Επιχείρηση ΧΕΛΙΔΩΝ στη Τζένα-1η Φάση, 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/30 Σεπ 1948

1η ΦΑΣΙΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
α) Ανατολικόν Συγκρότημα
Από 1700 ώρας ελειτούργησε το Τ.Σ./ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ εις ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ.
3η Φάλαγξ (λόχος ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ των 2 Διμοιριών) κατέλαβε διά νυκτός την βάσιν εξορμήσεως εις ΠΛΟΤΣΑ.
1η και 2α Φάλαγγες εν προετοιμασία δι’ ανάληψιν κινήσεως των την 30ην Αυγούστου.
β) Νότιον Συγκρότημα (516 Τ.)
Προπαρασκευή και εκκίνησις τμημάτων την νύχτα προς κατάληψιν βάσεων εξορμήσεως:
Λόχου εις υψ. 517 (ΕΥΡΩΠΟΥ)
Λόχου εις υψ. ΤΡΕΣΤΕΝΙΚ.
Ο διά το ΤΡΕΣΤΕΝΙΚ προοριζόμενος Λόχος εβράδυνε εκ παρανοήσεως να εκκινήση ενωρίς την νύχτα της 29ης και ούτως δεν κατώρθωσε να επιτύση τον διά νυκτός αιφνιδιασμόν και εξουδετέρωσιν του συμμοριακού φυλακίου εις υψ. 935 (ΤΡΑΣΤΕΝΙΚ).
γ) Καιρική κατάστασις: Από της 1900 ώρας ενδείξεις βροχής. Συνέχεια

Advertisements

Εκκαθαριστικές ενέργειες, Β’ΣΣ/Α1/12 Σεπ 1947

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Θέμα:  Εκκαθαριστικαί ενέργειαι
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ.:            Ιην Στρατιάν/Α1
Γραφείον Α1/ΓΕΣ
Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 664/Α1/1
904 τη 12 Σ/βρίου 1947
Υμέτερον Α.Π. 2002/105/Ι/11 – 9 – 47

Επί πλέον της επιχειρήσεως ΛΑΙΛΑΨ

 1. Αναφέρεται ότι η XV Μεραρχία προς εκκαθάρισιν των ορεινών όγκων του ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ και ΒΙΤΣΙ και απελευθέρωσιν της οδικής αρτηρίας ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ ήρξατο από 11 τρέχοντος εκκαθαριστικών ενεργειών.
 2. Αι εκκαθαριστικαί αύται ενέργειαι θα εκτελεσθώσιν εις δύο εν συνεχεία φάσεις.

α)    Η α΄ φάσις αρξαμένη χθες 11 τρέχοντος αποβλέπει εις την εκκαθάρισιν του ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ όρους, την εγκατάστασιν δυνάμεων επί του κόμβου ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.650415) και την από Ανατολών κατάληψιν της κορυφογραμμής ΡΑΔΟΣΙ (Ν.700573).

β)    Η β΄φάσις ήτις θα εκτελεσθή άμα τη λήξει της πρώτης αποβλέπει εις την διά ταυτοχρόνων ενεργειών από ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.650415) και ΜΠΟΥΚΟΒΙΚ (Ν.458505) προς ΒΙΤΣΙ από ΡΑΔΟΣΙ προς ΒΙΤΣΙ και από ΦΛΩΡΙΝΗΣ προς ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.508650) – ΠΙΣΟΔΕΡΙ (Ν.470705) και εκείθεν προς Ν. ή Ν. Δ. εκκαθάρισιν του ορεινού όγκου ΒΙΤΣΙ.

 1. Είς την αρξαμένην α΄ φάσιν υπό το συνθηματικόν «ΒΥΡΩΝ« μετέσχουσι δυνάμεις:

α)    61 Ταξιαρχίας (Διλοχία επί κατευθύνσεως ΕΛΟΣ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.7040) – ΤΣΟΥΜΑ ΜΑΝΟΥ (Ν.6240), Διλοχία επί κατευθύνσεως ΡΑΔΟΣΙ – ΝΥΜΦΑΙΟΝ και λόχος επί κατευθύνσεως ΒΛΑΣΤΗ – ΜΟΥΡΙΚΙ – ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ).

β)    45 Ταξιαρχίας (Λόχος επί κατευθύνσεως ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.667560), δυνάμεις Τάγματος ΔΕΡΒΕΝ επί κατευθύνσεως ΔΕΡΒΕΝ – υψ. 1885 (Ν.5261)).

γ)    73 Ταξιαρχίας: (Τάγμα μείον λόχος) επί κατευθύνσεως ΚΟΡΗΣΣΟΣ – ΤΖΟΥΜΑ ΜΑΝΟΥ και Τάγμα μείον Λόχος επί κατευθύνσεως ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ – ΓΕΡΜΑ – ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ.

 1. Είς την β΄φάσιν υπό το Συνθηματικόν «ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ» προβλέπεται η χρησιμοποιήσις, πλήν των δυνάμεων των μετεχουσών της επιχειρήσεως «ΒΥΡΩΝ» επί πλέον
 • Διλοχίας της 73 Ταξιαρχίας
 • Διλοχίας της 61 Ταξιαρχίας

 • Πλήρους Τάγματος, της 45 Ταξιαρχίας διά την κατεύθυνσιν ΦΛΩΡΙΝΑ – ΔΕΡΒΕΝ.

 1. Επί των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως θα τηρώμεν υμάς ενημέρους διά των δελτίων Στρατιωτικής Καταστάσεως.
 2. Εν συνεχεία των ενεργειών της XV Μεραρχίας ήρξατο και η VIII Μεραρχία από 10 τρέχοντος εκπέμπουσα ισχυράς επιθετικάς αναγνωρίσεις επί των κατευθύνσεων.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (Σ.2266)

ΔΕΜΑΤΙ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Σ.1761)

 1. Το Σώμα Στρατού μελετά και θα διατάξη οσωνούπω την εκτέλεσιν ευρυτέρων επιθετικών ενεργειών των VIII και ΙΙ Μεραρχιών, τμημάτων XV και ΙΧ Μεραρχιών, ως και ενεργόν δράσιν της 36 Ταξιαρχίας εν τη ζώνη της και ιδία εν τω ορεινώ όγκω ΟΣΣΗΣ.

ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Β. Β. / Α. Π.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Εκθεση Αεροπορικής Δράσης επιχείρησης ΠΥΡΣΟΣ, ΣΗΔΜ/18 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ : Έκθεσις επί της Αεροπορικής Δράσεως κατά την επιχείρησιν
ΠΥΡΣΟΣ           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α1/ΙΙ ΣΗΔΜ/ΑΕΑ
ΚΟΙΝ : Β΄ΣΣ/ΑΕΑ-Α΄ΣΣ/ΑΕΑ
Γ΄ΣΣ/ΑΕΑ-ΣΗΔΜ/ΑΕΑ
ΣΗΔΜ/Α1, ΑΔΑ/ΚΖ Αριθ. Α.Π. 3624
ΒΣΤ τη 18.8.49

Ι ΓΕΝΙΚΑ :
Η επιχείρησις εκκαθαρίσεως του ΒΙΤΣΙ επέτυχε. Ο εχθρός παρά την επιμελημένην και από μακρού χρόνου προπαρασκευασθείσαν αμυντικήν οργάνωσιν του όλου χώρου εις μέγα βάθος δεν κατόρθωσε να συγκρατηθή ουδ’ ελάχιστα 24ωρα. Υπό την επιτυχή συνδεδυασμένην δράσιν όλων των όπλων του Στρατού Αεροπορίας ότε βιαίως ότε δι’ επιτυχών ελιγμών να εγκαταλείψη όλας του τας οχυράς θέσεις, όλας του τας βάσεις και τελικώς να εισέλθη εις Αλβανίαν.
ΙΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : (Συμπεριλαμβάνονται αι έξοδοι κατά την περίοδον της προπαρασκευής)
1. Γενόμεναι έξοδοι ριφθέντα βλήματα :
ΧΑΡΒΑΡΤ 148
ΣΠΙΤ ΦΑΪΡ 993
ΝΤΑΚΟΤΑ ΒΟΜΒ. 125
Ερρίφθησαν τα κάτωθι βλήματα :
ΡΟΥΚΕΤΤΑΙ 2332
ΒΟΜΒΑΙ των 500 Λιβρών 94
ΒΟΜΒΑΙ των 250 Λιβρών 1021
ΒΟΜΒΑΙ των 20 Λιβρών 1738
ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑΙ (ΝΑΠΑΛΜ) 283

 1. Η δράσις της Αεροπορίας διαιρείται εις δύο σαφείς διακεκριμένας
  α) Την πρωτοβουλίαν αυτής ταύτης της Α. Δ/σεως Αεροπορίας.
  β) Την εν τω πλαισίω της αμέσου υποστηρίξεως των μαχομένων τμημάτων.
 2. Προπαρασκευαστικόν Στάδιον 16.7.49 – 31.7.49
  Πρωτοβουλία ΑΔΑ/ΚΖ
  Εν συνεννοήσει μετά Β΄ΣΣ βάσει πληροφοριών αιχμαλώτων ή παραδιδομένων Κ.Σ. βάσει αεροαναγνωρίσεων, αεροφωτογραφιών και πληροφοριών των εν επαφή με τον εχθρόν τμημάτων κατά την περίοδον της προπαρασκευής εγένετο επί δεκαπενθήμερον εντατική προσβολή στόχων κυρίως των μετόπισθεν του εχθρού με τον σκοπόν.
  α) όπως παραλύσουν τα ανεφοδιαστικά του ρεύματα ημέραν τε και νύκτα διά της προσβολής οδών αυτοκινήτων σταθμών εκφορτώσεως κ.λ.π.
  β) όπως εξαρθρώσουν το σύστημα της διοικήσεώς του διά της προσβολής Σ. Δ/σεως, τηλεφωνικών κέντρων κ.τ.λ.
  γ) όπως παρεμποδίσουν την ανασυγκρότησίν του διά της προσβολής εμπέδων εκπαιδεύσεως.
  δ) όπως δυσχεράνουν τον ανεφοδιασμόν του εις τρόφιμα πυρ/κά και καύσιμα διά της προσβολής αποθηκών συγκεντρώσεων κ.τ.λ.
  ε) όπως κρατούν εν διαρκή εκνευρισμώ υπό την συνεχή απειλήν επικειμένης επιθέσεως διά της προσβολής καταυλισμών και χώρων σταθμεύσεως Μονάδων και
  Τέλος κατά τας τελευταίας ημέρας εντατική και ισχυρά προσβολή θέσεων πυρ/χιών και σημαντικών οχυρών άτινα προεβλέπετο να είναι οι πρώτοι καταληπτέοι αντικειμενικοί σκοποί.-

Εγένοντο κατά την ανωτέρω περίοδον προπαρασκευής :
Έξοδοι SPITS 255
HARVART 38
DACOTA BOMB 28
Ερρίφθησαν 538 Ρουκέτται
39 βόμβαι των 500 λιβρών
388 βόμβαι των 250 λιβρών
481 βόμβαι των 20 λιβρών
8 βόμβαι Εμπρηστικαί
Εσπάρησαν καρφοβελόναι επί οδών.
Τι επετεύχθη:
α) Ο εχθρός ηναγκάσθη απάσας τας κινήσεις του οιασδήποτε φύσεως να εκτελή μόνον νύκτα.
β) Εξηκριβωμένως κατεστράφησαν αποθήκαι καυσίμων
γ) Ακινήτησαν πλέον των 10 αυτοκινήτων του και εν συνεχεία κατεστράφησαν.-
δ) Αι θέσεις των πυρ/χιών του προσεβλήθησαν επιτυχώς και εξηναγκάσθη ο εχθρός να προβαίνη εις συχνάς αλλαγάς των θέσεων και πυροβόλων του και εις ενίσχυσιν της καλύψεως.
ε) Αλλά το σημαντικώτερον ήτο ότι ο εχθρός εκ των συνεχών βομβαρδισμών ημέρας τε και νυκτός διά βομβών ακαριαίων και επιβραδύνσεως ευρίσκετο εις ένα συνεχή συναγερμόν υποπτευόμενος ανά πάσαν στιγμήν ότι επίκειται εξόρμησις των πεζοπόρων τμημάτων.
Συνέπεια τούτου ήτο η μεγάλη κόπωσις και εξάντλησις του εχθρού καθώς επίσης και πτώσις του ηθικού του.-

Παρατηρηθέντα σφάλματα
ι) Παρετηρήθη αλλαγή στόχων και ουχί ημερολογιακή τήρησις του προγράμματος.
3. ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΝ
Α΄ ΦΑΣΙΣ 2.8.49 – 9.8.49
Συνεργασία Στρατού Αεροπορίας
Παρά το γεγονός ότι ο κύριος αγών του Στρατού ήρξατο την 10.8.49 αποβλέπων εις την εκπόρθησιν του οχυρού συγκροτήματος ΒΙΤΣΙ ο κύριος Αεροπορικός αγών αρχίζει από 2.8.49 ημέραν κατά την οποίαν ανελήφθη η κατάληψις σειράς σημαντικών υψωμάτων του εχθρού ισχυρώς κατεχομένων απ’ αυτού και αφθόνως οργανωμένων εκ του χώρου ΓΡΑΜΜΟΣ.
Εγένοντο αι κάτωθι έξοδοι :
SPITS 313
HAR 33
DAC 38
Ερρίφθησαν :
938 Ρουκέτται
72 βόμβαι των 500 λιβρών
374 βόμβαι των 250 λιβρών
14 βόμβαι των 20 λιβρών
176 βόμβαι Εμπρηστικαί

Η επέμβασις ήτο καθ’ ολοκληρίαν προσχεδιασμένη, ελάχισται αιτήσεις (ή μάλλον και αυταί εκ του γενικού σχεδίου απέρρεον) υπεβλήθησαν φθάσασαι μέχρι ΔΑΥ/Α.
Κατελήφθησαν εν στενή συνεργασία με τον Στρατόν (Πεζικόν Πυρ/κόν) υψωμ. 1425 Ν( ) υψωμ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν.( ) υψωμ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ Ν.( ) ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ Ν.( ) ΑΝΩΝΥΜΟΝ Ν. ( ) ΤΣΑΡΝΟ Ν.( ) (δις) (πλην ΤΣΑΡΝΟ τελικώς απωλέσθη).
Παρατηρήσεις:
Η επέμβασις της Αεροπορίας έλαβε χώραν βάσει εξαχθέντων συμπερασμάτων εκ των ασκήσεων μετά πραγματικών πυρών εις ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Συμφώνως προς το σχέδιον πυρός τα κύματα βομβαρδισμού διά βομβών ρουκεττών διεδέχθη τελικώς το κύμα της δι’ εμπρηστικών προσβολής μεθ’ ην η έφοδος του Πεζικού έδει να εκδηλωθή. Παρά ταύτα.
Ουδέν ύψωμα κατελήφθη ευθύς μετά τον βομβαρδισμόν διά ΝΑΠΑΛΜ ως εγένετο αποδεκτόν εκ των ασκήσεων.
Π.Χ. Το ύψωμα 1425 κατελήφθη κατόπιν διαδοχικών προσβολών.
6 SPITS δια Β/250
10 SPITS δια Ρουκεττών
6 SPITS δι’ Εμπρηστικών
Επετέθησαν εισέτι 4 SPITS διά Ρουκεττών και είτα κατελήφθη.
Το ύψωμα ΤΑΜΠΟΥΡΙ κατόπιν διαδοχικών προσβολών
6 SPITS δια Β/250
3 SPITS δια …….
3 SPITS δια Ρ.

Τούτο οφείλεται :
α) Εις την μη εξοικείωσιν του Πεζικού να προσεγγίζη τας εκρήξεις των ρουκεττών εις την απόστασιν των 100μ.
β) Εις την μικράν διάρκειαν δραστικότητος των ΝΑΠΑΛΜ (εμπρηστικών)
Συνέπεια τούτου ήτο μετά τον δι’ εμπρηστικών βομβαρδισμών απητείτο επέμβασις διά Ρουκεττών και πυροβόλων πολυβόλων μέχρις ολοκληρώσεως του αντικειμενικού σκοπού.
Αι απώλειαι κατά την κατάληψιν του υψωμ. 1425 ήσαν :
2 Ν.Α. 5 Τ.Α. 7 Ν.Ο. 49 Τ.Ο. Εις δε το ΤΣΑΡΝΟ πλέον των 350.
Ο Μέγας αυτός αριθμός των απωλειών και η απώλεια του ΤΣΑΡΝΟ (ως και η μη ολοκλήρωσις όλων των υψωμάτων ΠΟΛΕΝΑΤΑ) οφείλεται :
α) Ο εχθρός έχει προετοιμασμένας βολάς Πυρ/κού όλμων επί κάθε ιδικού του κατεχομένου υψώματος ας εξαπολύει άμα τη ανόδω των ημετέρων επ’ αυτού.
β) Εις τα εκπνοηθέντα σχέδια δράσεως αεροπορίας προεβλήθη αριθμός αεροσκαφών διά την εδραίωσιν ουχί όμως και επιτήρησιν εις ακτίνα πέριξ του αντικειμενικού σκοπού 1-3 χιλιομέτρων. Το έργον τούτο δέον εν μέρει να αναλαμβάνη και το πυροβολικόν.
γ) Εις την μετά λύσσης υπεράσπισην υπό του εχθρού ορισμένων υψωμάτων ζωτικών διά την όλην αμυντικήν του εγκατάστασιν.
4. ΙΙ Φάσις Κυρίου αγώνος (Διάσπασις) : 10.8.49 – 13.8.49
Την 10.8.49 κατόπιν 4ωρου προπαρασκευής Πυρ/κού και Αεροπορίας ήρξατο η έφοδος του Πεζικού και αρμάτων βάσει εκπνοηθέντος σχεδίου προς κατάληψιν του οχυρού συγκροτήματος ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ν.( ) και υψωμ. 1685 Ν.( ).
επετέθησαν εις ΠΟΛΕΝΑΤΑ 50 SPITS
εις ύψωμ. 1685 12 SPITS
εις ΠΟΛΕΝΑΤΑ ΙΙ 8 SPITS
Το ΠΟΛΕΝΑΤΑ Ι μετά ρουκεττοβολισμόν διά 114 ρουκεττών και 28 ΝΑΠΑΛΜ κατελήφθη. Το 1685 κατελήφθη βραδύτερον της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ.
Η ενέργεια βαθύτερον δεν εσημείωσεν σοβαράν πρόοδον. Το κατακτηθέν έδαφος διετηρήθη σταθερώς.
Και μετά την πτώσιν της ΠΟΛΕΝΑΤΑ ο αγών εξηκολούθησε του εχθρού επιδιώξαντος την επανάκτησίν του δι’ αντεπιθέσεων. Διά 72 εισέτι εξόδων SPITS η Αεροπορία υπεστήριξεν αγώνα εκ του συστάδην του Πεζικού και τελικώς ο εχθρός εξηναγκάσθη εις αποχώρησιν. Ταυτοχρόνως 34 έξοδοι SPITS κατηναλώθησαν καθ’ όλην την ημέραν διά α/πυροβολικόν εις τον χώρον ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ. Επετεύχθη η εξουδετέρωσις μιας Πυρ/χίας και η μείωσις εις το ελάχιστον της δράσεως πυρών αντιπροπαρασκευής του εχθρικού Πυρ/κού.
Την 11.8.49 τα τμήματα ευρίσκονται βαθέως εντός της εχθρικής τοποθεσίας.
Εζητήθη υποστήριξις Αεροπορίας εις ΤΣΟΥΚΑΝ και ΛΕΣΙΤΣ. ΤΣΟΥΚΑ επεμβάσει 7 SPITS κατόπιν μικροαγώνος κατελήφθη. ΛΕΣΙΤΣ μέχρις απογευματινών ωρών προσεβλήθη κατά κύματα εν συνόλω διά εν συνόλω 47 SPITS Δεν κατελήφθη. Την νύκτα εγκατελήφθη υπό του εχθρού.
Την 13.8.49 επεμβάσει 12 SPITS κατελήφθη η ΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ.
Η επίθεσις της ΜΑΥΡΗΣ ΡΑΧΗΣ είναι η τελευταία συγκεντρωτική δράσις της αεροπορίας.
5. ΙΙΙ ΦΑΣΙΣ από 13.8.49 – 16.8.49
Μετά την κατάληψιν της οχυράς αμυντικής τοποθεσίας ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ και την διείσδυσιν εις ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤΑ ΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ. Το μέτωπον διεσπάσθη και αι ανθιστάμεναι εισέτι προκεχωρημέναι αμυντικαί τοποθεσίαι του εχθρού ηπειλούντο από πλήρη κύκλωσιν.
Εν όψει πλήρους καταστροφής ο εχθρός ήρχισε εκκενώνων το προκεχωρημένον μέτωπόν του αποσυρόμενος προς ΒΑΡΜΠΑΝ – ΛΑΙΜΟΝ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ.
Κατά την περίοδον αυτήν η δράσις της αεροπορίας στρέφεται κυρίως εναντίων όλων των υποχωρουσών φαλάγγων ιδιαιτέρως δε επιτηρείται το στενόν ΛΑΙΜΟΣ διά την πρόληψιν της διαρροής εξ αυτού προς ΠΥΞΟΝ – ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Η επέμβασις ήτο καθ’ ολοκληρίαν πρωτοβουλία ΑΔΑ/ΚΖ. Το εκπονηθέν σχέδιον ….. μετ’ ακριβείας προέβλεψε καθ’ όλην την ημέραν πτήσεις περιπολιών εξ ενός ΧΑΡΒΑΡΤ και 2 SPITS εφ’ ολοκλήρου του μετώπου διά την διάλυσιν των αποχωρουσών φαλάγγων και καθυστέρυσιν τούτων, κατά δε την νύκτα διά βομβαρδισμών διά DACOTA διά βομβών μετ’ έπιβραδύνσεως επεδιώχθη η απαγόρευσις διαφυγής από ΛΑΙΜΟΝ.
Πράγματι ο εχθρός παρά το γεγονός ότι ήρξατο αποχωρών από των απογευματινών ωρών της 13.8.49 την πρωίαν της 14.8.49 εφαίνετο ακόμη και μεγάλας φάλαγγας αποσυρόμενος προς ΠΥΞΟΝ. Αι φάλαγγες αύται εσφυροκοπήθησαν ανηλεώς εδόθη δε ταυτοχρόνως και ο αναγκαίος χρόνος εις τα νοτίως δρώντα Πεζοπόρα τμήματα να σπεύσουν και να προλάβουν το κλείσιμο του ΛΑΙΜΟΥ. Οι φονευθέντες συλληφθέντες επί του ΛΑΙΜΟΥ ήσαν πολλοί.
Τας εσπερινάς ώρας της 16.8.49 υποστηρίξει 4 SPITS εις περιοχήν (Ν.252673) και (Ν.253677) εξεδιώχθησαν και οι τελευταίοι εναπομείναντες Κ.Σ. εν τη χερσονήσω και εις ολόκληρον το οχυρόν ΒΙΤΣΙ.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Τοποθετηθείσα μέθοδος της δράσεως της Αεροπορίας ήτο η συγκεντρωτική :
Παρουσίασε τα εξής πολενεκτήματα και μειονεκτήματα :
α) Πλεονεκτήματα :
ι. Η δι’ όλων των πυρών της Αεροπορίας συγκεντρωτική βολή έχει το μειονέκτημα ότι καλύπτει ολόκληρον την επιφάνειαν του στόχου. Ιδιαιτέρως δε όταν αι διαστάσεις τούτου είναι μικραί.
ιι. Η εις μεγάλους αριθμούς κατά κύματα εμφάνισις της Αεροπορίας προκαλεί μεγίστην ηθικήν κατάπτωσιν του εχθρού, δεν του παρέχει την δυνατότητα της διοικήσεως και παραλύει κάθε οργανικήν εξάρτησιν.
ιιι. Δίδει την ευκαιρίαν εις τα φίλια να κινηθούν ανέτως προσεγγίζοντες ακινδύνως μέχρι της αποστάσεως της εφόδου (100 – 150 μ.)
ιυ. Η Α/Α δράσις του εχθρού περιορίζεται εις το ελάχιστον.
β) Μειονεκτήματα :
ι. Μειώνει την παραμονήν των αεροπλάνων υπεράνω του πεδίου της μάχης και συνεπώς την άμεσον υποστήριξιν εις ελάχιστον χρόνο. Η παραμονή των κυμαίνεται από 15’ – 30’.
ιι. Η συγκεντρωτική χρησιμοποίησις όταν πρόκειται περί μικράς δυνάμεως καθιστά έστω και δι’ ολίγας ώρας αχρησιμοποίητον άπασαν την δύναμιν της Αεροπορίας διά λόγους τεχνικής προπαρασκευής.
1. Μετά την πρώτην έξοδον εξ 82 SPITS εις ΠΟΛΕΝΑΤΑ εχρειάσθη χρονικόν διάστημα 2 ωρών προκειμένου να είναι εις θέσιν να χρησιμοποιηθώσι ταύτα εκ νέου.
Αντιθέτως η κατά ζεύγη ή κατά μικρούς αριθμούς χρησιμοποίησίς (2-4) έχει το μειονέκτημα της ασθενούς μικράς προσβολής, έχει όμως το πλεονέκτημα της μακράς παραμονής και μετά μεγαλυτέρας ακριβείας επεμβάσεως.-
2. Δεν εσημειώθη ουδαμού συνεργασία μετ’ αρμάτων ή τεθωρακισμένων παρά το γεγονός ότι ήφθασαν πολλάκις τα τεθωρακισμένα παρά των αεροπλάνων μαχόμενα και μολονότι είχον εφοδιασθή διά V.H.F. οι ουδέποτε εχρησιμοποίησαν.
3. Τας εσπερινάς ώρας πολλάκις εδημιουργήθησαν επικίνδυνοι καταστάσεις (12.8.49 αντεπίθεσις Συμμ. κατά ΙΧης εις 32 πυραμίδα, απειλή κατά δεξιού πλευρού ΧΙ συγκρούσεις επί ΒΑΡΜΠΑΣ) δεν υπήρχε δε ετοιμότης επεμβάσεως ει μη διά μίαν μόνον (4 SPITS).
4. Παρετηρήθη αταξία εις την εφαρμογήν ωριαίων προγραμμάτων επεμβάσεως των όπλων Πυρ/κού Πεζικού Αεροπορίας. Δεν ετηρήθησαν επακριβώς τα προσχεδιασθέντα. Ούτω παρετηρήθη αναμονή των SPITS άνωθεν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ μέχρις ου παύσει η βολή Πυρ/κού κατ’ αυτής.
ΙV. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ’ ΑΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
1. Την 9.8.49 υπεβλήθη παρά VΙΙΙ Μεραρχίας αίτησις υποστηρίξεως τμημάτων της κατά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ απεστάλησαν 4 SPITS και εν ΧΑΡΒΑΡΤ.
2. Την 14.8.49 πρωίαν υπεβλήθη αίτησις παρά Γ΄ΣΣ διά ΞΑΝΘΗΝ. Απερρίφθη.
3. Την αυτήν αίτησιν παρά του Α΄ΣΣ εις ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΝ ικανοποιήθη διά 2 SPITS.
4. Την 15.8.49 παρά VΙΙΙ Μεραρχίας ικανοποιήθη διά 2 SPITS.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΝ
1. Η συνεργασία των Όπλων εβελτιώθη σημαντικώς.
2. Το Πεζικόν δέον να εκμεταλλεύεται τον διά ρουκεττών βομβαρδισμόν υπό των αεροπλάνων και να προσεγγίζη εις την απόστασιν των 100 – 150 μ. εις τρόπον ώστε μετά τον βομβαρδισμόν διά εμπρηστικών δι’ ενός άλματος να ευρεθή επί του αντικειμενικού σκοπού.
Εξ άλλου οι χειρισταί των SPITS κατά τον ρουκεττοβολισμόν δέον να βεβαιώνται ότι το Πεζικόν προχωρεί εκμεταλλευόμενον τ’ αποτελέσματα. Εν ανάγκη να παροτρύνη διά των Ο.Ε. τους άνδρας όπως προχωρήσωσι συνιστώντες ότι δεν διατρέχουσι κίνδυνον εκ των βολών των διά ρουκεττών.
3. Επί των ανωτέρω επιβάλλεται η εκτέλεσις συνδεδυασμένων Στρατού – Αεροπορίας ασκήσεων.

ΑΡΧ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος – Επιτελάρχης
Διά την ακρίβειαν
ΣΗΔΜ/ΑΕΑ
Τ.Σ.Υ.

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΥΚΝΟΣ αρ.7, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/3 Ιουν 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α Αντιτ….12…
3 Ιουνίου 1947
ΙΣ/5/348/Α1

 

1η ΣΤΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αρ. 7

(Συνθηματικόν “ΚΥΚΝΟΣ”)

(ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ υπ’ αρ. 1/273/14.5.47 οδηγιών Στρατιάς)

Χάρται: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΡΙΣΣΑ, ΕΔΕΣΣΑ, ΚΟΖΑΝΗ
1:100.000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Ι.     Εχθρός

(α)   Οργάνωσις – Διάταξις κλπ. (όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών).

(β)   Δυνατότητες: Είναι δυνατόν λόγω της εν τη περιοχή ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ συγκροτήσεως του, καταλλήλως πιεζόμενος ν’ αμυνθή εις τινα ζωτικά δι’ αυτόν σημεία.

Το πλέον πιθανόν είναι να επιχειρήση όπως διαφύγη κατά μικράς ομάδας κατά πρώτον λόγων προς Β. (ΒΕΡΜΙΟΝ) ή Ν.Δ. (ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ) και κατά δεύτερον λόγον προς Ν.(ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ). Εν πάση περιπτώσει θα αφήση μικράς ομάδας (ως πυρήνας διά την εκ νέου ανασυγκρότησιν του) εν τη υπ’ όψιν περιοχή κρυπτομένας εις τας πλέον κεκαλυμμένας και δασώδεις ζώνας. Συνέχεια

Έκθεσις Συμπλοκής ΚΑΝΤΣΙΚΟΥ, Β’ΣΣ/Α1/9 Απρ 1947

Θέμα:Έκθεσις Συμπλοκής ΚΑΝΤΣΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ:1ην Στρατιάν/Α1

Γραφείον Α1/Β.Σ.Σ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Β.Σ.Σ./Α.Π. 1256/Α1/1/3
 
904 τη 9-4-47

1.Υποβάλλεται εν αντιγράφω έκθεσις του 527 Τάγματος 43 Ταξιαρχίας επί της λαβούσης χώραν συμπλοκής του 3ου Λόχου αυτού εις ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ (Ν.1310) κατά την 7ην Μαρτίου 1947 Συνέχεια

Απόσπασμα απο τη Δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη .30 Απρ – 26 Μαϊ 1834

Ξυπνά λεβέντη μου ραγιά
και σηκου το κεφάλι
τι δόξα που είχες μια φορά απόκτησε και πάλι

ΠΡΟΕΔ.: (Δείχνοντας το). Είναι αληθινό αυτό το γράμμα τον Υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας προς εσένα;

ΚΟΛΟΚ.: Ναι, είναι.

ΠΡΟΕΔ.: Πώς πήρε αφορμή να σου γράψει ο Ρώσος υπουργός;

ΚΟΛΟΚ.: Ήταν απάντηση σ’ ένα δικό μου γράμμα. Πήρ’ αφορμή για να του γράψω από τούτο δω το περιστατικό: Άμα ήρθε ο Βασιλιάς μας, ο πρεσβευτής της Ρωσίας Ρονκμαν άφησε ένα γράμμα του στο περιβόλι μου συστήνοντας με στους Ρώσους καπετάνιους του Αιγαίου. Γι’ αυτό έκαμα κι εγώ ένα ίδιο γράμμα συστήνοντας αυτόν και το ναύαρχο τους Ρίκορντ σε δικούς μας. Δε μου πέρασε η ιδέα πως αυτό βλάφτει είτε είν’ εμποδισμένο. Τόκαμα από λεπτότητα. Συνέχεια

Κύρηξη στρατιωτικού νόμου, ΕΛΑΣ/6 ΤΑΓΜΑ/11 Σεπ 1944

ΕΛΑΣ
1/6 Τάγμα

ΔΙΑΤΑΓΗ

Από σήμερα στις 11 του μήνα Σεπτέμβρη 1944 και ώρα 6η  πρωϊνή κηρύσσομαι ολόκληρη την περιφέρεια Ερμιονιδοτροιζηνίας Ύδρας  και Σπετσών σε κατάσταση  πολιορκίας.
Ο Στρατιωτικός νόμος θα εφαρμοσθή απαραιτήτως. Όλοι οι συνεργαζόμενοι με εθνοπροδότες των τριών ΕΕΕ θα τυφεκίζονται άνευ διαδικασίας.  Όλοι οι προδότες πληροφοριοδώται και γενικά οι παρέχοντες ευκολίες σ’ αυτούς θα τυγχάνουν τις ίδιες τύχες. Προϊδοποιούμεν τους κατοίκους όλων των χωρίων ότι σε περίπτωση επιχειρήσεων να μη κινούνται από χωριό σε χωριό χωρίς άδεια των τμημάτων του ΕΛΑΣ. Οι ευρισκόμενοι εκτός των χωρίων των και εις τα βουνά θα τυφεκίζονται.

Σ.Δ. 1/6
Για το Τάγμα
Τ.Σ.Υ.

THE GERMAN CAMPAIGNS IN THE BALKANS (SPRING 1941),CMH Pub 104-4

This publication replaces DA Pam 20-260, November 1953
Facsimile Edition, 1984, 1986
CENTER OF MILITARY HISTORY
UNITED STATES ARMY
WASHINGTON, D.C

FOREWORD

The purpose of this study is to describe the German campaigns in the Balkans and the seizure of Crete within the framework of Hitler’s military policy during the second year of World War II. The study is the first of a series dealing with large-scale German military operations in Eastern Europe; other historical studies such as Germany and Finland–Allies and Enemies in World War II, The Axis Campaign in Russia, 1941-45: A Strategic Survey, and German Army Group Operations in Russia will follow.

«The German Campaigns in the Balkans» is written from the German point of view and is based mainly on original German records and postwar military writings by Dr. Helmut Greiner, General Burkharth. Mueller-Hillebrand, and the late General Hans von Greiffenberg. The lessons and conclusions following each narrative have been drawn from the same German sources. (These records and manuscripts are listed in appendix III.) Material taken from U.S. and Allied sources has been integrated into the text, but specific cross references have been made only in those instances where these sources deviate from the German documents. Συνέχεια

World War II Liberation of Greece: British Landings (October 1944)

Figure 1.–This RAF photograph was taken October 5, 1944. The caption reads, «RAF lands in Greece: The first arrival on the mainland of Greece of our firces, which included British labd forces and units of the Royal Air Force Regiment; met with a wildly enthusiastic welcome from the inhabitants. On a beach in Greece, BAC. Frank Harper, 160 Canongate, Edinburgh (left), and BAC Edward Carswell, Ivy Cottage, Stanley, Stoke-on-Trent, members of the RAF Regiment, share their early morning breakfast rations with a little Greek boy.» He seem to be enjoying breakfast with his new friends. Notice what looks to be a landing craft in the background.

The British Government was concerned about a Communist take over in Greece. The British wanted to invade Greece in early 1944, but were unable to interest the Americans who were focused on Normandy. They planned a series of small actions in the Agean. Operation Accolade focused on the Dodecanese Islands. Operation Hercules was planned to assault Rhodes. Συνέχεια

WW2 Balkan Campaign – Yugoslavia

The Yugoslav army was regarded for one of the strongest in Europe. Its prestige was strengthened by glorious traditions of the Serbian army from two Balkan and the First World wars. That was however the army of ethnically homogeneous Serbia whereas in 1941 the army was comprised of soldiers of multinational Yugoslavia and within its ranks occurred all the contradictions splitting this country.

During the peacetime the Yugoslav army numbered about 150,000 men divided among 20 divisions. Mobilization plans foresaw formation of 31 divisions (28 infantry and 3 cavalry ones) as well as many border, fortress and auxiliary units; altogether 1.7 million men.  This large force had inadequate armaments, especially in anti-tank, anti-aircraft weapons and vehicles (only two tank battalions were available, which possessed only one modern tank). Partially modernized air forces had about 520 aircraft, and smallish navy apart from the Adriatic fleet also had its own air force, coastal defence and a large riverine flotilla. Συνέχεια

Conquest of Yugoslavia

First shots were fired yet before the midnight on 5 April 1941: German assault groups attacked several object along the Yugoslav borders. At 2:00 a German engineer group took by surprise the Yugoslav side of the Iron Gate and voided the Yugoslav plan to block the shipping on the Danube. At 5:00 German and Italian air forces set off for the action, and at 5:15 started the German attack on Skopje, Veles and Strumica. At 6:30 first aircraft from the German 4th Air Fleet flew over Belgrade. Συνέχεια

WW2 – Balkan Catastrophe

In October 1940 the British command happened to withdraw some forces from North Africa to give aid to Greece, a rather moral one. The Greeks though proved to be inflexible beyond expectation, they had fought off advanced Italian divisions, driven them back, and close behind them entered Albania. The general situation in the Balkans was worsening week after week and the reinforcement of British expeditionary forces in Greece was becoming an urgent necessity. To the country of the Hellenes had been sent one of two brigades of the 2nd Armoured Division, two infantry divisions and a considerable part of aviation, 50,000 men altogether. A highland rifles brigade had to join them soon. In command was Gen. Henry Maitland Wilson. Συνέχεια

Εκθεση περί της δράσεως των Ευελπίδων 1940-1945

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1940-45

Α. ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (28 Οκτωβρίου 1940 – 31 Μαΐου 1941)
1. Παραμονές του Πολέμου
Λίγες μέρες πριν από τον ύπουλο τορπιλλισμό του Καταδρομικού «Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο, στο λιμάνι της Τήνου (15 Αυγ. 1940) κι’ ενώ τα σύννεφα του πολέμου συσσωρεύονταν απειλητικά στον ουρανό της Ελλάδος, 289 απόφοιτοι Ευέλπιδες ορκίστηκαν (10 Αυγ. 1940) ως Ανθυπολοχαγοί ενώπιον του τότε βασιλιά Γεώργιου Β΄. Ήταν η τάξη του 1940. Δυόμηση δε μήνες αργότερα (παραμονές του πολέμου) φοιτούσαν στη ΣΣΕ τρεις (3) Τάξεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα τότε Οργανισμό της:
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙΙη Τάξη (από το φθινόπωρο του 1938).
– Η νεοπροαχθείσα ΙΙη Τάξη (322 μαθητές) από 29 Οκτωβρίου 1939.
– Η μόλις εισαχθείσα Ιη Τάξη (326 μαθητές) από 2 Οκτωβρίου 1940.
Υπόψη ότι σε κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λειτουργούσε ταυτόχρονα και η «Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Υπηρεσιών» (ΣΣΑΣΥ) με 109 συνολικά μαθητές των ειδικοτήτων: Υγειονομικού, Διαχειρίσεως, Στρατολογίας και Αυτοκινήτων. Επίσης δε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στρατωνίστηκε από τον Νοέμβριο του ‘40 ο Ουλαμός Εφέδρων Αξιωματικών. Συνέχεια

The Greek Civil War 1943-1949,

Major Jeffrey Kotora, Marine Corps Command and Staff College, 16 Apr 1985

Since the end of the Second World War, the frequency with which nations have fallen victim to communist insurgencies has not abated. Why have some nations been able to resist while others succumbed to wars of national liberation? The object of this paper is to examine one such conflict with a view towards analyzing the events of the war and the causative factors that made it a successful counterinsurgency.
This study of the Greek Civil War begins with a discussion of the roots of the conflict in the German occupation of Greece in 1941. Included in this discussion is the growth of the resistance and the rise of the Greek communists. The major portion of the paper deals with three separate stages, or «Rounds» of the civil war. The First Round occurred in late 1943 and was an attempt by the communists to eliminate rival resistance groups. The Second Round was precipitated by the overt attempt of the communists to seize control of Greece shortly after liberation by the Allies in late 1944.

Συνέχεια

Η τακτική του ΕΛΑΣ, Κώστας Καραγιώργης (Διευθυντής ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, «Στρατηγός» του ΕΛΑΣ)

«Κατά πρώτο λόγο η γενική τακτική είναι,  να υποχωρούμε μπροστά στον προελαύνοντα εχθρό,  μη λυπόμενοι το έδαφος,  που χάνουμε.  Να διατηρούμε τις δυνάμεις μας ακέραιες για τους μελλοντικούς σκοπούς μας. Αυτά μας διατύπωσε ο Σιάντος.  Στην νοοτροπία ο ΕΛΑΣ πρέπει να κινείται πάνω στο παλιό καραβανάδικο πνεύμα (ο Κατσαβρός τα θυμάται),  ραχάτι,  καλοπέραση πολιτικολογία και πολεμικός  συμβιβασμός στην ουσία με τον κατακτητή. Κώστας Καραγιώργης (Διευθυντής ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, «Στρατηγός» του ΕΛΑΣ

Εθνική αντίσταση και ΚΚΕ, Κ. Καλαμπαλίκης

«Το ΚΚΕ ΔΕΝ τόλμησε να βάλει στην ονομασία του ΕΛΑΣ και τους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΔΙΩΚΕ ΕΥΘΥΣ ΕΞ – ΑΡΧΗΣ π. χ.  «Κομμουνιστικός ή Σοσιαλιστικός Απελευθερωτικός Στρατός».

Οι πολιτικοί σκοποί του ΕΑΜ κυκλοφόρησαν στους μη κομμουνιστές μετά το 44.  Δεν τόλμησαν να τους κυκλοφορήσουν κατά το διάστημα της κατοχής μεταξύ των Εθνικοφρόνων ΕΑΜιτών».  Ε.  Καλαμπαλίκης (διοικητής X Μεραρχίας του ΕΛΑΣ), Η Εθνική Αντίσταση 1940-1944 ζητά δικαίωσιν

Ανταρτικές ομάδες στην Ελλάδα 1941-1944

Ένοπλοι Οργανώσεις Αντιστάσεως,

Ενοπλος έξέγερσις κατά των κατακτητών έξεδηλώθη πολύ πρίν αρχίση ή δράσις των οργανώσεων αντιστάσεως. Τά γεγονότα τής Δράμας καί του Δοξάτου, τά όποια έλαβον χώραν κατά τό τέλος του Σεπτεμβρίου του 1941 δύναται νά θεωρηθούν ώς αυθόρμητος έναρξις τής ενόπλου αντιστάσεως του Ελληνικού λαού κατά των κατακτητών καί Ιδιαιτέρως κατά των Βουλγάρων επιδρομέων. Ή γενομένη ένοπλος έξέγερσις των κατοίκων τής περιοχής Δράμας, συνεπεία έντεχνων ψευδών διαδόσεων τής βουλγαρικής προπαγάνδας περί στασιάσεως του Βουλγαρικού στρατού κλπ., ύπήρξεν ανοργάνωτος καί πρόωρος καί παρά τόν ήρωϊσμόν των κατοίκων άπέτυχεν. Μετά τά ώς ανω γεγονότα, εμφανίσεις ολιγάριθμων ενόπλων ομάδων είς τήν ΰπαιθρον, έσημειώΟησαν είς διάφορα σημεία τής χώρας άπό των άρχων τής ανοίξεως του 1942. ΑΙ ώς άνω ομάδες δέν κατώρθωσαν νά διατηρηθούν έπί πολύ λόγω τής αντιδράσεως τών δυνάμεων των κατακτητών καί τών άρχων ασφαλείας καθ’ ΰσον στερούμενοι δικτύου πληροφοριών, ένέπιπτον ευκόλως είς ενέδρας ή ήναγκάζοντο νά αυτοδιαλυθούν ελλείψει μέσων συντηρήσεως.

Καί αϊ πρώται ομάδες ανταρτών τών μεγάλων οργανώσεων ΕΑΜ καί ΕΔΕΣ δταν έξήλθον είς τήν ϋπαιθρον, τό θέρος του 1942, συνήντησαν τρομεράς δυσχέρειας. Μετά τάς πρώτας συγκρούσεις των ομως μετά τών κατακτητών καί Ιδίως μετά τήν άνατίναξιν τής γέφυρας του Γοργο-ποτάμου (25 Νοεμβρίου 1942) ύπό τών ανταρτών, συνεργαζομένων μετά τών Βρεταννών σαμποτέρ, ή κατάοτασις μετεβλήθη. Αξιωματικοί του Στρατου έξήρχοντο συνεχώς είς τήν ϋπαιθρον καί ένετόσσοντο είς τάς ανταρτικός ομάδας, ενώ ολόκληροι Σταθμοί χωροφυλακής, μετά του οπλισμού των, προσεχώρουν είς ταύτας.  Ενεφανίσθησαν ανταρτικαί ομάδες καί διαφόρων άλλων οργανώσεων καί οϋτω τήν άνοιξιν του 1943 τό ανταρτικόν κίνημα κυριαρχούσε είς όλόκληρον τήν ΰπαιθρον τής χώρας. Συνέχεια

Heinz Guderian

HEINZ GUDERIAN: O «ΠΑΤΕΡΑΣ» ΤΩΝ PANZER

Ορμητικός και θυελλώδης ως χαρακτήρας, ο στρατηγός Χάιντς Γκουντέριαν υπήρξε η ψυχή των Panzer και του αστραπιαίου πολέμου, που χάρισαν τις λαμπρότερες νίκες στα γερμανικά όπλα

Νωρίς τα χαράματα της Κυριακής 17 Ιουνίου 1888, σε μια πολίχνη της Πομερανίας που έφερε το ασυνήθιστο όνομα Κουλμ (το σημερινό Χέουμνο της Πολωνίας) είδε το φως της ζωής ο πρωτότοκος γιος του Friedrich Guderian και της Clara Kirchhoff. Τον ονόμασαν Χάιντς – Βίλχελμ (Heinz – Wilhelm). Δύο χρόνια αργότερα του χάρισαν έναν αδελφό -τον Φριτς (Fritsch). Συνέχεια

Politics and Military Advice: Lessons from the Campaign in Greece 1941

By Squadron Leader David Stubbs

This paper suggests that the British decision to become involved in Greece, with a token RAF force in November 1940, helped set in train a series of events which ultimately led to the disastrous joint and coalition venture, where the military desire to satisfy the political appetite for grand strategy caused some commanders to ignore their own assessments that intervention was likely to fail without adequate air support. The paper will show how political pressure was applied to the military commanders and how their objections were gradually eroded so that they began to ignore their own rational analysis and come to believe that the impossible was possible, with ruinous consequences in terms of men and equipment. Συνέχεια

Korean War: Outpost Harry

The soldiers of the Greek Expeditionary Forces called it Outpost «Haros» the Greek name for Death. It was classic wartime humor, a dark pun borne of a hopeless mission. More than 88,000 rounds of Chinese artillery would pound Outpost Harry a tiny Korean hilltop no bigger than Times Square, 425 yards ahead of the front line. Defended each night by a single company of American or Greek soldiers of between 90 and 150 infantrymen, the 3000 Chinese soldiers had anticipated an easy capture. Over a period of eight days, vast waves of Chinese Communist Forces would flood into Harry’s trench lines–more than 13,000 soldiers in all. And yet each of the five companies ordered to hold Outpost Harry, when its turn came, held it. It was nothing less than a modern-day Battle of Thermopylae.
Συνέχεια