Εκθεση ΑΚΑΜ Παρισίων επί καταστάσεως στη Γαλλία, 14 Μαϊ 1945

Χ.Μ.
Παρίσιοι τη 14η Μαΐου 1945
Στρατιωτικός Ακόλουθος
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π. 11
Ο
Στρατιωτικός Ακόλουθος Β. Πρεσβείας Παρισίων

Προς
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον
Αθήνας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Κατόπιν ενεργειών του κ. Πρεσβευτού και σχετικής εγκρίσεως του επί των Στρατιωτικών Υπουργού, μετέβην μετά του κ. Πρεσβευτού εις την περιοχήν ΛΑΡΟΣΕΛ – ΛΑΠΑΛΙΣ όπου τα Γαλλικά Στρατεύματα ήσαν αντιμέτωπα με τα Γερμανικά τοιαύτα, προς επίσκεψιν του μετώπου.

Προ της εις το πεδίον των επιχειρήσεων μεταβάσεώς μας διήλθομεν εκ της πόλεως ΗΟΙΤΙΕ όπου ο Σ.Δ. του Στρατηγού Διοικητού της περιοχής Υποστράτηγος του Ιππικού AUGEOT. Τη αδεία του ανωτέρου Στρατηγού επεσκεύθην το από τετραμήνου λειτουργούν Κέντρον Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού. Νυν εις το ανωτέρω Κέντρον εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι βαθμοφόροι του ενεργού Στρατού και οι των FFI. Συνέχεια

Advertisements