Σύμφωνο Πετριτσίου (12 Ιουλ 1943):Απάντηση ΚΚΕ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Ιστορικού Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομ­μουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που έστειλε σε απάντηση της επιστολής του εργαζόμενου νέου και που δημοσιεύθηκε στο «Βήμα» της 10ης Ιανουαρίου 1993

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο της εφημερίδας σας της περασμένης Κυριακής 20 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε αρθρο με την καθιερωμένη μορφή επιστολή, του κ. Γιάννη Μαρίνου, που εμφανίζεται σαν «εργαζόμενος νέος» – αν και δεν είναι – και με τίτλο: «ΚΚΕ: Συνεπές στην ιστορία του».

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ακόμα συκοφαντική επίθεση ενάντια στο κόμμα μας, το ΚΚΕ, με αβάσιμα στοιχεία και με αυθαίρετους ισχυρισμούς. Γι αυτό και παρακαλούμε να φιλοξενήσετε την παρακάτω απάντηση μας:

Ο κ. Μαρίνος δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται κακόβουλα στο ΚΚΕ, διαστρεβλώνοντας αυθαίρετα την ιστορία και τις θέσεις του. Είναι μόνιμη «φροντίδα» και απασχόληση του. Δικαίωμα του. Δεν είναι, όμως επιτρεπτό -έτσι πιστεύουμε- να συκοφαντεί και να λασπολογεί, αξιοποιώντας πλαστά και προβοκατόρικα στοιχεία. Συνέχεια

Εκθεση Δράσεως Ανταρτικών ομάδων Ε.Σ. (Τριφυλίας – Ολυμπίας)


ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΙΣ

ΚΟΙΝ: Ταξ. Καραχάλιον Ταξίαρχος Καραχάλιος Γεώργ.
Αριθ. Α.Φ. 1
Χαλκίς 11 Ιανουαρίου 1958

ΘΕΜΑ: Ιστορική έκθεσις δράσεως Ανταρτικών ομάδων Ε.Σ. (Τριφυλίας – Ολυμπίας)
ΣΧΕΤ: Φ.69/31/387704/9.10.57/ΓΕΣ/ΔΙΣ/ΙΥ/Γ

1.

2. Εις εκτέλεσιν ύπερθεν υμετέρας σχετικής υποβάλλεται Ιστορική έκθεσις δράσεως των υπό τας διαταγάς μου ανταρτικών ομάδων Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) Τριφυλίας – Ολυμπίας κατά την περίοδον 1943.
Επί τούτοις παρέχονται διευκρινίσεις επί των εν τη αυτή Δ/γή διαλαμβανομένων ως κάτωθι ζητημάτων: Συνέχεια

Αίτηση αναγνώρισης ανταρτικής ομάδας ΕΣΑΠ (Ελληνικός Στρατός Απελευθερωτικής Προσπαθείας)


Π ρ ο ς

Το Υπουργείον Στρατιωτικών
ΔΙ Διεύθυνσιν (Τ.Ε.Α)

Ε ν τ α ύ θ α

Α ί τ η σ ι ς
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αποστράτου Αν/ρχου του Πεζ.
κατοίκου Αθηνών οδός Βασιλίσης Σοφίας αριθ. 9 Τηλεφ. 23703
Αποφάσεις αναγνωρίσεως Εθνικής Αντιστάσεως και αρχηγών ταύτης

Αθήναις τη 25 Μαΐου 1949

Λαμβάνω την τιμήν, εν συνεχεία προγενεστέρων μου αιτήσεων και εις εκτέλεσιν του Νέου αναγκαστικού Νόμου 971/1949, να υποβάλω προσηρτημένως βεβαίωσιν του κ.Υπουργού επί των Στρατιωτικών περί αναγνωρίσεως εμού τε και των έργων μου υπό της ελευθέρας Βασιλικής Ελληνικής Κυβερνήσεως του εξωτερικού, συν τη αναφορά των επομένων λεπτομερειών.
Υπό του υποφαινομένου εδημιουργήθη ο Ε.Σ.Α.Π. ήτοι, Ελληνικός Στρατός Απελευθερωτικής προσπαθείας, διά της μυήσεως και οργανώσεως – Ελλήνων καθ’ άπασαν σχεδόν την Θεσσαλίαν από του Νοεμβρίου του 1941.
Κατ’ αρχάς συνεκρότουν πενταμελείς ή επταμελείς επιτροπάς τας οποίας ωνόμαζον επιτροπάς εθνικού αγώνος. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Λοχαγού Κοκορέλλη, 18 Ιουλ 1949


Λοχαγός Πεζικού
Κοκορέλλης Κων/νος
ΘΕΜΑ:                                                                                   Β.Σ.Τ. 902 τη 18/7/1949
Εκθεσις δράσεως ως Αρχηγού
Τμήματος Παρνασσού κατά τον
χρόνον της Εθνικής αντιστάσεως

ΠΡΟΣ:
Την Κ.Ε. των Εθνικών Ανταρτικών
Ομάδων 5/42 Σ.Ε. (Ψαρρού)
Ε.Κ.Κ.Α.

Αναφέρω τα κάτωθι :
Πληφοφορηθείς ότι η Κεντρική Επιτροπή συμφώνως τω Νόμω περί «Ηθικών αμοιβών» διά τον αγώνα αντιστάσεως υπέβαλεν εις την Δ1/Γ.Δ.Υ.Σ. προτάσεις αναγνωρίσεως Αρχηγών, παραπονούμαι ότι η Κ..Ε. παρείδε την ιδικήν μου εργασίαν στηριχθείσα ίσως εις εσφαλμένας εισηγήσεις ή έλλειψιν στοιχείων.
Μετά την κατάρρευσιν του Αλβανικού Μετώπου εις ο έλαβον μέρος εγκατασταθείς εις την ιδιαιτέραν μου Πατρίδα Αράχωβαν Παρνασσού, ειργάσθην επαναστατικώς από τα μέσα Μαΐου του 1941 οργανώσας το πρώτον την νεολαίαν Αραχώβης. Εις την προσπάθειάν μου αυτήν εύρον ένθερμον υποστηρικτήν των αντιλήψεών μου τον ε.α. Ταγματάρχην Κορίτον και εσυνέχισα τον προς την κατεύθυνσιν αυτήν δρόμον με μόνας τας δυνάμεις μου.- Συνέχεια

Εκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ


Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1949

Προς

Το Υπουργείον Στρατιωτικών

Δ/σιν Προσωπικού

Ενταύθα

Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 151574/0/528/17/6/49 υμετέρου εγγράφου έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν οτι επί κεφαλής των εν τη υπό ημερομηνίαν 19-2-49 υποβληθείση εκθέσει ημών αναφερομένων Αρχηγείων, Υπαρχηγείων, Στρατιωτικών Μονάδων και Διοικούντων Επιτροπών των υφ’ ημάς Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ) και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ) διετέλεσαν οι κάτωθι: και δη ως ακολούθως: Συνέχεια

Εκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Μετά τινων στοιχείων της οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως υπό την επωνυμίαν Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος «ΕΔΕΣ» και των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών «ΕΟΕΑ» του ΕΔΕΣ.

Προς

Το Υπουργείο Στρατιωτικών

ΕΝΤΑΥΘΑ

Διά του αναγκαστικού νόμου 844/948 προβλέπεται η διαδικασία της αναγνωρίσεώς των κατά την κατοχήν Οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως και της δράσεως εκάστης των ογανώσεων τούτων και των μετασχόντων εις ταύτας.

Διακρίνονται διά του άνω Νόμου δύο στάδια τοιαύτης ενεργείας. Ήτοι πρώτον στάδιον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν των Οργανώσεων (Άρθρον 6ον) και δεύτερον τοιούτον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν της δράσεως των μετασχόντων εις ταύτην (άρθρον 7ον). Συνέχεια

Σχέδιο Εκκαθαρίσεως και Εδραιώσεως Αγράφων, ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β.Σ.Σ./Α1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 361/Α1/Ι
904 τη 21 Μαΐου 1948
Α/Α αντιτύπου 6

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
«ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»»

 • ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • ΑΓΡΑΦΑ
  ΧΑΡΤΑΙ – ΦΑΡΣΑΛΑ 1: 100.000
 • ΛΑΜΙΑ
 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 • ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
 1. Συμμορίται
  Όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών
 2. Δυνάμεις διά την Επιχείρησιν
  Χ Μεραρχία
  42 Ταξιαρχία ΙΧ Μεραρχίας
  77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας
  ΠΡΟΘΕΣΙΣ
 3. Εξόντωσις των συμμοριτών εντός της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΕΣ και Δυτ. της Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Συνέχεια

Επιστολή Γεωργίου Παπανδρέου, 1-3-1948


«Φίλε κ. Διευθυντά,
Εις το χθεσινόν άρθρο σας, συνάγοντες «μάθημα» από το πάθημα της Τσεχοσλοβακίας, ενθυμείστε και τον ιδικόν μας Δεκέμβριον. Νομιμοποιείτε τοιουτοτρόπως την παρέμβασίν μου. Αλλά θα επεθύμουν πρώτα να διατυπώσω μερικάς γενικωτέρας απόψεις μου.
Γράφετε: «Το πάθημα της Τσεχοσλοβακίας πρέπει να μας διδάξει ότι ουδεμία λύσις υπάρχει μεταξύ της σταθεράς και άκαμπτου προσηλώσεως προς την εθνικήν μας ελευθερία από το ένα μέρος και της απολύτου υποδουλώσεώς μας από το άλλο. Ότι ουδεμία δήθεν ιδεολογική υποχώρησις ωφελεί. Με τους Σλάβους δυστυχώς συνεννόησις δεν υπάρχει».
«Είμεθα σύμφωνοι. Και όπως γνωρίζετε είχον ανέκαθεν αυτήν την γνώμην, ακόμη και προ πέντε ετών, όταν τον Ιούλιον του 1943 απέστειλα από την κατεχόμενη Ελλάδα έκθεσιν προς την Ελληνικήν και την Βρετανικήν κυβέρνησιν και έκαμνα προβλέψεις δια το μέλλον, αι οποίαι σήμερον έχουν επαληθεύσει… Συνέχεια

Εκθεση Πεπραγμένων, 6ο Τάγμα Εθνοφρουράς/27 Ιαν 1948


Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
Από 6ον Τάγμα Εθνοφρουράς
Σ.Τ.Γ 909 Α τη 27 Ιανουαρίου 1948
Αριθ.Α.Π.246

Προς: 86 Περιοχή
Κοιν: ……./Α1
……./Α1
……./Α1

Θέμα: Έκθεσις πεπραγμένων Τάγματος

Η συγκρότησις του Τάγματος ήρξατο την 1ην Νοεμβρίου 1947 εν Πάτρα. Επραγματοποιήθη λίαν εσπευσμένως και με ποικίλλας ελλείψεις εις εξάρτυσιν, οπλισμόν κ.λ.π. Την 21 Νοεμβρίου το Τάγμα διετάχθη να κινηθή προς τον προορισμόν του, χωρίς να κατορθώση να συμπληρωθή εις άνδρα και υλικά και χωρίς να γνωρίζουν οι αξιωματικοί και άνδρες την χρήσιν των νέων όπλων. Ο οπλισμός παρελήφθη την 12-14 Νοεμβρίου. Εγένετο μία βολή όπλου, καμία οπλοπολυβόλου, όλμων κ.λ.π. και έχον 84 οπλίτας αναρχικούς, 9 βοηθητικούς και περί τους 30 υπό ένδειξιν απαλλαγής, πάσχοντα από διάφορα νοσήματα.
Έφθασεν εις Ναύπακτον την αυτήν ημέραν και αμέσως έλαβε την διαταγήν κινήσεως και διατάξεως των λόχων.
Ο 1ος λόχος κατηυθύνθη εις Παλαιοξάριον Δωρίδος, υπαχθείς τακτικώς υπό Τ.Σ.86ης περιοχής (Α.Π. 2061/21-11-47 διαταγή 86 περιοχής). Ο 2ος λόχος εις Διπλάτανον, ο 4ος εις Κόνισκαν Τριχωνίδος και ο 3ος εις Ναυπακτίας, η δε Διοίκησις του Τάγματος εις Πλάτανον, μετά του Λόχου Διοικήσεως.
Ως ήτο προφανές, η τοιαύτη διάταξις των λόχων του Τάγματος, ευρισκομένων εις αποστάσεις τοιαύτας αλλήλων και εις έδαφος δύσβατον και εν πολλοίς αδιάβατον ώστε η υποστήριξις του ενός υπό του ετέρου να καθίσταται αν μη αδύνατος, τουλάχιστον προβληματική, εκίνησεν αμέσως την προσοχήν μου, εν συνδιασμώ προς την γυμνότητα της έδρας του Τάγματος, δι’ ενδεχομένην επέμβασιν, μη διαθετούσης ουδεμίαν εφεδρείαν, αλλ’ ούτε και εν οπλοπολυβόλον ή όλμον διά την άμυνά της, ως διά των υπ’ αριθ. Α.Π.191/27-11-47 και 277/7-12-47 αναφορών μου εξιστόρησα τα παρουσιαζόμενα δυσχερείας και ελλείψεις, υποβαλών άμα και σχετικά προτάσεις μη υιοθετηθείσας.
Κατόπιν αναφοράς μου, διατάσσεται η μεταστάθμευσις του 2ου λόχου εκ Διπλατάνου εις Άγιον Δημήτριον, πλην μιάς διμοιρίας εις έδραν Τάγματος. Εκ της μετακινήσεως ταύτης εδημιουργήθη παρεξήγησις και μοι απηγορεύθη οιαδήποτε κίνησις τμήματος άνευ διαταγής. Συνέχεια

Εκθεση Μάχη Πλατάνου 17-18 Ιαν. 1948, Α’ΣΣ/Α1/


Α΄Σώμα Στρατού,
Γραφείο Α1.
Μάχη Πλατάνου,
17 και 18 Ιαν/ρίου 1948.
1. Μετά την μάχην Αραχώβης (10-1-48) καθ’ ην τέσσαρα Τάγ/τα συμμοριτών επετέθησαν κατά ταύτης, η εκεί δύναμις διλοχίας 6 Τ.Εθνοφρουράς μετά Αποσ/τος Χωρ/κής ελιχθείσα υποχωρητικώς έφθασε εις Πλάτανον.
Το Σ.Στρατού αντιληφθέν ότι οι συμμορίται θα εσυνέχιζον την επίθεσίν των προς Πλάτανον ενίσχυσε την εκεί φρουράν επειγόντως διά δυο ΛΟΚ, λόχου 3 Ταξιαρχίας και λόχου 3ου Τάγματος Εθνοφρουράς. Αι δυνάμεις Πλατάνου υπείγοντο υπό την Δ/σιν του Τχου Κόρκα.
2. Την 06.00 ώραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται διά τριών ταγμάτων εξαπέλυσαν σφοδροτάτην επίθεσιν εξ όλων των κατευθύνσεων και ιδία από ύψωμα 1404 (Χ.7226) – Προφήτης Ηλίας (Χ.7327) και εκ της Νοτίας παρυφής Πλατάνου.
Ταυτοχρόνως έτερον τάγμα συμμοριτών κατέλαβε τα χωρία Αχλαδόκαστρο (Χ.6923) – Διασελάκι (Χ.685250) – γέφυρα Ευήνου (Χ.680225) ίνα απαγορεύση κίνησιν ημετέρων ενισχύσεων προς Πλάτανον.
3. Καθ’ όλην την ημέραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται επετίθοντο μετά λύσσης εναντίον της πανταχόθεν κυκλωμένης ηρωϊκής φρουράς ήτις υπό τον ήρωα διοικητήν της Τχη Κόρκαν Ιωάννην απέκρουσε απάσας τας επιθέσεις με σοβαρωτάτας διά τους συμμορίτας απωλείας.

Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18-8-1947, Γ’ ΣΣ/Α1


ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1 ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1 Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-χρησιμοποίηση αεροπορίας, Β’ΣΣ/ΕΑ/ΑΑΠ44014/5 Απρ 1947


ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: Σχέδιον χρησιμοποιήσεως Αεροπορίας

             κατά επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ:ΙΙ (Τ.Σ.)-VΙΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας

– Α’ΣΣ

-Δ.Α.  Β’ΣΣ  (Αεροδρόμιον)

Β.Σ.Σ./Α.Α.Π.44014/Ε.Α.

904 τη 5 Απριλίου 1947

ΚΟΙΝ:-1ην Στρατιάν

           -Ε.Α./Β΄ ΣΣ

           -Α1/Β΄ ΣΣ

           -Κ.Κ.Α.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕΣΩΝ

α)     Η χρησιμοποίησις των εις την διάθεσιν του ΣΣ τεθέντων υπό της Στρατιάς μέσων θα γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Σ.Στρατού.

β)     Αι αιτήσεις των Μ. Μονάδων θα απευθύνωνται υπό ένδειξιν προτεραιότητος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (0) πρός το Β’ΣΣ/Ε.Α.:

-Τακτικώς μεν (αρχής γενομένης από της Χ-1 ημέρας) καθ’ εκάστην μέχρι της 1830 ώρας διά τας προβλεπομένας ανάγκας των διά την επομένην.

-Εκτάκτως δε εις οιανδήποτε ώραν.

γ)     Εις ειδικάς περιπτώσεις το Σ.Στρατού δύναται:

-Να διαθέση δι’ ωρισμένον χρόνον αριθμόν τινα εξόδων εις Μ. Μονάδα τινά, εν τη περιπτώσει ταύτη αι αιτήσεις της Μ. Μοναδος ταύτης δέον να απευθύνωνται απ’ ευθείας εις Γραφείον Επιχειρήσεων Αεροδρομίου Λαρίσης, κοινοποιούμεναι και εις το Β΄ΣΣ./Ε.Α.

-Να εξουσιοδοτήση αεροπλάνον αναγνωρίσεως όπως προκαλέση άνευ επεμβάσεως του Σ.Στρατού, έξοδον διώξεως εντός καθοριζομένων ορίων χρόνου και αριθμού εξόδων.

δ)     Από της Χ-1 ημέρας τίθενται ανά 1 αεροπλάνον Ώστερ εις την διάθεσιν:

        -Της ΙΧ Μεραρχίας : εις Αεροδρόμιον ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

-Της ΙΙ Μεραρχίας (Τ.Σ.)  εις Αεροδρόμιον ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Η παραμονή ή μη των αεροπλάνων τούτων κατά την νύκτα εις τα ανωτέρω αεροδρόμια να ρυθμισθή δι’ απευθείας  συνεννοήσεως του Ε.Α.  Β’ΣΣ μετά των Μεραρχιών, αναλόγως των συνθηκών ασφαλείας.

 1.        ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Ισχυρά συμβολή της αεροπορίας εις την συντριβήν του εχθρού:

-Διά των πληροφοριών

-Διά της μαχητικής επεμβάσεως κατά του εχθρού

 1.        ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Παρέχονται υπό μορφήν ενδείξεως, θα επιβεβαιωθώσι αν δύνανται να τροποποιηθώσιν εν καιρώ αναλόγως της καταστάσεως (πληροφορίαι επί εχθρού).

α)     Διά την Χ-1 ημέραν

ι.     Περιωρισμέναι αναγνωρίσεις περιοχών

-υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ

-Κοιλάδος ΑΝΩ  Ροϋ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ

-Περιοχών γεφυρών ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ιι.    Παραπλανητικαί αναγνωρίσεις εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.

ιιι.   Επέμβασις Αεροπορίας διώξεως, βάσει των πληροφοριών.

ιυ.   Πτήσεις βορείως της γραμμής ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΠΥΛΗ να αποφευχθώσιν, εάν δεν παραστή ειδική εξαιρετική τις ανάγκη.

β)     Διά την Χ ημέραν

        ι.     Συνοδεία δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως και διώξεως των κινουμένων πρός Δυσμάς τμημάτων μεταξύ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ και ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ κατά τας πρώτας ώρας της ημέρας.

               Ενίσχυσις και συνέχεια δράσεως αεροπορίας βάσει των πληροφοριών.

ιι.    Αναγνώρισις κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας εις Άνω κοιλάδα ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ, περιοχάς ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και πρός ανατολάς, με ιδιαιτέραν σημασίαν εν τη περιοχή Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ – Γέφυρα ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ, με ιδιαιτέραν σημασίαν εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.

        ιυ.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, περιοχής ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑ.

               Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        υ.    Σειρά προτιμήσεως:

               -η εν Β/ι ενέργεια

               -Εκ της Β/ιι η τοιαύτη Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ – Γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ.

               -Εκ της β/ιιι η τοιαύτη περιοχής ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.

        υι.   Φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις διά την ημέραν ταύτην υπό της Στρατιάς δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως, η Ε.Α./ Β’ΣΣ  να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.

γ)     Διά την Χ+1 ημέραν

Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:

        ι.     Κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ – ΤΥΜΠΑΝΟΝ – ΟΞΥΑ – ΦΥΛΑΚΤΙ – ΚΑΡΙΤΣΑ – ΒΡΑΓΙΑΝΑ – ΤΡΟΒΑ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΣΠΗΛΙΑ. Επίσης εις περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.

        ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, περιοχής ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ, περιοχής ΚΡΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού, ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ και γενικώτερον ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιυ.   Και την διά την ημέραν ταύτην φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις των εις την διάθεσιν του Σ. Στρατού μέσων αναγνωρίσεως διά τοιούτων της Στρατιάς. Ο Ε.Α. να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.

δ)     Διά την Χ+2 ημέραν

        Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών. Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:

        ι.     Είναι ενδεχόμενον η κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως να περιορισθή εις μικρόν μόνον (εσωτερικόν) μέρος της ανωτέρω εν παραγρ. γ/ι περιοχής (ενδεχομένως περιοχής ΑΛΩΝΙΑ – ΤΡΙΖΟΛΟΝ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΚΑΒΑΚΙΑ – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΒΛΑΣΗ) και εις την περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.

        ιι.    Εντατική αναγνώριςσις περιοχής ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΣ Ποταμός – ΤΥΡΝΑ – ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ – ΚΡΑΝΙΑ και περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

        ιιι.   Αναγνώρισις ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

ε)     Διά την Χ+3 και επομένας ημέρας του πρώτου χρόνου της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ

Ενδείξεις τινες παρέχονται

ι.     Κατ’ αρχήν μετάπτωσις της κυρίας προσπαθείας αναγνωρίσεως και διώξεως εις την γενικήν περιοχήν ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ποταμός – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχήν εν αμέσως δευτέρα σειρά επείγοντος, μεταξύ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού και της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ανατολικώς γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ.

στ)   Διά τον δεύτερον χρόνον της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (εκκαθάρισις βορείου Τμήματος του κλοιού)

        Νεώτεραι οδηγιαί

 1.        ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΔΙ’ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

α)     Δεν προβλέπεται δυνατότης εφοδιασμού δι’ αεροπλανων

β)     Ικανοποίησις αναγκών μεταφορών εν περιορισμένη κλίμακι και εις εξαιρετικας ανάγκας. Μέριμνα Ε.Α./Β’ΣΣ.

 1.        ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ:

α)     Όπως τα Τμήματα Στρατού Ξηράς εις πάσαν εμφάνισιν αεροπλάνων αναπτύσσωσι τα πλαίσια των διά την κατάδειξιν των θέσεών των. Δεν πρέπει να αναμένωσι σύνθημα (ρίψις φωτοβολίδων) εκ του αεροπλάνου. Η πιστή εφαρμογή τούτου είναι απαραίτητος διά τον προσανατολισμόν του αεροπόρου επί των φιλίων, την αποφυγήν φυσικού δισταγμού εν τη εκπληρώσει της αποστολής του και την αποφυγήν παροχής υπό του αεροπόρου συγκεχυμένων και ασαφών πληροφοριών.

β)     Διά την συνεννόησιν Τμημάτων Στρατού και αεροπλάνου εφαρμογή αυστηρώς υπό των πρώτων του κεκανονισμένου κώδικος σημάτων διά πλαισίων. Διά την εφέλκυσιν της προσοχής των υπεριπταμένων αεροσκαφών συνίσταται η εκσφενδώνισις φωτοβολίδων αναγνωρίσεως της ημέρας ή καπνογόνων χειροβομβίδων εφ’ όσον η ασφάλεια των Τμημάτων και ο εφοδιασμός των εις τα είδη ταύτα θα το επιτρέψωσι.

γ)     Οπως αι αιτήσεις δι’ επέμβασιν ώσι πλήρεις (θέσις και περιγραφή του στόχου, θέσεις φιλίων τμημάτων, απαραιτήτως ώρα εις ην ανταποκρίνονται τ’ ανωτέρω στοιχεία, επίσης ώρα πέραν της οποίας δεν υφίσταται ανάγκη εκτελέσεως της συγκεκριμμένης ταύτης αιτήσεως).

δ)     Προκειμένου περί αιτήσεως αναγνωρίσεως να δίδεται εν αυτή εις ποίον Σ.Δ. και πού ευρίσκεται αύτη δέον να ριφθώσιν αι πληροφορίαι δι’ ερματισμένου φακέλλου.

ε)     Τα Τμήματα Πεζικού δέον να εκμεταλλεύωνται τον χρόνον καθ’ ον υπεριπτάμενον αεροπλάνον άνωθεν των συμμοριτών, πολύ δε περισσότερον όταν βάλλη κατ’ αυτών, τους αναγκάζει να κρύπτωνται, να φροντίζωσι περισσότερον διά την ασφάλειάν των παρά να βάλλωσι κατά των Τμημάτων μας. Είναι στιγμαί λίαν πρόσφοροι διά την ταυτόχρονον εξόρμησιν του Πεζικού αποφασιστικώς κατά των συμμοριτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δ.Π./Α.Π

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 156473/Β5/Ι
Κοινοποιώ κατωτέρω έκθεσιν του Λοχαγού Βρεττανού ΓΚΡΑΧΑΜ διαβιβασθείσαν διά του υπ’ αριθ. ΒΜΜ/50/6/γ/1-3-46 εγγράφου της Βρεττανικής Στρατ. Αποστολής εν Ελλάδι διά την κοινοποίησιν της, εις τους εν αυτή διαλαμβανομένους Αξ/κούς υπό των Μονάδων εις ας ούτοι υπηρετούσιν.
Αθήναι τη 15 Απριλίου 1946
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Οι των Γενικών Διαταγών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                             Ο
Δ/σιν Ηθικής Αγωγής                            ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντιστράτηγος
ΣΥΝΗΜΜ. Τω σχεδίω δύο (2) Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Αποτελεί μεγίστην ευχαρίστησιν δι’ εμέ η δεδομένη ευκαιρία ίνα εξάρω την ανδρείαν αντίστασην ην προέβαλλον οι Ηπειρώται κατά των Γερμανών. Ιδιαιτέρως θα επεθύμουν να τονίσω την μεγίστην συμβολήν των Αξ/κών της Χ Μεραρχίας του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ υπό την διοίκησιν του Συν/ρχου ΚΑΜΑΡΑ εις τον επικόν τούτον αγώνα. Χίλιοι πατριώται με πτωχόν ιματισμόν και ελάχιστον οπλισμόν αλλά με σθεναράν ψυχήν παρηνόχλουν συνεχώς τους Γερμανούς. Συνέχεια

Εκθεση Πολεμικής Δράσης ΕΣΕΑ 1941-1945


ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1941 – 1945 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Σ.Ε.Α. ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Την 6ην Απριλίου 1941 καθ’ ον χρόνον η μικρά μεν ηρωϊκή όμως Πατρίς μας, με τα ολίγα μαχόμενα τέκνα της και με τα ελάχιστα μέσα που διέθεττεν αντιμετώπισεν τας πολυαρίθμους και πανόπλους λεγεώνας των Ιταλών και μετέφερεν τον πόλεμον πέραν των Ελληνικών συνόρων εις τα Αλβανικά βουνά, η πανύσχιρος τότε Γερμανία, σύμμαχος τότε της Ιταλίας έσπευσε προς βοήθειάν της και επετέθη εκ των νότων εναντίον της μαχομένης Πατρίδος μας.
Ούτω αι δυνάμεις του σκότους και της βίας ηνάγκασαν τους ηρωϊκούς μας μαχητάς μετά πολυημέρους και πολυνέκρους μάχας να υποκήψουν εις το μοιραίον της ήττης. Η βία έμμελε προς στιγμήν να κατεσχήση.
Τα τελευταία ερίσματα του νεωτέρου Ελληνικού μεγαλλουργήματος, τα Μακεδονικά οχυρά, είχον εισέλθει εις την ιστορίαν και ελάμβανον την θέσιν των παρά τας Θερμοπύλας, την γύφυραν της Αλαμάνας, κ.τ.λ.
Αμέσως μετά την εμφάνησιν των Γερμανών στρατευμάτων εις την Μακεδονίαν και Θράκην (Απρίλιος 1941) εκυκλοφόρησεν η φήμη ότι ούτοι θα παραδώσουν εις του φυλεττικούς εχθρούς μας Βουλγάρους την ιστορικήν και ένδοξον ταύτην περιοχήν της Ελληνικής Πατρίδος μας. Συνέχεια

Εκθεση εξόντωσης Βελουχιώτη την 16 Ιουν 1945


Ιστορικόν σημείωμα
Περί των περιστάσεων υφ΄άς εξοντώθη ο Στρατηγός Αρχηγός του ΕΛΑΣ
Αρης Βελουχιώτης (Αθαν. Κλάρας) την
16ην Ιουνίου 1945

Υπό Υποστρατήγου ε.α Χρυσανθακοπούλου

Κατά την 30ην Απριλίου 1945 είχα παρουσιασθή εις την εν Ιωαννίνοις Ανωτέραν Στρατ. Διοίκησιν Ηπείρου διοικουμένην υπό του υποστρατήγου κ. Βλοχαϊτόπουλου Αριστ. εις ην είχον τοποθετηθή ως επιτελάρχης.
Ευθύς από των πρώτων ημερών της αναλήψεως της υπηρεσίας μου ταύτης είχον πληροφορηθή από όργανα πληροφοριών της πόλεως, αποτελούμενα από εθνικόφρονας πολίτας υπηρετήσαντας ως επί το πλείστον εις τας μονάδας αντιστάσεως του Στρατηγού Ζέρβα, άτινα έσπευσαν προθύμως να με συναντήσουν και παράσχουν τας υπηρεσίας των ότι, καίτοι το ΕΑΜ είχεν υπογράψει την συνθήκην της Βάρκιζας προετοίμαζεν την ευθέτω χρόνω εκδήλωσιν νέας δράσεως. Προς τα όργανα ταύτα πληροφοριών ήμουν κατ΄αρχάς επιφυλακτικός καθ΄όσον εγνώριζον ότι τα μίση μεταξύ των οπαδών του Ζέρβα και των κομμουνιστών ήσαν πολύ οξυμμένα και εφοβούμην ότι ταύτα θα είχον εις την παροχήν πληροφοριών υπερβολικών και ήτο δυνατόν να με παρασύρουν εις ενεργείας μη συμβιβαζομένας με την πολιτικήν λήθης του παρελθόντος και κατευνασμού ην επεθύμει η τότε Κυβέρνησις του Κράτους. Συν τω χρόνω όμως απέκτησα περισσοτέραν εμπιστοσύνην προς τα όργανα ταύτα άτινα απετέλεσαν την κυριωτέραν πηγήν πληροφοριών μου. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Λοχαγού(ΠΒ) Μπαλτογιάννη Βασίλειου ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ


 Λοχαγός Πυροβολικού
Μπαλτογιάννης Βασίλειος
ΕΟΕΑ (ΕΔΕΣ)

Έκθεσις

Α’ Περίοδος: Δεκέμβριος 1942 μέχρι και Φεβρουάριος 1943
Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέσιν, ή μάλλον δεν θέλει να αντιληφθεί την αξία του καλού, εάν πρώτα δεν έχει αποκτήσει την πείραν του κακού και γενικά της καταστροφής. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να αντιληφθεί την αξίαν του αγαθού της ελευθερίας, του θείου αυτού δώρου, εάν δεν έχει στερηθεί ταύτης, τουτέστιν εάν δεν έχει γευθεί την δουλείαν. Κατά την διάρκειαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, έπειτα από το θρίαμβο, δεν σκεφθήκαμε ποτέ ότι ήτο δυνατόν να υποδουλοθούμεν και μάλιστα να διαρκέσει η κατοχή επί 4ετίαν περίπου. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ
Του Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
των Ε.Ο.Ε.Α – Ε.Δ.Ε.Σ

Οργανωτής – Διοικητής
(Ο Συν/ρχης Πεζικού εν Ε.Π.Δ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τας υπ’ εμέ συγκροτηθείσας κατά την διάρκειαν της Εθνικής Αντιστάσεως 1941- 1945 Ενόπλους Μονάδας απετέλουν
1/ Το Επιτελείον του Αρχηγείου μου μετά Λόχου Διοικήσεως
2/ Το 16ον Σύνταγμα Πιερίων
3/ Το Τάγμα Κερδυλλίων
4/ Το ανεξάρτητον Τάγμα Χαλκιδικής
5/ Το 13ον Σύνταγμα Κρουσίων
6/ Το Σώμα Δυτικής Μακεδονίας του Μιχ. Παπαδοπούλου
7/ Το Τάγμα Καστοριάς του Χρ. Σπυροπούλου και
8/ Το Συγκρότημα Ομάδων Περιοχής Θεσ/νίκης υπό τον Ν.Τάνον

ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΡΑΣΕΩΣ
Η εν γένει δραστηριότις των Ε.Ο.Ε.Α εν Μακεδονία περιλαμβάνει τας εξής 5 χρονικάς περιόδους :
I. 11 Ιουνίου 1941 – 9 Σ/βρίου 1941
Συγκρότησις Επιτροπών προς μύησιν αγωνιστών και συγκέντρωσιν πολεμικού υλικού εις τας πόλεις και τα χωρία.
ΙΙ. 9 Σ/βρίου 1941 – Μάϊος 1942
Στρατιωτική οργάνωσις και διάρθρωσις των συγκροτηθεισών Ομάδων και πλαισίωσις αυτών δι’ Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού.
ΙΙΙ. Μάιος 1942 – Σ/βριος 1943
Έναρξις επιχειρήσεων. Προσπάθειαι δι’ επαφάς και λήψιν Στρατιωτικών εφοδίων και οικονομικής ενισχύσεως παρά τη Γενικού Αρχηγού Ναπ. Ζέρβα και του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
ΙV. Σ/βριος 1943 – 4 Ν/βρίου 1944
Έντονος πολεμική δραστηριότης απάντων των τμημάτων και διάλυσις αυτών εν Κεντρική Μακεδονία.
V. 4 Ν/βρίου 1944 – 23 Φ/ρίου 1945
Διασπορά των Τμημάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Ενίσχυσις των πέραν του Στρυμώνος Μονάδων και κάθοδος εις Αθήνας προς ενίσχυσις των εκεί μαχομένων Εθνικών Στρατιωτικών Δυνάμεων. Συνέχεια

Διαταγή ΕΛΑΣ για λήξη εχθροπραξιών, 15-1-1945


ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 20

Επείγουσα Διαταγή

Καθιστώμεν γνωστόν stop κατόπιν συναφθείσης συμφωνίας μεταξύ Κ.Ε. ΕΛΑΣ και Αγγλικών Στρατευμάτων stop από μηδέν <0> ώρας και ένα λεπτό 15 τρέχοντος μηνός ήτοι την νύκτα της απόψε stop άρχεται η εφαρμογή της ανακωχής, οπότε παύει κάθε εχθροπραξία stop. Το άρθρο 7 όρων ανακωχής αναγράφει κάτωθι stop πάσα αποτυχία εκ μέρους των δυνάμεων ΕΛΑΣ εις την τήρησιν των όρων της παρούσης συμφωνίας ή οιανδήποτε επίθεσις εις οιανδήποτε μέρος της ΕΛΛΑΔΟΣ, καθ οιανδήποτε Βρεττανικών κτήσεων stop ή ινδικών στρατευμάτων stop ή υπηρετικού προσωπικού stop ή καθ οιονδήποτε Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων stop ή αστυνομίας ή χωροφυλακής stop. Θεωρηθή παράβασις της εκεχειρίας stop κατόπιν τούτου μεριμνήσατε, όπως αποφευχθή παν επεισόδιον μεταξύ τμημάτων μας ή αγγλικών τοιούτων stop πάσα εκπλήρωση των όρων ανακωχής ζήτημα τιμής διά τον ΕΛΑΣ stop. Ειδοποιηθούν με παν μέσον εγκαίρως τμήματά μας stop.

S. D.O.NN

Εκοινοποιήθη Τηλ/μα 14/1/45

15-1-45 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

25, 26, 91 Συν/τα Βαφειάδης

ΕΛΑΝ Αλεξ/πολης

Κοινοποιείται

Ανωτ. Διοικ. Πολιτοφ. Καβάλας

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΠΑΟ


Περιληπτικόν
σημείωμα ανταρτικής δράσεως κατά την διάρκειαν της κατοχής και της πρώτης μεταπελευθερωτικής περιόδου.

Κατά τας αρχάς του έτους 1944 η Εθνική οργάνωσις Π.Α.Ο. (Πανελλήνιος απελευθερωτική οργάνωσις) της οποίας η έδρα ήτο η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, καίτοι επί διετίαν και πλέον έδρασεν ενόπλως μη επιτυχούσα ν’ ανεφοδιασθή, εις όπλα και πυρ/κά ιδίως, υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως της Μέσης Ανατολής, διέλυσε τα ένοπλα τμήματά της και διέταξε ένα μέρος των Αξ/κών μελών της όπως ενταχθούν εις τα εις Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην δρώντα ανταρτικά Σώματα του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΣΤΕΡΙΔΗ (ΑΝΤΩΝ – ΤΣΑΟΥΣ) μετά του οποίου είχεν έλθει προηγουμένως εις σχετική συνεννόησιν τη μεστολαβήσει και των Αγγλων συνδέσμων Αξ/κών, οίτινες κατηύθυνον την δράσιν των ως άνω Σωμάτων.
Ούτω το θέρος του ιδίου έτους ομάς Αξ/κών και Υπαξ/κών Μονίμων και Εφέδρων και ιδιωτών ως η συνημμένη κατάστασις, διήλθεν τον ΣΤΡΥΜΟΝΑ ποταμόν εις περιοχήν ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΗΣ και υπό την προστασίαν ενόπλων υπό τον υπαρχηγόν ΠΑΓΓΑΙΟΥ Καπετάν ΘΟΔΩΡΟΝ ή ΜΠΑΡΜΠΑ-ΘΟΔΩΡΟΝ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ή ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ) και τον Καπετάν ΣΑΜΙΩΤΗΝ εγκατεστάθη επί του ΠΑΓΓΑΙΟΥ όρους εις την περιοχήν του κατεστραμμένου υπό των Βουλγάρων μοναστηρίου της Εικοσιφοινίσης.
Επί του ΠΑΓΓΑΙΟΥ η ομάς παρέμεινεν επ΄ αρκετόν μέχρις ότου ληφθή η επαφή μετά του κυρίου Σώματος του ΦΩΣΤΕΡΙΔΗ το οποίον ευρίσκετο εις περιοχήν ΜΠΟΖ-ΝΤΑΓ, (ΦΑΛΑΚΡΟΝ) ΔΡΑΜΑΣ άπαξ δε συνεκρούσθη με Βουλγαρικά τμήματα τα οποία είχον εξέλθει προς εξερεύνησιν της περιοχής ενώ καθ’ όλον το διάστημα τούτο ελάμβανε μέτρα διά την απόκρουσιν επιθέσεως εκ μέρους των κομμουνιστών οι οποίοι μόλις προ ολίγου καιρού είχον εκδιωχθή εκ ΠΑΓΓΑΙΟΥ διά τολμηράς ενεργείας των Εθνικών τμήμάτων.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΞ
Ονομαστικός των Αξ/κών – Οπλιτών κ.λ.π. της Π.Α.Ο. και Π.Ε.Κ. οίτινες εκινήθησαν εις Ανατολικήν Μακεδονίαν προς πλαισίωσιν των ομάδων Εθνικής αντιστάσεως Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Αντών Τσαούς)

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΠΛΟ Η ΣΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

Συν/ρχης

Πυρ/κού

ΑΒΔΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ταγ/ρχης

Πεζικού

ΦΩΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

«

«

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

«

«

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

«

«

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«

«

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λοχαγός

Πυρ/κού

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

«

Πεζικού

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

«

«

ΚΡΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

«

«

ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«

Μηχανικού

ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΜΙΛΤ.

Ανθ/γός

Πεζικού

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«

«

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΜ.

«

Σ.Ε.Μ.

ΜΟΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

«

«

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛ.

«

Πεζικού

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«

Τ.Σ.

ΑΜΕΣΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ανθ/ρχος

Χωρ/κής

ΣΑΜΠΑΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ.

Εφ. Ανθ.

Πυρ/κού

ΑΗΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΤ.

»
«

«

ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

»
«

«

ΚΑΡΑΜΑΝΚΙΩΛΗΣ ΗΡ.

»
«

«

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ

»
«

Πεζικού

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ.

Ανθ/στής

Εύελπις

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.

«

«

ΜΠΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

«

«

ΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛ.

«

«

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εφ. Λοχ.

Μηχανικού

ΜΠΟΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝ

»
Ανθ.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

»
«

Υγειονομ.

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

.
. . . . . .

Τ.Σ.

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λοχίας

«

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεκαν.

Κτην.

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

Ιδιωτ.

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.

Ιδιωτ.

ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ιδιωτ.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ.

«

ΜΠΟΜΠΑΡΗΣ

Ανθ/στής

Εύελπις

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εφ.Ανθγός

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ανθστής

Εύελπις

ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Ανθ/γός

Πυρ/κού

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Εφ.Ανθγός

Στρατολογ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ.

Ιδιώτης

ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤ.

«

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Και άλλοι τινές ιδιώται ένοπλοι και μη των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζομεν ήδη
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

– Την 29/8/44 η ομάς, υπό την προστασίαν πάντοτε του τμήματος του Καπετάν Θόδωρου και του Καπετάν Σαμιώτη και άλλων ενόπλων οι οποίοι είχον συγκεντρωθεί εις Παγγαίον κατόπιν της πληροφορίας της αφίξεως των Αξ/κών, ετέθη εις κίνησιν προς συνάντησιν του αρχηγείου και διά νυκτερινής πορείας προσεπάθησε να φθάση εις Τσάλ-Ντάγ μέσω περιοχής Φιλίππων.
– Κατά την πορείαν όμως ταύτην και παρά τας αρχαιότητας των Φιλίππων η φάλαγξ ένέπεσεν εις Βουλγαρικήν ενέδραν και κατενεμήθη εις τρία τμήματα εξ ων μόνον το έν υπό πεπειραμένους ενόπλους ιδιώτας γνωρίζοντας την περιοχήν κατόρθωσε να διέλθη διά μέσου των πυρών και των εδαφικών εμποδίων και να φθάση εις τον προορισμόν του.
– Το δεύτερον τμήμα το οποίον περιελάμβανε το σύνολον σχεδόν των Αξ/κών και τους ενόπλους του Μπάρμπα-Θόδωρου και Σαμιώτη με επικεφαλής τους ιδίους επέστρεψε κατά τας πρωϊνάς ώρας της επομένης εις Παγγαίον.
– Το τρίτον τμήμα αποτελεσθέν από υπαξ/κούς κυρίως και τον διερμηνέα Βασιλειάδην παρέμεινε καθ’ όλην την επομένην ημέραν κρυπτόμενον εις την πεδιάδα και την επομένην νύκτα κατώρθωσε και τούτο να επιστρέψη εις Παγγαίον. Την 2/9/44 έφθασεν εις το «λημέρι» και ο ηρωϊκός Καπετάν Νικόλας Κάππας με 15 ενόπλους ενώ Αξ/κοί τινες αποθαρυνθέντες εκ της άνευ δράσεως παραμονής εις το Παγγαίον διέβησαν τον ποταμόν Στρυμώνα και επέστρεψαν εις Κεντρ. Μακεδονίαν.
– Επελθούσης και νεωτέρας επαφής με το Γενικόν αρχηγείον απεφασίσθη μετ΄ολίγας ημέρας η κίνησις διά του ιδίου περίπου δρομολογίου και δι’ ολονυκτίου πορείας και τη συνοδεία ελαχίστων ενόπλων το τμήμα διήλθε την επικίνδυνον ζώνην την νύκτα της 18/9/44 και έφθασε εις χωρίον Κουπ. Κιολκόι επί Τσάλ-Ντάγ τας μεσημβρινάς ώρας της επομένης, άνευ σοβαρού τινός εμποδίου. Το Σώμα του Μπάρμπα Θόδωρου παρέμεινεν εις περιοχήν Παγγαίου, διά την προστασίαν των οικογενειών, το δε τοιούτον του Καπετάν Σαμιώτη επανήλθεν εις τον Στρυμώνα ποταμόν.
– Κατά την διέλευσιν όμως της φάλαγγος εκ του χωρίου Ματζάρηδες το οποίον ευρίσκεται εις τους πρόποδας του Τσάλ-Ντάγ προς την πεδιάδα της Δράμας και εις το οποίον χωρίον ευρίσκοντο εφεδρικά τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. και κομμουνιστικαί οργανώσεις, προς στιγμήν εδημιουργήθη επικίνδυνος διά το τμήμα κατάστασις αλλά χάρις εις τον ιατρόν της ομάδος Θωμάν Βαφειάδην ο οποίος εγνώριζε τα πρόσωπα της περιοχής εκ της προ του πολέμου ιδιωτικής του ζωής εις την περιφέρειαν ταύτην και όστις διακρίνεται διά την τόλμην, την εφυίαν και τα πατριωτικά του αισθήματα, χάρις λέγομεν εις τούτον, απεφεύχθη ο κίνδυνος των ελασιτών εξαπατηθέντων ως προς τας πραγματικάς δυνάμεις της φάλαγγος.
– Ανευ ετέρου εμποδίου η πορεία εσυνεχίσθη την επομένην μέσω Καβακλή – Ψηλή Ράχη (Ζάρετς) και την 19/9 το τμήμα αφίχθη εις Καλίφυτον (Ραβίκα) ένθε συνηντήθη την επομένην με το Γενικόν αρχηγείον και με την ομάδα υπό τον Αντ/ρχην Σφέτσιον Θωμάν Αξ/κού του Ε.Δ.Ε.Σ. οίτινες είχον φθάσει ημέρας τινάς ενωρίτερον μη συναντήσαντες δυσκολίας καθ’ οδόν, καίτοι ανεχώρησαν βραδύτερον εκ Θεσ/νίκης.
– Δέον να σημειωθή ότι η Ψηλή Ράχη ήτο έν εκ των χωρίων τα οποία εθεωρούντο ως ευρισκόμενα εις την ελευθέραν περιοχήν την οποίαν είχεν δημιουργήσει η δράσις των Εθνικών ανταρτικών και επομένως η πέραν τούτου κίνησις προς Καλίφυτον εγένετο με το αίσθημα της πλήρους ασφαλείας.
– Εις Καλίφυτον επίσης έφθασε μετά του αρχηγείου και η ομάς των Αξ/κών και ιδιωτών οι οποίοι ως προανεφέρθη απεκόπησαν της φάλαγγος την νύκτα της 29/8 και ούτω διεπιστώθη ότι ουδεμίαν είχομεν απώλειαν εκ των πυρών των Βουλγαρικών ενεδρών παρά τους Φιλίππους.
– Την επομένην και αφού εγένετο η ένταξις ημών εις τα Σώματα τα οποία είχον συγκεντρωθεί όλα εις Καλίφυτον εκινήθησαν άπαντα προς την πεδιάδα Δράμας διά την απελευθέρωσιν των χωρίων και τήρησιν τάξεως και ασφαλείας βάσει προγράμματος και συμφωνίας συναφθείσης μεταξύ του αρχηγού της αγγλικής αποστολής Ταγ/ρχου Μύλερ και των αποσυρομένων Βουλγαρικών αρχών.
– Εν τω μεταξύ όμως είχεν επέλθει η πολιτική μεταβολή εις την Βουλγαρίαν και η διάδοχος ταύτης κατάστασις διευθυνομένη από κομμουνιστάς και εφαρμόζουσα το πρόγραμμα του Πανσλαυϊσμού ήλθεν εις συμφωνίαν με το Σ.Α.Κ. να μη αποσυρθώσι τα Στρ. Βουλγαρικά τμήματα εκ της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης αλλά να παραμείνωσι διά να πραγματοποιηθή η αυτονόμησις της περιοχής σύμφωνα με τας κομμουνιστικάς βλέψεις.
– Ούτω ήρχισεν νέος αγών των ημετέρων Εθνικών ανταρτικών κατά της απροκαλύπτου πλέον συνεργασίας Βουλγάρων και Ε.Α.Μ. όστις έμελε να διαρκέση ολόκληρον 7μηνον διά να απελευθερωθή η Ανατ.Μακεδονία και Θράκη εκ του νέου τούτου ζυγού, ο οποίος απεδείχθη έτι απεχθέστερος του Βουλγαρικού και να διασωθή εκ του σιδηρού παραπετάσματος το αιματοβαμένον και πολύτιμον τούτο τμήμα της ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
– Ολίγον μετά την κίνησιν των σωμάτων προς την πεδιάδα και επί της οδού προς Καβάλαν έξωθι του χωρίου Χωριστή (Τσατάλτσα) το Σώμα του Καπετάν Αναστάση Καρά ντερλή (Αναστάσιος Αβραμίδης) συνέλαβε τους αρχηγούς του Ε.Λ.Α.Σ. Μακεδονίας ΄Αρην (Δημοδιδάσκαλος Σουγιουτζόγλου) και Λοχαγόν Κωνσταντάραν (του μονίμου Ελλην. Στρατού) οίτινες επιβαίνοντες Βουλγαρικών αυτοκινήτων και τη συνοδεία Βουλγάρων κατηυθύνοντο προς Δράμαν διά να ρυθμίσουν τας λεπτομερείας της συνεργασίας των μετά των Βουλγάρων και την ανακήρυξιν της αυτονομίας.
– Η επιτυχία αύτη των εθνικών ανταρτικών παρημπόδισε την πραγματοποίησιν των ως άνω εγκληματικών σκοπών του Ε.Α.Μ. καθ΄ όσον δι’ ολίγας ημέρας απωλέσθη η επαφή τούτου μετά των Βουλγαρικών αρχών κατά την διάρκειαν των οποίων η κάθοδος προς την πεδινήν περιοχήν τω εθνικών ομάδων επέδρασεν επί των διαθέσων του πληθυσμού ο οποίος κατά ποσοστόν 90 % διετήρη τα εθνικά του φρονήματα καίτοι ένα μεγάλον ποσοστόν είχεν εμπλακεί εις τα δίκτυα του Ε.Α.Μ. του οποίου παντελώς ηγνόει τους σατανικούς σκοπούς.
– Ούτω κατά το διάστημα των ολίγων αυτών ημερών κατά τας οποίας οι ανωτέρω αρχηγοί του Ε.Λ.Α.Σ ευρίσκοντο εις χείρας των εθνικών ανταρτικών και τα οποία εκυριάρχησαν επ’ ολίγον της περιοχής όλα τα εθνικόφρονα στοιχεία αντιληφθέντα την πλάνην των απεχώρησαν των διαφόρων οργανώσεων της νεωτέρας αυτής Λερναίας ΄Υδρας του Ε.Α.Μ. και ετέθησαν εις την υπηρεσίαν των εθνικών οργανώσεων ενώ εξ αντιθέτου και τα ένοπλα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. ηδράνησαν περιελθέντα εις σύγχισιν.
– Αναμφισβήτητον αποτέλεσμα τούτου ήτο, ως προελέγχθη, η διακοπή της επαφής Βουλγάρων και Σ.Α.Κ. και η πλήρης ανατροπή των σχεδίων των διά την εποχήν εκείνην με άμεσον επακόλουθον την αποσόβησιν του θανασίμου διά το ΄Εθνος μας κινδύνου, της αυτονομήσεως της Μακεδονίας μας.
– Εν τω μεταξύ ήρχισαν αι συγκρούσεις των εθνικών τμημάτων μετά των τοιούτων του Ε.Λ.Α.Σ. εις την προσπάθειαν των πρώτων να επεκτείνωσι την κατοχήν και να επιτύχουν την απελευθέρωσιν ολοκλήρου της πεδιάδος Δράμας και των τελευταίων αγωνιζομένων, τη συνεργασία και των Βουλγάρων, να διατηρήσουν τας θέσεις των ιδίως εις τα μεγάλα κέντρα όπου υπήρχον και στρατιωτικά Βουλγαρικά τμήματα.
– Ταυτοχρόνως όμως το Ε.Α.Μ. δεν ελησμόνησε τους εις χείρας των εθνικών αρχηγούς του Ε.Λ.Α.Σ. και διά σατανικών μεθόδων όχι μόνον επέτυχε την απελευθέρωσίν των (δεν γνωρίζω πως θα δικαιολογηθούν έναντι της Ιστορίας οι υπεύθυνοι του αρχηγείου διά την ασύγγνωστον αυτήν επιπολαιότητά των) αλλά και επέτυχον να συλλάβουν τον αρχηγόν της αποστολής των Αξ/κών της Π.Α.Ο. Συν/ρχην Αβδελάν Β. το οποίον βραδύτερον, ότε εβεβαιώθησαν διά την απελευθέρωσιν του ΄Αρη και Κωνσταντάρα, εξετέλεσαν εις το ινστιτούτον καπνού Δράμας, κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων.
– Ο αγών μετ’ ολίγον απεδείχθη άνισος διότι τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. ανεφοδιάζοντο πλέον απροκαλύπτως υπό των Βουλγάρων και το Πυροβολικόν των τελευταίων υπεστήριζε τας επιχειρήσεις τούτων.
– Αι συγκρούσεις επεξετάθησαν από Σταυρουπόλεως μέχρι Στρυμόνος ποταμού μετ’ ολίγας δε ημέρας ο αγών μετεφέρθη εις την ορεινήν περιοχήν όπου τα εθνικά ανταρτικά κατέφυγον δι’ ανεφοδιασμόν εκ των ολίγων αποθεμάτων εκ των παλαιών ρίψεων υπό συμμαχικών αεροπλάνων και ανασυγκρότησιν.
– Μετά την άφιξιν εις Ανατ. Μακεδονίαν της Κυβερνητικής αντιπροσωπίας υπό τους Υπουργούς Λαμπριανίδην και Πορφυρογένην και Στρατ. Δ/τήν Συντ/ρχην Πρόκον και κατόπιν συμφωνίας ήτις υπεγράφη εις Ταξιάρχην (Σίψα) την 25/10/44 τα εθνικά ανταρτικά συνεκρότησαν τον VΙΙ Συν. Τομέα με έδρα το Καλίφυτον (Ραβίκα) και εγκατεστάθησαν εις την ορεινήν περιοχήν από Νεοχωρίου μέχρι Γρανίτου τα δε τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. εις την υπόλοιπον περιοχήν ένθα και τα μεγάλα αστικά κέντρα Δράμα, Καβάλα, Σέρραι και Ξάνθη.
– Την 1/12 ιδίου έτους ο Ε.Λ.Α.Σ. παραβιάζων την συμφωνίαν επετέθη αιφνιδιαστικώς εναντίον όλων των τμημάτων και χάρις εις την ασύγκριτον υπεροχήν την οποίαν είχεν εις οπλισμόν και εφόδια επέτυχε την διάλυσιν των Εθνικών τμημάτων, τα οποία εις μικράς πλέον ομάδας διεσκορπίσθησαν εις την ορεινήν περιοχήν και διεξήγαγον μεμονωμένους αγώνας μέχρι των μέσων Μαρτίου 1945 ότε έφθασαν εις Ανατ. Μακεδονίαν τα πρώτα Αγγλικά στρατεύματα και τμήματα εθνοφυλακής τα οποία ανέλαβον την τήρησιν τάξεως και τον αφοπλισμόν.
– Ειδικώτρερον διά τους αγώνας εις την περιοχήν Σταυρουπόλεως – Χαϊντούς – Παρανεστίου.
– Κατά την ένταξιν των αξ/κών της Π.Α.Ο. και Π.Ε.Κ. εις τα Σώματα του Φωστερίδη εις το Υπαρχηγείον Νέστου αρχηγός του οποίου ήτο ο Αναστάσιος Τοπούζογλου διετέθησαν οι Ταγ/ρχης Δρακόπουλος Γεώργ. ως συνδιοικητής, ΄Ιλαρχος Μελίδης Γεώργ., μόνιμος ανθ/γός Βλάχος Ιωάννης, έφεδρος ανθ/γός Αϊδονάς Απόστ. Και Κοντόπουλος Φιλώτας και ο Υπαξ/κός εθελοντής Βουλγαρόπουλος Γ. –
– Μετά την κάθοδον των Σωμάτων εις την πεδιάδα Δράμας το υπαρχηγείον Νέστου υπό την νέαν του συγκρότησιν εκινήθη προς Παρανέστιον και Σταυρούπολιν διά την εκκαθάρισιν της περιοχής εκείνης από Βουλγάρους και ελασίτας.
– Την 24/9/44 ότε το Σώμα είχε φθάσει εις Νεοχώριον έλαβεν την πληφοφορίαν ότι τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. μεταφερθέντα διά Βουλγαρικών αυτοκινήτων εκ Ξάνθης έφθασαν μέχρι Σταυρουπόλεως την οποίαν περιεκύκλωσαν αιτούντα την παράδοσιν των όπλων υπό των εντός της κωμοπόλεως ευρισκομένων εθνικών τμημάτων.
– Την πρωίαν της επομένης ο Ταγ/ρχης Δρακόπουλος Γ. προωθηθείς εις την γραμμήν επαφής επέτυχεν να έλθη εις εις προσωπικήν επαφήν με τους αρχηγούς των Τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. (Σκοτεινός και Μίλτος (Τερζούδης, Δημοδιδάσκαλος Φερρών – έβρου) τους οποίους έπεισε να αναβάλουν την έναρξιν εχθροπραξιών μέχρι λήψεως δήθεν οδηγιών του Αρχηγείου όπου ευρίσκοντο και οι άγγλοι, με πραγματικόν όμως σκοπόν να κερδίση χρόνον έστω και ολίγων ωρών διά να αντιληφθή την κατάστασιν και να οργανώση την άμυναν.
– Το τέχνασμα επέτυχε και ούτω εχάθη διά τους ελασίτας χρονικόν διάστημα πέντε περίπου ωρών κατά το οποίον ο Ταγ/ρχης αναδιοργάνωσε και ενίσχυσε τα τμήματα της περιοχής διά των αξ/κών και κατέστρωσε το σχέδιόν των.
– Περίπου την 17ην ώραν της ιδίας ημέρας (25/9) οι ελασίται υποπτευθέντες την παγίδαν και την αφού έλαβον αρνητικήν απάντησιν εις νεώτερον διάβημά των διά την παράδοσιν των όπλων ήρχισαν την επίθεσιν εναντίον της Σταυρουπόλεως αλλά ευθύς αμέσως αντελήφθησαν το μειονεκτικόν της θέσεώς τως πλέον και μόνον διά πυρών εσυνέχισαν την ενέργειάν των καθ’ όλην την νύκταν της 25 – 26/9.
– Ούτω και μία ολόκληρος νύκτα προσετέθη εις τον πολύτιμον χρόνον τον οποίον έχασε ο Ε.Λ.Α.Σ. κατά την διάρκειαν της οποίας είχεν επιτευχθεί πλήρως κύκλωσις των τμημάτων του υπό των εθνικιστών.
Μόνον την πρωίαν της επομένης (26/9) αντελήφθησαν το δεινόν της θέσεώς τως αλλά τότε ήτο πολύ δύσκολον να διαφύγουν.
– Ο ΄Ιλαρχος Μελίδης Γεώργ. με τον ατρόμητον Κων/τίνον Στίγγαν εκ Κομνηνών Σταυρουπόλεως, ευρίσκετο εις τα νώτα των ελασιτών, εις Λυκοδρόμιον, και κατέστρεψε την φάλαγγα των Βουλγαρικών αυτοκινήτων με τα οποία μετεφέρθησαν εκ Ξάνθης και εφόνευσε τους Βουλγάρους οδηγούς των.
– Ο ανθ/γός Βλάχος επικεφαλής του σώματος του Καπετάν Γιώργη πλευροκοπούσε το δεξιόν πλευρόν και απειλούσε να τους αποκόψη την οδόν υποχωρήσεως προς Ξάνθην.
– Τα τμήματα του Καπετάν Μάρκου και Φραγγούλια με τους Ανθ/γούς Αηδονάν και Κοντόπουλον επίεζαν κατά μέτωπον.
– Ο Καπετάν Κ.Κωνσταντινίδης με πείσμα κρατούσε τας θέσεις του εις την παρυφήν της κωμοπόλεως.
– Ο Καπετάν Νικόλας Αβραμίδης με τα λίγα άλλα διαλεκτά παλληκάρια του συνεχώς εκέρδιζε έδαφος.
– Ο Καπετάν Πλάτων ήτο ασυγκράτητος.
– Ο Καπετάν Καλλίνικος Σαρηγιαννίδης έσπευδε εις ενίσχυσιν και ταχύτατα ανήρχετο εις το ύψωμα ταλασμάν ανατρέπων τα επ’ αυτού τμήματα των ελασιτών.
– Ο Κων/νος Μπρούσκος τέως πρόεδρος Σταυρουπόλεως ο οποίος προσεκολλήθη εις τον Ταγ/ρχην από της προηγουμένης και έκτοτε δεν απεχωρίσθη μέχρι τέλους του αγώνος και υπήρξε πολύτιμος σύμβουλος τούτου, έβαλε ακαταπαύστως με το ατομικόν του …….. πυροβόλον (βραχύκανον λεμπέλ).
– Ο Καπετάν Βαγγέλης, ο μαύρος,
– Ο Καπετάν Καραβασίλης και όλοι τέλος οι ένοπλοι των εθνικών Σωμάτων υπήρξαν άφθαστοι εις ορμήν και αποφασιστικότητα.
– Τέλος η μικρός σαλπιγκτής (ο δεύτερος που ηκολούθη τον Ταγ/ρχην – ο άλλος ήτο ο Μπρούσκος) εσήμαινε ακαταπαύστως Προχωρείτε – Προχωρείτε.
– Περί την μεσημβρίαν αφού εξετιμήθη καλώς η κατάστασις διετάχθη γενική έφοδος και εντός ολίγον μόνον, τμήματα οπισθοφυλακών των ελασιτών προσπαθούν να ανακόψουν την προχώρηση των εθνικιστών.
Και ταύτα όμως πιεζόμενα ισχυρώς τάχιστα απεσύρθησαν αφίσαντα εις το πεδίον της μάχης νεκρούς, τραυματίας και αιχμαλώτους ως και λάφυρα ιδίως εις αυτόματα αμερικανικού τύπου τόσον πολλά ώστε να οπλισθούν σχεδόν όλοι οι Αξ/κοί και Καπεταναίοι των εθνικών Σωμάτων.
– Tην εσπέραν της ημέρας εκείνης εγκατεστάθησαν προφυλακαί εις τα Β. της κωμοπόλεως υψώματα ενώ τα υπόλοιπα τμήματα εγκατεστάθησαν εις τους Στρατώνας και εντός ταύτης.
– Οι αιχμάλωτοι τριάκοντα δύο (32) τον αριθμόν, απεστάλησαν εις το Γεν.αρχηγείον και μετ’ ολίγας ημέρας αφέθησαν ελεύθεροι.
– Εκ των ανευρεθέντων επί του πεδίου της μάχης στοιχείων (καταστάσεις – δελτία δυνάμεως κλπ) διεπιστώθη ότι το επιτεθέν τμήμα των ελασιτών αποτελείτο από Τάγμα δυνάμεως 420 οπλιτών με πολυβόλα και πλείστα άλλα αυτόματα ενώ η δύναμις των εθνικιστών ήτο μικροτέρα και άνευ πολυβόλων και ατομικών αυτομάτων. Επί πλέον ουδεμία απώλεια εσημειώθη εις προσωπικόν και υλικόν εις βάρος των εθνικιστών.
– Η μάχη αύτη ήτο η πρώτη αναμέτρησις συγκεκροτημένων αντιπάλων τμημάτων το δε αίσιον διά τα εθνικά ανταρτικά αποτέλεσμα ταύτης έσχεν εξαιρετικήν επίδρασιν επί του φρονήματος των εθνικοφρόνων, ενόπλων και μη, οι οποίοι εξετίμησαν δεόντως την συμβολήν των αξ/κών εις τον αγώνα και έκτοτε απέβλεπον μετ’ εμπιστοσύνης προς τούτους.
– Μετά μίαν περίπου εβδομάδα ήτοι την 1/10/44 έφθασαν και πάλιν προ την Σταυρουπόλεως δύο φάλαγγες ελασιτών η μία εκ Καβάλας διά Κεχροκάμπου και η ετέρα εκ Ξάνθης η οποία ηκολουθείτο και από Βουλγαρικήν Πυρ/χίαν με Βουλγαρικόν προσωπικόν και αιφνιδιαστικώς επετέθησαν κατά της Φρουράς ταύτης η οποία ηναγκάσθη να εγκαταλείψη την κωμόπολιν με σχετικάς απωλείας και να αποσυρθή την επομένην προς Δαφνώνα υπό την δ/σιν του ανθ/γού Βλάχου ο οποίος και διά μίαν έτι φοράν απέδειξεν αρίστην Διοικητικήν ικανότητα και άφθαστον ηρωϊσμόν.
– Ο αγών εσυνεχίσθη μεταξύ Δαφνώνος και Παρανεστίου επί 3ήμερον και την 6/10 οι ελασίται χρησιμοποιούντες το Βουλγαρικόν Πυρ/κόν έφθασαν και εισήλθον εις Παρανέστιον επιτυχόντες να αποθήσουν τα εθνικά τμήματα εκείθεν καίτοι εις ενίσχυσιν έφθασεν και το υπαρχηγείον Μπαϊράν – Τεπέ του Μικροπούλου με τους Ταγ/ρχην Φωκάν Χρ., Λοχαγόν Χαρζηγεωργίου Ηλ. Και Ανθ/γούς Κοτίδην Ν. και Πουλήν Σταμάτην, το δε Γεν.Αρχηγείον με αρκετήν δύναμιν εκινήθη εκ Πλατανιάς προς Λεκάνην (Κούρτζινος) δι’ αντιπερασπισμόν.
– Επί γραμμής δυτικής του Νεοχωρίου όπου επί 2ήμερον τα τμήματα παρέμειναν ελήφθη απόφασις και εγένετο προπαρασκευή διά την ενέργειαν αντεπιθέσεως προς Σταυρούπολιν – Ξάνθην πλην όμως αύτη εματαιώθη κατόπιν προδοσίας υπό των Καπετανέων Φραγκούλια και Γιώργη οι οποίοι απειληθέντες υπό των κομμουνιστών διά την ζωήν των οικογενειών των εγκατέλειψαν τας θέσεις των και ανεχώρησαν διά τα χωρία τα οποία ήσαν εντός της υπό των ελασιτών κατεχομένης ζώνης. Κατ’ ουσίαν προσεχώρησαν εις τον Ε.Λ.Α.Σ.
– Η αναφερομένη προδοτική ενέργεια των Καπετανέων τούτων θα ήτο δυνατόν να αποβή μοιραία διά το τμήμα και ιδίως διά τους Αξ/κούς και λοιπούς Καπεταναίους αν ο υπαρχηγός Τοπούζογλου έχων μεγάλην πείραν διά την σατανοκότητα των κομμουνιστών, και οξυδέρκειαν δεν αντελαμβάνετο εγκαίρως τα τεκταινόμενα.
– Κατά την τελευταίαν ημέραν της μάχης ταύτης (6/10) δέον να σημειωθή ιδιαιτέρως και η δράσις του Ανθ/γού Αηδονά όστις κατά την απουσίαν του Ταγ/ρχου προς συνεννόησιν μετά της διοικήσεως του αρχηγείου Μπαϊρά – Τεπέ, ανέπτυξε πρωτοβουλίαν και επέτυχε να επιφέρη πλήγματα κατά των ελασιτών δίδων το παράδειγμα διά της προσωπικής του τόλμης.
– Εις την μάχην ταύτην εξοντώθη δι’ εγχειρήματος και το Βουλγαρικόν προσωπικόν του ενός των πυροβόλων.
– Κατά το υπόλοιπον του μηνός 8/βρίου τα τμήματα του υπαρχηγείου Νέστου εκινούντο εις την περιοχήν Β΄ Παρανεστίου αντιμετωπίζοντα την κοινήν δράσιν των ελασιτών και Βουλγάρων και αποφεύγοντα να εμπλακούν εις σοβαράς μάχας ελλείψει Πυρ/κών.
– Τα υπόλοιπα επίσης σώματα των εθνικών ανταρτικών υπό ομοίους επίσης συνθήκας εκινούντο εις περιοχήν μεταξύ Δράμας και μεθορίου μετονομασθέντα εν τω μεταξύ εις Συντάγματα ή ανεξάρτητα Τάγματα, κατά υπαρχηγείον.
– Την 25/10 το Υπαρχηγείον Νέστου (41ον Σ.Π.) κατόπιν Δ/γής του Γεν. αρχηγείου διαβών τον Νέστον ποτ. Βορ. Παρανεστίου, έφθασεν εις Ταξιάρχην (Σίψαν) όπου είχεν αφιχθεί η Κυβερνητική αντιπροσωπεία και ο άγγλος Ταχίαρχος Μπόϋτ και ελάμβανε και σύσκεψη διά την κατάπαυσιν των εχθροπραξιών.
– Αποτέλεσμα της συσκέψεως, η οποία ως απεδείχθη εκ των υστέρων ήτο παγίς διά τα εθνικά σώματα, στηθείσα εντέχνως υπό του Ε.Α.Μ., ήτο η συμφωνία δυνάμει της οποίας περιωρίσθησαν τα πρώτα εις την ορεινήν περιοχήν από Δαφνώνος και Χαϊντούς μέχρι Νευροκοπίου και Σερρών με δήθεν αποστλήν να συγκροτήσουν Συνοριακόν τομέα εις την ουσίαν όπως διά να είναι «μέσα στο κλουβί» όπως εκαυχάτο βραδύτερον το Ε.Α.Μ., ο δε Ε.Λ.Α.Σ. εγκατεστάθη εις την πεδινή περιοχήν και τα μεγάλα κέντρα (Σέρραι – Δράμα – Καβάλα – Ξάνθη κ.λ.π.) με όλα τα πλεονεκτήματα την ευνοϊκής ταύτης διά τούτον συμφωνίας.
– Ο άγγλος Ταξίαρχος Μπόϋτ εκτελών προφανώς ρητάς οδηγίας της Κυβερνήσεώς του πολύ ολίγον ενδιεφέρετο αν και παρεδίδετο η Μακεδονία εις το Ε.Α.Μ.
– Ο κομμουνιστής Πορφυρογένης εθριάμβευσεν. Τα εθνικόφρονα μέλη της Κυβερνητικής αποστολής ήσαν ανίκανα να αντιληφθούν τας προθέσεις και τα σατανικά συστήματα των κομμουνιστών. Ο Στρατ. Δ/τής Συν/χης Πρόκος ουδεμίαν ισχύν είχεν.
– Eν τω μεταξύ η ύπαιθρος και τα κέντρα είχον απογυμνωθεί παντός χρησίμου και αξίας υλικού, το οποίον παρελάμβανον τη ανοχή και συνδρομή του Ε.Α.Μ. τα Βουλγαρικά τμήματα και μετέφερον σιδηροδρομικώς ιδίως διά της ενωτικής γραμμής Κούλας εις Βουλγαρίαν διά να μη επανέλθουν πλέον ούτε αι ατμομηχαναί και τα οχήματα τα οποία και μέχρι σήμερον, ως γνωστόν, δεν απεδόθησαν.
– Αξίζει να σημειωθή ότι εκ του σιδηρ/κού υλικού διεσώθη μόνον ένας μικρός αριθμός ατμομηχανών και οχημάτων, λόγω καταστροφής της σιδηροδρομικής γεφύρας της Σταυρουπόλεως προς Ξάνθην υπό τμήματος ανταρτών του Γεν.αρχηγείου υπό τον προαναφερθέντα Κ.Στίγγαν, αποτέλεσμα της οποίας καταστροφής υπήρξεν ο αποκλεισμός των υλικών τούτων εις το μεταξύ ανατιναχθείσης γεφύρας και Αλεξανδρουπόλεως τμήμα της Σιδηροδρομικής γραμμής και επομένως δεν ήτο δυνατόν εις τους Βουλγάρους να διοχετεύσουν τούτο εις Βουλγαρίαν διά Κούλας λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι επίσης δεν ήτο δυνατόν να επιτύχουν τούτο διά της ετέρας γραμμής των Ελληνογαλλικών σιδηροδρόμων λόγω απαγορεύσεως των Τούρκων, διά του εδάφους των οποίων διέρχεται η σιδ/κή γραμμή, προ της Αδριανουπόλεως.
Μετά την συμφωνίαν – Παγίδα – της 25/10/44 και διά την εφαρμογήν ταύτης τα Εθνικά ανταρτικά εγκατεστάθησαν ως κάτωθι:
Γενικόν αρχηγείον: Καλίφυτον (Ραβίκα) με Γενικόν αρχηγόν τον Αντώνην και Δ/τήν του VΙΙ Συνοριακού τομέως τον αντ/ρχην Πεζ. Σφέτσιον Θωμάν όστις ήτο ο ανώτερος Στρατιωτικός, μετά την εξαφάνησιν του Συντ/ρχου Αβδελλά Βασιλείου, με επιτελάρχην τον Ταγ/ρχην Πεζ. Παπαθανασίου Ιωάννην και Δ/τήν ΙΙΙ Γραφείου τον Λοχαγόν Παπανικολόπουλον Δημ.
25 Σ.Π. : Ανεξ. Τάγμα Καβάλλας, εις ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ υπό Ταγ/ρχην Παπαγεωργίου Ιωάν. με Λόχον εις ΠΛΑΤΑΝΙΑΝ και με Αξ/κούς τους : Ανθ/ρχον Σαμπατάκον Παναγ. Εφ. Ανθ/γούς Πυρ/κού Καραμαγκιώλην Ηρ. Και Κοντόπουλον Φιλ. Και Εφ. Ανθ/γούς Πεζικού Στεφανίδην και Ακριτίδην Ακρ.
71 Σύνταγμα Πεζ. Υπό ανθ/γόν Κοτίδην Νικόλ. Και ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ, εις ΨΗΛΗΝ ΡΑΧΗΝ, και τον ανθ/στήν Πουλήν Σταμ..
26 Σ.Π. : Ανεξάρτητον Τάγμα Παγγαίου εις ΚΑΛΙΦΥΤΟΝ, υπό Ταγ/ρχην Ρούμπον Σπυρ. με Λόχον εις ΠΑΓΩΝΕΡΙ και έτερον εις ΠΟΤΑΜΟΥΣ με τους Ευέλπιδας ανθ/στάς Ξανθάκην Αθαν. Μπούρον Θεόδ. Εφ. Ανθ/γόν Νίκου Ευθύμιον και Αθανασιάδην Ιορδάνην.
19 Σύνταγμα Πεζικού υπό Ταγ/ρχην Κουτρίδην Παν. και μετά την αναχώρησιν τούτου εις ΑΘΗΝΑΣ, υπό ΄Ιλαρχον Μελίδην Γεώργιον, εις ΠΕΤΡΟΥΣΑ – ΞΥΡΟΠΟΤΑΜΟΝ – ΠΥΡΓΟΥΣ – ΒΩΛΑΚΑ και με Λόχον εις Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΝ με τους Υπολ. Κουμπλήν Μιλτιάδην, Εφ. Ανθ/γόν Κουμπλήν Γεώργιον, ανθ/στήν Εύελπιν Νάτσιον Βασιλ. Ανθ/γόν Πυρ/κού Τσανετάκην Δαυίδ και επιλ. Βλασταράκον Ηλίαν.
Οι Λοχαγός Χατζηγεωργίου Ηλίας, Ανθ/γός ΣΕΜ Σταματέλος Ναπολέων και ανθ/γός Διαχ. Νανέτσος Θεόφ. Είχον διατεθεί εις επιτελείον Στρατ. Δ/σεως ΔΡΑΜΑΣ (Συν/ρχην Πρόκον Στέφανον).
Ο Ταγ/ρχης Φωκάς Χρήστος είχεν αναχωρήσει εις Αθήνας αεροπορικώς ομού μετά του Υφυπουργού Κ. Παμεριανίδη Λ. κατά τα τέλη Οκτωβρίου 1944.
Το 41ον Συν.Πεζ. (τέως Υπαρχηγείον Νέστου) εις Παρανέστιον με τον Υπαρχηγόν Τοπούζογλου Αναστ. και Διοικητήν του VΙΙγ Συν. Υποτομέως τον Ταγ/ρχην Δρακόπουλον Γεώεργιον και τους ανθ/γούς Βλάχον Ιωάννην και Αηδονάν Απόστ.
Ο μην Ν/βριος 1944 παρήλθε με φαινομενικήν ησυχίαν και τούτο, ως εκ των υστέρων, απεδείχθη, λόγω αδυναμίας του Ε.Α.Μ. να παραβιάση την συμφωννίαν κτά την εποχήν εκείνην ότι αντιμετώπιζεν μεγάλα προβλήματα διά την κατάληψιν την εξουσίας καθ’ όλην την χώραν πράγμα το οποίον δεν ήτο και πολύ δύσκολο τότε.
Η θύελλα όμως εξέσπασε.
Την πρωίαν της 1 Δεκεμβρίου 1944 από του Νεοχωρίου (Σταυρουπόλεως) μέχρι Μικροπόλεως (Κορλίκοβα) όπου ευρίσκοντο τα εθνικά ανταρτικά εξεδηλώθη αιφνηδιαστική επίθεσις του Ε.Λ.Α.Σ. και κατόπιν αγώνος 4-5 ημερών και διά μίαν έτι φοράν, τα εθνικά Σώματα απωθήθησαν εις την ορεινήν περιοχήν.
Ιδιαιτέρως εδοκιμάσθη το 25 Σ.Π. το οποίον ευρίσκετο εις Νικηφόρν και το οποίον διέφυγεν την πλήρη καταστροφήν χάρις εις τον ηρωϊσμόν των ανταρτών και του Δ/του του Συν/τος Ταγ/ρχου Παπαγεωργίου Ιωάννου.
Επίσης σοβαρώς εκινδύνευσε το εις Καλίφυτον Αρχηγείον όπου τον αγώνα διηύθυνεν αποτελεσματικώς ο Επιτελάρχης Ταγ/ρχης Παπαθανασίου Ιωάν. καθ’ όσον οι Γεν. αρχηγός Αντώνης και αντ/ρχης Σφέτσιος ευρίσκοντο εις Αθήνας όπου είχον κληθή υπό της Κυβερνήσεως.
Ειδικώτερον εις την περιοχήν του 41ου Συντ. Πεζ. (VΙΙγ Συν. Υποτομέως) ο αγών εξελίχθη ως κατωτέρω.
Το Σύνταγμα είχε συγκροτήσει δύο Τάγματα των τεσσάρων Λόχων έκαστον με έδραν του ενός το Νεοχώριον υπό τον Ανθ/γόν Βλάχον Ιωάν. και του ετέρου το Παρανέστιον υπό τον ανθ/γόν Αηδονάν Απόστ.
Την πρωίαν της 1 Δ/βρίου τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. ορμηθέντα εκ της Σταυρουπόλεως επετέθησαν αιφνιδιαστικώς κατά του Τάγ/τος Νεοχωρίου το οποίον κατώρθωσε να αποσυρθή εγκαίρως χάρις εις την ικανότητα του διοικητού του αλλά και την πείραν του εκ των Δ/τών των Λόχων Μπρούσκου Κων. ο οποίος εξ ενδείξεως και θορύβων τινών, κατά την διάρκειαν της νυκτός της προηγουμένης υποπτευθείς περί του επερχομένου κινδύνου συνήγειρεν εγκαίρως τα τμήματά του ως και τα τοιαύτα του Τάγ/τος. Το χωρίον Νεοχώριον κατελήφθη ούτω αμαχητί αλλά άνευ απωλειών διά τα εθνικά τμήματα πλην όμως συνελήφθη μία Διμοιρία η οποία είχε την έδραν της εις χωρίον Καρυόφυτον και η οποία ουδέν μέτρον ασφαλείας είχεν λάβει και μία μικρά όμάς εκ των εν τη έδρα του Τάγματος Τμημάτων η οποία ήτο εγκατεστημένη ως φυλάκιον εις ύψωμα Β΄ Νεοχωρίου και επεχείρησε να αμυνθή.
Η υπόλοιπος δύναμις συναποκομίζουσα και άπαν το υλικόν και οπλισμόν συνεπτύχθη προς Παρανέστιον ανατολικώς του οποίου κατέλαβε θέσεις ενισχυθείσα και υπό του Τάγματος Παρανεστίου.
Εις την θέσιν ταύτη, εύρε τα τμήματα ο Δ/τής του υποτομέως κατερχόμενος δρομέως επί τω ακούσματι των κανονιοβολισμών και των εκρήξεων της από πρωίας αρξαμένης μάχης, διακόψας την επιθεώρησιν των φυλακίων, την οποίαν από της προηγουμένης είχεν αρχίσει, φθάσας μέχρι του χωρίου Διπόταμα.
Μετ’ ολίγον τα προς Παρανέστιον κινούμενα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. έλαβον την επαφήν και ο αγών εσυνεχίσθη μέχρι βαθείας νυκτός.
Γενομένης συσκέψεως απεφασίσθη η ενέργεια ελιγμού κατά την προωίαν της επομένης προς αιφνηδιαστική προσβολήν του δεξιού πλευρού και των νώτων του εχθρού, αλλά, κατόπιν πληροφοριών ότι ούτος είχεν μεγάλας δυνάμεις και εφ΄όσον ουδεμία επαφή είχε ληφθεί με το Γεν. αρχηγείον, του οποίου την δυσχερή θέσιν υποπτευόμεθα, διετάχθη η απόσυρσις των Τμημάτων δυτικώς Παρανεστίου και πέραν του Νέστου ποτ. όπισθεν της Σιδ/κής γεφύρας.
Εις την τοποθεσίαν ταύτην από της πρωίας της επομένης (2-12-44) εδόθη σκληρά μάχη κθ’ όλην την ημέραν καθ’ ην τα εθνικά τμήματα εδοκιμάσθησαν από τα δραστικά πυρά του εθχρού και ιδίως των όλμων.
Διά της αντιστάσεως ταύτης το Συν/γμα επέτυχε να παρασχεθή ο χρόνος εις τα τμήματα Νικηφόρου και Καλιφύτου να αποφύγωσι την κύκλωσιν την οποίαν επεδίωκεν ο Ε.Λ.Α.Σ. και να αποσυρθώσιν εν ασφαλεία και με ολίγας απωλείας εις ορεινάς περιοχάς.
Η νύκτα της τρίτης ημέρας του νέου τούτου αγώνος εύρε τα εθνικά τμήματα άνευ πυρ/κών και εφοδίων αποκεκομμένα μεταξύ των και ως εκ τούτου με μειωμένον κάπως το ηθικόν των εκ των απωλειών δι’ ο και διετάχθη υπό του Ταγ/ρχου η εγκατάλειψις και των θέσεων τούτων κατά την διάρκειαν της νυκτός και η άνοδος εις περιοχήν Μπαϊράμ – Τεπέ.
Παρά ταύτα την επομένη εδόθη και άλλη μάχη έξωθι του χωρίου Πολυνέρι των ελασιτών μη κατωθωσάντων και την ημέραν ταύτην να ενωθώσι με τα από δυσμών ενεργούντα έτερα τμήματά των.
Την 4-12-44 συγκροτηθέντος συμβουλίου εις το οποίον συμμετέσχε και ο εκ του Γεν.αρχηγείου επιστρέψας την ημέραν εκείνην υπαρχηγός Τοπούζογλου όστις έφερε και τας σχετικάς πληροφορίας διά την όλην εξέλιξιν του αγώνος απεφασίσθη η οριστική διακοπή των επιχειρήσεων και η διασπορά των ανταρτών εις μικρά τμήματα με προοπτικήν να συγκεντρωθώσι ταύτα ευθύς ως θα εδημιουργούντο ευνοϊκαί συνθήκαι.
Εκτοτε και μέχρι του τέλους του μηνός Φ/ρίου 1945 ο αγών εσυνεχίζετο εις όλα τα σημεία όπου υφίσταντο μικροομάδες εθνικιστών εναντίον των ελασιτών και Βουλγάρων οι οποίοι διά μικτών αποσπασμάτων και συνδυασμένων επιχειρήσεων προσεπάθουν να επιβληθούν εφ’ όλης της περιοχής, πράγμα το οποίον δεν επέτυχον τελικώς, χάρις εις την αντίστασιν των ως άνω μικροομάδων.
Μία εκ των ομάδων τούτων ήτο η του 41ου Συν/τος Πεζ. Αποτελουμένη εκ του Ταγ/ρχου Δρακοπούλου Γεωργίου των Ανθ/γών Βλάχου Ι. και Αηδονά Αποστόλου του εθελ. Βουλγαριοπούλου Γεωργίου και Μπρούσκου Κων. η οποία ακολουθομένη υπό μόνον μιάς δεκαπεντάδος ενόπλων με πλήρη οπλισμόν και αποφασιστικότητα διετήρησεν ελευθέραν από του Βουλγαροελασιτικού ζυγού την περιοχήν Βορ. Παρανεστίου ενώ έτι ανατολικώτερον προς τον ορεινόν όγγον Χαϊντούς, έδρα ετέρα ομάς υπό του Υπαρχηγού Τοπούζογλου και εις την περιοχήν ΤΟΡΝΑΝΤΑΓ, δύναμις υπό τον Ταγ/ρχην Παπαγεωργίου Ιωάννην.
Δέον να σημειωθή η εν τω μεταξύ λαβούσα χώραν υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας ουδόλως επέδρασε επί του αγώνος τούτου, τον οποίον κατ’ ανεξήγητον τρόπον ηγνόησεν η Κυβέρνησις Αθηνών και οι αντιπρόσωποι των εθνικών οργανώσεων οι οποίοι, ως προανεφέρθη, την εποχήν εκείνην ευρίσκοντο εις την πρωτεύουσαν.
Κατά τας αρχάς Ιανουαρίου 1945 η ομάς των Αξ/κών του αρχηγείου απομονωθείσα εις περιοχήν Καβακλή ήλθεν εις συνεννόησιν μετά της VΙΙ Μερ/χίας του Ε.Λ.Α.Σ. και διέκοψε τον αγώνα μεταφερθείσα εις Καβάλαν.
Την τύχην ταύτης ηκολούθησαν και οι λοιποί Αξ/κοί πλην των ομάδων του Ταγ/ρχου Δρακοπούλου και Ταγ/ρχου Παπαγεωργίου, του Εφ. Λοχαγού Καράϊσκου Χρυσοστ., των Ανθ/γών Καραμαγκιώλη Ηρ., Νίκου Ευθυμίου, Πουλή Σταματίου, Κοτίδη Νικ. Και Βλασταράκου Ηλία, οι οποίοι εσυνέχισαν τον αγώνα μέχρι τέλους.
Επίσης απεχώρησαν εκ της Ανατ. Μακεδονίας κατά τον μήνα Δ/βιον 1944 και οι Λοχ. Χατζηγεωργίου Ηλίας, Ανθ/γός Πανέτσος Θεοφ. . . . . . Βαφειάδης Θωμάς. ανθ/γός Σ.Ε.Μ. Σταματέλος ομού μετά του Στρατ. Δ/τού Συν/ρχη Πρόκον Στεφ. οι οποίοι ευρεθέντες κατά την έναρξιν του αγώνος εις την στρατιωτικήν Δ/σην την Κυβερνητικής αντιπροσωπείας εν Δράμα απεχώρησαν μετά ταύτης και έφθασαν εις Αθήνας.
Θα ήτο παράλειψις αν δεν ανεφέρετο η πολύτιμος συνδρομή, προς τα Τμήματά μας των ολίγων κατοίκων των χωρίων Βουνοπλαγιά και Ραχούλα ως επίσης και κτηνοτρόφων τινών της περιοχής, οι οποίοι με βέβαιον κίνδυνον της ζωής των και υπό τας δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας εχρησιμοποιούντο εθελοντικώς ως τροφοδόται και πληροφοριοδόται.
Μόνον ως πράξεις αυτοθυσίας δύνανται να χαρακτηρισθώσι αι παροχαί τροφίμων και πληροφοριών εκ μέρους των ανωτέρω προς ημάς καθ’ ην στιγμήν ούτοι επιτηρούντο και παρηκολουθούντο στενώς υπό του Ε.Α.Μ. το οποίον κατεδίκαζε εις θάνατο πάντα όστις ανεκαλύπτετο ως συνεργαζόμενος με τα εθνικά ανταρτικά.
Μνημονεύω μόνον τους Μηχ. Καλαιντζίδην, Ιωάν. Φραγκόπουλον, Πρόδρομον Καρακολγλίδην Αμβρόσιον Γρηγοριάδην καθώς και τους κτηνοτρόφους Δημ. Δαλακούραν και Κων. Τσάκαλον τους οποίους και κατά σειράν θεωρώ ως ευεργέτας και σωτήρας της ομάδος του επιτελείου του Συν/τος.
Την 24-2-45 τα εις την περιοχήν του Παρανεστίου τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. φοβούμενα πλέον διά την ασφάλειάν των, δι’ επιστολής των η οποία απεστάλη διά συνδέσμου εις τον Ταγ/ρχην επρότειναν κάθοδον αντιπροσωπείας προς συνεννόησιν και κατάθεσιν των όπλων συμφώνως προς την συμφωνίαν της Βάρκιζας, ως έγραφον.
Η πρότασις αύτη ως ήτο φυσικόν απερρίφθη πλην όμων κατόπιν ανταλλαγής και άλλων επιστολών την 1-3-45 ο Ταγ/ρχης μετά των δύο αξ/κών κατήλθε πράγματι εις Παρανέστιον, και Σταυρούπολιν όπου συνεφωνίθη εκεχειρία υπό τον όρον να κυκλοφορή ελευθέρως ούτος και η συνοδεία των μέχρις αφίξεως των Κυβερνητικών και συμμαχικών στρατευμάτων.
Κατόπιν της συμφωνίας ταύτης ο Ταγ/ρχης ήλθεν εις την περιοχήν Πλαβανιάς όπου μετ’ ολίγας ημέρας (6-3-45) υπεδέχθη τους πρώτους ΄Αγγλους αξ/κούς του Ναυτικού οι οποίοι αφίκοντο εκεί κατόπιν προσκλήσεως του Ταγματάρχου εκ Καβάλας.
Κατά την επακολουθήσασαν συζήτησιν και παρά τας αντιρήσεις των αρχηγών του Ε.Λ.Α.Σ. οίτινες παρευρίσκοντο, αφιχθέντες μετά των ΄Αγγλων, συνεφωνήθη όπως αποσυρθώσι τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. την δε ασφάλειαν της περιοχής να αναλάβουν τα εθνικιστικά τμήματα.
Ούτω απηλευθερώθη εκ της Εαμικής τυραννίας το πρώτον τμήμα της ανατολικής Μακεδονίας από Νικηφόρου μέχρι Σταυρουπόλεως όπου εντός ολίγων ημερών συνεκεντρώθησαν πλείσται ένοπλοι των εθνικών Σωμάτων και εκείθεν εξεχύθησαν προς την υπόλοιπον περιοχήν από της οποίας εσπευσμένως απεσύροντο τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. Προς διάσωσιν πλέον του σαρκίου των.
Παρά το δύσκολον όμως των περιστάσεων η τάξις και η ασφάλεια εν τη περιοχή ετηρήθη συμφώνως προς την δοθείσαν υπόσχεσιν του Ταγ/ρχου προς τους άγγλους Αξ/κούς.
Εις εκτέλεσιν της συμφωνίας ταύτης ήρχισεν η παράδοσις των όπλων υπό των εθνικιστών με ανάλογον ρυθμόν ώστε να μη αφοπλισθώσιν ούτοι εντελώς προ της αφίξεως των Κυβερνητικών τμημάτων καίτοι εσημειώθη απροθυμία τις εκ μέρους ωρισμένων και ιδίως των Καπετανέων οι οποίοι και πολύ ορθώς, είχον αμφιβολίας διά την τήρησιν των συμφωνιών εκ μέρους του Ε.Λ.Α.Σ. καια την νομιμοφροσύνην του Ε.Α.Μ.
Η εργασία αύτη εσυνεχίσθη επί 10ήμερον περίπου και μέχρις ότου αφίχθησαν τα τμήματα εθνοφυλακής αφού προηγουμένως εις τα μεγάλα Κέντρα (Δράμα, Καβάλα, κ.λ.π.) είχον προηγηθεί Αγγλικά τμήματα μικράς δυνάμεως εξ αποικιακών στρατευμάτων.
Δέον να σημειωθή ότι τα τελευταία ταύτα κατά μεγάλην αναλογίαν διοικούντο από ΄Αγγλους αξ/κούς οι οποίοι επρόσκειντο μάλλον προς το Ε.Α.Μ. και υπέρ του οποίου ηργάσθησαν εις βάρος των εθνικών τμημάτων τα οποία ουδεμίαν υποστήριξιν εύρον εκ μέρους τούτων αναγκασθέντα να αφοπλισθώσι σχεδόν εξ ‘ ολοκλήρου εν αντιθέσει με τους ελασίτας οι οποίοι απέκρυψαν ως γνωστόν το πλείστον του οπλισμού των με τον οποίον μετά έν περίπου έτος ήρχισαν τον τρίτον γύρον.
Σέρραι 31/3/55
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Διαταγή ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3ΕΓ,22-12-44/ΑΠ243


ΕΛΑΣ
Α’ Σ. Στρατου
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
Αριθ. ΑΠ 243
Προς την VIII Ταξιαρχιαν

Το θλιβερόν -γεγονός της εγκαταλείψεως των θέσεών του από το Ταγμα σας των Πετραλώνων γεννά νέα και βαρέα καθήκοντα διά την Ταξιαρχίαν. Καί τούτο μάλιστα κατόπιν του συνεχιζόμενου ηρωικού αγώνος όλων των άλλων τμημάτων των Αθηνών και του 7ου Αποσπάσματος.
Ανεξαρτήτως του ζητήματος των ευθυνών, αι οποίαι θα ζητηθούν εν ολη των τη εκτάσει από τους υπολόγους, εντελλόμεθα τα εξής:
α) Ταξιαρχία άμα τη λήψει να αναπτυχθή επί της οδού Πεΐραιώς (Δυτικώς Κάτω Πετράλωνα) Γυμναστήριον-οδο.ς Βασιλείου Μεγάλου-Κεραμεικός-Μεταξουργείον και να εμπόδιση πάσαν περαιτέρω πρόοδον του Εχθρού εν στενώ συνδίασμω μετά της ΙΙ Ταξιαρχίας.
β) Αναφοράς τμημάτων σας που ζητούν να αποφύγουν Τον αγώνα ούτε να δεχθήτε του λοιπού. Ούτε να μας υποβάλλετε,

ΣΔ 22-12-44, ώρα 12

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΙΟΧΟς ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Κοινοποίηση: ΚΕ ΕΛΑΣ (υ,τ.α.)
II Ταξιαρχία
III Γραφείο