον εις τον οποίον ευρίσκεται ο εχθρός και εξοντώνουν αυτόν. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΧΕΛΙΔΩΝ αρ.5, Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ302/2 Μαι 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ                                                                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Αριθμ. Αντιτύπου ….8….
Β’.Σ.Σ. Α.Α.Π 302/Α1/1
904 τη 2 Μαΐου 1947

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ αριθ. 5
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΧΕΛΙΔΩΝ»

 ΧΑΡΤΑΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ                 )
ΦΑΡΣΑΛΑ                 )           1/100.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ       )
ΛΑΜΙΑ                       )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.ΕΧΘΡΟΣ

α)    Ο εις την γενικήν περιοχήν ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8695) – ΑΓ. ΤΡΙΑΣ (Χ.7968) – Λίμνη ΞΥΝΙΑΣ δρων εχθρός υπολογίζεται εις 1.000 περίπου, κατανεμημένος κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας ως εξής:
ι.     Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ (περίπου 200) μετά 60-80 ιππέων εις περιοχήν ΚΑΤΑΧΛΩΡΟΝ (Υ.0286) – ΚΑΪΤΣΑ (Υ.0976) – ΕΚΚΑΡΑ (Υ.1384).
ιι.    Υπολείμματα Τάγματος ΣΟΦΙΑΝΟΥ και Τάγματος ΠΑΪΚΟΥ (περίπου 200) εις περιοχήν ΣΜΟΚΟΒΟΥ (Χ.9782) – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (Χ.9183) – ΜΟΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (Χ.9573).
ιιι.   Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (περίπου 250) εις περιοχήν ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ. 8695) – ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ (Χ.9385).
ιυ.   Τάγμα ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (περίπου 250) εις περιοχήν Ν. και Ν.Δ. ΦΟΥΡΝΑΣ (Χ. 8576). Συνέχεια

Έγκριση εμπολέμου συνθέσεως του Στρατού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

GREEK WAR MINISTRY

HIGHER MILITARY COUNCIL                Των Πρακτικών της υπ’
αρ.42 Συνεδριάσεως
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ:«Έγκρισις της εμπολέμου Συνθέσεως του Στρατού».
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 406
Το Α’.Σ.Σ συζητήσαν επί του εν περιλήψει θέματος και έχον υπ’ όψει τας υπό του ΓΕΣ υποβληθείσας αυτώ κατόπιν συνεργασίας μετά της Β.Σ.Α. σχετικάς προτάσεις συνεπεία των υπ’ αριθμ. 394 (40) και 399 (41) Πρακτικών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει παμψηφεί τας υπό του ΓΕΣ υποβληθείσας προτάσεις εχούσας ούτω:
α)    Η Δύναμις του Ελληνικού Στρατού να μη υπερβή τον αριθμόν των 115.000 ανδρών, η δε τοιαύτη των Βασικών και Ειδικών Κέντρων Εκπαιδεύσεως την των 25.000 ανδρών, μη υπολογιζομένων των ανεπιθυμήτων οπλιτών (Κατηγορίας Γ’) ήτοι εν συνόλω 140.000 ανδρών.
β)    Επί πλέον να υπάρχη δύναμις 10.000 ανδρών ως περιθώριον, πρός αντιμετώπισιν εκτάκτων γεγονότων (δι’ απροβλέπτους ανάγκας).
γ)    Γίνεται κατ’ αρχήν αποδεκτός ο Πίναξ μεταβολών και προσθηκών της Διατάξεως Μάχης 1947, ο συνταχθείς υπό του ΓΕΣ και Β.Σ.Α. Συνέχεια

Κοινοποίηση μεθόδου ενεργείας συμμοριτών,1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/29 Απρ 1947

ΘΕΜΑ : Κοινοποίησις μεθόδου ενεργείας                Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Συμμοριτών                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ :  Β’. Γ’ Σώματα Στρατού                                 1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Μεραρχίαι, Ταξιαρχίαι (υπό Στρατιάν)
ΚΟΙΝ :   ΓΕΣ /Α2                                                       ΙΣ/97/Α2
Α.Δ.Α.Σ.                                                       29.4.47
Α.Ν.Δ./Τ
Γραφεία, Κλάδοι Στρατιάς

Κοινοποιείται κατωτέρω απόσπασμα εκ της υπό του Αρχηγείου συμμοριτών ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εκδιδομένης εφημερίδος ο «ΜΑΧΗΤΗΣ» Απριλίου 1947, περί της μεθόδου ενεργείας, ην σκέπτονται να χρησιμοποιήσουν οι συμμορίται, πρός εξουδετέρωσιν των ανδρών σκοπών των φυλακείων, και διά του τρόπου τούτου κατάρριψιν του ηθικού ων στρατιωτών, ίνα λάβητε γνώσιν.

Α.Ν./Α.Π                                                                    Επιτελάρχης

Διά την ακρίβειαν

(Τ.Υ.Σ)                                                          Α. ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ταξίαρχος Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 27 Απρ 1947, Α’ΣΣ/Α2

Α΄ΣΣ. ./Α2
Αρ.Α.Π. 3291β
ΠΡΟΣ.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
27-4-47
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ
1.Αρχ.ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ. ΗΓ.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Δύναμις 250 (από μηνός έχει αναμιχθεί λόχος θεσσαλών)
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από περιοχήν ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ( ) ΠΑΥΛΙΑΝΗ ( ) ΚΑΣΤΕΛΙ ( ) ΒΑΡΓΙΑΝΗ ( ). Εμφανίζεται μέχρις ΑΜΦΙΣΣΗΣ -ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – κοιλάδος ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ. Ήδη τμήμα 70 ενεφανίσθη ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
2.Αρχ. ΟΙΤΗΣ ΗΓ.ΜΠΕΛΗΣ
Δύναμις 300
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από την κοιλάδα ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ και ελέγχει ταύτην καθώς και ολόκληρον την ΔΥΤ.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΝΟΤ. ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ περιοχήν.
3.Αρχ. ΓΚΙΩΝΑΣ (πρώην Όρθρυος).ΗΓ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΧΟΥΛΙΑΡΑΣΑ) – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δύναμις 100
Περιοχή δράσεως. Ευρίσκεται περιοχήν ΕΛΑΤΟΣ (Χ.8922) ΓΡΗΓΟΡΙ (Χ.9027) κινείται συνήθως εκατέρωθεν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ και ΒΟΡ. ΜΟΡΝΟΥ.
4.(α) Αρχ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
ΗΓ.ΛΕΥΤΕΡΗΣ – Συνεκεντρώθησαν περιοχήν ΜΑΝΟΥΚΑΣ- ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ (Χ.8134)
Δύναμις 120 Συνέχεια

Εκθεση επεισοδίων ΜΠΕΛΕΣ (21 Απρ – 2 Μαϊ 1947), ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ «ΜΠΕΛΕΣ» 21/4 και 2/5

Παραθέτομεν κατωτέρω τα επεισόδια άτινα έλαβον χώραν εις την περιοχήν «ΜΠΕΛΕΣ».
α)    Την 21ην Απριλίου 1947 εις την περιοχήν την περιλαμβανομένην μεταξύ Βορείου μέρους λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ – ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Υψοδείκτου 1887 επί των συνόρων εν συνεχεία γραμμή μεθορίου μέχρι λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ.
β)    Την 2αν Μαΐου τρεχ. έτους εις την αυτήν ως άνω περιοχήν.

Γεγονότα 21ης Απριλίου 1947
Την 20ην Απριλίου η 37η Ταξιαρχία συνεκρότησε απόσπασμα εκ τριών λόχων μετά πυρ/κού υπό την Διοίκησιν του Δ/τού του 567 Τάγματος προκαλύψεως με σκοπόν την καταδίωξιν των εκ ΚΡΟΥΣΙΩΝ πρός ΜΠΕΛΛΕΣ ενεργούντων συμμοριτών.
Το απόσπασμα κινηθέν εκ των κατευθύνσεων ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ – ΚΟΥΚΑ και ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ – ΚΑΤΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ – υψοδείκτης 1446 (ως επιφαίνεται εν τω σχεδιαγράμματι) έφθασε την 09:30′ ώραν της 21/4 επί της γραμμής (ζ.8019) (ζ.8420) (Α.Β. επί του Σχεδ/τος) εν επαφή μετά των συμμοριτών και απέχουσαν εκ των συνόρων 1000-1500 μέτρα, ένθα ανέκοψε την προχωρητικήν του κίνησιν.
Την 14:00 ώραν της 21/4 το δεξιόν της γραμμής του αποσπάσματος υπέστη σφοδράν αντεπίθεσιν και εξηναγκάσθη να συμπτυχθή υπό την πίεσιν των συμμοριτών πρός ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ. Τας εσπερινάς ώρας συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα τμήματα του αποσπάσματος.
Απώλειαι ημετέρων

–      Νεκροί           αξιωματικός  1                   οπλίται                 6
–      Τραυματίαι            «            1                      «                      19
–      Αγνοούμενοι         «            1 (χωρ/κής)      «                        3

Εκ του επεισοδίου τούτου καταφαίνεται ότι οι συμμορίται εχρησιμοποίησαν διά την συγκέντρωσίν των και εξόρμησίν των έδαφος του ομόρου Κράτους καθ’ όσον δεν ήτο δυνατόν υπό τα πυρά των ημετέρων τμημάτων και εις ελάχιστον χώρον από της γραμμής των συνόρων να συγκεντρωθούν και να λάβουν τας διατάξεις εξορμήσεως και επιθέσεως. Συνεπώς η αντεπίθεσις εξετοξεύθη εκ των συνόρων και αμέσως Βορ. τούτων. Εκ του χρόνου δε καθ’ ον εξαπελύθη η επίθεσις δύναται τις να συμπεράνη ότι αν μη το όλον το πλείστον όμως τμήμα τούτων δεν ήτο εκ των καταδιωκομένων συμμοριτών αλλά εκ τμημάτων συμμοριακών ευρισκομένων εκατέρωθεν της παραμεθορίου περιοχής.

Γεγονότα 2ας Μαΐου 1947
Την 22αν ώραν της 2ας Μαΐου δύναμις εκ χιλίων (1000) περίπου συμμοριτών προσέβαλεν ταυτοχρόνως δι’ αυτομάτων και όλμων τα χωρία ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ (ζ.8513) – ΚΑΤΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ (ζ.8517) κείμενα Ανατολικώς της λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ και από 3-5 χιλ. Ομοίως θέσεις αναπτύξεως πυρ/κού εις ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ, διά του όγκου των δεν κατέλαβον τα γύρωθεν υψώματα του χωρίου ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ (ζ. 8917) ίνα απομονώσουν τούτο και διά τμημάτων των εισήλθον εντός αυτού κατόπιν μέχης μετά των MAΥ του χωρίου.

Απώλειαι ημετέρων
–       Νεκροί            Μ.Α.Υ.    12 επί πλέον 2 γυναίκες και 2 νήπια κατακρεουγηθέντα.
–       Τραυματίαι     Μ.Α.Υ 6

Μετά την είσοδόν των εις το χωρίον επυρπόλησαν 50 οικίας εν οις την εκκλησίαν και το σχολείον προέβησαν δε εις παντοειδείς λεηλασίας.
Ημέτερα τμήματα κινηθέντα πρός ενίσχυσιν των MAΥ και προστασίαν του πληθυσμού καθηλώθησαν υπό των συμμοριτών κατεχόντων τα Ν. ΝΑ. και ΝΔ της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ υψώματα.
Το Γ’ΣΣ δεν ανέφερεν συμπληρωματικώς εισέτι επί αποτελεσμάτων αγώνος ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ. Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διέταξε σήμερον Γ’ Σώμα Στρατού διαφωτίση τούτο συμπληρωματικώς. Βραδύτης λύσεως ζητήματος οφείλεται εις την δυσκολίαν απωθήσεως δυνάμεων συμμοριτών ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ πρός μεθόριον άνευ προκλήσεως μεθοριακών επεισοδίων.
Χ Μεραρχία χειρίζεται το ζήτημα τούτο μετά συνέσεως.
Εκ τρόπου καθ΄ ον εγένοντο τα ως άνω γεγονότα διαπιστούται κατά την ημετέραν γνώμην ότι αφ’ ενός μεν οι συμμορίται έχουν ως ορμητήριον το εκείθεν της μεθορίου Σερβικόν έδαφος και αφ΄ετέρου η δίωξις των συμμοριτών εις την άνω περιοχήν είναι δυνατή διά τμημάτων Στρατού τη υποστηρίξει Πυρ/κού και αεροπορίας πλήν  όμως ενδέχεται να βληθούν τα παραμεθόρια φυλάκια του ομόρου Κράτους και ζώνη εδαφική εκείθεν των φυλακίων πράγμα όπερ θα δώση λαβήν εις δημιουργίαν διπλωματικού επεισοδίου. πρός αποφυγήν ακριβώς τούτου η Χ Μεραρχία ενεργεί συνετώς και κατ΄ακολουθίαν βραδέως.

Γ.  ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης Πυρ/κού

Εκθεση γεγονότων μάχης ΣΙΚΟΥΡΙΟΥ (18 Απρ 1947), 3 ΤΑΞ ΡΙΜΙΝΙ/Α1/ΑΠ4520/20 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Ενέργειαι κατά μάχην

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ                                  3η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ/Κ.Π. 4520/ΑΙ

Τακτ. Στρατηγείον τη 20.4.47

ΠΡΟΣ: Τάγμα – Πυρ/χία

ΚΟΙΝ.: ΑΙ, ΙΙ Μεραρχίαν (αντ. 3) διά Διοικήσεις

Πυρ/κού και Αεροπορίας – Επιτελάρχην.

1.-        Tην νύκτα της 18ης δύναμις συμμοριτών υπερβαίνουσα τους 300 προσέβαλε τον Ιον Λόχον (μείον Διμοιρία) του 502 Τάγματος εν ΣΥΚΟΥΡΙΩ, ενώ με άλλα Τμήματα είχον καταλάβει επικαίρους θέσεις διά την παρεμπόδισιν αποσταλησομένων ενισχύσεων τοποθετήσαντας πρός τούτο και νάρκας, με προφανή σκοπόν την αιχμαλωσίαν του Λόχου τούτου. Οι συμμορίται όχι μόνον δεν επέτυχον του σκοπού των αλλά υπέστησαν πραγματικήν πανωλεθρίαν, χάρις εις τας ενεργείας των Μονάδων της Ταξιαρχίας, ενέργειαι αίτινες θα κοσμούν αιωνίως την Στρατιωτικήν Ιστορίαν μας και χάρις εις την παρασχεθείσαν συνδρομήν υπό του Πυροβολικού και της Αεροπορίας.

2.-        Ο Λόχος ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ προσβληθείς την 2345 ώραν συνεχίζει τον σκληρόν αγώνα, των Στρατιωτών του αδόντων τον Εθνικόν Ύμνον και διάφορα Πατριωτικά άσματα πρός τιμήν του Ελληνικού Στρατού.

3.-        Άμα τη εκδηλώσει της προσβολής, άπαντα τα Τμήματα της Ταξιαρχίας ετέθησαν εν συναγερμώ και εντός ολίγου οι Διοικηταί των Ταγμάτων 503 και 502 ανέφερον ότι ήσαν έτοιμοι και ανυπομόνως εζήτουν Διαταγάς ίνα επέμβωσιν εις τον αγώνα.

4.-        Οι Αξ/κοί του Επιτελείου της Ταξιαρχίας από της πρώτης στιγμής ευρέθησαν εις τας θέσεις των και μετά ζηλευτής ψυχραιμίας και αξιοθαυμάστου οξυδερκείας εξετέλουν τας Διαταγάς της Διοικήσεως, ή εισηγούντο ενεργείας  διά την αποτελεσματικωτέραν συντριβήν των συμμοριτών.

5.-        Το Πυρ/κόν το υποστηρίζον την Ταξιαρχίαν εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος ήτο έτοιμον να εκτελέση πάσαν ανατεθησομένην αποστολήν.

6.-        Εν συνεχεία εξετελέσθησαν αι κάτωθι ενέργειαι :

α.-    Την 0030 ώραν της 19ης ο 3ος Λόχος 502 (Ταγ/ρχης ΛΙΑΝΗΣ) μείον Διμοιρία πλεόν MAΔ εκινήθη πρός ενίσχυσιν του εν ΣΥΚΟΥΡΙΩ αγωνιζομένου Λόχου και αφιχθείς εγκαίρως εις ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ επενέβη εις τον αγώνα και συνετέλεσεν εις την κάμψην των συμμοριτών.

β.-    Κατά την αύτην ώραν Ουλαμός Πυρ/κού υπό τον Λοχαγόν ΠΑΛΛΑΝ μετά του Επιτελάρχου της Ταξιαρχίας εκινήθη εκ ΤΕΜΠΩΝ και ετάχθη εις ύψος ΕΛΑΤΕΙΑΣ και αμέσως επενέβη εις τον αγώνα. Ως στήριγμα διετέθη η Διμοιρία Προστασίας  του Τακτικού Στρατηγείου.

        Ο έτερος Ουλαμός παρέμεινεν εις ΤΕΜΠΗ υπό τον Ταγ/ρχην Χατζηαντωνίου και υπεστήριξε την ενέργειαν των κινουμένων Τμημάτων  503 Τάγματος

γ.-    Από της 0200 ώρας ήρξατο η κίνησις των Τμημάτων  από τα διάφορα σημεία πρός ΣΠΗΛΙΑΝ διά την αποκοπήν της οδού υποχωρήσεως των συμμοριτών και την συντριβήν των ως εξής :

        Ιος Λόχος 503 (Ταγ/ρχης ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ) μετά MAΔ εξ ΟΜΟΛΙΟΥ και Διμοιρία ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ μετά MAΔ εκινήθησαν διά την κατάληψιν υψώματος ΠΥΡΓΟΣ (Τ.5754). Κατά την διαδρομήν των συναντήσαντες διαδοχικάς αντιστάσεις ανέτρεψαν ταύτας και αφιχθέντες εγκαίρως εις την καθορισθείσαν θέσιν συνετέλεσαν εις την συντριβήν των υποχωρούντων συμμοριτών.

        2ος Λόχος 502 (Λοχαγός ΚΡΑΣΩΝΗΣ) εκ ΤΣΟΥΞΑΝΗΣ (Τ.5540), 4ος Λόχος 502 (Ταγ/ρχης ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ) εκ ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Τ.6040), Ι4 Λ.Ο.Κ. (Υπολ/γός ΚΟΡΚΑΣ) μετά του Υποδ/τού του 502 Ταγ/ρχου Δουκάκη εξ ΑΓΥΙΑΣ. Κατά την διαδρομήν των πρός ΣΠΗΛΙΑΝ και από της 1000 ώρας ήρχισαν διαδοχικώς οι άνω Λόχοι να προσβάλουν τους συμπτυσομένους εκ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ συμμορίτας εις τους οποίους επροξένησαν σοβαράς απωλείας.

        – Ουλαμός Πυρ/κού 25 Λιβρών ΑΓΥΙΑΣ μετά Ουλαμού τεθωρακισμένων μετεστάθμευσεν ΓΕΡΑΚΑΡΙ την χαραυγήν διά την καλλιτέραν υποστήριξιν της Επιχειρήσεως.

        – Την χαραυγήν ομοίως κατέφθασαν εις ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ Λόχος 612 Τάγματος  (Λοχαγός ΚΑΡΡΑΣ) μετά Ουλαμού τεθωρακισμένων αποσταλέντες εκ ΛΑΡΙΣΗΣ υπό του Επιτελάρχου της Μεραρχίας (ΣΥΝ/ΡΧΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ).

        – Από της 0700 ώρας ήρξατο η επέμβασις της Αεροπορίας (αναγνωρίσεως και διώξεως) διαρκέσασα καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας, ήτις επροξένησε σοβαρωτάτας απωλείας εις τους συμμορίτας.

Αι προξενηθείσαι απώλειαι εις τους συμμορίτας υπό των Τμημάτων Πεζικού και Πυρ/κού υπερέβησαν τους 20 νεκρούς και 40 τραυματίας, αι δε προξενηθείσαι υπό της Αεροπορίας υπερέβησαν  τους 60 νεκρούς και τραυματίας. Τοιουτοτρόπως η διάλυσις των Συμμοριακών Συγκροτημάτων υπήρξε πλήρης.

Σπανίως Διοίκησις Μονάδος  ευρέθη εις παρομοίαν περίπτωσιν ενεργειών Διοικητών και Διοικουμένων. Υπερεπηδήθησαν εδαφικαί ανωμαλίαι, εξεμηδενίσθησαν αποστάσεις, η νυξ μετεβλήθη εις ημέραν  και υπεράνω όλων έλαμψε σαν ήλιος το πνεύμα της αλληλεγγύης με έναν πόθον και μόνον την διάσωσιν του απειλουμένου Τμήματος  και την συντριβήν των Συμμοριτών.

Οι έπαινοι και τα συγχαρητήρια δεν έχουν θέσιν και διά τούτο λέγω μόνον ότι είμαι υπερήφανος διότι Διοικώ τοιαύτα Τμήματα και έχω συνεργάτας τοιούτους Πυροβολητάς, Αεροπόρους και τεθωρακισμένους.

                                                                                    Ο

                 Η.Π./Χ.Κ.                                      ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

           Ακριβές αντίγραφο                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                    Τ.Σ.Υ.                                            Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ ΟΣ

Οδηγίες χρησιμοποίησης αεροπορίας κατά συμμοριτών, ΑΔΑ/15 Μαρ 1947

84
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αποσ. Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. Ως η Διανομή
Ημερ. 15 Μαρτίου 191947
Στ. Φακ. ΑΔΑ/3/2/ΑΔ/Α.Π. 144
ΟΔΗΓΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Α. Πληροφοριών
Β. Δυνατοτήτων
Γ.Διαβιβάσεων
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο Στρατός εν στενή συνεργασία μετά της Αεροπορίας θ’ αναλάβη από ……… την εκκαθάρησιν της χώρας από των συμμοριτών και την επιβολήν της τάξεως.
Η κυρία προσπάθεια αρχικώς θα εκδηλωθή εν τη περιοχή του Β΄ΣΣ.
Κατά την περίοδον των επιχειρήσεων του Β΄ΣΣ το Γ΄ΣΣ θα τηρήται εις κατάστασιν ενεργειτικής αμύνης.
Ο συντονισμός των θ’ αναληφθή υπό της Διοικήσεως της Στρατιάς, ης Σταθμός Διοικήσεως αρχικώς θα είναι ο Βόλος.
Πληροφορίαι περί των συμμοριτών αναφέρονται εις το Παράρτημα Α.
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(1). Η άμεσος αεροπορική υποστήριξις του Στρατού εν επιθέσει και αμύνη εκδηλωθησομένη εις:
– υποστήριξιν προοργανωμένην και
– υποστήριξιν εναντίον απροόπτων στόχων Συνέχεια

Σχέδιο αεροπορίας επιχείρηση ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Α΄
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Αριθμ. πρωτ. ΑΠ. 697
Εν τη Αθήναις τη 8 Μαρτίου 1947
ΔΙΑΤΑΓΗ
1. Συνημμένως επισυνάπτεται “Σχέδιον επιχειρήσεων Αεροπορίας” διά την περίπτωσιν εφαρμογής σχεδίου επιχειρήσεων “ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ”.
2. Το σχέδιον επιχειρήσεων τούτο να συμπληρωθή
α) Διά του σχεδίου μεταφορών
β) -//- -//- ανεφοδιασμού
γ) -//- -//- συντηρήσεων και επισκευών, ατινα θα επισυναφθώσι τω παρόντι αποστελλόμενα δι’ ιδίων Διαταγών εντός 8 ημερών από λήψεως.
3. Οι κλάδοι Β. και Γ. να προκαλέσωσι τας αναγκαίας Διαταγάς διά την συγκρότησιν των κλιμακίων των υπό του σχεδίου Επιχειρήσεων προβλεπομένων.- Συνέχεια