Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΓΡ/22 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε – Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.577

ΕΚΤΑΚΤΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 22/9/44

1) 20.00 ώραν 21ης τρεχ. Μονάδες της 1ης Ταξιαρχίας και ΙΙΙ Μεραρχίας κατέλαβον και απηλευθέρωσαν την ΑΡΤΑΝ.
Σήμερον 5ην πρωινήν τμήματα ΕΛΑΣ προσέβαλον απροκλήτως ημέτερα Φυλάκια Ν.Α. ΑΡΤΗΣ δι’ αυτομάτων όπλων από Νότου, ως επίσης και διά πολυβόλων και όλμων από περιοχής ΠΕΤΑ, καίτοι εγκαίρως ΕΛΑΣ ειδοιποιήθη περί καταλήψεως και απελευθερώσεως ΑΡΤΗΣ υπό ημετέρων τμημάτων.
2) ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΣ και περιοχή αμέσως Νοτ. ΦΙΛΙΠΙΑΔΟΣ κατελήφθησαν και απελευθερώθηκαν υπό τμημάτων 24ου Συντ/τος.
3) Σήμερον 5ην ώραν 65 Σύνταγμα επιτεθέν αιφνιδιαστικώς κατά ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ και μετα 3ωρον αγώνα κατελήφθη το Κάστρον της πόλεως όπου ήτο και η αμυντική προσπάθεια των Γερμανών. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/18 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.528

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 18/9/44

1) Εις τομέα Χ Μεραρχίας εχθρός καθ’ όλην την ημέραν έβαλλεν κατ’ αραιά διαστήματα εναντίον θέσεων τμημάτων μας και κατά της ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. Ημέτερον Πυροβολικόν έβαλεν κατά θέσεων του. Επί της οδού ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δεν εγένοντο κινήσεις.
2) Επί τομέα VΙΙΙ Μεραρχίας εχθρός από Νοτίας παρυφής πόλεως ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έβαλεν διά βαρέος Πυρ/κού κατά θέσεων μας εις Μεγάλην Τσούκαν και Μάρμαρα.
3) Εις τομέα ΙΧης Μεραρχίας τμήματα της επαφής ανήλθον επί υψωμάτων ΚΑΣΤΡΙ και Ν. και Α. ΚΑΣΤΡΙ. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΔΩΔΩΝΗΣ(14/9/1944), Ιλαρχος Φρατζέσκαρος Αντώνιος,16 Σεπ 1944

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (14.9.1944)
Εκθεσις Διοικητού 6ου Λόχου Ιλάρχου
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Την 13.9.1944 το 3/40 Σύν/γμα προερχόμενον εκ της περιοχής ΜΠΑΛΑΣ (ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ) συνεκεντρώθη εις την περιοχήν ΔΩΔΩΝΗΣ.
Σκοπός της κινήσεως ταύτης ήτο η κατάληψις της πόλεως των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ κατόπιν της Γερμανικής προτάσεως προς παράδοσιν.
Το 3/40 Σύ/γμα συγκεντρωθέν εις την περιοχήν ΔΩΔΩΝΗΣ και εν αναμονή της τελικής συμφωνίας παραδόσεως της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και των εις αυτήν Γερμανικών στρατευμάτων έλαβεν την κατωθι αμυντικήν διάταξιν
-ΣΔ Συν/μα ΑΛΠΟΧΩΡΙ
– 1ον Τάγμα ΜΟΥΣΠΙΝΑ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
– 2ον Τάγμα
5ος Λόχος Προφυλακαί εις ΤΣΟΥΚΑ -Αυχ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Αυχ. ΜΟΥΖΟΥΛΑ
6ος Λόχος Εφεδρεία εις περιοχή Θεάτρου ΔΩΔΩΝΗΣ
-3ον Τάγμα ΔΩΔΩΝΙ-ΑΛΠΟΧΩΡΙ (ΒΟΡ. ΟΛΥΤΣΙΚΑ) Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/16 Σεπ 1944 0900

Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ- ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.671

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
16/9/44

Χθές 10ην πρωϊνήν τμήματα Γενικού Αρχηγείου κατέλαβον την ΠΡΕΒΕΖΑΝ. Η Ελληνική σημαία κυματίζει πάλιν εις Φρούριον Αγίου Ανδρέου.
Η πόλις σημαιοστόλιστος ολόκληρος.

Σ.Δ.Γ.Α. 16/9/44 ώρα 09.00’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Διά την Ακρίβειαν
το ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Αναφορά Πλωτάρχη Μελισινού, ΓΕΣ/2ΕΓ/14 Σεπ 1944

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γραφείον ΙΙγ
αριθ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 9750/223

Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙ
Ενταύθα
«Αποστολή Εκθέσεως πλωτάρχου Β.Ν. ΜΕΛΙΣΙΝΟΥ»
Έχομεν την τιμήν να σας αποστείλωμεν υμίν αντιγραφον της υπ. αριθ. 11/1115 της 15.8.44 εκθέσεως του παρά τη Υποεπιτροπή Εκτοπισθέντων Προσώπων Έλληνος Αντιπροσώπου διά τα καθ’ υμάς.
Εν Καΐρω τη 14 Σεπτεμβρίου 1944 Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/14 Σεπ 1944 0400

Ε.Ο.Ε.- Ε.Ο.Ε.Α
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14.513

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Ν
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Σ Τ Ρ Α Τ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
14/9/44 ώρα 04.00’

Τμήματα ΙXης Μεραρχίας αποβιβασθέντα εις νήσον ΛΕΥΚΑΔΑ 10ην τρέχ. κατέλαβον την 12ην του ιδίου και ώραν 19ην κατόπιν σκληράς μάχης σώμα προς σώμα την πόλιν Λευκάδα.
Γερμανική φρουρά εξουδετερώθη ολόκληρος εκτός ελαχίστων διαφυγόντων διά πλοιαρίων προς Νότον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ υψώθη επί φρουρίου ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Ολόκληρος η νήσος απηλευθερώθη. Περιήλθον εις χείρας μας 2 πυροβόλα των 6.5, 2 αντιαεροπορικά πυροβόλα, 8 βαρέα πολυβόλα, 3 όλμοι, άφθονον πολεμικόν υλικό ως και διάφορα άλλα υλικά.

Σ.Δ.Γ.Α. 14/9/44 ώρα 0400’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ
Διά την ακρίβεια
το ΙΙΙ Γραφείον

AEA_19440914

Επιστολή Ζέρβα προς Σαράφη, 12 Σεπ 1944

Προς
Τον ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ ε.α. ΣΑΡΑΦΗΝ

Διά μεν το αυθάδες, ασεβές και υβριστικόν λεκτικόν ύφος της επιστολής σου ην έλαβον θα ήθελα πολύ να ευρίσκετο τρόπος να σου την δώσω να την φας.
Όσον διά την ουσίαν και ίνα μη προσωπικά ζητήματα και αντεγκλήσεις επιρρεάσωσιν εν Εθνικόν ζήτημα, απαντώ τα εξής:
Αυτοεπιστράτευσα προ ημερών τον εαυτόν μου προς εκτέλεσιν ενός επιβαλομένου μοι, ως νομίζω, Πατριωτικού καθήκοντος ίνα συνδράμω, κατά το δυνατον, την προσπάθειαν του υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως της υποδούλου Ελλάδος (εκτός αν νομίζετε σεις ότι όλος ο εν Ελλάδι Ελληνικός πληθυσμός έπρεπε να μείνει ακυβέρνητος και έρμαιον της τύχης του και των κακουργημάτων των υπό την μάσκαν ανυπάρκτου πατριωτισμού ανιέρων εκμεταλλευτών της πολεμικής περιπετείας της Πατρίδος παραφρόνων ή ενσυνειδήτων εθνικών εγκληματιών) αποσταλέντος εδώ Τάγματος Ασφαλείας χάρις εις το οποίον η πόλις ανέπνευσε και απέκτησε κάποιο αίσθημα ασφαλείας από των καθημερινών απαγωγών και δολοφονιών πολιτών χρηστών και εντίμων. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/9 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε. – Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14.067

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 9/9/44

Εις όλα τα σημεία της περιοχής μας αι Γερμανικαί δυνάμεις προσβάλλονται υπό των γενναίων ανδρών μας με καταστρεπτικά αποτελέσματα δι’ αυτάς.
1) Επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.
23ην ώραν χθές εχθρική φάλαγξ πεζικού και διτρόχων προσβληθείσα παρά ΒΡΑΤΙΛΑΝ υπό τμημάτων του 28ου Συν/τος, και αιφνιδιασθείσα διεσκορπίσθη μετά μεγάλων απωλειών μη εξακριβωθεισών, λόγω σκότους. Εχθρός αντέδρασεν και διά Πυρ/κού εκ ΜΕΝΙΝΑΣ.
Εχθρός έβαλλεν καθ’ όλην την ημέραν της σήμερον και κατά διαστήματα διά Πυρ/κού και όλμων εις τους τομείς Χ και VIII Μεραρχιών. Ημέτερα τμήματα απήντησαν δι’ όλμων και Πυρ/κού ευστόχως. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕ-ΟΕΑ/4 Σεπ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΟΝ-Γραφ.ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.13915

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.9.44

Συνεχίσθη συστηματική εξόντωσις του εχθρού ΣΤΟΠ.
Άπασαι οδοί Ηπείρου εκλείσθησαν υπό γενναίων Τμημάτων μας ΣΤΟΠ. Επί τετραήμερον Τμήματά μας χωρίς ανάπαυσιν κτυπώσιν τους Γερμανούς ΣΤΟΠ
1. Οδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΣΤΟΠ 02.30 ώραν Τμήματα 15 Συντ/τος προσέβαλον αιφνηδιαστικώς Γερμανικήν φάλαγγα 25 αυτοκινήτων κατευθυνομένων προς ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ ΣΤΟΠ 10 αυτοκίνητα κατεστράφησαν των λοιπών αναγκασθέντων επιστρέψωσιν εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΠ Απώλειαι εχθρού δεν εξηκριβώθησαν ΣΤΟΠ.
ΕΙΣ ΜΕΝΙΝΑΝ ανταλλαγή πυρών πυρ-κού και όλμων Γερμανών και 16 Συ/τος ΣΤΟΠ.
2. Οδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ Συνέχεια

Συγχαρητήρια για δράση Ζέρβα, ΣΜΑ/22 Αυγ 1944

Ελήφθη εκ Καΐρου 25/8/44
23
ΑΡΙΘ.Α.Α.Π 1100/22-8-44

Συγχαίρομεν Στρατηγόν ΖΕΡΒΑΝ και Τμήματα Εθνικού Στρατού λαβόντα μέρος εις εξαιρέτους επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών την 17ην Αυγούστου Στοπ.
Στρατηγείον Μέσης Ανατολής
Διά την ακρίβειαν
Ιον Γραφείον
Τ.Σ.Υ

Οδηγίες οργάνωσης Εθνικού Στρατού, ΣΔΑ/20 Αυγ 1944

ΣΤΡΑΤ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΑΠ.4 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΓΗ

1.- Κοινοποιώ κατωτέρω τας διά της υπ’ αριθμ.Ι άκρως απόρρητον διαταγήν του κ. Πρωθυπουργού της εν Καϊρω Εθνικής Κυβερνήσεως, αποσταλείσας οδηγίας προς γνώσιν και συμμόρφωσιν και εντέλλομαι τα κάτωθι :
α.- Διοικητήν ορίζω του Εθνικού Στρατού Αθηνών τον Συντ/ρχην του Πεζ. Αντωνόπουλον Μιχ. όστις θα υπάγηται απ’ ευθείας υφ’ ημάς και θα διατηρήση και την Διεύθυνσιν του Γραφείου.-
β.- Να μοι υποβληθώσι προτάσεις διά την ταχίστην έναρξιν των εργασιών.- Συνέχεια

Εκθεση επίθεσης ΜΕΝΙΝΑΣ (18 Αυγ 1944), ΕΟΕΑ/10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/19 Αυγ 1944

Ε.Ο.Ε.Α
Ε.Ο.Ε Η
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                          Χ Μεραρχία
ΕΠΙΤ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                                             Προς
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.332                                               Το Γενικόν Αρχηγείον
Γραφείον ΙΙΙ
Όπου
«Υποβολή εκθέσεως επιχειρήσεων κατά Μενίνης»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεσιν των επιχειρήσεων κατά της Μενίνης μετά σχετικών σχεδιαγραμμάτων, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. 12671/22-6-44 Διαταγής Υμών.-
(Υπογραφή)
Β.ΚΑΜΑΡΑΣ
Συντ/ρχης Πεζικού
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/18 Αυγ 1944

Ε.Ο.Ε-Ε.Ο.Ε.Α
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12.602

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
18-8-44

1) Σήμερον και ώραν 10.00’ ενηργήθη νέα επίθεσις των τμημάτων μας προς κατάληψιν του υπολειφθέντος σημείου στηρίγματος (συγκρότημα οικιών) ΜΕΝΙΝΑΣ.
– Η μάχη συνεχίσθη με σφοδρότητα μέχρι της 14.30’ ώρας των Γερμανών αμυνομένων μετά πείσματος εντός των οικιών.
– Την 14.30’ ώραν συνεπληρώθη η κατάληψις ΜΕΝΙΝΑΣ και περιοχής της.
– Συνολικαί απώλειαι Γερμανών κατά την πρώτην και δευτέραν ημέραν της επιθέσεως, γνωσθείσαι μέχρι της στιγμής: Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως από 27-30/6/1944, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/30 Ιουν 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.4197
από 27 με 3-6-44

Κοινοποιώ κατωτέρω δελτίον Στρατιωτικής καταστάσεως Συνέχεια

Καταγγελία επιθέσεων απο ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/ΓΑ/2ΕΓ/17 Ιουν 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.8344                                                ΠΡΟΣ
Το Γεν.Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ
ΟΠΟΥ

Παρά τας επανειλημμένας μας διαμαρτυρίας, αίτινες μέχρι σήμερον μένουν άνευ απαντήσεως διά τα πρωτοφανή και πρωτάκουστα εγκλήματά σας και την τρομοκρατίαν την οποίαν εξαπολύσατε εις όλην την χώραν, εξακολουθείτε το έργον σας προς αφανισμόν της Ελληνικής Φυλής.
Ι. Υπό τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ διεπράχθησαν εσχάτως τα κάτωθι εγκλήματα και αδικήματα εις βάρος των κατοίκων διαφόρων περιοχών ΒΑΛΤΟΥ.
α) Την 26-6-44 συνελήφθη ο Δημ. Βράζος οπαδός της Οργανώσεως μας κάτοικος ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ όστις δαρείς μέχρι τοιούτου σημείου ώστε να ευρίσκεται ήδη κλινήρης και να καθίσταται προβληματική η αποκατάστασις της υγείας του.
β) Επίσης παρά τμημάτων σας της αυτής περιοχής αφηρέθησαν άπαντα τα αιγοπρόβατα και μεγάλα ζώα του Σεραφείμ Κουστογιάννου κατοίκου ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ.
γ) Ωσαύτως παρά των αυτών τμημάτων σας συνελήφθη και ετυφεκίσθη ο εκ ΛΕΠΑΙΝΟΥΣ έφεδρος αντάρτης του Ε.Δ.Ε.Σ. Γκρίντζελος εις χωρίον ΣΑΡΔΗΝΙΚΑ την 31-5-44. Συνέχεια