Οργάνωση-σύνθεση ΤΕΑ, ΓΕΣ/Α5

                                                                                                      ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΣ: Υπηρεσίαν Στρ/κών Αρχείων ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
1ον Ε.Γ. και Επιθ./ΤΕΑ/ΓΕΣ 5ον Επιτελ. Γραφ./1
(Τηλεφ. 524)
ΚΟΙΝ: 5ον ΕΓ/1-3ον ΕΓ/ΓΕΣ Αριθ. Φ. 4126/31/221969
Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ/3ον ΒΣΤ 902, 26 Σεπ. 1958
ΣΚΕ/3ον-ΙΙα, VIη, VΙΙΙη –
ΙΧη, Χη, ΧΙη, ΧVη Μερ./3ον
Άπαντα Στρατολογικά Γραφεία
Άπαντα ΤΕΑ.

ΘΕΜΑ : Οργάνωσις – Συνθέσεως ΤΕΑ.
Σχετικά: (α) ΑΠ 409898/7-10-46/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α3/Ι
(β) ΑΠ 52211/29-5-47/Υ.Σ./ΓΕΣ/Β3/Ι/2
(γ) ΑΠ 4017/Ι/9-10-47/ΓΕΣ Α.Κ.Α.
(δ) ΑΠ 4017/Ι/7298/17-ΙΙ-47/ΓΕΣ/Α.Κ.Α.
(ε) Φ.4036/6319Α/17-7-48/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1/ΙΙΙ
(στ) ΑΠ 17174/Ι/13-2-50/ΓΕΣ/Α3/ΙΙ
(ζ) ΑΠ 17174/Ι/19-7-50/ΓΕΣ/Α3/Ι-Α1/ΙΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Υπ’ Αριθ. 171

1. Κατά περιόδους υπεβλήθησαν εις ΓΕΣ/5ον ΕΓ αιτήσεις προς παροχήν πληροφοριών διά την τύχην των Αρχείων των υπό διαφόρους τίτλους και κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους υπαρξασών Μονάδων Εθνοφυλακής Αμύνης (ΜΑΥ, ΜΑΔ, ΔΜΕΑ, κλπ).
2. Προς καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των διαφόρων Αρχών η ατόμων αιτούντων πληροφορίας επί των ανωτέρω Μονάδων περαίωσιν συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας η άλλου τινός να αιτηθώσιν υφ’ υμών παρά του 3ου ΕΓ/ΓΕΣ αντίγραφα των ανωτέρω σχετικών Διαταγών εν αις περιληπτικώς διαλαμβάνονται τα κάτωθι:
(α) Κατά το τέλος 1946 εξουσιοδοτήθησαν τα Σώματα Στρατού και η VIII Μεραρχία διά την συγκρότησιν Ενόπλων Τμημάτων.
Μονάδες Αυτοασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) και Μικτά Αποσπάσματα Διώξεως (ΜΑΔ)
Ονομαστικαί καταστάσεις των αποτελεσάντων τας ανωτέρω Μονάδας θα ετηρούντο υπό των ΣΣ και Μεραρχιών, εις περίπτωσιν δε τραυματισμού η φόνου τούτων αι μεταβολαί, θα εγνωρίζοντο εις τα οικεία Στρ/κά Γραφεία (Σχετικαί υπ’ αριθ. (α) και (β).) Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση «Περί ιστορίας Τάγματος Ασφαλείας Καλαμάτας (Μελιγαλά)», 27 Οκτ 1955

1. Ονοματεπώνυμον συντάκτου ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝ. Αντ/ρχης Πεζ.
2. Διεύθυνσις Ενδυμίωνος 32 Π. Φάληρον.
3. Ημερομηνία συντάξεως Η 27-10-55
4. Θέμα: «Περί της Ιστορίας του Ταγ/τος Ασφαλείας Καλαμών (Μελιγαλά) από 1-2-44 ότε συνεκροτήθη μέχρι της 31-10-44 ότε διελύθη

ΚΕΦΑΛΑΙO Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Τα προηγηθέντα της συγκροτήσεως του Ταγ/τος.

Μήν. Ν/βριος 1943. Χρονολογικώς πολιτικά και Στρ/κά γεγονότα.
Δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω.
Μήν Δ/βριος 1943. » » » » » »
Μήν Ιανουάριος 1944. Ο υπό του ΕΛΑΣ αρχίσας διωγμός των εθνικοφρόνων πολιτών του Νομού Μεσσηνίας, αι δολοφονίαι αυτών και παντός Αξ/κού μη ακολουθούντος τας γραμμάς του Κ.Κ.Ε και μη ασπαζομένου τας αρχάς αυτού, η δημιουργία στρατοπέδων, αι δηλώσεις και διαρπαγαί της περιουσίας των εθνικοφρόνων υπό της Ε.Τ.Α. (επιμελητεία του Αντάρτου) ήγαγεν τον κ. Νομάρχην Μεσσηνίας ιατρόν Περρωτήν Δημήτριον εις την απόφασιν να έλθη εις Αθήνας και να ζητήση από την τότε Κυβέρνησιν των Αθηνών την λήψιν μέτρων αντιπερισπασμού, μέτρων δυναμικών ενόπλου αντιδράσεως.
Οίκοθεν νοείται ότι ο Νομάρχης είχε και την εξουσιοδότησιν διά την τοιαύτην του απόφασιν του λαού της Μεσσηνίας και του μείζονος μέρους των Αξ/κών (διότι δυστυχώς ένας αριθμός αυτών υπηρέτει εις τον ΕΛΑΣ, και ένας αριθμός παρέμεινεν ουδέτερος).
Πράγματι ο Νομάρχης ελθών εις Αθήνας κατά το τέλος Ιανουαρίου 1944, επανήλθεν εις Καλάμας με την εντολήν της τότε Κυβερνήσεως, της συγκροτήσεως Τάγ/τος Ασφαλείας Καλαμών (Δημοσυντηρήτου) από 1-2-44.
α) Την Διοίκησιν του Τάγ/τος ο Νομάρχης ανέθεσεν εις τον Ταγ/ρχην Πεζ. Αλεξόπουλον Δημήτριον. Συνέχεια

Εγγραφο Παράδοσης Γερμανικών και Ιταλικών Δυνάμεων Κρήτης, 9 Μαϊ 1945

(ακολουθεί ελληνική μετάφραση)

ANNEXURE
SECRET
ALLIED FORCE HEAD-QUARTERS
INSTRUMENT OF LOCAL SURRENDER OF GERMAN AND ITALIAN FORCES IN CRETE.

1. The German Commander CRETE garrison hereby surrenders unconditionally all the forces under his command or control on land and sea and in the air, and places himself and these forces unconditionally at the disposal of the Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of Operations.

2. All armed forces under the command or control of the German Commander CRETE garrison will cease all hostilities on land, at sea and in the air at 1000 hours Greenwich Mean Time on the tenth day of May 1945. The German Commander CRETE garrison undertakes to arrange accordingly forthwith.

3. The German Commander undertakes to carry out the orders set out in the Appendix hereto and any further orders of the Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of Operations. Disobedience of such orders or failure to comply with them will be punished in accordance with the accepted laws and usages of war.

4. This instrument will enter into force immediately on signature and the orders in the attached Appendix will become effective on the date and at the time specified in paragraph 2 above.

5. This instrument and accompanying orders are drawn up in the English and German languages. The English version is the authentic text. If any doubt as to the meaning of interpretation arises, the decision of the Supreme Allied Commander is final.

6. This instrument is independent of, without prejudice to, and shall be superceded by any general instrument of surrender imposed by or on behalf of the United Nations and applicable to GERMANY and the German armed forces as a whole.

German Commander CRETE Garrison                    Supreme Allied Commander
Place HERAKLION                                                         Mediterranean
Date 9 May 45                                                         Theatre of Operations
Hour 2230 hrs.

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

1. Ο Γερμανός Διοικητής της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ με το παρόν παραδίδει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις που έχει υπό την διοίκησή του ή που ελέγχει στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, και θέτει τον εαυτό του και αυτές τις δυνάμεις άνευ όρων στη διάθεση του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Μεσογείου.

2. Όλες οι ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται υπό τις διαταγές ή τον έλεγχο του Γερμανού Διοικητή της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα στις 10.00 ώρα Γκρήνουιτς της δεκάτης Μαΐου 1945. Ο Γερμανός Διοικητής της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει να ενεργήσει ανάλογα αμέσως.
3. Ο Γερμανός Διοικητής αναλαμβάνει να εκτελέσει τις διαταγές που καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος και οποιεσδήποτε άλλες διαταγές του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Μεσογείου. Η μη εκτέλεση αυτών των διαταγών ή αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές θα τιμωρηθεί σύμφωνα με τους παραδεκτούς νόμους και έθιμα του πολέμου.

4. Αυτό το έγγραφο θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή του και οι διαταγές του συνημμένου Παραρτήματος θα ισχύσουν από την ημερομηνία και ώρα που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 2.

5. Το έγγραφο αυτό και οι διαταγές που το συνοδεύουν συντάχθηκαν στην Αγγλική και στη Γερμανική γλώσσα. Η Αγγλική έκδοση είναι το αυθεντικό κείμενο. Αν δημιουργηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το νόημα ή την ερμηνεία, η απόφαση του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή είναι τελική.

6. Αυτό το έγγραφο είναι ανεξάρτητο, δεν βλάπτει νόμιμα δικαιώματα και θα αντικατασταθεί από οποιοδήποτε γενικό νομικό έγγραφο παράδοσης που θα επιβληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ή για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών και που θα ισχύει για τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τις Γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο σύνολό τους.

                   ΤΥ                                                                                    ΤΥ
Γερμανός Διοικητής Φρουράς ΚΡΗΤΗΣ                         Ανώτατος Σύμμαχος Διοικητής
Θεάτρου Επιχειρήσεων Μεσογείου
Τόπος Ηράκλειο ΤΥ
Ημερομηνία 9 Μαϊου 1945
Ώρα 23.30

Εκθεση Δράσης Ταγμάτων Ασφαλείας Λακωνίας(1/11/43-3/10/1944), Βρεττάκος Λεωνίδας/1 Οκτ 1955

ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμον συντάκτου ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διεύθυνσις κατοικίας ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 36 ΑΘΗΝΑΙ
Ημερομηνία Συντάξεως από 1-10/1/1955.

Θ Ε Μ Α Περί της Ιστορίας των ταγμάτων Ασφαλείας Σπάρτης από Ι-ΧΙ-43 ότε συνεκροτήθησαν μέχρι 3-Χ-1944 ότε διελύθησαν.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Κατάστασις προ της συγκροτήσεως του τάγματος.
Θα προσπασθήσωμεν να εκθέσωμεν τα ιστορικά τότε γεγονότα πέραν οιασδήποτε προκαταλήψεως ή ατομικής αδυναμίας και να τοποθετήσωμεν ταύτα, κατά το μάλλον και ήττον, επί ορθής βάσεως προκειμένου να αποτελέσουν το κριτήριον της συντάξεως της ιστορίας του τάγματος ασφαλείας Σπάρτης εφ’ ενός και αφ’ ετέρου τον διαχορισμόν μεταξύ εθνικού Αγώνος και προδοσίας. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών και Ταγμάτων Υπαίθρου

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Των Ιστορικών γεγονότων άτινα έλαβον χώραν κατά την περίοδον της κατοχής από Απριλίου 1943 μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 εις την περιοχήν Αττικής ένθα η έδρα του Συν/τος Ευζώνων Αθηνών ως επίσης και οι των Ταγμάτων υπαίθρου.

1. Ονοματεπώνυμον Συντάκτου: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-ΤΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
2. Διεύθυνσις » : Γ.Ε.Σ. Υ.Σ.Α
3. Ημερομηνία Συντάξεως : 8η Απριλίου 1957.
4. Θ Ε Μ Α Περί της Ιστορίας του Συν/τος ΕυζώνωνΑσφαλείας Αθηνών από Απριλίου 1943 ότε ήρξατο σταδιακώς η συγκρότησις δυνάμει της υπ’αριθ.’ 147/43 Εγκ. Δ/γής
Υ.Ε. Αμύνης μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 ότε διελύθη. Συνέχεια

Εκθεση Δράσεως 3ου Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως του ΙΙΙ Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου

Συγκρότησις. Κατά μήνα Απρίλιον 1944 ήδρευεν εν Κορίνθω τω ΙΥ Τάγμα Ασφαλείας υπό την Διοίκησιν του Τχου Πεζικού Κοντοστάνου Γεωργίου, τούτο διελύθη και ανασυνεκροτήθη εις την Τρίπολιν.
Κατά το γ΄10ημερο Απριλίου συνεκροτήθη εν Κορίνθω το ΙΙΙ Τάγμα Ασφαλείας 2ου Συντάγματος, είς λόχος τούτου 10ος συνεκροτήθη εις Ναύπλιον υπό την Διοίκησιν του Λοχαγού Μουστακοπούλου Δημ.
Δράσις. Το Τάγμα επεχείρησεν επιδρομήν προς Επίδαυρον και εις συμπλοκήν μεθ’ ομάδος ανταρτών την 24-6-44 εις θέσιν Αγνάντα έσχε ένα εύζωνα νεκρό ΙΙ ου λόχου Κωτσάκον Κων/νον του Χρίστου κλασ.1935 εκ Διμαίνης Ναυπλίας.
Επίσης έτερον εύζωνα του ιδίου λόχου Αναστασόπουλον Κων/νο του Αλεξάνδρου κλ.1944 εκ Διμαίνης Ναυπλίας, εις περιφέρειαν Αγγελοκάστρου την 25-6-44 εις συμπλοκήν μεθ’ ομάδος ανταρτών, τραυματισθείς περιέπεσεν εις χείρας των ανταρτών και κατακρεουργήθη. Συνέχεια

Σχέδιο επίθεσης ΕΛΑΣ κατά φυλακών ΑΒΕΡΩΦ, ΣΔΑ/2ΕΓ/20 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙον                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Αριθ.Α.Π.4088
Το
ΙΙον Γραφείον Στρ. Διοικ. Αττικής

Προς
ΙΙον Γραφείον Γενικού Επιτελείου Στρατού
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι εκ της εξετάσεως αυτομώλου εφέδρου Ανθ/γού του 6ου Συντάγματος ΕΛΑΣ προκύπτει ότι το σχέδιον ενεργείας των επαναστατών κατά τας παραμονάς της επιθέσεως κατά των Φυλακών ΑΒΕΡΩΦ ήτο το κάτωθι:

Επίθεσις προς κατάληψιν Φυλακών ΑΒΕΡΩΦ.
Ανατίναξις μιας υπονόμου.
Επίθεσις προς κατάληψιν Στρατώνων Παραπηγμάτων.
Εκείθεν προσπάθεια συνενώσεως μετά δυνάμεων ΕΛΑΣ Καισαριανής και αποκατάστασις αμυντικής γραμμής δι’ οδοφραγμάτων και ναρκοπεδίων προς αποκοπήν του Γουδί.

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1944

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ                                                            Τ.Σ.Υ.
Περί σχεδίου ενεργείας
ΕΛΑΣ εις Β.Α. Τομέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΙΙον Γραφείον

Εκθεση Δραστριότητας Ταγμάτων Ασφαλείας Αθήνας, Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
PIC/263/21
PIC PAPER No 55

Δραστηριότητες των Ταγμάτων Ασφαλείας κατά περιοχές

1.Αθήνα
Οι μονάδες της Αθήνας ενεργούν ως δεξαμενή από την οποία αποσπάσματα στέλνονται για υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην Εύβοια και τη Θεσσαλία. Άλλες μονάδες στέλνονται από την Αθήνα να σχηματίσουν πυρήνες νέων Ταγμάτων σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κατά συνέπεια η δύναμη των μονάδων στην περιοχή της Αθήνας ποικίλει σημαντικά, μερικές φορές πέφτοντας στους 200 άνδρες ανά Τάγμα. Τα Τάγματα πιστεύεται ότι είναι τρία, ένα εγκατεστημένο στο Γουδί, με διοικητή το Σ/χη Πλυτζανόπουλο, ένα στο στρατώνα που προηγουμένως άνηκε στη Βασιλική Φρουρά στην οδό Ηρώδου Αττικού, και ένα τρίτο στον πρώην στρατώνα της αστυνομίας στου Μακρυγιάννη. Αυτά αποτελούν το σύνταγμα της Αθήνας. Το προσωπικό τους δεν είναι στατικό μια και το 2ο Τάγμα της Πάτρας, η σύνθεση όμως παραμένει αμετάβλητη.
Τα στρατεύματα του Ράλλη στην Αθήνα επίσης εξαπολύουν πόλεμο κατά του τοπικού ΕΑΜ και των λεγόμενων Κομμουνιστών. Η πρώτη τους σημαντική επιδρομή έγινε στις 27 Νοεμβρίου του ’43 όταν πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση στα αθηναϊκά στρατιωτικά νοσοκομεία. Πολλοί Κομμουνιστές συνελήφθηκαν και μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφείο Χατζηκώστα όπου γύρω στους 19 τουφεκίστηκαν. Αυτά τα μέτρα, παρότι καταδικάστηκαν μεγαλόφωνα από την πλειοψηφία των πατριωτικών οργανώσεων, ήταν αρκετά δικαιολογημένος και είχαν σε κάποιο βαθμό την έγκριση του κόσμου. Η κατάσταση των νοσοκομείων λέγεται πως ήταν δημόσιο σκάνδαλο. Η πειθαρχία είχε καταργηθεί, πολλοί από τους ασθενείς δεν ήταν άρρωστοι αλλά μέλη κομμουνιστικών πυρήνων, και κανείς δεν γινόταν δεκτός παρά μόνο αν είχαν λάβει εντολή από την τοπική οργάνωση του ΕΑΜ.

Υπογραφή: Συνταγματάρχης CHRIS.

Τόπος: Κάπου στα βουνά της Ελλάδος)

Καταληφθέντα οικήματα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Αστ. Διευθυνση Αθηνών/19-10-1944

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήναι τη 19-10-44
Τμήμα Αστυνομικόν
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
Εμφαίνουσα τα οικήματα τα καταληφθέντα παρά Οργανώσεων
ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΚΚΕ κ.λ.π.
Α΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Κοραή 4 Κεντρική Επιτροπή ΕΑΜ
2) Κοραή 3 Τοπική Επιτροπή ΕΑΜ Ρούμελης-Ευβοίας.
Β΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Οίκημα Παναγίου Τάφου Ερεχθέως 16 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ.
2) Οίκημα Ταπητουργικού Οργανισμού Νίκης 26 Α΄. Τμήμα Πολιτοφυλακής
3) Δημοτικά Λουτρά οδός Καρύστου Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
4) Δημοτικόν Σχολείον οδός Τριβωνιανού Φρουραρχείον ΕΛΑΣ και Πολιτοφυλακή
5) Οδός Τριπότη 19 Φρουραρχείον
6) Απόλλωνος 14 Πολιτοφυλακή και Φρουραρχείον
Γ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Σίνα 6 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ

3) .//. 6 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
4) Αναγνωστοπούλου 40 Γραφεία ΕΑΜ-ΚΚΕ
5) Ακαδημίας (ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ) Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
6) Αραχώβης Ζωοδόχου Πηγής Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
9) Αμερικής 15 Εθνικός Στρατός ΡΑΝ. 20ον Σύνταγμα (ανεχώρησαν)
Δ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Ηπείρου 36 Εθνική Πολιτοφυλακή
Ε΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Παπαστράτου 9 Αναρρωτήριον ΕΛΑΣ
2) Καστριώτη 6 Διοίκησις Τάγματος ΕΛΑΣ.
3) Οιχαλίας 19 Πολιτοφυλακή ΕΛΑΣ
4) Βαρβάκη Μομφεράτου, Δημοτικόν Σχολείον, Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ.
5) Δημοτικόν Σχολείον Γκύζη 30 Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ
6) Δημοτικά Λουτρά Πλατεία Γκύζη .//. .//. .//.
7) Γκύζη 40 .//. .//. .//.
Χαριλάου Τρικούπη 84 .//. .//. .//.
9) Καλλιδρομίου 14 .//. .//. .//.
10) .//. 16 .//. .//. .//.
11) Χαριλάου Τρικούπη 91 Γραφεία ΚΚΕ
12) Σμολένσκυ 98 Γραφεία Πολιτοφυλακής Σπουδαστών
13) Μεθώνης 66 Γραφεία ΕΛΑΣ
14) Τσαμαδού-Τοσίτσα Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ
15) Ζωοδόχου Πηγής 53 .//. .//. .//.
16) Μαυρομιχάλη 190 Πολιτοφυλακή
ΣΤ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Διόροφος οικία Τέρμα οδού Αχιλλέως Γραφεία Οργανώσεως ΕΛΑΣ
2) Τυπογραφείον Ελληνικού Μέλλοντος Γραφεία Οργανώσεως ΕΛΑΣ.
Ζ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Γκαράζ Ερμής Πατησίων – Κεφαλληνίας ΕΠΟΝ
2) Γκαράζ Βουλπιώτη Πλατεία Αμερικής ΕΠΟΝ
3) 29ον Δημοτικόν Σχολείον Φωκίωνος Νέγρη-Λήμνου 10ος Λόχος
4) Ιλιον Τρωάς Κασταλίας ΕΛΑΣ
5) Οδός Σπετσών 7 Αρχηγείιον ΕΛΑΣ
6) Οικία Σκοπέλου – Σπετσών Διοίκησις 3ου Τάγματος
1) Γκαράζ Υπουργείου Συγκοινωνίας Λιοσίων 201 4ος Λόχος ΕΛΑΣ

3) .//. Οδού Παρασκευοπούλου Τερτίπης Γραφεία ΚΚΕ
4) .//. .//. .//. 121 Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
5) .//. Στρατηγού Δανγκλή οδός Τερτίπης Γραφεία ΕΑΜ
6) .//. Τερτίπης 32 Καταβλισμός ΕΛΑΣ
7) Εργοστάσιον Μάγγου οδός Παπαναστασίου Στρατωνισμός και Αποθήκη
Οίκημα μεταξύ των οδών Ωκεανού και Ελευθερίας ΕΠΟΝ
9) Δημοτικόν Σχολείον Ταρσού – Αλκαμένους Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
Θ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Τριών Ιεραρχών 104 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ Αιόλου 18 Εθνική Πολιτοφυλακή
2) Καλισθένους 38 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
3)Σκλανίωνος-Κοίλης Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
4)Τριών Ιεραρχών 66 Σχολείον Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
5)Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
Ι΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Οικία Αγίου Φανουρίου 30 5ος Λόχος Βύρωνος, ΕΛΑΣ
2)Τιμοθέου 56 Εθνική Αλληλεγγύη Παγκρατίου Αρτοτίνης 46 Διοικ.4ος Λόχος
3)Πόρου 23 Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ
4)Υμηττού 54 Φρουραρχείον 4ου Λόχου Παγκρατίου
5)Στράβωνος-Πρατίνου Ζ΄. Γυμνάσιον Στρατωνισμός
6)Κρισίλα-Πασιτέλους Στρατωνισμός ανδρών
7)Φιλολάου 83 Πολιτοφυλακή
Σπύρου Μερκούρη-Δουρίδος ΕΛΑΣ
ΙΑ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Οίκημα Αμαζώνων 138 13ον Τάγμα ΕΛΑΣ
2)Οδός Λασκαρίδου 84-86 Νοσοκομεία ΕΛΑΣ
3)Φυλακές Σκοπευτηρίου Καλλιθέας Στρατώνες
4)Δημοτικόν Σχολείον Αγίας Ελεούσης Στρατώνες ΕΛΑΣ
5)Εργοστάσιον ΕΛΒΙΕΛΑ Στρατώνες ΕΛΑΣ
6)Οίκημα Δημοσθένους-Σκρά Αποθήκη Υλικού ΕΛΑΣ
7)Οίκημα Χίου-Ανδρομάχης .//. .//. .//.
Οίκημα Χίου-Δημοσθένους Αποθήκη Υλικού ΕΛΑΣ
9) .//. Ανακρέοντος 104α Γραφεία ΚΚΕ
10)Σχολείον Φορνέζη-Κρέμου Αποθήκη ΕΛΑΣ
11)Οίκημα Ανακρέοντος 93α Εθνική Αλληλεγγύη
12) .//. .//. 114 Επιμελητεία ΕΛΑΣ
13)Οίκος Τυφλών φρουρείται υπό του ΕΛΑΣ
14)Οίκημα Φορνέζη-Λασκαρίδου ΕΑΜ
15) .//. Ανακρέοντος 59α ΕΑΜ
16)Εργοστάσιον 120 Λ.Α. Τζιτζιφιές φρουρείται υπό του ΕΛΑΣ
17)Ιπποδρόμιον φρουρείται υπό του ΕΛΑΣ
ΙΒ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ποσειδώνος 45 Εθνική Πολιτοφυλακή
2) .//. 73 Ψυχαγωγικόν Κέντρον μελών ΕΑΜ
3)Αγίου Αλεξάνδρου 2 Γραφεία Λαϊκής Επιτροπής
4) .//. .//. 8 Εθνική Αλληλεγγύη και Τόπος Συγκεντρώσεως
5)Αλκυόνης 20 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
6)Κανάρη 8 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
ΙΓ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Σπινθάρου 54 Δημοτικόν Σχολείον 2ος Λόχος ΕΛΑΣ
2)Οικία οδός Ρουμπέση 22 Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
3)Ρουμπέση 32 Συνεργείον Αυτοκινήτων ΕΛΑΣ
4)Οδός Πύρρας 6 ΕΛΑΣ
5)Πύρρας 4 ΕΑΜ
6)Ορλωφ 23 ΕΛΑΣ
7)Ζαχαρίτσα 1 5η Αχτίδα ΚΚΕ
ΙΔ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Αναστασίου Τσόχα 27 Α΄. Τάγμα 3ου Συν/τος ΕΛΑΣ
2) .//. .//. 31 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
3)Αχαίας 3 Δημοτικόν Σχολείο 2ος Λόχος ΕΛΑΣ
4)Δασκαλάκη-Ηλιδος 3ος Λόχος ΕΛΑΣ
5)Δασκαλάκη ΙΙ Αποθήκη ΕΛΑΣ
6)Κηφισσίας 180 2ος Λόχος ΕΛΑΣ
7)Κηφισσίας 179 Διοικητήριον ΕΛΑΣ
Φαραντάτου 14 4ος Λόχος ΕΛΑΣ
9)Κηφισσίας 141 Πολιτοφυλακή
10)Μεσογείων 20 ΚΟΒΑ-ΕΛΑΣ
11)Φαραντάτου 20 ΕΛΑΣ

ΙΕ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ισμήνης-Βοσπόρου ΕΛΑΣ
2)Ελλησπόντου 50 Εθνική Πολιτοφυλακή
3)Εθνική Πολιτοφυλακή επί της οδού Ναυπλίου-Τουρλίδος
4)Αιτωλικού-Ιωαννίνων Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
5)Ιωαννίνων-Αλεξανδρείας Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
6) .//. 4 Ζ΄. Γυμνάσιον Θηλέων Ανάκρισις
7)Παλαμηδίου 6 ΦρουραρχείονΕΛΑΣ
Κηφισσού Ανακρέοντος Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
9)Ξανθίππης-Δράμας Ν/μείον

11)Ευαλκίδου-Δημοσθένους ΄Ορχος Αυτοκινήτων
12)Πύλου-Κιμαίου Α΄Σώμα Στρατού ΕΛΑΣ
13)Οικία Κατσώτη Περιβόλια Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
14)ΙΣΤ΄. Δημοτικόν Σχολείον Ιωαννίνων 97 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
ΙΣΤ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Πατησίων 225 11ος Λόχος ΕΛΑΣ
2)Πατησίων 314 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
3)Πατησίων 350 12ος Λόχος ΕΛΑΣ
4)Πατησίων 333 Λαϊκή Επιτροπή ΕΑΜ Πατησίων
5)25ον Δημοτικόν Σχολείον Κρατητήρια Πολιτοφυλακής
6)Σπύρου Λάμπρου 3 Εθνική Αλληλεγγύη ΕΑΜ, ΕΠΟΝ Πατησίων
ΙΖ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Π.Τσαλδάρη 10 Λαϊκή Επιτροπή
2)Π.Τσαλδάρη 15 ΕΛΑΣ Εργαστήριον ραφής στολών
3)Π.Τσαλδάρη-Καλαμών Πολιτικόν Γραφείον ΕΛΑΣ
4)Επιδαύρου 18 Γραφεία Εθνικής Αλληλεγγύης και ΚΚΕ
5)Δερβενακίων 35 Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
6)Ταξιαρχών-Καποδιστρίου Πολιτοφυλακή

Ιάσωνος 8 Κέντρον Διαφωτίσεως ΚΚΕ
9)Συνοικία Κοννέα Γραφεία Φρουραρχείου ΕΛΑΣ
10)Πλατεία Λαϊκής Αγοράς Γραφεία ΕΠΟΝ
11)Δημητρακοπούλου 30 Αναρρωτήριον και Ν/μείον της ΕΑΜ
12)Ηροδότου 21 ΕΑΜ
13)4ης Αυγούστου-Κύπρου Στέγασις εστιατορίου ΕΑΜ
14)Παύλου Μελά 15 Στρατωνισμός ανδρών ΕΑΜ
ΙΗ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ορέστου 38 Γραφεία ΕΠΟΝ
2)Αριστοβούλου-Ηούς Γραφεία ΕΛΑΣ
3) .//. -Κυριαδών Στρατιωτικόν Ν/μείον ΕΛΑΣ
4)Κυριαδών-Νεφέλης Γραφεία ΕΛΑΣ
5)Πανδώρου-Αντιπάτρου Φρουραρχείον-Πολιτοφυλακή

7)Τέρμα Βρυούλων Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
Σιβιτανίδειος Σχολή φρουρείται παρά του ΕΛΑΣ
9)Παράρτημα Σιβιτανιδείου Σχολής Εθνική Πολιτοφυλακή
10)Πειραιώς 204 Γραφεία ΕΑΜ
11)Αον Δημοτικόν Σχολείον Παράγκες Αποθήκαι ΕΛΑΣ
12)Κυδωνιών ΙΙ Αποθήκαι ΕΛΑΣ
13)Αγίου Γεωργίου Μάνδρα Αποθήκαι ΕΛΑΣ
ΙΘ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ιωάννου Μεταξά 105β Δ/σις Εθν. Πολιτοφυλακής
2)Ν.Ελβετία 20α Αποθήκαι ΕΑΜ

4)Ν.Ελβετία 33 Γραφεία ΕΑΜ
5)Ν.Ελβετία Νικομηδείας Στρατωνισμός
6)Κορυζή 33 Εδρα Τάγματος
7)Κορυζή Ι. Νοσοκομείον
Χρυσοστόμου Σμύρνης 99 1η Διαφημιστική καθοδήγησις
9)Ιωάννου Μεταξά-Ευαγγ. Σχολής Έδρα Λόχου
10)Κρυστάλλη 16 Γραφεία ΕΑΜ
11)Κρυστάλλη 40 Γραφεία ΕΑΜ
12)Δημοτικόν Σχολείον Οδός Σωκίων Στρατωνισμός
13)Οδός Αθηνών-Περίνθου Γραφεία Τάγματος
14)Μαγνησίας-Προύσσης ΄Εδρα Λόχου
15)Γυμνάσίον Εμπεδοκλέους-Περίνθου Στρατωνισμός
16)Χρυσοστόμου Σμύρνης 146 Εθνική Αλληλεγγύη
17)Ανδρομέδας 57 Γραφεία ΕΠΟΝ
1Βουζά 18- Αποθήκη-Μαγειρεία
19)Χυστοστόμου Σμύρνης 52 Γραφεία ΕΑΜ
20)Παραδείσου 7 6ος Τομεύς ΕΠΟΝ
21)Μεσολογγίου 2 Στρατωνισμός
22)Πλατεία Ν. Ελβετίας Αποθήκη-Στρατωνισμός

ΚΑ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Παρθεναγωγείον 57 2ος Λόχος

3)Πανιωνίου 33 3η Διμοιρία
4)Βρυουλών 34 1η Διμοιρία
5)Ευαγγελικής Σχολής 5 2α Διμοιρία

7)Σχολείον Ανωμάλων παίδων Στρατωνισμός ανδρών
Σχολείον Βενιζέλου Στρατωνισμός ανδρών
9)Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 116 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
10)Νέας Εφέσσου 6ον Νοσοκομείον
11)Πρατίνου 15 Πολιτοφυλακή
ΚΒ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Λεωφ. Συγγρού 221 ΕΑΜ
2) .//. .//. 255 ΚΚΕ
3) .//. .//. 203 ΕΛΑΣ
4) .//. .//. 235 ΚΚΕ
5) .//. .//. 237 ΕΛΑΣ 1ον Σύνταγμα
6)Ιωσηφόγλειον 7ος Λόχος Ν.Σμύρνης και Φρουραρχείον
7)Ελευθερίου Βενιζέλου 12 Πολιτοφυλακή
Πατριάρχου Ιωακείμ 8 ΕΛΑΣ Αον Τάγμα
9)Σελευκίας 16 Ι Διμοιρία
10) Σεβαστείας-Δωδεκανήσου 2α και 3η Διμοιρία ΕΛΑΣ
ΚΓ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Παπαστράτειος Σχολή ΕΛΑΣ
2)Δημοτικόν Σχολείον Γούβας ΕΛΑΣ
3)Η΄. Δημοτικόν Σχολείον οδός Φιλοξένους ΕΛΑΣ
4)Δημοτικόν Σχολείον Κατσιποδίου ΕΛΑΣ
5)Οδός Τσουρτσόγλου-Βρυούλων ΕΛΑΣ
6)Θράκης-Σμύρνης Εθνική Αλληλεγγύη
7)Πλατεία Υμηττού 5 Πολιτοφυλακή
Πλατεία Υμηττού ΙΙ Εθνική Αλληλεγγύη
9)Ηλιουπόλεως-Κωνσταντινουπόλεως ΕΛΑΣ
10)Ιερού Λόχου Ανδριανουπόλεως ΕΛΑΣ
11)Οδός Αναγεννήσεως-Ιλιάδος Γραφεία
12) .//. .//. Γραφεία ΕΠΟΝ
13)Οδός Μάκρης-Σμύρνης ΕΛΑΣ
14)Οδός Ηλιουπόλεως ΕΑΜ
15)Θράκης 45 Πολιτοφυλακή
16)Αντιγόνης 10 ΕΑΜ
17)Οδός Ναϊάδων 13 ΕΑΜ Οικία
ΚΔ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Νονάκριδος Ι Εθνική Αλληλεγγύη

3)Ανακρέοντος 27 ΕΛΑΣ
4)Κενταύρου 12 Διοίκησις Λόχου
5)Ανεμώνης 87 ΕΛΑΣ
6)Βακτηριανής-Αρβύλων Επιμελητείας ΕΛΑΣ
7)Αρίας 14 ΕΛΑΣ
Ανεμώνης 31 ΕΠΟΝ
9)Νυμφαίου 40 Γραφεία Διαφωτίσεως.
10)Αλκαίου Ποταμιάνου Γραφεία ΕΑΜ

Αθήναι τη 19 Οκτωβρίου 1944
Ο

κ.δ.
Υπογραφή δυνανάγνωστος
Ακριβές αντίγραφον

Περί διαλύσεως Συντάγματος Ευζώνων, ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/13 Οκτ 1944

ΣΧΟΛΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΙΘ.811/3/32α
Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1944

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Περί διαλύσεως Συντάγματος Ευζώνων και κρατήσεως Αξιωματικών και Ανθ/στών αυτού»

Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 196 από 12-10-1944 διαταγής υμών να υποβάλω προσαρτημένως ονομαστικήν κατάστασιν των κρατηθέντων εις τους Στρατώνας Γουδί Αξιωματικών και Ανθ/στών του εν περιλήψει Συντάγματος και ν’ αναφέρω ότι το σύνολον των οπλιτών της Μονάδος ταύτης ανέρχεται εις 780 άνδρας.

Περί του παραληφθέντος μέχρι τούδε υλικού εκ του Συντάγματος τούτου αναφέρω ότι περί τούτου ανέφερεν υμίν ο Συν/ρχης κ.Κώτσαλος διά των υπ’ αριθ.5 και 6 σημερινών αναφορών του. Το παραληφθέν υλικόν μετεφέρθη εις την Σχολήν.

Επιφυλάσσομαι ν’ αναφέρω πλήρη εκτέλεσιν της άνω διαταγής υμών όσον αφορά την παραλαβήν όλου του υλικού του Συντ/τος τούτου.

Ο
Διοικητής της Σχολής
Τ.Υ.
Δημ. Γιαννικόπουλος
Αντ/ρχης Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/Α2/Τμ. ΕΑΜ-ΕΛΑΣ/9 Οκτ 1944

ΓΕΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΑΜ – ΕΛΛΑΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9-10-44
1) Μεγάλη συγκίνησις και αγανάκτησις επικρατεί εις τας τάξεις των κατωτέρων αξιωματικών και Ευελπίδων διά την κατάληψιν της Στρατ. Σχ. Ευελπίδων εκ μέρους του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
2) Η ομάς του ΕΛΑΣ του Γκίζη διαθέτει δυο επιβατικά αυτοκίνητα ένα φορτηγό και μια μοτοσυκλέτα, όλα αυτά τα επρομηθεύθησαν εσχάτως.
3) Εις διαλογικήν συζήτησιν, μετά κομμουνιστού ελέχθη εκ μέρους του κομμουνιστού ότι εάν δεν επιτύχωμεν την κατάληψιν της εξουσίας διά της πολιτικής θα την επιτύχουμε διά της βίας. Συνέχεια

Πρωτόκολλο Συμφιλιώσεως 10ου Λόχου Ασφαλείας-ΕΛΑΣ, Ναύπλιο 5 Οκτ 1944

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν

Συμφιλιώσεως του 10ου Λόχου Ασφαλείας μετά των Τμημάτων του ΕΛΑΣ

Εν Ναυπλίω σήμερον την 5ην Οκτωβρίου 1944 αφ’ ενός οι Ανχαι Καραντζαφέρης Νικόλαος και Σεφερλής Ευστάθιος, ως εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ, αφ’ ετέρου οι Λοχαγοί Ρομποτής Σπυρ. Μουστακόπουλος Δημ. Χριστόπουλος Παν. και Κωσταντάς Βασ. διά το κοινόν συμφέρον του έθνους και της πόλεως Ναυπλίου και προς αποφυγήν ασκόπου αιματοχυσίας, εφ’ όσον εκ μέρους του 10ου Λόχου δεν υπάρχει ουδεμίαν πρόθεσις αντιστάσεως κατόπιν της διαμορφωθείσης γενικής καταστάσεως εν Πελοποννήσω και της εντολής της Εθνικής Κυβερνήσεως διά του Υπουργού κ. Κανελοπούλου Παναγ. συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:
1ον) Θα συγκεντρωθή άπας ο οπλισμός εις μίαν των αιθουσών του Δικ. Μεγάρου πλην των όλμων και αυτομάτων όπλων μετά των πυρ/κών των ευρισκομένων εις Παλαμήδιον άτινα θα παραδωθώσιν εις φρουράν χωρ/κων προς φρούρησιν ομοίως και τα πυρ/λα μετά των πυρ/κών εις Ακροναυπλίαν. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/4-10-1944

20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν υπ αρ. 13

της 4ης Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Παρά Γεμανού Αξ/κού του 2ου Γραφείου του Στρατηγείου παρεσχέθησαν εν συζητήσει αι κάτωθι πληροφορίαι:

α. Το Στρατηγείον θα ευρίσκεται εις Αθήνας 8-10 ακόμη ημέρας, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν μετά τρεις εβδομάδας.

β. Κατόπιν Δ/γής εκ Βερολίνου αφίχθη εδώ εκ Θεσ/νίκης ο Συν/ρχης Σ.Σ. Φρίνκο, όστις ανέλαβε την Δίοικησιν των Σ.Σ. και Αστυνομίας Ελλάδος.

γ. Επέστρεψεν επίσης και εγκατεστάθη πάλιν εις την οδόν Μέρλιν το προσωπικόν του Γραφείου Πέγκους όπερ εθεωρείτο ως το σκληρότερον γραφείον των εδώ Σ.Σ. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/2-10-1944

20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
2ας Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής
Εις Κτήμα Συγγρού παρά το Αμαρούσιον ευρίσκονται πολυάριθμα βαρέλια βενζίνης των στρατευμάτων κατοχής.
ΙΙ. -Εσωτερικά
Ως ανεφέρθη δι’ εκτάκτου αναφοράς μας, περίπολος του ΕΛΑΣ συνέλαβε τον Διοικητήν 5ου Λόχου του Συν/τος Λοχαγόν Βεντήρην Χρ. καθ’ ην ώραν ούτος εξήρχετο μετ’ άλλων Αξ/κών και συγγενών του νεκρού, εκ του Α΄ Νεκροταφείου ένθα είχε παρακολουθήσει την κηδεία του φονευθέντος Ανθ/γού Καρδασοπούλου. Η σύλληψις εγένετο επί τη δικαιολογία ότι ο Λοχαγός ωπλοφορεί ωδηγήθη δε ούτος εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ της περιοχής, ένθα και εκρατήθη. Μέχρι της πρωϊας σήμερον δεν υπάρχει πληροφορία περί της τύχης του. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/30 Σεπ 1944

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΙΝΗΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Την 26ην τρέχοντος 50μελής ομάς αναρχικών εμφανισθείσα εις τα Γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων πολέμου 1940-1941, ηνάγκασε τους Συμβούλους να υπογράψωσι παραίτησιν και κατέλαβε τα Γραφεία του.

Άνδρες του Τάγματος ΕΛΑΣ Βοτανικού περιφέρονται φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών.

Την 26ην Σ/βρίου εις την οδόν Διονυσίου Αεροπαγίτου αφωπλίσθη παρ Εαμιτών ο Εφεδρος Υπολοχαγός Δημητρόπουλος.

Την 23ην ώραν της 28 Σεπτεμβρίου εις την οδόν Φιλολάου οι Κομμουνισταί εξετέλεσαν εντός της οικίας του τον Αξιωματικόν Κωστόπουλον. Εδημιουργήθη πολύς θόρυβος αλλ ουδείς προσήλθε προς ενίσχυσιν του φονευθέντος. Συνέχεια

Συμφωνητικό Αγγλικού Στρατού-ΕΑΜ-Ταγμάτος Ασφαλείας- Χωροφυλακής Ναυπλίου/27-9-1944

Ναύπλιου 27-9-44
Συνελθόντες σήμερον οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός οι κ.κ. Μιχαήλ Μπαίρκερ υπολοχαγός του Αγγλικού Στρατού συμφώνως προς δήλωσή του και Φραγκλίνος Τζωνς δεκανεύς του αυτού στρατού συμφώνως προς δήλωσή του, αφ’ ετέρου δε οι Κωνσταντίνος Ζησιάδης και Κωνσταντίνος Μάρας εκπρόσωποι της οργανώσεως ΕΑΜ και οι Δημήτριος Μουστακόπουλος, Σπυρίδων Ρομποτής, Παναγιώτης Χριστόπουλος και Βασίλειος Κωνσταντάς λοχαγοί των ταγμάτων ασφαλείας. Επίσης ο Συνταγματάρχης Χωροφυλακής Γραφανάκης Δημήτριος ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου, ο Πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Αργολίδος Τιμόθεος Χαλόφτης αρχιμανδρίτης, ο Νομάρχης Αργολιδο-κορινθίας Χρίστος Παπακωνσταντίνου, Πραξιτέλης Μουτζουρίδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Θεοδ. Πανταζόπουλος και Τάκης Παπαδόπουλος συνεφώνησαν και επρότειναν τα κάτωθι. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/27-9-1944

20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
27ης Σεπτεμβρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής.
Περί ώραν 8ην σήμερον Γερμανική φάλαγξ εστάθμευεν επί της οδού Ακαδημίας, αποτελούμενη από 15 περίπου παλαιά φορτηγά αυτοκίνητα με Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας, εξ ων τα πλείστα γκαζοζέν, φορτωμένα με άνδρας και υλικόν και παρηλλαγμένα με κλάδους. Συνέχεια

Επιστολή προς ΕΑΜ-ΚΚΕ, Στρατιωτική Διοίκηση Ναυπλίου/26 Σεπ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Ι/Αθανάσουλαν Διοικητήν ΙΙΙ/6 Τάγματος
2/Τύμπρον Καπετάνιον
3/Π. Ξύδην Διοικητικόν, αντιπρόσωπον Ναυπλίας
4/Κ. Μάραν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Αργοναυπλίας
5/Τ. Λιλήν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Ναυπλίας
6/Τάκην Γεωργιάδην Γραμματέαν των οργανώσεων του
Κ.Κ.Ε. Αργοναυπλίας  εις Κάπου

Κύριοι,
Λαβόντες γνώσιν της από 25/9/44 επιστολής σας προς τους κ.κ. Νομάρχην, Δημόπουλον, Πετρίδην, Μουντζουρίδην, Πανταζόπουλον, και Παπαδόπουλον, απαντώμεν επί όλων των θεμάτων σας με τα κάτωθι:
Ι) Δύνανται ν’ αποφυλακισθώσιν οι Πολιτικοί κρατούμενοι χωρίς όμως ν’ αποφυλακισθώσιν οι βαρυνόμενοι με διάπραξιν εκκλημάτων ίνα δικασθώσιν υπό της Εθνικής Ημών Κυβερνήσεως βάσει των βαρυνουσών αυτούς κατηγοριών.
2) Ουδεμίαν τρομοκρατίαν και λεηλασίαν ασκείται παρ’ ημών τόσον εις την πόλιν όσον και εις την ύπαιθρον ενώ αντιθέτως ασκείται τιαύτη υπό των ενόπλων τμημάτων σας. Απαγορεύετε κάθε κίνησιν προς Ναύπλιον από Άργους, Κατσίκγρι, Λυγουριό, Ασίνη, Χαϊδάρι, ενώ αντιθέτως από το Ναύπλιον κινείται καθείς όπου θέλει ελευθέρως. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/26-9-1944

20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
της  26ης Σ/βρίου 1944

Ι.      Στρατός Κατοχής

Ανώτερος Γερμανός Αξιωματικός αποχαιρετών την 25ην τ.μ. τους ιδιοκτήτας της οικίας εις ην παρέμενε τους εδήλωσεν ότι η ενταύθα Γερμανική Διοίκησις απεφάσισε να κηρύξη τας Αθήνας – Πειραιά ανοχυρώτους πόλεις και να ζητήση από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής την ακώλυτον αποχώρησιν έξω των ορίων της Αττικής. Εάν όμως, εδήλωσεν, οι Γερμανοί προσβληθούν εντός των Αθηνών θα προβούν εις σκληρότατα αντίποινα.

Την 25ην τρ. η κυκλοφορία αυτοκινήτων Κατοχής επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Πανεπιστημίου και Πατησίων ήτο εξαιρετικώς μικρά (το 1/3 της προ εβδομάδος τοιαύτης – Πληροφορία Παρατηρητών). Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/25-9-1944

20ον Σ.Π.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
25ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής.

ΙΙ.- Εσωτερικά
Εις το Ψυχικόν συνεστήθη Επιτροπή κοινής Σωτηρίας, εις ην συμμετέχουν μέλη του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ και αστοί.
Εις τον Κολωνόν και Μεταξουργείον επίμονοι φήμαι φέρουν ότι το ΕΔΕΣ συνεφιλιώθη με το ΕΑΜ. Περίπολοι και των δύο οργανώσεων κυκλοφορούν εις τας οδούς των δύο τούτων συνοικιών.
Πληροφορίαι εκ Ψυχικού αναφέρουν ότι οι Χωρ/κες της εκεί υποδιοικήσεως διαδίδουν ότι δεν πρόκειται να κατέλθουν εις αγώνα πεζοδρομίων και ότι οι αξ/κοί των, με μειωμένον το ηθικόν, συζητούν διαρκώς περί των οικογενειακών των υποχρεώσεων.
Τοιούτος αγών ηγέρθη εκ μέρους του ΕΑΜ προς απόδειξιν ότι αι Δ/γαί προς τον Στρατηγόν είναι πλασταί, ώστε και πολλοί εθνικόφρονες να αμφιβάλουν επί της γνησιότητός των. Αι αμφιβολίαι αύται ενισχύονται εκ μιας φράσεως, ήτις περιείχετο εις δακτυλογραφημένα αντίτυπα των τηλεγραφημάτων, κυκλοφορήσαντα προ της τοιχοκολλήσεως του επισήμου ανακοινωθέντος, καθ’ ήν «συμμαχικά στρατεύματα θα καταφθάσουν ακαριαίως». Η φράσις αύτη αναμφιβόλως, εάν είναι γνησία θα αναφέρεται εις άφιξιν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας επιβολής της τάξεως μετά την απελευθέρωσιν, πλην όμως υπό των πολλών εξελήφθη ως αγγέλουσα την ακαριαίαν άφιξιν των στρατευμάτων νυν. Επομένως μη γενομένης τοιαύτης μέχρι σήμερον φυσικόν είνε διά τους εξηγήσαντας ως άνω την πέρι ης πρόκειται φράσιν, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των προς το όλον των τηλεγραφημάτων. Εκτός αυτού έτερον επιχείρημα των προσπαθούντων να διαψεύσουν τα τηλεγραφήματα είνε ότι ουδέν σχετικόν προς αυτά ανεκοινώθη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού Καΐρου. Συνέχεια