Προσβολή κατωκημένων τόπων υπό ΕΒΑ, ΓΕΣ/6 Σεπ 1947

ΘΕΜΑ Προσβολή κατωκημένων τόπων                               Ο.Π
υπό Ε.Β.Α.-                                                                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ- Ιην ΣΤΡΑΤΙΑΝ
ΚΟΙΝΟΙΠΟΙΗΣΙΣ                                                                               Β.Σ.Τ. 902/6-9-47
– Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ Υ.Σ. -ΓΕΣ /Α1/1β
– ΑΙ/ΓΕΣ ΑΡΙΘ Φ.2005/153/1
Σχετικόν: AΠ. 2005/153/1-9-47/ΓΕΣ/Α1
1.- Επί της υπ’ αριθ. ΙΣ/16/690/Α1 αναφοράς υμών εξεδόθη το υπ’ αριθ. ΑΠ. 2005/153/1-9-47 έγγραφον του ΓΕΣ πρός ΓΕΑ/Α1 κοινοποιηθέν και υμίν.
2.- Ινα μη καθίσταται δυσχερής η προσβολή κατωκημένων τόπων χρησιμοποιουμένων οπωσδήποτε υπό των συμμοριτών συνιστάται όπως διατάσσηται εγκαίρως υφ’ υμών η εκκένωσις των κατωκημένων τούτων τόπων, ως και εκείνων ων η χρησιμοποίησις προβλέπεται πιθανή.-
Κ. Βεντήρης
Αρχηγός ΓΕΣ

ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Αντ/σγος

Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων στα ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ, ΑΔΧΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/27 Μαρ 1947

ΔΧΚ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΧΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. Α/5/70 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Εν Θεσσαλονίκη τη 27 Μαρτίου 1947

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ
από 21-26 Μαρτίου 1947

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Από 15ης Μαρτίου ε.ε. πληροφορίαι πολλαπλώς διασταυρωθείσαι έφερον μτακινήσεις δυνάμεων από Κερδυλλίων πρός άλλας περιοχάς και αντιστρόφως. Η ΑΔΧΚΜ διά να καταλήξη εις θετικόν συμπέρασμα επί των δυνάμεων και κινήσεων των συμμοριτών ήχθη εις την απόφασιν να ενεργήση μίαν επιθετικήν ενέργειαν εις την περιοχήν Κερδυλλίων.
ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το σχέδιον ενεργείας καθορίζεται λεπτομερώς εις την υπ’ αριθ. Α/5/55 18-3-47 διαταγήν επιχειρήσεων, το οποίον εν γενικαίς γραμμαίς περιλαμβάνει, εις μίαν πρώτην φάσιν ενέργειαν κρούσεως κατά των συμμοριτών επ’ αυτών των εγκαταστάσεών των και εις μίαν δευτέραν φάσιν την εξερεύνησιν ολοκλήρου της περιοχής Κερδυλλίων και Μπεσικίων πρός εξόντωσιν των μικροομάδων, όσαι τυχόν ήθελον διασωθή μετά την πρώτην φασιν. Συνέχεια

Απόψεις Στρατιάς για ολοκλήρωση Επιχειρήσεων TEΡMINΟYΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/7 Ιουλ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η Στρατιά
ΙΣ/Ι/498/ΑΙ
9 Ιουλίου 1947
Θέμα: Απόψεις Στρατιάς διά την  ολοκλήρωσιν των Επιχειρήσεων  TERMINΟYΣ.
Προς: ΓΕΣ/Α. Κλάδον
Κοιν.: ΑΙ/Ι
Στρατηγόν
Επί υπ’ αριθ. ΑΑΠ. 2139/12.6.47 Οδηγιών ΓΕΣ/Α. ΚΛ.
ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΖΩΝΗ Β΄ΣΣ
1.- Μετά το πέρας της εξελισσομένης επιχειρήσεως ΚΟΡΑΞ και της μελετωμένης πρός εκκαθάρισιν ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, η Στρατιά βάσει και των υμετέρων οδηγιών, διά ταχείαν πύκνωσιν της εντεύθεν συνόρων διατάξεως, προτίθεται, έστω και εις βάρος των αναγκών της εδραιώσεως, αίτινες παρουσιάζονται εις τας ζώνας ΑΕΤΟΣ – ΙΕΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ
(α) Να επικαθίση με την δυνατήν πυκνότητα επί της Νοτίως των Συνόρων ζώνης.
(β) Να οργανώση Κέντρα αντιστάσεως επί αυτής
(γ) Να τηρή τα ζωτικά σημεία της ζώνης περιοχής Β΄ΣΣ.
(δ) Να εξοικονομήση προοδευτικώς εφεδρείας της ως και τοιαύτας των υφισταμένων Σ.Σ.
2.- Διά να θεωρηθή πλήρως λήξαν το ζήτημα ενεργειών εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ(ολοσχερής εξυγίανσις) πρέπει πλήν των υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ να γίνη τελεία αποδιοργάνωσις των σωμάτων των συμμοριτών των δρώντων εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ – ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

Οδηγίες προς ΣΤΡΑΤΙΑ για ολοκλήρωση επιχειρήσεων ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, ΓΕΣ/12 Ιουν 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ- 1 Στρατιάν
ΓΕΣ/Γραφ. Αρχηγού Α.Κλάδου
ΚΟΙΝ- Α1/ΓΕΣ                                                                                 αρ. ΑΑΠ 2139
ΒΣΤ 902/12-ΥΙ-47

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΑΣ.-

Αι παρούσαι οδηγίαι εκτεθείσαι
σήμερον εις το Συμβούλιον Επιτελαρχών
ενεκρίθησαν ομοφώνως παρ’ αυτού.- (17-ΥΙ-47- Ταξίαρχος Μανιδάκης)

Δεδομένου ότι μετ’ όλίγον αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις θα αρχίσουν να φθάνουν διαδοχικώς μέχρι συνόρων επιθυμώ με τας παρούσας οδηγίας να σας προσανατολίσω επί των γενικών γραμμών βάσει των οποΙών θα επδωχθή αφ’ ενός μεν η ορΙστική εκκαθάρισις της ζώνης σας, αφ’ ετέρου δε η διαμόρφωσις της τελΙκής διατάξεως του Στρατού.
Ι. ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
-ι- Β.Σ.Σ. Μετά τας υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις ΚΥΚΝΟΣ, ΚΟΡΑΞ, και ΒΙΤΣΙ, αι ογκώδεις ενέργειαι συνόλου εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ τερματίζονται. Εφ’ όσον αι υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις αποδώσουν αποτελέσματα ουχί κατώτερα των “ΑΕΤΟΣ” δυνάμεθα να είπωμεν ότι ο πρώτος μας αντικειμενικός σκοπός ήτοι η διάλυσις των συμμοριακών μαζών επετεύχθη εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ Θα απομείνη το έργον της οριστικής εδραιώσεως και ολοσχερούς εξυγιάνσεως της ζώνης ως κατωτέρω.
-ιι- Ζώνη Γ΄ΣΣ Αι γενομέναι επιχειρήσεις εις ΒΕΡΜΙΟΝ, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η ήδη ενισχυμένη διάταξις ήτις επιτρέπει την συνεχή δίωξιν των επί Βερμίου συμμοριτών παρουσιάζουν ως τελικήν εικόνα της ζώνης της ΧΙ Μεραρχίας ως ζώνης μη εχούσης ανάγκης ογκωδών επιχειρήσεων συνόλου.
Απομένει εν αυτή η αυτή ανάγκη οία και εις το Β΄ΣΣ. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, ΥΠΣΤΡΑΤ/2 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις «Στεφανάκη»
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ Α’ΣΣ/Α1
Επιτελ. Υ.Δ.Τ./Α1 Εξ. Επείγον
Απόρρητον
Υ.Δ.Τ./ΕΠΙΤ/Α1
αρ.50/43
Αθήναι τη 2-4-47

Διετέθη εις Λόχον 71 Ταξ.
Σχετικά ημέτερα 50/35 – 60/34
1. Κατάστασις σήμερον εις περιοχήν ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ παρουσιά-ζεται ως ακολούθως
α) Από απόψεως συμμοριτών
ι) Συμμορία 150-200 συμπτυσσομένη από ΕΛΑΤΟΥ κατόπιν της χθεσινής συμπλοκής μετ’ ελαφρών τμημάτων Χωρ/κής εκινείτο πρός νότον. Αύτη τας απογευματινάς ώρας της σήμερον προσεβλήθη υπό δυνάμεως ενός και ημίσεως λόχου προερχομένου από ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ διά ΠΕΝΤΑΓΙΟΥΣ πρός ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ ΚΟΥΠΑΚΙ και διωκόμενη διεπεραιώθη νοτίως της οδού εις περιχήν ΠΑΛΗΟΞΑΡΙ – ΤΥΧΙΟΝ.
ιι) Ετέρα πληροφορία φέρει ότι εις περιοχήν ΚΛΕΠΑ διενυκτέρευσε χθες συμμορία 150 περίπου κινηθείσα εν συνεχεία νοτιώτερον. Συνέχεια

Ασφάλεια Ρούμελης, Α’ΣΣ/1 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια Ρούμελης
ΠΡΟΣ: 71 Ταξιαρχίαν
72 Ταξιαρχίαν
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/Α1
Υπουργ. Δημ. Τάξεως (υ.τ.α.)
Α΄ΣΣ/Α1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Άκρως Απόρρητος-Προσωπική
Εδακτ. παρά του Ανθ/γού ΛΟΥΚΑ Ε.
Α΄ΣΣ/Α1
Αριθ. ΑΠ 387/Ι/Α1
ΒΣΤ 902/1-4-47
1. Κοινοποιώ συνημμένως ως έχει την ΑΑΠ 7155/31-3-47 Δ/γήν ΓΕΣ/Α1 ρυθμίζουσαν την Στρατιωτικήν ασφάλειαν της ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
2. Εις τον αναλαμβάνοντα την ευθύνην της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ Διοικητήν 71 Ταξ/χίας Ταξίαρχον Αντωνόπουλον υπό τας διαταγάς του οποίου ήδη τίθενται σημαντικές δυνάμεις, ανατίθεται ως αποστολή. Η εμπέδωσις οριστικώς της τάξεως εις ΡΟΥΜΕΛΗΝ και η δημιουργία ασφα-λείας των κατοίκων της υπαίθρου της άνω περιοχής. Συνέχεια

Μηνιάτικη Έκθεση Κομματικής Δουλειάς και Δράσης στο μήνα Μάρτη 1947, ΔΣΕ/ΑΡΧ. ΧΑΣΙΩΝ/30 Μαρ 1947

ΔΣΕ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΑΣΙΩΝ
Κ.Ο. ΙΙΙ Τάγματος Μήνας Μάρτης 1947

Μηνιάτικη Έκθεση
Κομματικής Δουλειάς και Δράσης μέσα στο μήνα Μάρτη 1947

  1. Α. ΓΕΝΙΚΑ. Στο μήνα αυτόν μας έγιναν αρκετές αλλαγές σε ολόκληρο το Τάγμα μας, ιδίως στους Λόχους που δώσαμε δυο παληούς και πήραμε δυο καινούργιους, που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξαναρχίσουμε από εξ αρχής την ταχτική του Τάγματος από της Ιδρύσεώς του μέχρι τώρα, γιατί οι καινούργιοι λόχοι που μας ήρθαν δεν ήταν προσανατολισμένοι στη μορφή του τακτικού Στρατού διότι εκεί που ζούσαν βρισκόντουσαν σε ανταρτική μορφή όσο από κομματική πλευρά άλλο τόσο από την Στρατιωτική πλευρά οι Λόχοι αυτοί είχαν άλλη ταχτική – όπου σήμερα και αυτοί προσαρμόστηκαν με την νέα ταχτική του ΔΣΕ. Συνέχεια

Οδηγίαι επιχειρήσεων, Γ’ΣΣ/28 Μαρ 1947

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς Μεραρχιών
VΙΙ – Χ – ΧΙ και Α.Δ.Χ.Κ.Μ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1
Στρατιάν/Α1
Α1
Α2
ΑΚΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Εδακτυλογραφήθη υπό του ανθ/γού ΒΑΛΑΣΑΝΗ ΙΩΑΝ.

Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ Α.Π. 20930
Β.Σ.Τ. 903 28.3.47
ΟΔΗΓΙΑΙ
1. α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Η συμμοριακή δράσις εις την περιοχήν του Γ΄ΣΣ ήρχισεν με την άνοιξιν να γίνηται εντονωτέρα. Οι συμμορίται ενισχυθέντες από τα όμορα Κράτη και στρατολογούντες εκουσίως ή διά της βίας ηύξησαν την δύναμιν των και αναμένεται ότι θα είναι λίαν επιθετικοί.
Η συμμοριακή δραστηριότης ως γνωστόν χαρακτηρίζεται περισ-σότερον έντονος και επικίνδυνος εις περιοχάς αίτινες σχετίζονται στενώς πρός τας Γενικάς επιδιώξεις τούτων. Συνέχεια

Πληροφορίες επίθεσης περιοχή Α’ΣΣ, ΑΓΕΣ/25 Μαρ 1947


ΓΕΣ
Επιχειρήσεις
Αρ. Πρωτ. 4141 25-ΙΙΙ-47
ωρ.22
ραδιοκρυπτογραφικώς
Επείγον

Υποστράτηγον Τσακαλώτον
Διοικητήν Α΄ΣΣ
Λαμίαν
Πληροφορίαι σοβαράς μορφής οποίας δίδομεν εμπιστοσύνην φέρουν επικείμενον επίθεσιν συμμοριτών διά 26 Μαρτίου μεγάλην ακτίνα ίνα εμποδίσουν επιχειρήσεις έαρος τακτικού εθνικού Στρατού στοπ σπεύσατε να καθαρίσητε ριζικά την Ρούμελη. Γνωρίζω δραστηριότητά σας και εξαιρετικά χαρίσματα ανωτέρου ηγέτου και ελπίζω να δώσητε την χαράν εις το έθνος στοπ αι Μονάδες χωροφυλακής υπάγονται δι’ επιχειρήσεις διαταγάς σας και διατάξατε ποίας περιοχάς θα καταλάβουν μονίμως πλέον στοπ. Ανώτατος αξιωματικός με πικρίαν εξεφράσθη επί καταστάσεως χαώδους μεταξύ στρατού και χωροφυλακής εις Λαμίαν στοπ.

Αντιστράτηγος Βεντήρης

Συμπεριφορά πρός τους κατοίκους της υπαίθρου, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/23 Μαρ 1947

ΘΕΜΑ: Συμπεριφορά πρός τους κατοίκους της υπαίθρου       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/6Ι/Α2
26 Μαρτίου 1947
1. Επί τη προόψει αναλήψεως γενικωτέρων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, επιθυμώ να απευθύνω πρός τους Διοικητάς Σ.Σ., Μερ/χιών και Ταξ/χιών και δι’ αυτών εις άπαντας τους αξ/κούς, τας κατωτέρω οδηγίας και συστάσεις, αφορώσας την συμπεριφοράν εν γένει των στρατευμάτων, έναντι του πληθυσμού της υπαίθρου, την πρός τας οποίας συμμόρφωσιν απαιτώ και προτίθεμαι να παρακολουθήσω προσωπικώς και δι’ οργάνων μου, εκ του σύνεγγυς. Συνέχεια

Σχέσεις και Συνεργασία Στρατού και Χωροφυλακής, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/22 Μαρ 1947

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ.
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/18/Α1.
22 Μαρτίου 1947
ΘΕΜΑ: Σχέσεις και Συνεργασία Στρατού και Χωρ/κής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1.- Λόγω των ειδικών συνθηκών ασφαλείας της χώρας, αίτινες επέβαλον μέχρι σήμερον και θα επιβάλωσι ακόμη δι’ αρκετόν χρόνον την στενωτάτην και από κοινού ενέργειαν του Στρατού και της Χωρ/κής διά την πλήρη αποκατάστασιν της τάξεως καθ’ άπασαν την χώραν, η ΣΤΡΑΤΙΑ κρίνει σκόπιμον να παρέξη οδηγίας τινάς περί των σχέσεων και της συνεργασίας του Στρατού και της Χωροφυλακής.
2.- Τα διά της παρούσης Δ/γής καθοριζόμενα συνεζητήθησαν κατά την σύσκεψιν την λαβούσαν χώραν την 20ην Μαρτίου εν τω Στρατηγείω του Β΄ΣΣ υπό την προεδρίαν του Δ/τού του Σ.Σ. και εις ην παρέστησαν ο Επιτελάρχης της Στρατιάς, ο Επιτελάρχης του Υπουργείου Δημ. Τάξεως, ο Επιθεωρητής της Ά Επιθεωρήσεως Χωρ/κής, οι ΑΔΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ και ο Αγγλος Σύνδεσμος παρά τη Βρεττανική Αποστολή Χωρ/κής. Συνέχεια

Μέτρα κατά της κομμουνιστικής δράσης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/21 Μαρ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
100/ Α/2
21-3-47
ΘΕΜΑ: Μέτρα κατά της κομμουνιστικής κινήσεως της Περιοχής.-
ΠΡΟΣ: 83 Περιοχήν
ΚΟΙΝ: Β’ΣΣ
Α/Τ-Α/2
1.- Eκ των παρεχομένων εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν της Στρατιάς πληροφοριών, συνάγεται οτι εξαιρετική κίνησις των κομμουνιστών και δραστηριότης παρουσιάζεται εις την πόλιν του ΒΟΛΟΥ.
Είναι πολύ πιθανόν η έδρα της Περιφερειακής οργανώσεως ολοκλήρου της Θεσσαλίας να έχη μεταφερθή εις ΒΟΛΟΝ. Το ότι αι Αρχαί δεν έχουσι πρός το παρόν σαφείς περί τούτου ενδείξεις δεν αποκλείει την ανωτέρω δυνατότητα, όταν ληφθώσι υπ’ όψιν, αφ’ ενός μεν ότι τα λαμβανόμενα παρά τούτου μέτρα είναι παθητικά και ανεπαρκή αλλά και η δράσις των κομμουνιστών οργανώσεων είναι σατανική διότι ακριβώς εις τούτο βασίζεται η εκάστοτε επιτυχία του, τον συνομοτικόν τρόπον δράσεως των. Συνέχεια

Οδηγίες χρησιμοποίησης αεροπορίας κατά συμμοριτών, ΑΔΑ/15 Μαρ 1947

84
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αποσ. Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. Ως η Διανομή
Ημερ. 15 Μαρτίου 191947
Στ. Φακ. ΑΔΑ/3/2/ΑΔ/Α.Π. 144
ΟΔΗΓΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Α. Πληροφοριών
Β. Δυνατοτήτων
Γ.Διαβιβάσεων
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο Στρατός εν στενή συνεργασία μετά της Αεροπορίας θ’ αναλάβη από ……… την εκκαθάρησιν της χώρας από των συμμοριτών και την επιβολήν της τάξεως.
Η κυρία προσπάθεια αρχικώς θα εκδηλωθή εν τη περιοχή του Β΄ΣΣ.
Κατά την περίοδον των επιχειρήσεων του Β΄ΣΣ το Γ΄ΣΣ θα τηρήται εις κατάστασιν ενεργειτικής αμύνης.
Ο συντονισμός των θ’ αναληφθή υπό της Διοικήσεως της Στρατιάς, ης Σταθμός Διοικήσεως αρχικώς θα είναι ο Βόλος.
Πληροφορίαι περί των συμμοριτών αναφέρονται εις το Παράρτημα Α.
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(1). Η άμεσος αεροπορική υποστήριξις του Στρατού εν επιθέσει και αμύνη εκδηλωθησομένη εις:
– υποστήριξιν προοργανωμένην και
– υποστήριξιν εναντίον απροόπτων στόχων Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεων ΔΟΜΟΚΟΥ-ΦΟΥΡΝΑ-ΚΕΔΡΟΥ- ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, Α’ΣΣ/Α1/15 Μαρ 1947

ΤΣ/Α. Σ.Σ.
Αριθ. 22212 /1/Α1
15 Μαρτ. 1947
Θέμα: Πεπραγμένων Σώματος Επιχειρήσεων μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΦΟΥΡΝΑ-ΚΕΔΡΟΥ-ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ.      

–ΓΕΣ/Α1.-
Κοιν: -A1/1.-
1.- AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
(α) Να εκκαθαρίση την περιοχήν μεταξύ: ΔΟΜΟΚΟΥ-ΞΥΝΙΑΔΟΣ-ΛΑΜΙΑΣ, Δημοσίας ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ – ΚΕΔΡΟΥ, ΚΕΔΡΟΥ – ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΑΓΟΡΙΑΝΗ – ΔΟΜΟΚΟΥ.
(β) Διατιθέμεναι δυνάμεις
– 71 Ταξιαρχία Λαμίας
– 72 Ταξιαρχία (μείον τάγμα) μέχρι 24-3-47
– 36 Ταξιαρχία μέχρι 15-3-47
2.- ΣΧΕΔΙΟΝ
(α) Πρόθεσις Ως η Α.Π. 303/1-3-47 Δ/γή Α’ΣΣ
(β) Μέθοδος
3.- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Αι επιχειρήσεις ήρξαντο συμφώνως τη Α.Π. 303/1-3-47 την 05.00 ώραν 9ης Μαρτίου 47. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΚΑΝΤΣΙΚΟ, 43 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/527 ΤΑΓΜΑ/12 Μαρ 1947

43 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
527 ΤΑΓΜΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Σύντομος επί της διεξαχθείσης μάχης εις ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ

Ι.- Ιστορικόν των προηγηθέντων της συμπλοκής γεγονότων από της εγκαταστάσεως Λόχου εις ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ την 8ην Δεκεμβρίου π.ε. είχεν εκφρασθή υπό των συμμοριτών η απειλή σοβαράς ενεργείας κατά του Λόχου. Ταύτα, ίνα εξαναγκασθή, όπως αποχωρήση. Η απειλούσα συμμορία ήτο η τοιαύτη ΠΕΤΡΙΤΗ – ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ, ήτις θα εκάλη εις συνεργασίαν και τη συμμορίαν ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ.
Η συμμορία αύτη αποχωρήσασα την 10 Δ/βρίου και προσβληθείσα εις Φούρκαν την 14 Δ/βρίου δεν εσημείωσε ετέραν εμφάνισιν εις την ζώνην ευθύνης του Τάγ/τος. Από των μέσων Φεβρουαρίου διεβεβαιούτο υπό των κατοίκων ο Δ/τής του λόχου ότι ουδέποτε οι συμμορίται θα επεχείρουν κατ’ αυτού πράγμα όπερ ενέβαλεν τούτον εις ανησυχίας και την 24ην Φ/ρίου ε.ε. εγκατέλειψεν την χειμερινήν διάταξιν και κατέλαβε θέσεις επί των υψωμάτων ΡΟΥΠΑ (Ν.127100) και ¨ΠΑΝΑΓΙΑ¨ (Ν.134102) όπου ευρέθη κατά την συμπλοκήν. Συνέχεια

check tables –Συνοπτική κατάσταση συμμοριών Β΄ΣΣ/ 12 Μαρ 1947

Β΄ΣΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Συμμοριών περιοχής Β΄ΣΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
Α. Ανώτερον Αρχηγείον Κεν. και Δ. Μακεδονίας (Επιτελείον) ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ (ΚΙΚΙΤΣΑΣ) 25 Εις την δικαιοδοσίαν του Αρχηγείου τούτου προσετέθησαν και αι περιοχαί ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ. Τα παλαιά τμήματα ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ διετέθησαν εις ΑΡΧΗΓΕΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΗΛΙΟΥ -ΚΟΖΑΚΑ.  Τα δε Τμήματα ΟΛΥΜΠΟΥ εις Αρχηγεία ΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΗΛΙΟΥ- ΚΟΖΑΚΑ.

Αντί αυτών εγκατεστάθησαν τα ήδη αναφερόμενα κατωτέρω τμήματα

Υπαγόμενα εις τούτο Αρχηγεία Περιφερείας
1. Αρχηγείον ΧΑΣΙΩΝ (Επιτελείον) ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (Σ.7364) ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΡΩΣΣΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 25 Προτίθεται να μετασταθμεύσουν πρός Δυσμάς.
Υφιστάμενα υπό τούτου τμήματα
Χ Τάγμα ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) ΚΑΤΣΩΝΗΣ 350
ΙΙΙ Τάγμα ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ

(Σ.7364)

ΕΥΣΤΡ. ΚΕΝΤΡΟΣ 413
ΙΧ Τάγμα ΑΝΕΡΑΚΙ (Σ.6273) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 350
Ομάς Εφίππων ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (Σ.9994) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΣ

40
2. Αρχηγείον ΒΕΝΖΙΩΝ ΣΑΡΑΚΙΝΑ  (Σ.7384) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 60

1213

Υφιστάμενα τούτου τμήματα
Ιον Συγκρότημα Περιοχή ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ ΜΟΥΡΙΚΗ (Σ. 6538)

ΝΑΜΑΤΑ (Ν.6628)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ 90-100

1313

Μετεκινήθη πρός άγνωστον κατεύθυνσιν
2ον Συγκρότημα Περιοχή ΒΟΥΡΙΝΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΡΟΥ- ΠΟΝΤΙΝΗ (Σ.7789) ΧΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ) 80-100
3. Αρχηγείον ΒΟΪΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Σ.3999) ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΙΑΚΟΣ) 50-60
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΑΗΔΟΝΙΑ (Σ.4704) Β.ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ 120-200
Ι. Συγκρότημα ΡΟΔΙΑ (Σ.4899) (ΓΚΙΚΑΣ) 150-200
ΙΙ. Συγκρότημα ΑΝΑΒΡΙΤΑ (Σ.4290) (ΒΙΔΡΑΣ) 120-200
ΙV. Συγκρότημα ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690) ΚΩΝ. ΡΑΦΤΗΣ

ΝΕΜΕΡΙΣΙΚΑΣ

125 Εκ της περιφερείας Ηπείρου
4. Αρχηγείον ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥ-ΤΟΝ (Ν. 3524) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 50-60 Πληροφορίαι φέρουσι αντικατάστασιν τμημάτων ΓΡΑΜΜΟΥ διά των του ΒΟΪΟΥ
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (Ν.3511) και Δυτικότερον ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 120-200
ΙΙ. Συγκρότημα ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ (Ν.1932) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 120-200
5. Αρχηγείον ΒΙΤΣΙ (Νοφικόν) Περιοχή ΡΑΔΟΣΙ (Ν.7155) ΜΠΕΖΕΣΤΙΑ-ΚΟΣ (ΓΑΛΑΝΗΣ) 50-60 Μετεκινήθη εις ΡΑΔΟΣΙ εκ περιοχής ΒΑΨΩΡΙ λόγω γενομένων επιχειρήσεων υπό ημετέρων τμημάτων.
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5164) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΟΛΙΔΗΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) 120-200 Δρα εις περιοχήν ΒΙΓΛΑΣ
ΙΙ. Συγκρότημα ΠΕΙΚΟΠΗ

(Σ.5950)

ΠΑΝΤ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ 120-200 Δρα εις περιοχήν ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΙΙΙ. Συγκρότημα ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΝ

(Ν.5141)

ΚΑΛΚΟΣ εκ ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ 120-200 Δρα εις περιοχήν ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
ΙV.Συγκρότημα Περιοχήν (Ν.7256) ΑΛΕΞΑΝΔ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 120-200 Δρα εις περιοχήν ΡΑΝΤΟΣΙ
6. Αρχηγείον ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΑ (Ο.0351) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (ΜΑΥΡΟΣ) 60 Εις τον Τομέα Γ’ΣΣ Κατόπιν επιχειρήσεων υπό τμημάτων Γ’ΣΣ εις την περιοχήν ΒΕΡΜΙΟΥ αι συμμορίαι κατήλθον πρός Νότον
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Ο.0654) ΧΑΡ. ΠΑΛΑΜΑΣ (ΛΑΜΠΗΣ) 80-100
ΙΙ. Συγκρότημα ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΙΣ (Ο.0851) ΣΠΥΡΟΣ 80-100
7. Αρχηγείον ΚΑΪΜΑΚΤΣΑ-ΛΑΝ ΚΟΡΥΦΗ (Ο.0382) ΟΡΕΣΤΗΣ 80-100 Εις τον Τομέα Γ’ΣΣ
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΣΑΡΑΚΙΝΗ (Ο.0780) Άγνωστος 80-100
ΙΙ. Συγκρότημα ΚΕΡΑΣΙΕΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

(Ο.0876)

Άγνωστος 80-100
8. Αρχηγείον ΠΙΕΡΡΙΩΝ ΜΗΛΙΑ (Ο.3504) ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ 60 Εις το Αρχηγείον τούτο προσετέθη και ο έλεγχος της περιοχής ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Υφιστάμενα τούτου τμήματα εις περιοχήν Β΄ΣΣ
Ι. Συγκρότημα ΜΕΤΑΞΑΣ (Τ.0188) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ (ΦΛΟΓΑΣ) 80-100
ΙΙ. Συγκρότημα ΠΑΛΗΟΓΡΑ-ΤΣΑΝΟ (Ο.1102) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΙΕΡΑΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 80-100
ΙΙΙ. Συγκρότημα ΚΑΡΥΑ (Τ.3774) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 400
Β. Ανώτερον Αρχηγείον ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Επιτελείον) ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7400) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΣ 70
Υπαγόμενα εις τούτο Αρχηγεία Περιφερείας
Ι. Αρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (Σ.5738) ΓΕΩΡ. ΒΟΓΙΑΣ

ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ

Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Τάγμα ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 200 ‘Ελαβεν μέρος εις την επίθεσιν ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ έσχεν αρκετούς νεκρούς και τραυματίας
ΙΙ. Τάγμα ΚΑΤΩ ΠΕΡΛΙΑΓΚΟ (Σ.6040) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ 300 Ανεχώρησε την 7-3-47 πρός άγνωστον κατεύ-θυνσιν πιθανώς πρός ΑΓΡΑΦΑ. Αναζηού-νται πληροφορίαι υπό της ΙΧ Μεραρχίας.
ΙΙΙ. Συγκρότημα ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

(Σ.6433)

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

120 Δρα ιππαστή και Ανατολικώς ΚΟΖΑΚΑ
2. Αρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ(Χ. 995) ΓΥΔΕΩΝ ΛΟΥΛΕΣ 100-120
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Τάγμα ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Υ.1074) ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΣ εκ ΔΕΡΕΛΙ 300 Περιοχή Α΄ΣΣ
ΙΙ. Τάγμα ΜΟΛΟΧΑ (Χ.8586) ΒΑΣ. ΜΠΟΤΣΗΣ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΗΛ. ΑΛΕΥΡΑΣ

300 Συμπτύσεται εξ Ανατολών πρός Β.Δ.
ΙΙΙ. Τάγμα ΜΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 300
ΙV.Τάγμα (έμπεδα) ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7688) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΒΤΑΝΤΑΣ

150 Φέρεται κινηθέν πρός Β. και Β.Δ.
V.Τάγμα ΚΕΡΑΣΙΑ

(Σ.7007)

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 500 Αφίχθη τελευταίως εκ περιοχής ΧΑΣΙΩΝ. Πιθανώς το 3 Τάγμα εκ ΧΑΣΙΩΝ Διετάχθη ΙΧ εξακριβώση πληροφορίας
ΥΙ. Τάγμα ΑΠΗΔΙΑ

(Χ.9191)

ΝΕΣΤΩΡ ΡΩΚΑΣ 160-200
3.ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Περιοχή ΟΣΣΗΣπροσωρινώς ΚΑΡΥΤΣΑ (Τ.6757) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ Κ. ΚΑΤΣΙΝΟΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) Διά τον ευχερέστερον συντονισμόν της δράσεως εις τας ορεινάς περιοχάς της Α. Θεσσαλίας, ιδρύθη το ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ αρχηγείου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις το οποίον υπήχθησαν τα Αρχηγεία ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΠΗΛΙΟΥ.
Υπαγόμενα εις Κλιμάκιον τούτο Αρχηγεία Περιφερείας
Ι. Αρχηγείον ΟΣΣΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥ-ΝΙΟΥ Προσωρινώς

ΚΑΡΥΤΣΑ

(Τ.6757)

ΝΙΚ. ΞΥΝΟΣ

και

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

25 Προεβλέπετο να εγκατασταθή εις την περιοχήν ΠΑΛΗΟΛΙΑΣ (Τ.5949)

ΜΠΕΛΙΑ (Τ.6150)

Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα Περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

(Τ.6231)

Χ. ΜΠΟΥΡΟ-ΤΖΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

80 Δρα εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ

Σταθμεύει συνήθως περί την ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΝ και ενίοτε περί το ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7536)

ΙΙ. Συγκρότημα ΚΑΡΥΤΣΑ

(Τ.6757)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 80 Πρόκειται περί του συγκροτήματος ΛΕΩΝΙΔΑ την αρχηγείαν του οποίου ανέλαβενο ΑΒΕΡΩΦ την 1-3-47 μετά την τοποθέτησιν του πρώτου εις αρχηγείον ΟΣΣΗΣ. Δρα εις περιοχήν ΚΑΡΥΤΣΑΣ-ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Τ.6946) ΤΣΟΥΞΑΣ (Τ.5540) – (Τ.6946)

 

ΙΙΙ. Τάγμα ΣΠΗΛΙΑ (Τ. 5756) ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

(ΚΟΣΜΑΣ)

80 Πρόκειται περί του ΙΙΙου Συγκροτήματος του διαλυθέντος Αρχηγείου Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ μετά σταθμεύσαντος το τρίτον δεκαήμερον Φ/ρίου ε.ε. εις ΟΣΣΑΝ. Προσωρινώς υπήχθη τακτικώς υπό το Αρχηγείον ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, προβλέπετο δε να υπαχθή οριστικώς εις τας Διαταγάς Αρχηγείου ΠΗΛΙΟΥ. Το Συγκρότημα τούτο κατόπιν της επιτυχούς αιφνιδιαστικής προσβολής υπό τμημάτων 3ης Ταξιαρχίας καθ’ ην εφονεύθησαν ο Αρχηγός τούτου ΚΟΣΜΑΣ και εξοντώθη το πλείστον των ανδρών του. 43 νεκροί – 13 αιχμάλωτοι) δεν πρέπει  να θεωρείται ως υφιστάμενον πλέον.
2. Αρχηγείον ΠΗΛΙΟΥ ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ(Τ.8616) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ (ΦΕΡΡΑΙΟΣ) 14
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα Περιοχή δράσεως Νοτίως και Ανατολικώς ΠΗΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 120
ΙΙ. Συγκρότημα Β. ΠΗΛΙΟΥ και Ν. ΜΑΥΡΟ-ΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 180
ΙΙΙ. Ανεξάρτητος Ομάς ΚΑΠΡΑΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 30 Αποστολή καταστροφών Σιδ. και οδικών δικτύων Βόλου-Βελεστίνου και Βόλου-Λαρίσης, επί προσθέτως εκτέλεσις δ/γων Αρχηγείου ΠΗΛΙΟΥ (δι’ αρπαγαίς, εισπράξεις προστίμων, απαγωγαί κ.τ.λ.)
Γ.Ανώτερον Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ  (Σ.3021) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ (ΤΖΟΥΜΕΡ-ΚΙΩΤΗΣ) 40-50 Επιδιώκει ανάπτυξιν τμημάτων εις την περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
Υφιστάμενα τούτου Τμήματα
Ι. Συγκρότημα ΠΟΛΥΝΕΡΙ

(Σ.3690)

ΚΩΝ. ΡΑΦΤΗΣ 125 Δρά εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ (ΒΩΒΟΥΣΑ και ΒΟΪΟΥ)
ΙΙ. Συγκρότημα ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡ-ΚΙΩΤΗΣ 140
ΙΙΙ. Ομάς Περιοχή Ανατ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙV. ΝΗΣΟΣ ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΟΥ

Ο Μάλλον εκτελεί σύνδεσμον.

Β.Σ.Τ. 904 τη 12 Μαρτίου
Τ.Υ.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2/Β΄ΣΣ

Κριτική εκπαίδευσης Στρατού, ΓΕΣ/12 Μαρ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ Αθήναι. 12.ΙΙΙ.1947
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ απόρρητος
Α΄ εκπαίδευσις αυστηρώς προσωπική
απορρ.1490/171000
Προς
τους Στρατηγούς Διοικητάς

1ης Στρατιάς
Α΄ ΣΣ
Β΄ ΣΣ
Γ΄ ΣΣ
Ανώτατος αξιωματικός κατά πρόσφατον περιοδείαν του εις τας Περιοχάς Β΄και Γ΄ ΣΣ σημειώνει:
‘Eπεσκέφθην αριθμόν τινά ταγμάτων και μετά δυσφορίας διεπίστωσα το χαμηλόν επίπεδον της μαχητικής ικανότητος, όπερ φαίνεται να είναι γενικόν. Δεν δύναμαι, να είπω ότι είδον τάγμα ή λόχον τινα, ος τις, κατά την γνώμην μου, είναι κατάλληλος ν’ αναλάβη αποτελεσματικώς, επιθετικάς επιχειρήσεις κατ’ ανταρτών.
Παρέστην μάρτυς αριθμού τινος ασκήσεων τας οποίας έδωσα εγώ ο ιδιος και αίτινες εξετελέσθησαν υπό ταγμάτων – λόχων επί λοφοσειρών, τόσα ομως σφάλματα και λάθη σοβαρά ανεφάνησαν ώστε υπήρξε δύσκολον να κάμω κριτικήν εντός του διαθεσίμου χρόνου. Τυπικόν παράδειγμα εμφαίνεται εις την κατωτέρω σημείωσιν, συνταχθείσαν υπό τινος των εκπαιδευτών αξιωματικών, ευρισκομένου επί του αντικειμενικού σκοπού, ον λόχος τις διετάχθη να καταλάβη. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΒΕΡΜΙΟΥ (26/2-10/3/1947), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΧΙ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των επιχειρήσεων όρους ΒΕΡΜΙΟΥ από 26 Φ/ρίου
μέχρι 10 Μαρτίου 1947

Ι.- Από της 17ης Φ/ρίου η ΧΙ Μεραρχία τη εγκρίσει του Γ΄ΣΣ ήρξαντο την προπαρασκευήν μιάς επιχειρήσεως κατά των συμμοριών του όρους ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
-Τμήματα Πεζικού, Πυρ/κού και τεθωρακισμένων της Μεραρχίας ενισχυθείσης διά του Τάγματος Βαθμοφόρων του Γ΄ΣΣ, αναπτυχθέντος εις 4 Λόχους, είχον συγκεντρωθή μεταξύ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΕΔΕΣΣΗΣ, και ΑΡΔΕΑΣ.-
-Η συγκεντρωσίς των είχεν περατωθή και όλα ήσαν έτοιμα την 19ην Φεβρουαρίου, η δε επιχείρησις υπελογίζετο ν’ αρχίση την 21ην Φεβρουαρίου.-
-Λόγω όμως της αφθόνου χιόνος, η οποία έπεσεν εις την περιοχήν μεταξύ 18 και 20 Φεβρουαρίου, η εκτέλεσις της επιχειρήσεως ανεστάλη μέχρι βελτιώσεως του καιρού, των τμημάτων παραμενόντων εις τους χώρους συγκεντρώσεώς των, του δε Διοικητού της Μεραρχίας επανακά-ψαντος εις Θεσ/νίκην εξ Εδέσσης, την 20ην Φεβρουαρίου.-
ΙΙ.- Εν τω μεταξύ συνέβησαν γεγονότα και ελήφθησαν πληροφορίαι αι οποίαι επέβαλον την αλλαγήν του Σχεδίου και αντί της επιχειρήσεως ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ απεφασίσθη υπό της Μεραρχίας η εκτέλεσις της επίχειρήσεως ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Εκκαθάρηση περιοχής Α΄ΣΣ, ΓΕΣ/Α1/11 Μαρ 1947

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αυστηρώς Απορρητον
Αναγράφη υπό Λοχ/γόν Κούμα
ΓΕΣ /Α/Ι
Αριθ ΑΑΠ 7100

ΠΡΟΣ: Α΄ΣΣ
Υπ. Δημοσίας Τάξεως
ΚΟΙΝ: 1η Στρατιάν Α/Ι

ΘΕΜΑ : Διτύπωσις και υποβολή του Σχεδ. Επιχ. εκκαθαρήσεως Περιοχής του υπό Α΄ΣΣ

1) Προσεχώς θα αναληφθώσιν ευρείας εκτάσεως επιχειρήσεις υπό της 1ης Στρατιάς διά την εξόντωσιν των συμμοριών και την αποκατάστασιν της τάξεως εις τας περιοχάς Β και Γ΄ΣΣ.
2) Το Α΄ΣΣ οφείλει να αναλάβη και αυτό εκ παραλλήλου την λύσιν του αυτού προβλήματος εις ολόκληρον την περιοχήν του ώστε, ολόκληρος η χώρα να απαλλαγή των συμμοριτών ολοσχερώς και το ταχύτερον.
3) Δεδομένου ότι τα εις την διαθεσίν σας μέτρα δεν επαρκούν διά την ταυτοχρόνου εκκαθάρισιν της περιοχής σας, θα πρέπει να κλιμακώσητε τας επιχειρήσεις σας χρονικώς επί τη βάσει των εξής απόψεων. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων TERMINUS, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/10 Μαρ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α αντιτύπου 5

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. “ΤΕRΜΙΝUΣ”

Σ/1/ΑΙ
Χάρται: ΕΛΛΑΔΟΣ 1/500.000 και 1/250.000                                      10/3/47
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Απεφασίσθη υπό της Κυβερνήσεως και του ΓΕΣ η από των Αρχών Απριλίου ε.ε ενέργεια εις τας περιοχάς των Β. και Γ.Σ. Στρατού εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, εις ας εδόθη το συνθηματικόν «TERMINUΣ»
Στοιχεία τινά περί των επιχειρήσεων τούτων έχουσι κοινοποιηθή εις τα Α και Β Σ. Στρατού διά της ΑΠ. 7027/8-2-47 δ/γής του ΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
2. Εχθρός
α) Αι περιλαμβανόμεναι εις τα κοινοποιηθέντα ήδη ΑΠ. 10884/5-2-47 και 11808/20-2-47 δελτία Πληροφοριών του ΓΕΣ
β) Ο εχθρός λόγω της φύσεως του υπ’ αυτού διεξαγωμένου αγώνος έχει δυνατότητα να κινήται λίαν ευχερώς από περιοχής εις περιοχήν είτε πρός αποφυγήν του αγώνος, είτε πρός ενίσχυσιν απειλουμένων τμημάτων του είτε πρός προσβολήν των ημετέρων γραμμών συγκοινωνιών.
Ο τρόπος ούτος ενεργείας του επιβάλλει ανάλογα μέτρα και τακτικήν εκ μέρους ημών.
γ) Διά την συλλογήν των αναγκαιουσών περί του εχθρού πληροφοριών έχει εκδοθεί πρός τα Σ.Σ. η ΑΠ. 10219/25-1-47 δ/γή του ΓΕΣ. Συνέχεια