Οργάνωση-Δύναμη Ξενοκίνητων Ενόπλων Κομμουνιστών (Κ/Σ) 1945-1949


Περίοδος 1945.

Άπό τοϋ μηνός Μαΐου αρχίζει ή οργάνωση ενόπλων συμμοριών εις ορεινός περιοχάς, διά μυστικής στρατολογίας κομμουνιστών, οι όποιοι έπελέγοντο εκ των βαρυνομένων με εγκληματικός πράξεις διαρκούσης της κατοχής. Διά προπαγανδιστικούς λόγους Edit Edit date and timeονομάζονται «Ένοπλοι Ομάδες Καταδιωκομένων» (Ε.Ο.Κ.). Με την πάρσδον του χρόνου πλαισιώνονται με στελέχη εκ του Ε.Λ.Α.Σ, τα όποια είχαν πείρα διεξαγωγής ανταρτοπόλεμου ή είχαν εκπαιδευθεί εις χώρας του Παραπετάσματος (‘Αλβαν’ιαν και Γιουγκοσλαυΐαν). Παραλλήλως συγκροτούνται εις τας πόλεις και την ύπαιθρο αϊ οργανώσεις «Αυτοάμυνας», μέ οτρατιωτικήν διάρθρωσιν. Αί άπσστολαί των είναι, ή στρατολογία μαχητών είς τάς Ε.Ο.Κ, ή έξασφάλισις οπλισμού, ή όργάνωσις δικτύων πληροφοριών, ή έξεύρεσις ειδών έπιμελητείας καί ή συνεργασία μετά τών Ε.Ο.Κ. κατά τάς προσβολάς χωρίων

Περίοδος 1946

Από τοϋ μηνός Μαρτίου αρχίζει, είς τάς παραμεθορίους κυρίως περιοχάς, ή άνάπτυξις Ισχυρότερων «Ενοπλων Κομμουνιστικών Μονάδων, τών «Συγκροτημάτων». Ταϋτα έχουν ώς ορμητήρια περιοχάς των χωρών τοΰ Παραπετάσματος. Ή δύναμις εκάστου «Συγκροτήματος» ανέρχεται είς 60-80 ενόπλους, ώργανωμένους είς 2-3 διμοιρίας, μέ 2 ομάδας κατά διμοιρίαν. Δύο έως τρία «Συγκροτήματα» συνιστούν ένα «Ύπαρχηγεϊον» ή «Τάγμα» δυνάμεως 200-250 ενόπλων, μέ προϊστάμενα κλιμάκια τά «Περιφερειακά «Αρχηγεία» καί τά «Αρχηγεία Περιοχών». Ή δύναμις τών 800 ενόπλων κατά Μάρτιον βαίνει συνεχώς αυξανομένη άπό μηνός είς μήνα καί κατά Δεκέμθριον ανέρχεται είς 9.000 περίπου.

Περίοδος 1947.

Από τοϋ μηνός Αυγούστου αρχίζει είς τήν περιοχήν τής Δυτικής Μακεδονίας ή όργάνωσις των «Ελαφρών Ταξιαρχιών», των «Ταξιαρχών Ιππικού» καί των «Μεραρχιών», καταργουμένων τών «Αρχηγείων Περιοχών». Επίσης αϊ νέαι Μονάδες εφοδιάζονται διά πυροβόλων, όλμων καί πλήθους πολυβόλων καί αυτομάτων όπλων. Τέλος υΙοθετεΐται είς μικράν εκτασιν όμως καί ή έκπαίδευσις εις τάς μεθόδους τοϋ τακτικού ΣτρατοΟ. Ύπό τής ηγεσίας τοϋ Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος εφαρμόζεται ή «εθελοντική στράτευση», είς τήν οποίαν όμως δεν ανταποκρίνεται ή πλειοψηφία τών οπαδών της. Αυτή ή βιαία είς τήν πράξιν στρατολογία, έχει ώς αποτέλεσμα, ή δύναμις τών Ξενοκινήτων Ένοπλων Κομμουνιστών (Κ/Σ) άπό 10.000 κατά Ίανουάριον νά φθάση κατά τόν Δε-κέμβριον είς 20.000 περίπου, παρά τάς έν τω μεταξύ άπωλείας.

Περίοδος 1948.

Έκ παραλλήλου μέ τήν συνέχισιν της αναπτύξεως τών μαχητικών δυνάμεων καί της οργανώσεως Μονάδων μορφής τακτικού Στρατου, συνεχίζεται εις μεγαλυτέραν έκτασιν ή έκπαίδευσις είς τάς μεθόδους μάχης τακτικοϋ στρατού, χωρίς νά εγκαταλείπεται κα’ι ή τακτική τοϋ ανταρτοπόλεμου. Ή δύναμις, παρά τάς άπωλείας καθ’ Ολον τό έτος, αυξάνεται συνεχώς, διά νά φθάοη κατά μήνα Μάρτιον τάς 26.000 περίπου καί κατά Δεκέμβριον τάς 25.000 περίπου, ώργανωμένη είς Τάγματα (450 περίπου ενόπλων), Ταξιαρχίας {1.250 περίπου ενόπλων) καί Μεραρχίας.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1979

Advertisements