Οδηγίες χειρισμού αιχμαλώτων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞ/2ΕΓ/ΕΠ842/11 Μαι 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Ε. Π. 842
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 3239/27-4-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσα ημίν διά της υπ’ αριθμ. Ε.Π. Ι235/29-4-44 Δ/γή της ΧΙΙΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν. –

Σ.Δ.Τ. τη ΙΙ-5-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Η
52, 54 Συν/τα XVI Ταξιαρχία Διά την ακρίβειαν
Ι/54 Τάγμα κ.δ. Ο Επιτελάρχης Το ΙΙα Γραφείον
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ (Τ.Υ.)

Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 3239
ΔΙΑΤΑΓΗ
Μονάδες τινές απέστειλαν ημίν εγγράφως πληροφορίας εξ ανακρίσεως αιχμαλώτων Γερμανών συλληφθέντων προσφάτως, αίτινες περιήλθον εις Γενικόν Στρατηγείον μετά παρέλευσιν μηνός και πλέον επομένως ανεκμετάλλευτοι. –
Ομοίως αι πληροφορίαι ας συνηγάγον αι μονάδες εκ της εξετάσεως των αιχμαλώτων δεν ήσαν αρκεταί, είχον δε πολλάς ελλείψεις καθιστώσαι ούτω δύσκολον την ερμηνείαν και την εκμετάλλευσιν των πληροφοριών. –
Λαμβάνοντες εκ τούτου αφορμήν και έχοντες υπ’ όψιν ότι οι αιχμάλωτοι αποτελούν μίαν από τας κυριωτέρας πηγάς αναζητήσεως πληροφοριών, καθορίζομεν ως ακολούθως τον τρόπον εξετάσεως αιχμαλώτων κάθώς και τον τρόπον μεταβιβάσεως εκ των εκ της εξετάσεως συναγομένων πληροφοριών, εις Γεν. Σρατηγείον. –
Ι. Οι αιχμάλωτοι θα εξετάζωνται υπό του αξ/κού πληροφοριών του Συν/τος περιληπτικώς επί πληροφοριών αφορουσών αποκλειστικώς την δράσιν του Συν/τος και θα αποστέλωνται προς την Μεραρχίαν(Γραφείον ΙΙον) μετ’ αντιγράφου της κατεθέσεως των και των επ’ αυτών ευρεθέντων εγγράφων και λοιπών στοιχείων. Η Μεραρχία (Γραφείον ΙΙον) να προβαίνει εις εξονυχιστικήν ανάκρισιν τούτων προς συλλογήν πάσης δυνατής πληροφορίας στρατιωτικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου και αποστέλλει προς το Γενικόν Στρατηγείον το πόρισμα της εξετάσεως με τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία και μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν τούτων. –
Εφ’ όσον το Γεν. Στρατηγείον κρίνει επάναγκες δύναται να διατάξη την εκ των υστέρων προσκόμησιν και του αιχμαλώτου εκ του περιλ. Κανονισμού λειτουργίας υπηρεσίας πληροφοριών. –
ΙΙ. Δέον απαραιτήτως εις το πόρισμα της ανακρίσεως να αναφέρονται και τα κάτωθι στοιχεία Ι) Ακριβής τόπος καταγωγής αιχμαλώτου (Πόλις ή χωρίον και ποίον. 2) Επάγγελμα. 3) Πνευματική μόρφωσις. 4) Σοβαρού ή ελαφρού χαραχτήρος. 5) Βαθμός αξιοπίστου πληροφοριών. –
ΙΙΙ. Έκ των συναγομένων πληροφοριών όσοι είναι αμέσου εκμεταλλεύσεως δέον να αποστέλλωνται επειγόντως τηλ/κώς ή ραδ/κώς εις Γεν. Στρατηγείον. –
Η έκθεση της εξετάσεως ήτις θα αποσταλεί ημίν εγγράφως θα περιλαμβάνει και τας αποσταλείσας τηλ/κώς ή ραδ/κώς πληροφορίας μετά όλων των εγγράφων, επιστολών και λοιπών στοιχείων των ανευρεθέντων επί του αιχμαλώτου μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν. –
ΙV. Oυδεμία εκτέλεσις αιχμαλώτου θα γίνεται προ της εξετάσεως τούτων κατά τα ανωτέρω και άνευ διαταγής του Γεν. Στρατηγείου εκδιδομένης μετά πρότασιν της οικείας Μεγάλης Μονάδος. –
V. Η παρούσα διαταγή να τεθή εις τον φάκελλον των βασικών διαταγών αι δε Διοικήσεις να επαγρυπνούν επί της ακριβούς εκτελέσεως υπό των αρμοδίων οργάνων. Απαιτούμεν την ακριβή συμμόρφωσιν προς τα ύπο της παρούσης διατασσόμενα.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 27-4-44
ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Κριτική προτάσεων ΕΛΑΣ/3ΓΡ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΕΠΕ647/15 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦ. Ίλιον
Αριθ. Ε.Π.Ε. 647 Απόρρητος
Μερική Διαταγή
Εκ της υποβληθείσης ημίν υπό της ΙΧης Μεραρχίας υπ’ αριθ. 78/13-1-44 Δ/γής της Παμμακεδονικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ (Γραφ. ΙΙΙον) προς τας εν Μακεδονία ΙΧην και Χην Μεραρχίας, και ασχέτως της αναρμοδιότητος της ανωτέρω Επιτροπής να επεμβαίνη εις τα ζητήματα των τακτικών αποστολών των υπό το Γενικόν Στρατηγείον Μεγάλων Μονάδων (τας περί της οποίας γνώμας ημών εγνωρίσαμεν ημίν διά της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 627/14-3-44 Δ/γής) εμφαίνηται ότι αι πλείσται των κριτικών παρατηρήσεων της ανωτέρω Επιτροπής είναι βάσιμοι, ήτοι:
1) Η περί της παρατηρηθείσης διαδοχικής διά συγκλινουσών φαλαγγών επιθέσεως των στρατευμάτων κατοχής κατά απομεμονωμένων ή απομονουμένων προς τούτο, εις ορισμένους ορεινούς όγκους ημετέρων τμημάτων (Γρεβενά – Πιέρια – Πάικο), πάντοτε διά των αυτών στρατευμάτων διενεργουμένης και επιτυγχανομένης διά ταχείας μετακινήσεώς των από περιοχής εις περιοχήν καθ’ ον χρόνον τα μη προσβαλλόμενα ημέτερα γειτονικά τμήματα παραγνωρίζοντα την σημασίαν του τακτικού συνδέσμου των μένουσιν αδρανή, μη προσπαθούντα να συντονίσουν την δράσιν των με την αμυντικήν ενέργειαν των προσβαλλομένων φιλίων τμημάτων, διά πλευρικής ή νωτιαίας επιθέσεως κατά των φαλαγγών επιθέσεως του εχθρού. Συνέχεια

Διαταγή προς 9η ΜΕΡΑΡΧΙΑ περί λήψεως μέτρων ασφαλείας, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/ΕΠΕ645/14 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 645 Εμπιστευτική
Προς
την ΙΧ Μεραρχίαν.-
Κατά την μελέτην της περιελθούσης ημίν εσχάτως υμετέρας αλληλογραφίας παρετηρήσαμεν ότι συμφώνως τη διά της υπ’ αριθμ. 116/12-2-44 υμετέρας αναφοράς υποβληθήσει εκθέσει του Λόχου Κρούσεως (;) του 53ου Συντάγματος κατά την νύκτα της 2-2-1944 προς την 3-2-44 ο Λόχος ούτος εκινήθη εκ Σιδερά προς τα Δυτικώς των Λιβερών υψώματα προς συνάντησιν πιθανώς εχθρικών τμημάτων, άνευ επαρκών μέτρων ασφαλείας εν κινήσει, καίτοι είχεν πληροφορίας περί κινήσεως σημαντικού αριθμού Γερμανικών αυτοκινήτων από Κοζάνης προς Πτολεμαϊδα, με αποτέλεσμα τον αιφνηδιασμόν του και τας μεγάλας απωλείας του.-
Επι πλέον κατά την υποβολήν της εκθέσεως του Λόχου αι ανώτεραι αυτού Διοικήσεις ουδόλως μας εγνώρισαν τα μέτρα άτινα έλαβον διά την τοιαύτην παράλειψιν εναντίον των υπευθύνων διοικητών. Συνέχεια

Αναφορά περί 5/42 Τάγματος Ευζώνων και ΕΚΚΑ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ/11 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
V Ταξιαρχία
Απόσπασμα Ανεξάρτητον

Έκθεση
Στη V Ταξιαρχία (Γραφείον ΙΙ)

 Με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητος του ζητήματος αναφέρω υπεύθυνα ότι 5/42 διελύθη κατά 90%. Στρατιώται του κυκλοφορούν ελευθέρως παρασυρόμενοι από σχεδιασμένη και μελετημένη τακτική των Γερμανών, οι οποίοι αποβλέπουν στη διάσπαση ΕΑΜ – ΕΚΚΑ. Υπεύθυνοι ΕΚΚΑ και αξιωματικοί 5/42 ή αδιαφορούν ή υποβοηθούν τακτικήν οπαδών ΕΚΚΑ, η οποία οδηγεί οργάνωσιν ΕΚΚΑ εις αγκάλας Γερμανών. Γερμανοί περιοχήν Αμφίσσης εμφαντικώς τονίζουν ότι ουδέν έχουν με 5/42. Μοιραίως ευρισκόμεθα αντιμέτωποι όχι συναγωνιστών αλλά στοιχείων χρησιμοποιούντων σιωπηράν προστασίαν Γερμανών και εκτρεπομένων εις πράξεις και δημοσία ύβρεις και απειλάς εναντίον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Συμπτώματα φιλοραλλισμού ανησυχαστικώς εκτεταμένα αναφαίνονται εις κόλπους αδελφής οργανώσεως ΕΚΚΑ. Συνέχεια

Ίδρυτική Πράξη ΠΕΕΑ, 10 Μαρ 1944


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 Έχοντας υπ’ όψει:
– Τις υπέρτατες εθνικές ανάγκες και την επιτακτική απαίτηση του Ελληνικού Λαού για τη δημιουργία μέσα στη Χώρα ενός κεντρικού πολιτικού οργάνου που θα συντονίσει τις προσπάθειες και τον αγώνα για την Εθνική απολύτρωση και θα αναλάβει την υπεύθυνη διοίκηση των ελευθέρων και ελευθερουμένων περιοχών της Χώρας και
– Την από 15 Δεκεμβρίου 1943 πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου σε όλα τα κόμματα και τις οργανώσεις, καθώς και στην κυβέρνηση Τσουδερού, για το σχηματισμό Κυβέρνησης Γενικού Εθνικού Συνασπισμού. Συνέχεια

Ανακοίνωση συγρότησης ΠΕΕΑ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/5 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ

Γνωρίζομεν ότι συγκροτήθη Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης αποτελουμένη από Μπακερτζήν Ευριπίδην, Μάντικαν Εμμανουήλ, Σιάντον Γεώργιον, Τσιριμώκον Ηλίαν, Γαβριηλίδην Κων/νον.
Η ιδρυτική πράξις Επιτροπής αναγράφει πρωταρχικόν σκοπόν Διεύθυνσιν Εθνικού Αγώνος, επίσης συγκρότησιν Ενιαίου Εθνικού Στρατού των ελευθερωμένων περιοχών, εξασφάλισις των ατομικών ελευθεριών Λαού, περίθαλψις θυμάτων εχθρού. Έθεσε βασικό σκοπό την εξακολούθησιν ενεργειών διά τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως Ενιαίου Εθνικού Συνασπισμού. Διά διαγγέλματος προς Λαόν επιτροπή αγγέλει ίδρυσιν. Ορκωμοσία Επιτροπής γεννήσηται αύριον 10ην τρέχοντος μηνός. Επιτροπή καταφεύγει αμέσως Λαϊκήν κρίσιν συγκαλούσα Εθνικον Συμβούλιον Λαϊκών Αντιπροσώπων. Συγκρότησις Επιτροπής αγγελθεί ευρύτατα 12 Μαρτίου.

5-3-44
Σαράφης – Σιάντος
Ακριβές αντίγραφον
το 3/7 Σύν/μα Ιππικού

Μετάδοση προς ΕΛΑΣ αποσπασπασμάτων ομιλίας Τσώρτσιλ 22/2/1944, ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΓΑ/2 Μαρ 1944


ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
Προς
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ

 Έχομεν την τιμήν να σας μεταδώσωμεν κατωτέρω τέσσαρα αποσπάσματα από τον λόγον του πρωθυπουργού κυρίου Τσώρτσιλ, ως μας διεβιβάσθησαν ταύτα εκ Καϊρου σήμερον. Ταύτα ελήφθησαν από τον λόγον της 22ας Φεβρουαρίου ε.ε. εις την Βουλήν των Κοινοτήτων.
1ον Ο πλέον υγιής και ασφαλής δρόμος που οφείλομεν να ακολουθήσωμεν είναι δι’ ημάς να κρίνωμεν όλα τα κόμματα και φατρίας διά της δοκιμής της προθυμίας και ικανότητός των να πολεμήσουν τους Γερμανούς και ούτω να ελαφρύνουν το βάρος των συμμαχικών στρατευμάτων. Τώρα δεν είναι καιρός δι’ ιδεολογικάς προτιμήσεις της μιας πλευράς ή της άλλης και βεβαίως ημείς, η Κυβέρνησις της Αυτού Μεγαλειότητος, δεν αφήσαμεν διόλου τους εαυτούς μας να παρασυρθώμεν κατ’ αυτόν τον τρόπον. Συνέχεια

Διαταγή 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/ΕΠΕ274/ 1 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 274
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εν συνεχεία ΕΠΕ 264 Δ/γήν μας κοινοποιούμεν ΕΠΕ 563 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως ευρίσκεσθε εν διαρκεί συνδέσμω με τας εφεδρικάς Μεραρχίας και τας οργανώσεις της περιοχής σας προς συντονισμόν των προσπαθειών σας με πάσαν πρωτοβουλίαν.
Αι εφεδρικαί Μεραρχίαι και αι οργανώσεις προς ας κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται, όπως μεταδίδωσιν ταχέως πάσαν σχετικήν πληροφορίαν εγκαταστάσεως και επεκτάσεως Ράλληδων εις περιοχήν των εις τα πλησιέστερα τμήματα των εφεδρικών ΕΛΑΣ και ενεργώσιν εν συνδυασμώ μετά τούτων προς εξόντωσιν των και παρεμπόδισιν επεκτάσεώς των.

Σ.Δ. Μεραρχίας 1-3-44
Η ΧVΙ Μεραρχία
Κ. Τσαμάκος Συνέχεια

Ορκος του ΕΛΑΣ, 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/ΑΡ1101/25 Φεβ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Αριθ. 1101

ΔΙΑΤΑΓΗ

Αποστέλλομεν υμίν συνημμένως αντίγραφον της υπ’ αριθμ. 4/10-6-43 Δ/γής της ΚΕ του ΕΛΑΣ περί ορκωμοσίας των ανταρτών τoυ ΕΛΑΣ επί τη βάσει του διά ταύτης κοινοποιουμένου όρκου και παρακαλούμεν όπως:
Ι) Να λάβη χώραν ορκωμοσία κατά πανηγυρικόν τρόπον όλων των ανταρτών οίτινες δεν έχουν ορκισθή.
ΙΙ) Να αναλυθή υπό των αντιπροσώπων του ΕΑΜ το τι είναι όρκος και τι καθήκοντα και υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο ορκιζόμενος και
ΙΙΙ) Εις την ορκωμοσίαν ταύτην να κληθούν εάν είναι δυνατόν να λάβωσι μέρος αι πολιτικαί οργανώσεις και να δοθή όσο το δυνατόν μεγαλυτέρα πανηγυρική χροιά.

Σ.Δ. Μεραρχίας 25-2-44
Η Διοίκησις της Μεραρχίας
Ε.Τσαμάκος – Σ. Ζαχαριάς

Παραλήπται:
Άπαντα τα τμήματα

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πρ. 4
Προς
Το Γενικό Αρχηγείο
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καθορίστηκε ο όρκος τον οποίον υποχρεούνται όλοι οι υπό τας διαταγάς σας αντάρτες.
Τα τμήματά σας στο συντομώτερο διάστημα πρέπει να δώσουν τον καθωρισμένο όρκο σε συγκεντρώσεις όπου προηγουμένως από τον πολιτικό αντιπρόσωπο του ΕΑΜ θα γίνη ανάλυση αυτού.
Η τελετή της ορκωμοσίας πρέπει να πάρη όσο είναι δυνατόν πανηγυρικόν τόνο, ανάλογο με τη σοβαρότητα της πράξης.
Η ορκωμοσία του Γενικού Αρχηγείου θα γίνει από τον πολιτικό αντιπρόσωπο του ΕΑΜ σε αυτό.
Συνημμένα σας στέλνομε τον όρκο με σχετική ανάλυση καθώς και ένα μάθημα που πρέπει να αναλυθή σ’ όλα τα Κλιμάκια, σχετικά με το ρόλο και την αποστολή του ΕΛΑΣ.
Σ.Δ. 10 του Ιούνη 1943
Για την Κ.Ε του ΕΛΑΣ

Ο Πολιτικός Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ                                         Ο Πρόεδρος

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
« Ορκίζομαι στον Ελληνικό Λαό και στη συνείδησή μου ότι θα αγωνισθώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μου για την πλήρη απελευθέρωση της Ελλάδος από τον ξενικό ζυγό. Ότι θα αγωνισθώ για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των ελευθεριών και όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για τον σκοπό αυτόν θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου οργάνων και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ατιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του εργαζόμενου ελληνικού λαού.»
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΟΣ
Μια επίσημη διακήρυξη του ορκιζομένου με την οποία υπόσχεται ότι θα εχτελέσει τα καθήκοντα και τις επιταγές – οι οποίες δίδονται από τον λαό διά τον ΕΛΑΣ – που οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν για την απελευθέρωση, την πρόοδο και το καλύτερο μέλλον του ελληνικού Λαού. Η εχτέλεση όμως αυτών των καθηκόντων και επιταγών συνεπάγεται θυσίες σκληρές, τεράστιες που φθάνουν μέχρι της θυσίας και αυτής της ζωής. Ο ορκιζόμενος δίνει τον όρκο του στον ελληνικό λαό, του οποίου αποτελεί μέρος, σάρκα εκ της σαρκός του. Και λέγοντας ελληνικό λαό εννοούμε όλους τους εργαζόμενους Έλληνες, που είναι οι δημιουργοί των αγαθών της ζωής, οι πραγματικοί και αποκλειστικοί συντελεσταί του Έθνους. Ορκίζεται ταυτόχρονα και στη συνείδησή του.

Τι εννοεί μ’ αυτές τις λέξεις; Εννοεί πρώτα-πρώτα ότι ο ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να διαλέγει ελεύθερα για το άτομό του τον τρόπο της ζωής και του θανάτου του. Ότι η ζωή του έτσι όπως τη θέλει και την νοιώθει δεν έχει αξία και νόημα αν δεν πραγματοποιηθούν τα ιδανικά του, δηλαδή το σκοπό που επιδιώκει. Και ότι πιστεύει απόλυτα πως οι πράξεις που πρόκειται να ενεργήση είναι αναγκαίες, απαραίτητες για την επιτυχία των σκοπών τούτων. Γι’ αυτό και είναι αποφασισμένος ελεύθερα, αυθόρμητα και με δική του πρωτοβουλία, να θυσιάσει για την πραγματοποίηση τους και τη ζωή του η οποία αλλοιώτικα θα είναι χωρίς περιεχόμενο και χωρίς λόγο υπάρξεως.

Ποίοι είναι οι σκοποί αυτοί για τους οποίους ο μαχητής του ΕΛΑΣ αγωνίζεται προσφέροντας τη ζωή του; Πρώτα-πρώτα η αποτίναξη του ξενικού ζυγού. Είναι ανάγκη για όλους τους εργαζόμενους Έλληνες να ελευθερωθούν από τον ξενικό ζυγό. Γιατί ο ζυγός αυτός σημαίνει για τον ελληνικό λαό σκλαβιά, εξαθλίωση, πείνα, εξόντωση. Το διώξιμο λοιπόν του καταχτητή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι η αναγκαία απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την πρόοδο των εργαζομένων. Ταυτόχρονα η περιφρούρηση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικά του συμφέροντα είναι άλλη βασική ανάγκη για την οποία ο μαχητής του ΕΛΑΣ νοιώθει πως οφείλει να παλεύει καθημερινά. Να παλεύει για να εξουδετερώσει όλες τις απειλές και μ’ οποιαδήποτε μορφή κι αν εμφανίζονται, από τις οποίες κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι Έλληνες. Οι απειλές αυτές προέρχονται απ’ τους καταχτητές, την κυβέρνηση, τους προδότες, διασπαστές, πλιατσικολόγους, ληστές εκβιαστές κλπ. απ’ όλους εκείνους, γενικές ομάδες και άτομα, που επιβουλεύονται τη ζωή και την ευτυχία του λαού. Και είναι απειλές, είτε καθολικές, δηλαδή στρέφονται εναντίον του συνόλου, όπως η πολιτική επιστράτευση και άλλα γενικά μέτρα των καταχτητών και των προδοτών, ατομικές, στρέφονται εναντίον μεμονωμένων ατόμων όπως η ομηρία, οι συλλήψεις, διώξεις, δολοφονίες, ληστείες, διαρπαγές κλπ. Μα η αποτίναξη του ξενικού ζυγού δεν αρκεί για να θεωρηθή ο λαός ελεύθερος, ικανός να απολαύσει τα αγαθά της προόδου και της ελευθερίας. Ο ελληνικός λαός και πριν απ’ τη σκλαβιά του στους ξένους δεν ήταν ουσιαστικά κύριος του οίκου του. Δεν εξασκούσε τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και λέγοντας κυριαρχικά δικαιώματα εννοούμε την απόλυτη ελευθερία του λαού να κανονίζει μόνος του τον τρόπο με τον οποίο θα διακυβερνηθή, τον τρόπο της πολιτικής και κοινωνικής του ζωής. Τα δικαιώματα αυτά του είχαν αφαιρεθεί όχι μόνο από τον καταχτητή μα κι απ’ τις προκάτοχες ντόπιες αντιλαϊκές-φασιστικές διακυβερνήσεις. Γι’ αυτό ο μαχητής του ΕΛΑΣ είναι ανάγκη να αγωνισθή για να αποκατασταθούν ταυτόχρονα με το διώξιμο του καταχτητή οι πολιτικές ελευθερίες, να επιβληθή η κυριαρχική θέληση του λαού . Αυτό θα γίνει αμέσως σε όλη τη χώρα, αμέσως μόλις συντριβεί η σκλαβιά. Θα γίνεται κι από τώρα σ’ όποια σημεία της χώρας απελευθερώνονται στο μεταξύ από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ. Για να πραγματοποιηθή όμως η αποστολή που αναλαμβάνει ο μαχητής του ΕΛΑΣ με τον όρκο του, είναι απαραίτητη η ευσυνείδητη και πειθαρχική εκτέλεση όλων των εντολών και οδηγιών που θα του δίνουν οι ανώτεροί του μέσα στον ΕΛΑΣ. Αυτό είναι θεμελιώδης προϋπόθεση, πρωταρχικός όρος της δράσης.
Αν ο κάθε μαχητής ενεργεί μεμονωμένα, ασυνείδητα και με δική του πρωτοβουλία και κατεύθυνση, τότε δεν συγκροτείται οργανωμένο σύνολο μα ένας συρφετός που είναι αδύνατον να οδηγηθή με αποτελεσματικότητα προς ορισμένους σκοπούς. Η δράση για νάχει απόδοση πρέπει νάναι συστηματική, οργανωμένη, συνδυασμένη. Πρέπει τα άτομα να πειθαρχούν, να αποτελέσουν ένα πειθαρχημένο σύνολο. Μα ο ορκιζόμενος μαχητής του ΕΛΑΣ για νάναι άξιος της μεγάλης αποστολής του, πρέπει νάναι άμεμπτος ηθικά από κάθε άποψη. Αυτό θα το πετύχει αποφεύγοντας κάθε πράξη που θα τον ατιμάζει σαν άτομο. Κλοπή, λεηλασία, βιασμούς, βαρβαρότητες, ανηθικότητες, εκβιασμούς κλπ. καθώς και κάθε πράξη που θα τον στιγματίζει σαν αγωνιστή. Δειλία, μη εχτέλεση των καθηκόντων του, εγκατάλειψη θέσεως, λιποταξία, προδοσία κλπ. Ο μαχητής του ΕΛΑΣ πρώτα απ’ όλα είναι άνθρωπος λευκός και λευκός στρατιώτης.

Κοινή Διακύρηξη ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, ΕΣΔΑ, ΣΣΑΕ για Ελληνικές Αρχές Κατοχής, 19 Φεβ 1944


ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

Αι υπογεγραμμέναι οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ, η Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση Αιγύπτου, η Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή εν Ελλάδι διά των εντεταλμένων αντιπροσώπων των, δηλούν και διακηρύττουν τα κάτωθι:
1) Θεωρούν την κυβέρνησιν Ράλλη και όλους όσους την απαρτίζουν ως όργανα εξυπηρετήσεως των κατακτητών της Ελλάδος υποβοηθούντα εις την παντοειδή κατατυράννησιν και εξόντωσιν του Ελληνικού Λαού και καταπολέμησιν του εθνικού αγώνος ως και του αγώνος των Συμμάχων Εθνών, ως τοιαύτην θεωρούν αυτήν εχθρόν της Πατρίδος. Συνέχεια

Ημερησία Διαταγή Μονάδος, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1ΕΓ/ΑΠ1056/18 Φεβ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1056
ΗΔΜ
18-2-44
Εκ της επιθεωρήσεως ην ενήργησα ο υποφαινόμενος των τριών ταγμάτων του 52ου Συν/τος Πεζικού ως και του Ουλαμού Υπαξ/κών κατά την 12, 13, 14, 15 και 16 τρέχ. έμεινα ικανοποιημένος εκ της πειθαρχίας, παραστήματος, της στρατιωτικοποιήσεως γενικώς των ανδρών ως και της αμέμπτου προς τον Λαόν συμπεριφοράς τούτων, καθώς και επί των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας και οργανώσεως του υποτομέως των.
Εκφράζω όθεν την ευαρέσκειάν μου προς τε την Δ/σιν του Συν/τος, στελέχη και αντάρτας και είμαι βέβαιος ότι θα εξακολουθήσουν πάντες μετά του αυτού ζήλου εργαζόμενοι ώστε και εις δεδομένην ευκαιρίαν θ’ αποδώσουν από απόψεως μαχητικότητος το μέγιστον δυνατόν έργον και εναντίον του εχθρού.

Κ.Τσαμάκος
Υποστράτηγος
Κοινοποίησις
51, 52, 54 Συν/τα
Λόχον Δ/σεως
Λόχον Μηχανικού
Λόχον Διαβιβάσεων
Γ. Στρατηγείον (υ.τ.α)

Διά την ακρίβειαν
Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)