Ημερήσια διαταγή στρατιωτικού διοικητή Κρήτης προς αντάρτες, 25 Μαι 1945

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α
Διαταγή Στρατ. Διοικητού Κρήτης

Π Ρ Ο Σ
Την Ταξιαρχίαν Ανταρτών
Ο πόλεμος έληξε και στην Κρήτη. Τα τελευταία υπολείμματα των απαισίων εχθρών μας, συνεκεντρώθησαν στο Στρατόπεδο αιχμαλώτων. Με την λήξιν του πολέμου και την παράδοσιν του εχθρού, λήγει και ο αγών των Ανταρτών. Ο αγών τον οποίον από 4ετούς αρχίσατε και συνεχώς μέχρι σήμερον συνεχίζετε. Ο αγών κατά του κατακτητού, ο αγών διά την εξασφάλισιν της ελευθερίας και της ησυχίας του Κρητικού Λαού. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση δράσης ομάδας Πετρογιώργη

Εν Ηρακλείω τη 2α Μαρτίου 1945
Ο
Αρχηγός Ανταρτών Γεώργιος Πετρακογιώργης
Πρός
Την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Νομού Ηρακλείου
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω εις απάντησιν της υπό χρονολογίαν 17.2.45 διαταγής υμών.
Τα κάτωθι:
Μάχαι δοθείσαι παρά του υπ’ εμέ Σώματος
1η) Εις θέσιν (παπά Πέραμα) της περιφερείας Τεμενέλι, ως αναφέρει η υποβληθείσα έκθεσίς μου, η ανταρτική ομάς διετάχθη παρά του αντιπροσώπου του Συμμαχικού Στρατηγείου να διαλυθή και να συγκεντρωθή εις ορισμένον σημείον μετά 8 ημέρας, και ούτω ευρέθησαν 8 άνδρες μαζί μου των λοιπών διασκορπισμένων εις διάφορα σημεία. Εκυκλώθημεν την νύκτα της 8ης προς την 9ην Ιουλίου 1942, εκ δυνάμεως του εχθρού μετά χωροφυλακής εξ 80 ανδρών εις μίαν χαράδραν. Επέδειξαν άπαντες οι άνδρες μου ηρωισμόν πρωτοφανή, κατορθώσαμεν δε να διαφύγωμεν φονευθέντων των 1) Γεωργίου Α. Μαυράκη εκ Μαγαρικάρι 2) Εμμανουήλ Ι. Κουκληνού εκ Γρηγοριάς 3) Μιχαήλ Σταθουράκη εκ Καμαρών 4) Δημητρίου Περβολαράκη εξ Αλικιανού Χανίων. Διά τους λαβόντας μέρος Μιχαήλ Πετράκη ιατρού, Γεωργίου Χατζάκη, Εμμανουήλ Περάκην προτείνω την παρασημοφορίαν διά μεταλείου Ανδρείας. Συνέχεια

Εκθεση δράσης αντιστασιακής ομάδας Πετρογιώργη, 24 Οκτ 1944

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ν

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ταξίαρχος ΤΟΜ της εν Κρήτη Αγγλικής Υπηρεσίας πιστοποιώ την κατωτέρω αναφερομένην έκθεσιν υποβληθείσαν υμίν υπό του Αρχηγού Πετρακογιώργη διά την δράσιν τόσον αυτού, όσον και της υπ’ αυτόν ομάδος το κείμενον της οποίας εκθέσεως θεωρώ ως ακριβές.

Συνέχεια

Συμφωνητικο ΕΑΜ-ΕΟΚ Χανίων, 15 Σεπ 1944

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ

Οι οργανώσεις ΕΑΜ και ΕΟΚ Νομού Χανίων συνήλθαν σήμερα στις 15.9.1944 σε κοινή συνεδρίαση με σκοπό να πραγματοποιήσουν την εθνικήν ενότητα δράσης στο Νομό αφού εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα με πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης κατέληξαν στην ακόλουθη συμφωνία. Συνέχεια

Απόφαση ΕΑΜ-ΕΟΚ Ν. Χανίων, 29 Σεπ 1944

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή Ε.Α.Μ – Ε.Ο.Κ Νομού Χανίων αποτελουμένη από τους κ.κ Ι) Βλαντάν Μ, 2) Μαυριγιαννάκην Ιωσ, 3) Σκουλάν Νικ., 4) Σπανουδάκην Μάρκον, σε συνεδρίασή της, σήμερον την 29ην Σεπτεμβρίου 1944 εις Παναγιά Κεραμειών, συζήτησε και αποφάσισε.

Αριθμός αποφάσεως 1
Ζήτημα Μεράρχου για τον Νομό Χανίων δεν υπάρχει αφού αναγνωρίστηκε μόνο το Συν/μα, με Δ/τη τον Συν/ρχη κ. Σφακιωτάκη Στ., το οποίον και θα παίρνη διαταγές μόνον από την Κ.Δ.Ε. Συνέχεια

Διαταγή οργάνωσης άμυνας Κρήτης, ΔΦΚ/15 Σεπ 1944

Ο Διοικητής του Φρ. Κρήτης, Ια
15.9.44
22 Μεραρχία Πεζικού
Διοίκησιν περιοχής αερολιμένων Κρήτης

1) Νέα διαταγή της Ομάδος Στρατιών καθώς και συγκέντρωσις ισχυροτέρων δυνάμεων ανταρτών με σκοπόν συγκεντρωτικής επιθέσεως κατά του Ηρακλείου επιβάλλουν επείγουσαν εκκένωσιν του Ανατολικού τομέως της νήσου συμφώνως με τας κατωτέρω κατευθύνσεις.
2) Δυνάμεις εκ του Ανατολικού τομέως να συγκεντρωθώσιν επειγόντως εις χώρον πλησίον του Ηρακλείου (παράβαλε παρ.3). Πρόκειται περί τούτου ο χώρος Ηρακλείου – Πέζα – Δάφνες να εξασφαλισθή ούτω και να αμυνθή, ώστε να είναι ακόμη αναντιρρήτως δυνατή η μεταφορά διά του αέρος και διά θαλάσσης ως και περαιτέρω εξασφάλισις εφοδίων εκ των αποθηκών Πέζα και Δάφνες διά την μακράν μεταφοράν των και διά τον αγώνα και ανεφοδιασμόν του στρατεύματος.
3) Στρατεύματα και εφόδια εκ του τομέως Τυμπακίου πρέπει να μεταφερθώσιν επειγόντως, εφ’ όσον δυνατόν, προς διάθεσιν εις Φρουρ. Μεραρχίαν 133 διά την ένταξιν όπισθεν της προβλεφθείσης ανασχετικής γραμμής Πάνορμον – Γκαλίνι.
4) Πρός ενίσχυσιν του χώρου μάχης, Ηρακλείου πρέπει να χρησιμοποιηθώσιν εκ του επακτίου πυροβολικού όλαι αι πυροβολαρχίαι των 7,5 και 10 εκ., από το Αντιαεροπορικόν Σύνταγμα 58 όλαι αι μονάδες εκ του εγκαταλειπομένου χώρου. Τα βαρέα πυροβόλα πρέπει να συγκεντρωθώσιν εις τον χώρον του Ηρακλείου.
5) Η επίκαιρος διεύθυνσις, διά την κατά τομείς εγκατάλειψιν της περιοχής Ανατολή προς την Δύσιν, δι’ όλα τα στρατιωτικά τμήματα όλων των εθνικών δυνάμεων, θα γίνη υπό του διοικητού τομέως Ανατολής.

Δ/τής Φρ. Κρήτης Ια
Αρ. 3247/44
υπογράφεται υπό του Συντ/ρχου Σεβαλερί.
6) Χρησιμοποίησις των προμηθειών των εκκενωθεισών περιοχών συμφώνως με δοθείσας διαταγάς. Εφ’ όσον παραδίδονται μεγαλύτεραι ποσότητες προμηθειών εις τα λαικά μαγειρεία ή νοσοκομεία, ή εξασφαλίζονται υπό την προστασίαν της Χωροφυλακής διά τον διεθνή ερυθρόν σταυρόν, να κάμνωσι χρήσιν αυτών .
7) Μέτρα καταστροφής να εκτελεσθώσιν ως προεβλέφθη . Απόφασις διά την εκτέλεσιν των ανατινάξεων θα ληφθή από τον Διοικητήν Ανατολικού τομέως.
8) Συνέχισιν της εκκενώσεως μέχρις όπισθεν της γραμμής Γεωργιούπολις – Χώρα Σφακίων πρέπει να προπαρασκευάσωσιν όλα τα τμήματα στρατού.
9) Ο Διοικητής Ανατολικού Τομέως να αναφέρη εν ευθέτω χρόνω τας προθέσεις του διά την εκτέλεσιν της κατά τομείς εκκενώσεως.

Υπογραφή φον ντέρ Σεβαλλερί

Συνταγματάρχης

Δ/τής Φρ. Κρήτης Ια

Αριθ. 3247/44 Εμπ. Δ/νσις

Παραλήπται
Στρατ/κή Διοίκησις
ΙΥα
ICFGFP και F.A.T

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΦΚ (ΓΕΡ)/7 Σεπ 1944

Ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ ό ν                                                                                                          7 Σ/βρίου 1944
Στρατιωτικόν τμήμα πληροφοριών μετώπου
Αριθμ. 1124/449
Αφορά : έκθεσιν δράσεως
Σχετικ. Ανωτέρα Διοίκησις Ομάδος Στρατιών Ε Ιι/Αο Αριθμ. 12405/44
Εμπ. της 15.8.44

Π ρ ό ς
Τον Αρχηγόν τμήματος πληροφοριών μετώπου 390 Θεσ/νίκη
Διοικητήν Φρουρ. Κρήτης Ιι πληροφοριακώς
Ι) Δύναμις του τμήματος
α) Δύναμις προσωπικού
Παρούσα Ι Αξιωμ. 2 Υπαξ/κοι (Ζ) 5 Υπαξ/κοί (Ι αδειούχος) 13 άνδρες (2 εις Νοσοκομείον).
Κεναί Θέσεις Ι Διερμηνεύς (Ελλην) 2 μοτοσυκλετισταί, 2 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα – οδηγοί.
β) Εξοπλισμός 4 τεθωρ. αυτοκίνητα (Ι από 9 μηνών χωρίς μοτέρ), Ι φορτηγόν αυτοκίνητον, Ι κάνιστρον μοτοσυκλέτας. Περί πλέον Ι τεθωρ. αυτοκ. παραχωρηθέν παρά της F.Α.Τ 127.
Ελλείπουν Ι Τεθ. Αυτοκίν. Ι φορτηγόν, Ι μοτοσυκλέτα.
Σκαφιντικά και ξυλουργικά εργαλεία Ελλείπουν
Οπλισμός —
γ) Υγιεινή κατάστασις. Καλή 2 ασθενείς Νοσοκομείου (Ι στρατιώτης συρίγγιον αιμοροίδων, Ι στρατιώτης αιμοραγία εις το γόνατον).
Γενική κατάστασις (Πολιτικαί παρατηρήσεις)
Η γενική κατάστασις κατά τον Αύγουστον χαρακτηρίζεται: Συνέχεια

Εκθεση δολιοφθορών (ΓΕΡ), 27 Αυγ 1944

Αρ. 248-249
Σ χ έ δ ι ο ν

Ομάς μυστικής Αστυνομίας 611 Ο.Υ                                            την 27.8.44
Ημερολόγιον Αριθ. 921/44 εμπιστευτικόν                         Εμπιστευτικόν

Π ρ ό ς
Τον Διοικητήν Αστυνομικόν Διευθυντήν
Εκστρατείας παρά τω Ανωτέρω Αρχηγείω
Ομάδος Στρατιών Γ΄

Βελιγράδιον
Αφορά: Στατιστικήν δολιοφθορών

α) Σιδηροδρομικαί δολιοφθοραί Δεν εδηλώθησαν

β) Διάφοροι άλλαι συγκοινωνιακαί » » δολιοφθοραί

γ) Δολιοφθοραί κατά » » της γεωργικής οικονομίας

δ) Δολιοφθοραί κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (ΓΕΡ), 27 Αυγ 1944

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν
————–

Ομάς Στρατονομίας 6ΙΙ 27-8-44
Αριθμ. Ταχυδρ. Εκστρ. 10443

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι.
Εις την έκθεσιν δράσεως διά τον μήνα Αύγουστον 1944

Κατάστασις και διάθεσις του πληθυσμού
Ενισχυθέντος του πληθυσμού λόγω της επιτυχίας των εχθρικών δυνάμεων, επεκτείνεται η επιρροή των υπό του εχθρού προωθηθεισών οργανώσεων, επί του εν γένει πληθυσμού συνεχώς και περισσότερον. Εάν μέχρι τούδε εδείκνυε το μεγαλύτερον μέρος μίαν νόμιμον στάσιν σήμερον όμως είναι μόνον ολίγοι κύκλοι οι οποίοι τηρούν μίαν τοιαύτην στάσιν.
Αποκρουστική διάθεσις έναντι γερμανικής δυνάμεως κατοχής και συμπάθεια διά την εχθρικήν πλευράν εμφανίζεται φανερά και καθημερινώς. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Ιουλ-Αυγ 1944

Γεν. Στρατηγείον την 16.8.1944
Ομάς Ιι
Αφορά : Συμβολήν εις Κ.Τ.Β διά τον χρόνον 23.7.-12.8.44
Π ρ ό ς
Ια
Εντασις της κομμουνιστικής δραστηριότητος, γενική αλυξησις των κομμουνιστικών τρομοκρατικών ενεργειών. Παλλαπλασιασμός των δολοφονιών γερμανοφίλων Ελλήνων και αυξανόμεναι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανών στρατιωτών και φαλάγγων.
Εν συνεργασία με ανταρτικάς ομάδας του ΕΛΑΣ ηυξημένη δράσις αγγλικών τμημάτων δολιοφθοράς και δράσις πρακτόρων. Πρέπει τις να παραδεχθή, ότι αι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανικών φαλάγγων ωργανώθησαν παρ’ Αγγλων Αξιωματικών και εξετελέσθησαν υπό κομμουνιστικών ανταρτικών ομάδων. Εις πολλά μέρη, κυρίως εις την πεδιάδα Μεσσαράς, και εις το δυτικόν Τμήμα της νήσου, ανταρτικαί ομάδες προσέβαλον αιφνιδιαστικώς χωρία, εις τα οποία είχον αποθηκευθή κατόπιν διαταγής των δυνάμεων κατοχής προμήθειαι σιτηρών. Αι προμήθειαι σιτηρών ηρπάγησαν. Πλην τούτων εξηκριβώθη, ότι εις τας δυσβάτους και άνευ οδών περιοχάς κυρίως του όρους της Ιδης, απήχθησαν μεγάλα ποίμνια διά τον επισιτισμόν των ανταρτών.
Ελαβον χώραν 17 αιφνιδιαστικαί επιθέσεις εναντίον φαλάγγων φορτηγών αυτοκινήτων, μεταφορών τροφίμων, καταυλισμών και ταχυδρομείων. Συνέχεια

Αντίποινα, ΔΦΚ/14 Αυγ 1944

Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης

Ια ΒR. B. Αρ. 1107/44 εμπιστ.

Γενικόν Στρατηγείον 14.8.44

Αφορά Μέτρα ανταποδόσεως (αντίποινα)
1) Αι ευάριθμοι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανικών μηχανοκινήτων μέσων, κατά μικρών τμημάτων κ.λ.π με σημαντικάς ιδίας απωλείας κατά τον τελευταίον καιρόν έχουσιν ανάγκην όπως καταδαμασθώσιν εκ μέρους των Μεραρχιών δι’ οξέων μέσων, διά να επιβάλωμεν διά της βίας την θέλησίν μας επί του Ελληνικού πληθυσμού και διά να αποδείξωμεν ότι δυνάμεθα να επιβάλωμεν την δύναμίν μας επί ολοκλήρου της νήσου. Προς τούτο δεν δύναται να τηρηθή πλέον καμία επιφύλαξις έναντι μη ενόχων ανδρών, γυναικών και παιδίων. Ταχεία δράσις είναι η πρώτη βάσις διά την επιτυχή και δυναμικήν επιβολήν.
2) Εις επαναληφθησομένας αιφνιδιαστικάς επιθέσεις κατά γερμανών στρατιωτών πρέπει να βάλλωσι διά συγκεντρωτικών πυρών πυροβολικού αιφνιδιαστικώς τους γειτονικούς κατωκημένους τόπους. Δύναται να είναι σκόπιμον, ολίγον χρόνον μετά τον κανονιοβολισμόν να μετατοπίσουν με ίδια τμήματα τα χωρία, διά να συλλάβουν εκεί τους πιθανώς επί τόπου εκ των ορέων σπεύδοντας προς βοήθειαν αντάρτας. Συνέχεια

Διαταγή καταστροφής Ανωγείων, ΣΔΚ(ΓΕΡ)/13 Αυγ 1944

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Του Γερμανού Στρατηγού Διοικητού Φρουρίου
Κ Ρ Η Τ Η Σ

Επειδή η πόλις των Α ν ω γ ε ί ω ν είναι κέντρον της αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τον φόνον του λοχίου φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ’ αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας. Επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν φον Κράιπε, χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την Ι Σ Ο Π Ε Δ Ω Σ Ι Ν τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθή εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου.

Χανιά 13-8-44

Ο Στρατηγός Διοικητής
Φρουρίου Κρήτης
Χ. ΜΙΛΛΕΡ

AEA_19440813

Οδηγίες αντιμετώπισης ανταρτικής δράσης, ΔΦΚ/9 Αυγ 1944

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν
Διοικητής Φρ. Κρήτης.                                                      Γεν. Στρατηγείον 9.8.44
Ια Βτ. Β Αριθ. 1058/44 απορ.
Π ρ ό ς
Τους Διοικητάς
Εις τας 8.8.44 έλαβον χώραν νέαι βαρείαι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά των γερμανικών στατευμάτων.
1/. Επί της οδού Βουκολιές προς Παλαιοχώραν υπέστησαν αιφνιδιασμόν μία γερμανική συνοδεία συγκειμένη απο 7 αυτοκίνητα. Απώλειαι 2 νεκροί, 2 εξαφανισθέντες, 4 τραυματίαι, 5 φορτηγά αυτοκίνητα.
Κατά πληροφορίας του διοικητού του 746 Συν/τος η ανταρτική ομάς ηργάσθη το ολιγώτερον μίαν ημέραν εις τας θέσεις εξ ων διεξήγαγεν την αιφν. Επίθεσιν. Υπήρχον 3 πυροβολεία, πολεμίστραι και τοίχοι καλύψεως.
(Περίπου 60-70 άνδρες, έναρξις πυρός εξ αποστάσεως 30 μέτρων με πολυβόλον).
2/. Επί της οδού μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου εις περιοχήν βορείως Ανωγείων, αιφν. επίθεσις κατά συνοδείας ταχυδρομείου με σύγχρονον χρήσιν υπονόμων.
Απώλειαι:8 νεκροί, 8 βαρέως τραυματισμένοι, 8 ελαφρώς, πολλοί εξαφανισθέντες.
Αμφότερα τα κρούσματα ταύτα δεικνύουν μίαν ενιαίαν διεύθυνσιν πιθανώς υπό την αγγλικήν διεύθυνσιν των ομάδων αντιστάσεως. Συνέχεια