Δελτίο πληροφοριών, ΑΡΚΦΟΡΣ/15 Δεκ 1944 1700

Εκ: Στρατηγ. ΑΡΚΦΟΡΣ
Προς: Διαφόρους

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  15.12.44  ώρα 1700.

1.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Ο εχθρός περισσότερον επιθετικός πέριξ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Σημαντικώς ολιγώτερον μαχητικός εις περιφέρειαν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

2.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Αναφ. Δελτίον Πληροφοριών 15.12.44 ώρα 1100. Εις οικίαν του ΕΛΑΣ καταληφθείσαν υπό της 3ης Ελλην. Ταξ/χίας ανεκαλύφθησαν μεγάλαι ποσότητες εκκρηκτικών, πυρομαχικών και όπλων. Συνέχεια

Βρεττανικές απώλειες στην Ελλάδα 1/10/1944-31/1/1945

Από : Ταξίαρχον Π.Τζ.Κέντ
Σ.Ακόλουθος
Βρετανικής Πρεσβείας
Αθήναι
23 Ιαν. 1967

Αντιστράτηγον Γ.Λεβέντην
Τη ευγενή φροντίδι Γεν. Επιθ. Στρατού
Ελληνικόν Γεν. Επιτ. Στρατού

Στρατηγέ μου,

1.-    Θα ενθυμείσθε ασφαλώς ότι εις το παρελθόν ζητήσατε λεπτομερείας απωλειών των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα (εξαιρουμένων των νήσων) κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Οκτ. 1944 μέχρι Ιαν. 1945.

2.-    Το ημέτερον Υπουργείον Αμύνης παρέσχεν ήδη τας ακολούθους πληροφορίας, αφορώσας απωλείας του Βρετανικού Στρατού κατά την διάρκειαν της περιόδου από 16 Οκτ. 1944 μέχρι 15 Ιαν. 1945 (αμφότεραι αι ημερομηνίαι συμπεριλαμβάνονται) λυπείται δε που δεν είναι εις θέσιν να παράσχει περισσοτέρας πληροφορίας.
Αξιωματικοί Οπλίται
Φονευθέντες           30             224
Τραυματίαι             117          1091
Εξαφανισθέντες       1              49
3.     Λυπείται επίσης που δεν ήτο δυνατόν να ερευνήση τας σχετιζομένας με την Βρετανικήν Βασιλικήν Αεροπορίαν απωλείας μεταξύ Οκτ. 1944 και Ιαν. 1945, προφανώς διότι, επειδή η εκστρατεία ήτο πολύ βραχεία εις διάρκειαν και αι απώλειαι της Βασιλικής Αεροπορίας πολύ ολιγάριθμοι, εκρίθη ότι δεν ήτο αναγκαίον να διαχωρισθούν οι αριθμοί των εν λόγω απωλειών από τας γενικάς τοιαύτας των υπ’ όψιν ετών. Καίτοι εξητάσθη η περίπτωσις συγκεντρώσεως των απωλειών τούτων από τας μενονωμένας αναφοράς των μονάδων, μία προκαταρκτική ενέργεια απέξειξε, ότι η μέθοδος αύτη δεν θα ωδήγει εις ικανοποιητικά αποτελέσματα.

4.-    Πληροφορίαι περί των απωλειών του Βασιλικού Ναυτικού θα διαβιβασθώσιν υμίν ευθύς ως ληφθώσιν.

Ειλικρινώς υμέτερος

Διά την ακρίβειαν της                                Υ.Δ.
μεταφράσεως
Τ.Υ.
Γ.ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ

Λοχαγός

Εκθεση κατάστασης Θεσσαλονίκης, ΒΠΝ/24 Ιαν 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εν Θεσσαλονίκη τη 24η Ιανουαρ.1945
Αρ. Πρωτ. 1

Προς  ΥΑΝΔ

Περίληψις       Γενική κατάστασις εν Θεσσαλονίκη.

Εχω την τιμήν να σας αναφέρω ότι αφιχθέντες εν Θεσσαλονίκη την19ην τρέχοντος, εύρομεν την εξής γενικήν κατάστασιν:
1.     Όντως αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ συμφώνως προς το σύμφωνον ΣΚΟΜΠΙ ανεχώρησαν εκ της ορισθείσης περιοχής την 17ην τρέχοντος.
2.     Παρά την αποχώρησιν ταύτην δεν έχει διαταχθή και εκτελεσθή εισέτι λεπτομερής έλεγχος δι’ ανεύρεσιν πολεμικού υλικού και συνεπεία τούτου κατά πληροφορίας πλείστοι οπλοφορούν.
3.     Την προτεραίαν της αφίξεώς μας αφίχθησαν ενταύθα 2 τάγματα Εθνοφυλακής.
4.     Παραδόξως εν τη πόλει υφίστανται και λειτουργούν τα γραφεία του ΕΑΜ και ΚΚΕ. Επίσης δε εκδίδονται και κυκλοφορούν ελευθέρως κουμμουνιστικαί Εφημερίδες. Από της 21 τρεχ. εκυκλοφόρησαν το πρώτον και Εθνικιστικαί εφημερίδες.
5.     Την 21ην τρέχοντος έλαβε χώραν εν Θεσσαλονίκη επιβλητικόν συλλαλητήριον Εθνικοφρόνων. Τούτο όμως κατά την διέλευσίν του διά της παραλιακής οδού και ακριβώς προ των γραφείων ΕΑΜ και των έναντι αυτού γραφείων ΚΚΕ συνήντησε αιφνιδίαν επίθεσιν των κουμμουνιστών και Εαμιτών οίτινες κατ’ αρχάς έβαλον διά λίθων εκ των εξωστών και παραθύρων εν συνεχεία δε έβαλον εκ του ΚΚΕ μίαν χειροβομβίδα και ηκούσθησαν πυροβολισμοί. Αποτέλεσμα υπήρξεν ο τραυματισμός 10 ατόμων εκ των οποίων μερικοί σοβαρώς. Παρά ταύτα το συλλαλητήριον δεν διελύθη, αλλά επεχειρήθη είσοδος των διαδηλωτών εις τα γραφεία πράγμα όπερ ημποδίσθη υπό προσδραμόντων ανδρών του Βρεττανικού Στρατού. Μερικοί των διαδηλωτών αναρριχηθέντες επί τηλεγραφικών στήλων κατώρθωσαν και καθήρεσαν την επί του εξώστου επιβλητικήν πινακίδα του ΚΚΕ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/25 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ 1945
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        1ον Δεκαπενθήμερον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 632

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν

Ι.      ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΝ ΟΠΛΙΤΩΝ-        ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΡΑ

Ηθικόν  οπλιτών εν γένει εις πολύ ικανοποιητικόν σημείον. Το τοιούτον ωρισμένου μικρού ποσοστού θεωρουμένων υπόπτων, μειωμένον μη πραγματοποιήσεως λόγω αδυναμίας των σκοπών των.-

Θα επιζητηθή η τόνωσις έτι περισσότερον του ηθικού των οπλιτών διά της χορηγήσεως μικροαδειών, ευθύς ως η ασφάλεια και η εμπέδωσις τη τάξεως αναληφθή παρά της αναμενομένης δυνάμεως Χωροφυλακής.-

Επιβαλλόμενα μέτρα τα κάτωθι:

1)    Να χορηγήται εις τας οικογενείας των υπηρετούντων εφέδρων Εθνοφυλακής το καθορισθέν δυνάμει Νόμου «Πολεμικόν επίδομα οικογενείας» προς ανακούφισιν των οικογενειών των, δεδομένου ότι το πλείστον τούτων υπηρετεί εις τας τάξεις του Εθνικού Στρατού, ευρίσκεται εις παντελή αδυναμίαν να ικανοποιήση και τας στοιχειώδεις έτι οικονομικάς ανάγκας της οικογενείας των, ιδία των εγγάμων οπλιτών ήτις παραμένει απροστάτευτος.-

2)    Να χορηγώνται τα υπό του Ερυθρού Σταυρού και Κράτους εκάστοτε εις τον πληθυσμόν διανεμόμενα τρόφιμα εις τας οικογενείας των Εθνοφυλάκων δωρεάν.

3)    Να ληφθή μέριμνα παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας ίνα ωργανωθώσι κατά  Τάγμα Εθνοφυλακής «Καντίναι» εφωδιασμέναι με ωρισμένα είδη ατομικής εξυπηρετήσεως των Εθνοφυλάκων με λίαν μειωμένας τιμάς.

4)    Να διατεθώσιν υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά Τάγμα Εθνοφυλακής τουλάχιστον δύο ραδιόφωνα διά την ψυχαγωγίαν των οπλιτών και να δυνηθώσιν ούτοι να παρακολουθώσι τας προς τούτο οργανωμένας διά τους οπλίτας εκπομπάς, καθ’ ορισμένας ώρας και ημέρας της εβδομάδος.-

5)    Επιβάλλεται οπωσδήποτε η αύξησις της μερίδος του χορηγουμένου Ημερησίως άρτου εις τους οπλίτας, μη επαρκούς και η αύξησις της χορηγουμένης μερίδος τροφής.- Συνέχεια

Περί κινήσεως συμμορίας Βελουχιώτη, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/25 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 533                                           ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
Συνημ.Ι
Εν Βόλω τη 25η Μαΐου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡ. Δ/ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Α Θ Η Ν Α Σ

«Υποβολή αντιγράφου εκτάκτου δελτίου 119ου Τάγματος Τρικκάλων περί κινήσεων συμμορίας υπό Άρην Βελουχιώτην»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω, εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ.Α.Π. 478/22-5-45 αναφοράν μου, αντίγραφον εκτάκτου δελτίου πληροφοριών 119ου Τάγματος Τρικκάλων περί παρατηρηθεισών κινήσεων ληστοσυμμορίας Άρη Βελουχιώτη εις την ορεινήν περιφέρειαν του νομού Τρικκάλων, προς γνώσιν Υμών.-

Τ.Υ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Υποστράτηγος

Κοινοποιείται
Δ/σιν Πληροφοριών
Αντίγραφον Συνέχεια

Χειρισμός Σέρβων αυτόμολων, ΓΕΣ/Α2/24 Μαι 1945

Ε.Χ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/2
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 9261

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝ. ΣΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 2400/29-4-45 αναφοράς υμών περί εισερχομένων Σέρβων υπηκόων εις το Ελληνικόν έδαφος έχω την τιμήν να γνωρίσω, έως ότου λυθή το ζήτημα υπό Κυβερνητικής πλευράς, ότι δέον.

α΄.)- Να εμποδισθή η είσοδος εις το μέλλον, τοιούτων ατόμων, εις το έδαφος ημών, εν συνεννοήσει και με τας Βρεττανικάς Αρχάς.
β΄.)- Να συγκεντρωθώσιν οι ήδη εισελθόντες εις ωρισμένον μέρος υπό τύπον προσωρινού στρατοπέδου εν ω τοις εξασφαλισθή διαμονή και τροφή ανάλογος προς τα των τμημάτων Εθνοφυλακής, ταύτα πάντα εν συνεννοήση μετά της Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας ήτις είναι δυνατόν να αποτανθή εις την Ούνρα.
γ΄.)- Να καταρτισθώσιν ονομαστικοί κατάλογοι λεπτομερείς. (Ονοματεπώνυμον – τόπος καταγωγής, όνομα πατρός, χρονολογία αφίξεως εις το Ελληνικόν έδαφος – χρόνος γεννήσεως).-
Οι κατάλογοι  ούτοι να διαβιβασθώσι εις την Γεν. Διοίκησιν Μακεδονίας αντίγραφον δε τούτων εις το ΓΕΣ (Δ/σιν Πληροφοριών).
δ΄.).-       Εφ’ όσον ούτοι κατέφυγον εις το ημέτερον έδαφος μετά του οπλισμού των να περισυλλεγή ούτος και να διαφυλαχθή εν καλή καταστάσει, δεδομένου ότι είναι δυνατόν εις το μέλλον να ζητηθή η απόδοσις υπό της Σερβικής Κυβερνήσεως.- Τον τόπον της διαφυλάξεως και τον υπεύθυνον να αναφέρητε ημίν.-

Αθήναι τη 24 Μαΐου 1945

Ο

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ                                                 Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
Περί εισερχομένων Σέρβων                         Γ.ΔΡΟΜΑΖΟΣ
υπηκόων εις το Ελληνικόν                             Αντιστράτηγος
Έδαφος.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Ι)    Υπουργ. Εξωτερικών.
2)   Υπουργ. Εσωτερικών(Δ/σιν Αλλοδαπών)
3)   ΑΣΔΑ Μακεδονίας και Θράκης.
4)    Δ/σιν ΑΙ
5)    Δ/σιν Α2 Γρ.Δ2 και Γ.
6)   ΒΜΜ

ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
Τω εγγράφω 6
Τω σχεδίω 2.

Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Περί εμφανίσεως συμμορίας Βελουχιώτη σε Καλαμπάκα-Γρεββενά, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/22 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                         ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 478
Συνημ.1
Εν Βόλω τη 22α Μαΐου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Διεύθυνσιν Πληροφοριών
Α Θ Η Ν Α Σ

«Περί εμφανίσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις περιφερείαν Καλαμπάκας-Γρεββενών».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω την συνημμένην υπ’ αριθ. Α.Π. 260/14-5-45 αναφοράν εν αντιγράφω της Στρατ/κής Διοικήσεως Λαρίσης, περί εμφανίσεως και δράσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις την περιφέρειαν Καλαμπάκας-Γρεββενών, φερόμενον, μετά την συμπλοκήν Δυτικώς της Καστοριάς, ως καταφυγόντα εις Αλβανίαν, προς γνώσιν Υμών.

Τ.Υ.

Κοινοποιείται                                                          ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡ.
Δ/σιν Πληροφοριών                                                    Υποστράτηγος
μετ’ αντιγράφου αναφοράς
Στρατ.Δ/σεως Λαρίσης. Συνέχεια

Περί συμπλοκής εθνοφυλακής με συμμορία Βελουχιώτη, ΣΔΛ/14 Μαι 1945

ΣΤΡΑΤ.Δ/ΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ                               Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ                             Λάρισα τη 14η Μαΐου 1945
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 260

H
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Β Ο Λ Ο Ν

«Έκτακτον δελτίον πληροφοριών».

Επαναλαμβάνεται συνεχώς διασταυρουμένη η πληροφορία εκ του 119 Τάγματος ότι ο Άρης Βελουχιώτης μετά συμμορίας του ευρίσκεται περιφέρειαν Σπήλαιον (15 χιλ. Ν.Δ. Γρεββενών) – Κηπουρίον (Σ.4877)- ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5668) – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (Σ.7364) – ΚΑΤΑΦΥΓΙ (Σ.4965) – ΜΗΛΕΑ (Σ.3667) – συνεργαζόμενος και μετά εντοπίων αναρχικών.

Σκοπός τούτων είναι η ανασυγκρότησις των ενόπλων αναρχικών, τρομοκρατία νομιμοφρόνων πολιτών και πιθανώς προσβολή των προκεχωρημένων Τμημάτων Τάγματος εις Καλαμπάκαν. Επιτροπαί κατοίκων Κοινοτήτων ανωτέρω περιφερείας, παρουσιασθέντες εις 119 Τάγμα τρομοκρατημένοι εκ της εμφανίσεως εις την περιφέρειαν των ενόπλων αναρχικών, ητήσαντο προστασίαν. Συνέχεια

Δελτιο πληροφοριών (κομμουνιστικό δελτίο), ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/21 Απρ 1945

ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΓΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1945
(Φ.1005/Γ)
Αρ. Εγγρ. 1 (Γ4)
Φύλλα 3
Ε.Χ.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 86925                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Εν Αθήναις τη 21 Απριλίου 1945

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ Κον ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Αποστολή Κομμουνιστ. Δελτίου».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω υμίν το συνημμένον Δελτίον με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν τούτου.-

Τ.Υ.
ΕΥΣΤ. ΛΙΩΣΗΣ
Υποστράτηγος
Συν.Ι Συνέχεια

Εκθεση εσωτερικής καταστάσεως ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1945, ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/Δ2

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Δ2
ΜΗΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1945
Αθήναι τη 5 Μαΐου 1945

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περιληπτική της εσωτερικής καταστάσεως
(Βάσει επισήμων εκθέσεων των Ανωτέρω Στρατ.Δ/σεων).
—————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Δ2

ΕΚΘΕΣΙΣ
Εσωτερικής καταστάσεως βάσει επισήμων στοιχείων των Α.Σ.Δ.
μηνός Απριλίου 1945

Η έκθεσις περιλαμβάνει.

Ι.      ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Υπαρξις ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων και ανεύρεσις πολεμικού υλικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Παράνομος κυκλοφορία τύπου και προκηρύξεων – Διενεργουμένη προπαγάνδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Μυστικαί Συγκεντρώσεις – Παράνομοι οργανώσεις.-
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Προκλήσεις και συκοφάντησις του Εθνικού Στρατού -Υπονόμευσις θεμελίων του.

ΙΙ.    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗ-ΡΙΑΣΕΩΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Συνεργασία με ξένους
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Προσπάθεια δηλητηριάσεως σχέσεων με ωρισμένους Συμμάχους.

ΙΙΙ.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Συμπεράσματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα Πολεμικά Υπουργεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα λοιπά Υπουργεία. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Φεβ 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ                     Σ.Δ. τη 12 Φεβρουαρίου 1945
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον         Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Λαρίσης
Κερκύρας

Χάρται                      Βόλου            1: 250.000
Πρεβέζης

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αι συνεχιζόμεναι εις την Αττικήν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΑΜ και Κυβερνήσεως Πλαστήρα, είναι ενδεχόμενον να ναυαγήσουν και η Κυβέρνησις να επιδιώξη την βιαίαν διάλυσίν μας, την επιβολήν δικτατορίας και την πολιτικοοικονομικήν υποδούλωσιν της χώρας μας εις τους΄Αγγλους, παρά την θέλησιν και τα συμφέροντα του Λαού.

Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, αι εχθροπραξίαι θα επαναληφθούν και από μέρους ημών θα διεξαχθούν ως κατωτέρω ορίζεται.

Αι αντίπαλοι ημών Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις, ή θα ενεργήσουν ευθύς άμα τη διακοπή των διαπραγματεύσεων και αιφνιδιαστικώς εναντίον μας, διά των διατιθεμένων ήδη μέσων, οπότε δύνανται να καταλάβουν τα αστικά μας κέντρα, όχι όμως και να τα διατηρήσουν, ή θα αναμένουν την άφιξιν και άλλων Βρεττανικών δυνάμεων, διά την ενέργειαν ευρυτέρας κλίμακος επιχειρήσεων , οπότε η τοιαύτη ενέργεια θα βραδύνη επ΄αρκετόν (1-2 μήνες).

Αι σήμερον γνωσταί Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις και η μαχητική αξία των φαίνεται εις το Α.Π 55/6-2-45 Δελτίον πληροφοριών της Μεραρχίας. Συνέχεια

Απόσπασμα Εκθεσης Σιτρίν, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 2 Φεb 1945

Εκ του βιβλίου «Έκθεσις Σιτρίνα»

Σιτρίν αφίχθη εις την Ελλάδα την 21.1.1945.
Έκθεσίς του έχει δημοσιευθή εις Εφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» 2.2.1945

Ιανουαρίου Κυριακή

Χθες η Αντιπροσωπεία επεσκέφθη την περιοχήν Περιστερίου και ήτο παρούσα κατά την εκσκαφήν μεγάλου αριθμού πτωμάτων θυμάτων του ΕΛΑΣ.

Έλλην ιατροδικαστής έδωκε εις την αντιπροσωπείαν εξηγήσεις επί των μεθόδων εκτελέσεως.

Ο Αρχηγός της αντιπροσωπείας μετά τα όσα είπε έκαμε τας κάτωθι δηλώσεις εις αντιπροσώπους του τύπου.

«Είναι φρικώδη τα όσα είδα. Η απόδειξις είναι αναμφισβήτητος. Ουδέποτε είδα τρομερότερο θέαμα εις την ζωήν μου, από αυτά τα πτώματα τα οποία εξετελέσθησαν με τα χέρια δεμένα στις πλάτες. Αυτό που είδα με ανάγκασε να είπω ότι ήτο ανάγκη να έλθωμεν εδώ διά να ίδωμεν την γυμνήν αλήθειαν». Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, 143 ΤΑΓΜΑ/2ΓΡ/29 Ιαν 1945

143 Τάγμα
ΙΙ Γραφείο                                                              Αρ.42685
29-1-45

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επιβάται εκ Ναυπλίου επιβεβαιούν τα συμβάντα την 19ην τρεχ. εκεί συν τη πληροφορία ότι οι συλληφθέντες μετά δίωρον μάχην άνδρες της Ελληνικής Ταξιαρχίας είχον επί κεφαλής ΄Αγγλους Αξ/κούς. Ο αρχηγός, Λοχαγός Έλλην, ετραυματίσθη κατά την μάχην και ότι τελικώς υποκύψαντες προ υπερτέρων δυνάμεων, απήχθησαν εις Τρίπολιν.
Μετά των κατερχομένων προς Αθήνας ομήρων, πλείστοι όσοι ηγέται και στελέχη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι μέσω αυτών.

Αθήναι τη 29 Ιανουαρίου 1945

Το
143 Τάγμα
Τ.Σ.Υ.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΡ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Δελτίο πληροφοριών Νο55, 26 Ιαν 1945

Π.Π
YΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ              Αθήναι τη 27 Ιανουαρίου 1945
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                                                        από 1800 ώρ. της 26.Ι.45
με 1800ωρ. της 27.Ι.45
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 55

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

-Ως πληροφορεί η Στρατ. Δ/σις Θεσσαλονίκης, κατά τας αρχάς Ιανουαρίου μετέβη εις την Σόφιαν αντιπρόσωπος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έφεδρος τις ανθ/γος πεζικού ονόματι Ραφτούδης, ίνα συζητήση μετά των Βουλγάρων κομμουνιστών το ζήτημα της καταργήσεως των συνόρων και της αυτοδιοικήσεως των περιφερειών της Μακεδονίας.

Κατά την συνάντησιν, οι Βούλγαροι αντιπρόσωποι εδήλωσαν ότι θέμα συζητήσεως δεν είναι η κατάργησις των συνόρων και αυτοδιοίκησις Μακεδονίας, αλλά επέκτασις των Βουλγαρικών συνόρων πέραν του Ολύμπου.

Ο ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ εδήλωσεν ότι εν τοιαύτη περιπτώσει δεν έχει θέσιν εν τω Συνεδρίω και ότι, επανερχόμενος εις ΣΕΡΡΑΣ θα αντιταχθή μετα των υπ’ αυτόν ανδρών, ανερχομένων εις 2.000 και δι’ όλων των μέσων άτινα διαθέτει, κατά της τοιαύτης Βουλγαρικής ενεργείας.

Το ΙΙ/Β Γραφείον

Τ.Υ.
ταγ/ρχης ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Κοινοποίησις
Αγγλ. Στρατηγείον(Γραφείον Συνδέσμου)
Υπουργείον Στρατιωτικών
Ανωτ. Στρατ. Δ/σις Αττικής
Γραφείον κ.Αρχηγού ΓΕΣ
ΙΙ/Β, ΙΙ/Δ και ΙΙΙ Γραφεία ΓΕΣ

Δελτίο πληροφοριών 6, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 25 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ.2310                           Από 18ης ωρ. της 24-1-45
με 18ην ωρ. της 25-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 6

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ι.-    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει ότι οι κάτοικοι της απελευθερωθείσης περιοχής Κορίνθου είναι τρομοκρατημένοι εκ της δράσεως των ελασιτών και αιτούσι την παραμονήν στρ. Μονάδων εις την Κόρινθον, ως και την δημιουργίαν, Κοινοτικών Αστυνομιών διά την αντιμετώπισιν τυχόν νέων επιδρομών ελασιτών.

ΙΙ.-   Οι κάτοικοι των χωρίων ΛΑΥΡΙΟΝ – ΚΕΡΑΤΕΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΤΡΙΓΛΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΗ – ΕΚΑΛΗ –  ΑΧΑΡΝΑΙ – ΦΥΛΗ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΜΑΝΔΡΑ δι’ επανειλημένων αιτήσεων παρακαλούν να τους χορηγηθή οπλισμός διά την δημιουργίαν κοινοτικής αστυνομίας μέχρι της ημερομηνίας καθ’ ην θα καταστή δυνατή η εγκατάστασις κρατικών αστυνομικών τμημάτων, επι τω σκοπώ να δυνηθώσι μόνοι των να εκδιώξωσι τους λησταναρχικούς, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

ΙΙΙ.- Το Σύνταγμα Χωροφυλακής αναφέρει ότι κατά τας μεταμεσονικτίους ώρας εις τους συνοικισμούς Παγκρατίου και Νέου Κόσμου όργανα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΚΚΕ διά τηλεβόων απευθύνονται εις τους εθνοφύλακας διά φράσεων τρομοκρατικών.-

O Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Γ. ΠΕΤΑΛΑΣ
Συντ/ρχης Πυρ/κού

Κοινοποίησις
-ΓΕΣ-Γραφ. ΙΙ/Β (υ.τ.α)
-ΙΙ/Β Γραφ. ΑΣΔΑ                                                      Διά την ακρίβειαν
-ΙΙΙ Γραφείον  .//.                                                      Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
-Γραφείον Συνδέσμου                                                           Τ.Σ.Υ.

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ                                Αρ.Α.Π.455
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                                25/1/45
Αριθ  .Α.Π.   12

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Επιχειρήσεων υπ’ αριθ. 1.

Ι.-    Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π.513/22-1/-45Δγης της Αν. Στρ. Δ/σεως Αττικής από της 12ης ώρας της 17ης Ιανουαρίου 1945, ανέλαβεν αύτη υπευθύνως την εσωτερικήν ασφάλειαν της ζώνης ης τα όρια εμφαίνονται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα Νο 1.-

Προς τούτο διετέθησαν εις την Στρ. Δ/σιν Αθηνών τακτικώς αι εις την ως άνω ζώνην Ελληνικαί δυνάμεις 4, 6, 7, 8 και 9 Ταξιαρχίαι Εθνοφυλακής.

Εντολή της ΣΔΑ.
α)    Η άμυνα της όλης περιοχής.
β)    Η έρευνα και η περισυλλογή όπλων και πολεμοφοδίων.
γ)    Αι φρουραί και περίπολοι εις τρωτά σημεία συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων υπονόμων.
δ)    Ενδεχομένη διάθεσις φρουρών δι’ ασφάλειαν κτιρίων κ.λ.π.
ε)    Κράτησις αιχμαλώτων.

ΙΙ.-   Καθορισμός τοποθεσιών.
α)    Τοποθεσία προφυλακών, καθοριζομένη εν γενικαίς γραμμαίς υπό της εξωτερικής περιμέτρου.-
β)    Τοποθεσία αντιστάσεως, η καθοριζομένη υπό της γραμμής των συρματοπλεγμάτων.

ΙΙΙ.-  Αποστολαί.
Αι ως άνω αναφερθείσαι εντολαί της ΣΔΑ. Ειδικώτερον δε:
1)    Τοποθεσίας προφυλακών α) Τα τμήματα άτινα ευρίσκονται εκτός του συρματοπλέγματος θα επιδοθώσιν εις πλήρη και ταχύν αφοπλισμόν όλων των κατωκημένων τόπων και έλεγχον των κατοίκων αυτών.-
β)  Εν περιπτώσει εχθρικής πιέσεως θα αμυνθώσι της περιοχής των και μόνον εν απολύτω ανάγκη θα αποσυρθώσιν εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας, κατόπιν διαταγής της Στρ.Δ/σεως Αθηνών.
2)    Τοποθεσία αντιστάσεως. Αμυνα της τοποθεσίας αντιστάσεως. Ταχεία συμπλήρωσις της γραμμής συρματοπλέγματος (ως ειδική διαταγή Αν. Στρ. Δ/σεως υπ’ αριθ. Ε.Π. Ι/20-Ι-45).-
β)    Επίβλεψις και ασφάλεια, αφοπλισμός εις το εσωτερικόν της πόλεως Αθηνών(ως ειδική εκδοθησομένη Δ/γή). Αι 7 και 9 Ταξιαρχίαι θα εξακολουθήσωσιν φρουρούσαι τα συγκροτήματα υπονόμων ως έχει διαταχθή δι’ ειδικής Δ/γης.-

ΙV.-  Εκτέλεσις.
Η όλη διάταξις να έχη περατωθή μέχρι της 12ης ώρας της 26ης τρέχοντος μηνός.-

V.-   Σύνδεσμοι και διαβιβάσεις. Σταθμοί Δ/σεων Ταξιαρχιών ως έχουσιν ήδη.

Ν’ αποφευχθή κατά το δυνατόν η μετακίνησις των Σταθμών Δ/σεων Ταγμάτων επί σκοπώ όπως χρησιμοποιηθή ο εγκατασταθείς υπό των Αγγλικών στρατευμάτων τηλεφωνικός Σύνδεσμος.

VI.-  Τα εις την περιοχήν ΣΔΑ υπάρχοντα Βρεττανικά Αυτοκρατορικά Στρατεύματα δεν θα λάβωσι μέρος εις την άμυναν της περιοχής. Εάν ήθελε παραστή ανάγκη συνδρομής των δυνάμεων τούτων η αίτησις θ’ απευθυνθή εις την ΣΔΑ.

VII.-Αι Ταξιαρχίαι θα υποβάλωσι σχεδιάγραμμα της διατάξεως μέχρι διμοιρίας.

Καθ’ εκάστην μέχρι της 10.30 ώρας να υποβάλληται τηλεφωνικώς δελτίον συμβάντων 24ώρου.-

VIII.-Αι Ταξιαρχίαι ν’ αποστείλωσιν άμα λήψει παρούσης Αξ/κόν του Επιτελείου των εφοδιασμένον με χάρτην Αθηνών – και Πειραιώς 1:10.000 ίνα σημειωθώσιν επ’ αυτών τα όρια των τομέων των.-

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                          Αθήναι τη 23 Ιαν/ρίου 1945
Ταξιαρχίαι(4, 6, 7, 8, 9)                                      Ο Στρτ. Δ/τής Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                      Σ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
5η Ταξιαρχία/ΑΣΔΑ(υ.τ.α)                                          Συν/ρχης Πεζικού
1η Μερ/χία υ.τ.ε.                                                          Διά την ακρίβειαν
ΙΙα                                                                               Το
ΙΙΙ και ΙΙ Γραφεία                                                      ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΣΔΠ/24 Ιαν 1945

ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                          Εξ. Επείγον
ΑΡΙΘ.Α.Π.213

Χ Α Ρ Τ Α Ι.
ΑΘΗΝΑΙ:
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 1:10.000

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν υπ’ αριθ. 1

Ι.-    ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.
Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 513/22.Ι.45 Δ/γης της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Αττικής, η Στρατιωτική Διοίκησις Πειραιώς αναλαμβάνει υπευθύνως την ασφάλειαν της περιοχής, ης τα όρια έχουν καθορισθή επί του χάρτου ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1:10.000 (όρα διάγραμμα).-

ΙΙ.-   ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α)    Άμυνα ολοκλήρου της περιοχής.-
β)    Έρευνα και περισυλλογή όπλων και πολεμοφοδίων.-
γ)    Διάθεσις Φρουρών διά την ασφάλειαν κτιρίων.-
δ)    Κράτησις αιχμαλώτων.

ΙΙΙ.-  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.-
Διετέθησαν αι ηδη εν τη περοχή ευρισκόμεναι 2α και 10η Ταξιαρχίαι Εθνοφυλακής, κατανεμημέναι ως ακολούθως: Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων 108 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ(3-4 Δεκ 1944), 3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ,/23 Ιαν 1945

Αριθ. Πρωτ. ΑΠ. 25
Πάτραι τη 23η Ιανουαρίου 1945
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ

Η
3η Ταξιαρχία Εθνοφυλακής

προς
Το Υπουργείον Στρατιωτικόν
Επιτελείον Στρατού
(Γραφείον ΙΙΙ)
Α Θ Η Ν Α Σ

«Υποβολή εκθέσεως επί των γεγονότων 3 προς 4 Δεκεμβρίου 1944 του 108 Τάγματος Πατρών.»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεσιν επί των γεγονότων της 3 προς 4 Δεκεμβρίου 1944 του 108 Τάγματος Πατρών.

Τ.Υ
Γρ. Γκούσης

Συν/χης Πυρ/κού Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών αρ.4, ΣΔΑ/2ΕΓ/23 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αθήνα τη 23 Ιανουαρίου 1945
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                              από 1800 ώρας της 22-1-45
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.                                                       με 1800 ώραν της 23-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Νο4

Ι-     ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Η 9η Ταξιαρχία αναφέρει ότι περί τους 200 ένοπλοι Ελασίτες διαμένουσιν εις την περιοχή Χ Α Σ Ι Ω Ν. Ούτοι κατά περιόδους κατέρχονται εις ΧΑΣΙΑ και δι’ επιτάξεως κτηνών μεταφέρουσι τρόφιμα και πυρομαχικά εξ αποθηκών ευρισκομένων εις ΧΑΣΙΑ εις μονήν ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΣΠΕΛΑ ΚΟΥΡΑΣΙ, σπηλιάν ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑ ή Σπηλιάν ΠΡΕΜΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ Ν.Δ. και Δ. Πάρνηθος, ένθα τα κρυσφηγετά των.
Το 143 Τάγμα αναφέρει ότι την 18ην τρέχοντος μηνός ανεξακρίβωτος δύναμις του ΕΛΑΣ επετέθη ανεπιτυχώς εις Κορωπή κατά των Γραφείων της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ επί τω σκοπώ της απελευθερώσεως τεσσάρων 4 κρατουμένων Ελασιτών. Την 19ην τρ. μηνός αντιπροσωπεία του εις περιοχήν ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΛΑΣ ητήσατο επιτροπήν  εξ αξιοπίστων προσώπων του Χωρίου Κορωπίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.

ΙΙ     ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι την 21ην τρ. μηνός μέλη του ΕΑΜ ΚΚΕ εις τας συνοικίας Καμινίων και Ταμπουρίων Πειραιώς και Κυψέλης και Εξαρχίων Αθηνών διά τηλεβόα είπον «Μερικοί ελιποψύχησαν και έγιναν προδόται. Τους ξέρουμε, τους παρακολουθούμε και θα τους τιμωρήσουμε όπως τους αξίζει.»

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Διά την ακρίβεια                     Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
το ΙΙ Γραφείον                    Συντ/ρχης Πυρ/κού
Τ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΓΕΣ-Γρ. ΙΙ/Β Υ.Τ.Α, Γρ. ΙΙΙ ΣΔΑ, Γρ. ΙΙ ΣΔΑ

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/ΓΡ2β/21 ιαν 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ II/Β                                                         Αθήνα 21 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2220                             από 18 ώρ. της 20-1-45
με 18ην ώραν της 21-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1.-    Κατά πληροφορίας αξιοπίστου  ιδιώτου εκ Καπανδριτίου μεμονωμέναι ένοπλοι ομάδες ελασιτών με πολιτικήν περιβολήν κινούνται ιδίως κατά τας νύκτας εις τας κατωκημένας περιοχάς τας περιλαμβανομένας μεταξύ της γραμμής ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΑΘΩΝ και ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και προβαίνουσιν εις λεηλασίας, αρπάζοντες ζώα, τρόφιμα κλπ. (Χάρτης 1:100.000 ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ).
Συγκεκριμένως εις ΜΑΡΑΘΩΝΑ την 18ην τρ. μηνός ενεφανίσθησαν 100 ένοπλοι ελασίται εις Καπανδρίτι παραμένουσι μονίμως 20 ένοπλοι τοιούτοι.
Εις το χωρίον ΚΑΛΑΜΟΣ ως και εις τους όρμους ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ και ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οι ελασίται έχουσι εναποθηκευμένας μεγάλας ποσότητας κλοπιμαίων.
Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και οι άνδρες τρομοκρατημένοι εγκατεστάθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ.

2.-    Κατ’ αναφοράν της Στρατ. Διοικήσεως Αθηνών 5-6 πυροβόλα εξ ων δύο αντιαεροπορικά και τα λοιπά των 7,5 άνευ ελαστικών παρελήφθησαν υπό των κατοίκων ΚΑΛΑΜΟΥ. Ταύτα είναι παρηλλαγμένα πλησίον των μανδριών (3-3½ χιλ. από του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ,  αριστερά των μεταβαίνοντι εξ Αθηνών, προ της Γεφύρας με την μεγάλην στροφήν 200 περίπου μέτρα εις την τοποθεσίαν ΓΙΑΡΩΝΑΣ. Εντός του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ ευρίσκονται 10-12 αυτοκίνητα εν αρίστη καταστάσει, άτινα ήδη διαλύονται υπό των χωρικών.

3.-    Κατ’ αναφοράν ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας (Α.Π.124/16-1-45) τα τμήματα του ΕΛΑΣ τα διελθόντα εξ Ελευσίνος κλπ. μετά την συνθηκολόγησιν είχον ηθικόν τελείως καταπεπτωκός. Ιματισμός και υπόδυσις εις αθλίαν κατάστασιν. Ανομοιομορφία οπλισμού και έλλειψις πυρομαχικών. Γενικώς η όλη εμφάνισίς των δεν παρουσίαζε στρατιωτικόν τμήμα αλλά πραγματικά σωματικά και ψυχικά ράκη παρανόμως οπλοφορούντα.

4.-    Πολλοί των Αξιωματικών του ΕΛΑΣ προς συμμαθητάς των συναδέλφους της Ταξιαρχίας τελείως εξουθενωμένοι ψυχικώς διά να δικαιολογηθώσιν μεταχειρίσουσιν την φράσιν «Όταν θα μάθετε θα μας συγχωρήσετε».

Ο  Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                           Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
Γ.Ε.Στρ. Γρ.ΙΙ/Β (υ.τ.α.)                            Συντ/ρχης Πυρ/κού
Γραφ. κ.Διοικητού
Γραφ. κ.Επιτελάρχου ΣΔΑ                        Διά την ακρίβειαν
Γραφ. ΙΙΙον ΣΔΑ                                      ΤΟ ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Γραφ. ΙΙον ΣΔΑ                                                     Τ.Σ.Υ.