Ιδρυση και διάλυση ΕΑΜ – Οι πραγματικοί σκοποί του, 28 Απρ 1955

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ                            Αριθμός Αντιτύπων (2)

ΠΡΟΣ: Δ/νσιν Ιστορίας               Αύξ.Αριθ. Αντιτ. 1
Στρατού/ΓΕΣ                         ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ Γ/Ι

ΚΟΙΝ: Κ.Υ.Π/Γ/Ι                         Αριθ. 250/23/119

Β.Σ.Τ 902 τη 28 Απριλίου 1955

Συν. τω σχεδίω 15
Συν. τω εγγράφω 15

ΘΕΜΑ : Στοιχεία περί Ε.Α.Μ
ΣΧΕΤ : Υμέτερον Φ.70/5/402602/15-2-55

1.Επί ύπερθεν υμετέρου, διαβιβάζεται προσηρτημένως αντίγραφον της αιτηθείσης περιληπτικής εκθέσεως περί ΕΑΜ, συν τη πληροφορία ότι αύτη συνετάγη διά το Αμερικανικόν περιοδικόν COLLIER’S και βάσει των υπ΄αυτού τεθέντων ερωτημάτων.

2.΄Εχομεν την γνώμην ότι τα στοιχεία ταύτα δεν θεωρούνται αρκετά διά ιστορικήν ανασκόπισιν της κατοχικής περιόδου όσον αφορά την δράσιν ωρισμένων οργανώσεων.

ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞ
Συν/ρχης – Δ/ντής
(Τ.Σ.Υ)

Κλ.Γ/Ι/Κ.Υ.Π

ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝ.
Ταγ/ρχης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/σιν Ιστορίας Στρατού /ΓΕΣ   υπ΄αριθ. 1
Κ.Υ.Π./Γ/1                               -«-       2 Συνέχεια

Πίνακες ανευρεθέντος οπλισμού μετά Συμφωνία Βάρκιζας,ΓΕΣ/Α2/16 Σεπ 1945

Χ.Μ                                                                                   Α.Π.6486 Φ914/Γ/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        16/9/45
ΤΜΗΜΑ Δ2                                                                      «Βάρκιζα»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 85143

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν συνημμένως πίνακα των μέχρι σήμερον ανευρεθέντων υπό των Μονάδων της Εθνοφυλακής όπλων και λοιπών πολεμικών υλικών, εξ΄όσων ο Ε.Λ.Α.Σ παρά την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ απέφυγε να παρουσιάση και επεδίωξεν να διαφυλάξη εις χείρας των αναρχικών φίλων του.
Εκ της παραβολής των ανευρεθέντων υλικών προς όσα ο ΕΛΑΣ παρέδωκε και εξ΄όσων στοιχείων υπάρχουν εισέτι περί ετέρων υπό ανεύρεσιν υλικών διαφαίνεται:

1.Ως αληθεύουσα η αρχικώς διατυπωθείσα υπόνοια ότι το Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ – Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωκεν ειμή μέρος μόνον του εις χείρας του πολεμικού υλικού και το κατωτέρας ποιότητος.

2.Το μέγεθος του έργου όπερ επετελέσθη υπό της Εθνοφυλακής επί του πεδίου τούτου και ιδιαιτέρως υπό των Γραφείων πληροφοριών των Μονάδων και των αποσπασμάτων ερεύνης.

3.΄Ότι απομένει εισέτι σημαντική ποσότης ιδίως όπλων, άτινα ευκόλως κρυπτόμενα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώσι εν όση αναλογία έτερα υλικά βαρύτερα.

Υπό το πνεύμα των ανωτέρω διαπιστώσεών μας, παρακαλώ να εκδώσητε Δ/γάς υμών προς τους υφ΄υμάς Αξ/κούς και οπλίτας των Μονάδων της Εθνοφυλακής εις ους να τονισθή η βαθεία αναγνώρισις ημώνεπί του επιτελεσθέντος εις το Κεφάλαιον τούτο έργου των και επί του όλου τοιούτου γενικώτερον. Συνέχεια

Σημείωμα για τον ΕΛΑΣ, ΚΚΕ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΣ

Οργάνωσις ΕΛΑΣ κατά απελευθέρωσιν
1)     Γενικόν Στρατηγείον – Διοίκησις Στρατ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
»     Καπετ. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΏΤΗΣ
Επιτελάρχης συντ. ΜΙΧ. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ
Πλήρες επιτελείον και Διευθύνσεις υπηρεσιών
Σύνδεσις τηλεφωνική με Μεραρχίας και δι’ ασυρμάτου με όλας τας μεραρχίας, ομάδας μεραρχιών, ταξιαρχίας Πεζικού και ταξιαρχίαν Ιππικού.
Τάγμα Γενικού Στρατηγείου δύναμις 500 άνδρες. (Όλο το υλικό τηλεφώνου και ασυρμάτου προήρχετο από τα υπολλείματα του Ελληνικού Στρατού και κράτους και από λάφυρα Γερμανών και Ιταλών. Συνέχεια

Επιβολή λογοκρισίας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/4 Δεκ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 1004

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της υπ΄αριθ. 2094/2.12.44 Διαταγής του Γ. Στρατηγείου από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής επιβάλλομεν λογοκρισίαν επί παντός είδους Δ/σεων πλην των της Συμμ. Αποστολής.
Η λογοκρισία επί μεν των στρατιωτικών θα γίνεται ως μέχρι τούδε υπό των προϊσταμένων των Μονάδων, οι οποίοι θα σφραγίζουν και μονογράφουν την αλληλογραφίαν μετά την λογοκρισίαν επί των πολιτών υπό των κατά τόπους Ε. Πολιτοφυλακών.
Προς τούτο να συσταθή συνεργείον εκ 2-3 καταλλήλων συναγ. αξκών ή υπαξκών , το οποίο να εγκατασταθή εντός του ταχ/κού Γραφείου, το οποίον θα λογοκρίνη την αλληλογραφίαν των πολιτών.
Ευνόητον τυγχάνει ότι όπου δεν υπάρχει τμήμα Ε.Π η αλληλογραφία θα γίνεται δεκτή αλλά θα αποστέλλεται προς λογοκρισίαν εις το πλησιέστερο τμήμα της Ε.Π.
Μεταφορά αλληλογραφίας ιδιωτών θα γίνεται μόνον υπό των ταχ/κών γραφείων.
Απαγορεύεται απολύτως μεταφορά αλληλογραφίας παρ΄ιδιωτών, κάθε παραβάτης της τελευταίας παραγράφου της παρούσης θα παραπέμπεται στο Στρατοδικείο.

Λάρισα τη 4.12.44
Διά την ακρίβειαν                                                        Η
Δ/νσις Δ/σεων                                                     Μεραρχία
(Τ.Υ)                                                           Γ. Κίσσαβος (Αντ/ρχης)

Παραλήπται

4, 5, Ι/38, 54 Συντάγματα
Μ.Πυρ/κού, Ορχος Πυρ/κού
Λόχοι Δ/σεως, Δ/σεων, Διλ.Μηχανικού
Γενικό Νοσοκομείο, Φρουραρχεία Λαρίσης, Τρικάλλων, Καρδίτσης, Βόλου

Κοινοποίησις
Ιην εφ. Μεραρχίαν και Σ.Δ.Ε.Π Θεσσαλίας διά την άμεσον κοινοποίησιν εις τα αυτών τμήματα, Περ. Τ.Τ.Τ Κεντρικών Τ.Τ.Τ.

Απαγωγή αμερικανικού ιστιοφόρου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/3 Δεκ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                    ΑΝΟΙΚΤΟ – ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΣ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦ. ΙΙ α και                                Επείγον
Δ/ΣΗΝ ΕΛΑΝ                                    Ο.Μ Μακεδονίας
Αριθμ. 16678

Αμερικανικόν τμήμα Συμμαχικής Αποστολής καταγγέλει Αμερικανικόν ιστιοφόρον Γκλόρια συνελήφθη υπό τμημάτων ΕΛΑΣ εις Αγίαν Λαύραν παρά το Αγιον Ορος την εικοστήν τετάρτην Σεπτεμβρίου Στοπ. Πλοίαρχος και πλήρωμα εκρατήθησαν Στοπ. Πλοίον και φορτίον τετρακόσια πενήκοντα λίρες και ταχυδρομείον κατεσχέθησαν Στοπ. Εγένοντο διαπραγματεύσεις απόδοσιν Στοπ. Τοπικαί αρχαί ΕΛΑΣ υπεσχέθησαν απόδοσιν και δεν απεδόθη εισέτι Στοπ. Γεγονός μας προυξένησε κυριολεκτικώς κατάπληξιν Στοπ. Παρακαλούμεν εξετάσατε επειγόντως Στοπ. Διατάξατε άμεσον απόλυσιν τυχόν κρατουμένων Στοπ. Απόδοσιν Πλοίου Στοπ. Φορτίου Στοπ. Χρημάτων και Ταχυδρομείου. Στοπ. Επιβάλατε αυστηράς κυρώσεις τυχόν υπευθύνους Στοπ. Αναφέρατε και εις ημάς επειγόντως ενεργείας και αποτελέσματα το ταχύτερον Στοπ.

3-12-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση
Αρχηγόν Αμερικαν. Τμήματος Σ.Σ.Α (υ.τ.ε)
Δ/ση ΕΛΑΝ                                                             Ακριβές αντίγραφον
ΙΙ α Γραφείον                                                              Το ΙΙ α Γραφείον

Ναυτική Διοίκηση Βόλου, ΕΛΑΣ/54 ΣΠΖ/24 Νοε 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ                                                          Σ.Δ.Συν/τος 24-11-1944
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                              Το
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                  54ον Σύνταγμα
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π 2308

Προς Την Ιην Μεραρχίαν

Περί δημιουργηθέντος ζητήματος διά τον σχηματισμόν Ναυτικής Διοικήσεως και πολεμικού λιμένος υπό του Β.Ν εις Βόλον.

Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλλωμεν συνημμένως αντίγραφα των διαταγών που μας επέδειξε σήμερον ο Πλοίαρχος του Β.Ν κ.Α. Γολέμης, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας γενομένης από της 19ης τρέχοντος. Εις τας διαταγάς αυτάς περιέχεται και ο σκοπός της ιδρύσεως του πολεμικού λιμένος και της Ναυτικής Διοικήσεως.
Κατά συζήτησιν διεξαχθείσαν μεταξύ του ως άνω Πλοιάρχου, ενός ακόμη Πλωτάρχου και της Διοικήσεως του 54ου Συν/τος, ο Α. Γολέμης ζητά την παραχώρησιν του λιμένος Βόλου εις το Β.Ν και την απόσυρσιν της Φρουράς του ΕΛΑΣ. Ο ίδιος θα κανονίση τον περί τον λιμένα χώρον που θα χαρακτηρίση ως ναυτικήν ζώνην. Συνέχεια

Συμπεριφορά προς Αγγλους, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/16 Νοε 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                                            Ραδιογραφικώς
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθμ. 15135

Διαταγή Γενική

Παρά 3ου Αγγλικού Σώματος Στρατού διαβιβάσθησαν παράπονα ότι από Θηβών μέχρι Μακεδονίας δεν υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ Αγγλικών και ημετέρων τμημάτων Στοπ. Επίσης ότι εις τας περιοχάς ταύτας εξασκείται πίεσις επί πληθυσμού όπως μη ομιλούν προς Αγγλους και αναπτύσσουν σχέσεις μετ΄αυτών Στοπ. Τοιούτον τι αν συμβαίνει είναι απαράδεκτον και λίαν επιζήμιον εις συμφέροντα αγώνος Στοπ. Εξετάσατε και αναφέρατε αμέσως αν συμβαίνη τοιούτον τι και ποίοι υπεύθυνοι ίνα λάβωμεν μέτρα συμμαχικαί αλλά και φιλικαί Στοπ. Εκδώσατε διαταγάς προς άπαντας και συνεννοηθήτε μετά πολιτοφυλακής και ΕΑΜικών οργανώσεων ίνα και εκ μέρους των ληφθώσιν ανάλογα μέτρα, ώστε δημιουργηθή λίαν φιλική ατμόσφαιρα Στοπ. Αναφέρατε εκτέλεσιν Στοπ.

Σ.Δ. Γεν.Στρατηγείου 16-11-1944
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης

Παραλήπται
Ι,ΙΙΙ,ΙΙ,VI,VIII,IX,X,XI,XIII – ραδ/κών ανοικτά
VI Ταξιαρχία -Ταξ. Ιππικού – ραδ/κώς ανοικτά
Ο.Μ.Μακεδονίας.- Ο.Μ.Στερεάς – ραδ/κώς ανοικτά
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν
Τάγμα Φρουράς Γεν. Στρατηγείου

Κοινοποίησις
Σ.Σ Αποστολήν (υ.τε)
ΙΙΙ και ΙΙ α Γραφ. (2)                                               Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙ Γραφείο

Επιστολή Α. Βελουχιώτη προς στρατηγό Ν. Ζέρβα, 16 Νοε 1944

Στρατηγόν Ζέρβαν Ν.

Καίτοι δεν αποτελώ μέλος της αντιπροσωπείας του Ε.Λ.Α.Σ. ήτις διαπραγματεύεται τα ζωτικότερα της Ελλάδος ζητήματα μεταξύ της υμετέρας αντιπροσωπείας και εκείνης της φίλης Ε.Κ.Κ.Α εν τούτοις, προσκληθείς και παρακληθείς από τον κ. Κομνηνόν Πυρομάγουλου, έχω την τιμήν να δηλώσω τα κάτωθι:
α/    Δεν έχω ουδεμίαν αντίρρησιν να συναντηθώμεν προσωπικώς. Τούτο όμως είναι ζήτημα της Κ.Ε. Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ και εξαρτάται απολύτως απ΄αυτήν. Δυνατόν, κατά συνέπειαν, να πραγματοποιηθή μόνον κατόπιν εγκρίσεώς της.
β/    Απαραίτητος προϋπόθεσις και της συναντήσεως αυτής και πάσης άλλης συζητήσεως και ενεργείας είναι η λήψις, από τας ενταύθα συσκεπτομένας αντιπροσωπείας , της αποφάσεως περί πλήρους ενοποιήσεως των ενόπλων δυνάμεων όλων των οργανώσεων (Ε.Λ.Α.Σ – Ε.Δ.Ε.Σ – Ε.Κ.Κ.Α) και της ενιαίας διοικήσεως από του ανωτάτου ως του κατωτάτου κλιμακίου μέχρι και της ομάδος μάχης συμπεριλαμβανομένης, εντός τακτής προθεσμίας, ουχί μεγαλυτέρας των δέκα πέντε (15) ημερών.
γ/    Ζήτημα «νικητών» και «ηττημένων» δεν υφίσταται. Αι οργανώσεις θα συζητήσουν και θα ενοποιήσουν απολύτως τας δυνάμεις των ως απολύτως ίσοι, αδελφικώς και διά το συμφέρον της Πατρίδος και μόνον.
δ/    Τα ζητήματα των διοικήσεων των ενιαίων μονάδων του Ενιαίου Εθνικού μας Στρατού και τα συμπαρομαρτούντα αυτοίς τεχνικά ζητήματα θα λυθούν εν τη προόδω των συζητήσεων διά της εξευρέσεως των καταλλήλων προσώπων. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών αρ.7 (26/9-31/10/1944) περί ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/12 Νοε 1944

Ε.Λ.Α.Σ
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ α                              Διαταγή

Αριθμ. Ε.Π 4913

Κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. 7/Ε.Π 10396/2-11-44 δελτίο πληροφοριών περί Ε.Δ.Ε.Σ του Γεν. Στρατηγείου.

Σ.Δ ΧΙΙΙ Μεραρχίας 12-11-44

Δ. Ματσούκας
Υποστράτηγος

Παραλήπται
(16, 42, 52 Συν/τα)                                          Διά την ακρίβειαν
Μοίρα Πυρ/κού                                               Το ΙΙ ον Γραφείον
ΧΙΙΙ Λόχος Μηχανικού                                              (Τ.Υ)

Κοινοποίησις
Α.Δ Η.Π. Στερεάς
ΧΙΙΙ εφ. Μεραρχία
Γραφεία ΙΙ, ΙΙΙ Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/ 10 Νοε 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.2231

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιον Α΄ Οργάνωσις – Δύναμις

Συνεκροτήθη Διμοιρία Αυτοκινήτων εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθ. Διαταγής Γενικού Στρατηγείου εκ των υπαρχόντων μηχανοκινήτων.
Επίσης συνεκροτήθη και ετέρα Ναυτική Βάσις στις Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ με βάσιν την ΣΚΙΑΘΟΝ.
Συνεκροτήθησαν Φρουραρχεία εις ΒΟΛΟΝ – ΑΛΜΥΡΟΝ – ΣΚΙΑΘΟΝ – ΣΚΟΠΕΛΟΝ.
Το ΙΙ ον Γραφείον του Συν/τος μετά των Π.Κ.Π αποτέλεσε ιδιαίτερον τμήμα.
Επίσης συνεκροτήθησαν ως ιδιαίτερον τμήμα τα Συνεργεία του Συν/τος. Συνέχεια

Καταγραφή Ιταλών που δεν τροφοδοτούνται απο τη Συμμαχική αποστολή, ΕΛΑΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/2 Νοε 1944

Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ ον
Αριθ. Ε.Π.1301

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατωτέρω κοινοποιούμεν την υπ΄αριθμ. Ε.Π.9810/15-10-44 Διαταγήν Γεν. Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως αι καταστάσεις υποβληθούν ημίν μέχρι 15 τ.μ. απαραιτήτως.

Σ.Δ 2-11-44
Αντ/ρχης Πυρ/κού ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ
Καπετάνιος ΑΚΡΙΤΑΣ

Παραλήπται
ΙΙΙΙ και ΙΧ Ταξιαρχίαι
11ον Συν. Πεζικού
ΙΙΙ Μ.Συν. Πυρ/κού

Κοινοποίησις                                                   Διά την ακρίβειαν
Πελ/κήν Επιτροπήν (υ.τ.ε)                              Το ΙΙ ον Γραφείον
Γραφείον ΙΙ ον Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων, ΕΛΑΣ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/1 Νοε 1944

Ε.Λ.Α.Σ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ιον ΤΑΓΜΑ
Αριθμ. Α.Π 393

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΔΥΝΑΜΙΣ

Α)    ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣΑΙ ΝΕΑΙ ΟΜΑΔΕΣ   -Ο-
Β)    ΔΥΝΑΜΙΣ
Η δύναμις του Τάγματος κατά τον παρελθόντα μήνα ανήρχετο εις   1) 25 αξιωματικούς, 92 υπαξιωματικούς 3) 649 στρατιώτας.
Γ)    ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1) Ιπποι κέλητες 2 2) Ιπποι κοινού φόρτου 3 3) ημίονοι ειδικού φόρτου 9, 4) ημίονοι κοινού φόρτου 15.
Δ)    ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
1 σούστα μόνιππος, 1 μοτοσυκλέττα
Ε)    ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΩΝ
Κατά τα πρώτα δύο δεκαήμερα του μηνός εν καταυλισμώ κατά δε το έτερο εν επισταθμία. Τα κτήνη εις σταύλους και όρχους.
ΣΤ)  ΗΘΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ           Καλό Συνέχεια

Ενημέρωση ΕΔΕΣ για δολοφονία , ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/31 Οκτ 1944

ΕΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦ. ΙΙ α                                         Τηλεφωνικώς

Αριθ. Ε.Π 10296                                            Γενικόν Αρχηγείον ΕΔΕΣ

(Μέσω ΥΙΙΙ Μεραρχίας)

Εκτη Ταξιαρχία ΕΛΑΣ μας αναφέρει ότι Στοπ. Εικοστήν Πέμπτην Οκτωβρίου τμήμα ΕΔΕΣ μετέβη χωρίον Χρυσοβίτσα περιοχής ΄Εκτης Ταξιαρχίας μας και κατέσφαξε Εαμίτην Τζέλαν Κων/νον Στοπ. Καταγγέλοντες τούτο εις υμάς παρακαλούμεν διατάξητε λήψιν μέτρων κατά υπευθύνων Στοπ.

31-10-44

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση

Σ.Σ Αποστολή (υ.τ.ε)

ΥΙΙΙ Μεραρχία (Τηλεφωνικώς)

ΙΙ α και ΙΙΙ Γραφεία                                        Ακριβές Αντίγραφο

Το ΙΙα Γραφείο

(Τ.Σ.Υ.)

Εκθεση δράσης Λόχου Μηχανικού, ΕΛΑΣ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/29 Οκτ 1944

ΕΛΑΣ
54ο Σύν/μα Πεζικού
Λόχος Μηχανικού

Εκθεση Δράσης Λόχου Μηχανικού του μηνός Οκτωβρίου

Προς το 54ον Σύνταγμα

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεση δράσης του Λόχου Μηχανικού προς την Διοίκησιν του 54ου Συν/τος από 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερον. Την 8ην Οκτωβρίου φάλαγγα Εχθρικών αυτοκινήτων που πήγαιναν από Βόλο προς Λάρισα, προσέκρουσαν 2 δύο φορτηγά αυτοκίνητα επί του πεδίου ναρκών μεταξύ Κακάβου Λατομίου. Τα αυτοκίνητα κατεστράφησαν τελείως. Αι απώλειαι διά τον εχθρόν αρκεταί αλλά όχι εξακριβωμέναι. Την 8ην Οκτωβρίου εγκατεστάθη νέον πεδίον ναρκών και βομβών εις τον ίδιον τομέα με ενέδραν Μηχανικού. Συνέχεια

Περί συλλήψεως τμήματος ΕΛΑΣ από τμήμα ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/15 ΣΠΖ/26 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – ΕΛΑΣ                      Σ.Δ 29.10.44
ΥΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                           Το
ΑΡΙΘ.Τ.Π 783                                    15ο Σύνταγμα Πεζικού
Προς
Την ΥΙ Ταξιαρχίαν
Οπου

« Περί συλλήψεως τμήματός μας από Τμήμα ΕΔΕΣ»

Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι ως γνωρίζει το μικτόν μας Τάγμα Φιλιατών Τσαμουριάς διά της υπ΄αριθμ. 23/27.10.44 αναφοράς του τμήμα του άνω Τάγματος παραμείναν επί τινές ημέρες εις Κότσικαν μετά την μεταστάθμευσιν του Τάγματος εκ Περιοχής Σαγιάδας – Κάτσικας εις Περιοχήν Λειά – Λίστας και κινούμενον όπως ενταχθή εις το Τάγμα του, διήλθε την 26η Τρ. εκ Πόβλας όπου εστάθμευεν τμήμα ΕΔΕΣ πιθανώτατα ο Λόχος Ραύκα του 26ου Συντάγματος. Ο Εδεσικός Λόχος όλως αναιτίως παρανόμως και προκλητικώς προέβη εις την σύλληψιν τρόπον τινά του τμήματός μας και την παρεμπόδισιν της περαιτέρω κινήσεώς του δεν επέτρεψε δε ταύτην κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίας. Συνέχεια