Πίνακες ανευρεθέντος οπλισμού μετά Συμφωνία Βάρκιζας,ΓΕΣ/Α2/16 Σεπ 1945

Χ.Μ                                                                                   Α.Π.6486 Φ914/Γ/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        16/9/45
ΤΜΗΜΑ Δ2                                                                      «Βάρκιζα»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 85143

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν συνημμένως πίνακα των μέχρι σήμερον ανευρεθέντων υπό των Μονάδων της Εθνοφυλακής όπλων και λοιπών πολεμικών υλικών, εξ΄όσων ο Ε.Λ.Α.Σ παρά την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ απέφυγε να παρουσιάση και επεδίωξεν να διαφυλάξη εις χείρας των αναρχικών φίλων του.
Εκ της παραβολής των ανευρεθέντων υλικών προς όσα ο ΕΛΑΣ παρέδωκε και εξ΄όσων στοιχείων υπάρχουν εισέτι περί ετέρων υπό ανεύρεσιν υλικών διαφαίνεται:

1.Ως αληθεύουσα η αρχικώς διατυπωθείσα υπόνοια ότι το Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ – Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωκεν ειμή μέρος μόνον του εις χείρας του πολεμικού υλικού και το κατωτέρας ποιότητος.

2.Το μέγεθος του έργου όπερ επετελέσθη υπό της Εθνοφυλακής επί του πεδίου τούτου και ιδιαιτέρως υπό των Γραφείων πληροφοριών των Μονάδων και των αποσπασμάτων ερεύνης.

3.΄Ότι απομένει εισέτι σημαντική ποσότης ιδίως όπλων, άτινα ευκόλως κρυπτόμενα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώσι εν όση αναλογία έτερα υλικά βαρύτερα.

Υπό το πνεύμα των ανωτέρω διαπιστώσεών μας, παρακαλώ να εκδώσητε Δ/γάς υμών προς τους υφ΄υμάς Αξ/κούς και οπλίτας των Μονάδων της Εθνοφυλακής εις ους να τονισθή η βαθεία αναγνώρισις ημώνεπί του επιτελεσθέντος εις το Κεφάλαιον τούτο έργου των και επί του όλου τοιούτου γενικώτερον. Συνέχεια

Επιβολή λογοκρισίας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/4 Δεκ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 1004

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της υπ΄αριθ. 2094/2.12.44 Διαταγής του Γ. Στρατηγείου από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής επιβάλλομεν λογοκρισίαν επί παντός είδους Δ/σεων πλην των της Συμμ. Αποστολής.
Η λογοκρισία επί μεν των στρατιωτικών θα γίνεται ως μέχρι τούδε υπό των προϊσταμένων των Μονάδων, οι οποίοι θα σφραγίζουν και μονογράφουν την αλληλογραφίαν μετά την λογοκρισίαν επί των πολιτών υπό των κατά τόπους Ε. Πολιτοφυλακών.
Προς τούτο να συσταθή συνεργείον εκ 2-3 καταλλήλων συναγ. αξκών ή υπαξκών , το οποίο να εγκατασταθή εντός του ταχ/κού Γραφείου, το οποίον θα λογοκρίνη την αλληλογραφίαν των πολιτών.
Ευνόητον τυγχάνει ότι όπου δεν υπάρχει τμήμα Ε.Π η αλληλογραφία θα γίνεται δεκτή αλλά θα αποστέλλεται προς λογοκρισίαν εις το πλησιέστερο τμήμα της Ε.Π.
Μεταφορά αλληλογραφίας ιδιωτών θα γίνεται μόνον υπό των ταχ/κών γραφείων.
Απαγορεύεται απολύτως μεταφορά αλληλογραφίας παρ΄ιδιωτών, κάθε παραβάτης της τελευταίας παραγράφου της παρούσης θα παραπέμπεται στο Στρατοδικείο.

Λάρισα τη 4.12.44
Διά την ακρίβειαν                                                        Η
Δ/νσις Δ/σεων                                                     Μεραρχία
(Τ.Υ)                                                           Γ. Κίσσαβος (Αντ/ρχης)

Παραλήπται

4, 5, Ι/38, 54 Συντάγματα
Μ.Πυρ/κού, Ορχος Πυρ/κού
Λόχοι Δ/σεως, Δ/σεων, Διλ.Μηχανικού
Γενικό Νοσοκομείο, Φρουραρχεία Λαρίσης, Τρικάλλων, Καρδίτσης, Βόλου

Κοινοποίησις
Ιην εφ. Μεραρχίαν και Σ.Δ.Ε.Π Θεσσαλίας διά την άμεσον κοινοποίησιν εις τα αυτών τμήματα, Περ. Τ.Τ.Τ Κεντρικών Τ.Τ.Τ.

Εκθεση πεπραγμένων, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/ 10 Νοε 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.2231

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιον Α΄ Οργάνωσις – Δύναμις

Συνεκροτήθη Διμοιρία Αυτοκινήτων εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθ. Διαταγής Γενικού Στρατηγείου εκ των υπαρχόντων μηχανοκινήτων.
Επίσης συνεκροτήθη και ετέρα Ναυτική Βάσις στις Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ με βάσιν την ΣΚΙΑΘΟΝ.
Συνεκροτήθησαν Φρουραρχεία εις ΒΟΛΟΝ – ΑΛΜΥΡΟΝ – ΣΚΙΑΘΟΝ – ΣΚΟΠΕΛΟΝ.
Το ΙΙ ον Γραφείον του Συν/τος μετά των Π.Κ.Π αποτέλεσε ιδιαίτερον τμήμα.
Επίσης συνεκροτήθησαν ως ιδιαίτερον τμήμα τα Συνεργεία του Συν/τος. Συνέχεια

Ενημέρωση ΕΔΕΣ για δολοφονία , ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/31 Οκτ 1944

ΕΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦ. ΙΙ α                                         Τηλεφωνικώς

Αριθ. Ε.Π 10296                                            Γενικόν Αρχηγείον ΕΔΕΣ

(Μέσω ΥΙΙΙ Μεραρχίας)

Εκτη Ταξιαρχία ΕΛΑΣ μας αναφέρει ότι Στοπ. Εικοστήν Πέμπτην Οκτωβρίου τμήμα ΕΔΕΣ μετέβη χωρίον Χρυσοβίτσα περιοχής ΄Εκτης Ταξιαρχίας μας και κατέσφαξε Εαμίτην Τζέλαν Κων/νον Στοπ. Καταγγέλοντες τούτο εις υμάς παρακαλούμεν διατάξητε λήψιν μέτρων κατά υπευθύνων Στοπ.

31-10-44

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση

Σ.Σ Αποστολή (υ.τ.ε)

ΥΙΙΙ Μεραρχία (Τηλεφωνικώς)

ΙΙ α και ΙΙΙ Γραφεία                                        Ακριβές Αντίγραφο

Το ΙΙα Γραφείο

(Τ.Σ.Υ.)

Εντολή μη αφοπλισμού τμημάτων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/25 Οκτ 1944

Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                                            Επιβεβαίωσις
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθ. Ε.Π 10173
VΙην Ταξιαρχίαν
Κοινοποίησις VΙΙΙ Μεραρχίαν

Επί Ε.Π 1473/21.10.1944 σας Στοπ.
Κατά συμφωνίαν Γκαζέρτας ΕΛΑΣ ουδαμού αφοπλίζεται Στοπ.
Τμήματα ΕΛΑΣ Κερκύρας δεν θα αφοπλισθώσιν Στοπ.
Αλλά θα υπαχθώσι τακτικώς υπό διοίκησιν στρατιωτικού διοικητού ΕΔΕΣ Στοπ.
Εφόσον πρόκειται περί εφεδρικού ΕΛΑΣ επανέλθωσιν εργασίας των Στοπ.
Υπό προϋπόθεσιν κρατήσωσιν οπλισμόν των συμφώνως Ε.Π 9838 διαταγήν μας Στοπ.

Σ.Δ. Γεν Στρατηγείου 25.10.1944
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Κοινοποίησις
ΙΙΙ Επιτελλικόν Γραφ.
ΙΙ Επιτελ. Γ.Σ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙα Γραφείον

Πληφορορίες κατάστασης (1-5 Οκτ 1944), ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 3044

Δ ι α τα γ ή
Κοινοποιούμε κατωτέρω   το υπ΄αριθμ. 70 ανακοινωθέν του Γ. Στρατηγείου για την πλατειά κοινοποίησή του.

Σ.Δ.Μ τη 16.10-44
Διά την ακρίβειαν                                                       Η
Το ΙΙΙον Γραφείον                                           Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
(Τ.Σ.Υ.)
Β. Ντινόπουλος Υπολοχαγός

Παραλήπται
4, 6, Ι , 38, 54 Συντάγματα, Ιη έφ. Μεραρχία. Λόχοι Δ/σεως, Δ/σεων, Επιμελητείας, Ολύμπου, Γ. Νοσοκομείον, Μουσική Μεραρχίας, ΕΠΟΝ Θηλέων Μεραρχίας Σ. Οπλισμού, Λέσχη Αξιωματικών. Συνέχεια

Αναφορά κατάστασης, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 11 Οκτ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 859

Διαταγή

Κοινοποιούμεν το υπ΄αριθμ. 69 ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν για την ευρείαν τούτου κοινοποίησιν.

Σ.Δ.Μ τη 11.10-44

Διά την ακρίβειαν                                           Η
Το ΙΙΙον Γραφείον                               Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
(Τ.Σ.Υ)
Β. Ντινόπουλος Υπολοχαγός

Παραλήπται
Άπασαι αι Μονάδες, Λέσχη Αξκών, Ιη έφ. Μεραρχία.


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                           Ανακοινωθέν υπ΄αριθμ.69
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.Π.Ε. 1817                               Από 26-30 -9-1944

Ι.      ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οι Ράλληδες του οχυρού της Πύλου παραδόθηκαν αμαχητί σε τμήματά μας. Οι παραδοθέντες απολύθηκαν όλοι εκτός από τους ηγέτες, που κρατούνται για να παραδοθούν στην Κυβέρνηση σύμφωνα με την εντολήν της.
20-9-44 Στη Σπάρτη και στην Αερόπολη. μπήκαν τμήματά μας. Οι Ράλληδες αποσυρθήκανε στο Γύθειο και στο Μυστρά. Πολλοί απ΄αυτούς παραδόθησαν στα τμήματά μας.

ΙΙ     ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στα Νέα Λιόσια κοντά στην Αθήνα παραδόθηκαν σε τμήμα μας 10 χωρ/κες με τον οπλισμό τους. Επίσης παραδόθηκε ο Φρούραρχος Χαλκίδας Αντ/ρχης Ζανρόπουλος Βασ. Καθώς και ο Ταγ/χης χωρ/κής Παπασταθόπουλος Νικ.
22-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και πολ/σαν τον σιδηρ. σταθμό του Μπράλλου και Θήβας, όπου και ανατίναξαν 13 βαγόνια με πυρκά.
24-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα αεροδρόμια του Τατοϊου, Ελευσίνας και Μεγάρων. Παντού υπήρξαν σοβαρές απώλειες. Η σιδ. γραμμή Λαμίας – Δομοκός ανατινάχθηκε σε πολλές μεριές από τμήματά μας σε συνεργασία με κομμάντος.

ΙΙΙ    ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
22-9-44 Συμμ. Αεροπλάνα εβομβάρδισαν την σιδ. Γραμμή Λάρισσα – Μεζούρλο με πολύ καλά αποτελέσματα. Τμήμα μας κτύπησε κοντά στην Κουτσούφλιανη φάλλαγγα Γερμανικών αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν 3 και σκοτώθηκαν 6 Γερμανοί. 19-9-44 φάλλαγγα 7 Γερμανικών αυτοκινήτων και μια κούρσα κτυπήθηκαν Ν. Ελασσόνος. Καταστράφηκαν τα 4 και πήραμε λάφυρα τα υπόλοιπα καθώς και 1 όλμο. Αιχμάλωτοι 8 Γερμανοί.

ΙV    ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ολες οι πόλεις κατέχονται από τμήματά μας. Βούλγαροι φασίστες συλλαμβάνονται και εκτελούνται από Βουλγάρους στρατιώτες και παρτιζάνους. Οι Βούλγαροι πολίτες διώχνονται στη Βουλγαρία πέρνοντες μαζί τους μόνο 100 κιλά βάρους.

V     ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στο Κλειδί της Φλώρινας ανατινάχθηκαν γερμανικά αυτοκίνητα από νάρκη και σκοτώθηκαν 15 Γερμανοί. Τμήματά μας απελευθέρωσαν την Αρδέα και Αψαλος. Στο χωριό Καστανιά Ν. Βέροιας κτυπήθηκαν από τμήμα μας 5 Γερμανικά αυτοκίνητα με στρατό. Σκοτώθηκαν 5 Γερμανοί.

VI    ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η μάχη στην Πρέβεζα μεταξύ τμημάτων μας που κατέλαβαν την πόλιν στις 14 τρέχοντος και τμημάτων ΕΔΕΣ που επετέθηκαν εναντίον μας απρόκλητα συνεχίζεται με σφοδρότητα χωρίς αποτέλεσμα.

Σ.Δ.Γ Στρατηγείο τη Ι-10-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)

Αναφορά Παλλάσκα Γιάννη(Σταυραετός), 23 Σεπ 1944

ΒΛΑΣΗ 13 Σεπτέμβρη 1944

Ο Λοχαγός Πεζικού Παλλάσκας Γιάννης (Γιώργος Σταυραετός)

Πρός

Το Γενικόν Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ.

Υποβάλλω έκθεσιν επιχειρήσεων 3-15 Ιούλη ΙΧ Μεραρχίας. Παρακαλώ να εξακριβωθούν δυο γεγονότα που ο συν. Αντ/χης Μοσχοβίτης και η Ο.Μ.Μ. τονίζουν ιδιαίτερα στις εκθέσεις τους:

α)     Εάν ο συν. Μοσχοβίτης στο χωριό Λάβδα επέμεινε να πάμε προς Σιταρά όπως διέταξε η Μεραρχία ή είχε διαλύσει το Σύνταγμα φκιάχνοντας ανταρτομάδες χωρίς οργανικούς δεσμούς αλλά κατά παρέες και πατριώτες που μοίρασαν τα τρόφιμα και άλλα υλικά και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν προς τις πατρίδες τους.Επιμένω ότι συνέβει το δεύτερο.Αφού όμως ο συναγ. Μοσχοβίτης επιμένει να διαστρευλώνει γεγονότα τόσο σοβαρά θα πρέπει σαν αποτέλεσμα της εξέτασης νάναι η διαγραφή απτα στελέχη του ΕΛΑΣ ενός απτους δυο μας.

Η διαταγή της Μεραρχίας χωρίς να γράφει ότι διέταξε η Ο.Μ.Μ., καθόριζε να κινηθούμε προς Σιταρά μετά ισχυρή πίεση του εχθρού.Στην αρχή αποφασίσαμε να κινηθούμε εκεί.Με την πολύωρη καθυστέρηση του 53ου Συν/τος επειδή θα μας εύρισκε μέρα προς Κρανιά και πληροφορίες δεν είχαμε απεκεί που φυσικό ήταν να κινηθούν οι Γερμανοί από το Μέτσοβο όταν μάλιστα Γερμανική φάλαγγα που κινήθηκε από Γρεβενά την ίδια βραδυά είχε φθάσει στο Κηπουργιό, κινηθήκαμε προς την Αβδέλα γιατί είχαμε το δικαίωμα αυτό και από τη Μεραρχία αφού ισχυρή πίεση δεν είχαμε δεχθή απτον εχθρό και γιατί βρήκαμε πιο σωστό να μείνουμε μέσα στην περιοχή της Μεραρχίας.Ούτε μπορούσαμε να ξέρουμε ότι η Ο.Μ.Μ. ετοίμαζε χτύπημα του εχθρού με τον Α ή Β ελιγμό, αφού καμμιά τέτοια διαταγή δεν είχαμε πάρει. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.5, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/14 Σεπ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          Σ.Δ.Μ. ΤΗ 14.9.44
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον        Απόρρητος επείγουσα
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 696                   Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Ιωαννίνων, Αγράφων,
Καλαμπάκας, Καρδίτσης
Χάρται:               Τρικκάλων, Φαρσάλων, Θαυμακού
Λαρίσσης, Βόλου – Αλμυρού,
1:100.000           Αγυιάς,
Κατερίνης,

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπ` Αριθ. 5

Μέρος Αον
Ι.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Ο εχθρός ήρξατο επιτείνων τον ρυθμόν συμπτύξεως του από Νοτίου Ελλάδος, κινούμενος προς Βορράν σιδηροδρομικώς και δι’ αυτοκινήτων επί δύο κυρίως αξόνων, τους τοιούτους γραμμής των Σ.Ε.Κ. προς Θεσσαλονίκην και των παραλλήλων προς ταύτην οδών, αφενός και της οδικής αρτηρίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ και Βορείως, αφετέρου.
Αι εκτός των γενικών ως άνω αξόνων φρουραί ή απεσύρθησαν ή ηλλατώθησαν εις δύναμιν.

ΙΙ.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
1)    Η εντατική διά καταστροφών και προσβολών ενέργεια κατά των συγκοινωνιών του εχθρού (σιδηροδρομικών και οδικών) και η επιβράδυνσις ούτω ή και απαγόρευσις των κινήσεων του.
2)    Η κατάληψις μικρών αστικών κέντρων, άτινα ο εχθρός κατέχει εισέτι ασθενώς η εγκατέλειψεν εις τα εγχώρια όργανα του.
3)    Η επιδίωξις της καταλήψεως και είτα η ισχυρά διασφάλισις της αμαξιτής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και του εκατέρωθεν ταύτης χώρου.
4)    Η εν περιπτώσει εσπευσμένης και ενδεχομένως ατάκτου προς Βορράν συμπτύξεως του εχθρού περίσφυξις των μεγάλων αστικών κέντρων της Θεσσαλίας και κατάληψίς των.
Βορείως η Ο.Μ.Μακεδονίας και Νοτίως η ΧΙΙΙη Μεραρχία με αναλόγους αποστολάς. Συνέχεια

Δελτία στρατιωτικής κατάστασης, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Σεπ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ε.Δ.Α. 4446

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σας κοινοποιούμε τα υπ`αριθ. 16629/8/44 και 167/30/8/44 δελτία Στρατιωτικής κατάστασις του Γενικού μας Στρατηγείου με την παράκληση να διαβαστούν πλατειά στους αντάρτες και αξ/κούς και να γνωστοποιηθούν στις Εθν/κές Οργανώσεις και στο Λαό.

Σ..Δ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 12/9/44
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ – ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η Ε.Δ.Α.

(Τ.Σ.Υ.) Συνέχεια

Ομιλία Αγγλου στρατηγού ΕΝΤΥ στο Θεσσαλικό Συνέδριο του ΕΑΜ, 26 Ιουλ 1944

ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΕΝΤΥ
ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΑΜ

Με μεγάλο ενθουσιασμό και τεράστιες εκδηλώσεις διά τους συμμάχους και την αντάρτικη Αγγλορωσσοαμερικανική συμμαχία υποδέχεται το ακροατήριο τον Άγγλο στρατηγό κ. Έντυ αρχηγό της Στρατιωτικής αποστολής του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής εν Ελλάδι.

«Θέλω να πω μερικά σε σας. Αρχίζει ο στρατηγός πολύ ειλικρινά σαν να είσαστε στο σπίτι μου στην Αγγλία ή σαν να είμαι εγώ στο σπίτι σας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των δέκα μηνών που πέρασα εδώ γνωριστήκαμε με πολλούς αρκετά καλά και έζησα εις τα σπίτια σας και γι’ αυτό αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει καμιά δυσκολία να σας πω, ότι θέλω να σας πω ακριβώς όπως μιλώ με τους αρχηγούς σας και αυτοί μου λένε αυτά που θέλουν και με αυτόν τον τρόπον έχομεν πλήρη εμπιστοσύνην και μπορούμε να συνεχίσωμε τον πόλεμον (ζητωκραυγές χειροκροτήματα). Συνέχεια