Εκθεση επιχειρήσεων Αν. Λοκρίδας, ΔΣΕ/ΑΡΧ.ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ/3ΕΓ/23 Δεκ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΕΠΙΤΕΛ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 172.

ΕΚΘΕΣΗ
της από 6 μέχρι 9-12-47 εκστρατείας τμημάτων μας
στην Αν. Λοκρίδα.

Το Αρχηγείο απεφάσισε να γίνει η παραπάνω δράση του 1 Τάγματος με μια του διλοχία, για την αποτελεσματικώτερη αντιμετώπιση προθέσεων του εχθρού, ο οποίος σε συνέχεια της τελευταίας του εκστρατείας στον Παρνασό, εξακολούθησε να κρατάει τον ορεινό αυτό όγκο πολιορκημένο.
Βασικά με την πραγματοποίηση της απόφασής μας αυτής και με άλλες ενέργειες τμημάτων (διλοχίας) του 2 Τάγματος, αναγκάσαμε τον εχθρό ν’ αποσυρθεί από επίκαιρες θέσεις που κατείχε στις προσβάσεις και επί του ορεινού όγκου του Παρνασσού.
Παρ’ όλα αυτά και συμπληρωματικά της έκθεσης του 1 Τάγματος, τονίζομε και τα παρακάτω σαν συμπεράσματα, ελλείψεις και σφάλματα στην εκστρατεία μας αυτή.
1) Ενώ προβλέφθηκαν και σαν αντιπερισπαστικές για τον εχθρό και ενισχυτικές για τα τμήματα της διείσδυσης ενέργειες της διλοχίας του 2 Τάγματος, στον τομέα μεταξύ Δαδιού – Δαύλειας, όμως ο παράγοντας αυτός αγνοήθηκε και παραλείφθηκε μέσα απ’ την έκθεση του 1 Τάγματος. Συνέχεια

Εκθεση Μάχης Σκαλοχωρίου(21/10/1946), ΔΣΕ/ΑΡΧ. ΓΡΑΜΜΟΥ/21 Οκτ 1946

ΔΣΕ
Αρχηγείο Γράμμου
21. 10. 46

Έκθεση επιχείρησης 21/10/46 (Μάχη Σκαλοχωρίου)

Στις 21/10/46 τμήματά μας ενήργεισαν ενάντια στον Σταθμό χωρ/κής Σκαλοχωρίου υπό την διοίκηση του συναγ. Γιαννούλη.
Εχθρός: 20 χωρ/κες και ντόπιοι εξοπλησμένοι.
Οπλισμός τους: 1 οπλ/λο, 1 στάγιερ και τα υπόλοιπα τυφέκια
Δικά μας τμήματα: 50 άνδρες.
Οπλισμός: 5 οπλ/λα, 7 ημιαυτόματα και τα υπόλοιπα τυφέκια
Ο εχθρός ήταν οχυρωμένος στην εκκλησία του χωριού με πολεμίστρες και χαρακώματα γύρω από την εκκλησία. Συνέχεια

Διαταγή προπαρασκευής Θεσσαλονίκης, ΕΛΑΣ/ΟΜΜ/30 Σεπ 1945

Ε.Ε.-ΕΛΑΣ                                                                            30-9-45
ΟΜΑΣ ΜΕΡ)ΧΙΩN ΜΑΚ)ΝΙΑΣ                                 Γεν. Στρ.
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ III Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.Ε. 12

Διαταγή

Το Γενικό Στρατηγείο δια της ύπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 21)8.1.45 Δ)γης του γνωρίζει ότι λόγω συμπτύξεως των δυνάμεων του ΕΛΑΣ εκ της περιοχής των Αθηνών, δεν αποκλείεται εις το προσεχές μέλλον ενέργεια Άγγλων εις τη περιοχή Θεσσαλονίκης ή και τα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας.

Συνέχεια

Πίνακες ανευρεθέντος οπλισμού μετά Συμφωνία Βάρκιζας,ΓΕΣ/Α2/16 Σεπ 1945

Χ.Μ                                                                                   Α.Π.6486 Φ914/Γ/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        16/9/45
ΤΜΗΜΑ Δ2                                                                      «Βάρκιζα»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 85143

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν συνημμένως πίνακα των μέχρι σήμερον ανευρεθέντων υπό των Μονάδων της Εθνοφυλακής όπλων και λοιπών πολεμικών υλικών, εξ΄όσων ο Ε.Λ.Α.Σ παρά την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ απέφυγε να παρουσιάση και επεδίωξεν να διαφυλάξη εις χείρας των αναρχικών φίλων του.
Εκ της παραβολής των ανευρεθέντων υλικών προς όσα ο ΕΛΑΣ παρέδωκε και εξ΄όσων στοιχείων υπάρχουν εισέτι περί ετέρων υπό ανεύρεσιν υλικών διαφαίνεται:

1.Ως αληθεύουσα η αρχικώς διατυπωθείσα υπόνοια ότι το Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ – Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωκεν ειμή μέρος μόνον του εις χείρας του πολεμικού υλικού και το κατωτέρας ποιότητος.

2.Το μέγεθος του έργου όπερ επετελέσθη υπό της Εθνοφυλακής επί του πεδίου τούτου και ιδιαιτέρως υπό των Γραφείων πληροφοριών των Μονάδων και των αποσπασμάτων ερεύνης.

3.΄Ότι απομένει εισέτι σημαντική ποσότης ιδίως όπλων, άτινα ευκόλως κρυπτόμενα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώσι εν όση αναλογία έτερα υλικά βαρύτερα.

Υπό το πνεύμα των ανωτέρω διαπιστώσεών μας, παρακαλώ να εκδώσητε Δ/γάς υμών προς τους υφ΄υμάς Αξ/κούς και οπλίτας των Μονάδων της Εθνοφυλακής εις ους να τονισθή η βαθεία αναγνώρισις ημώνεπί του επιτελεσθέντος εις το Κεφάλαιον τούτο έργου των και επί του όλου τοιούτου γενικώτερον. Συνέχεια

Σημείωμα για τον ΕΛΑΣ, ΚΚΕ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΣ

Οργάνωσις ΕΛΑΣ κατά απελευθέρωσιν
1)     Γενικόν Στρατηγείον – Διοίκησις Στρατ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
»     Καπετ. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΏΤΗΣ
Επιτελάρχης συντ. ΜΙΧ. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ
Πλήρες επιτελείον και Διευθύνσεις υπηρεσιών
Σύνδεσις τηλεφωνική με Μεραρχίας και δι’ ασυρμάτου με όλας τας μεραρχίας, ομάδας μεραρχιών, ταξιαρχίας Πεζικού και ταξιαρχίαν Ιππικού.
Τάγμα Γενικού Στρατηγείου δύναμις 500 άνδρες. (Όλο το υλικό τηλεφώνου και ασυρμάτου προήρχετο από τα υπολλείματα του Ελληνικού Στρατού και κράτους και από λάφυρα Γερμανών και Ιταλών. Συνέχεια

Ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Βρετανών και ΕΛΑΣ, Γραφείο Στρατηγικών Υποθέσεων, Μαρ. 1945

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Washington D.C
Μάρτιος 1945

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΘΕΜΑ:      Δραστηριότητες του ΓΣΥ σε Σχέση με την Ανταλλαγή  Αιχμαλώτων μεταξύ ΕΛΑΣ και Βρετανών.
ΣΧΕΤΙΚΑ: α.    Πληροφοριακό Υπόμνημα, με το ίδιο θέμα όπως    παραπάνω, με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 1945.
β.    Πληροφοριακό Υπόμνημα, με το ίδιο θέμα όπως  παραπάνω, με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1945. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Φεβ 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ                     Σ.Δ. τη 12 Φεβρουαρίου 1945
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον         Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Λαρίσης
Κερκύρας

Χάρται                      Βόλου            1: 250.000
Πρεβέζης

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αι συνεχιζόμεναι εις την Αττικήν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΑΜ και Κυβερνήσεως Πλαστήρα, είναι ενδεχόμενον να ναυαγήσουν και η Κυβέρνησις να επιδιώξη την βιαίαν διάλυσίν μας, την επιβολήν δικτατορίας και την πολιτικοοικονομικήν υποδούλωσιν της χώρας μας εις τους΄Αγγλους, παρά την θέλησιν και τα συμφέροντα του Λαού.

Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, αι εχθροπραξίαι θα επαναληφθούν και από μέρους ημών θα διεξαχθούν ως κατωτέρω ορίζεται.

Αι αντίπαλοι ημών Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις, ή θα ενεργήσουν ευθύς άμα τη διακοπή των διαπραγματεύσεων και αιφνιδιαστικώς εναντίον μας, διά των διατιθεμένων ήδη μέσων, οπότε δύνανται να καταλάβουν τα αστικά μας κέντρα, όχι όμως και να τα διατηρήσουν, ή θα αναμένουν την άφιξιν και άλλων Βρεττανικών δυνάμεων, διά την ενέργειαν ευρυτέρας κλίμακος επιχειρήσεων , οπότε η τοιαύτη ενέργεια θα βραδύνη επ΄αρκετόν (1-2 μήνες).

Αι σήμερον γνωσταί Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις και η μαχητική αξία των φαίνεται εις το Α.Π 55/6-2-45 Δελτίον πληροφοριών της Μεραρχίας. Συνέχεια

Ηθικές αμοιβές για τις επιχειρήσεις Αθηνών, ΕΛΑΣ/8 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/7 Φεβ 1945

Ε.Λ.Α.Σ
VIII Ταξιαρχία                                                            Σ.Δ 7.2.45
Επιτελείον Γραφείον ΙΙΙον
Αριθ. Α.Π 48

VIII Ταξιαρχία

Προς
την ΙΙΙ Μεραρχίαν

«Υποβολή προτάσεων ηθικών αμοιβών»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω συνημμένως προτάσεις ηθικών αμοιβών διά τους Αξ/κούς του Στρατηγείου της Ταξιαρχίας, διά τας επιχειρήσεις των Αθηνών.
(Τ.Υ)

Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

 1. Ταγ/ρχης Παν. Γκουμάς. Διότι ως Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας καθ΄όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων από της αφίξεως της Ταξιαρχίας εις περιοχήν Αθηνών και μέχρις ότου συνεκροτήθη το Κλιμάκιον Ελευσίνος, ούτινος την Δ/σιν ανέλαβε μετά του Καπετάνιου της Ταξιαρχίας, επεδείξατο εν τη εν γένει εκτελέσει των καθηκόντων του ως Επιτελάρχου, ικανότητα θάρρος και αυτοθυσίαν, επιβοηθείσας το έργον της Δ/σεως.
 2. Ταγ/ρχης Αναστασόπουλος Γεώργ. Διότι ως Δντής του 1ου Επιτελικού Γραφείου επεδείξατο εξαιρετικήν εργατικότητα και μεθοδικήν εργασίαν κατά τας επιχειρήσεις των Αθηνών, συντελέσας ούτως ώστε ο εφοδιασμός εις τρόφιμα και ανεφοδιασμός εις πυρ/κά των Τμημάτων να εξακολουθήση κανονικώς καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος, παρά τας μεγίστας δυσχερείας. Επεδείξατο πλειστάκις θάρρος και αυτοθυσίαν κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των καθηκόντων του.
 3. Υπολοχαγός Ζησιάδης Κων/νος
 4. -«-         Ζαχαρόπουλος Βασ.

Διότι ο μεν πρώτος ως Δ/ντής του ΙΙ Επιτελικού Γραφείου ο δε δεύτερος ως βοηθός του καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος Αθηνών εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των επέδειξαν εργατικότητα, ικανότητα και θάρρος.

 1. Καπετάνιος Πάνος Γεωργόπουλος Διότι ως βοηθός του ΙΙ Γραφείου κατά τας επιχειρήσεις των Αθηνών εξετέλεσεν πάσας τας ανατεθείσας αυτώ αποστολάς μετά εξαιρετικής ικανότητος, προθυμίας, θάρρους, ζήλου και αυτοθυσίας.
 2. Υπολοχαγός Ράλλης Ανδρέας
 3. Καπετάνιος Τζέλλης Κων/νος

Διότι την 16ην Δεκεμβρίου 1944, ο μεν πρώτος ως Δ/της του Λόχου Στρατηγείου της Ταξιαρχίας, ο δε δεύτερος ως Καπετάνιος του ιδίου Λόχου, παραμένοντες με τον Λόχον των προσωρινώς πλησίον περιοχής ΚΑΜΙΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ και αντιληφθέντες το κρίσιμον της καταστάσεως, λόγω της προχωρήσεως του εχθρού εις την περιοχήν ταύτην, επεμβάντες μετά του Λόχου των πρωτοβούλως κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν κατώρθωσαν ν΄ανακόψουν την εχθρικήν προέλασιν καθηλώσαντες ούτω τον εχθρόν στις θέσεις του μέχρι της αφίξεως ετέρων φιλίων Τμημάτων εις τα οποία παραδώσαντες τον τομέα, απεσύρθησαν.

 1. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Μύλλερ Βασίλειος
 2. Συναγ. Μανούσος Κων/νος (Αγησίλαος)

Διότι συμπτωματικώς τυχόντες πλησίον του Λόχου Στρατηγείου Ταξιαρχίας την 16 Δεκεμβρίου 1944 όπου ούτος επετέθη κατά του προελαύνοντος εχθρού εις Καμίνια, έσπευσαν μετά προθυμίας και πρωτοβουλίας να ενταχθώσιν εις τον Λόχον και να πολεμήσουν διά την ανακοπήν της προελάσεως των εχθρικών Τμημάτων, σαν απλοί μαχηταί.

 1. Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Παναγόπουλος Θεόδ.
 2. -‘’-         Διαχειρίσεως Ασημακόπουλος Γεώργιος

Διότι αμφότεροι υπηρετήσαντες εις το Ι Γραφείον ως βοηθοί του Ταγ/ρχου Αναστασοπούλου Γεωργ. καθ΄όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων των Αθηνών ηργάσθησαν νυχθημερόν και μεθοδικά διά τους συνεχείς εφοδιασμούς των μαχομένων Τμημάτων μας εις τρόφιμα και πυρομαχικά επιδείξαντες μεγάλην ευσυνειδησίαν και θάρρος εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των.

Πάντες οι ανωτέρω προτείνω διά τας αναφερομένας πράξεις των διαμνημονευθώσιν εις την ημερησίαν Διαταγήν της Μεραρχίας.

Σ.Δ. 2-2-45

Ο
Δ/της της VIII Ταξιαρχίας
(Τ.Σ.Υ)


Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

 1. Υπολοχαγός Μαυραγάνης Γεώργιος Διότι ως Δ/ντής του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου της Ταξιαρχίας, καθ΄όλην την διάρκειαν του αγώνος των Αθηνών επεδείξατο εξαιρετικήν εργατικότητα, Επιτελικάς ικανότητας και μεθοδικότητα εις πάσας τας ανατεθείσας αυτώ αποστολάς τας οποίας έφερεν πάντοτε εις πέρας με αποδοτικά αποτελέσματα.

Επεδείξατο προθυμίαν, ζήλον και αυτοθυσίαν, αγόμενος και εις αυτό το εσωτερικόν του εσωτερικού των εχθρικών τοποθεσιών δι΄εκτέλεσιν αναγνωρίσεων και επιθεώρησιν Τμημάτων της Ταξιαρχίας.
Προσέτι κατά την δύσκολον και επικίνδυνον υποχωρητικήν πορείαν των Τμημάτων της Ταξιαρχίας εκ Χασιάς μέχρι Περαχώρας, μόνος Αξιωματικός στο Επιτελείον της Ταξιαρχίας προσέφερεν πραγματικάς πολυτίμους υπηρεσίας στην Διοίκησιν της Ταξιαρχίας.
Εχοντες υπ΄όψει τας προγενεστέρας συνεχείς λαμπράς υπηρεσίας του στο Επιτελείον της Ταξιαρχίας και διά τας ανωτέρω πράξεις του υπερβαινούσας την απλής έννοιαν του καθήκοντος

Π ρ ο τ ε ί ν ω

΄Όπως απονεμηθή εις τον Υπολοχαγόν Πεζικού Μαυραγάνην Γεώργιον το Μετάλιον του Απελευθερωτικού Αγώνος.

Σ.Δ. 2-2-45
Ο
Δ/της της VIII Ταξιαρχίας
(Τ.Σ.Υ)


Ε.Λ.Α.Σ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
VIII ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

 1. Ανθυπίατρος Πετρίδης Ιωάννης Διότι ως Δ/ντής του VIII Στρατιωτικού Νοσοκομείου εις Περιστέρι κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων Αθηνών επεδείξατο εξαιρετικάς οργανωτικάς ικανότητας, ανέπτυξε πρωτοβουλίαν όχι την τυχούσαν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του φροντίζων νυχθημερόν διά την όσον το δυνατόν καλλιτέραν περίθαλψιν όχι μόνο των Στρατιωτικών τραυματιών αλλά και πολιτών τοιούτων και των οποίων πάντων εφρόντιζε συνεχώς και από των πρώτων ημερών την μεταφοράν εις Κόρινθον.

Μετά την είσοδον των Αγγλικών τάγκς εις Περιστέρι με κίνδυνον πραγματικόν της ζωής του επανελθών εξ ΄Ανω Λιοσίων εις Περιστέρι κατόρθωσε να μεταφέρη πολλούς ασθενείς και πολίτιμον υγειονομικόν υλικόν, τους οποίους προώθησεν διά νυκτός διά Μάνδρας και εκείθεν την επομένην πάλιν υπό τον κίνδυνον των Αγγλικών τάγκς, άτινα έφθασαν εις Μάνδραν, κατόρθωσε να προωθήση εις Κόρινθον επιδείξας ούτω θάρρος, αυταπάρνησιν και ευσυνειδησίαν όχι ως τυχούσας.

Διά τας ανωτέρω πράξεις του υπερβαινούσας την εκτέλεσιν απλής εννοίας του καθήκοντος και διότι πάντοτε αφ΄ότου υπηρετεί εις την Ταξιαρχίαν φιλοτίμως εργάζεται

Π ρ ο τ ε ί ν ω

΄Όπως απονεμηθή αυτώ το Μετάλιον του Απελευθερωτικού Αγώνος

Σ.Δ. 2-2-45
Ο
Δ/της της VIII Ταξιαρχίας
(Τ.Σ.Υ)

Διαταγή χειρισμού Ιταλών, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΑΠ36/31 Ιαν 1945

ΕΘΝ.ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ)
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθμός Πρωτ. Α.Π 36

Εχουμε πληροφορίες πως από τους αιχμαλώτους ή αυτομόλους Ιταλούς , που στάλθηκαν και παραδόθηκαν προ ημερών σε τμήματα του Αγγλικού Στρατού, μερικοί εδραπέτευσαν και ξαναγύρισαν σε πόλεις και χωριά ελεγχόμενα από μας, θέλοντες να παραμείνουν στις περιοχές μας αυτές.
Επειδή πολύ πιθανό οι Ιαταλοί αυτοί να είναι όργανα και απεσταλμένοι της Ιντέλιζανς Σέρβις, αφού μάλιστα τέτοιου είδους ενέργειες της σημειώθηκαν και στο παρελθόν, έχοντες δε πάντοτε υπ΄όψει μας πως βρισκόμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες και για ν΄αποφύγουμε κάθε δυσάρεστη έκπληξη, ακόμα δε για να καταστήσουμε αδύνατη κάθε σε βάρος μας κατασκοπεία Συνέχεια

Πρωτόκολλο ανταλλαγής αιχμαλώτων μεταξύ ΕΛΑΣ-Ελλήνων-Βρεττανών, 22 Ιαν 1945

Περίληψη των διακανονισθέντων για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ αντιπροσώπων του αρχιστρατήγου δυνάμεων ξηράς και στρατιωτικού συνδέσμου στην Ελλάδα και της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ στην Αθήνα στις 20 του Γενάρη 1945. Σε συμφωνία με τους όρους ανακωχής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 11 του Γενάρη 1945.

Αντιπρόσωπος του Αρχιστρατήγου : Ταξίαρχος Ε.G.΄Οντλαντ
Αντιπρόσωπος της Κ.Ε του ΕΛΑΣ: Κος Ανδρέας Τζίμας
Κος Κώστας Δημάκης
1. Σχετικά με την ανταλλαγή των βρετανών αιχμαλώτων συμφωνήθηκαν τα εξής :
α)    Ολοι οι Βρεταννοί αιχμάλωτοι που είναι στη Θεσσαλία θα παραδοθούν στο βρεταννό διοικητή Βόλου. Συνέχεια

Παρακολούθηση εχθρικής δραστηριότητας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΕΠ29/19 Ιαν 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ο

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Π 29

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της Ε.Π 441/16/1/45, την οποίαν κοινοποιούμεν συνημμένως

εντελλόμεθα

όπως άπασαι αι Μονάδες αναπτύξουν εις το έπαρκον την επαγρύπνησίν των, αναπτύσσουσαι τα αναγκαιούντα δίκτυα πληροφοριών και Π.Κ.Π εν τη περιοχή των.
Δέον να παρακολουθούνται αγρύπνως αι κινήσεις και συγκεντρώσεις των εχθρικών προς τον Ε.Λ.Α.Σ στρατευμάτων, τόσον πλησίον της γραμμής διαχωρισμού περιοχής Ε.Λ.Α.Σ από την περιοχήν των άλλων, όσον και εις το εσωτερικόν της περιοχής των άλλων τούτων.
Δεν αποκλείεται να υποστώμεν σε κάθε στιγμήν απρόκλητον επίθεσιν, παρά τους όρους της ανακωχής, από Βρεττανικά στρατεύματα, τοιαύτα της Κυβερνήσεως Πλαστήρα ή και μικτά τοιαύτα. Συνέχεια

Διαταγή ΕΛΑΣ για λήξη εχθροπραξιών, 15 Ιαν 1945

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 20

Επείγουσα Διαταγή

Καθιστώμεν γνωστόν stop κατόπιν συναφθείσης συμφωνίας μεταξύ Κ.Ε. ΕΛΑΣ και Αγγλικών Στρατευμάτων stop από μηδέν <0> ώρας και ένα λεπτό 15 τρέχοντος μηνός ήτοι την νύκτα της απόψε stop άρχεται η εφαρμογή της ανακωχής, οπότε παύει κάθε εχθροπραξία stop. Το άρθρο 7 όρων ανακωχής αναγράφει κάτωθι stop πάσα αποτυχία εκ μέρους των δυνάμεων ΕΛΑΣ εις την τήρησιν των όρων της παρούσης συμφωνίας ή οιανδήποτε επίθεσις εις οιανδήποτε μέρος της ΕΛΛΑΔΟΣ, καθ οιανδήποτε Βρεττανικών κτήσεων stop ή ινδικών στρατευμάτων stop ή υπηρετικού προσωπικού stop ή καθ οιονδήποτε Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων stop ή αστυνομίας ή χωροφυλακής stop. Θεωρηθή παράβασις της εκεχειρίας stop κατόπιν τούτου μεριμνήσατε, όπως αποφευχθή παν επεισόδιον μεταξύ τμημάτων μας ή αγγλικών τοιούτων stop πάσα εκπλήρωση των όρων ανακωχής ζήτημα τιμής διά τον ΕΛΑΣ stop. Ειδοποιηθούν με παν μέσον εγκαίρως τμήματά μας stop.

S. D.O.NN

Εκοινοποιήθη Τηλ/μα 14/1/45

15-1-45 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

25, 26, 91 Συν/τα Βαφειάδης

ΕΛΑΝ Αλεξ/πολης

Κοινοποιείται

Ανωτ. Διοικ. Πολιτοφ. Καβάλας

Συμφωνία Συμμαχικών Δυνάμεων – ΕΛΑΣ, 11 Ιαν 1945

ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Λ.Α.Σ

Συνεφωνήθησαν υπό των υπογεγραμμένων του Αντιστρατήγου ΡΟΝΑΛΝΤ Μ. ΣΚΟΜΠΥ Αρχιστρατήγου Δυνάμεων ξηράς και Στρατιωτικών υπηρεσιών Συνδέσμου εν Ελλάδι και κ.κ. ΖΕΥΓΟΥ, ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ και Ταγματαρχών του ΕΛΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ και ΑΘΗΝΕΛΗ εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ τα ακόλουθα:

1)    Ινα γίνωνται συνεννοήσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ – ΕΑΜ προς ρύθμισιν εκκρεμούντων ζητημάτων θα καταπαύσουν εχθροπραξίαι 0001 ώραν 15 Ιανουαρίου 1945.

2)    Αι ευρισκόμεναι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ανατολικώς και νοτίως της γενικής γραμμής της οδού ΙΤΕΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ και εκείθεν ανατολικώς κατά μήκος της προς το χωρίον ΑΜΠΕΛΙΑ οδού και εκείθεν κατά μήκος της οδού ή ατραπού ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΒΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν δυτικώς και βορείως της γραμμής ταύτης ήτις γραμμή λεπτομερέστερον καθορίζεται επί του εν τω Παραρτήματι 1 χάρτου ούτως ώστε να επιτραπή η ανενόχλητος χρησιμοποίησις των ως άνω οδών. Αύται εκκενώσουν όλας τας πόλεις και χωρία τα αναφερόμενα εν τω παρόντι άρθρω. Συνέχεια

Δελτίο συμβάντων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 25 Δεκ 1944

Νο 35
ΕΠΕ 759 /25-12-44 ώρα 24
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΠΩΘΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΧΘΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΟΠ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΗΝ ΣΤΟΠ ΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗ ΥΨΩΜΑ 370 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗ ΥΨΩΜΑ 261 ΣΤΟΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 39ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΝ ΥΠΟ ΕΧΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟΠ Συνέχεια

Αναφορά εμπλοκής με 2500 Ιταλούς στο Πετρίτσι, ΕΛΑΣ/25 Δεκ 1944

Αριθμ. 1591
Ομάδα Μεραρχιών STOP
Εις εκτέλεσιν 4561/23-12-44 διαταγής αναφέρομεν STOP
Εξακριβώσαμεν ότι 2000-2500 Ιταλοί ευρίσκονται εις Βουλγαρικό Πετρίτσι STOP
Προσπάθησαν διέλθουν φυλάκιά μας ίνα μπουν εις έδαφός μας STOP
Φυλάκιά μας τους ημπόδισαν STOP.

Σ.Δ 25/12 ΄Εκτη
ΣΙΓΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Για την ακρίβεια

Ο
Υπασπιστής
(Τ.Σ.Υ)
Ακριβές Αντίγραφο