Σχέδιο Εκκαθαρίσεως και Εδραιώσεως Αγράφων, ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β.Σ.Σ./Α1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 361/Α1/Ι
904 τη 21 Μαΐου 1948
Α/Α αντιτύπου 6

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
«ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»»

 • ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • ΑΓΡΑΦΑ
  ΧΑΡΤΑΙ – ΦΑΡΣΑΛΑ 1: 100.000
 • ΛΑΜΙΑ
 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 • ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
 1. Συμμορίται
  Όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών
 2. Δυνάμεις διά την Επιχείρησιν
  Χ Μεραρχία
  42 Ταξιαρχία ΙΧ Μεραρχίας
  77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας
  ΠΡΟΘΕΣΙΣ
 3. Εξόντωσις των συμμοριτών εντός της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΕΣ και Δυτ. της Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Συνέχεια

Επιστολή Γεωργίου Παπανδρέου, 1-3-1948

«Φίλε κ. Διευθυντά,
Εις το χθεσινόν άρθρο σας, συνάγοντες «μάθημα» από το πάθημα της Τσεχοσλοβακίας, ενθυμείστε και τον ιδικόν μας Δεκέμβριον. Νομιμοποιείτε τοιουτοτρόπως την παρέμβασίν μου. Αλλά θα επεθύμουν πρώτα να διατυπώσω μερικάς γενικωτέρας απόψεις μου.
Γράφετε: «Το πάθημα της Τσεχοσλοβακίας πρέπει να μας διδάξει ότι ουδεμία λύσις υπάρχει μεταξύ της σταθεράς και άκαμπτου προσηλώσεως προς την εθνικήν μας ελευθερία από το ένα μέρος και της απολύτου υποδουλώσεώς μας από το άλλο. Ότι ουδεμία δήθεν ιδεολογική υποχώρησις ωφελεί. Με τους Σλάβους δυστυχώς συνεννόησις δεν υπάρχει».
«Είμεθα σύμφωνοι. Και όπως γνωρίζετε είχον ανέκαθεν αυτήν την γνώμην, ακόμη και προ πέντε ετών, όταν τον Ιούλιον του 1943 απέστειλα από την κατεχόμενη Ελλάδα έκθεσιν προς την Ελληνικήν και την Βρετανικήν κυβέρνησιν και έκαμνα προβλέψεις δια το μέλλον, αι οποίαι σήμερον έχουν επαληθεύσει… Συνέχεια

Εκθεση Πεπραγμένων, 6ο Τάγμα Εθνοφρουράς/27 Ιαν 1948

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
Από 6ον Τάγμα Εθνοφρουράς
Σ.Τ.Γ 909 Α τη 27 Ιανουαρίου 1948
Αριθ.Α.Π.246

Προς: 86 Περιοχή
Κοιν: ……./Α1
……./Α1
……./Α1

Θέμα: Έκθεσις πεπραγμένων Τάγματος

Η συγκρότησις του Τάγματος ήρξατο την 1ην Νοεμβρίου 1947 εν Πάτρα. Επραγματοποιήθη λίαν εσπευσμένως και με ποικίλλας ελλείψεις εις εξάρτυσιν, οπλισμόν κ.λ.π. Την 21 Νοεμβρίου το Τάγμα διετάχθη να κινηθή προς τον προορισμόν του, χωρίς να κατορθώση να συμπληρωθή εις άνδρα και υλικά και χωρίς να γνωρίζουν οι αξιωματικοί και άνδρες την χρήσιν των νέων όπλων. Ο οπλισμός παρελήφθη την 12-14 Νοεμβρίου. Εγένετο μία βολή όπλου, καμία οπλοπολυβόλου, όλμων κ.λ.π. και έχον 84 οπλίτας αναρχικούς, 9 βοηθητικούς και περί τους 30 υπό ένδειξιν απαλλαγής, πάσχοντα από διάφορα νοσήματα.
Έφθασεν εις Ναύπακτον την αυτήν ημέραν και αμέσως έλαβε την διαταγήν κινήσεως και διατάξεως των λόχων.
Ο 1ος λόχος κατηυθύνθη εις Παλαιοξάριον Δωρίδος, υπαχθείς τακτικώς υπό Τ.Σ.86ης περιοχής (Α.Π. 2061/21-11-47 διαταγή 86 περιοχής). Ο 2ος λόχος εις Διπλάτανον, ο 4ος εις Κόνισκαν Τριχωνίδος και ο 3ος εις Ναυπακτίας, η δε Διοίκησις του Τάγματος εις Πλάτανον, μετά του Λόχου Διοικήσεως.
Ως ήτο προφανές, η τοιαύτη διάταξις των λόχων του Τάγματος, ευρισκομένων εις αποστάσεις τοιαύτας αλλήλων και εις έδαφος δύσβατον και εν πολλοίς αδιάβατον ώστε η υποστήριξις του ενός υπό του ετέρου να καθίσταται αν μη αδύνατος, τουλάχιστον προβληματική, εκίνησεν αμέσως την προσοχήν μου, εν συνδιασμώ προς την γυμνότητα της έδρας του Τάγματος, δι’ ενδεχομένην επέμβασιν, μη διαθετούσης ουδεμίαν εφεδρείαν, αλλ’ ούτε και εν οπλοπολυβόλον ή όλμον διά την άμυνά της, ως διά των υπ’ αριθ. Α.Π.191/27-11-47 και 277/7-12-47 αναφορών μου εξιστόρησα τα παρουσιαζόμενα δυσχερείας και ελλείψεις, υποβαλών άμα και σχετικά προτάσεις μη υιοθετηθείσας.
Κατόπιν αναφοράς μου, διατάσσεται η μεταστάθμευσις του 2ου λόχου εκ Διπλατάνου εις Άγιον Δημήτριον, πλην μιάς διμοιρίας εις έδραν Τάγματος. Εκ της μετακινήσεως ταύτης εδημιουργήθη παρεξήγησις και μοι απηγορεύθη οιαδήποτε κίνησις τμήματος άνευ διαταγής. Συνέχεια

Εκθεση Μάχη Πλατάνου 17-18 Ιαν. 1948, Α’ΣΣ/Α1/

Α΄Σώμα Στρατού,
Γραφείο Α1.
Μάχη Πλατάνου,
17 και 18 Ιαν/ρίου 1948.
1. Μετά την μάχην Αραχώβης (10-1-48) καθ’ ην τέσσαρα Τάγ/τα συμμοριτών επετέθησαν κατά ταύτης, η εκεί δύναμις διλοχίας 6 Τ.Εθνοφρουράς μετά Αποσ/τος Χωρ/κής ελιχθείσα υποχωρητικώς έφθασε εις Πλάτανον.
Το Σ.Στρατού αντιληφθέν ότι οι συμμορίται θα εσυνέχιζον την επίθεσίν των προς Πλάτανον ενίσχυσε την εκεί φρουράν επειγόντως διά δυο ΛΟΚ, λόχου 3 Ταξιαρχίας και λόχου 3ου Τάγματος Εθνοφρουράς. Αι δυνάμεις Πλατάνου υπείγοντο υπό την Δ/σιν του Τχου Κόρκα.
2. Την 06.00 ώραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται διά τριών ταγμάτων εξαπέλυσαν σφοδροτάτην επίθεσιν εξ όλων των κατευθύνσεων και ιδία από ύψωμα 1404 (Χ.7226) – Προφήτης Ηλίας (Χ.7327) και εκ της Νοτίας παρυφής Πλατάνου.
Ταυτοχρόνως έτερον τάγμα συμμοριτών κατέλαβε τα χωρία Αχλαδόκαστρο (Χ.6923) – Διασελάκι (Χ.685250) – γέφυρα Ευήνου (Χ.680225) ίνα απαγορεύση κίνησιν ημετέρων ενισχύσεων προς Πλάτανον.
3. Καθ’ όλην την ημέραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται επετίθοντο μετά λύσσης εναντίον της πανταχόθεν κυκλωμένης ηρωϊκής φρουράς ήτις υπό τον ήρωα διοικητήν της Τχη Κόρκαν Ιωάννην απέκρουσε απάσας τας επιθέσεις με σοβαρωτάτας διά τους συμμορίτας απωλείας.

Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18-8-1947, Γ’ ΣΣ/Α1

ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1 ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1 Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-χρησιμοποίηση αεροπορίας, Β’ΣΣ/ΕΑ/ΑΑΠ44014/5 Απρ 1947

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: Σχέδιον χρησιμοποιήσεως Αεροπορίας

             κατά επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ:ΙΙ (Τ.Σ.)-VΙΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας

– Α’ΣΣ

-Δ.Α.  Β’ΣΣ  (Αεροδρόμιον)

Β.Σ.Σ./Α.Α.Π.44014/Ε.Α.

904 τη 5 Απριλίου 1947

ΚΟΙΝ:-1ην Στρατιάν

           -Ε.Α./Β΄ ΣΣ

           -Α1/Β΄ ΣΣ

           -Κ.Κ.Α.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕΣΩΝ

α)     Η χρησιμοποίησις των εις την διάθεσιν του ΣΣ τεθέντων υπό της Στρατιάς μέσων θα γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Σ.Στρατού.

β)     Αι αιτήσεις των Μ. Μονάδων θα απευθύνωνται υπό ένδειξιν προτεραιότητος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (0) πρός το Β’ΣΣ/Ε.Α.:

-Τακτικώς μεν (αρχής γενομένης από της Χ-1 ημέρας) καθ’ εκάστην μέχρι της 1830 ώρας διά τας προβλεπομένας ανάγκας των διά την επομένην.

-Εκτάκτως δε εις οιανδήποτε ώραν.

γ)     Εις ειδικάς περιπτώσεις το Σ.Στρατού δύναται:

-Να διαθέση δι’ ωρισμένον χρόνον αριθμόν τινα εξόδων εις Μ. Μονάδα τινά, εν τη περιπτώσει ταύτη αι αιτήσεις της Μ. Μοναδος ταύτης δέον να απευθύνωνται απ’ ευθείας εις Γραφείον Επιχειρήσεων Αεροδρομίου Λαρίσης, κοινοποιούμεναι και εις το Β΄ΣΣ./Ε.Α.

-Να εξουσιοδοτήση αεροπλάνον αναγνωρίσεως όπως προκαλέση άνευ επεμβάσεως του Σ.Στρατού, έξοδον διώξεως εντός καθοριζομένων ορίων χρόνου και αριθμού εξόδων.

δ)     Από της Χ-1 ημέρας τίθενται ανά 1 αεροπλάνον Ώστερ εις την διάθεσιν:

        -Της ΙΧ Μεραρχίας : εις Αεροδρόμιον ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

-Της ΙΙ Μεραρχίας (Τ.Σ.)  εις Αεροδρόμιον ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Η παραμονή ή μη των αεροπλάνων τούτων κατά την νύκτα εις τα ανωτέρω αεροδρόμια να ρυθμισθή δι’ απευθείας  συνεννοήσεως του Ε.Α.  Β’ΣΣ μετά των Μεραρχιών, αναλόγως των συνθηκών ασφαλείας.

 1.        ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Ισχυρά συμβολή της αεροπορίας εις την συντριβήν του εχθρού:

-Διά των πληροφοριών

-Διά της μαχητικής επεμβάσεως κατά του εχθρού

 1.        ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Παρέχονται υπό μορφήν ενδείξεως, θα επιβεβαιωθώσι αν δύνανται να τροποποιηθώσιν εν καιρώ αναλόγως της καταστάσεως (πληροφορίαι επί εχθρού).

α)     Διά την Χ-1 ημέραν

ι.     Περιωρισμέναι αναγνωρίσεις περιοχών

-υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ

-Κοιλάδος ΑΝΩ  Ροϋ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ

-Περιοχών γεφυρών ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ιι.    Παραπλανητικαί αναγνωρίσεις εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.

ιιι.   Επέμβασις Αεροπορίας διώξεως, βάσει των πληροφοριών.

ιυ.   Πτήσεις βορείως της γραμμής ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΠΥΛΗ να αποφευχθώσιν, εάν δεν παραστή ειδική εξαιρετική τις ανάγκη.

β)     Διά την Χ ημέραν

        ι.     Συνοδεία δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως και διώξεως των κινουμένων πρός Δυσμάς τμημάτων μεταξύ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ και ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ κατά τας πρώτας ώρας της ημέρας.

               Ενίσχυσις και συνέχεια δράσεως αεροπορίας βάσει των πληροφοριών.

ιι.    Αναγνώρισις κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας εις Άνω κοιλάδα ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ, περιοχάς ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και πρός ανατολάς, με ιδιαιτέραν σημασίαν εν τη περιοχή Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ – Γέφυρα ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ, με ιδιαιτέραν σημασίαν εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.

        ιυ.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, περιοχής ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        υ.    Σειρά προτιμήσεως:

               -η εν Β/ι ενέργεια

               -Εκ της Β/ιι η τοιαύτη Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ – Γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ.

               -Εκ της β/ιιι η τοιαύτη περιοχής ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.

        υι.   Φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις διά την ημέραν ταύτην υπό της Στρατιάς δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως, η Ε.Α./ Β’ΣΣ  να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.

γ)     Διά την Χ+1 ημέραν

Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:

        ι.     Κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ – ΤΥΜΠΑΝΟΝ – ΟΞΥΑ – ΦΥΛΑΚΤΙ – ΚΑΡΙΤΣΑ – ΒΡΑΓΙΑΝΑ – ΤΡΟΒΑ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΣΠΗΛΙΑ. Επίσης εις περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.

        ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, περιοχής ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ, περιοχής ΚΡΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού, ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ και γενικώτερον ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιυ.   Και την διά την ημέραν ταύτην φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις των εις την διάθεσιν του Σ. Στρατού μέσων αναγνωρίσεως διά τοιούτων της Στρατιάς. Ο Ε.Α. να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.

δ)     Διά την Χ+2 ημέραν

        Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών. Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:

        ι.     Είναι ενδεχόμενον η κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως να περιορισθή εις μικρόν μόνον (εσωτερικόν) μέρος της ανωτέρω εν παραγρ. γ/ι περιοχής (ενδεχομένως περιοχής ΑΛΩΝΙΑ – ΤΡΙΖΟΛΟΝ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΚΑΒΑΚΙΑ – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΒΛΑΣΗ) και εις την περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.

        ιι.    Εντατική αναγνώριςσις περιοχής ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΣ Ποταμός – ΤΥΡΝΑ – ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ – ΚΡΑΝΙΑ και περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

        ιιι.   Αναγνώρισις ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

ε)     Διά την Χ+3 και επομένας ημέρας του πρώτου χρόνου της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ

Ενδείξεις τινες παρέχονται

ι.     Κατ’ αρχήν μετάπτωσις της κυρίας προσπαθείας αναγνωρίσεως και διώξεως εις την γενικήν περιοχήν ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ποταμός – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχήν εν αμέσως δευτέρα σειρά επείγοντος, μεταξύ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού και της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ανατολικώς γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ.

στ)   Διά τον δεύτερον χρόνον της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (εκκαθάρισις βορείου Τμήματος του κλοιού)

        Νεώτεραι οδηγιαί

 1.        ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΔΙ’ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

α)     Δεν προβλέπεται δυνατότης εφοδιασμού δι’ αεροπλανων

β)     Ικανοποίησις αναγκών μεταφορών εν περιορισμένη κλίμακι και εις εξαιρετικας ανάγκας. Μέριμνα Ε.Α./Β’ΣΣ.

 1.        ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ:

α)     Όπως τα Τμήματα Στρατού Ξηράς εις πάσαν εμφάνισιν αεροπλάνων αναπτύσσωσι τα πλαίσια των διά την κατάδειξιν των θέσεών των. Δεν πρέπει να αναμένωσι σύνθημα (ρίψις φωτοβολίδων) εκ του αεροπλάνου. Η πιστή εφαρμογή τούτου είναι απαραίτητος διά τον προσανατολισμόν του αεροπόρου επί των φιλίων, την αποφυγήν φυσικού δισταγμού εν τη εκπληρώσει της αποστολής του και την αποφυγήν παροχής υπό του αεροπόρου συγκεχυμένων και ασαφών πληροφοριών.

β)     Διά την συνεννόησιν Τμημάτων Στρατού και αεροπλάνου εφαρμογή αυστηρώς υπό των πρώτων του κεκανονισμένου κώδικος σημάτων διά πλαισίων. Διά την εφέλκυσιν της προσοχής των υπεριπταμένων αεροσκαφών συνίσταται η εκσφενδώνισις φωτοβολίδων αναγνωρίσεως της ημέρας ή καπνογόνων χειροβομβίδων εφ’ όσον η ασφάλεια των Τμημάτων και ο εφοδιασμός των εις τα είδη ταύτα θα το επιτρέψωσι.

γ)     Οπως αι αιτήσεις δι’ επέμβασιν ώσι πλήρεις (θέσις και περιγραφή του στόχου, θέσεις φιλίων τμημάτων, απαραιτήτως ώρα εις ην ανταποκρίνονται τ’ ανωτέρω στοιχεία, επίσης ώρα πέραν της οποίας δεν υφίσταται ανάγκη εκτελέσεως της συγκεκριμμένης ταύτης αιτήσεως).

δ)     Προκειμένου περί αιτήσεως αναγνωρίσεως να δίδεται εν αυτή εις ποίον Σ.Δ. και πού ευρίσκεται αύτη δέον να ριφθώσιν αι πληροφορίαι δι’ ερματισμένου φακέλλου.

ε)     Τα Τμήματα Πεζικού δέον να εκμεταλλεύωνται τον χρόνον καθ’ ον υπεριπτάμενον αεροπλάνον άνωθεν των συμμοριτών, πολύ δε περισσότερον όταν βάλλη κατ’ αυτών, τους αναγκάζει να κρύπτωνται, να φροντίζωσι περισσότερον διά την ασφάλειάν των παρά να βάλλωσι κατά των Τμημάτων μας. Είναι στιγμαί λίαν πρόσφοροι διά την ταυτόχρονον εξόρμησιν του Πεζικού αποφασιστικώς κατά των συμμοριτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δ.Π./Α.Π

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

Εκθεση εξόντωσης Βελουχιώτη την 16 Ιουν 1945

Ιστορικόν σημείωμα
Περί των περιστάσεων υφ΄άς εξοντώθη ο Στρατηγός Αρχηγός του ΕΛΑΣ
Αρης Βελουχιώτης (Αθαν. Κλάρας) την
16ην Ιουνίου 1945

Υπό Υποστρατήγου ε.α Χρυσανθακοπούλου

Κατά την 30ην Απριλίου 1945 είχα παρουσιασθή εις την εν Ιωαννίνοις Ανωτέραν Στρατ. Διοίκησιν Ηπείρου διοικουμένην υπό του υποστρατήγου κ. Βλοχαϊτόπουλου Αριστ. εις ην είχον τοποθετηθή ως επιτελάρχης.
Ευθύς από των πρώτων ημερών της αναλήψεως της υπηρεσίας μου ταύτης είχον πληροφορηθή από όργανα πληροφοριών της πόλεως, αποτελούμενα από εθνικόφρονας πολίτας υπηρετήσαντας ως επί το πλείστον εις τας μονάδας αντιστάσεως του Στρατηγού Ζέρβα, άτινα έσπευσαν προθύμως να με συναντήσουν και παράσχουν τας υπηρεσίας των ότι, καίτοι το ΕΑΜ είχεν υπογράψει την συνθήκην της Βάρκιζας προετοίμαζεν την ευθέτω χρόνω εκδήλωσιν νέας δράσεως. Προς τα όργανα ταύτα πληροφοριών ήμουν κατ΄αρχάς επιφυλακτικός καθ΄όσον εγνώριζον ότι τα μίση μεταξύ των οπαδών του Ζέρβα και των κομμουνιστών ήσαν πολύ οξυμμένα και εφοβούμην ότι ταύτα θα είχον εις την παροχήν πληροφοριών υπερβολικών και ήτο δυνατόν να με παρασύρουν εις ενεργείας μη συμβιβαζομένας με την πολιτικήν λήθης του παρελθόντος και κατευνασμού ην επεθύμει η τότε Κυβέρνησις του Κράτους. Συν τω χρόνω όμως απέκτησα περισσοτέραν εμπιστοσύνην προς τα όργανα ταύτα άτινα απετέλεσαν την κυριωτέραν πηγήν πληροφοριών μου. Συνέχεια

Διαταγή ΕΛΑΣ για λήξη εχθροπραξιών, 15-1-1945

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 20

Επείγουσα Διαταγή

Καθιστώμεν γνωστόν stop κατόπιν συναφθείσης συμφωνίας μεταξύ Κ.Ε. ΕΛΑΣ και Αγγλικών Στρατευμάτων stop από μηδέν <0> ώρας και ένα λεπτό 15 τρέχοντος μηνός ήτοι την νύκτα της απόψε stop άρχεται η εφαρμογή της ανακωχής, οπότε παύει κάθε εχθροπραξία stop. Το άρθρο 7 όρων ανακωχής αναγράφει κάτωθι stop πάσα αποτυχία εκ μέρους των δυνάμεων ΕΛΑΣ εις την τήρησιν των όρων της παρούσης συμφωνίας ή οιανδήποτε επίθεσις εις οιανδήποτε μέρος της ΕΛΛΑΔΟΣ, καθ οιανδήποτε Βρεττανικών κτήσεων stop ή ινδικών στρατευμάτων stop ή υπηρετικού προσωπικού stop ή καθ οιονδήποτε Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων stop ή αστυνομίας ή χωροφυλακής stop. Θεωρηθή παράβασις της εκεχειρίας stop κατόπιν τούτου μεριμνήσατε, όπως αποφευχθή παν επεισόδιον μεταξύ τμημάτων μας ή αγγλικών τοιούτων stop πάσα εκπλήρωση των όρων ανακωχής ζήτημα τιμής διά τον ΕΛΑΣ stop. Ειδοποιηθούν με παν μέσον εγκαίρως τμήματά μας stop.

S. D.O.NN

Εκοινοποιήθη Τηλ/μα 14/1/45

15-1-45 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

25, 26, 91 Συν/τα Βαφειάδης

ΕΛΑΝ Αλεξ/πολης

Κοινοποιείται

Ανωτ. Διοικ. Πολιτοφ. Καβάλας

Διαταγή Α’ΣΣ προς 8η ΜΕΡΑΡΧΙΑ, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3ΕΓ,22-12-44/ΑΠ243

ΕΛΑΣ
Α’ Σ. Στρατου
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
Αριθ. ΑΠ 243
Προς την VIII Ταξιαρχιαν

Το θλιβερόν -γεγονός της εγκαταλείψεως των θέσεών του από το Ταγμα σας των Πετραλώνων γεννά νέα και βαρέα καθήκοντα διά την Ταξιαρχίαν. Καί τούτο μάλιστα κατόπιν του συνεχιζόμενου ηρωικού αγώνος όλων των άλλων τμημάτων των Αθηνών και του 7ου Αποσπάσματος.
Ανεξαρτήτως του ζητήματος των ευθυνών, αι οποίαι θα ζητηθούν εν ολη των τη εκτάσει από τους υπολόγους, εντελλόμεθα τα εξής:
α) Ταξιαρχία άμα τη λήψει να αναπτυχθή επί της οδού Πεΐραιώς (Δυτικώς Κάτω Πετράλωνα) Γυμναστήριον-οδο.ς Βασιλείου Μεγάλου-Κεραμεικός-Μεταξουργείον και να εμπόδιση πάσαν περαιτέρω πρόοδον του Εχθρού εν στενώ συνδίασμω μετά της ΙΙ Ταξιαρχίας.
β) Αναφοράς τμημάτων σας που ζητούν να αποφύγουν Τον αγώνα ούτε να δεχθήτε του λοιπού. Ούτε να μας υποβάλλετε,

ΣΔ 22-12-44, ώρα 12

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΙΟΧΟς ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Κοινοποίηση: ΚΕ ΕΛΑΣ (υ,τ.α.)
II Ταξιαρχία
III Γραφείο

Ημερήσια Διαταγή ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/6-12-1944

ΕΛΑΣ
Διοίκηση

Ημερήσια Διαταγή της 6ης Δεκεμβρίου 1944

Κατόπιν από τις απροκάλυπτες ενέργειες της Φασιστικής αντίδρασης στην Ελλάδα, που όπλιζε τα Τάγματα Ασφαλείας και όλους τους δοσίλογους για να χτυπήσουν ακόμη μια φορά τον Ελληνικό Λαό και να καταστρέψουν τη χώρα μας, ο ηρωικός ΕΛΑΣ και άλλη μια φορά βρίσκεται στο πλευρό του λαού και ανέλαβε να αφόπλιση την αντίδραση και να υπεράσπιση τη ζωή του Έθνους μας.
Στις μάχες που διεξάγουν Στρατός και λαός έδειξαν απαράμιλλον μαζικό ηρωισμό και αυτοθυσία πρωτοφανή στην πάλη του Λαού.
Μέχρι τώρα ο ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε τις περισσότερες αντιδραστικές Εστίες. Δυστυχώς τα Αγγλικά Στρατεύματα, αντί να τηρήσουν την απαραίτητη ουδετερότητα σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχεράνης και της Γκαζέρτας, αναμίχθηκαν στο πλευρό της αντίδρασης και άνοιξαν πυρ κατά του λαού μας. Ο ΕΛΑΣ είναι υποχρεωμένος να αμυνθή και να υπεράσπιση τις ελευθερίες και τη ζωή των πολιτών. Θα παλαίψη μέχρι του τέλους και θα εξασφάλιση τη νίκη στον Ελληνικό Λαό. θα θάψη οριστικά το φασισμό για Ελλάδα ελεύθερη – ανεξάρτητη – λαοκρατούμενη.

ΣΔ 6-12-44
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος

Δελτίο Πληροφοριών ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/6-12-1944

Α’ Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφ. III
Αριθ. ΑΠ 108

Δελτίον Πληροφοριών ώρα 18.30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΗΣ. Συγκρότημα Μακρυγιάννη κατεληφη σχεδόν εξ ολοκλήρου. Τμήμα 500 περίπου με Αξιωματικούς εξακολουθει αμυνόμενον εντός περιβόλου.
Ειδική Ασφάλεια κατελήφθη ολοσχερώς. Οι περισσότεροι των αξιωματικών ημύνθησαν μέχρις εσχάτων. Δίεσκορπίσθησαν. Αιχμάλωτοι ολίγοι. Τους περισσοτέρους τους παρέλαβαν αγγλικά τανκς. Το Δ» Τμήμα περισφιγγεται.
Ήρξατο επίθεσις κατά του Αρχηγείου Χωροφυλακής (Ιουλιανού). Οι αξιωματικοί αμύνονται ενώ οι χωροφύλακες θέλουν να παραδοθούν. Δύναμη 200. Εκεί είναι ο Παπαργύρης. Κατελήφθη κατόπιν ανατινάξεως και αναφλεξεως.
Η Υποδιοίκηοη Χωροφυλακής κατελήφθη και η Διοίκηση Στερεάς. Τυπογραφείο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εξεδίδοντα τα ψευδή δελτία ειδήσεων της αντίδρασης, ανετινάχθη. Δυνάμεις Ρίμινι-Τσολιάδες κοι Χωροφύλακες επιτίθενται κατά Καισαριανής. Ι Ταξιαρχία αμύνεται σθεναρώς. θα κρατήσει. Κατά πληροφορίας 6 Συν/τος (Πειραιώς) ενεφανίσθησαν πλοία εις Αγιον Γεώργιον Κερατσίνι μεταφέροντα Αραπάδες και Ιερολοχίτας με σκοπό αποβίβασης. Το Σύν/μα διετάχθη αναταχθή εις απόβασιν και εμποδίση πάση θυσία άνοδον εις Αθήνας.
ΣΔ 6-12-44

η διοικηση
ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Δελτίο Πληροφοριών ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/5-12-1944

ΕΛΑΣ
Επιτ. Γραφ. ΠΙ
ΑΠ’ 84
Εκθεση επί της καταστάσεως την 13.30″ ώραν της 5-12-44

I.Η Χωροφυλακη και η Αστυνομία μόνον αγώνα κλειστής αμύνης διεξάγουν. Η Ορεινή Ταξιαρχία, ο Ιερός Λόχος και η αεροπορία ουδεμίαν ανάμιξιν εχουν
Δυμναμεις Ταγματασφαλιτών κεκλεισμένοι δεν έδειξαν σημεία συμμετοχης
αγώνα. Επληροφορήθημεν μόνον δια 4 αυτοκίνητα και 8 μοτοσικλέτες με πολυβόλα εκινήθησαν από Γουδί εις Αθήνας. Αι αγγλικαί δυνάμεις αποπειρώνται ασθενώς εις μερικά μόνον σημεία να επέμβουν προς παρεμπάδισιν των ενεργειών μας. Οπου τα τμήματα μας δεικνύουν σθεναράν στάσιν οι Άγγλοι αποσύρονται. Η χθεσινή και σημερινή στάσις των εμφανίζεται ως αδιαφορία διά τον διεξαγόμενον αγώνα.
II. Σήμερον αι δυνάμεις μας συνεχίζουν τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εναντίον των απομενουσών δυνάμεων Χωρ/κής και Αστυνομίας. Το πρωινό συλλαλητήριο ήτο ογκωδέστατο. Κατά την επιστροψήν του λαού θα εκτείνομεν τας επιχειρήσεις με την ηθικήν συμμετοχήν των λαϊκών μαζών.
III. Την μεσημβρίαν αι δυνάμεις μας είχον εμπλακεί ως εξής: Η εκπόρθησις των φυλακών Συγγρού ευρίσκεται στο τέρμα της (τελείωσε). Περισφίγγονται αι εστίαι αντιστάσεως Χατζηκώστα, αποθήκαι Χωρ/κής τέρματος Πατησίων (πάρθηκε αυτή τη στιγμή). Εις την Γενικήν κπι Ειδικήν Ασφάλειαν λαικαί εκδηλώσεις μετά ενόπλων της ΕΠ τους περιοφίγγουν, διά να τους εξαναγκάσουν εις παράδοσιν. Αι απογευματινάι επιχειρήσεις θα αφορούν κυρίως τμήμα 150 χωροφυλάκων τέρμα Πατησίων, την Ανωτ. Δ/σιν Χωρ/κής, το VIII Αστυνομικόν Τμήμα κλπ.
IV.
ΣΔ 5-12-44
Ι. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης

Υποβάλλεται Κ. Ε. ΕΛΑΣ

Εκθεση κατάστασης, ΕΛΑΣ/Α’ΣΣ/4-12-1944

Α’ Σ. Στρατού Α.Π. 67 (4-12-44)

Κατάσταση σήμερα βράδυ, ώρα 18.30′.
1. Η εκκαθαριστική επιχείρησις των Χιτών του Θησείου τελείωσε με ολοκληρωτική εξόντωση τους, ως αναφερει αυτή τη στιγμή η Ταξιαρχία, οι Χίτες είχαν 100 νεκρούς και 40 αιχμαλώτους. Ο λαός πανηγυρίζει τη νίκη. Απόπειρα βοήθειας τους από Μπουραντάδες τσακίστηκε. 4 νεκροί Μπουραντάδες. Μετά την επικρατηση μας στο Θησείο οι Αγγλοι κατέφθασαν με το πρόσχημα – «να τηρήσουν την τάξη». Ο λαός και δυνάμεις μας αντέταξαν αποφασιστική άμυνα. Προ της επιμονής μας απεχώρησαν. Λάφυρα επιχειρήσεως Θησείου 2 βαρέα πολυβόλα, 2 όλμοι, 1 μυδράλιο, 1 πολυβόλο βαρύ τΰπου…, 15-20 αυτόματα, 70 τουφεκιά και πυρομαχικά. Κατά τη διάρκεια της μάχης Αμερικανοί στρατιώτες και αξιωματικοί εκδηλώθηκαν υπέρ ημών και εδήλωσαν ότι οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν. Απώλειες δικές μας 7 νεκροί και 25 τραυματίες. Τμήμα Χωρ/κής Συγγρού αρνήθηκε να παραδοση τα όπλα άρχισαν επιχειρήσεις εναντίον του- σύντομος προβλέπεται ο αφοπλισμός του.
3. Σύνολο λαφύρων από αφοπλισμό χωροφυλάκων και τμημάτων υπολογίζεται ότι επαρκεί να εξόπλιση ένα σύνταγμα ταυ ΕΛΑΣ.
4. Στα γύρω της Ομόνοιας, οι αστυφύλακες χτύπησαν τον γυρνώντα άμαχο πληθυσμό από την κηδεία. Επίσης και οι χαφιέδες των ξενοδοχείων χτύπησαν τις μάζες- υπάρχουν αρκετά θύματα.
5. Η απεργία είχε επιτυχία κατπληκτική, τίποτα δεν κινήθηκε. Ηθικο άριστο. Συμμετοχή τεράστια.
6. Στρατηγός Νάσης ρωτά πού να πάη, να ‘ρθη σε σας ή να μείνη κοντά μας. Έχει τη γνώμη, ότι πρέπει να ‘ρθη όπου και σεις.
7. Σταθμός Διοικήσεως μας από αΰριο αναδιοργανούται και μεταφέρετε εντός της Αθήνας.
8. Προοπτική μας για εξέλιξη αγώνος μέσα στην Αθήνα σε συνδυασμό με τη μαζική πάλη αρίστη.
9. Οι άνδρες του αφοπλισθέντος 2ου Συν/τος άλλοι δραπέτευσαν, άλλα δι’ αγγλικών αυτοκινήτων μεταφέρθηκαν προς Μαλακάσαν.
10. Σαράφης και Άρης με τον Παπαδάκη έρχονται εδώ. Σταμάτησαν στη Μαλακάσα. Θα τους στείλουμε σε σας.
11. Τα 60% των αστυνομικών τμημάτων αφοπλίστηκαν.
12. Επιχειρήσεις μας εκκαθαρίσεως εξακολουθούν.

Εκθεση καταστάσεως, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3ΕΓ/4-12-44

Α- Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. III
Αριθ. Α.Π. 66

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΕΛΑΣ,
Όπου

Περίληψις Επί της καταστάσεως
Ι. Εις το διάβημα μας περί του 2ου Συν/τος του Πεζικού, το Βρετανικό Στρατηγείο απήντησε διά δίαμαρτυριων, ότι δεν υπακούομεν εις τας διαταγάς του, μεταφέροντες μονάδας από την εξωτερικήν ζώνην εις την εσωτερικήν Αθηνών-Πειραιώς. Ωσαύτως μας απέστειλε και την συνημμένην διαταγήν, εις την οποίαν απαντώμεν ως το συνημμένον σχέδιον, εάν εγκρίνεται τούτο υφ’ υμών.

II. Το 2ον Συν/μα Πεζικού (II Μεραρχίας) χωρίς να παραλαβή τα όπλα του εδραπέτευσε καϊ ετέθη υφ’ ημών υπό τας διαταγάς του Νικηφόρου και της Μεραρχίας. Ο Δ/τής Παπαζήσης και εις ακόμη αξιωματικός εκρατήθησαν υπό των Άγγλων.
ΠΙ. Ολα σχεδόν τα αστυνομικά τμήματα περιήλθον εις χείρας μας, πλην ελαχίστων περιφερειακών και των του κέντρου. Εις τον Πειραιά η επιτυχία είναι πλήρης σχεδόν (πλην του VII και VIII που δεν υπάρχουν πληροφορίαι).
IV. Η επιχείρησις κατά των Χιτών Θησείου εστέφθη υπό πλήρους επιτυχιας παρά την επέμβασιν των Αγγλων τους οποίους τα τμήματα μας παρακάμπτουν. Η εκκαθάρισις της περιοχής συνεχίζεται.
V. Τας μεταμεσημβρινός ώρας Αγγλοι και Έλληνες Αστυνομικοί τοιχοκολλούν πολυγραφημένες προκηρύξεις του Παπανδρέου και του Σκόμπυ,οστις εκήρυξε τον Στρατιωτικόν Νόμον. Αι προκηρύξεις καταξεσχίζονται αμέσως υπό του λαού.
VI .Ο ΣΔ του ΣΣ μετακινείται εις θέσιν την οποίαν θα σας αναφέρομεν.
VIII. Η επιτυχία της κηδείας συντριπτική.

ΣΔ 4-12-44
Ι ΠΙΡΙΟΧΟΣ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

Διαταγή Επιχειρήσεων ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3-12-44

ΕΛΑΣ – Α’ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ – ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. III
ΑΡΙΘ. Α.Π. 51 – ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η κατάσταση είναι οξυτάτη.
I. Το σχέδιον ενεργείας (Α.Π. 25/1-12-44) τίθεται, εις εφαρμογήν από αύριο την πρωίαν.
II. Μόλις ξημερώσει θα εκτελεσθεί ο αφοπλισμός των Αστυνομικών Τμημάτων και της Χωροφυλακής
III. Την αυτήν ώραν το Τάγμα Κοκκινιάς να έχη καταλάβει την θέση που του ωρίσθη εις Περιστέρι.
Ο λόχος που θα παραμείνη εις το Πυριτιδοποιείον θα εκτέλεση ομοίως την αποστολή του. Εάν η γέφυρα κατέχεται από Αγγλους δεν θα λάβει επαφήν. ούτε θα συγκρουσθή με αυτούς, αλλά θα αναφέρη και θα αναμείνη δίαταγάς μας.

Το υπόλοιπον του 6ου Συν/τος ως η Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγή μας.

V. Η Διοίκηση του 5ου Συν/τος με το εναπομένον Τάγμα της τίθενται από λήψεως παρούσης υπό τας διαταγάς του 2ου Συν/τος Πεζ. της II Μεραρχιας.
VI. α) Αναφέρατε λήψιν τίς παρούσης Διαταγής τηλεφωνικώς ή δι άλλου ταχύτερου μέσου και ασφαλεστέρου. β) Αναφέρατε την πραγματοποίησιν της διατασσομένης διατάξεως. γ) Τηρείτε ενήμερον την Διοίκησιν επί της εξελίξεως του αγώνος μας. ως προβλέπεται εις την Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγήν

Αθήνα 3-12-44 ώρα 14.30″.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΙΡΙΟΧ0Σ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
Α’, Β’, Γ’ Συγκρότημα

Συγκρότημα 5ου Συν/τος
Συγκρότημα 6ου Συν/τος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΛΑΣ(υτα) ΙΙ Μεραρχια 34ον Συνταγμα

Πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως, ΕΛΑΣ/16ΜΠ/3ΕΓ/189/14 Νοε 1944

ΕΛΑΣ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 189
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμε κατωτέρω πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως προς γνώσιν και συμμόρφωσιν. Εφ’ όσον αι τακτικαί συνθήκαι επιτρέπουν να εφαρμόζεται επακριβώς.
Όταν αι καιρικαί συνθήκαι επιτρέπουν θα γίνεται πρακτική στρατιωτική εκπαίδευσις εις το ύπαιθρον. Εν εναντία περιπτώσει θα γίνεται θεωρητική στρατιωτική εις τους θαλάμους. Μετά την απογευματινήν εκπαίδευσιν θα γίνεται συγκέντρωσις όλων των στελεχών κατά την οποίαν θα γίνεται απολογισμός του έργου της ημέρας και θα δίδονται κατευθύνσεις διά την επομένην.
Το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνεται σύσκεψις εβδομαδιαία των στελεχών κατά την οποίαν θα γίνεται απολογισμός του έργου της παρελθουσης εβδομάδος και θα λαμβάνονται αποφάσεις διά την επομένην εβδομάδα.

Σ.Δ. Μεραρχίας 14-11-44

Παραλήπται Η
Άπαντα τα τμήματα Διοίκηση της Μεραρχίας
και σχηματισμοί Κ.Τσαμπάκος
Κέντρα Εφοδιασμού Θ. Αμάρμπεης
Σ. Ζαχαριάς


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μηνός Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου (15-1-44 / 15-2-44)
ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Εγερτήριον 7
Ρόφημα 7.30
Προετοιμασία – Καθαριότης 8
Προσκλητήριον – Επιθεώρ. 8.30
Ιατρική εξέτασις ασθενών 8.30
Προσκλητήριον – Αναφορά 8.45
Σωματική Αγωγή 8.45 – 9.30
Διάλυσις 11.30
Έκθεσις συμβάντων ημερ.
εις την διοίκησην των τμημάτων 11.30
Μεσημβρινόν συσσίτιον 12

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Προετοιμασία 1.45
Προσκλητήριον 2
Θεωρητική ΕΑΜική εκπαίδ. 2 – 4
Διάλυσις 4
Συγκέντρωσις Στελεχών 4 – 4.30
Εσπερινόν συσσίτιον 5
Προετοιμασία 6.45
Προσκλητήριον 7
Σιωπητήριον 8

Πρωτόκολλο Συμφιλιώσεως 10ου Λόχου Ασφαλείας-ΕΛΑΣ, Ναύπλιο 5-10-1944

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν

Συμφιλιώσεως του 10ου Λόχου Ασφαλείας μετά των Τμημάτων του ΕΛΑΣ

Εν Ναυπλίω σήμερον την 5ην Οκτωβρίου 1944 αφ’ ενός οι Ανχαι Καραντζαφέρης Νικόλαος και Σεφερλής Ευστάθιος, ως εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ, αφ’ ετέρου οι Λοχαγοί Ρομποτής Σπυρ. Μουστακόπουλος Δημ. Χριστόπουλος Παν. και Κωσταντάς Βασ. διά το κοινόν συμφέρον του έθνους και της πόλεως Ναυπλίου και προς αποφυγήν ασκόπου αιματοχυσίας, εφ’ όσον εκ μέρους του 10ου Λόχου δεν υπάρχει ουδεμίαν πρόθεσις αντιστάσεως κατόπιν της διαμορφωθείσης γενικής καταστάσεως εν Πελοποννήσω και της εντολής της Εθνικής Κυβερνήσεως διά του Υπουργού κ. Κανελοπούλου Παναγ. συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:
1ον) Θα συγκεντρωθή άπας ο οπλισμός εις μίαν των αιθουσών του Δικ. Μεγάρου πλην των όλμων και αυτομάτων όπλων μετά των πυρ/κών των ευρισκομένων εις Παλαμήδιον άτινα θα παραδωθώσιν εις φρουράν χωρ/κων προς φρούρησιν ομοίως και τα πυρ/λα μετά των πυρ/κών εις Ακροναυπλίαν. Συνέχεια

Καθορισμός Δικαιωμάτων Καπεταναίων, ΕΛΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ/1ο ΕΓ/ΑΠ777/26-9-1944

Ε.Λ.Α.Σ.

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘ. Α.Π. 580

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαριθμ. Α.Π. 777/29-6-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπαριθμ. Α.Π. 617/5-7-44 προς γνώσιν.

 

Σ.Δ.Τ. τη 9-7-44 Συνέχεια

Σύμφωνο Μελισσοχωρίου Μακεδονίας μεταξύ ΕΛΑΣ-Βουλγαρικού Στρατού-ΚΚΒ, 20 Σεπ 1944

Σήμερον την 20ην Σεπτεμβρίου 1944 εν Μελισσοχωρίω Μακεδονίας οι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι συμφωνήσαμε και αποφασίσαμε τα κάτωθι, προς ενίσχυσιν του κοινού απελευθερωτικού μας αγώνος καθώς και διά την μελλοντικήν μας συνεργασία.

 1. Άμεσος υποστήριξις του ΕΛΑΣ με πολεμικόν υλικόν, υπό του Βουλγαρικού στρατού.
 2. Ο Βουλγαρικός στρατός δεν θα επιθετεθή κατά του ΕΛΑΣ και θα υποστηρίξη τας επιχειρήσεις του και εναντίον κυβερνητικών στρατευμάτων και εναντίον εθνικιστικών σωμάτων.
 3. Κατά την αγγλοαμερικανικήν απόβασιν εν Ελλάδι, ο ΕΛΑΣ υποχρεούται να συμπεριλάβη ε ι ς  τ α ς  τ ά ξ ε ι ς  τ ο υ  β ο υ λ γ α ρ ι κ ά  σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α   και να τα υποστηρίξη.
 4. Κατά την απόβασιν θα ενωθούν τα βουλγαρικά στρατεύματα και ο ΕΛΑΣ.
 5. Ο ΕΛΑΣ, υποχρεούται, εν περιπτώσει υποχωρήσεως, να υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι  τ α  β ο υ λ γ α ρ ι κ ά  σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α μέχρι των βουλγαρικών συνόρων.

Συνέχεια

Διαταγή ΓΣ προς 16η ΜΠΖ, ΕΛΑΣ ΓΣ/3 ΕΓ/ΑΠ645/20 Σεπ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 1613
Αριθ. ΑΠ 645-20/9/44
Προς
Την ΧVI Tαξιαρχίαν
Εκ της υπ`αριθ. Ε .Π .Ε. 889/26.8.1944 αναφοράς σας σαφώς εμφαίνεται ότι παρά τας Ε.Π.Ε. 1470/16.8.1944 και Ε.Π.Ε. 1484/18.8.1944 διαταγάς Γεν. Στρατηγείου η διοίκησις της Ταξιαρχίας δεν ηννόησε το βαθύτερον νόημα των απόψεων του Γεν. Στρατηγείου ή τουλάχιστον φέρεται εν τη αναφορά της μη εννοήσασα τούτο.

Καθότι το Γ.Σ. ήθελε να επιστήση την προσοχήν της διοικήσεως της Ταξιαρχίας επί του γεγονότος ότι, ενώ η υπ`αρίθ. Ε.Π.Ε. 1018/10.6.44 διαταγή του διέθετε διά το απόσπασμα κάμπου της Ανατολ. Θεσσαλίας, τμήματα εκ Πηλίου – Γούρας – Σμοκόβου, ήτοι τμήματα εκ των Ι και ΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ.Π. αλλά και εκ του Ι /54 Τάγματος και Ι /52 Τάγματος, η Ταξιαρχία διέθεσε διά το απόσπασμα κάμπου τμήματα μόνον εκ Πηλίου, ήτοι εκ των ΙΙ και ΙΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ.Π. Με συνέπειαν τούτου ότι αι επί του Πηλίου δυνάμεις της εξησθένισαν υπερμέτρως και υπεράνω των προθέσεων του Γεν. Στρατηγείου.

Παρά τα ανωτέρω και επειδή το Γ.Σ. νομίζη ότι δεν πρέπει να απασχολείται ούτε αυτό ούτε η διοίκησις της Ταξιαρχίας με άσκοπον αλληλογραφίαν διαλυομένου του αποσπάσματος κάμπου διά της υπ`αριθ. Ε.Π.Ε. 1612/5.9.1944 διαταγής του και των αποστολών τούτου ανατιθεμένων εις την Ταξιαρχίαν Ιππικού, η άμεσος ενίσχυσις των εν Πηλίω δυνάμεων του 54ου Σ.Π. δύναται να επιτευχθή αμέσως διά του ανακαλουμένου αποσπάσματος κάμπου και του λόχου ον το Ι /54 Τάγμα απέσπασεν εκείσε ούτως, ώστε να είνε δυνατή η διάθεσις διλοχίας του 54ου Σ.Π. δυνάμεως 300 γεγυμνασμένων ανταρτών, εις Κίσσαβον προς εκτέλεσιν των υπό της Χης Μεραρχίας ανατεθησομένων εις αυτήν τακτικών αποστολών του σχεδίου επιχειρήσεων ΚΙΒΩΤΟΥ, χωρίς να έχωσιν εξασθενήση υπερβαλλόντως αι υπόλοιποι δυνάμεις Πηλίου.

Τέλος προς αποφυγήν νέας παρανοήσεως των προθέσεων του Γ.Σ. εντελλόμεθα όπως άμα τη εκτελέσει των εν τη παρούση διατασσομένων αναφέρετε εγγράφως εις το Γ.Σ. διά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας σχετικώς.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 5.9.1944
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος
Κοινοποίησις
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν
Χην Μεραρχίαν
Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙΙ Γραφείο
(Τ.ΣΥ.)