Οι Ελληνικές Δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Συγκρότηση Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων Μ. Ανατολής.

Ή Ελληνική Κυβέρνηση, από των πρώτων ήμερων της αφίξεώς της εις Αίγυπτο, επιδόθηκε εις το έργο της συγκροτήσεως νέου στρατού, με την βοήθεια των Βρετανών συμμάχων, διά την συνέχιση του αγώνος τής Ελλάδος κατά των κατακτητών {15 Ίουν. 1941}. Την δύναμη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Μ. Ανατολής απετέλεσαν:

α. Τα διασωθέντα εις Αΐγυπτο, μετά τών βρεταννών, τμήματα του Ελληνικού Στρατού μετά την αποχώρηση εκ Κρήτης.

β. Τα διασωθέντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού.

γ. Το μεταφερθέν εξ Ελλάδος εις Μ. Ανατολή προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

δ. Τα συγκροτηθέντα εις Αΐγυπτον, προ τής αφίξεως τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ένοπλα τμήματα Φάλαγγα Ελλήνων Αιγύπτου και Δωδεκανησιακό Τάγμα, εξ εθελοντών τής πολυαρίθμου εις Αίγυπτο Ελληνικής παροικίας. Συνέχεια

Advertisements

Απόφαση Στρατοδικείου για υποκίνησ σε απείθεια, 2 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/26 Ιουν 1943

ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. Ι & ΙV & Δ/ΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 25318

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Το Έκτακτον Στρατοδικείον της Ταξιαρχίας κατά την συνεδρίαν της 23 Ιουνίου και 25 ιδίου 1943 εξέδοτο τας κάτωθι αποφάσεις:

1)     Την υπ’ αριθ. 11/24.6.43, δι’ ης κατεδίκασε τον Λοχίαν Χανιώτην Στέφανον του 7ου Τάγματος, επί υποκινήσει εις ομαδικήν απείθειαν, πράξει τελεσθείση τη 16/17.5.43, εις φυλάκισιν ενός και ημίσεος (1½) έτους και ανέβαλε την έκτισιν της ποινής του.

Ωσαύτως εξέφρασε ευχήν όπως η Ταξιαρχία ελέγχξη αυστηρώτατα πειθαρχικώς τους υπξ/κούς του 3ου Λόχου του 7ου Τάγματος 1) Κρητικόν Γεώργιον, 2) Ευσταθιάδην Αντώνιον, 3) Στογιάννην Στέφανον και 4) Γαλαννόπουλον Θωμ., διότι υπξ/κοί όντες του 3ου Λόχου του 7ου Τάγματος κατά την εκδηλωθείσαν ομαδικήν απείθειαν του Λόχου των κατά την πρωΐαν της 17.5.43, ου μόνον δεν έλαβον, ως ώφειλον, παν μέτρον προς πρόληψιν ταύτης αλλά και κατά την στιγμήν της εκδηλώσεως της επέδειξαν ασύγγνωστον αδιαφορίαν και παντελή έλλειψιν συναισθήσεως του καθήκοντός των, παραμείναντες απαθείς εντός των σκηνών των. Συνέχεια