Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές

27
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Απόκτησις Βουλγαρικής υπηκοότητος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. 161-24 Ιουλίου 1942
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Τμήμα Πολιτικόν
Εγκύκλιος
Αριθ. 5347

Προς τους κ.κ. Νομάρχας, Επάρχους και Δημάρχους – Προς την Δ/σιν Αστυνομίας.
Εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 124 από 10 Ιουνίου 1942 εδημοσιεύθη διάταγμα αφορών την υπηκοότητα εις τα απελευθερωθέντα το 1941 εδάφη.
Συμπληρωματικώς προς την διάταξιν αυτήν δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
1) Διά τα πρόσωπα τα οποία αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα
Α. Δυνάμει του άρθρου 1 του Διατάγματος, αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα άπαντα τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως (καταγωγής Γιουγκοσλαύοι και Έλληνες υπήκοοι, οίτινες ευρέθησαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια Βασιλείου, όταν ετέθη εν ισχύϊ το διάταγμα. διά τα πρόσωπα αυτά πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το Διάταγμα δεν κάμνει διάκρισιν επί ποίας βάσεως απέκτησαν αυτά προγενεστέρως την Γιουγκοσλαυϊκήν, αντιστοίχως Ελληνικήν, υπηκοότητα – εάν δηλ. εκ γεννήσεως, εκ πολιτογραφήσεως ή κατόπιν γάμου και επομένως ο μόνος όρος προς απόκτησιν της Βουλγαρικής υπηκοότητος παρά των ιδίων προσώπων είναι να έχωσιν ευρεθή αυτά μονίμως εγκατεστημένα εις τα νυν όρια του Βασιλείου.
Κατά δεύτερον λόγον πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το άρθρο. 1 του Διατάγματος δεν κάμει διάκρισιν όσον αφορά, τον τόπον γεννήσεως ή την προγενεστέραν μόνιμον εγκατάστασιν των προσώπων αυτών Βουλγαρικής προελεύσεως, ένεκα του οποίου επωφελούνται του παρόντος κειμένου του Διατάγματος όχι μόνον τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως, μόνιμοι κάτοικοι των απελευθερωθέντων εδαφών, αλλ’ επίσης και οι μετανάσται Βουλγαρικής προελεύσεως (π.χ. εκ Φλωρίνης, Βοδενών, Δίρβης κ.λ.π.) οίτινες όταν ετέθη το Διάταγμα εν ισχύϊ ήσαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια του Βασιλείου.
Εν τέλει πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αποκτώσι την Βουλγαρικήν υπηκοότητα όχι μόνον δικαιωματικώς, αλλά και άνευ όρων υπό την έννοιαν, ότι η υπηκοότης αύτη είναι διά τα πρόσωπα ταύτα υποχρεωτική και δεν δύναται ταύτα να την αρνηθούν.
Υπό τους ως άνω όρους και διότι τα υποδειχθέντα πρόσωπα αποκτώσι τη Βουλγαρικήν υπηκοότητα άμα ως ετέθη το Διάταγμα εν ισχύι, οι αντίστοιχοι Δήμοι δέον εφ εαυτών να πιστοποιήσωσι την ύπαρξιν των όρων του άρθρου 1 και να εγγράψωσι απ’ ευθείας τα αποκτήσαντα την Βουλαγρικήν υπηκοότητα πρόσωπα εις τα τηρούμενα μητρώα του πληθυσμού των κατοίκων του Δήμου. Επίσης δι’ αυτούς οι Δήμοι δέον να εκδίδωσι μόνοι των πιστοποιητικά Βουλγαρικής υπηκοότητος συμφώνως τω διάταγμα. Όσον αφορά τα πρόσωπα άτινα δέον είναι εγγεγραμμένα εις τα μητρώα των Δήμων, είναι όμως εγγεγραμμένα ως ξένοι υπήκοοι εις τα μητρώα των Νομαρχιακών αστυνομικών διοικήσεων δέον όπως η επελθούσα μεταβολή της υπηκοότητος πιστοποιηθή και η εγγραφή γίνη υπό της αντιστοίχου Νομαρχιακής αστυνομικής διοικήσεως.
Β.’ Κατά δεύτερον λόγον, δυνάμει του άρθρου 4 του Διατάγματος, αποκτώσι Βουλγαρικήν υπηκοότητα, επίσης δικαιωματικώς, και τα πρόσωπα Γιουγκοσλαύοι και Έλληνες υπήκοοι, ουχί Βουλγαρικής προελεύσεως, οίτινες όταν ετέθη το διάταγμα εν ισχύϊ είχον την μόνιμον κατοικίαν των εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη.
Εις το διάταγμα όμως γίνεται ουσιώδης διαφορά, μεταξύ των προσώπων Γιουγκοσλαύων και Ελλήνων υπηκόων Βουλγαρικής προελεύσεως (Αρ. 1) και των εχόντων άλλην εθνικήν προέλευσιν, σχετικώς με το δικαίωμά των να διαφυλάξωσι την μέχρι τούδε υπηκοότητά των. Όλα τα πρόσωπα, ουχί Βουλγαρικής προελεύσεως τα αναφερόμενα εις αρθρ. 4 δεν είναι υποχρεωμένα να δεχθώσιν την αλλαγήν της υπηκοότητός των λαμβάνοντα την Βουλγαρικήν τοιαύτην. Τα πρόσωπα ταύτα χαίρουσι του δικαιώματος της εκλογής, εντός προβλεπομένης εν τω Διατάγματι προθεσμίας – 1Απριλίου 1943 – της διαφυλάξεως δηλ. της μέχρι τούδε υπηκοότητός των (Γιουγκοσλαυϊκής ή Ελληνικής) ενδεχομένως δε της ανακτήσεως άλλης ξένης υπηκοότητος (π.χ. Τουρκικής, ιταλικής κ.λ.π) ή να γίνωσι Βούλγαροι υπήκοοι. Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην μέχρι της προσδιορισθείσης προθεσμίας δεν ήθελον υποβάλει την εκλογή των, γίνονται δικαιωματικώς και άνευ όρων Βούλγαροι υπήκοοι. Αντιθέτως εάν εκδηλώσωσι την επιθυμίαν όπως διαφυλάξωσι την παλαιάν των υπηκοότητα, ή ενδεχομένως να αποκτήσωσι νέαν, ξένην (ουχί Βουλγαρικήν) υπηκοότητα θεωρείται, ότι ουδέποτε υπήρξαν Βούλγαροι υπήκοοι και υποχρεούνται εντός της αυτής προθεσμίας να εγκαταλείψωσι τα όρια του Βασιλείου.
Σχετικώς με τους τοιούτους Γιουγκοσλαύους ή Έλληνας υπηκόους το Διάταγμα δεν κάμνει διάκρισιν όσον αφορά την εθνικήν των προέλευσιν, ένεκα τούτου δέον να δεχθώμεν, ότι οι εκτεθέντες ανωτέρω όροι αφορώσιν όχι μόνον τα πρόσωπα τα έχοντα Σερβικήν, ή αντιστοίχως Ελληνικήν, προέλευσιν, αλλ’ επίσης και τα πρόσωπα πάσης άλλης εθνικής προελεύσεως π.χ. Τουρκικής., Αλβανικής, Ιταλικής κ.λ.π.
Ούτω, επειδή η απόκτησις της Βουλγαρικής υπηκοότητος διά την περίπτωσιν αυτήν τίθεται υπό τον όρον, ότε το πρόσωπον δεν θα επιθυμήση να διαφυλάξη την παλαιάν του υπηκοότητα, οι Δήμοι δεν δύναται να εγγράψωσιν ως Βουλγάρους υπηκόους τα πρόσωπα αυτά προτού περέλθη η προθεσμία η προβλεπόμενη εις το άρθρ. 4 του Διατάγματος, εκτός εάν το πρόσωπον δηλώση προηγουμένως ότι δεν προτίθεται να διαφυλάξη την μέχρι τούδε υπηκοότητά του και επιθυμεί να γίνη Βούλγαρος υπήκοος.
Το δικαίωμα εκλογής, περί ου γίνεται ανωτέρω μνεία, θα ασκείται διά της υποβολής γραπτής δηλώσεως προς τον αντίστοιχον Δήμον. Ο τελευταίος την αποστέλλει προς την τοπικήν αστυνομικήν διεύθυνσιν, ήτις παρακολουθεί διά την εκτόπισιν του προσώπου εκ των ορίων του Βασιλείου.
Όσον αφορά όλα τα άλλα πρόσωπα, άτινα μέχρι την 1 Απριλίου 1943 δεν εκδηλώσωσι την επιθυμίαν της διατηρήσεως της παλαιάς των υπηκοότητος και εγκαταλείψεως των ορίων του Βασιλείου, μετά την παρέλευσιν της ρηθείσης προθεσμίας, θα ενεργείται με τον τρόπον τον υποδειχθέντα εις το προηγούμενον κεφάλαιον (Γραμ. Α) σχετικώς με την εγγραφήν των ως Βουλγάρων υπηκόων, καθ’ ότι εξ εκείνης της στιγμής και εντεύθεν τα πρόσωπα ταύτα γίνονται δικαιωματικώς Βούλγαροι υπήκοοι.
Παρατήρησις. Δέον να λαμβάνηται υπ’ όψιν, ότι το Διάταγμα δεν αφορά τα πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι, των νεοελευθερωθέντων εδαφών, έχοντα άλλην τινά ξένην υπηκοότητα (ουχί Γιουγκοσλαυϊκήν και ουχί Ελληνικήν) π.χ. Ιταλικήν, Τουρκικήν, Αμερικανικήν κ.λ.π., τα πρόσωπα αυτά διατηρώσι και εις το μέλλον την υπηκοότητα την οποίαν είχον από τον Γιουγκοσλαυϊκόν, αντιστοίχως Ελληνικόν καθεστώς.
2) Σχετικώς με τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να γίνωσι Βούλγαροι υπήκοοι κατόπιν αιτήσεώς των:
Α. Διά του άρθρ. 3 του Διατάγματος δίδεται το δικαίωμα της αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος και εις εκείνα τα πρόσωπα ξένης υπηκοότητος Βουλγαρικής προελεύσεως άτινα λόγω των πολεμικών γεγονότων, μετά την Ι-ΙΧ-39 εγκατεστάθησαν ή πρόκειται να εγκατταθούν μονίμως εις τα νυν όρια του Βασιλείου.
Εδώ δέον να λαμβάνηται πρωτίστως υπ’ όψιν ότι το παρόν κείμενον δεν αφορά τα πρόσωπα τα ευρεθέντα υπό του διατάγματος μονίμως εγκατεστημένα εις το Βασίλειον, Γιουγκοσλαύους ή Έλληνας υπηκόους Βουλγαρικής προελεύσεως έστω και μετανάστας άλλοθεν (π.χ. Φλώρινα, Καστοριά).
Τα πρόσωπα αυτά, ως είρηται (βλέπε Κ.Ι. παραγρ.Α), συμπεριλαμβάνονται εις το άρθρ.1 και επομένως αποκτώσιν δικαιωματικώς και άνευ διατυπώσεων τινών την Βουλγαρικήν υπηκοότητα.
Το άρθρ. 3 του Διατάγματος αφορά δύο κατηγορίας προσώπων:
Εν πρώτοις τα ευρεθέντα υπό του Διατάγματος μονίμως εγκατεστημένα εντός του Βασιλείου πρόσωπα, ουχί Γιουγκοσλαυϊκής και ουχί Ελληνικής υπηκοότητος (π.χ. Ρωσσικής, Πολωνικής, Τουρκικής, Ρουμανικής κ.λ.π.) τα οποία μετά την 1ην Σεπτεμβρίου 1939 ήσαν υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν το Κράτος των και να εποικίσουν εν Βουλγαρία. Τα πρόσωπα αυτά δέον να υποβάλωσι αίτησιν αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος εντός εξαμήνου από της ισχύος του Διατάγματος.
Κατά δεύτερον λόγον, εντός του παρόντος κειμένου του Διατάγματος συμπεριλαμβάνονται και Γιουγκοσλαύοι, αντιστοίχως Έλληνες υπήκοοι, ως και άλλοι υπήκοοι Βουλγαρικής προελεύσεως, οίτινες εις το μέλλον μετά την ισχύν του Διατάγματος, πάντοτε λόγω των πολεμικών γεγονότων, θα εγκατασταθούν μονίμως εν τω Βασιλείω. διά τα πρόσωπα αυτά η εξάμηνος προθεσμία προς υποβολήν της αιτήσεως άρξεται από της ημέρας της εγκαταστάσεως των εν τη χώρα.
Η αίτησις περί αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος συμφώνως τω άρθρ.3 του Διατάγματος δέον να υποβάλληται διά του Δήμου, εν ω ο αιτών είναι μονίμως εγκατεστημένος. Εάν ούτος δεν τυγχάνει εγγεγραμμένος εις τα μητρώα του Δήμου, η αίτησις δέον να υποβάλητε διά της αντιστοίχου Νομαρχιακής Αστυνομικής Διοικήσεως.
Εν τη αιτήσει του ο αιτών πρέπει να αναγράφη:
1) Ονοματεπώνυμον και όνομα πατρός
2) Τόπον και ημερομηνία γεννήσεως
3) Προέλευσιν και θρησκείαν
4) Πολιτικήν κατάστασιν (έγγαμος ή άγαμος μετά ή άνευ τέκνων, εάν διατελή εν χηρεία λόγω θανάτου ή διαζυγίου).
5) Τελευταίαν μόνιμον κατοικίαν
6) Εάν εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν του θητείαν και που;
7) Την προγενεστέραν του υπηκοότητα.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ
1) Πιστοποιητικόν ότι είναι Βουλγαρικής προελεύσεως. Ελλείψει άλλου τινός εγγράφου, το πιστοποιητικόν αυτό εκδίδεται υπό του Δήμου επί τη βάσει δηλώσεως του αιτούντος και κατόπιν ελέγχου πράκτορος τινός.
2) Πιστοποιητικόν της αντιστοίχου αστυνομικής Διοικήσεως είτε άλλου τινός επισήμου εγγράφου, εκ του οποίου να εμφαίνηται πότε και πού εγκατεστάθη μονίμως εν τω Βασιλείω ο αιτών.
3) Πιστοποιητικόν εμφαίνον την μέχρι τούδε υπηκοότητά του και
4) Πιστοποιητικόν ότι δεν καταδιώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος διά την περίοδον κατά την οποίαν έμεινεν εν Βουλγαρία.
Ο Δήμος, αντιστοίχως η Νομαρχιακή Αστυνομική διοίκησις, αφού εξελέγξει τας αναγραφομένας εν τη αιτήσει πληροφορίας αποστέλλει ταύτην εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης, αφού εκθέση και την γνώμην του.
Β.’ Συμφώνως τω άρθρ. 5 του Διατάγματος δύνανται να αποκτήσωσιν Βουλγαρικήν υπηκοότητα και οι έχοντες διαβατήρια «Νάνσεν» Ρωσσικής και Αρμενικής προελεύσεως, οίτινες μετηνάστευσαν εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη όπου και έχουσι την μόνιμόντων κατοικίαν.
Αι αιτήσεις επί τη βάσει του παρόντος κειμένου του διατάγματος υποβάλλονται επίσης διά του Δήμου, εις τον οποίον ο αιτών είναι μονίμως εγκατεστημένος. Εις αυτάς πρέπει να εκτεθώσι τα στοιχεία τα απαιτούμενα εις τας αιτήσεις του προηγουμένου κεφαλαίου.
Ο αιτών υποχρεούται να επισυνάψη τη αιτήσει:
1) Πιστοποιητικόν εθνικής προελεύσεως.
2) Πιστοποιητικόν ή άλλο τι έγγραφον εμφαίνον ότι ο αιτών είναι κάτοχος διαβατηρίου «Νάνσεν»
3) Πιστοποιητικόν μονίμου κατοικίας του αιτούντος και από ποίας ημερομηνίας έχει εγκατασταθή εκεί και
4) Πιστοποιητικόν ότι δεν καταδιώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
Διά τας ούτω υποβαλλομένας αιτήσεις ο Δήμος ενεργεί με τον τρόπον τον προσδιοριζόμενον εις την προηγούμενην παράγραφον.
Γ.’ Συμφώνως τω άρθρ. 2 του Διατάγματος δύνανται να αποκτώσι την Βουλγαρικήν υπηκοότητα, ασχέτως με την εγκατάστασίν των εν τω Βασιλείω και εκείνα τα πρόσωπα Γιουγκοσλαυϊκής ή Ελληνικής υπηκοότητος, Βουλγαρικής προελεύσεως, τα οποία έχουσι γεννηθή εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη χωρίς να λαμβάνηται υπ’ όψιν που είναι η νυν εκτός του Βασιλείου εγκατάστασίς των.
Εις την περίπτωσιν αυτήν αι αιτήσεις αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος δέον να υποβάλλωνται προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης, απ’ ευθείας ή διά μέσου των Βασιλικών, Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών.
Εις αυτάς δέον να εκτίθενται επίσης αι πληροφορίαι, αι απαιτούμεναι διά τας αιτήσεις εν τη παραγρ. Α.΄ υποβαλλομένων και των ακολούθων πιστοποιητικών.
1) Βαπτιστικόν ή πιστοποιητικόν γεννήσεως.
2) Πιστοποιητικόν Βουλγαρικής προελεύσεως
3) Έγγραφον εκ του οποίου να εμφαίνηται ποία είναι η νυν υπηκοότης του αιτούντος.
Ελλείψει άλλων εγγράφων αι ανωτέρω πληροφορίαι δύνανται να πιστοποιηθώσι κατόπιν ελέγχου υπό των αντιστοίχων διπλωματικών ή προξενικών αρχών .
Παρατηρήσεις: διά τας περιπτώσεις καθ’ ας ο σύζυγος αποκτά την Βουλγαρικήν υπηκοότητα συμφώνως τοις Άρθ. 2 και 3του Διατάγματος, η σύζυγος δύνανται να αποκτήση την υπηκοότητα του ανδρός της, αιτούσα τούτο είτε διά της αιτήσεως της συζύγου της ή δι΄ιδιαιτέρας αιτήσεως.
3) ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΙ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΟΥΧΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ Κ.Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ Η ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΙ ΙΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Αεροπορική περικύκλωση, ΔΑΣ/3 Μαι 1947

Θέμα: Αεροπορική περικύκλωσις

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΙΣ

Α)       ΓΕΝΙΚΑ

  1. Τί είναι αεροπορική περικύκλωσις;

1)    Επιχείρησις αεροπορική, συνήθως συνδεδυασμένη Αεροπορίας και Δυνάμεων Στρατού, πρός τον σκοπόν της εξοντώσεως ή της αιχμαλωσίας συμμοριτών, κρυπτομένων ή καλυπτομένων εις περιωρισμένον και συγκεκριμμένος χώρον (π.χ. χωρίον – δάσος κ.τ.λ).
2)    Κατά την επιχείρησιν ταύτην
α.    η Αεροπορία αιφνιδιαστικώς και ταχέως ενεργούσα ίππαται άνωθεν του χώρου τούτο, απαγορεύει την εξ αυτού απομάκρυνσιν του εχθρού και εξοντώνει πάντα επιχειρούντα ν’ απομακρυνθή.
β.    Αι δυνάμεις του Στρατού Ξηράς ερχόμεναι βραδύτερον περικυκλώνουν τον χώρον εις τον οποίον ευρίσκεται ο εχθρός και εξοντώνουν αυτόν.
Β)       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:

1)     Η αεροπορική πρικύκλωσις ενεργείται εις κατωκημένην ή περιωρισμένην περιοχήν, ένθα υπάρχουν συγκεκριμέναι πληροφορίαι ότι είναι συγκεντρωμένοι συμμορίται.
2)     Η πληροφορία πρέπει να είναι απολύτως εξηκριβωμένη και αι δυνάμεις των συμμοριτών σημαντικαί, δεδομένου ότι δαπανώνται πολλαί έξοδοι αεροσκαφών διά την αεροπορικήν περικύκλωσιν.
3)     Η θέσις του υπό περικύκλωσιν χώρου να είναι τοιαύτη ώστε να διακρίνεται απ’ αέρος πάσα κίνησις ατόμων εξερχομένων τούτου. Είσης δεν πρέπει να ευρίσκωνται πέριξ του στόχου φυσικά εμπόδια, καθιστώντα αδύνατον τον ελιγμόν των αεροσκαφών. (π.χ. στόχος εντός βαθείας χαράδρας).
4)     Η Αεροπορία δύναται να κυκλώση έναν καθωρισμένον χώρον διά διάστημα μέχρι τεσσάρων το πολύ ωρών.
5)     Μετά των αεροσκαφών διώξεως δέον να περιίπταται της κυκλωθείσης περιοχής καιαεροσκάφος αναγνωρίσεως, διαθέτον σταθμόν Υ.Η.Ρ. ει δυνατόν.
6)     Μετά των κινουμένων πρός τον χώρον δυνάμεων του Στρατού δέον να ευρίσκηται όχημα επαφής. Η συνεννόησις μεταξύ εδάφους και αέρος δέον όπως είναι αρτία (πλαίσια – καπνογόνα κ.τ.λ).
Γ)        ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
1)     Το σχέδιον ενεργείας καταστρώνεται εν πάσει λεπτομέρεια διά προσωπικής συνεργασίας, Αξιωματικού της Αεροπορίας (Γραφ. Επιχειρήσεων) και του Διοικητού της Μονάδος του Στρατού, ήτις θα εκτελέση την περικύκλωσιν.
2)     Το σχέδιον τούτο πρέπει να είναι λεπτομερέστατον, ιδίως όσον αφορά ώρας εκκινήσεως των τμημάτων πρός τον αντικειμενικόν σκοπόν και τας ώρας αφίξεως των αεροσκαφών άνωθεν της υπό κύκλωσιν περιοχής.
3)     Ως αρχή διά την κατάστρωσιν του σχεδίου δέον να τεθή η εξής:
Οταν τα αεροσκάφη φθάνουν άνωθεν της υπό κύκλωσιν περιοχής, οι εντός αυτής ευρισκόμενοι να μην έχουν αντιληφθή ότι Στρατός έρχεται να κυκλώση αυτούς από του εδάφους.
4)     Ιδιαιτέρα προσοχή δέον όπως καταβληθή διά την εξασφάλισιν του απορρήτου της όλης επιχειρήσεως.

Δ)        ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:
Την ορισθείσαν ακριβώς ώραν τα αεροσκάφη διώξεως και το αεροσκάφος παρατηρήσεως ευρίσκονται άνωθεν της περιοχής.
Ρίπτονται φυλλάδια προειδοποιούντα τους κατοίκους να παραμένουν εντός του χωρίου, με την ποινήν να βληθούν εξ αέρος αν τυχόν αποπειραθούν να δραπετεύσουν.
Πας τις αποπειρώμενος να εξέλθη του χωρίου βάλλεται υπό των αερ/φών.
Την ιδίαν ακριβώς ώραν, δηλαδή μόλις τα αεροσκάφη ευρεθούν άνωθεν της περιοχής, ο Στρατός εκκινεί εκ της βάσεως εξορμήσεως, πρός τον αντικειμενικόν σκοπόν.
Δεν πρέπει ο Στρατός να εκκινήση ενωρίτερον, διότι υπάρχει πιθανότης να αντιληφθή ο εχθρός την όλην κίνησιν και να φύγη εκ της υπό κύκλωσιν περιοχής πριν η φθάσουν άνωθεν αυτής τα αεροσκάφη. Τότε η αποτυχία της κυκλώσεως είναι πλήρης. Πρέπει να καταννοηθή ότι η μέθοδος της αεροπορικής περικυκλώσεως είναι δαπανηρά εις αεροσκάφη και δι΄αυτόν ακριβώς τον λόγον αι επίγειαι δυνάμεις δέον όπως ταχέως αχθούν εις την υπό κύκλωσιν περιοχήν.
Οταν η περιοχή κυκλωθή πλήρως υπό των επιγείων δυνάμεων και δεν υπάρχει πλέον λόγος να ίπτανται άνωθεν αυτής αεροσκάφη, αι επίγειαι δυνάμεις διά του οχήματος επαφής ή διά πλαισίων γνωρίζουν εις τα ιπτάμενα αεροσκάφη ότι δεν έχουσι πλέον ανάγκην αυτών, τοποθετούντα το σήμα: «ΟΛΑ ΕΝ ΤΑΞΕΙ» οπότε τα αεροσκάφη αποχωρούν.
Οι χειρισταί δέον όπως έχωσιν υπ’ όψιν των ότι πρέπει να γίνηται η μεγαλυτέτα δυνατή φειδώ εις πυρομαχικά. Η σκόπευσις πρέπει να είναι ακριβής και αι ριπαί βραχείας διαρκείας.
Καλόν είναι η πρώτη έξοδος να γίνηται διά τεσσάρων αεροσκαφών, εξ ων τα δύο ρουκετοβόλα. Η περικύκλωσις γίνεται κυρίως από τα δύο κοινά αεροπλάνα, τα δε ρουκετοβόλα αποτελούν ούτως ειπείν την άμεσον εφεδρείαν. Ταύτα επεμβαίνουν ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως των κοινών αεροσκαφών. Πόντως πρέπει να ειδοποιούν τα δύο κοινά αεροσκάφη όταν πρόκειται να εξαπολύσουν ρουκέτας ίνα ταύτα ευρίσκωνται εις ασφαλή απόστασιν από του σημείου εκρήξεως των ρουκετών.
Η κάλυψις της περιοχής δέον όπως είναι συνεχής. Η αντικατάστασις των αεροσκαφών γίνεται άνωθεν της περιοχής. Αι ώραι αντικαταστάσεως καθορίζονται με βάσιν την αυτονομίαν των αεροσκαφών.
Αν τα ιπτάμενα άνωθεν της περιοχής αεροσκάφη αντιληφθούν ότι εξαντλούνται τα πυρομαχικά των προ της ώρας αντικαταστάσεως, τότε καλούν διά του Ρ/Τ το αεροδρόμιον και αιτούνται αντικατάστασιν. Διά τον λόγον αυτόν δύο αεροσκάφη και δύο χειρισταί εις το αεροδρόμιον δέον να ευρίσκωνται εις την κατάστασιν αμέσου απογειώσεως.
Εάν τα αεροσκάφη δεν ευρίσκωνται εις επαφήν με το αεροδρόμιον χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσον σταθμόν το όχημα επαφής, το ευρισκόμενον εις την προελαύνουσαν φάλαγγα.
Αν η προχωρούσα φάλαγξ συναντήση σοβαράν αντίστασιν εις την προέλασίν της, η οποία υπάρχει πιθανότης να καθυστερήση την άφιξίν της εις την περιοχήν, τότε δύναται να αιτήση κανονικήν υποστήριξιν κατ΄ευθείαν από το αεροδρόμιον διά του οχήματος επαφής. Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται τα εκτελούντα την κύκλωσιν αεροσκάφη να απομακρυνθούν της υπό κύκλωσιν περιοχής ίνα βοηθήσουν την προελαύνουσαν φάλαγγα, εκτός αν οι χειρισταί είναι απολύτως βέβαιοι, ότι δεν υπάρχει εχθρός εις την υπό κύκλωσιν περιοχήν. Και τότε όμως εν των αεροσκαφών σπεύδει πρός βοήθειαν της φάλαγγος. Το έτερον παραμένει οπωσδήποτε άνωθεν της περιοχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Ο ρόλος και ο τρόπος δράσεως του Στρατού, εκτίθενται λεπτομερώς εις τα από κοινού εκδοθείσας «Όδηγίας διά την χρησιμοποίησιν της μεθόδου της αεροπορικής περικυκλώσεως».

                                                                        Βόλος, τη 3 -5- 1947

                                                                                    Ο
Δ/ΤΗΣ ΑΕΡ/ΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

                                                                        ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜ.

                                                                            Σμήναρχος
Τ.Υ.
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Δ/σις Α.Υ.Β’.Σ.Σ
-//-    Α.Υ.Γ’.Σ.Σ (Δ/τήν Ι. Πτέρυγος)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ (υ.τ.α)
Α’ΣΣ.  .-  Β’ΣΣ. . – Γ.Σ.Σ
Χ – ΧΙ – ΙΙ – ΥΙΙ – ΥΙΙΙ – ΙΧ – ΧΥ Μεραρχίαι
Υ.Α. (υ.τ.α)
Α.Δ.Α

54
ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως επί ΧΑΪΝΤΟΥΣ Ι-4/ΙΙ-48
Συνθηματικόν όνομα «ΠΑΓΓΑΙΟΝ»
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Κατόπιν πληροφοριών ότι συμμορίται κατείχον την περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ως κάτωθι:
Τάγμα συν πυροβόλον συνολικής δυνάμεως 200 εις ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΝ (Φ.4012) με προωθημένας Διμοιρίας εις ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΝ (Φ.3609) και ΧΑΙΝΤΟΥ (Φ.4211), και παρατηρητήρια εις ΑΜΠΑΡΚΑΓΙΑ (Φ.3907) και ΖΕΜΠΕΛΙΚ (Φ.4605).
Ανεξάρτητος Λόχος Κρούσεως δυνάμεως 70 εις ΤΣΙΓΓΛΑ Φ(46-13).
Υπόλοιπον δυνάμεως συμμοριτών με βοηθητικούς σχηματισμούς δυνάμεως 100 εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ (Φ.3921) με προκεχωρημένην ενισχυμένην Διμοιρίαν εις ΔΙΠΟΤΑΜΑ (Φ.3316) δυνάμεως 40 συμμοριτών.
Έτερον πυροβόλον συμμοριτών όπερ εξηκριβωμένως υπήρχεν εις την περιοχήν δεν είχεν εκδηλωθή μέχρι τότε πιθανόν λόγω βλάβης.
Απεφασίσθη υπό της VII Μεραρχίας κατόπιν σχετικής διαταγής του Γ΄Σ.Στρατού η ενέργεια εκκαθαριστικής επιχειρήσεως προς τον σκοπόν της συντριβής και αποδιοργανώσεως τούτων.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως αντέθη εις 26 Ταξιαρχίαν.
Ημέρα Χ ωρίσθη η 1 Νοεμβρίου 1948.
Η ενέγρεια εξετελέσθη διά τριών Φαλάγγων.
(α) Αριστερά Φάλαγξ (Δυτική) 553 Τ.Π συν Λόχος Ανιχνευτών Μεραρχίας, συν Διμοιρία Πολ/λων, συν Ορειβατική Πυρ/χία, συν ομάς Μηχ/κού, συν Μικρόν τμήμα Μ.Ε.Α. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.
Ενέργεια κατά την προπαρασκευαστικήν φάσιν (Χ-1 ημ.).
Συγκέντρωσις εις ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΝ και την νύκτα της (Χ-1) προς Χ ημέρας κινουμένη εις δύο υποφάλαγγας.
Βορεία Λόχος 553 Τ.Π. συν Λόχος Ανιχνευτών Μεραρχίας αχθή εις υψ. 917 (Φ.3017) ή τουλάχιστον εις ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΝ (Φ.2716).
Νοτία. Υπόλοιπον δυνάμεων αχθή εις ΠΟΤΑΜΑΚΙ υψ. 994 (31-12).
Ενέργεια κατά την Α΄ΦΑΣΙΝ (Χ ημέραν)
Βορεία Υποφάλαγξ.
Επί κατευθύνσεως ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ (Φ.2716)-υψ. 917 (Φ.3017)-ΔΙΠΟΤΑΜΑ (Φ.3316)-ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ την 0700 ώραν να ενεργήση προς ΔΙΠΟΤΑΜΑ και να καταλάβη τούτο και εγκαθισταμένη εις υψώματα Β. ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ να καλύπτη το αριστερόν πλευρόν της Νοτίας Υποφάλαγγος εν συνδέσμω με ταύτην.
Νοτία Υποφάλαγξ.
Επί κατευθύνσεως: ΠΟΤΑΜΑΚΙ (Φ.3313)-ΤΡΑΧΩΝΙ (Φ.3414)-υψ. 1195 (Φ.3713)-υψ. 1275 (Φ.3913)-ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΣ και εκείθεν διά ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ εις ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ.
Καταλαμβάνουσα εγκαίρως το ΤΡΑΧΩΝΙ να εκκινήση εκ τούτου την 0730 ώραν της Χ ημέρας και ακολουθούσα την κατεύθυνσίν της να επιτεθή εκ Β.Δ. προς ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΝ με εντολήν την εξόντωσιν των επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ συμμοριτών, αποκοπή συμπτύξεώς των Β. ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑΤΟΣ διά της ατραπού ΣΓΚΟΥΡ (Φ.416140), καταστροφή εγκαταστάσεων συμμοριτών επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ και να δύναται να υποστηρίξη διά του ορειβατικού Πυρ/κού την προσπάθειαν Δεξιάς Φάλαγγος (554 Τ.Π) προς ΙΣΓΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ.
Ενέργειαι κατά την Β΄ΦΑΣΙΝ (Χ+2 ημέρ)
Αναστρεφομένη να κινηθή προς ΚΑΛΥΒ. ΛΕΠΙΔΑ καλύπτουσα τα νώτα και αριστερόν της πλευρόν διά της κατοχής περιοχής ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΤΑΚ (Φ.3517) με εντολήν εν συνδέσμω με δεξιάν φάλαγγα να αναζητήση τους εις την περιοχήν ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ συμμορίτας, να εξοντώση τούτους και καταστρέψη εγκαταστάσεις των.
(β) Κεντρική Φάλαγξ (Νοτία) Τριλοχία 559 Τ.Π συν Διμοιρία Πολ/λων, συν ομάς Μηχ/κού, συν Απόσπασμα Φωστερίδου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ»
Ενέργειαι κατά την προπαρασκευαστικήν Φάσιν: Συγκέντρωσις εις ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ.
Ενέργειαι κατά την Α΄Φάσιν (Χ ημέραν):
Εκκινώσα την 0630 της Χ ημέρας από ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ εν τη κατευθύνσει ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ- ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΣ με αποστολήν: την εξόντωσιν των επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ συμμοριτών εκ Νότου εν στενώ συνδέσμω με αριστεράν Φάλαγγα και δυνατότητα ενισχύσεως της προσπαθείας της Δεξιάς Φάλαγγος διά Λόχου.
Ενέργειαι κατά την Β΄. ΦΑΣΙΝ: Κατοχή τοποθεσίας ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ ΙΣΓΚΟΥΡ, ενίσχυσις διά τμήματος ακραίων Φαλάγγων, τη διαταγή της Ταξιαρχίας, βοήθεια ανεφοδιασμού και διακομιδών ιδίων Φαλάγγων. Ολοκλήρωσις εξερευνήσεως περιοχής ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ, καταστροφή οργανώσεων και εγκαταστάσεων συμμοριτών επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ-ΧΑΪΝΤΟΥ-ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑ.
γ) Δεξιά Φάλαγξ. (Ανατολική) 554 Τ.Π. συν Διμοιρία Πολ/λων, συν δύο Ομάδες Μηχ/κού.
Ενέργειαι κατά την προπαρασκευαστικήν ΦΑΣΙΝ (Χ-1 ημερ.)
Συγκέντρωσις εις ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΝ κατά την νύκτα της Χ-1 προς Χ ημέρας να αχθή 2 χιλ. Δυτικώς ΖΕΜΠΕΛΙΚ εις την διασταύρωσιν των οδεύσεων (Φ.440056).
Ενέργειαι κατά την Α΄Φάσιν (Χ ημέραν)
Κινουμένη επί της κατευθύνσεως ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΝ (Λ.4799) ΤΣΟΥΚΑ (Φ.4603) -ΖΕΜΠΕΛΙΚ-ΣΑΡΙ ΓΙΑΡ (Φ.4307)-ΙΣΓΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ (Φ.4412)-υψ. 1431 (Φ.4415)-ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ εκκινώσα την 0730 ώραν της Χ ημέρας από ΖΕΜΠΕΛΙΚ να ενεργήση εν τη κατευθύνσει υψ. 1418 (Φ.4209)-ΧΑΪΝΤΟΥ εξοντώνουσα τους εκεί συμμορίτας, διά δε του κυρίου όγκου της να ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΚΑΡΑ ΑΜΑΤ 1086 (Φ.4508)-ΤΣΑΙ ΜΑΧΑΛΑ (Φ.4608)-ΙΣΓΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ καλυπτομένη ισχυρώς από κατεύθυνσιν ΤΣΙΓΚΛΑΣ με αποστολήν: να καλύπτη ΙΣΓΚΟΥΡ και εκείθεν δι’ ισχυρού τμήματος να αποκόψη την σύμπτυξιν των συμμοριτών ΑΝΤΑ και ΧΑΪΝΤΟΥ ΛΟΦΩΝ διά ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑΤΟΣ προς ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ απαγορεύουσα τας διαβάσεις ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑΤΟΣ, να εκκαθαρίση την περιοχήν ΤΣΙΓΓΛΑ εξοντώνουσα τους εκεί συμμορίτας και καταστρέφουσα τας εγκαταστάσεις των.
Ενέργειαι κατά την Χ+2 ημέραν (Β΄ΦΑΣΙΣ).
Κινουμένη εν τη αυτή κατευθύνσει προς 1431-ΓΙΟΥΝΟΥΣ 1687προς ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ καλύπτουσα διαρκώς το δεξιόν της πλευρόν με εντολήν την αναζήτησιν των συμμοριτών εις περιοχήν ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ, εξόντωσις τούτων και καταστροφή των εις την περιοχήν ταύτην εγκαταστάσεών των.
Εφεδρεία εις διάθεσιν Ταξιαρχίας. Διλοχία 79 Τ.Ε
Πεδινός Ουλαμός Πυρ/κού και Πυρ/χία Μ. Πυρ/κού άτινα κατά την προπαρασκευαστικήν φάσιν να συγκεντρωθώσιν εις ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ.
3. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Χ ημέρα 1 Νοεμβρίου
Τα τμήματα κινηθέντα συμφώνως τω σχεδίω από του πρώτου ημίσεως της νυκτός 31-10-48 προς 1-11-48 τας απογευματινάς ώρας ήχθησαν ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ επί της γραμμής ΔΙΠΟΤΑΜΑ (Φ.2815) – υψ. 878 (Φ.3414) -υψ. 1560 (Φ.4012)-υψ. 1525 (Φ.4411).
Χ+1 ημέρα 2 Νοεμβρίου
Το εσπέρας της 2-11-49 τα τμήμτα της επιχειρήσεως είχον αχθή ως ακολούθως:
Αριστερά (Δυτική) Φάλαγξ κατόπιν μικροσυμπλοκής εις ΒΑΡΒΑΡΑ (Φ.3718).
Δεξιά (Ανατολική) Φάλαγξ εις ΖΙΓΟΥΡΙ-ΤΣΙΓΓΛΑ (Φ.4614).
Υπόλοιπες φάλαγγες συνεπλήρωσαν εξερεύνησιν ΑΝΤΑ και ΧΑΙΝΤΟΥ ΛΟΦΩΝ.
Εκ ναρκών ετραυματίσθησαν 3 οπλίται.
Ουδεμία επαφή καθ’ όλην την ημέραν ελήφθη.
Χ+2 Ημέρα 3 Νοεμβρίου
Ληξάσης της επιχειρήσεως τα τμήματα ήχθησαν ως εξής:
553 Τ.Π αφού εξηρεύνησεν ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ εις περιοχήν ΔΙΠΟΤΑΜΑ
554 Τ.Π εις ΖΙΓΟΥΡΙ- ΤΣΙΓΓΛΑ
Κατά τας εξερευνήσεις ανευρέθησαν εις ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΝ εις περιοχήν ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ (Φ.3216), 13 καλύβαι, 4 πολυβολεία άτινα κατεστράφησαν και περισυνελλέγησαν βλήματα τινά όλμου 3¨. Ομοίως ανευρέθησαν και κατεστράφησαν εις περιοχήν ΠΟΤΑΚ (Φ.3617) πολυβολεία τηλ/κή γραμμή και περισυνελλέγησαν 9 νάρκαι.
Εις περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ ΛΟΦΟΣ ανευρέθησαν μαγειρικά σκεύη και εν πολυβολείον καταστραφέν.
Β.Σ.Τ. 903 23-12-49
Τ.Σ.Υ
Β. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Συν/ρχης

Εκθεση επιχείρησης ΑΙΧΜΗ

69
Σ. Δ. Θ Ρ Α Κ Η Σ
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επί της διεξαγωγής της Επιχειρήσεως
«Α Ι Χ Μ Η»
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Αριθ. Αντιτύπου
Αρ. Πρ. ΑΠ.5830/Φ.5
Γραφείον Α1
ΣΤΓ 922 τη 8-1949
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
1. Η παρούσα Εκθεσις αναφέρεται εις τας κάτωθι επικεφαλίδας:
(α) ΣΚΟΠΟΣ
(β) Οργάνωσις Τμημάτων Σ.Δ.
(γ) Αποστολή καθορισθείσα υπό Σ.Δ
(δ) Διεξαγωγή της επιχειρήσεως.
(ε) Δράσις ετέρων όπλων.
(ι) Πυρ/κού.
(ιι) Δ/σεων
(στ) Συμπεράσματα
(ι) ΓΕΝΙΚΑ
(ιι) ΗΘΙΚΟΝ
(ζ) Απώλειαι – Ανευρεθέντα υλικά (ως Παράρτημα «Α»)
Σ Κ Ο Π Ο Σ
2. Η παρεμπόδισις μετακινήσεων και αναδιοργανώσεως των Κ.Σ. εις περιοχήν ΜΥΡΤΙΣΚΗ – ΒΥΡΣΙΝΗ – ΧΛΟΗ. Κατόπιν των απωλειών των και της καταδιώξεως είχον κατά την τελευταίαν επιχείρησιν ΑΙΧΜΗ.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σ.Δ
3. (α) 81 Ε.Σ.Π. (551 Τ.Π και Λόχος 93 Τ.Ε. και Ουλαμός Π.Π)
(β) 38 Τ.Ε. (Δύναμις Λόχου και άνω)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΣΔ:
4. (α) Υπό Δ/σιν Διοικητού 81 Ε.Σ.Π. να ενεργηθή επιθετική εξερεύνησις εκ βάσεως της γραμμής ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ υψ. 690- Ε.Φ. 59 και Δυτικώς μέχρις ορίων Νομών ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ διά της μείζονος δυνάμεως 551 Τ.Π. και Λόχου 93 Τ.Ε.
(β) 38 Τ.Ε. να ενεργήση επιθετικήν εξερεύνησιν επί γενικής κατευθύνσεως ΑΝΩ ΚΑΜΠΗ – υψ. 804 (430-005).
Επιχείρησις διά της υπ’ αριθ. ΑΠ. 5600/30.4.49 Διαταγής Σ.Δ εκδοθείσης κατόπιν υπ’ αριθ. 3294/108 διαταγής VΙΙ Μεραρχίας διετάχθη συνεχισθή επί 4ήμερον επί σκοπώ λεπτομερεστέρας εξερευνήσεως περιοχής.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
5. 1η Ημέρα ή 30-4-49
-Από της 30 05:30 τμήματα εκινήθησαν επιθετικώς και έλαβον επαφήν μετά Κ.Σ. εις ΖΙΒΡΙ-ΤΕΠΕ (G.450060) και την 07:30 ώραν εις (G.430030).
-Την 10:00 ώραν τμήματα 551 Τ.Π. ανατρέψαντα αντιστάσεις εκινήθησαν επί οροθετικής προς υψ. 1000 (420-054).
-Την 11:00 ετέρα υποφάλαγξ 551 Τ.Π. ανατρέψασα αντιστάσεις Β.Δ. ΟΥΡΑΝΙΑΣ ήχθη υψ. 951 (415-043) συνεχίσασα κίνησιν προς ΑΝΩ ΚΑΜΠΗΝ.
-Την 13:30 κατελήφθη, κατόπιν αγώνος, υψ. 925 (433-063).
-14:00 τμήματα εισήλθον ΑΝΩ ΚΑΜΠΗΝ και ήρχισαν εξερεύνησιν ταύτη.
-17:30 ώραν διεκόπη επαφή ημετέρων τμημάτων μετά Κ.Σ. των Κ.Σ. υποχωρησάντων προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ και υψ. 1266 (39-05).
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
(α) Απώλειαι ημετέρων: Η.Ν 01
Η.Τ 01
(β) Απώλειαι Κ.Σ. Κ.Σ. Νεκροί Ε. 15
Κ.Σ. Τρ. Ε. 4
Κ.Σ. Συλ. 14
(γ) Λάφυρα
Τυφέκια 16 – Μυδράλλια 5 – Στάγιερ 2.
Επίσης 500 οκ. σάπωνος, 1.000 οκ. άλατος, 4 ραπτομηχαναί και παντοειδές υλικόν τροφίμων και ιματισμού, καταστραφέν μη δυνάμενον μεταφερθή.
2α Ημέρα ή 1-5-49:
-Τμήματα συνέχισαν εξερευνήσεις περιοχής.
-Αναγνωρίσεις εις υψ. 539 μέχρι υψ. 925 (438-060) και Νως μέχρι ΟΥΡΑΝΙΑΣ – ΓΟΝΙΚΟΥ (G.459030) ουδέν εσημείωσεν.
-Επίσης εγένοντο εξερευνήσεις περιοχής ως κάτωθι:
-38 Τ.Ε. μέχρι Ν. ΜΙΚΡΑΚΙΟΥ υψ. 588 (Μ.4499).
-93 Τ.Ε. μέχρι ΣΙΔΗΡΩ (6097) – ΚΟΥΣ – ΛΟΦΟ (Σ.5900).
-40 Τ.Ε. ΜΠΑΡΑΣ Δυτικώς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.
Άνευ αποτελέσματος
ΑΠΩΛΕΙΑΙ: Κ.Σ. Π.Ε. 1.
-Ανευρέθησαν είδη τροφίμων και ιματισμού, επίσης 30 πάκα δυναμίτιδος, 23 τυποποιημένα γεμίσματα των 3 κιλών και 10 νάρκαι Τελερμάϊν.
3η Ημέρα η 2-5-49:
-Νυκτερινόν εγχείρημα τμήματος 81 Ε.Σ.Π. την 03:00 ώραν επί υψ. 925 (435-063) έσχε ως αποτέλεσμα την σύλληψιν 3 Κ.Σ. και τον φόνον ετέρων 4.
-Τμήματα συνεχίσαντα κίνησίν των ήχθησαν ανατρέψαντα ομάδας Κ.Σ. επί υψ. 867 (415-020) εις υψ. 804 (428-004).
-Την 17:00 ώραν επέστρεψαν βάσεις των.
-Συνολικαί απώλειαι ενεργείας Κ.Σ. Ν.Ε. ΙΙ Κ.Σ. Σ.7.
-Τμήματα 38 Τ.Ε. εσυνέχισαν εξερεύνησιν ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΣ.
-01:00 ώραν ομάς Κ.Σ. ενέπεσεν εις ενέδραν 40 Τ.Ε. εις ΘΕΡΑΠΕΙΟ (Δυτ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ) με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν ενός Κ.Σ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
(α) Κ.Σ. Κ.Σ Ν.Ε. 11
Κ.Σ. Σ. 7
Κ.Σ. Τ. 1
Κ.Σ Π. 1
– Ανευρέθησαν 2.000 οκ. σίτου εντός αλευρομύλου. ‘Απαντα επυρπολήθησαν.
4η Ημέρα η 3-5-49:
-Επιθετική αναγνώρισις τμημάτων 81 Ε.Σ.Π. Την 07:00 ώραν προς υψ. 1116 και ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΝ. διεπίστωσεν κατοχήν υψ. 867 (42-02) και ισχυράν κατοχήν μετά οργανωμένων πολυβολείων εις υψ. 1000 και υψ. 1266.
-Τμήματα 38 Τ.Ε. ενεργήσαντα επιθετικήν αναγνώρισιν ήχθησαν άνευ συμβάντος εις ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΝ και διεπίστωσεν κατοχήν υψ. 820 (410-003) και υψ. 804.
-Τμήματα παρέμεινον διά διανυκτέρευσιν υψ. 603 (416-970).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κ.Σ. Σ.Ε. 6.
5η Ημέρα ή 4-5-49:
-Τμήματα επέστρεψαν βάσεις των.
Συμβάντων 0 .
6. ΔΡΑΣΙΣ ΕΤΕΡΩΝ ΟΠΛΩΝ:
(α) ΠΥΡ/ΚΟΥ
(ι) Η δράσις του πυρ/κού υπήρξε λίαν επιτυχής καθ΄ όλην την διάρκειαν των ενεργειών » ΑΙΧΜΗ «.
(ιι) Η βολή αντιπυροβολικού τούτου υπήρξεν εξαιρετική.
(β) ΔΙΑΒ/ΣΕΩΝ
Αι Δ/σεις ελειτούργησαν πάρα πολύ καλά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
7. (α) Γενικά
(ι) Η ορμητικότης και ιδίως η νυκτερινή ενέργεια των τμημάτων έφερον εις Κ.Σ. σύγχισιν, μη αναμενόντων ενέργειαν ημετέρων επί οροθετικής γραμμής.
(ιι) Οι Κ.Σ. φοβούμενοι ημετέραν περαιτέρω ενέργειαν, ήρχισαν να οχυρώνουν την γραμμήν των πλησίον της οροθετικής.
(ιιι) Το ηθικόν των φέρεται πολύ μειωμένον. Αι συνεχείς κινήσεις των επέδρασαν πολύ δυσμενώς επ΄ανευθύνων Κ.Σ.
(β) Ηθικόν
Το ηθικόν των Αξκών και οπλιτών πολύ καλόν.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ – ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ:
8. Ως συνημμένον παράρτημα «Α». (Πίναξ απωλειών).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΙΟΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.
Σ.Δ. ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1 (Υ.Τ.Α)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
1. ΑΠΩΛΕΙΑΙ
ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Οπλίται
Νεκροί Οπλίται
Τραυματ Νεκροί Τραυμ. Συλληφθέντες Παρουσια-
σθέντες
1 2 26 5 27 2
» 60 »
2. ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ:
(α) Τυφέκια 16
(β) Μυδράλλια 5
(γ) Στάγιερ 2
(δ) 30 πάκα δυναμίτιδος – 25 τυποποιημένα γεμίσματα των 3 κιλών – 10 νάρκαι Τελερμάϊν.
(ε) 500 οκάδες σάπωνος – 1000 οκάδες άλατος βουλγαρικού.
(στ) Σίτος – άλευρον και παντοειδές έτερον υλικόν ιματισμού και τροφών – κατασραφέν.
(ζ) 4 ραπτομηχαναί.
ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Τ.Σ.

Η μάχη της Αμφιλοχίας

∆ύο περίπου µήνες (τη νύχτα της 17ης προς 28η Ιουλίου 1944) πριν από την απελευθέρωση η 5η (κατ’ άλλους η 7η) Ταξιαρχία ΕΛΑΣ σε συνεργασία µε στελέχη του ΕΑΜ Αµφιλοχίας µπήκε στην πόλη όπου υπήρχε µικρή Γερµανική δύναµη και 5-6 έλληνες χωροφύλακες υπό τον ανθ/στη Γκότση. ∆εν υπήρχε κανένα τµήµα Ταγµάτων Ασφαλείας. Οι Γερµανοί παρέµειναν στα οχυρωµένα µεγάλα κτίρια της παραλίας, ενώ οι χωροφύλακες κλείσθηκαν στο κτίριο της Υποδιοίκησης Χωρ/κής (οικία ∆ηµητρέλου). Στην αρχή εξουδετερώθηκε ένας Γερµανός σκοπός (τον οποίο σκότωσε µε µαχαίρι στην ανατολική πρόσβαση της πύλης και στη «Βίλα Γερογιάννη» ο Καπετάνιος του ΕΛΑΣ Γιαννούλης από τη Λευκάδα) και εξοντώθηκαν οι ελάχιστοι Γερµανοί που διέµεναν µέσα στη Βίλα που ήσαν και οι µοναδικές Γερµανικές απώλειες. Μετά οι ΕΛΑΣιτες επιτέθηκαν κατά των χωροφυλάκων, ενώ οι Γερµανοί έµειναν στα οχυρωµένα σπίτια τους βάλλοντας πυκνά πυρά. Οι χωροφύλακες για να µην χαρακτηρισθούν «συνεργάτες» αρνήθηκαν την προσφερθείσα Γερµανική προστασία και αντιστάθηκαν µέχρι τέλους των λιγοστών πυροµαχικών τους. Ο Γκότσης έπεσε µαχόµενος ενώ οι άλλοι κρύφθηκαν σε παρακείμενη οικία αλλά συνελήφθησαν µετά από προδοσία και εκτελέσθηκαν µπροστά στο σπίτι του Καραµπούλια, πλην ενός διασωθέντος. Οι ΕΛΑΣιτες σκότωσαν και τη Μαρία Μακρυµανωλάκη έγκυο σύζυγο του εκτελεσθέντος. Φεύγοντας οι επιδροµείς πήραν µαζί τους 18 γυναικόπαιδα Ε∆ΕΣιτών οµήρους αλλά αναγκάσθηκαν να τα ελευθερώσουν αργότερα διότι συνέλαβε αντίστοιχους και ο Χούτας. Τη «Μάχη της Αµφιλοχίας» που αναφέρει µε περηφάνια η Κα Σ. Βεληµαχύτου καταδίκασε το Συµµαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής ενώ η τότε Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργ. Παπανδρέου την αποκήρυξε σαν εγκληµατική αντεθνική ενέργεια. Μεταξύ των εκτελεσθέντων ήταν και 6 Ιταλοί ορντινάντσες (υπηρέτες) των Γερµανών και παραδόθηκαν από την αρχή, µετά από πρόσκληση του Ιταλού Κοµµουνιστή λοχαγού του ΕΛΑΣ Αµο Παµπαλόνι αλλά δολοφονήθηκαν µε µαχαίρι… Για το γεγονός αυτό ο Παµπαλόνι πέρασε από στρατοδικείο της αντιφασιστικής κυβέρνησης της πατρίδος του και µε µοναδική κατηγορία ότι δεν µπόρεσε να εµποδίσει την σφαγή, τον απέταξαν έστω και αν στο µεταξύ είχε ανακηρυχθεί αντιστασιακός ήρωας! Οι Γερµανοί έφθασαν αργά το απόγευµα της 17ης Ιουλίου µε θωρακισµένα και τη µεθεπόµενη συγκέντρωσαν τον πληθυσµό στην παραλία µε γύρω-γύρω πολυβόλα και προθέσεις µαζικής εκτέλεσης. Ο επιζήσας της µάχης γηραλέος Γερµανός Φρούραρχος µε καλοσύνη επενέβη στο Γερµανό Στρατηγό και δεν εκτελέσθηκαν οι κάτοικοι, οι οποίοι µε επικεφαλής τον πρόεδρο της κοινότητας Κ. Σωτηρίου βοήθησαν να σωριασθούν οι ελάχιστοι Γερµανοί νεκροί σ’ ένα µικρό φορτηγό αυτοκίνητο. Οι µεγαλύτερες απώλειες ΕΛΑΣιτών και αµάχων έγιναν κατά την αποχώρηση λόγω πανικού διότι το απόγευµα εµφανίσθηκαν Γερµανικά τανκ από την τοποθεσία «Σαµάρι». Η Εθνική Αντίσταση µετά από µισό αιώνα απαιτεί αντιµετώπιση χωρίς πάθη και προπαγανδιστικές ανακρίβειες. Η ονοµαζόµενη από τότε Εθνική Παράταξη έχει να επιδείξει πάρα πολλές αντιστασιακές δάφνες που σήµερα σκόπιµα καταπνίγονται αλλά παρ’ όλα αυτά πρέπει να ξεπεράσει τους δισταγµούς της και να δεχθεί τον αγώνα του τότε ΕΑΜ το οποίο νοµίζει ότι αδικήθηκε και πάντοτε ζητάει δικαίωση των θυσιών του. Εντούτοις ουδέποτε προσπάθησε να αµβλύνει τη σωτηρία του οποίου τους εκλιπαρούσε και περιέφεραν το εξαγχθέν έµβρύο σαν τρόπαιο…

Επίσης απέκοψαν και τα γεννητικά όργανα του πεσόντος ανθ/στή Γκότση ο οποίος ποτέ δεν είχε δώσει πληροφορίες στους Γερµανούς για αντιστασιακές δραστηριότητες των ελλήνων. Η γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά του µόλις διέφυγαν σε φιλικό σπίτι, µε τα θερινά κοντοµάνικα πουκαµισάκια τους από οργισµένους κοµουνιστές που τους αναζήτησαν την εποµένη διότι όπως φώναζαν «είχαν εντολή να µη γλιτώσει κανένας από την οικογένεια του ανθ/στη»! Κύριος σκοπός της επίθεσης του υπό κοµµουνιστική διοίκηση ΕΛΑΣ ήταν η εξουδετέρωση του «Κάστρου του οπλαρχηγού του Ε∆ΕΣ Σ. Χούτα» και η εξόντωση των εκεί οπαδών του που αποτελούσαν τεράστια πλειοψηφία. Τους αναζητούσαν γυρίζοντας στα σπίτια τους που τα έβαζαν φωτιά παρά την ύπαρξη έγγραφης συµφωνίας συνεργασίας των δύο οργανώσεων! Έτσι εκτελέσθηκαν ο ∆ικηγόρος Σπ. Τσιρογιάννης πρόεδρος επιτροπής Ε∆ΕΣ µε τη µητέρα του. Επίσης έκαψαν το σπίτι των αδελφών Φλώρου ανταρτών του Ε∆ΕΣ στο οποίο κάηκε ο ∆ηµ. Φλώρος και πολλά άλλα. Πολλοί από τους δολοφονηθέντες Ε∆ΕΣίτες που πλήρωσαν βαρύ φόρο αίµατος, είχαν λάβει µέρος στην προ έτους (14-22 Ιουλίου 1943) µάχη στο Μακρυνόρος όπου σύντριψαν την Ιταλική Μεραρχία BRENERO. Ο διµέτωπος αγώνας του Ε∆ΕΣ εναντίον Γερµανών και ελλήνων κοµµουνιστών της εποχής προκαλούσε διπλές απώλειες! Ενώ η µεγάλη κοµµουνιστική απάτη σε βάρος των γενναίων πολεµιστών του ΕΛΑΣ τους οποίους παρέσυρε µε την δήθεν κοινωνική δικαιοσύνη που υπόσχονταν, βάθαινε το εµφυλιοπολεµικό χάσµα. Υπολείµµατα του ίδιου µηχανισµού επιµένουν και σήµερα να ταυτίζουν µε ερµηνείες, αποδοχές αλλά και σιγή, διάφορες έντονα εµφυλιοπολεµικές παρεκτροπές και εγκλήµατα εναντίον απλά αντιφρονούντων πολιτικά ελλήνων την τραγική εκείνη εποχή. Προ παντός πρέπει να δεχθεί ότι είχε καλλιεργήσει την καταστροφική θεωρία ότι κάθε ένας που διαφωνούσε µαζί του, ακόµη και αντιστασιακός του βουνού µαχόµενος στο διπλανό χαράκωµα του κατακτητή ήταν στη δοσιλογική παράταξη. Κάτι άλλο που δεν διδάχθηκαν ποτέ ήταν ότι στον πόλεµο υπάρχουν από τα πράγµατα προτεραιότητες σκοπών και η ανατροπή τους σηµαίνει αρνητική συµβολή στην προσπάθεια. Είναι σήµερα γνωστό ότι η τότε αριστερά ανάτρεψε την κανονική σειρά και πρόταξε τους πολιτικούς σκοπούς από τους στρατιωτικούς που έπρεπε να επιδιωχθούν πρώτοι, διότι αυτοί θα έφερναν και την πραγµατοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης! Η νοοτροπία της πολιτικοποίησης των πάντων µέσα στη φωτιά ενός τόσο δύσκολου αγώνα όπως είναι ο ανταρτοπόλεµος που εφάρµοσε µε φοβερή βία η τότε αριστερά δηµιούργησε τεράστια αντίδραση εναντίον της και υπήρξε ασφαλώς ένας από τους χειρότερους σπόρους του φοβερού διχασµού που ακολούθησε.

ΠΑΡΙΣ. Ι. ΑΘΩΝΙΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική αντιστασιακή ομάδα καπετάν Γιάννου (Αχαία)

Κατά τάς αρχάς ΜαΪου 1943 είχε συγκροτηθή και εξοπλισθή πλήρως εν την περιοχή Αχαϊας 30μελής ένοπλoς ανεξάρτητη ελληνική ομάς  υπό την αρχηγίαν του καπετάν Γιάννου. Ο Καπετάν Γιάννος ήτο ένα ωραίο και ιπποτικό παλληκάρι, κατήγετο απο το χωριό Μποτιά των Καλαβρύτων. Κατά τα τέλη του 1942 βγήκε στο βουνό με ολίγους συμπατριώτας του συγκρότησε αντάρτικη ομάδα. Στην αρχή η ομάς του ήτο ολιγομελής, λιγάκι βραδύτερον έγινε 30μελής. Το σύνθημα του Καπετάν Γιάννου ήτο: << Όλα για την Ελλάδα>>. Αγροτόπαιδο, με πολύ λίγη μόρφωση, βγήκε στο βουνό και ακολούθησε τον δρόμο της θυσίας και της τιμής απτόητος, το αγνό και ζωντανό αυτό χωριατόπουλο βάδισε αγέρωχα και με σταθερότητα ήρωος και με μεγαλοψυχία αληθούς Χριστιανού τον δρόμο της θυσίας για την λευτεριά της πατρίδος του και εθυσίασε την ζωή του, τα νειάτα του παραμένων ακλόνητος επάνω στην έπαλξη του καθήκοντος. Ο Καπετάν Γιάννος μόλις επληροφορήθη ότι στην περιοχή Καλαβρύτων έπεσε με αλεξίπτωτο ο Άγγλος Ταγματάρχης Άντονυ μαζίμε τους δύο Έλληνας αξιωματικούς Βασίλη και Στέφανο, έσπευσε με την ομάδα του να τους συναντήση και να παράσχη εις αυτούς πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν και εκδούλευσιν. Ανέλαβε προσωπικώς την ασφάλειαν του κλιμακίου. Όπου περνούσε η ομάδα του Καπετάν Γιάννου προκαλούσε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις και ρίγη ενθουσιασμού, ο ίδιος με θερμά και πατριωτικά λόγια όπου περνούσε, αναπτέρωνε τας ελπίδας των σκλάβων χωρικών Συνέχεια

Σύμφωνο Πετριτσίου (12 Ιουλ 1943):Απάντηση ΚΚΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Ιστορικού Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομ­μουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που έστειλε σε απάντηση της επιστολής του εργαζόμενου νέου και που δημοσιεύθηκε στο «Βήμα» της 10ης Ιανουαρίου 1993

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο της εφημερίδας σας της περασμένης Κυριακής 20 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε αρθρο με την καθιερωμένη μορφή επιστολή, του κ. Γιάννη Μαρίνου, που εμφανίζεται σαν «εργαζόμενος νέος» – αν και δεν είναι – και με τίτλο: «ΚΚΕ: Συνεπές στην ιστορία του».

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ακόμα συκοφαντική επίθεση ενάντια στο κόμμα μας, το ΚΚΕ, με αβάσιμα στοιχεία και με αυθαίρετους ισχυρισμούς. Γι αυτό και παρακαλούμε να φιλοξενήσετε την παρακάτω απάντηση μας:

Ο κ. Μαρίνος δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται κακόβουλα στο ΚΚΕ, διαστρεβλώνοντας αυθαίρετα την ιστορία και τις θέσεις του. Είναι μόνιμη «φροντίδα» και απασχόληση του. Δικαίωμα του. Δεν είναι, όμως επιτρεπτό -έτσι πιστεύουμε- να συκοφαντεί και να λασπολογεί, αξιοποιώντας πλαστά και προβοκατόρικα στοιχεία. Συνέχεια

Οργάνωση-Δύναμη Ξενοκίνητων Ενόπλων Κομμουνιστών (Κ/Σ) 1945-1949

Περίοδος 1945.

Άπό τοϋ μηνός Μαΐου αρχίζει ή οργάνωση ενόπλων συμμοριών εις ορεινός περιοχάς, διά μυστικής στρατολογίας κομμουνιστών, οι όποιοι έπελέγοντο εκ των βαρυνομένων με εγκληματικός πράξεις διαρκούσης της κατοχής. Διά προπαγανδιστικούς λόγους ονομάζονται «Ένοπλοι Ομάδες Καταδιωκομένων» (Ε.Ο.Κ.). Με την πάρσδον του χρόνου πλαισιώνονται με στελέχη εκ του Ε.Λ.Α.Σ, τα όποια είχαν πείρα διεξαγωγής ανταρτοπόλεμου ή είχαν εκπαιδευθεί εις χώρας του Παραπετάσματος (‘Αλβαν’ιαν και Γιουγκοσλαυΐαν). Παραλλήλως συγκροτούνται εις τας πόλεις και την ύπαιθρο αϊ οργανώσεις «Αυτοάμυνας», μέ οτρατιωτικήν διάρθρωσιν. Αί άπσστολαί των είναι, ή στρατολογία μαχητών είς τάς Ε.Ο.Κ, ή έξασφάλισις οπλισμού, ή όργάνωσις δικτύων πληροφοριών, ή έξεύρεσις ειδών έπιμελητείας καί ή συνεργασία μετά τών Ε.Ο.Κ. κατά τάς προσβολάς χωρίων Συνέχεια

Εκθεση Χρονικού ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ, 1-6-1992

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ
Λεωφ.Ελευθ.Βενιζέλου 11

Εν Αθήναις τη 1η Ιουνίου 1992
Τηλ. 3242.611,2,3,4 105 64

ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Σ./Δνσιν Ιστορίας Στρατού
Σχετ: Φ.200/6/3242961/21.5.92
Εις απάντησιν του ανωτέρω σχετικού, έχομεν την τιμήν να σας αποστείλωμεν απόσπασμα εκ του Χρονικού της Αθηναϊκής Λέσχης αναφερομένου εις την περίοδον Κατοχής (1941-45) εις το οποίον περιλαμβάνεται και το λαβόν χώραν θλιβερόν επεισόδιον που εστοίχισεν την ζωήν εις τον αείμνηστον Στρατηγόν Κομνηνόν Μηλιώτην.

Μετά τιμής
ο
Γραμματεύς
(Τ.Υ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ

Στην περίοδον αυτή του μεσοπολέμου την έδρα του Προέδρου της Αθηναϊκής Λέσχης κατέλαβον οι ακόλουθοι: ο Αναστ.Κούπας (1926-1929). ο Α.Μεταξάς (1930-1931), ο Στρατηγός Πιερράκος Μαυρομιχάλης (1932-1937) και ο Στρατηγός Βασίλειος Μελάς (1938-1942).

Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  (1941-1945)
Την επίθεσην της Ιταλίας στην Ηπειρο τον Οκτώβριο του 1940 ακολούθησε την άνοιξη η ακάθεκτη εισβολή των μηχανοκίνητων Μεραρχιών του Χίτλερ στην Ανατολική Μακεδονία. Παρά την ολολογημένα αξιοθαύμαστη αντίσταση που ένα μέρος του Ελληνικού στρατού πρόβαλε τότε στα οχυρά του Ρούπελ, ο Γερμανικός στρατός προχώρησε και κατέλαβε ολόκληρη την Ελλάδα. Και τότε, τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1941 μαζί με τα Πάθη του Χριστού ένα άλλος Γολγοθάς άρχιζε για τον δύστυχο ελληνικό λαό κάτω από τη μπότα του Κατακτητή.
Θάταν πολύ περίεργο, σ’ όλη αυτή την καταιγίδα που ξέσπασε τον καιρό εκείνο στον τόπο μας να μείνη άθικτη η Αθηναϊκή Λέσχη. Ως τόσο, ένα είναι βέβαιο, πως αν και οι Γερμανοί μόλις μπήκαν στην Αθήνα κατέλαβαν όλα τα μεγάλα κεντρικά κτίρια που είχαν επισημάνη, δεν επήραξαν καθόλου την Αθηναϊκή Λέσχη. Έτσι τους πρώτους μήνες, τα Μέλη της Λέσχης συνέχισαν να συχνάζουν στο γνωστό Μέγαρο της οδού Πανεπιστημίου και να βρίσκουν εκεί κάτω απ’την γενικά καταθλιπτική ατμόσφαιρα που πίεζε όλους τους Έλληνες κάποια σχετική ησυχία. Όμως κι’ αυτό δεν επέπρωτο να βαστάξη για πολύ. Συνέπεσε μια μέρα τον Ιούνιο του 1941, να περνούν από την οδόν Πανεπιστημίου Άγγλοι αιχμάλωτοι συνοδευόμενοι από ένα Γερμανικό στρατιωτικό απόσπασμα. Πολλά Μέλη της Λέσχης βγήκαν τότε στα μπαλκόνια και στα παράθυρα κι’ άρχισαν να τους χαιρετούν και να τους επευφημούν. Όπως ήταν επόμενο, οι εκδηλώσεις αυτές ερέθησαν τους Γερμανούς αξιωματικούς που παρακολουθούσαν την μεταφορά των αιχμαλώτων και το άλλο πρωί, διατάχτηκε η επίταξη της Αθηναϊκής Λέσχης ο δε Πρόεδρος της Στρατηγός Βασίλειος Μελάς εκλήθηκε να δώση εξηγήσεις στις Γερμανικές Στρατιωτικές Υπηρεσίες που ήταν εγκατεστημένες στο παρακείμενο Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Του ζητήθηκε να κατονομάση τα Μέλη της Λέσχης που είχαν επευφημήσει τους Άγγλους αιχμαλώτους και στην άρνησή του τον έβαλαν υπό περιορισμό στο σπίτι του για να τον στείλουν αργότερα εξορία στην Καλαμάτα. Το μόνο που κατώρθωσε, κι’ αυτό δεν ήταν λίγο, ήταν να επιτύχη μία προθεσμία οκτώ ημερών, για να μπορέση η Λέσχη να βρη σπίτι να μετακομίση και να βάνη και τα πραγματά της.
Καταλαβαίνει κανείς τις δυσκολίες που συνάντησαν τότε εκείνοι που διοικούσαν τη Λέσχη για να βρουν σπίτι σχετικά κατάλληλο. Όλα τα μεγάλα οικήματα τα είχαν επιτάξει οι Γερμανοί και τα λίγα μικρά που υπήρχαν τα είχαν καταλάβει και νοικιάσει όσοι στο μεταξύ είχαν έρθει από τις επαρχίες. Ως τόσο στην οδό Πανεπιστημίου δίπλα στο Ιλίου Μέλαθρο – Άρειο Πάγο – η μονοκατοικία που τώρα και κάμποσα χρόνια έχει γίνει μια πολυόροφη πολυκατοικία, προσφέρονταν σαν το πιο κατάλληλο οίκημα για την Αθηναϊκή Λέσχη. Ζητούσε όμως η ιδιοκτήτρια ένα τεράστιο για την εποχή εκείνη ενοίκιο – 100.000 δρχ, τον μήνα – που η Λέσχη δεν μπορούσε να δώση. Βρέθηκε, όμως το σπίτι του Λυσύμαχου Μαλαμίδη, στην οδό Μέρλιν, γωνία οδού Κανάρη, το οποίο και νοίκιασε η Λέσχη για 30.000 δρχ. τον μήνα. Χρειάστηκε όμως να δαπανηθούν 500.000 δρχ. για να διαρρυθμισθή κατάλληλα και να εγκατασταθή εκεί η Αθηναϊκή Λέσχη, μεταφέροντας και μερικά από τα έπιπλα της που μπόρεσε να πάρη, γιατί οι Γερμανοί μαζί με την επίταξη του κτιρίου της Λέσχης εκράτησαν και πολλά από τα έπιπλα. Τα ταμπλώ, οι πολυέλαιοι και όλα τα άλλα αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε αποθήκες, που νοικιάστηκαν τότε. Έτσι το ωραίο Μέγαρο της Αθηναϊκής Λέσχης περιήλθε στην κατοχή των Γερμανικών αρχών, που εγκατέστησαν εκεί μια από τις ποικιλλώνυμες Υπηρεσίες τους. Θέλοντας όμως να επικοινωνούν με τις άλλες στρατιωτικές Υπηρεσίες, πούταν εγκατεστημένες στο απέναντι προς την οδό Αμερικής Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου οι Γερμανοί έφτιαξαν μια ξύλινη γέφυρα που ένωνε πάνω απ’την οδό Αμερικής το κτίριο της Αθηναϊκής Λέσχης απ’την ταράτσα, με το απέναντι κτίριο του Μετοχικού Ταμείου. Και η γέφυρα αυτή που ο κόσμος την είχε αποκαλέση η “Γέφυρα των στεναγμών” διατηρήθηκε σ’ όλο το διάστημα της Κατοχής και αρκετό χρόνο ύστερα απ’την αποχώρηση των Γερμανών. Τι πρώτες μέρες οι Γερμανοί εγκαταστάθηκαν στην Αθηναϊκή Λέσχη και στο κεντρικό μπαλκόνι του ωραίου αυτού Μεγάρου άρχισε να κυματίζει …. ο αγκυλωτός σταυρός, συνέβηκε ένα θλιβερό επεισόδιο, που στοίχισε τη ζωή του παληού Στρατηγού Κομνηνού Μηλιώτη, που είχε άλλοτε χρηματίσει και Αντιπρόεδρος της Λέσχης. Το θλιβερό αυτό επεισόδιο ο δημοσιογράφος Δημ. Γατόπουλος περιγράφει ως εξής στο βιβλίο του “Ιστορία της Κατοχής” (σελ.171) “Με την εγκατάστασιν των Γερμανών εις το κτίριον της Αθηναϊκής Λέσχης και την τοποθέτησιν εσωτερικού σκοπού, ενεφανίσθη το πρωί της 12 Ιουνίου 1941 ο γηραιός Αντιστράτηγος Κομνηνός Μηλιώτης με πολιτικήν ενδυμασίαν και με μαστίγιον εις το χέρι. Πρέπει εδώ να σημειωθή ότι κατά την είσοδό των Γερμανών εις τας Αθήνας ο Μηλιώτης είχεν υποστή ψυχικήν διαταραχήν διότι παλαιός ήρως αυτός των Βαλκανικών Πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ημπόρεσε, καθώς έλεγε να βλέπη αυτούς τους αγριανθρώπους να πατούν το ιερόν της ενδοξοτέρας πόλεως του κόσμου έδαφος, των Αθηνών. Χωρίς λοιπόν να ειδοποιήση κανέναν περί την 11ην πρωινήν της 12ης Ιουνίου 1941 εισώρμησεν εις το κτίριον της Αθηναϊκής Λέσχης και μόλις ανήλθε την μικράν μαρμαρίνην κλίμακα και αντίκρυσε τον Γερμανό σκοπό, εφώναξε κινών απειλητικά το μαστίγιόν του: “Βρε κτήνη τι θέλετε σεις εδώ μέσα, τί ζητάτε στον τόπο μας;” Ο Γερμανός σκοπός προ του απροσδοκήτου αυτού αιφνιδιασμού τα έχασε και ηθέλησε να ερωτήση περί τίνος επρόκειτο. Αλλά δεν επρόβαλε διότι εδέχθη αλλεπάλληλα κτυπήματα από τον Στρατηγό με το μαστίγιό του. Έσπευσε τότε προς το θυρωρείον ένας Γερμανός αξιωματικός και ενώ ο Γερμανός σκοπός ήτο έτοιμος να κτυπήση τον Στρατηγό Μηλιώτη, ο Γερμανός αξιωματικός επρόλαβε και τον εκτύπησε στο κεφάλι, οπότε ο γηραιός Στρατηγός έπεσεν ανάσκελα επάνω εις τα μαρμάρινα σκαλιά της κλίμακος της εισόδου και ετραυματίσθη θανασίμως εις το όπισθεν μέρος της κεφαλής. Μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών ο γηραιός και ηρωϊκός Στρατηγός εξέπνευσεν εις την επί της οδού Βουλής οικίαν του.

Μάχη ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – Συνέντευξη Παν. Αναστασόπουλου, Υποστρατήγου Χωροφυλακής ε.α

ΒΡΑΔΥΝΗ,1982

Προτού αρχίσω να αφηγούμαι τα τραγικά εκείνα γεγονότα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, θα υπενθυμίσω το υπόμνημα του ΚΚΕ προς τον τότε αντιβασιλέα Δαμασκηνό (Ριζοσπάστης 5/4/1945), στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι :

«Έγινε ένα κίνημα, που όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν έπρεπε να γίνει, και ότι έπρεπε να αποφευχθεί. Και δυστυχώς κατά το κίνημα αυτό του Δεκεμβρίου ’44 έγιναν όσα έγιναν εναντίον των αμάχων και αθώων Ελλήνων πολιτών».

Επίσης στη 12η ολομέλεια της Κ.Ε του ΚΚΕ παρόντος του Ζαχαριάδη παραδέχθηκαν ότι έγιναν εγκλήματα και από μέλη του κόμματος.

Αν και θα μπορούσα να παραθέσω πολλά παρόμοια ιστορικά γεγονότα, τα αντιπαρέρχομαι ,αρκούμενος στα δυο παραπάνω, προς απόδειξη των τραγικών  σταλαμάτων εις βάρος του Ελληνικού λαού. Συνέχεια

Εκθεση Δράσεως Οργάνωσης ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ε.Ε)

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ/Γ.Ε.Σ.
Εχομεν την τιμήν να υποβάλλωμεν υμίν αντίγραφον εκθέσεως επί της δράσεως της μυστικής οργανώσεως αντιστάσεως ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ “Ε.Ε.” κατά την περίοδον της εχθρικής κατοχής, κατόπιν προφορικής αιτήσεως υμών, προς υμετέραν χρήσιν.

Αθήναι τη 10/6/1963
Μετά τιμής
(Τ.Υ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ
τέως Νομάρχης Συνέχεια

Συνέντευξη Υπίλαρχου Σαρίκα Θεόφιλου, Αρχηγoύ Μυστικών Οργανώσεων Δ. Στερεάς & Ζακύνθου, 9-12-1961

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ι Σ

 Ληφθείσα εις το Κατάστημα της ΔΙΣ του ΓΕΣ, την 9 Δεκ. 1961, υπό του Συνταγματάρχου Πεζικού Γιαννοπούλου Ιωάννου από τον Έφεδρον Υπίλαρχον Σαρίκαν Θεόφιλον, Αρχηγόν των Μυστικών Οργανώσεων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και της Ζακύνθου, με τα κάτωθι ερωτήματα:

 1. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ποια είναι περιληπτικώς η βιογραφία σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Εξ Αθηνών. Έτος γεννήσεως 1916. Από Μαρτίου έως 28ης Οκτωβρίου 1940 εις την Δύναμιν των Μαθητών της Σχολής Εφαρμογής Ιππικού (Τμήμα Εκπαιδεύσεως Εφέδρων Αξ/κών Ιππικού) εν Λαρίσση. Από 28ης Οκτωβρίου 1940 έως Φεβρουαρίου 1941 εφ.Ανθυπασπιστής εις Α’ Ομάδα Αναγνωρίσεως (Διοικητής Συν/ρχης Κ.Ασημάκης), από δε Φεβρουαρίου έως Μαϊου 1941 εφ.Ανθυπασπιστής εις το 192 Σύνταγμα της Μηχανοκινήτου Μεραρχίας (Διοικητής Συν/ρχης Κ.Ασημάκης). Από Ιουνίου 1941 έως Ιουνίου 1942 εφ. Ανθυπίλαρχος εις 1ην Ελληνικήν Ταξιαρχίαν εν Μέση Ανατολή (Αϊγυπτος, Παλαιστίνη). Από Ιουνίου 1942 έως Μαρτίου 1945 εις την Δύναμιν του Βρεττανικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, ήτοι μέχρι Φεβρουαρίου 1943 Σχολαί Κατασκοπείας, Δολιοφθορών, Ασυρμάτου, Αλεξιπτωτιστών και “Κομμάντος”, από Φεβρουαρίου 1943 και εφεξής εις Ειδικάς Αποστολάς εις κατεχομένην Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα, Ζάκυνθον και θαλασσίας αυτών περιοχάς. Βαθμός Λοχαγού Αγγλ.Στρατού 1946 απόλυσις εκ του Στρατού. Έκτοτε Δικηγόρος Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Συνέχεια

Οργάνωση-σύνθεση ΤΕΑ, ΓΕΣ/Α5

                                                                                                      ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΣ: Υπηρεσίαν Στρ/κών Αρχείων ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
1ον Ε.Γ. και Επιθ./ΤΕΑ/ΓΕΣ 5ον Επιτελ. Γραφ./1
(Τηλεφ. 524)
ΚΟΙΝ: 5ον ΕΓ/1-3ον ΕΓ/ΓΕΣ Αριθ. Φ. 4126/31/221969
Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ/3ον ΒΣΤ 902, 26 Σεπ. 1958
ΣΚΕ/3ον-ΙΙα, VIη, VΙΙΙη –
ΙΧη, Χη, ΧΙη, ΧVη Μερ./3ον
Άπαντα Στρατολογικά Γραφεία
Άπαντα ΤΕΑ.

ΘΕΜΑ : Οργάνωσις – Συνθέσεως ΤΕΑ.
Σχετικά: (α) ΑΠ 409898/7-10-46/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α3/Ι
(β) ΑΠ 52211/29-5-47/Υ.Σ./ΓΕΣ/Β3/Ι/2
(γ) ΑΠ 4017/Ι/9-10-47/ΓΕΣ Α.Κ.Α.
(δ) ΑΠ 4017/Ι/7298/17-ΙΙ-47/ΓΕΣ/Α.Κ.Α.
(ε) Φ.4036/6319Α/17-7-48/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1/ΙΙΙ
(στ) ΑΠ 17174/Ι/13-2-50/ΓΕΣ/Α3/ΙΙ
(ζ) ΑΠ 17174/Ι/19-7-50/ΓΕΣ/Α3/Ι-Α1/ΙΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Υπ’ Αριθ. 171

1. Κατά περιόδους υπεβλήθησαν εις ΓΕΣ/5ον ΕΓ αιτήσεις προς παροχήν πληροφοριών διά την τύχην των Αρχείων των υπό διαφόρους τίτλους και κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους υπαρξασών Μονάδων Εθνοφυλακής Αμύνης (ΜΑΥ, ΜΑΔ, ΔΜΕΑ, κλπ).
2. Προς καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των διαφόρων Αρχών η ατόμων αιτούντων πληροφορίας επί των ανωτέρω Μονάδων περαίωσιν συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας η άλλου τινός να αιτηθώσιν υφ’ υμών παρά του 3ου ΕΓ/ΓΕΣ αντίγραφα των ανωτέρω σχετικών Διαταγών εν αις περιληπτικώς διαλαμβάνονται τα κάτωθι:
(α) Κατά το τέλος 1946 εξουσιοδοτήθησαν τα Σώματα Στρατού και η VIII Μεραρχία διά την συγκρότησιν Ενόπλων Τμημάτων.
Μονάδες Αυτοασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) και Μικτά Αποσπάσματα Διώξεως (ΜΑΔ)
Ονομαστικαί καταστάσεις των αποτελεσάντων τας ανωτέρω Μονάδας θα ετηρούντο υπό των ΣΣ και Μεραρχιών, εις περίπτωσιν δε τραυματισμού η φόνου τούτων αι μεταβολαί, θα εγνωρίζοντο εις τα οικεία Στρ/κά Γραφεία (Σχετικαί υπ’ αριθ. (α) και (β).) Συνέχεια

Εκθεση Δράσεως Ανταρτικών ομάδων Ε.Σ. (Τριφυλίας – Ολυμπίας)

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΙΣ

ΚΟΙΝ: Ταξ. Καραχάλιον Ταξίαρχος Καραχάλιος Γεώργ.
Αριθ. Α.Φ. 1
Χαλκίς 11 Ιανουαρίου 1958

ΘΕΜΑ: Ιστορική έκθεσις δράσεως Ανταρτικών ομάδων Ε.Σ. (Τριφυλίας – Ολυμπίας)
ΣΧΕΤ: Φ.69/31/387704/9.10.57/ΓΕΣ/ΔΙΣ/ΙΥ/Γ

1.

2. Εις εκτέλεσιν ύπερθεν υμετέρας σχετικής υποβάλλεται Ιστορική έκθεσις δράσεως των υπό τας διαταγάς μου ανταρτικών ομάδων Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) Τριφυλίας – Ολυμπίας κατά την περίοδον 1943.
Επί τούτοις παρέχονται διευκρινίσεις επί των εν τη αυτή Δ/γή διαλαμβανομένων ως κάτωθι ζητημάτων: Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΖΑΓΚΛΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί της δράσεως του Υποστρατήγου ε.α. Ζάγκλη Δημητρίου κατά την προαπελευθερωτικήν περίοδον, κατόπιν της υπ’ αριθ.Φ.69/36/387865/ 25-10-57 εντολής ΓΕΣ (Γραφ.ΙV/Γ)
—————-
Από του Ιουλίου του 1941, λόγω διαφόρων ενεργειών μου ετέθην υπό δίωξιν εκ μέρους των Ιταλών, κατόπιν προδοσίας, πράγμα το οποίον με εξηνάγκασε να καταφύγω εις Λοκρίδα μετά της 8μελούς οικογενείας μου (6 τέκνα ων το μικρότερον 30 ημερών) δεχθείς εκεί προσφερθείσαν θέσιν προϊσταμένου ενός Λιγνιτορυχείου (Άγναντην). Παρέμεινα εις την περιοχήν ταύτην μέχρι του Νοεμβρίου του 1942 οπότε υπό πράκτορος μας εις το Ιταλικόν Φρουραρχείων Αταλάντης ειδοποιήθην ότι επίκειται η σύλληψις μου, υπό των Ιταλών. Αφ’ ου εξεποίησα τα πάντα επέβην φορτηγού αυτοκινήτου μετά της οικογενείας μου την επομένην, αφίχθην την νύκτα εις Αθήνας και εγκατεστάθην εις συγγενικήν μου οικογένειαν εις τα Κάτω Πετράλωνα. Την επομένην Ιταλοί χωροφύλακες με ανεζήτουν εις το αρτοποιείον της συνοικίας. Κατόπιν τούτου ηλλαξα κατ’ επανάλειψιν κατοικίαν και τέλος εγκατεστάθην εις ημιερειπομένον κτίριον επί της οδού Δεινοκράτους 46. Συνέχεια

Εκθεση «Περί ιστορίας Τάγματος Ασφαλείας Καλαμάτας (Μελιγαλά)», 27 Οκτ 1955

1. Ονοματεπώνυμον συντάκτου ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝ. Αντ/ρχης Πεζ.
2. Διεύθυνσις Ενδυμίωνος 32 Π. Φάληρον.
3. Ημερομηνία συντάξεως Η 27-10-55
4. Θέμα: «Περί της Ιστορίας του Ταγ/τος Ασφαλείας Καλαμών (Μελιγαλά) από 1-2-44 ότε συνεκροτήθη μέχρι της 31-10-44 ότε διελύθη

ΚΕΦΑΛΑΙO Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Τα προηγηθέντα της συγκροτήσεως του Ταγ/τος.

Μήν. Ν/βριος 1943. Χρονολογικώς πολιτικά και Στρ/κά γεγονότα.
Δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω.
Μήν Δ/βριος 1943. » » » » » »
Μήν Ιανουάριος 1944. Ο υπό του ΕΛΑΣ αρχίσας διωγμός των εθνικοφρόνων πολιτών του Νομού Μεσσηνίας, αι δολοφονίαι αυτών και παντός Αξ/κού μη ακολουθούντος τας γραμμάς του Κ.Κ.Ε και μη ασπαζομένου τας αρχάς αυτού, η δημιουργία στρατοπέδων, αι δηλώσεις και διαρπαγαί της περιουσίας των εθνικοφρόνων υπό της Ε.Τ.Α. (επιμελητεία του Αντάρτου) ήγαγεν τον κ. Νομάρχην Μεσσηνίας ιατρόν Περρωτήν Δημήτριον εις την απόφασιν να έλθη εις Αθήνας και να ζητήση από την τότε Κυβέρνησιν των Αθηνών την λήψιν μέτρων αντιπερισπασμού, μέτρων δυναμικών ενόπλου αντιδράσεως.
Οίκοθεν νοείται ότι ο Νομάρχης είχε και την εξουσιοδότησιν διά την τοιαύτην του απόφασιν του λαού της Μεσσηνίας και του μείζονος μέρους των Αξ/κών (διότι δυστυχώς ένας αριθμός αυτών υπηρέτει εις τον ΕΛΑΣ, και ένας αριθμός παρέμεινεν ουδέτερος).
Πράγματι ο Νομάρχης ελθών εις Αθήνας κατά το τέλος Ιανουαρίου 1944, επανήλθεν εις Καλάμας με την εντολήν της τότε Κυβερνήσεως, της συγκροτήσεως Τάγ/τος Ασφαλείας Καλαμών (Δημοσυντηρήτου) από 1-2-44.
α) Την Διοίκησιν του Τάγ/τος ο Νομάρχης ανέθεσεν εις τον Ταγ/ρχην Πεζ. Αλεξόπουλον Δημήτριον. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

 Ενώ ευρίσκετο ακόμη το Σώμα των Αξιωματικών υπό την κατάπληξιν της εισβολής των Γερμανών και της εν Αλβανία συνθηκολογήσεως, ετίθετο παραλλήλως, μεταξύ πολλών αξιωματικών, σαφές το περί του πρακτέου ερώτημα, από της απόψεως του υπολειπομένου καθήκοντος προς την πατρίδα, εν όψει των εξελίξεων του πολέμου. Ούτε το φάσμα της πείνης, λόγω της υπό της κατοχής καταβαραθρώσεως της οικονομίας του τόπου, ούτε το ενδεχόμενον της συλλήψεως και της εις στρατόπεδα εγκλείσεως των Αξιωματικών ηδυνήθησαν να καταπνίξωσιν την πηγαίαν και εδραίαν έφεσιν αυτήν προς μελέτην και έμπρακτον εκδήλωσιν του υπολοιπομένου τούτου καθήκοντος. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Χ, Φεβ 1955

Γ.Ε.Σ./Δ.Ι.Σ.
Ι) Έκθεσις Αντ/ρχου ε.α. ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της δράσεως της Οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως “Χ”.
2) Δελτία πληροφοριών οργανώσεως “Χ” κατά την περίοδον της Κατοχής (Συμμαχικαί ειδήσεις και πληροφορίαι εσωτερικού.

Φεβρουάριος 1955
Ο
Αρχηγός της τέως Εθνικής οργανώσεως “Χ”
Αντ/ρχης ε.α. Γρίβας Γεώργιος
Προς
Το Υπουργείον Στρατιωτικών
Ενταύθα
Αναγνώρισις των υπηρεσιών ας προσέφερεν εις τον Συμμαχικών αγώνα η υπ’ εμέ οργάνωσις συμφώνως τω Α.Ν. 844/48
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω δικαιολογητικά εξ ων εμφαίνεται το ότι η υπ εμέ οργάνωσις Έθνικής αντιστάσεως “Χ” ειργάσθη Εθνικώς και συνέβαλεν εις την διεξαγωγήν του Συμμαχικού αγώνος κατά την διάρκειαν της Κατοχής, παρακαλώ διά την υπαγωγήν της οργανώσεως εις τας διατάξεις του ως άνω υπαριθ.844/48 Αναγκ.Νόμου (Αριθ.9/1949 Ε.Δ.Υ.Σ.) Λεπτομερεστάτην έκθεσιν με πληθύν συγκεκριμμένων περιπτώσεων δράσεως, ως και ονομαστικάς καταστάσεις των μελών κ.λ.π. θέλω υποβάλει υμίν συμφώνως τω πνεύματι του ως άνω αναγκαστικού Νόμου μετά την επίσημον αναγνώρισιν. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ

Ο
Υποστράτηγος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤ.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίαι περί οργανώσεως Αριθ.Δ.Υ. ΛΑΒΔΑ – ΒΡΑΧΝΟΥ

Β.Σ.Τ.904 τη 30-11-1953

ΠΡΟΣ: Ιην Στρατιάν
Σχετ.626648 ΓΕΣ/Β4/Υ/23-11-53
Αναφέρω τα κάτωθι εις εκτέλεσιν της ως είρηται επισυναπτομένης υμετέρας.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την κατάρρευσιν του μετώπου και των αλλεπαλλήλων νικών του Γερμανικού Στρατού, το μέλλον της Ελλάδος διεγράφετο σκοτεινόν και αβέβαιον.
Εν μέσω της δυσμενεστάτης ταύτης διά την Ελλάδα περίοδου και της επικρατούσης εσωτερικής ταραχής λόγω υποδουλώσεως της χώρας μας, οι Έλληνες αξ/κοί δεν θα ηνείχοντο μοιρολατρικώς την κατάστασιν ταύτην, δι’ ο πρωτοβουλία του αειμνήστου τέως Δ/τού της τέως ΙΙ Μεραρχίας Υποστρατήγου ΛΑΒΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά την 20 Ιουλίου 1941 απεφασίσθη υπ’ αυτού η σύμπτυξις οργανώσεως, υπό την επωνυμίαν “Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Χ” ανταποκριμένη εις την τέως ΙΙ Μεραρχίαν, δι’ ο και προς τον άνω σκοπόν υπεγράφη και σχετικόν πρακτικόν υπό μελών της. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Ο.Π.Δ ΑΠΟΛΛΩΝ, Φεβ. 1943

Προς το
Γ.Ε.Σ.
Β/4

Ενταύθα

 Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Της Διοικούσης Επιτροπής περί των πεπραγμένων
της Ο.Π.Δ. “ΑΠΟΛΛΩΝ”

Ι. ΣΥΣΤΑΣΙΣ: Φεβρουάριος 1943
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι απελευθερώσεως
ΣΥΝΘΕΣΙΣ: 1) ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ  (Σ/Α εκπομπής λήψεως – συνεργεία  επισκευών Σ/Α, υπηρεσίαι Διαβιβάσεων) Συνέχεια