Σύμφωνο Ανω Κολλίνας Γερμανών-ΕΛΑΣ, 9 Οκτ 1944

Άνω Κολλίνα 30-3-44

Συνεννόησις

Συνήλθωμεν σήμερον την 30-3-44 η S.D. Γερμανική Πολιτική Αστυνομία και ο Αντιπρόσωπος Πελλ. Επιτροπής και Αντ. Επιτρ. Λακωνίας και ο Αντιπρόσωπος του 8ου Συν/τος και αποφασίσαμε τα κάτωθι:
Κατόπιν προτάσεως των Γερμανικών Αστυνομικών Αρχών, κατάπαυσιν μέχρι και της 10-4-44 πυρός και εκ μέρους των δύο παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ταγμάτων Ασφαλείας, μέχρις ότου αποφανθούν και αι δύο ανώτεραι αρχαί περί των προτάσεων των γενομένων παρά των Γερμανικών Αρχών. Αι δύο συμβαλλόμεναι παρατάξεις υποχρεούνται να τηρήσουν τ’ ανωτέρω μέχρι νεωτέρας τελικής αποφάσεως περί την Λακωνίαν και γενικώτερον περί την Πελοπόννησον. Η υπόθεσις θα συζητηθή εις Αθήνας την 9-10-4-44 εκ μέρους και των δύο συμβαλλομένων.
Η Ελλάς για τους Έλληνας

Ο
Διοικητής της Γερμανικής
Πολιτ.Αστυνομίας Σπάρτης
Ακριβές αντίγραφον

Advertisements

Οδηγίες χειρισμού αιχμαλώτων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞ/2ΕΓ/11 Μαι 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Ε. Π. 842
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 3239/27-4-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσα ημίν διά της υπ’ αριθμ. Ε.Π. Ι235/29-4-44 Δ/γή της ΧΙΙΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν. –

Σ.Δ.Τ. τη ΙΙ-5-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Η
52, 54 Συν/τα XVI Ταξιαρχία Διά την ακρίβειαν
Ι/54 Τάγμα κ.δ. Ο Επιτελάρχης Το ΙΙα Γραφείον
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ (Τ.Υ.)

Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 3239
ΔΙΑΤΑΓΗ
Μονάδες τινές απέστειλαν ημίν εγγράφως πληροφορίας εξ ανακρίσεως αιχμαλώτων Γερμανών συλληφθέντων προσφάτως, αίτινες περιήλθον εις Γενικόν Στρατηγείον μετά παρέλευσιν μηνός και πλέον επομένως ανεκμετάλλευτοι. –
Ομοίως αι πληροφορίαι ας συνηγάγον αι μονάδες εκ της εξετάσεως των αιχμαλώτων δεν ήσαν αρκεταί, είχον δε πολλάς ελλείψεις καθιστώσαι ούτω δύσκολον την ερμηνείαν και την εκμετάλλευσιν των πληροφοριών. –
Λαμβάνοντες εκ τούτου αφορμήν και έχοντες υπ’ όψιν ότι οι αιχμάλωτοι αποτελούν μίαν από τας κυριωτέρας πηγάς αναζητήσεως πληροφοριών, καθορίζομεν ως ακολούθως τον τρόπον εξετάσεως αιχμαλώτων κάθώς και τον τρόπον μεταβιβάσεως εκ των εκ της εξετάσεως συναγομένων πληροφοριών, εις Γεν. Σρατηγείον. –
Ι. Οι αιχμάλωτοι θα εξετάζωνται υπό του αξ/κού πληροφοριών του Συν/τος περιληπτικώς επί πληροφοριών αφορουσών αποκλειστικώς την δράσιν του Συν/τος και θα αποστέλωνται προς την Μεραρχίαν(Γραφείον ΙΙον) μετ’ αντιγράφου της κατεθέσεως των και των επ’ αυτών ευρεθέντων εγγράφων και λοιπών στοιχείων. Η Μεραρχία (Γραφείον ΙΙον) να προβαίνει εις εξονυχιστικήν ανάκρισιν τούτων προς συλλογήν πάσης δυνατής πληροφορίας στρατιωτικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου και αποστέλλει προς το Γενικόν Στρατηγείον το πόρισμα της εξετάσεως με τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία και μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν τούτων. –
Εφ’ όσον το Γεν. Στρατηγείον κρίνει επάναγκες δύναται να διατάξη την εκ των υστέρων προσκόμησιν και του αιχμαλώτου εκ του περιλ. Κανονισμού λειτουργίας υπηρεσίας πληροφοριών. –
ΙΙ. Δέον απαραιτήτως εις το πόρισμα της ανακρίσεως να αναφέρονται και τα κάτωθι στοιχεία Ι) Ακριβής τόπος καταγωγής αιχμαλώτου (Πόλις ή χωρίον και ποίον. 2) Επάγγελμα. 3) Πνευματική μόρφωσις. 4) Σοβαρού ή ελαφρού χαραχτήρος. 5) Βαθμός αξιοπίστου πληροφοριών. –
ΙΙΙ. Έκ των συναγομένων πληροφοριών όσοι είναι αμέσου εκμεταλλεύσεως δέον να αποστέλλωνται επειγόντως τηλ/κώς ή ραδ/κώς εις Γεν. Στρατηγείον. –
Η έκθεση της εξετάσεως ήτις θα αποσταλεί ημίν εγγράφως θα περιλαμβάνει και τας αποσταλείσας τηλ/κώς ή ραδ/κώς πληροφορίας μετά όλων των εγγράφων, επιστολών και λοιπών στοιχείων των ανευρεθέντων επί του αιχμαλώτου μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν. –
ΙV. Oυδεμία εκτέλεσις αιχμαλώτου θα γίνεται προ της εξετάσεως τούτων κατά τα ανωτέρω και άνευ διαταγής του Γεν. Στρατηγείου εκδιδομένης μετά πρότασιν της οικείας Μεγάλης Μονάδος. –
V. Η παρούσα διαταγή να τεθή εις τον φάκελλον των βασικών διαταγών αι δε Διοικήσεις να επαγρυπνούν επί της ακριβούς εκτελέσεως υπό των αρμοδίων οργάνων. Απαιτούμεν την ακριβή συμμόρφωσιν προς τα ύπο της παρούσης διατασσόμενα.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 27-4-44
ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Οδηγίες δράσεως Καπετάνιων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/5 Μαϊ 1944

ΕΛΑΣ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 334
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 259/22-4-44 Δ/γήν της Γραμματείας Στρατιωτικών κοινοποιηθείσης ημίν διά της Α.Π. 323/25-4-44 Δ/γής του Γενικού Στρατηγείου, προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν. – Συνέχεια

Λήψη μέτρων συναγερμού, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/5 Μαϊ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. Α.Π. 335.
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 331/Ι-5-44 Δ/γήν ΧΙΙΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν.-
Το 52ον Συν/μα παρακαλείται όπως προπαρασκευάση σχέδιον συναγερμού των τμημάτων του και δεν θα προβή εις εκτέλεσιν δοκιμαστικού συναγερμού παρά κατόπιν εγκριτικής ημών Διαταγής.
Σχέδιον συναγερμού τμημάτων Παλαιοκάστρου θα εκπονήση ο Ανθ/γός Χάρης Ε.

Σ. Δ. Ταξιαρχίας 5-5-44 Συνέχεια

Κριτική επιχειρήσεων Ιουνίου 1944, 16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/30 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. Ε. Π. Ε. 708

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Ι. Επιχειρήσεις αναφερόμεναι εις συμπληρωματικόν δελτίον μηνός Μαίου. Τα τμήματα του 54ου Συντάγματος εξετέλεσαν μετά μεγάλης επιτυχίας ενέδρας και αιφνηδιαστικάς προσβολάς κατά των κινουμένων μεμονομένων φαλάγγων του εχθρού. Τα τμήματα είναι ικανά διά την επιτυχή εκτέλεσιν παρομοίων επιχειρήσεων. –
ΙΙ. Ανατινάξεις αμαξοστοιχιών υπό τμημάτων Ι/54 Τάγματος εγένοντο επιτυχώς με καλά γενικώς αποτελέσματα. Τα τμήματα απέκτησαν ευχέρειαν εις την επιτυχή εκτέλεσιν σαμποτάζ. –
ΙΙΙ. Ομοίως το Ι/54 Τάγμα επιτυχώς τας ενέδρας και προσβολάς μικρών μεμονομένων τμημάτων διά της οποίας ανέπτυξεν αναλόγους ικανότητας.
ΙV. Επιχείρησις κατά Καΐτσης εγένετο με μεγάλο επιθετικόν πνεύμα. Οι αντάρτες εισέδυσαν εις τα μόνιμα πολυβολεία και κατέσφαξαν διά μαχαίρας τους σκοπούς. – Δεν ελήφθησαν όμως ως φαίνεται σχολαστικώς τα μέτρα ασφαλείας, κατά τας αναγνωρίσεις. Οι χωρικοί των παρά την σιδ/κήν γραμμήν χωριών, ευθύς ως αντιλαμβάνονται αναγνώρησιν γενομένην υπό ανταρτών αναχωρούν μεθ’ όλων των ποιμνίων, ζώων και υπαρχόντων των πράγμα που παρετήρησαν οι Γερμανοί και το έχουν ως σημείον επικειμένης ανταρτικής επιθέσεως ή σαμποτάζ και εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας των. – Συνέχεια

Επιστολή αντισυνταγματάρχη Λαγγουράνη(ΕΚΚΑ), ΕΛΑΣ/ΓΣ/29 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ Διαταγή.5536
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
29.4.44
Αριθ. 3339
Έχουμε τη τιμή να κοινοποιήσουμε πιο κάτω ανοικτή επιστολή του Αντ/ρχη Λαγγουράνη, Υποδιοικητή του 5/42 Συντάγματος/ΕΚΚΑ/και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΚΚΑ προς τους αξιωματικούς, αντάρτες και οπαδούς της οργανώσεως του και παρακαλούμε να την ανακοινώσητε ευρύτατα με τον τύπο και τις προκηρύξεις, ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλες οι μονάδες και ο πληθυσμός της περιοχής σας.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 25.4.44 Συνέχεια

Βεβαίωση δράσης ανθυπολοχαγού Σαμάνκιν Πάβιωφ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/27 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
Γενικόν Στρατηγείον
Επιτελείον – Γραφείον Ι

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Βεβαιούται ο Ρώσος ανθυπολοχαγός Σαμάνκιν Πάβιωφ του Αντρεέβιτς που παρουσιάσθη στο Ι τάγμα του 34ου Συντ/τος της V Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ τον Σεπτέμβριον του 1943 δραπετεύσας εκ του στρατοπέδου Θηβών.
Έλαβε μέρος εις τας μάχας Δερβενοχωρίων (Κρύφα – Μαζαρέικα – Ελευσίνα – όρος Πατέρα) όπου επέδειξεν εξαιρετικήν ανδρείαν και τόλμην. Καθ’ όλην την διάρκειαν της υπηρεσίας του υπήρξεν πρότυπον καλού, συνειδητού και πειθαρχικού στρατιώτου.ΓΣ

Εξήλθεν του ΕΛΑΣ την 28/2/44 προκειμένου όπως μεταβή εις την πατρίδα του. –

Σ. Δ. Γενικού Στρατηγείου 27/4/44
Ο
Επιτελάρχης
Ακριβές Αντίγραφον

Επίθεση ΕΛΑΣ εναντίον μελών ΣΣΑ, ΣΣΑ/26 Απρ 1944

Συμμαχική Αποστολή
Προς
ΕΛΑΣ ΙΙΙ Μεραρχίαν Πελ/σου
Όπου

Έμαθα σήμερον με έκπληξιν ότι παρ’ όλας τας διαβεβαιώσεις σας και παρ’ όλας τας προσπαθείας μου να λυθή το ζήτημα της Κορινθίας με φιλικόν τρόπον και εν πνεύματι συμμαχικής συνεργασίας εδημιουργήθη νέον σοβαρόν επεισόδιον εις την περιφέρειαν του Ταγ/ρχου κ. Τάμες. –
Ειις την 17ην τρεχόντος εις το χωρίον Αγία Βαρβάρα Καλαβρύτων επετέθησαν εναντίον του δεκανέως ασυρματιστού του κ. Τάμες τρία μέλη της οργανώσεως ΕΑΜ και τον κακοποίησαν και αφήρεσαν το πιστόλι του και μερικάς λίρας, τας οποίας είχε.
Ο …………… επετέθη με τας κραυγάς του και κατώρθωσε να πάρη πάλι το πιστόλι έχασε όμως τρεις λίρας και έξ σφαίρες. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/22 Απρ 1944

Αριθ. Ε.Π.Ε.820
22-4-44
Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας, μέσον Δεκάτης Ενάτην και Δεκάτην Μεραρχίας
Αναλάβατε από λήψεως παρούσης περιωρισμένας επιχειρήσεις κατά στόχων. Πρώτον, οδικά δίκτυα Κοιλάδος Στρυμώνος και σιδηροδρομικά . . . . στενών Ρούπελ. Δεύτερον σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοιράνης και Δοιράνης Σιδηροκάστρου. Τρίτον οδού Σιατίστης Γρεβενών ιδίως γεφύρας Γιαγκόβου και οδού Γρεβενών – Κρανιάς – Κουτσόφλιανης. Τέταρτον οδού Λαρίσσης – Τσούξιανης – Αγιάς Αγνοκάμπου και Σικουρίου – Τσούξιανης. Λεπτομερείας συννενοηθήτε με παρ υμίν αξιωματικούς συνδέσμους συμμ. αποστολής.
Αντικειμενικός σκοπός επιχειρήσεων, μείωση ηθικού εχθρού και εξαναγκασμός του κινείται εις καλώς προστατευομένας φάλλαγας.
Επιθέσεις κατά κυρίων στοχων ή αστικών κέντρων να αποφευχθώσιν προς αποφυγήν αντιποίνων. Συνέχεια

Απόκρυψη υλικών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/20 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 818.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Παρατηρήσαμεν ότι μερικαί εκ των Μονάδων του ΕΛΑΣ είτε αποκρύπτουσι τον ακριβή αριθμόν όπλων πυρομαχικών λοιπών εφοδίων των είτε δυσκόλως και μετά δυσφορίας διαθέτουσι τοιαύτα εις άλλας Μονάδας έχουσας αμεσοτέραν και επιτακτικοτέραν ανάγκην τούτων. Επειδη το τοιούτον αντίκειται βασικώς προς το πνεύμα ενός Λαϊκού Στρατού και παρακωλύει τας Ανωτέρας Διοικήσεις εις την προσπάθειάν των να κατανημώσι τα παντοειδή υλικά και εφόδια εις τα, υπ’ αυτάς Μονάδας αναλόγως των προβλεπομένων γενικών αναγκών των κλπ παρακαλούμεν όπως εκδώσητε αυστηράς διαταγάς εις τας υφ’ υμάς Διοικήσεις, μέχρι τάγματος συμπεριλαμβανομένου ίνα αφενός επιστώσι την προσοχήν των επί της ανάγκης άμεσου θεραπείας της αδυναμίας διοικήσεως ταύτης και αφ’ ετέρου έλεγχωσιν εκάστοτε αυστηρώς πάσαν παρουσιαζομένην παράβασιν του πνεύματος της παρούσης.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 20-4-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Παραλήπται

Ο. Μ. Μακεδονίας
Ι, ΙΙΙ, VIII, IX, X, XIII Μεραρχίαι
Υη Ταξιαρχία, Σχολή Εφ. Αξ/κών
3/7 Σύνταγμα Ιππικού Ακριβές αντίγραφον
Κοινοποιήσις Το ΙΙΙον Γραφείον
Γραμματείαν Στρατιωτικών (υτα)

Επίθεση Ευπαλίου ΕΛΑΣ εναντίον ΕΚΚΑ, ΣΣΑ/ΓΑ/16 Απρ 1944

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Πρός
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ

Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι μου αναφέρθη η ακόλουθος ενέργεια της XIII Μεραρχίας σας.
Κατά το μεσονύκτιον της 1ης Απριλίου δύναμις του ΕΛΑΣ εξαπέλυσεν ύπουλον επίθεσιν κατά δυνάμεων της ΕΚΚΑ υπό τον Λοχαγόν Δεδούσην εις Ευπάλιον και κυρίως ήνοιξε πύρ δι όλμων κατά της αιθούσης του Σχολείου όπου διεξήγετο χορός. Το απότέλεσμα ήτο να τραυματισθούν μερικοί πολίται.
1) Έχων ύπ’ όψιν τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις σας ότι διατηρείται το γράμμα και πνεύμα της συμφωνίας της 29ης Φεβρουαρίου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6, θα σας ήμην ευγνώμων εάν ηθέλατε με πληροφορήσει εάν η επιθεσις αυτή εγενέτο κατόπιν διαταγής του υμετέρου Στρατηγείου και εάν όχι ποια μέτρα ελάβατε διά την τιμωρίαν του υπευθύνου αξιωματικού και την πρόληψιν παρομοίων περιπτώσεων εις το μέλλον. Συνέχεια

Συνομιλίες 85 ΣΠΖ – ΣΣΑ, ΕΛΑΣ/85 ΣΠΖ/

ΕΛΑΣ
85ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΎ
Αρ. Ε.Π. 382

ΕΚΘΕΣΗ
Συνομιλίας μεταξύ της Διοικούσης Επιτροπής του Συντάγματος με το Αρχηγείο της Συμμαχικής Αποστολής και σε συσχέτιση των αναγκών και της κατάστασης του Συντάγματος.


Κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής τους ο ασύρματος των δούλευε συνεχώς. Στις 18 επεσκέφθηκαν τα γραφεία του συντάγματος μας, οι δύο ξένοι αξιωματικοί και ειπώθηκαν τα ακόλουθα: Ο Κρίς ρώτησε αν έχουμε τίποτε να τους πούμε και απαντήσαμε πως έχουμε ανάγκη από ρίψεις, πράγμα που μας απέκλεισεν αμέσως με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται στην περιοχή μας να γίνουν επιχειρήσεις. Στή δήλωσι μας ότι πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να παρενοχλούμε τους Γερμανούς ή και να αμυνόμεθα όταν αυτοί μας επιτίθενται, είπε ότι το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής επιθυμεί να σταματήσουμε τις ενέργειες μας κατά των Γερμανών. Συνέχεια

Διεξαγωγή επιθέσεων στην ύπαιθρο, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/14 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθ. Ε.Π.Ε.382.

ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν την υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε.762/10-4-44 Δ/γην του Γεν. Στρατηγείου προς γνώσιν και συμμόρφωσιν με την παράκλησιν, όπως:
Ι. Το 52ον Συν/μα μας αναφέρη εγκαίρως τας αποφασισθησομένας παρ’ αυτού επιχειρήσεων, εκτελουμένας ευθύς ως αι δυνατότητες του το επιτρέψουν τούτο (με την σύμπτυξιν 51ου Συν/τος κ. λ. π) ίνα αναφέρωμεν ταύτας εις την XIII Μεραρχίαν. –
2. Το 54ον Σύν/μα να ενεργήση εξ ιδίας πρωτοβουλίας επί της άνω Δ/γής και αναφέρη και ημίν σχετικώς. –
3. Το Ι/54 Τάγμα να συντονίση, εάν τούτο είναι δυνατόν, τας ενεργείας του με τας τοιαύτας του 54ου Συν/τος καθιστών ημάς συνεχώς ενημέρους των ενεργειών του. – Συνέχεια

Περί κράτησης Αγγλων αξιωματικών συνδέσμων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/13 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
ΑΡ. 2808
Πρός
την Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν
Το περιεχόμενον του από 12.4.44 εγγράφου σας μας εξέπληξε.
1) Δεν είναι ακριβές ότι μέλη του Σ.Σ. Αποστολής (λοχαγός Τζάκ και διερμηνεύς του) ‘ ‘ εκρατήθησαν’ ‘ ως γράφεται παρ’ ημών. Όταν μας εζητήθη φύλλον πορείας διά Λεπιανά διά τον Γεώργιον Καφετζήν επεφυλάχθημεν να χορηγήσωμεν τούτο μέχρις ου συνεννοηθώμεν μετά των προισταμένων μας Αρχών καθότι είχαν περιέλθει ημίν πληροφορίαι ότι ούτος ήρχετο εις σχέσεις μετά των Γερμανών εις Καρδίτσαν και Αθήνας και ότι πρίν ή προσλήφθη εις την υπηρεσίαν σας επρόκειτο να διορισθή αξιώσει αυτών Δήμαρχος Καρδίτσας ως παλαιός φίλος των. Συνέχεια

Κατηγορίες εναντίον συνταγματάρχη ΨΑΡΡΟΥ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Απρ 1944

Νο 9
ΕΛΑΣ
V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας – Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ
Αριθ. Α.Π. 208

Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ

Είς εκτέλεσιν της ύπ’ άριθ. Ε.Π.Ε.757/8-4-44 Δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. και των Οργανώσεων Ε.Α.Μ. των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων, διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κ.λ.π. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαικήν θέλησιν τας οδηγίας της Π. Ε.Ε.Α. εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας παρακαλούμεν όπως: Συνέχεια

Αναδιοργάνωση 16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/11 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
ΧΥΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                             ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                                    Δ΄εκτάκτου συνδέσμου
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 374
ΧΑΡΤΗΣ 1/100.000.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 Ι. – Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 194/9-4-44 Δ/γής ΧΙΙΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία προς προγενεστέρας μας Δ/γάς καθορίζομεν τα κάτωθι:
1) Η ΧΥΙ Ταξιαρχία συγκροτείται εκ των 52ου και 54ου Συν/των Πεζικού. Τι 51ον Σύν/μα διαλύεται και η δύναμής του συγχωνεύεται εις το 52ον Σύν/μα.
2) Περιοχή Ταξιαρχίας:
α) Βόριον όριον: Τον – νότιον όριον της Ι Μεραρχίας ήτοι ΣΟΦΑΔΕΣ (ναι) – ΧΑΛΑΜΠΡΕΖΙ (ναι) – ΜΟΛΟΧΑ (όχι) – ΣΠΙΝΑΣΑ (όχι) – ΑΓΡΑΦΑ (ναι) – ΑΣΠΡΟΡΕΜΜΑ (όχι) – ΚΕΔΡΑ (ναι) – ΑΡΓΥΡΙ (ναι).
β) Νότιον όριον: Η γραμμή η διήκουσα από τας εκβολάς ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΟΥΤΣΕΚΙ – ΒΑΡΔΑΤΕΣ – ΧΑΣΤΑΝΙΑ – ΔΙΛΟΦΟΝ – ΚΑΝΑΛΙΑ (ναι) – ΡΑΧΗ ΚΛΑΨΙΟΥ – ΖΗΜΟΤΑΡΙ ακολουθεί ρουν ΜΕΓΔΟΒΑΣ μέχρι συμβολής του εις ΑΧΕΛΩΟΝ (ναι) – Νοτίως της Ταξιαρχίας είναι το 42ον Σύν/μα Ευζώνων με σταθμόν Διοικήσεως ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ή ΝΗΟΧΩΡΙ ορισθησόμενον αναλόγως αναγκών.
γ) Δ. Όριον από γεφύρας ΑΥΛΑΚΙΟΥ (επί Αχελώου) μέχρι συμβολής ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ (όχι). Συνέχεια

Επιστροφή ζώων, ΕΛΑΣ/10 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΥ
Αριθμ. Πρ. 2672

ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι κατά την επιστροφήν των τμημάτων σας εκ των επιχειρήσεων Ηπείρου κατά του ΕΔΕΣ παρελήφθησαν από τους κατοίκους της περιοχής ταύτης μεταφορικά ζώα τα οποία όμως δεν επεστράφησαν εις τους κατόχους των μέχρι σήμερον καίτοι παρήλθον αρκετόν χρονικόν διάστημα από της επιστροφής των τμημάτων αυτών εις τας έδρας των. Συνέχεια

Επίπληξη αντισυνταγματάρχη Αποστολίδη, ΕΛΑΣ/5 Απρ 1944

ΕΛΛΑΣ
ΧΥΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Προσωπικό
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ. Ε. Π. 598

Πρός
Τον συναγ. Αντ/ρχην Αποστολίδην
Κοινοποιούμεν υμίν την υπ’ αριθ. Ε.Π. 2132/2-4-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν και συμμόρφωσιν του λοιπού.-
Σ.Δ.Μ. 5-4-44
Η
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                           Διά την ακρίβειαν Διοίκησις της Μεραρχίας
51, 52, 54 Συν/τα                                            Το Ι Γραφείον Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
(Τ.Σ.Υ.) Υποστρατηγός Συνέχεια

Γενικές οδηγίες αρ.8, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/5 Απρ 1944

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ.
Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙΟΝ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 660.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ:
Οι Γερμανοί, λόγω της κατά το χειμερινόν τμήμα της εκστρατείας του 1943/1944 δυσμενούς δι’ αυτούς τροπής της μεγάλης μάχης του ΔΝΕΙΠΕΡΟΥ, και των συνεπεία ταύτης ραγδαίων προωθήσεων των Σοβιετ. στρατευμάτων εις την Νοτίαν πτέρυγα του κυρίου ή πρωτεύοντος Θεάτρου πολέμου της Ανατολικής Ευρώπης, ηναγκάσθησαν διά διαδοχικών πολυμήνων μετακινήσεων μαχίμων τμημάτων των εξ Ελλάδος προς βορράν, και μερικής μόνον αντικαταστάσεως αυτών διά μικροτέρας μαχητικής αξίας τμημάτων και σχηματισμών, αποτελουμένων κατά το τρίτον και πλέον εξ αλλοεθνών με γερμανικήν στολήν ή Ελλήνων εις την υπηρεσίαν της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών (Τάγμα Ευζώνων), να αραιώσουν την κατοχήν της Ελλάδος γενικώς και του κορμού της Ηπειρωτικής Ελλάδος ειδικώτερον, εις βαθμόν επιτρέποντα εις τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. την ανάληψιν σχετικώς ευρείας μορφής επιθετικών επιχειρήσεων, σκοπουσών: Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών(28/3-3/4/1944), ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/4 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθ.Ε.Π.507

Δελτίο Πληροφοριών
Από 28 Μαρτίου με 3 Απριλίου 1944

ΕΠΙ  ΕΔΕΣ
Ι. Δύναμις – Διάταξις: Κατ’ εξηκριβωμένας πληροφορίας, η συνολική δύναμις του σήμερον προσεγγίζει τας 2.500.
Έναντι του τομέως Μεραρχίας, αυτή είναι κατανεμημένη ως ακολούθως:
α. Πλαίσια: Έδρα Μεραρχίας, (τιτλοφορούμενης ΙΙ) με δύναμιν 80, υπό τον Χουλιάραν.
β. Σκλήωρη: 105 υπό τον Παπαδόπουλον.
γ. Πιστιανά – Νισίστα: 300-400, εξ ων:
Εις Πιστιανά 70 του Χούτα
70 του Βοϊδάρου
40 του Καραμπέκου
και 80 του Μίκροβα
2 βαρέα πολυβόλα εις κεντρικήν εκκλησία
Εις Νισίσταν 70 του Μάνου, με
8 όλμους (1 Αμερικανικόν και 1 Ιταλικόν)
δ. Πλάκα: 80 περίπου, εξ ων 30 εκ Μονολιθίου, αποφασισμένοι ν’ αντισταθούν εις επίθεσιν.
40 περίπου εκ Δαφνωτής, αποφασισμένοι να μη αντισταθούν υφιστάμενοι τυχόν πίεση ή διατασσόμενοι να επιτεθούν
10 ξένοι
1 όλμος
ε. Δαφνωτή: 2 μικρά φυλάκια
στ. Σκούπα: 5 άνδρες
Πολυβολεία: εν εις οικίαν Νάτσικα, άνω δεξιά.
εν εις εγκαταλελειμμένον μύλον κάμπου Σκούπας, εις το τελευταίον πεζούλι.
ζ. Πλατανούσα: Οι χωρικοί του χωριού με αντιαρματικόν πολυβόλον.
η. Μονολίθι: Λόχος αγνώστου δυνάμεως.
ΙΙ. Κίνησις – Δραστηριότης: Καταβάλλεται πάσα προσπάθεια προς στρατολογίαν (πειθώ, απειλαί, παροχαί, φάσμα Γερμανικών συλλήψεων).
Εις Προσήλιο μετέβη ο ενωμοτάρχης Κοσυφάκης, επικοινωνήσας με τον Περίδην, εις ον συνέστησε να εγκαταστήση φυλάκιον εις Άγιον Γεώργιον Συρράκου.
Εις Προσήλιο εγκατέστησαν φυλάκιον 27 ανδρών, εξ ων 19 εκ της φρουράς Συρράκου.
Απηγόρευσαν την νυκτερινή κυκλοφορίαν και διέλευσιν από γεφύρας Χρηστών προς Προσήλιο.
Ανεκοίνωσαν ότι θα γίνη συνασπισμός όλων των κομμάτων προς διάλυσιν του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ως και ότι το α΄δεκαήμερον του Απριλίου θα λάβουν χώραν σοβαρά γεγονότα, διότι αν γίνη σύγκρουσις, στην Ελλάδα θα γλυτώση μόνον ο μισός πληθυσμός.
Εις Γκούραν, την 16 Μαρτίου, μετέβησαν Εδεσίται προς στρατολογίαν, υποσχόμενοι 5 λίρας ως προκαταβολήν, 45.000 δραχμές ημερησίως κατ’ άτομον οικογενείας, μακαρόνια, λάδι, ζάχαρη, καλαμπόκι και σαπούνι.
Η άθλια οικονομική κατάστασις εξώθησε πολλούς να καταταγούν.
Εις Πλατανούσαν αναμένετο ο Αγόρος με 600. Σκοπός της αφίξεώς του εφέρετο η ενίσχυσις των φυλακίων των του Αράχθου με όλμους και πολυβόλα (το τελευταίο απίθανον).
Εις Δέλοβα, την 25ην Μαρτίου εσημειώθη συγκέντρωσις 150 περίπου Εδεσιτών, απειλούντων κάθοδον προς παραλιακόν τομέαν, ον κατέχουν ομάδες του 24ου Συν/τός μας.
Ενεργούν εντατικήν στρατολογίαν από ηλικίας 15 ετών και άνω, ισχυριζόμενοι σύντομον απόβασιν συμμάχων.
Ομοίως εις Λάκκα – Σούλι, αποστέλλοντες τους κατατασσομένους προς κάτω Παραμυθιάν – Πάργαν.
Αξ/κός ΕΔΕΣ την 29 Μαρτίου διέδωσεν ότι η Πάργα και η Παραμυθιά κατελήφθησαν από τον ΕΔΕΣ και ότι θα συλληφθούν όλοι οι ΕΑΜΙΤΑΙ.
Την 26ην Μαρτίου, τμήμα 300 περίπου ανδρών του Αγόρου και τινες Άγγλοι, κινηθέντες εις περιοχήν 24ου Συν/τος με την πρόθεσιν να κατευθυνθούν προς την παραλίαν, συνεκρούσθησαν επί τετράωρον με τμήματά μας του ανωτέρω Συν/τος, άνευ απωλειών.
Τελικώς, επήλθε συνεννόησις και τους επετράπη να διέλθουν και φθάσουν μέχρι της θαλάσσης, υπό τον όρο να επιστρέψουν εντός 24 ωρών. Παρά την υπό του Αγόρου και του Άγγλου δοθείσαν υπόσχεσιν, δεν επανήλθον μέχρι τούδε. Τουναντίον εγκατέστησαν φυλάκιον εις Καναλάκι. Προφανής σκοπός της καθόδου των εκεί είναι η παραλαβή των διαφόρων υλικών άτινα μεταφέρονται διά τορπιλακάτου εις τον όρμον της Σπλάντζας (όρα περαιτέρω).
Την 19ην ώραν της 21ης Μαρτίου, ο πρόεδρος Ανέζης Μιχαήλ Ρώσας, Εδεσίτης συνεργάτης των Γερμανών, οδήγησεν Εδεσικόν Τμήμα εις Ανέζαν. Το τμήμα τούτο μέχρι της πρωϊας της 22ας είχε περιέλθει τα χωριά Κωστακιούς, Κεραμάτες, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Μύτικα, Αγία Παρασκευή, Κολομόδια, Την 10ην ώραν της 22ας έφθασεν εις Κυρνικολού. Ενήργησαν επιτάξεις και διακήρυξαν ότι πέραν του Αράχθου είναι Εδεσίτικο.
Εις Κυρνικολού ο Παπαδάτος ερωτηθείς διατί παραμένει εκεί επί μακρόν εκθέτων το χωρίον εις κίνδυνον Γερμανικής επιδρομής, ως εκ της εγγύτητος των Γερμανών, απεκρίθη «όσο είμαστε μεις εδώ μη σας μέλλει, αν έρθουν οι Ελασίται, δεν εγγυώμαι».
Εις Αγίαν Παρασκευήν ο Εδεσίτης Ευαγγέλου είπεν ότι οι ΕΑΜΙΤΑΙ Γκισούλης και Γκούτζος, συλληφθέντες εις Άγιον Σπυρίδωνα, κρατούνται ως παραβάται του συμφωνητικού, διότι διέδιδον ότι ο κάμπος είναι ΕΑΜΙΚΟΣ.
Το χωρίον Κρανιά εξ ολοκλήρου ΕΑΜΙΚΟ, απεπειράθησαν να το παραβιάσουν, οι Κρανιώται απήντησαν με τα όπλα και λέγεται ότι αφόπλισαν 40 Εδεσίτας.
Εις Συρράκον η δύναμις των Εδεσιτών ηυξήθη από 30 εις 140. Πληροφορία της 28ης Μαρτίου αναφέρει ότι τα τμήματα του ΕΔΕΣ κάμπου διατάχθησαν ν’ αποσυρθούν εις την ορεινήν περιοχήν. Έθεσαν εις κυκλοφορίαν την φήμην ότι τμήματα του ΕΛΑΣ ευρίσκοντο εις Κομμένο.
Ομοίως, μέχρι διευθετήσεως του ζητήματος των εδαφικών ορίων των δύο οργανώσεων από μικτής επιτροπής, διετάχθησαν τα τμήματα του ΕΔΕΣ υπό του Αρχηγείου των ν’ αποσύρουν τα φυλάκια των από Καλαρρύτες – Ματσούκι.
Σύνδεσμος μεταξύ Καραμάνα – ΕΔΕΣ Άρτης χρησιμοποιείται ο Χρήστος Τσάφης, κινούμενος μεταξύ Άρτης – Κομπότι με σούσταν. Μοχλός της Εδεσικής κινήσεως εις Άρταν είναι ο Δ.Λιαροκάπης (Συμβολαιογράφος) όστις στρατολογεί διά λογαριασμόν των Καραμάνη και Βοϊδάρου.
Σημαίνοντες παράγοντες εις Άρταν είναι οι Σεγγούνας και Ζάμπας, συναντώμενοι εις το καφενείον Π.Σακά. Εις Πέτα δραστηριότερος Εδεσίτης είναι ο Μουσαβερές, κινούμενος σπανίως μεταξύ Πέτα Άρτης.
Εγκατέστησαν φυλάκιον εις Καρακουτιά, προφανώς διά την συντομωτέραν επαφήν μεταξύ Κομποτίου και Αιτωλοακαρνανίας (Μεταφορά υλικού ή τμημάτων, οπλισμού κλπ).
Οι εις Άρταν καταφυγόντες Εδεσίται οργανώνονται. Ενωμοτάρχης εκ Τετρακώμου, αγνώστου ονοματεπωνύμου (εκ Τετρακώμου κατάγονται τρεις εν όλω ενωμοτάρχαι) αφίχθη εις Άρταν με σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, ίνα στρατολογήση διά τον Ζέρβαν 100 άνδρες. Ανεχώρησε διά Λέλοβα με αυτοκίνητον πλήρες τροφίμων.
Εις Άρταν ο ανάπηρος Κόκας, υποβάλλων μήνυσιν και αναφοράν προς την Τράπεζαν της Ελλάδος εναντίον πράκτορός της Ανδρέου Κοζάκου όστις τον εκτύπησε και τον εξύβρισεν εντός του Δημοσίου Ταμείου, ηπειλήθη παρ’ Εδεσιτών ότι θα φονευθή αν δεν αποσύρη την καταγγελίαν του. Εντός του γραφείου του Διοικητού Χωρ/κής Πουλάση εξηναγκάσθη να υπογράψη δήλωσιν συνταχθείσαν παρά του Εδεσίτη χαφιέ Ελπιδοφόρου Αντωνίου, δι’ ης ανακαλεί την μήνυσιν και δηλοί ότι δεν υπέγραψεν αναφοράν καταγγελίας (πληροφορία Προέδρου συνδέσμου αναπήρων).
Οι Εδεσίται Άρτης εφοδιάζονται εξ Αθηνών με λίρας ας μεταφέρει ο Σπύρος Κατσαρίδας. Ούτος είναι σύνδεσμος της Κεντρικής Επιτροπής ΕΔΕΣ και Ζέρβα. Είπεν ότι θα ενεργηθούν σαμποτάζ, εκ μέρους μεν του ΕΔΕΣ από Άρτης μέχρι Κονίτσης, εκ μέρους δε του ΕΛΑΣ από Κρυονέρι (Μεσολογγίου) μέχρις Άρτης, το βραδύτερον μέχρι 10ης Απριλίου.
Συνέστησαν εις τους γνωστούς του ν’ απομακρυνθούν εξ Άρτης, διά ν΄αποφύγουν τα αντίποινα των Γερμανών.
Επιβεβαίωσεν ότι εις Σούλι – Τσαμουριά ενεργείται εντατική στρατολογία από 15-45 ετών με τας γνωστάς αμοιβάς και παροχάς.
Οι Χωρ/κες Ζαχαρής εκ Γουριανών και Γαλάζιος Σπυρ. εκ Ζυγού, πρώην αντάρται του ΕΔΕΣ, κατετάγησαν εις Ταγ/μα Ράλλη.
Διαδίδεται ότι ο Ζέρβας θα περιοδεύση και θα καταλήξη εις Βρυσούλαν (Ζερμή), όπου θα ομιλήση προς αντιπροσώπους διαφόρων χωρίων.
Εις Άρταν άγνωστος συνοδευόμενος παρά Γερμανού Αξ/κού οδηγήθη εις τον συμβολαιογράφον Πανή και είτα εις την οικίαν Κασίμη, ένθα διανυκτέρευσε. Εκφράζονται υπόνοιαι ότι πρόκειται περί αξ/κού Ραλληκού.
Ο αυταποκαλούμενος ΕΑΜΙΤΗΣ Δημ.Τρίμπος, εκ Ξυλοκαρυάς, την 30 Μαρτίου συνεντήθη με αρχηγούς Εδεσικών τμημάτων εις Ρόκα.
Ένοπλοι δυνάμεις του ΕΔΕΣ εισέδυσαν εις την περιοχήν του 15ου Συν/τός μας. Η ενέργεια αυτή δεν είναι άσχετος με τα ανωτέρω περί Τμημάτων κεχωρισμένων σαμποτάζ και με τας κατωτέρω.
Συναγωνίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτης (ΝΕΑ) πληροφορεί ότι οι πρόεδροι κάμπου Άρτης, ερωτούμενοι από τον Γερμανό Φρούραρχο αν υπάρχουν εις τα χωριά των ΕΑΜΙΤΑΙ, εδέχθησαν τα συγχαρητήριά του διαβεβαιώσαντες ότι υπάρχουν μόνον Εδεσίται.
Εις Κωστακιούς, ο Μίκροβας εκάλει να καταταγούν εις τον ΕΔΕΣ είτε Εδεσικοί είναι είτε Ραλληκοί.
Η εφημερίς εις Πρέβεζα παράνομος ΕΔΕΣΙΤΩΝ «Φως» εις κύριον άρθρον της επιτίθεται εναντίον του Μπακιρτζή και της ΠΕΕΑ, ην αποκαλεί ψευδοκυβέρνησιν, διακηρύσσει δε ότι μόνον ο στρατός του ΕΔΕΣ ανεγνωρίσθη υπό των συμμάχων και ότι ο ΕΛΑΣ απεκηρύχθη παρ’ αυτών.
Ιδιαίτεραι θετικαί πληροφορίαι
Οι Άγγλοι της περιοχής Λάκκα – Σούλι διεσκορπίσθησαν εις την περιοχήν Λάκκας και Δωδώνης, προέβησαν εις αναγνωρίσεις και εκλογήν πλείστων πεδίων προσγειώσεως αλεξιπτωτιστών.
Επίσης ενήργησαν αναγνωρίσεις όλων των γεφυρών των οδών Άρτης – Ιωαννίνων, Πρέβεζης – Ιωαννίνων και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσης.
Εις Πλαίσια κατασκευάζεται χώρος προσγειώσεως αεροπλάνων υπό την επίβλεψιν των Άγγλων αξ/κών Χέρρυ και Φρεντ και δύο Αμερικανών.
Την 15η -16 Μαρτίου (ως και προηγούμενον δελτίον) εις τον όρμον Σπλάντζας κατέπλευσε τορπιλάκατος Ιταλική με Ιταλικό πλήρωμα και ξεφόρτωσεν 87 περίπου φορτία ιματισμόν και φυσίγγια Μανλιχέρ εγκιβωτισμένα και φέροντα τας Ελληνικάς επιγραφάς, ως και τέσσερα Αμερικανικά οπλοπολυβόλα. Τα υλικά ταύτα μετεφέρθησαν εις Ανώγι.
Η τορπιλάκατος αναχωρήσασα παρέλαβε τον Λοχαγόν Ίεν, πάσχοντα εξ εγκεφαλικού νοσήματος, 10 Αμερικανούς αεροπόρους, οίτινες λόγω ατυχήματος είχον πέσει κατά Δεκέμβριον 1943 εις Λευκίμην Κερκύρας και είχαν μεταφερθεί εκείθεν μερίμνη του 15 Συν/τός μας εις την περιοχήν του και 14 Άγγλοι, εξ ων 7 αεροπόροι, πεσόντες καθ’ όμοιον τρόπον την 10ην Ιανουαρίου 1943 εις την περιοχή του αυτού Συν/τος.
Οι Αμερικάνοι καταφέρονται κατά του ΕΔΕΣ Κερκύρας, διότι όχι μόνον δεν τους περιέθαλψεν, ούτε και τους εξυπηρέτησεν, αλλά και τους επρόδωσε, αν εσώθησαν δε και διέφυγον τούτο οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις το ΕΑΜ Κερκύρας.
Ο Ζέρβας ίνα επιτύχη αθρόαν προσέλευσιν εις τας τάξεις του διέδωσεν επιτηδίως εις Ιωάννιναν και Άρταν ότι οι Γερμανοί θα προβούν εις συλλήψεις όλων των αγόντων ηλικίαν 15 ετών και άνω.
Το σύνθημα τούτο σημειώνει επιτυχίαν.
Η όλη δύναμις του Ζέρβα ανέρχεται το πολύ εις 2.500, το πλείστον δε ταύτης αποτελείται εκ των κατά τον ανωτέρω τρόπον κατατασσομένων νεαρών Ανατολικώς της οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης, περί τους 700, συμπεριλαμβανομένων εις τας 2.500.
Εις Σπλάντζαν αναμένεται η άφιξις και άλλης τορπιλακάτου.
Άγγλος διελθών εντεύθεν μετ’ εκπλήξεως επληροφορήθη ότι ο συναγ. Σαράφης και ο συναγ. Άρης δεν μάχονται αλλήλων, ως τω διαβεβαιώνουν οι Ζερβικοί.
Σ.Δ. 4 Απριλίου 1944
Τ.Υ.
Υποβάλλεται
Γενικόν Στρατηγείον – Γραφ.ΙΙ ΥΤΑ
Παραλήπται
5 Συν/μα Πεζικού, 15, 24, 85
ΙΙ/4, ΙΙ/Ι/38 Ταγ/τα, Τάγμα Ηπείρου
Λόχον Κλειδίου
Ουλαμος Πυρ/κού Ι Μεραρχίας
VΙΙΙ Στρατ.Νοσοκομείον
Κοινοποίησις
Ι, ΙΧ, Χ Μεραρχίας
ΝΕΑ, Πανηπειρωτικήν
Γραφείον ΙΙΙ