Οργάνωση-σύνθεση ΤΕΑ, ΓΕΣ/Α5


                                                                                                      ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΣ: Υπηρεσίαν Στρ/κών Αρχείων ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
1ον Ε.Γ. και Επιθ./ΤΕΑ/ΓΕΣ 5ον Επιτελ. Γραφ./1
(Τηλεφ. 524)
ΚΟΙΝ: 5ον ΕΓ/1-3ον ΕΓ/ΓΕΣ Αριθ. Φ. 4126/31/221969
Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ/3ον ΒΣΤ 902, 26 Σεπ. 1958
ΣΚΕ/3ον-ΙΙα, VIη, VΙΙΙη –
ΙΧη, Χη, ΧΙη, ΧVη Μερ./3ον
Άπαντα Στρατολογικά Γραφεία
Άπαντα ΤΕΑ.

ΘΕΜΑ : Οργάνωσις – Συνθέσεως ΤΕΑ.
Σχετικά: (α) ΑΠ 409898/7-10-46/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α3/Ι
(β) ΑΠ 52211/29-5-47/Υ.Σ./ΓΕΣ/Β3/Ι/2
(γ) ΑΠ 4017/Ι/9-10-47/ΓΕΣ Α.Κ.Α.
(δ) ΑΠ 4017/Ι/7298/17-ΙΙ-47/ΓΕΣ/Α.Κ.Α.
(ε) Φ.4036/6319Α/17-7-48/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1/ΙΙΙ
(στ) ΑΠ 17174/Ι/13-2-50/ΓΕΣ/Α3/ΙΙ
(ζ) ΑΠ 17174/Ι/19-7-50/ΓΕΣ/Α3/Ι-Α1/ΙΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Υπ’ Αριθ. 171

1. Κατά περιόδους υπεβλήθησαν εις ΓΕΣ/5ον ΕΓ αιτήσεις προς παροχήν πληροφοριών διά την τύχην των Αρχείων των υπό διαφόρους τίτλους και κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους υπαρξασών Μονάδων Εθνοφυλακής Αμύνης (ΜΑΥ, ΜΑΔ, ΔΜΕΑ, κλπ).
2. Προς καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των διαφόρων Αρχών η ατόμων αιτούντων πληροφορίας επί των ανωτέρω Μονάδων περαίωσιν συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας η άλλου τινός να αιτηθώσιν υφ’ υμών παρά του 3ου ΕΓ/ΓΕΣ αντίγραφα των ανωτέρω σχετικών Διαταγών εν αις περιληπτικώς διαλαμβάνονται τα κάτωθι:
(α) Κατά το τέλος 1946 εξουσιοδοτήθησαν τα Σώματα Στρατού και η VIII Μεραρχία διά την συγκρότησιν Ενόπλων Τμημάτων.
Μονάδες Αυτοασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) και Μικτά Αποσπάσματα Διώξεως (ΜΑΔ)
Ονομαστικαί καταστάσεις των αποτελεσάντων τας ανωτέρω Μονάδας θα ετηρούντο υπό των ΣΣ και Μεραρχιών, εις περίπτωσιν δε τραυματισμού η φόνου τούτων αι μεταβολαί, θα εγνωρίζοντο εις τα οικεία Στρ/κά Γραφεία (Σχετικαί υπ’ αριθ. (α) και (β).) Συνέχεια

Εκθεση «Περί ιστορίας Τάγματος Ασφαλείας Καλαμάτας (Μελιγαλά)», 27 Οκτ 1955


1. Ονοματεπώνυμον συντάκτου ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝ. Αντ/ρχης Πεζ.
2. Διεύθυνσις Ενδυμίωνος 32 Π. Φάληρον.
3. Ημερομηνία συντάξεως Η 27-10-55
4. Θέμα: «Περί της Ιστορίας του Ταγ/τος Ασφαλείας Καλαμών (Μελιγαλά) από 1-2-44 ότε συνεκροτήθη μέχρι της 31-10-44 ότε διελύθη

ΚΕΦΑΛΑΙO Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Τα προηγηθέντα της συγκροτήσεως του Ταγ/τος.

Μήν. Ν/βριος 1943. Χρονολογικώς πολιτικά και Στρ/κά γεγονότα.
Δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω.
Μήν Δ/βριος 1943. » » » » » »
Μήν Ιανουάριος 1944. Ο υπό του ΕΛΑΣ αρχίσας διωγμός των εθνικοφρόνων πολιτών του Νομού Μεσσηνίας, αι δολοφονίαι αυτών και παντός Αξ/κού μη ακολουθούντος τας γραμμάς του Κ.Κ.Ε και μη ασπαζομένου τας αρχάς αυτού, η δημιουργία στρατοπέδων, αι δηλώσεις και διαρπαγαί της περιουσίας των εθνικοφρόνων υπό της Ε.Τ.Α. (επιμελητεία του Αντάρτου) ήγαγεν τον κ. Νομάρχην Μεσσηνίας ιατρόν Περρωτήν Δημήτριον εις την απόφασιν να έλθη εις Αθήνας και να ζητήση από την τότε Κυβέρνησιν των Αθηνών την λήψιν μέτρων αντιπερισπασμού, μέτρων δυναμικών ενόπλου αντιδράσεως.
Οίκοθεν νοείται ότι ο Νομάρχης είχε και την εξουσιοδότησιν διά την τοιαύτην του απόφασιν του λαού της Μεσσηνίας και του μείζονος μέρους των Αξ/κών (διότι δυστυχώς ένας αριθμός αυτών υπηρέτει εις τον ΕΛΑΣ, και ένας αριθμός παρέμεινεν ουδέτερος).
Πράγματι ο Νομάρχης ελθών εις Αθήνας κατά το τέλος Ιανουαρίου 1944, επανήλθεν εις Καλάμας με την εντολήν της τότε Κυβερνήσεως, της συγκροτήσεως Τάγ/τος Ασφαλείας Καλαμών (Δημοσυντηρήτου) από 1-2-44.
α) Την Διοίκησιν του Τάγ/τος ο Νομάρχης ανέθεσεν εις τον Ταγ/ρχην Πεζ. Αλεξόπουλον Δημήτριον. Συνέχεια

Εγγραφο Παράδοσης Γερμανικών και Ιταλικών Δυνάμεων Κρήτης, 9 Μαϊ 1945


(ακολουθεί ελληνική μετάφραση)

ANNEXURE
SECRET
ALLIED FORCE HEAD-QUARTERS
INSTRUMENT OF LOCAL SURRENDER OF GERMAN AND ITALIAN FORCES IN CRETE.

1. The German Commander CRETE garrison hereby surrenders unconditionally all the forces under his command or control on land and sea and in the air, and places himself and these forces unconditionally at the disposal of the Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of Operations.

2. All armed forces under the command or control of the German Commander CRETE garrison will cease all hostilities on land, at sea and in the air at 1000 hours Greenwich Mean Time on the tenth day of May 1945. The German Commander CRETE garrison undertakes to arrange accordingly forthwith.

3. The German Commander undertakes to carry out the orders set out in the Appendix hereto and any further orders of the Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of Operations. Disobedience of such orders or failure to comply with them will be punished in accordance with the accepted laws and usages of war.

4. This instrument will enter into force immediately on signature and the orders in the attached Appendix will become effective on the date and at the time specified in paragraph 2 above.

5. This instrument and accompanying orders are drawn up in the English and German languages. The English version is the authentic text. If any doubt as to the meaning of interpretation arises, the decision of the Supreme Allied Commander is final.

6. This instrument is independent of, without prejudice to, and shall be superceded by any general instrument of surrender imposed by or on behalf of the United Nations and applicable to GERMANY and the German armed forces as a whole.

German Commander CRETE Garrison                    Supreme Allied Commander
Place HERAKLION                                                         Mediterranean
Date 9 May 45                                                         Theatre of Operations
Hour 2230 hrs.

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

1. Ο Γερμανός Διοικητής της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ με το παρόν παραδίδει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις που έχει υπό την διοίκησή του ή που ελέγχει στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, και θέτει τον εαυτό του και αυτές τις δυνάμεις άνευ όρων στη διάθεση του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Μεσογείου.

2. Όλες οι ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται υπό τις διαταγές ή τον έλεγχο του Γερμανού Διοικητή της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα στις 10.00 ώρα Γκρήνουιτς της δεκάτης Μαΐου 1945. Ο Γερμανός Διοικητής της φρουράς ΚΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει να ενεργήσει ανάλογα αμέσως.
3. Ο Γερμανός Διοικητής αναλαμβάνει να εκτελέσει τις διαταγές που καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος και οποιεσδήποτε άλλες διαταγές του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Μεσογείου. Η μη εκτέλεση αυτών των διαταγών ή αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές θα τιμωρηθεί σύμφωνα με τους παραδεκτούς νόμους και έθιμα του πολέμου.

4. Αυτό το έγγραφο θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή του και οι διαταγές του συνημμένου Παραρτήματος θα ισχύσουν από την ημερομηνία και ώρα που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 2.

5. Το έγγραφο αυτό και οι διαταγές που το συνοδεύουν συντάχθηκαν στην Αγγλική και στη Γερμανική γλώσσα. Η Αγγλική έκδοση είναι το αυθεντικό κείμενο. Αν δημιουργηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το νόημα ή την ερμηνεία, η απόφαση του Ανώτατου Συμμάχου Διοικητή είναι τελική.

6. Αυτό το έγγραφο είναι ανεξάρτητο, δεν βλάπτει νόμιμα δικαιώματα και θα αντικατασταθεί από οποιοδήποτε γενικό νομικό έγγραφο παράδοσης που θα επιβληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ή για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών και που θα ισχύει για τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τις Γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο σύνολό τους.

                   ΤΥ                                                                                    ΤΥ
Γερμανός Διοικητής Φρουράς ΚΡΗΤΗΣ                         Ανώτατος Σύμμαχος Διοικητής
Θεάτρου Επιχειρήσεων Μεσογείου
Τόπος Ηράκλειο ΤΥ
Ημερομηνία 9 Μαϊου 1945
Ώρα 23.30

Εκθεση Δράσης Ταγμάτων Ασφαλείας Λακωνίας


ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμον συντάκτου ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διεύθυνσις κατοικίας ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 36 ΑΘΗΝΑΙ
Ημερομηνία Συντάξεως από 1-10/1/1955.

Θ Ε Μ Α Περί της Ιστορίας των ταγμάτων Ασφαλείας Σπάρτης από Ι-ΧΙ-43 ότε συνεκροτήθησαν μέχρι 3-Χ-1944 ότε διελύθησαν.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Κατάστασις προ της συγκροτήσεως του τάγματος.
Θα προσπασθήσωμεν να εκθέσωμεν τα ιστορικά τότε γεγονότα πέραν οιασδήποτε προκαταλήψεως ή ατομικής αδυναμίας και να τοποθετήσωμεν ταύτα, κατά το μάλλον και ήττον, επί ορθής βάσεως προκειμένου να αποτελέσουν το κριτήριον της συντάξεως της ιστορίας του τάγματος ασφαλείας Σπάρτης εφ’ ενός και αφ’ ετέρου τον διαχορισμόν μεταξύ εθνικού Αγώνος και προδοσίας. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών και Ταγμάτων Υπαίθρου


Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Των Ιστορικών γεγονότων άτινα έλαβον χώραν κατά την περίοδον της κατοχής από Απριλίου 1943 μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 εις την περιοχήν Αττικής ένθα η έδρα του Συν/τος Ευζώνων Αθηνών ως επίσης και οι των Ταγμάτων υπαίθρου.

1. Ονοματεπώνυμον Συντάκτου: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-ΤΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
2. Διεύθυνσις » : Γ.Ε.Σ. Υ.Σ.Α
3. Ημερομηνία Συντάξεως : 8η Απριλίου 1957.
4. Θ Ε Μ Α Περί της Ιστορίας του Συν/τος ΕυζώνωνΑσφαλείας Αθηνών από Απριλίου 1943 ότε ήρξατο σταδιακώς η συγκρότησις δυνάμει της υπ’αριθ.’ 147/43 Εγκ. Δ/γής
Υ.Ε. Αμύνης μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 ότε διελύθη. Συνέχεια

Εκθεση Δράσεως 3ου Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου


Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως του ΙΙΙ Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου

Συγκρότησις. Κατά μήνα Απρίλιον 1944 ήδρευεν εν Κορίνθω τω ΙΥ Τάγμα Ασφαλείας υπό την Διοίκησιν του Τχου Πεζικού Κοντοστάνου Γεωργίου, τούτο διελύθη και ανασυνεκροτήθη εις την Τρίπολιν.
Κατά το γ΄10ημερο Απριλίου συνεκροτήθη εν Κορίνθω το ΙΙΙ Τάγμα Ασφαλείας 2ου Συντάγματος, είς λόχος τούτου 10ος συνεκροτήθη εις Ναύπλιον υπό την Διοίκησιν του Λοχαγού Μουστακοπούλου Δημ.
Δράσις. Το Τάγμα επεχείρησεν επιδρομήν προς Επίδαυρον και εις συμπλοκήν μεθ’ ομάδος ανταρτών την 24-6-44 εις θέσιν Αγνάντα έσχε ένα εύζωνα νεκρό ΙΙ ου λόχου Κωτσάκον Κων/νον του Χρίστου κλασ.1935 εκ Διμαίνης Ναυπλίας.
Επίσης έτερον εύζωνα του ιδίου λόχου Αναστασόπουλον Κων/νο του Αλεξάνδρου κλ.1944 εκ Διμαίνης Ναυπλίας, εις περιφέρειαν Αγγελοκάστρου την 25-6-44 εις συμπλοκήν μεθ’ ομάδος ανταρτών, τραυματισθείς περιέπεσεν εις χείρας των ανταρτών και κατακρεουργήθη. Συνέχεια

Εκθεση Δραστριότητας Ταγμάτων Ασφαλείας Αθήνας, Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών


ΑΠΟΡΡΗΤΟ
PIC/263/21
PIC PAPER No 55

Δραστηριότητες των Ταγμάτων Ασφαλείας κατά περιοχές

1.Αθήνα
Οι μονάδες της Αθήνας ενεργούν ως δεξαμενή από την οποία αποσπάσματα στέλνονται για υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην Εύβοια και τη Θεσσαλία. Άλλες μονάδες στέλνονται από την Αθήνα να σχηματίσουν πυρήνες νέων Ταγμάτων σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κατά συνέπεια η δύναμη των μονάδων στην περιοχή της Αθήνας ποικίλει σημαντικά, μερικές φορές πέφτοντας στους 200 άνδρες ανά Τάγμα. Τα Τάγματα πιστεύεται ότι είναι τρία, ένα εγκατεστημένο στο Γουδί, με διοικητή το Σ/χη Πλυτζανόπουλο, ένα στο στρατώνα που προηγουμένως άνηκε στη Βασιλική Φρουρά στην οδό Ηρώδου Αττικού, και ένα τρίτο στον πρώην στρατώνα της αστυνομίας στου Μακρυγιάννη. Αυτά αποτελούν το σύνταγμα της Αθήνας. Το προσωπικό τους δεν είναι στατικό μια και το 2ο Τάγμα της Πάτρας, η σύνθεση όμως παραμένει αμετάβλητη.
Τα στρατεύματα του Ράλλη στην Αθήνα επίσης εξαπολύουν πόλεμο κατά του τοπικού ΕΑΜ και των λεγόμενων Κομμουνιστών. Η πρώτη τους σημαντική επιδρομή έγινε στις 27 Νοεμβρίου του ’43 όταν πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση στα αθηναϊκά στρατιωτικά νοσοκομεία. Πολλοί Κομμουνιστές συνελήφθηκαν και μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφείο Χατζηκώστα όπου γύρω στους 19 τουφεκίστηκαν. Αυτά τα μέτρα, παρότι καταδικάστηκαν μεγαλόφωνα από την πλειοψηφία των πατριωτικών οργανώσεων, ήταν αρκετά δικαιολογημένος και είχαν σε κάποιο βαθμό την έγκριση του κόσμου. Η κατάσταση των νοσοκομείων λέγεται πως ήταν δημόσιο σκάνδαλο. Η πειθαρχία είχε καταργηθεί, πολλοί από τους ασθενείς δεν ήταν άρρωστοι αλλά μέλη κομμουνιστικών πυρήνων, και κανείς δεν γινόταν δεκτός παρά μόνο αν είχαν λάβει εντολή από την τοπική οργάνωση του ΕΑΜ.

Υπογραφή: Συνταγματάρχης CHRIS.

Τόπος: Κάπου στα βουνά της Ελλάδος)

Εκθεση Ιστορικών Γεγονότων Φεβ.1944-Σεπ.1944/Τάγμα Ασφαλείας Λακωνίας, Βρεττάκος Λεωνίδας/10-1-1955


ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμον συντάκτου: ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ημερομηνία Συντάξεως: από 1-10/1/1955.
Θ Ε Μ Α: Περί της Ιστορίας των ταγμάτων Ασφαλείας Σπάρτης από Ι-ΧΙ-43 ότε συνεκροτήθησαν μέχρι 3-Χ-1944 ότε διελύθησαν.

Κατάστασις προ της συγκροτήσεως του τάγματος.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Κατάστασις προ της συγκροτήσεως του τάγματος.
Θα προσπασθήσωμεν να εκθέσωμεν τα ιστορικά τότε γεγονότα πέραν οιασδήποτε προκαταλήψεως ή ατομικής αδυναμίας και να τοποθετήσωμεν ταύτα, κατά το μάλλον και ήττον, επί ορθής βάσεως προκειμένου να αποτελέσουν το κριτήριον της συντάξεως της ιστορίας του τάγματος ασφαλείας Σπάρτης εφ  ενός και αφ  ετέρου τον διαχορισμόν μεταξύ εθνικού Αγώνος και προδοσίας.
Προ πάσης παραθέσεως των γεγονότων, αισθανόμεθα την ανάγκην να εκδηλώσωμεν την ευγνωμοσύνην μας και να αποτίσωμεν φόρον τιμής προς όλους τους θυσιασθέντας Οικειοθελώς ηρωϊκούς Λάκωνας, οίτινες έδωσαν την συμαντικωτέραν συμβολήν, ομού μετά των μυριάδων επιζώντων, εις την διατήρησιν της Ελληνικής φυλής, εις έναν άνισον αγώνα, από τα πανταχόθεν διδόμενα κτυπήματα εκ μέρους, των κατακτητών, αναρχικών, Μαυραγοριτών και τέλος αυτών τούτων των συμμάχων μας, διά λόγους σκοπιμότητος και ανοικτής συνεργασίας των με την Μόσχαν, ήτις διά των εν Ελλάδι συνειδητών ή ασυνειδήτων μισθάρνων οργάνων της, είχεν εξαπλώσει άπαντα τα συνθήματα διαλύσεως της Ελλάδος κατά διαφόρους εκδηλώσεις και τρόπους. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, Γενικό Επιτελείο Στρατού/Γραφείο 2/Τμ. ΕΑΜ-ΕΛΑΣ/9-10-1944


ΓΕΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΑΜ – ΕΛΛΑΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9-10-44
1) Μεγάλη συγκίνησις και αγανάκτησις επικρατεί εις τας τάξεις των κατωτέρων αξιωματικών και Ευελπίδων διά την κατάληψιν της Στρατ. Σχ. Ευελπίδων εκ μέρους του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
2) Η ομάς του ΕΛΑΣ του Γκίζη διαθέτει δυο επιβατικά αυτοκίνητα ένα φορτηγό και μια μοτοσυκλέτα, όλα αυτά τα επρομηθεύθησαν εσχάτως.
3) Εις διαλογικήν συζήτησιν, μετά κομμουνιστού ελέχθη εκ μέρους του κομμουνιστού ότι εάν δεν επιτύχωμεν την κατάληψιν της εξουσίας διά της πολιτικής θα την επιτύχουμε διά της βίας. Συνέχεια

Πρωτόκολλο Συμφιλιώσεως 10ου Λόχου Ασφαλείας-ΕΛΑΣ, Ναύπλιο 5-10-1944


Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν

Συμφιλιώσεως του 10ου Λόχου Ασφαλείας μετά των Τμημάτων του ΕΛΑΣ

Εν Ναυπλίω σήμερον την 5ην Οκτωβρίου 1944 αφ’ ενός οι Ανχαι Καραντζαφέρης Νικόλαος και Σεφερλής Ευστάθιος, ως εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ, αφ’ ετέρου οι Λοχαγοί Ρομποτής Σπυρ. Μουστακόπουλος Δημ. Χριστόπουλος Παν. και Κωσταντάς Βασ. διά το κοινόν συμφέρον του έθνους και της πόλεως Ναυπλίου και προς αποφυγήν ασκόπου αιματοχυσίας, εφ’ όσον εκ μέρους του 10ου Λόχου δεν υπάρχει ουδεμίαν πρόθεσις αντιστάσεως κατόπιν της διαμορφωθείσης γενικής καταστάσεως εν Πελοποννήσω και της εντολής της Εθνικής Κυβερνήσεως διά του Υπουργού κ. Κανελοπούλου Παναγ. συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:
1ον) Θα συγκεντρωθή άπας ο οπλισμός εις μίαν των αιθουσών του Δικ. Μεγάρου πλην των όλμων και αυτομάτων όπλων μετά των πυρ/κών των ευρισκομένων εις Παλαμήδιον άτινα θα παραδωθώσιν εις φρουράν χωρ/κων προς φρούρησιν ομοίως και τα πυρ/λα μετά των πυρ/κών εις Ακροναυπλίαν. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/4-10-1944


20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν υπ αρ. 13

της 4ης Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Παρά Γεμανού Αξ/κού του 2ου Γραφείου του Στρατηγείου παρεσχέθησαν εν συζητήσει αι κάτωθι πληροφορίαι:

α. Το Στρατηγείον θα ευρίσκεται εις Αθήνας 8-10 ακόμη ημέρας, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν μετά τρεις εβδομάδας.

β. Κατόπιν Δ/γής εκ Βερολίνου αφίχθη εδώ εκ Θεσ/νίκης ο Συν/ρχης Σ.Σ. Φρίνκο, όστις ανέλαβε την Δίοικησιν των Σ.Σ. και Αστυνομίας Ελλάδος.

γ. Επέστρεψεν επίσης και εγκατεστάθη πάλιν εις την οδόν Μέρλιν το προσωπικόν του Γραφείου Πέγκους όπερ εθεωρείτο ως το σκληρότερον γραφείον των εδώ Σ.Σ.

δ. Θα αρχίσουν αμέσως ευρείαι έρευναι δι οπλοφορίαν και κατοχήν όπλων εις τας συνοικίας. Αι έρευναι θα διεξαχθούν κυρίως υπό των Ελληνικών Αστυνομικών Σωμάτων. Οι Γερμανοί έδωσαν, ως λέγουν, οδηγίας να μην ενοχλούνται μέλη εθνικών οργανώσεων κατέχοντα όπλα, αλλά μόνον οι κομουνισταί.

ε. Δηλούται ότι οι Γερμανοί δεν πρόκειται να παρεμποδίσουν την οργάνωσιν της Εθνικής παρατάξεως. Χαρακτηριστικώς ο ομιλών είπε: «και στους στρατώνες του Γουδί αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα ή δύο Συν/τα του ΕΔΕΣ (ομίλει προς μέλος του ΕΔΕΣ) δεν μας πειράζει. Φθάνει να ξέρωμε πως είνε αντικομουνισταί».

στ. Οι Γερμανοί δεν έχουν αντίρρησιν να τεθούν τα Τάγματα Ασφαλείας υπό τας Διαταγάς του Στρατιωτικού Διοικητού.

Από της 2ας τρέχοντος η συγκοινωνία διά των ΣΠΑΠ διεκόπη τελείως μηδέ αυτού του υπηρεσιακού συρμού Πειραιώς- Αθηνών κυκλοφορούντος.

Καθ εκάστην αναχωρούν ατμομηχαναί και βαγόνια διά τον Σταθμόν «Ασβεστοκάμινος» μετά τα Μέγαρα (Κακή σκάλα), όπου και ρίπτονται εις την θάλασσα. Μέχρι σήμερον ερρίφθησαν εκεί πλέον των 15 ατμομηχανών και 120 βαγονίων.

Εις περιοχήν Λιοσίων – Χασιάς καθημερινώς λιποτακτούν Γερμανοί οπλίται με τον οπλισμόν των. Προχθές 10 Πολωνοί ελιποτάκτησαν εις Χασιάν μετά του οπλισμού των και ενός κιβωτίου φαρμάκων.

ΙΙ. Εσωτερικά

Κατά πληροφορίας προσώπου δυναμένου να γνωρίζη, το κτίριον παλαιού Φρουραρχείου (οδός Σινά) παρακολουθείται υπό οργάνων της Γερμανικής Αστυνομίας.

Η ριφθείσα χθες υπό των Γερμανών υπό τίτλον «τελευταία ειδοποίησις» προκήρυξις επέδρασε κατασταλτικώς επί μεγάλου μέρους κατοίκων. Ιδίως ετρομοκρατήθησαν οι κάτοικοι των συνοικιών. Τονίζεται εν τούτους ότι τα δημιουργούντα ασκόπους ταραχάς στοιχεία είναι αλήται, άστεγοι και άνευ οικογενείας, οι οποίοι όχι μόνον δε θίγονται από τα γερμανικά αντίποινα (εμπρησμοί οικιών κτλ) αλλά τουναντίον εξυπηρετούνται με την δημιουργουμένην δυστυχίαν.

Υπό δύο αξ/κών των Ταγ/των Ασφαλείας εδηλώθη εις τον αναφέροντα ότι ανεφέρθη προ τριημέρου προς τον Στρατηγόν ότι τα τάγματα Ασφαλείας τίθενται υπό τας Διαταγάς του, αλλά ο Στρατηγός δεν απήντησεν εισέτι και οι αξ/κοί αναμένουν ανυπομόνως την διαταγήν του.

Την νύκτα προς την 4ην τρέχοντος ετοιχοκολλήθησαν προκηρύξεις της Εθνικής πολιτοφυλακής υπογραφόμεναι υπό τινος Τσαπόγια, Αστυνομικού Διευθυντού και καλούσαι τους χωρ/κας, αστ/κας και τσολιάδες να εγκαταλείψουν τα Σώματά των και να προσέλθουν εις την πολιτοφυλακήν, ήτις και μόνη θα αναλάβη την τήρησιν της τάξεως.

Εις Καισαριανήν η περιοχή η διηκούσα από του Δημαρχείου και άνω εσυρματοπλέχθη υπό των Εαμιτών, οίτινες και κυριαρχούσιν απολύτως, διέποντες πάσαν κίνησιν και ενεργούντες αυστηρότατον έλεγχον. Χθες διά του τηλεβόα συνίστων εις τους κατοίκους να είναι επί ποδός πολέμου και ανεκοίνωσαν ότι το Α΄ Σώμα Στρατού, εις τας Δ/γάς του οποίου και μόνον να υπακούουν, είναι έτοιμον να εισέλθη εις τας Αθήνας.

Μετά την χθεσινήν παράστασιν εις το Θέατρον Αλάσκα της Επιθεωρήσεως «Αθήναι – Σόφια» (δια την αλλαγήν του τίτλου της εν λόγω επιθεωρήσεως εγένοντο επανειλημμένα διαβήματα προς την Δ/σιν του Θεάτρου υπό επιτροπών του ΕΑΜ, εξ ων το τελευταίον προχθές το απόγευμα υπό Επιτροπής Ηθοποιών με επί κεφαλής τους Δημ. Μυράτ και Π.Τσαγανέα) άνδρες της Ε.Δ. διά του τηλεβόα συνέστησαν εις τους θεατάς πειθαρχίαν, ψυχραιμίαν και υπακοήν εις τον Στρατ. Διοικητήν. Ένιοι των θεατών υπεδέχθησαν τους λόγους με συρίγματα, η μεγάλη όμως πλειονότης εχειροκρότησεν.

Χθες την νύκτα εις διαφόρους συνοικίας ανεγράφη και πάλιν εις τους τοίχους ότι «ο Σπηλιωτόπουλος είναι Γκεσταπίτης».

Μετά τας δηλώσεις του Γεωργίου περί συμφωνίας ΕΑΜ-Βουλγαρίας ήρχισε ζωηρά δράσις προπαγάνδας δι εντύπων και τοιχογραφιών εναντίον της Βουλγαρίας εκ μέρους του ΕΑΜ διά να διασκεδασθούν οι δηλώσεις.

Εις την περιοχήν Κολωνακίου ερρίφθησαν σήμερον προκηρύξεις του ΕΑΜ καταφερόμεναι εναντίον των Βουλγάρων και αναφέρουσαι ότι το Λονδίνον και η Εθνική Κυβέρνησις εξουσιοδότησαν μόνον το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να απελευθερώση τας Αθήνας.

Το εργοστάσιον Ροντήρη εν Πειραιεί κατασκευάζει 2.000 τσεκούρια διά λογαριασμόν του ΕΑΜ.

Την 2αν τρέχοντος κατά την διάρκειαν γενομένων εκλογών διοικήσεως του εκεί ΕΑΜ οι μετέχοντες διεσπάσθησαν εις κυβερνητικούς και Κλαρικούς (οπαδούς του Κλάρα) Επλειοψήφησαν μεν οι Κυβερνητικοί, αλλά οι Κλαρικοί έχουν την δύναμιν εις χείρας των.

Σήμερον την πρωΐαν ο Ταγματάρχης Κοσμίδης Αλεξ. περί ώραν 6:30 επιστρέφων εκ της οικίας Λοχ. Βεντήρη, συνήντησε παρά την οδόν Τοσίτσα άτομον ηλικίας 40 περίπου ετών, αλητικής εμφανίσεως, το οποίον είχε ερριμένην επί της πλάτης του παλαιάν Ελληνικήν σημαίαν δίκην επενδύτου. Αμέσως ο εν λόγω Ταγ/χης απέσπασε βιαίως την σημαίαν από τον αλήτην λέγων εις αυτόν και τους παρακολουθούντας περιέργους «Μπορείτε νάχετε όποιες δήποτε ιδέες θέλετε, αλλά η σημαία είναι ιερόν εθνικόν σύμβολον και έχετε υποχρέωσιν να την σέβεσθε» και αναχώρησε παραλαβών και την σημαίαν διότι συνεκεντρώνοντο επάνω του υπό τινων, προφανώς κομμουνιστών, άγρια βλέμματα.

Αφέθη χθες ελεύθερος υπό του ΕΛΑΣ ο Λοχαγός Καπετανάκης, του οποίου η απαγωγή ανεφέρθη εις το υπ’ αριθμ.12/3-10-44 Δελτίον πληροφοριών μας.

Εις την Κυψέλην Εαμίται ανέγραψαν χθες εις τους τοίχους «ας αποδείξη ο Σπηλιωτόπουλος ότι δεν συνεργάζεται με την Γκεστάπο».

Την πρωΐαν της χθες απήχθη έξωθεν της οικίας του υπό τμημάτων του ΕΛΑΣ δρώντων εις τα Τουρκοβούνια ο στρατιώτης του 10 Λόχου Αντωνακέας Ιωάννης. Ολίγον μετά την απαγωγήν του 45 άνδρες του ΕΛΑΣ επετέθησαν εναντίον της οικίας Αντωνακέα (Πόρου 31) ένθα εφυλάσσοντο τα όπλα της 3ης διμοιρίας ανελθόντες εκ της κλίμακος της υπηρεσίας ενώ συγχρόνως επετίθεντο κατά μέτωπον εις την κύριαν είσοδον. Ούτω κατορθώσαντες να καθηλώσουν τους δύο άνδρες της φρουράς, ευρισκομένους ολίγα βήματα έμπροσθεν της οικίας, απεμόνωσαν τον ένα φρουρόν, όστις ευρίσκετο εντός της οικίας, ον και ετραυμάτισαν και προβάντες εις λεηλασίαν της οικίας και απήλθον συναποκομίσαντες 19 όπλα εξ ων 16 είναι εκ των χορηγηθέντων τελευταίως υπό του Συν/τος. Κατά την συμπλοκήν ετραυματίσθη σοβαρώς ο στρατιώτης Βούκρας Αντών. μεταφερθείς εις τον Σταθμόν Α΄ Βοηθειών. Σήμερον την πρωΐαν εστάλη σημείωμα εκ μέρους του απαχθέντος διά του οποίου καθίσταται γνωστόν ότι εάν δεν παραδοθούν τα όπλα θα καή το σπίτι και αυτός θα εκτελεσθή. Τα υπόλοιπα όπλα του λοχου μετεφέρθησαν εις ετέραν αποθήκην. Παρακαλώ να διαταχθή εάν δέον να προβώμεν εις αντίποινα, επιτιθέμενοι εναντίον αποθήκης όπλων Εαμιτών ως επίσης και εις την σύλληψιν ενίων εξ αυτών προς απελευθέρωσιν του Αντωνακέα διά τον οποίον παρακαλώ όπως γίνη και η δέουσα ενέργεια απελευθερώσεως.

Αθήναι τη 4η Οκτωβρίου 1944

Συνημμένα

2 προκηρύξεις Ο Διοικητής του Συντάγματος

Τ.Υ.

 

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/2-10-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
2ας Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής
Εις Κτήμα Συγγρού παρά το Αμαρούσιον ευρίσκονται πολυάριθμα βαρέλια βενζίνης των στρατευμάτων κατοχής.
ΙΙ. -Εσωτερικά
Ως ανεφέρθη δι’ εκτάκτου αναφοράς μας, περίπολος του ΕΛΑΣ συνέλαβε τον Διοικητήν 5ου Λόχου του Συν/τος Λοχαγόν Βεντήρην Χρ. καθ’ ην ώραν ούτος εξήρχετο μετ’ άλλων Αξ/κών και συγγενών του νεκρού, εκ του Α΄ Νεκροταφείου ένθα είχε παρακολουθήσει την κηδεία του φονευθέντος Ανθ/γού Καρδασοπούλου. Η σύλληψις εγένετο επί τη δικαιολογία ότι ο Λοχαγός ωπλοφορεί ωδηγήθη δε ούτος εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ της περιοχής, ένθα και εκρατήθη. Μέχρι της πρωϊας σήμερον δεν υπάρχει πληροφορία περί της τύχης του. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/30-9-1944


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΙΝΗΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Την 26ην τρέχοντος 50μελής ομάς αναρχικών εμφανισθείσα εις τα Γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων πολέμου 1940-1941, ηνάγκασε τους Συμβούλους να υπογράψωσι παραίτησιν και κατέλαβε τα Γραφεία του.

Άνδρες του Τάγματος ΕΛΑΣ Βοτανικού περιφέρονται φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών.

Την 26ην Σ/βρίου εις την οδόν Διονυσίου Αεροπαγίτου αφωπλίσθη παρ Εαμιτών ο Εφεδρος Υπολοχαγός Δημητρόπουλος.

Την 23ην ώραν της 28 Σεπτεμβρίου εις την οδόν Φιλολάου οι Κομμουνισταί εξετέλεσαν εντός της οικίας του τον Αξιωματικόν Κωστόπουλον. Εδημιουργήθη πολύς θόρυβος αλλ ουδείς προσήλθε προς ενίσχυσιν του φονευθέντος. Συνέχεια

Συμφωνητικό Αγγλικού Στρατού-ΕΑΜ-Ταγμάτος Ασφαλείας- Χωροφυλακής Ναυπλίου/27-9-1944


Ναύπλιου 27-9-44
Συνελθόντες σήμερον οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός οι κ.κ. Μιχαήλ Μπαίρκερ υπολοχαγός του Αγγλικού Στρατού συμφώνως προς δήλωσή του και Φραγκλίνος Τζωνς δεκανεύς του αυτού στρατού συμφώνως προς δήλωσή του, αφ’ ετέρου δε οι Κωνσταντίνος Ζησιάδης και Κωνσταντίνος Μάρας εκπρόσωποι της οργανώσεως ΕΑΜ και οι Δημήτριος Μουστακόπουλος, Σπυρίδων Ρομποτής, Παναγιώτης Χριστόπουλος και Βασίλειος Κωνσταντάς λοχαγοί των ταγμάτων ασφαλείας. Επίσης ο Συνταγματάρχης Χωροφυλακής Γραφανάκης Δημήτριος ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου, ο Πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Αργολίδος Τιμόθεος Χαλόφτης αρχιμανδρίτης, ο Νομάρχης Αργολιδο-κορινθίας Χρίστος Παπακωνσταντίνου, Πραξιτέλης Μουτζουρίδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Θεοδ. Πανταζόπουλος και Τάκης Παπαδόπουλος συνεφώνησαν και επρότειναν τα κάτωθι. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20ΣΠΖ/27-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
27ης Σεπτεμβρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής.
Περί ώραν 8ην σήμερον Γερμανική φάλαγξ εστάθμευεν επί της οδού Ακαδημίας, αποτελούμενη από 15 περίπου παλαιά φορτηγά αυτοκίνητα με Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας, εξ ων τα πλείστα γκαζοζέν, φορτωμένα με άνδρας και υλικόν και παρηλλαγμένα με κλάδους. Συνέχεια

Επιστολή προς ΕΑΜ-ΚΚΕ, Στρατιωτική Διοίκηση Ναυπλίου/26-9-1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Ι/Αθανάσουλαν Διοικητήν ΙΙΙ/6 Τάγματος
2/Τύμπρον Καπετάνιον
3/Π. Ξύδην Διοικητικόν, αντιπρόσωπον Ναυπλίας
4/Κ. Μάραν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Αργοναυπλίας
5/Τ. Λιλήν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Ναυπλίας
6/Τάκην Γεωργιάδην Γραμματέαν των οργανώσεων του
Κ.Κ.Ε. Αργοναυπλίας  εις Κάπου

Κύριοι,
Λαβόντες γνώσιν της από 25/9/44 επιστολής σας προς τους κ.κ. Νομάρχην, Δημόπουλον, Πετρίδην, Μουντζουρίδην, Πανταζόπουλον, και Παπαδόπουλον, απαντώμεν επί όλων των θεμάτων σας με τα κάτωθι:
Ι) Δύνανται ν’ αποφυλακισθώσιν οι Πολιτικοί κρατούμενοι χωρίς όμως ν’ αποφυλακισθώσιν οι βαρυνόμενοι με διάπραξιν εκκλημάτων ίνα δικασθώσιν υπό της Εθνικής Ημών Κυβερνήσεως βάσει των βαρυνουσών αυτούς κατηγοριών.
2) Ουδεμίαν τρομοκρατίαν και λεηλασίαν ασκείται παρ’ ημών τόσον εις την πόλιν όσον και εις την ύπαιθρον ενώ αντιθέτως ασκείται τιαύτη υπό των ενόπλων τμημάτων σας. Απαγορεύετε κάθε κίνησιν προς Ναύπλιον από Άργους, Κατσίκγρι, Λυγουριό, Ασίνη, Χαϊδάρι, ενώ αντιθέτως από το Ναύπλιον κινείται καθείς όπου θέλει ελευθέρως. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/26-9-1944


20ον Σ.Π.

 Δελτίον  Πληροφοριών
της 26ης Σ/βρίου 1944

Ι. Στρατός Κατοχής
Ανώτερος Γερμανός Αξιωματικός αποχαιρετών την 25ην τ.μ. τους ιδιοκτήτας της οικίας εις ην παρέμενε τους εδήλωσεν ότι η ενταύθα Γερμανική Διοίκησις απεφάσισε να κηρύξη τας Αθήνας – Πειραιά ανοχυρώτους πόλεις και να ζητήση από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής την ακώλυτον αποχώρησιν έξω των ορίων της Αττικής. Εάν όμως, εδήλωσεν, οι Γερμανοί προσβληθούν εντός των Αθηνών θα προβούν εις σκληρότατα αντίποινα.
Την 25ην τρ. η κυκλοφορία αυτοκινήτων Κατοχής επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Πανεπιστημίου και Πατησίων ήτο εξαιρετικώς μικρά (το 1/3 της προ εβδομάδος τοιαύτης – Πληροφορία Παρατηρητών).
Κατά πληροφορίας αξιοπίστου πηγής οι Γερμανοί παρέδωκαν την 24ην τρ. και άλλον αριθμόν αυτομάτων όπλων εις το Σύνταγμα Ευζώνων.- Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/25-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
25ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής.

ΙΙ.- Εσωτερικά
Εις το Ψυχικόν συνεστήθη Επιτροπή κοινής Σωτηρίας, εις ην συμμετέχουν μέλη του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ και αστοί.
Εις τον Κολωνόν και Μεταξουργείον επίμονοι φήμαι φέρουν ότι το ΕΔΕΣ συνεφιλιώθη με το ΕΑΜ. Περίπολοι και των δύο οργανώσεων κυκλοφορούν εις τας οδούς των δύο τούτων συνοικιών.
Πληροφορίαι εκ Ψυχικού αναφέρουν ότι οι Χωρ/κες της εκεί υποδιοικήσεως διαδίδουν ότι δεν πρόκειται να κατέλθουν εις αγώνα πεζοδρομίων και ότι οι αξ/κοί των, με μειωμένον το ηθικόν, συζητούν διαρκώς περί των οικογενειακών των υποχρεώσεων.
Τοιούτος αγών ηγέρθη εκ μέρους του ΕΑΜ προς απόδειξιν ότι αι Δ/γαί προς τον Στρατηγόν είναι πλασταί, ώστε και πολλοί εθνικόφρονες να αμφιβάλουν επί της γνησιότητός των. Αι αμφιβολίαι αύται ενισχύονται εκ μιας φράσεως, ήτις περιείχετο εις δακτυλογραφημένα αντίτυπα των τηλεγραφημάτων, κυκλοφορήσαντα προ της τοιχοκολλήσεως του επισήμου ανακοινωθέντος, καθ’ ήν «συμμαχικά στρατεύματα θα καταφθάσουν ακαριαίως». Η φράσις αύτη αναμφιβόλως, εάν είναι γνησία θα αναφέρεται εις άφιξιν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας επιβολής της τάξεως μετά την απελευθέρωσιν, πλην όμως υπό των πολλών εξελήφθη ως αγγέλουσα την ακαριαίαν άφιξιν των στρατευμάτων νυν. Επομένως μη γενομένης τοιαύτης μέχρι σήμερον φυσικόν είνε διά τους εξηγήσαντας ως άνω την πέρι ης πρόκειται φράσιν, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των προς το όλον των τηλεγραφημάτων. Εκτός αυτού έτερον επιχείρημα των προσπαθούντων να διαψεύσουν τα τηλεγραφήματα είνε ότι ουδέν σχετικόν προς αυτά ανεκοινώθη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού Καΐρου. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/24-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
24ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Ο Δ/της του ΙΙ Γραφείου της Γερμ. Στρατ. Διοικήσεως ΡΟΛΑΝ ομιλών χθες την πρωΐαν προς φίλους του είπεν ότι το ΕΑΜ επρότεινεν εις τους Γερμανούς να του επιτρέψουν να καταλάβη την πόλιν εν μια νυκτί, με αντάλλαγμα την εξασφάλισιν ακωλύτου αποχωρήσεως των Γερμ. Στρατευμάτων εξ Αθηνών. Επίσης ότι επί συλληφθέντος ταχυδρόμου του ΕΛΑΣ κατεσχέθη από διαταγή διατάσσουσα την σύλληψιν παντός ταχυδρόμου του Στρ. ΖΕΡΒΑ (Πληροφορία μη εξηκριβωμένη). Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/22-9-1944


20ον ΣΠ

 Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
22ας Σεπτεμβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Μεγάλη κίνησις Γερμανικών σχηματισμών καθ’ όλην την νύκτα της χθες εις Λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας εκ Κηφισιάς.
Γερμανική μηχανοκίνητος φάλαγξ την παρελθούσαν Κυριακήν όδευε διά δρομολογίου Θήβαι – Κωπαϊς – Μαρτίνο – Αταλάντη – Θερμοπύλαι – Λαμία.
ΙΙ. Εσωτερικό
Κατά την νύκτα της 20ής προς την 21-9-44 όργανα του ΕΛΑΣ προέβησαν εν Ελευσίνι εις την επίταξιν αυτοκινήτων, ίππων, ημιόνων και όνων ακόμη, μοτοσυκλετών και γενικώς μεταφορικών μέσων. Επίσης ώπλισαν τον πληθυσμόν αδιακρίτως.
Διαδίδουν ότι εντός των ημερών θα κατέλθουν εις Αθήνας.
Εαμίται απήγαγον την 14ην τρέχοντος αρχιφύλακα Αστυνομίας, αδελφόν του Διοικητού του 12ου λόχου ημών. Αφού του αφήρεσαν τμηματικώς ολόκληρον το δέρμα χειρών ποδών και ωμοπλατών, του απέκοψαν την ρίνα και τα χείλη και του αφήρεσαν τους οδόντας, τον εξετέλεσαν. Το πτώμα του άνω ανευρέθη μετά 7ήμερον. Απειλαί διεβιβάσθησαν και εναντίον του Διοικητού του λόχου και ενίων ανδρών του περί εκτελέσεώς των, εάν δεν παραδώσουν τα ολίγα όπλα άτινα κέκτηνται. Συνημμένως υποβάλλεται σχετική αναφορά του εν λόγω λοχαγού. Συνέχεια