Εκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ

Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1949

Προς

Το Υπουργείον Στρατιωτικών

Δ/σιν Προσωπικού

Ενταύθα

Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 151574/0/528/17/6/49 υμετέρου εγγράφου έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν οτι επί κεφαλής των εν τη υπό ημερομηνίαν 19-2-49 υποβληθείση εκθέσει ημών αναφερομένων Αρχηγείων, Υπαρχηγείων, Στρατιωτικών Μονάδων και Διοικούντων Επιτροπών των υφ’ ημάς Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ) και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ) διετέλεσαν οι κάτωθι: και δη ως ακολούθως: Συνέχεια

Εκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Μετά τινων στοιχείων της οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως υπό την επωνυμίαν Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος «ΕΔΕΣ» και των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών «ΕΟΕΑ» του ΕΔΕΣ.

Προς

Το Υπουργείο Στρατιωτικών

ΕΝΤΑΥΘΑ

Διά του αναγκαστικού νόμου 844/948 προβλέπεται η διαδικασία της αναγνωρίσεώς των κατά την κατοχήν Οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως και της δράσεως εκάστης των ογανώσεων τούτων και των μετασχόντων εις ταύτας.

Διακρίνονται διά του άνω Νόμου δύο στάδια τοιαύτης ενεργείας. Ήτοι πρώτον στάδιον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν των Οργανώσεων (Άρθρον 6ον) και δεύτερον τοιούτον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν της δράσεως των μετασχόντων εις ταύτην (άρθρον 7ον). Συνέχεια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 156473/Β5/Ι
Κοινοποιώ κατωτέρω έκθεσιν του Λοχαγού Βρεττανού ΓΚΡΑΧΑΜ διαβιβασθείσαν διά του υπ’ αριθ. ΒΜΜ/50/6/γ/1-3-46 εγγράφου της Βρεττανικής Στρατ. Αποστολής εν Ελλάδι διά την κοινοποίησιν της, εις τους εν αυτή διαλαμβανομένους Αξ/κούς υπό των Μονάδων εις ας ούτοι υπηρετούσιν.
Αθήναι τη 15 Απριλίου 1946
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Οι των Γενικών Διαταγών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                             Ο
Δ/σιν Ηθικής Αγωγής                            ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντιστράτηγος
ΣΥΝΗΜΜ. Τω σχεδίω δύο (2) Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Αποτελεί μεγίστην ευχαρίστησιν δι’ εμέ η δεδομένη ευκαιρία ίνα εξάρω την ανδρείαν αντίστασην ην προέβαλλον οι Ηπειρώται κατά των Γερμανών. Ιδιαιτέρως θα επεθύμουν να τονίσω την μεγίστην συμβολήν των Αξ/κών της Χ Μεραρχίας του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ υπό την διοίκησιν του Συν/ρχου ΚΑΜΑΡΑ εις τον επικόν τούτον αγώνα. Χίλιοι πατριώται με πτωχόν ιματισμόν και ελάχιστον οπλισμόν αλλά με σθεναράν ψυχήν παρηνόχλουν συνεχώς τους Γερμανούς. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Λοχαγού(ΠΒ) Μπαλτογιάννη Βασίλειου ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ

 Λοχαγός Πυροβολικού
Μπαλτογιάννης Βασίλειος
ΕΟΕΑ (ΕΔΕΣ)

Έκθεσις

Α’ Περίοδος: Δεκέμβριος 1942 μέχρι και Φεβρουάριος 1943
Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέσιν, ή μάλλον δεν θέλει να αντιληφθεί την αξία του καλού, εάν πρώτα δεν έχει αποκτήσει την πείραν του κακού και γενικά της καταστροφής. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να αντιληφθεί την αξίαν του αγαθού της ελευθερίας, του θείου αυτού δώρου, εάν δεν έχει στερηθεί ταύτης, τουτέστιν εάν δεν έχει γευθεί την δουλείαν. Κατά την διάρκειαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, έπειτα από το θρίαμβο, δεν σκεφθήκαμε ποτέ ότι ήτο δυνατόν να υποδουλοθούμεν και μάλιστα να διαρκέσει η κατοχή επί 4ετίαν περίπου. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ
Του Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
των Ε.Ο.Ε.Α – Ε.Δ.Ε.Σ

Οργανωτής – Διοικητής
(Ο Συν/ρχης Πεζικού εν Ε.Π.Δ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τας υπ’ εμέ συγκροτηθείσας κατά την διάρκειαν της Εθνικής Αντιστάσεως 1941- 1945 Ενόπλους Μονάδας απετέλουν
1/ Το Επιτελείον του Αρχηγείου μου μετά Λόχου Διοικήσεως
2/ Το 16ον Σύνταγμα Πιερίων
3/ Το Τάγμα Κερδυλλίων
4/ Το ανεξάρτητον Τάγμα Χαλκιδικής
5/ Το 13ον Σύνταγμα Κρουσίων
6/ Το Σώμα Δυτικής Μακεδονίας του Μιχ. Παπαδοπούλου
7/ Το Τάγμα Καστοριάς του Χρ. Σπυροπούλου και
8/ Το Συγκρότημα Ομάδων Περιοχής Θεσ/νίκης υπό τον Ν.Τάνον

ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΡΑΣΕΩΣ
Η εν γένει δραστηριότις των Ε.Ο.Ε.Α εν Μακεδονία περιλαμβάνει τας εξής 5 χρονικάς περιόδους :
I. 11 Ιουνίου 1941 – 9 Σ/βρίου 1941
Συγκρότησις Επιτροπών προς μύησιν αγωνιστών και συγκέντρωσιν πολεμικού υλικού εις τας πόλεις και τα χωρία.
ΙΙ. 9 Σ/βρίου 1941 – Μάϊος 1942
Στρατιωτική οργάνωσις και διάρθρωσις των συγκροτηθεισών Ομάδων και πλαισίωσις αυτών δι’ Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού.
ΙΙΙ. Μάιος 1942 – Σ/βριος 1943
Έναρξις επιχειρήσεων. Προσπάθειαι δι’ επαφάς και λήψιν Στρατιωτικών εφοδίων και οικονομικής ενισχύσεως παρά τη Γενικού Αρχηγού Ναπ. Ζέρβα και του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
ΙV. Σ/βριος 1943 – 4 Ν/βρίου 1944
Έντονος πολεμική δραστηριότης απάντων των τμημάτων και διάλυσις αυτών εν Κεντρική Μακεδονία.
V. 4 Ν/βρίου 1944 – 23 Φ/ρίου 1945
Διασπορά των Τμημάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Ενίσχυσις των πέραν του Στρυμώνος Μονάδων και κάθοδος εις Αθήνας προς ενίσχυσις των εκεί μαχομένων Εθνικών Στρατιωτικών Δυνάμεων. Συνέχεια

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12601
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
17-8-44
1) Σήμερον και περί ώραν 5.30’ ήρξατο επίθεσις κατά ΜΕΝΙΝΑΣ και περιοχής της.
-Μενίνα και περιοχή της οχυρωμένη με έργα εκστρατείας εις σημεία στηρίγματος, με σημαντικόν αριθμόν πολυβόλων και αυτομάτων.
-Εις ταύτην έλαβον μέρος τμήματα της Χ Μεραρχίας (2 τάγματα του 16ου Συντ/τος, 1 Τάγμα του 23ου Συντ/τος) και τμήματα του Γεν.Αρχηγείου (3/40 Συν/μα).
Η μάχη διήρκεσεν καθ’ όλην την ημέραν μέχρι νυκτός.
Καθ’ όλην την ημέραν ο αγών διεξήχθη σκληρός, των διαφόρων σημείων στηριγμάτων καταλαμβανομένων και ανακαταλαμβανομένων. Οι Γερμανοί ημύνθησαν απεγνωσμένως. Συνέχεια

Εκθεση καταστάσεως, ΕΟΕΑ/ΕΔΕΣ/ΓΣ/3ΕΓ/9 Αυγ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12.029
ΠΡΟΣ
απάσας τας Μονάδας

 Ι.- Από της 4ης τρ.μηνός Μονάδες του Γεν.Αρχηγείου ανέλαβον επιχειρήσεις προς κατάληψιν της ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ.
Οι Τουρκοαλβανοί ενισχυμένοι και με Γερμανικά τμήματα προέβαλλον ιδίως κατά την πρώτην ημέραν λίαν σοβαράν αντίστασιν, εις περιοχήν υψωμάτων, Βορείως-Ανατολικώς και Νοτίως ΜΑΖΑΡΑΚΙ. Τα υψώματα ταύτα κατελήφθησαν εντός της ημέρας.
Από της 5ης τρ. Μην. συνεχίσθη η προχώρησις των τμημάτων μας προς την κατεύθυνσιν ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ-ΜΟΥΡΤΟΥ. Τελικώς μέχρι της εσπέρας της 8ης τρ.μην. εξεκαθαρίσθη ολόκληρος η περιοχή ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ των Τουρκαλβανών συγκεντρωθέντων εις ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ και ενταχθέντων εις τας Γερμανικάς δυνάμεις.
Ο εχθρός υπέστη κατά την επιχείρησιν ταύτην σοβαράς απωλείας. Συνέχεια

Κοινοποίηση χαιρετισμών Ελληνικής Κυβέρνησης Καίρου, ΕΟΕΑ/8η ΜΕΡΑΡΧΙΑ/29 Ιουλ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VIII MEΡΑΡΧΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.5429

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθμ. 10883/21-7-44 διαταγήν Γ.Α, δι’ ης κοινοποιούνται χαιρετιστήριοι Επιστολαί του προέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως εν Καϊρω και Διαφόρων Υπουργών, παρακαλώ όπως μεριμνήσητε διά την ευρεία δημοσιότητα των, προς γνώσιν υπό των ανταρτών και λοιπών κατοίκων της περιοχής σας.-
Σ.Δ.VΙΙΙ.Μ τη 29 Ιουλίου 1944
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Τ.Σ.Υ
Άπασαι αι Μονάδες Κωνσταντινίδης Απ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Συν/ρχης
Παρ’ ημίν Πολ.Γραφείον Συνέχεια

Επίθεση Αμφιλοχία απο ΕΛΑΣ (14/7/1944), ΕΔΕΣ/8η ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ΑΠ10561/27 Ιουλ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ                                        Ραδιοτηλεγραφικώς
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-Γραφείον ΙΙΙον                                          ΠΡΟΣ
Αριθμ.Πρωτ.10561                                                Την Ελληνικήν κυβέρνησιν ΚΑΙΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ανήκουστον και φρικιαστικόν έγκλημα συνετελέσθη εις Αμφιλοχίαν ΣΤΟΠ.
Η Σφαγή ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, η σφαγή ΚΟΜΜΕΝΟΥ, η σφαγή ΔΙΣΤΟΜΟΥ ωχριούν προ της σφαγής της ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΤΟΠ.
Αι τελευταίαι είναι έργον των Ούνων, η πρώτη είναι αποκλειστικόν έργον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και Κ.Κ.Ε ΣΤΟΠ.
Καταγγέλλομεν προς υμάς το πρωτάκουστον τούτο διά την ιστορίαν της χώρας μας έγκλημα και εκλιπαρούμεν την άμεσον επέμβασίν σας. ΣΤΟΠ.
Καθιστώ γνωστόν ότι θα είναι ανθρωπίνως αδύνατον συγκρατήσω άνδρας Εθνικών Ομάδων εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν θα ηδύνασθε να παρέμβητε ενεργώς και εγκαίρως ΣΤΟΠ.
Η σφαγή έλαβε χώραν ως εξής ΣΤΟΠ. Συνέχεια

Διαταγή ΕΔΕΣ σχετικά με σχέσεις με συμμαχικές αποστολές, ΕΟΕΑ/10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/ΑΠ210

Ε.Ο.Ε.Α
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
αριθ.πρωτ.Α.Π 210

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω τας υπ’ αριθ. Α.Π 1262/21-7-44 και 10612/22-7-44 Δ/γάς Γενικού Αρχηγείου και
Εντέλλομαι

όπως προσωπικώς οι Διοικηταί Λόχων και Τμημάτων της Μεραρχίας αναπτύξωσι και τονίσωσι εις τους άνδρας των την σημασίαν των ανωτέρω Δ/γών.
Σ.Δ.Μ τη 27-7-44
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Β. ΚΑΜΑΡΑΣ Συντ/ρχης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Άπασαι αι μονάδες και τμήματα
της Μεραρχίας Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ Συνέχεια

Η Σφαγή της Αμφιλοχίας, ΕΟΕΑ/ΑΠ10561/22-7-1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ                                                                                      Ραδιοτηλεγραφικώς
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-Γραφείον ΙΙΙον                                                                         ΠΡΟΣ
Αριθμ.Πρωτ.10561                                                                 Την Ελληνικήν κυβέρνησιν ΚΑΙΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ανήκουστον και φρικιαστικόν έγκλημα συνετελέσθη εις Αμφιλοχίαν ΣΤΟΠ.
Η Σφαγή ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, η σφαγή ΚΟΜΜΕΝΟΥ, η σφαγή ΔΙΣΤΟΜΟΥ ωχριούν προ της σφαγής της ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΤΟΠ.
Αι τελευταίαι είναι έργον των Ούνων, η πρώτη είναι αποκλειστικόν έργον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και Κ.Κ.Ε ΣΤΟΠ.
Καταγγέλλομεν προς υμάς το πρωτάκουστον τούτο διά την ιστορίαν της χώρας μας έγκλημα και εκλιπαρούμεν την άμεσον επέμβασίν σας. ΣΤΟΠ.
Καθιστώ γνωστόν ότι θα είναι ανθρωπίνως αδύνατον συγκρατήσω άνδρας Εθνικών Ομάδων εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν θα ηδύνασθε να παρέμβητε ενεργώς και εγκαίρως ΣΤΟΠ. Συνέχεια

Χαιρετισμοί προέδρου Ελλ. Κυβερνήσεως, 21 Ιουλ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10888

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω χαιρετισμούς επιστολάς του Προέδρου της Ελλ.Κυβερνήσεως εν Κάϊρω ως και διαφόρων Υπουργών της ημετέρας Κυβερνήσεως και παρακαλώ όπως κοινοποιηθούν αύται εις τα υφ’ υμάς τμήματα. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 8-9 Ιουλ 1944, ΕΟΑ-ΕΟΕΑ/8η ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/ΑΠ806

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.Α.Π 806

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω το υπ’ αριθμ. Α.Π 1100 δελτίον στρατιωτικής Καταστάσεως της 8-9 Ιουλίου 1944 προς γνώσιν.-
Σ.Δ. τη 17 Ιουλίου 1944
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ
10-15-26 Συν-τα Τ.Σ.Υ
VIII Ανεξ.Τάγμα
Ανεξ.Τάγμα Μαυροσκότη
Λόχος Στρατηγείου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦ.ΙΙΙ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αριθμ.Πρωτ.1.100 8ης-9ης Ιουλίου 1944

Ι.- Ογδόην Ιουλίου εχθρός από 15.00 ώρ.επετέθη κατά υψωμάτων Ανατ. και Β.Α ……………, επίθεσις συνεχισθείσα μέχρι νυκτός και επαναληφθείσα πρωϊαν ενάτης απεκρούσθη και υπεστηρίχθη υπό αρκετού πυροβολικού.-
Προσπάθειαι εχθρού διεκόπησαν από 19ης ώρας υποστάντος πολλάς απωλείας. Καθ’ όλην την ημέραν ογδόης και εννάτης επιθέσεις και αντεπιθέσεις εις περιοχήν ΖΑΛΟΓΓΟΥ και ΛΟΥΡΟΥ. Αγών συνεχίζεται. Εχθρός χρησιμοποιεί συνεχώς βαρύ πυροβολικόν. Τμήματά μας κρατούν θέσεις των.-
Περιοχή ΤΕΡΡΟΒΟΥ-ΦΤΕΛΙΑΣ δράσις εχθρικού Πυροβολικού.
ΙΙ.- Γερμανοί μετέφερον σοβαράς ενισχύσεις από Δυτ.Ελλάδα προς περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ, μη ενοχληθέντες από ΕΛΑΣ εις ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ.
Ομοίως από περιοχής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ πληροφορίαι μάλλον θετικαί αναφέρουν ότι διετάχθησαν τμήματα 1ης Ορεινής κινηθώσιν από ΑΛΒΑΝΙΑΝ προς Ιωάννινα.-
ΙΙΙ.- Απώλεια από 30 Ιουνίου μέχρι σήμερον,
ΕΧΘΡΟΥ. Περί 320 νεκροί, ισάριθμοι τραυματίαι και 65 αιχμάλωτοι.
ΗΜΕΤΕΡ. Νεκροί 22, τραυματίαι 58 και 12 αγνοούμενοι.-
Σ.Δ.Γ.Α, τη 10-7-44
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12895

ΔΙΑΤΑΓΗ

Αντάρτης του Ε.Δ.Ε.Σ. συλληφθείς αιχμάλωτος υπό των τμημάτων του ΕΛΑΣ (τέως συγκρότημα Νάση – Μαλτέζου) και δραπετεύσας ήδη μας ανέφερε τα κάτωθι:
Τα Τμήματα Νάση – Μαλτέζου διαλυθέντα ως γνωστόν οικτρώς τα περισσότερα τούτων ηχμαλωτίσθησαν, τινά δε υπό τον Κολοβόν αφίχθησαν ήδη εις Ανατολικήν Ηπειρον. Εκ τούτων εν Τμήμα (30 άνδρες) υπό Κολοβόν προσπαθεί να μεταβή εις Θεσσαλίαν, οι υπόλοιποι δε κατόπιν επιθυμίας των μετέβησαν εις τα Χωρία των μετά του οπλισμού των, διά μελλοντικήν δράσιν ευθύς ως αφιχθώσι άλλα Εαμικά Τμήματα.
Επί πλέον ανέφερεν ότι ο Υπ/γός Μαλτέζος γνωρίζει πού ευρίσκεται ο Νάσης και που αφήκε τον βαρύν οπλισμόν του, ως και τα σκοπευτικά μηχανήματα των βαρέων όλμων, άτινα εκρύβησαν εις τα πέριξ της μαχης υψώματα. Κατόπιν τούτου:
Εντείνατε τας προσπαθείας σας, όπως πάσει θυσία ανακαλυφθώσι οι εις τα Χωρία κεκρυμμένοι Εαμίται μετά του οπλισμού των.
Ο Επίλαρχος Αγόρος να φροντίση με φιλικόν τρόπον και επικαλούμενος τον Πατριωτισμόν, όπως εκμαιεύση πληροφορίας από Υπ/γόν Μαλτέζον αναφέρει δε ημίν σχετικώς αποτελέσματά του.
Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου 21/10/43
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Απασαι Μονάδες (υ. τ. δ.) Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ιον Γραφείον ΙΙΙον Γραφείον Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Διά την ακρίβειαν
(T.Y.)

Σύμφωνο συνεργασίας ΕΔΕΣ,ΕΛΑΣ με Ιταλικό Στρατό, 2 Σεπ 1943

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σήμερον, ΙΙην Σεπ/βρίου 1943 κατόπιν της γενομένης ανακωχής μεταξύ των ηνωμένων Εθνών και της Ιταλικής Κυβ/σεως και των Δ/γών του Αρχηγού μέσης Ανατολής στρατηγού Ουίλσων, περί συνεργασίας μετά των Ιταλικών δυνάμεων, που επιθυμούν να αναλάβουν μεθ’ ημών αγώνα εναντίον των Γερμανών, συνελθόντες το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον των Ελληνικών Δυνάμεων αφ’ ενός και ο Στρατηγός διοικητής της Μεραρχίας “μινερόλε” αφ’ ετέρου, απεφάσισαν τα κάτωθι:
1ον Απασαι αι Ιταλικαί Δυνάμεις της Μεραρχίας να αποσυρθούν εκ των χώρων σταθμεύσεώς των και να συγκεντρωθούν εις χώρους υποδειχθησομένους υπό των Ελληνικών Δυνάμεων περιοχής Θεσσαλίας, υπό την κάλυψιν Ελληνικών δυνάμεων.
2ον Τα Ιταλικά τμήματα άμα τη συγκεντρώσει των θέλουσι κατά μικρά τμήματα λόχων με τας Διοικήσεις των, αναλάβει υπηρεσίαν ασφαλείας περιοχής, εντασσόμενα εις Ελληνικάς Μονάδας.
Αι ανώτεραι των Λόχων Ιταλικαί διοικήσεις, θα διατηρήσουν τας Διοικήσεις των, συνεργαζόμεναι με τας αντιστοίχους Ελληνικάς Διοικήσεις.
Απαντες οι Αξ/κοί και οπλίται που θα θελήσουν να αναλάβουν αγώνα κατά των Γερμανών, θα διατηρήσουν τα όπλα των. Συνέχεια