Εκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ

Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1949

Προς

Το Υπουργείον Στρατιωτικών

Δ/σιν Προσωπικού

Ενταύθα

Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 151574/0/528/17/6/49 υμετέρου εγγράφου έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν οτι επί κεφαλής των εν τη υπό ημερομηνίαν 19-2-49 υποβληθείση εκθέσει ημών αναφερομένων Αρχηγείων, Υπαρχηγείων, Στρατιωτικών Μονάδων και Διοικούντων Επιτροπών των υφ’ ημάς Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ) και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ) διετέλεσαν οι κάτωθι: και δη ως ακολούθως: Συνέχεια

Εκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Μετά τινων στοιχείων της οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως υπό την επωνυμίαν Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος «ΕΔΕΣ» και των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών «ΕΟΕΑ» του ΕΔΕΣ.

Προς

Το Υπουργείο Στρατιωτικών

ΕΝΤΑΥΘΑ

Διά του αναγκαστικού νόμου 844/948 προβλέπεται η διαδικασία της αναγνωρίσεώς των κατά την κατοχήν Οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως και της δράσεως εκάστης των ογανώσεων τούτων και των μετασχόντων εις ταύτας.

Διακρίνονται διά του άνω Νόμου δύο στάδια τοιαύτης ενεργείας. Ήτοι πρώτον στάδιον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν των Οργανώσεων (Άρθρον 6ον) και δεύτερον τοιούτον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν της δράσεως των μετασχόντων εις ταύτην (άρθρον 7ον). Συνέχεια

Εκθεση δράσης ΕΔΕΣ απο ΓΚΡΑΧΑΜ, ΓΕΣ/ΔΗΑΣ/15 Απρ 1946

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 156473/Β5/Ι
Κοινοποιώ κατωτέρω έκθεσιν του Λοχαγού Βρεττανού ΓΚΡΑΧΑΜ διαβιβασθείσαν διά του υπ’ αριθ. ΒΜΜ/50/6/γ/1-3-46 εγγράφου της Βρεττανικής Στρατ. Αποστολής εν Ελλάδι διά την κοινοποίησιν της, εις τους εν αυτή διαλαμβανομένους Αξ/κούς υπό των Μονάδων εις ας ούτοι υπηρετούσιν.
Αθήναι τη 15 Απριλίου 1946
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Οι των Γενικών Διαταγών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                             Ο
Δ/σιν Ηθικής Αγωγής                            ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντιστράτηγος
ΣΥΝΗΜΜ. Τω σχεδίω δύο (2) Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Αποτελεί μεγίστην ευχαρίστησιν δι’ εμέ η δεδομένη ευκαιρία ίνα εξάρω την ανδρείαν αντίστασην ην προέβαλλον οι Ηπειρώται κατά των Γερμανών. Ιδιαιτέρως θα επεθύμουν να τονίσω την μεγίστην συμβολήν των Αξ/κών της Χ Μεραρχίας του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ υπό την διοίκησιν του Συν/ρχου ΚΑΜΑΡΑ εις τον επικόν τούτον αγώνα. Χίλιοι πατριώται με πτωχόν ιματισμόν και ελάχιστον οπλισμόν αλλά με σθεναράν ψυχήν παρηνόχλουν συνεχώς τους Γερμανούς. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Λοχαγού(ΠΒ) Μπαλτογιάννη Βασίλειου ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ

 Λοχαγός Πυροβολικού
Μπαλτογιάννης Βασίλειος
ΕΟΕΑ (ΕΔΕΣ)

Έκθεσις

Α’ Περίοδος: Δεκέμβριος 1942 μέχρι και Φεβρουάριος 1943
Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέσιν, ή μάλλον δεν θέλει να αντιληφθεί την αξία του καλού, εάν πρώτα δεν έχει αποκτήσει την πείραν του κακού και γενικά της καταστροφής. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να αντιληφθεί την αξίαν του αγαθού της ελευθερίας, του θείου αυτού δώρου, εάν δεν έχει στερηθεί ταύτης, τουτέστιν εάν δεν έχει γευθεί την δουλείαν. Κατά την διάρκειαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, έπειτα από το θρίαμβο, δεν σκεφθήκαμε ποτέ ότι ήτο δυνατόν να υποδουλοθούμεν και μάλιστα να διαρκέσει η κατοχή επί 4ετίαν περίπου. Συνέχεια

Η κατάσταση στη Θεσπρωτίας 1941-1944, ΕΟΕΑ/ 25 Μαρ 1944

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ (1941-1944)

Μέρος Α:
……………………………………………………………………………………………..
…………………………….(Ειδική έκθεσις)
Μέρος Β:
Από της ανοίξεως του 1944 η κατάστασις εις περιοχήν ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ είναι ανάγκη να μεταβληθή, προκειμένου να αναληφθούν σοβαραί εξωτερικαί ειδήσεις διά την απελευθέρωσιν.
Η παρουσία των ενόπλων Τσάμιδων οίτινες ενισχύουσιν τας Γερμανικάς δυνάμεις διά 2.500 ανδρών καλώς εξοπλισμένων και οργανωμένων και διοικουμένων υπό των Γερμανών εθεωρήθη ως σοβαρόν πρόσκομμα διά τας υπ’όψιν επιχειρήσεις, διότι άπασα η παραλιακή ζώνη από εκβολών του Αχέρωνος μέχρι των Ελληνοαλβανικών συνόρων, επετηρείτο και εφυλάσσετο από τας Αλβανικάς ταύτας ομάδας.
Ως πρώτη προϋπόθέσις προς εξασφάλισιν της παραλιακής ζώνης εκρίθη ότι ήτο αναγκαία η κατάληψις υπό των Ε.Ο.Ε.Α. (Ζέρβα) της πόλεως ΠΑΡΓΑΣ μετά του μικρού λιμένος της.
Η κατάληψις της πόλεως επραγματοποιήθη την 3ην Απριλίου υπό των Ε.Ο.Ε.Α. κατόπιν συμπλοκής προς την μικράν Γερμανικήν φρουράν.
Διά την εξασφάλισιν της πόλεως και του λιμένος αφέθη δύναμις Λόχου 100 περίπου ανταρτών υπό την οποίαν υπήχθησαν και αι εις την περιοχήν ΠΑΡΓΑΣ δρώσαι μικραί τοπικαί ομάδες Ελλήνων αναρτών. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ
Του Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
των Ε.Ο.Ε.Α – Ε.Δ.Ε.Σ

Οργανωτής – Διοικητής
(Ο Συν/ρχης Πεζικού εν Ε.Π.Δ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τας υπ’ εμέ συγκροτηθείσας κατά την διάρκειαν της Εθνικής Αντιστάσεως 1941- 1945 Ενόπλους Μονάδας απετέλουν
1/ Το Επιτελείον του Αρχηγείου μου μετά Λόχου Διοικήσεως
2/ Το 16ον Σύνταγμα Πιερίων
3/ Το Τάγμα Κερδυλλίων
4/ Το ανεξάρτητον Τάγμα Χαλκιδικής
5/ Το 13ον Σύνταγμα Κρουσίων
6/ Το Σώμα Δυτικής Μακεδονίας του Μιχ. Παπαδοπούλου
7/ Το Τάγμα Καστοριάς του Χρ. Σπυροπούλου και
8/ Το Συγκρότημα Ομάδων Περιοχής Θεσ/νίκης υπό τον Ν.Τάνον

ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΡΑΣΕΩΣ
Η εν γένει δραστηριότις των Ε.Ο.Ε.Α εν Μακεδονία περιλαμβάνει τας εξής 5 χρονικάς περιόδους :
I. 11 Ιουνίου 1941 – 9 Σ/βρίου 1941
Συγκρότησις Επιτροπών προς μύησιν αγωνιστών και συγκέντρωσιν πολεμικού υλικού εις τας πόλεις και τα χωρία.
ΙΙ. 9 Σ/βρίου 1941 – Μάϊος 1942
Στρατιωτική οργάνωσις και διάρθρωσις των συγκροτηθεισών Ομάδων και πλαισίωσις αυτών δι’ Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού.
ΙΙΙ. Μάιος 1942 – Σ/βριος 1943
Έναρξις επιχειρήσεων. Προσπάθειαι δι’ επαφάς και λήψιν Στρατιωτικών εφοδίων και οικονομικής ενισχύσεως παρά τη Γενικού Αρχηγού Ναπ. Ζέρβα και του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
ΙV. Σ/βριος 1943 – 4 Ν/βρίου 1944
Έντονος πολεμική δραστηριότης απάντων των τμημάτων και διάλυσις αυτών εν Κεντρική Μακεδονία.
V. 4 Ν/βρίου 1944 – 23 Φ/ρίου 1945
Διασπορά των Τμημάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Ενίσχυσις των πέραν του Στρυμώνος Μονάδων και κάθοδος εις Αθήνας προς ενίσχυσις των εκεί μαχομένων Εθνικών Στρατιωτικών Δυνάμεων. Συνέχεια

Ημερησία διαταγή, ΕΔΕΣ/4 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/7 Ιαν 1945

ΙΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αριθ.Πρωτ.16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
της 7 Ιανουαρίου 1945

Παρουσιασθείς ανέλαβον, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Α.Π.3/2-1-45 δ/γής Γεν. Αρχηγείου, την Διοίκησιν της ΙΥης Ταξιαρχίας.
Είμαι υπερήφανος διά την εμπιστευθείσαν μοι αποστολήν και έτι μάλλον διότι αναλαμβάνω την ηγεσίαν Αξ/κών και οπλιτών πρωτοπόρων εις τον Εθνικόν Αγώνα τον οποίον από δύο και ημίσεως ετών διεξάγομεν. Αξ/κών και οπλιτών εχόντων πλήρη επίγνωσιν και ακλόνητον πίστιν εις τον αγώνα τούτον. Συνέχεια

Εκθεση δράσεως 8 ΤΑΓΜΑΤΟΣ(21-31/12/1944), ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡ/8 ΤΑΓΜΑ/6 Ιαν 1945

Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α.
ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΥΙΙΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΤΑΓΜΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως Τάγματος από 21-12-44 και εντεύθεν

——-8——
Ι. Προηγηθέντα της Επιθέσεως Ε.Λ.Α.Σ της 21-12-44

–Διάταξις–
Το Τάγμα από της καταλήψεως των Ιωαννίνων, εγκαταστάθη εις Πέραμα και Β. εξόδους της πόλεως Ιωαννίνων με την κάτωθι διάταξιν:
– Είς Λόχος εις Πέραμα
– Δύο Λόχοι εςι Β.εξόδους πόλεως
– Σ.Δ.Τάγματος εις Αγροτικόν Οικοτροφείον
Συνέπεια, πληροφοριών περί συγκεντρώσεως τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. έναντι ημών, εις τα χωρία, Κρύα – Βάρβεση – Μεράγια κ.λ.π. απεστάλη και έτερος Λόχος εις Πέραμα.
Την 20ην Δεκεμβρίου π.ε. συνεπεία πληροφοριών ότι τμήματα Ε.Λ.Α.Σ. προσέβαλον ημέτερα τοιαύτα Βοτονοσίου, ολόκληρον το Τάγμα εγκατεστάθη εις Πέραμα, τας δε Β.εξόδους της Πόλεως ανέλαβεν εν αρχή μεν το Τάγμα του 3/40 Συν/τος, είττα δε Τάγμα, Συν/τος Ξηροβουνίου. Συνέχεια

Επιστολή Βελουχιώτη προς Ζέρβα και απάντηση, 16 Δεκ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
3/40 Σύνταγμα Ευζώνων
Αριθ. 107.108

Κοινοποιούμεν κατωτέρω απευθυνθείσαν επιστολήν Άρη Βελουχιώτη προς τον Στρατηγόν ΖΕΡΒΑΝ και απάντησιν του Στρατηγού εις ταύτην προς γνώσιν.-
Σ.Δ 3/40 Συντάγματος 22/2/44
Ο
Διοικητής
Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε.Α.
ΑΓΟΡΟΣ Γ.
Αντ/χης
Ιππικού
Τ.Σ.Υ.
-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ Συνέχεια

Λειτουργία υπηρεσιών πληροφοριών, ΕΔΕΣ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/15 Δεκ 1944

Επείγουσα
Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε. ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦ.ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΙΙ.882

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ.22276/10/12/44 Διαταγήν Γενικού Αρχηγείου και εντέλλομαι όπως οι Αξ/κοί πληροφοριών Συν/των και Ταγμάτων συμμορφωθώσιν πλήρως προς ταύτην.
Εφεξης αι συγκεντρούμεναι πληροφορίαι ελέγχονται και επεξεργάζονται παρά των Αξ/κών πληροφοριών και ακολούθως υποβάλονται εις την Μεραρχίαν ακριβείς και θετικαί.
Τα Συντάγματα και Ανεξάρτητον Τάγμα Ανατολικής – Κράψης να υποβάλωσωσιν εις την Μεραρχίαν ανά 10ήμερον αρχής γενομένης από της 20ης τρέχοντος ακριβή σύνθεσιν Πληροφοριών και Διάταξιν της στιγμής του εχθρού. Συνέχεια

Εκθεση δράσεως 8 ΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΔΕΣ/8ΜΕΡ/8 ΤΑΓΜΑ/10 Δεκ 1944

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
1.- Συμμετοχή εις απόκρουσιν Γερμανικης Επιθέσεως 8-10 Ιουλίου 1944 προς Βετερίκον και υψώματα Α. Βλαχωρίου.
2.- Κάλυψις περιοχής Χίνκας
3.- Επίθεσις κατά Βρυσούλας
4.- Συμπτυξις εκ Βρυσούλας και ανακατάληψις Βρυσούλας
5.- Συμπτυξις εκ προγεφυρώματος (Καλαμά)
6.- Μετάβασις διά Σαμποτάζ εις Βροσύναν
7.- Ματακίνησις προς Σελλιανην
8.- Γερμανική επίθεσις 22-8-44
9.- Γερμανική επίθεσις 31-8-44
10.- Διάφοροι μετακινήσεις από 7 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 1944.
11.- Μετακίνησις προς Κόντσικαν. Γερμανική Επίθεσις προς Μαρμαρά
12.- Σύμπτυξις προς υψώματα Μοσπίνης (διάβασις Αγίου Βλασίου)
13.- Επίθεσις Γερμανών κατά υψωμάτων Κοσκίνης 28 και 29-9-44 και σύμπτυξις εις Κουμαριάν
14.- Διάφοροι Μετακινήσεις από 4 μέχρι 8-10-44
15.- Eφαρμογή σχεδίου ενεργείας προς κατάληψιν Ιωαννίνων
16.- Γενικά Συνέχεια

Ημερήσια διαταγή, ΕΟΕΑ/10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/9 Δεκ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
Χη ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ημερησία Δ/γή 9-12-44

Αξ/κοί, Οπλαρχηγοί, Υπαξ/κοί και αντάρται
Αναλαμβάνων την Διοίκησιν της Μεραρχίας υπό τας παρούσας δεινάς διά την πατρίδα μας περιστάσεις, αναλογίζομαι την βαρύτητα του έργου και των ευθυνών μου.
Η Πατρίς μας, η οποία χάρις εις τας θυσίας σας και τους αγώνας σας κατά του κατακτητού ηλευθερώθη, αντί να απολαμβάνη των αγαθών της ελευθερίας, τελεί υπό την κόλασιν της μάλλον ειδεχθούς τρομοκρατίας, την οποίαν εξαπέλυσεν η κήρυξις του εμφυλίου πολέμου.
Μιά μερίς, ευτυχώς ελαχίστη παρασυρθείσα και καθοδηγουμένη από πρόσωπα εξυπηρετούντα τα ξένα συμφέροντα, προσπαθεί διά της βίας να επιβάλη τας θελήσεις της εις βάρος της πλειονότητος του Λαού.
Η μερίς εκείνη, της οποίας την δράσιν, κατά την περίοδον της δουλείας οι πλείστοι εξ ημών ιδίας αντιλήψεως εγνωρίσατε, δεν εδίστασε ποτέ να θυσιάση τα πάντα χάρις του σκοπού της. Συνέχεια

Ενημερότητα καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΓΡ/6 Δεκ 1944

Ε.Ο.Ε.Ε.Α ΑΝΤΑΡΤΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 11.766

Παραλήπται
Απασαι Μονάδες
Κοινοποίησις
Γραφείον ΙΙΙον Μεραρχίας
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.22088
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εξαιρετικώς Επείγουσα
Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. 22088/8/12/44 Διαταγήν Γενικού Αρχηγείου ταύτης να λάβωσι γνώσιν οι υφ’ υμάς Αξ/κοί και αντάρται και το πνεύμα αυτής να κατανοηθεί καλώς υπό απάντων.

Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Συν/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον Συνέχεια

Η κατάσταση στη Β. Ηπειρο, ΚΕΓΒΗ/28 Νοε 1944

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Ιωάννινα Νοέμβριος 1944

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΩ ΗΠΕΙΡΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ι. Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1939
α) Βόρειον Ηπειρον λέγοντες εννοούμεν το Τμήμα της Ηπείρου από των τέως Ελληνοαλβανικών Συνόρων μέχρι σχεδόν του ποταμού ΣΚΟΥΜΠΙ περιλαμβάνει δε τους νομούς του τέως Αλβανικού Κράτους Αργυροκάστρου, Κορυτσάς, Αυλώνος, και Βερατίου.-
Ολοι οι διά μέσου των αιώνων χρονογράφοι και ιστορικοί την ανωτέρω περιοχήν ουδέποτε την απεχώρησαν της λοιπής Ηπείρου ακόμη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήγαγε ταύτην εις το Βιλαέτιον ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Γεωγραφικώς λοιπόν η περιοχή αυτη ανήκει εις την ΗΠΕΙΡΟΝ. Συνέχεια

Μέτρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, ΕΔΕΣ/22 οκτ 1944

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Μετά την εκδίωξιν των Κατακτητών από την Ηπειρον, εις τας περιφερείας τας ελεγχομένας υπό των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΔΕΣ), ο Λαός επανέρχεται εις τα έργα του και αι Λαϊκαί ελευθερίαι της ειρηνικής περιόδου αποκαθίστανται πλήρως. Η τόσον ποθουμένη Εθνική Ενότης δεν θα πραγματοποιηθή παρά μόνον υπό μίαν καλώς εννοουμένην και καθολικήν Ελευθερίαν και σεβασμόν της θελήσεως και της σκέψεως του Ελληνικού Λαού χωρίς διακρίσεις.
1. Ούτω το ΕΑΜ και αι συναφείς προς αυτό οργανώσεις ως και το Κομμουνιστικόν Κόμμα ΕΛΛΑΔΟΣ δύνανται εις την περιοχήν μας να κινούνται ελευθέρως, να εκδίδουν τα έντυπα των, και να αναπτύσσουν τας απόψεις των. Η καθ’ ημάς υπηρεσία παρεχώρησε και Γραφεία εις τα οποία θα στεγάζωνται αι υπεύθυνοι υπηρεσίαι των ως άνω οργανώσεων.- Συνέχεια

Σχέσεις ΕΔΕΣ-ΕΛΑΣ, ΕΟΕΑ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΡΓ/13 Οκ 1944

Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε. ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦ. ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10.075

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. 16445/13/10/44 Διαταγήν του Γενικού Αρχηγείου και εντέλλομαι την κοινοποίησιν ταύτης εις άπαντας τους υφ’ υμάς Αξ/κούς και Αντάρτας. Οι Διοικηταί τω Μονάδων ν’ αναπτύξωσι την διαταγήν ταύτην εις επανειλημμένας διδασκαλίας ίνα άπαντες, κατανοήσωσι το πνεύμα και την σπουδαιότητα της διαταγης ταύτης

Σ.Δ.Μ. 18/10/1944
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Ε.Ο.Δ. Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Αντισ/ρχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλήπται
Απασαι Μονάδες
Κοινοποίησις
Πολιτικήν Διοίκησις
Εκδοτικόν Συγκρότημα
Γραφείον ΙΙΙον

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.16445
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Αντιμετώπιση ληστρικών συμμοριών ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/ΓΑ/28 Μαρ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ                                                            Π Ρ Ο Σ
Αριθ. Πρωτ.3325                                                        Το Γενικό Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ
Ό π ο υ

Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι διάφοροι ληστρικαί συμμορίαι κινούμεναι εις τον Νομόν Πρεβέζης και διαπράττουσαι φόνους και ληστείας ισχυρίζονται ότι ανήκουν εις Υμετέραν Οργάνωσιν και ότι εκτελούν Υμετέρας διαταγάς. Αι διαρπαγαί διαπράττονται εν ονόματι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ διά την συντήρησιν ως λέγουσι των Ομάδων του ΕΛΑΣ.
Αι ευθύναι τας οποίας έχει η ημετέρα οργάνωσις διά την ασφάλειαν της περιφερείας ταύτης μας υποχρεώνουν να μην επιτρέψωμεν την κατάστασιν ταύτην πατάσσοντες κάθε παρεκτροπήν.
Παρακαλούμεν να μας γνωρίσητε εάν τυχόν ημέτεραι ομάδες εισήλθον ή προσπαθούν να δημιουργηθούν κατόπιν εντολής σας ή εάν αύται ενεργούν αυθαιρέτως και ληστρικώς. Αδυνατούμεν να πιστεύσωμεν τοιούτον τι διότι τούτο θα εσήμαινε αφ’ ενός μεν ότι δεν έχει ληφθή υπ’ όψιν τόσον το μεταξύ ημών και ΕΛΑΣ υπογραφέν πρωτόκολλον αφ’ ετέρου δε κήρυξιν καθαρά πολέμου εναντίον μας.
Συνεπώς ζητούμεν όπως, εις την καθ’ ημάς απίθανον περίπτωσιν και έχονται αληθείας οι ισχυρισμοί των λυμαινομένων την περιοχήν Κάμπου Άρτης και επαρχίας Πρεβέζης ομάδων, διατάξητε την άμεσον ανάκλησίν των ή αναλάβητε την ευθύνην κηρύξεως φανερά πολέμου εναντίον των Εθνικών μας Ομάδων.
Εις περίπτωσιν και δεν τύχωμεν αμέσου απαντήσεώς σας και λήψεως δραστικών μέτρων και κατά των αυτωσί εμφανιζομένων ως ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είμευθα υποχρεωμένοι να εκκαθαρίσωμεν την περιφέρειαν διά παντός τρόπου από τας ληστρικάς αυτάς συμμορίας.
Παρακαλούμεν ευαρεστηθείτε μας απαντήσητε το ταχύτερον.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Σ.Δ τη 28 Μαρτίου 1944 ώρα 20.16
Ο
Γενικός Αρχηγός
ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑΣ
Τ.Σ.Υ.

Κοινοποίησις
Συμμαχικήν εν Ελλάδι Αποστολήν
ΙΙΙ Μεραρχίαν
ΥΙΙΙ Μεραρχίαν
24ον Σύνταγμα
3/40 Σύνταγμα

Παράδοση όπλων απο ιδιώτες, ΕΟΕΑ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/27 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε. ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦ. ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10.313

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. 17274/23/10/44 Διαταγήν Γεν. Αρχηγείου και εντέλλομαι την εκτέλεσιν ταύτης μέχρι της 5ης Νοεμβρίου ε. ε. Εν προκειμένω δεν υπάγεται η Εθνοφυλακή ΒΟΤΟΜΟΣΙΟΥ, ήτις θα παραμείνη ως έχει διά την εκτέλεσιν των καθηκόντων της.
Απασαι αι μονάδες ν’ αναφέρωσι αποτελέσματα συγκεντρώσεως απροφασίστως την ανωτέρω ημερομηνίαν, όπλων και πυρομαχικών Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/24 Σεπ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
αριθ. ΠΡΩΤ. 14.676

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 24/9/44

1) Τμήματα 24ου Συν/τος κατόπιν ισχυράς πιέσεως των οπισθοφυλακών του εχθρού κατέλαβον σήμερον 6ην ώραν την ΦΙΛΙΠΙΑΔΑ ΣΤΟΠ.
Έτερα τμήματα Ιου Τάγματος Γενικού Αρχηγείου προσέβαλον εχθρικόν τμήμα το οποίον έτρεψαν εις φυγήν εις περιοχήν Δυτ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΤΟΠ.
2) Τμήμα Συν/τος Ξηροβουνίου εισέδυσεν την νύκτα της 22ας προς την 23ην τρεχ. εις τον Γερμανικόν καταυλισμόν παρά την γέφυραν ΖΗΤΑ αιφνιδιάσαν πλήρως τον εχθρόν ΣΤΟΠ.
Εχθρός διελύθη μετά μεγάλων απωλειών ΣΤΟΠ. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΓΡ/22 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε – Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.577

ΕΚΤΑΚΤΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 22/9/44

1) 20.00 ώραν 21ης τρεχ. Μονάδες της 1ης Ταξιαρχίας και ΙΙΙ Μεραρχίας κατέλαβον και απηλευθέρωσαν την ΑΡΤΑΝ.
Σήμερον 5ην πρωινήν τμήματα ΕΛΑΣ προσέβαλον απροκλήτως ημέτερα Φυλάκια Ν.Α. ΑΡΤΗΣ δι’ αυτομάτων όπλων από Νότου, ως επίσης και διά πολυβόλων και όλμων από περιοχής ΠΕΤΑ, καίτοι εγκαίρως ΕΛΑΣ ειδοιποιήθη περί καταλήψεως και απελευθερώσεως ΑΡΤΗΣ υπό ημετέρων τμημάτων.
2) ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΣ και περιοχή αμέσως Νοτ. ΦΙΛΙΠΙΑΔΟΣ κατελήφθησαν και απελευθερώθηκαν υπό τμημάτων 24ου Συντ/τος.
3) Σήμερον 5ην ώραν 65 Σύνταγμα επιτεθέν αιφνιδιαστικώς κατά ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ και μετα 3ωρον αγώνα κατελήφθη το Κάστρον της πόλεως όπου ήτο και η αμυντική προσπάθεια των Γερμανών. Συνέχεια