Εντολή μη αφοπλισμού τμημάτων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/25 Οκτ 1944

Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                                            Επιβεβαίωσις
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθ. Ε.Π 10173
VΙην Ταξιαρχίαν
Κοινοποίησις VΙΙΙ Μεραρχίαν

Επί Ε.Π 1473/21.10.1944 σας Στοπ.
Κατά συμφωνίαν Γκαζέρτας ΕΛΑΣ ουδαμού αφοπλίζεται Στοπ.
Τμήματα ΕΛΑΣ Κερκύρας δεν θα αφοπλισθώσιν Στοπ.
Αλλά θα υπαχθώσι τακτικώς υπό διοίκησιν στρατιωτικού διοικητού ΕΔΕΣ Στοπ.
Εφόσον πρόκειται περί εφεδρικού ΕΛΑΣ επανέλθωσιν εργασίας των Στοπ.
Υπό προϋπόθεσιν κρατήσωσιν οπλισμόν των συμφώνως Ε.Π 9838 διαταγήν μας Στοπ.

Σ.Δ. Γεν Στρατηγείου 25.10.1944
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Κοινοποίησις
ΙΙΙ Επιτελλικόν Γραφ.
ΙΙ Επιτελ. Γ.Σ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙα Γραφείον

Πληφορορίες κατάστασης (1-5 Οκτ 1944), ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 3044

Δ ι α τα γ ή
Κοινοποιούμε κατωτέρω   το υπ΄αριθμ. 70 ανακοινωθέν του Γ. Στρατηγείου για την πλατειά κοινοποίησή του.

Σ.Δ.Μ τη 16.10-44
Διά την ακρίβειαν                                                       Η
Το ΙΙΙον Γραφείον                                           Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
(Τ.Σ.Υ.)
Β. Ντινόπουλος Υπολοχαγός

Παραλήπται
4, 6, Ι , 38, 54 Συντάγματα, Ιη έφ. Μεραρχία. Λόχοι Δ/σεως, Δ/σεων, Επιμελητείας, Ολύμπου, Γ. Νοσοκομείον, Μουσική Μεραρχίας, ΕΠΟΝ Θηλέων Μεραρχίας Σ. Οπλισμού, Λέσχη Αξιωματικών. Συνέχεια

Απώλειες μάχης Πρέβεζας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/14 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ                                   14-10-44
(…..) ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ                                            Ωρα 14
(…..) ΑΡΙΘ. 769

Εξαιρ. Επείγον Αμέσου επιδόσεως

Προς VIII Μεραρχίαν
Επί 9707/13-10-44 αναφέρομεν στοπ.
Φονευθέντες μάχας Πρέβεζας
1) Ανθ/γός Τσούτσης Αριστείδης 2) Λεπενός Θεοχάρης 3) Πεπόνης Αθανάσιος 4) Σπαθής Θεόφιλος 5) Δέδες Κων/νος 6) Σκλαβανίτης Γεώργιος 7) Καρατάσης Ευάγγελος 8) Λευθέρογλος Αβραάμ 9) Λοχίας Σοτούρος 10) Λοχίας Σατήρης Σπύρος.

Συλληφθέντες αιχμάλωτοι και εκτελεσθέντες.

1) Ανθ/γός Τρουμπούτας Δημ. 2) Πέτρης Δημ. 3) Σούτης Βασίλειος 4) Μπανιάς Γεώργιος   5) Κύριλας Σιδέρης 6) Διαμάντης Χαράλαμπος 7) Αναγνωστόπουλος Περικλής 8) Καβαδίας Θεόδωρος 9) Σαμιώτης Νικόλαος 10) Ζαρονίκος Ιωάννης 11) Δρόσος Απόστολος 12) Καρδάνης Δημήτριος 13) Κόγκας Θεοχάρης 14) Πεπόνης Αλέξανδρος. Συνέχεια

Πληροφορίες περί δολοφονιών στην Πρέβεζα, ΕΛΑΣ/14 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ                       14-10-44

….. ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ                                                 ΄Ωρα 13

….. ΑΡΙΘ. 670                                                Εξαιρ. Επείγον

Αμέσου επιδόσεως

Προς VIII Μεραρχίαν

όπου

Αναφέρομεν ονόματα εκτελεσθέντων με βασανιστήρια πολιτικών Πρεβέζης

1) Κόντος Χρ. (Γυμνασιάρχης) Πρόεδρος Λαϊκής Επιτροπής 2) Ρέτζος Μιχ. του Ελευθερίου Υπάλληλος ΤΤΤ Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΑΜ Ν. Πρέβεζας 3) Ρέτζος Κοσμάς ΄Εφορος 4) Ρέτζος Μιχ. του Ιωάννου έμπορος 5) Φεραδούρος Τιμόθεος Πολιτικός Μηχανικός 6) Κων/νος ή Κόντος Παντελής εργάτης 7) Τραυλός Σπυρίδων Υπάλληλος Αγροτικής Τραπέζης 8) Μεγαλογιάννης Σπυρίδων Δικαστικός Υπάλληλος 9) Τίπης Κων/νος αλιεύς 10) Πετρίτσης Γρηγόριος εργάτης 11) Πρεμεντήρης Αλέκος εργάτης 12) Ρασιλόγλου Πρόδρομος υποδηματοποιός 13) Γιάμας Δημ. υποδηματοποιός μέλος της Λαϊκής Επιτροπής 14) Κατσιγιάννης Ηλίας εργάτης Μέλος Λαϊκής Επιτροπής Πρέβεζας 15) Κανέλλος Αριστείδης έμπορος 16) Μαϊτης Χρ. Ιατρός 17) Κατσαβούλης Σπυρ. Κτηματίας 18) Κατσάνης Ηλίας Κτηματίας 19) Σπαθής Νικ. Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων 20) Αντωνάτος Σπυρ. 21) Αναδόπουλος Ιωάννης 22) Ηλίας Ηλίας Τελωνιακός Υπάλληλος 23) Μαριόπουλος Γεώργιος αλιεύς 24) Αβεδευχέν Βάϊ έμπορος 25) Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Μαχητικής ομάδας Πρεβέζης 26) Ρόβος Παντελής εργάτης 27) Νικολαϊδης Γεώργιος Δικαστικός κλητήρ 28) Σταμουλάκης Νικόλαος   έμπορος 29) Γαρίας Κων/νος 30) Μαρκόπουλος Κων/νος 31) Θεόδωρος ή Γεωργίου Πανάκος γεωργός 32) Στεριότης Ιωάννης Μουσικοδιδάσκαλος.

Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν περί τα 35 ονόματα τα οποία δεν εξακριβώσαμεν μέχρι σήμερον λόγω της προφανούς τρομοκρατίας που εξασκήται εις Πρέβεζαν και της απαγορεύσεως κυκλοφορίας.

Το 24ον Σύν/μα

Αραχναίος Ντούσιας

Καταγγελίες για δράση ΠΑΟ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/10 Νοε 1944

Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ α
Αριθμ. 14669

Προς
Την Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν

Εχομεν την τιμήν να θέσωμεν υπ΄όψιν υμών τα παρακάτω στοιχεία αφορώντα την δράσιν του Τσαούς-Αντών αφ΄ενός και του Αξκού συνδέσμου της Σ.Σ Αποστολής Ταγμ/ρχου Μύλλερ αφ΄ετέρου.

Τον Αύγουστον του 1943 έφθασεν εις Ανατ. Μακεδονίαν ο Ταγ/ρχης Μύλλερ ως σύνδεσμος αξιωματικός της Σ.Σ.Α. Συνεδέθη αμέσως με τα μόνα δρώντα εκεί τμήματα του ΕΛΑΣ . Ταύτα συναισθανόμενα τας προς την Πατρίδα και τον όλον συμμαχικόν αγώνα υποχρεώσεις των μετά πάσης προθυμίας παρέσχον εις αυτόν πάσαν εξυπηρέτησιν διά την εκπλήρωσιν της αποστολής του (συγκέντρωσιν πληροφοριών κ.λ.π). Περιώδευσαν μαζί του όπου εκείνος επιθυμούσε. Κατά μίαν περιοδείαν του και εις έν χωρίον ορεινόν ονόματι Μεσοβούνι οι χωρικοί έδωσαν την πληροφορίαν ότι εις την περιφέρειαν των υπήρχον μικραί ληστοσυμμορίαι και εξέφρασαν την πικρίαν των και απογοήτευσιν και αγανάκτησιν εναντίον του, διότι επιέζοντο υπ΄αυτών κατά τρόπον οικτρό (ληστείαι , βιασμοί, αρπαγαί κ.λ.π) και ούτως εις τας πιέσεις των Γερμανο-βουλγάρων κατακτητών προσετίθεντο και αι πιέσεις των ληστοσυμμοριών. Συνέχεια

Αναφορά κατάστασης, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 11 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 859

Διαταγή

Κοινοποιούμεν το υπ΄αριθμ. 69 ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν για την ευρείαν τούτου κοινοποίησιν.

Σ.Δ.Μ τη 11.10-44

Διά την ακρίβειαν                                           Η
Το ΙΙΙον Γραφείον                               Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
(Τ.Σ.Υ)
Β. Ντινόπουλος Υπολοχαγός

Παραλήπται
Άπασαι αι Μονάδες, Λέσχη Αξκών, Ιη έφ. Μεραρχία.


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                           Ανακοινωθέν υπ΄αριθμ.69
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.Π.Ε. 1817                               Από 26-30 -9-1944

Ι.      ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οι Ράλληδες του οχυρού της Πύλου παραδόθηκαν αμαχητί σε τμήματά μας. Οι παραδοθέντες απολύθηκαν όλοι εκτός από τους ηγέτες, που κρατούνται για να παραδοθούν στην Κυβέρνηση σύμφωνα με την εντολήν της.
20-9-44 Στη Σπάρτη και στην Αερόπολη. μπήκαν τμήματά μας. Οι Ράλληδες αποσυρθήκανε στο Γύθειο και στο Μυστρά. Πολλοί απ΄αυτούς παραδόθησαν στα τμήματά μας.

ΙΙ     ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στα Νέα Λιόσια κοντά στην Αθήνα παραδόθηκαν σε τμήμα μας 10 χωρ/κες με τον οπλισμό τους. Επίσης παραδόθηκε ο Φρούραρχος Χαλκίδας Αντ/ρχης Ζανρόπουλος Βασ. Καθώς και ο Ταγ/χης χωρ/κής Παπασταθόπουλος Νικ.
22-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και πολ/σαν τον σιδηρ. σταθμό του Μπράλλου και Θήβας, όπου και ανατίναξαν 13 βαγόνια με πυρκά.
24-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα αεροδρόμια του Τατοϊου, Ελευσίνας και Μεγάρων. Παντού υπήρξαν σοβαρές απώλειες. Η σιδ. γραμμή Λαμίας – Δομοκός ανατινάχθηκε σε πολλές μεριές από τμήματά μας σε συνεργασία με κομμάντος.

ΙΙΙ    ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
22-9-44 Συμμ. Αεροπλάνα εβομβάρδισαν την σιδ. Γραμμή Λάρισσα – Μεζούρλο με πολύ καλά αποτελέσματα. Τμήμα μας κτύπησε κοντά στην Κουτσούφλιανη φάλλαγγα Γερμανικών αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν 3 και σκοτώθηκαν 6 Γερμανοί. 19-9-44 φάλλαγγα 7 Γερμανικών αυτοκινήτων και μια κούρσα κτυπήθηκαν Ν. Ελασσόνος. Καταστράφηκαν τα 4 και πήραμε λάφυρα τα υπόλοιπα καθώς και 1 όλμο. Αιχμάλωτοι 8 Γερμανοί.

ΙV    ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ολες οι πόλεις κατέχονται από τμήματά μας. Βούλγαροι φασίστες συλλαμβάνονται και εκτελούνται από Βουλγάρους στρατιώτες και παρτιζάνους. Οι Βούλγαροι πολίτες διώχνονται στη Βουλγαρία πέρνοντες μαζί τους μόνο 100 κιλά βάρους.

V     ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στο Κλειδί της Φλώρινας ανατινάχθηκαν γερμανικά αυτοκίνητα από νάρκη και σκοτώθηκαν 15 Γερμανοί. Τμήματά μας απελευθέρωσαν την Αρδέα και Αψαλος. Στο χωριό Καστανιά Ν. Βέροιας κτυπήθηκαν από τμήμα μας 5 Γερμανικά αυτοκίνητα με στρατό. Σκοτώθηκαν 5 Γερμανοί.

VI    ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η μάχη στην Πρέβεζα μεταξύ τμημάτων μας που κατέλαβαν την πόλιν στις 14 τρέχοντος και τμημάτων ΕΔΕΣ που επετέθηκαν εναντίον μας απρόκλητα συνεχίζεται με σφοδρότητα χωρίς αποτέλεσμα.

Σ.Δ.Γ Στρατηγείο τη Ι-10-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)

Εκθεση επιχειρήσεων Πορταριάς(5/1011944), ΕΛΑΣ/54 ΣΠΖ/9 Οκτ 1944

ΕΛΑΣ
54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΙΙΙον
ΤΑΓΜΑ ΕΦΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 5-10-44
ΕΙΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ

Την 6 ½ πρωϊνήν της 5-10-44 5 εχθρικά αυτοκίνητα κατευθύνθησαν ως εμπροσθοφυλακή του εχθρού προς Πορταριάν. Ακολούθησαν έτερα αυτοκίνητα με 5 πυρ/λα και 2 ταγκς.
Τα πρώτα αυτοκίνητα μόλις έφθασαν εις απόστασιν 20-30 μέτρων από τις νάρκες σταμάτησαν και οι επ’ αυτών ευρισκόμενοι Γερμανοί κατήλθον μαζί με έναν ΄Ελληνα προδότην όστις δείχνοντας διά της χειρός του υπέδειξε την θέσιν των ναρκών. Τότε οι Γερμανοί μόνοι των ανετίναξαν τις νάρκες χωρίς βέβαια ν΄αντιληφθούν το δεύτερο πεδίον των ναρκών μας, ήρχισαν δε ν΄ακροβολίζονται. Μία ομάς από 6-7 Γερμανούς κινηθέντες από τον δημόσιον δρόμον έπεσαν εις το δεύτερο πεδίον των ναρκών μας και εφονεύθησαν .
Οι Γερμανοί κινηθέντες προς το ύψωμα Κατηχωριού εχτυπήθησαν αποτελεσματικά απ΄το αριστερόν της διατάξεώς μας πλην όμως ο Λοχίας Γκριτζάνης με την ομάδα του, του οποίου η αποστολή ήτο να πλαγιοβολή τους επιτιθεμένους Γερμανούς Συνέχεια

Απελευθέρωση Πατρών, ΚΣΕ/ΓΣ/7 Οκτ 1944

Κ.Σ.Ε Γενικόν Στρατηγείον

Δελτίου Τύπου

Πρακτορείον Ελεύθερης Ελλάδος stop
Δελτίον 6ης Οκτωβρίου stop ώρα 20.00

Το Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ ανακοινώνει stop

Στις 04.30 ώρα της 4ης Οκτώβρη τμήματα του ΕΛΑΣ σε συνεργασία με Αγγλικά απελευθερώσανε την πόλη των Πατρών stop. Την 14.00 ώραν της 5ης Οκτώβρη μπήκανε στην πόλη ο Υπουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος και ο Καπετάνιος του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ Αρης Βελουχιώτης stop. Στην περιοχή Στερεάς στις 3 Οκτώβρη τμήμα ΕΛΑΣ ανατίναξε κοντά στη Γαλαριά Κουρνόβου αμαξοστοιχία με στρατό stop. Κατεστράφηκε ατμομηχανή και 7 βαγόνια stop. Στη Μακεδονία τμήμα ΕΛΑΣ ανετίναξεν μεταξύ Κατερίνης και Θεσσαλονίκης τη σιδηροδρομική γραμμή σε αρκετό μήκος stop.

Ελήφθη ώρα 08.40 7/10/44

Καθορισμός ζωνών δράσεως, ΑΣΣΑ/5 Οκτ 1944

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΝΩΤ. ΑΞ/ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σ.Σ.Α
ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΕΝ . ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩ ΕΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΜΚ 74
5 Οκτωβρίου 1944

Πρός
το Γεν. Στρατηγειον ΕΛΑΣ

Εχω την τιμήν να σας διαβιβάσω τας κάτωθι οδηγίας του Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων.
Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβεν εντολήν να επεκτείνη την περιοχήν του Βορείως της Ηγουμενίτσης κατά μήκος της ακτής μέχρι των Αλβανικών συνόρων και να τηρήση τον έλεγχον επί της οδού Ηγουμενίτσης – Ιωαννίνων. Σκοπός της ανωτέρω εντολής είναι να εμποδίση την διείσδυσιν Γερμανών προερχομένων εκ Κερκύρας,
Ταυτοχρόνως Βρεττανικά Τμήματα των ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ επιτίθενται κατά των Αγίων Σαράντα και ακολούθως θα είναι κύριοι των οδών ανεφοδιασμού και εκκενώσεως της Κερκύρας. Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβε εντολήν όπως ζητήση από το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ την συνεργασίαν των τμημάτων ΕΛΑΣ των ευρισκομένων βορείως της οδού Ηγουμενίτσης εις όλας τας επιχειρήσεις τας αναλαμβανομένας εν συνδιασμώ μετά των Δυνάμεων Ξηράς Αδριατικής.
Θα σας είμαι συνεπώς ευγνώμων εάν ηθέλατε εκδώση τας δεούσας διαταγάς προς τα εν λόγω τμήματά σας διά την εκπλήρωσιν των εν τω ανωτέρω τηλ/τι διαλαμβανομένων.

(Τ.Υ.)

Διαταγή για απελευθέρωση Ελλάδας, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/2 Οκτ 1944

ΕΛΑΣ                                                            Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αρ. ΕΠΕ 1825

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Α΄ Γενικότητες

Κατά σύσκεψιν προεδρευθείσαν υπό του Συμμάχου Αρχιστρατήγου του Θεάτρου πολέμου Μεσογείου, εν Καζέρτα της Ιταλίας, εις ην παρευρέθησαν ο Ελλην Πρωθυπουργός , άλλα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κυβερνήσεως, ο Υποστράτηγος κ. Ζέρβας Ν. και ο υποφαινόμενος, ελήφθησαν ομοφώνως αι κάτωθι αποφάσεις:
1)    Ολαι αι αναγνωρισμέναι ανταρτικαί δυνάμεις αι δρώσαι εν Ελλάδι τίθενται υπό τας διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως Εθνικής ενότητος.
2)    Η Ελληνική Κυβέρνησις Εθνικής Ενότητος θέτει τας δυνάμεις ταύτας υπό τας διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπι, όστις ωνομάσθη υπό του Συμμάχου Αρχιστρατήγου, ως Στρατηγός διοικών τας εν Ελλάδι δυνάμεις, ήτοι της δυνάμεως 140.
3) Συμφώνως προς προκήρυξιν εκδοθείσαν παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως οι αρχηγοί των Ελλήνων ανταρτών θα απαγορεύσωσι πάσαν απόπειραν των υπ’ αυτούς μονάδων ν’ αναλάβουν την αρχήν ανά χείρας. Τοιαύτη πράξις θα χαρακτηρισθή ως έγκλημα και θα τιμωρηθή αναλόγως. Πάσα κατάληψις απελευθερουμένης περιοχής θα γίνεται εν ονόματι της Ελληνικής Εθνικής Κυβερνήσεως. Συνέχεια

Συνεργασία ΕΛΑΣ-Βουλγάρων εναντίον εθνικών ανταρτικών ομάδων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/30 Σεπ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα και ΙΙΙ
Αριθ. Ε. Π. 9399

26ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ

Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή ανεκοίνωσε τμήματα ΕΛΑΣ Δράμας συνεργαζόμενα μετά Βουλγάρων Παρτιζάνων επιτίθενται κατά ομάδων καπετάνιων στοπ. Εφόσον ούτοι ηγωνίσθησαν κατά Γερμανών γνωρίζεται παρά Ελληνικής Κυβερνήσεως και Αρχηγού Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος ως Εθνικαί ανταρτικαί ομάδες στοπ. Επομένως κατόπιν επελθούσης συμφωνίας οφείλετε συνεργάζεσθε μετ`αυτών προς τήρησιν τάξεως Ανατολικήν Μακεδονίαν στοπ. Τυχόν υπάρχοντες περιοχάς σας Βούλγαροι παρτιζάνοι οφείλουν εγκαταλείψουν Ελληνικά εδάφη. Συμπεριφορά απέναντι Συμμάχων αξιωματικών πρέπει να είναι απολύτως φιλική και άψογος στοπ. Βούλγαροι όμως επιτιθέμενοι κατά ΕΛΑΣ υπό οιανδήποτε καθοδήγησιν και πρόσχημα πρέπει αντιμετωπισθούν ενόπλως στοπ. Διά τήρησιν παρούσης καθιστώμεν προσωπικώς υπευθύνους Διοικητάς τμημάτων στοπ. Παρούσα διαβιβάζεται και μέσω Αρχηγείου Συμμαχικής Αποστολής στοπ.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 30. 9. 44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος

Διά τη ακρίβειαν
Το ΙΙα Γραφείον

Συνεργασία ΕΛΑΣ-Βρεττανική Στρατιωτική Αποστολή, ΕΛΑΣ/ΓΣ/26 Σεπ 1944

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 26-9-44
Ο
Επιτελάρχης του Γεν. Στρατηγείου Καλλίμαχος

Προς
Το Γεν. Στρατηγείον (Ι, ΙΙ, ΙΙα, ΙΙΙ)
Ενταύθα

<strong>Περί ανακοινώσεων του Αρχηγού της Σ. Σ. Αποστολής Αντ/ρχου</strong>

Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι κατόπιν προειδοποιήσεως του προσήλθεν σήμερον εις το Γραφείον μου ο εν περιλήψει και μου ανεκοίνωσεν τα κάτωθι:
Ι.     Πυρομαχικά διετέθησαν υπό της Συμμαχικής Αποστολής 86.000 φυσ. εις Γρεβενά ομοίως έγινε ρίψις εις Βέρμιον. Ελπίζει ότι θα γίνει άλλη μια ρίψις κατ`αυτάς εις Βέρμιον. Δύο ρίψεις έγιναν εις Λιδωρίκι. Αύται κατόπιν πληροφοριών μας εις την Μακεδονίαν και Λιδωρίκι η κατάστασις είναι σοβαρά από απόψεως πυρομαχικών.
ΙΙ.    Αι ενισχύσεις από Ερυθρόν Σταυρόν, προς τον ΕΛΑΣ ή προς χωρικούς ανεκοίνωσεν ο κ. Λαμπέρ του Δ. Κ. Λ. Σ. ότι χρειάζεται σχετική αίτηση. Ο κ. Λαμπέρ γνωρίζει Ελληνικά και η οδηγός του είναι οργανωμένη στον ΕΑΜ.
ΙΙΙ.  Ο συν. Καραγιώργης συνηντήθη με τον Συν/ρχην Κρίς. Του είπε ότι υπάρχουν 500 Ούγγροι εις τον Βόλον έτοιμοι προς παράδοσιν. Η Σ.Σ.Α. διαθέτει Ούγγρον εάν θέλωμεν να στείλωμεν επιστολήν προς τους Ούγγρους του Βόλου.
1.               Εζητήθη από το Κάιρον αξ/κός σύνδεσμος διά την Ι Μεραρχίαν. Εν τω μεταξύ ειδοποιήθη ο Υπολ/γός Κούκ εις το αεροδρόμιο να είναι έτοιμος.
2.               Όταν ο Συν/ρχης Κρίς ήταν στην Ήπειρο του είπαν ότι συνελήφθη από το ΕΛΑΝ ένα καίκι Ραλλικό. Μας διαβεβαιούν, ότι ο ανθ/γός Βαλασίδης ο υπολ/γός Ντούτσιος και η γυναίκα του δεν είναι Ραλλικοί. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/25 Σεπ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. Λ. Α. Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Ε. Π. Ε. 436

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν:
α)    Της Ε. Π. Ε. 1650/9 – 9 – 44 Διαταγής Γενικού Στρατηγείου.
β)    Της αποχωρήσεως εκ της περιοχής της Μεραρχίας του 5ου Συν/τος Πεζικού και της Ιβ Πυροβολαρχίας.
γ)    Της επελθούσης μεταβολής εις την τακτικήν κατάστασιν μετά την αποχώρησιν των Γερμανών εκ της Νοτίου Ηπείρου και της Β. Δ. Στερεάς.
δ)    Της καταλήψεως της πόλεως ΑΡΤΗΣ υπό τμημάτων του ΕΔΕΣ και
ε)    Της ανάγκης όπως η Μεραρχία είναι εις θέσιν και διά των ολίγων ήδη εις χείρας της εναπομεινασών δυνάμεων (VIII Ταξιαρχίας και 3/40 Συν/τος) εις την περιοχήν Α. ΑΡΑΧΘΟΥ να εκπληρώση την αποστολήν της, ως αυτή καθωρίσθη διά της Ε.Π.Ε. 86/7-4-44 διαταγής της εις εκτέλεσιν της υπαριθ. Ε.Π.Ε. 745/31-3-44 ομοίως Γενικού Στρατηγείου, επιφέρομεν τας κάτωθι τροποποιήσεις εις τη διάταξιν και τας αποστολάς, τας κοινοποιηθείσας διά των υπαριθ. Ε.Π.Ε. και Ε.Π.Ε. 345/1-8-44 γενικών διαταγών μας ως και ετέρων μερικών τοιούτων:

Ι)     ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ.
Α)   VI Ταξιαρχία (15ον και 85ον Συν/τα Πεζικού) ως η υπ`αριθ. Ε. Π. Ε. 86/7 – 4 – 44 Διαταγή υμών.

Β)   3/40 Συν/μα Ευζώνων.
Καταργηθέντος του Συγκροτήματος Τζουμέρκων, μετά την αναχώρησιν του 5ου Σ. Π. και της Ιβ Πυρ/χίας. Το Συν/μα τούτο θέλει αναλάβει την επιτήρησιν και κατοχήν της περιοχής του τέως Συγκροτήματος Τζουμέρκων, ήτοι νοτίως της οδικής αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ναι) μέχρι του ΚΑΤΩ ΑΡΑΧΘΟΥ, τεμνομένου καθέτως υπό της γραμμής ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ (όχι) τηρούν εις τον χώρον μεταξύ των ποταμών ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ εν των ταγμάτων του, έτοιμον να κινηθή είτε προς βοράν είτε προς Νότον είτε προς Δυσμάς. Συνέχεια

Αναφορά Παλλάσκα Γιάννη(Σταυραετός), 23 Σεπ 1944

ΒΛΑΣΗ 13 Σεπτέμβρη 1944

Ο Λοχαγός Πεζικού Παλλάσκας Γιάννης (Γιώργος Σταυραετός)

Πρός

Το Γενικόν Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ.

Υποβάλλω έκθεσιν επιχειρήσεων 3-15 Ιούλη ΙΧ Μεραρχίας. Παρακαλώ να εξακριβωθούν δυο γεγονότα που ο συν. Αντ/χης Μοσχοβίτης και η Ο.Μ.Μ. τονίζουν ιδιαίτερα στις εκθέσεις τους:

α)     Εάν ο συν. Μοσχοβίτης στο χωριό Λάβδα επέμεινε να πάμε προς Σιταρά όπως διέταξε η Μεραρχία ή είχε διαλύσει το Σύνταγμα φκιάχνοντας ανταρτομάδες χωρίς οργανικούς δεσμούς αλλά κατά παρέες και πατριώτες που μοίρασαν τα τρόφιμα και άλλα υλικά και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν προς τις πατρίδες τους.Επιμένω ότι συνέβει το δεύτερο.Αφού όμως ο συναγ. Μοσχοβίτης επιμένει να διαστρευλώνει γεγονότα τόσο σοβαρά θα πρέπει σαν αποτέλεσμα της εξέτασης νάναι η διαγραφή απτα στελέχη του ΕΛΑΣ ενός απτους δυο μας.

Η διαταγή της Μεραρχίας χωρίς να γράφει ότι διέταξε η Ο.Μ.Μ., καθόριζε να κινηθούμε προς Σιταρά μετά ισχυρή πίεση του εχθρού.Στην αρχή αποφασίσαμε να κινηθούμε εκεί.Με την πολύωρη καθυστέρηση του 53ου Συν/τος επειδή θα μας εύρισκε μέρα προς Κρανιά και πληροφορίες δεν είχαμε απεκεί που φυσικό ήταν να κινηθούν οι Γερμανοί από το Μέτσοβο όταν μάλιστα Γερμανική φάλαγγα που κινήθηκε από Γρεβενά την ίδια βραδυά είχε φθάσει στο Κηπουργιό, κινηθήκαμε προς την Αβδέλα γιατί είχαμε το δικαίωμα αυτό και από τη Μεραρχία αφού ισχυρή πίεση δεν είχαμε δεχθή απτον εχθρό και γιατί βρήκαμε πιο σωστό να μείνουμε μέσα στην περιοχή της Μεραρχίας.Ούτε μπορούσαμε να ξέρουμε ότι η Ο.Μ.Μ. ετοίμαζε χτύπημα του εχθρού με τον Α ή Β ελιγμό, αφού καμμιά τέτοια διαταγή δεν είχαμε πάρει. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Σεπ 1944

Ε. Λ. Α. Σ.                                                                Προσωπική Απόρρητος
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Συγκρότημα 1 /52 και 1 /54 Ταγ/τος
Αριθμ. Ε. Π. Ε.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο εχθρός αποσύρεται εκ Νότου προς Βορράν χρησιμοποιών τόσον τη σιδηροδρομικήν γραμμήν όσον και την οδικήν αρτηρίαν Αθηνών Λαρίσσης διά μεγάλων φαλάγγων αίτινες συγκεντρώνονται εις Λαμίαν και εκείθεν σιδηροδρομικώς και κατά το πλείστον οδικώς κατευθύνονται προς Λάρισσαν. Τα μέσα μεταφοράς των εις την οδικήν αρτηρίαν είναι αυτοκίνητα, τροχοφόρα (κάρρα πολιτών) ζώα μεταγωγικά και κατά διαλείματα πορεύονται πεζή.
Τρόπος υποστηρίξεως των διερχομένων σιδηροδρομικώς και οδικώς φαλάγγων.
Σιδηροδρομικώς μεν διά των μονίμων εγκαταστημένων φυλακίων κατά μηκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς υποστήριξίν των τεχνικών ταύτης έργων, οδικώς δε διά μονίμων εγκατεστημένων φυλακίων επί των επικαίρων σημείων και δεσποζόντων υψωμάτων και ενίοτε διά προκεχωρημένων Τμημάτων εγκαθισταμένων προσωρινώς και συγκεκριμένως εις τομείς δράσεως των Τμημάτων μας.
Φυλάκιον επί υψ. 845, 890 τριγωνομετρηκού επί της καρροποιήτου Αντίνιτσας και επί των αντερεισμάτων Ν. του υψ. 845 τοποθεσίαν Καμπυλόβρυσην (Ποληοκούλια).

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
Απόσπασμα της υπ`αριθμ. Ε. Π. Ε. 941/7 – 9 – 44 Διαταγής Ταξιαρχίας δι’ ής, τα Τμήματα εντέλλονται εγκατασταθούν ιππαστί επί των υψωμάτων 845 περί το Δερβέν Φούρκο παρεμποδίζοντα κάθε κίνησιν οδικήν προς Βορράν ή Νότον ομοίως διαταχθούν.
1/54 Τάγμα. Κατόπιν προφορικής Διαταγής Ταξιάρχου κανονίση την διάταξίν του ανατολικά της οδικής αρτηρίας Λαμίας – Δομοκού επί του ορεινού συγκροτήματος Ποληκούλια – Λαμίας – Στυλίδος. Συνέχεια