Προσβολή κατωκημένων τόπων υπό ΕΒΑ, ΓΕΣ/6 Σεπ 1947

ΘΕΜΑ Προσβολή κατωκημένων τόπων                               Ο.Π
υπό Ε.Β.Α.-                                                                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ- Ιην ΣΤΡΑΤΙΑΝ
ΚΟΙΝΟΙΠΟΙΗΣΙΣ                                                                               Β.Σ.Τ. 902/6-9-47
– Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ Υ.Σ. -ΓΕΣ /Α1/1β
– ΑΙ/ΓΕΣ ΑΡΙΘ Φ.2005/153/1
Σχετικόν: AΠ. 2005/153/1-9-47/ΓΕΣ/Α1
1.- Επί της υπ’ αριθ. ΙΣ/16/690/Α1 αναφοράς υμών εξεδόθη το υπ’ αριθ. ΑΠ. 2005/153/1-9-47 έγγραφον του ΓΕΣ πρός ΓΕΑ/Α1 κοινοποιηθέν και υμίν.
2.- Ινα μη καθίσταται δυσχερής η προσβολή κατωκημένων τόπων χρησιμοποιουμένων οπωσδήποτε υπό των συμμοριτών συνιστάται όπως διατάσσηται εγκαίρως υφ’ υμών η εκκένωσις των κατωκημένων τούτων τόπων, ως και εκείνων ων η χρησιμοποίησις προβλέπεται πιθανή.-
Κ. Βεντήρης
Αρχηγός ΓΕΣ

ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Αντ/σγος

Εκθεση επιχειρήσεων στα ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ, ΑΔΧΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/27 Μαρ 1947

ΔΧΚ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΧΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. Α/5/70 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Εν Θεσσαλονίκη τη 27 Μαρτίου 1947

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ
από 21-26 Μαρτίου 1947

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Από 15ης Μαρτίου ε.ε. πληροφορίαι πολλαπλώς διασταυρωθείσαι έφερον μτακινήσεις δυνάμεων από Κερδυλλίων πρός άλλας περιοχάς και αντιστρόφως. Η ΑΔΧΚΜ διά να καταλήξη εις θετικόν συμπέρασμα επί των δυνάμεων και κινήσεων των συμμοριτών ήχθη εις την απόφασιν να ενεργήση μίαν επιθετικήν ενέργειαν εις την περιοχήν Κερδυλλίων.
ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το σχέδιον ενεργείας καθορίζεται λεπτομερώς εις την υπ’ αριθ. Α/5/55 18-3-47 διαταγήν επιχειρήσεων, το οποίον εν γενικαίς γραμμαίς περιλαμβάνει, εις μίαν πρώτην φάσιν ενέργειαν κρούσεως κατά των συμμοριτών επ’ αυτών των εγκαταστάσεών των και εις μίαν δευτέραν φάσιν την εξερεύνησιν ολοκλήρου της περιοχής Κερδυλλίων και Μπεσικίων πρός εξόντωσιν των μικροομάδων, όσαι τυχόν ήθελον διασωθή μετά την πρώτην φασιν. Συνέχεια

Απόψεις Στρατιάς για ολοκλήρωση Επιχειρήσεων TEΡMINΟYΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/7 Ιουλ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η Στρατιά
ΙΣ/Ι/498/ΑΙ
9 Ιουλίου 1947
Θέμα: Απόψεις Στρατιάς διά την  ολοκλήρωσιν των Επιχειρήσεων  TERMINΟYΣ.
Προς: ΓΕΣ/Α. Κλάδον
Κοιν.: ΑΙ/Ι
Στρατηγόν
Επί υπ’ αριθ. ΑΑΠ. 2139/12.6.47 Οδηγιών ΓΕΣ/Α. ΚΛ.
ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΖΩΝΗ Β΄ΣΣ
1.- Μετά το πέρας της εξελισσομένης επιχειρήσεως ΚΟΡΑΞ και της μελετωμένης πρός εκκαθάρισιν ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, η Στρατιά βάσει και των υμετέρων οδηγιών, διά ταχείαν πύκνωσιν της εντεύθεν συνόρων διατάξεως, προτίθεται, έστω και εις βάρος των αναγκών της εδραιώσεως, αίτινες παρουσιάζονται εις τας ζώνας ΑΕΤΟΣ – ΙΕΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ
(α) Να επικαθίση με την δυνατήν πυκνότητα επί της Νοτίως των Συνόρων ζώνης.
(β) Να οργανώση Κέντρα αντιστάσεως επί αυτής
(γ) Να τηρή τα ζωτικά σημεία της ζώνης περιοχής Β΄ΣΣ.
(δ) Να εξοικονομήση προοδευτικώς εφεδρείας της ως και τοιαύτας των υφισταμένων Σ.Σ.
2.- Διά να θεωρηθή πλήρως λήξαν το ζήτημα ενεργειών εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ(ολοσχερής εξυγίανσις) πρέπει πλήν των υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ να γίνη τελεία αποδιοργάνωσις των σωμάτων των συμμοριτών των δρώντων εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ – ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

Οδηγίες προς ΣΤΡΑΤΙΑ για ολοκλήρωση επιχειρήσεων ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, ΓΕΣ/12 Ιουν 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ- 1 Στρατιάν
ΓΕΣ/Γραφ. Αρχηγού Α.Κλάδου
ΚΟΙΝ- Α1/ΓΕΣ                                                                                 αρ. ΑΑΠ 2139
ΒΣΤ 902/12-ΥΙ-47

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΑΣ.-

Αι παρούσαι οδηγίαι εκτεθείσαι
σήμερον εις το Συμβούλιον Επιτελαρχών
ενεκρίθησαν ομοφώνως παρ’ αυτού.- (17-ΥΙ-47- Ταξίαρχος Μανιδάκης)

Δεδομένου ότι μετ’ όλίγον αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις θα αρχίσουν να φθάνουν διαδοχικώς μέχρι συνόρων επιθυμώ με τας παρούσας οδηγίας να σας προσανατολίσω επί των γενικών γραμμών βάσει των οποΙών θα επδωχθή αφ’ ενός μεν η ορΙστική εκκαθάρισις της ζώνης σας, αφ’ ετέρου δε η διαμόρφωσις της τελΙκής διατάξεως του Στρατού.
Ι. ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
-ι- Β.Σ.Σ. Μετά τας υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις ΚΥΚΝΟΣ, ΚΟΡΑΞ, και ΒΙΤΣΙ, αι ογκώδεις ενέργειαι συνόλου εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ τερματίζονται. Εφ’ όσον αι υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις αποδώσουν αποτελέσματα ουχί κατώτερα των “ΑΕΤΟΣ” δυνάμεθα να είπωμεν ότι ο πρώτος μας αντικειμενικός σκοπός ήτοι η διάλυσις των συμμοριακών μαζών επετεύχθη εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ Θα απομείνη το έργον της οριστικής εδραιώσεως και ολοσχερούς εξυγιάνσεως της ζώνης ως κατωτέρω.
-ιι- Ζώνη Γ΄ΣΣ Αι γενομέναι επιχειρήσεις εις ΒΕΡΜΙΟΝ, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η ήδη ενισχυμένη διάταξις ήτις επιτρέπει την συνεχή δίωξιν των επί Βερμίου συμμοριτών παρουσιάζουν ως τελικήν εικόνα της ζώνης της ΧΙ Μεραρχίας ως ζώνης μη εχούσης ανάγκης ογκωδών επιχειρήσεων συνόλου.
Απομένει εν αυτή η αυτή ανάγκη οία και εις το Β΄ΣΣ. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, ΥΠΣΤΡΑΤ/2 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις «Στεφανάκη»
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ Α’ΣΣ/Α1
Επιτελ. Υ.Δ.Τ./Α1 Εξ. Επείγον
Απόρρητον
Υ.Δ.Τ./ΕΠΙΤ/Α1
αρ.50/43
Αθήναι τη 2-4-47

Διετέθη εις Λόχον 71 Ταξ.
Σχετικά ημέτερα 50/35 – 60/34
1. Κατάστασις σήμερον εις περιοχήν ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ παρουσιά-ζεται ως ακολούθως
α) Από απόψεως συμμοριτών
ι) Συμμορία 150-200 συμπτυσσομένη από ΕΛΑΤΟΥ κατόπιν της χθεσινής συμπλοκής μετ’ ελαφρών τμημάτων Χωρ/κής εκινείτο πρός νότον. Αύτη τας απογευματινάς ώρας της σήμερον προσεβλήθη υπό δυνάμεως ενός και ημίσεως λόχου προερχομένου από ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ διά ΠΕΝΤΑΓΙΟΥΣ πρός ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ ΚΟΥΠΑΚΙ και διωκόμενη διεπεραιώθη νοτίως της οδού εις περιχήν ΠΑΛΗΟΞΑΡΙ – ΤΥΧΙΟΝ.
ιι) Ετέρα πληροφορία φέρει ότι εις περιοχήν ΚΛΕΠΑ διενυκτέρευσε χθες συμμορία 150 περίπου κινηθείσα εν συνεχεία νοτιώτερον. Συνέχεια

Ασφάλεια Ρούμελης, Α’ΣΣ/1 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια Ρούμελης
ΠΡΟΣ: 71 Ταξιαρχίαν
72 Ταξιαρχίαν
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/Α1
Υπουργ. Δημ. Τάξεως (υ.τ.α.)
Α΄ΣΣ/Α1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Άκρως Απόρρητος-Προσωπική
Εδακτ. παρά του Ανθ/γού ΛΟΥΚΑ Ε.
Α΄ΣΣ/Α1
Αριθ. ΑΠ 387/Ι/Α1
ΒΣΤ 902/1-4-47
1. Κοινοποιώ συνημμένως ως έχει την ΑΑΠ 7155/31-3-47 Δ/γήν ΓΕΣ/Α1 ρυθμίζουσαν την Στρατιωτικήν ασφάλειαν της ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
2. Εις τον αναλαμβάνοντα την ευθύνην της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ Διοικητήν 71 Ταξ/χίας Ταξίαρχον Αντωνόπουλον υπό τας διαταγάς του οποίου ήδη τίθενται σημαντικές δυνάμεις, ανατίθεται ως αποστολή. Η εμπέδωσις οριστικώς της τάξεως εις ΡΟΥΜΕΛΗΝ και η δημιουργία ασφα-λείας των κατοίκων της υπαίθρου της άνω περιοχής. Συνέχεια

Μηνιάτικη Έκθεση Κομματικής Δουλειάς και Δράσης στο μήνα Μάρτη 1947, ΔΣΕ/ΑΡΧ. ΧΑΣΙΩΝ/30 Μαρ 1947

ΔΣΕ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΑΣΙΩΝ
Κ.Ο. ΙΙΙ Τάγματος Μήνας Μάρτης 1947

Μηνιάτικη Έκθεση
Κομματικής Δουλειάς και Δράσης μέσα στο μήνα Μάρτη 1947

  1. Α. ΓΕΝΙΚΑ. Στο μήνα αυτόν μας έγιναν αρκετές αλλαγές σε ολόκληρο το Τάγμα μας, ιδίως στους Λόχους που δώσαμε δυο παληούς και πήραμε δυο καινούργιους, που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξαναρχίσουμε από εξ αρχής την ταχτική του Τάγματος από της Ιδρύσεώς του μέχρι τώρα, γιατί οι καινούργιοι λόχοι που μας ήρθαν δεν ήταν προσανατολισμένοι στη μορφή του τακτικού Στρατού διότι εκεί που ζούσαν βρισκόντουσαν σε ανταρτική μορφή όσο από κομματική πλευρά άλλο τόσο από την Στρατιωτική πλευρά οι Λόχοι αυτοί είχαν άλλη ταχτική – όπου σήμερα και αυτοί προσαρμόστηκαν με την νέα ταχτική του ΔΣΕ. Συνέχεια

Οδηγίαι επιχειρήσεων, Γ’ΣΣ/28 Μαρ 1947

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς Μεραρχιών
VΙΙ – Χ – ΧΙ και Α.Δ.Χ.Κ.Μ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1
Στρατιάν/Α1
Α1
Α2
ΑΚΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Εδακτυλογραφήθη υπό του ανθ/γού ΒΑΛΑΣΑΝΗ ΙΩΑΝ.

Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ Α.Π. 20930
Β.Σ.Τ. 903 28.3.47
ΟΔΗΓΙΑΙ
1. α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Η συμμοριακή δράσις εις την περιοχήν του Γ΄ΣΣ ήρχισεν με την άνοιξιν να γίνηται εντονωτέρα. Οι συμμορίται ενισχυθέντες από τα όμορα Κράτη και στρατολογούντες εκουσίως ή διά της βίας ηύξησαν την δύναμιν των και αναμένεται ότι θα είναι λίαν επιθετικοί.
Η συμμοριακή δραστηριότης ως γνωστόν χαρακτηρίζεται περισ-σότερον έντονος και επικίνδυνος εις περιοχάς αίτινες σχετίζονται στενώς πρός τας Γενικάς επιδιώξεις τούτων. Συνέχεια

Πληροφορίες επίθεσης περιοχή Α’ΣΣ, ΑΓΕΣ/25 Μαρ 1947


ΓΕΣ
Επιχειρήσεις
Αρ. Πρωτ. 4141 25-ΙΙΙ-47
ωρ.22
ραδιοκρυπτογραφικώς
Επείγον

Υποστράτηγον Τσακαλώτον
Διοικητήν Α΄ΣΣ
Λαμίαν
Πληροφορίαι σοβαράς μορφής οποίας δίδομεν εμπιστοσύνην φέρουν επικείμενον επίθεσιν συμμοριτών διά 26 Μαρτίου μεγάλην ακτίνα ίνα εμποδίσουν επιχειρήσεις έαρος τακτικού εθνικού Στρατού στοπ σπεύσατε να καθαρίσητε ριζικά την Ρούμελη. Γνωρίζω δραστηριότητά σας και εξαιρετικά χαρίσματα ανωτέρου ηγέτου και ελπίζω να δώσητε την χαράν εις το έθνος στοπ αι Μονάδες χωροφυλακής υπάγονται δι’ επιχειρήσεις διαταγάς σας και διατάξατε ποίας περιοχάς θα καταλάβουν μονίμως πλέον στοπ. Ανώτατος αξιωματικός με πικρίαν εξεφράσθη επί καταστάσεως χαώδους μεταξύ στρατού και χωροφυλακής εις Λαμίαν στοπ.

Αντιστράτηγος Βεντήρης

Συμπεριφορά πρός τους κατοίκους της υπαίθρου, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/23 Μαρ 1947

ΘΕΜΑ: Συμπεριφορά πρός τους κατοίκους της υπαίθρου       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/6Ι/Α2
26 Μαρτίου 1947
1. Επί τη προόψει αναλήψεως γενικωτέρων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, επιθυμώ να απευθύνω πρός τους Διοικητάς Σ.Σ., Μερ/χιών και Ταξ/χιών και δι’ αυτών εις άπαντας τους αξ/κούς, τας κατωτέρω οδηγίας και συστάσεις, αφορώσας την συμπεριφοράν εν γένει των στρατευμάτων, έναντι του πληθυσμού της υπαίθρου, την πρός τας οποίας συμμόρφωσιν απαιτώ και προτίθεμαι να παρακολουθήσω προσωπικώς και δι’ οργάνων μου, εκ του σύνεγγυς. Συνέχεια

Σχέσεις και Συνεργασία Στρατού και Χωροφυλακής, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/22 Μαρ 1947

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ.
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/18/Α1.
22 Μαρτίου 1947
ΘΕΜΑ: Σχέσεις και Συνεργασία Στρατού και Χωρ/κής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1.- Λόγω των ειδικών συνθηκών ασφαλείας της χώρας, αίτινες επέβαλον μέχρι σήμερον και θα επιβάλωσι ακόμη δι’ αρκετόν χρόνον την στενωτάτην και από κοινού ενέργειαν του Στρατού και της Χωρ/κής διά την πλήρη αποκατάστασιν της τάξεως καθ’ άπασαν την χώραν, η ΣΤΡΑΤΙΑ κρίνει σκόπιμον να παρέξη οδηγίας τινάς περί των σχέσεων και της συνεργασίας του Στρατού και της Χωροφυλακής.
2.- Τα διά της παρούσης Δ/γής καθοριζόμενα συνεζητήθησαν κατά την σύσκεψιν την λαβούσαν χώραν την 20ην Μαρτίου εν τω Στρατηγείω του Β΄ΣΣ υπό την προεδρίαν του Δ/τού του Σ.Σ. και εις ην παρέστησαν ο Επιτελάρχης της Στρατιάς, ο Επιτελάρχης του Υπουργείου Δημ. Τάξεως, ο Επιθεωρητής της Ά Επιθεωρήσεως Χωρ/κής, οι ΑΔΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ και ο Αγγλος Σύνδεσμος παρά τη Βρεττανική Αποστολή Χωρ/κής. Συνέχεια

Μέτρα κατά της κομμουνιστικής δράσης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/21 Μαρ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
100/ Α/2
21-3-47
ΘΕΜΑ: Μέτρα κατά της κομμουνιστικής κινήσεως της Περιοχής.-
ΠΡΟΣ: 83 Περιοχήν
ΚΟΙΝ: Β’ΣΣ
Α/Τ-Α/2
1.- Eκ των παρεχομένων εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν της Στρατιάς πληροφοριών, συνάγεται οτι εξαιρετική κίνησις των κομμουνιστών και δραστηριότης παρουσιάζεται εις την πόλιν του ΒΟΛΟΥ.
Είναι πολύ πιθανόν η έδρα της Περιφερειακής οργανώσεως ολοκλήρου της Θεσσαλίας να έχη μεταφερθή εις ΒΟΛΟΝ. Το ότι αι Αρχαί δεν έχουσι πρός το παρόν σαφείς περί τούτου ενδείξεις δεν αποκλείει την ανωτέρω δυνατότητα, όταν ληφθώσι υπ’ όψιν, αφ’ ενός μεν ότι τα λαμβανόμενα παρά τούτου μέτρα είναι παθητικά και ανεπαρκή αλλά και η δράσις των κομμουνιστών οργανώσεων είναι σατανική διότι ακριβώς εις τούτο βασίζεται η εκάστοτε επιτυχία του, τον συνομοτικόν τρόπον δράσεως των. Συνέχεια

Οδηγίες χρησιμοποίησης αεροπορίας κατά συμμοριτών, ΑΔΑ/15 Μαρ 1947

84
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αποσ. Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. Ως η Διανομή
Ημερ. 15 Μαρτίου 191947
Στ. Φακ. ΑΔΑ/3/2/ΑΔ/Α.Π. 144
ΟΔΗΓΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Α. Πληροφοριών
Β. Δυνατοτήτων
Γ.Διαβιβάσεων
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο Στρατός εν στενή συνεργασία μετά της Αεροπορίας θ’ αναλάβη από ……… την εκκαθάρησιν της χώρας από των συμμοριτών και την επιβολήν της τάξεως.
Η κυρία προσπάθεια αρχικώς θα εκδηλωθή εν τη περιοχή του Β΄ΣΣ.
Κατά την περίοδον των επιχειρήσεων του Β΄ΣΣ το Γ΄ΣΣ θα τηρήται εις κατάστασιν ενεργειτικής αμύνης.
Ο συντονισμός των θ’ αναληφθή υπό της Διοικήσεως της Στρατιάς, ης Σταθμός Διοικήσεως αρχικώς θα είναι ο Βόλος.
Πληροφορίαι περί των συμμοριτών αναφέρονται εις το Παράρτημα Α.
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(1). Η άμεσος αεροπορική υποστήριξις του Στρατού εν επιθέσει και αμύνη εκδηλωθησομένη εις:
– υποστήριξιν προοργανωμένην και
– υποστήριξιν εναντίον απροόπτων στόχων Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεων ΔΟΜΟΚΟΥ-ΦΟΥΡΝΑ-ΚΕΔΡΟΥ- ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, Α’ΣΣ/Α1/15 Μαρ 1947

ΤΣ/Α. Σ.Σ.
Αριθ. 22212 /1/Α1
15 Μαρτ. 1947
Θέμα: Πεπραγμένων Σώματος Επιχειρήσεων μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΦΟΥΡΝΑ-ΚΕΔΡΟΥ-ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ.      

–ΓΕΣ/Α1.-
Κοιν: -A1/1.-
1.- AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
(α) Να εκκαθαρίση την περιοχήν μεταξύ: ΔΟΜΟΚΟΥ-ΞΥΝΙΑΔΟΣ-ΛΑΜΙΑΣ, Δημοσίας ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ – ΚΕΔΡΟΥ, ΚΕΔΡΟΥ – ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΑΓΟΡΙΑΝΗ – ΔΟΜΟΚΟΥ.
(β) Διατιθέμεναι δυνάμεις
– 71 Ταξιαρχία Λαμίας
– 72 Ταξιαρχία (μείον τάγμα) μέχρι 24-3-47
– 36 Ταξιαρχία μέχρι 15-3-47
2.- ΣΧΕΔΙΟΝ
(α) Πρόθεσις Ως η Α.Π. 303/1-3-47 Δ/γή Α’ΣΣ
(β) Μέθοδος
3.- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Αι επιχειρήσεις ήρξαντο συμφώνως τη Α.Π. 303/1-3-47 την 05.00 ώραν 9ης Μαρτίου 47. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΚΑΝΤΣΙΚΟ, 43 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/527 ΤΑΓΜΑ/12 Μαρ 1947

43 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
527 ΤΑΓΜΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Σύντομος επί της διεξαχθείσης μάχης εις ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ

Ι.- Ιστορικόν των προηγηθέντων της συμπλοκής γεγονότων από της εγκαταστάσεως Λόχου εις ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ την 8ην Δεκεμβρίου π.ε. είχεν εκφρασθή υπό των συμμοριτών η απειλή σοβαράς ενεργείας κατά του Λόχου. Ταύτα, ίνα εξαναγκασθή, όπως αποχωρήση. Η απειλούσα συμμορία ήτο η τοιαύτη ΠΕΤΡΙΤΗ – ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ, ήτις θα εκάλη εις συνεργασίαν και τη συμμορίαν ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ.
Η συμμορία αύτη αποχωρήσασα την 10 Δ/βρίου και προσβληθείσα εις Φούρκαν την 14 Δ/βρίου δεν εσημείωσε ετέραν εμφάνισιν εις την ζώνην ευθύνης του Τάγ/τος. Από των μέσων Φεβρουαρίου διεβεβαιούτο υπό των κατοίκων ο Δ/τής του λόχου ότι ουδέποτε οι συμμορίται θα επεχείρουν κατ’ αυτού πράγμα όπερ ενέβαλεν τούτον εις ανησυχίας και την 24ην Φ/ρίου ε.ε. εγκατέλειψεν την χειμερινήν διάταξιν και κατέλαβε θέσεις επί των υψωμάτων ΡΟΥΠΑ (Ν.127100) και ¨ΠΑΝΑΓΙΑ¨ (Ν.134102) όπου ευρέθη κατά την συμπλοκήν. Συνέχεια