Πίνακες ανευρεθέντος οπλισμού μετά Συμφωνία Βάρκιζας,ΓΕΣ/Α2/16 Σεπ 1945

Χ.Μ                                                                                   Α.Π.6486 Φ914/Γ/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        16/9/45
ΤΜΗΜΑ Δ2                                                                      «Βάρκιζα»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 85143

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν συνημμένως πίνακα των μέχρι σήμερον ανευρεθέντων υπό των Μονάδων της Εθνοφυλακής όπλων και λοιπών πολεμικών υλικών, εξ΄όσων ο Ε.Λ.Α.Σ παρά την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ απέφυγε να παρουσιάση και επεδίωξεν να διαφυλάξη εις χείρας των αναρχικών φίλων του.
Εκ της παραβολής των ανευρεθέντων υλικών προς όσα ο ΕΛΑΣ παρέδωκε και εξ΄όσων στοιχείων υπάρχουν εισέτι περί ετέρων υπό ανεύρεσιν υλικών διαφαίνεται:

1.Ως αληθεύουσα η αρχικώς διατυπωθείσα υπόνοια ότι το Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ – Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωκεν ειμή μέρος μόνον του εις χείρας του πολεμικού υλικού και το κατωτέρας ποιότητος.

2.Το μέγεθος του έργου όπερ επετελέσθη υπό της Εθνοφυλακής επί του πεδίου τούτου και ιδιαιτέρως υπό των Γραφείων πληροφοριών των Μονάδων και των αποσπασμάτων ερεύνης.

3.΄Ότι απομένει εισέτι σημαντική ποσότης ιδίως όπλων, άτινα ευκόλως κρυπτόμενα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώσι εν όση αναλογία έτερα υλικά βαρύτερα.

Υπό το πνεύμα των ανωτέρω διαπιστώσεών μας, παρακαλώ να εκδώσητε Δ/γάς υμών προς τους υφ΄υμάς Αξ/κούς και οπλίτας των Μονάδων της Εθνοφυλακής εις ους να τονισθή η βαθεία αναγνώρισις ημώνεπί του επιτελεσθέντος εις το Κεφάλαιον τούτο έργου των και επί του όλου τοιούτου γενικώτερον. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Φεβ 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ                     Σ.Δ. τη 12 Φεβρουαρίου 1945
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον         Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Λαρίσης
Κερκύρας

Χάρται                      Βόλου            1: 250.000
Πρεβέζης

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αι συνεχιζόμεναι εις την Αττικήν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΑΜ και Κυβερνήσεως Πλαστήρα, είναι ενδεχόμενον να ναυαγήσουν και η Κυβέρνησις να επιδιώξη την βιαίαν διάλυσίν μας, την επιβολήν δικτατορίας και την πολιτικοοικονομικήν υποδούλωσιν της χώρας μας εις τους΄Αγγλους, παρά την θέλησιν και τα συμφέροντα του Λαού.

Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, αι εχθροπραξίαι θα επαναληφθούν και από μέρους ημών θα διεξαχθούν ως κατωτέρω ορίζεται.

Αι αντίπαλοι ημών Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις, ή θα ενεργήσουν ευθύς άμα τη διακοπή των διαπραγματεύσεων και αιφνιδιαστικώς εναντίον μας, διά των διατιθεμένων ήδη μέσων, οπότε δύνανται να καταλάβουν τα αστικά μας κέντρα, όχι όμως και να τα διατηρήσουν, ή θα αναμένουν την άφιξιν και άλλων Βρεττανικών δυνάμεων, διά την ενέργειαν ευρυτέρας κλίμακος επιχειρήσεων , οπότε η τοιαύτη ενέργεια θα βραδύνη επ΄αρκετόν (1-2 μήνες).

Αι σήμερον γνωσταί Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις και η μαχητική αξία των φαίνεται εις το Α.Π 55/6-2-45 Δελτίον πληροφοριών της Μεραρχίας. Συνέχεια

Διαταγή χειρισμού Ιταλών, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΑΠ36/31 Ιαν 1945

ΕΘΝ.ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ)
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθμός Πρωτ. Α.Π 36

Εχουμε πληροφορίες πως από τους αιχμαλώτους ή αυτομόλους Ιταλούς , που στάλθηκαν και παραδόθηκαν προ ημερών σε τμήματα του Αγγλικού Στρατού, μερικοί εδραπέτευσαν και ξαναγύρισαν σε πόλεις και χωριά ελεγχόμενα από μας, θέλοντες να παραμείνουν στις περιοχές μας αυτές.
Επειδή πολύ πιθανό οι Ιαταλοί αυτοί να είναι όργανα και απεσταλμένοι της Ιντέλιζανς Σέρβις, αφού μάλιστα τέτοιου είδους ενέργειες της σημειώθηκαν και στο παρελθόν, έχοντες δε πάντοτε υπ΄όψει μας πως βρισκόμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες και για ν΄αποφύγουμε κάθε δυσάρεστη έκπληξη, ακόμα δε για να καταστήσουμε αδύνατη κάθε σε βάρος μας κατασκοπεία Συνέχεια

Πρωτόκολλο ανταλλαγής αιχμαλώτων μεταξύ ΕΛΑΣ-Ελλήνων-Βρεττανών, 22 Ιαν 1945

Περίληψη των διακανονισθέντων για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ αντιπροσώπων του αρχιστρατήγου δυνάμεων ξηράς και στρατιωτικού συνδέσμου στην Ελλάδα και της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ στην Αθήνα στις 20 του Γενάρη 1945. Σε συμφωνία με τους όρους ανακωχής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 11 του Γενάρη 1945.

Αντιπρόσωπος του Αρχιστρατήγου : Ταξίαρχος Ε.G.΄Οντλαντ
Αντιπρόσωπος της Κ.Ε του ΕΛΑΣ: Κος Ανδρέας Τζίμας
Κος Κώστας Δημάκης
1. Σχετικά με την ανταλλαγή των βρετανών αιχμαλώτων συμφωνήθηκαν τα εξής :
α)    Ολοι οι Βρεταννοί αιχμάλωτοι που είναι στη Θεσσαλία θα παραδοθούν στο βρεταννό διοικητή Βόλου. Συνέχεια

Παρακολούθηση εχθρικής δραστηριότητας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΕΠ29/19 Ιαν 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ο

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Π 29

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της Ε.Π 441/16/1/45, την οποίαν κοινοποιούμεν συνημμένως

εντελλόμεθα

όπως άπασαι αι Μονάδες αναπτύξουν εις το έπαρκον την επαγρύπνησίν των, αναπτύσσουσαι τα αναγκαιούντα δίκτυα πληροφοριών και Π.Κ.Π εν τη περιοχή των.
Δέον να παρακολουθούνται αγρύπνως αι κινήσεις και συγκεντρώσεις των εχθρικών προς τον Ε.Λ.Α.Σ στρατευμάτων, τόσον πλησίον της γραμμής διαχωρισμού περιοχής Ε.Λ.Α.Σ από την περιοχήν των άλλων, όσον και εις το εσωτερικόν της περιοχής των άλλων τούτων.
Δεν αποκλείεται να υποστώμεν σε κάθε στιγμήν απρόκλητον επίθεσιν, παρά τους όρους της ανακωχής, από Βρεττανικά στρατεύματα, τοιαύτα της Κυβερνήσεως Πλαστήρα ή και μικτά τοιαύτα. Συνέχεια

Διαταγή ΕΛΑΣ για λήξη εχθροπραξιών, 15 Ιαν 1945

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 20

Επείγουσα Διαταγή

Καθιστώμεν γνωστόν stop κατόπιν συναφθείσης συμφωνίας μεταξύ Κ.Ε. ΕΛΑΣ και Αγγλικών Στρατευμάτων stop από μηδέν <0> ώρας και ένα λεπτό 15 τρέχοντος μηνός ήτοι την νύκτα της απόψε stop άρχεται η εφαρμογή της ανακωχής, οπότε παύει κάθε εχθροπραξία stop. Το άρθρο 7 όρων ανακωχής αναγράφει κάτωθι stop πάσα αποτυχία εκ μέρους των δυνάμεων ΕΛΑΣ εις την τήρησιν των όρων της παρούσης συμφωνίας ή οιανδήποτε επίθεσις εις οιανδήποτε μέρος της ΕΛΛΑΔΟΣ, καθ οιανδήποτε Βρεττανικών κτήσεων stop ή ινδικών στρατευμάτων stop ή υπηρετικού προσωπικού stop ή καθ οιονδήποτε Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων stop ή αστυνομίας ή χωροφυλακής stop. Θεωρηθή παράβασις της εκεχειρίας stop κατόπιν τούτου μεριμνήσατε, όπως αποφευχθή παν επεισόδιον μεταξύ τμημάτων μας ή αγγλικών τοιούτων stop πάσα εκπλήρωση των όρων ανακωχής ζήτημα τιμής διά τον ΕΛΑΣ stop. Ειδοποιηθούν με παν μέσον εγκαίρως τμήματά μας stop.

S. D.O.NN

Εκοινοποιήθη Τηλ/μα 14/1/45

15-1-45 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

25, 26, 91 Συν/τα Βαφειάδης

ΕΛΑΝ Αλεξ/πολης

Κοινοποιείται

Ανωτ. Διοικ. Πολιτοφ. Καβάλας

Συμφωνία Συμμαχικών Δυνάμεων – ΕΛΑΣ, 11 Ιαν 1945

ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Λ.Α.Σ

Συνεφωνήθησαν υπό των υπογεγραμμένων του Αντιστρατήγου ΡΟΝΑΛΝΤ Μ. ΣΚΟΜΠΥ Αρχιστρατήγου Δυνάμεων ξηράς και Στρατιωτικών υπηρεσιών Συνδέσμου εν Ελλάδι και κ.κ. ΖΕΥΓΟΥ, ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ και Ταγματαρχών του ΕΛΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ και ΑΘΗΝΕΛΗ εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ τα ακόλουθα:

1)    Ινα γίνωνται συνεννοήσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ – ΕΑΜ προς ρύθμισιν εκκρεμούντων ζητημάτων θα καταπαύσουν εχθροπραξίαι 0001 ώραν 15 Ιανουαρίου 1945.

2)    Αι ευρισκόμεναι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ανατολικώς και νοτίως της γενικής γραμμής της οδού ΙΤΕΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ και εκείθεν ανατολικώς κατά μήκος της προς το χωρίον ΑΜΠΕΛΙΑ οδού και εκείθεν κατά μήκος της οδού ή ατραπού ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΒΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν δυτικώς και βορείως της γραμμής ταύτης ήτις γραμμή λεπτομερέστερον καθορίζεται επί του εν τω Παραρτήματι 1 χάρτου ούτως ώστε να επιτραπή η ανενόχλητος χρησιμοποίησις των ως άνω οδών. Αύται εκκενώσουν όλας τας πόλεις και χωρία τα αναφερόμενα εν τω παρόντι άρθρω. Συνέχεια

Δελτίο συμβάντων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 25 Δεκ 1944

Νο 35
ΕΠΕ 759 /25-12-44 ώρα 24
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΠΩΘΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΧΘΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΟΠ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΗΝ ΣΤΟΠ ΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗ ΥΨΩΜΑ 370 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗ ΥΨΩΜΑ 261 ΣΤΟΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 39ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΝ ΥΠΟ ΕΧΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟΠ Συνέχεια

Αναφορά εμπλοκής με 2500 Ιταλούς στο Πετρίτσι, ΕΛΑΣ/25 Δεκ 1944

Αριθμ. 1591
Ομάδα Μεραρχιών STOP
Εις εκτέλεσιν 4561/23-12-44 διαταγής αναφέρομεν STOP
Εξακριβώσαμεν ότι 2000-2500 Ιταλοί ευρίσκονται εις Βουλγαρικό Πετρίτσι STOP
Προσπάθησαν διέλθουν φυλάκιά μας ίνα μπουν εις έδαφός μας STOP
Φυλάκιά μας τους ημπόδισαν STOP.

Σ.Δ 25/12 ΄Εκτη
ΣΙΓΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Για την ακρίβεια

Ο
Υπασπιστής
(Τ.Σ.Υ)
Ακριβές Αντίγραφο

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 23 Δεκ 1944

ΕΠΕ 2329/167

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ 23-12-44

1ον  Επιχειρήσεις κατά περιοχάς όπου:

Α΄   Τομεύς 8ης Μεραρχίας stop Συνεχισθείσες επιθέσεις stop Τμήματα ΕΔΕΣ αμυνόμενα υψωμάτων βορίως Ιμαρέτ ανετράπησαν stop Τραπέντα εις άτακτον φυγήν stop Κατελήφθησαν χωρία Γρίμποτον Κορφοβούνι stop και υψωδείκτης 342 stop Απώλειαι εχθρού εξακριβωμέναι νεκροί 8 stop Αιχμάλωτοι 3 stop Λάφυρα δύο πυροβόλα των εβδομήντα πέντε άνευ κλείστρου stop και ένα αυτοκίνητο stop Συνέχεια

Διαταγή Α’ΣΣ προς 8η ΜΕΡΑΡΧΙΑ, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3ΕΓ,22-12-44/ΑΠ243

ΕΛΑΣ
Α’ Σ. Στρατου
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
Αριθ. ΑΠ 243
Προς την VIII Ταξιαρχιαν

Το θλιβερόν -γεγονός της εγκαταλείψεως των θέσεών του από το Ταγμα σας των Πετραλώνων γεννά νέα και βαρέα καθήκοντα διά την Ταξιαρχίαν. Καί τούτο μάλιστα κατόπιν του συνεχιζόμενου ηρωικού αγώνος όλων των άλλων τμημάτων των Αθηνών και του 7ου Αποσπάσματος.
Ανεξαρτήτως του ζητήματος των ευθυνών, αι οποίαι θα ζητηθούν εν ολη των τη εκτάσει από τους υπολόγους, εντελλόμεθα τα εξής:
α) Ταξιαρχία άμα τη λήψει να αναπτυχθή επί της οδού Πεΐραιώς (Δυτικώς Κάτω Πετράλωνα) Γυμναστήριον-οδο.ς Βασιλείου Μεγάλου-Κεραμεικός-Μεταξουργείον και να εμπόδιση πάσαν περαιτέρω πρόοδον του Εχθρού εν στενώ συνδίασμω μετά της ΙΙ Ταξιαρχίας.
β) Αναφοράς τμημάτων σας που ζητούν να αποφύγουν Τον αγώνα ούτε να δεχθήτε του λοιπού. Ούτε να μας υποβάλλετε,

ΣΔ 22-12-44, ώρα 12

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΙΟΧΟς ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Κοινοποίηση: ΚΕ ΕΛΑΣ (υ,τ.α.)
II Ταξιαρχία
III Γραφείο

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 21 Δεκ 1944

Νο 23
Ε.Π.Ε 632
Εξ. Επείγον
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
Ι – ΙΧ Μεραρχίας
21- ΧΙΙ-44   ώρα. 22.15
6.45 ώραν σήμερον τμήματά μας επετέθησαν από εκβολών Αράχθου μέχρι ΄Αρτας stop Κατόπιν λυσώδους αγώνος εχθρός ανετράπη stop Καταληφθέντων τμήματος κάμπου από εκβολών Αράχθου μέχρι Βαλαώρας stop Χωρίον Λίμηνι stop Επί υψώματος Βαλαώρας τμήμα τούτου μέχρι 200 μέτρα Νοτίως προφήτου Ηλία stop Μάχη λυσώδη καθ΄όλην την ημέραν stop Συνεχίζεται ευνοϊκώς stop Παραλειφθείσας υπό εχθρού εφεδρείας ΚΑΤΛΑΡΑ υποστίριξιν του υπό 4 πυρ/λων stop Και πλήθους όλμων stop Απώλειαι εχθρού σοβαραί stop Εκ των οποίων εξακριβωθείσαι stop Νεκροί εξήντα εν οις και δύο Ταγματάρχαι stop Τραυματίαι 150 stop Αιχμάλωτοι 162 εκ των οποίων 12 αξιωματικοί stop Λάφυρα stop Τρεις όλμοι ομαδικοί stop Δύο ατομικοί stop Δύο πολυβόλα stop Οκτώ οπλ/βόλα stop Εκατό τυφέκια stop και άφθονα πυρομαχικά stop Απώλειαι ημετέρων αναφερθείσαι μέχρι στιγμής νεκροί 20 stop τραυματίαι σαράντα stop Επί υπολοίπου τομέως Μεραρχίας αψιμαχία stop.

VIII Μεραρχία
Αυγερόπουλος
Ηρακλής

Στρατιωτική κατάσταση 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΕΛΑΣ), 7 Δεκ 1944

Νο.47
Αρ.Ε.Π.Ε 595
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΡΑΔ-ΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
36ον συν/μα πληροφορεί stop Αγγλοι κατέλαβον χθες απάσας γεφύρας από Μεσολόγγι προς Αγρίνιον stop και Στενωπού Κλεισούρας stop Φυλάκια με άρματα μάχης stop Επίσης ότι μεταφέρουν όπλα πλησίον φυλακών Ράλληδων stop πιθανόν επιχειρήσουν οπλισμό τους stop.

Σ.Δ. 7.XII.44
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Αυγερόπουλος-Ηρακλής

Ημερήσια Διαταγή ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/6 Δεκ 1944

ΕΛΑΣ
Διοίκηση

Ημερήσια Διαταγή της 6ης Δεκεμβρίου 1944

Κατόπιν από τις απροκάλυπτες ενέργειες της Φασιστικής αντίδρασης στην Ελλάδα, που όπλιζε τα Τάγματα Ασφαλείας και όλους τους δοσίλογους για να χτυπήσουν ακόμη μια φορά τον Ελληνικό Λαό και να καταστρέψουν τη χώρα μας, ο ηρωικός ΕΛΑΣ και άλλη μια φορά βρίσκεται στο πλευρό του λαού και ανέλαβε να αφόπλιση την αντίδραση και να υπεράσπιση τη ζωή του Έθνους μας.
Στις μάχες που διεξάγουν Στρατός και λαός έδειξαν απαράμιλλον μαζικό ηρωισμό και αυτοθυσία πρωτοφανή στην πάλη του Λαού.
Μέχρι τώρα ο ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε τις περισσότερες αντιδραστικές Εστίες. Δυστυχώς τα Αγγλικά Στρατεύματα, αντί να τηρήσουν την απαραίτητη ουδετερότητα σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχεράνης και της Γκαζέρτας, αναμίχθηκαν στο πλευρό της αντίδρασης και άνοιξαν πυρ κατά του λαού μας. Ο ΕΛΑΣ είναι υποχρεωμένος να αμυνθή και να υπεράσπιση τις ελευθερίες και τη ζωή των πολιτών. Θα παλαίψη μέχρι του τέλους και θα εξασφάλιση τη νίκη στον Ελληνικό Λαό. θα θάψη οριστικά το φασισμό για Ελλάδα ελεύθερη – ανεξάρτητη – λαοκρατούμενη.

ΣΔ 6-12-44
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος

Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/6-12-1944

Α’ Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφ. III
Αριθ. ΑΠ 108

Δελτίον Πληροφοριών ώρα 18.30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΗΣ. Συγκρότημα Μακρυγιάννη κατεληφη σχεδόν εξ ολοκλήρου. Τμήμα 500 περίπου με Αξιωματικούς εξακολουθει αμυνόμενον εντός περιβόλου.
Ειδική Ασφάλεια κατελήφθη ολοσχερώς. Οι περισσότεροι των αξιωματικών ημύνθησαν μέχρις εσχάτων. Δίεσκορπίσθησαν. Αιχμάλωτοι ολίγοι. Τους περισσοτέρους τους παρέλαβαν αγγλικά τανκς. Το Δ» Τμήμα περισφιγγεται.
Ήρξατο επίθεσις κατά του Αρχηγείου Χωροφυλακής (Ιουλιανού). Οι αξιωματικοί αμύνονται ενώ οι χωροφύλακες θέλουν να παραδοθούν. Δύναμη 200. Εκεί είναι ο Παπαργύρης. Κατελήφθη κατόπιν ανατινάξεως και αναφλεξεως.
Η Υποδιοίκηοη Χωροφυλακής κατελήφθη και η Διοίκηση Στερεάς. Τυπογραφείο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εξεδίδοντα τα ψευδή δελτία ειδήσεων της αντίδρασης, ανετινάχθη. Δυνάμεις Ρίμινι-Τσολιάδες κοι Χωροφύλακες επιτίθενται κατά Καισαριανής. Ι Ταξιαρχία αμύνεται σθεναρώς. θα κρατήσει. Κατά πληροφορίας 6 Συν/τος (Πειραιώς) ενεφανίσθησαν πλοία εις Αγιον Γεώργιον Κερατσίνι μεταφέροντα Αραπάδες και Ιερολοχίτας με σκοπό αποβίβασης. Το Σύν/μα διετάχθη αναταχθή εις απόβασιν και εμποδίση πάση θυσία άνοδον εις Αθήνας.
ΣΔ 6-12-44

η διοικηση
ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Πρωτόκολλο παραλαβής 14 Ιταλών αυτομόλων, 6 Δεκ 1944

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΥΤΟΜΟΛΩΝ

Εn Βόλω σήμερον την 6 Δεκεμβρίου 1944 ημέραν Τετάρτην ο υπογεγραμμένος Αγγλος WARD Ταγ/χης παρέλαβον από το Στρατόπεδον αυτομόλων του 54 Συντάγματος τους κάτωθι 14 Ιταλούς αυτομόλους :

1)    Ntebrasatsimo Mario        2)         Bonni Errico

3)    Ntentesci Domenico        4)         Massareli Aggelo

5)    Gianeta Antonio              6)         Posoli Petro

7)    Grisostomo Costantino    8)         Milicarne Roco

9)    Ntevesco Atthuro             10)       Laconte Nikola

11)  Ntisenta Domenico         12)       Bimartini Arthuro

13)  Vitari Aristide                  14)       Bianti  Pebo

Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν.

Ο                                                                                Ο

Παραδούς                                                       Παραλαβών

(Τ.Υ)                                                              (Τ.Υ)

Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/5-12-1944

ΕΛΑΣ
Επιτ. Γραφ. ΠΙ
ΑΠ’ 84
Εκθεση επί της καταστάσεως την 13.30″ ώραν της 5-12-44

I.Η Χωροφυλακη και η Αστυνομία μόνον αγώνα κλειστής αμύνης διεξάγουν. Η Ορεινή Ταξιαρχία, ο Ιερός Λόχος και η αεροπορία ουδεμίαν ανάμιξιν εχουν
Δυμναμεις Ταγματασφαλιτών κεκλεισμένοι δεν έδειξαν σημεία συμμετοχης
αγώνα. Επληροφορήθημεν μόνον δια 4 αυτοκίνητα και 8 μοτοσικλέτες με πολυβόλα εκινήθησαν από Γουδί εις Αθήνας. Αι αγγλικαί δυνάμεις αποπειρώνται ασθενώς εις μερικά μόνον σημεία να επέμβουν προς παρεμπάδισιν των ενεργειών μας. Οπου τα τμήματα μας δεικνύουν σθεναράν στάσιν οι Άγγλοι αποσύρονται. Η χθεσινή και σημερινή στάσις των εμφανίζεται ως αδιαφορία διά τον διεξαγόμενον αγώνα.
II. Σήμερον αι δυνάμεις μας συνεχίζουν τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εναντίον των απομενουσών δυνάμεων Χωρ/κής και Αστυνομίας. Το πρωινό συλλαλητήριο ήτο ογκωδέστατο. Κατά την επιστροψήν του λαού θα εκτείνομεν τας επιχειρήσεις με την ηθικήν συμμετοχήν των λαϊκών μαζών.
III. Την μεσημβρίαν αι δυνάμεις μας είχον εμπλακεί ως εξής: Η εκπόρθησις των φυλακών Συγγρού ευρίσκεται στο τέρμα της (τελείωσε). Περισφίγγονται αι εστίαι αντιστάσεως Χατζηκώστα, αποθήκαι Χωρ/κής τέρματος Πατησίων (πάρθηκε αυτή τη στιγμή). Εις την Γενικήν κπι Ειδικήν Ασφάλειαν λαικαί εκδηλώσεις μετά ενόπλων της ΕΠ τους περιοφίγγουν, διά να τους εξαναγκάσουν εις παράδοσιν. Αι απογευματινάι επιχειρήσεις θα αφορούν κυρίως τμήμα 150 χωροφυλάκων τέρμα Πατησίων, την Ανωτ. Δ/σιν Χωρ/κής, το VIII Αστυνομικόν Τμήμα κλπ.
IV.
ΣΔ 5-12-44
Ι. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης

Υποβάλλεται Κ. Ε. ΕΛΑΣ

Διαταγή δημιουργίας επιμελητείας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 5 Δεκ 1944

Ε.Λ.Α.Σ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ. Πρωτ. 11878

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούντες κατωτέρω την υπ΄αριθ. 15559/15582/22-11-44 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου περί ανασυστάσεως Διευθύνσεων Επιμελητείας εις τας Μεγάλας Μονάδας

Συνιστώμεν

Την Δ/νσιν Επιμελητείας της Μεραρχίας με προσωπικόν το ίδιον το του τμήματος Εφοδιασμού της Μεραρχίας το οποίον υπήγετο μέχρι σήμερον υπό την Διεύθυνσιν του Ι Επιτελικού Γραφείου.
Τα καθήκοντα του Διευθυντού της Επιμελητείας

Συνέχεια

Εκθεση κατάστασης, ΕΛΑΣ/Α’ΣΣ/4-12-1944

Α’ Σ. Στρατού Α.Π. 67 (4-12-44)

Κατάσταση σήμερα βράδυ, ώρα 18.30′.
1. Η εκκαθαριστική επιχείρησις των Χιτών του Θησείου τελείωσε με ολοκληρωτική εξόντωση τους, ως αναφερει αυτή τη στιγμή η Ταξιαρχία, οι Χίτες είχαν 100 νεκρούς και 40 αιχμαλώτους. Ο λαός πανηγυρίζει τη νίκη. Απόπειρα βοήθειας τους από Μπουραντάδες τσακίστηκε. 4 νεκροί Μπουραντάδες. Μετά την επικρατηση μας στο Θησείο οι Αγγλοι κατέφθασαν με το πρόσχημα – «να τηρήσουν την τάξη». Ο λαός και δυνάμεις μας αντέταξαν αποφασιστική άμυνα. Προ της επιμονής μας απεχώρησαν. Λάφυρα επιχειρήσεως Θησείου 2 βαρέα πολυβόλα, 2 όλμοι, 1 μυδράλιο, 1 πολυβόλο βαρύ τΰπου…, 15-20 αυτόματα, 70 τουφεκιά και πυρομαχικά. Κατά τη διάρκεια της μάχης Αμερικανοί στρατιώτες και αξιωματικοί εκδηλώθηκαν υπέρ ημών και εδήλωσαν ότι οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν. Απώλειες δικές μας 7 νεκροί και 25 τραυματίες. Τμήμα Χωρ/κής Συγγρού αρνήθηκε να παραδοση τα όπλα άρχισαν επιχειρήσεις εναντίον του- σύντομος προβλέπεται ο αφοπλισμός του.
3. Σύνολο λαφύρων από αφοπλισμό χωροφυλάκων και τμημάτων υπολογίζεται ότι επαρκεί να εξόπλιση ένα σύνταγμα ταυ ΕΛΑΣ.
4. Στα γύρω της Ομόνοιας, οι αστυφύλακες χτύπησαν τον γυρνώντα άμαχο πληθυσμό από την κηδεία. Επίσης και οι χαφιέδες των ξενοδοχείων χτύπησαν τις μάζες- υπάρχουν αρκετά θύματα.
5. Η απεργία είχε επιτυχία κατπληκτική, τίποτα δεν κινήθηκε. Ηθικο άριστο. Συμμετοχή τεράστια.
6. Στρατηγός Νάσης ρωτά πού να πάη, να ‘ρθη σε σας ή να μείνη κοντά μας. Έχει τη γνώμη, ότι πρέπει να ‘ρθη όπου και σεις.
7. Σταθμός Διοικήσεως μας από αΰριο αναδιοργανούται και μεταφέρετε εντός της Αθήνας.
8. Προοπτική μας για εξέλιξη αγώνος μέσα στην Αθήνα σε συνδυασμό με τη μαζική πάλη αρίστη.
9. Οι άνδρες του αφοπλισθέντος 2ου Συν/τος άλλοι δραπέτευσαν, άλλα δι’ αγγλικών αυτοκινήτων μεταφέρθηκαν προς Μαλακάσαν.
10. Σαράφης και Άρης με τον Παπαδάκη έρχονται εδώ. Σταμάτησαν στη Μαλακάσα. Θα τους στείλουμε σε σας.
11. Τα 60% των αστυνομικών τμημάτων αφοπλίστηκαν.
12. Επιχειρήσεις μας εκκαθαρίσεως εξακολουθούν.

Εκθεση καταστάσεως, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3ΕΓ/4-12-44

Α- Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. III
Αριθ. Α.Π. 66

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΕΛΑΣ,
Όπου

Περίληψις Επί της καταστάσεως
Ι. Εις το διάβημα μας περί του 2ου Συν/τος του Πεζικού, το Βρετανικό Στρατηγείο απήντησε διά δίαμαρτυριων, ότι δεν υπακούομεν εις τας διαταγάς του, μεταφέροντες μονάδας από την εξωτερικήν ζώνην εις την εσωτερικήν Αθηνών-Πειραιώς. Ωσαύτως μας απέστειλε και την συνημμένην διαταγήν, εις την οποίαν απαντώμεν ως το συνημμένον σχέδιον, εάν εγκρίνεται τούτο υφ’ υμών.

II. Το 2ον Συν/μα Πεζικού (II Μεραρχίας) χωρίς να παραλαβή τα όπλα του εδραπέτευσε καϊ ετέθη υφ’ ημών υπό τας διαταγάς του Νικηφόρου και της Μεραρχίας. Ο Δ/τής Παπαζήσης και εις ακόμη αξιωματικός εκρατήθησαν υπό των Άγγλων.
ΠΙ. Ολα σχεδόν τα αστυνομικά τμήματα περιήλθον εις χείρας μας, πλην ελαχίστων περιφερειακών και των του κέντρου. Εις τον Πειραιά η επιτυχία είναι πλήρης σχεδόν (πλην του VII και VIII που δεν υπάρχουν πληροφορίαι).
IV. Η επιχείρησις κατά των Χιτών Θησείου εστέφθη υπό πλήρους επιτυχιας παρά την επέμβασιν των Αγγλων τους οποίους τα τμήματα μας παρακάμπτουν. Η εκκαθάρισις της περιοχής συνεχίζεται.
V. Τας μεταμεσημβρινός ώρας Αγγλοι και Έλληνες Αστυνομικοί τοιχοκολλούν πολυγραφημένες προκηρύξεις του Παπανδρέου και του Σκόμπυ,οστις εκήρυξε τον Στρατιωτικόν Νόμον. Αι προκηρύξεις καταξεσχίζονται αμέσως υπό του λαού.
VI .Ο ΣΔ του ΣΣ μετακινείται εις θέσιν την οποίαν θα σας αναφέρομεν.
VIII. Η επιτυχία της κηδείας συντριπτική.

ΣΔ 4-12-44
Ι ΠΙΡΙΟΧΟΣ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ