Ελληνική αντιστασιακή ομάδα καπετάν Γιάννου (Αχαία)


Κατά τάς αρχάς ΜαΪου 1943 είχε συγκροτηθή και εξοπλισθή πλήρως εν την περιοχή Αχαϊας 30μελής ένοπλoς ανεξάρτητη ελληνική ομάς  υπό την αρχηγίαν του καπετάν Γιάννου. Ο Καπετάν Γιάννος ήτο ένα ωραίο και ιπποτικό παλληκάρι, κατήγετο απο το χωριό Μποτιά των Καλαβρύτων. Κατά τα τέλη του 1942 βγήκε στο βουνό με ολίγους συμπατριώτας του συγκρότησε αντάρτικη ομάδα. Στην αρχή η ομάς του ήτο ολιγομελής, λιγάκι βραδύτερον έγινε 30μελής. Το σύνθημα του Καπετάν Γιάννου ήτο: << Όλα για την Ελλάδα>>. Αγροτόπαιδο, με πολύ λίγη μόρφωση, βγήκε στο βουνό και ακολούθησε τον δρόμο της θυσίας και της τιμής απτόητος, το αγνό και ζωντανό αυτό χωριατόπουλο βάδισε αγέρωχα και με σταθερότητα ήρωος και με μεγαλοψυχία αληθούς Χριστιανού τον δρόμο της θυσίας για την λευτεριά της πατρίδος του και εθυσίασε την ζωή του, τα νειάτα του παραμένων ακλόνητος επάνω στην έπαλξη του καθήκοντος. Ο Καπετάν Γιάννος μόλις επληροφορήθη ότι στην περιοχή Καλαβρύτων έπεσε με αλεξίπτωτο ο Άγγλος Ταγματάρχης Άντονυ μαζίμε τους δύο Έλληνας αξιωματικούς Βασίλη και Στέφανο, έσπευσε με την ομάδα του να τους συναντήση και να παράσχη εις αυτούς πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν και εκδούλευσιν. Ανέλαβε προσωπικώς την ασφάλειαν του κλιμακίου. Όπου περνούσε η ομάδα του Καπετάν Γιάννου προκαλούσε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις και ρίγη ενθουσιασμού, ο ίδιος με θερμά και πατριωτικά λόγια όπου περνούσε, αναπτέρωνε τας ελπίδας των σκλάβων χωρικών

Η ηγεσία όμως του ΕΛΑΣ έβλεπε με φθονερό μάτι την δημοτικότητα του ήρωος αυτού και αμέσως σκέφτηκε να τον εξουδετερώση είτε δια της βίας και δυναμικής διαλύσεως της ομάδας του, είτε δια της συγχωνεύσεως αυτής εις τάς τάξεις του ΕΛΑΣ. Κατ’αρχάς αποφάσισε να μη διαλύση την ομάδα του Γιάννου δυναμικώς και να μην εκδηλώση ουδέ και την παρα μικράν εχθρικήν στάσιν έναντι αυτής αλλα τουναντίον να καταδείξει εις τον Γιάννον και τους άνδρας του ότι ο ΕΛΑΣ διαπνέεται απο τας καλύτερας των διαθέσεων έναντι αυτού και των ανδρών του. Ο Σμήναρχος Μίχας ή Καπετάν Μαχαίρας (σσ. ουδέποτε ήταν κομμουνιστής, μάλιστα προπολεμικά είχε καλή δράση σε Μικρα Ασία. Έφαγε 8 χρόνια για την διάλυση της ομάδας Δροσόπουλου απο το δικαστήριο δοσιλόγων. Ωστόσο πρέπει να ξεχωρισθεί απο τον Ωρίωνα και τους άλλους κομμουνιστές σφαγείς), στρατιωτικός ηγέτης του νεοσυστάτου τότε ΕΛΑΣ, πριν ακόμη φθάσουν στον Μωρηά οι κομμουνισταί Παπούας, Ωρίων, Πελοπίδας, Ησαίας και άλλοι να αναλάβουν την ηγεσίαν του ΕΛΑΣ, ως μόνος υπεύθυνος και αρχηγός του ΕΛΑΣ στην περιοχή Καλαβρύτων και Αχαϊας και μη γνωρίζων ασφαλώς ότι μίας απο τας βασικάς επιδιώξεις του ΕΛΑΣ ήτο η διάλυσις δια παντός μέσου και τρόπου πάσης άλλης ομάδος, επρότεινε πολλές φορές εις τον Καπετάν Γιάννον να ενταχθή εις το συγκρότημα του Μίχα, όπερ τότε ήτο ο ΕΛΑΣ εν τη περιοχή Αχαϊας, η ένταξις του δε πρός αυτόν, ετόνιζεν ο Μίχας, αφ’ενός μεν θα εξησφάλιζε την ακεραιότητα της ομάδος του και αφ’ετέρου θα παρουσιάζετο εις τα όμματα των χωρικών ότι ολόκληρον το αντάρτικο ήτο ενωμένον και ότι δεν υφίστατο καμμία διαφορά και καμμία διαίρεσις μεταξύ των ομάδων που βγήκαν στο βουνό. Ο Καπετάν Μίχας επιθυμούσε διακαώς να εντάξης εις τας ομάδους του την ομάδα του καπετάν Γιάννου, πιστεύων δε ότι ο Άγγλος Ταγματάρχης Άντονυ θα ήσκει ουσιώδη επιρροήν επί του Γιάννου και ότι ήτο ο μόνος άνθρωπος όστις θα ηδύνατο να επιβάλη εις τον Γιάννον να δεχθή να ενταχθή ούτος εις τον ΕΛΑΣ, διεμύνησεν εις τον Άγγλον σύνδεσμον Ταγματάρχης, ότι διακαής πόθος του ήτο η μικρά αυτή ομάς του Γιάννου να ενταχθή εις τον ΕΛΑΣ και ότι ορθόν και πρέπον είναι να συστήση εις τον Καπετάν Γιάννον να ενταχθή εις τον ΕΛΑΣ δια να μη παρουσιάζεται το φαινόμενο της διαιρέσεως εις τους χωρικούς Πράγματι τή πρωτοβουλία του Άγγλου Ταγματάρχου κατά τας αρχάς Ιουνίου 1943 επραγματοποιήθη σύσκεψις εις το χωρίον Δεμέστιχα Καλαβρύτων με το μοναδικόν θέμα συζητήσεως την ένταξιν της ομάδος του Γιάννουν εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ. Εις την σύσκεψιν αυτήν έλαβον μέρος ο Άντονυ, οι δύο Έλληνες αξιωματικοί Βασίλης και Στέφανος, ο Σμήναρχος Μίχας, ο εκ πατρών ιατρός Χρήστος Ρόδης και εκ Δεμεστίχων πράκτωρ της Διασυμμαχικής αποστολής Ηλίας Μιχαλόπουλος. Είς την σύσκεψιν αυτήν απεφασίσθη η ένταξις του καπετάν Γιάννου εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ με τον μονδικόν όρον ότι τόσον ο Καπετάν Γιάννος όσον και οι άνδρες της ομάδος του θα φέρουν εις τους μπερέδες τους και τα πηλίκια των το Βασιλικόν Στέμμα. Ο Μίχας εδέχθη όρον και την επομένην ημέραν ειδοποιήθη ο καπετάν Γιάννος να έλθη εις Δεμέστιχα με την ομάδα του δια να ενταχθή εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ Πράγματι ο Γιάννος μπήκε την επόμενην στο Δεμέστιχα, το χωριό όλο τον υπεδέχθη με ζητωκραυγάς και με ακράτητον ενθουσιασμόν, η συνάντησις των ανδρών της ομάδος του Γιάννου με τους άνδρας του Καπετάν Μίχα ήτο εις το άκρον συγκινητικήν. Ο Σμήναρχος αγκάλιασε τον Γιάννο και τον ησπάσθη δύο φοράς και εν συνεχεία ησπάσθη όλους τους άνδρας του έναν-έναν χωριστά. ‘Υστερα απο ολίγας ημέρας και περί τα μέσα του Ιουνίου 1943 πέρασαν απο την Ρούμελη στο Μωρά με βάρκες περί τους 65 κομμουνισταί, επίλεκτα στελέχη του κόμματος, με τον σκοπόν να οργανώσουν το κίνημα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο και να του δώσουν σάρκα και οστά. Οι περισσότεροι απο αυτούς ήσαν παλαίμαχοι κομμουνισταί και διεπνέοντο απο έναν άφθαστον κομματικόν φανατισμόν και απο μίαν ιδεολογικήν ψύχωσιν. Πέρασαν στον Μωρηά αποφασισμένοι να επικρατήσουν απολύτως και να διαλύσουν δυναμικά την αντίδραση. Επι κεφαλής δε αυτών ήσαν ο Νικόλαος Δέδες ή Παπούας, ο Ωρίων, ο Πελοπίδας και πολλοί άλλοι. Η κομμουνιστική αυτή δύναμις μετα μυρίων προφυλάξεων, έφθασε περί τα μέσα Ιουνίου εις το χωρίον Δεμέστιχα Καλαβρύτων και συναντήθη εκεί με ην εκεί αναμένουσαν ένοπλον ομάδαν του Καπετάν Μαχαίρα, εις την οποίαν είχε ενταχθή και του Γιάννου. Απο τό Δεμέστιχα προχώρησαν μαζύ και έφθασαν το ίδιο βράδυ στο χωριό Καλαβρύτων Κραστικούς, όπου και διενυκτέρευσαν. Ο Παπουάς και ο Πελοπίδας ευθύς ως αντελήφθησαν τους άνδρας του Καπετάν Γιάννου να φέρουν εις τα πηλίκια των το Βασιλικόν Στέμμα κατελήφθησαν υπό οργής, είπε δε ο Παπούας εις τον Σμήναρχο Μίχαν -Καπετάνιε τι πράγματα είναι αυτά ; Γιατί τον εμπαστάρδευσες έτσι τον ΕΛΑΣ ; Τότε διέταξε την σύλληψινόλων των ανδρών της ομάδος και την τιμωρίαν των δια την εκδήλωσιν »αντιδραστικών» φρονημάτων.

Το ίδιο βράδυ στο χωριό Κραστικούς δια να επιτύχουν εξ ολοκλήρου τον αφοπλισμόν της ομάδος εμοίρασαν τούτους ανά δύο εις διάφορας οικίας να κοιμηθούν. Κατα το μεσονύκτιον απόσπασμα του ΕΛΑΣ υπο τους Λίραν, Ράλλην και Βελιάν Κατσικόπουλον με αυτόματα όπλα ανα χείρας περιήλθον όλα τα σπίτια όπου εκοιμώντο οι άνδρες του καπετάν Γιάννου και συνέλαβον τούτους, τους αφώπλισαν και τους έθεσαν υπο επιτήρησιν. Εν συνεχεία τους ωδήγησαν εις το χωρίον Κερπίνη Καλαβρύτων όπου κατόπιν διαταγής του Παπούα συνεκροτήθη ανταρτοδικείον, το οποίον κατεδίκασε πάντας εις την ποινήν του θανάτου με αναστολήν

Ο Καπετάν Γιάννος διέφυγε και μετά την διάλυσιν της ομάδας του προσπάθησε να συγκροτήση ταύτην εκ νέου και συνεχίση την δράσιν, τούτο όμως πληροφορηθείσα η ηγεσία του ΕΛΑΣ κατεδίωξε τούτον απηνώς. Πολλές φορές απέστειλεν ειδικά καταδιωκτικά αποσπάσματα στο χωριό του Γιάννου Μποτιά δια να τον συλλάβουν . Ένα βράδυ τον μπλόκαραν μέσα στο σπίτ του, κατώρθωσεν όμως να διαφύγη και καταδιωκόμενος έφθασε εις Πάτρας. Εις τάς Πάτρας εγκατεστάθη μονίμως και ειργάζετο κρυφίως ως πράκτωρ της Διασυμμαχικής Αποστολής, προδοθείς όμως συνελήφθη εν Πάτραις υπο των Γερμανών, μετεφέρθη δε και ενεκλείσθη εις το στρατόπεδον συγκεντρώσεως Χαίδαρίου, όπου και εξετελέσθη Η πατριωτική δράσις του Καπετάν Γιάννου, του αγνού αυτού Έλληνος, θα φωτίζη πάντοτε τας νέας γενεάς των Ελλήνων και θα τάς καθοδηγή είς την δόξαν και την τιμήν. Ο θάνατος του Γιάννου υπήρξεν ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό. Τον Γιάννο τον έκλαψε πραγματικά ολόκληρος η επαρχία Καλαβρύτων και όλοι όσοι των εγνώρισαν, η μνήμη του δέ, θα παραμείνει αιώνια στα μέρη εκείνα πού έδρασε