Προσβολή κατωκημένων τόπων υπό ΕΒΑ, ΓΕΣ/6 Σεπ 1947

ΘΕΜΑ Προσβολή κατωκημένων τόπων                               Ο.Π
υπό Ε.Β.Α.-                                                                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ- Ιην ΣΤΡΑΤΙΑΝ
ΚΟΙΝΟΙΠΟΙΗΣΙΣ                                                                               Β.Σ.Τ. 902/6-9-47
– Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ Υ.Σ. -ΓΕΣ /Α1/1β
– ΑΙ/ΓΕΣ ΑΡΙΘ Φ.2005/153/1
Σχετικόν: AΠ. 2005/153/1-9-47/ΓΕΣ/Α1
1.- Επί της υπ’ αριθ. ΙΣ/16/690/Α1 αναφοράς υμών εξεδόθη το υπ’ αριθ. ΑΠ. 2005/153/1-9-47 έγγραφον του ΓΕΣ πρός ΓΕΑ/Α1 κοινοποιηθέν και υμίν.
2.- Ινα μη καθίσταται δυσχερής η προσβολή κατωκημένων τόπων χρησιμοποιουμένων οπωσδήποτε υπό των συμμοριτών συνιστάται όπως διατάσσηται εγκαίρως υφ’ υμών η εκκένωσις των κατωκημένων τούτων τόπων, ως και εκείνων ων η χρησιμοποίησις προβλέπεται πιθανή.-
Κ. Βεντήρης
Αρχηγός ΓΕΣ

ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Αντ/σγος

Advertisements

Απόψεις Στρατιάς για ολοκλήρωση Επιχειρήσεων TEΡMINΟYΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/7 Ιουλ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η Στρατιά
ΙΣ/Ι/498/ΑΙ
9 Ιουλίου 1947
Θέμα: Απόψεις Στρατιάς διά την  ολοκλήρωσιν των Επιχειρήσεων  TERMINΟYΣ.
Προς: ΓΕΣ/Α. Κλάδον
Κοιν.: ΑΙ/Ι
Στρατηγόν
Επί υπ’ αριθ. ΑΑΠ. 2139/12.6.47 Οδηγιών ΓΕΣ/Α. ΚΛ.
ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΖΩΝΗ Β΄ΣΣ
1.- Μετά το πέρας της εξελισσομένης επιχειρήσεως ΚΟΡΑΞ και της μελετωμένης πρός εκκαθάρισιν ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, η Στρατιά βάσει και των υμετέρων οδηγιών, διά ταχείαν πύκνωσιν της εντεύθεν συνόρων διατάξεως, προτίθεται, έστω και εις βάρος των αναγκών της εδραιώσεως, αίτινες παρουσιάζονται εις τας ζώνας ΑΕΤΟΣ – ΙΕΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ
(α) Να επικαθίση με την δυνατήν πυκνότητα επί της Νοτίως των Συνόρων ζώνης.
(β) Να οργανώση Κέντρα αντιστάσεως επί αυτής
(γ) Να τηρή τα ζωτικά σημεία της ζώνης περιοχής Β΄ΣΣ.
(δ) Να εξοικονομήση προοδευτικώς εφεδρείας της ως και τοιαύτας των υφισταμένων Σ.Σ.
2.- Διά να θεωρηθή πλήρως λήξαν το ζήτημα ενεργειών εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ(ολοσχερής εξυγίανσις) πρέπει πλήν των υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ να γίνη τελεία αποδιοργάνωσις των σωμάτων των συμμοριτών των δρώντων εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ – ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

Προσωπική αναφορά Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ προς ΑΓΕΣ, 4 Απρ 1947

Α.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                              Αθήναι τη 4-4-47
Αριθ. Α.Α.Π. 584

Εξαιρ. Επείγουσα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αντιστράτηγον Αρχηγόν ΓΕΣτρατού

Επί της υπ’ αρίθ. Α.Π. 1412/4-4-47 διαταγής Υμών.

Υπέβαλα ήδη την υπ’ αρίθ. 22867/1/Α/1-4-47 αναφοράν και ανέμενον την εκπλήρωσιν της εις την τελευταίαν παράγραφον αιτησεώς μου διότι τίποτε από ότι ανθρωπίνως υπήρξε δυνατόν δεν παρελείφθη.
Ήδη είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω ότι δεν ηδυνήθην να αντιληφθώ το νόημα της διαταγής σας.
Ποίαι αι δυνάμεις της ΡΟΥΜΕΛΗΣ είναι γνωσταί.
Ποίαι αι δυνατότητες των ομοίως γνωσταί.
Ποίος ο τρόπος του μάχεσθαι των ανταρτών έχει κατανοηθή παρ’ εμού πλήρως.
Αφού κατεπάτησα τα απάτητα μέχρι τούδε λημέρια των αυτοί σκόρπισαν και έγιναν κομμάτια δια να συγκεντρωθούν εις άλλον σημείον όπου ουδέποτε ήσαν.
Η φάσις ήν διετρέχομεν και εις την οποίαν θα εισέλθωμεν θα παρουσιάση αυτό το φαινόμενον, να παρουσιάζωνται, φεύγουσαι την μάχην συμμορίαι, εκεί όπου ουδέποτε υπήρξαν και ούχι μόνον τούτο, αλλά και να απειλούν σημεία τα οποία μέχρι τούδε με την στατικήν τακτικήν υπείχον θέσιν πατρίου εδάφους. Συνέχεια

Οδηγίες προς ΣΤΡΑΤΙΑ για ολοκλήρωση επιχειρήσεων ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, ΓΕΣ/12 Ιουν 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ- 1 Στρατιάν
ΓΕΣ/Γραφ. Αρχηγού Α.Κλάδου
ΚΟΙΝ- Α1/ΓΕΣ                                                                                 αρ. ΑΑΠ 2139
ΒΣΤ 902/12-ΥΙ-47

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΑΣ.-

Αι παρούσαι οδηγίαι εκτεθείσαι
σήμερον εις το Συμβούλιον Επιτελαρχών
ενεκρίθησαν ομοφώνως παρ’ αυτού.- (17-ΥΙ-47- Ταξίαρχος Μανιδάκης)

Δεδομένου ότι μετ’ όλίγον αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις θα αρχίσουν να φθάνουν διαδοχικώς μέχρι συνόρων επιθυμώ με τας παρούσας οδηγίας να σας προσανατολίσω επί των γενικών γραμμών βάσει των οποΙών θα επδωχθή αφ’ ενός μεν η ορΙστική εκκαθάρισις της ζώνης σας, αφ’ ετέρου δε η διαμόρφωσις της τελΙκής διατάξεως του Στρατού.
Ι. ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
-ι- Β.Σ.Σ. Μετά τας υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις ΚΥΚΝΟΣ, ΚΟΡΑΞ, και ΒΙΤΣΙ, αι ογκώδεις ενέργειαι συνόλου εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ τερματίζονται. Εφ’ όσον αι υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις αποδώσουν αποτελέσματα ουχί κατώτερα των “ΑΕΤΟΣ” δυνάμεθα να είπωμεν ότι ο πρώτος μας αντικειμενικός σκοπός ήτοι η διάλυσις των συμμοριακών μαζών επετεύχθη εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ Θα απομείνη το έργον της οριστικής εδραιώσεως και ολοσχερούς εξυγιάνσεως της ζώνης ως κατωτέρω.
-ιι- Ζώνη Γ΄ΣΣ Αι γενομέναι επιχειρήσεις εις ΒΕΡΜΙΟΝ, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η ήδη ενισχυμένη διάταξις ήτις επιτρέπει την συνεχή δίωξιν των επί Βερμίου συμμοριτών παρουσιάζουν ως τελικήν εικόνα της ζώνης της ΧΙ Μεραρχίας ως ζώνης μη εχούσης ανάγκης ογκωδών επιχειρήσεων συνόλου.
Απομένει εν αυτή η αυτή ανάγκη οία και εις το Β΄ΣΣ. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΛΟΚ, ΓΕΣ/ΥΜΟΚ/20 Μαϊ 1947

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις ΛΟΚ                                        ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Ταγ/χην ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                    ΓΕΣ/ΥΜΟΚ/ΙΙ
αρ.Α.Π.83622
ΚΟΙΝ: ΥΜΟΚ/ΓΕΣ                                                   ΒΣΤ 902/20-Υ-47
85 Περιοχήν
Ταγ/χην ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ
Ταγ/χην ΛΟΥΜΑΚΗΝ
Α΄ΣΣ. .(Α1-Α9)
Ι.     ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Πρόκειται ν΄αποσταλή αριθμός τις ΛΟΚ εις περιοχήν ΚΙΦΤ (Χ.7580) – ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ (Χ.6881) – ΓΟΥΡΔΟΣ (Χ.6771) – ΣΤΕΝΩΜΑ (Χ.7267) – ΤΣΟΥΚΑ (Χ.8267) – ΓΕΡΑΚΟΦΩΛΗΑ (Χ.8077), ινα δράση εναντίον των συγκεντρωθεισών εις την περιοχήν ταύτην συμμοριών. Συνέχεια

Εκθεσις Γεγονότων Καστανούσας, Γ’ΣΣ/13 Μαϊ 1947

Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις Γεγονότων                             Επείγουσα – Απόρρητος
Καστανούσης                                          Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ : Α.Π. 25976
Π Ρ Ο Σ :ΓΕΣ /Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 13-5-47
Κ Ο Ι Ν.:ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1 (μετ΄ αντιγρ. αναφοράς Χ Μεραρχίας)

Α1 – Α2 (ομοίως)

 1. Εν Συνεχεία πρός 103453/6-5-47 Ημετέρας υποβάλλεται συνημμένως εν
  αντιγράφω η Α.Π. 4777/Α1/6-5-47 έκθεσις Χ Μεραρχίας διά τα γεγονότα
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
 2. Το Σ. Στρατού, ως έχει σήμερον η κατάστασις από απόψεως διαθεσίμων
  δυνάμεων, δεν δύναται να αναλάβη εκκαθαριστικήν ενέργειαν πρός εκκαθάρισιν
  της περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, εν συνδιασμώ πρός τοιαύτην επί ΚΡΟΥΣΙΩΝ.

Οπωσδήποτε την ενέργειαν αυτήν θεωρεί αναγκαίαν και επιβεβλημένην, καίτοι
είναι βέβαιον ότι ο όγκος των εις ΜΠΕΛΕΣ συμμοριτών θα εισέλθη και πάλις
εις ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ, οπόθεν εκάστοτε εισβάλλει εντός του ημετέρου εδάφους.
Συνεπώς η ενέργεια αύτη θα έχη ως αποτέλεσμα καταστροφήν εγκαταστάσεων και
υλικών τινων, ίσως και σχετικήν αποδιοργάνωσιν επί περιωρισμένον σχετικώς
χρονικόν διάστημα.

Δεν λύει όμως οριστικώς το ζήτηματα.

Η λύσις τούτου απαιτεί, δι΄ Ισχυρών δυνάμεων, μόνιμον κατοχήν ολοκλήρου της
περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, τας οποίας δεν δυνάμεθα, οπωσδήποτε, να διαθέσωμεν σήμερα.

Μελετάται υπό της Μεραρχίας η επάνοδος των κατοίκων εις
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, εφ΄ όσον ήθελεν εξοικονομηθή και Τμήμα Στρατού.

Υποστράτηγος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Γ.Φ.Μ.Β.,

Ακριβές Αντίγραφον.

————————————————-

Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις επί γεγονότων                             Ε Ξ Α Ι Ρ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ                                       Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Χ. ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Π Ρ Ο Σ :Γ΄ Σώμα Στρατού/Α1 ΑΡΙΘ : Α.Π. 4777/Α1
Κ Ο Ι Ν.:Α1 Γραφείον Μεραρχίας 6/5/47 Σ.Τ.Γ. 916
Κατόπιν της υπ΄ αριθ. Α.Π. 25075/6-5-47 Διαταγής Υμών αναφέρω τα κάτωθι :

 1. Αι επιδραμούσαι κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ δυνάμεις συμμοριτών, ανήρχοντο,
  κατά τας πληροφορίας μεν των κατοίκων εις (1000) χιλίους και άνω, καθ΄ ημάς
  όμως η δύναμις δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να ήτο μεγαλυτέρων των 500-600.
 2. Αι δυνάμεις αύται των συμμοριτών απετελούντο εκ των

– Εις ΜΠΕΛΕΣ παραμενόντων 4 Λόχων Συμμοριτών συνολικής δυνάμεως 350-400 και
εκ των την νύκτα 30ης Απριλίου – 1ης Μαΐου προερχομένης εκ ΚΡΟΥΣΙΩΝ και εις
ΜΠΕΛΛΕΣ καταφυγόντων 150 Συμμοριτών.

 1. Ενέργειαι γειτονικών Τμημάτων άμα τη εκδηλώση της επιθέσεως:

– Εκ του Λόχου ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ εκινήθη αμέσως μια (1) Διμοιρία, ιδία
πρωτοβουλία, ήτις καθηλώθη εις την μεταξύ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ και
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ μεγάλην χαράδραν. Ζ (920-176) υπό Τμημάτων συμμοριτών,
άτινα κατείχον το ανωτέρω σημείον πρός απομόνωσιν ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
– Το Τάγμα (567) ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ.
Τα πλησιέστερα πρός την ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ Τμήματα του Τάγματος τούτου ήσαν τα Τμήματα ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, και ο Λόχος ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ.,
απέχοντα κατ΄ ευθείαν γραμμήν έως εξ 6 χιλιόμετρα από της
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ. Ως ανέφερεν η 37 Ταξιαρχία τα Τμήματα ταύτα, ουδόλως
έλαβον γνώσιν της κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ επιθέσεως, πλήν του Λόχου
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, όστις ανέφερεν, ότι ήκουεν πυροβολισμούς πρός την
κατεύθυνσιν ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, όπου ανεφάνησαν μετ΄
ολίγον πυρκαϊαί.
Συγχρόνως όμως με την κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ενέργειαν, ο εχθρός έβαλεν δι΄ όλμων, και αυτομάτων εναντίον του Λόχου ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ και
Τμημάτων ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, ασφαλώς ίνα, έχων τα σημεία ταύτα υπό τα πυρά του και την απειλήν σφοδροτέρας ενεργείας εναντίον τούτων
παρεμποδίση πάσαν κίνησιν πρός ενίσχυσιν της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ όπου η κυρία ενέργεια του εχθρού.
Οπως δήποτε από ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ουδεμία αίτησις ενισχύσεως πρός το 567 Τάγμα διά φωτοβολίδων εξεπέμφθη ως είχε προβλεφθή υπό του σχεδίου
ενεργείας και τούτο, ως εξηκριβώθη εκ των υστέρων, διότι ο φέρων το πιστόλιον φωτοβολίδων Καπετάν Ιωσήφ εφονεύθη εκ των πρώτων.
Πάντως όμως το Τάγμα εν τη αβεβαιότητι εις ην ευρίσκετο, όσον αφορά
τα συμβαίνοντα εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΝ διέταξεν και εξετελέσθησαν υπό του
Πυρ/κού βολαί τινές προπαρασκευασμέναι πρός την παρυφήν έξωθι του
χωρίου.
Τέλος δέον σημειωθή ότι από απόψεως δυνατοτήτων πρός ενίσχυσιν
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, ελαχίστας τοιαύτας διέθεσεν το Τάγμα, δεδομένου ότι
επί πλέον των Τμημάτων άτινα διέθετεν διά την ασφάλειαν των σημείων
του, είχε διαθέσει και πολλά τοιαύτα δι΄ ενέδρας εις περιοχήν ΔΟΒΑ
ΤΕΠΕ και ΑΚΡΟΛΙΜΝΙΟΥ πρός παραμπόδισιν διαφυγής πρός ΚΡΟΥΣΑ εκ
ΜΠΕΛΛΕΣ των καταφυγόντων προ 6ημέρου συμμοριτών.
Και αν καθίστατο δυνατή η κίνησις Τμημάτων τινών έστω και πολύ
μικρών είναι λίαν αμφίβολον εάν θα ηδύναντο ταύτα να φθάσουν
εγκαίρως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, λόγω της αποστάσεως, του σκότους της
νυκτός και των ενεδρών εις τας οποίας υπήρχεν φόβος να πέσωσιν.
Εκτός τούτου και ο αγών εκρίθη τάχιστα εντός της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, καθ΄
όσον ω προέκυψεν εκ της γενομένης εξετάσεως, οι MAΥ είχον
αιφνιδιασθή εντός του χωρίου, δεχθέντες ισχυράν επίθεσιν
αιφνιδιαστικώς διά πολλών δυνάμεων συνεπεία της οποίας
συνεπτύχθησαν ταχέως.

 1. Ενέργειαι 37΄΄ Ταξιαρχίας
  -Κατά την επίθεσιν.
  Ουδεμίαν επί πλέον των διά το Τάγμα αναφερθεισών, το οποίον Τάγμα
  άλλως είχε λάβει τας οδηγίας της Ταξιαρχίας. Η Ταξιαρχία
  παρηκολούθη την κατάστασιν του Τάγματος και της γειτονικής περιοχής
  καθ΄ όλην την νύκτα.
  -Μετά την επίθεσιν.
  Ο Διοικητής της Ταξιαρχίας μετέβη αυτοπροσώπως εις ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΝ, ο
  δε Διοικητής του Τάγματος και Αξ/κός Επιτελείου της Ταξιαρχίας
  μετέβησαν αμέσως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, ίνα αντεληφθώσιν την κατάστασιν,
  εμψυχώσωσι τους κατοίκους και λάβωσι τα αναγκαία υπέρ αυτών.
  Εμερίμνησαν επίσης διά την άμεσον μεταφοράν των τραυματιών.
  Επί πλέον τούτων η Ταξιαρχία είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα διά
  κάλυψιν του κενού του δημιουργηθέντος κατόπιν της εκκενώσεως της
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.

4. Εις ποίαν περιοχήν ευρίσκονται οι Συμμορίται.
Οι επιδραμόντες συμμορίται αφού ελεηλάτησαν το χωρίον, επανήλθον εν
σπουδή εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
Κατά πληροφορίας της χθες δύναμις εκ τούτων ανερχομένων εις 300
περίπου φαίνεται ότι διήλθον και πάλιν εκ ΜΠΕΛΛΕΣ πρός ΚΡΟΥΣΙΑ ;

5.Προθέσεις της Μεραρχίας.
Ηδη η κατάστασις παρουσιάζεται ως εξής :
Περί τους 250 συμμορίτας εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
Περί τους 500 » » ΚΡΟΥΣΙΑ.
Διά την κατ΄ αυτών ενέργειαν απαιτείται ενίσχυσις της Μεραρχίας διά μέσων υπό του Γ΄ Σ. Στρατού.
Σχετικώς θέλομεν αναφέρει εν καιρώ.
Οσον αφορά τα MAΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ η Μεραρχία προτίθεται να οργανώση ταύτα εις κινητά MAΥ και διατηρήση αυτά πρός δράσιν εις την εγγύς
περιοχήν.

Ο

Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

ΓΡΗΓΟΡΟΥΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Υποστράτηγος

Μ.Β.
Ακριβές αντίγραφον

Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.1,ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/12 Μαϊ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         12-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ  ΔΕΛΤΙΟΝ «ΙΕΡΑΞ» ΥΠ΄.ΑΡΙΘ. 1

Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ως αρχικώς εν τω Σχεδίω  Β’ΣΣ καθωρίσθη

2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

Συμφώνως τω Σχεδίω
1)    Εκκίνησις των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας καταλαβόντων την εσπέραν ΙΙην τρέχοντος την κάτωθι γραμμήν:
(Σ.9851) υψ. ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑ. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 5 χιλ.
(Σ.9854) υψ. ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ ΝΔ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 2 ΧΙΛ.
(Σ.983603) αντέρεισμα Β.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 6 χιλ.
(Σ.9662) υψ. Α.ΑΜΥΡΕΛΙ 5 χιλ.
(Σ.9263) υψ. ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΒΑ. ΜΑΥΡΕΛΙ 2 χιλ.
(Σ.895640) υψ. ΚΑΓΓΕΛΙΑ ΝΔ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 8 χιλ.
(Σ.8764) υψ.ΚΑΤΣΟΥΛΙ Ν. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7 χιλ.
(Σ.9341) υψ.ΣΚΑΛΑ ΒΔ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 7 χιλ.
(Σ.9545) υψ. ΨΙΛΗ ΑΛΑΤΙΣΑ Ν. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 3 χιλ.
(Σ.9845) υψ. ΑΝΤΟΖΟΡΙ ΝΑ. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 4 χιλ.
Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσι λόγω συνεχίσεως κινήσεως.
2)    Εκκίνησις των τμημάτων της ΧΥ Μεραρχίας. Συνέχεια

Εκθεση επιδρομής κατά Βέροιας (8-9 Μαι 1947), 11η ΜΠΖ/Α1/ΑΠ2213/11 Μαι 1947

ΘΕΜΑ            : ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ  :  Γ’ΣΣ  /Α1 – Α2 ΧΙ Μεραρχία Α.Π. 2213/Α1
ΚΟΙΝ  : Α1, Α2 Σ.Τ.Γ. 914 τη 11.5.47

1.-    Εκ της προχείρου εξετάσεως ήτις ενεργήθη παρά επιτελούς της Μεραρχίας, διά τα συμβάντα της Βερροίας κατά την νύκτα 8 πρός 9 Μαΐου προέκυψαν τα κάτωθι :
α) Δύναμις 150 συμμοριτών εκ του Τάγματος Δουλγερίδη (ΙΙΙΤάγμα συμμοριτών Κάτω Πιερρίων) οδηγουμένη υπό της ομάδος κρούσεως Νύχτα, διήλθεν 20.30 ώρ. τον Π. Αλιάκμονα εκ του πόρου Παλαιού Άμμου (33-40) με σκοπόν να εισέλθη εις την ΒΕΡΡΟΙΑΝ και προβή εις φόνον εθνικοφρόνων – εμπρησμόν οικιών των βάσει προγραφών. Συνέχεια

Ενημέρωση Υπουργού Στρατιωτικών, ΓΕΣ/10 Μαϊ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ                   Αθήναι  10.V.1947
Α/Ι                                                                   Απόρρητος
Επείγουσα
Προς
τον κύριον Υπουργόν Στρατιωτικών
Λαμβάνω  την τιμήν να υποβάλω τα κατωτέρω :
α)     Από  τον κύριον Πρωθυπουργόν εζητήθη διά τηλεγραφήματος εκ Λαρίσης την 16.IV.47 η αποστολή εις την εκκαθαρισθείσαν περιοχήν Άγραφα – Μέτσοβον, διοικητικών, εκπαιδευτικών, εκκλησιαστικών αρχών. Επανέλαβον τούτο διά ζώσης τη 5.V.47.
β)     Η ανωτέρω επείγουσα και σπουδαία ανάγκη θα προκύψη και εις τας περιοχάς  εις τας οποίας ήρξαντο αι επιχειρήσεις τη 11.V.47 .
γ)     Εις μιάν νύκτα νευρικότητος των κοινοβουλευτικών παραγόντων Πελοποννήσου άνευ μελέτης της καταστάσεως, με πληροφορίας ασταθμήτους, απεστάλησαν σπασμωδικά εκ των Κέντρων εκπαιδεύσεως Ναυπλίου  και Τριπόλεως μεγάλα τμήματα εις επαρχιακάς πόλεις. Η Κυβέρνηση ηναγκάσθη να διατάξη την κίνησιν αυτών εις πολύ βραχείαν χρονικώς επίδειξην ίνα κατευνάση την έξαψιν. Επέμειναν οι κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι Κυνουρίας. Διατί όχι και άλλαι επαρχίαι; Τί να είπωμεν διά Μακεδονίαν και αλλαχού; Συνέχεια

Αναφορά επιδρομής κατά Καστανούσας,

ΕΚ ΚΑΤΩ ΠΟΡΡΟΪΩΝ                                                         Αρ. 2 ημερ. 4/5
Ενδείξεις ΙΙ 4 Εχαρτοσημάνθη
Πρόεδρον Βουλής, Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Υπουργείον Στρατιωτικών Υπουργείον Δημ. Τάξεως
ΑΘΗΝΑΣ

Υπερχίλιοι συμμορίται επιδραμόντες την νύκτα 3 τρέχοντος κατά Καστανούσης εκ Μπέλλες τη συνδρομή Σλαύων εδήωσαν και επυρπόλησαν ταύτην εξ ολοκλήρου εν οις και σχολείον και εκκλησίαν φονεύσαντες 20 αθώους πολίτας κατακρεουργήσαντες κατ΄ αγριώτερον τρόπον παιδία 2-6 ετών ΣΤΟΠ

κάτοικοι αλλόφρονες και πανικόβλητοι ακ πρωτοφανούς εγκλήματος εγκαταλείπουσιν εστίας των κατευθυνόμενοι εις αθλίαν κατάστασιν μεγάλα κέντρα ΣΤΟΠ

Αίσθημα ασφαλείας εξέλιπε τελείως και κάτοικοι εν απογνώσει αιτούσιν άμεσον αποστολήν στρατιωτικών ενισχύσεων και χωροφυλακής άλλως κινδυνεύει ερημωθή τελείως μεθόριος.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ
Πολύκαρπος Καμπερίδης Πρόεδρος ΠΛΑΤΩΝΑΚΙΩΝ
Δημήτριος Αναστασιάδης Πρόεδρος Μακρυνίτσης
Γρηγόριος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Κάτω Πορροΐων
Σάββας Χατζησταυρακίδης Πρόεδρος Ανω Πορροΐων
Ιωάννης Φυντανίδης Πρόεδρος Ροδοπόλεως
Θεόδωρος Κυριακός Πρόεδρος Ανατολής

Εκθεσις επιχειρήσεως ΛΙΠΑΣ, Γ’ΣΣ/Α1/6 Μαϊ 1947

Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις επιχειρήσεως ΛΙΠΑΣ Απόρρητον
Γ.Σ.Σ./Α1
Π Ρ Ο Σ :1 Στρατιάν/Α1 ΑΡΙΘ : Α.Π. 25197
Κ Ο Ι Ν.:Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 6.5.47
Υποβάλλεται έκθεσις : επιχειρήσεως ΛΙΠΑΣ.

Ε. Δ.

Ο

Α Κ Α

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

Αντ/χης Πεζικού

Φ.Γ./Ν.Κ.
Ακριβές Αντίγραφον Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεως Αρ.8 ΙΕΡΑΞ, Β’ΣΣ/5 Μαϊ 1947

Θέμα: Ανακεφαλαίωσις ρυθμού                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ                            Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
Β΄Σ.Σ./Α.Α.Π. 315/ΑΙ/Ι
ΠΡΟΣ: ΙΙ-ΥΙΙΙ-ΙΧ-ΧV Μεραρχίας/Α1                      904 τη 5 Μαϊου 1947
Αριθμ.αντιτύπου….1…..
ΚΟΙΝ: 1ην Στρατιάν/Α1
ΓΕΣ/Α1
Γραφεία ΑΙ, Α2, ΓΙ, Α9/Β΄Σ.Σ.
Ημερολόγιον Β΄Σ.Σ.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ΄αριθμ. 8
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ¨Ι Ε Ρ Α Ξ¨

Εν συνεχεία των Α.Α.Π. 282 και 305 διαταγών Σ.Στρατού και έχων υπ΄όψιν τας υπό της ΧΥ και ΥΙΙΙ Μεραρχίας εκδοθείσας διαταγάς επιχειρήσεων ανακεφαλαιώ τα του συντονισμού της κινήσεως και του συνδέσμου μεταξύ των Μεραρχιών ως κάτωθι:
Ι.     ΗΜΕΡΑ Χ
α)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ι.     Εκκίνησις εκ της βάσεως εξορμήσεως.
ιι.    Αντικειμενικός σκοπός: οριζόμενος υπ΄αυτής.
β)    ΙΧ Μεραρχία: Ακίνητος. Μόνον το δεξιόν της παρακολουθεί κίνησιν αριστερού 32 Ταξιαρχίας (Απ΄ευθείας συνεννόησις μετ΄αυτής).
γ)    Σύνδεσμος: Δεξιού ΙΧ Μεραρχίας και αριστερού 32 Ταξιαρχίας εις ΣΠΑΘΑΔΕΣ (Σ.7647).
δ)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Ακίνητος
ε)    ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ:
ι.     Αποκλεισμός των διαβάσεων ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ
ιι.    Κατάληψις του αντικειμενικού σκοπού ΚΑΛΟΝΗ (Σ.3794) – υψ. (1014) (Ν.4201)- ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (Ν.4501) – ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Ν.5100)

 1. ΗΜΕΡΑ Χ συν 1

α)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Αντικειμενικός σκοπός καθοριζόμενος υπ΄αυτής.
β)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Ακίνητος. Προώθησις του δεξιού της εν συνδέσμω μεταξύ του αριστερού της 32 Ταξιαρχίας.
γ)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Ακίνητος
δ)    ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Κατάληψις αντικειμενικού σκοπού ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Σ.3999)-υψ.1091)(Σ.4198) – ΜΟΥΡΑΤ (Σ.4498)- υψώματα (Σ.475975).

 1. ΗΜΕΡΑ Χ συν 2

α)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Αντικειμενικός σκοπός οριζόμενος υπ΄αυτής.
β)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Ακίνητος. Προώθησις του δεξιού της εν συνδέσμω μετά του αριστερού της 32 Ταξιαρχίας. Ελαφρά προώθησις του αριστερού της εν συνδέσμω μετά του δεξιού της ΥΙΙΙ Μεραρχίας.
γ)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Εκκίνησις . Κατάληψις του γενικού αντικειμενικού σκοπού ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172), ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882), ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ (Σ.2788), ΓΟΥΜΑΡΑ (Σ.2592), ΑΝΙΤΣΑ (Σ.2795), ΣΚΟΥΡΤΣΑ (Σ.2698). Προώθησις Τμήματος εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) διά τον σύνδεσμον μετά της ΧΥ Μεραρχίας.
δ)    ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ:
ι.     Κατάληψις αντικειμενικού σκοπού, υψ. 1008 (Σ.4195), ΚΑΣΤΡΟ (Σ.4593), υψ. 726 (Σ.4793).
ιι.    Προώθησις τμήματος εκ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Σ.3899) εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) διά σταθερόν σύνδεσμον μετά της ΥΙΙΙ Μεραρχίας. Καθ΄άπασαν την διάρκειαν της επιχειρήσεως.
ιιι.   Απόφραξις διαβάσεων ΒΕΝΕΤΙΚΟ από ύψους ΔΕΣΠΟΤΙ  (Σ.5584) μέχρι συμβολής μετά του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ.

 1. ΗΜΕΡΑ Χ συν 3

α)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Αντικειμενικός σκοπός οριζόμενος υπ΄αυτής.
β)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Προώθησις του δεξιού της εν συνδέσμω μετά του αριστερού της 32 Ταξιαρχίας. Προώθησις αριστερού της και σύνδεσμος μετά της ΥΙΙΙ Μεραρχίας εις ΒΕΛΟΝΙ (Σ.4570). Λοιπά Τμήματά της ακίνητα.
γ)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Κατάληψις του αντικειμενικού σκοπού ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4180), ΚΑΝΤΗΛΑ (Σ.3583), ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ (Σ.3293).
δ)    ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Κατάληψις του αντικειμενικού σκοπού ΖΙΑΚΑΣ (Σ.4287), υψ. 821 (Σ.4587), ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (Σ.4887).

 1. ΗΜΕΡΑ Χ συν 4

α)    ΙΙ και ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ:

               ι.     Κατάληψις αντικειμενικού σκοπού ΠΑΛΗΟΥΡΙΑ (Σ.8075) – ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ (Σ.7964) – ΣΚΕΠΑΡΝΙ (Σ.7058) – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ (Σ.6060) – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Σ.5067) – ΒΕΛΟΝΙ (Σ.4571). Η ΙΧ Μεραρχία συνεχίζη σύνδεσμον μετά ΥΙΙΙ εις ΒΕΛΟΝΙ (Σ.4571). Σύνδεσμος ΙΧ και ΙΙ Μεραρχίας εις ΠΥΡΟΣΤΙΑΝ (Σ.7660).

β)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Περίσφιξις ΟΡΛΙΑΚΑ από Νότου και Δυσμών.
γ)    ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Περίσφιξις ΟΡΛΙΑΚΑ από ανατολών και από Βορρά. Προώθησις εις διαβάσεις ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ Δυτικώς ΔΕΣΠΟΤΗ.

 1. ΗΜΕΡΑ Χ συν 5

α)    ΙΙ και ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Αντικειμενικός σκοπός ΚΑΡΠΕΡΟ (Σ.7076) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ (Σ.6566) – ΒΟΥΛΓΑΡΙ (Σ.6070) – ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ (Σ.5273) – ΛΑΓΚΑΔΙΑ (Σ.4875). Σύνδεσμος ΙΙ και ΙΧ εις ΓΚΑΒΟΥΚΑ (Σ.6768) . Σύνδεσμος ΥΙΙΙ και ΙΧ εις ΛΑΓΚΑΔΙΑ (Σ.4875).
β)    VΙΙΙ και ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Εξερεύνησις περιοχής των και ιδιαιτέρως περιοχής ΟΡΛΙΑΚΑ.

 1. ΗΜΕΡΑ Χ συν 6 και εφ΄εξής:

α)    ΙΙ και ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Συνέχεια κινήσεως πρός Βορράν αμφοτέρων των Μεραρχιών διατηρουσών μικτόν σταθερόν σύνδεσμον εις ΑΝΘΡΑΚΙΑΝ (Σ.6274), ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179) και ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ (Σ.6086). Σταθμός μικτός σύνδεσμος ΥΙΙΙ και ΙΧης εις υψ. 856 (Σ.4579) .
β)    VΙΙΙ και ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Συνεχίζουσι εξερεύνησιν ζώνης των. ΧΥ Μεραρχία να επιζητήση όπως κατά το χρονικόν τούτο διάστημα εξερεύνηση και το τμήμα της ζώνης της το κείμενον δυτικώς ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ (περιοχή ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ (Σ.3694) – ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Σ.3488) – ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ (Σ.3891)) το οποίον βάσει της διαταγής της δεν διασχίζεται τας προηγουμένας ημέρας υπό φαλάγγων της.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Οι ως άνω οριζόμενοι καθ΄ημέραν αντικειμενοί σκοποί δεν αποτελούσι τί το αυστηρώς άκαμπτον.
Αι Μεραρχίαι δύνανται να τροποποιήσωσι τούτους ελαφρώς κατά την κρίσιν των αναλόγως του χρόνου εκείνου καταστάσεως με βάσιν πάντοντε την αποτελεσματικωτέραν πάντοτε δίωξιν του εχθρού. Οπωσδήποτε όμως δέον να εξασφαλίζωσι τον παράπλευρον σύνδεσμον.

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Π.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
/Α.Π.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Διαταγή επιχείρησης ΙΕΡΑΞ αρ.7, Β’ΣΣ/Α1/3 Μαϊ 1947

Θέμα: Επιχείρησις «ΙΕΡΑΞ»                           ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ: ΙΙ-ΥΙΙΙ-ΙΧ-ΧΥ Μεραρχίας                Αυξ.αριθμ.αντιτ….6….
ΙΙ Μεραρχίαν Τ.Σ.                                                Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π.305/ΑΙ/Ι
ΚΟΙΝ: 1ην Στρατιάν/Α1                                 904 τη 3-5-47
ΓΕΣ/Α1
Γραφεία Α1,Α2,Α8,Α9, ΑΙ0
Β΄.& Γ΄ Κλάδ. (2 αντίτυπα)
Ημερολόγιον Σ.Σ.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθμ. 7
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ «ΙΕΡΑΞ»
Συνέχεια της Α.Α.Π. 282/26-4-47/Α1/1 διαταγής Β΄Σ.Σ.

α)    Ανάγκαι επιτακτικαί, ίνα μη διακυρευθή το μέχρι τούδε επιτελεσθέν αποτέλεσμα των επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ, επέβαλον όπως διατεθώσι δύναμεις τινες εκ των προοριζομένων διά τας επιχειρήσεις ΙΕΡΑΞ ινα δι΄αυτών ως και τινων άλλων εξοικονομηθεισών άλλοθεν διεξαχθή επιχείρησις εκκαθαρίσεως της μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού και της αμαξιτής ΔΟΜΟΚΟΥ περιοχής και εδραιώσεως, εν αυτή.

β)    Εξ άλλου εκρίθη ασύμφοφος η διά τον ανωτέρω λόγον επιβράδυνσις των επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ.
γ)    Λόγω της εκ της ανωτέρω αιτίας μειώσεως των διά τας επιχειρήσεις  ΙΕΡΑΞ καθορισθεισών διά της υπ΄αριθμ. Α.Α.Π. 282/26-4-47 Διαταγής Σ.Στρατού δυνάμεων, επέρχονται τροποποιήσεις τινες αιτινες όμως δεν αλλοιούσι την γενικήν σύλληψιν των επιχειρήσεων τούτων. Αι τροποποιήσεις αύται εκτίθενται κατωτέρω. Συνέχεια

Αεροπορική περικύκλωση, ΔΑΣ/3 Μαι 1947

Θέμα: Αεροπορική περικύκλωσις

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΙΣ

Α)       ΓΕΝΙΚΑ

 1. Τί είναι αεροπορική περικύκλωσις;

1)    Επιχείρησις αεροπορική, συνήθως συνδεδυασμένη Αεροπορίας και Δυνάμεων Στρατού, πρός τον σκοπόν της εξοντώσεως ή της αιχμαλωσίας συμμοριτών, κρυπτομένων ή καλυπτομένων εις περιωρισμένον και συγκεκριμμένος χώρον (π.χ. χωρίον – δάσος κ.τ.λ).
2)    Κατά την επιχείρησιν ταύτην
α.    η Αεροπορία αιφνιδιαστικώς και ταχέως ενεργούσα ίππαται άνωθεν του χώρου τούτο, απαγορεύει την εξ αυτού απομάκρυνσιν του εχθρού και εξοντώνει πάντα επιχειρούντα ν’ απομακρυνθή.
β.    Αι δυνάμεις του Στρατού Ξηράς ερχόμεναι βραδύτερον περικυκλώνουν τον χώρον εις τον οποίον ευρίσκεται ο εχθρός και εξοντώνουν αυτόν. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΧΕΛΙΔΩΝ αρ.5, Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ302/2 Μαι 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ                                                                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Αριθμ. Αντιτύπου ….8….
Β’.Σ.Σ. Α.Α.Π 302/Α1/1
904 τη 2 Μαΐου 1947

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ αριθ. 5
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΧΕΛΙΔΩΝ»

 ΧΑΡΤΑΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ                 )
ΦΑΡΣΑΛΑ                 )           1/100.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ       )
ΛΑΜΙΑ                       )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.ΕΧΘΡΟΣ

α)    Ο εις την γενικήν περιοχήν ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8695) – ΑΓ. ΤΡΙΑΣ (Χ.7968) – Λίμνη ΞΥΝΙΑΣ δρων εχθρός υπολογίζεται εις 1.000 περίπου, κατανεμημένος κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας ως εξής:
ι.     Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ (περίπου 200) μετά 60-80 ιππέων εις περιοχήν ΚΑΤΑΧΛΩΡΟΝ (Υ.0286) – ΚΑΪΤΣΑ (Υ.0976) – ΕΚΚΑΡΑ (Υ.1384).
ιι.    Υπολείμματα Τάγματος ΣΟΦΙΑΝΟΥ και Τάγματος ΠΑΪΚΟΥ (περίπου 200) εις περιοχήν ΣΜΟΚΟΒΟΥ (Χ.9782) – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (Χ.9183) – ΜΟΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (Χ.9573).
ιιι.   Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (περίπου 250) εις περιοχήν ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ. 8695) – ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ (Χ.9385).
ιυ.   Τάγμα ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (περίπου 250) εις περιοχήν Ν. και Ν.Δ. ΦΟΥΡΝΑΣ (Χ. 8576). Συνέχεια

Έγκριση εμπολέμου συνθέσεως του Στρατού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

GREEK WAR MINISTRY

HIGHER MILITARY COUNCIL                Των Πρακτικών της υπ’
αρ.42 Συνεδριάσεως
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ:«Έγκρισις της εμπολέμου Συνθέσεως του Στρατού».
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 406
Το Α’.Σ.Σ συζητήσαν επί του εν περιλήψει θέματος και έχον υπ’ όψει τας υπό του ΓΕΣ υποβληθείσας αυτώ κατόπιν συνεργασίας μετά της Β.Σ.Α. σχετικάς προτάσεις συνεπεία των υπ’ αριθμ. 394 (40) και 399 (41) Πρακτικών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει παμψηφεί τας υπό του ΓΕΣ υποβληθείσας προτάσεις εχούσας ούτω:
α)    Η Δύναμις του Ελληνικού Στρατού να μη υπερβή τον αριθμόν των 115.000 ανδρών, η δε τοιαύτη των Βασικών και Ειδικών Κέντρων Εκπαιδεύσεως την των 25.000 ανδρών, μη υπολογιζομένων των ανεπιθυμήτων οπλιτών (Κατηγορίας Γ’) ήτοι εν συνόλω 140.000 ανδρών.
β)    Επί πλέον να υπάρχη δύναμις 10.000 ανδρών ως περιθώριον, πρός αντιμετώπισιν εκτάκτων γεγονότων (δι’ απροβλέπτους ανάγκας).
γ)    Γίνεται κατ’ αρχήν αποδεκτός ο Πίναξ μεταβολών και προσθηκών της Διατάξεως Μάχης 1947, ο συνταχθείς υπό του ΓΕΣ και Β.Σ.Α. Συνέχεια

Κοινοποίηση μεθόδου ενεργείας συμμοριτών,1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/29 Απρ 1947

ΘΕΜΑ : Κοινοποίησις μεθόδου ενεργείας                Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Συμμοριτών                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ :  Β’. Γ’ Σώματα Στρατού                                 1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Μεραρχίαι, Ταξιαρχίαι (υπό Στρατιάν)
ΚΟΙΝ :   ΓΕΣ /Α2                                                       ΙΣ/97/Α2
Α.Δ.Α.Σ.                                                       29.4.47
Α.Ν.Δ./Τ
Γραφεία, Κλάδοι Στρατιάς

Κοινοποιείται κατωτέρω απόσπασμα εκ της υπό του Αρχηγείου συμμοριτών ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εκδιδομένης εφημερίδος ο «ΜΑΧΗΤΗΣ» Απριλίου 1947, περί της μεθόδου ενεργείας, ην σκέπτονται να χρησιμοποιήσουν οι συμμορίται, πρός εξουδετέρωσιν των ανδρών σκοπών των φυλακείων, και διά του τρόπου τούτου κατάρριψιν του ηθικού ων στρατιωτών, ίνα λάβητε γνώσιν.

Α.Ν./Α.Π                                                                    Επιτελάρχης

Διά την ακρίβειαν

(Τ.Υ.Σ)                                                          Α. ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ταξίαρχος Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ αρ.4, Α’ΣΣ/27 Απρ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Θέμα : Επιχειρήσεις ΙΕΡΑΞ                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εγράφη υπό Ανθ/γού                                     Α΄Σ.Σ.
Παπαληγούρα Σπ.                                           ΑΑΠ 486/1/Α1
Προς : 85 Περιοχήν                                         27 Απριλίου 1947
Κοιν. : ΓΕΣ/Α1
Α1/1 27 Απριλίου 1947
Αυξ. αριθμ. αντιτύπου  2

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Συνθηματικόν Επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ»

ΧΑΡΤΑΙ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1 : 100000
1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών
2.ΑΠΟΣΤΟΛΗ : (α) Εκκαθάρισις του τετραπλεύρου ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ –
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑ και εξόντωσις των συμμοριών αίτινες λυμαίνονται τούτο,
διά των δυνάμεων 85 Περιοχής και των κάτωθι συμπληρωματικών μέσων.
(β) Συμπληρωματικά μέσα
– 74 Ταξιαρχία
3.ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΜΟΥ: Διά περιφερειακών ενεργειών εξοντώσεως των
συμμοριών, περίκλεισις τούτων τελικώς εντός του κλοιού ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ
– ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ – ΟΙΤΗ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ, ένθα θα επιζητηθή η οριστική
καταστροφή των.
Έγκαιρος λήψις μέτρων διά μη διαφυγήν των συμμοριών διά της κοιλάδος
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ πρός ΒΟΡΡΑΝ. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 27 Απρ 1947, Α’ΣΣ/Α2

Α΄ΣΣ. ./Α2
Αρ.Α.Π. 3291β
ΠΡΟΣ.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
27-4-47
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ
1.Αρχ.ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ. ΗΓ.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Δύναμις 250 (από μηνός έχει αναμιχθεί λόχος θεσσαλών)
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από περιοχήν ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ( ) ΠΑΥΛΙΑΝΗ ( ) ΚΑΣΤΕΛΙ ( ) ΒΑΡΓΙΑΝΗ ( ). Εμφανίζεται μέχρις ΑΜΦΙΣΣΗΣ -ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – κοιλάδος ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ. Ήδη τμήμα 70 ενεφανίσθη ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
2.Αρχ. ΟΙΤΗΣ ΗΓ.ΜΠΕΛΗΣ
Δύναμις 300
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από την κοιλάδα ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ και ελέγχει ταύτην καθώς και ολόκληρον την ΔΥΤ.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΝΟΤ. ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ περιοχήν.
3.Αρχ. ΓΚΙΩΝΑΣ (πρώην Όρθρυος).ΗΓ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΧΟΥΛΙΑΡΑΣΑ) – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δύναμις 100
Περιοχή δράσεως. Ευρίσκεται περιοχήν ΕΛΑΤΟΣ (Χ.8922) ΓΡΗΓΟΡΙ (Χ.9027) κινείται συνήθως εκατέρωθεν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ και ΒΟΡ. ΜΟΡΝΟΥ.
4.(α) Αρχ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
ΗΓ.ΛΕΥΤΕΡΗΣ – Συνεκεντρώθησαν περιοχήν ΜΑΝΟΥΚΑΣ- ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ (Χ.8134)
Δύναμις 120 Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων IΕΡΑΞ αρ.4, Β’ΣΣ/26 Απρ 1947

ΠΡΟΣ :
1ην Στρατιάν                                                                               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α.Α. Αντιτύπου 10
Β΄ΣΣ Α.Α.Π. 282/ΑΙ/Ι
904 τη 26-4-47

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ «Ι Ε Ρ Α Ξ»

ΚΟΝΙΤΣΑ )
ΙΩΑΝΝΙΝΑ )
ΓΡΕΒΕΝΑ )
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)
ΧΑΡΤΑΙ :       ΚΟΖΑΝΗ )                  1 / 100.000
ΤΡΙΚΚΑΛΑ )
ΚΑΤΕΡΙΝΗ )
ΛΑΡΙΣΑ )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- ΕΧΘΡΟΣ
α) Κατά τας μέχρι σήμερον συγκεντρωθείσας πληροφορίας ο εχθρός φαίνεται ότι
διαθέτει :
ι.- Εις περιοχήν ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3 Τάγματα μετά Τμημάτων
Ιππικού και υπολειμμάτων τινών Αρχηγείου ΚΟΖΙΑΚΑ
ιι.- Εις περιοχήν ΒΕΝΤΖΙΩΝ (καμπή ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ) Ι Τάγμα
ιιι.- Εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ 2 Τάγματα
ιυ.- Εις περιοχήν Δ. και Β.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 Τάγματα
υ.- Εις περιοχήν ΒΩΒΟΥΣΗΣ – ΔΥΣΤΡΑΤΟΝ περί τους 180 συμμορίται.
(Λεπτομέρειαι ως εις ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών). Συνέχεια