Απόφαση περί οπλοφορίας, ΕΟΑ/ΚΓΣ/Σεπ. 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 28
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψιν ότι άτομα μη ανήκοντα εις τας μονίμους ανταρτικάς ομάδας οπλοφορούσι και τίνα τούτων κάμνουσι κακήν χρήσιν όπλων των,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Ουδείς δικαιούται να οπλοφορή εάν δεν είναι μόνιμος αντάρτης υπηρετών εις συντεταγμένον τμήμα, ή κινούμενος μεμονωμένος δι’ υπηρεσίαν, ότε θα είναι εφωδιασμένος διά φύλλου πορείας.
2) Τα όπλα των εκασταχού εφεδρικών ομάδων δεν θα φέρωνται υπό των ανταρτών, αλλά θα μένωσιν συγκεντρωμένα εις οριζομένον παρ’ εκάστης οργανώσεως χώρον, θα χρησιμοποιούνται δε μόνον οσάκις η υπηρεσιακή ανάγκη αντιμετωπίσεως των κατακτητών το επιβάλλει και μόνον κατόπιν διαταγής προς τούτο των ηγητόρων των εφεδρικών ομάδων, όντων προσωπικώς υπευθύνων διά τυχόν χρησιμοποίησιν όπλου ή όπλων δι όλην την αιτίαν. Συνέχεια

Advertisements

Χρησιμοποίηση δασικών υπαλλήλων, ΕΟΑ/ΚΓΣ/6 Σεπ. 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 29
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον επιθυμούν την συντήρησιν, την ανάπτυξιν και την καλήν εκμετάλλευσιν των Δασών, ως και την καλήν διαχείρισιν των εκ τούτων προσόδων.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την χρησιμοποίησιν απάντων των υπαρχόντων των Δασικών υπαλλήλων, και εν τη συνεργασία μετά των εκασταχού Οικονομικών υποεπιτροπών, καταβολήν πάσης προσπαθείας προς επίτευξιν των ανωτέρω, ως κάτωθι:
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ
1) Αναθέτει την ρύθμισιν των δασικών ζητημάτων της περιφερείας εκάστου χωρίου εις την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν συμφώνως τη υπ’ αριθ. 6 αποφάσει ημών και τη καθοδηγήσει της Τοπικής δασικής υπηρεσίας ως ακολούθως:
α) Την εκμετάλλευσιν προστασίαν και βελτίωσιν των δασών τη υποχρεωτική εισηγήσει του τοπικού δασικού οργάνου (αποφοίτων ανωτέρας ή μέσης Δασικής Σχολής) ασκεί η Οικονομική Υποεπιτροπή.
β) Της εκδικάσεως των δασικών ανομημάτων επιλαμβάνεται η Δικαστική Υποεπιτροή τη εισηγήσει πάντοτε του ανωτέρω και αρχαιοτέρου δασικού οργάνου πλην των δασικών αδικημάτων.
γ) Των επιφερόντων ζημίαν μεγαλυτέραν των 500 χιλ. Δρχ. και β) των εμπρησμών επί σκοπώ εκχερσώσεως βοσκής ή εξ αμελείας, των οποίων την εκδίκασιν θα επιλαμβάνωνται τα Στρατοδικεία των οικείων περιοχών τη εισηγήσει του Αρμοδίου δασάρχου. Συνέχεια

Υποχρεωτική εισφορά δημητριακών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΑΙ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον λαβών υπ’ όψει την προ πολλού θεσπισθείσαν και εν πολλοίς εισπραχθείσαν ήδη υποχρεωτικήν εισφοράν επί των παραγομένων δημητριακών
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Υιοθετεί την τοιαύτην ενέργειαν και την επεκτείνει εφ’ ολοκλήρου της Ελλάδος.
2) Καθορίζει όπως τα ποσοστά της εισφοράς ώσι κατ’ ελάχιστον όριο τα κάτωθι, δυνάμενα ν’ αυξηθώσιν εν περιπτώσει αβιάστου επιθυμίας των δωρητών. Διά την παραγωγήν μέχρι 500 οκάδων 1%. Διά παραγωγήν μέχρι 1000 οκάδων 2%. Διά παραγωγήν μέχρι 5000 οκάδων 5%. Διά παραγωγήν από 5000 και άνω 10%. Εις ταύτα περιλαμβάνονται ο σίτος, αραβόσιτο, κριθή, βρώμη και τα παντός είδους όσπρια. Συνέχεια

Απόφαση ενίσχυσης δυστυχούντων χωρικών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡ. 13
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον επιθυμούν όπως μεριμνήση διά την οικονομικήν αρωγήν των κατοίκων των υπό των βαρβάρων Γερμανών Ιταλών και Βουλγάρων καταστραφέντων χωρίων μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

όπως τη κοινή μερίμνη των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων συνταχθώσι και υποβληθώσιν εις τα εκατασταχού Κοινά Τοπικά Αρχηγεία ονομαστικαί καταστάσεις εμφαίνουσαι τους κατά χωρίον καταστραφέντας διά βομβαρδισμού, πυρπολήσεως ή λεηλασίας κατοίκους, ήτοι τα ονόματα των αρχηγών εκάστης οικογενείας και τον αριθμόν των μελών της οικογένειας των.
Την ακρίβειαν των καταστάσεων τούτων θα βεβαιώσωσιν ενυπογράφως αι Λαϊκαί Διοικητικαί Επιτροπαί των χωρίων (απόφασις 6) και θα επικυρώσωσιν οι κατά τόπους Δ/ταί ενόπλων τμημάτων πασών των υφισταμένων εν εκάστη περιφερεία Οργανώσεων, μερίμνη των οποίων και θα υποβληθώσι εις τα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία.
Τα ΚΤΑ θα υποβάλλωσιν τόσον ημίν όσον και εις τους παρά αυτών ΄Αγγλους Αξιωματικούς συνδέσμους αριθμητικήν κατάστασιν των κατά χωρίων κατεστραμμένων κατοίκων. Εις τας καταστάσεις να εμφαίνηται και το χωρίον ενεστώσης διαμονής και το καταστραφέν τοιούτον.
Αι καταστάσεις να υποβληθώσιν το ταχύτερον δυνατόν, ίνα καταστή δυνατή έγκαιρος οικονομική ενίσχυσις παρά των συμμάχων, ήτις διανεμηθήσεται υπό Κοινής Επιτροπής των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων και Αγγλου Αξιωματικού.

Σ .Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλικ. Στρατ. Αποστολή
Ο

Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                   Αντιπρόσωποι ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                                                Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Απόφαση μη μισθοδοσίας ανταρτών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡ. 14
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον ερμηνεύον το άρθρον 9 της αποφάσεως 3 και έχον υπ’ όψει την από 18-8-43 κοινήν απόφασιν των αρχηγών ΕΔΕΣ Ναπολ. Ζέρβα και ΕΛΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.

Α π ο φ α σ ί ζ ει

1) Ουδείς αντάρτης δικαιούται μισθού εις χρήμα ή εις είδος, ούτε δι’ εαυτόν ούτε διά την οικογένειάν του. Μόνον όταν η οικογένεια του αντάρτου είναι εξηκριβωμένως άπορος, δύναται να χορηγηθεί βοήθημα εις είδος καθοριζόμενος εις 100 δράμια σίτου ή αραβοσίτου κατά μέλος οικογενείας και καθ’ έκαστην ημέραν, εφ’ όσον υπάρχουσιν διαθέσιμοι ποσότητες.
2) Επιπλέον του σίτου ή αραβοσίτου και εφ’ όσον τα υπό συμμάχων χορηγούμενα εις τας ανταρτικάς Εθνικάς Οργανώσεις χρήματα επαρκώσι, δύνανται να χορηγώνται κατά καιρούς και άλλα είδη τροφίμων, σάπων κλπ.
3) Διά την εξακρίβωσιν του βαθμού της απορίας και του αριθμού των μελών της οικογενείας του αντάρτου θα υποβάλληται έγγραφος υπεύθυνος δήλωσίς του, βεβαιουμένη διά την ακρίβειαν του περιεχομένου της υπό του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος ΕΔΕΣ και υπό του υπευθύνου του ΕΛΑΣ και της ΕΚΚΑ όπου υπάρχει αυτή ασχέτως εάν ο αντάρτης ανήκει εις την μίαν ή στην ετέραν οργάνωσιν.
Εν περιπτώσει διαφωνίας των εκπροσώπων των Οργανώσεων περί του χαρακτηρισμού της απορίας και των μελών οικογενείας, διενεργείται κοινή εξέτασις παρά βαθμοφόρων των τοπικών ενόπλων τμημάτων και μόνον μετά την ομόφωνον απόφασιν των θα χορηγείται το βοήθημα
4) Διά τας οικογενείας των Αξιωματικών και ανταρτών εφ’ όσων αύται ευρίσκονται μακράν και εφόσον συνετηρούντο αύται μόνον διά των αποδοχών ας ο αξκός ή ο αντάρτης ελάμβανε προ της συμμετοχής του εις τα ανταρτοσώματα δύνανται κατά την κρίσιν των Αρχηγών των οικείων Οργανώσεων να χορηγήται βοήθημα εις χρήμα ανάλογον προς τον τόπον διαμονής των οικογενειών και τον αριθμόν των μελών των.
Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Βρεττανική Στρατ. Αποστολή
Κρις Συν/ρχης
Ο                                                                 Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                    Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                                                 Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Ακύρωση κυκλοφορίας φ.4 εφημερίδας Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 16
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, λαβόν γνώσιν του περιεχομένου του εσχάτως κυκλοφορήσαντος ενιαχού υπ’ αριθ. 4/4.8.43 πολυγραφημένου φύλλου της Εφημερίδος του ΕΔΕΣ “Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς”

Α π ο φ α σ ί ζε ι

όπως μη θεωρηθή κυκλοφορήσαν ουδαμού το φύλλον τούτο, διότι, παρά τας διαταγάς του Στρατηγού Ζέρβα, προς καταστροφήν του, εστάλησαν κατά λάθος αντίτυπα εις περιοχήν τινά, και διότι ωρισμένοι περίοδοι του κυρίου άρθρου της εφημερίδος ταύτης, θεωρηθείσαι ως θίγουσαι την Οργάνωσιν ΕΑΜ – ΕΛΑΣ δεν εγκρίνονται υπό του Γεν. Αρχηγού του ΕΔΕΣ και δεν απηχούσι τας γνώμας και τας επιθυμίας της Οργανώσεως ταύτης, αίτινες είναι η τάσις προς αδέλφωσιν και αλληλοεκτίμησιν του εθνικού έργου των διαφόρων Οργανώσεων και η ενωμένη κατεύθυνσις όλων των Ελλήνων προς την απελευθέρωσιν της Πατρίδος μας και την εξασφάλισιν των ελευθεριών του Ελληνικού Λαού.

Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Βρεττανική Αποστολή
Κριστ
Ο                                                                       Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                       Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Τ.Ραυτόπουλος                                                  Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Υ.)

Εκθεση Δράσης 5/42 Συντάγματος Ευζώνων Ψαρρού, Αρχηγείο Β. Γκιώνας

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

5/42 ΣΥΝ/ΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΨΑΡΡΟΥ

AΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΟΡ. ΓΚΙΩΝΑΣ

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως του Αρχηγείου Βορείου Γκιώνας

Αρχηγός : Αντ/γος ε.α. ΚΑΪΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΕΛΗΝ
1. Από τους πρώτους μήνας της Ιταλικής κατοχής της Ελλάδος οι κάτωθι Αξιωματικοί του Πυροβολικού:
α) Λοχαγός Κούτρας Αθανάσιος, εκ Πεντορίων Παρνασσίδος
β) Υπολ/γός Καϊμάρας Γεώργιος, εκ Βουνιχώρας »
γ) Υπολοχαγός Ντούρος Γεώργιος, εξ Αγίας Ευθυμίας, Παρνασσίδος όλως αυτοβούλως ίδρυσαν εις την περιοχήν Παρνασσίδος και Δωρίδος την απελευθερωτικήν οργάνωσιν ΕΑΣ. (Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός), άνευ πολιτικών προγραμμάτων και σκοπών, εις την οποίαν εμύησαν αρχικώς τους περισσοτέρους εκ των Αξ/κών της ως άνω περιοχής (Μονίμους, Εφέδρους).
Εν συνεχεία ωργάνωσαν κατά τρόπον μυστικόν τα χωρία και τας πόλεις της περιοχής, μυήσαντες εις την απελευθερωτικήν των κίνησιν εθνικόφρονας πολίτας, οι οποίοι ήσαν στοιχεία δυναμικά και μαχητικά.
Ούτω εις έκαστον χωρίον ή πόλιν συνεκροτήθησαν Επιτροπαί Αγώνος και Μαχητικαί Ομάδες, αίτινες θα απετέλουν βραδύτερον τα Μόνιμα Ανταρτικά Σώματα του Απελευθερωτικού αγώνος.
Κατά τας αρχάς Μαΐου 1942 ο Συντ/ρχης Ψαρρός, διαμένων εις Αθήνας, ήλθεν εις επαφήν μέσω του Εφέδρου υπολ/γού Μήταλα Ανδρέα, εκ Προσηλίου, μετά των τριών ως άνω Αξ/κών, οι οποίοι εδέχθησαν όπως εργασθούν υπό τας Δ/γάς τούτου προς απελευθέρωσιν της Ελλάδος. Οι εν λόγω τρεις Αξ/κοί απετέλεσαν την πρώτην Τοπικήν Επιτροπήν του Αγώνος της Ρούμελης και τον αρχικό πυρήνα του μετέπειτα 5/42 Συντάγματος Ευζώνων. Ο Συντ/ρχης Ψαρρός ανέλαβε να εξοπλίση τους μονίμους αντάρτας δι’ υλικών αποσταλησομένων εκ Μέσης Ανατολής δι’ αεροπλάνων. Συνέχεια